Mamsapujati Kolla Pempakam.pmd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Mamsapujati Kolla Pempakam.pmd"

Bản ghi

1 e +dü ü C ø fi fl ô + üø + e +dü ü C ø fi flqt ªªÁu stt\sy µµ n+{ s T. á C ø fi ófl n «s >± ô ], qïy T qt düt\te >± e +dü+>± e s TkÕÔsTT. Áu stt\sy e +dü+ n s T >±qt, etè<äte >±qt ñ+ T+~. Áu stt\sy e +dü+ À m îÿe e +düø è TÔ\T (22`25%), îÿe X øïô (150 øï À ø±\ø\t/100 Á>±.) ñ+ T+~. Áu stt\sy ø fi ófl qï y T qt m îÿe uû > + e +dü+>± e ]Ã, 6 yêsê À 2 øï À\ ô >± ãs Te π> $<Ûä+>± XÊÅd Ôj T+>± s bı+~+# ã&ü stt. M{Ï j»e q ü<ä T\T kõ<ûës D+>± > T&É C yê{ïì b *q üœ{ïøï, Ç$ πøe\+ 5 Òø 6 yêsê\ ej TdüT À $Áø stt+# { ìøï dæ<ä +>± ñ+{ stt. C T\T et]j TT yê{ï Á;&ç+> ü<ä T\T : q Vü + tôw sy, ô ÌyÓ Ysêø et]j TT yó {Ÿ ø±]ïwt C T\qT Áu stt\sy ø fi fl ñ Œ ÔøÏ m îÿe>± ñ üjó kõôs T. yó {Ÿ ø±]ïwt C ø fi fl î ô s T> T<ä\ m îÿe et]j TT ñ ÔeT ÁX DÏ e +kõìï ñ Œ Ô # kõôstt. sêø C ø fi ófl L&Ü n =+<äs >± îÿe ø±\+ À ô s T> T êstt. á s ø + ø fi ófl qï y T qt m îÿe uû > + e +dü+>± e s TkÕÔsTT. ø et] j T Ÿ Áu stt\sy ñ Œ ÔøÏ Á ü ø +>± n_ûeè~ üs q æ è et]j TT e è e+xê\qt yê&ü*. etq < X + À L&Ü á ü<ä H m îÿe>± ñ üjó dütôhêïs T. yó+ø±uÿ, sêdt, Ç+&éÁuÀ, Vü uÿ ø, nqø, Àe Hé ù s Áu stt\sy ø fi ófl e sÿ{ÿ À \uûñ ete THêïsTT. ø &ç æ\ \ m+ æø îÿe s E À m îÿe ãs Te e# Ã$>±qT, <ëd $ìjó > kõets ú et]j TT Je kõets ú ø * q Te+{Ï \ø åd \Tqï Áu stt\s T ø &ç æ\ \qt m+ æø # j T&É+ et+ ~. <Ûäs m îÿe nsttqqt etìï ø q y T\T C ø &ç æ\ \ H Áu stt\sy ô + üø + ÁbÕs +_Û+#ê*. yê bõs <äècõº q&ç# Áu stt\sy ø fi fl bòõsê\ìï dü+ø s C ø &ç æ\ \ H ÁbÕs +_Û+#ê*. ùv # Ø\ qt+&ç ø=ì, n$ 6 yêsê\ ej TdüT sê>±h n$tà y j *. dü+ø s C ø fi flqt düs òüsê # j TT ùv # Ø\ $esê\t ÁøÏ+~ ü{ïºø À bı+<ät üs Ãã&É $. ùv # Ø Á ü< X + e +dü ü C ø &ç æ\ \ ù s T 1. yó+ø fòx «sê ùv # Ødt *$Tf &é ôv <äsêu <é yó+ø±uÿ 2. &Ó et+&é ùv # Ødt Åô y {Ÿ *$Tf &é ôv <äsêu <é yó+ø±uÿ 3. ø dæ bòõs yét Åô y {Ÿ *$Tf &é ôv <äsêu <é Vü uÿ ø 4. sêj T Ÿ ùv # Ødt Åô