Microsoft Word - Atmasiddhi Shastra of Shrimad Rajchandra - Gujarati only.doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - Atmasiddhi Shastra of Shrimad Rajchandra - Gujarati only.doc"

Bản ghi

1 ~) airm(s(¹f SiA#i j[ Av$p sm yi (vni, piàyi[ d&:k an>t, smjiäy&> t[ pd nm&>, ~) Bgv>t; vt<min ai kilmi>, mi[xmig< bh& li[p, (vcirvi airmiy)<n[, Bi²yi[ a#i agi[¼y; ki[e (k\yi-jd Ye rhi, S&OkXinmi> ki[e, min[ mirg mi[xni[, kr&ni Upj[ ji[e; bih (k\yimi> ricti, a>tr B[d n ki>e, Xinmig< (np[fti t[h (k\yijd ai>e; b>f mi[x C[ kãpni, BiK[ vin) mi>h), vt[< mi[hiv[smi> S&OkXin) t[ ai>h); v]ri³yi(d sfl ti[, ji[ sh aitmxin, t[mj aitmxinn), p\i(ßtni> (ndin;

2 Ryig (vrig n (c_imi>, Yiy n t[n[ Xin, atk[ Ryig (vrigmi>, ti[ B*l[ (nj Bin; yi> yi> j[ j[ yi[³y C[, thi> smjv&> t[h, Ryi> Ryi> t[ t[ aicr[, airiy)< jn a[h; s[v[ sd`g&r&crnn[ Ryig) de (njpx, pim[ t[ prmiy<n[, (njpdni[ l[ lx; airmxin smd(s<ti, (vcr[ udyp\yi[g, ap*v< vin) prm~&t, sd`g&r& lxn yi[³y; p\ryx sd`g&r& sm nh)>, pri[x (jn upkir, a[vi[ lx Yyi (vni, Ug[ n airm(vcir; sd`g&r&ni upd[s vn, smjiy n (jn$p, sm yi vn upkir Si[? sm y[ (jnav$p;

3 airmi(d a(atrvni>, j[h (n$pk SiA#i, p\ryx sd`g&r& yi[g n(h>, Ryi> aifir s&pi#i; ayvi sd`g&r&a[ khi>, j[ avgihn kij, t[ t[ (nry (vcirvi>, kr) mti>tr Ryij; ri[k[ Jv AvC>d ti[, pim[ avæy mi[x, piàyi a[m an>t C[, Bi²y&> (jn (ndi[<p; p\ryx sd`g&r& yi[gy), AvC>d t[ ri[kiy, aºy upiy kyi< Yk), p\iy[ bmni[ Yiy; AvC>d, mt aig\h tj, vt[< sd`g&r& lx, sm(kt t[n[ Bi(Ky&>, kirn gn) p\ryx; mini(dk S#i& mhi, (nj C>d[ n mriy, jiti> sd`g&r& SrNmi>, aãp p\yis[ jiy;

4 j[ sd`g&r& upd[sy), piàyi[ k[vlxin, g&r& rhi CÞAY pn, (vny kr[ Bgvin; a[vi[ mig< (vny tni[, Bi²yi[ ~) v)trig, m*l h[t& a[ mig<ni[, smj[ ki[e s&bi³y; asd`g&r& a[ (vnyni[, lib lh[ ji[ ki[e, mhimi[hn)y km<y), b*d[ BvjL mi>(h; hi[y m&m&x& Jv t[ smj[ a[h (vcir, hi[y mtiy)< Jv t[, avli[ l[ (nfi<r; hi[y mtiy)< t[hn[, Yiy n aitmlx, t[h mtiy)< lxni[, ah)> khi> (np<x;

5 { mtiy)< lxni[ } bihryig pn Xin n(h, t[ min[ g&r& sry, ayvi (njk&lfm<ni, t[ g&r&mi> j mmrv; j[ (jnd[h p\min n[, smvsrni(d (s(ü, vn<n smj[ (jnn&>, ri[k) rh[ (nj b&(ü; p\ryx sd`g&r&yi[gmi>, vt[< Ø(OT (vm&k, asd`g&r&n[ ØQ kr[, (njminiy[< m&²y; d[vi(d g(t B>gmi>, j[ smj[ ~&txin, min[ (nj mt v[pni[, aig\h m&(kt(ndin; lh&> Av$p n vz(_in&>, g\h&> v\t a(bmin, g\h[ nh)> prmiy<n[, l[vi li](kk min;

6 ayvi (nåcy ny g\h[, mi#i S¾dn) mi>y; li[p[ sd`äyvhirn[, sifn r(ht Yiy; XindSi pim[ nh)>, sifndsi n ki>e, pim[ t[ni[ s>g j[, t[ b*d[ Bv mi>h); a[ pn Jv mtiy<mi>, (njmini(d kij, pim[ n(h prmiy<n[, an`-a(fkir)mi> j; n(h kpiy upsi>tti, n(h a>tr v]ri³y, srlpn&> n m¹yayti, t[ mtiy)< d&bi<³y; lxn khi> mtiy)<ni>, mtiy< jivi kij, hv[ kh&> airmiy)<ni, airm-ay< s&ksij;

