Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o"
  • Lý Lý
  • 3 năm trước
  • Lượt xem:

Bản ghi

1 Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1

2 Lêi nãi Çu Tõ n m häc , c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc hiön d¹y häc theo ch ng tr nh, s ch gi o khoa míi ë cêp Trung häc phæ th«ng. y lµ sù tiõp nèi qu tr nh æi míi Ch ng tr nh gi o dôc îc thùc hiön mét sè n m qua ë cêp TiÓu häc vµ cêp Trung häc c së theo nh ng Þnh h íng c b n îc nªu trong NghÞ quyõt 40/2000/QH10 cña Quèc héi. ë cêp Trung häc phæ th«ng, kh n ng, nhu cçu häc tëp cña häc sinh rêt a d¹ng, iòu kiön tæ chøc d¹y häc cña c c tr êng còng kh c nhau, do ã viöc tæ chøc d¹y häc ph n ban ë c c tr êng Trung häc phæ th«ng lµ cçn thiõt nh»m ph t trión n ng lùc vµ p øng yªu cçu h íng nghiöp cho häc sinh. N m häc lµ n m häc Çu tiªn thùc hiön d¹y häc ph n ban ë Trung häc phæ th«ng, nh ng khã kh n trong viöc trión khai chñ tr ng nµy lµ iòu khã tr nh khái. Ó gióp c c c n bé qu n lý, c c gi o viªn, c c bëc cha mñ vµ c c em häc sinh cã îc nh ng th«ng tin cçn thiõt, Bé Gi o dôc vµ µo t¹o tæ chøc biªn so¹n cuèn s ch Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng. Víi 64 c u hái vµ c c c u tr lêi ng¾n gän, hi väng cuèn s ch nµy sï gióp ng êi äc cã nh ng hióu biõt cçn thiõt vò c c vên Ò liªn quan tíi d¹y häc ph n ban ë Trung häc phæ th«ng. Bé Gi o dôc vµ µo t¹o mong nhën îc ý kiõn ãng gãp cña b¹n äc Ó cuèn s ch tiõp tôc îc hoµn thiön. Hµ Néi, th ng 4 n m

3 PhÇn 1 : Nh ng vên Ò chung C u 1. V sao ph i thùc hiön æi míi ch ng tr nh vµ s ch gi o khoa Trung häc phæ th«ng? ng vµ Nhµ n íc cã chñ tr ng thùc hiön æi míi ch ng tr nh gi o dôc phæ th«ng nãi chung vµ ch ng tr nh gi o dôc Trung häc phæ th«ng (THPT) nãi riªng v nh ng lý do sau : 1. Êt n íc ta ang b íc vµo giai o¹n c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho (CNH, H H) víi môc tiªu Õn n m 2020 ViÖt Nam sï tõ mét n íc n«ng nghiöp vò c b n trë thµnh n íc c«ng nghiöp, héi nhëp víi céng ång quèc tõ. Ó p øng yªu cçu cña giai o¹n míi, ng êi lao éng, ngoµi c c phèm chêt nh lßng yªu n íc, yªu chñ nghüa x héi, quý träng vµ h ng say lao éng, cã lßng nh n i, ý thøc tr ch nhiöm, cßn cçn cã nh ng phèm chêt kh c nh : cã n ng lùc hîp t c, cã kh n ng giao tiõp, n ng lùc chuyón æi nghò nghiöp theo yªu cçu míi cña s n xuêt vµ thþ tr êng lao éng, n ng lùc qu n lý, n ng lùc ph t hiön vµ gi i quyõt vên Ò ; t«n träng vµ nghiªm tóc tu n theo ph p luët ; quan t m vµ tham gia gi i quyõt c c vên Ò bøc xóc mang týnh toµn cçu ; cã t duy phª ph n, cã kh n ng thých øng víi nh ng thay æi trong cuéc sèng. Ch ng tr nh gi o dôc, b¾t Çu tõ gi o dôc phæ th«ng cçn cã nh ng iòu chønh Ó ¹t îc môc Ých µo t¹o nh ng ng êi lao éng nh vëy. 2. Sù ph t trión mau chãng cña khoa häc c«ng nghö ßi hái ch ng tr nh, s ch gi o khoa ph i lu«n îc xem xðt, iòu chønh. Häc vên mµ nhµ tr êng phæ th«ng trang bþ cho häc sinh kh«ng thó th u tãm îc mäi tri thøc mong muèn. V vëy trong d¹y häc ph i coi träng d¹y ph ng ph p häc, d¹y c ch tù x y dùng kiõn thøc cho ng êi häc. æi míi ph ng ph p d¹y häc lµ viöc lµm cçn thiõt vµ cã nhiòu ý nghüa. 3. Trong iòu kiön ph t trión cña c c ph ng tiön truyòn th«ng, trong bèi c nh héi nhëp, më réng giao l u, häc sinh îc tiõp nhën nhiòu nguån th«ng tin a d¹ng, phong phó vò nhiòu mæt cña cuéc sèng, cã hióu biõt nhiòu h n, linh ho¹t vµ thùc tõ h n so víi c c thõ hö cïng løa tuæi tr íc y mêy chôc n m, Æc biöt lµ häc sinh trung häc. Trong häc tëp, häc sinh kh«ng tho m n víi vai trß cña ng êi tiõp thu thô éng, kh«ng chø chêp nhën c c gi i ph p cã s½n îc a ra. Häc 3

4 sinh ë løa tuæi nµy n y sinh mét yªu cçu, ã lµ : sù lünh héi éc lëp c c tri thøc. Ch ng tr nh vµ s ch gi o khoa cçn îc æi míi Ó gãp phçn p øng yªu cçu ã cña ng êi häc. 4. Tõ nh ng thëp kø cuèi thõ kø XX, nhiòu n íc trªn thõ giíi tiõn hµnh chuèn bþ vµ trión khai c i c ch gi o dôc, tëp trung vµo gi o dôc phæ th«ng mµ träng ióm lµ c i c ch ch ng tr nh vµ s ch gi o khoa. ViÖc x y dùng ch ng tr nh gi o dôc phæ th«ng ë c c n íc th êng theo c c xu thõ sau : Quan t m h n n a Õn viöc p øng yªu cçu cña sù ph t trión kinh tõ, x héi, hîp t c vµ c¹nh tranh quèc tõ trong t ng lai, gãp phçn thùc hiön yªu cçu b nh ¼ng vµ c«ng b»ng vò c héi gi o dôc. NhÊn m¹nh viöc gi g n b n s¾c v n ho d n téc, kõ thõa truyòn thèng tèt Ñp cña mçi quèc gia trong bèi c nh toµn cçu ho. Coi träng thùc hµnh, vën dông ; néi dung ch ng tr nh th êng tinh gi n, tëp trung vµo c c kiõn thøc, kü n ng c b n vµ thiõt thùc, tých hîp îc nhiòu mæt gi o dôc. H nh thøc tæ chøc d¹y häc rêt a d¹ng. Ch ng tr nh vµ c ch thùc hiön ch ng tr nh nh trªn lµm thay æi quan niöm vµ c ch biªn so¹n, c ch sö dông s ch gi o khoa. S ch gi o khoa trë thµnh tµi liöu Þnh h íng vµ hç trî cho qu tr nh tù häc, tù ph t hiön, tù chiõm lünh tri thøc míi vµ thùc hµnh theo n ng lùc cña ng êi häc. C c th«ng tin trong s ch gi o khoa (qua kªnh h nh vµ kªnh ch ) th êng a d¹ng, phong phó, ßi hái ng êi häc ph i cã t duy linh ho¹t, cã Çu ãc phª ph n míi ph t hiön vµ gi i quyõt îc vên Ò. Bëi vëy cçn ph i æi míi ch ng tr nh, s ch gi o khoa ë têt c c c cêp bëc häc phæ th«ng ë n íc ta, trong ã cã THPT, Ó cã thó phï hîp víi xu thõ chung cña thõ giíi. C u 2. ng vµ Nhµ n íc cã chñ tr ng g vò d¹y häc ph n ho ë THPT? Nh ng chñ tr ng vò d¹y häc ph n ho ë tr êng THPT îc thó hiön trong c c v n b n cña ng vµ Nhµ n íc nh sau : NghÞ quyõt 14 cña Bé chýnh trþ Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Céng s n ViÖt Nam (Kho IV-1979) vò c i c ch gi o dôc chø râ : "Néi dung gi o dôc ë tr êng phæ th«ng trung häc còng mang týnh chêt toµn diön vµ kü thuët tæng hîp, nh ng cã chó ý Õn viöc ph t huy së tr êng vµ n ng khiõu c nh n... sï thùc hiön viöc ph n ban mét c ch hîp lý trªn c së gi o dôc toµn diön". 4

5 NghÞ quyõt Héi nghþ Ban ChÊp hµnh Trung ng ng kho VII lçn thø 4 (NQ/HNTW-1993) vò "TiÕp tôc æi míi sù nghiöp gi o dôc vµ µo t¹o" ghi : "H nh thµnh bëc trung häc míi nh»m chuèn bþ cho mét bé phën häc sinh tiõp tôc häc lªn vµ a sè tèt nghiöp cã thó vµo êi, gi o dôc kü n ng lao éng vµ h íng nghiöp cho häc sinh phæ th«ng theo h íng liªn kõt gi o dôc phæ th«ng víi gi o dôc chuyªn nghiöp, h nh thµnh cêp Trung häc chuyªn ban". NghÞ Þnh 90/CP ngµy 24/11/1993 cña ChÝnh phñ vò "Quy Þnh c cêu khung cña hö thèng gi o dôc quèc d n, hö thèng v n b»ng, chøng chø vò gi o dôc µo t¹o cña n íc Céng hoµ X héi chñ nghüa ViÖt Nam" chø râ : "Gi o dôc phæ th«ng bao gåm : TiÓu häc, Trung häc c së, Trung häc chuyªn ban". Thùc hiön NghÞ quyõt 02-NQ/HNTW Kho VIII vò gi o dôc µo t¹o vµ kõt luën cña Bé ChÝnh trþ (Th«ng b o sè 146-TB/TW ngµy vò mét n m r ìi thùc hiön NghÞ quyõt Trung ng 2) liªn quan Õn viöc iòu chønh chñ tr ng ph n ban ë phæ th«ng trung häc (nay lµ trung häc phæ th«ng) vµ µo t¹o hai giai o¹n ë ¹i häc, Thñ t íng ChÝnh phñ cã chø thþ sè 30/1998/CT-TTg ngµy vò iòu chønh chñ tr ng ph n ban ë phæ th«ng trung häc vµ µo t¹o hai giai o¹n ë ¹i häc. NghÞ quyõt 37/2004/QH11 cña Quèc héi vò gi o dôc yªu cçu ChÝnh phñ chø ¹o nghiªn cøu iòu chønh ph ng n ph n ban THPT, gãp phçn tých cùc h íng nghiöp cho häc sinh vµ phï hîp víi iòu kiön thùc tiôn ViÖt Nam. LuËt Gi o dôc 2005 quy Þnh vò môc tiªu, néi dung, ph ng ph p, ch ng tr nh gi o dôc cêp THPT. Trong ã cã quy Þnh : "Gi o dôc trung häc phæ th«ng ph i cñng cè, ph t trión nh ng néi dung häc ë trung häc c së, hoµn thµnh néi dung gi o dôc phæ th«ng ; ngoµi néi dung chñ yõu nh»m b o m chuèn kiõn thøc phæ th«ng, c b n, toµn diön vµ h íng nghiöp cho mäi häc sinh cßn cã néi dung n ng cao ë mét sè m«n häc Ó ph t trión n ng lùc, p øng nguyön väng cña häc sinh". C u 3. ThÕ nµo lµ d¹y häc ph n ho? T¹i sao ph i thùc hiön d¹y häc ph n ho ë THPT? 1. Qu tr nh d¹y häc trong nhµ tr êng h íng tíi c c èi t îng häc sinh rêt a d¹ng, víi nh ng kh c biöt vò n ng lùc, së thých, nguyön väng vµ c c iòu kiön häc tëp. D¹y häc theo mét ch ng tr nh gièng nhau víi c ch thøc tæ chøc d¹y häc 5

