¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/"

Bản ghi

1 ¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/12) (DHD.D310101) - Ngµnh: Kinh tõ 1 Lª ThÞ Anh µo 08/05/ A /08/12 2 NguyÔn Thuú Thôc Nhiªn 30/07/ D /08/12 3 Lª ThÞ Hoµng Anh 21/08/ A /08/12 4 Hoµng ThÞ Hµ Thu 22/12/ D /08/12 5 NguyÔn Thanh Hoµi 12/05/ A /08/12 6 Hå ThÞ Mü Na 16/11/ A /08/12 7 Th n Träng Quúnh 08/07/ A /08/12 8 Vâ V n ThuËn 20/04/ A 2NT /08/12 9 Hå ThÞ Ty 30/03/ A 2NT /08/12 10 Huúnh Kim 10/03/ D /08/12 11 NguyÔn ¹i Nh n 19/02/ D /08/12 12 D ng KÕ Ch u 17/08/ A /08/12 13 NguyÔn V n Quang 21/01/ A /08/12 14 Phan ThÞ TuyÕt Nhi 21/06/ A 2NT /08/12 15 Vâ ThÞ Hoµng YÕn 16/04/ A /08/12 16 Lª ThÞ BÝch H¹nh 20/04/ A 2NT /08/12 17 NguyÔn Ngäc Thµnh 13/07/ A /08/12 18 Huúnh ThÞ Hoµng Th 20/05/ D /08/12 19 NguyÔn B o Ngäc 22/11/ D /08/12 20 Vâ ThÞ Mü Linh 25/09/ D1 2NT /08/12 21 Lª Minh Trang 16/12/ D /08/12 22 NguyÔn V n Phong 22/01/ A /08/12 ChØ tiªu: 53 1

2 (DHD.D310101) - Ngµnh: Kinh tõ ChØ tiªu: NguyÔn ThÞ Hµ 28/07/ A 2NT /08/12 24 Lª Minh Quý 21/06/ A /08/12 25 NguyÔn Ngäc Long 13/10/ A /08/12 26 T«n ThÊt Minh NhËt 11/02/ A /08/12 27 NguyÔn ThÞ Thuý HiÒn 23/11/ A 2NT /08/12 28 TrÇn B o Thi 01/10/ A /08/12 29 TrÇn ThÞ nh NguyÖt 29/03/ A /08/12 30 Hå ThÞ oan Trang 12/12/ A 2NT /08/12 31 NguyÔn M¹nh Hïng 11/04/ A /08/12 32 TrÇn B o My 15/07/ A 2NT /08/12 33 TrÇn Kim ThÞnh 25/02/ A /08/12 34 NguyÔn Trµ My 17/07/ A /08/12 35 NguyÔn ThÞ Mü Duyªn 10/06/ A /08/12 36 TrÇn ThÞ CÈm Nhung 20/02/ D /08/12 37 ç ThÞ Thanh Nhµn 27/08/ D /08/12 38 Tr ng ThÞ NguyÖt Nga 06/06/ D /08/12 39 NguyÔn ThÞ Kim Anh 20/09/ D1 2NT /08/12 40 TrÇn ThÞ Hång MÕn 14/07/ D1 2NT /08/12 41 Lª N NhËt Liªn 01/10/ D1 2NT /08/12 42 Ph¹m ThÞ B o Ng n 11/02/ D /08/12 43 Hoµng ThÞ Kh nh V n 22/10/ A /08/12 44 TrÇn ThÞ Thñy Tiªn 24/03/ A /08/12 45 Lª ThÞ HuyÒn Tr m 15/11/ A /08/12 46 Lª ThÞ Minh Tó 19/06/ A 2NT /08/12 47 Lª ThÞ CÈm Tiªn 11/07/ A /08/12 2

3 (DHD.D310101) - Ngµnh: Kinh tõ ChØ tiªu: NguyÔn ThÞ Ph ng Th o 25/03/ A 2NT /08/12 49 Tr ng ThÞ DiÖu Hoµ 13/02/ A /08/12 50 Tr ng ThÞ Hoµi Nga 20/10/ A 2NT /08/12 51 Hå ThÞ Thanh Thóy 16/08/ A 2NT /08/12 52 Th n Träng B o HuyÒn 01/06/ A /08/12 53 Lª ThÞ Minh T m 20/06/ A 2NT /08/12 54 Lª ThÞ Nhung 20/04/ A 2NT /08/12 55 Hoµng Nam S n 28/07/ A /08/12 56 T«n ThÊt Huy 01/01/ A /08/12 57 Vò ThÞ Mü Linh 25/04/ A /08/12 58 Lª Kh nh Hoµng An 16/08/ A /08/12 59 T«n N Quúnh Trang 02/09/ A /08/12 60 Vâ ThÞ Minh Ph ng 15/06/ D /08/12 61 Lª ThÞ Thñy Tiªn 30/11/ D /08/12 62 Ch u Quang Vò 30/03/ D /08/12 63 NguyÔn TuyÕt Mai Linh 03/01/ D /08/12 64 Vâ ThÞ Thu HiÒn 20/08/ D1 2NT /08/12 65 Hoµng ThÞ Quúnh Nhi 19/03/ D /08/12 66 Ng«ThÞ Thanh 18/07/ D /08/12 67 NguyÔn ThÞ Thanh Thuû 09/03/ D1 2NT /08/12 68 Ph¹m ThÞ DiÔm 28/03/ D1 2NT /08/12 69 Ph¹m ThÞ HuyÒn 24/02/ D1 2NT /08/12 70 Th n Träng Tróc Giang 12/02/ D1 2NT /08/12 71 NguyÔn ThÞ TuyÕt Thi 14/03/ D /08/12 72 TrÇn Th i Hoµng 17/03/ D /08/12 3

4 (DHD.D310101) - Ngµnh: Kinh tõ ChØ tiªu: Lª V n Th¹nh 08/09/ D /08/12 74 D ng Quang Minh 06/12/ D1 2NT /08/12 75 Phan C«ng ¹t 18/12/ A /08/12 76 ç ThÞ BÝch Ngäc 08/01/ A /08/12 77 NguyÔn ThÞ Thu H ng 13/05/ A 2NT /08/12 78 µo Thuû Tiªn 24/10/ A 2NT /08/12 79 Huúnh ThÞ Ngäc Linh 20/08/ A 2NT /08/12 80 TrÇn ThÞ Ph îng 20/02/ A 2NT /08/12 81 Bïi Ngäc T êng Vy 16/02/ A /08/12 82 NguyÔn Thµnh Chung 17/07/ A 2NT /08/12 83 Hå H u øc 03/06/ A /08/12 84 Æng ThÞ H¹nh 10/06/ A 2NT /08/12 85 NguyÔn ng Mü 12/02/ A 2NT /08/12 86 oµn ChiÕn Th¾ng 23/11/ A /08/12 87 TrÇn ThÞ Thu H ng 19/02/ A /08/12 88 Hoµng Kh nh Giang 10/01/ A 2NT /08/12 89 Tr ng ThÞ ViÖt 05/10/ A 2NT /08/12 90 Lª ThÞ Mü LÖ 12/11/ A 2NT /08/12 91 NguyÔn ThÞ Thanh Th o 28/04/ D1 2NT /08/12 92 NguyÔn V n Minh 25/01/ D1 2NT /08/12 93 NguyÔn ThÞ Minh Oanh 08/06/ D /08/12 94 Hoµng ThÞ Quúnh Nhi 14/05/ D /08/12 95 NguyÔn Hång Ngäc 27/02/ D /08/12 96 Tr ng V n HiÕu 20/02/ D1 2NT /08/12 97 Do n Nh Quúnh 19/05/ D1 2NT /08/12 4