7 { airmiy)<-lxn } airmxin Ryi> m&(npn&>, t[ sici g&r& hi[y, bik) k&lg&r& kãpni, airmiy)< n(h ji[y; p\ryx sd`g&r& p\i(ßni[, gn[ prm upkir, #in[ yi[g a[krvy), vt[< aixifir; a[k hi[y #in kilmi>, prmiryni[ p>y, p\[r[ t[ prmiy<n[, t[ Äyvhir sm>t; a[m (vcir) a>tr[, Si[F[ sd`g&r& yi[g, kim a[k airmiy<n&>, b)ji[ n(h mnri[g; kpiyn) upsi>tti, mi#i mi[x a(blip, Bv[ K[d p\in)dyi, Ryi> airmiy< (nvis;

8 dsi n a[v) yi> s&f), Jv lh[ n(h ji[g, mi[xmig< pim[ nh)>, mt[ n a>tr ri[g; aiv[ yi> a[v) dsi, sd`g&r&bi[f s&hiy, t[ bi[f[ s&(vcirni, Ryi> p\gt[ s&kdiy; yi> p\gt[ s&(vcirni, Ryi> p\gt[ (nj Xin, j[ Xin[ xy mi[h Ye, pim[ pd (nvi<n; Upj[ t[ s&(vcirni, mi[xmig< smjiy, g&r&(soy s>vidy), BiK&> PT`pd ai>(h;

9 {PT`pd nimkyn} airmi C[, t[ (nry C[, C[ kti< (njkm<, C[ Bi[kti, vl) mi[x C[, mi[x upiy s&fm< ; PT`AYink s>x[pmi>, PT`dS<n pn t[h, smjivi prmiy<n[, khi> Xin)a[ a[h; 1. S>k>ki-(SOy uvic {airmini hi[vipni$p p\ym AYinkn) (SOy S>ki kh[ C[} ny) Ø(OTmi> aivti[, ny) jnit&> $p, b)ji[ pn an&bv nh), t[y) n JvAv$p; ayvi d[h j aitmi, ayvi e(ºwy p\in, (m yi j&di[ minvi[, nh) j&d&> a[>fin;

10 vl) ji[ airmi hi[y ti[, jniy t[ n(h k[m? jniy ji[ t[ hi[y ti[, GT pt ai(d j[m; mit[ C[ n(h aitmi, (m yi mi[x upiy, a[ a>tr S>kitNi[, smjivi[ sd&piy; 1. smifin-sd`g`g&r& uvic {airmi C[, a[m sd`g&r& smifin kr[ C[} BiAyi[ d[hi¹yisy), airmi d[h smin, pn t[ bò[ (BÒ C[, p\gt lxn[ Bin; BiAyi[ d[hi¹yisy), airmi d[h smin, pn t[ bò[ (BÒ C[, j[m a(s n[ Àyin; j[ WOTi C[ Ø(OTni[, j[ jin[ C[ $p, abi¹y an&bv j[ rh[, t[ C[ JvAv$p;

11 C[ E(ºWy p\ry[kn[, (nj (nj (vpyn&> Xin, pi>c EºW)yni (vpyn&>, pn airmin[ Bin; d[h n jin[ t[hn[, jin[ n EºW)y, p\in, airmin) s_iivd[, t[h p\vt[< jin; sv< avayin[ (vp[, ºyiri[ sdi jniy, p\gt$p c]tºymy, a[ a[>fin sdiy; GTpT ai(d jin t&>, t[y) t[n[ min, jinnir t[ min n(h, kh)a[ k[v&> Xin? prm b&(ü kzs d[hmi>, AYL d[h m(t aãp, d[h hi[y ji[ aitmi, GT[ n aim (vkãp; jd c[tnni[ (BÒ C[, k[vl p\gt AvBiv, a[kpn&> pim[ nh), #in[ kil oybiv;

12 airmin) S>ki kr[, airmi pi[t[ aip, S>kini[ krnir t[, acrj a[h amip; 2. S>k>ki-(SOy uvic {airmi (nry ny), a[m (SOy kh[ C[.} airmini a(atrvni, aip[ khi p\kir, s>bv t[ni[ Yiy C[, a>tr ky[< (vcir; b)j S>ki Yiy Ryi>, airmi n(h a(vnis, d[hyi[gy) Upj[, d[h(vyi[g[ nis; ayvi vat& x(nk C[, xn[ xn[ pltiy, a[ an&bvy) pn nh), airmi (nry jniy;

13 2. smifin-sd`g`g&r& uvic {airmi (nry C[, a[m sd`g&r& smifin kr[ C[.} d[h mi#i s>yi[g C[, vl) jd $p) ØÆy, c[tnni> urp(_i ly, ki[ni an&bv væy? j[ni an&bv væy a[, urpò lyn&> Xin, t[ t[y) j&di (vni, Yiy n k[m[ Bin; j[ s>yi[gi[ d[k)a[, t[ t[ an&bv ØÆy, Upj[ n(h s>yi[gy), airmi (nry p\ryx; jdy) c[tn Upj[, c[tny) jd Yiy, a[vi[ an&bv ki[en[, kyir[ kd) n Yiy; ki[e s>yi[gi[y) n(h, j[n) urp(_i Yiy, nis n t[ni[ ki[emi>, t[y) (nry sdiy;

14 k\i[fi(d trtàyti, spi<(dkn) mi>y, p*v<jºm s>akir t[, Jv (nryti Ryi>y; airmi WÄy[ (nry C[, pyi<y[ pltiy, bili(d vy #i yn&> Xin a[kn[ Yiy; ayvi Xin x(nkn&>, j[ jin) vdnir, vdniri[ t[ x(nk n(h, kr an&bv (nfi<r; kyir[ ki[e vat&ni[, k[vl hi[y n nis, c[tn pim[ nis ti[, k[mi> BL[ tpis;