6 gièng nhau cho têt c mäi èi t îng häc sinh lµ kh«ng phï hîp víi yªu cçu ph t trión tõng ng êi häc. D¹y häc ph n ho lµ mét quan ióm d¹y häc, ßi hái ph i tiõn hµnh c c ho¹t éng d¹y häc dùa vµo nh ng kh c biöt vò n ng lùc, së thých, nguyön väng, c c iòu kiön häc tëp..., nh»m ph t trión tèt nhêt cho tõng ng êi häc, m b o c«ng b»ng trong gi o dôc. D¹y häc ph n ho ë cêp vü m«îc thó hiön th«ng qua c ch tæ chøc c c lo¹i tr êng, líp kh c nhau cho c c èi t îng häc sinh kh c nhau ; x y dùng c c ch ng tr nh gi o dôc kh c nhau. D¹y häc ph n ho ë cêp vi m«îc thó hiön th«ng qua viöc t m hióu vµ thùc hiön c c ph ng ph p, kü thuët d¹y häc kh c nhau sao cho mçi häc sinh hoæc mçi nhãm häc sinh thu îc c c kõt qu häc tëp tèt nhêt. 2. ë n íc ta cçn ph i thùc hiön d¹y häc ph n ho v nh ng lý do chñ yõu sau : D¹y häc ph n ho gãp phçn p øng yªu cçu µo t¹o vµ ph n c«ng lao éng x héi Ó mçi thµnh viªn ãng gãp hiöu qu nhêt trong c«ng viöc trªn c së îc chuèn bþ tèt theo Þnh h íng tõ nhµ tr êng. y thùc chêt lµ p øng yªu cçu ph n luång lao éng cña x héi mµ nhµ tr êng ph i thùc hiön. D¹y häc ph n ho phï hîp víi quy luët ph t trión nhën thøc vµ h nh thµnh c c Æc ióm t m lý cña häc sinh. Ngay tõ nh ng líp cuèi cña cêp Trung häc c së (THCS), häc sinh béc lé râ thiªn h íng, së tr êng vµ høng thó èi víi nh ng lünh vùc kiõn thøc, kü n ng nhêt Þnh. D¹y häc ph n ho ë trung häc phæ th«ng lµ cçn thiõt vµ phï hîp víi xu thõ chung cña thõ giíi. HiÖn nay hçu nh kh«ng cßn n íc nµo d¹y häc theo mét ch ng tr nh vµ kõ ho¹ch duy nhêt cho mäi häc sinh THPT. C u 4. ThÕ nµo lµ "Ph n ho ", "Ph n luång", "Ph n ban" vµ "D¹y häc tù chän"? D¹y häc ph n ho lµ mét quan ióm d¹y häc ßi hái ph i tæ chøc, tiõn hµnh c c ho¹t éng d¹y häc dùa trªn nh ng kh c biöt cña ng êi häc vò n ng lùc, së thých, nhu cçu vµ c c iòu kiön häc tëp, nh»m t¹o ra nh ng kõt qu häc tëp tèt nhêt cho ng êi häc. Ph n luång, ph n ban, d¹y häc tù chän lµ c c gi i ph p thùc hiön d¹y häc ph n ho. 6

7 "Ph n luång" îc thùc hiön sau cêp THCS vµ sau cêp THPT, nh»m t¹o ra nh ng c héi cho häc sinh tiõp tôc häc tëp hoæc lµm viöc sau khi hoµn thµnh mét cêp häc. Mçi c héi lµ mét "luång". VÝ dô sau cêp THCS cã nh ng "luång" nh : tiõp tôc häc THPT ; häc trung cêp chuyªn nghiöp ; häc nghò ; tham gia lµm viöc t¹i c c c së lao éng, s n xuêt... "Ph n ban" îc thùc hiön trong qu tr nh d¹y häc ë cêp THPT. Khi thùc hiön ph n ban, nh ng häc sinh cã n ng lùc, së thých, nhu cçu, iòu kiön häc tëp t ng èi gièng nhau îc tæ chøc thµnh nhãm häc theo cïng mét ch ng tr nh. Mçi nhãm häc sinh nh vëy gäi lµ mét ban. Tuú theo sè l îng häc sinh mµ mçi ban cã thó chia thµnh mét sè líp. VÝ dô, nh ng häc sinh cã kh n ng, nhu cçu, së thých vò lünh vùc To n vµ khoa häc tù nhiªn cã thó häc ë ban Khoa häc tù nhiªn ; nh ng häc sinh cã kh n ng, nhu cçu, së thých vò lünh vùc khoa häc x héi vµ nh n v n cã thó tham gia häc ban Khoa häc x héi vµ Nh n v n... "D¹y häc tù chän" îc thùc hiön trong qu tr nh d¹y häc ë c c cêp häc. NÕu Ph n ban h íng Õn c c nhãm häc sinh víi kh n ng, së thých, nhu cçu, iòu kiön häc tëp t ng èi gièng nhau th D¹y häc tù chän h íng Õn tõng c nh n häc sinh. D¹y häc tù chän cho phðp mçi häc sinh, ngoµi viöc häc theo mét ch ng tr nh chung cßn cã thó häc mét ch ng tr nh víi c c m«n häc kh c nhau, hoæc cã thó häc c c chñ Ò kh c nhau trong mét m«n häc. C u 5. C c n íc d¹y häc ph n ho ë Trung häc nh thõ nµo? HiÖn nay trªn thõ giíi tån t¹i nhiòu h nh thøc ph n ho d¹y häc ë Trung häc. D íi y lµ nh ng h nh thøc chñ yõu ang îc p dông réng r i ë nhiòu n íc. 1. Ph n ban H nh thøc nµy ra êi tõ kho ng thõ kø XVIII ë nhiòu n íc ch u u. H nh thøc ph n ban ngµy cµng îc hoµn thiön vµ îc p dông réng r i ë c c n íc ch u u vµ c c n íc thuéc Þa chþu nh h ëng cña nòn gi o dôc Ph p. Æc ióm cña h nh thøc nµy lµ mçi tr êng tæ chøc d¹y häc theo mét sè ban îc quy Þnh, häc sinh îc ph n chia vµo häc c c ban tuú theo n ng lùc, høng thó vµ nhu cçu cña c c em. Ch ng tr nh häc tëp cña mçi ban gåm c c m«n häc nhêt Þnh kh c nhau gi a c c ban. 7

8 H nh thøc ph n ban cã u ióm lµ thuën lîi vò mæt qu n lý d¹y häc. Tuy nhiªn nã cã nh îc ióm lµ khã p øng îc sù ph n ban a d¹ng cña häc sinh. Do vëy hiön nay chø cßn mét sè Ýt n íc thùc hiön h nh thøc nµy vý dô : Ghinª, Angiªri, Mali, Campuchia. 2. D¹y häc tù chän H nh thøc ph n ho b»ng d¹y häc tù chän ra êi vµo kho ng thõ kø XIX. D¹y häc tù chän ngµy cµng îc ph t trión, Æc biöt ë MÜ. Æc ióm cña h nh thøc nµy lµ mäi häc sinh ph i häc mét sè m«n häc cèt lâi (hay cßn gäi lµ m«n häc b¾t buéc). Ngoµi c c m«n häc cèt lâi nµy häc sinh cã thó chän häc mét sè m«n häc kh c theo n ng lùc, nguyön väng cña c nh n. Còng cã h nh thøc tù chän kh c lµ ë têt c c c m«n häc trong nhµ tr êng Òu cã hai lo¹i ch ng tr nh : Ch ng tr nh chuèn vµ ch ng tr nh n ng cao. Häc sinh c n cø vµo n ng lùc vµ së thých cña m nh Ó quyõt Þnh chän häc lo¹i ch ng tr nh nµo ë mçi m«n häc. u ióm næi bët cña d¹y häc tù chän lµ p øng îc yªu cçu ph n ho cao cña häc sinh. Tuy nhiªn nã ßi hái c së vët chêt, thiõt bþ d¹y häc vµ n ng lùc qu n lý cao. Xu h íng hiön nay nhiòu n íc h íng tíi h nh thøc d¹y häc tù chän. 3. Ph n ban kõt hîp víi d¹y häc tù chän Æc ióm cña h nh thøc nµy lµ häc sinh võa îc ph n chia theo häc c c ban kh c nhau, ång thêi häc sinh îc chän mét sè m«n häc, chñ Ò tù chän ngoµi phçn néi dung häc tëp b¾t buéc chung cho mçi ban. H nh thøc nµy kõt hîp îc u ióm cña c hai h nh thøc ph n ban vµ d¹y häc tù chän, nã îc nhiòu n íc trªn thõ giíi p dông, vý dô Ph p, Nga, Singapo, T y Ban Nha. y còng chýnh lµ h nh thøc ph n ho mµ chóng ta thùc hiön ë tr êng THPT. 4. Ph n luång kõt hîp víi d¹y häc tù chän Æc ióm cña h nh thøc nµy lµ cêp THPT îc tæ chøc thµnh c c lo¹i tr êng kh c nhau. Ch ng tr nh cña mçi lo¹i h nh tr êng îc x y dùng theo mét Þnh h íng, th êng lµ vò lünh vùc Khoa häc tù nhiªn, Khoa häc x héi, Kinh tõ, C«ng nghö, v.v... Theo mçi Þnh h íng nµy, häc sinh ph i häc theo mét sè m«n b¾t buéc theo quy Þnh chung vµ mét sè m«n tù chän. ViÖc lùa chän c c m«n häc theo mét sè Þnh h íng x c Þnh hiön ang îc p dông ë kh nhiòu n íc nh øc, Trung Quèc, Hµn Quèc, Thuþ ión, Hµ Lan, Italia, v.v... 8