5 (DHD.D310101) - Ngµnh: Kinh tõ ChØ tiªu: TrÇn ThÞ CÈm Ph«12/07/ D1 2NT /08/12 99 NguyÔn ThÞ Thanh Hµ 12/09/ D1 2NT /08/ NguyÔn Cöu Bi 26/07/ D1 2NT /08/ Lª ThÞ ViÖt Hµ 01/01/ D1 2NT /08/ Vâ D ng ¹t 02/04/ D1 2NT /08/ NguyÔn H¹nh Nh n 08/12/ D /08/ NguyÔn ThÞ HuyÒn 24/03/ D1 2NT /08/ NguyÔn Lª NhËt Quang 28/07/ D /08/ NguyÔn Tung ThiÖn 05/02/ D1 2NT /08/ NguyÔn ThÞ DiÖu HuyÒn 10/08/ D1 2NT /08/ NguyÔn ThÞ Hång Trang 28/08/ A /08/ NguyÔn ng B o 05/05/ A /08/ NguyÔn ThÞ HiÒn 30/10/ A 2NT /08/ NguyÔn ThÞ Ph îng 26/10/ A /08/ Lª øc Quang Thµnh 27/09/ A 2NT /08/ Vâ ThÞ Th o 26/01/ A 2NT /08/ ç Thµnh Cao Th i 01/04/ A /08/ Phan ThÞ Tó Trang 22/12/ A /08/ NguyÔn ThÞ Mþ 01/12/ A /08/ Lª Ngäc Quý 04/11/ A /08/ Lª ThÞ Mü HuyÒn 06/09/ A /08/ Lª ThÞ B o H n 13/03/ A /08/ Lª ThÞ Liªn 18/03/ A 2NT /08/ Phan ThÞ DÞu HiÒn 01/03/ A /08/ Huúnh Nam Ph íc 12/02/ A /08/12 5

6 (DHD.D310101) - Ngµnh: Kinh tõ ChØ tiªu: Vâ ¹i Tó 20/07/ A /08/ Bïi Æng Thèng NhÊt 01/01/ A /08/ NguyÔn Quèc ThiÖn 08/04/ A /08/ TrÇn ThÞ Hoµi Quyªn 10/08/ A /08/ TrÇn Xu n Huy 10/08/ A 2NT /08/ NguyÔn N Tè Uyªn 10/08/ A /08/ ç Hång Hµ 03/07/ A /08/ Hoµng ThÞ Minh T n 01/07/ A /08/ NguyÔn Duy Þnh 26/09/ D /08/ Lª ThÞ Ph ng Th o 24/05/ D /08/ NguyÔn ThÞ Thanh H ng 14/11/ D /08/ oµn ThÞ Nh ý 24/10/ D /08/ ç TrÇn Uyªn Thi 20/05/ D /08/ Phan ThÞ Thu HiÒn 14/11/ D /08/ NguyÔn ThÞ H ng Th o 11/01/ D1 2NT /08/ Phan ThÞ Ngäc Nö 05/09/ D /08/ Ng«ThÞ Thuý H»ng 18/02/ D /08/ NguyÔn Phan Thanh H ng 06/05/ D /08/ Lª ThÞ Thu Hµ 01/10/ D1 2NT /08/ NguyÔn ThÞ Quúnh Nh 04/02/ D /08/ D ng ThÞ Minh NguyÖt 24/08/ D1 2NT /08/ T«n N NhËt Ph ng 27/10/ D /08/ Lª ThÞ Th o 25/05/ D /08/ Lª ThÞ Thuú Trang 31/01/ D1 2NT /08/ Ph¹m ThÞ Thu Th o 17/06/ D1 2NT /08/12 6

7 (DHD.D310101) - Ngµnh: Kinh tõ ChØ tiªu: TrÇn ThÞ C ng 13/01/ D /08/ Lª Xu n DiÖu Nh n 16/03/ D /08/ Mai ThÞ NhËt Linh 05/02/ D /08/ L ng NguyÔn NguyÖt Loan 14/11/ D /08/ TrÇn ThÞ BÐ 04/06/ D /08/ Phan ThÞ Mai Anh 21/09/ D /08/ Th n ThÞ Thuû Tiªn 10/12/ D /08/ Lª NguyÔn Ph ng Linh 26/04/ D1 2NT /08/ NguyÔn ThÞ Th«ng Tin 14/05/ D1 2NT /08/ Lª ThÞ Kim Hoa 19/11/ D /08/ Lª V n Nam 20/11/ D1 2NT /08/ NguyÔn ThÞ MÕn 27/03/ D1 2NT /08/ Hå ThÞ BÝch Ngäc 02/09/ D /08/ D N HuÖ Trang 20/01/ D /08/ Lª ChÝ HiÕu 18/02/ D /08/ NguyÔn inh C t Tïng 24/03/ D /08/ L m ThÞ Hoa 24/01/ D /08/ Hå ThÞ B o Ph ng 25/09/ D /08/ Æng ThÞ Méng Nhµn 16/06/ A 2NT /08/ Mai ThÞ Minh HuyÒn 30/08/ A /08/ NguyÔn Lª TrÝ C êng 12/01/ A /08/ Hå ThÞ Thu Liªn 21/07/ A /08/ Hoµng Vò 05/07/ A /08/ NguyÔn ThÞ Thanh Thanh 10/02/ A /08/ Hoµng ThÞ Th o 13/12/ A 2NT /08/12 7

8 (DHD.D310101) - Ngµnh: Kinh tõ ChØ tiªu: NguyÔn C«ng Kú 06/08/ A 2NT /08/ inh ThÞ Thïy Trang 10/06/ A /08/ TrÇn ThÞ ThuËn 06/10/ A /08/ TrÇn ThÞ Th i B nh 30/10/ A /08/ Lª ThÞ Minh TuyÒn 13/06/ A /08/ Tr ng ThÞ Thuú D ng 25/04/ A 2NT /08/ NguyÔn Ph ng Th o 15/03/ A /08/ TrÇn Th o Uyªn Ly 13/11/ A /08/ NguyÔn øc TÝn 18/09/ A 2NT /08/ NguyÔn ThÞ Hång Trang 11/06/ A /08/ Phan Hîp 08/06/ A /08/ Phan Nh HuyÒn 16/07/ A 2NT /08/ Cao Xu n NhËt Quang 08/01/ A /08/ TrÇn ThÞ Thïy Trang 09/01/ A /08/ NguyÔn ThÞ Thu Hµ 03/08/ A1 2NT /08/ La D ng Hµ 03/02/ D /08/ Hoµng ThÞ Thu Th o 11/01/ D /08/ V n Léc 10/12/ D /08/ Lª ThÞ Ng n Hµ 18/12/ D /08/ Huúnh ThÞ Thïy Nhi 03/08/ D /08/ NguyÔn ThÞ Thuû Tiªn 28/10/ D /08/ Huúnh ThÞ Kim Ph îng 23/05/ D /08/ Lª NguyÔn Phóc Vinh 24/06/ D /08/ NguyÔn ThÞ TuyÕt Nhung 24/08/ D /08/ NguyÔn ThÞ Thanh Vy 10/08/ D1 2NT /08/12 8

