Mamsapujati Kolla Pempakam.pmd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Mamsapujati Kolla Pempakam.pmd"

Bản ghi

1 e +dü ü C ø fi fl ô + üø + e +dü ü C ø fi flqt ªªÁu stt\sy µµ n+{ s T. á C ø fi ófl n «s >± ô ], qïy T qt düt\te >± e +dü+>± e s TkÕÔsTT. Áu stt\sy e +dü+ n s T >±qt, etè<äte >±qt ñ+ T+~. Áu stt\sy e +dü+ À m îÿe e +düø è TÔ\T (22`25%), îÿe X øïô (150 øï À ø±\ø\t/100 Á>±.) ñ+ T+~. Áu stt\sy ø fi ófl qï y T qt m îÿe uû > + e +dü+>± e ]Ã, 6 yêsê À 2 øï À\ ô >± ãs Te π> $<Ûä+>± XÊÅd Ôj T+>± s bı+~+# ã&ü stt. M{Ï j»e q ü<ä T\T kõ<ûës D+>± > T&É C yê{ïì b *q üœ{ïøï, Ç$ πøe\+ 5 Òø 6 yêsê\ ej TdüT À $Áø stt+# { ìøï dæ<ä +>± ñ+{ stt. C T\T et]j TT yê{ï Á;&ç+> ü<ä T\T : q Vü + tôw sy, ô ÌyÓ Ysêø et]j TT yó {Ÿ ø±]ïwt C T\qT Áu stt\sy ø fi fl ñ Œ ÔøÏ m îÿe>± ñ üjó kõôs T. yó {Ÿ ø±]ïwt C ø fi fl î ô s T> T<ä\ m îÿe et]j TT ñ ÔeT ÁX DÏ e +kõìï ñ Œ Ô # kõôstt. sêø C ø fi ófl L&Ü n =+<äs >± îÿe ø±\+ À ô s T> T êstt. á s ø + ø fi ófl qï y T qt m îÿe uû > + e +dü+>± e s TkÕÔsTT. ø et] j T Ÿ Áu stt\sy ñ Œ ÔøÏ Á ü ø +>± n_ûeè~ üs q æ è et]j TT e è e+xê\qt yê&ü*. etq < X + À L&Ü á ü<ä H m îÿe>± ñ üjó dütôhêïs T. yó+ø±uÿ, sêdt, Ç+&éÁuÀ, Vü uÿ ø, nqø, Àe Hé ù s Áu stt\sy ø fi ófl e sÿ{ÿ À \uûñ ete THêïsTT. ø &ç æ\ \ m+ æø îÿe s E À m îÿe ãs Te e# Ã$>±qT, <ëd $ìjó > kõets ú et]j TT Je kõets ú ø * q Te+{Ï \ø åd \Tqï Áu stt\s T ø &ç æ\ \qt m+ æø # j T&É+ et+ ~. <Ûäs m îÿe nsttqqt etìï ø q y T\T C ø &ç æ\ \ H Áu stt\sy ô + üø + ÁbÕs +_Û+#ê*. yê bõs <äècõº q&ç# Áu stt\sy ø fi fl bòõsê\ìï dü+ø s C ø &ç æ\ \ H ÁbÕs +_Û+#ê*. ùv # Ø\ qt+&ç ø=ì, n$ 6 yêsê\ ej TdüT sê>±h n$tà y j *. dü+ø s C ø fi flqt düs òüsê # j TT ùv # Ø\ $esê\t ÁøÏ+~ ü{ïºø À bı+<ät üs Ãã&É $. ùv # Ø Á ü< X + e +dü ü C ø &ç æ\ \ ù s T 1. yó+ø fòx «sê ùv # Ødt *$Tf &é ôv <äsêu <é yó+ø±uÿ 2. &Ó et+&é ùv # Ødt Åô y {Ÿ *$Tf &é ôv <äsêu <é yó+ø±uÿ 3. ø dæ bòõs yét Åô y {Ÿ *$Tf &é ôv <äsêu <é Vü uÿ ø 4. sêj T Ÿ ùv # Ødt Åô y {Ÿ *$Tf &é ôv <äsêu <é yó+ø±uÿ 5. C bòõ«ôv <äsêu <é Àe Hé 6. ùdïvü ùv # Ødt ôv <äsêu <é yó+ø±uÿ 7. lìyêdü ùv # Ødt Åô y {Ÿ *$Tf &é $»j Tyê&É yó+ø±uÿ 8. s TeT\ Á;&ÉsY Åô y {Ÿ *$Tf &é es +> Ÿ yó+ø±uÿ 9. $.mdt.mhé. ùv # Ødt Åô y {Ÿ *$Tf &é Ôs T yó+ø±uÿ 10. mdt.mdt. ùv # Ødt Åô y {Ÿ *$Tf &é ùdºwühé òütq üpsy yó+ø±uÿ 11. düt> TD Vü # Ødt ôv <äsêu <é sêdt 566