15 3. S>k>ki-(SOy uvic {airmi km<ni[ kti< ny), a[m (SOy kh[ C[.} kti< Jv n km<ni[, km< j kti< km<, ayvi shj AvBiv ki>, km< Jvni[ Fm<; airmi sdi as>g n[, kr[ p\kz(t b>f, ayvi EVr p\[rni, t[y) Jv ab>f; mit[ mi[x upiyni[, ki[e n h[t& jniy, km<tn&> kti<pn&>, ki> n(h, ki> n(h jiy;

16 3. smifin-sd`g`g&r& uvic {km<n&> kti<pn&> airmin[ j[ p\kir[ C[ t[ p\kir[ sd`g&r& smifin kr[ C[.} hi[y n c[tn p\[rni, ki[n g\h[ ti[ km<? jdavbiv n(h p\[rni, j&ai[ (vcir) Fm<; ji[ c[tn krt&> ny), ny) Yti> ti[ km<, t[y) shj AvBiv n(h, t[mj n(h JvFm<; k[vl hi[t as>g ji[, Bist tn[ n k[m? as>g C[ prmiy<y), pn (njbin[ t[m; kti< EVr ki[e n(h, EVr S&Ü AvBiv, ayvi p\[rk t[ g y[, EVr di[p p\biv; c[tn ji[ (njbinmi>, kti< aip AvBiv; vt[< n(h (njbinmi>, kti< km<-p\biv;

17 4. S>k>ki-(SOy uvic {t[ km<n&> Bi[ktipN&> Jvn[ nh) hi[y a[m (SOy kh[ C[.} Jv km< kti< khi[, pn Bi[kti n(h si[y, S&> smj[ jd km< k[, fl p(rnim) hi[y? flditi EVr g y[, Bi[ktipN&> sfiy, a[m kh[ EVrtN&>, EVrpN&> j jiy; EVr (sü Yyi (vni, jgt (nym n(h hi[, pc) S&BiS&B km<ni>, Bi[³yAYin n(h ki[y;

18 4. smifin-sd`g`g&r& uvic {Jvn[ pi[tini> kr[li> km<n&> Bi[ktipN&> C[, a[m sd`g&r& smifin kr[ C[.} Bivkm< (njkãpni, mit[ c[tn$p, Jvv)y<n) Af&rNi, g\hn kr[ jdf*p; z[r s&fi smj[ nh), Jv Kiy fl Yiy, a[m S&BiS&B km<n&>, Bi[ktipN&> jniy; a[k ri>k n[ a[k nzp, a[ ai(d j[ B[d, kirn (vni n kiy< t[, t[ j S&BiS&B v[w; flditi EVrtN), a[mi> ny) j$r, km< AvBiv[ p(rnm[, Yiy Bi[gY) d*r; t[ t[ Bi[³y (vs[pni>, AYink WÄy AvBiv, ghn vit C[ (SOy ai, kh) s>x[p[ siv;

19 5. S>k>ki-(SOy uvic {Jvni[ t[ km<y) mi[x ny), a[m (SOy kh[ C[.} kti< Bi[kti Jv hi[, pn t[ni[ n(h mi[x, v)ryi[ kil an>t pn, vt<min C[ di[p; S&B kr[ fl Bi[gv[, d[vi(d g(tmi>y, as&b kr[ nrki(d fl, km< r(ht n kyi>y;

20 5. smifin-sd`g`g&r& uvic {t[ km<y) Jvni[ mi[x Ye Sk[ C[, a[m sd`g&r& smifin kr[ C[.} j[m S&BiS&B km<pd, ji yi> sfl p\min, t[m (nvz(_i sflti, mit[ mi[x s&jin; v)ryi[ kil an>t t[, km< S&BiS&B Biv, t[h S&BiS&B C[dti>, Upj[ mi[x AvBiv; d[hi(dk s>yi[gni[, airy>(tk (vyi[g, (sü mi[x SiVt pd[, (nj an>t s&kbi[g;

21 6. S>k>ki-(SOy uvic {mi[xni[ upiy ny), a[m (SOy kh[ C[.} hi[y kdi(p mi[xpd, n(h a(vri[f upiy, kmi[< kil an>tni>, SiY) C[wi> jiy? ayvi mt ds<n GNi>, kh[ upiy an[k, t[mi> mt sici[ kyi[, bn[ n a[h (vv[k; ke ji(tmi> mi[x C[, kyi v[pmi> mi[x, a[ni[ (náy ni bn[, GNi B[d a[ di[p; t[y) a[m jniy C[, ml[ n mi[x upiy, Jvi(d ji yi tni[, Si[ upkir j Yiy? pi>c[ u_iry) Yy&>, smifin svi<>g, smj&> mi[x upiy ti[, udy udy sd`bi³y;

22 6. smifin-sd`g`g&r& uvic {mi[xni[ upiy C[, a[m sd`g&r& kh[ C[.} pi>c[ u_iry) Ye, airmi (vp[ p\t)t, YiS[ mi[xi[piyn), shj p\t)t a[ r)t; km<biv axin C[, mi[xbiv (njvis, a>fkiraxin sm, nis[ Xinp\kiS; j[ j[ kirn b>fni>, t[h b>fni[ p>y, t[ kirnc[dk dsi, mi[xp>y Bv a>t; rig, o[p axin a[, m&²y km<n) g\>y, Yiy (nvz(_i j[hy), t[ j mi[xni[ p>y; airmi st` c]tºymy, svi<bis r(ht, j[y) k[vl pi(my[, mi[xp>y t[ r)t;