y {Ÿ *$Tf &é ôv <äsêu <é yó+ø±uÿ 5. C bòõ«ôv <äsêu <é Àe Hé 6. ùdïvü ùv # Ødt ôv <äsêu <é yó+ø±uÿ 7. lìyêdü ùv # Ødt Åô y {Ÿ *$Tf &é $»j Tyê&É yó+ø±uÿ 8. s TeT\ Á;&ÉsY Åô y {Ÿ *$Tf &é es +> Ÿ yó+ø±uÿ 9. $.mdt.mhé. ùv # Ødt Åô y {Ÿ *$Tf &é Ôs T yó+ø±uÿ 10. mdt.mdt. ùv # Ødt Åô y {Ÿ *$Tf &é ùdºwühé òütq üpsy yó+ø±uÿ 11. düt> TD Vü # Ødt ôv <äsêu <é sêdt 566

2 > èvü edü : Áu stt\s T ôw&ét ÀìøÏ dü«# à yótæq >±*, yó\t Ts T Á üdü]+# ñ+&ü*. Á ü ø &çøï 1.0 #. n&ét> T H \ ø±e\dæ ñ+ T+~. $Áø j T edü > \ ÁbÕ+ ê\ dümtbõq ôw&ét ì]à+#ê*. > èvü edü, Ä] ø ü]dæú ì ã{ïº yêsêìøï ˇø üsê j T+ Ò<ë s+&ét yêsê\ø=ø kõ] Ò<ë HÓ\ø=ø kõ] ø &ç æ\ \T düs òüsê nj T T, ùv # T # dütø yê*. á $<Ûä+>± ø fi fl bòõs + À mìï» T ø fi ófl ñ+{ jó nìï et]j TT ˇø {Ï n<äq+>± ôw&é\t ì]à+# Tø yê*. n+fò m ü &É ˇø ôw&é U >± ñ+ T+<äqïe. U >± ñ+& ôw&éqt s Tyê e# à ø &ç æ\ \» Tº ø=s î X óáuûñ üs, Áã &És T Ç s ü]ø sê\t net]ã dæ<ä +>± ñ+#ê*. j»e q ü<ä T\T : ø &ç æ\ \T ñ+# e\dæq düú ìï X óáuûñ+>± y &ç {Ï À ã º\ k &ÜqT ø * æ ø &É>±*. et ~ j Hé, düt$t~ j Hé yótt<ä\> T ÁøÏ$T dü+vü s ø et+<ät\t 25 $T.. 10 s fi fl À y dæ æ ø±] # j *. bõ düú\+ nstt ; +> bâ&és T, dütqï+ ø * æ yó\ y j T&É+ et+ ~. &çdæhóœ øº+{ÿ Á<ëeø + ôw&ét qt, ü]ø sê\qt X óáuûñ üs #ê*. ˇø s E æ\ \T ùv # Ødt qt+&ç düô Ì nj ø, yê{ïøï ø±e\dæq y &ç, >±*, yó\t Ts T et]j TT >±* À et dü]>± ñ+& T # &Ü*. æ\ \ î y &ç ø \T> CÒùd+<äT î>±qt m\åøï ºø Ÿ Áã &És qt >±ì, >± dt Áã &ÉsY\qT>±ì Áã &ÉsY nstthê ã\t \ y &ç et]j TT ø±+ ø &ç æ\ \ô πø+ábø è etj T # &Ü*. Áã &ÉsY Ò îhêï, ˇø ÇÁHêŒ s&é ã Ÿ Á ü 250 æ\ \ î net]ã dü]b T+~. Ç$ n+<ätu T À Òq ü &ÉT et &ÉT 100 yê{ÿ ã\t \T net]ãq m&é\ 250 ø &ç æ\ \ î dü]b T+~. yótt<ä{ï yês + À 35 0 ôd* j Tdt yó# Ã<äHêìï Çyê«*. s Tyê Á ü yês ôd* j Tdt Zdü Ô 4e yês + e# à dü]øï 25 0 ôd* j Tdt ñ+& T # &Ü*. # *, Ç s >±\T\T m îÿe>± ñqï ü &ÉT >± dt Ò<ë u > TZ\ <ë«sê Áã &ç+> # j T&É+ et+ ~. Áu stt\s T ô + üø + À et+ òü* ê\t ø \>±\+fò ø fi fl î q+ y T, {Ï düú \qt πø{ stt+#ê*. ø &ç æ\ \ ej TdüT y T düú\+ {Ï düú\+ 6 yêsê\ es î 2 n+. 