2 > èvü edü : Áu stt\s T ôw&ét ÀìøÏ dü«# à yótæq >±*, yó\t Ts T Á üdü]+# ñ+&ü*. Á ü ø &çøï 1.0 #. n&ét> T H \ ø±e\dæ ñ+ T+~. $Áø j T edü > \ ÁbÕ+ ê\ dümtbõq ôw&ét ì]à+#ê*. > èvü edü, Ä] ø ü]dæú ì ã{ïº yêsêìøï ˇø üsê j T+ Ò<ë s+&ét yêsê\ø=ø kõ] Ò<ë HÓ\ø=ø kõ] ø &ç æ\ \T düs òüsê nj T T, ùv # T # dütø yê*. á $<Ûä+>± ø fi fl bòõs + À mìï» T ø fi ófl ñ+{ jó nìï et]j TT ˇø {Ï n<äq+>± ôw&é\t ì]à+# Tø yê*. n+fò m ü &É ˇø ôw&é U >± ñ+ T+<äqïe. U >± ñ+& ôw&éqt s Tyê e# à ø &ç æ\ \» Tº ø=s î X óáuûñ üs, Áã &És T Ç s ü]ø sê\t net]ã dæ<ä +>± ñ+#ê*. j»e q ü<ä T\T : ø &ç æ\ \T ñ+# e\dæq düú ìï X óáuûñ+>± y &ç {Ï À ã º\ k &ÜqT ø * æ ø &É>±*. et ~ j Hé, düt$t~ j Hé yótt<ä\> T ÁøÏ$T dü+vü s ø et+<ät\t 25 $T.. 10 s fi fl À y dæ æ ø±] # j *. bõ düú\+ nstt ; +> bâ&és T, dütqï+ ø * æ yó\ y j T&É+ et+ ~. &çdæhóœ øº+{ÿ Á<ëeø + ôw&ét qt, ü]ø sê\qt X óáuûñ üs #ê*. ˇø s E æ\ \T ùv # Ødt qt+&ç düô Ì nj ø, yê{ïøï ø±e\dæq y &ç, >±*, yó\t Ts T et]j TT >±* À et dü]>± ñ+& T # &Ü*. æ\ \ î y &ç ø \T> CÒùd+<äT î>±qt m\åøï ºø Ÿ Áã &És qt >±ì, >± dt Áã &ÉsY\qT>±ì Áã &ÉsY nstthê ã\t \ y &ç et]j TT ø±+ ø &ç æ\ \ô πø+ábø è etj T # &Ü*. Áã &ÉsY Ò îhêï, ˇø ÇÁHêŒ s&é ã Ÿ Á ü 250 æ\ \ î net]ã dü]b T+~. Ç$ n+<ätu T À Òq ü &ÉT et &ÉT 100 yê{ÿ ã\t \T net]ãq m&é\ 250 ø &ç æ\ \ î dü]b T+~. yótt<ä{ï yês + À 35 0 ôd* j Tdt yó# Ã<äHêìï Çyê«*. s Tyê Á ü yês ôd* j Tdt Zdü Ô 4e yês + e# à dü]øï 25 0 ôd* j Tdt ñ+& T # &Ü*. # *, Ç s >±\T\T m îÿe>± ñqï ü &ÉT >± dt Ò<ë u > TZ\ <ë«sê Áã &ç+> # j T&É+ et+ ~. Áu stt\s T ô + üø + À et+ òü* ê\t ø \>±\+fò ø fi fl î q+ y T, {Ï düú \qt πø{ stt+#ê*. ø &ç æ\ \ ej TdüT y T düú\+ {Ï düú\+ 6 yêsê\ es î 2 n+. 1 n+. 6 yêsê\ ô ã&ç 3 n+. 1 n+. Áu stt\sy ø fi flqt πøc dt À L&Ü ô +# &ÜìøÏ M\Tqï üœ{ïøï, &û t * ºs T ü<ä m îÿe>± yê&étø À ñqï~. πøc dt À ô + q ø fi fl #Ûê ô ø +~b sttq îs T ü Œ&ç, ø±fi ófl ø=+ø s T ], e +dü+ ~> Tã&ç et]j TT HêD Zb j T neø±x ettqï~. Áu stt\s T ø fi fl b wüd : ettk +>± Áu stt\s T ø fi fl ô + üø + À 70`75 XÊ + Ks Tà y T øï ne T+~. á ø fi fl ô s T> T<ä\ L&Ü á <ëd jóttø ÿ b wüø $\Te\ MT<ä Ä<Ûës ü&ç ñ+ T+~. n+<äte\q M{Ï <ëd > T]+ n~ûø ÁX <ä evæ +#ê*. Áu stt\s T ô + üø + À m îÿe uû \T > &ç+#ê\+fò, y T Ks Tà îÿej T T # dütø yê*. Áu stt\s T ø fi fl î ø±e\dæq b wüø ü<ësê \ìï+{ïì > T bõfi fl À düet Lπsà ø=ìï <ëd $TÁX e \ qet Hê\T ü{ïºø À Çe«ã&çq$. M{Ïì s T\T bõ{ï+# e# TÃ. Ò<ë et ÁbÕ+ + À îÿe <Ûäs î <=s T î ~qtdüt\qt ã{ïº > T e s TŒqT # j Te# TÃ. e s TŒ\T Áø y T æ # j *. ~qtdüt\t ñ ÔeTyÓTÆq HêD ø * ñ+&ü*. 567

3 ~qtdüt\t kõºs ºsY (0`3 yêsê\t) òæìwüsy (4e yês + qt+&ç) yóttø ÿc qï\t (øï À\T) C qï\t/dü» \T (øï À\T) 20.0 ` ` 20.0 ` ` q HÓ rdæq k j æ+&ç (øï À\T) ` ` q HÓ rdæq y s TX q> æ+&ç (øï À\T) ` ` q HÓ rdæq Ábı<äT s T> T&ÉT ` ` ü e «æ+&ç (øï À\T) # ü (øï À\T) ` ` &Ó ø±* j T+ bòõùdœ {Ÿ (øï À\T) dütqï ü sêstt bı&ç (øï À\T) ñ ü Œ ` ` 0.25 ` ` 0.25 dü ø Î\eD \ $TÁX et+ (øï À\T) yót~ jó ìhé (øï À\T) $ $THé m, _ 2, &ç 3, ø (Á>±eTT\T) $ $THé _ ø±+ô ø (Á>±eTT\T) $ $THé Ç 50% (Á>±eTT\T) ø=*hé ø s &é (Á>±eTT\T) ø±øï kõºø /ôd Á> (ø±ø &çjó kõº{ÿ) (Á>±eTT\T) Áu stt\sy ø fi fl î Á ü ø +>± j s T# j Tã&çq kõºs ºs T, òæìwüsy <ëd \H yê&ü*. yótt<ä{ï 3 yêsê\ es î kõºs ºsY <ëd, Ä sê«òæìwüs T <ëd \qt Çyê«*. kõºs ºs T <ëd À e +düø è TÔ\T 22 XÊ +, X øïô øï À <ëd î 2900 øï À ø±\ø\t ñ+&ü* òæìwüsy <ëd À e +düø è TÔ\T 20 XÊ +, X øïô 3000 øï À ø±\ø\t øï À <ëd øï ñ+& <ëd qt j s T # dütø yê*. n ü & Áu stt\s T ø fi fl ô s T> T<ä\ dü]>± e + T+~. Òì# e +dü ü ~> Tã&ç Zb j T Á üe <äett+ T+~. Áu stt\sy ø fi fl <ëd À 1 Ò<ë 3 XÊ + es î q HÓ Ò<ë ø=e «qt yê&ç <ëd $ìjó > kõets qt ô +# e# Tà (1.6 qt+&ç 1.7). y T\T C Áu stt\sy ø &ç æ\ \ ÁbÕs +_Û+, et+ b wüd, j»e q + ô ] q ø fi fl ãs Te, y T $ìjó > $esê\t á ÁøÏ+~ $<Ûä+>± ñ+{ stt. ej TdüT ãs Te y T Ks Tà ãs Te >± y T e ]Œ&ç 6 yêsê\t 1800 Á>± Á>± yêsê\t 2200 Á>± Á>±. 2.0 s >±\T mdüãøwæj ø= : Áu stt\sy æ\ À á yê ~Û ráe+>± edütô+~. u ø º]j e\ ø *π> á yê ~Û Áu stt\sy À ãs Te dü]>±z sêø b e&é+ e\ qwüº+ yê{ï\t T+~. á yê ~Û k øïq ø &ç æ\ \T s dü+>± ñ+&ç y T dü]>± 568

