TONG CONG TY PHAT DIBN 3 CONG TY CO PHAN NHI~T DI~N BA RJA CQNG HOA xa HQI CUU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - T\1' do - H~.mh phuc S6: 589/NDBR-TCKT Ba Ria,

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "TONG CONG TY PHAT DIBN 3 CONG TY CO PHAN NHI~T DI~N BA RJA CQNG HOA xa HQI CUU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - T\1' do - H~.mh phuc S6: 589/NDBR-TCKT Ba Ria,"

Bản ghi

1 TONG CONG TY PHAT DIBN 3 CONG TY CO PHAN NHI~T DI~N BA RJA CQNG HOA xa HQI CUU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - T\1' do - H~.mh phuc S6: 589/NDBR-TCKT Ba Ria, ngay16 thimg 7 niim 2019 V /v C6ng b6 thong tin Bao cao tai chinh quy 2/2019, giai trinh nguyen nhan lqi nhu~n quy 2/2019 tang so v&i cung ky nam tnr&c. Kinh gfri: - Uy Ban Chung khmin Nha nu&c; - Sa Giao dich chung khmin TP. H6 Chi Minh 1. Ten TCPH: Cong ty C6 phfin Nhi~t di~n Ba Ria 2. Ten giao dich: Ba Ria Thermal Power Joint stock Company 3. Ma chfrng khoan: BTP 4. Tf\1 sa chinh: Khu ph6 Huang Giang, P. Long Huang, thanh ph6 Ba Ria, tinh BRVT 5. :Di~n tho~i: Fax: San giao dich: HOSE 7. ~guai thvc hi~ri CBTT: Ba Trfin Thi Bao Xuan. :Di~n tho~i: N()i dung cua thong tin cong b6: - Bao cao tai chinh quy 2 nam 2019 cua Cong ty C6 ph fin Nhi~t di~n Ba Ria dugc l~p ngay 16/7/2019, bao g6m: Bang can d6i k~ toan, Bao cao k~t qua kinh doanh, Bao cao luu chuy~n ti~n t~ va Thuy~t minh Bao cao tai chinh. - Cong van s6 588/N:DBR-TCKT ngay 16/7/2019, giai trinh nguyen nhan lg~ nhu~ quy 2 nam 2019 tang so v&i cling ky nam tru&c. 9. Dia chi website dang tai toan b() BCTC quy 2 nam 2019: Chung toi cam k~t cac thong tin cong b6 tren day la dung SlJ th~t va hoan toan chiu trach nhi~m tru&c phap lu~t v~ n()i dung thong tin cong b6./. Ndi nh~n: - Nhutren; -Dang Website BTP; - Ltru VT,TCKT. TUQ.PHO TONG GIAM DOC KETOANTRUONG //

2 TONG CONG TY PHAT DI.$N 3 CONG TY CO PHAN NHI~T f>i~n BA RJA S6: 588/NBBR-TCKT V /v giai trinh nguyen nhan lqi nhu~ quy 2/2019 tang so v6i cling ky nam tru6c. C<)NG HOA xa H<)I CHiJ NGHiA VI~T NAM DQc I~p - Tl! do - H~nh ph tic Ba Rja, ngay 16 thang 07 nam 2019 Kinh gifi: - Uy ban ChU11g khoan Nha nu6c; - Sa Giao dich chu11g khoan TP. H6 Chi Minh. Cong ty c6 ph~n Nhi~t di~n Ba Ria ( Cong ty) xin giai trinh kst qua kinh doanh quy 2 nam 2019 nhu sau: a. Co sa tinh doanh thu trong quy 2 va 6 thdng ctdu nam 2019:. Hi~n Cong ty dang dam phan gia di~n v6i Cong ty Mua ban di~n - T~p do an di~n h,.rc Vi~t N am, vi v~y doanh thu trong quy 2 va lfiy ks 6 thang d~u nam duqc tinh tren ca sa Hqp d6ng sua d6i, b6 sung s6 05 Hqp d6ng Mua ban di~n Nha may Nhi~t di~n Ba Ria gifra Cong ty CP Nhi~t di~n Ba Ria va ~ T~p dmin E>i~n h;rc Vi~t Nam ngay 22/08/2013 C\1 th~: + Doanh thu c6 dinh quy 2 va 6 thang d~u nam 2019 duqc t(itm tinh ,77 d6ng/kwh/thang, sau khi co nghi quyst gia di~n sau dam phan Cong ty se quyst toan disu chinh l(iti doanh thu; + Doanh thu bisn d6i trong quy 2/2019 duqc tinh tren ca sa gia nhien li~u khi binh quan trong thang (gia khi binh quan quy 2: 6,43 USD/MMBTU). b. Nguyen nhan l(ji nhutj,n Quy 2 tang so vai cimg kj; nam truac: + Lqi nhu~n tru6c thus quy 2/2019 d(itt 65,39 cy d6ng, chenh l~ch tang: 58,08 ty d6ng so v6i quy 2 nam 2018 (Quy 2/2018: 7,32 ty d6ng) nguyen nhan chu ysu la do: + Lai do san xu~t di~n (chua bao gbm chi phi Hii vay) quy 2/2019 la 3 6,51 tri~u d6ng; trong khi quy 2/ san xu~t di~n la 63,03 ty d6ng do trong quy 2/2018 Cong ty t~ pharr b6 chi phi sua chua 16n 6 thang d~u nam theo dv toan duqc duy~t la 65,58 cy d6ng. Nhu c~u h~ th6ng di~n Qu6c gia huy d9ng cao nen san luqng di~n san xu~t trong quy 2/2019 la 204,07 tri~u KWh d(itt 241,01% so v6i cung k)r nam tru6c (quy 2/2018 d(itt: 84,67 tri~u KWh); + L6 chenh l~ch cy gia chua thvc hi~n do Cong ty danh gia chenh l~ch ty gia v6n vay co g6c ngo(iti t~ cu6i quy 2/2019 la 3,61 ty d6ng; trong khi quy 2/2018 khoan chenh l~ch ty gia nay lai 21,6 ty d6ng. + Hoan nh~p dv phong do d~u tu tai chinh do Cong ty d~u tu v6n vao cac Cong ty trong nganh di~n: nam 2019 la 8,92 cy, nam 2018 s6 tisn hoan nh~p la 26,43 ty d6ng;

3 Tren day la giai trinh cua Cong ty vs nguyen nhan chu ysu d~n dsn lgi nhu~ quy 2/2019 tang so v6i cling ky nfun tru6c, Cong ty kinh bao cao Quy Sa, quy Uy ban, cac nha d~u tu, cb dong cua Cong ty dugc ro././/11 Nui nh(in: PHU TRACH CONG TY - HDQT ~,., ~ -Ban TGD; PHQ'IONG GIAM DOC -BanKS; - Thu k)l; - P. KT&AT (CB Web Cty); - Luti: VT, TCKT. ~-'

4 . ' -1 i I - CON.G TY CO PIIAN NHIET BIEN BA RIA- ~ _ :...,_- - MA so THUE: ~-- Cf::J c;..- \IJ.-,--E_VNTPCBARIA, BAo.cAo TAICHiNH.. Quy 2. nam &...;,...,_A """"

5 TONG CONG TY PI{AT Dii):N 3 CONG TY CP NHii):T Dli):N BA RJA M u s6 B01-DN (Ban hanh theo thong tu sb 200/20 14m -BTC Ngay 22/12/2014 ella B(l Tai ehinh) c:.~:}~:j!:;j~f~~ieu BANG CAN DOl KE TOAN Quy 2 nlim 2019 '~~~;~~~~;;_:-~ -_~:1~~~~1t~JS~~~~~~~-;~~\J-~~~~=;.2 t~tk_ {t~73~~~):-~~> A- TAl san NGAN ~ (100= ) 100 I. TiSn va cac khoiin tu'01lg du01lg tisn Ti~n 111 V C:ie khoan tuong duong ti~n 112 ll. Diu tu tai chinh ngin h:.m 120 V.ol 1. Chfrng khoan kinh doanh Dl! phong giiun ghi eh(rng khoan kinh doanh (*) (2) Eldu tu nibn gifr d~n ngay dao h1).n 123 III. Cac khoiin phiii thu ngin h:t-n Phai thu ngiin h\lll ella khach hang Tni truae eho ngm'ri ban Phai thu n9i b9 ngiin h\lfl Phai thu theo ti~n d9 k~ ho1).eh hgp ddng xiiy d\ffig Phai thu v~ eho vay ngfuj h\lfl Phai thu ngiin h1).n khae 136 V Dl! phong phai thu ngiin h\lfl kh6 doi (*) Tai san thi~u eho xir 1y 139 IV. Hang tlin kho Hang tan kho 141 V Dl! phong giam gia hang tan kho (*) 149 V. Tai san ngin h:t-n khac ISO iy~a s6 ~jt;~t~~l:~$ ~~~~t~~::~ii~ -~&;~. -L?A~-~~ fj~~->:: :. ' sa diu:iilim ( ) '-;:;::. s~j~:, =' ''5:. Jon vi tinh: a6ng.,~ ( ) fa~~~ ~~ c ~N~ \\~\ ~ EVN_GL_002_TT200, nguoi in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 11/07/ :46:07 Trang 1/5

6 ~..... ~. '/"' --.Chitieu 'C.,. _:, :; : 1,.'.,.k., """':'" ~.:~~.. ~: :-:.f.. ~ ~. _'.,.."',. ;,;,. _. M.c- ;\.'.'.,:' ct-h....: ~ > _,,., ii.so-,.:;. <.. uyet : _ - - :-- -~:><f, ffimt\x<....\1'.:: i;~r>: 1. Chi phi tni tnrcrc ngi\.n h<m Thu~ GTGT duqc kh~u trir Thu~ va cac khoan khac phai thu Nha nucrc 153 V Giao dich mua ban ll).i trai phi~u Chinh phu Tai san ngi\.n h<m khac 155 B-TAl SAN DAI ~N (200 = ) 200 I. Cac khoan phiii thu dai h~n Phai thu dai h<m cua khach hang Tra tnrcrc cho ngucri ban dai h<m v6n kinh doanh a dan vi tnrc thu9c Phai thu n9i b9 dai h<m 214 V Phlii thu ve cho vay dai h<m Phai thu dai h<m khac 216 V Dl! phong phai thu dai hl.id kh6 doi (*) 219 II. Tai siin c6 djnti Tai san c6 dinh hiiu hinh 221 V.08 -Nguyengia Gia tti hao mon luy k~ (*) Tai san c6 dinh thue tai chinh 224 V.09 -Nguyen gia Gia tti hao mon luy k~ (*) Tai san c6 dinh VO hinh 227 V.10 -Nguyengia Gia tti hao mon luy k~ (*) 229 III. Bit di,lng san diu hr 230 V.l2 -Nguyengia Gia tti hao mon luy k~ (*) 232 IV. Tai san do' dang dai h~n Chi phi san xu~t, kinh doanh dcr dang dai hl).n Chi phi xay dl!llg w ban d& dang 242 EVN_GL_002_TT200, nguoi in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 11/07/ :46:07. is~ cu6i quy /; -.> {' :. <; o,'/':''. ~,..,.~ ~ ~~... _:_~ :\:~:-:::- : ~. 4 -~-~:: -- :.~. < ( ) ( ) sa diu niiin ( ) ( ) Trang 2/5 -::::::::=:=.ooi :..-- :5N.;.> ') p ::g- HA - - r. -B ~

7 .,, = 07, -... "i l HA D rq... :: l1\~ := EVN_GL_002_11200, nguui in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngily in: 11/ :46:07 Trang 3/5

8 ~~~~~;,t~fi ~I~{~~; 12. Quy khen thu6ng, phuc 1Q'i. 322 ~~f.~tf.~ij~~1.fjl~~ r~~i~i~ Ef~~~~ ~::..?.:~:-~~~~it:~11~:f1 ~:~~~ r~~ {-~~:,:2-~- ~~&fd~1~tf ~-:_ 13. Quy binh 6n gia 323 i4. Giao dich mua ban 1l;li tnu phl~u Chinh phu 324 II. Nq dai hl,ln Pbai tr3 ngubi ban dai h\ill Ngucri mua tni ti n tru6c dai h\ill Chi phi phiti tr3 dai h\ill Phai tr3 n(li b(l v v6n kinh doanh Phiti tr3 n(li b(l dai h\ffi Doanh tim chua th c hi~n dai h\ffi Phru tr3 dai h\ffi khac Vay va n(,j' thue tai chinh dai h\ill Trai phi~u chuyen d6i o. cb phi~u uu dai 340 i 1. Thu~ thu nh~p hoan ll,li phiti tra 341 V.2i 12. D\f phong phai tr3 dru h\ill Quy phat trien khoa hqc va oong ngh~ 343 B- VON chij SO HUu (400 = ) 400 I. V6n chii sa hfru 410 V v6n g6p cua chu s<i' hiiu v6n dau tu cua chu scr hiiu 411a -ca phi u ph6 thong c6 quy~n bieu quy t 41lb -ca phi u uu dai 4llc 2. Th\ing du van c6 phan Quy~n chqn chuyen dbi trai phi u van khac cua chu so hiiu ca phi u quy (*) Cbenh 1~ch danh gia ll;li tai san Chenh l~ch cy gia hai doai Quy dau tu pbat trien 418 EVN_GL_002_TT200, nguoi in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 11/07/ :46:07 ~~!~~~1?±~~~~1tifj~~~R :. ):f~i:~;g::~. ~-~t;@'} ~~:~~~.?-~~y;: ;~:.~{;;~~~:!~3~;~,.sa di~;~lf:,. ~:0: ;<:: ~ - ~:. ~~0 ~'~x~~~~~=:-;~~~::;.. ~)I s~~-~ ~-:~~-z-.:. -.. : :"<~:~--~t~- ~(~.., Trang4/5 ~ x '-J -~" y '~ ~