1 n+. 6 yêsê\ ô ã&ç 3 n+. 1 n+. Áu stt\sy ø fi flqt πøc dt À L&Ü ô +# &ÜìøÏ M\Tqï üœ{ïøï, &û t * ºs T ü<ä m îÿe>± yê&étø À ñqï~. πøc dt À ô + q ø fi fl #Ûê ô ø +~b sttq îs T ü Œ&ç, ø±fi ófl ø=+ø s T ], e +dü+ ~> Tã&ç et]j TT HêD Zb j T neø±x ettqï~. Áu stt\s T ø fi fl b wüd : ettk +>± Áu stt\s T ø fi fl ô + üø + À 70`75 XÊ + Ks Tà y T øï ne T+~. á ø fi fl ô s T> T<ä\ L&Ü á <ëd jóttø ÿ b wüø $\Te\ MT<ä Ä<Ûës ü&ç ñ+ T+~. n+<äte\q M{Ï <ëd > T]+ n~ûø ÁX <ä evæ +#ê*. Áu stt\s T ô + üø + À m îÿe uû \T > &ç+#ê\+fò, y T Ks Tà îÿej T T # dütø yê*. Áu stt\s T ø fi fl î ø±e\dæq b wüø ü<ësê \ìï+{ïì > T bõfi fl À düet Lπsà ø=ìï <ëd $TÁX e \ qet Hê\T ü{ïºø À Çe«ã&çq$. M{Ïì s T\T bõ{ï+# e# TÃ. Ò<ë et ÁbÕ+ + À îÿe <Ûäs î <=s T î ~qtdüt\qt ã{ïº > T e s TŒqT # j Te# TÃ. e s TŒ\T Áø y T æ # j *. ~qtdüt\t ñ ÔeTyÓTÆq HêD ø * ñ+&ü*. 567

3 ~qtdüt\t kõºs ºsY (0`3 yêsê\t) òæìwüsy (4e yês + qt+&ç) yóttø ÿc qï\t (øï À\T) C qï\t/dü» \T (øï À\T) 20.0 ` ` 20.0 ` ` q HÓ rdæq k j æ+&ç (øï À\T) ` ` q HÓ rdæq y s TX q> æ+&ç (øï À\T) ` ` q HÓ rdæq Ábı<äT s T> T&ÉT ` ` ü e «æ+&ç (øï À\T) # ü (øï À\T) ` ` &Ó ø±* j T+ bòõùdœ {Ÿ (øï À\T) dütqï ü sêstt bı&ç (øï À\T) ñ ü Œ ` ` 0.25 ` ` 0.25 dü ø Î\eD \ $TÁX et+ (øï À\T) yót~ jó ìhé (øï À\T) $ $THé m, _ 2, &ç 3, ø (Á>±eTT\T) $ $THé _ ø±+ô ø (Á>±eTT\T) $ $THé Ç 50% (Á>±eTT\T) ø=*hé ø s &é (Á>±eTT\T) ø±øï kõºø /ôd Á> (ø±ø &çjó kõº{ÿ) (Á>±eTT\T) Áu stt\sy ø fi fl î Á ü ø +>± j s T# j Tã&çq kõºs ºs T, òæìwüsy <ëd \H yê&ü*. yótt<ä{ï 3 yêsê\ es î kõºs ºsY <ëd, Ä sê«òæìwüs T <ëd \qt Çyê«*. kõºs ºs T <ëd À e +düø è TÔ\T 22 XÊ +, X øïô øï À <ëd î 2900 øï À ø±\ø\t ñ+&ü* òæìwüsy <ëd À e +düø è TÔ\T 20 XÊ +, X øïô 3000 øï À ø±\ø\t øï À <ëd øï ñ+& <ëd qt j s T # dütø yê*. n ü & Áu stt\s T ø fi fl ô s T> T<ä\ dü]>± e + T+~. Òì# e +dü ü ~> Tã&ç Zb j T Á üe <äett+ T+~. Áu stt\sy ø fi fl <ëd À 1 Ò<ë 3 XÊ + es î q HÓ Ò<ë ø=e «qt yê&ç <ëd $ìjó > kõets qt ô +# e# Tà (1.6 qt+&ç 1.7). y T\T C Áu stt\sy ø &ç æ\ \ ÁbÕs +_Û+, et+ b wüd, j»e q + ô ] q ø fi fl ãs Te, y T $ìjó > $esê\t á ÁøÏ+~ $<Ûä+>± ñ+{ stt. ej TdüT ãs Te y T Ks Tà ãs Te >± y T e ]Œ&ç 6 yêsê\t 1800 Á>± Á>± yêsê\t 2200 Á>± Á>±. 