4 qø b e&é+»s T> T T+~. ets DÏ+ q ø &ç æ\ \ Áù > T\T ñ_ ñ+{ stt. j +{Ïãj {Ïø et+<ät\t y T À et]j TT {Ï À yê&ç á yê ~Û k øïq æ\ \qt ø±bõ&ée# TÃ. Á ê> T {Ï bõ T ùdìf Æ»sY et+<ätqt ø fi fl î Çe«&É+ <ë«sê á yê ~Û sê î+&ü ìyê]+# Tø=qe# TÃ. ø±ø &çjó dædt : ªÁb {ÀCÀyêµ e\q k πø á yê ~Û Áu stt\sy ü]áxēt ráe qcõºìøï > Ts e T+~. Áu stt\sy n~ûø dü+k À ets DÏ+# &É+, s > + qt+ ø \T îqï æ\ À ãs Te dü]>± sêø b e&é+»s T> T T+~. y T À ªªø±øÏ &çjó kõº{ÿ µµ dü]jóætq yó ê<ät À yê&éq ü &ÉT >±ì, ndü\t yê&éø b e&é+ e\q >±ì á yê ~Û edütô+~. 11e s EqT+&ç 8e yês + À ü\ m ü &Ó q á yê ~Û Áu stt\sy æ\ \ î k ø e# TÃ. s > + k øïq æ\ \T et \\ î > T$T> &ç dütdæô>± ñ+{ stt. ms T ü es í+ > \ s ºqT # &Ée# TÃ. y T et]j TT s T îÿe rdütø=+{ stt. ets DÏ+ q æ\ \ Áù e \T ñ_ s ø Ô+ ø * ñ+{ stt. y T À et]j TT {Ï À ø±ø &çjó kõº{ÿ et+<ät\t > T yó ê<ät À yê&ç á s >±ìï ìyê]+# e# TÃ. ÇHéô òøï j Tdt ãs Ÿ &çd CŸ (> +uàs s > +) : á yê ~Û _sêï yó s dt <ë«sê ø \T> T T+~. Áu stt\sy ø &ç æ\ \T 1e yês + qt+&ç 2 HÓ\\ ej TdüT es î á yê ~ÛøÏ m îÿe>± > Ts e êstt. yê ~Û k øïq ø &ç æ\ \T 10 qt+&ç 20 XÊ + es î # ìb êstt. fi fl $s # Hê\T, dü]>± ì\ã&éø b e&é+, edt î á yê ~Û \ø åd \T. # ìb sttq ø fi fl #Ûê et]j TT =&É ø +&Ésê\ MT<ä s ø Ô ü #ês \T et]j TT ãsê Á> +~Û ü À L&Ü NeTT et]j TT s ø Ô ü # Tø ÿ\t ø q ü&é êstt. á yê ~Û k øïq ø &ç æ\ \qt yó+ H y s T # j T&É+ ettk +. s > ü ø &ç æ\ \qt y s T# j T&É+ et]j TT j +{Ïãj {Ïø, $ $THé\T fi fl À ø * æ Çe«+ e\q ø=+ ñ üx etq+ ø \T> T T+~. á yê ~Û ìyês D î 10`14 s E À Ç+ Øà&çj T{Ÿ ÅôdºHé { ø±\t # j Te# TÃ. ø= øÿs s > + (sêì ø{ÿ s > +) : á yê ~Û yó s dt ÁøÏeTT\ <ë«sê ø \T> T T+~. 4`5e s E ej TdüT ø &ç æ\ \ î m òt`1 ÄsY&ç { ø± y stt+#ê*. á et+<ät yê ~Û ìs <Ûäø X øïô 6 yêsê\ <ät ü] ø ådïdütô+~. n+<ät# Áu stt\sy ø &ç æ\ \qt > T&É ø fi fl <ä> Zs >± ô + q ü &ÉT, 4e yês + À s+&ée ÄsY.&ç. { ø± y stt+#ê*. ÄsY.&ç. yê ~Û k øïq Áu stt\sy æ\ \T î üœ\t î üœ\t>± ets DÏkÕÔsTT. yót&é\t yê\ã&é+, Ä î ü# à es í+ø \ $s # Hê\T, düqï>± et \Z&É+ á yê ~Û \ø åd \T, yê ~Û k øïq stt yó+ H m òt`1 ÄsY.&ç. { ø± y stt+#ê*. düqïì s ø Ô ü > &É \ # Tø ÿ\t JsêíX j T (ÁbıyÓ+Á{Ï î \dt) À ü* uû > + À ø qã&é êstt. Áù > T Àì bıs \T más u s +, >±* >={ º À ÓeT&É ì+&ç+j TT+&É +, XÊ«dü dü+# T\T ñ_ ù \>± qt+&é +. ªªd ø±µµ nqt ô <ä Áù > T\»+ø åhé À s ø Ô ü # Tø ÿ\t üœ î+&ü ñ+&é + yótt<ä\> Tq$ $T> ê \ø åd \T. ìyês D î s > + k øïq ø fi qt yó+ H y s T # j *. y πs e îô\qt ø fi fl ôw&é ÀìøÏ sêìe«l&é<ät. ôw&ét # T º s+&ét n&ét> T\ <ä s + À dütqï+, > e øï Hé bâ&és T y j *. Á üy X <ë«s + e<ä ò æhêstt Ÿ ñ+#ê*. ø fi fl À ã ìï ø * +# +<ät î Ç s s >±\T ìyê]+# +<ät î fi fl À j +{ÏãjÓ {Ïø, $ $TqT 10 s E\T yê&ü*. dæ.äsy.&ç. (Áø±ìø sdæœπs Ø &çd CŸ) : Áu stt\sy qï æ\ À á yê ~Û ráe+>± edütô+~. ett îÿqt+&ç NeTT ø±s +, > Ts ø, XÊ«dü À Çã +~ á s > \ø åd \T. Áu stt\sy æ\ \T ãs Te > TZ êstt. ets DÏ+ q æ\ \ >±* >={ º À ÓeT&É ì+&ç j TT+ T+~. ø± Òj T+ô Ó\ ì bıs edütô+~. j +{Ïãj {Ïø et+<ät\t, j ett{ïhé Ò<ë f Æ Hé et+<ät\t yê&é&é+ e\q s >±ìï yó+ H qj T+ # j Te# TÃ. 569