9 C u 6. Cã thó thùc hiön ngay viöc d¹y häc ph n ho ë c c tr êng THPT ViÖt Nam b»ng d¹y häc tù chän nh nhiòu n íc trªn thõ giíi kh«ng? V sao? Tæ chøc d¹y häc tù chän trong c c tr êng häc lµ gi i ph p thùc hiön d¹y häc ph n ho triöt Ó nhêt v mang Õn c héi lùa chän cho tõng ng êi häc. Tuy nhiªn, viöc thùc hiön d¹y häc tù chän ßi hái rêt nhiòu iòu kiön : Ngoµi c c m«n häc truyòn thèng, ph i thiõt kõ vµ a vµo Ch ng tr nh gi o dôc nhiòu m«n häc kh c Ó cã thó p øng nhu cçu a d¹ng cña häc sinh. ViÖc x y dùng ch ng tr nh vµ biªn so¹n tµi liöu d¹y häc cho c c m«n häc nh vëy ßi hái rêt nhiòu thêi gian. Ph i thiõt kõ Ch ng tr nh chuèn vµ Ch ng tr nh n ng cao cho têt c c c m«n häc trong KÕ ho¹ch gi o dôc. ång thêi, ph i biªn so¹n s ch gi o khoa vµ tµi liöu d¹y häc kh c cho c 2 lo¹i ch ng tr nh nµy. Nh ng viöc lµm trªn ßi hái qu tr nh chuèn bþ nhiòu n m. Ph i chuèn bþ éi ngò gi o viªn cho c c m«n häc míi. Ph i cã ñ phßng häc, phßng thý nghiöm, thùc hµnh Ó cã thó bè trý c c líp häc theo sù lùa chän a d¹ng cña häc sinh. Ngoµi nh ng iòu kiön nªu trªn, d¹y häc tù chän cßn ßi hái nhiòu iòu kiön kh c mµ hiön nay nòn kinh tõ x héi cña n íc ta ch a p øng îc. Víi têt c nh ng ßi hái nh vëy vµ c n cø vµo c c iòu kiön thùc tõ cña c c tr êng THPT hiön nay ë n íc ta, cã thó kh¼ng Þnh lµ trong giai o¹n nµy n íc ta ch a thó tæ chøc d¹y häc ph n ho chø b»ng h nh thøc d¹y häc tù chän. Tuy nhiªn, cçn b¾t Çu chuèn bþ Ó cã thó thùc hiön d¹y häc tù chän ë n íc ta vµo kho ng sau n m

10 PhÇn 2 : Môc tiªu, ch ng tr nh gi o dôc THPT C u 7. Môc tiªu gi o dôc THPT lµ g? LuËt Gi o dôc 2005 quy Þnh môc tiªu gi o dôc THPT : "nh»m gióp häc sinh cñng cè vµ ph t trión nh ng kõt qu cña gi o dôc trung häc c së, hoµn thiön häc vên phæ th«ng vµ cã nh ng hióu biõt th«ng th êng vò kü thuët vµ h íng nghiöp, cã iòu kiön ph t huy n ng lùc c nh n Ó lùa chän h íng ph t trión, tiõp tôc häc ¹i häc, cao ¼ng, trung cêp, häc nghò hoæc i vµo cuéc sèng lao éng". C u 8. Môc tiªu gi o dôc THPT theo quy Þnh cña LuËt Gi o dôc 2005 cã g kh c so víi môc tiªu gi o dôc THPT tr íc y? LuËt Gi o dôc 1998 quy Þnh môc tiªu gi o dôc THPT nh sau : "Gi o dôc trung häc phæ th«ng gióp häc sinh cñng cè vµ ph t trión nh ng kõt qu cña gi o dôc trung häc c së, hoµn thiön häc vên phæ th«ng vµ nh ng hióu biõt th«ng th êng vò kü thuët vµ h íng nghiöp Ó tiõp tôc häc lªn ¹i häc, cao ¼ng, trung häc chuyªn nghiöp, häc nghò hoæc i vµo cuéc sèng lao éng". Nh vëy, môc tiªu gi o dôc THPT theo quy Þnh t¹i LuËt Gi o dôc 2005 cã ióm kh c víi quy Þnh t¹i LuËt Gi o dôc 1998 lµ nhên m¹nh : "Gióp häc sinh cã iòu kiön ph t huy n ng lùc c nh n Ó lùa chän h íng ph t trión". Ó thùc hiön îc môc tiªu nµy, chóng ta ph i thùc hiön d¹y häc ph n ho ë cêp THPT. C u 9. ThÕ nµo lµ m«n häc, thõ nµo lµ ho¹t éng gi o dôc? C n cø vµo môc tiªu gi o dôc, ng êi ta x c Þnh néi dung gi o dôc cho ng êi häc nh»m p øng îc môc tiªu. Néi dung nµy gåm nhiòu thµnh phçn thuéc nh ng lünh vùc tri thøc kh c nhau. Nh ng lünh vùc tri thøc ã tuy cã quan hö víi nhau nh ng Ó t¹o thuën lîi cho viöc tæ chøc gi o dôc, chóng îc tëp hîp l¹i thµnh néi dung cña m«n häc. Th êng th mçi m«n häc g¾n víi mét hoæc nhiòu khoa häc ; vý dô : m«n To n ë nhµ tr êng g¾n víi to n häc, m«n VËt lý g¾n víi vët lý häc,... Tuy nhiªn ngµy nay, kh i niöm m«n häc îc më réng, kh«ng nhêt thiõt cã sù t ng øng gi a mçi m«n häc ë nhµ tr êng víi mét khoa häc nhêt Þnh, 10

11 ch¼ng h¹n m«n Gi o dôc m«i tr êng cã liªn quan Õn mét tæ hîp gåm nhiòu khoa häc kh c nhau. KÕ ho¹ch gi o dôc míi cña tr êng THPT hiön nay ë n íc ta gåm c c m«n sau : Ng v n, To n, VËt lý, Ho häc, Sinh häc, LÞch sö, Þa lý, C«ng nghö, ThÓ dôc, Ngo¹i ng, Tin häc, Gi o dôc c«ng d n, Gi o dôc quèc phßng vµ an ninh. Mäi häc sinh Òu ph i häc têt c c c m«n ã. Tuy nhiªn tuú theo tõng ban mµ cã mét sè m«n îc n ng cao h n vò khèi l îng vµ møc é kiõn thøc (m«n n ng cao). Ch¼ng h¹n Ban Khoa häc tù nhiªn cã c c m«n n ng cao lµ : To n, VËt lý, Ho häc, Sinh häc. Thêi l îng häc cña mçi m«n îc quy Þnh (theo tuçn) trong KÕ ho¹ch gi o dôc. Ho¹t éng gi o dôc lµ thuët ng dïng Ó chø mäi ho¹t éng mµ nhµ tr êng tæ chøc hoæc phèi hîp tæ chøc nh»m môc Ých gi o dôc häc sinh theo yªu cçu cña c c mæt gi o dôc : Gi o dôc ¹o øc, Gi o dôc trý tuö, Gi o dôc thó chêt, Gi o dôc thèm mü vµ Gi o dôc lao éng h íng nghiöp. C u 10. Cã bao nhiªu m«n häc vµ ho¹t éng gi o dôc ë cêp THPT? ã lµ nh ng m«n häc vµ ho¹t éng gi o dôc nµo? CÊp THPT cã 13 m«n häc, ã lµ c c m«n : Ng v n, To n, VËt lý, Ho häc, Sinh häc, LÞch sö, Þa lý, C«ng nghö, ThÓ dôc, Ngo¹i ng, Tin häc, Gi o dôc c«ng d n, Gi o dôc quèc phßng vµ an ninh. Cã 4 ho¹t éng gi o dôc : Ho¹t éng gi o dôc tëp thó ; Ho¹t éng gi o dôc ngoµi giê lªn líp ; Ho¹t éng gi o dôc h íng nghiöp ; Ho¹t éng gi o dôc nghò phæ th«ng. C u 11. ThÕ nµo lµ "Ch ng tr nh chuèn", "Ch ng tr nh n ng cao cña THPT"? LuËt Gi o dôc 2005, t¹i iòu 29 quy Þnh : "Ch ng tr nh gi o dôc phæ th«ng thó hiön môc tiªu gi o dôc phæ th«ng ; quy Þnh chuèn kiõn thøc, kü n ng, ph¹m vi vµ cêu tróc néi dung gi o dôc phæ th«ng, ph ng ph p vµ h nh thøc tæ chøc ho¹t éng gi o dôc, c ch thøc nh gi kõt qu gi o dôc èi víi c c m«n häc ë mçi líp vµ mçi cêp häc cña gi o dôc phæ th«ng". Nh vëy, Ch ng tr nh gi o dôc phæ th«ng lµ mét kõ ho¹ch s ph¹m bao gåm : Môc tiªu gi o dôc. Ph¹m vi vµ cêu tróc néi dung gi o dôc. 11

12 ChuÈn kiõn thøc, kü n ng vµ yªu cçu vò th i é èi víi tõng m«n häc sau tõng n vþ kiõn thøc, sau mçi líp häc vµ cêp häc. Ph ng ph p vµ h nh thøc tæ chøc gi o dôc. nh gi kõt qu gi o dôc tõng m«n häc ë tõng líp, tõng cêp häc. Trong Ch ng tr nh gi o dôc phæ th«ng cña n íc ta, chuèn kiõn thøc, kü n ng vµ yªu cçu vò th i é lµ nh ng yªu cçu tèi thióu vò kiõn thøc, kü n ng vµ yªu cçu vò th i é mµ mçi häc sinh Òu cçn ph i vµ cã thó ¹t îc. Nãi c ch kh c, chuèn kiõn thøc, kü n ng vµ yªu cçu vò th i é lµ c së häc vên phæ th«ng cña gi o dôc n íc ta. Mét ch ng tr nh víi nh ng quy Þnh cô thó vò néi dung gi o dôc nh»m ¹t îc c c chuèn kiõn thøc, kü n ng vµ yªu cçu vò th i é nh vëy îc gäi lµ "Ch ng tr nh chuèn". Ch ng tr nh chuèn cã thó îc hióu lµ ch ng tr nh nh»m m b o gi o dôc mang týnh phæ th«ng, c b n, toµn diön vµ h íng nghiöp cho têt c häc sinh trong c n íc. ë cêp THPT ngoµi ch ng tr nh chuèn, Ó thùc hiön d¹y häc ph n ho, mét sè m«n häc cßn cã néi dung n ng cao : To n, VËt lý, Ho häc, Sinh häc, Ng v n, LÞch sö, Þa lý, Ngo¹i ng. Ch ng tr nh cña c c m«n häc víi néi dung n ng cao nµy gäi lµ "Ch ng tr nh n ng cao". C u 12. Cã bao nhiªu ban ë cêp THPT? ã lµ nh ng ban nµo? ë cêp THPT cã 3 ban : Ban Khoa häc tù nhiªn (KHTN) : Ban nµy phï hîp víi nh ng häc sinh cã n ng lùc, høng thó, nguyön väng häc s u hoæc lùa chän c c nghò nghiöp ßi hái kiõn thøc vò lünh vùc To n vµ khoa häc tù nhiªn. Ban Khoa häc x héi vµ Nh n v n (KHXH-NV) : Ban nµy phï hîp víi nh ng häc sinh cã n ng lùc, høng thó, nguyön väng häc s u hoæc lùa chän c c nghò nghiöp ßi hái kiõn thøc vò lünh vùc KHXH-NV. Ban C b n thùc hiön ph n ho linh ho¹t b»ng d¹y häc tù chän ë c c møc é n ng cao kh c nhau nh»m p øng yªu cçu cña c c bé phën häc sinh häc lªn ¹i häc, cao ¼ng, trung cêp chuyªn nghiöp, häc nghò, i vµo lao éng s n xuêt. Tuú theo nguyön väng cña häc sinh vµ iòu kiön cña nhµ tr êng, c c tr êng THPT sï quyõt Þnh tæ chøc d¹y häc mêy ban vµ lµ nh ng ban nµo. 12