2.0 s >±\T mdüãøwæj ø= : Áu stt\sy æ\ À á yê ~Û ráe+>± edütô+~. u ø º]j e\ ø *π> á yê ~Û Áu stt\sy À ãs Te dü]>±z sêø b e&é+ e\ qwüº+ yê{ï\t T+~. á yê ~Û k øïq ø &ç æ\ \T s dü+>± ñ+&ç y T dü]>± 568

4 qø b e&é+»s T> T T+~. ets DÏ+ q ø &ç æ\ \ Áù > T\T ñ_ ñ+{ stt. j +{Ïãj {Ïø et+<ät\t y T À et]j TT {Ï À yê&ç á yê ~Û k øïq æ\ \qt ø±bõ&ée# TÃ. Á ê> T {Ï bõ T ùdìf Æ»sY et+<ätqt ø fi fl î Çe«&É+ <ë«sê á yê ~Û sê î+&ü ìyê]+# Tø=qe# TÃ. ø±ø &çjó dædt : ªÁb {ÀCÀyêµ e\q k πø á yê ~Û Áu stt\sy ü]áxēt ráe qcõºìøï > Ts e T+~. Áu stt\sy n~ûø dü+k À ets DÏ+# &É+, s > + qt+ ø \T îqï æ\ À ãs Te dü]>± sêø b e&é+»s T> T T+~. y T À ªªø±øÏ &çjó kõº{ÿ µµ dü]jóætq yó ê<ät À yê&éq ü &ÉT >±ì, ndü\t yê&éø b e&é+ e\q >±ì á yê ~Û edütô+~. 11e s EqT+&ç 8e yês + À ü\ m ü &Ó q á yê ~Û Áu stt\sy æ\ \ î k ø e# TÃ. s > + k øïq æ\ \T et \\ î > T$T> &ç dütdæô>± ñ+{ stt. ms T ü es í+ > \ s ºqT # &Ée# TÃ. y T et]j TT s T îÿe rdütø=+{ stt. ets DÏ+ q æ\ \ Áù e \T ñ_ s ø Ô+ ø * ñ+{ stt. y T À et]j TT {Ï À ø±ø &çjó kõº{ÿ et+<ät\t > T yó ê<ät À yê&ç á s >±ìï ìyê]+# e# TÃ. ÇHéô òøï j Tdt ãs Ÿ &çd CŸ (> +uàs s > +) : á yê ~Û _sêï yó s dt <ë«sê ø \T> T T+~. Áu stt\sy ø &ç æ\ \T 1e yês + qt+&ç 2 HÓ\\ ej TdüT es î á yê ~ÛøÏ m îÿe>± > Ts e êstt. yê ~Û k øïq ø &ç æ\ \T 10 qt+&ç 20 XÊ + es î # ìb êstt. fi fl $s # Hê\T, dü]>± ì\ã&éø b e&é+, edt î á yê ~Û \ø åd \T. # ìb sttq ø fi fl #Ûê et]j TT =&É ø +&Ésê\ MT<ä s ø Ô ü #ês \T et]j TT ãsê Á> +~Û ü À L&Ü NeTT et]j TT s ø Ô ü # Tø ÿ\t ø q ü&é êstt. á yê ~Û k øïq ø &ç æ\ \qt yó+ H y s T # j T&É+ ettk +. s > ü ø &ç æ\ \qt y s T# j T&É+ et]j TT j +{Ïãj {Ïø, $ $THé\T fi fl À ø * æ Çe«+ e\q ø=+ ñ üx etq+ ø \T> T T+~. á yê ~Û ìyês D î 10`14 s E À Ç+ Øà&çj T{Ÿ ÅôdºHé { ø±\t # j Te# TÃ. ø= øÿs s > + (sêì ø{ÿ s > +) : á yê ~Û yó s dt ÁøÏeTT\ <ë«sê ø \T> T T+~. 