5 dæ.äsy.&ç. ìyês D et+<ät ìyês D m) {Ïj ett{ïhé (45%) (1000 Áu stt\sy ø fi fløï : {Ï À) ej TdüT yótt<ä{ï yês + s EøÏ 5 Á>±eTT\T (3 s E\T) 8/9 s E s EøÏ 5 Á>±eTT\T (2 s E\T) 3e yês + s EøÏ 25 Á>±eTT\T (3 s E\T) 4e yês + s EøÏ 20 Á>±eTT\T (2 s E\T) <ät ü] 40 Á>±eTT\T s E î (3 s E\T) 5 e yês + s EøÏ 55 Á>±eTT\T (3 s E\T) 6e yês + 32 Á>±eTT\T/s E î (2 s E\T) <ät ü] 65 Á>±eTT\T s E î (3 s E\T) _) f Æ Hé k \TãT Ÿ 1`3 s E\ ej TdüT 1 Á>±eTT/ s T {Ï À (3`5 s E\T) 8 s E\ sê«1 Á>±eTT/ s T {Ï À ø= s C : ø &ç æ\ \T dü]>± {Ïì, y T rdæø=qø ãs Te qt ø ÀŒ êstt. ett îÿqt+&ç, ø +&É qt+&ç s T ø±s T s > \ø åd \T. ø +&ÉT ñ_ Ó\ ì NeTT > &É \T>± j s e êstt. ets Ddü+K #ê îÿe>± ñ+ T+~. ˇø kõ] á yê ~Û ÁøÏeTT\T ôw&ét ÀìøÏ Á üy + q, nìï u #Y\ î á s > + edü ÔH e + T+~. ˇø u #Y À á yê ~Û e Ãq ü &ÉT ø=~ s E\T ôw&ét U >± ô {Ϻ, ªªuÀ + tµµ H \, > &É\qT ø± Ã*. dütqï+, > e øï Hé, òæhêstt Ÿ, ; +> bâ&ésy ø * æ yó\ y j *. * ºs T m\ ü &ÉT bı&ç>± ñ+& # &Ü*. s > + k øïq æ\ \ î ôvadüºôd øï Hé, bõ ø &é Òø Ç s j +{Ïãj {Ïø et+<ät\t $ $THé ø * æ yês + s E\T yê&çq m&é\ üp]ô>± qj TeTe T+~. Áu stt\sy ô + üø + À yótfi îe\t 1. Á ü Áu stt\sy ø &ç æ\ î 1 # <äs ü n&ét> T düú\+ πø{ stt+#ê*. 2. Á ü 500 ø fi fl î ˇø bõ]ºwühé # j *. 3. sêá fi ófl üœ î+&ü T y j *. Bì e\q y T H +<ät î neø±x Œ&ÉT T+~. 4. 2`3 # <äs ü n+> Tfi \ et+<ä+>± * ºs T ñ+&ü*. n~ m\ ü &ÉT bı&ç>± e +&Ü*. 5. {Ï = T, y T = T m\ ü &É ì+&ç ñ+&ü*. 6. dü]>± ô s > ì æ\ \qt y s T# dæ, y T, s T y T # j *. 7. Áu stt\sy æ\ \T kõºs ºsY y T 1.5 øï À\T q>±h òæìwüsy y T î e sêã*. 8. ø±øï &çj yê ~Û ìyês D et+<ät\t y T À 6 yêsê\ es î yê&ü*. 570

6 Áu stt\sy ø fi fl î yê&ée\dæq et+<ät\t 1. yótt<ä{ï s E yê& et+<ät\t m) Ä+{Ïãj {Ïø et+<ät\t ø fi flyó <ä ì ü DT\ dü\vü y Ts î yê&ü*. _) yó { u +&é Òø s $kõ Ÿ ªmµì Á ü 100 æ\ \ î 2 $T.. #= ü q 5 s E\T yê&ü*. 2. yês + s E\ sê«yê& et+<ät\t 1. Çdæ et+<ät\t Á ü 100 æ\ \ î 2 $T.. #= ü q {Ï À ø * æ yê&ü*. m&ç3 2. _`ø±+ô î 5`10 $T.. Á ü 100 æ\ \ î Çyê«*. $Áø stt+# + Áu stt\s T ø fi ófl «s >± ô s T> T êstt. ø±ã{ïº 40 Òø 45 s E À $Áø stt+# &É+ uûñ<ëj Tø +>± Áu stt\s T ø fi flqt 45 s E\ ø +fò m îÿe>± m{ïº ü]dæú Àq ñ+# sê<ät. Ä $<Ûä+>± ñ+ q stt qï <ëd î nqt> TD+>± ãs Te ô s > ø s T\T qwüºb e\dæ ñ+ T+~. Áu stt\sy ô + üø + À Ä<ëj T, e j T ü{ïºø (1000 Áu stt\sy ø fi fl î) m. ÁbÕs +uûñ ü ô Tºã&ç (s bõj T\T) 1. ø fi fl ôw&ét î ø±e\dæq uûñ $T 1/4 mø s + ```````````````````````````` dü«+ düú\+ 2. ø fi fl ôw&ét, 1 #.n. ø &çøï 150 s bõj T\ #= ü q ``````````````````` 1,50, Áu stt\sy ø &ç æ\ \T ˇø {Ï 16,00 s. #= ü q ``````````````````````` 16, ø fi fl <ëd 12,00 s. øï À #= ü q 3.5 øï À\T 6 yêsê À ``````````````` 42, ü]ø sê\t s.\t ø &çøï #= ü q ````````````````````````````` 15, üìyê] J + 6 yêsê\ es î s. 70/s E î ````````````````````````` 2, $$<Ûä Ks TÃ\T (* ºs T, et+<ät\t, ø s+ T yótt<ä\> Tq$) ø &çøï 5 s. #= ü q `````5, ÁbÕs +uûñ ü ô Tºã&ç ````````````````````````````````````````` 2,30, _. <ät ü] Á ü Áu stt\sy u #Y ô +# { ìø j T Ks Tà 1. Áu stt\sy ø &ç æ\ \T ````````````````````````````````````````` 16, ø &çy T `````````````````````````````````````````````````` 42, $$<Ûä Ks TÃ\T ``````````````````````````````````````````````` 5, &çá æwæj TwüHé ôw&ét ô 10 XÊ + #= ü q 2 HÓ\\ î ``````````````````````` 2, &çá æwæj TwüHé ü]ø sê\ô q, 15 XÊ + #= ü q 2 HÓ\\ î ```````````````````` ÁbÕs +uûñ ü 2,30,940.00ô e&ç, 12 XÊ + #= ü q 2 HÓ\\ î `````````````` 4, yótt Ô+ Ks Tà 960 Áu stt\sy ø fi fl ø j T Ks Tà ````````````````````````` 70, dæ. Ä<ëj T+ 1. Áu stt\sy ø fi ófl netà + e\q s. 50 øï À ø &ç #= ü q 1.7I50I960 ``````81, * ºs T netà + e\q ˇø qtï (ˇø qtï * ºs T s. 800 #= ü q) ```````````