13 C u 13. Häc sinh ban Khoa häc tù nhiªn sï häc theo ch ng tr nh nµo? Häc sinh ban KHTN häc theo ch ng tr nh n ng cao cña 4 m«n : To n, VËt lý, Ho häc, Sinh häc vµ ch ng tr nh chuèn cña c c m«n cßn l¹i. Thêi l îng d¹y häc tù chän dµnh Ó häc c c chñ Ò tù chän b m s t thuéc mét sè m«n häc. Häc sinh ban KHTN häc c c m«n häc vµ ho¹t éng víi thêi l îng nh sau : STT M«n häc vµ ho¹t éng Líp 10 (tiõt/tuçn) Líp 11 (tiõt/tuçn) Líp 12 (tiõt/tuçn) 1 Ng v n 3 3,5 3 2 To n Gi o dôc c«ng d n VËt lý 2,5 2,5 3 5 Ho häc 2,5 2,5 2,5 6 Sinh häc 1,5 1,5 2 7 LÞch sö 1,5 1 1,5 8 Þa lý 1,5 1 1,5 9 C«ng nghö 1,5 1, ThÓ dôc Ngo¹i ng Tin häc 2 1,5 1,5 13 Gi o dôc quèc phßng vµ an ninh 35 tiõt/n m 14 Tù chän 1,5 1 1,5 15 Gi o dôc tëp thó Gi o dôc ngoµi giê lªn líp 4 tiõt/th ng 17 Gi o dôc h íng nghiöp 3 tiõt/th ng 18 Gi o dôc nghò phæ th«ng Kh«ng häc 3 tiõt/tuçn Kh«ng häc Tæng sè tiõt/tuçn 29, ,5 + (Ghi chó : Nh ng m«n häc in Ëm lµ nh ng m«n häc theo ch ng tr nh n ng cao) 13

14 C u 14. Häc sinh ban Khoa häc x héi vµ Nh n v n sï häc theo ch ng tr nh nµo? Häc sinh ban KHXH-NV häc theo ch ng tr nh n ng cao cña 4 m«n : Ng v n, LÞch sö, Þa lý, Ngo¹i ng vµ ch ng tr nh chuèn cña c c m«n cßn l¹i. Thêi l îng d¹y häc tù chän dµnh Ó häc mét sè chñ Ò tù chän b m s t thuéc mét sè m«n häc. Häc sinh ban KHXH-NV häc c c m«n häc vµ ho¹t éng víi thêi l îng nh sau : 14 STT M«n häc vµ ho¹t éng Líp 10 (tiõt/tuçn) Líp 11 (tiõt/tuçn) Líp 12 (tiõt/tuçn) 1 Ng v n To n 3 3,5 3,5 3 Gi o dôc c«ng d n VËt lý Ho häc Sinh häc 1 1,5 1,5 7 LÞch sö 1, Þa lý 2 1,5 2 9 C«ng nghö 1,5 1, ThÓ dôc Ngo¹i ng Tin häc 2 1,5 1,5 13 Gi o dôc quèc phßng vµ an ninh 35 tiõt/n m 14 Tù chän 1,5 1 1,5 15 Gi o dôc tëp thó Gi o dôc ngoµi giê lªn líp 4 tiõt/th ng 17 Gi o dôc h íng nghiöp 3 tiõt/th ng 18 Gi o dôc nghò phæ th«ng Kh«ng häc 3 tiõt/tuçn Kh«ng häc Tæng sè tiõt/tuçn 29,5 + 29, (Ghi chó : Nh ng m«n häc in Ëm lµ nh ng m«n häc theo ch ng tr nh n ng cao)

15 C u 15. Häc sinh ban C b n sï häc theo ch ng tr nh nµo? Häc sinh häc ban C b n sö dông thêi l îng d¹y häc tù chän (4 tiõt/tuçn) Ó häc theo ch ng tr nh vµ s ch gi o khoa (SGK) n ng cao cña mét sè m«n cã néi dung n ng cao (To n, VËt lý, Ho häc, Sinh häc, Ng v n, LÞch sö, Þa lý, Ngo¹i ng ) vµ häc chñ Ò tù chän thuéc mét sè m«n häc. C c em cã thó chän häc tõ 1 Õn 3 m«n nh vëy, ång thêi c c em cã thó sö dông thêi l îng d¹y häc tù chän nµy Ó häc mét sè chñ Ò tù chän. C c m«n cßn l¹i häc SGK biªn so¹n theo ch ng tr nh chuèn. Häc sinh ban C b n häc c c m«n häc vµ ho¹t éng víi thêi l îng nh sau : STT M«n häc vµ ho¹t éng Líp 10 (tiõt/tuçn) Líp 11 (tiõt/tuçn) Líp 12 (tiõt/tuçn) 1 Ng v n 3 3,5 3 2 To n 3 3,5 3,5 3 Gi o dôc c«ng d n VËt lý Ho häc Sinh häc 1 1,5 1,5 7 LÞch sö 1,5 1 1,5 8 Þa lý 1,5 1 1,5 9 C«ng nghö 1,5 1, ThÓ dôc Ngo¹i ng Tin häc 2 1,5 1,5 13 Gi o dôc quèc phßng vµ an ninh 35 tiõt/n m 14 Tù chän Gi o dôc tëp thó Gi o dôc ngoµi giê lªn líp 4 tiõt/th ng 17 Gi o dôc h íng nghiöp 3 tiõt/th ng 18 Gi o dôc nghò phæ th«ng Kh«ng häc 3 tiõt/tuçn Kh«ng häc Tæng sè tiõt/tuçn 29,5 + 29,5 + 29,5 + 15

16 C u 16. Cã nh ng lo¹i chñ Ò tù chän nµo trong ch ng tr nh THPT? Tr íc m¾t, trong ch ng tr nh THPT cã hai lo¹i chñ Ò tù chän : C c chñ Ò n ng cao cña c c m«n häc cã néi dung n ng cao : To n, VËt lý, Ho häc, Sinh häc, Ng v n, LÞch sö, Þa lý, Ngo¹i ng. C c chñ Ò n ng cao nµy Ò cëp Õn c c néi dung n ng cao, nh»m bæ sung vµ ph t trión ch ng tr nh chuèn ¹t møc t ng ng ch ng tr nh n ng cao. C c chñ Ò b m s t ch ng tr nh chuèn cña c c m«n häc trong KÕ ho¹ch gi o dôc. C c chñ Ò nµy nh»m cñng cè, hö thèng ho, kh¾c s u kiõn thøc, kü n ng cña c c m«n häc. C u 17. Ch ng tr nh cña 8 m«n häc cã néi dung n ng cao ë c c ban cã cao h n nhiòu so víi ch ng tr nh c c m«n häc nµy trong ch ng tr nh chuèn? Ch ng tr nh gi o dôc THPT thó hiön týnh ph n ho, nh»m ph t trión kü n ng vµ høng thó c nh n cña häc sinh nh ng vén m b o týnh phæ th«ng, toµn diön. Møc é ph n ho ë cêp THPT ch a qu s u vµ râ röt. Mét sè m«n häc cã néi dung n ng cao h n trªn nòn kiõn thøc chuèn. Víi tinh thçn nh vëy, møc chªnh löch vò kiõn thøc cña c c m«n häc cã néi dung n ng cao so víi c c m«n nµy trong ch ng tr nh chuèn lµ kh«ng lín. C u 18. Häc sinh häc ban Khoa häc tù nhiªn sï îc chän häc c c lo¹i chñ Ò tù chän nµo? Häc sinh ban Khoa häc tù nhiªn îc chän häc c c chñ Ò b m s t cña têt c c c m«n häc trong KÕ ho¹ch gi o dôc cña ban KHTN. Chñ Ò b m s t c c m«n häc lµ Ó «n tëp, hö thèng ho, kh¾c s u kiõn thøc, kü n ng. N m häc , Bé Gi o dôc vµ µo t¹o ph t hµnh tµi liöu chñ Ò tù chän b m s t cña 8 m«n häc ph n ho, tõ n m häc sau trë i giao cho gi o viªn tù chuèn bþ bµi gi ng cho phï hîp Æc ióm tõng líp theo tinh thçn "b m s t". 16

17 Tuy nhiªn, nhµ tr êng sï c n cø vµo iòu kiön gi o viªn, c së vët chêt,... Ó quyõt Þnh tæ chøc thùc hiön viöc d¹y häc tù chän. C u 19. Häc sinh häc ban Khoa häc x héi vµ Nh n v n sï îc chän häc c c lo¹i chñ Ò tù chän nµo? Häc sinh ban Khoa häc x héi vµ Nh n v n îc chän häc c c chñ Ò b m s t cña têt c c c m«n häc trong KÕ ho¹ch gi o dôc cña ban KHXH-NV. Chñ Ò b m s t c c m«n häc lµ Ó «n tëp, hö thèng ho, kh¾c s u kiõn thøc, kü n ng. N m häc , Bé Gi o dôc vµ µo t¹o ph t hµnh tµi liöu chñ Ò tù chän b m s t cña 8 m«n häc ph n ho, tõ n m häc sau trë i giao cho gi o viªn tù chuèn bþ bµi gi ng cho phï hîp Æc ióm tõng líp theo tinh thçn "b m s t". Tuy nhiªn, nhµ tr êng sï c n cø vµo iòu kiön gi o viªn, c së vët chêt,... Ó quyõt Þnh tæ chøc thùc hiön viöc d¹y häc tù chän. C u 20. Häc sinh häc ban C b n sï îc chän häc c c m«n häc vµ chñ Ò tù chän nµo? Häc sinh häc ban C b n cã thó chän tõ 1 Õn 3 m«n häc cã néi dung n ng cao trong sè 8 m«n (To n, VËt lý, Ho häc, Sinh häc, Ng v n, LÞch sö, Þa lý, Ngo¹i ng ) theo SGK n ng cao hoæc SGK chuèn kõt hîp víi chñ Ò tù chän n ng cao cña c c m«n nµy. PhÇn thêi l îng d¹y häc tù chän cßn l¹i dµnh Ó häc c c chñ Ò tù chän b m s t thuéc c c m«n häc. Tuy nhiªn, nhµ tr êng sï c n cø vµo iòu kiön gi o viªn, c së vët chêt,... Ó quyõt Þnh tæ chøc thùc hiön viöc d¹y häc tù chän. 17