23 km< an>t p\kirni>, t[mi> m&²y[ aiq, t[mi> m&²y[ mi[hn)y, hniy t[ kh&> piq; km< mi[hn)y B[d b[, ds<n ci(r#i nim, hn[ bi[f v)trigti, ac*k upiy aim; km<b>f k\i[fi(dy), hn[ xmi(dk t[h, p\ryx an&bv sv<n[, a[mi> Si[ s>d[h? Ci[D) mt ds<n tni[, aig\h t[m (vkãp, khi[ mig< ai sifs[, jºm t[hni aãp; PT`pdni> PT`p\Ån t[>, p*c`yi> kr) (vcir, t[ pdn) svi<>gti, mi[xmig< (nfi<r; ji(t, v[pni[ B[d n(h, khi[ mig< ji[ hi[y, sif[ t[ m&(kt lh[, a[mi> B[d n ki[y;

24 kpiyn) upsi>tti, mi#i mi[xa(blip, Bv[ K[d a>tr dyi, t[ kh)a[ (jxis; t[ (jxis& Jvn[, Yiy sd`g&r& bi[f, ti[ pim[ sm(ktn[, vt[< a>trsi[f; mt ds<n aig\h tj, vt[< sd`g&r&lx, lh[ S&Ü sm(kt t[, j[mi> B[d n px; vt[< (nj AvBivni[, an&bv lx p\t)t, vz(_i vh[ (njbivmi>, prmiy[< sm(kt; vf<min sm(kt Ye, TiL[ (m yibis, udy Yiy ci(r#yni[, v)trigpd vis; k[vl (njavbivn&>, ak>d vt[< Xin, kh)a[ k[vlxin t[, d[h Cti> (nvi<n;

25 ki[(t vp<n&> Av¼n pn, jig\t Yti> Smiy, t[m (vbiv ani(dni[, Xin Yti> d*r Yiy; C*T[ d[hi¹yis ti[, n(h kti< t&> km<, n(h Bi[kti t&> t[hni[, a[ j Fm<ni[ mm<; a[ j Fm<Y) mi[x C[, t&> Ci[ mi[xav$p, an>t ds<n Xin t&>, aäyibif Av$p; S&Ü b&ü c]tºygn, Avy> yi[(t s&kfim, b)j&> kh)a[ k[tl&>? kr (vcir ti[ pim; (náy sv[< Xin)ni[, aiv) a#i smiy, Fr) mi]nti a[m kh), shj smi(fmi>y;

26 (SOy : bi[f[fb)j p\i\i(ß kyn sd`g&r&ni upd[sy), aiäy&> ap*v< Bin, (njpd (njmi>h) lh&>, d*r Yy&> axin; BiAy&> (njav$p t[, S&Ü c[tni$p, ajr amr a(vnis) n[, d[hit)t Av$p; kti< Bi[kti km<ni[, (vbiv vt[< yi>y, vz(_i vh) (njbivmi>, Yyi[ akti< Ryi>y; ayvi (njp(rnim j[, S&Ü c[tni$p, kti< Bi[kti t[hni[, (n(v<kãp Av$p; mi[x khi[ (njs&üti, t[ pim[ t[ p>y, smjiäyi[ s>x[pmi>, skl mig< (ng\<>y; ahi[! ahi[! ~) sd`g&r&, kr&ni(s>f& apir, ai pimr pr p\b& kyi[<, ahi[! ahi[! upkir;

27 S&> p\b&crn kn[ Fr&>, airmiy) si] h)n, t[ ti[ p\b&a[ ai(pyi[, vt&<> crnif)n; ai d[hi(d aijy), vti[< p\b& aif)n, dis, dis, h&> dis C&>, t[h p\b&ni[ d)n; PT` AYink smjiv)n[, (BÒ btiäyi[ aip, Àyin Yk) trvirvt`, a[ upkir amip;

28 ups>h>hir ds<n PT[ smiy C[, ai PT` AYinkmi>h), (vcirti> (vatiry), s>sy rh[ n ki>e; airmb\i>(t sm ri[g n(h, sd`g&r& v]w s&jin, g&r& aixi sm p y n(h, ai[pf (vcir ¹yin; ji[ EµCi[ prmiy< ti[, kri[ sry p&r&piy<, Bv(AY(t ai(d nim le, C[di[ n(h airmiy<; (náyvin) si>bl), sifn tjvi> ni[ y, (náy rik) lxmi>, sifn krvi> si[y; ny (náy a[ki>ty), aimi> ny) kh[l, a[ki>t[ Äyvhir n(h, bò[ siy rh[l; gµcmtn) j[ kãpni, t[ n(h sd`äyvhir, Bin nh) (nj$pn&>, t[ (náy n(h sir;