9 (DHD.D310101) - Ngµnh: Kinh tõ ChØ tiªu: Phan ThÞ Thuû 29/01/ D /08/ Vâ ThÞ H¹nh 19/03/ D /08/ NguyÔn ThÞ Nh Uyªn 07/02/ D /08/ TrÇn Ngäc Anh 25/02/ D /08/ Lª ThÞ Minh HuÖ 01/08/ D1 2NT /08/ Lª ThÞ Kim Thoa 03/07/ D /08/ Lª ThÞ DiÖu Linh 08/06/ D1 2NT /08/ Lª ThÞ Nh Thuý 28/02/ D /08/ Lª ThÞ Cóc 12/09/ D1 2NT /08/ Lª Do n Huy 12/12/ D /08/ Kim ThÞ Lan Ph ng 18/09/ D1 2NT /08/ Phan ThÞ Hoµng YÕn 24/10/ D1 2NT /08/ TrÇn ThÞ BÐ 01/04/ D1 2NT /08/ NguyÔn BÝch Ngäc 18/02/ D /08/ oµn N Quúnh My 17/03/ D /08/ Lª ThÞ Ngäc Ho 01/05/ D1 2NT /08/ NguyÔn ThÞ Ly 04/07/ D /08/ NguyÔn nh Ph ng Vò 15/10/ D /08/ Æng ThÞ Në 23/07/ D1 2NT /08/ NguyÔn ThÞ Kim C ng 11/06/ D1 2NT /08/ NguyÔn V n Nh n 12/01/ D /08/ Lª B Gi ng Tiªn 04/04/ A /08/ NguyÔn ThÞ Thanh Nhµn 28/02/ A /08/ NguyÔn ThÞ Thuú D ng 30/11/ A /08/ Phan Anh Khoa 05/01/ A 2NT /08/12 9

10 (DHD.D310101) - Ngµnh: Kinh tõ ChØ tiªu: NguyÔn øc Anh TuÊn 03/10/ A /08/ Ph¹m ThÞ Mü Anh 01/11/ A /08/ Lª ThÞ Ngäc Tr m 30/06/ A /08/ Hoµng ThÞ Ngäc V n 25/02/ A 2NT /08/ Æng ThÞ Anh Ph ng 20/02/ A /08/ Hå Kh nh Ngäc 02/08/ A /08/ Lª ThÞ Hång Nhung 15/04/ A /08/ NguyÔn ThÞ TuyÕt Nhi 08/02/ A /08/ Lª Hoµi Th ng Phóc 11/01/ A /08/ TrÇn V n Quúnh 20/07/ A 2NT /08/ NguyÔn H u TuÖ 16/02/ A /08/ Hå ThÞ ý Nhi 04/02/ A /08/ Vò ThÞ Nh ý 25/04/ A /08/ NguyÔn M¹nh C êng 13/03/ A /08/ NguyÔn H u Thä 03/04/ A /08/ Lª B nh Ph ng 27/09/ A /08/ NguyÔn V n øc 11/08/ A /08/ ç ThÞ Thu Thanh 10/10/ A1 2NT /08/ TrÇn Vò Anh 10/09/ A1 2NT /08/ TrÇn øc Linh 23/06/ A1 2NT /08/ TrÇn ThÞ KiÒu Oanh 15/02/ A /08/ Lª ThÞ HuÖ 30/09/ A /08/ Lª ThÞ Quúnh Nh 28/10/ A1 2NT /08/12 Tr êng ¹i häc Ngo¹i ng 10

11 (DHF.D140234) - Ngµnh: S ph¹m TiÕng Trung Quèc ChØ tiªu: 31 1 NguyÔn ThÞ LÖ H»ng 09/06/ D1 2NT /08/12 2 Lª N NhËt Liªn 01/10/ D1 2NT /08/12 3 TrÇn ThÞ Thuú Linh 30/11/ D1 2NT /08/12 4 NguyÔn Duy DiÔm Thy 29/02/ D /08/12 5 Lª ThÞ Hång Uyªn 20/03/ D1 2NT /08/12 6 Tr ng ThÞ Thïy D ng 11/06/ D /08/12 7 Phan ThÞ Nga 18/06/ D /08/12 8 NguyÔn ThÞ Lµnh 24/04/ D1 2NT /08/12 9 L ng NguyÔn NguyÖt Loan 14/11/ D /08/12 10 NguyÔn ThÞ Th«ng Tin 14/05/ D1 2NT /08/12 11 NguyÔn ThÞ Thu Hoµi 24/09/ D /08/12 12 TrÇn ThÞ BÝch Ngäc 02/02/ D1 2NT /08/12 13 NguyÔn ThÞ Thanh Pha 03/08/ D /08/12 14 NguyÔn ThÞ Hång µo 12/10/ D1 2NT /08/12 15 Phan ThÞ Ly Ly 10/08/ D /08/12 16 Vâ ThÞ Hång Loan 12/01/ D1 2NT /08/12 (DHF.D220113) - Ngµnh: ViÖt Nam häc 1 Cao V n Kh nh 02/11/ C /08/12 2 Th i ThÞ Quúnh Ng n 07/07/ C /08/12 3 Vâ V n Nguyªn S n 01/01/ C 2NT /08/12 4 Hå ThÞ Ngäc ThiÖn 04/04/ C 2NT /08/12 5 NguyÔn ThÞ TuyÕt 16/05/ C /08/12 6 TrÇn ThÞ TuyÕt Nhung 03/10/ C 2NT /08/12 ChØ tiªu: 21 11

12 (DHF.D220113) - Ngµnh: ViÖt Nam häc ChØ tiªu: 21 7 Ph¹m ThÞ DiÔm 28/03/ D1 2NT /08/12 8 NguyÔn V n Anh 10/02/ C /08/12 9 NguyÔn Êu 06/02/ C 2NT /08/12 10 TrÇn H u Nhanh 02/06/ C 2NT /08/12 11 Lª ThÞ DiÖu My 17/01/ C /08/12 12 TrÇn ThÞ Kh nh Linh 29/10/ C 2NT /08/12 13 TrÇn Ninh ThÞnh 21/10/ C /08/12 14 NguyÔn V n Minh 25/01/ D1 2NT /08/12 15 NguyÔn Hång Ngäc 27/02/ D /08/12 16 NguyÔn ThÞ Ph ng 01/06/ D /08/12 17 TrÇn ThÞ CÈm Ph«12/07/ D1 2NT /08/12 18 Æng ThÞ Tr m nh 25/09/ D /08/12 19 Tr ng ThÞ Thïy D ng 11/06/ D /08/12 20 TrÇn ThÞ Thuú Linh 30/04/ D1 2NT /08/12 21 Hå ThÞ BÝch Ngäc 02/09/ D /08/12 22 Lª ChÝ HiÕu 18/02/ D /08/12 23 Phan ThÞ Ly Ly 10/08/ D /08/12 24 NguyÔn ThÞ Thñy Tiªn 15/09/ D /08/12 25 NguyÔn ThÞ Thuû Tiªn 28/10/ D /08/12 26 NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang 08/02/ D /08/12 27 NguyÔn ThÞ Thanh Vy 10/08/ D1 2NT /08/12 28 Lª ThÞ Minh HuÖ 01/08/ D1 2NT /08/12 (DHF.D220202) - Ngµnh: Ng«n ng Nga ChØ tiªu: 21 12

13 (DHF.D220202) - Ngµnh: Ng«n ng Nga ChØ tiªu: 21 1 NguyÔn ThÞ H»ng 29/03/ D1 2NT /08/12 2 Ng«ThÞ Thuý H»ng 18/02/ D /08/12 3 NguyÔn ThÞ Thanh Loan 30/08/ D /08/12 4 Ch u ThÞ Mü LÖ 28/02/ D1 2NT /08/12 5 NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang 08/02/ D /08/12 6 Vâ ThÞ oan Trang 17/01/ D1 2NT /08/12 (DHF.D220203) - Ngµnh: Ng«n ng Ph p 1 NguyÔn ThÞ Kim Anh 20/09/ D1 2NT /08/12 2 NguyÔn ThÞ Ngäc Quyªn 03/10/ D /08/12 3 Tr ng ThÞ BÝch Ngäc 10/02/ D /08/12 4 Bïi ThÞ CÉm H êng 10/09/ D /08/12 5 NguyÔn ThÞ Thanh Hµ 12/09/ D1 2NT /08/12 6 NguyÔn Cöu Bi 26/07/ D1 2NT /08/12 7 Lª ThÞ Hång Ly 25/12/ D /08/12 8 Ng«ThÞ Thuý H»ng 18/02/ D /08/12 9 D ng ThÞ Minh NguyÖt 24/08/ D1 2NT /08/12 10 Tr ng ThÞ Thïy D ng 11/06/ D /08/12 11 NguyÔn ThÞ Thanh Loan 30/08/ D /08/12 12 Vâ ThÞ Mü Linh 10/04/ D1 2NT /08/12 13 TrÇn ThÞ DiÔm Trinh 05/12/ D /08/12 14 Hoµng ThÞ Kim Xoa 08/10/ D1 2NT /08/12 15 NguyÔn ThÞ Thu Hoµi 24/09/ D /08/12 16 Th n ThÞ Thuû Tiªn 10/12/ D /08/12 ChØ tiªu: 25 13