7 3. > HÓ dü+# T\T netà + e\q 8 s. ˇø dü+ #= ü q ````````````````````` yótt Ô+ Ä<ëj T+ ```````````````````````````````````````````` 82, Ks TÃ, Ä<ëj T+ ü{ïºø 1. yótt Ô+ Ä<ëj T+ ```````````````````````````````````````````` 82, yótt Ô+ Ks Tà ``````````````````````````````````````````````` 70, ìø sê<ëj T Áu stt\s ô ``````````````````````````````````12, ˇø Áu stt\sy ø &çô ìø sê<ëj T+ ```````````````````````````````````` ô Ä<ëj T+, e j T ü{ïºø j T+<äT 5 XÊ + Áu stt\sy ø fi ófl # ìb sttq T uû $+# ã&ç+~. 2 XÊ + Áu stt\sy ø &ç æ\ \T n<äq+>± ÇkÕÔs T. Áu stt\sy ñ Œ Ô yótt Ô+ Ks Tà À <ëd Ks Tà <ë<ë ü 75 XÊ + ô ã&ç ñ+ T+~. n+<ät# îÿe <ëd ì m îÿe e +dü+ ñ Œ Ô # dæq jót&é\ Ä ø &ç C ÁX wüỹótæq<äì #Ó üœe# TÃ. 572

Sree Vijaya Nama Telugu Vruchika Raasi Phalitalu

Sree Vijaya Nama Telugu Vruchika Raasi Phalitalu 1 2013`2014 l $»j T HêeT dü+e s eè Ãø sê sê òü* ê\t Ä

Chi tiết hơn

Assignments

Assignments ANDHRA UNIVERSITY SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION ASSIGNMENT QUESTION PAPER 2018-2019 M.A. (Previous) Economics Answer ALL Questions Paper - I : MICRO ECONOMIC ANALYSIS 1. Explain the consumer s equilibrium

Chi tiết hơn

Krishna Ksheravani January 2017

Krishna Ksheravani January 2017 Ó dü+ ü {Ï ` 16 dü+ ø `1»qe] 2017 Á ü

Chi tiết hơn

BED Assignments

BED Assignments ANDHRA UNIVERSITY SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION ASSIGNMENT QUESTION PAPER 2018-2019 B.Ed. Degree Examination (First Year) ANSWER ALL QUESTIONS PAPER : I - PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF EDUCATIONS 1. Explain

Chi tiết hơn

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf ! "! # $ # & ' ( ) * # + #,! - -. / 0 # 1 2 & ) 3. 4! 5. # 6 7 8 9 : ; 8 < = >? @ A B C D E B F G H I F J D @ A D G D K H F L B M D F H E D? J N E J M O I H B I H @ G D F J @ G D E D? C J H C E D C H F

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

культура.pdf

культура.pdf O2;;6 86-5$.-0@ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ç `3.021252=8! 6-5$.-0% ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

BED Assignments

BED Assignments ANDHRA UNIVERSITY SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION ASSIGNMENT QUESTION PAPER 2018-2019 B.Ed. Degree Examination (SECOND YEAR) ANSWER ALL QUESTIONS PAPER - X (A) PEDAGOGY OF MATHEMATICS 1. State the recommendations

Chi tiết hơn

Å Ì Å ÌÁÁÃ Æ Â ÇË ÆÍÅ ÊÁË Ì Å Æ Ì ÄÅ Ì À Ö Ó ØÙ Ø ØÚ ÚØ ¾¼¼ ½º ÅÖ Ñ ØÖ Ò Ä͹ ÓØ ÐÑ º ¾º Ê Ø Ù Ò Ñ Ò Ø ÐÑÐÐ Ý ØÐ ÖÝ Ñ x

Å Ì Å ÌÁÁÃ Æ Â ÇË ÆÍÅ ÊÁË Ì Å Æ Ì ÄÅ Ì À Ö Ó ØÙ Ø ØÚ ÚØ ¾¼¼ ½º ÅÖ Ñ ØÖ Ò Ä͹ ÓØ ÐÑ º ¾º Ê Ø Ù Ò Ñ Ò Ø ÐÑÐÐ Ý ØÐ ÖÝ Ñ x Å Ì Å ÌÁÁÃ Æ Â ÇË ÆÍÅ ÊÁË Ì Å Æ Ì ÄÅ Ì À Ö Ó ØÙ Ø ØÚ ÚØ ¾¼¼ ½º ÅÖ Ñ ØÖ Ò 3 4 7 7 4 5 Ä͹ ÓØ ÐÑ º ¾º Ê Ø Ù Ò Ñ Ò Ø ÐÑÐÐ Ý ØÐ ÖÝ Ñ.856x +.373y +.947z =.9834.4763x +.8y +.849z =.856.33x +.7369y +.53z =.798

Chi tiết hơn

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh)

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 17 18 Môn thi: TOÁN (Công lập) Ngày thi: 4 / 7 / 17 Thời gian: 1 phút (không kể phát đề) HƯỚNG DẪN CHẤM (Gồm có 6 trang) Câu