9 ~- ~...:~-.~:~Ma sa}~~ixj!~:;t: ;L,. Chit~eu $AcMiquy ~ r.~:.--.:. <. :,. 1.:c... ' 9. Quy h6 trg s~p x~p doanh nghi~p 419 \'""'' :;..- t.' sa iiau.nii.~ :J"~~~ t;:: J<.:::,3'... :oh; :. -::..< Quy khac thu{lc v6n chu scr hfru Lgi nhu~ sau thu~ ~hua phiin ph6i LNST chua phiin ph6i luy k~ d~n cu6i ky trucrc 421a LNST chua phiin ph6i ky nay 421b Ngufin v6n d~u tu XDCB Lqi ich c6 dong khong ki~m soat 429 II. Nguiln kinh phi va quy khac Ngu6n kinh phi 431 V Ngufin kinh phi da hinh thanh TSC > 432 TONG CQNG NGUON VON (440= ) ~~~l~r Ng~~ Ki toan tnrijng,./ Bit Ria- Viing Tau, ngay{/ thang.mnam 0.-.6)!} PHV r!!jch CONG TY P. Tong Giam doc ~?~ ~jn/tr/zi~~ ~~ LEVANHUY EVN_GL_002_TI200, ngm'li in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 11/07/ :46:07 Trang 5/5

10 TONG CONG TY PIIA T DIJ):N 3 CONG TY CP NHIJ):T DIJ):N BA RlA Miiu sfi B02-DN (Ban himh thea ThOng tu s /TT-BTC Ngay cua B9 Tai chinh) Chi tieu 1 1. Doanh thuban hang va cung dp dich VI,! 2. Cac khoan _giam trir doanh thu 3. Doanh thu thuan vi ban hang va cung cap dich vu (10 = 01-02) 4. Gia von hang ban 5. LO'i nhuan g(lp vi ban bang va cung dip dich vu ( 20 = 10-11) 6. Doanh thu ho(lt d9ng tai chinh 7. Chi phi tai chfnh Trong do: Chi phi!iii vay 8. Phan!iii ho~c 16 trong cong ty lien doanh, lien ket 9. Chi phi ban bang 10. Chi phi quan ly doanh nghi~p 11. LQi nhu~n thuan tlr hol}t di}ng kinh doanh { 30=20+ (21-22)+24-(25+26)} 12. Thu nh~p khac 13. Chi phi khac 14. Loi nhuan khac ( 40= 31-32) 15. Tilng loi nhuan k~ toan tnr6'c thu ( 50= }_ 16. Chi phi thue TNDN hi~n hanh 17. Chi phi thue TNDN hoiin i(li 18. Loi nhuan sau thu~ thu nbap doanh nghiep ( 60 = ) 19. Lgi nhu~ sau thue cua cong ty m~ 20. Lgi nhu~ sau thue cua co dong khong kiem soat 21. Liii ccr ban tren co phieu (*) 22. Liii suv giam tren co phieu (*) BAO cao KET QUA san XUAT KINH DOANH Thuy~t Masfi minh VI VI VI VI VI VI Quy 2 nam 2019 Don vi tinh:a6ng Quy b:io c:io Liiy ke tlr d u nam den cufii quy nay Nam nay Nam tm6'c Nam nay Nam tm6'c ' ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ~ ~;-.; 'CO co,)hi~ '.. B1 }>- <:~ ~,/ Ng~~p~ K~ toan tmong / EVN_GL_003_TT200, nguui in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 11/07/ :46:54. 1;~~~~ LtVANHUY Trang Ill

11 j~jj T~P DOAN im):n Ll/C Vll):T NAM CONG TY CP NHil):T Dil):N BA RlA Mfiu s6 B03-DN (Ban hanh thea thong tu s /TT-BTC Ngay 22112/2014 cua B<) Tai chinh) BAO cao LUU CHUYEN TIEN T~ THEO PHUONG PIIAP GIAN TIEP Tir ky: Q1_2019 d~n ky: Q2_2019 Chi tieu Mli sa Nlim nay Nlim tru'i)'c I. LU'u chuy~n tisn tir ho~t dl}ng kinh doanh 1. LQi nhu~n tru'o'c thu~ DiSu chinh cho cac khoan - J<h{iu hao TSCB Cac khoan dv phong 3 ( ) Llii, 16 chenh l~ch tj gia h6i doai do danh gia l~i cac khoan m1,1c ti~n t~ c6 g6c ngo;;~i t~ 4 ( ) ( ) - Llii, 16 tu ho\lt d<)ng dftu tu 5 ( ) ( ) - Chi phi!iii vay Ca~ khoan di~u chinh khac 7 3. LQi nhu~n tir ho~t dl}ng kinh doanh tm6'c thay d6i van IU'u dl}ng Tang giam cac khoan phai thu Tang giam hang t6n kho 10 ( ) Tang giam cac khoan phai tra (Khong ke!iii vay phai tra, thue thu nh~p doanh nghi~p phai n<)p) 11 ( ) ( ) - Tang giam chi phi tra tru6c Tang, giam ch1'mg kho{m kinh doanh 13 - Ti~n!iii vay dii tra 14 ( ) ( ) - Thue thu nh~p doanh nghi~p dii n<)p 15 ( ) ( ) - Ti~n thu khac tu ho;;~t d<)ng kinh doanh 16 - Ti~n chi khac tu ho\lt d<)ng kinh doanh 17 ( ~0) ( ) LU'u chuy~n tis~ thulin til ho~t dl}ng kinh doanh 20 ( ) II. LU'u chuysn tisn tir ho~t dl}ng dliu tu' 1.Tien chi d~ mua sfim, xay dvng TSCB va cac tai san dai h11n khac ( ) 2.Tien thu tu thanh ly, nhugng ban TSCB va cac tai san dai h~n khac Tien chi cho v.ay, mua cac cong C\1 nq' CUa don Vj khac 23 ( ) ( ) 4.Ti~n thu h6i cho vay, ban l;;~i CaC COng C\1 nq' CUa CllC don vj khac EVN_GL_004B_TT200, ngub'i in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 11/07/ :31:42. Trang 1/2

12 5.Tien chi 11~u tu g6p v6n vao don vi kmc 25 6.Tib thu h6i d~u tu g6p v6n vao lion vi khac 26 7.Tien thu lai cho vay, c6 t\rc va IQi nhu~ 11uqc chia LU'u,chuySn tisn_ thu~n.tir ho~t dl}ng a~u tu' , ill- LU'U chuy~n tisn tir ho~t d(?ng tai chinh 1.TiSn thu tir phat himh cb phi~u, nh~ v6n g6p cua chu so hih! 31 2.TiSn tra vdn g6p cho cac chu so hihl, mua 1(1i cd phi~u cua doanh nghi~p 11a phat himh 32 3.Ti~n thu tir di vay Ti~n chi tra nq gdc vay 34 ( ) ( ) 5.Ti~n chi tra DQ' thue ta.i chinh 35 6.c6.tirc,!Qi nhu~ l1li tra cbo cbu so biiu 36 ( ) ( ) LU'u chuysn tisn. thuftn tir ho~t d{ing tai chinh 40 ( ) ( ) LU'u chuy n tisn thu~n trong Icy (50= ) 50 ( ) TiSn va tu'ong au ong ti~n a u Icy Anh hu6ng cua tbay ddi ty gia hdi 11oai quy 11di ngo(li t~ 61 TiSn:va tu'ong au ong tisn cu6i ky (lily theo s6 du' tai khoan) ' Ba Rja - Viing Tau, ngr'ry )./ thdng Q~iim.J.D. KS toan trll'o'dg LEVANHUY EVN_GL_0.04B_TT200, [\gum in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 11/07/ :31:42. Trang 2/2

13 TONG CONG TY PHAT f>l(tn 3 CONG TY CP NHIJ!;T f>ij!;n BA Iq:A Mfiu sa B09-DN (Ban hanh thea thong tus /IT-BTC Ngay cua B9 Tai chfnh) THUYET MINH BAO cao TAI CHiNH Quy 2 niim 2019 I. D~c dism ho:].t d(lng cua doanh nghi~p 1. Hinh thuc sa hihl v6n 2. Linh V\I'C kinh doanh 3. Ngimh nghs kinh doanh 4. Chu ky. san xu~t kinh doanh thong thuang 5. D~c di~m ho!;lt d()ng cua doanh nghi~p trong nam tai chinh c6 a.nh huang d~n bao cao tai chinh 6. du true doan:h nghi~p - Danh sach cac cong ty con - Danh sach cac cong ty lien doanh, lien k~t - Danh sach cac dan vi tr\ic thu()c khong c6 tu each phap nhan h!;ich toan ph\1 thu(>c 7. Tuyen b6 vs kha nang so simh thong tin tren Bao cao tai ch!nh ( c6 so simh duqc hay khong, n~u khong so simh duqc phai neu TO ly do nhu,vi chuy~n dfli hlnh thuc sa hihl, chi a tach, sap nh~p, neu d() dai vs ky so simh... ) V6n c6 dong San xu~t cong nghi~p vii djch V\J. San xu~t vii kinh doanh di~n nang, sua chua, bao tri cac thi~t bi di~n, san xu~t, tieu th\1 nuac u6ng dong chai vii 1 s6 ngimh nghs khlic. B~t ddu t1i ngay k~t thuc vao ngay 31/12 ll. Ky I'~ toan, do n vj ti~n t~ su dt.~ng trong I'~ toan 1. Ky k toan nam b~t ddu ngay k t thuc ngay 31/12/ Dan vi tien t~ su d\lllg trong k~ toan: VND Truang hqp c6 sv thay d6i dan vj tisn t~ trong k~ toan so v&i nam tru&c, giiii trinh To ly do vii imh huang cua sv thay d6i m. Chuin IDJ!C va Ch~ do k~ toan ap dt.~ng 1. Ch~ d~ k~ toan ap d\lllg: Thong tu 200/2014/TT-BTC vii Thong tu 202/2014 TT-BTC. Ap d1.mg theo ch d() k toan cua T~p doan Di~n Ivc vi~t Nam duqc B9 tiii chinh ch~p thu~ theo CV 12227/BTC- CDKT ngay 03/09/ Tuyen b6 ve vi~c tuan thu Chuk ID\IC k~ toan vii Ch d9 k~ toan: Bao cao Tiii chinh duqc l~p tuan thu theo cac quy dinh cua chuk ffi\l'c k~ toan Vi~t Nam vii cac vlin ban huang d.n chuk mvc do Nha nu&c ban hiinh. IV. Cac chinh sach k~ toan ap dt.jng 1. Nguyen t~c chuy~n dfli B~o cao tai chinh l~p bfulg ngo!;li t~ sang Dilng Vi~t Nam (Truang hqp dilng tien ghi s6 k~ to an khac v&i Dilng Vi~t Nam); Anh huang (n~u c6) do vi~c chuy~n dfli Bao cao tai chinh t1i dilng ngo!;li t~ sang Dilng Vi~tNam.. 2. Cac lo!;li cy gia h6i doai ap d\lllg trong ks toan 3. Nguyen uic xac djnh!iii suiit thvc t (!iii suiit hi~u 1\l'C) dung ds.chist kh~u dong tisn 4. Nguyen t~c ghi nh~ cac khoan tisn vii cac khoan tuang du~g tien 5:Nguyen ticks toan cac khqiin diiu tu tai chinh a) Chfrng khoan kinh doanh; Cac nghi~p V\1 pmt sinh bkg cac lo!;li ngo!;li t~ duqc quy d6i sang dilng Vi~t Nam theo cy gia thvc t~ t!;li ngay phat sinh nghi~ V\1- T~ti thiri di~m cu6i nam, cu6i quy cac khoiin ID\IC ti~n t~ c6 g6c ngo~ti t~ quy dfli theo cy gia banta cua Ngan hang TMCP Ngo!;li thuang Vi~t Nam cong b6 vao ngiiy k~t thuc nien d() ks toan. Chenh l~ch ty gia phat sinh tir cac nghi~p V\1 nay duqc h!;ich toan viio chi phi tiii chinh ho~c doanh thu tai chinh va duqc kst chuy~n vao bao cao kst qua ho!;lt d(>ng kinh doanh trong k)'. TiSn m~t, tisn gui ngan hang khong k)' h!;lll vii c6 k)' h~tn dum 3 thang

