1 & 1 ) ) )! ) ) ) 0!) 1)+,-.,)),! "# $ %&' & % %& & % Q ", PQR Y `7 < c#rhist 摇 QI3UVb [U VWY 9 3?N%% PQRJK $

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "1 & 1 ) ) )! ) ) ) 0!) 1)+,-.,)),! "# $ %&' & % %& & % Q ", PQR Y `7 < c#rhist 摇 QI3UVb [U VWY 9 3?N%% PQRJK $"

Bản ghi

1 &! 0!,-,,!"# $%&'&% %&&% Q ",PQRY`< #RHIST QI3UV[UVWY 3?N%%PQRJK$!", #$ % &0%0&0,(,,& $ (* %IV & J*,-I %&', &,!&,3: " V ( &' 5 P ",PQR$Y Y$P_,,:3 `N`` XJKM \UVWQR$:E$ >?6Y6(\UYVW` P_ ` 0([G QR,,: :U?,` *X 6 ` I, PQR X :,- <,-,-!'5 &<`& N3 =:0",^ 0'3L''S^ ("?Z<3 =M] H S 63GM " 63U ^HG<UV!"063UYL *563G Y G C (BCBNCY6 < * < 5 ` @ 6 L -R'*563G ', B 0 CG UL*563( =6 C" H 0 WL63 LGH J N0 L M * Z (YW # G, 5 H Y ( N ",`&' -,3 #5 # &'%%"% &%&%&%% " %&!"# $%&'&% %&&% -, : %

2 G, # " _ = LE[ 5 < X 3KYG JK=>F $#, ",6 `< \ & <, LT66^ : - - Y " $% < R "3K, K K 3 \ X C J3\IP G %63G,M 'H_` TU " H, 3 L 3MDUI # " _ L Y % * 5 63GH =>%K # "_:, % {, % ^, 3 = D ` 3 C " _ 3 ` # " \ H X ^ " K 0PE[_O 3UY^ <,# < L H "_: _J 3L_# 3 ",G$ _Y $:UV B03KF B0%# "_UI 0 _, U!5# "_ L# "_ F^ # "%&%& %'%&

3 %5<# "*563G, >",,D D D >, C% > " 0, O 0 D { >",,D D D >, C%, 5D ^, C3= C,> C,, C*563ZH C 0%3KJG3LF6I *563XZ L# "_3X " TU3I\ I$!L3X # "^ <0 _^ Y, >, 5Y0# # " _, "_,, 3 =, UDG _ K \ 0 G H?N%%UD! 0UD G UDX _V!"0 FG LM!"NO L?N%% <<UDO: : K : " - J B 3 :, 0 C\?N%% # "_,_ F,[J ]\BVV < LMN< 3 6 6LFMN\# " _F0N X >,B\, 5 C", " <, ",, =, 5 >,B\, 5 C", >" 0, " <,?N%% " ",",?N%%>, B \, 5 C",?N%%>,, B \, 5 C", > " "&, RCD ^ >, 5>, >, 5?N%%>, 5?N%%> C CC I J#?\ _D "_[ *563ZH G \G%# LJJ # "_LG

4 ""D" W X E Y E F Z : "#$%!! À "!" ìþçñú-¾_rqt½à "!I 3 I [ I, [ I <,, : $ r'# >H %SQÈ L #$ r L N # W N # 3% F ê]i{=_'äws D >H ' ôë GH & ìêæuæràár XÀ ' % ô ] ^ j B S T Q U [ ù { 56&¹º G 5 6 ` O ` ' ô Ë RrsN q& q à R m ö ' V à %ÿéxà & rà O ' Ê æ U æ R ] ^ Q À ' ÀF # -$ N G à : ^ U dz " à : Ç G F# >>% J à : ~ < N " # >>%\]N # O$ >>%,\ª N # OD >>' õ& ì À F N S Q È N #"%% O >H ' >>R :Q³ $D# >>²O= " ª N # Ç% Jdz"à:ÝG O# >>%_ G,UÑ ]^Ôþ çñ%ø5r! ]* ôø Ì \ N # #$ s#### D $ Z-% ô ø Ì ² Y N # " D s# D $ % B Q È : À '!BSTQU ô]^ '!Y C M* < [ C \I [ J \ >, > À &!& ìêæuæràá &!U > * \ [\,