4`5e s E ej TdüT ø &ç æ\ \ î m òt`1 ÄsY&ç { ø± y stt+#ê*. á et+<ät yê ~Û ìs <Ûäø X øïô 6 yêsê\ <ät ü] ø ådïdütô+~. n+<ät# Áu stt\sy ø &ç æ\ \qt > T&É ø fi fl <ä> Zs >± ô + q ü &ÉT, 4e yês + À s+&ée ÄsY.&ç. { ø± y stt+#ê*. ÄsY.&ç. yê ~Û k øïq Áu stt\sy æ\ \T î üœ\t î üœ\t>± ets DÏkÕÔsTT. yót&é\t yê\ã&é+, Ä î ü# à es í+ø \ $s # Hê\T, düqï>± et \Z&É+ á yê ~Û \ø åd \T, yê ~Û k øïq stt yó+ H m òt`1 ÄsY.&ç. { ø± y stt+#ê*. düqïì s ø Ô ü > &É \ # Tø ÿ\t JsêíX j T (ÁbıyÓ+Á{Ï î \dt) À ü* uû > + À ø qã&é êstt. Áù > T Àì bıs \T más u s +, >±* >={ º À ÓeT&É ì+&ç+j TT+&É +, XÊ«dü dü+# T\T ñ_ ù \>± qt+&é +. ªªd ø±µµ nqt ô <ä Áù > T\»+ø åhé À s ø Ô ü # Tø ÿ\t üœ î+&ü ñ+&é + yótt<ä\> Tq$ $T> ê \ø åd \T. ìyês D î s > + k øïq ø fi qt yó+ H y s T # j *. y πs e îô\qt ø fi fl ôw&é ÀìøÏ sêìe«l&é<ät. ôw&ét # T º s+&ét n&ét> T\ <ä s + À dütqï+, > e øï Hé bâ&és T y j *. Á üy X <ë«s + e<ä ò æhêstt Ÿ ñ+#ê*. ø fi fl À ã ìï ø * +# +<ät î Ç s s >±\T ìyê]+# +<ät î fi fl À j +{ÏãjÓ {Ïø, $ $TqT 10 s E\T yê&ü*. dæ.äsy.&ç. (Áø±ìø sdæœπs Ø &çd CŸ) : Áu stt\sy qï æ\ À á yê ~Û ráe+>± edütô+~. ett îÿqt+&ç NeTT ø±s +, > Ts ø, XÊ«dü À Çã +~ á s > \ø åd \T. Áu stt\sy æ\ \T ãs Te > TZ êstt. ets DÏ+ q æ\ \ >±* >={ º À ÓeT&É ì+&ç j TT+ T+~. ø± Òj T+ô Ó\ ì bıs edütô+~. j +{Ïãj {Ïø et+<ät\t, j ett{ïhé Ò<ë f Æ Hé et+<ät\t yê&é&é+ e\q s >±ìï yó+ H qj T+ # j Te# TÃ. 569

5 dæ.äsy.&ç. ìyês D et+<ät ìyês D m) {Ïj ett{ïhé (45%) (1000 Áu stt\sy ø fi fløï : {Ï À) ej TdüT yótt<ä{ï yês + s EøÏ 5 Á>±eTT\T (3 s E\T) 8/9 s E s EøÏ 5 Á>±eTT\T (2 s E\T) 3e yês + s EøÏ 25 Á>±eTT\T (3 s E\T) 4e yês + s EøÏ 20 Á>±eTT\T (2 s E\T) <ät ü] 40 Á>±eTT\T s E î (3 s E\T) 5 e yês + s EøÏ 55 Á>±eTT\T (3 s E\T) 6e yês + 32 Á>±eTT\T/s E î (2 s E\T) <ät ü] 65 Á>±eTT\T s E î (3 s E\T) _) f Æ Hé k \TãT Ÿ 1`3 s E\ ej TdüT 1 