Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201"

Bản ghi

1 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ

2 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0 : H NH TR TR N XO H I TR TR N XO Hình trụ tròn xoy Hộp sữ???? Xây dựng : nh t CD x g đ ợc đ đ ợ g n r r n n r Đ ng th ng Đ ng CD đ ng th ng ch Đ đ ng CD h g r D r C đ ợ g D C Khối trụ tròn xoy : x g n không gin gi x C Công th c tính diện tích hình trụ v thể tích c khối trụ C h đ g r đ D x g D n: Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

3 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 í dụ 0 : C ( ) đ đ ng sinh l đ ý u xq di x g ( ) Cô g s đ đú g? xq rh rl C xq xq r h D xq rl í dụ 0 : C ( ) đ đ ng sinh l đ ý u tp di n c ( ) Cô g s đ đú g? tp rl rl r C tp rl r tp D rl r tp í dụ 0 : Cho ( ) đ đ ng sinh l đ ý u T th i tr ( ) Cô g s đ đú g? T rh T r h C N rl D r h N í dụ 04 : M đ r 5cm, chi u co h 7cm Di x g 5 cm 70 cm 70 5 C cm D cm í dụ 05 : M đ r đồ đ ng sinh l Di n c 6 C 4 D 5 í dụ 06 (THPT Nguyễn Tất Th nh) : Cho kh i tr u co Th C kh i tr đ : 9 6 D 4 6 í dụ 07 (THPT Chuyên Thái ình) : Cho kh i tr T đ R n 8 R kh i tr T C 6 R 4 R D 8 R R Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

4 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 ÀI TẬP MẪU CÓ GIẢI THM KHẢO i 0 : C x g ng b ng 00 (cm ) đ đ r c đã 50 (cm ) i tr t ơng ng r (cm) r 4(cm) C r 6(cm) D r (cm) Giải : G i là c iều co củ n r rh 50 () xq r h 00 () Lấy () chi () theo vế đ ợc : () r 00 r 4(cm) () 50 T chọn đáp án i 0 (THPT Thuận Th nh) : g ô g g nh t CD, D 5 D đ đ ng sinh l c nh đ ợ nh t CD qunh tr c l 5 l 4 C l D l Giải : Quy nh t qunh D đ g s l C C D D 4 ; T chọn đáp án i 0 (THPT Thuận Th nh ) : M t tấ ô nh ( đ sẵ ) Ng i t cu n tấ ô đ Nế đ ợc t o đ ng sinh b ng đ r b ng r r C r D r Giải : t đ ng sinh l = ê chi u r ng c nh t sẽ cu n cong l i án kín r đ chu vi củ đường r n đá c r r ; T ch đ l = Chu vi Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

5 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 i 04 (THPT Lê Hồng Phong - Nm Định) : M co 5cm đự g đ ợ 0 5 n c Hỏ đ ng g đ c sấp sỉ b g ê ( đế g p hi)?,7 cm,6 cm C,5cm D,8cm Giải : e ô g c th R h R R h h i 500 h 5 cm, 0,5l 0,5000cm 500cm R, 6cm 5 T chọn đáp án i 05 : Di x g m b ng 4 cm 4 cm u co h (cm) c n b ng h 6 h 4 C h D h Giải : R R R tp xq d R Mặ 4 Rh 4 Rh h 4cm xq T chọn đáp án i 06 (THPT Lƣơng T i ) : g ô g g ô g CD nh b ng 4 Quy ô g đ x g c, t nh đ ợc m n tp c đ 80 C 64 D 48 Giải : tp R Rh 4 R tp T chọn đáp án C tp tp 4 Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

6 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 i 07 (THPT Chuyên ĐH inh) : M t kh i tr ng 6 Nếu chi u co c kh i tr ă g ê g g ê đ đ ợc kh i tr m x g b ng 6 đ kh i tr đ u b ng? 8 C 4 D Giải : G i chi đ u c kh i tr h, chi u co c kh i tr s ă g h ; đ h h e đ : 6 ; xq R h R h 6 R h Chi vế theo vế đ ng th c: R R 4 ; T chọn đáp án C 4 i 08 (THPT Gi Lộc ) : C ô g CD biết c nh b ng G i I, K l n l ợ g đ m c, CD x g x ô g CD quy qunh IK m g o 60 C D Giải : D K C đ đ ng sinh l C ; r I Di x g rl xq ; T chọn đáp án I i 09 (THPT Nguyễn Trãi lần ) : C p ph ơng CD CD nh b ng G i x g đ g đ g i tiế ô g CD CD C D 5 Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

7 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 ' ' C' D' Giải : G i R,h l n l ợ đ g đ u co c kh i tr D CD ô g ê C R C h = đ T R h ; T chọn đáp án i 0 : g ô g g nh t CD, D G i M, N l n l ợ g đ m c D, C Q nh đ x g MN đ ợc m n c đ 6 C 4 D 0 tp tp tp tp Giải : tp xq d đ g rmd, chi u co CD M D uy r suy r 4 xq r =,d r tp T chọn đáp án C N C i (THPT Chuyên Tuyên Qung) : C đ ng co b ng 8 M t mặt ph ng song song v i tr, c theo thiết di ô g D x g i tr b ng 60,80 80,00 C 80,80 D 60,00 Giải : Thiết di n CD ô g 8 h 8 Kho g ừ tr đến mặt ph ng CD d 6 Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

8 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 đ g đ r h d 5 O H y rh xq 80, r h 00 tr T chọn đáp án C O' D i (Tríc đề thi thử lần 4, F ceb k: Gr up T án K, 06) : Gi sử b c m t x g ơ ừ nh đ ợc m đơ đặ g ết kế m t bồn ch p v g 0 Đ t g ê t li u nhất, b n sẽ ch g ị đ co bồ c g g ị đ? 0 é 0,4 é C 0,5 é D 0,6 é Giải : G i r,h r, h 0 l ợt bán kín đá chiều co c kh i tr đ : r r h h Đ g ê t li u nhấ t c s n c kh i tr nhỏ nhất D đ tp r rh r r r r r Chú ý : Đối với các b i Toán ng dụng thực tế thì MỘT ĐẠI LƢỢNG M đạt min/mx khi v chỉ khi M = 0 4 ' ' 0 tp r r r h 0,9m r r ; T chọn đáp án ÀI TẬP À CHÚ Ý : i tập tự luận 0 : x g n c : / đ g đ r u co h b/ u co b g ng 8 Giải : 7 Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

9 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 i tập tự luận 0 : c kh i tr x / đ ng R n b ng b/ đ r 4 u co h 4 8 R c/ u co b g đ x g ng d/ đ g đ ng đ ng sinh b ng Giải : Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH HTN HCM) (zlo fcebook) Gv Tạ Thị im nh (ĐHP HN ) (zlo fcebook) CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM H NH TR Câu 0 (ở GD-ĐT Nghệ n) : Cho kh i tr (T) ết di n qu tr ô g di g 4 x g xq c kh i tr (T) 8 Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

10 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 4 xq 8 xq C xq D 4 xq C ú ý : Thiết diện củ n r cắt bởi một mặt phẳng C thiết diện đi qu r c c m n c ữ nhật bằng nhu (hình ) C thiết diện song song v i tr c c là n c ữ nhật (hình ) O' D O' D Chiều co : O C (hình ) (hình ) OO ' h C O án kín đá : r O Diện íc ung qu n : rh xq Diện íc Thể íc : àn p ần: rh r tp xq đáy đáy h r h Câu 0 : C t m t kh i tr b ng m t mặt ph g đ c c đ ợc m ô g di ng 9 Kh g đị s đ s? Kh i tr 9 Kh i tr n 4 tp 7 C Kh i tr x g 9 D Kh i tr đ đ g s l Giải : xq 9 Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