14 b) Cac khoim ddu tu nfun giu d~n ngay dao h(lll; c) Cac khoan cho vay;. d) Ddu tu vao c6ng ty con; cong ty lien doanh, lien k~t; d) Ddu hr vao cong C\l v6n cua don vi khac; e} Cac phuong-phap k~ toan d6i vcri cac giao djch khac lien quan d~n ddu tu tai chinh 6. Nguyen t~c k~ toan nq pbai thu 7. Nguyen tac ghi nh~ hang t6n kho: - Nguyen tac ghi nh~ hang t6n kho; - Phuong phap tinh gia tri hang t6n kho; - Phuong phap l~p d\1" phong giam gia hang t6n kho 8. Nguyen t~c ghi nh~ va ~c khfiu hao TSCD, TSCD!hue tl'ii chfnh, bfit d9ng san ddu tu 9. Nguyen tac kftoan cac hqp dijng hqp tac kinh doanh IO.. Nguyen tack~ toan thu~ TNDN hoiin l!li II. Nguyen t~c k~ toan chi phi tra trucrc 13. Nguyen t~c ghi nh~n vay va nq phiti tra!hue tai chinh 14. Nguyen t~c ghi nh~n va v6n h6a cac khoan chi phi di vay 15.: Nguyen tac ghi nh~n chi phi phiti tra 16. Nguyen t~c v~ phu<:mg phap ghi nh~ cac khoan d\1" ph<ing phiti tra 17. Nguyen tac ghi nh~n doanh thu chua thl,l"c hi~n 18. Nguyen tac ghi nh~n traiphi~u chuyen d6i 19. Nguyen t~c ghi nh~ v6n chli so hil'u - Nguyen t~c ghi nh~ v6n g6p cua chu so hil'u, th~ng du v6n ce, phdn, quy~n chon trai phi~u chuyen d6i, v6n khac cua ch~ somu - Nguyen t~c ghi nh~ chenh l~ch danh gia l!li tai san - Nguyen t~c ghi nh~n chenh l~ch t)i gia Nguyen t~c ghi nh~ lgi nhu~n chua phan ph6i Theo gia trj g6c Theo gia tri g6c La khoan ddu tu vao cong ty khac duqc tinh theo gia tri g6c. Theo gia tri g6c bao g6m gia mua va cac chi phi mua c6 lien quan tr\]"cti~p Cac khoan phai thu duqc trinh bay tren bao cao tai chfnh theo gia tri :6 cac khoan phiti thu khach hang phat sinh tl;li ky bao cao.cac khoan thu khach hang va phfli thu khac duqc phan anh theo gia g6c trir di d1,1" >hong phai thu kh6 doi Nguyen t~c gili g6c cong vm chi phi v~ chuyen. Tinh gia tri hang tan kho theo phuong phap binh quan gia quy~n ( Gia binh quan tire thm ) H!!ch toan hang t6n kho theo hinh th(rc ke khai thuemg xuyen, binh quan gia quy~n rue thm Theo Thong tu 228/2009/ TT-BTC ngay 07/12/2009 cua Bo Tai chinh; Thong tu 89/2013 TT-BTC ngay 28/06/2013 cua Bo Tai chfnh v~ sira d6i bo sung ThOng tu 228/2009/TT -BTC. Ghi nh~ theo nguyen gia trong B~g can dfji k~ toan duqc phan anh theo 3 chi tieu: Nguyen gicl., hao mon liiy k~, gia tri cbn ll;li. Cac chi phi tra trucrc chi lien quan d~n chi phi san xufit kinh doanh nlim tai chinh hi~n t!li va cac nlim ti~p theo duqc ghi nh~n Ia chi phi tra trucrc va phan b6 ddn vao k~t qua san xufit kinh doanh trong nhi~u nlim g6m c6 : - Cong C\l dl,idg C\l xufit dung c6 gia tri lcrn va c6 the su d\ldg trong nhi~u ky k~ toan; - Cac chi phi tra trucrc dai h\ln khac, vi~c tinh va phan b6 chi phi tra trucrc duqc clin cir vao tinh chfit, mire d9 tirng lo!li de chon phuong phap va phan b6 ddn vao chi phi san xufit kinh doanh hqp ly. Cac khoan nq phai tra duqc trinh bay tren bao cao tai chinh ghi theo gia tri ghi s6 c6 ddy du ch\rng ru g6c ghi nh~ qua trinh phat sinh cac khoan va qua trinh thanh toan. Chi phi phai tra Ia cac khoan chi phi trich trucrc c6 lien quan d~n vi~c hinh thanh doanh thu trong nlim chli y~u chi phi!iii vay, chi phf nhien li~u. Chi phl d\1" phong pbai tra. Ia cac khoan chi phi trfch trucrc c6 lien quan d~n vi~c hinh thanh doanh thu trong nlim chli y~u chi phf sira chua tai san c6 djnh. DfJi vcri TSCD Ia thi~t bi, phuong ti~n chuyen nganh c6 quy dinh ky thu~t v~ sua chua djnh k)'. Doanh thu chua thvc hi~n Ia khoan ti~n lien quan d~n nhi~u J<Y k~ toan trong tuong Jai va thoa man hai nguyen t~c CCJ ban de ghi nh~ doanh thu( da giao hang, da cung \rng djch V\1) cho ngum mua va ngu<ri mua da su dl,idg djch V\1 chfip nh~ thanh toan. V6n ddu tu cua chli so hil'u duqc ghi nh~n Ia s6 v6n thvc g6p cua chu so hil'u. TMng du v6n c6 phdn, v6n khac cua chu so hil'u bfujg v6n dieu!~ ru khi cong ty chinh thirc chuyen sang ho!lt dong theo mo hinh Cong ty c6 phdn. Ghi nh~n theo t)i gia thvc W khi phat sinh nghi~p V\1 Chenh I~ch ty gia phat sinh trong ky duqc h!j.ch toan vao chi phi tai chinh ho~c doimh thu tai chfnh va duqc k~t chuyen vao bao cao k~t qua ho!j.t dong kinh doanh trong J<Y. LQ'i nhu~ sau thu~ chua phfuj ph6i Ia s6 lqi nhu~n cua ho!lt dong

15 i (."# )>>, Nguyen llic v~ phuong phap ghi nhi).n doanh thu - Doanh thu ban hang - Doanh thu cung dp djch V\1 - Doanh thu ho.11t d('mg tai chinh - Doanh thu hgp d6ng xiiy d\1'11g - Thu nhi).p khflc 21. Nguyen t~c k~ toan cac khoim giam trir doanh thu 22,. Nguyen uic k~ toan gia v6n hang ban 23.. Nguyen llic k~ toan chi phi tai chinh 24. Nguyen llic k~ to an chi phi ban hang, chi phi qui'm Iy doanh nghi~p 25. Nguyen tftc va phuong phap ghi nhi).n chi phi thue thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh, chi phi thu~ thu nhi).p doanh nghi~p hoiin l11i 26. Cac nguyen tfic va phuong phap ke toan khac sim xu~t kinh doanh cua doanh nghi~p sau khi trir cac khmln di~u chinh, thay d6i chinh sach k~ toan va di~u chinh hfli t6 sai s6t trqng y~u cua cac nam tru&c. Lc;ri nhui).n sau thu~ chua phiin ph6i c6 th~ chia cho cac nha ddu tu dva theo ty I~ v6n g6p sau khi duc;rc D11i hi;\i d6ng c6 dong phe duy~t va sau khi da trich li).p cac quy dv phong theo quy djnh Cong ty va cac quy djnh cua phap lui).t Vi~t Nam. The Theo di~u 78 Thong tu 200/2014ri'T/BTC Nguyen t~c k~ toan cac khoan doanh thu. Doanh thu ban hang va cung c~p djch V\1 duc;rc ghi nhi).n khi k~t qua giao djch hang h6a ' djch V1,l dugc xac djnh m(lt each dang tin ci).y va Cong ty c6 kha nang thu duc;rc cac IQ'i ich kinh t~ ti'r giao djch nay. Doanh thuban hang va cung cfip djch V\1 duc;rc ghi nhi).n khi da c6 sv giao hang va chuy~n quy~n scr hiiu cho nguiyi mua hoi)c djch V\1 da dugc thvc hi~n cho khach hang lien quan d~n nhieu ky k~ toan, doanh thu dugc xac dinh tren k~t qua phdn cong vi~c da th\)'c S\1' hoan thanh trong Icy bao cao. Doanh thu ho11t d(lng tai chinh chu y~u Ia Iai tien gi'ri ngan hang c6 Icy h(ul va khong Icy h(ul can cu vao gii\y bao tinh!iii cua Ngiin hang t11i thm di~m ap dvng ds nghi nhi).n doanh thu cua tibn gll'i khong ky h11n cac hgp dbng tibn gll'i c6 Icy h(ul d~ tinh doanh thu ho11t d(lng tai chinh,!iii d\1' thu cua cac hgp dflng tibn gll'i, cac khoan IQ'i nhui).n dugc ti'r cac khoan ddu tu vao cac cong ty khac va lai chenh l~ch ty gia phat trongky. Thu nhi).p khac cac khoan thu nhi).p ti'r cac hollt di;\ng xay ra khong thulrllg xuyen ngoai cac ho11t d(lng 1110 ra doanh thu gbm : Thu vb thanh Iy TSCD, nhugng ban TSCD, thu tibn ph11t khach hang do vi ph\lffi hgp dflng ' thu tibn bao hi~m duqc b6i thuiyng, cac khoan thu~ duqc giam duqc hoan illi va cac khoan thu khac Gia v6n san phfim di~n Ia cac khoan phat sinh nguyen nhien vi).t li~u Va chi phi tr\l'c ti~p tren CCJ SCr ChUng ti'r gflc hinh fuanh t~;~i Icy bao CaO dii du dieu ki~n tinh hgp Iy hgp 1~. Th~ hi~n tren bao cao ket qua san xu~t kinh doanh trong ky. Chi phi tai chinh chu y~u Ia!iii vay cac khoan vay ngk h11n, dai h\111,!6 chenh l~ch ty gia phat sinh va cac khoan trich li).p dv phong ddu tu tai chinh dai h(ul. Cac khoan chi phi dugc ghi nhi).n bao gbm : Chi phi phvc V\1 trvc ti~p qua trinh ban hang, qua trinh quan ly trong Icy. Chi phi thu~ thu nhi).p doanh nghi~p hi~n hanh duc;rc xac djnh tren CCJ thu nhi).p chiu thu~ va thu~ xdt TNDN trong nam hi~n hanh do Bi;\ tfri chinh quy djnh nam 2018 tinh 20% nhan IQ'i nhui).n tinh thu~. Cac Io11i khac duc;rc ap dvng theo lui).t thu~ hi~n hanh t~;~i Vi~t Nam. V. Cac ~hinh sacti k~ toan ap dyng (trong tru"irng hq'p doanh nghi~p khong dap u ng gia djnh hoj].t dl)ng lien tyc) 1. C6 tai phan Ioiii tai si'm dai h\111 va ng phai tra dai h(ul thanh ngk h(ulkhong? 2. Nguyen t~c xac djnh gia trj ti'rng Ioiii tai san va ng phai tra (theo gia tri, thudn c6 th~ thvc hi~n dugc, gia tri c6 ths thu hfli, gia trj hgp ly, gia trj hi~n t11i, gia hi~n hanh... ) 3. Nguyen llic x11 ly tai chinh dfli v<'ri - Cac khoan dv ph<'>ng - Chenh l~ch danh gia I11i tai san va chenh l~ch ty gia (con dang pha~ anh tren Bii?g ciin d6i ke to an- neu c6) VI. ThOng tin bi\ sung cho cac khoan myc trinh bay trong Bang can dtli k~ to an

16 Dan vi tinh: VND 01- TiEn cu6i ky Dflu nam -Ti~nm~t Ti~n giri ngiin hl'mg Ti~n dang chuy~n Cac khoim tuang duang ti~n C{)ng Cu6i ky Dflu nam 02 - C:!c khoan dflu tu' tai chinh Gia trj Gia tri Gia gbc Dl! phong Gia g6c hqply hq'ply a) Chfulg khoim kinh doanh Tbng gh't tri c6 phi~u Tbng gia tri l!"lii phi~u 0 0 Dl! phong - Cac khoim dfiu tu khac Ly do thay d6i vm tirng khoim ~Au tu/lo~i c6 phi~u, trai phieu V ~ s6 luqllg v~ gia tri' CuBi ky Diu nam Gia gbc Gia ti i ghi sii Gia gac Gia tri ghi s6 b) Dfiu tu nfim giii d~n ngity dao h~ bl)ngifuh~ Ti~n giri c6 Icy h~ Tnu phi~u - <;ac khoim dd1_.1 tu khac b2)diti h~ - Ti~n giri c6 Icy h~ Tn'ti phi u - Cac khoim dfiu tu khac c) Ddu tu g6p v6n vito dan vj khac cuai ky Dflu nam Gia gac D~;~ phong Gia tri hq'p Iy Gia gbc Dl! phong Gia tri hq p ly ( ) ( ) Ddu tu vito cong ty con Ddu tu vito cong ty lien doanh, li.en k~t. Cong ty c6 Phdn Thliy Di~n Buon Don Ddu tu vito dan vj khac ( ) ( )

17 Cong ty c6 phlin Nhi~t di~n Hai Phong. Cong ty c6 phlin Nhi~t di~n Quang Ninh Cong ty c6 phlin PM Th\Ulh My ( ) ( ) ( ) T6m cit tinh hinh ho11t d(>ng cua cac cong ty con, ci\ng ty lien doanh, lien ket trong k)'; - Cac giao djch tr(;mg yeu giil"a doanh nghi~p va cong ty con, lien doanh, lien ket trong k)' - Tnrbng hqp khong xac djnh duqc gia tri hqp ly thi ghii trinh ly do. 03- Phai thu ciia khach hang Cu6i ky Diiuniim a) Phiii thu cua khach hang ngik h11n Cong ty Mua Ban Di~n Cac d6i tuqng khac b) Phai tim cua khach hang diti h\10 c) Phiti thu cua khach hang la cac ben lien quan Cu6i ky Diiuniim 04- Cac khoan.phai thu khac Gia trj Dl! phimg Gia trj a) Ngfut h\ Phiii thu ve c6 phlin hoa Dl! phong - Ph~i thu ve c6 ttrc va lqi nhu~ duqc chia Phiti thu nguiri lao d9ng K.Y. cuqc, ky quy C_ho mi.rqn Cac khoan chi h9 ( ) 0 - Phiii thu khac b) Dai h~~d - Phai thu ve c6 phlin hoa - Phiti thu. ve c6 ttrc va 1qi nhu~ duqc chia - Phili thu nguiri lao d9ng - Ky cuqc, ky quy - Chomuqn - Cac khoan chi h9 - Phai thu khac C9ng Cufii ky Diiuniim 05- Tiii. san thi~u chir xii 1y. S61D"gng Gia trj S61D"gng Gia trj a) nen b) Hang t6n kho c) TSCD d) Titi san khac - Phiii tlm nguiyi lao d9ng