18 PhÇn 3 : S ch gi o khoa THPT C u 21. Cã nh ng lo¹i s ch gi o khoa vµ tµi liöu häc tëp nµo ë tr êng THPT? Tr êng THPT cã nh ng lo¹i s ch gi o khoa sau : C c SGK theo ch ng tr nh chuèn cho têt c c c m«n häc ; c c SGK theo ch ng tr nh n ng cao cho c c m«n häc n ng cao (To n, VËt lý, Ho häc, Sinh häc, Ng v n, LÞch sö, Þa lý, Ngo¹i ng ) vµ mét sè tµi liöu cho c c chñ Ò tù chän. C u 22. Häc sinh ban Khoa häc tù nhiªn sï häc theo s ch gi o khoa vµ tµi liöu häc tëp nµo? Häc sinh ban Khoa häc tù nhiªn sï sö dông SGK n ng cao cho c c m«n To n, VËt lý, Ho häc vµ Sinh häc, c c m«n häc cßn l¹i sö dông SGK theo ch ng tr nh chuèn. Ngoµi ra, häc sinh sö dông mét sè tµi liöu tù chän Ó häc c c chñ Ò tù chän b m s t. C u 23. Häc sinh ban Khoa häc x héi vµ Nh n v n sï häc theo s ch gi o khoa vµ tµi liöu häc tëp nµo? Häc sinh ban KHXH-NV sï sö dông SGK n ng cao cho c c m«n Ng v n, LÞch sö, Þa lý vµ Ngo¹i ng, SGK theo ch ng tr nh chuèn cho nh ng m«n häc cßn l¹i. Ngoµi ra häc sinh sö dông mét sè tµi liöu tù chän Ó häc c c chñ Ò tù chän b m s t. C u 24. Häc sinh ban C b n sï häc theo s ch gi o khoa vµ tµi liöu häc tëp nµo? Häc sinh cã nhu cçu häc mét sè m«n häc cã néi dung n ng cao th sï sö dông c c SGK n ng cao hoæc SGK ch ng tr nh chuèn kõt hîp víi c c chñ Ò tù chän n ng cao Ó häc c c m«n häc nµy. C c m«n häc cßn l¹i sö dông SGK ch ng tr nh chuèn. Häc sinh còng cã thó sö dông c c tµi liöu d¹y häc tù chän Ó häc c c chñ Ò tù chän nh nªu ë c u

19 C u 25. Ai tham gia vµo viöc biªn so¹n c c s ch gi o khoa THPT? Danh s ch t c gi tham gia biªn so¹n s ch gi o khoa (bao gåm Tæng Chñ biªn, Chñ biªn, t c gi ) do Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o quyõt Þnh c n cø vµo Ò nghþ cña c c Héi ång bé m«n vµ mét sè c quan cã tr ch nhiöm. Tæng Chñ biªn, Chñ biªn, t c gi s ch gi o khoa (SGK) îc lùa chän lµ c c nhµ khoa häc trong vµ ngoµi ngµnh gi o dôc, c c nhµ s ph¹m, gi ng viªn c c tr êng s ph¹m, c c gi o viªn phæ th«ng cã nhiòu kinh nghiöm gi ng d¹y. Trong sè c c t c gi SGK THPT lçn nµy, cã nhiòu t c gi tõng tham gia biªn so¹n SGK (kó c SGK thý ióm ph n ban) cã nhiòu kinh nghiöm biªn so¹n SGK phæ th«ng. Riªng víi SGK líp 10 cã gçn 200 t c gi tham gia, trong ã cã trªn 100 t c gi nhiòu n m biªn so¹n SGK. C u 26. S ch gi o khoa THPT îc biªn so¹n theo quy tr nh nµo? Ó tæ chøc biªn so¹n, thý ióm, thèm Þnh s ch gi o khoa THPT, Bé Gi o dôc vµ µo t¹o thµnh lëp Ban chø ¹o æi míi ch ng tr nh gi o dôc THPT do mét Thø tr ëng phô tr ch. Ban nµy cã nhiöm vô x c Þnh quan ióm vµ c c yªu cçu biªn so¹n nh»m m b o Þnh h íng cña ng vµ Nhµ n íc trong lünh vùc gi o dôc, phï hîp víi Æc ióm cña cêp THPT ; tæ chøc lùa chän t c gi theo tiªu chuèn vµ quy tr nh îc thó chõ ho ; chø ¹o viöc thùc hiön tiõn é biªn so¹n vµ thèm Þnh. ViÖc biªn so¹n, thèm Þnh vµ ban hµnh s ch gi o khoa THPT îc tiõn hµnh theo quy tr nh gåm c c b íc sau : B íc mét : TËp huên cho t c gi vò ch ng tr nh, c c quan ióm cçn qu n triöt vµ c c yªu cçu cçn ¹t èi víi SGK sï îc biªn so¹n. Tæ chøc nh gi SGK hiön hµnh, tham kh o ph ng ph p biªn so¹n SGK cña mét sè n íc îc chän lùa trong khu vùc vµ trªn thõ giíi. B íc hai : X y dùng Ò c ng SGK. D íi sù chø ¹o cña Tæng Chñ biªn, Chñ biªn, c c t c gi x y dùng Ò c ng SGK vµ biªn so¹n mét sè bµi méu, lêy ý kiõn cña c c chuyªn gia vµ gi o viªn vò Ò c ng vµ bµi méu, sau ã tæ chøc d¹y thö mét sè bµi. B íc ba : Tæ chøc biªn so¹n SGK. Trong b íc nµy, ång thêi víi viöc biªn so¹n, cßn cã c c ho¹t éng nh i thùc tõ xuèng c c tr êng ; th«ng qua c c bµi so¹n ; trao æi gi a c c nhãm t c gi c c m«n cã liªn quan. 19

20 B íc bèn : Tæ chøc thèm Þnh SGK Ó thý ióm. C n cø vµo sù giíi thiöu cña c c c quan chøc n ng cña Bé vµ Th êng trùc Héi ång bé m«n, l nh ¹o Bé Gi o dôc vµ µo t¹o xem xðt vµ ra quyõt Þnh thµnh lëp Héi ång thèm Þnh SGK, bao gåm Chñ tþch, Phã Chñ tþch, Th ký vµ c c Uû viªn. Thµnh phçn Héi ång thèm Þnh lµ c c nhµ khoa häc, c c nhµ s ph¹m, c n bé chø ¹o, gi o viªn trùc tiõp gi ng d¹y cã nhiòu kinh nghiöm. T c gi cña nh ng cuèn s ch îc thèm Þnh kh«ng tham gia Héi ång nµy. B n th o SGK îc göi cho tõng thµnh viªn Ó nghiªn cøu 2 tuçn tr íc khi häp Héi ång thèm Þnh. NhiÖm vô cña Héi ång thèm Þnh lµ nh gi chêt l îng b n th o SGK, tham gãp c c ý kiõn Ó t c gi tiõp tôc hoµn thiön. Héi ång tiõn hµnh thèm Þnh 2 vßng. Sau thèm Þnh vßng 1, t c gi tiõn hµnh söa ch a theo yªu cçu cña Héi ång Ó tiõp tôc thèm Þnh vßng 2. Trong lçn thèm Þnh nµy, th êng trùc Héi ång thèm Þnh îc giao nhiöm vô kióm tra viöc chønh söa cña t c gi. Bé Gi o dôc vµ µo t¹o chø cho phðp in vµ sö dông SGK Ó tiõn hµnh thý ióm khi Héi ång thèm Þnh Ò nghþ. B íc n m : Tæ chøc thý ióm SGK. Mçi cuèn SGK îc thý ióm hai vßng. Sè l îng tr êng vµ Þa bµn thý ióm m b o týnh ¹i diön cho c n íc. Trong qu tr nh thý ióm Òu tæ chøc s kõt vµ tæng kõt h»ng n m Ó nh gi c c u nh îc ióm cña SGK thý ióm, nh»m gióp c c t c gi iòu chønh nh ng sai sãt vµ nh ng bêt hîp lý. B íc s u : Hoµn thiön SGK thý ióm. C n cø vµo kõt qu thý ióm vµ viöc tæ chøc lêy ý kiõn ãng gãp réng r i, c c t c gi tiõp tôc hoµn thiön b n th o SGK tr íc khi tæ chøc thèm Þnh Ó trión khai ¹i trµ. B íc b y : Tæ chøc thèm Þnh SGK ë cêp quèc gia theo óng luët Þnh Ó trión khai ¹i trµ. C n cø vµo Ò nghþ cña Héi ång thèm Þnh, Bé Gi o dôc vµ µo t¹o ra quyõt Þnh cho phðp in thö vµ tiõp tôc lêy ý kiõn cña c c Þa ph ng, c c Héi chuyªn ngµnh, c c nhµ khoa häc, gi o viªn giái ang trùc tiõp gi ng d¹y. B íc t m : C n cø vµo c c ý kiõn ãng gãp, t c gi hoµn thiön SGK in thö, tr nh l nh ¹o Bé Gi o dôc vµ µo t¹o phª duyöt vµ in ¹i trµ. C u 27. ViÖc tæ chøc ph t hµnh s ch gi o khoa THPT sï îc tiõn hµnh nh thõ nµo Ó häc sinh vïng khã kh n cã ñ SGK cho n m häc ? Bé Gi o dôc vµ µo t¹o giao nhiöm vô cho Nhµ xuêt b n Gi o dôc phèi hîp víi c c Së Gi o dôc vµ µo t¹o vµ c c C«ng ty S ch ThiÕt bþ tr êng häc cña 20

21 têt c c c tønh, thµnh phè trong c n íc m b o p øng mäi nhu cçu vò SGK líp 10 míi cho häc sinh ë mäi Þa bµn thuéc Þa ph ng m nh, Æc biöt lµ vïng s u, vïng xa, miòn nói. C u 28. Häc sinh cã ñ SGK THPT Ó häc vµo n m häc ? Ngoµi ph ng thøc cung øng SGK nh trªn, Uû ban nh n d n vµ Së Gi o dôc vµ µo t¹o c c tønh, thµnh phè cßn chø ¹o c c tr êng THPT, Æc biöt lµ ë c c vïng khã kh n, mua SGK líp 10 míi a vµo Tñ s ch gi o khoa dïng chung cho häc sinh nghìo cã thó m în Ó häc tëp. Bé Gi o dôc vµ µo t¹o còng yªu cçu Nhµ xuêt b n Gi o dôc phèi hîp víi c c C«ng ty S ch ThiÕt bþ tr êng häc thùc hiön ph t phiõu u tiªn gi m gi b n lî SGK cho c c häc sinh thuéc diön chýnh s ch, häc sinh nghìo v ît khã... Víi chñ tr ng vµ biön ph p nªu trªn, häc sinh sï cã ñ SGK Ó häc tëp tr íc ngµy khai gi ng n m häc míi. 21