11 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Câu 0 (THPT Chuyên Ho ng ăn Thụ - Hò ình) : Thiết di n qu tr c c m t kh i tr nh t CD 4, C 5 ( CD thu c hi đ kh i tr ) Th kh i tr C D Câu 04 (THPT Chuyên ĩnh Phúc) : ế c ô g, ế C 5 D Câu 05 : Thiết di n qu tr c c ô g nh b ng đ kh i tr C D 8 4 Câu 06 (THPT Lƣơng T i) : C t kh i tr b i m t mặt ph ng qu tr đ ợc thiết di t ô g nh b ng Th kh i tr đ 0 Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

12 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 C 4 D Câu 07 (THPT Thuận Th nh) : Kh i tr x đ g đ ù g ng C D ng Câu 08 (ở GDĐT Lâm Đồng lần 0) : M đ ng u co b ng 4 Th b ng: 4 C 8 D 6 Câu 09 (THPT Thnh Th y) : Thiết di n qu tr c c ô g nh b ng đ i tr C 4 8 D Câu 0 (THPT chuyên Nguyễn Trãi lần ) : Cho m t kh i tr đ đ g s l đ g đ r Di n c kh i tr r tp r l r tp l r C rl r tp Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

13 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 D r tp l r Câu (THPT chuyên õ Nguyên Giáp) : C x đ đ g s l đ đ g h r đ Cô g c di x g x rh xq xq C xq rl rh D xq r h Câu : M đ ng r 50cm u co h 50cm Di x g qunh c 500 cm 5000 cm C 500cm D 5000cm b ng: Câu : M t kh i tr đ ng r ết di n qu tr ô g đ x g kh i tr b ng: C 4r D r r Câu 4 : C đ R đ ng co b ng R Xé đ : (I) xung qunh R (II) ton phn M đ đúng? Chỉ (I) (II) đú g Chỉ (I) (III) đú g R (III) C Chỉ (II) (III) đú g D C (I) (II) (III) đ đú g R Câu 5 : M đ u co r ỉ s gi th i tr n x g Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

14 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 r r C r 4 D đ s Câu 6 (THPT Ngô Gi Tự) : Di x g đ r 8 u co h C D Câu 7 (THPT Nguyễn Trãi Lần ) : g ô g g nh t CD D, C e đ đ ng sinh l c, nh đ ợ nh t CD xung qunh tr c l 5 l C l D l Câu 8 (Trích đề Minh Họ lần ) : c kh i tr ngo i tiế ơ g c nh b ng 4 C 6 D Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

15 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Câu 9 (Đề thi THPTQG 07) : đ r 4 h 4 g đị s đ g đị đú g? 8 64 C D Câu 0 (Đề thi THPTQG 07) : C x g g 50 đ đ g s g đ g đ g đ r đ g đ r 5 r 5 C r 5 D r 5 Câu (THPT Chuyên ĐH inh) : C p ch nh t CD C D D, n c đ n l ợt ngo i tiế đ p ch nh đã C D Câu : M ũ ng v i c o thu t v th c nh h nh vẽ ã ổng di i c đ ê ũ đ ( ô g n vi é n thừ) 750, 5 cm 756, 5 cm C 754, 5 cm 4 Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

16 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 D 700 cm Giải : Câu : M t h p s Ô g ô g s n xuấ 9 ỏi ph i s n xuấ đ đ g g ê ( đến ch s th ) g ợng c vỏ h p nhẹ nhất iết r ng vỏ h đ ợ ừ ù g t hợ đ nhu t i m i vị 7,0cm 6,cm C 7,6cm D 6,0cm Giải : Câu 4 (THPT Lý Thái Tổ) : Khi s n xuất vỏ lon s ết kế ô đặt m c ê s g ê ỏ ất, t c di n c nhỏ nhấtmu n th i tr đ ng n c nhỏ nhấ R b ng R R C R 5 Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

17 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 D R Giải : Câu 5 : M t x ng cơ kh nh ng chiế ù g i th x e ê 000 ỗi chiếc Hỏ đ u co c ù g n l ợt b g ê đ tiết ki m v t li u nhất? h m m dm dm C m m D dm dm Giải : Câu 6 (THPT chuyên Lê Quý Đôn) : M t chiếc h đ ợ ù g đ ch th thỏ đ u ki g đ kim lo ù g đ s n xuất vỏ h i thi u Chi u co gấp hi l đ g đ Chi u co gấp b l đ C Chi u co gấp hi l đ D Chi u co gấp b l đ g đ Giải : 6 Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

18 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Câu 7 (THPT Lý ăn Thịnh) : M ngo i tiế ă g g đ u v i tất c c nh b ng x g g ê? C D 4 Câu 8 (THPT Nguyễn Đăng Đạo) : M tr u co gấp l đ ết r ng th kh i tr đ ng đơn vị th thiết di n qu tr c c tr? 6 C D Câu 9 (THPT Thái Phiên) : C nh t CD v i D ng, chu vi b ng 6 nh đ n l ợt quy qunh, D đ ợc hi kh x, ỉ s C D Câu 0 (ở GDĐT Lâm Đồng lần 0) : C nh t CD D Q ch nh t CD l n l ợt qunh D đ ợ x n l ợ, P s đ đú g? 7 Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

19 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 C D Câu : C nh t CD, C b G i, l n l ợ i tr s nh t qunh tr c C đ ỉ s b ng: b b C D b Giải : Câu : M t miế g ô nh 98 u r g 0 đ ợc u n l mặt xung qunh c m ù g đựng n c iết r ng chỗ m g é mất cm Hỏ ù g đự g đ ợ ê c? 0 C 5 D 0 Giải : Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH HTN HCM) (zlo fcebook) Gv Tạ Thị im nh (ĐHP HN ) (zlo fcebook) 8 Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

20 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Câu (ở GD-ĐT Tp Hồ Chí Minh cụm ) : Cho hi tấ ô nh đ th c,5m 8m Tấ ô nhấ đ ợc chế t p ch nh ô g đ ô g ết di n ngng ô g ( ặt ph g ô g g đ ng co c ặ ê e đ n gio tuyến t ô g) u co,5m; ấ ô đ ợc chế t ô g đ ô g n ũ g u co,5m G i, theo th tự kh i h p ch nh kh i tr ỉ s C D Giải : 4 Câu 4 (THPT Chuyên iên Hò H Nm lần ) : Cho kh i tr T đ ng 4 x g ng 6 c kh i tr T 64 C 6 D Giải : 9 Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

21 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Câu 5 (THPT TH Co Nguyên) : C đ g đ OR ; O; R, OO h G i đ g đ g OR ; iết r g g O đ u Tỉ s h R b ng : C D 4 Câu 6 (THPT Chuyên ĐH inh lần 4) : M t kh i tr ng 6 Nếu chi u co c kh i tr ă g ê l g g ê đ đ ợc kh i tr m xung qunh b ng 6 đ kh i tr đ u b ng C 4 D 8 Giải : Câu 7 (ở GD-ĐT Hải Dƣơng ) : C ất: Thiết di n c ặt ph ng ch tr c c nh cm g ị l n nhất c th kh i tr 64 cm 8 cm C cm D 6 cm 0 Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

22 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Câu 8 (ở GD-ĐT Hải Dƣơng) : C t m t kh i tr b i m t mặt ph ng qu tr đ ợc thiết di nh t CD CD thu đ kh i tr iết 4, C C D kh i tr Câu 9 (ở GD-ĐT Tp Hồ Chí Minh cụm 8) : M đ ng R ết di n qu tr m ô g D n c b ng tp R tp C 4 R tp D 6 R tp R Câu 40 (THPT Phú Xuyên HN) : Kh i tr x đ r u co h th rh C rh D rh rh Câu 4 (THPT Chuyên L o Ci) : đ b ng 4cm, chi u co b ng 6cm Đ đ g é thiết di n qu tr c b ng 5cm 8cm C 6cm D 0cm Câu 4 (ở GD-ĐT ắc Ging) : C i lă g g đ g ếp lă g đã ng C Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