18 - Ky quy, k:y cuqc - C~omuqn - Cac kholin chi h9 - Phili thu khac.~ ' ( ~ c~ o 06- Nq x u Cufii ky Diu nam Dfii tuqng Gia gfic Gia tri co ths thu' hili Dfii tuq'dg DQ' Gia gfic Gia tri co ths thu. hili Dfli tu"c}'ng nq' Tbng gia tri cac khoan phaj thu, cho vay qua h\111 thanh to an ho~c chua qua h\111 nhung kh6 c6 kha nang thu h6i (trong d6 ell! tiet thoi gian qua h\111 va gia tri cac khoan nq phili tlm, cho vay qua h\111 theo rung d6i tuqng n~u khoan nq phili thu theo tirng d6i tuqng d6 clli~m tii 10% tra len tren tbng s6 nq qua h\111) Thong tin ve cac khoan tien ph\lt, phai thu ve lai tra ch~n1... phat shh tir cac khoan nq qua h\111 nhung khong duqc ghi nh~ doanh thu; Kha nang thu h6i nq phai thu quah\111. C(\ng 07.- Hang tiln kho Cufliky Diu nam Gia g6c Dl!pbOng Gia g6c Dl! phong - Hang dang di tren dubng Nguyen li~u, v~t li~u Cong C\1, d\lfig C\ Chi phi san xudt kinh doanh do dang Thanh phfun Hangli.6a - Hang giri ban Hang h6a kho bao thu~ C9ng Gia tri hang t6n kho u dqng, kern, mdt phfun chdt khong c6 kha nang tieu th\1 t\li thai dism cu6i k)'; Nguyen nhan va hu6ng xir ly d6i v6i hang t6n kho u dqng, kern, mdt phfun chdt - _Gia ~rj hang t6n kho dung ds th~ chdp, cam co bao dam cac khoan nq phai tra t\li thai diem cu6i ky - Ly do dful d~n vi~c trich l~_p them ho~c hoan nh~p dv phong giam _gia han_g_ tbn

19 kho 08 - Titi san dai h~n dir dang Cu6i I'Y Diu niim Gia g6c Gia trj co ths thu hfli Gia g6c Gia tri co ths thu. hfli a) Chi phi san xu~t kinh doanh dcr dang dili h\ffi C(\ng b) Xay dvng ccr ban do dang - Muasihn XDCB Sua chua C(lng Tiing giam tai san c6 dinh hii u hinh Khoanm1,1c Nha cira v~t ki~n true Maym6c. thi~t bi Phuong ti~n v~ tai truy6n dful Thi~t bi d1,1ng c1,1 quan ly Caylau niim, sue v~t hlm viec cho s~phfun TSCDHH Khac T6ng c(lng Nguyeng.ia sb du d~u niim ~ Mua trong ky D~u tu XDCB hoan th!l.nh - Tiingkhac - Chuy~n sang d~u tu BDS - Thanh 1y, nhuqng ban - Giamkhac s6 ducu6i ky i ~ ~ Gia tri hao mon luy k~ s6 du d~u niim ~ Kh~u hao trong nam Hngkhac - Chuy~n sang BDS d~)l tu. -Thanh ly, nhuqng ban - Giamkhac s6 ducu6i ky ~ ~ Gia tri con 1ai TSCD hfru hinh ctia - T~i ngay d~u niim ~ T~i ngay cu6i ky ~ * Gia trj co~ l1;1i cu6i niim ctia TSCD hfru hinh d~ dung th ch~p, cfun c6 cac khoan vay:

20 * Nguyen gia TSCE> cu6i nlim dii khftu hao h~t nhung vfin c:on su d1,1ng: * Nguyen gia TSCE> cu6i nlim cho thanh ly:. * Cac cam ket y~ vi~c mua, ban TSCE> hilu hinh c6 gia tri 16n trong tuong lai: * Cac thay ddi khac v~ TSCE> hilu hinh:. ' Tling giam tai san c6 djnh vo hlnh. Khoan m1,1c Quy~n su d1,1ng dftt Quy~n phatmnh B~quy~n,. bling sang che Nhiin hl~u bang h6a Phfut mem may tinh Gi~yp?ep va giay phep nhuqllg quy~n TSCE>VH khac T6ng c9ng Nguyengia s6 du d~u nlim Mua trong nam - T\IO ra tir n9i b9 doanh nghi~p - Tling.do hgp nhftt kinh doanh - Tling khac -Thanh ly, nhuqng ban - Giainkhac s6 du cu6i ky ~ Gia trj hi10 mon Iuy ke s6 du d~u nlim Khftu hao trong nlim - Tangkhac - Thanh ly, nhuqllg ban - Giam khac s6 dti cu6i ky Gia trj c:on 1\ii cua TSCE> VO hlnh - T\ii ngay d~u n!im 0 - T~ ngay cu6i ky p Hi 294 s p * Nguyen gia TSCE> vo hinh dii khftu hao het nhung vfin con su d1,1flg: Tling giam tai san c6 djnh thue tai chfnh.khoan m1,1c Nhacua v~t kien true Maym6c thiet bi Phuong ti~n v~tai truyen dfin Twet bi d1,1ngc1,1 quan ly TSCE>HH khac TSCE> Vo hinh Tdng c9ng Nguyen gia s6 du ~fi~ nlim -. Thue tai _chinh

21 trongnam - nngkhac - Mua l11i TSCD thue tai chinh c ' -- - Tra l(li TSCD thue tai chinh - Giamkhac s6 du cu6i k:y Gia tri hao mon luy ke s6 du dau nam - Khdu hao trong nam -Tang khac - Mua l(li TSCD thue tai chinh - Tra J11i TSCD thue tai chinh - Giamkhac s6 du cu6i k:y Gia. tri. con l(li cua TSCD thue tai chinh - T11i ngay diu nam - T(li ngay.cu6i k:y 12- Tling giam biit dqng sa~ d?iu hr a) Bdt dong san diu tu cho thue Nguyen.gia. - Quy~n sir d1,1ng ddt -Nha - Nha va quy~n sir d1,1llg ddt - Co scr h11 tang Gia tri hao mon luy ks - Q.uysn sir d1,1ng dat - Nha Nha Va quy~n Sir d1,1ng ddt - Co scr h11 tang Gia tji c6n 1\li - Quy~n s.ir dvng d.ftt -.Nba.. - NM va quy~n sir dvng dftt - Co scr h11 tang b) BAt dong san dau tu nk gi il' cho tang gia Nguyen gia - Quy~n sir d1,1ng dftt Khoan myc sa cufii ky sa d?iu nlim

22 - Nhil - Nhil vii quy~n su d\iilg d~t - Ca sa h~;~ tang Tbn th~t do suy giilm gia - Quy~n sir d1,mg d~t - Nhil - Nhil vii quy~n su d\lng d~t - Ca sa h~;~ t~ng Gia tri con h;ti - Quy~n sir d\lng dftt - Nha - Nhil vii quy~n su d\iilg d~t - ca. sa. h~;~ tang - Thuy~t minh sb li~u vii giai trinh khac - Gia tri cbn l~;~i cu6i ky cua BDSDT dung d~ th~ ch~p, dm c6 dfun bao khoitn vay - Nguyen gia BDS.DT da kh~u hao h~t nhrmg vftn cho thue ho~c nihn giii chcr tang g.a. s6 cu6i ky s6 diiu nam 13 - Chi phi tra truo c Khoan mt.~c. s6 cu6i ky s6 d!iu nam a) Ng~ h\ul Il Clii phi tril tru&c v~ thue ho~;~t d(\ng TSC.D - Cong c1,1, d\iilg c1,1 J{u~t dung I 893 I Chi phi 'cti vay - c.ac khoitn kh~c (neu chi ti~t n~u c6 gia tri l&n) Ill b) Dili h\ul 1 5I Chi phi thitnh l~p doanh nghi~p - Chi phi mua bito hi~m - Cac khoan khac (neu chi ti~t n~u c6 gia tri l&n) C(lng I c Tili san kmc Khoan mt.~c s6 cu6i ky s6 d!iu nam a) Ng~h~;~n 0 b) Dili h\ul C(\ng 0

23 Cufliky Diu nam sil tang Silgiiim 15- Vay va nq tbue tai cbinb sil co kha sil co kha Gia trj trong ky trong ky Gia trj nang trii nang trii nq' nq a) Vay ngfut h\in b) Vay dai h\ifi (chi ti~t theo ky p : h\ifi) C(\ng ~ : Nam nay Nam trd"ii'c c) Cac khoim nq thue tai chinh TAng kboiin TAng kboiin tbanb toan Trii tisn Trii tisn Trii ti~n gilc tbanb toan ti~n Trii ti~n gilc tisn tb ue tai Iai thue lai tbue tbue tai cbinb cbinb Tir 1 n~ tro xu6ng Tren 1.niim d~n 5 niim Tren 5 niim d) SB vay va nq thue tai chinh qua h\in chua thanh toan Cuili ky Diu nam Gilc Liii Gilc Liii - Vay - NQ- thue tai chfuh C(\ng - Ly do chua thanh toan d) Thuy~t minh chi ti~t v~ cac. khoan vay va nq thue tai chinh dbi vm cac ben lien quan Cuili ky Diu nlim 16- Phiii trii ngd"o'i ban sil co khii nang sil co kbii nang Gia trj Gia tr! trii nq' trii nq a) Cac khoan phai tra ngueri ban ng&n h\ifi Hp doan Bien h,rc VietNam CN TCT Klli VN-CTCP-Cong ty V~ Chuy~n Khi Dong Nam B(\ Cong ty TNHHTM va DV Thanh An Cfing ty TNHH MTV Xiing Ddu Ba Ria Viing Tau C6~g ty Cb Phdn Xang Ddu Ddu Khi Viing Tau Cong ty Cb Phdn Duang E>ong-Sai Gon Cac dbi tuqng khac C6ng ty TNHH Xuan Thien b) Cac khoan phai tra ngum ban dai h\ifi c) SB nq qua h!ill chua thanh to an d) Phai tra ngulxi ban lit cac ben lien quan

24 17 -ThuS va cac khoan phai ni}p nha mr6 c D u nam sa phai ni}p trong ky Sa da th\i'c DQp trong l y Cuai ky a) Phili n(ip - Thu~ gia tri gia tang - Thu~ tieu th\1 di;ic bi~t - Thu~ xu~t, nli~p kh~u - Thu~ tim nh~p doanh nghi~p - Thu~ thu nh~p ca nhan - Thu~ Uti nguyen - Thu~ nha ddt va tien thue ddt Cac loiu thu~ khac ~ac khoan p~i, I~ phi va cac khoan phili n(ip khac C(ing b) Phai thu - Thu~ gia tri gia tang - Thu~ tieu th\1 d(ic bi~t - Thu~ xu~t, nh~p kh~u - Thu~ thu nh~p doanh nghi~p ( ) ( ) - Thu~ thu nh~p ca nhan ( ) ( ) - Thu~ tili nguyen - Thu~ nha ddt va tien thue ddt - Qac lo~i thu~ khac - Cac khoan ph~ I~ phi va cac khoan phili h(ip khac C(ing ( ) Hi -Chi phi phai tra CuBi ky D u nam a) Nglin h~ Trich tru&c Chi phi ti~n Iuong trong thm gian nghi phep - Chi phi trong thoi gian ngirng kinh doanh - Chi phi.trich tnro'c t\lm tinh gia v6n hang h6a, thanh phk BDS dii ban. - Cac khoan trich tru&c khac b}dilih~ - Uii vay - Cac khoim khac (chi ti~t rung khoim) C(ing Ill Phi'li tra khac Cuai ky D u nam a) Nglinh~ Tili sim thua chcr giai quy~t - Kinh phi cong doiln Bao hi~m xii h(ii Bao hj~m y t~

25 - Bao hi~m th~t nghi~p - Phai tra v~ c6 phk h6a - NMn ky quy, ky cuqc ng~n h1,1n - c6 tlic, lqi nhu~n phai tra - C!ic khoan phili tra, phai n<)p khac b) Dai h1;1n - Nh~ k)' quy, k)' CUQ'C diti h1;1n - Cac khoan phai tra phai n<)p khac C<)ng Doanh thu chu'a thlfc hi~n Cufii ky Dftu niim a) Ng~ h1;1n - Doanh thu nh~ trtr6c - Doanh thu.tir chuong trinh khach hang truy~n thflng - Cac khoan doanh thu chua thgc hi~n khac C<)ng b) Diti h1,1n - Doanh thu nh~ trtr6c - Doanh thu tir chuong trlnh khach hang truy~n th6ng -cac khoan doanh thu chua thgc hi~n khac Cufii ky Dftu niim Lydo c) Kha nang khong thgc hi~n duqc hqp d6ng v6i khach hang (chi ti~t tirng khoan ffi\lc, Jy do khong c6 kha nang thgc hi~n) 21 ~Trai phieu_phat Mnh Trai phiiu thu O'ng Cuai nam Gia tri Liii su t Kyh~;~n Gia tri Liii su t Kyh~;~n a) Tnii phi~u phat hanh - Lo1;1i phat hanh theo m~nh gia - Lo1,1i phat hanh c6 chi~t kh~u - Lo1,1i phat hanh c6 ph\l tr9i C<)ng b) Thuy~t minh chi ti~t v~ trai phi~u cac ben lien quan n~ gifr (theo tirng lo1,1i trai phi~u) Trai phi@u chuy@n iji\i 22. <;:6 phiiu u u iliii phan lo~;~i Ia nq phai tra -M~nhgia; - B6i ttrqng duqc phat hanh (ban lanh d!;io, can b<), nhan vi en, d6i tuqng khac ); - Bi~u khoan mua I1,1i (Thm ~ian, gia mua I1;1i, cac di~u khoan ca ~an khac trong hqp d6ng phat hanh); - Gia tri da mua I1;1i trong I<y;

26 - Cac tlniy t rninh khk. 23. DIJ phong phiii tra Cuili ky I>Au nam a. Ngfmh\ Dl! phong bao hanh san phfun hang h6a - Dl! phol)g bao hanh cong trinh xay d1,1'ug - D\1' phong tai ccr cau - D\r phong phai tra khac (Chi phi sira chua TSC > djnh Icy, chi phi hoan nguyen moi truemg...) C(lng b.daih\111 - D\1' phong bao hanh san ph.im hang h6a - Dl! pho~g bao himh cong trinh xay d1,1'ug - Dl! phong tai ccr du - Dv phong phai tra khac (Chi phi sira chua TSC > dinh Icy, chi phi hoan nguyen moi truemg... ) C(lng Tai san thus thu nh~p hoan l;ti va thus thu nh~p hoan l;ti phai tra Cu6i ky I>Au nam a. Tai san thu~ thu nh~p hoiin 111-i Thu~ ~Uilt thu~ TNDN sir d\idg ds xac dinh gia tri tai san thu~ thu nh~p hoan l(li -Tin san thu~ thu nh~p hoan 1\ii lien quan d~n khoan chenh l~ch t\il11 thm dugc khau trir - Tai san thu~ thu nh~p hoiin l(li lien quan d~n khoan 16 tinh thu~ chua sir d1,lllg - Taj san thu~ thu nh~p hoiin l(li lien quan d~n khoan uu diii tinh thu~ chua sir d1,lllg - s6 bu trir v&i thu~ thu nh~p.hoiin l(li phai tra b. Thu~ thu nh~p hoan l(li phai tra - Thil~ suat thu~ TNDN ~ir d\lllg ds xac dinh gia tri thu~ thu nh~p hoan llli phai tra - Thu~ thu nh~p boan l(li phai tra phat sinh tu cac khoan chenh l~ch t\il11 thcri chju thu~ - s6 bu trl.r v6 i tili san thu~ thu nh~p hoiin l(li ~ I,,..:.,( co... \~\\