14 (DHF.D220203) - Ngµnh: Ng«n ng Ph p ChØ tiªu: L m ThÞ Hoa 24/01/ D /08/12 18 TrÇn ThÞ BÝch Ngäc 02/02/ D1 2NT /08/12 19 Ph¹m ThÞ Trang 26/04/ D1 2NT /08/12 20 NguyÔn ThÞ Thuû Tiªn 28/10/ D /08/12 21 Huúnh ThÞ Kim Ph îng 23/05/ D /08/12 22 NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang 08/02/ D /08/12 23 Phan ThÞ Thuû 29/01/ D /08/12 24 Vâ ThÞ H¹nh 19/03/ D /08/12 25 Lª ThÞ Nh Thuý 28/02/ D /08/12 26 Hå Kh nh Ngäc 02/08/ D /08/12 27 Kim ThÞ Lan Ph ng 18/09/ D1 2NT /08/12 28 oµn N Quúnh My 17/03/ D /08/12 (DHF.D220204) - Ngµnh: Ng«n ng Trung Quèc 1 NguyÔn ThÞ Ph ng Uyªn 30/12/ D1 2NT /08/12 2 Lª ThÞ Hång LÔ 13/01/ D /08/12 3 TrÇn ThÞ Nh Ngäc 01/02/ D1 2NT /08/12 4 NguyÔn ThÞ Minh Oanh 08/06/ D /08/12 5 Lª ThÞ Hång Uyªn 20/03/ D1 2NT /08/12 6 Hoµng ThÞ Thanh TruyÒn 23/04/ D1 2NT /08/12 7 TrÇn ThÞ H»ng 13/07/ D1 2NT /08/12 8 NguyÔn ThÞ H ng Th o 11/01/ D1 2NT /08/12 9 Ng«ThÞ Thuý H»ng 18/02/ D /08/12 10 Lª ThÞ Thu Hµ 01/10/ D1 2NT /08/12 ChØ tiªu: 26 14

15 (DHF.D220204) - Ngµnh: Ng«n ng Trung Quèc ChØ tiªu: NguyÔn ThÞ Mü H»ng 12/02/ D1 2NT /08/12 12 Tr ng ThÞ Thïy D ng 11/06/ D /08/12 13 Phan ThÞ LÖ Duyªn 16/12/ D1 2NT /08/12 14 NguyÔn ThÞ Thanh Loan 30/08/ D /08/12 15 NguyÔn ThÞ Th o YÕn 18/03/ D /08/12 16 TrÇn ThÞ BÐ 04/06/ D /08/12 17 Th n ThÞ Thuû Tiªn 10/12/ D /08/12 18 NguyÔn ThÞ Thu Hoµi 24/09/ D /08/12 19 D N HuÖ Trang 20/01/ D /08/12 20 Lª ThÞ Ngäc TiÖp 23/03/ D1 2NT /08/12 21 L ng ThÞ H ng 04/12/ D /08/12 22 Huúnh ThÕ Mü 12/08/ D1 2NT /08/12 23 TrÇn ThÞ Thµnh 08/08/ D1 2NT /08/12 24 Ph¹m ThÞ Trang 26/04/ D1 2NT /08/12 25 L ng ThÞ Quang Ly 23/08/ D /08/12 26 Mai ThÞ Lý 02/02/ D /08/12 27 Ph¹m ThÞ Nh H o 10/04/ D1 2NT /08/12 28 NguyÔn ThÞ Thuû Tiªn 28/10/ D /08/12 29 Huúnh ThÞ Kim Ph îng 23/05/ D /08/12 30 NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang 08/02/ D /08/12 31 Phan ThÞ Thu Th o 25/09/ D1 2NT /08/12 32 Lª Do n Huy 12/12/ D /08/12 33 Lª ThÞ DiÖu Linh 08/06/ D1 2NT /08/12 34 Lª ThÞ NhÞn 02/01/ D /08/12 35 C i Vò Mü Quyªn 16/06/ D1 2NT /08/12 15

16 (DHF.D220204) - Ngµnh: Ng«n ng Trung Quèc ChØ tiªu: Vâ ThÞ oan Trang 17/01/ D1 2NT /08/12 37 NguyÔn ThÞ Kim C ng 11/06/ D1 2NT /08/12 (DHF.D220212) - Ngµnh: Quèc tõ häc 1 NguyÔn Thuú Thôc Nhiªn 30/07/ D /08/12 2 NguyÔn ThÞ Ph ng Uyªn 30/12/ D1 2NT /08/12 3 Hoµng Thanh H i 31/10/ D /08/12 4 Mai ThÞ Ngäc DiÖp 02/11/ D /08/12 5 Hå ThÞ Mü Na 16/11/ D /08/12 6 Lª ThÞ Thïy Trang 02/11/ D /08/12 7 D ng Quang Minh 06/12/ D1 2NT /08/12 8 Lª ThÞ Quúnh Nh 28/10/ D1 2NT /08/12 9 NguyÔn V n Minh 25/01/ D1 2NT /08/12 10 NguyÔn ThÞ Minh Oanh 08/06/ D /08/12 11 NguyÔn ThÞ Ph ng 01/06/ D /08/12 12 Lª ThÞ Ph ng Th o 24/05/ D /08/12 13 NguyÔn ThÞ Thanh H ng 14/11/ D /08/12 14 oµn ThÞ Nh ý 24/10/ D /08/12 15 ç TrÇn Uyªn Thi 20/05/ D /08/12 16 Æng ThÞ nh NguyÖt 26/03/ D1 2NT /08/12 17 NguyÔn ThÞ H»ng 29/03/ D1 2NT /08/12 18 NguyÔn ThÞ H ng Th o 11/01/ D1 2NT /08/12 19 Phan ThÞ Ngäc Nö 05/09/ D /08/12 20 Æng ThÞ Tr m nh 25/09/ D /08/12 ChØ tiªu: 38 16

17 (DHF.D220212) - Ngµnh: Quèc tõ häc ChØ tiªu: Huúnh ThÞ Anh Th 15/09/ D /08/12 22 NguyÔn Phan Thanh H ng 06/05/ D /08/12 23 NguyÔn ThÞ Quúnh Nh 04/02/ D /08/12 24 Lª Xu n DiÖu Nh n 16/03/ D /08/12 25 Ph¹m ThÞ Thu Th o 17/06/ D1 2NT /08/12 26 NguyÔn ThÞ Lµnh 24/04/ D1 2NT /08/12 27 Phan ThÞ Mai Anh 21/09/ D /08/12 28 TrÇn nh NhËt H¹ 22/07/ D /08/12 29 Hoµng ThÞ Ngäc DiÔm 29/08/ D /08/12 30 NguyÔn ThÞ Thu Hoµi 24/09/ D /08/12 31 Lª V n Nam 20/11/ D1 2NT /08/12 32 Lª ChÝ HiÕu 18/02/ D /08/12 33 Hoµng ThÞ Kim TuyÕn 19/09/ D1 2NT /08/12 34 NguyÔn ThÞ Hoµi Ng n 01/01/ D1 2NT /08/12 35 NguyÔn ThÞ Thanh Pha 03/08/ D /08/12 36 Hoµng ThÞ Thu Th o 11/01/ D /08/12 37 Lª ThÞ Ng n Hµ 18/12/ D /08/12 38 NguyÔn ThÞ Thñy Tiªn 15/09/ D /08/12 39 Lª NguyÔn Phóc Vinh 24/06/ D /08/12 40 Vâ ThÞ Hoµi Thanh 10/12/ D /08/12 41 NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang 08/02/ D /08/12 42 NguyÔn ThÞ TuyÕt Nhung 24/08/ D /08/12 43 Vâ ThÞ H¹nh 19/03/ D /08/12 44 Lª Do n Huy 12/12/ D /08/12 45 NguyÔn ThÞ Thuû Tiªn 28/10/ D /08/12 17