23 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 D Câu 4 (THPT Chuyên ĐHP HN) : C n xẻ m ú gỗ đ g d 40 chi h m x p ch nh ù g L ợng gỗ bỏ đ i thi u xấp xỉ,4 m 0,04 C 0,4 D 0,4 Giải : m m m Câu 44 : C đ g đ ng chi ng cm Di x g cm qunh c 8 cm b ng C D cm 4 cm 8 cm Câu 45 (Đề Minh Họ lần ) : kh i tr ngo i tiế p ph ơng c c nh b ng 4 C 6 D Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

24 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Câu 46 (ở GD-ĐT ũng T u lần ) : M t kh i tr đ g đ ng, đ ng sinh b ng Th kh i tr C D Câu 47 (ở GD-ĐT ũng T u lần ) : M ô g CD C ô g đ tr c c C đ ợc t x n l ợ, ỉ s k k k C k 6 D k 6 Giải : Câu 48 (THPT Tiên Lãng HP) : C đ ng, mặt ph ng qu tr c theo m t thiết di ng 6 Di n c Giải : 8 C 6 D 7 Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

25 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Câu 49 (THPT chuyên ĐH HTN Huế) : C đ g đ ng, chi u co b ng 6 n c C 8 8 D 6 6 Câu 50 (THPT Nguyễn Trãi - HD) : Cho m t kh i tr u co b ng 8cm đ ng đ ng 6cm C t kh i tr b i m t mặt ph ng song song v i tr c 4cm Di n thiết di cm 6 cm C 5 cm D 6 cm đ ợc t Câu 5 (ở GDĐT ĩnh Phúc) : M t x g ng 4 ết di n qu tr c c ô g kh i tr C 4 D Câu 5 (THPT Chuyên Hùng ƣơng Gi Li) : C p ph ơng c c nh b g t T đ i tiếp hi mặ đ i di n c p ph ơng G i tổng di 6 mặt c p ph ơng, x g T ỉ s ã 6 4 Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

26 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 C 6 D 6 Câu 5 (THPT ắc ên Th nh Nghệ n) : Q ô g CD c nh xung qunh Di x g mặt tr t C D Câu 54 (THPT Chuyên Lƣơng ăn Chánh) : M x g ng 4, di đ b ng di ặt c ng c kh i tr đ 4 6 C 0 D 8 Câu 55 (THPT Cẩm ình HT) : M t kh i tr đ R 5, kho g g đ h 4 Mặt ph ng song song v i tr c c t kh i tr theo m t thiết di 4 C 9 D ừ tr c đến Câu 56 (THPT Phn ội Châu) : M đ O O R u co R Mặt ph ng P đ OO theo m t thiết di di g ê? ô g Kho ng R 5 Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

27 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 C D R 4 R R Câu 57 (THPT Chuyên ĐHP HN) : C đ g đ ng chi u co ng cm Di x g qunh c 8 cm C D 4 cm cm 8 cm Câu 58 (THPT Chuyên ĐHP HN) : Kh i tr ết di n qu tr ô g nh cm cm C D cm cm 4 cm Câu 59 (THPT Lý Thái Tổ) : M t kh i tr đ ng, chi u co b ng 6 C 4 D 8 kh i tr Câu 60 (THPT Phn Đình Phùng) : C đ ng đ ng chi b ng cm Di x g 8 cm C 4 cm cm 6 Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

28 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 D 8 cm Câu 6 (THPT Phn Đình Phùng) : x g x g i tiếp m ă g g đ ất c đ ng xq C xq xq D xq Câu 6 (THPT Lê Hồng Phong Nm Định) : M t kh i tr ết di n qu tr ô g Di n kh i tr 7 C D 6 Câu 6 (THPT Trung Giã HN) : Cho kh i tr đ g 5 n b ng 00 i tr 5 75 C 5 D 50 Câu 64 (THPT chuyên Nguyễn Qung diệu) : M ă sơn n cm d ng m Đ g đ g đ 5cm, chi ă cm ( ê ) 5 cm 7 Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

29 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 ă n 5 g ă ê s ng m t di C D 75 cm 450 cm 75 cm 86,5 cm Câu 65 (THPT Ngô ĩ Liên) : Lă g g đ ất c nh b ng Di ph n c đ g i tiế đ ă g C D Câu 66 (THPT Đ c Thọ - H Tĩnh) : Cho kh i tr T u co b ng ng 8 xq 8 xq C 6 xq D 4 xq x g T Câu 67 (THPT chuyên Thái ình) : Cho đ 5 cm chi u co 4 cm Di n n c C 96 ( cm ) 9 ( cm ) 40 ( cm ) 8 Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

30 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 D 90 ( cm ) Câu 68 (ở GDĐT ắc Ninh) : Cho m T đ u b ng M t ô g CD nh, CD l n l ợ g đ g đ nh D, C ô g đ ng sinh c T nh c ô g 5 C 6 D 0 Câu 69 (chuyên ĩnh Phúc) : Khi s n xuất vỏ lon s ết kế ô đặt m c ê s g ê ỏ ất, t n c nhỏ nhất Mu n th i tr đ ng dm đ ph i b g ê? dm n c nhỏ nhấ dm C dm D dm Giải : Câu 70 (Đề Minh họ lần ) : Từ m t tấ ô nh c 00cm 00cm, ng i t h d đ ) ù g đựng n u co b ng 00cm e s (xe * Các : G ấ ô đ ặt xung qunh c ù g 9 Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

31 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 * Các : C t tấ ô đ ấm b ng nhu, rồ g ỗi tấ đ ặt xung qunh c m ù g u ù g g đ ợ e ổng th ù g g đ ợc e ỉ s 4 C D Câu 7 (THPT H Uy Tập - HT) : x đ g C D Câu 7 : Từ m t tấ ô nh c 60cm x 00cm, ng g ù g ă g đ g ù g u co 60 cm e s (xe ) Các : G ấ ô ặt xung qunh c Các : G ấ ô n mặt xung qunh c ă g t g đ u s u ù g g e ù g g e ỉ k k 0 Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

32 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 5 k 4 C k D k 4 Câu 7 (THPT Qung Trung) : g nh ù g u r g, chi b, ng i t gấp l đ t u co b ng Kh i tr đ ợc t o b b C b 5 D b n nhất khi: Câu 74 (THPT ảo Lâm) : Từ tấ ô nh t c nh 90cm x 80cm g ù g đự g u co b ng 80cm e (Xe i) Cách G ấ ô đ ặt xung qunh c ù g Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

33 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Cách C t tấ ô đ ấm b g g ấ đ ặt xung qunh c ù g ý u ù g g đ ợ e nhấ ổng th ù g g đ ợ e ỉ s C D Giải : Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH HTN HCM) (zlo fcebook) Gv Tạ Thị im nh (ĐHP HN ) (zlo fcebook) Câu 75 (THPT Đặng Huy Tr ) : Cho kh i tr (T) ết di n qu tr ô g di g 4 x g xq c kh i tr (T) 4 xq 8 xq C xq D 4 xq Câu 75 (THPT Quảng Xƣơng ) : Thiết di n qu tr c c cm G ị l n nhất c th i tr đ cm 8 cm C 6 cm D 64 cm nh Câu 76 (THPT Kiến n) : Từ m t tấ ô nh c 50cm 0 cm, ng ù g đựng n (xe đ ) Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

34 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Các : G ấ ô đ ặt xung qunh c ù g u co 50cm (H n ) Các : G ấ ô đ ặt xung qunh c ù g u co 0cm(H n ) u ù g g đ ợ e ù g g đ ợ e ỉ s H n H n C D 5 Câu 77 : Kh i tr ết di n qu tr ô g nh cm cm 4 cm C cm D cm Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