Á>±eTT/ s T {Ï À (3`5 s E\T) 8 s E\ sê«1 Á>±eTT/ s T {Ï À ø= s C : ø &ç æ\ \T dü]>± {Ïì, y T rdæø=qø ãs Te qt ø ÀŒ êstt. ett îÿqt+&ç, ø +&É qt+&ç s T ø±s T s > \ø åd \T. ø +&ÉT ñ_ Ó\ ì NeTT > &É \T>± j s e êstt. ets Ddü+K #ê îÿe>± ñ+ T+~. ˇø kõ] á yê ~Û ÁøÏeTT\T ôw&ét ÀìøÏ Á üy + q, nìï u #Y\ î á s > + edü ÔH e + T+~. ˇø u #Y À á yê ~Û e Ãq ü &ÉT ø=~ s E\T ôw&ét U >± ô {Ϻ, ªªuÀ + tµµ H \, > &É\qT ø± Ã*. dütqï+, > e øï Hé, òæhêstt Ÿ, ; +> bâ&ésy ø * æ yó\ y j *. * ºs T m\ ü &ÉT bı&ç>± ñ+& # &Ü*. s > + k øïq æ\ \ î ôvadüºôd øï Hé, bõ ø &é Òø Ç s j +{Ïãj {Ïø et+<ät\t $ $THé ø * æ yês + s E\T yê&çq m&é\ üp]ô>± qj TeTe T+~. Áu stt\sy ô + üø + À yótfi îe\t 1. Á ü Áu stt\sy ø &ç æ\ î 1 # <äs ü n&ét> T düú\+ πø{ stt+#ê*. 2. Á ü 500 ø fi fl î ˇø bõ]ºwühé # j *. 3. sêá fi ófl üœ î+&ü T y j *. Bì e\q y T H +<ät î neø±x Œ&ÉT T+~. 4. 2`3 # <äs ü n+> Tfi \ et+<ä+>± * ºs T ñ+&ü*. n~ m\ ü &ÉT bı&ç>± e +&Ü*. 5. {Ï = T, y T = T m\ ü &É ì+&ç ñ+&ü*. 6. dü]>± ô s > ì æ\ \qt y s T# dæ, y T, s T y T # j *. 7. Áu stt\sy æ\ \T kõºs ºsY y T 1.5 øï À\T q>±h òæìwüsy y T î e sêã*. 8. ø±øï &çj yê ~Û ìyês D et+<ät\t y T À 6 yêsê\ es î yê&ü*. 570

6 Áu stt\sy ø fi fl î yê&ée\dæq et+<ät\t 1. yótt<ä{ï s E yê& et+<ät\t m) Ä+{Ïãj {Ïø et+<ät\t ø fi flyó <ä ì ü DT\ dü\vü y Ts î yê&ü*. _) yó { u +&é Òø s $kõ Ÿ ªmµì Á ü 100 æ\ \ î 2 $T.. #= ü q 5 s E\T yê&ü*. 2. yês + s E\ sê«yê& et+<ät\t 1. Çdæ et+<ät\t Á ü 100 æ\ \ î 2 $T.. #= ü q {Ï À ø * æ yê&ü*. m&ç3 2. _`ø±+ô î 5`10 $T.. Á ü 100 æ\ \ î Çyê«*. $Áø stt+# + Áu stt\s T ø fi ófl «s >± ô s T> T êstt. ø±ã{ïº 40 Òø 45 s E À $Áø stt+# &É+ uûñ<ëj Tø +>± Áu stt\s T ø fi flqt 45 s E\ ø +fò m îÿe>± m{ïº ü]dæú Àq ñ+# sê<ät. Ä $<Ûä+>± ñ+ q stt qï <ëd î nqt> TD+>± ãs Te ô s > ø s T\T qwüºb e\dæ ñ+ T+~. Áu stt\sy ô + üø + À Ä<ëj T, e j T ü{ïºø (1000 Áu stt\sy ø fi fl î) m. ÁbÕs +uûñ ü ô Tºã&ç (s bõj T\T) 1. ø fi fl ôw&ét î ø±e\dæq uûñ $T 1/4 mø s + ```````````````````````````` dü«+ düú\+ 2. ø fi fl ôw&ét, 1 #.n. ø &çøï 150 s bõj T\ #= ü q ``````````````````` 1,50, Áu stt\sy ø &ç æ\ \T ˇø {Ï 16,00 s. #= ü q ``````````````````````` 16, ø fi fl <ëd 12,00 s. øï À #= ü q 3.5 øï À\T 6 yêsê À ``````````````` 42, ü]ø sê\t s.