29 aigl Xin) Ye gyi, vt<minmi> hi[y, YiS[ kil B(vOymi>, mig<b[d n(h ki[y; sv< Jv C[ (süsm, j[ smj[ t[ Yiy, sd`g&r& aixi (jndsi, (n(m_i kirnmi>y; upidinn&> nim le, a[ j[ tj[ (n(m_i, pim[ n(h (sürvn[, rh[ B\i>(tmi> (AYt; m&ky) Xin ky[ an[, a>tr C*Tyi[ n mi[h, t[ pimr p\in) kr[, mi#i Xin)ni[ Wi[h; dyi, Si>(t, smti, xmi, sry, Ryig, v]ri³y, hi[y m&m&x&gt (vp[, a[h sdiy s&ji³y; mi[hbiv xy hi[y yi>, ayvi hi[y p\si>t, t[ kh)a[ Xin)dSi, bik) kh)a[ B\i>t;

30 skl jgt t[ a[qvt`, ayvi Av¼n smin, t[ kh)a[ Xin)dSi, bik) vicixin; AYink pi>c (vcir)n[, CÎ[ vt[<< j[h, pim[ AYink pi>cm&>, a[mi> n(h s>d[h; d[h Cti> j[n) dsi, vt[< d[hit)t, t[ Xin)ni crnmi>, hi[ v>dn ag(nt. ~) s&bi³y n[ ~) acl, ai(d m&m&x&kij, tyi BÄy(ht kirn[, khi[ bi[f s&ksij; sifn (südsi ah), kh) sv< s>x[p, PT`dS<n s>x[pmi>, Bi²yi> (n(v<x[p;

31 prm p&r&p p\b& sd`g&r&, prm Xin s&kfim, j[n[ ai¼y&> Bin (nj, t[n[ sdi p\nim; d[h Cti> j[n) dsi, vt[< d[hit)t, t[ Xin)ni crnmi>, hi[ v>dn ag(nt. -

Heaven Gods Beautiful Home Dhundhari

Heaven Gods Beautiful Home Dhundhari ब ळक ब ई ब इबल प रस त त सरग, परम सर क ख बस रत घर लखब ळ : Edward Hughes सम झ ब ळ : Lazarus र प बदलब ळ : Sarah S. अन व द करब ळ : Royson Norman D'Souza स म अ ल य ब ळ : Bible for Children www.m1914.org 2015

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP I V I BI VÀ CÁC CHT VÔ C National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts HÀ NI - 2009 Li

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.153

Microsoft Word - P.153 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án 1-D 2-D 3-D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 10-B 11-A 12-B 13-A 14-B 15-C 16-D 17-D 18-C 19-A 20-B 21-B 22-C 23-

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án 1-D 2-D 3-D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 10-B 11-A 12-B 13-A 14-B 15-C 16-D 17-D 18-C 19-A 20-B 21-B 22-C 23- Đáp á -D -D -D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 0-B -A -B -A 4-B 5-C 6-D 7-D 8-C 9-A 0-B -B -C -B 4-C 5-B 6-C 7-C 8-B 9-C 0-A -D -B -A 4-A 5-D 6-A 7-B 8-A 9-C 40-B 4-B 4-B 4-A 44-C 45-A 46-C 47-C 48-A 49-D 50-D

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP NHIT IN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry HÀ N I - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

தவக க ல ந ன ப த த ய னம St.Anna Kappelle, Annaberg 35, Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன ழ த

தவக க ல ந ன ப த த ய னம St.Anna Kappelle, Annaberg 35, Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன ழ த தவக க ல ந ன ப த த ய னம 24022018 St.Anna Kappelle, Annaberg 35, 45721 Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன 2. 3. 4. 5. 6. 7. ழ த த க ன வ ம ணங க க ன வ ம 8. த ய ஆ வய வத அக க ன வய 9. எந

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỤM 5 TRƯỜNG THPT CHUYÊN ( Đề thi gồm có 8 trang ) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 90 ph

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỤM 5 TRƯỜNG THPT CHUYÊN ( Đề thi gồm có 8 trang ) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 90 ph BỘ GIÁO DỤ & ĐÀO TẠO ỤM 5 TRƯỜNG THT HUYÊN ( Đề thi gồm có 8 trg ) KỲ THI THỬ THT QUỐ GIA NĂM HỌ - 8 MÔN TOÁN Thời gi làm bài : 9 phút Đợt thi //8 &//8 Họ và tê : Số báo dh : Mã đề thi âu : ho hàm số y

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 電工機械 1. p Ì Û hv± (A) Ž ÂÎ 628 ëâ0ô t à Î ð Î 1 800 Ô (B) 1800 rpm 180 ð 1 180 Ô (C) 60 rps ð 1 120 Ô º Î (D) ð 0.01 Ô º Î 50 rpm 2. p Ì oº n «º Î 16 à Π15 ˆ á (A) 60 (B) 60 2 á (C) 31 (D) 31 2

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.118

Microsoft Word - P.118 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông D ÁN GIA ÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG H TR TR MU GIÁO VÀ TIU HC C NG NH GIA ÌNH KIN THC THAM GIA GIAO THÔNG VÀ S CP CU KHI

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

Đề thi thử vào 10 môn Toán trường THPT Lê Chân - Hải Phòng

Đề thi thử vào 10 môn Toán trường THPT Lê Chân - Hải Phòng Câu I (.. Tính 6.(5 ) ĐỀ THI THƯ VA O LỚP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC: 8-9 MÔN THI: TOÁN. Với giá trị nào của x thì biểu thức có nghĩa? Câu II (.. Tìm m để đồ thị hàm số bậc nhất y = -x + m cắt trục tung