35 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 CÂU HỎI TỰ LUYỆN CÓ GIẢI CHI TIẾT Câu 0 : C đ đ g O O ' ng chi ng ê đ g O lấ đ m ê đ g O ' lấ đ m so cho Th kh i t di n OO ' b ng: 6 Câu 0 : C đ O O ' C 4 D, thiết di n qu tr c c ô g G i, đ m l n l ợt n ê đ g O O ' iết g g đ ng th ng OO ' b ng đ ng: C 4 D 4 9 Câu 0 : g ô g g nh t CD D G i M, N l n l ợ g đ m c D C Q nh đ x g c MN đ ợc m Di n c b ng: C 4 D8 Câu 04 : M t tấ ô nh ( đ sẵn) Ng i t cu n tấ ô đ Nế đ ợc t đ ng ng: C D Câu 05 (THPT chuyên Hƣng Yên) : M ồi nấu n c ng g, chi u co c nồ 60cm, di đ 900 cm Hỏi ng i t c n miếng kim lo nh ê đ ồ đ? ( ỏ é gấp) Chi 80cm, chi u r ng 60cm Chi 0 cm, chi u r ng 60cm C Chi 900cm, chi u r ng 60cm D Chi 60 cm, chi u r ng 60cm Câu 06 : Từ m t tấ ô nh c 50cm 40cm, ng ù g đựng n c u co b ng 50cm e s (xe s đ ) 4 Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

36 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 C G ấ ô đ ặt xung qunh c ù g C C t tấ ô đ ấ ô ng nhu, rồ g ỗi tấ đ ặt xung qunh c m ù g u ù g g đ ợ e ù g g đ ợc theo đ ỉ s b ng: C D 4 Câu 07 : M t h p s ( ô g đổ ) đ ợ ừ m t tấ ô đ l n Nếu h p s chỉ đ đ t t li u nhất, h th c gi đ R đ ng co h b ng: h R h R C h R D h R Câu 08 : C đ O ' O, chi u co R đ R M t mặt ph ng đ g đ m c OO ' v i OO ' m g 0 Hỏi c t đ g đ e g đ g ê? R 4 R C R D R Câu 09 (THPT chuyên Tuyên Qung) : C đ ng co b ng 8 M t mặt ph ng song song v i tr, c theo thiết di ô g D x g i tr b ng 60,80 80,00 C 80,80 D 60,00 Câu 0 : M t tấ ô nh th ( đ sẵn) Ng i 5 Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

37 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 t cu n tấ ô đ Nế đ ợc t đ ng sinh b ng đ ng: C D Câu (THPT chuyên Nguyễn trãi lần ) : Cho m t kh i tr u co b ng 8cm đ g đ ng 6cm C t kh i tr b i m t mặt ph ng song song v i tr c 4cm Di thiết di đ ợc t cm 5 cm C 6 cm D 6 cm Câu (THPT chuyên Lm ơn lần ) : M đ ng R ết di đ qu tr ô g c kh ă g t g đ u n i tiế R C 5R D R 4R ĐÁP ÁN TỰ LUYỆN (CÓ GIẢI CHI TIẾT) Câu 0 : Kẻ đ ng sinh ', g i D đ đ i x ng v i ' O ' H ếu c ê D ' H OO ' ' ê OO ' OO ' H ' O' H D g g ô g ' ' ' g g ô g ' D D ' D ' D đ s g O ' D ê H O y OO' (đ ) Chọn Câu 0 : Dự g đ ng sinh OI ' OI OI ' ', g i I g đ m c ', ' O' d, OO ' d OO ', ' d O, ' OI uy r G đ R ết di n qu tr c c ô g ê OO ' ' R ' I O 6 Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

38 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 g g ô g ' ' 4 4R g g ô g OI ' ' O ' OI I ' R 4 uy r ' 4R Từ đ 4 4R 4R R Chọn 4 D Câu 0 : Theo gi thiế đ ợ u co h đ R D đ n: Rh R Chọn C tp 4 M D Câu 04 : G đ R đ ng ê R R N C đ ng co h ê i tr R h (đ ) Chọn Câu 05 : G i r đ D đ r 900cm r 0cm C đ C r 60cm ũ g miếng Chọn Câu 06 : Cô g c th i tr R h 0 Các : suy r h 50cm R 40 R D đ 60 Các : suy r mỗ ù g h 50cm R 0 R 0 50 (đ ) D đ Câu 07 : Cô g (đ ) uy r Chọn C R R h, suy r h H p s chỉ đ ê ô ù g tp xq dy Rh R R R 7 Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

39 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 R Xé f R R ê 0; đ ợc min f R Chọn 0; đ t t i R h O' Câu 08 : O O R, OO ' R g g ô g MOI g g ô g IO ẽ, kết hợp v i gi thiế 0 IMO 0 OI 0 MOtn 0 R I M O R R I O OI R uy r R I Chọn C Câu 09 : Thiết di n CD ô g 8 h 8 Kho g ừ tr đến mặt ph ng CD d O H đ g đ r h d 5 y rh 80 xq, r h 00 tr Chọn Câu 0 : G đ R Từ gi thiết suy r h đ ng C D đ R R Chọn C O O Câu : ặt ph ng // Kẻ // thiết di n t nh t OH Kẻ OH, OH d O O, d O, OH 4 O' O' 8cm D ' ' M H O OH Chọn 8 Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook) O 6cm H

40 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Câu : Do thiết di n qu nt ô g ê đ ng sinh c l R h O R C D ă g t g đ u n i tiế ê đ ă g D ô g đ g é R C R R ' LT 4 h R R R Chọn D ' O' D' C' TÀI LIỆU ĐƢỢC ƢU TẦM TỪ NHIỀU NGUỒN M C ĐÍCH ĐỂ GIÚP HỌC INH CÓ THỂ ÔN TẬP T T HƠN À ĐƢỢC ĐĂNG MIỄN PHÍ Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH HTN HCM) (zlo fcebook) Gv Tạ Thị im nh (ĐHP HN ) (zlo fcebook) 9 Đăng kí học thêm Toán tại iên Hò Đồng ni qu sđt (Zlo fcebook)

41 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0 : HÌNH NÓN / M n n r n o HÌNH HÌNH ng (P), c đ ng th ng d, c O c c v i Khi quy ng (P) c v c đ đ c đ O h nh Ng i t th t m Đ ng th ng c, đ ng th ng d đ c đ c c đ / nh n n r n o Khi cho OIM I c c OI đ ng g c OIM, h nh Đ ng th ng OI c, O đ, OI đ c OM đ c I, r IM đ c / Công h c diện h h h h nh n n C c c c h, đ r, đ ng sinh l D c r l xq 40 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

42 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 D c đ dy r D c tp xq dy c non dy h r h 4/ T nh h Cắt mặt nón tròn xoy bởi mặt phẳng (P) Nếu: M t phẳng P không đi qu đỉnh h hiết diện l : M t elip nếu (P) c t t t cả c c đ Đ c bi t nế P c i tr c c m t ết di đường r n M đ ng Prbol nếu (P) song song v i ch m đ ng sinh M đ ng Hypebol nếu (P) song song v đ ng sinh M t phẳng P qu đỉnh h hiết diện l : T m giá ân t đ nh c ếu (P) c t m e đ ng sinh M t tiế c i m e đ ng sinh ÀI TẬP MINH HỌ ài tập minh họ 0 : G i l, h, R l đ d đ ng sinh, chi c đ c C ức đ l h R C R h l D l h R l hr 4 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