22 PhÇn 4 : Ph ng ph p, ph ng tiön d¹y häc trong tr êng THPT C u 29. T¹i sao ph i æi míi ph ng ph p d¹y häc ë tr êng THPT? Víi môc tiªu gi o dôc x c Þnh cçn ph i cã nh ng ph ng ph p gi o dôc thých hîp. Khi môc tiªu gi o dôc thay æi th ph ng ph p gi o dôc còng cçn thay æi cho phï hîp. Trong c«ng cuéc æi míi ch ng tr nh gi o dôc phæ th«ng hiön nay, iòu thay æi tr íc hõt lµ môc tiªu gi o dôc. Con ng êi ViÖt Nam îc µo t¹o cçn cã c c phèm chêt vµ n ng lùc p øng ßi hái cña sù ph t trión kinh tõ x héi ë ViÖt Nam, ång thêi thých øng víi bèi c nh héi nhëp quèc tõ. tõ l u ph ng ph p gi o dôc nãi chung, ph ng ph p d¹y häc nãi riªng ë n íc ta bþ phª ph n lµ l¹c hëu, tr trö. ã lµ nh ng ph ng ph p gi ng d¹y theo lèi truyòn thô mét chiòu, p Æt, t¹o cho ng êi häc c ch häc tëp bþ éng, h¹n chõ viöc ph t trión c c phèm chêt linh ho¹t, éc lëp, s ng t¹o cña t duy, kh n ng øng dông nh ng kiõn thøc vµ kü n ng thu nhën îc vµo thùc tiôn. Ngoµi ra èi t îng gi o dôc còng cã nh ng thay æi trong qu tr nh ph t trión t m lý, sinh lý, nhën thøc, kh«ng chêp nhën nh ng ph ng ph p d¹y häc cò nãi trªn. C u 30. Ph ng ph p d¹y häc ë tr êng THPT îc æi míi theo ph ng h íng nµo? Theo LuËt Gi o dôc 2005, ph ng ph p gi o dôc phæ th«ng ph i ph t huy îc týnh tých cùc, tù gi c, chñ éng, s ng t¹o cña häc sinh ; phï hîp víi Æc tr ng m«n häc, Æc ióm èi t îng häc sinh, iòu kiön cña tõng líp häc ; båi d ìng cho häc sinh ph ng ph p tù häc, kh n ng hîp t c ; rìn luyön kü n ng vën dông kiõn thøc vµo thùc tiôn ; t c éng Õn t nh c m, em l¹i niòm vui, høng thó vµ tr ch nhiöm häc tëp cho häc sinh. Ph ng ph p d¹y häc ë tr êng THPT ph i tu n theo nh ng yªu cçu îc quy Þnh ë LuËt Gi o dôc. Ngoµi ra, häc sinh THPT, víi nh ng Æc ióm vò tr nh 22

23 é t duy, kü n ng häc tëp cçn îc tæ chøc vµ h íng dén theo nh ng h nh thøc phï hîp nh»m ph t huy kh n ng tù nghiªn cøu, tù häc cña mçi häc sinh. C u 31. S ch gi o khoa THPT îc biªn so¹n víi tinh thçn æi míi ph ng ph p d¹y häc nh thõ nµo? Bé Gi o dôc vµ µo t¹o a ra c c yªu cçu cho viöc biªn so¹n SGK phæ th«ng, trong ã cã yªu cçu lµ : trùc tiõp gãp phçn vµo viöc æi míi ph ng ph p d¹y häc. ViÖc biªn so¹n SGK ë cêp THPT ph i thùc hiön c c yªu cçu nµy. SGK THPT ph i b m s t môc tiªu vµ ch ng tr nh gi o dôc THPT. Bªn c¹nh hö thèng tri thøc chung, néi dung SGK îc bæ sung nh ng yõu tè thùc hµnh, vën dông kiõn thøc vµo thùc tiôn ; SGK chó träng c c néi dung thý nghiöm, thùc hµnh, nh ng t nh huèng thùc tiôn. SGK THPT îc biªn so¹n nh nh ng tµi liöu tù häc th«ng qua nh ng gîi ý d íi d¹ng lönh hoæc c u hái. CÊu tróc vµ c ch thó hiön cña s ch gi o khoa gióp n ng cao kh n ng tù häc cña häc sinh. C u 32. Ph ng ph p d¹y häc èi víi cïng mét m«n häc cã g gièng nhau vµ kh c nhau gi a c c ban? Mçi häc sinh Òu häc têt c c c m«n häc theo KÕ ho¹ch gi o dôc. V vëy, èi víi cïng mét m«n häc ë c c ban nh Gi o dôc c«ng d n, C«ng nghö, Tin häc, ThÓ dôc,... th kh«ng cã sù kh c biöt vò ph ng ph p d¹y häc. Tuy nhiªn, èi víi nh ng m«n cã néi dung n ng cao, ch¼ng h¹n m«n To n mét m«n n ng cao èi víi ban KHTN vµ kh«ng n ng cao èi víi ban KHXH-NV th kh«ng nhêt thiõt ph i gi ng d¹y theo mét c ch gièng nhau. Ph ng ph p d¹y häc cçn îc vën dông mét c ch linh ho¹t khi néi dung, èi t îng cã nh ng Æc ióm kh c nhau. Do ã cã thó d¹y To n ë ban KHTN víi cïng mét chñ Ò nh ë ban KHXH-NV song gi o viªn cã thó chän mét ph ng ph p kh c, mét h nh thøc tæ chøc d¹y häc kh c, ch¼ng h¹n sö dông c c ph ng ph p gióp ng êi häc tù ph t hiön, tù gi i quyõt vên Ò, nç lùc trong viöc kh i qu t ho Ó rót ra kõt luën. 23

24 C u 33. Ph ng ph p d¹y häc c c chñ Ò tù chän cã kh c ph ng ph p d¹y häc c c m«n häc kh«ng? Tr íc m¾t, ch ng tr nh tù chän bao gåm c c chñ Ò b m s t, n ng cao. Nh ng chñ Ò ã g¾n bã chæt chï víi néi dung, ch ng tr nh, SGK. Do ã, tuú theo lo¹i chñ Ò, tõ yªu cçu cçn ph i ¹t mµ cã c ch chän lùa ph ng ph p d¹y häc thých hîp. Ph ng ph p d¹y häc ph i c n cø vµo tr nh é cña häc sinh. èi víi häc sinh häc c c chñ Ò b m s t cçn ph i gîi ý, cñng cè, lµm méu,... èi víi häc sinh chän c c chñ Ò n ng cao th nªn tæ chøc vµ h íng dén häc sinh b»ng c c gîi ý cçn thiõt Ó häc sinh tù gi i quyõt, t m kiõm c c mèi liªn hö gi a phçn häc vµ phçn n ng cao, gîi ý Ó tiõp tôc nghiªn cøu, ph t trión c c vên Ò ã nh»m t¹o høng thó vµ p øng nguyön väng cña nh ng èi t îng nµy. C u 34. Yªu cçu vò c së vët chêt cçn thiõt cña tr êng THPT ph n ban cã g kh c c së vët chêt cña tr êng THPT tr íc y? C së vët chêt cçn thiõt cho ph n ban vò c b n nh èi víi ch ng tr nh kh«ng ph n ban nh ng cã mét sè yªu cçu cao h n sau y : Cã phßng Tin häc víi sè l îng m y vi týnh tèi thióu lµ 25 m y, îc kõt nèi Internet Ó thùc hiön ch ng tr nh Tin häc (2 tiõt/tuçn cña líp 10) ; Cã thiõt bþ d¹y häc theo danh môc thiõt bþ d¹y häc tèi thióu do Bé Gi o dôc vµ µo t¹o ban hµnh ; Cã kho chøa thiõt bþ d¹y häc vµ phßng häc bé m«n theo quy Þnh cña Bé Gi o dôc vµ µo t¹o. C u 35. ThiÕt bþ d¹y häc cçn îc qu n lý vµ sö dông nh thõ nµo ë c c tr êng THPT? Ó qu n lý vµ sö dông cã hiöu qu thiõt bþ d¹y häc trang bþ, cçn ph i tæ chøc thùc hiön tèt c c c«ng viöc sau : KiÓm tra, rµ so t toµn bé thiõt bþ hiön cã, c n cø danh môc vµ méu thiõt bþ d¹y häc tèi thióu îc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o ban hµnh Ó mua s¾m ñ thiõt bþ d¹y häc tèi thióu phï hîp víi t nh h nh thùc tõ nhµ tr êng, tr nh l ng phý. 24

25 Huy éng c c nguån kinh phý Ó söa ch a, thay thõ bµn ghõ ñ tiªu chuèn, thùc hiön thý nghiöm thùc hµnh trªn líp ; t ng c êng Çu t c së vët chêt söa ch a, x y míi kho chøa thiõt bþ d¹y häc, phßng thý nghiöm, phßng häc bé m«n, trang bþ tñ, gi Ó b o qu n vµ trión khai sö dông thiõt bþ d¹y häc îc trang bþ. C n èi, s¾p xõp c n bé, gi o viªn cã chuyªn m«n, kinh nghiöm Ó phô tr ch, b o qu n vµ chuèn bþ thiõt bþ cho gi o viªn thùc hiön thý nghiöm trªn líp îc thuën lîi. X y dùng kõ ho¹ch vµ ph ng n cô thó Ó sö dông thiõt bþ d¹y häc îc trang bþ. Tæ chøc vµ duy tr viöc tëp huên th êng xuyªn cho gi o viªn øng líp sö dông thiõt bþ th«ng qua sinh ho¹t chuyªn m«n. Tæ chøc thi sö dông thiõt bþ d¹y häc trong nhµ tr êng, ph t éng phong trµo tù lµm å dïng d¹y häc Ó bæ sung thªm thiõt bþ d¹y häc phï hîp víi thùc tõ Þa ph ng. T ng c êng c«ng t c kióm tra, nh gi viöc sö dông thiõt bþ d¹y häc cña gi o viªn vµ häc sinh. 25