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] tcxdvn

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] tcxdvn TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 338 : 005 KẾT CẤU THÉP TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Steel strutures Design stndrd LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 338 : 005 th thế ho TCVN 5575 : 99. TCXDVN 338 : 005 Kết ấu thép Tiêu huẩn

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút. (không

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút. (không SỞ GIÁO DỤ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ HÍ MINH ĐỀ THI HÍNH THỨ KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 1 THPT NĂM HỌ 18 19 Môn thi: TOÁN Thời gian: 1 phút. (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: /6/18 Bài 1 (1,5 điểm) ho parabol

Chi tiết hơn

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 _,. 2 TllAN SINH & DSC T6ng hqp & bien so,;tn b-l ~ A SO DUYEN ' A I LUC THAP HOA GIAP ~ ~ (SO T U 01 V Q C H O N G) NHA XUAT BAN THANH HOA 3 CONG TY PTVH DONG SdN

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 5"30 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 530 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang UBND TAN P A Nl CQNG A XA CU NGA VET NAM S GA DUC VA BA TADc lip - Tur d - h phiic S6: 5"0 /QD-SGDDT Nt, gyl thg m 2018 QUYET DN Vi viec khe thirg cc c h, tp the dt gii ti cuc thi "Thiet ke bi gig E-erig

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Dap an de thi thi thu DH lan I Khoi D_THPT Chuyen NQD_2014.doc

Microsoft Word - Dap an de thi thi thu DH lan I Khoi D_THPT Chuyen NQD_2014.doc SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 0 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TOÁN; Khối D (Đáp án thang điểm gồm 06 trang) Câu Đáp án Điểm (,0 điểm) a. (,0 điểm) Khi m =, ta có: y = x +

Chi tiết hơn

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क ल शग ट र न ज सनल ह म हस त न तरण गर क छ ग रख नगरप शलक

Chi tiết hơn

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 2/03/2016 02/04/2016 HEXAGON 0.1 Đề thi cho khối lớp 5/ Question Paper for Grade 5 1. Biết rằng số tự nhiên N chia hết cho

Chi tiết hơn

VỮA XƠ ĐỘNG MẠCH

VỮA XƠ ĐỘNG MẠCH CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI TẠI VIỆT NAM: THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP GS. TS. Phạm Thắng Bệnh viện L~o khoa Trung ương 1 GIÀ HÓA DÂN SỐ VIỆT NAM 2 Già hoá dân số: hiện tượng mang tính toàn cầu 3 Số người

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 10 Mt nm sau... Thanh Liêm tr v, ôi chân ã hoàn toàn bình phc và i ng mt cách t nhiên; còn khuôn mt cng c tái to mt cách toàn m. Anh tr v trong nim vui tt nh ca gia ình. - Ông bà Cao Bnh vui mng bao

Chi tiết hơn

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx H thng ch đ thi và dn dp xung quanh thùng rác Praha A) thi hn hp Trên lãnh th th đô Praha hin nay đã đt khong 118 nghìn thùng thu nhn đ thi hn hp có th tích 70 1 100 lít, vic ch và đ do các Cty chuyên

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH Đ CH NH TH C KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 0 THPT NĂM HỌC 00 0 Môn thi: TOÁN Th i ian à ài: 0 h h n h i ian ia 3 x 3 Bài. (,0 điểm)ch i u hức A x x x. R ọn i u hức A.. T nh i c a

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT LONG AN

SỞ GD&ĐT LONG AN Bài 1. (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử : KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 016-017 MÔN: TOÁN LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút a) 5x - 10x b) x y x + y c) 4x 4xy 8y Bài : (,0 điểm) 1. Thực hiện phép

Chi tiết hơn

Microsoft Word - அருட்பெரும் ஜோதி வள்ளலார் பாடல்கள்

Microsoft Word - அருட்பெரும் ஜோதி வள்ளலார் பாடல்கள் 17 th January Thai Pusam- Vallalar Memorial Day அ ப ஜ த வ ளல ப ட க வ ள ல த ர மல க வ ம கள க ய ப ட க ள த த ள. க ல ச ற என த த ம ர த னமண ப ப ச rய வ.ச த ன, வ ளல ப த. பல ச ற ட கள வ ளல ப ற உ ர ஆ ற ன. வ ளல, த

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 464 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành học: Kỹ thuật vật liệu (Materials engineering) Mã ngành: 52520309 Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: 4,5 năm Danh hiệu: Cử nhân Đơn vị quản lý: Bộ môn Công

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

TONG CONG TY BUD DII;:N VII;:T NAM BUU DI~N TiNH ca MAU S6: ~ IBDCM-KTNV V/v phoi hop chuyen phat k~t qua giai quyet h6 sa cua Sa GTVT TP HCM. CONG HO

TONG CONG TY BUD DII;:N VII;:T NAM BUU DI~N TiNH ca MAU S6: ~ IBDCM-KTNV V/v phoi hop chuyen phat k~t qua giai quyet h6 sa cua Sa GTVT TP HCM. CONG HO TONG CONG TY BUD DII;:N VII;:T NAM BUU DI~N TiNH ca MAU S6: ~ IBDCM-KTNV V/v phoi hop chuyen phat k~t qua giai quyet h6 sa cua Sa GTVT TP HCM. CONG HOA XA HOI CHiJ NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh

