Microsoft Word - Atmasiddhi Shastra of Shrimad Rajchandra - Gujarati only.doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - Atmasiddhi Shastra of Shrimad Rajchandra - Gujarati only.doc"

Bản ghi

1 ~) airm(s(¹f SiA#i j[ Av$p sm yi (vni, piàyi[ d&:k an>t, smjiäy&> t[ pd nm&>, ~) Bgv>t; vt<min ai kilmi>, mi[xmig< bh& li[p, (vcirvi airmiy)<n[, Bi²yi[ a#i agi[¼y; ki[e (k\yi-jd Ye rhi, S&OkXinmi> ki[e, min[ mirg mi[xni[, kr&ni Upj[ ji[e; bih (k\yimi> ricti, a>tr B[d n ki>e, Xinmig< (np[fti t[h (k\yijd ai>e; b>f mi[x C[ kãpni, BiK[ vin) mi>h), vt[< mi[hiv[smi> S&OkXin) t[ ai>h); v]ri³yi(d sfl ti[, ji[ sh aitmxin, t[mj aitmxinn), p\i(ßtni> (ndin;

2 Ryig (vrig n (c_imi>, Yiy n t[n[ Xin, atk[ Ryig (vrigmi>, ti[ B*l[ (nj Bin; yi> yi> j[ j[ yi[³y C[, thi> smjv&> t[h, Ryi> Ryi> t[ t[ aicr[, airiy)< jn a[h; s[v[ sd`g&r&crnn[ Ryig) de (njpx, pim[ t[ prmiy<n[, (njpdni[ l[ lx; airmxin smd(s<ti, (vcr[ udyp\yi[g, ap*v< vin) prm~&t, sd`g&r& lxn yi[³y; p\ryx sd`g&r& sm nh)>, pri[x (jn upkir, a[vi[ lx Yyi (vni, Ug[ n airm(vcir; sd`g&r&ni upd[s vn, smjiy n (jn$p, sm yi vn upkir Si[? sm y[ (jnav$p;

3 airmi(d a(atrvni>, j[h (n$pk SiA#i, p\ryx sd`g&r& yi[g n(h>, Ryi> aifir s&pi#i; ayvi sd`g&r&a[ khi>, j[ avgihn kij, t[ t[ (nry (vcirvi>, kr) mti>tr Ryij; ri[k[ Jv AvC>d ti[, pim[ avæy mi[x, piàyi a[m an>t C[, Bi²y&> (jn (ndi[<p; p\ryx sd`g&r& yi[gy), AvC>d t[ ri[kiy, aºy upiy kyi< Yk), p\iy[ bmni[ Yiy; AvC>d, mt aig\h tj, vt[< sd`g&r& lx, sm(kt t[n[ Bi(Ky&>, kirn gn) p\ryx; mini(dk S#i& mhi, (nj C>d[ n mriy, jiti> sd`g&r& SrNmi>, aãp p\yis[ jiy;

4 j[ sd`g&r& upd[sy), piàyi[ k[vlxin, g&r& rhi CÞAY pn, (vny kr[ Bgvin; a[vi[ mig< (vny tni[, Bi²yi[ ~) v)trig, m*l h[t& a[ mig<ni[, smj[ ki[e s&bi³y; asd`g&r& a[ (vnyni[, lib lh[ ji[ ki[e, mhimi[hn)y km<y), b*d[ BvjL mi>(h; hi[y m&m&x& Jv t[ smj[ a[h (vcir, hi[y mtiy)< Jv t[, avli[ l[ (nfi<r; hi[y mtiy)< t[hn[, Yiy n aitmlx, t[h mtiy)< lxni[, ah)> khi> (np<x;