5 !# $$ % ""D',URBSTQU[?qO& NS%`!,k5R! ]* % q F %ñ - Õ U æ% ø Å Þ C ærv%qãû%u[ÿjqv$%"bqè ~ %B^V_¹õé þ% BS Ç µ _ U [%X À F #?$ "B Q È % \ %Þ C Ö f á â%b ^ `%B S T Q Ó Å? â%ê X À F# $ "QBQÈ ½{ õ%sq go zv:v^% õbq- ²kà:D % équ[%bstq [à% I[á â%þ C õ V H % Ç Ê æ R ø U : R] ^ Q À' ù À F Q % z S Q È R %Gà:ÅBSTQU[ -5%Å s[áâ%qàd øåþc à%qøo qrï%øyèß & ìêæuæ?ßr _',U Ñ ] ^ % Î% 5 R! ]* -¾µ G% HRmÄçèQv%m3k vgà:bstqu[ôþo&ùzò' 6 _% v k # " $ D R ~ Z% U U [ ìõ äu U [ o v õ : U oíèv]^r[\_uêyqrv%q : gvbstqu[\?qôþo U[ R ì õ r o "? ß ' Ê D%U D! * <,, * \ [\, N,U Ñ ] ^%Ë R &%ÿ! ]* À D!& ìêæuær çñ SQ FE& D&$ 'OE # >H õ & ìêæuæ È N # æ%xà F# <$ ' À % rà O O= Ç "%% O >H õ & ìêæuævr]^qà À F!L W g# "%% O >H F! > \I < > * \ [\,[I, L W g# 6 R ò Ð %v

6 ""D& W X E Y E F Z : "#$%!! FE& D >H õ & ìêæuævr]^qà À %!L W g# FE& D >H %! > \I < > * \ [\,[I, L W g# : : 'OE # >H õ & ìêæuævr]^qà À O!L W g$ 'OE # >H O! > \I < > * \ [\,[I, L W g$

7 ^, 0 0 U,[JH J3YK3&Z* H5TU3WCX*,0 5XJ&*3` *\YJY^T O\,>J JJ - 53` -, 0% %5<# "*563G "*563, ` Z O ` C D ` % \ * 3 U #H B ` ` *563 B,[ O Z O ` \ %`L ` C, % "CL *3`R ` 0 C % *3`\ `*3` 6 3*35 \ T3L %, % 3 ` ` ' # "^ _ 6303LFJK\ 3LZO`\ 53 `F\]YJ*3 ` ZO` %, % ` `ST*563 F Z O ` \ MN ^L `L C^!" <U= #, ^, H " D H B R # Y! R "? 0 [ ( ]!J!$! " & # #& %& &&# '#%&3 %& $, ($##0 #$ &#$#,,# 0% # %% # % # % %% % %, - - -,,, -,,, -,, % J %J,, %& %&&%$&' %&& "%%%%$&' %& %&%&& "%%%%$&'&& %

8 , ST*5636 Z *3` J 0 J J J J 0J\\ U '&_S? ZH\ # " _ % `\ L : - - GL`H>G #L `HEZ T O`GZH RB0 \ : _[M' GH`L, 63&X, X [J JJ J,JL,U$G H` =&J JKF,53&'= &Y5>*3&5>,U& `\,OZH ZHOZO`\ F JG D H, H TUG` H, TU [LJ_ `H J*3 H53CX'&`* L',ZO PB ZOZO` T J J F & ` ' * \ 3 * T U B C B 3 X, G` %%%$&' %& ' &%, **OW5 >\=B'Z\, FZO`\ JL*563 G G B <, Z B: L G`", G` %%%$&' %& ' &%, > # " CJLGV LLG J MC G *563Z, B0"=_ CZJ GBJX<> J\J, *3` _> JJJJ Y*35>3WX