27 25: van chii so' hii u Bon vj tinh: VND a. Bang alii chisu bi~n a(l_ng ciia.vlin chii so' hfru Q uyen ~. v Ch' en h Quy h" ex V <. Th" d chqn kh0 0 l~ch. Ch" h 1 h LNST chtra Van h?, Quy khac Q -,.~ t. OR gop cua l}.dg U' h ;. ac a h., en \!C cy b' h'' ~ a~ t tr(}' p 1e th, < UY uau U C' h..,h_., x h' c uyen. h" "" g1.. --~ p anp OIVa au U' ~ uqcvon h'.x qng. c u su u:u von cop an ax 01 t r..,.. cua c u 1 l}-1 ~.... g.. cac. quy.. XDCB sap, u _ c h" u h" p at tnen SO' U'U h sli hfru x xep quy p 1eu s.. n DN s6 du d~u nlim tru6'c () ~ ~ ~ Tang v6n trong nlim tru6'c - Liii trong nam tru6'c Tang khac Giam v6n trong nam tru6'c - I1i trong nam tru6'c ; -::::: 1 - Giamkhac s6 du d~u nlim nay ~ - Tang v6n trong nlim 0,... nay..- - Ui.i trong nam nay o -Tang khac ; ;;\' - Gii'un v6n trong nlim nay - I1i trong nlim nay Giam khac o s6 d~ cu6i nam na)' o04 856_<>00 OO_<>_ '

28 ...;_. ~... %">// b) Chi tist v6n gop cua chu scy hii u Cu6i ky DAu nam - V6n g6p ctia cong ty my (n~u Ia ci\ng ty con) - V 6n g6p ctia cac ddi tu<;mg ld1ac s6 lm;mg c6 phi~u quy C(lng c) Cac giao djch v~ vdn vc.yi cac chu so hii u va phan phdi c6 tu c, chia Jeri nhu~n Nam nay Nam tru o c - V 6n d~u tu ctia chti s6' hliu + v 6n g6p d~u narn v 6n g6p tang trong narn Vdn g6p giam trong nam Vdn g6p cudi narn ~ cb rue, 1 rihu~ da chia d) c6 phisu Cu6i ky DAu nam - s6 lm;mg cb phi~u dang ky phat hanh - Sd Iusmg cb phi~u dii ban ra cong chung + c6 phi~u phb thong + cb phisu tru diii (lo(li dtrq'c phan IO(li Ia v6n chti ScJ hliu) - SdluQ11g cb phisu duqc mua l(li (c6 phisu quy) + cb phisu phb thong + c6 phisu uu diii (lo(li duqc phan lo(li Ia v6n. chti s6' hliu) - s6 luq11g cb phisu dang l.iru hflnh + cb phisu phb thong + Cb phisu uu diii (lo(li duqc phan lo(li Ia v6n chti sa hliu) * M~nh gia c6 phi~u dang Iuu hanh:!l) d ttl c Gia trj -Cb tt'rc dii cong bd sau ngity kst thuc k:y ks toan narn: + c6 rue dii cong b6 tren c6 phisu ph6 thong + c6 rue da cong b6 tren c6 phisu uu da - C6 rue ctia c6 phisu uu diii liiy ks chua duqc ghi nh~ e) Cac quy ciia doanh nghi~p Cu6i l y DAu nam - Quy d~u tu phat trien Quy h6 trq s~p xsp doanh nghi~p - Quy khac thu(lc v6n chti s6' hliu

29 26. Chenh lfch danh gia l~i tai san Lido thay dbi giiia s6 d~u nlirn va cu6i nlirn (dlinh gilillli trong trubng hgp nao, tai san nao duqc dlinh gial\ii, theo quy~t djnh nao?... ) Nam nay Nam tnro'c 21. Chenh Irch ty gia - Chenh l~ch ty gia do chuy~n dbi BCTC l~p bfing ngo\ii t~ sang VND Nam nay Nam tnro c - Chenh l~ch ty gia phat sinh vi cac nguyen nhiin kmc (n6i ro nguyen nhan) 28. Ngu6n kinh phi i - Ngu6n kinh phi duqc cdp trong niun - Chi S\f nghi~p - Ngufm kin!l phi con 1\ii cu6i nam Nam nay Nam tru O'c 29. Cac khoan myc ngoai Bang din d6i k~ toan a) Tai san thue ngoai: Tbng s6 ti~n thue tbi.thi~u trong tu<mg lai ctia hgp dfjng thue ho(lt d(lng tai san khong htiy ngang theo cac thm h(ln -tu 1 nam trcr xubng - Tren 1 nam d n 5 nam - Tren 5 nlirn Cu6i nam DAu nam b) Tai san nh~ giii h(l: Doanh nghi~p phai thuy~t rninh chi ti~t v~ sb luqng, chting lo(li, quy each, phfun chat t\ii thm di~m cu6i ky: -v ~t tu hang h6a nh~ giil: h, gia cong, nh~ tiy th{lc: Mii hilng Ten hang Chung lo~i, quy each, phiim ch:it -Hang h6a nh~ ban h9, nh~ ky gl:ri, nh~ cb c6, the chap: Mahang. Ten hang Chung lo~i, quy each, phiim ch:it DVT DVT S6Juq ng sa Iuqng Vll. ThOng tin bi\ sung cho cac khoan mt,ic trlnh bay trong Bao cao k~t qua ho~t d{lng kinh doanh E><m vj tinh: VND 1. Ti\ng ~oanh thu ban hang va cung clip djch VI,! Niim nay a)doanh thu ~ Doanh thu ban hang Doanh thu cung cdp djch V\1 Nam tru O'c Doanh thu hgp dfjng xay dvng + Doanh thu ctia hgp dfjng xay dvng duqc ghi nh~ trong ky + Tbng doanh thu luy k~ ctia hgp dfjng xay dvng duqc ghi nh~ d~n thm di~m

30 l~p Bao cao tai chinh - Doanh thu khac.. C{lng b) Doanh thu d6i v6i cac ben lien quan (chi ti6t tirng d6i tm;mg) c) Truimg hgp ghi nh~ doanh thu cho thue tai san Ia t6ng s6 ti~n nh~ tru6c doanh nghi~p phai thuy6t minh them d~ so sanh sv khac bi~t gifra vi~c ghi nh~ nh~ doanh thu theo phuong phap phiin b6 dful theo thm gian cho thue Kha nang suy giam lqi nhu~n va ludng ti~n trong tuong lai ~- Cac khoan giiim trlr doanh thu Nlim nay Nlim trrrlrc Trong d6: - Chi1h kh u thuong m(li - Giam gia hang ban - Hang ban bi tra lf!.i p. Gia van hiuig.ban Nlim nay Nlim trrr(l'c : Gia v6n cua hang h6a da ban Giil v6n cua t.~anh phfun da ban r:rong d6: Gil1 v6n trich trr6c cua hang hoa, thanh phfun b t d{lng san dii ban bao gom + H(lng mvc chi phi trich tru6c + Gia tri trich tru6c vao chi phi cua tirng h(lng mvc + Thm gian chi phi dv ki6n phat sinh - Gia v6n cua dich V\1 dii cung c p Gia tri con l(li, chi phi nhuqng ban, thanh ly cua BDS d~u tu - Chi phi kinh doanh B t d{lng san d~u tu - Gia tri hang t6n kho mdt mat trong ky Gia tri tirng lo(li hang t6nkho hao hvt ngoai ilinh muc trong ky - Cac khoan chi phi vuqt muc binh thuimg khac duqc tinh trvc ti6p vao gia v6n - Dv.phOng ~am gia hang t6n kho Cac khoan ghi giam gia v6n hang ban C{lng Doanh thu ho~t dqng tai chinh Nlim nay N lim tmo c - Liii ti~n giri, ti~n cho vay Liii ban cac khoan d~u tu - Cb tuc, lqi nhu~n duqc chia :Liii chenh l~ch ty gia Liii ban hang tra ch~m, chi6t khdu thanh toan - Doanh thu ho(lt d{lng tai chinh khac {{~ (

31 / C(lng Chi phi tai chinh Nam nay Nam tru-o c - Liii tien vay. 5 20I Chi~t khfru thanh torn, lai ban hang tra ch~ -'L6 do thanh ly cac khoitn d~u tu tai chinh - L6 chenh l~ch ty gia 3 6IO I Dg phong giam gia chun.g khoan kinh doanh va tbn that d~u tu ( ) ( ) - Chi phi titi chinh khac - Cac khoitn ghi giitm chi phi titi chinh C(lng (IIO ) ( ) 6. Thu nh~p kmc Nam nay Niim tru O"c -Thanh ly, nhm,mg ban TSCD Uii do danh gia h;li tai san - Tien ph~t thu duqc - Thm~ ~uqc giitm - Cac khoan khac C(lng J 7. Chi phi khac Nam nay Nam tru-o c - Gia tri con l~i TSCD va chi phi thanh ly, nhuqng ban TSCD -L6 do danhgia 1\li tai san - Cac khoitn bi ph~t - Cac khoitn khac 0 0 C(lng 0 0 ~- Chi phi ban hllng va chi phi quan ty doanh nghi~p Nam nay Nam tru-&c a) Cac khoitn chi phi quito ly doanh nghi~p phat sinh trong ky I Chi ti8tcac khoitn chi~m tir I 0% trcr len tren t6ng chi phi QLDN;. I3 086 I Cac khoitn chi phi QLDN khac. 0 0 b) Cac khoitn chi phi ban hang phat sinh trong ky I Chi ti8t cac khoitn chi em tir I 0% trcr len tren tbng chi phi ban hang; I Cac khoitn chi phi ban hang khac. 0 0 c) Cac khoitn ghi giitm chi phi ban hang va chi phi quito ly doanh nghi~p - Hoitn nh~p dv phong bito -hanh san pham, hang h6a - Hoitn hh~p dg phong tai oo cau, dg phbng khac - Cac khoitn ghi giitm khac

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN HA DO "Trinh D~i hqi dang c8 dong thuo'ng nien nam 2014"

Chi tiết hơn

TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NG

TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NG TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - T\l' do - H~nh phiic Ha N9i,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.153

Microsoft Word - P.153 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H

CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H CO DONG THUONG NIEN NAM 2018 Ngay 09 thang 4 nam 2018

Chi tiết hơn

BAo HIEM XA HOI VIET NAM BAo HIEM XA HQI THUA THIEN HUE.. CONG HOA xx HOI. CHU NGHiA VIET NAM S6:A002~/ BHXH-CST DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Thua Th

BAo HIEM XA HOI VIET NAM BAo HIEM XA HQI THUA THIEN HUE.. CONG HOA xx HOI. CHU NGHiA VIET NAM S6:A002~/ BHXH-CST DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Thua Th BAo HIEM XA HOI VIET NAM BAo HIEM XA HQI THUA THIEN HUE CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VIET NAM S6:A002~/ BHXH-CST DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Thua Thien Hui ngay og Alnam2016 V/v phoi hop thuc hien ra scat

Chi tiết hơn

TONG CONG TY LUONG THVc MIEN BAc BAo cao TAl chinh DA DUQC KIEM ToAN Cho nam Uti chinh kst thuc ngay 31112/2017 Ha NQi, thang 03 nam 2018

TONG CONG TY LUONG THVc MIEN BAc BAo cao TAl chinh DA DUQC KIEM ToAN Cho nam Uti chinh kst thuc ngay 31112/2017 Ha NQi, thang 03 nam 2018 TONG CONG TY LUONG THVc MIEN BAc BAo cao TAl chinh DA DUQC KIEM ToAN Cho nam Uti chinh kst thuc ngay 31112/2017 Ha NQi, thang 03 nam 2018 TONG CONG TY LUONG THUC MIEN BAc BANG CAN DOl KE ToAN Tai ngay

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN T P DOAN NH{/A DONG A L6 1, CN5, Khu Cong nghi?p Ng9c H6i, Xa Ng9c H6i, Huy?n Thanh Tri, TP Ha N(>i BAO cao TAI CHINH HOP NHAT NAM 201

CONG TY CO PHAN T P DOAN NH{/A DONG A L6 1, CN5, Khu Cong nghi?p Ng9c H6i, Xa Ng9c H6i, Huy?n Thanh Tri, TP Ha N(>i BAO cao TAI CHINH HOP NHAT NAM 201 CONG TY CO PHAN T P DOAN NH{/A DONG A L6 1, CN5, Khu Cong nghi?p Ng9c H6i, Xa Ng9c H6i, Huy?n Thanh Tri, TP Ha N(>i BAO cao TAI CHINH HOP NHAT NAM 2016 Cho ky ho?t d(>ng tfr O 1/01/2016 d n 31/12/2016

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, cht

H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, cht H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, chtrc danh: Thai gian cong tac tai dan vi: (tir thang

Chi tiết hơn

- 11 c6ng Tv ci> - clie:t~omavnzra:n --[ c()ng--~~~~c~p- ~~~~!~ :a~~~p~~nj~tnam l 1 I l I J i I S&: 01/2017/D:~~~ ".. _j_ Tp.HJ Chi Minh ngily 27 thti