Chi tiết hơn

prabhaava.dvi

prabhaava.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ Û ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú öë Û Ý Ù Æ ê ì ê ö Õ Ö ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness

Chi tiết hơn

Physics I & II year Practical Questions 2.pmd

Physics I & II year Practical Questions 2.pmd QUESTION BANK FOR INTERMEDIATE PRACTICAL EXAMINATION IN PHYSICS (With effect from March-2014) TELANGANA STATE BOARD OF INTERMEDIATE EDUCATION (TSBIE) HYDERABAD 1 BOARD OF INTERMEDIATE EDUCATION, A.P.,

Chi tiết hơn

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\ 7. '\ U rt T ij t T\ ].!l Ī. āā\t.f. tt sl. U \ t! ÂA rv.ê A Ạ J t! A N. U \ U d Tt\ '6 fq U!i F dtt N. U'\ f, T fl! AA! '6 f+ Y' à. i ii '! (ii ô;, 1! r;.'j:u U';ci) n * ly. U!V:rtcèàiu 't? (r '! i::

Chi tiết hơn

Junior Inter Maths1a Model Paper

Junior Inter Maths1a Model Paper éì-ûªh -- apple f -Ç ˇ --Éç-ô-Kt-úÕ--ߪ -ö -á-úø uíé- æ-ø í -ùà-ûª-»-ææyç - Ê æ Ω I---á - -C-J -v æ- o æ-vûªç -ûá- í - -üµ u-- ç- Ææ- -ߪ ç: 3 í ç-ô- - ƒ Ωu æ Ææhéπç -*- Óx -É--*a -v æ- o æ-vûªç í -J-

Chi tiết hơn

Ramayana pmd

Ramayana pmd letá +{Ï ø fòx «s sêe X s à Á> +B ø s D l ü ] òütfi dü ê q+

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

º ÊÝ ÑØ Ì ÐÙÚÙ Ø Ö Ø Ð ÑÑ Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó Ó Ò Ð ¹ ÙØÓ Ñ ØÙ ÐØ ÓÐ Ø ÑÑ ÑÙÙØ Ñ Ý Ò ÖØ ÓÑ Ò ÙÙ ÅÖ Ø ÐÑ º½º Ä ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó (G

º ÊÝ ÑØ Ì ÐÙÚÙ Ø Ö Ø Ð ÑÑ Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó Ó Ò Ð ¹ ÙØÓ Ñ ØÙ ÐØ ÓÐ Ø ÑÑ ÑÙÙØ Ñ Ý Ò ÖØ ÓÑ Ò ÙÙ ÅÖ Ø ÐÑ º½º Ä ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó (G º ÊÝ ÑØ Ì ÐÙÚÙ Ø Ö Ø Ð ÑÑ Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó Ó Ò Ð ¹ ÙØÓ Ñ ØÙ ÐØ ÓÐ Ø ÑÑ ÑÙÙØ Ñ Ý Ò ÖØ ÓÑ Ò ÙÙ ÅÖ Ø ÐÑ º½º Ä ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó (G, ) ÓÒ ÖÝ Ñ Ó Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÓÒ Ó Ø Ú Ò Ò ÓÙ Ó G ÓÒ Ð ÙØÓ

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

Assignments

Assignments 1 2 M.A. (Previous) Sociology Paper - I : SOCIAL STRUCTURE AND CHANGE 1. (a) Define Sociology and discuss its nature and scope. düe» XÊÁkÕÔìï ìs «+,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

Krishna Ksheravani SEP 2016.pmd

Krishna Ksheravani SEP 2016.pmd Ó dü+ ü {Ï ` 15 dü+ ø `9 ôdô º+ãs T 2016 Á ü kõúhêìï ø=ìï dü+e sê\t>± ì\u Tº

Chi tiết hơn

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ æñ «ò ðî ºîô àîõ î î ì ìñ ðò ø Áïó : ñ¼..ìé è õùñ àîõ ò ó è : î ¼õ ì õ êò ñ ó õöè èø ëó. Þó. Ýùï î ñ ó î ì ìð ªð Áð ð ó : ªð ø ëó ð. î ¼ï ¾è

Chi tiết hơn

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY»

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» (.1, +x.1,.2) +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, +x.1) @Ò π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» n º fiωœi V» Ω i»æ Æ cêºv i» 1 +º FÊ& { Ê º@«Ò π» ºÆ b º x i»x

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 大会 Distr.: General 8 January 2014 Chinese Original: English 人权理事会 t ¹ú ºw {dáè }¹ ~ 2013 11 25 Ž 29 人权与跨国公司和其他工商企业问题工作组第六届会议的结果 GE.14-10096 (C) 280114 030214 *1410096* 一. 二. 概要 1. t ¹ú ºw {dáè p 2013

Chi tiết hơn

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4 4 5 201710 UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 P RS L T ,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 K 4 B.D# TU 9?@Z! B 7 A B,- FM, -)*, A 4 B b 5:9 F b B B P, B CD 10%, E 49%, 9 1050.5m B? @ Z!,

Chi tiết hơn

Reikningur og talnakerfi - math104-1calc Inngangur að stærðfræðigreiningu

Reikningur og talnakerfi - math104-1calc Inngangur að stærðfræðigreiningu Ñ Ø ½¼ ¹½ Ð ÁÒÒ Ò ÙÖ ØÖ Ö Ö Ò Ò Ù Ã ÖØ Ò º Å ÒÙ ÓÒ ÓÐÐÓÛ Ý Ñ ÒÝ ÓØ Ö Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼ ¾¼½ Ã ÖØ Ò º Å ÒÙ ÓÒ ÓÐÐÓÛ Ý Ñ ÒÝ ÓØ Ö Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼ ¾¼½ ½» ½¼ Ì ÐÒ Ö Ò Æ ØØ ÖÐ Ö Ø ÐÙÖ À Ð Ö Ø ÐÙÖ N = {½, ¾,,,...} Z = {...,,

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 ĐH Bách Kho TP.HCM Kho Điện-Điện Tử Bộ Môn Thiết Bị Điện Bài giảng: Biến đổi năng ượng điện cơ Chương 5: Biên soạn: Ngyễn Qng N Cập nhật: Trần Công Binh NH, HK Giới thiệ Các ô hình động học củ hệ thống