26 PhÇn 5 : nh gi, thi cö ë THPT C u 36. T¹i sao ph i æi míi kióm tra nh gi? æi míi kióm tra nh gi Ó phï hîp víi ch ng tr nh, s ch gi o khoa míi, nh»m nh gi óng chêt l îng µo t¹o toµn diön èi víi häc sinh. CÇn æi míi viöc ra Ò kióm tra, h nh thøc tæ chøc kióm tra Ó nh gi kh ch quan, c«ng b»ng h n kõt qu häc tëp cña häc sinh. C u 37. ViÖc æi míi nh gi kõt qu häc tëp cña häc sinh ë tr êng THPT îc tiõn hµnh theo h íng nµo? ViÖc æi míi nh gi kõt qu häc tëp cña häc sinh ë tr êng THPT îc tiõn hµnh theo h íng : æi míi c ch ra Ò kióm tra : Tr íc y gi o viªn chñ yõu kióm tra nh gi häc tëp cña häc sinh b»ng h nh thøc tù luën. Trong viöc æi míi kióm tra nh gi, gi o viªn t ng c êng sö dông h nh thøc tr¾c nghiöm kh ch quan hoæc kõt hîp víi h nh thøc tù luën tuú theo m«n häc. æi míi c ch nh gi trong qu tr nh häc tëp, cô thó lµ : ngoµi viöc gi o viªn nh gi häc sinh nh tr íc y, häc sinh cßn îc tù nh gi. C u 38. nh gi kõt qu häc tëp cña häc sinh èi víi c c m«n häc tù chän cã g kh c so víi nh gi kõt qu häc tëp cña häc sinh èi víi c c m«n häc b¾t buéc? nh gi kõt qu häc tëp cña häc sinh èi víi c c m«n häc tù chän gåm kióm tra, cho ióm, týnh ióm trung b nh vµ tham gia týnh ióm trung b nh c c m«n häc kh«ng cã g kh c so víi nh gi kõt qu häc tëp cña häc sinh èi víi c c m«n häc b¾t buéc. M«n häc tù chän còng cã c c lo¹i ióm sau y : a) ióm kióm tra th êng xuyªn, gåm : KiÓm tra miöng ; KiÓm tra d íi 1 tiõt ; KiÓm tra thùc hµnh d íi 1 tiõt. 26

27 b) ióm kióm tra Þnh k quy Þnh trong ph n phèi ch ng tr nh, gåm : KiÓm tra viõt tõ 1 tiõt trë lªn ; KiÓm tra thùc hµnh tõ 1 tiõt trë lªn ; KiÓm tra häc k. C u 39. KÕt qu häc tëp cña häc sinh îc nh gi nh thõ nµo khi häc c c chñ Ò tù chän? Bé Gi o dôc vµ µo t¹o ban hµnh Quy chõ nh gi xõp lo¹i häc sinh trung häc c së vµ trung häc phæ th«ng. KÕt qu häc tëp c c chñ Ò tù chän cña häc sinh îc nh gi nh sau : C c tiõt häc tù chän îc coi nh c c tiõt häc kh c trong ch ng ã khi kióm tra kõt qu häc tëp. ióm kióm tra khi häc chñ Ò tù chän cña m«n häc nµo th tham gia vµo týnh ióm trung b nh m«n häc ã. C u 40. Häc sinh häc ban C b n cã thó tham dù tuyón sinh vµo c c tr êng Trung cêp chuyªn nghiöp, Cao ¼ng, ¹i häc nh häc sinh c c ban Khoa häc tù nhiªn vµ Khoa häc x héi vµ Nh n v n kh«ng? Häc sinh häc ban C b n cã thó tham dù tuyón sinh vµ îc vµo häc c c tr êng Trung cêp chuyªn nghiöp, Cao ¼ng, ¹i häc nh häc sinh ban KHTN vµ ban KHXH-NV. C u 41. Tæ chøc d¹y häc ph n ban ë c c tr êng THPT cã cçn tiõn hµnh ång thêi víi viöc c i tiõn tæ chøc thi tèt nghiöp THPT vµ thi tuyón sinh vµo c c tr êng Trung cêp chuyªn nghiöp, Cao ¼ng, ¹i häc kh«ng? Tæ chøc d¹y häc ph n ban ë c c tr êng THPT cçn tiõn hµnh ång thêi víi viöc c i tiõn tæ chøc thi tèt nghiöp THPT vµ thi tuyón sinh vµo c c tr êng Trung cêp chuyªn nghiöp, Cao ¼ng, ¹i häc. Ò thi tèt nghiöp vµ tuyón sinh Trung cêp chuyªn nghiöp, Cao ¼ng, ¹i häc Òu ph i b m s t ch ng tr nh THPT. 27

28 PhÇn 6 : Tæ chøc thùc hiön ph n ban ë c c tr êng THPT C u 42. Nhµ tr êng THPT lùa chän vµ tæ chøc c c ban trong tr êng THPT dùa theo c c tiªu chuèn nµo? Tr íc khi ra th«ng b o tuyón sinh h»ng n m, HiÖu tr ëng tr êng THPT ph i lëp ph ng n ph n ban. Ph ng n ph n ban ph i x c Þnh râ c c ban, sè líp cña tõng ban vµ îc x y dùng trªn c c c n cø sau y : 1. ChØ tiªu tuyón sinh îc giao h»ng n m. 2. T nh h nh éi ngò gi o viªn cña nhµ tr êng. 3. C së vët chêt. 4. yªu cçu µo t¹o nguån nh n lùc cña Þa ph ng. Trong th«ng b o tuyón sinh, c c tr êng THPT ph i nªu râ ph ng n ph n ban Ó häc sinh vµ gia nh häc sinh biõt. C u 43. Tr êng THPT cã nhêt thiõt ph i tæ chøc c 3 ban hay kh«ng? Tr êng THPT kh«ng nhêt thiõt ph i tæ chøc c 3 ban. èi víi c c tr êng cã iòu kiön, cã thó tæ chøc c 3 ban ; èi víi c c tr êng ch a cã iòu kiön, cã thó tæ chøc 2 ban hoæc 1 ban. TÊt c c c tr êng ph i qu n triöt yªu cçu chung lµ cè g¾ng më réng c héi lùa chän h nh thøc häc ph n ho cho häc sinh trong iòu kiön cho phðp. C u 44. CÊp qu n lý nµo sï duyöt ph ng n ph n ban cña mçi tr êng THPT? Phª duyöt ph ng n ph n ban cña tr êng THPT lµ Gi m èc Së Gi o dôc vµ µo t¹o chñ qu n cña tr êng THPT hoæc HiÖu tr ëng (Gi m èc) c së gi o dôc ¹i häc cã tr êng hoæc khèi THPT chuyªn. 28

29 C u 45. C c tr êng THPT ë c c vïng cã nhiòu khã kh n (miòn nói, vïng s u, vïng xa, vïng h i o...) ch a trión khai ph n ban vµo n m häc míi cã îc kh«ng? Thùc hiön NghÞ quyõt sè 478/2004/NQUBTVQH11 ngµy cña Uû ban th êng vô Quèc héi vò viöc iòu chønh tiõn é trión khai ¹i trµ SGK cêp THPT vµ kõt luën cña Thñ t íng ChÝnh phñ Chñ tþch Héi ång Quèc gia gi o dôc t¹i phiªn häp cña Héi ång ngµy vò ph ng n iòu chønh ph n ban, tõ n m häc , toµn quèc trión khai thùc hiön ph n ban tõ líp 10. Do ã, c c tr êng THPT trong c n íc Òu ph i trión khai thùc hiön ph n ban ë líp 10 tõ n m häc Ph ng n ph n ban îc chuèn bþ phï hîp víi c c tr êng THPT cã iòu kiön, hoµn c nh kh c nhau. C u 46. Tr êng THPT chuyªn sï thùc hiön ph n ban nh thõ nµo? ViÖc tæ chøc ph n ban trong c c tr êng, khèi THPT chuyªn îc thùc hiön nh c c tr êng THPT kh c. Dï chän ban nµo th m«n chuyªn vén d¹y häc theo SGK n ng cao (trõ m«n chuyªn lµ Tin häc chø cã SGK biªn so¹n theo ch ng tr nh chuèn) víi thêi l îng b»ng 150% thêi l îng cña ch ng tr nh n ng cao 8 m«n hoæc ch ng tr nh chuèn Tin häc t ng øng. èi víi c c tønh, thµnh phè cã tr êng THPT chuyªn, HiÖu tr ëng x y dùng ph ng n ph n ban tr nh Gi m èc Së Gi o dôc vµ µo t¹o phª duyöt. èi víi c së gi o dôc ¹i häc cã tr êng hoæc khèi THPT chuyªn, HiÖu tr ëng tr êng THPT chuyªn hoæc Khèi tr ëng THPT chuyªn x y dùng ph ng n ph n ban tr nh HiÖu tr ëng tr êng ¹i häc, Gi m èc ¹i häc phª duyöt. C u 47. Tr êng, khèi THPT chuyªn thùc hiön ph n ban sï dïng s ch gi o khoa nµo? ViÖc sö dông SGK cña c c ban trong tr êng THPT chuyªn nh sau : èi víi m«n häc cã SGK n ng cao, m«n chuyªn thùc hiön theo ch ng tr nh, SGK n ng cao vµ h íng dén cña Bé Gi o dôc vµ µo t¹o vò néi dung d¹y häc ; 29

30 Riªng m«n chuyªn Tin häc, d¹y häc theo ch ng tr nh chuèn vµ h íng dén cña Bé Gi o dôc vµ µo t¹o vò néi dung d¹y häc ; Víi m«n kh«ng chuyªn, thùc hiön ch ng tr nh vµ SGK theo ph ng n ph n ban îc phª duyöt. C u 48. Tr êng THPT D n téc néi tró cã thùc hiön ph n ban kh«ng? TÊt c c c tr êng THPT D n téc néi tró Òu ph i thùc hiön ph n ban ë líp 10 tõ n m häc C u 49. C c tr êng THPT ch a cã gi o viªn Tin häc vµ Ngo¹i ng th tæ chøc d¹y häc c c m«n nµy nh thõ nµo? T¹i QuyÕt Þnh sè 16/Q -BGD& T ngµy cña Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o vò viöc ban hµnh Ch ng tr nh gi o dôc phæ th«ng quy Þnh : líp 10 THPT ph n ban cã 2 tiõt Tin häc/tuçn, líp 11 vµ líp 12 Òu cã 1,5 tiõt/tuçn. y lµ yªu cçu b¾t buéc èi víi viöc tæ chøc d¹y häc ë THPT. C n cø iòu kiön cña tr êng, HiÖu tr ëng tr nh Gi m èc Së Gi o dôc vµ µo t¹o phª duyöt kõ ho¹ch bè trý gi o viªn vµ chuèn bþ phßng m y vi týnh Ó d¹y m«n Tin häc. Së Gi o dôc vµ µo t¹o lëp kõ ho¹ch Ò nghþ tuyón dông gi o viªn vµ bè trý kinh phý mua s¾m thiõt bþ tr nh Uû ban nh n d n cêp tønh quyõt Þnh. NÕu t¹m thêi ch a cã ñ gi o viªn th cã thó hîp ång ng¾n h¹n nh ng ng êi cã tr nh é ¹i häc c«ng nghö th«ng tin vµ cã n ng lùc s ph¹m Ó gi ng d¹y. Nhµ tr êng cçn båi d ìng nh ng gi o viªn nµy vò nghiöp vô s ph¹m Ó b o m yªu cçu cña c«ng t c gi ng d¹y. èi víi m«n Ngo¹i ng, nh ng häc sinh häc Ngo¹i ng ë cêp THCS th tiõp tôc häc Ngo¹i ng ã ë THPT ; nh ng häc sinh ch a häc Ngo¹i ng ë THCS hoæc häc thø tiõng kh«ng bè trý îc ë THPT th t¹m thêi häc Ch ng tr nh Ngo¹i ng 3 n m. Trong sè nh ng häc sinh tuy ch a häc Ngo¹i ng ë THCS hoæc häc thø tiõng kh c nh ng cã iòu kiön, kh n ng vµ nguyön väng häc theo Ch ng tr nh Ngo¹i ng 7 n m th HiÖu tr ëng xem xðt quyõt Þnh tõng tr êng hîp. NÕu nhµ tr êng ch a cã gi o viªn Ngo¹i ng th cçn b o c o víi Së Gi o dôc vµ µo t¹o Ó cã gi i ph p kh¾c phôc. Cã thó t¹m thêi sö dông gi o viªn hîp ång Ó gi ng d¹y. 30