- 11 c6ng Tv ci> - clie:t~omavnzra:n --[ c()ng--~~~~c~p- ~~~~!~ :a~~~p~~nj~tnam l 1 I l I J i I S&: 01/2017/D:~~~ .. _j_ Tp.HJ Chi Minh ngily 27 thti - 11 c6ng Tv ci> - clie:t~omavnzra:n --[ c()ng--~~~~c~p- ~~~~!~ :a~~~p~~nj~tnam l 1 I l I J i I S&: 01/2017/D:~~~ ".. _j_ Tp.HJ Chi Minh ngily 27 thting 05 niim 2017 BIEN BAN HOP. DAI. HOI. DONG co DONG

Chi tiết hơn

BCH DoAN TiNH QUANG NAM DoAN TNCS HO CHi MINH *** S6: 9A-cV/TDTN-TCKT Quang Nam, ngaycf/thimg Jnam 2019

BCH DoAN TiNH QUANG NAM DoAN TNCS HO CHi MINH *** S6: 9A-cV/TDTN-TCKT Quang Nam, ngaycf/thimg Jnam 2019 ---------------- - - - -.- ------------------ BCH DoAN TiNH QUANG NAM DoAN TNCS HO CHi MINH S6: 9A-cV/TDTN-TCKT Quang Nam, ngaycf/thimg Jnam 2019 "V/v huang ddn thuc hien dam bao chi a(j di co So' cua

Chi tiết hơn

UBND TNti HA GIANG SOYTE s6:19b:i /SYT-KHTC V/v tri~n khai thljc hi~n Quy~t djnh s6 22/QD-UBND ngay 29112/2017 ct:w UBND tinh Ha Giang CQNG HOA xa H<)

UBND TNti HA GIANG SOYTE s6:19b:i /SYT-KHTC V/v tri~n khai thljc hi~n Quy~t djnh s6 22/QD-UBND ngay 29112/2017 ct:w UBND tinh Ha Giang CQNG HOA xa H<) UBND TNti HA GIANG SOYTE s6:19b:i /SYT-KHTC V/v tri~n khai thljc hi~n Quy~t djnh s6 22/QD-UBND ngay 29112/2017 ct:w UBND tinh Ha Giang CQNG HOA xa H{>c l~p- T\r do- H~nh phuc

Chi tiết hơn

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC -----c:=============y---- - -- CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r 0 0 3 3 DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDCD Da N8ng, ngay 20 thang 04 ndm 2015 BIENBA.N HQP D~I

Chi tiết hơn

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx H thng ch đ thi và dn dp xung quanh thùng rác Praha A) thi hn hp Trên lãnh th th đô Praha hin nay đã đt khong 118 nghìn thùng thu nhn đ thi hn hp có th tích 70 1 100 lít, vic ch và đ do các Cty chuyên

Chi tiết hơn

CONG TV CO PHA.N TRAPHACO 86:Lf3!/BC - TRA... DQc I~p - Tl}' do - H~nh phuc CONG HOA. xa HOI CHiJ NGHiA VIET NAM Ha N(ji, ngay 24 thang 05 nam 2017 BA

CONG TV CO PHA.N TRAPHACO 86:Lf3!/BC - TRA... DQc I~p - Tl}' do - H~nh phuc CONG HOA. xa HOI CHiJ NGHiA VIET NAM Ha N(ji, ngay 24 thang 05 nam 2017 BA CONG TV CO PHA.N TRAPHACO 86:Lf3!/BC - TRA... DQc I~p - Tl}' do - H~nh phuc CONG HOA. xa HOI CHiJ NGHiA VIET NAM Ha N(ji, ngay 24 thang 05 nam 2017 BAo cao KET QuA PHAT HANH co PHIEU DE TANG VON CO phan

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP NHIT IN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry HÀ N I - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit No

CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit No CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit Noi, ngit~thang03 nam 2019 Kinh gui: S6' Giao djch clnrng

Chi tiết hơn

CONG TY c6 PHAN DI~N ca HAIPHONG CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA V$T NAM Dqc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S6: Db /DHP/NQ-DHDC:E> Hai Phong, ngay 24 thang

CONG TY c6 PHAN DI~N ca HAIPHONG CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA V$T NAM Dqc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S6: Db /DHP/NQ-DHDC:E> Hai Phong, ngay 24 thang CONG TY c6 PHAN DI~N ca HAIPHONG CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA V$T NAM Dqc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S6: Db. 12016/DHP/NQ-DHDC:E> Hai Phong, ngay 2 thang 0 nam 2016 NGHJQUYET D~I HQI DONG CO DONG THlf ONG

Chi tiết hơn

CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc TP. H6 Chi Minh, ngay tfl thang lfnam 2019 BAo eao eva BAN KIEM SOAT TAl DAI HOI co

CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc TP. H6 Chi Minh, ngay tfl thang lfnam 2019 BAo eao eva BAN KIEM SOAT TAl DAI HOI co CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc TP. H6 Chi Minh, ngay tfl thang lfnam 2019 BAo eao eva BAN KIEM SOAT TAl DAI HOI co DONG THUONG NIEN NAM 2019... Kinh thua Quy vi dai bieu,

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN VI~T NAM KY NGH~ SUC san S6: 1177/BC-CTY-BKS CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~Dh phuc Tp. H6 Chi Minh, ngay 06 t

CONG TY CO PHAN VI~T NAM KY NGH~ SUC san S6: 1177/BC-CTY-BKS CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~Dh phuc Tp. H6 Chi Minh, ngay 06 t CONG TY CO PHAN VI~T NAM KY NGH~ SUC san S6: 1177/BC-CTY-BKS CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~Dh phuc Tp. H6 Chi Minh, ngay 06 thdng 04 ruim 2019 BAocAo HO';'T DONG CVA BAN KIEM SOAT

Chi tiết hơn

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 _,. 2 TllAN SINH & DSC T6ng hqp & bien so,;tn b-l ~ A SO DUYEN ' A I LUC THAP HOA GIAP ~ ~ (SO T U 01 V Q C H O N G) NHA XUAT BAN THANH HOA 3 CONG TY PTVH DONG SdN

Chi tiết hơn

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 Cong ty c6 phfin LICOGI 14 - Can ctc Lu41

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.118

Microsoft Word - P.118 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông D ÁN GIA ÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG H TR TR MU GIÁO VÀ TIU HC C NG NH GIA ÌNH KIN THC THAM GIA GIAO THÔNG VÀ S CP CU KHI

Chi tiết hơn

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay )', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay );fthang 03 ndm 2017 KEHO~CH V~ vi~c c p phat gao d.,

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHA.N cap THOA.T NUOC LONG AN S8: ~9j/QDCN - HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - TV do - H~nh phiic Long An, ngay Af-thimg 6

CONG TY CO PHA.N cap THOA.T NUOC LONG AN S8: ~9j/QDCN - HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - TV do - H~nh phiic Long An, ngay Af-thimg 6 CONG TY CO PHA.N cap THOA.T NUOC LONG AN S8: ~9j/QDCN - HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - TV do - H~nh phiic Long An, ngay Af-thimg ndm 2014 QUYETDINH V~ vi~c ban hanh Quy ch~ nqi bq v~

Chi tiết hơn

Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 2018 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 2018 Kinh thira Qu

Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 2018 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 2018 Kinh thira Qu Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 08 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 08 Kinh thira Quy vj Co dong! Hpi dong quan tri Cong ty Co phan Tu van

Chi tiết hơn

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(}c l~p - Tlf do - H,nh

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN CO KHI VA KHOANG SAN HA GIANG - HGM HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STXDCK COMPANY Dja chi: So 390 Phw&ng Nguyen Trai - Thanh pho

CONG TY CO PHAN CO KHI VA KHOANG SAN HA GIANG - HGM HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STXDCK COMPANY Dja chi: So 390 Phw&ng Nguyen Trai - Thanh pho CONG TY CO PHAN CO KHI VA KHOANG SAN HA GIANG - HGM HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STXDCK COMPANY Dja chi: So 390 Phw&ng Nguyen Trai - Thanh pho Ha Giang- Tinh Ha Giang Difn thoqi: (84) 0219 3866

Chi tiết hơn

UBND TINH HA GIANG SOYTE Sf>:.36 /KH-SYT CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D(}c l ~ p- Tl! do- H~nh phuc Ha Giang ngay -1~ thang 2 nam 2019 KE HO~

UBND TINH HA GIANG SOYTE Sf>:.36 /KH-SYT CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D(}c l ~ p- Tl! do- H~nh phuc Ha Giang ngay -1~ thang 2 nam 2019 KE HO~ UBND TINH HA GIANG SOYTE Sf>:.36 /KH-SYT CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D(}c l ~ p- Tl! do- H~nh phuc Ha Giang ngay -1~ thang 2 nam 2019 KE HO~CH Cai each thii tvc himh chinh ngimh Y t~ Ha Giang

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

TONG CONG TY BUD DII;:N VII;:T NAM BUU DI~N TiNH ca MAU S6: ~ IBDCM-KTNV V/v phoi hop chuyen phat k~t qua giai quyet h6 sa cua Sa GTVT TP HCM. CONG HO

TONG CONG TY BUD DII;:N VII;:T NAM BUU DI~N TiNH ca MAU S6: ~ IBDCM-KTNV V/v phoi hop chuyen phat k~t qua giai quyet h6 sa cua Sa GTVT TP HCM. CONG HO TONG CONG TY BUD DII;:N VII;:T NAM BUU DI~N TiNH ca MAU S6: ~ IBDCM-KTNV V/v phoi hop chuyen phat k~t qua giai quyet h6 sa cua Sa GTVT TP HCM. CONG HOA XA HOI CHiJ NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh

Chi tiết hơn

TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP V~N TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc

TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP V~N TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP VN TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc lp - TlJ' do - Hanh phuc TP Vinh, ngay 26 thang 12 nam

Chi tiết hơn

UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua c

UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua c UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua chira co sa v~t chat twang hoc phuc vu nam hoc 017-018

Chi tiết hơn

BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUY

BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUY BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUYETI>JNH Ban hanh Quy ch~ T6 chirc va Hoat dqog cua

Chi tiết hơn

,.! BQ Nong nghiep va PTNT CONG TY co phan BAo~THVCV~T 1 TRUNG UONG S6: 53IBVTV.1-HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGIDA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - Hanh phuc

,.! BQ Nong nghiep va PTNT CONG TY co phan BAo~THVCV~T 1 TRUNG UONG S6: 53IBVTV.1-HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGIDA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - Hanh phuc ,.! BQ Nong nghiep va PTNT CONG TY co phan BAo~THVCV~T 1 TRUNG UONG S6: 53IBVTV.1-HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGIDA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - Hanh phuc Ha N(Ji, ngay 20 thang 01 ndm 2014 BAo cao TINH HINH

Chi tiết hơn

Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu:s TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang

Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu:s TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern the Thng tu:s6 52120121TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang djn v viec Cng b6 thng tin tren thi truang chung khdn)

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi (Vit n bng ting Vit, nu có th kèm theo c bn ting Anh. Có th ánh máy hoc vit tay câu tr li cho các câu hi theo mu

Chi tiết hơn

DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 n

DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 n DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 nam 2014 QUYET Ilf.NH Quy dinh chirc nang, nhi~m VI},

Chi tiết hơn

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n --- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, ngayj1thcing 9 ndm 2018 KEHOACH Phat dqng phong trao

Chi tiết hơn

PHU LUC SO 05 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s6 155/20]5/TT-BTC ngay 06 thdng 10 nam 2015 cua Bo Tai chinh huang dan

PHU LUC SO 05 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s6 155/20]5/TT-BTC ngay 06 thdng 10 nam 2015 cua Bo Tai chinh huang dan PHU LUC SO 05 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s6 155/20]5/TT-BTC ngay 06 thdng 10 nam 2015 cua Bo Tai chinh huang dan cong bo thdng tin tren thi truang chung khodn) CONG

Chi tiết hơn

' TONG CUC THuE CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM Cl}C THUlt THANH PHD I>ANANG DQc l~p - T\f do - H~nh plnic r7----~~~------~ CONG TY co' PHA'N CANG

' TONG CUC THuE CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM Cl}C THUlt THANH PHD I>ANANG DQc l~p - T\f do - H~nh plnic r7----~~~------~ CONG TY co' PHA'N CANG ' TONG CUC THuE CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM Cl}C THUlt THANH PHD I>ANANG DQc l~p - T\f do - H~nh plnic r7----~~~------~ CONG TY co' PHA'N CANG 8ft. NANG DEN S6:: 8 1 8 :.. se. 1f-82~/Qf)-CT Da Nang,

Chi tiết hơn

v VI: N KHOA HQC va CONG NGH: ~T NAM CONG HoA xa HOI CnUNGmA ~T NAM DQc l~p - TV do - Hanh phuc ivii~n "#~ 1 s6:;fjif IQD-KHCNVN I., ScLJJJ: - ~ HiL N

v VI: N KHOA HQC va CONG NGH: ~T NAM CONG HoA xa HOI CnUNGmA ~T NAM DQc l~p - TV do - Hanh phuc ivii~n #~ 1 s6:;fjif IQD-KHCNVN I., ScLJJJ: - ~ HiL N v VI: N KHOA HQC va CONG NGH: ~T NAM CONG HoA xa HOI CnUNGmA ~T NAM DQc l~p - TV do - Hanh phuc ivii~n "#~ 1 s6:;fjif IQD-KHCNVN I., ScLJJJ: - ~ HiL N(ii, ngityd5'thang 6 ndm 2008 rden NgOY:..pi /~..R..