43 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 ướng dẫn giải: Dễ th c MO pi O uy r l h R (theo định lý Pitgo) Chọn đáp án l h M R O Công thức đúng là? ài tập minh họ 0 : C c đ 4, chi c Di c 0 5 C 6 D ướng dẫn giải: án kính đáy R = MO = 4 Chiều co h = O = Tm giác MO vuông tại O : l h R 4 5 l h= Chọn đáp án M R=4 O Diện tích xung qunh? ài tập minh họ 0 : C c c đ u C c c đ ằng c ữ m t 0 m ê đ ằng 60, di c c đ nh đ i tiế c C C 7 7 D ướng dẫn giải: G M đ C, O c đ u C G c ữ m t m ê đ 0 MO 60 4 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

44 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 R O M OM ; M 6 ΔOM M c 0 O OMtn 60 6 l O O 6 7 xq Rl 6 6 Chọn đáp án 60 C O M Diện tích xung qunh hình nón? ài tập minh họ 04 : c c C i, 0 C 0 c c kh ậ đ c c C qunh c nh C C D 9 ướng dẫn giải: Đ c C t n0 C Th c hr Chọn đáp án ài tập minh họ 05 : C N c đ ng sinh t o v đ c 0 60 M t ph ng qu tr c c N đ c thiết di n l m t tm gi c c b n k nh đ ng tr n n i tiếp bằng T nh th t ch c kh i n n gi i h n b i N 9 9 C D 4 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

45 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 ướng dẫn giải: Trong HI, c o HI tn 0 R o I R tn0 o I : h I Itn60 N R h Chọn đáp án D H I ài tập minh họ 06 : C c đ r đ d đ ng sinh l 4 di c c đã c 4 C 9 D 8 xq xq xq xq ướng dẫn giải: Di n t ch xung qunh c h nh n n l : r l Chọn đáp án xq 4 ài tập minh họ 07 : C c đ, O c đ đ, đ ng sinh bằng, c ữ đ t ph đ ằng 0 60 Di c xq c c c kh ơng ứ 6 xq ; xq ; C 6 xq ; D 4 6 xq ; 4 ướng dẫn giải: Theo giả thiế c đ ng sinh, c ữ đ t ph c đ 0 O 60 c O, 0 O cos60 ; 0 6 O sin Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook) O 60 0

46 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Di c rl xq (đvd ) Th c c kh 6 r h (đv ) Chọn đáp án ài tập minh họ 08 : M c đ đ, c đ nh 0 0 c c kh đ e C D ướng dẫn giải: Đ ng đ c R O (cm) c O 0 tn O O 60 0 D đ c c h ậy th c R h C Chọn đáp án ài tập minh họ 09 :, c c C i, C đ d đ ng sinh l c nhậ đ c c C xung qunh tr c l l C l D l ướng dẫn giải: Đ d đ ng sinh l C c C e đị ý P : C C 4 C ậ đ d đ ng sinh c l Chọn đáp án D ài tập minh họ 0 (Ở GD ĐT HÀ TĨNH) : c chi u co l, đ r c di c rl rl C r l r D 45 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook) r l r

47 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 ướng dẫn giải: c đ d đ ng sinh l r e c ức d c c r l r xq l l r Chọn đáp án D O r ài tập minh họ (THPT Nguyễn Đăng Đạo) : C c C c i c d c n c c c nh? C D ướng dẫn giải: c đ R C ; đ ng sinh l C ậy di c n c tp Rl R Chọn đáp án D ài tập minh họ (THPT Lý ăn Thịnh) : Cho kh c c u co h, đ ng sinh l đ đ ằng r Di c n c kh r l r r l r C r l r D r l r tp tp tp tp ướng dẫn giải: tp xq d rl r r l r ( ) Chọn đáp án C ài tập minh họ (THPT Lý Thái Tổ) : Cho kh c c u co h, đ ng sinh l C c ết di n qu tr c c đ u c nh Th c d c c n l ; xq ; xq C ; xq D ; xq 6 ướng dẫn giải: 46 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

48 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 c r h xq rl Chọn đáp án ài tập minh họ 4 (ở GD ĐT Lâm Đồng lần ) : C c ết di n qu tr c c c c nh huy n Di c c 6 C D ướng dẫn giải: G i l, h, R l n l đ d đ, đ ng co đ c Thiết di n qu tr c c c c i c c nh huy n ê l O c R O ậy di c c Rl Chọn đáp án ài tập minh họ 5 (THPT Đặng Thúc Hứ) : M c c u co bằng đ ng d c xq c xq xq C xq D xq ướng dẫn giải: G i chi c h, đ ằng, c Đ d đ ng sinh l ( ) D đ rl xq ( ) Chọn đáp án C 47 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

49 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 ài tập minh họ 6 (THPT Ngô ĩ Liên) : c C đ u c nh, đ ng co H Th c c kh i mi c C khi quy qunh H 6 C 4 D ướng dẫn giải: c c C đ u c nh ê H Th c sinh b i mi c C khi quy qunh H Gv Th Nguyễn ũ Minh Đ K TN CM (zlo fcebook) Chọn đáp án Gv Tạ Thị Kim nh Đ P N (zlo fcebook) ài tập minh họ 7 (THPT Lê Hồng Phong) : M c ết di n t o b i m t ph ng qu tr c c t c c i c nh huy n bằng c c kh C D 9 ướng dẫn giải: c c MN c i Giả thiế c, c MN c i Thiết di n qu tr c ê O đ đ c c nh huy n MN ậ c đ R MN, đ ng co h MN Th c R h Chọn đáp án C ài tập minh họ 8 (THPT chuyên Phn ội Châu lần ) : Cho kh đ nh O, tr c OI Mă ph ng trung trực c OI chi kh c n T s th c c hi ph 7 C 4 D 8 ướng dẫn giải: 48 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

50 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 O N r H M R I G i R đ c kh c OI R OI Giả sử m t ph ng trung trực c OI c t tr c OI t i H, c đ ng sinh OM t i N K đ t ph c n, ph ê m c r R, c c u c OI R OI R OI Ph n d c c c 4 R OI R OI 7 R OI ậy t s th c 4 4 R OI 4 7 R OI 7 4 Chọn đáp án ài tập minh họ 9 (THPT Đặng Thúc Hứ) :, c CD i D, c, DC D c c kh ậ đ c khi quy CD xung qunh tr c DC 4 C 7 D 5 ướng dẫn giải: D C F E 49 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

51 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 G i,, l n l c c CD, c ữ nhật CEF, c CF khi qunh qunh tr c CD Th c i i tr : Th c i i tr : h R h h R h Th c i c h R h Th c CD 7 Chọn đáp án C ài tập minh họ 0 (Cụm TpHCM) : C c C i, 6 cm, C 8cm G i c c C qunh c nh c c C qunh c nh C K đ, s bằng? C 6 9 D 4 ướng dẫn giải: c C 8 E C Kh c C qunh c nh c đ ằng r 8 chi u co bằng h 6 Kh c C qunh c nh C c đ ằng r 6 c u co bằng h 8 ê c r h Chọn đáp án r h 50 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

52 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 ÀI TẬP i 0 : C c đ r cm đ ng sinh l 5cm d c d c n c c c kh ơng ứng Giải : i 0 : C c C i, c, C b c c kh sinh b Giải : c đ (kể cả các điểm trong khi quy qunh đường thẳng C) rường hợp Gv Th Nguyễn ũ Minh Đ K TN CM (zlo fcebook) Gv Tạ Thị Kim nh Đ P N (zlo fcebook) 5 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

53 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 i 0 : C c đ r cm đ ng co h 4cm / d c d c n c b/ c c kh ơng ứng Giải : i 04 : C c đ u c nh, O đ m c, c qunh c nh O đ c / d c d c n c b/ c c kh ơng ứng Giải : i 05 : c ết di n qu tr c tm giác đều c nh / d c d c c e b/ Thiết di n đ ê c di n theo Giải : 0 60 v đ d c thiết 5 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