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Biology (TM) Model QP.pmd

Biology (TM) Model QP.pmd JeXÊÁdüÔeTT ` bõsƒê +X ett\ $uûñ»q Áø et dü+á> Vü D àø et +ø q+ ù üsy bõsƒê +XÊ\T dü+k 1. dü+á> Vü D àø II 1. b wüd et +ø qett`i 2. XÊ«düÁøÏj T (ôdô º+ãs T es î > \ 3. Á üdüs D bõsƒê +X ett\t) 4. $düs

Chi tiết hơn

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ Ø Õ ` ì j Ø 7!#"#$%& ),+ - 1 79 ;7=9> 9@B EG9KL OQ 7 S Q 1 TVWY ^]`_bac T bf^g`hi_jbmnbopq^rsm } tvu`xbf{ ci x S r 9 ˆ 9Šs c 9Œ g`ž c SS ˆ š œž Ÿ r c g Ž ž xª«9o ±²³ Ôm 1 µ 9bc  ëì 11 ¹º»¼½¾9 À ÂV ÇÈ

Chi tiết hơn

CIV340_2013_2014.dvi

CIV340_2013_2014.dvi Ø ÔÖÓÚ ÓÖÑÙÐ Ø Ë ÀÇÇÄ Ç Å ÌÀ Å ÌÁ Ë Æ ËÌ ÌÁËÌÁ Ë ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ò Ò Ö Ò Å Ø Ñ Ø ÙØÙÑÒ Ë Ñ Ø Ö ¾¼½ ¹¾¼½ Ì Ö ÓÙÖ Å Ö Û ÐÐ Û Ö ÓÖ ÝÓÙÖ Ø ÇÍÊ Ò Û Ö ½ ÌÙÖÒ ÇÚ Ö ½ µ Ì ÓÒ ÓÖ Ö Ô A 2 Φ x 2+B 2 Φ x y +C 2 Φ y 2+D

Chi tiết hơn

iii08.dvi

iii08.dvi Fº OK = OK FK/FK = KL/K L O º F T ¹ KLM TK = TL = TM ¹ ý ¹ ½½ºº ¹ º ¹ º ½¼º þ ¹ ¹ ¹ º ¹ 6 º º ¹ º ¹ º ¹ º ¹ ¹ º º µ ÁÁÁ¹ þ ÁÎ üü ÁÎ þ T C T F C TT O ¹ º C TT T (KLM)º TK TL TM º TK = TL TM º = º ½¼ ü þ

Chi tiết hơn

PHỤ LỤC 11 HỘI SỞ CHÍNH Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội ĐT: Fax: Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI Q

PHỤ LỤC 11 HỘI SỞ CHÍNH Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội ĐT: Fax: Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI Q PHỤ LỤC 11 HỘI SỞ CHÍNH Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội ĐT: 0243.9288869 Fax: 0243.9288867 Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Kính

Chi tiết hơn

lakshmiisahasranaamaavali.dvi

lakshmiisahasranaamaavali.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½ º Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học *

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học * SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LA SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆ Năm học 013 014 ---------------- * ------------------ ỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC TRONG ẶT PHẲNG TỌA

Chi tiết hơn

BỘ X Â Y DỰ NG TỎNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 77/TCT-HĐQT Hà Nội, ngày 15 tháng 05

BỘ X Â Y DỰ NG TỎNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 77/TCT-HĐQT Hà Nội, ngày 15 tháng 05 BỘ X Â Y DỰ NG TỎNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 77/TCT-HĐQT Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2019 TH Ồ N G BÁO NGHỊ QUYẾT HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ

Chi tiết hơn

MergedFile

MergedFile . Forwarding Letter For ZPPF Loans And Closuers L,Dis No--------------/ZPPF/--------(Year) Dt -------------------- From To ----------------------------------------- Chief Executive Officer ---------------------------------------

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63>

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63> 1 1 2 2 3 3 4 4 vì vìôy soäy ko Ä Ä i y; vwyž'væ åž fæ )Ä*o ; )Ä*oe ùù BLU-boBqqmjfeNbufsjbmtDpnqboz qe Eqjy-bYfspyDpnqboz YfspyQbmpBmupSftfbsdiDfoufs åž ÅmöÀ ÅmöÀ vpàž y; r ìý ìý ; k É ìý ìý qìý ìý ìý

Chi tiết hơn

exam0805sol.dvi

exam0805sol.dvi Ü Ñ Ò ÆÙÑ Ö Ð Ò ÐÝ ÅƼ ¼ Á ¼ ¼ ¾ Ù Ø Ë ÖÐ Ò Ì Ü Ñ Ð Ø ¼ ¼¼ ½½ ¼¼º ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ô Ø Ü Ñ Ñ Ò ÑÙÑ ÓÖ Ó ½ ÔÓ ÒØ Ö ÕÙ Ö º ÌÓ Ø ÓÖ ÝÓÙÖ ÓÑÔÙØ Ö ÒÑ ÒØ ÓÖ º Ì Ñ Ü ØÓØ Ð ÓÖ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö ÒÑ ÒØ Ü Ñ ¼ ÔÓ ÒØ º ÓÖ Ô Ö ÓÒ

Chi tiết hơn

iraamaanujanuutandaadi.dvi

iraamaanujanuutandaadi.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ Û ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú Ö öë Õ Ù Û ñ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ»

ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÌÈ Ô ÙØ

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Khóa điện tử HAFELE EL9500-TCS Hướng dẫn sử dụng Tự do chuyển hướng Tay nắm đẩy-kéo Tự động thông minh Chức năng An toàn Hướng dẫn bằng giọng nói Hướn

Khóa điện tử HAFELE EL9500-TCS Hướng dẫn sử dụng Tự do chuyển hướng Tay nắm đẩy-kéo Tự động thông minh Chức năng An toàn Hướng dẫn bằng giọng nói Hướn Kóa điện tử HAFELE EL9500-TCS Hướng dẫn sử dụng Tự do uyển ướng Tay nắm đẩy-kéo Tự động tông min Cứ năng An toàn Hướng dẫn bằng giọng nói Hướng dẫn kiểm tra trạng tái Báo động xâm nập Cứ năng kết ợp kông

Chi tiết hơn

õg xzæûz G éú úf é ø M õ G } ñú } õ ú yhzz Ö û é G `õ `ú yhzz fl`±ú 30 gz Á` Ö z `úf ` é ` ø M õ G `û `øúzæồ `úzgæ`ï `Ö Õ`çZ } ` å yhzz Á`ãÆ`Ö Ø` ú z