Chi tiết hơn

ww.padasalai.n ww.padasalai.net ww.padasalai.net ww.padasalai.net

ww.padasalai.n   ww.padasalai.net   ww.padasalai.net   ww.padasalai.net t et t et t et t et t et 11 ஆம வக ப ப தம ழ இயல 7 & 8 ச ந தன வ க கள சர ய ன வ ட டயத த ர க 1) அகந ழ டகய ன த ல அட க கப பட வத அ) தக ப ரம ஆ) வ னம இ) கர வட 2) ஞ டசப பபர ய தக ய ல வ னத ன உயரம அ) 216 அட ஆ) 217 அட

Chi tiết hơn

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

(1)

(1) QT 8.2.1/QA6 BM2 TRYOG DAI QC TRA VI PROG DAM BAO CAT L.trcesic OG OA XA QI CU GIA VICT AM D*c Ip Ty d - nh phe SO: DBCL Tr Vh, ngety Or hng.gt nn 218 g qun BA ca Ket qu khi sit he vitt" Su di he Oct 1

Chi tiết hơn

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT   GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A KIẾN THỨC CƠ BẢN Định nghĩa Góc giữa hai đường thẳng d và d là góc giữa hai đường thẳng d và d ' cùng đi qua một điểm và lần lượt song

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 ஒ ட டர ப ல 24 ப ய... ட ட க க 24 ப ய.2 மண நர ம ப ம. 'ப க க ம க ம க க ம கட ப ப ய ன வ ல கட வ வச ய கள ப ர ட த ந ள க டய எனச ச ல லல ம. அந தள க க வ வச ய க ளப ப ட ய ப த க ற, க ள தல வ லப ப ரச ன. ஒ ட டர ப ல 28 ப

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 數位邏輯. h Ûv± (A) TTL Ç yæ k 2.4 V.4 V () CMOS IC í TTL IC (C) h IC Î. j (D) ECL Ç ¾ Ÿ ð e  ƒ 2. v m(.) 2 o v à Îv (A) (5.5) () (AA.8) (C) (D5.4) (D) (25.2) ˆ A à 3. Ø (47) A (57) 8 (A) 2 () 8 (C)

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V NC THI CÔNG NGHI P National Technical Regulation on Industrial Wastewater HÀ NI - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut quc gia v cht l ng

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 9 Nguyên Khang v à Lt ng viên Nht Nguyên: - Cuc sng và vic làm ca em ã n nh tt p ri, anh cng thy ri ó...nht Nguyên vui v nói ngay: - Mng cho Khang. Anh và ch Vy khi phi lo gì na. - Cho nên anh phi

Chi tiết hơn

SKKN Định lí Vi- ét và ứng dụng nguyễn Thành Nhân ĐỀ TÀI ĐỊNH LÝ VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỞ ĐẦU THPT Phan Bội Châu Bình Dương 1

SKKN Định lí Vi- ét và ứng dụng nguyễn Thành Nhân ĐỀ TÀI ĐỊNH LÝ VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỞ ĐẦU THPT Phan Bội Châu Bình Dương 1 ĐỀ TÀI ĐỊNH LÝ VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỞ ĐẦU Lý do chọ đề tài: Như chúg t đã biết, Toá học có vi trò rất qu trọg trog ghiê cứu kho học và đời sốg ã hội Việc giảg dạy và học tập để lĩh hội được kiế thức

Chi tiết hơn

PHÒNG GD – ĐT ĐÔNG HẢI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

PHÒNG GD – ĐT ĐÔNG HẢI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 PHÒNG GD ĐT ĐÔNG HẢI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VÒNG HUYỆN NĂM HỌC 2014 2015 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 01 trang) MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 150 phút; (không kể thời gian giao đề) Họ, tên thí sinh

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008 PHỤ TRÁCH VIÊN, TÌNH NGUYỆN VIÊN VÀ HƯỚNG DẪN VIÊN PHỤC VỤ KỲ THI OLYMPIC VẬT LÍ QUỐC TẾ NĂM 2008 (IPhO 2008) (Ban hành kèm theo Quyết định số 2609/QĐ-BGDĐT

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 0) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 07 08 Môn Toán Khối Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Cho hàm số y Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph Chủ đề 1. HIỆN TƯỢNG QANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QAN ĐẾN CHYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương pháp giải 1) Chuyển động trong từ trường đều theo phương vuông góc Chùm hẹp các electron qung điện

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD-

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD- MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD--11 EDCA-CC-JC--24 GEOA-CC-SM--G1 HSA-CC-BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-BH--12 PLSA-CC-SS--15 SANA-CC-JPC--17

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 數位邏輯 1. hå g nî n QUAD SBGA BGA SPGA 2. k 2 S Œ 16 v d Îv 32768~ 32767 32768~ 32768 32767~ 32767 32767~ 32768 3. hå pt ó 8421 4. h ( Y~Y 1 4v± áúà 5. h v± m d ( t p Î Ÿ ð 6. m d y ñœ hv± F A B C

Chi tiết hơn

Tài liệu ôn tập kỳ thi THPT Quốc gia Chuyên đề: Phương trình vô tỷ

Tài liệu ôn tập kỳ thi THPT Quốc gia Chuyên đề: Phương trình vô tỷ A. DẠNG CƠ BẢN: A. Dạng: A B B A B B Dạng: A B A B. 4 PHƢƠNG TRÌNH VÔ TỈ. 4 B. MỘT SỐ KỸ NĂNG GIẢI PHƢƠNG TRÌNH VÔ TỈ: I. LŨY THỪA VẾ CỦA PHƢƠNG TRÌNH: A B A B AB, n n A B A B Lƣu ý: n n A B C A B A B