9 ZB3 ` L \G G`<M 0N3,EF JK "##$#%# %5<# "*563G && %& &' " "% &% \<]XH0 &% & ='%,,,, : % 6 3# = &?$ 3 3# 6 3# 6 & &&%%&? &'%& &%&% &"&& "&,, : % % %$& % ( &! &, & && :36# 5 &"' ' %"% &% &% : %&' "", - ='%?$-- : % \<CGF3 ** * 5 6 3? C,,, - 663E=& "& &$ 3 :3 & && "% &%% "%%"!"# $%&',, - : : % % #=6&<'%" %%""% &%&" &$& % &$&&' : % ""-,, '% & ' * 5 6 3,(Z& - && "% &% $& % % $&'%% = "%&: - : % # '%%&&"' & '&'"% &% & G,,,, 3 3#6 6&<% &%& & - 3 3#6? & &%" %'%%"% &% &%% %'' %&' : %&' "" - : % %5<ZUF* 563,, 3 3#6#E&&%&%%& &&&& $&% %% %&"% : %'%%, `Q < Y " =# &&"%' & " "%& &='%, : %, \&6\H<#T6-66 &&& & %" & '% & %%& &%& # $%&' & - : % \3 " : "", $ C - 0W63, 3E=66 < %%% &, &% & "&'%'%& % &&"$&% :3 =& &%$'%% ="%% '%% - : % & && &&% ` 5 5< " : %&' "",,,, : % #3 # &&' %"& %5<F*635 & & & "%&% &='%,,, : % IJK< ":" :",, && &%&% & %&& & &&"&&% % : % ='%%,,,, : % - %5% * # :3 : & " & & %"&& & "%& %&& && %&&%&% &='%,, : %??? (( =: &,

10 , &%% &" ' % ='%?$&%-- - %Y*563% G &, & % %$&&" : %&' "", : % LM PQ V N 3 : G RO V G S V N 3 L S0 TU V S Z M N N3 ' &!"#$%# % "" $",& 3" #5 # 3#6" :""' ="" &%&# $%&' : ' < "%&%& %'%& %& %& & &"&%""% &%&% %< "%& %& && %'%& %%&& %% &'&%"&%&% &%'&&'&% "& "& '< &%& %'%& %&%& '&&' &%"?N%% &%%" %&& &"$%&& "& %&&%%&$&' %& % & % &"$% &&%&' & ' &%&% & && %<%&%%&&& %'%%& %&% &' %&% &' &&%&%&" &$& &' &%"%<&&& " $% $& %"% &%& &%& %% %: "& %&&%%& $&'%&& &%& %& &'& & "&&%& %&' &&&&&%&' %% & && &&% & #" "% &% ' &%&% "%& % & %'%& & && "#%#&'# %%## &(#&#, " % &0%0&0,(,,& * &&#, =$& &&, =$,3: -$$#& ($ "

!" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ :

! # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1! #$%&'  (!)*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!)* Z[!)*/\]^ : !" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2!3 456789:4;, / ? @A BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ : 3# `a _bc I ] 3 E ST 6 / M_ _`a _b _b / 3 E ST ! _

Chi tiết hơn

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U /& ) NL &4 L L L /L _M:4 (( O ( GY/&3,$#)A Q S/)C-Y L R T)LVO S ) ( C M T ) G N ( MM (( ) Y(G ( T GO8)7M )G ( ) T)8 # "#$ 3 %&'8+#&'#### %%%'4:&4( &&'& #%&'' "&'$&#" 3+ 4 +( %"' @@%' %%'- ' C%$''%+:$$'-$'%%'