õg xzæûz G éú úf é ø M õ G } ñú } õ ú yhzz Ö û é G `õ `ú yhzz fl`±ú 30 gz Á` Ö z `úf ` é ` ø M õ G `û `øúzæồ `úzgæ`ï `Ö Õ`çZ } ` å yhzz Á`ãÆ`Ö Ø` ú z éú úf é ø M õ } ñú } õ ú yhzz Ö û é `õ `ú yhzz fl`±ú 30 gz Á` Ö z `úf ` é ` ø M õ `û `øúzæồ `úzgæ`ï `Ö Õ`çZ } ` å yhzz Á`ãÆ`Ö Ø` ú z Á`çf `ï } `ù yhzz, `ù `õ `ú yhzz `ûz fd / `ûz y `é ` éú zz } `ù `ézf

Chi tiết hơn

ExameMestrado17v3.dvi

ExameMestrado17v3.dvi ÈÖÓÚ Ö Ø ¹ ÈÖÓ Ó Ë Ð Ø ÚÓ ¾¼½»½ ¹ Å ØÖ Ó ÔÖÓÚ ÓÒ Ø Ö µ ÕÙ Ø ÕÙ Ó ÐÙÒÓ Ú Ö Ö ÓÐÚ Ö ÕÙ ØÖÓµ Ò Ó Ô ÐÓ Ñ ÒÓ ÙÑ Ö Ó Ö ØÓÖ Ñ ÒØ ÙÑ ÕÙ ØÓ Ö ÓÐ Ö Ñ ÙÑ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÙÑ ØÖ Ö µº ÕÙ ØÓ Ú Ð Ö ¾ ÔÓÒØÓ Ó Ö ½¼ Ô Ö Ö Ð Ó Ô

Chi tiết hơn

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò arxiv:0708.3709v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò Ü Ø ÍÒ Ú Ö Æ ÓÒ Ð Ä ÈÐ Ø Ö ÒØ Ò B Ä ÓÖ ØÓÖ Ó ÈÖÓ Ñ ÒØÓ Ä Ö ÒØÖÓ ÒÚ

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled ÆÓØ Å Ø Ñ Ø ÆÓØ Å Øº ¾¼½ µ ÒÓº ½ ½¼ ½½ º ÁËËÆ ½½¾ ¹¾ ¹ÁËËÆ ½ ¼¹¼ ¾ Ó ½¼º½¾» ½ ¼¼ ¾Ú Ò½Ô½¼ ÒØÖ Ð Þ Ö Ò À Ðг ÙÒ Ú Ö Ð Ò Ö Ø Ð Ñ Ø Ó Ò Ø ÖÝ ÝÑÑ ØÖ ÖÓÙÔ Çº Àº Ã Ð Å Ø Ñ Ø ÁÒ Ø ØÙØ Ð ÖØ ÄÙ Û ÍÒ Ú Ö Ø Ø Ö ØÖ

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½º Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó ½º½º Ä Ø Ô Ñ Ö

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN - khối A. Ngày thi :

Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN - khối A.   Ngày thi : Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 00 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN - khối A Email: phukhanh@moeteduvn Ngày thi : 07000 (Chủ Nhật ) ĐỀ 0 I PHẦN BẮT BUỘC ( 7,0 điểm ) Câu I : ( điểm

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û

of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û oßfšû vö ä ]å Öû] ðö «Ûø û Ÿû] ø äô ³ #³Öô æø ÀW LL

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI THỬ THPTQG Năm học 07-08 Môn: TOÁN - Lớp: Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 8 //08 (Đề thi có 07 trang,

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled Ð Ó Ö Ô Ý ½ ÍÊÊ Àº Ò Ò ÐÝ Ó ÐÓ Ð Ù Ø ØÙØ ÓÒº Ñ Ö Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó Å Ø Ñ Ø ½µ ½ ¾ º ¾ ÍÊÊ Àº Ì ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÓÙÒ Ø ÓÒ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ð ÐÓ º ÂÓÙÖÒ Ð Ó ËÝÑ ÓÐ ÄÓ µ ½ ¾º ÍÊÊ Àº Ë Êº ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÄÓ ÚÓÐÙÑ ½º ÆÓÖØ ¹ÀÓÐÐ Ò ÈÙ

Chi tiết hơn

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Phần 1. Hệ thống Âm và Chữ trong chương trình TV1.CGD: s R Ṙ J s R Ṙ R ᦙ 쳌 R Ṙ

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Phần 1. Hệ thống Âm và Chữ trong chương trình TV1.CGD: s R Ṙ J s R Ṙ R ᦙ 쳌 R Ṙ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Phần 1. Hệ thống Âm và Chữ trong chương trình TV1.CGD: s R Ṙ J s R Ṙ R ᦙ 쳌 R Ṙ Ṙᦙ Ṙ a, ă, â, b, c, ch, d, đ, e, ê, g, gi, h, i, kh,

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOẢNG SẢN Ả CƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /2018/TB-ACM V/v: Báo cáo tài ch

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOẢNG SẢN Ả CƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /2018/TB-ACM V/v: Báo cáo tài ch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOẢNG SẢN Ả CƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1408.01/2018/TB-ACM V/v: Báo cáo tài chính đã soát xét bán niên Bắc Giang, ngày 14 tháng 08

Chi tiết hơn

WholeIssue_35_5.dvi

WholeIssue_35_5.dvi ÈÊÇ Ä ÅË ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ù ÓÙÐ ÖÖ Ú ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ½ Å Ö ¾¼½¼º Ò Ø Ö ) Ø Ö ÒÙÑ Ö Ò Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û ÔÖÓÔÓ Û Ø ÓÙØ ÓÐÙØ ÓÒº ÔÖÓ Ð Ñ Ú Ò Ò Ò Ð Ò Ö Ò Ø ÓÆ Ð Ð Ò Ù Ó Ò º ÁÒ Ù ½ Ò Ò Ð Û ÐÐ ÔÖ Ö Ò Ò Ò Ù

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344> 1. ƒ º ÝÚ Þ ¹ v«ñ o o j (A) n y ú «(B) «(C) Ç º (D) «2. p Û hv± (A) Çéë z Ÿw (B) Ì ÌÇ Ý lð (C) ÇÆpÚ p pd Î y e (D) d k o Âe à 3. t o j à oo n Îv (A) 0~6 º (B) 2~6 º (C) 3~6 º (D) 4~6 º 4. ƒ Ì u vn ïçu

Chi tiết hơn

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x ----------------------------- ----------------------------- NË j f ua/ f ua

Chi tiết hơn