Chi tiết hơn

Chương 5: Mục tiêu chương 5: BẢN MẶT CẦU - HỆ MẶT CẦU 218 Chương 5: Bản mặt cầu Hệ dầm mặt cầu Cung cấp kiến thức cơ bản cho người học thiết kế bản mặ

Chương 5: Mục tiêu chương 5: BẢN MẶT CẦU - HỆ MẶT CẦU 218 Chương 5: Bản mặt cầu Hệ dầm mặt cầu Cung cấp kiến thức cơ bản cho người học thiết kế bản mặ Chương 5: Mục tiêu chương 5: BẢN MẶT CẦU - HỆ MẶT CẦU 18 Cung cấp kiến thức cơ bản cho người học thiết kế bản mặt cầu và hệ mặt cầu theo tiêu chuẩn hiện hành TCN 7-05 5.1. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Người học

Chi tiết hơn

Untitled Document

Untitled Document க த ச க ல த! அ ம க க ல ப ர ப ர, ந த ப. இ உலக அள க த ச க ல ரபலம னவ க ஒ வ. இர ந ட ப ற உலக அள ல ன க த ச ழ கல க ட த இ ய ப எ ற ப ம உ யவ. ஹதர ப வ இவ இர ஆ ழ தக. இவ டய உ ரய ட ட க க க த ப றன! ` ழ த ப வ த ச ன,.நக

Chi tiết hơn

Microsoft Word Pongal Bonus GO Ms No.5 Finance _Allowance_ dated Tamil - Final

Microsoft Word Pongal Bonus GO Ms No.5 Finance _Allowance_ dated Tamil - Final தம ந அர 2019 க ய த ட ந த (ப க ) ற அரச ண எ.5, ந : 08-01-2019. (வ ள ப, ம கழ -24, த வ வ ஆ 2049) க ம க ஊத ய 2017-2018-ஆ கண ஆ த க ல க ம க ஊத ய ம ச ற த க ல க ம க ஊத ய வழ த ஒ பள - ஆ ணக - வள ய ட ப க றன. Ã tutdt

Chi tiết hơn

KAMARAJ IAS ACADEMY தம ழ இலக க யம த ள I ப ர வ (அ) பக த - 1: தம ழ மம ழ வரல ற ம தன ம இந த ய ம ழ க க ட ம பங கள மப த வ க இந த ய ம ழ கள ல ம க ற ப ப கத த ர

KAMARAJ IAS ACADEMY தம ழ இலக க யம த ள I ப ர வ (அ) பக த - 1: தம ழ மம ழ வரல ற ம தன ம இந த ய ம ழ க க ட ம பங கள மப த வ க இந த ய ம ழ கள ல ம க ற ப ப கத த ர தம ழ இலக க யம த ள I ப ர வ (அ) பக த - 1: தம ழ மம ழ வரல ற ம தன ம இந த ய ம ழ க க ட ம பங கள மப த வ க இந த ய ம ழ கள ல ம க ற ப ப கத த ர வ ட ம ழ கள ல ம த ழ ம ழ மபற டம த ர வ ட ம ழ கள ன கணக க ட ம வமகப ப ட ம சங

Chi tiết hơn

LÝ THUYẾT

LÝ THUYẾT ÔN TẬP HỌC KÌ TOÁN 8 LÝ THUYẾT Câu : Phát biểu các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức Câu : Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.mỗi hằng đẳng thức cho VD? Câu : Kể tên các phương pháp

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đề thi: THPT Lương Tài 2-Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đề thi: THPT Lương Tài 2-Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm Đề thi: THPT Lương Tài -Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm số được cho bởi các phương án sau đâ, hàm số nào là hàm số chẵn? A. cot B. sin C. tan D. cos

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3 (Đề thi có 05 trang) KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC MÔN Toán. Thời gian làm bài :

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3 (Đề thi có 05 trang) KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC MÔN Toán. Thời gian làm bài : SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU (Đề thi có 5 trg) KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC - 9 MÔN Toá Thời gi làm bài : 9 phút (khôg kể thời gi phát đề) Họ và tê học sih : Số báo dh : Mã

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc SEM CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC- AD--10 ENGA-CC- RD--11 EDCA-CC--JC-24 GEOA-CC- SM--G1 HSA-CC- BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-AG--12 PLSA-CC--SS-15

Chi tiết hơn

தர வ ள : 28/10/ கன ன தகள ட சப க ழ 8ம க ப ப சம க அந ல 1. ப ல க க ள எத தண க ற ர ல உர ல மள ரத? 3 2. க ர ல பன பட த

தர வ ள : 28/10/ கன ன தகள ட சப க ழ   8ம க ப ப சம க அந ல 1. ப ல க க ள எத தண க ற ர ல உர ல மள ரத? 3 2. க ர ல பன பட த 1. ப ல க க ள எத தண க ற ர ல உர ல மள ரத? 3 2. க ர ல பன பட த த ம ட த ச றய ல உள ர லர ஆத ங ள... என அணறக ப பட ன மன. இய ற மல லரஆத ங ள 3. ன தர ர ல பன பட த தப பட ம லரஆத ங ள... என ற அணறக ப பட ன மன. லரர ச ச மற ம

Chi tiết hơn