18 (DHF.D220212) - Ngµnh: Quèc tõ häc ChØ tiªu: Lª ThÞ Cóc 12/09/ D1 2NT /08/12 47 Lª ThÞ NhÞn 02/01/ D /08/12 48 NguyÔn BÝch Ngäc 18/02/ D /08/12 49 oµn N Quúnh My 17/03/ D /08/12 50 Lª ThÞ Ngäc Ho 01/05/ D1 2NT /08/12 51 Hµ ThÞ Çm 20/12/ D1 2NT /08/12 52 Hå ThÞ Bóp 29/03/ D1 2NT /08/12 53 Cao Xu n øc 28/03/ D1 2NT /08/12 Tr êng ¹i häc Kinh tõ (DHK.D340405) - Ngµnh: HÖ thèng th«ng tin qu n lý ChØ tiªu: 26 1 NguyÔn Thuú Thôc Nhiªn 30/07/ D /08/12 2 Lª ThÞ Nh ý 06/07/ A /08/12 3 NguyÔn Thanh Hoµi 12/05/ A /08/12 4 Hå ThÞ Mü Na 16/11/ A /08/12 5 Lª ThÞ Thanh TuyÒn 08/09/ A 2NT /08/12 6 Lª V n B nh 04/02/ A 2NT /08/12 7 oµn TiÕn LuËt 06/07/ A /08/12 8 Huúnh Kim 10/03/ D /08/12 9 NguyÔn ¹i Nh n 19/02/ D /08/12 10 Ng«nh Hoµi 22/10/ A /08/12 11 Lª ThÞ Thïy Trang 02/11/ A /08/12 12 Lª ThÞ Mü NhËt 26/02/ A /08/12 13 Lª ThÞ BÐ 07/04/ A /08/12 18

19 (DHK.D340405) - Ngµnh: HÖ thèng th«ng tin qu n lý ChØ tiªu: NguyÔn V n Quang 21/01/ A /08/12 15 Ph¹m ThÞ Nhung 08/03/ A 2NT /08/12 16 TrÇn NguyÔn øc Nam 20/09/ A /08/12 17 Lª ThÞ BÝch H¹nh 20/04/ A 2NT /08/12 18 NguyÔn ThÞ Hång 12/07/ A 2NT /08/12 19 NguyÔn Ngäc Thµnh 13/07/ A /08/12 20 NguyÔn B o Ngäc 22/11/ D /08/12 21 Hoµng Thanh H i 31/10/ D /08/12 22 Vâ ThÞ Mü Linh 25/09/ D1 2NT /08/12 23 Lª Minh Trang 16/12/ D /08/12 24 Lª Huúnh Ph ng Th o 20/04/ A /08/12 25 NguyÔn ThÞ Hµ 28/07/ A 2NT /08/12 26 Lª Minh Quý 21/06/ A /08/12 27 NguyÔn Ngäc Long 13/10/ A /08/12 28 NguyÔn ThÞ BÝch Th o 28/06/ A /08/12 29 NguyÔn Ngäc Thµnh Nh n 14/04/ A /08/12 30 TrÇn Kim ThÞnh 25/02/ A /08/12 31 Phan ThÞ Ph ng Nhi 03/01/ A /08/12 32 Hoµng Phi Hïng 26/08/ A 2NT /08/12 33 Huúnh Kim Hïng 22/12/ A /08/12 34 TrÇn Th_ LÖ Thuû 05/01/ A /08/12 35 NguyÔn M¹nh Hïng 11/04/ A /08/12 36 TrÇn B o My 15/07/ A 2NT /08/12 37 TrÇn C«ng TiÔn 25/01/ A 2NT /08/12 38 Ph¹m ThÞ Thu Hµ 26/10/ A /08/12 19

20 (DHK.D340405) - Ngµnh: HÖ thèng th«ng tin qu n lý ChØ tiªu: Ph¹m Anh Tó 30/11/ A 2NT /08/12 40 TrÇn C«ng C êng 26/10/ A 2NT /08/12 41 TrÇn ThÞ CÈm Nhung 20/02/ D /08/12 42 Hµ ThÞ Lanh 08/12/ D /08/12 43 ç ThÞ Thanh Nhµn 27/08/ D /08/12 44 Tr ng ThÞ NguyÖt Nga 06/06/ D /08/12 45 NguyÔn ThÞ Kim Anh 20/09/ D1 2NT /08/12 46 TrÇn ThÞ Hång MÕn 14/07/ D1 2NT /08/12 47 NguyÔn ThÞ Thanh Thõa 22/10/ D1 2NT /08/12 48 Lª N NhËt Liªn 01/10/ D1 2NT /08/12 49 Ph¹m ThÞ B o Ng n 11/02/ D /08/12 50 NguyÔn Höu Long 30/11/ A /08/12 51 Lª ThÞ HuyÒn Tr m 15/11/ A /08/12 52 Lª ThÞ Minh Tó 19/06/ A 2NT /08/12 53 Lª ThÞ CÈm Tiªn 11/07/ A /08/12 54 NguyÔn Thanh NhËt Th o 11/06/ A /08/12 55 NguyÔn Lª Linh Ch u 20/06/ A /08/12 56 Tr ng ThÞ DiÖu Hoµ 13/02/ A /08/12 57 Th n Träng B o HuyÒn 01/06/ A /08/12 58 Lª V n V ng 05/03/ A 2NT /08/12 59 NguyÔn ThÞ Hång Loan 10/02/ A 2NT /08/12 60 Tr ng ThÞ Hoµi Nga 20/10/ A 2NT /08/12 61 Hå ThÞ Thanh Thóy 16/08/ A 2NT /08/12 62 Hoµng V n Träng 18/03/ A 2NT /08/12 63 Phan L ng T m 10/11/ A /08/12 20

21 (DHK.D340405) - Ngµnh: HÖ thèng th«ng tin qu n lý ChØ tiªu: NguyÔn V n KiÖt 10/02/ A 2NT /08/12 65 Lª ThÞ Minh T m 20/06/ A 2NT /08/12 66 Lª ThÞ Nhung 20/04/ A 2NT /08/12 67 Hoµng Nam S n 28/07/ A /08/12 68 NguyÔn ThÞ Linh 20/11/ A /08/12 69 Æng ThÞ Mai Duyªn 30/11/ A 2NT /08/12 70 Lª Kh nh Hoµng An 16/08/ A /08/12 71 Tr ng ThÞ BÝch Ngäc 10/02/ A /08/12 72 NguyÔn ThÞ Trang 01/07/ A /08/12 73 Tr ng ThÞ LÖ 12/06/ A 2NT /08/12 74 T«n N Quúnh Trang 02/09/ A /08/12 75 Vâ ThÞ Minh Ph ng 15/06/ D /08/12 76 TrÇn H u Phóc 02/06/ D1 2NT /08/12 77 Lª ThÞ Thñy Tiªn 30/11/ D /08/12 78 Ch u Quang Vò 30/03/ D /08/12 79 NguyÔn ThÞ Ngäc Quyªn 03/10/ D /08/12 80 Vâ ThÞ Thu HiÒn 20/08/ D1 2NT /08/12 81 Hoµng ThÞ Quúnh Nhi 19/03/ D /08/12 82 Ng«ThÞ Thanh 18/07/ D /08/12 83 NguyÔn ThÞ Thanh Thuû 09/03/ D1 2NT /08/12 84 Lª ThÞ Ph ng 20/02/ D /08/12 85 Th n Träng Tróc Giang 12/02/ D1 2NT /08/12 86 TrÇn Th i Hoµng 17/03/ D /08/12 87 Lª V n Th¹nh 08/09/ D /08/12 88 D ng Quang Minh 06/12/ D1 2NT /08/12 21