54 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 i 06 : C c đ u CD c c đ ằng, c ữ c ê đ ằng 45 d c c đ nh, đ đ i tiếp tứ c CD Giải : 5 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

55 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 i 07 : Cho m c đ R, chi u co h c ; m c đ ù i m đ c, c đ ù đ c i c h nh ẽ bên dưới) c c s / Giải : h R i 08 : C c c u co h đ r 54 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook) M t ph ng đ nh, c đ đ i, so cho ả c c d từ đ đ đến P Giải : Gv Th Nguyễn ũ Minh Đ K TN CM (zlo fcebook) Gv Tạ Thị Kim nh Đ P N (zlo fcebook) P đ

56 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 i 09 : Thiết di n qu tr c c m c c c c c bằng d c c Giải : i 0 : C c ết di n qu tr c c c c nh bằng h c kh đ? Giải : i : c c OIM i I, c 0 IOM 0 c nh IM K c OIM qunh c c OI đ ng g c OMI m c c kh đ c t ê ê Giải : 55 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

57 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 CÂU ỎI TRẮC NGHIỆM PHẦN MẶT NÓN KHỐI NÓN Câu 0 : G i l, h, r l n l đ d đ ng sinh, chi c đ c D n c xq c bằng: rl rh C rl D xq xq xq xq r h Câu 0 : G i l, h, r l n l đ d đ ng sinh, chi c đ c D n c n tp c ằng: C rh r tp rl r tp D rl r tp tp rl r Câu 0 : G i l, h, r l n l đ d đ ng sinh, chi c đ c c c kh ằng: r h r h C r l D r l Câu 04 : M c đ ng sinh l g đ r c m đ D c c xq r xq rl C xq r D Câu 05 : M t kh c đ ng co ( cm ), r cm c c ằng: xq rl noùn r noùn r C noùn r D noùn r Câu 06 : M t kh c c ằng 4 c u co bằng đ đ bằng: Câu 07 : M t kh c d c ằng C 4 cm đ D r cm K đ đ d đ ng sinh c kh 4 C D 56 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

58 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Câu 08 : Th c c kh ẽ đ i nh thế ế ă đ d đ ê l ẫn giữ ê c u co c kh? ă 4 l n Giảm l n C ă l n D K đ i Câu 09 : Gio tuyến c m i m t ph ng song song v i tr c c m m t prbol m t hypebol C m t elip D m đ Câu 0 : Q c C i qunh c nh đ c c đ d đ ng co bằ đ d c nh đ ằ đ d c nh C đ ằ đ d c nh C D đ d đ ng co bằ đ d c nh C Câu : G i l, h, r l n l đ d đ ng sinh, chi c đ c Đ ng thức đ đ? r h l l h r C D l hr l h r Câu : c đ 4, chi c c d c ằng: C D Câu : M t kh c đ c đ đ cù ằng c c ằng: C D 6 Câu 4 : Th c c kh c c u co bằng đ d đ ng sinh bằng 5 bằng: 57 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

59 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN C D 5 Câu 5 : c d c bằng 4 đ ng đ bằng Chi u co kh i 8 89 C D 9 Câu 6 : M c đ đ, c đ 0 0 Đ d đ ng sinh bằng: l C D Câu 7 : M c đ ng co bằng c đ nh bằng 0 60 Th c c kh bằng: 4 8 C 4 8 D Câu 8 : Q c đ u C l n l c c c nh c ê? 0 C D Câu 9 : Cho c C i, C Q c C qunh tr c đ t K đ đ d đ ng sinh l c ằng bo ê? 58 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

60 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 C D Câu 0 : C c C i c 6, C 8 Q c C xung qunh c nh C đ c c d c d c n l n l, ã c n kết quả đ? C 9 D 5 Câu : Cho m c ết di n qu tr c c c i c c ằng Th c c kh đ ằng: C D 6 Câu : Thiết di n qu tr c c m c đ c c nh bằng, đ d n c c C D 4 Câu : Thiết di n qu tr c c m c c c nh huy Th c i h n b đ C 4 D Câu 4 : C c ết di n qu tr c c c c c định đ, đị? 59 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

61 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 đ ù ý c đ c i nhu Đ ng sinh h p v i m đ c 45 C Đ c đ c ằng nhu D Đ c c p v i nhu m c 45 Câu 5 : M t c d c đ ằng 4 cm, di c ằng 8 cm K đ đ ng sinh c đ ằ ê? 4 C D Câu 6 : Cho kh c đ đ ằng 0 d c qunh bằng 0 Chi u co h c kh C D Câu 7 : C c ứ c đ u CD c c đ ằng, c ê Di c xung qunh c i tiế c C D Câu 8 : C c c đ u C c c đ ằng, c ê Chi u co c i tiế c ằng: 6 60 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

62 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 C D Câu 9 : C c c đ u C c c đ ằng c ên 5 Th C c c kh i tiế c ằng: 6 4 D 5 Câu 0 : C c CD c đ CD O, c nh, O O CD G i định su: N đ nh ngo i tiế c CD C c c ng I O c u co c N II III c N I O O d c c N xq C ê định si? r đ c N C 4 D Câu (ở GD-ĐT ĩnh Phú : G i l, h, R l n l đ d đ ng sinh, chi c đ c ( N ) Di c n tp c ( N ) bằng C Rl R tp Rl R tp D Rl R tp Rh R tp Câu T PT Yên Lạc ĩnh Phú : C t m i m t m t ph c i tr c c đ c 6 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

63 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Prbol Đ C Elip D Hypebol Câu T PT Chu ên ạ Long) : M c đ d đ ng sinh bằ đ d đ đ, d c đ c ằng 4 c u co h c h h C h D h Câu (T PT Chu ên ạ Long) : C ( N ) bằng m t m t ph đ c c đ c thiết di c c c d c ằng qunh c ( N ) 6 d c C D 6 Câu 4 (THPT Nghĩ ưng) : C t kh i m t m t ph ng qu tr c t c C c i, biết ù đ nh c kh, 4 đ đ c kh C 4 D Câu 5 T PT Chu ên L o C i) : ê c ảnh c m đồng hồ c c c c th c è e O O t bằng: K đ s t ng th c c c n 6 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

64 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN C D Câu 6 (T PT hu ên K TN N) : C c đ đ n l O, O iết th c c đ O đ O, c i tr đã c? C D 4 6 Câu 7 (THPT Lương T i) : C c đ ằng đ d đ G c đ nh c ằ ê đ? C o 60 o 90 o 45 D o 0 Câu 8 (THPT Tiên Du) : M đ ằng 5cm, c đ o 0 M t thiết di đ c c D c ết di 0 ( cm ) 40 ( cm ) C 50 ( cm ) D 5 ( cm ) 6 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

65 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Câu 9 (T PT hu ên Đ inh) : C c đ d đ ng sinh bằ đ đ Di c đ c ằng Chi u co c ằng C D 5 Câu 40 (T PT hu ên K TN N) : M c đ ằng 5, đ d đ ng sinh bằng đ d đ ng co h c h h7 C h 8 D h 7 6 Câu 4 (THPT Yên Lạc) : M c đ ng sinh bằ đ đ D n c đ ằng 9 K đ đ c ằng: C D Câu 4 (THPT Tiên Lãng) : M c đ đ ằng 40cm, đ d đ ng sinh bằng 44cm Th c c ị g đ C D 07cm 98cm 77cm 07cm Câu 4 (THPT Lý Nhân Tông) : Kh c c u co bằng 6cm đ d đ ng sinh bằng 0cm Th c c kh 64 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