\t ø &çøï #= ü q ````````````````````````````` 15, üìyê] J + 6 yêsê\ es î s. 70/s E î ````````````````````````` 2, $$<Ûä Ks TÃ\T (* ºs T, et+<ät\t, ø s+ T yótt<ä\> Tq$) ø &çøï 5 s. #= ü q `````5, ÁbÕs +uûñ ü ô Tºã&ç ````````````````````````````````````````` 2,30, _. <ät ü] Á ü Áu stt\sy u #Y ô +# { ìø j T Ks Tà 1. Áu stt\sy ø &ç æ\ \T ````````````````````````````````````````` 16, ø &çy T `````````````````````````````````````````````````` 42, $$<Ûä Ks TÃ\T ``````````````````````````````````````````````` 5, &çá æwæj TwüHé ôw&ét ô 10 XÊ + #= ü q 2 HÓ\\ î ``````````````````````` 2, &çá æwæj TwüHé ü]ø sê\ô q, 15 XÊ + #= ü q 2 HÓ\\ î ```````````````````` ÁbÕs +uûñ ü 2,30,940.00ô e&ç, 12 XÊ + #= ü q 2 HÓ\\ î `````````````` 4, yótt Ô+ Ks Tà 960 Áu stt\sy ø fi fl ø j T Ks Tà ````````````````````````` 70, dæ. Ä<ëj T+ 1. Áu stt\sy ø fi ófl netà + e\q s. 50 øï À ø &ç #= ü q 1.7I50I960 ``````81, * ºs T netà + e\q ˇø qtï (ˇø qtï * ºs T s. 800 #= ü q) ```````````

7 3. > HÓ dü+# T\T netà + e\q 8 s. ˇø dü+ #= ü q ````````````````````` yótt Ô+ Ä<ëj T+ ```````````````````````````````````````````` 82, Ks TÃ, Ä<ëj T+ ü{ïºø 1. yótt Ô+ Ä<ëj T+ ```````````````````````````````````````````` 82, yótt Ô+ Ks Tà ``````````````````````````````````````````````` 70, ìø sê<ëj T Áu stt\s ô ``````````````````````````````````12, ˇø Áu stt\sy ø &çô ìø sê<ëj T+ ```````````````````````````````````` ô Ä<ëj T+, e j T ü{ïºø j T+<äT 5 XÊ + Áu stt\sy ø fi ófl # ìb sttq T uû $+# ã&ç+~. 2 XÊ + Áu stt\sy ø &ç æ\ \T n<äq+>± ÇkÕÔs T. Áu stt\sy ñ Œ Ô yótt Ô+ Ks Tà À <ëd Ks Tà <ë<ë ü 75 XÊ + ô ã&ç ñ+ T+~. n+<ät# îÿe <ëd ì m îÿe e +dü+ ñ Œ Ô # dæq jót&é\ Ä ø &ç C ÁX wüỹótæq<äì #Ó üœe# TÃ. 572