22 (DHK.D340405) - Ngµnh: HÖ thèng th«ng tin qu n lý ChØ tiªu: Bïi ThÞ CÉm H êng 10/09/ D /08/12 90 NguyÔn Xu n Phó 23/04/ A /08/12 91 Ng«V n Quang 09/12/ A 2NT /08/12 92 NguyÔn V n Th¹nh 10/07/ A 2NT /08/12 93 NguyÔn Ngäc Trang Uyªn 24/07/ A /08/12 94 Phan C«ng ¹t 18/12/ A /08/12 95 Vâ C«ng H i 16/02/ A /08/12 96 NguyÔn ThÞ Thu H ng 13/05/ A 2NT /08/12 97 µo Thuû Tiªn 24/10/ A 2NT /08/12 98 Lª nh Quý ThuÊn 29/03/ A /08/12 99 Bïi Ngäc T êng Vy 16/02/ A /08/ NguyÔn øc Anh KiÖt 24/07/ A /08/ Phan Hoµng ThiÖn 11/10/ A 2NT /08/ TrÇn ThÞ Thu H ng 19/02/ A /08/ Hoµng Kh nh Giang 10/01/ A 2NT /08/ Tr ng ThÞ ViÖt 05/10/ A 2NT /08/ Lª Quang Ngäc øc 08/07/ A /08/ Lª ThÞ Mü LÖ 12/11/ A 2NT /08/ NguyÔn V n Minh 25/01/ D1 2NT /08/ NguyÔn ThÞ DiÔm Quúnh 26/09/ D /08/ Tr ng V n HiÕu 20/02/ D1 2NT /08/ NguyÔn N Kh nh Ngäc 16/01/ D1 2NT /08/ NguyÔn H¹nh Nh n 08/12/ D /08/ NguyÔn ThÞ HuyÒn 24/03/ D1 2NT /08/ NguyÔn Lª NhËt Quang 28/07/ D /08/12 22

23 (DHK.D340405) - Ngµnh: HÖ thèng th«ng tin qu n lý ChØ tiªu: Hoµng ThÞ Thanh TruyÒn 23/04/ D1 2NT /08/ NguyÔn ThÞ DiÖu HuyÒn 10/08/ D1 2NT /08/ Ng«Ngäc Hoµi Tr m 27/08/ A /08/ TrÇn Minh Tó 03/12/ A /08/ NguyÔn ThÞ Hång Trang 28/08/ A /08/ NguyÔn Quang Trung 23/04/ A /08/ NguyÔn ThÞ Quý Tr m 02/12/ A /08/ NguyÔn ThÞ Ph îng 26/10/ A /08/ Lª øc Quang Thµnh 27/09/ A 2NT /08/ ç Thµnh Cao Th i 01/04/ A /08/ Phan ThÞ Tó Trang 22/12/ A /08/ Lª Ngäc Quý 04/11/ A /08/ Lª ThÞ Mü HuyÒn 06/09/ A /08/ Lª ThÞ B o H n 13/03/ A /08/ Phan ThÞ DÞu HiÒn 01/03/ A /08/ Lª ThÞ Lan Anh 15/08/ A 2NT /08/ D ng Duy Nh n 27/08/ A 2NT /08/ Vâ ¹i Tó 20/07/ A /08/ NguyÔn Minh Qu n 18/09/ A /08/ Ph¹m Phó Kh nh 10/12/ A 2NT /08/ Ph¹m ThÞ HuyÒn 24/02/ A 2NT /08/ NguyÔn ng B o 05/05/ A /08/ ç ThÞ Th ng Hµ 26/08/ A /08/ NguyÔn ThÞ Quúnh Nh 02/02/ A /08/ Bïi Æng Thèng NhÊt 01/01/ A /08/12 23

24 (DHK.D340405) - Ngµnh: HÖ thèng th«ng tin qu n lý ChØ tiªu: Vâ ThÞ nh TuyÕt 31/01/ A /08/ Hoµng ThÞ Ngäc Hµ 10/01/ A 2NT /08/ NguyÔn Quèc ThiÖn 08/04/ A /08/ Lª B Quý 10/11/ A /08/ NguyÔn ViÕt Thµnh C«ng 28/11/ A /08/ Hoµng ThÞ Minh T n 01/07/ A /08/ Phan V n Hïng 01/05/ A1 2NT /08/ NguyÔn Duy Þnh 26/09/ D /08/ TrÇn ThÞ Hoµi Ph ng 06/07/ D1 2NT /08/ NguyÔn ThÞ Thanh H ng 14/11/ D /08/ Phan ThÞ Thu HiÒn 14/11/ D /08/ Cao Xu n NhËt Quang 08/01/ D /08/ Huúnh ThÞ Anh Th 15/09/ D /08/ NguyÔn ThÞ Quúnh Nh 04/02/ D /08/ D ng ThÞ Minh NguyÖt 24/08/ D1 2NT /08/ T«n N NhËt Ph ng 27/10/ D /08/ Lª ChÝ HiÕu 18/02/ D /08/ Ph¹m ThÞ Thu Th o 17/06/ D1 2NT /08/ NguyÔn ThÞ Thanh Loan 30/08/ D /08/ Mai ThÞ NhËt Linh 05/02/ D /08/ Phan ThÞ Mai Anh 21/09/ D /08/ Hoµng ThÞ Ngäc DiÔm 29/08/ D /08/ Lª NguyÔn Ph ng Linh 26/04/ D1 2NT /08/ Lª V n Nam 20/11/ D1 2NT /08/ NguyÔn ThÞ MÕn 27/03/ D1 2NT /08/12 24

25 (DHK.D340405) - Ngµnh: HÖ thèng th«ng tin qu n lý ChØ tiªu: D N HuÖ Trang 20/01/ D /08/ Æng ThÞ Méng Nhµn 16/06/ A 2NT /08/ NguyÔn Lª TrÝ C êng 12/01/ A /08/ NguyÔn ThÞ Thanh Thanh 10/02/ A /08/ Lª ViÕt CÇu 08/09/ A 2NT /08/ NguyÔn L ng Tµi 13/10/ A 2NT /08/ NguyÔn ThÞ Kim Sen 24/04/ A /08/ NguyÔn C«ng Kú 06/08/ A 2NT /08/ NguyÔn T ng Vinh 18/10/ A /08/ Lª ThÞ Minh TuyÒn 13/06/ A /08/ TrÇn nh Quèc B o 04/08/ A /08/ NguyÔn inh C t Tïng 24/03/ A /08/ TrÇn Th o Uyªn Ly 13/11/ A /08/ NguyÔn Hång øc 08/09/ A 2NT /08/ Phan Hîp 08/06/ A /08/ Tr ng ThÞ Hång Th 15/12/ A /08/ Phan Nh HuyÒn 16/07/ A 2NT /08/ Hoµng Hoµi Nhi 18/11/ A 2NT /08/ Vâ Minh øc 20/09/ A /08/ TrÇn ThÞ Thïy Trang 09/01/ A /08/ NguyÔn ThÞ Thu Hµ 03/08/ A1 2NT /08/ Huúnh ThÞ B o Thµnh 10/06/ A1 2NT /08/ La D ng Hµ 03/02/ D /08/ Hoµng ThÞ Thu Th o 11/01/ D /08/ Vâ ThÞ Hoµi Thanh 10/12/ D /08/12 25