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled Ê Ð ÙÐ ÐÙÔÖ ÙÒ ¾¼¼ Å Ø Ñ Ø È Ø Ö Ù È ½ ÎÓÒ Ò Ö ÕÙ Ö Ø Ò ÈÝÖ Ñ Ò Ò M = 6, 0 Ñ Å ÒØ Ð = 4, Ñ Ö Ò Ò Ë Ò Ï Ò Ð ε ÞÛ Ò Ö Ë Ø Ò ÒØ ÙÒ Ö ÖÙÒ Ö ÈÝÖ Ñ º Ö ÒÙÒ Ö Ë Ø Ò s s M = = M = 7, 50 Ñ Ö ÒÙÒ Ö ÈÝÖ Ñ Ò = ( )

Chi tiết hơn

! "!"#$%&' #"" $ ( $%)*+ #""!"#$%&' ()*+,-./01 2" :; : : FG HIJ K H3L MNO 78 - PQRS? TUVWXY HI" : 456 %&!' "

! !#$%&' # $ ( $%)*+ #!#$%&' ()*+,-./01 2 :; : : FG HIJ K H3L MNO 78 - PQRS? TUVWXY HI : 456 %&!' !"#$%&' #"" $( $%)*+ #""!"#$%&'()*+,-./01 2" 3456-789:; 5 3456?@ABCDE% 478 : : FG HIJ K H3L MNO 78 - PQRS? TUVWXY HI"456-78 : 456 :?@ %&!' "# "! "" "! " # $!! % & # ' # % ' ( ) * +, ' * - ' (.. ' /

Chi tiết hơn

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x ----------------------------- ----------------------------- NË j f ua/ f ua

Chi tiết hơn

2*5 4-6E E;3 52 2* (5 E D!!" #$% &'!"#$% &' ()*+,- ()* )+,-./* 01 * + & : ; 0 < = &2, (-." /0* + * - 1-* (. /0 + * - 1-* (.

2*5 4-6E E;3 52 2* (5 E D!! #$% &'!#$% &' ()*+,- ()* )+,-./* 01 * + & : ; 0 < = &2, (-. /0* + * - 1-* (. /0 + * - 1-* (. 2*5 4-6E 3+ -. 5 -E;3 52 2* (5E D!!" #$% &'!"#$%&'()*+,- ()* )+,-./*01 * +&2 + 345 6789: ;0< = &2, >?@AB+ (-." /0* + * - 1-* (. /0 + * - 1-* (. CD EE 2FGHI

Chi tiết hơn

unidade5-MA13.dvi

unidade5-MA13.dvi ÓÒ ÖÙ Ò ÌÖ Ò ÙÐÓ ÁÁÁ Ë Ñ Ò ¾¾»¼»¾¼½½ ¾»¼»¾¼½½ Ù Ð ØÖ Ò ÙÐ Ö Ç Ó Ø ÚÓ ÔÖ Ò Ô Ð Ø Ó ÔÖÓÚ Ö ÕÙ Ñ ØÓ Ó ØÖ Ò ÙÐÓ Ó ÓÑÔÖ ¹ Ñ ÒØÓ Ó Ð Ó Ù Ö Ñ ÙÑ ÖØ Ö Ð Ó º ÈÖÓÔÓ Ó µº ÓÑ ¹ ÑÓ ÓÒØÙ Ó Ø Ð Ò Ó ÙÑ Ö Ð Ó ÒØÖ Ó ÓÑÔÖ

Chi tiết hơn

c ;/ ) -* 5-/ /:!!"#!"#$#$%#&' $% ()*+,-./)01 () $& ( 9:;,< :) *+, = FGHI3JK LMNO FG PQRST9UVWXY ) *+,- #

c ;/ ) -* 5-/ /:!!#!#$#$%#&' $% ()*+,-./)01 () $& ( 9:;,< :) *+, = FGHI3JK LMNO FG PQRST9UVWXY ) *+,- # c 751 4-;/) -* 5-/85 751/:!!"#!"#$#$%#&' $% ()*+,-./)01()2345678 $& ( 9:;,< :) *+,-. =>?=./0@ABCDE10=FGHI3JK LMNO FGPQRST9UVWXY ) *+,- #Z[\]6^_`UV ) *+,- 9abc abt0abqr O ) *+,- FG9 Z $ ( 23 &' ) *+,- V