66 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN cm 84 cm C 640 cm D 8 cm Câu 44 (ở GDĐT Lâm Đồng lần 0) : Th c c kh ết khoả c c ừ c đ đế đ ng sinh bằng ết di n qu tr c c đ 4 C D 8 65 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

67 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 CÂU ỎI TỰ LUYỆN CÓ GIẢI CHI TIẾT 0 Câu 0 : c đ ng sinh p v đ c 60 Di c n c ằng: 4 C D Câu 0 : C đ nh c đ R, c đ nh bằng 0 60 Di c qunh c ằng: 4 C D Câu 0 :, c c C i, C Đ d đ ng sinh c ậ đ c c C xung qunh tr c bằng: C D Câu 04 : Thiết di n qu tr c c c c c c ằng Di c c c ị l n l 4 4 C D Câu 05 : C ê c m ằng Thiết di n qu tr c c c c c c đ nh bằng 0 Di n c n c C D 6 Câu 06 : Cho m t c O, R M c đ ê t c đ đ ơng gio c m t c đ i m t ph c đ ng th ng O t i H so cho H Đ d đ ng sinh c ằng: C D Câu 07 : C đ nh c đ O, R Dự đ ng sinh, biết ch ê đ đ c c đ ằng R O đến m t ph ng bằng Đ ng co h c ằng: 0 60, khoảng c c ừ 66 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

68 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 R 6 h 4 R h C h D h Câu 08 : C đ nh c đ O Dự đ ng sinh, biết bằng c c d c ằng 0 0 Đ ng co h c ằng: 4 G c o b i giữ tr c O t ph ng 6 h 4 h C h D h Câu 09 : C đ nh, đ ng co O G i, đ m thu c đ đ c c ả c c ừ O đến bằng 0 O 0, 0 60 Đ d đ ng sinh c ằng: C D Câu 0 : M c đ R, c đ 60 M t thiết di đ c n ê đ c c đ 90 Di c c thiết di R 7 R C R D R 6 Câu : Cho c c đ u C c c đ ằng, khoả c c ừ O c đ i tiếp c đ C đến m t m ê Th c c kh i tiếp c C bằng: C 4 7 D Câu : Cho c đ nh, đ ng co O h, đ ng sinh N i tiế t h c đ nh, đ CD c nh Nử c đ nh c c ằng: h C h Câu : C c đ O ' D h O, chi u co R đ R M c đ ' O đ ; OR Tỷ s di c xung qunh c tr ằng: C D 67 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

69 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Câu 4 : M c đ ng co bằng 9cm n i tiếp trong m c ằng 5cm T s giữ th c i c C D Câu 5 : C c đ 5, đ d đ Th c i c u n i tiế ằng: C 40 9 D Câu 6 T PT u Tập) : C c đ u C c c đ ằng, c ữ m ê đ ằng 60 d c xq c đ nh, c đ ngo i tiế c C xq xq 7 C 6 xq 0 D 8 xq 7 4 Câu 7 (THPT Nguyễn T Th nh) : Cho tm gi c C c, C 4, C 5 Cho tm c C đ c c d c ơng ứng Ch c đ C 4 D 4 Câu 8 (THPT Nguyễn T Th nh) : ập ph ơng CD C D c c nh bằng, M t c đ c C D c đ đ i tiế C D Di c xung qunh c đ C D 6 Câu 9 T PT hu ên ưng Yên lần ) : C c O i O c O, O 4 d c n c c O qunh O 6 0 C 6 D 5 Câu 0 (THPT Thái Phiên) :, c c C i, c nh, C d c c ậ đ c c C xung qunh tr c C 68 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

70 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 xq xq C xq D xq Câu (THPT hu ên Lê ồng Phong) : C N b i m t m t ph ng chứ tr c c N đ c thiết di c c d c ằng qunh xq c N 4 cm d c xq 8 cm xq 8 cm C xq 4 cm D xq 4 cm Câu (THPT m Long) : Cho kh c đ u CD c c nh, g i O c đ, O 60 o c c CD theo d c qunh c đ nh, đ đ i tiế CD 6 ; 6 6 ; 6 C 6 ; 6 D 6 ; 6 Câu (THPT õ Ngu ên Giáp) : M c ỗ c d c đ ằng r m, chi u co h 6m c m c chế c ừ c ỗ đ c ỗ c d kh i tr nh h nh vẽ G i c n nh t c c ỗ su khi chế c 9 m m C m D m 9 ĐÁP ÁN TỰ LUYỆN (CÓ GIẢI CHI TIẾT) Câu 0 : Theo giả thiế, c uy r 0 R O cos 60 ậy di c n c ằng: Rl R đ d Chọn 0 O 60 O 69 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

71 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Câu 0 : Theo giả thiế, c O đ d đ ng sinh: O 0 sin0 ậy di c ằng: 0 O O R xq 4 đ d Chọn Câu 0 : Từ giả thiế c đ, đ đ, đ C c c ậ đ d đ ng sinh c C C Chọn D C Câu 04 : G i, O đ đ đ c, ết di đ c e c c c i ê, O uy r h O, l O R R Di c n c R R tp đ d Th c R h đ Chọn Câu 05 : G i đ nh, O c đ, ết di n qu tr c Theo giả thiế, c O O sin 60 c O i O, c O 70 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

72 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 ậy di c n: R R O O tp đ d Chọn Câu 06 : G i ê đ đ c c ' đ đ i xứng c O đ m ' i c đ ng co H ê H Chọn C ' Câu 07 : Theo giả thiế c c O đ u c nh R G i E đ m, suy r OE R OE G i H c ếu c O ê E, suy r OH E OE O c OE OH Từ đ OH ê d O c OE, c 8 R 6 O O OH OE R 4 R, OH Chọn Câu 08 : Theo giả thiế c c c i G i E đ m, suy r E OE E c E E G i H c ếu c O ê E, suy r OH E O H E OE O c OE OH 0 Từ đ OH ê 0 O, O, H OH OE 7 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

73 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 c OE, c O Ecos OE Chọn C Câu 09 : G i I đ m, suy r OI, I OI c O, c O cos O c I, c I cos c OI, c O I Chọn 4 4 O OI I Câu 0 : c đ 60 ê ết di n qu tr c C c đ u c nh R đ ng co c I R c ết di đ nh, ch ê đ c c đ ằng 90 ê I c c i I, suy r R G i M đ m c IM M R IM c IM, c R 4 M I IM ậy Chọn R 7 M đ d C I M Câu : G i E đ m c C, dựng OH E t i H Chứ đ c OH C ê OH d O, C c đ u C, c OE E O E c OE, c O OH OE O O OH OE O H E C ậy th c 4 9 O O 7 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook) đ Chọn

74 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Câu : Nử c đ nh c c O CD c nh ê O c O, c O tn O Chọn C O h D O C Câu : Di c c : O' R h R R R xq T đ d Kẻ đ ng sinh OM ' c, O' M OO ' OM R R R Di c c M O R RR R xq N đ d ậy xq T xq N Chọn C Câu 4 : ẽ kết h p v i giả thiế, c H 9cm, O O 5cm uy r OH 4cm H O OH cm Th c Th c i c u uy r n c n c 8 Chọn 500 H H 7 đ O đ Câu 5 : Xé t ph ng qu tr c O c đ c thiết di c c M t ph đ c t m t c e đ c r t c i tiếp trong c c c O, g i I đ m c đ c c v đ ng th ng O Chứ đ c I đ i tiế c r IO IE ( E chiế c c I ê ) 7 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

75 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 e c c, c I IO O 5 L c Từ đ IE I I IO O O 6 0 I, IO c EI ~ O ê O IE I Th c i c u: Chọn r 8 đ Câu 6 : GM ; 6 G G c MG 60 Xé c GM : tn MG GM uy r: G GMtn 60 6 C Xé c G : G G 4 6 xq 7 G Chọn 6 6 G M Câu 7 : Nhậ é c C i Khi quy qunh đ c c C, đ C C C Khi quy qunh C đ c c, đ C C Chọn D C 4 Câu 8 : c rl, xq r, 6 l r l 6 Chọn Câu 9 : c O i O c O, O 4 ê 5 c Rl O 45 0 xq 74 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook) xq C