26 (DHK.D340405) - Ngµnh: HÖ thèng th«ng tin qu n lý ChØ tiªu: NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang 08/02/ D NguyÔn ThÞ Thanh Vy 10/08/ D1 2NT /08/ Phan ThÞ Thuû 29/01/ D /08/ Lª ThÞ Minh HuÖ 01/08/ D1 2NT /08/ Lª ThÞ Kim Thoa 03/07/ D /08/ Lª ThÞ DiÖu Linh 08/06/ D1 2NT /08/ Lª ThÞ Cóc 12/09/ D1 2NT /08/ Hå Kh nh Ngäc 02/08/ D /08/ Lª ThÞ Hång Nhung 15/04/ D /08/ C i Vò Mü Quyªn 16/06/ D1 2NT /08/ NguyÔn BÝch Ngäc 18/02/ D /08/ oµn N Quúnh My 17/03/ D /08/ NguyÔn ThÞ Ly 04/07/ D /08/ NguyÔn nh Ph ng Vò 15/10/ D /08/ NguyÔn ThÞ Kim C ng 11/06/ D1 2NT /08/ Vâ ThÞ Hång Loan 12/01/ D1 2NT /08/ Lª Ph íc Thanh TÝn 01/01/ A /08/ TrÇn ThÞ Th o Nguyªn 17/02/ A 2NT /08/ NguyÔn ThÞ Thanh Nhµn 28/02/ A /08/ Lª Ng«øc HiÕu 18/10/ A /08/ µo H u Tµi 20/02/ A 2NT /08/ Phan nh Phóc 27/07/ A /08/ NguyÔn H ng ¹t 15/11/ A /08/ NguyÔn B nh An 27/07/ A /08/ Lª ThÞ Ngäc Tr m 30/06/ A /08/12 26

27 (DHK.D340405) - Ngµnh: HÖ thèng th«ng tin qu n lý ChØ tiªu: Hoµng ThÞ Ngäc V n 25/02/ A 2NT /08/ Æng ThÞ Anh Ph ng 20/02/ A /08/ NguyÔn ThÞ TuyÕt Nhi 08/02/ A /08/ NguyÔn ThÞ Ph ng KiÒu 07/10/ A 2NT /08/ TrÇn V n Trung 27/12/ A /08/ NguyÔn H u TuÖ 16/02/ A /08/ TrÇn Phóc ång 19/06/ A 2NT /08/ Hå ThÞ ý Nhi 04/02/ A /08/ NguyÔn M¹nh C êng 13/03/ A /08/ NguyÔn H u Thä 03/04/ A /08/ NguyÔn Thµnh T m 01/05/ A 2NT /08/ ç Thµnh Ninh 04/12/ A 2NT /08/ Vò ThÞ Nh ý 25/04/ A /08/ NguyÔn V n øc 11/08/ A /08/ TrÇn øc Linh 23/06/ A1 2NT /08/12 Tr êng ¹i häc N«ng L m (DHL.C510210) - Ngµnh: C«ng th«n (hö Cao ¼ng) ChØ tiªu: 59 1 Hå ThÞ Lý 16/09/ A /08/12 2 Æng Hoµi Khanh 04/04/ A /08/12 3 Lª T êng Thôy Thôy 12/12/ A /08/12 4 Bïi V n Quý 06/12/ A /08/12 5 TrÇn Trung Kiªn 25/05/ A /08/12 6 NguyÔn ¾c TrÝ 24/11/ A /08/12 27

KẾT QUẢ KỲ KIỂM TRA HK2 - MÔN: TOÁN -K12 Ngày kiểm tra : 22/04/2017 SBD Họ tên lớp Mã đề Điểm Số câu đúng NguyÔn H u HiÕu D n 12A

KẾT QUẢ KỲ KIỂM TRA HK2 - MÔN: TOÁN -K12 Ngày kiểm tra : 22/04/2017 SBD Họ tên lớp Mã đề Điểm Số câu đúng NguyÔn H u HiÕu D n 12A KẾT QUẢ KỲ KIỂM TRA HK2 - MÔN: TOÁN -K12 Ngày kiểm tra : 22/04/2017 001439 NguyÔn H u HiÕu D n 12A 1 975 5.0 25.0 001445 oµn Hoµi Phong 12A 1 642 5.2 26.0 001556 Lª Ngäc Hoµng L n 12A 1 975 5.4 27.0 001580

Chi tiết hơn

Së GD& T: B nh Þnh Kú thi: TuyÓn sinh vµo líp 10 THPT Kho thi: 12/06/2018 DANH S CH THÝ SINH TRóNG TUYÓN Tr êng: THPT sè 2 Phï Mü STT Hä vµ tªn Giíi t

Së GD& T: B nh Þnh Kú thi: TuyÓn sinh vµo líp 10 THPT Kho thi: 12/06/2018 DANH S CH THÝ SINH TRóNG TUYÓN Tr êng: THPT sè 2 Phï Mü STT Hä vµ tªn Giíi t Së GD& T: B nh Þnh Kú thi: TuyÓn sinh vµo líp 10 THPT Kho thi: 12/06/2018 DANH S CH THÝ SINH TRóNG TUYÓN Tr êng: THPT sè 2 Phï Mü 1 nguyôn hå thïy d ng N 18/04/2003 Phï Mü, B nh Þnh Kinh Mü Th¾ng 47,00

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi B ng ióm Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Líp QU N Lý HCNN Vµ QL NGµNH G

Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi B ng ióm Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Líp QU N Lý HCNN Vµ QL NGµNH G Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc 1 1001 Bïi ThÞ An 10-10-1994 N 6.5 ¹t GD MÇm non-a 2 1002 Cï ThÞ L u An 15-10-1996 VËt lý-a

Chi tiết hơn

B ng tæng hîp sinh viªn kho îc cêp häc bæng k I N m häc (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M S

B ng tæng hîp sinh viªn kho îc cêp häc bæng k I N m häc (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M S B ng tæng hîp sinh viªn kho 54-58 îc cêp häc bæng k I N m häc 2013-2014 (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M SV Líp Số tiền Sè TK 1 ç V n D ng 535354 54CB1 2,825,000

Chi tiết hơn

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si phßng thi sè: 1 1 CH0001 Hoµng B o An 10.04.1993 Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 2 CH0002 L ng ThÞ An 06.05.1995 L¹ng S n N DT KV1 3 CH0003 Ph¹m ThÞ An 24.06.1974 Th i Nguyªn N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 4 CH0004

Chi tiết hơn

Sè TT Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Côc Kh o thý vµ KiÓm Þnh ChÊt l îng gi o dôc Hä vµ tªn thý sinh Sè b o danh Ngµy sinh D n téc Danh s ch thý sinh o¹t gi i

Sè TT Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Côc Kh o thý vµ KiÓm Þnh ChÊt l îng gi o dôc Hä vµ tªn thý sinh Sè b o danh Ngµy sinh D n téc Danh s ch thý sinh o¹t gi i 1 Hoµng Cao Phong 24.01.08 12/08/1997 Kinh Hµ Néi To n 16.50 K.KhÝch 12 Chuyªn Hµ 2 Phïng ¾c Vò Anh 24.01.04 05/12/1997 Kinh Hµ Néi To n 19.00 Ba 12 Chuyªn Hµ 3 L ng Quèc Trung 24.01.12 28/09/1998 Kinh