5 { mtiy)< lxni[ } bihryig pn Xin n(h, t[ min[ g&r& sry, ayvi (njk&lfm<ni, t[ g&r&mi> j mmrv; j[ (jnd[h p\min n[, smvsrni(d (s(ü, vn<n smj[ (jnn&>, ri[k) rh[ (nj b&(ü; p\ryx sd`g&r&yi[gmi>, vt[< Ø(OT (vm&k, asd`g&r&n[ ØQ kr[, (njminiy[< m&²y; d[vi(d g(t B>gmi>, j[ smj[ ~&txin, min[ (nj mt v[pni[, aig\h m&(kt(ndin; lh&> Av$p n vz(_in&>, g\h&> v\t a(bmin, g\h[ nh)> prmiy<n[, l[vi li](kk min;

6 ayvi (nåcy ny g\h[, mi#i S¾dn) mi>y; li[p[ sd`äyvhirn[, sifn r(ht Yiy; XindSi pim[ nh)>, sifndsi n ki>e, pim[ t[ni[ s>g j[, t[ b*d[ Bv mi>h); a[ pn Jv mtiy<mi>, (njmini(d kij, pim[ n(h prmiy<n[, an`-a(fkir)mi> j; n(h kpiy upsi>tti, n(h a>tr v]ri³y, srlpn&> n m¹yayti, t[ mtiy)< d&bi<³y; lxn khi> mtiy)<ni>, mtiy< jivi kij, hv[ kh&> airmiy)<ni, airm-ay< s&ksij;

7 { airmiy)<-lxn } airmxin Ryi> m&(npn&>, t[ sici g&r& hi[y, bik) k&lg&r& kãpni, airmiy)< n(h ji[y; p\ryx sd`g&r& p\i(ßni[, gn[ prm upkir, #in[ yi[g a[krvy), vt[< aixifir; a[k hi[y #in kilmi>, prmiryni[ p>y, p\[r[ t[ prmiy<n[, t[ Äyvhir sm>t; a[m (vcir) a>tr[, Si[F[ sd`g&r& yi[g, kim a[k airmiy<n&>, b)ji[ n(h mnri[g; kpiyn) upsi>tti, mi#i mi[x a(blip, Bv[ K[d p\in)dyi, Ryi> airmiy< (nvis;

8 dsi n a[v) yi> s&f), Jv lh[ n(h ji[g, mi[xmig< pim[ nh)>, mt[ n a>tr ri[g; aiv[ yi> a[v) dsi, sd`g&r&bi[f s&hiy, t[ bi[f[ s&(vcirni, Ryi> p\gt[ s&kdiy; yi> p\gt[ s&(vcirni, Ryi> p\gt[ (nj Xin, j[ Xin[ xy mi[h Ye, pim[ pd (nvi<n; Upj[ t[ s&(vcirni, mi[xmig< smjiy, g&r&(soy s>vidy), BiK&> PT`pd ai>(h;

9 {PT`pd nimkyn} airmi C[, t[ (nry C[, C[ kti< (njkm<, C[ Bi[kti, vl) mi[x C[, mi[x upiy s&fm< ; PT`AYink s>x[pmi>, PT`dS<n pn t[h, smjivi prmiy<n[, khi> Xin)a[ a[h; 1. S>k>ki-(SOy uvic {airmini hi[vipni$p p\ym AYinkn) (SOy S>ki kh[ C[} ny) Ø(OTmi> aivti[, ny) jnit&> $p, b)ji[ pn an&bv nh), t[y) n JvAv$p; ayvi d[h j aitmi, ayvi e(ºwy p\in, (m yi j&di[ minvi[, nh) j&d&> a[>fin;

10 vl) ji[ airmi hi[y ti[, jniy t[ n(h k[m? jniy ji[ t[ hi[y ti[, GT pt ai(d j[m; mit[ C[ n(h aitmi, (m yi mi[x upiy, a[ a>tr S>kitNi[, smjivi[ sd&piy; 1. smifin-sd`g`g&r& uvic {airmi C[, a[m sd`g&r& smifin kr[ C[} BiAyi[ d[hi¹yisy), airmi d[h smin, pn t[ bò[ (BÒ C[, p\gt lxn[ Bin; BiAyi[ d[hi¹yisy), airmi d[h smin, pn t[ bò[ (BÒ C[, j[m a(s n[ Àyin; j[ WOTi C[ Ø(OTni[, j[ jin[ C[ $p, abi¹y an&bv j[ rh[, t[ C[ JvAv$p;