31 TÊt c c c tr êng THPT v lý do nµo ã ch a thó trión khai d¹y häc c c m«n Ngo¹i ng, Tin häc (hay bêt k m«n häc nµo kh c îc quy Þnh trong KÕ ho¹ch gi o dôc) Òu ph i b o c o víi Së Gi o dôc vµ µo t¹o Ó tæng hîp b o c o víi Bé Gi o dôc vµ µo t¹o ngay khi khai gi ng n m häc. C u 50. Nhµ tr êng THPT cã thó chø tæ chøc ban C b n cã îc kh«ng? NÕu îc th c c tiõt d¹y häc tù chän sï îc sö dông nh thõ nµo? Tr êng THPT cã thó chø tæ chøc d¹y häc ban C b n, kh«ng cã ban Khoa häc tù nhiªn vµ ban Khoa häc x héi vµ Nh n v n. Theo KÕ ho¹ch gi o dôc, thêi l îng dµnh cho d¹y häc tù chän cña ban C b n lµ 4 tiõt/tuçn. èi víi ban C b n, sö dông thêi l îng d¹y häc tù chän theo mét trong hai c ch sau y : a) D¹y häc tõ 1 Õn 3 m«n n ng cao trong sè 8 m«n cã néi dung n ng cao (To n, VËt lý, Ho häc, Sinh häc, Ng v n, LÞch sö, Þa lý, Ngo¹i ng ). C c m«n nµy cã thó d¹y theo SGK n ng cao hoæc SGK ch ng tr nh chuèn kõt hîp víi c c chñ Ò tù chän n ng cao. Thêi l îng d¹y häc tù chän cßn l¹i dµnh Ó d¹y c c chñ Ò b m s t. b) D¹y têt c c c m«n theo SGK ch ng tr nh chuèn vµ chñ Ò b m s t cña c c m«n häc cã trong KÕ ho¹ch gi o dôc. C u 51. Ban Khoa häc tù nhiªn hoæc ban Khoa häc x héi vµ Nh n v n cã thó chø d¹y 3 trong sè 4 m«n häc n ng cao cã îc kh«ng? Theo KÕ ho¹ch gi o dôc cña ch ng tr nh Gi o dôc phæ th«ng th ban Khoa häc tù nhiªn cã 4 m«n häc n ng cao lµ To n, VËt lý, Ho häc, Sinh häc vµ ban Khoa häc x héi vµ Nh n v n cã 4 m«n häc n ng cao lµ Ng v n, LÞch sö, Þa lý, Ngo¹i ng. Do ã, ban KHTN vµ ban KHXH-NV Òu ph i d¹y häc ñ 4 m«n häc n ng cao. C u 52. ViÖc quyõt Þnh tæ chøc c c ban trong tr êng THPT dùa trªn nguyön väng cña häc sinh hay dùa trªn iòu kiön thùc tõ cña tr êng? ViÖc quyõt Þnh tæ chøc c c ban trong tr êng THPT dùa vµo c kh n ng tæ chøc thùc hiön cña nhµ tr êng vµ c nguyön väng cña häc sinh. 31

32 C u 53. Häc sinh dù tuyón vµo líp 10 THPT ph i ng ký nguyön väng häc ë ban nµo tr íc hay sau khi tuyón sinh? Nhµ tr êng THPT h íng dén häc sinh tróng tuyón ng ký nguyön väng lùa chän ban sao cho phï hîp víi n ng lùc, xu h íng lùa chän nghò nghiöp sau nµy cña c c em. ViÖc häc sinh ng ký hay kh«ng ng ký nguyön väng häc ë ban nµo khi lµm n dù tuyón vµo líp 10 thùc hiön theo th«ng b o tuyón sinh cña c c tr êng THPT. C u 54. Häc sinh cã îc chuyón ban trong qu tr nh häc tëp ë tr êng THPT? NÕu cã, häc sinh îc chuyón nhiòu nhêt lµ mêy lçn? Häc sinh îc chuyón ban 1 lçn sau khi hoµn thµnh ch ng tr nh líp 10 THPT. ViÖc cã cho phðp häc sinh chuyón ban hay kh«ng cho chuyón ban do HiÖu tr ëng quyõt Þnh sau khi trao æi ý kiõn víi gi o viªn chñ nhiöm líp vµ nõu cçn th trao æi c víi c c gi o viªn bé m«n. C n cø chñ yõu Ó cho phðp chuyón ban lµ nguyön väng, n ng lùc häc tëp cña häc sinh vµ iòu kiön s¾p xõp líp cña nhµ tr êng. C u 55. Häc sinh tèt nghiöp trung häc c së ch a îc häc Ngo¹i ng, khi vµo häc THPT cã thó chän häc ban Khoa häc x héi vµ Nh n v n îc kh«ng? Häc sinh tèt nghiöp THCS ch a îc häc Ngo¹i ng cã thó îc chän Ban KHXH-NV nõu cã iòu kiön, kh n ng häc theo ch ng tr nh Ngo¹i ng 7 n m, cã cam kõt cña häc sinh vµ îc HiÖu tr ëng xem xðt, cho phðp tõng tr êng hîp. C u 56. Khi tæ chøc d¹y häc tù chän, nõu cã qu nhiòu häc sinh chän häc cïng mét m«n th nhµ tr êng cçn lµm g? 32 ViÖc bè trý d¹y häc tù chän c n cø vµo c c iòu kiön sau : NguyÖn väng cña häc sinh ;

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th II V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th ng 11 n m 2013 HéI ång XUÊT B N L HåNG ANH Chñ tþch Héi ång INH THÕ HUYNH

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

Huongdan Thu tuc Chuan bi va Thuc hien Du an ADB tai Viet Nam

Huongdan Thu tuc Chuan bi va Thuc hien Du an ADB tai Viet Nam HTKT sè 3476-VIE 3 Lêi nãi Çu Nh»m hç trî cho c«ng cuéc c i c ch nòn kinh tõ vµ x héi cña ViÖt Nam, týnh Õn cuèi n m 2001, céng ång c c nhµ tµi trî quèc tõ cam kõt tµi trî hç trî ph t trión chýnh thøc

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc PhÇn I - më Çu i c së khoa häc cña Ò tµi Trong ch ng tr nh THPT, ë bêt k khèi líp nµo, ch ng phçn nµo còng Òu cã lo¹i bµi tëp: t m gi trþ cùc ¹i hay cùc tióu cña ¹i l îng khi ¹i l îng thay æi (bµi to n

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc HiÖn tr¹ng qu n lý rõng céng ång mét sè tønh vïng miòn nói B¾c Bé vµ Ò xuêt Þnh h íng chýnh s ch khuyõn khých ph t trión rõng céng ång ë ViÖt Nam Ph¹m Xu n Ph ng Vô chýnh s ch Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Annual report V 2004.qxd

Annual report V 2004.qxd Military Bank 2 3 Military Bank Annual report Néi dung / contents Giíi thiöu chung vò ng n hµng Background Sè liöu tµi chýnh giai o¹n 1994-2004 Financial highlight from 1994-2004 M«h nh tæ chøc Organizational

Chi tiết hơn

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c« tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«ng nhën kióu Road vehicles - Rear view mirrors of motorcycles

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users 76-3 IEC 1980 1 Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i 76-3 IEC 1980 2 Lêi nãi Çu Lêi tùa Môc lôc 1. C c Þnh nghüa :... 5 2. Tæng

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsC80F76987BE6A455C72567C20006DBA8C80F7

file://D:MRC964MI-docsC80F76987BE6A455C72567C20006DBA8C80F7 Page 1 of 10 MARD Dù n Ph t trión L m nghiöp X héi S«ng µ Sè 3 Chuyªn Ò vò "Qui Ho¹ch Sö Dông Êt vµ Giao Êt Giao Rõng" Trong sè nµy: Th tæng biªn tëp Qui ho¹ch sö dông Êt vµ giao Êt giao rõng: c së Ó qu

Chi tiết hơn

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N thao (T i b n lçn thø t, cã chønh lý vµ bæ sung) NHμ XUÊT

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

ch13-bai tiet

ch13-bai tiet Ch ng 13 Sinh lý bµi tiõt Th i c c sp cuèi cïng T C, c c chêt k 0 tham gia T C (muèi, chêt éc, thuèc ) gäi lµ chêt bµi tiõt. T/d: + Duy tr æn Þnh ph, Ptt, c n b»ng néi m«i (m u) + Th i c c chêt éc (urª,

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4 Page 1 of 12 B o c o kh o s t chèn o n vò b o tån vµ c c c héi ph t trión t¹i vïng Öm khu b o tån kî gç (phçn 1) 1.më Çu Ph n tých vµ ph t trión thþ trêng (MA&D) lµ mét ph ng ph p îc thõ giíi c«ng nhën

Chi tiết hơn

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte Trao æi nghiöp vô X héi häc sè 1 (77), 2002 67 Vò Hµo Quang 1. Nh ng yõu tè x héi nh h ëng tíi t duy x héi häc cña A. Comte A. Comte îc coi lµ ng êi s ng lëp ra ngµnh x héi häc. ng còng lµ nhµ thùc chøng

Chi tiết hơn

Marketing du lich-lythuyet

Marketing du lich-lythuyet Ch ng I Lý luën chung vò Marketing - Mix trong du lịch 1. Mét sè kh i niöm chung vò hö thèng Marketing trong DL: 1.1. Marketing trong DL: Víi nòn kinh tõ thþ tr êng hiön nay, sù c¹nh tranh ngµy cµng trë

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VK Dang TT - Tap 46

Microsoft Word - VK Dang TT - Tap 46 ng Céng s n ViÖt Nam V n kiön ng toµn tëp tëp 46 1985 Nhµ xuêt b n chýnh trþ quèc gia hµ néi - 2006 3 4 V n kiön ng toµn tëp Þnh, th«ng tri... cña Bé ChÝnh trþ, Ban BÝ th... MÆc dï chóng t«i cã nhiòu cè

Chi tiết hơn

05 TCVN pdf

05 TCVN pdf êng s¾t khæ 143 5mm - Tiªu chuèn thiõt kõ Railway gauge 1435mm - Design standard 1. Quy Þnh chung 1.1. Tiªu chuèn nµy p dông Õn thiõt kõ míi, thiõt kõ më réng vµ c i t¹o êng s¾t khæ 1435 mm. èi víi mét

Chi tiết hơn