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx . Häc viön Ng n hµng Phßng µo T¹o Häc Kú 1 - N m Häc 17-18 XÐt iòu kiön tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng H VHVL - KÕ to n (LTD11TKT) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 5.00 MÉu In D7080B1 Trang

Chi tiết hơn

DS thi lÇn 1

DS thi lÇn 1 M«n thi:... Phßng thi: 402-Nhµ K1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 Bïi Xu n Anh N 17-10-84

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi Céng hoµ X héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Danh s ch thý sinh tróng tuyón ¹i häc n

Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi Céng hoµ X héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Danh s ch thý sinh tróng tuyón ¹i häc n SP To n häc 1 001200002205 NguyÔn Hoµng Quèc Anh Nam 26-11-2000 3 28.7 To n To n Hai 2 001200011758 NguyÔn ViÖt Anh Nam 20-09-2000 3 29.3 To n hai 3 164668163 ç Lan Chi N 15-07-2000 2 29.3 4 031200006161

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

\centerline { \bftith Nh÷ng kÕt qu mµ t«i thÝch nhÊt }

\centerline { \bftith Nh÷ng kÕt qu mµ t«i thÝch nhÊt } LIST OF PARTICIPANTS 2 Hội thảo Tối ưu và Tính toán khoa học lần thứ năm, 16-19.5.2007 1. Phan Thµnh An TiÕn sĩ thanhan@math.ac.vn 2. L m Quèc Anh Khoa S ph¹m ¹i häc CÇn Th êng 3/2, QuËn Ninh KiÒu, TP

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

Tr êng ¹i Häc An Giang MÉu In D7080B1. Danh S ch Kh«ng Tèt NghiÖp Häc Kú 2 - N m Häc Ngµnh Cao ¼ng S ph¹m m nh¹c - Tèt nghiöp - CD41 (CAN16TH) H

Tr êng ¹i Häc An Giang MÉu In D7080B1. Danh S ch Kh«ng Tèt NghiÖp Häc Kú 2 - N m Häc Ngµnh Cao ¼ng S ph¹m m nh¹c - Tèt nghiöp - CD41 (CAN16TH) H Tr êng ¹i Häc An Giang MÉu In D7080B1. Häc Kú 2 - N m Häc 18-19 Ngµnh Cao ¼ng S ph¹m m nh¹c - Tèt nghiöp - CD41 (CAN16TH) HÖ µo t¹o chýnh quy - Khãa 2016-2019 Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 100 ióm Trung B

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx XÐt iòu kiön Tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng ¹i häc VHVL (LTDH9GTN) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 500 1 11J401031 Lª Thu Trang LTDH11K 420 573 Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 135 ióm Trung

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N thao (T i b n lçn thø t, cã chønh lý vµ bæ sung) NHμ XUÊT

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Mau 05 - BC thay doi Nhan Su.doc

Microsoft Word - Mau 05 - BC thay doi Nhan Su.doc Mẫu CBTT/SGDCKHN-05 (Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN) C«ng ty Cæ PHÇN s«ng µ 1 -----***----- Số: 63 CT/TCKT

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

Tr êng ¹i häc c«ng oµn phßng kh o thý bcl Céng hßa x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc thi ph n lo¹i ngo¹i ng n m 2018 DANH S CH PHßNG

Tr êng ¹i häc c«ng oµn phßng kh o thý bcl Céng hßa x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc thi ph n lo¹i ngo¹i ng n m 2018 DANH S CH PHßNG Tr êng ¹i häc c«ng oµn phßng kh o thý bcl Céng hßa x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc thi ph n lo¹i ngo¹i ng n m 2018 DANH S CH PHßNG THI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Chi tiết hơn

Tr êng ¹i häc luët hµ néi Phßng µo t¹o Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp Tù do H¹nh phóc Danh s ch sinh viªn kho 40 Ch a tých luü m«n häc gi o

Tr êng ¹i häc luët hµ néi Phßng µo t¹o Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp Tù do H¹nh phóc Danh s ch sinh viªn kho 40 Ch a tých luü m«n häc gi o Tr êng ¹i häc luët hµ néi Phßng µo t¹o Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp Tù do H¹nh phóc Danh s ch sinh viªn kho 40 Ch a tých luü m«n häc gi o dôc thó chêt Stt Hä vµ Tªn M sinh viªn Líp Ghi chó

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

Bài m? d?u.doc

Bài m? d?u.doc Slide 1 Bµimë Çu Ch nnu«i tr ubß Slide 2 NỘI DUNG Vai trß vµ ý nghüa cña ch n nu«i tr u bß Ưu thõ sinh häc đæc thï cña tr u bß Nh ng H¹n chõ cña ch n nu«i tr u bß Tình hình ch ăn nuôi trâu bò ở Việt Nam

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

C«ng ty cæ phçn bao b nhùa sμi gßn saplastic Þa chø: êng sè 10, KCN T n B nh, Q. T n Phó, TP Hå ChÝ Minh iön tho¹i: Fax: B

C«ng ty cæ phçn bao b nhùa sμi gßn saplastic Þa chø: êng sè 10, KCN T n B nh, Q. T n Phó, TP Hå ChÝ Minh iön tho¹i: Fax: B C«ng ty cæ phçn bao b nhùa sμi gßn saplastic Þa chø: êng sè 10, KCN T n B nh, Q. T n Phó, TP Hå ChÝ Minh iön tho¹i: 0838 162 767 - Fax: 0838 155 262 B o c o tμi chýnh Cña C«ng ty cæ phçn bao b nhùa Sμi

Chi tiết hơn

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th II V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th ng 11 n m 2013 HéI ång XUÊT B N L HåNG ANH Chñ tþch Héi ång INH THÕ HUYNH

Chi tiết hơn

C¶m thô v¨n häc líp 4

C¶m thô v¨n häc líp 4 C m thô v n häc líp 4 Bài 1: Nòi tre đâu chịu mọc cong Chưa lên đã nhọn như trông là thường Lưng trần phơi nắng phơi sương Có manh áo cộc tre nhường cho con (Tre Việt Nam - Nguyễn Duy) Đoạn thơ trên tác

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc GS. TS. Vò TriÖu M n 0912176623 Phytoplasma (DÞch khuèn bµo h¹i thùc vët) 1. Æc ióm vµ ph n lo¹i Bµi gi ng tãm t¾t cña GS. TS. Vò TriÖu M n N m 1967 Doi vµ ctv NhËt B n ph t hiön bönh do mét nhãm t c nh

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

Søc khoÎ cña con ng­êi cÇn sù tån t¹i cña nh÷ng c¸nh rõng

Søc khoÎ cña con ng­êi cÇn sù tån t¹i cña nh÷ng c¸nh rõng 86 X héi häc sè 1 (81), 2003 Søc kháe cña con ng êi cçn sù tån t¹i cña nh ng c nh rõng - d n sè vµ n¹n ph rõng N¹n ph rõng diôn ra trªn toµn thõ giíi víi tèc é 9,4 triöu ha/n m, lµ mèi e do¹ nghiªm träng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BUTHOA.docx

Microsoft Word - BUTHOA.docx KIỀU TẬP THƠ CỔ - MỘT HÌNH THỨC THƠ VĂN ĐỘC ĐÁO Nguyễn Huy Côn Thích hợp với tôn chỉ của Hội Kiều học Việt Nam vừa thành lập vào tháng 11-2011 là Nghiên cứu làm phát lộ mọi giá trị, mọi tinh hoa về văn

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

Môc lôc

Môc lôc ñyban nh n d n tønh vünh phóc ¹i häc quèc gia hμ néi Tr êng ¹i häc Khoa häc Tù nhiªn B o c o chuyªn Ò N íc ngçm vïng tam o 2 Thuéc Ò tμi X c Þnh c së khoa häc Ó nh gi t c éng m«i tr êng phôc vô dù n x

Chi tiết hơn