11 C[ E(ºWy p\ry[kn[, (nj (nj (vpyn&> Xin, pi>c EºW)yni (vpyn&>, pn airmin[ Bin; d[h n jin[ t[hn[, jin[ n EºW)y, p\in, airmin) s_iivd[, t[h p\vt[< jin; sv< avayin[ (vp[, ºyiri[ sdi jniy, p\gt$p c]tºymy, a[ a[>fin sdiy; GTpT ai(d jin t&>, t[y) t[n[ min, jinnir t[ min n(h, kh)a[ k[v&> Xin? prm b&(ü kzs d[hmi>, AYL d[h m(t aãp, d[h hi[y ji[ aitmi, GT[ n aim (vkãp; jd c[tnni[ (BÒ C[, k[vl p\gt AvBiv, a[kpn&> pim[ nh), #in[ kil oybiv;

12 airmin) S>ki kr[, airmi pi[t[ aip, S>kini[ krnir t[, acrj a[h amip; 2. S>k>ki-(SOy uvic {airmi (nry ny), a[m (SOy kh[ C[.} airmini a(atrvni, aip[ khi p\kir, s>bv t[ni[ Yiy C[, a>tr ky[< (vcir; b)j S>ki Yiy Ryi>, airmi n(h a(vnis, d[hyi[gy) Upj[, d[h(vyi[g[ nis; ayvi vat& x(nk C[, xn[ xn[ pltiy, a[ an&bvy) pn nh), airmi (nry jniy;

13 2. smifin-sd`g`g&r& uvic {airmi (nry C[, a[m sd`g&r& smifin kr[ C[.} d[h mi#i s>yi[g C[, vl) jd $p) ØÆy, c[tnni> urp(_i ly, ki[ni an&bv væy? j[ni an&bv væy a[, urpò lyn&> Xin, t[ t[y) j&di (vni, Yiy n k[m[ Bin; j[ s>yi[gi[ d[k)a[, t[ t[ an&bv ØÆy, Upj[ n(h s>yi[gy), airmi (nry p\ryx; jdy) c[tn Upj[, c[tny) jd Yiy, a[vi[ an&bv ki[en[, kyir[ kd) n Yiy; ki[e s>yi[gi[y) n(h, j[n) urp(_i Yiy, nis n t[ni[ ki[emi>, t[y) (nry sdiy;

14 k\i[fi(d trtàyti, spi<(dkn) mi>y, p*v<jºm s>akir t[, Jv (nryti Ryi>y; airmi WÄy[ (nry C[, pyi<y[ pltiy, bili(d vy #i yn&> Xin a[kn[ Yiy; ayvi Xin x(nkn&>, j[ jin) vdnir, vdniri[ t[ x(nk n(h, kr an&bv (nfi<r; kyir[ ki[e vat&ni[, k[vl hi[y n nis, c[tn pim[ nis ti[, k[mi> BL[ tpis;

15 3. S>k>ki-(SOy uvic {airmi km<ni[ kti< ny), a[m (SOy kh[ C[.} kti< Jv n km<ni[, km< j kti< km<, ayvi shj AvBiv ki>, km< Jvni[ Fm<; airmi sdi as>g n[, kr[ p\kz(t b>f, ayvi EVr p\[rni, t[y) Jv ab>f; mit[ mi[x upiyni[, ki[e n h[t& jniy, km<tn&> kti<pn&>, ki> n(h, ki> n(h jiy;