Chi tiết hơn

TONG CONG TY CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI:E:TNAM LUONG THl/C MIEN BAc DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6:7 4 2 ITCTLTMB-KHQL V Hit N9i, ngay 1 6 thdng 9

TONG CONG TY CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI:E:TNAM LUONG THl/C MIEN BAc DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6:7 4 2 ITCTLTMB-KHQL V Hit N9i, ngay 1 6 thdng 9 TONG CONG TY CQNG HOA A HQI CHU NGHiA VI:E:TNAM LUONG THl/C MIEN BAc DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6:7 4 2 ITCTLTMB-KHQL V Hit N9i, ngay 6 thdng 9 ndm 206 VIv Bao cao tinh hinh sip ep, o6i moi doanh nghiep

Chi tiết hơn

TRUONG f)~i HQC Y HA NOI, QUYTRINH QUANLYHOSa QT.02.HT NguOl vi~t Nguoi ki~m tra NguOl phe duy~t Dinh Thi SQ'i Nguy~n VU Trung N guy~n Dire Hinh Ky Ch

TRUONG f)~i HQC Y HA NOI, QUYTRINH QUANLYHOSa QT.02.HT NguOl vi~t Nguoi ki~m tra NguOl phe duy~t Dinh Thi SQ'i Nguy~n VU Trung N guy~n Dire Hinh Ky Ch TRUONG f)~i HQC Y HA NOI, QUYTRINH QUANLYHOSa NguOl vi~t Nguoi ki~m tra NguOl phe duy~t Dinh Thi SQ'i Nguy~n VU Trung N guy~n Dire Hinh Ky Chue danh Ph6 TruOng Ph6ng TruOng Ph6ng Hi~u truong T6 ehue Can

Chi tiết hơn

C6NG TY co PHAN THEP DA NANG Dia chi: Duong T~ Quang Biru, KCN Lien Chieu, m. Nang BANG CAN DOl K~ ToAN TIt ngay 01/07/2014 D n ngay 30/09/2014 Chi ti

C6NG TY co PHAN THEP DA NANG Dia chi: Duong T~ Quang Biru, KCN Lien Chieu, m. Nang BANG CAN DOl K~ ToAN TIt ngay 01/07/2014 D n ngay 30/09/2014 Chi ti C6NG TY co PHAN THEP DA NANG Dia chi: Duong T~ Quang Biru, KCN Lien Chieu, m. Nang BANG CAN DOl K~ ToAN TIt ngay 01/07/2014 D n ngay 30/09/2014 Chi tieu Maso ThuyetDmi nh So cuoi ky Sodliu nam ~Ol~ ~ A-Toi

Chi tiết hơn

UBND HUYBN PHU YEN PHONG GIA.O Dl)C va DAo T~o CONG HoA xa HOI CHU NGHiA VI

UBND HUYBN PHU YEN PHONG GIA.O Dl)C va DAo T~o CONG HoA xa HOI CHU NGHiA VI ------------------------------------------------------------------------.. UBND HUYBN PHU YEN PHONG GIA.O Dl)C va DAo T~o CONG HoA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phuc sf>: 222IPGDDT Phil

Chi tiết hơn

UBND TiNH HAl DUONG SO GIAO Dl)C va DAo T~O CQNG HOA xa HQI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phtic S6:{,bs ISGDDT-VP Hili Duong, ngay Jj tha

UBND TiNH HAl DUONG SO GIAO Dl)C va DAo T~O CQNG HOA xa HQI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phtic S6:{,bs ISGDDT-VP Hili Duong, ngay Jj tha UBND TiNH HAl DUONG SO GIAO Dl)C va DAo T~O CQNG HOA xa HQI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phtic S6:{,bs ISGDDT-VP Hili Duong, ngay Jj thang 3 nam 2019 CHUONG TRINH CONG TAc THANG 4 NAM 2019

Chi tiết hơn

BQ N6NG NGH~P VAPIlAT TRIEN NONG THON CONG HoA xa HOI chit NGHlA VI T NAM Dqc l,p - TV do - H,nh phuc s6303 3/QD-BNN-VP Ha NQi, ngay 12 thang 12niim 2

BQ N6NG NGH~P VAPIlAT TRIEN NONG THON CONG HoA xa HOI chit NGHlA VI T NAM Dqc l,p - TV do - H,nh phuc s6303 3/QD-BNN-VP Ha NQi, ngay 12 thang 12niim 2 BQ N6NG NGH~P VAPIlAT TRIEN NONG THON CONG HoA xa HOI chit NGHlA VI T NAM Dqc l,p - TV do - H,nh phuc s6303 3/QD-BNN-VP Ha NQi, ngay 12 thang 12niim 2011 QUYETDJNH Phe dny~t nqi dung hm,t 4qng "TAng ctrong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet minh BCTC Hop Nhat

Microsoft Word - Thuyet minh BCTC Hop Nhat 1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ( Công ty ) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002690 ngày 23 tháng 9 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố

Chi tiết hơn

PNJ C(')NG TV CP VANG BAC fla QUY PHU NHUAN PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY S6: 278/2019INQ-DHDCD-CTY CQNG HOA xa HQI can NGHiA VI~T NAM DQc I~p

PNJ C(')NG TV CP VANG BAC fla QUY PHU NHUAN PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY S6: 278/2019INQ-DHDCD-CTY CQNG HOA xa HQI can NGHiA VI~T NAM DQc I~p PNJ C(')NG TV CP VANG BAC fla QUY PHU NHUAN PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY S6: 278/2019INQ-DHDCD-CTY CQNG HOA xa HQI can NGHiA VI~T NAM DQc I~p -T,! do - H~nh phuc Tp. H6 Chf Minh, ngay 20 thang

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled CONG TY CO PHAN LUONG THl/C THl/C PHAM vinh LONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI~T NAM DQcl~p - T" do - H~nh phuc se. 03 IBC-LT Vi'nhLong, ngay of i thang 01 ndm 2015 BAo cao TINH HINH QUAN TR{ CONG TY (Nam

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: «Trng cây Jatropha Curcas có du nng lng sinh hc trên vùng i núi Bc Vit Nam» 2. a im thc hin

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP I V I BI VÀ CÁC CHT VÔ C National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts HÀ NI - 2009 Li

Chi tiết hơn

1 BAo cao TINH HINH QUAN TRJ CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s TT-BTC ngay 05 thdng 4 nam 2012 Cua Be) Tai chinh huang ddn vlv Cong b6 t

1 BAo cao TINH HINH QUAN TRJ CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s TT-BTC ngay 05 thdng 4 nam 2012 Cua Be) Tai chinh huang ddn vlv Cong b6 t 1 BAo cao TINH HINH QUAN TRJ CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s6 52120121TT-BTC ngay 05 thdng 4 nam 2012 Cua Be) Tai chinh huang ddn vlv Cong b6 thong tin tren thi truong chung khodn) TCT CP BIA RVOU-

Chi tiết hơn

DAI HOC ouoc GIA TP.HCM TRlJONG D~ HQC KINH TE - LU~T 56:03' ffihktl-ct5v CONG HOA xa HOI cnu NGHlA VI:f,T NAM DQc I~p - Tt,r do ~ Hl;lnh ph~~ Thanhph

DAI HOC ouoc GIA TP.HCM TRlJONG D~ HQC KINH TE - LU~T 56:03' ffihktl-ct5v CONG HOA xa HOI cnu NGHlA VI:f,T NAM DQc I~p - Tt,r do ~ Hl;lnh ph~~ Thanhph DAI HOC ouoc GIA TP.HCM TRlJONG D~ HQC KINH TE - LU~T 56:03' ffihktl-ct5v CONG HOA xa HOI cnu NGHlA VI:f,T NAM DQc I~p - Tt,r do ~ Hl;lnh ph~~ Thanhph8 H6 Chi Minh, ngay,/cj-thting :) nom 2016 THONGBAo

Chi tiết hơn

TRUONG BQYTE D~I HQC DIED DUONG NAMDJNH sf>: g)) /KH-DDN CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc I~p - TV do - H~nh phuc Nam Dinh, ngay()$ thdng {'

TRUONG BQYTE D~I HQC DIED DUONG NAMDJNH sf>: g)) /KH-DDN CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc I~p - TV do - H~nh phuc Nam Dinh, ngay()$ thdng {' TRUONG BQYTE D~I HQC DIED DUONG NAMDJNH sf>: g)) /KH-DDN CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc I~p - TV do - H~nh phuc Nam Dinh, ngay()$ thdng {' nam 2017 KEHO~CH Giang day cac hoc ph n chuyen nganh

Chi tiết hơn

CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI

CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BIEN BAN HOP HQI DONG QuAN TRJ CONG TY CO phan xay Dl/NG

Chi tiết hơn

co PHAN THIET KE GHitP HOA CHAT ~ /CTTK-PTHT C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA VItT NAM I>qc l~p - T1.1 do - H~nh phuc Ha N<}i, ngay 12 thang 4 niim 2018 CO

co PHAN THIET KE GHitP HOA CHAT ~ /CTTK-PTHT C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA VItT NAM I>qc l~p - T1.1 do - H~nh phuc Ha N<}i, ngay 12 thang 4 niim 2018 CO co PHAN THIET KE GHitP HOA CHAT ~ /CTTK-PTHT C)NG HOA XA H)I CHU NGHiA VItT NAM I>qc l~p - T1.1 do - H~nh phuc Ha N

Chi tiết hơn

CONG TV CO PHAN CHIt KHANH HIIJ:P CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl! do - H~nh phuc Hoa Binh, ngay /8 thong j nom 20/9 CONG BO THONG TI

CONG TV CO PHAN CHIt KHANH HIIJ:P CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl! do - H~nh phuc Hoa Binh, ngay /8 thong j nom 20/9 CONG BO THONG TI CONG TV CO PHAN CHIt KHANH HIIJ:P CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VIE:T NAM DQc Ip - Tl! do - Hnh phuc Hoa Binh, ngay /8 thong j nom 20/9 CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN f)in TU eva VY BAN CHUNG KHOAN

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 9 Nguyên Khang v à Lt ng viên Nht Nguyên: - Cuc sng và vic làm ca em ã n nh tt p ri, anh cng thy ri ó...nht Nguyên vui v nói ngay: - Mng cho Khang. Anh và ch Vy khi phi lo gì na. - Cho nên anh phi

Chi tiết hơn

- T~ DOAN D:E:TMAY VI:E:TNAM TONG CONG TY V~T TIlANG - CTCP M~u s6 B 01- DN (Ban hanh thee QD s /QD-BTC Ngay 20/ cua B9 tnrong BTC) BAN

- T~ DOAN D:E:TMAY VI:E:TNAM TONG CONG TY V~T TIlANG - CTCP M~u s6 B 01- DN (Ban hanh thee QD s /QD-BTC Ngay 20/ cua B9 tnrong BTC) BAN T~ DOAN D:E:TMAY VI:E:TNAM TONG CONG TY V~T TIlANG CTCP M~u s6 B 01 DN (Ban hanh thee QD s6 1512006/QDBTC Ngay 20/0312006 cua B9 tnrong BTC) BANG CAN DOl KE TOA.N T(li ngay 31 thdng 12 ndm 2010 f) on Vi.,

Chi tiết hơn

UBND HUyBN PHU RIENG eqng ROA XA HQI cnu NGHiA VI~T NAM PHONG GIAo Due va DAo T ~o DQc I~p - Tl! do - Hl;lnh phuc s6:;lt5lt/qd- PGDDT Phu Rien

UBND HUyBN PHU RIENG eqng ROA XA HQI cnu NGHiA VI~T NAM PHONG GIAo Due va DAo T ~o DQc I~p - Tl! do - Hl;lnh phuc s6:;lt5lt/qd- PGDDT Phu Rien ------- UBND HUyBN PHU RIENG eqng ROA XA HQI cnu NGHiA VI~T NAM PHONG GIAo Due va DAo T ~o DQc I~p - Tl! do - Hl;lnh phuc s6:;lt5lt/qd- PGDDT Phu Rieng, ngay)f thang 6 ndm 2018 QUYET DJNH V/v thanh I~p

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA NOI SOxAYDljNG CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA vrer Dl}c l~p - TI}' do - H~Dh phuc NAM S6: 8101 /QD-SXD Ha N9i, ngay28 thang 11 nam 2012 Q

UBND THANH PHO HA NOI SOxAYDljNG CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA vrer Dl}c l~p - TI}' do - H~Dh phuc NAM S6: 8101 /QD-SXD Ha N9i, ngay28 thang 11 nam 2012 Q UBND THANH PHO HA NOI SOxAYDljNG CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA vrer Dl}c l~p - TI}' do - H~Dh phuc NAM S6: 8101 /QD-SXD Ha N9i, ngay28 thang 11 nam 2012 QUYETDJNH V~ vi~c codg ba chi sa ghi xiy dl}'dg thang

Chi tiết hơn

T6NGc6NGTyc6PHAN DKH vu KY THUATDAu KHI VIeT NAM CONG TV CO PHAN CANG DIC" V\] DAu KHI BINH VU S6: 163 ITB-PTSCBV CONG. HOA.XA HOI. CHU NGHIA VIET. NA

T6NGc6NGTyc6PHAN DKH vu KY THUATDAu KHI VIeT NAM CONG TV CO PHAN CANG DIC V\] DAu KHI BINH VU S6: 163 ITB-PTSCBV CONG. HOA.XA HOI. CHU NGHIA VIET. NA T6NGc6NGTyc6PHAN DKH vu KY THUATDAu KHI VIeT NAM CONG TV CO PHAN CANG DIC" V\] DAu KHI BINH VU S6: 163 ITB-PTSCBV CONG. HOA.XA HOI. CHU NGHIA VIET. NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc Hdi Phong, ngay.j~thangao.nam

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc HNG DN S DNG TRANG EGIFT I/ CÁCH NG NHÂP (PHIÊN BN MI THÁNG 3-2013) ây là trang Web Open nên các Anh/Ch có th s dng bt c lúc nào, âu min là máy tính có kt ni Internet và hin ang là nhân viên, TVV vn ang

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 10 Mt nm sau... Thanh Liêm tr v, ôi chân ã hoàn toàn bình phc và i ng mt cách t nhiên; còn khuôn mt cng c tái to mt cách toàn m. Anh tr v trong nim vui tt nh ca gia ình. - Ông bà Cao Bnh vui mng bao