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP HÀM SIÊU VIỆT Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP

Chi tiết hơn

iii08.dvi

iii08.dvi Fº OK = OK FK/FK = KL/K L O º F T ¹ KLM TK = TL = TM ¹ ý ¹ ½½ºº ¹ º ¹ º ½¼º þ ¹ ¹ ¹ º ¹ 6 º º ¹ º ¹ º ¹ º ¹ ¹ º º µ ÁÁÁ¹ þ ÁÎ üü ÁÎ þ T C T F C TT O ¹ º C TT T (KLM)º TK TL TM º TK = TL TM º = º ½¼ ü þ

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 0) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 07 08 Môn Toán Khối Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Cho hàm số y Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

untitled

untitled السبت ٢ محليات تحقيق ٣ ٤ محليات مقالات بلدي ٨ أمة ﻣﺤﻠﻴﺎ ت ١٠ اﻟﺴﺒﺖ ذي اﻟﻘﻌﺪة 47 ﻫ - أﻏﺴﻄﺲ - 6 اﻟﺴﻨﺔ - 45 اﻟﻌﺪد 558 اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺘﻨﺰه اﻟﺠﻬﺮاء وﻣﺘﻨﺰه اﻷﺣﻤﺪي وﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻠﻬﺎ

Chi tiết hơn

C:/Documents and Settings/WAD/Pulpit/QRS/vol-19/19-acept/Kolar/19_23.dvi

C:/Documents and Settings/WAD/Pulpit/QRS/vol-19/19-acept/Kolar/19_23.dvi ÉÙ ÖÓÙÔ Ò Ê Ð Ø ËÝ Ø Ñ ½ ¾¼½½µ 353 358 Ò Ö ÙÐ Ö Ü ÓÒ Ò Ø Ô Ö ÐÐ ÐÓ Ö Ñ Ô ÎÐ Ñ Ö ÎÓÐ Ò Ò ÃÓÐ Ö ÓÚ Ò ÊÙö ÃÓÐ Ö âùô Ö ØÖ Ø Ì ÓÒ ÔØ Ó Ø Ò Ö ÙÐ Ö Ü ÓÒ Ý Ñ Ò Ó Ü Ô Ö ÐÐ ÐÓ Ö Ñ Ò Ò ÒÚ Ø Ø Ò ÒÝ Ô Ö ÐÐ ÐÓ Ö Ñ Ô

Chi tiết hơn

IntroPDE.dvi

IntroPDE.dvi ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ò Ø ÓÒ ½º½º ÍÒ ÕÙ Ø ÓÒ ÙÜ Ö Ú Ô ÖØ ÐРȵ Ø ÙÒ ÕÙ Ø ÓÒ ÑÔÐ ÕÙ ÒØ ÙÒ ÓÒØ ÓÒ ÒÓÒÒÙ u : R Ó R d Ø ÙÒ ÓÙÚ ÖØ Ñ Ò ÓÒ d Ø Ö Ú º Ò ³ ÙØÖ ÑÓØ Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ð ÔÐÙ Ò Ö Ð Ð Ø ÓÖ ÕÙ Ø ÓÒ ÙÜ Ö Ú Ô ÖØ ÐÐ Ø

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP HÀM SIÊU VIỆT Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP

Chi tiết hơn

ĐẠO HÀM VÀ ĐẠO HÀM CẤP CAO

ĐẠO HÀM VÀ ĐẠO HÀM CẤP CAO BIÊN SOẠN: THẦY ĐẶNG THÀNH NAM PRO X CHO TEEN K DUY NHẤT TẠI VTEDVN ĐẠO HÀM VÀ ĐẠO HÀM CẤP CAO *Biên soạn: Thầy Đặng Thành Nam website: wwwvtedvn Video bài giảng và lời giải chi tiết chỉ có tại wwwvtedvn

Chi tiết hơn