16 3. smifin-sd`g`g&r& uvic {km<n&> kti<pn&> airmin[ j[ p\kir[ C[ t[ p\kir[ sd`g&r& smifin kr[ C[.} hi[y n c[tn p\[rni, ki[n g\h[ ti[ km<? jdavbiv n(h p\[rni, j&ai[ (vcir) Fm<; ji[ c[tn krt&> ny), ny) Yti> ti[ km<, t[y) shj AvBiv n(h, t[mj n(h JvFm<; k[vl hi[t as>g ji[, Bist tn[ n k[m? as>g C[ prmiy<y), pn (njbin[ t[m; kti< EVr ki[e n(h, EVr S&Ü AvBiv, ayvi p\[rk t[ g y[, EVr di[p p\biv; c[tn ji[ (njbinmi>, kti< aip AvBiv; vt[< n(h (njbinmi>, kti< km<-p\biv;

17 4. S>k>ki-(SOy uvic {t[ km<n&> Bi[ktipN&> Jvn[ nh) hi[y a[m (SOy kh[ C[.} Jv km< kti< khi[, pn Bi[kti n(h si[y, S&> smj[ jd km< k[, fl p(rnim) hi[y? flditi EVr g y[, Bi[ktipN&> sfiy, a[m kh[ EVrtN&>, EVrpN&> j jiy; EVr (sü Yyi (vni, jgt (nym n(h hi[, pc) S&BiS&B km<ni>, Bi[³yAYin n(h ki[y;

18 4. smifin-sd`g`g&r& uvic {Jvn[ pi[tini> kr[li> km<n&> Bi[ktipN&> C[, a[m sd`g&r& smifin kr[ C[.} Bivkm< (njkãpni, mit[ c[tn$p, Jvv)y<n) Af&rNi, g\hn kr[ jdf*p; z[r s&fi smj[ nh), Jv Kiy fl Yiy, a[m S&BiS&B km<n&>, Bi[ktipN&> jniy; a[k ri>k n[ a[k nzp, a[ ai(d j[ B[d, kirn (vni n kiy< t[, t[ j S&BiS&B v[w; flditi EVrtN), a[mi> ny) j$r, km< AvBiv[ p(rnm[, Yiy Bi[gY) d*r; t[ t[ Bi[³y (vs[pni>, AYink WÄy AvBiv, ghn vit C[ (SOy ai, kh) s>x[p[ siv;

19 5. S>k>ki-(SOy uvic {Jvni[ t[ km<y) mi[x ny), a[m (SOy kh[ C[.} kti< Bi[kti Jv hi[, pn t[ni[ n(h mi[x, v)ryi[ kil an>t pn, vt<min C[ di[p; S&B kr[ fl Bi[gv[, d[vi(d g(tmi>y, as&b kr[ nrki(d fl, km< r(ht n kyi>y;

20 5. smifin-sd`g`g&r& uvic {t[ km<y) Jvni[ mi[x Ye Sk[ C[, a[m sd`g&r& smifin kr[ C[.} j[m S&BiS&B km<pd, ji yi> sfl p\min, t[m (nvz(_i sflti, mit[ mi[x s&jin; v)ryi[ kil an>t t[, km< S&BiS&B Biv, t[h S&BiS&B C[dti>, Upj[ mi[x AvBiv; d[hi(dk s>yi[gni[, airy>(tk (vyi[g, (sü mi[x SiVt pd[, (nj an>t s&kbi[g;

21 6. S>k>ki-(SOy uvic {mi[xni[ upiy ny), a[m (SOy kh[ C[.} hi[y kdi(p mi[xpd, n(h a(vri[f upiy, kmi[< kil an>tni>, SiY) C[wi> jiy? ayvi mt ds<n GNi>, kh[ upiy an[k, t[mi> mt sici[ kyi[, bn[ n a[h (vv[k; ke ji(tmi> mi[x C[, kyi v[pmi> mi[x, a[ni[ (náy ni bn[, GNi B[d a[ di[p; t[y) a[m jniy C[, ml[ n mi[x upiy, Jvi(d ji yi tni[, Si[ upkir j Yiy? pi>c[ u_iry) Yy&>, smifin svi<>g, smj&> mi[x upiy ti[, udy udy sd`bi³y;