Chi tiết hơn

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N(

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N( ! DA HOC QUOC GA HA N(H TRUONG D HQC CONG NGH C(>NG HOA xa H(> CHU NGHi}\ VT NAM D(}c p - Tq do - H,nhl phuc S6: QD-DT QUYETDJNH Ha N(Ji, ngay AD thang 10 niim 2017 v vic duyt diu kin va danh sach sinh

Chi tiết hơn

! -'1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM tri~n Sacom 152/11B Di~n Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th<;lnh,Tp.HCM at/fax: s

! -'1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM tri~n Sacom 152/11B Di~n Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th<;lnh,Tp.HCM at/fax: s ! '1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM trin Sacom 152/11B Din Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th: 'l.()lj 120161NQHDQT TP H6 Chi Minh, ngay 12 thimgojnam

Chi tiết hơn

TONG CONG TY PHAT DI N 3 CONG TY CO PHAN NHI~T DI:E:N BA RJA CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM f>(}c l~p - Tl}' do - H~nh phuc S6: 465/BC-NDBR-KHVT B

TONG CONG TY PHAT DI N 3 CONG TY CO PHAN NHI~T DI:E:N BA RJA CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM f>(}c l~p - Tl}' do - H~nh phuc S6: 465/BC-NDBR-KHVT B TONG CONG TY PHAT DI N 3 CONG TY CO PHAN NHI~T DI:E:N BA RJA CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM f>(}c l~p - Tl}' do - H~nh phuc S6: 465/BC-NDBR-KHVT Ba Ria, ngay 10 thang 4 nam 2018 BAocAo CUA TONG GIAM

Chi tiết hơn

(5)

(5) '.~ ~= =.~._ 2..~ _ -~.J---- - Phful d~u xay d\flg b6 sung du s6 phong hqc d~t chufut 116p/l phong c~p mfun non va tisu hqc;du s6 phong ph\lc V\lhQct~p, phong bqmon va thu vi~n; - Mua s~m b6 sung du thist

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

n v. m tna. w w w e i V t Lua

n v. m tna. w w w e i V t Lua n v. m tna. w w w e i V t Lua B(>YTE C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHiA VI~T NAM I>Qc l~p- Tlf do- H~nh Phuc DANH SACH HUONG DAN QUY TRiNH KY THU~T CHUYEN NGANH PHVC HOI CHUC NANG (Ban himh kem thea Quyit djnh

Chi tiết hơn

CQNG HoA xa HQI chij NGIDA VI:E:T NAM lj~c /{ip - Tf!' do - Hanh phtu: 000 S6: 3 \.l20l3/hd.kttc-aasc.kt5 Ngay 16 thang 07 nam 2013 HOP DONG KIEM ToAN

CQNG HoA xa HQI chij NGIDA VI:E:T NAM lj~c /{ip - Tf!' do - Hanh phtu: 000 S6: 3 \.l20l3/hd.kttc-aasc.kt5 Ngay 16 thang 07 nam 2013 HOP DONG KIEM ToAN CQNG HoA xa HQI chij NGIDA VI:E:T NAM ljc /{ip - Tf!' do - Hanh phtu: 000 S6: 3 \.l20l3/hd.kttc-aasc.kt5 Ngay 16 thang 07 nam 2013 HOP DONG KIEM ToAN va SOAT xet BAo cao (VJ viec Kiim todn va Soat xet

Chi tiết hơn

BQ Kt Ho~cH v A DAu nr S6: 4..!.11 /BKHBT-BKKD v /v huc'mg dful ap d\l!lg quy dinh vb d, ky d~ghi~p. ~-----,-.::- ', / C(lNG HOA xa HQI CHl) NGHiA VI~

BQ Kt Ho~cH v A DAu nr S6: 4..!.11 /BKHBT-BKKD v /v huc'mg dful ap d\l!lg quy dinh vb d, ky d~ghi~p. ~-----,-.::- ', / C(lNG HOA xa HQI CHl) NGHiA VI~ BQ Kt Ho~cH v A DAu nr S6: 4..!.11 /BKHBT-BKKD v /v huc'mg dful ap d\l!lg quy dinh vb d, ky d~ghi~p. ~-----,-.::- ', / C(lNG HOA xa HQI CHl) NGHiA VI~T NAM Dqc l~p - Tv do - H~nh phuc Ha N

Chi tiết hơn

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ -4 (hang 5 ruim 2019 V Iv phan cong can b(,>,giang

Chi tiết hơn

", V BIDV NGAN HANG TMCP DAu TU va PHkr TRIEN VI~T NAM Dia chi: 35 Hang V6i, Hoan Kiern, Ha N9i GCNDKKD s do So' KHDTHN cap thay d6i Ian t

, V BIDV NGAN HANG TMCP DAu TU va PHkr TRIEN VI~T NAM Dia chi: 35 Hang V6i, Hoan Kiern, Ha N9i GCNDKKD s do So' KHDTHN cap thay d6i Ian t ", V BIDV NGAN HANG TMCP DAu TU va PHkr TRIEN VIT NAM Dia chi: 35 Hang V6i, Hoan Kiern, Ha N9i GCNDKKD s6 0100150619 do So' KHDTHN cap thay d6i Ian tht!"24 ngay 26111/2018 se. 395 120 19!NQ-DHDCD CONG

Chi tiết hơn

n v. m tna. w w w e i V t Lua

n v. m tna. w w w e i V t Lua n v m tna e i V t Lua B(>YTE C(>NG HOA XA H(>I CHU NGHiA VI: T NAM D()c l ~p- T l}' do- H~nh Phuc DANH SACH HUONG DAN QUY TRINH KY THU~T N

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NHIET BIEN HAI PHONG Boc 1:ap - Tv do - 14#1th phtic 2028/NQ-NDHP Hai PhOng, ngay 23 thang 04 nam 2

CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NHIET BIEN HAI PHONG Boc 1:ap - Tv do - 14#1th phtic 2028/NQ-NDHP Hai PhOng, ngay 23 thang 04 nam 2 CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NHIET BIEN HAI PHONG Boc 1:ap - Tv do - 14#1th phtic 2028/NQ-NDHP Hai PhOng, ngay 23 thang 04 nam 2019 NGHI QUYET BA! HOI BONG CO BONG THUbNG NIEN NAM

Chi tiết hơn

BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truye

BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truye BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truyen thong CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI T NAM DQc l~p

Chi tiết hơn

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN CHAp HANH DANG BO... Ngay 27 thang 9 nam 2018, Ban

Chi tiết hơn

danh mục đính kèm

danh mục đính kèm TAP BoAN CN THAN - KS VeT NAM CONG TY CO phan CONG NGH~P 0 TO - VNACOMN s6:.'{o.t-..nmc-tmcg Vv: Thu moi chao gia cung d.p v~t nr... CONG HoA xa HO CHU NGHiA VET NAM DQc Hip - TO' do - Hanh phuc Quang

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOẢNG SẢN Ả cử Ờ NG Độc lập - Tụ do - Hạnh phức SốríM2019/TB-ACM Bắc Giang, ngày 19 tháng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOẢNG SẢN Ả cử Ờ NG Độc lập - Tụ do - Hạnh phức SốríM2019/TB-ACM Bắc Giang, ngày 19 tháng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOẢNG SẢN Ả cử Ờ NG Độc lập - Tụ do - Hạnh phức SốríM2019/TB-ACM Bắc Giang, ngày 19 tháng 04 năm 2019 CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN

Chi tiết hơn

CONG HOA xl HOI CHU NGHiA so KE HO-A-CHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA va DAu TV THANH PHO HA NOr PHONG DANG KY KINH DOANH VI. T

CONG HOA xl HOI CHU NGHiA so KE HO-A-CHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA va DAu TV THANH PHO HA NOr PHONG DANG KY KINH DOANH VI. T CONG HOA xl HOI CHU NGHiA so KE HO-A-CHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA va DAu TV THANH PHO HA NOr PHONG DANG KY KINH DOANH VI. T NAM DQc l~p _ T1}'do _ H~nh phuczyxwvutsrqponmlkjihgfedc

Chi tiết hơn

~~ cua B{j Ki ho~ch ~~~ va Dciu tu) - STT Danh my.c Ky hi~u -- MAu van ban quy djnh cho hqp tac xa ---- 1 Gi~y d@ nghi dang ky thanh l~p hq'p tac xa Phl,lll,lc l-1-2 Phuong an san xu~t kinh doanh cua hq'p

Chi tiết hơn

Dai h(>id6ng c6 dong thuong nien nam 2018 CONG HoA xa HOI can. NGHiA VI:E:TNAM DQc l~p - T1}'do - Hanh phuc TPHCM, ngay 16 thimg4 ndm 20

Dai h(>id6ng c6 dong thuong nien nam 2018 CONG HoA xa HOI can. NGHiA VI:E:TNAM DQc l~p - T1}'do - Hanh phuc TPHCM, ngay 16 thimg4 ndm 20 Dai h(>id6ng c6 dong thuong nien nam 2018 CONG HoA xa HOI can. NGHiA VI:E:TNAM DQc l~p - T1}'do - Hanh phuc -----000----- TPHCM, ngay 16 thimg4 ndm 2018,, BAO CAO HO~T eqng BAN KIE'M SOAT NAM 2017 - Can

Chi tiết hơn

HQC VI~N CHINH TRJ QUOC GIA HO CHI MINH S6: 3s-g IKH-HVCTQG CONG. HOA XA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D{}cl~p - TI! do - H~nh plnic Ha N(Ji, ngay-d-,lthan

HQC VI~N CHINH TRJ QUOC GIA HO CHI MINH S6: 3s-g IKH-HVCTQG CONG. HOA XA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D{}cl~p - TI! do - H~nh plnic Ha N(Ji, ngay-d-,lthan HQC VI~N CHINH TRJ QUOC GIA HO CHI MINH S6: 3s-g IKH-HVCTQG CONG. HOA XA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D{}cl~p - TI! do - H~nh plnic Ha N(Ji, ngay-d-,lthang 8 ndm 2017 KEHO~CH T6 chirc xet thang hang vien chirc

Chi tiết hơn

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom 2018 QUYET DINH Ban hanh Quy che To chin va hoat dong

Chi tiết hơn

KPMG limited 10'" Floor, Sun Wah Tower 115 Nguyen H e Street Distric 1, Ho Chi Minh City The Socialist Republic of Vietnam Telephone +84 (8)

KPMG limited 10' Floor, Sun Wah Tower 115 Nguyen H e Street Distric 1, Ho Chi Minh City The Socialist Republic of Vietnam Telephone +84 (8) KPMG limited 10'" Floor, Sun Wah Tower 115 Nguyen H e Street Distric 1, Ho Chi Minh City The Socialist Republic of Vietnam Telephone +84 (8) 3821 9266 Fax +84 (8) 3821 9267 Internet kpmg.com.vn BAo cao

Chi tiết hơn

TONG CONG TY CO PHAN xay LAp nau KHi VIET NAM CONG TY CO PHAN. xay LAp DUONG ONG BE CHUA nau KHi C(>NG HOA XA HOI CHi; NGHiA VI T NAM )Qc l?p - TV do-

TONG CONG TY CO PHAN xay LAp nau KHi VIET NAM CONG TY CO PHAN. xay LAp DUONG ONG BE CHUA nau KHi C(>NG HOA XA HOI CHi; NGHiA VI T NAM )Qc l?p - TV do- TONG CONG TY CO PHAN xay LAp nau KHi VIET NAM CONG TY CO PHAN. xay LAp DUONG ONG BE CHUA nau KHi C(>NG HOA XA HOI CHi; NGHiA VI T NAM )Qc l?p - TV do- H?nh phuc sa : 01IBBIDHDCD Tp. HeM, ngay 26 thang

Chi tiết hơn

so Y TE HA GIANG B~~DAKHOA TiNH... -,- -? - _/ CONG HOA XA HOI CHU NGHIAVIET DQc I~p - TV do - H~nh phiic NAM s69'; /KH-BV Ha Giang, ngay"'//1hang 8 n

so Y TE HA GIANG B~~DAKHOA TiNH... -,- -? - _/ CONG HOA XA HOI CHU NGHIAVIET DQc I~p - TV do - H~nh phiic NAM s69'; /KH-BV Ha Giang, ngay'//1hang 8 n so Y TE HA GIANG B~~DAKHOA TiNH... -,- -? - _/ CONG HOA XA HOI CHU NGHIAVIET DQc I~p - TV do - H~nh phiic NAM s69'; /KH-BV Ha Giang, ngay"'//1hang 8 ndm 2017 KEHOACH T~p hu n phat hi~n som mqt sa b~nh

Chi tiết hơn

BO Y TE CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM TRUONG D~ HQC DUQC HA NQI DQc l~p - T\f do - Hanh phuc L}CHTHI H(Jc kj; II -Nam hoc Lan 2 ThOi.

BO Y TE CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM TRUONG D~ HQC DUQC HA NQI DQc l~p - T\f do - Hanh phuc L}CHTHI H(Jc kj; II -Nam hoc Lan 2 ThOi. BO Y TE CQNG HOA xa HQ CHU NGHiA V~T NAM TRUONG D~ HQC DUQC HA NQ DQc l~p - T\f do - Hanh phuc L}CH H(Jc kj; -Nam hoc 2014-2015 -Lan 2 ThOi. gian Khmi HQc ph n Giang dirong 1517/2015 Sinh ly benh mi~n

Chi tiết hơn

UBND HUYBN pm) YEN PHONG GIAO DVC va DAo T~o S6: 59IPGDDT VIv Danh muc sach, thiet bi phuc vu nam hoc C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHiA VI~T NAM D

UBND HUYBN pm) YEN PHONG GIAO DVC va DAo T~o S6: 59IPGDDT VIv Danh muc sach, thiet bi phuc vu nam hoc C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHiA VI~T NAM D UBND HUYBN pm) YEN PHONG GIAO DVC va DAo T~o S6: 59IPGDDT VIv Danh muc sach, thiet bi phuc vu nam hoc 20182019 C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p TV do H~nh phuc Phil Yen, ngay I. thdng 04 ndm

Chi tiết hơn