22 6. smifin-sd`g`g&r& uvic {mi[xni[ upiy C[, a[m sd`g&r& kh[ C[.} pi>c[ u_iry) Ye, airmi (vp[ p\t)t, YiS[ mi[xi[piyn), shj p\t)t a[ r)t; km<biv axin C[, mi[xbiv (njvis, a>fkiraxin sm, nis[ Xinp\kiS; j[ j[ kirn b>fni>, t[h b>fni[ p>y, t[ kirnc[dk dsi, mi[xp>y Bv a>t; rig, o[p axin a[, m&²y km<n) g\>y, Yiy (nvz(_i j[hy), t[ j mi[xni[ p>y; airmi st` c]tºymy, svi<bis r(ht, j[y) k[vl pi(my[, mi[xp>y t[ r)t;

23 km< an>t p\kirni>, t[mi> m&²y[ aiq, t[mi> m&²y[ mi[hn)y, hniy t[ kh&> piq; km< mi[hn)y B[d b[, ds<n ci(r#i nim, hn[ bi[f v)trigti, ac*k upiy aim; km<b>f k\i[fi(dy), hn[ xmi(dk t[h, p\ryx an&bv sv<n[, a[mi> Si[ s>d[h? Ci[D) mt ds<n tni[, aig\h t[m (vkãp, khi[ mig< ai sifs[, jºm t[hni aãp; PT`pdni> PT`p\Ån t[>, p*c`yi> kr) (vcir, t[ pdn) svi<>gti, mi[xmig< (nfi<r; ji(t, v[pni[ B[d n(h, khi[ mig< ji[ hi[y, sif[ t[ m&(kt lh[, a[mi> B[d n ki[y;

24 kpiyn) upsi>tti, mi#i mi[xa(blip, Bv[ K[d a>tr dyi, t[ kh)a[ (jxis; t[ (jxis& Jvn[, Yiy sd`g&r& bi[f, ti[ pim[ sm(ktn[, vt[< a>trsi[f; mt ds<n aig\h tj, vt[< sd`g&r&lx, lh[ S&Ü sm(kt t[, j[mi> B[d n px; vt[< (nj AvBivni[, an&bv lx p\t)t, vz(_i vh[ (njbivmi>, prmiy[< sm(kt; vf<min sm(kt Ye, TiL[ (m yibis, udy Yiy ci(r#yni[, v)trigpd vis; k[vl (njavbivn&>, ak>d vt[< Xin, kh)a[ k[vlxin t[, d[h Cti> (nvi<n;

25 ki[(t vp<n&> Av¼n pn, jig\t Yti> Smiy, t[m (vbiv ani(dni[, Xin Yti> d*r Yiy; C*T[ d[hi¹yis ti[, n(h kti< t&> km<, n(h Bi[kti t&> t[hni[, a[ j Fm<ni[ mm<; a[ j Fm<Y) mi[x C[, t&> Ci[ mi[xav$p, an>t ds<n Xin t&>, aäyibif Av$p; S&Ü b&ü c]tºygn, Avy> yi[(t s&kfim, b)j&> kh)a[ k[tl&>? kr (vcir ti[ pim; (náy sv[< Xin)ni[, aiv) a#i smiy, Fr) mi]nti a[m kh), shj smi(fmi>y;

26 (SOy : bi[f[fb)j p\i\i(ß kyn sd`g&r&ni upd[sy), aiäy&> ap*v< Bin, (njpd (njmi>h) lh&>, d*r Yy&> axin; BiAy&> (njav$p t[, S&Ü c[tni$p, ajr amr a(vnis) n[, d[hit)t Av$p; kti< Bi[kti km<ni[, (vbiv vt[< yi>y, vz(_i vh) (njbivmi>, Yyi[ akti< Ryi>y; ayvi (njp(rnim j[, S&Ü c[tni$p, kti< Bi[kti t[hni[, (n(v<kãp Av$p; mi[x khi[ (njs&üti, t[ pim[ t[ p>y, smjiäyi[ s>x[pmi>, skl mig< (ng\<>y; ahi[! ahi[! ~) sd`g&r&, kr&ni(s>f& apir, ai pimr pr p\b& kyi[<, ahi[! ahi[! upkir;

27 S&> p\b&crn kn[ Fr&>, airmiy) si] h)n, t[ ti[ p\b&a[ ai(pyi[, vt&<> crnif)n; ai d[hi(d aijy), vti[< p\b& aif)n, dis, dis, h&> dis C&>, t[h p\b&ni[ d)n; PT` AYink smjiv)n[, (BÒ btiäyi[ aip, Àyin Yk) trvirvt`, a[ upkir amip;

28 ups>h>hir ds<n PT[ smiy C[, ai PT` AYinkmi>h), (vcirti> (vatiry), s>sy rh[ n ki>e; airmb\i>(t sm ri[g n(h, sd`g&r& v]w s&jin, g&r& aixi sm p y n(h, ai[pf (vcir ¹yin; ji[ EµCi[ prmiy< ti[, kri[ sry p&r&piy<, Bv(AY(t ai(d nim le, C[di[ n(h airmiy<; (náyvin) si>bl), sifn tjvi> ni[ y, (náy rik) lxmi>, sifn krvi> si[y; ny (náy a[ki>ty), aimi> ny) kh[l, a[ki>t[ Äyvhir n(h, bò[ siy rh[l; gµcmtn) j[ kãpni, t[ n(h sd`äyvhir, Bin nh) (nj$pn&>, t[ (náy n(h sir;

29 aigl Xin) Ye gyi, vt<minmi> hi[y, YiS[ kil B(vOymi>, mig<b[d n(h ki[y; sv< Jv C[ (süsm, j[ smj[ t[ Yiy, sd`g&r& aixi (jndsi, (n(m_i kirnmi>y; upidinn&> nim le, a[ j[ tj[ (n(m_i, pim[ n(h (sürvn[, rh[ B\i>(tmi> (AYt; m&ky) Xin ky[ an[, a>tr C*Tyi[ n mi[h, t[ pimr p\in) kr[, mi#i Xin)ni[ Wi[h; dyi, Si>(t, smti, xmi, sry, Ryig, v]ri³y, hi[y m&m&x&gt (vp[, a[h sdiy s&ji³y; mi[hbiv xy hi[y yi>, ayvi hi[y p\si>t, t[ kh)a[ Xin)dSi, bik) kh)a[ B\i>t;

30 skl jgt t[ a[qvt`, ayvi Av¼n smin, t[ kh)a[ Xin)dSi, bik) vicixin; AYink pi>c (vcir)n[, CÎ[ vt[<< j[h, pim[ AYink pi>cm&>, a[mi> n(h s>d[h; d[h Cti> j[n) dsi, vt[< d[hit)t, t[ Xin)ni crnmi>, hi[ v>dn ag(nt. ~) s&bi³y n[ ~) acl, ai(d m&m&x&kij, tyi BÄy(ht kirn[, khi[ bi[f s&ksij; sifn (südsi ah), kh) sv< s>x[p, PT`dS<n s>x[pmi>, Bi²yi> (n(v<x[p;

31 prm p&r&p p\b& sd`g&r&, prm Xin s&kfim, j[n[ ai¼y&> Bin (nj, t[n[ sdi p\nim; d[h Cti> j[n) dsi, vt[< d[hit)t, t[ Xin)ni crnmi>, hi[ v>dn ag(nt. -