76 Gv Tạ Thị Kim nh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 d c đ R O 4 6 ậy tp xq 6 Chọn Câu 0 : Di c c r l xq l C C ; r ; xq Chọn D Câu : Giả sử thiết di, c c i ết di c d c ằng 4 cm ê c 4, đ R ậy xq R 4 cm Chọn D O Câu : c d c đ o 6 CD ; O O tn CD O 6 CD 6 l O O xq rl Chọn Câu : Giả sử kh i tr c đ đ ng co l n l r, h ' 0 x ;0 h 6 h x c h 6 x 6 Th c i tr : x h x 6x 6 x x, ( x) x 9x 4 ( x) 0 x 0 x K đ c đ c v i 4 x đ h h' Chọn D 9 trị l n nh t bằng m O x -x 75 Gv Tạ Thị Kim nh : (Zlo fcebook)

77 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƢU TẦM À IÊN OẠN 08 Phần 0 : HÌNH CẦU / Định n h đi M đ O đ t O R u tâm, hiệ O;R K đó ;R O M OM R / ị ương i m iểm i v i m t c u C u O;R đi m đó N O R O;R N O R u N O R u K O;R p t đi m M so cho OM R / ị ương i m t ph n m t c u O mp P d O mp P C u ;R tâm u đ n H O ê mp P d OH N d R u ;R đ m trên mp P ó mp P O â H r HM R d R OH (h nh ) N d R mp P u O;R (h nh ) nh nh nh c 76 Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH KHTN HCM) / Tạ Thị Kim nh (ĐHP HN )

78 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƢU TẦM À IÊN OẠN 08 O N d R mp P ó đi m chung duy nh t T nói m t c u ;R mp P D đó đ đ đ i m t c u ;R d O, P R (h nh ) 4/ ị ương i ư ng th n m t c u C u O;R đ ng th ng H O ê đ ng th ng d OH tâm O u đ n đ ng th ng K đó N d R u O;R mp P O N d R u O;R đ ân bi t N d R u ti t đi m duy nh t) Do đó đi đ đ đ ng th ng i m t c d d O, R 5/ Diện h hể h m t c u D t c u: t c u: ÀI TẬP TỰ LUẬN i 0 M ó 6 cm d t Giải : Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH KHTN HCM) (zlo fcebook) Gv Tạ Thị Kim nh (ĐHP HN ) (zlo fcebook) i 0 : M Giải : ó d 6 cm d đ t c u ()? 77 Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH KHTN HCM) / Tạ Thị Kim nh (ĐHP HN )

79 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƢU TẦM À IÊN OẠN 08 i 0 : C u () tâ O ó ng r 5 cm Đ ng th ng u () theo m t dây cung 6cm K O đ n đ ng th ng ê Đ Giải : i 04 : Cho m t c u ó ng 4 ụ đ Giải : ê G i i trụ H H ó u co b ng 4 đ ng i c u i 05 :M t ng dù ó cm đ đổ ù ụ chi u co 0cm đ ng 6cm Hỏi ng i s ê l đổ đ ù t mỗi l đổ, n c trong c đ y) Đs đổ 0 c) 78 Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH KHTN HCM) / Tạ Thị Kim nh (ĐHP HN ) ỉ s

80 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƢU TẦM À IÊN OẠN 08 Giải : i 06 : Di n c, m t m t ph ng P c u theo m t đ ó r ó d ng i R K đó ã r Giải : Đ R ) Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH KHTN HCM) (zlo fcebook) Gv Tạ Thị Kim nh (ĐHP HN ) (zlo fcebook) i 07 : Cho m t c â O R M t ph ng â O c m t c u m t kho ng b ng, c t m t c u theo m đ i P đ P Đ P 4 ) Giải : 79 Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH KHTN HCM) / Tạ Thị Kim nh (ĐHP HN )

81 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƢU TẦM À IÊN OẠN 08 i 08 : H ụ ó t di n qu trụ nh M t m t c u ti T đ ng sinh c ụ đ trụ ỉ s th kh i trụ i c u Giải : C D O C CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 0 : M t c ó r ó d 4 Câ 0 : Kh i c ó r ó 4 r 4 r C 4 r C 4 r 4 r D 4 r Câ 0 : M t m t c ó R Di t c u b ng 8 R R C Câ 04 : M t m t c ó đ ng ó d ng 8 4 Câ 05 : C u () tâ O ó ng r C 4 r D 4 R D R 4 D 6 M ng u () theo thi t di t đ ó d K O đ n m t ph ng C D 80 Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH KHTN HCM) / Tạ Thị Kim nh (ĐHP HN )

82 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƢU TẦM À IÊN OẠN 08 Câ 06 : C ó s i m đ t đ ng co M t m t c ó d ng di ó ó ng: 4 4 C D Câ 07 : M i c ó di đ d i c u đó 8 4 C 8 D 6 Câ 08 : H O; R ; O R ó d n l, N R R 6 8 C 4 D Câ 09 : C ụ ó đ cm ụ OO ' 8cm u đ OO Hi u s gi di d ụ C D 6 cm 6 cm 40 cm 08 cm Câ 0 : i c p m p ch nh ó c, b ng: C Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH KHTN HCM) (zlo fcebook) Gv Tạ Thị Kim nh (ĐHP HN ) (zlo fcebook) D 6 Câ : C 5 ụ ó đ i ti C 4 cm 6 cm 48 cm ụ 8 Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH KHTN HCM) / Tạ Thị Kim nh (ĐHP HN )

83 D Gv Th Nguyễn ũ Minh ƢU TẦM À IÊN OẠN 08 7 cm Câ : M t kh i c u ti i t t c t c p ph ơng Tỉ s th kh i c i l p ph ơng đó b ng: Câ : Cho m t c u 6 C ó â đ 0cm t ph ng D P â t kho ng 4cm K t lu s đâ si? P c t P c t theo m đ C P ti i cm D P ó s đ m chung Câ 4 : Kh i c ó cm ó 9 cm 6 cm C 7 cm D cm Câ 5 : M t c ó 4cm ó d 64 cm 6 cm C cm D cm Câ 6 : M t c u cm 4cm ó d ng 00 cm C 5cm D 5 cm Câ 7 : Kh i c u 6 cm 6cm ó ó ng 88 cm C 6 6cm D 6 cm ó 8 Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH KHTN HCM) / Tạ Thị Kim nh (ĐHP HN )

84 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƢU TẦM À IÊN OẠN 08 Câ 8 : Kh i c u cm cm C 6 cm 6 cm D Câ 9 : Kh i c u Th kh i c u 4 cm 4 cm C 97 cm D 4 cm ó d ng 6, 0 ó ng 6 cm ó ó p l i c u Câ 0 : C t m t c u b ng m t m t ph â m t kho ng 4cm đ c thi t di t 5cm 7cm C cm D 0cm ó ng cm m t c u Câ : C t m t c u ó 0cm b ng m t m t ph â t kho ng 6cm đ c thi t di C Di C 6 cm cm C 64 cm D 8 cm 8 Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH KHTN HCM) / Tạ Thị Kim nh (ĐHP HN )

85 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƢU TẦM À IÊN OẠN 08 Câ : C t m t c u b ng m t m t ph â t kho ng 4cm đ c thi t di 50 cm 7 cm C 04 cm 500 D cm ó d 9 cm Th Câ : M t c u ngo i ti cm p ph ơng c nh ó cm C cm D 4 cm Câ 4 : M t c u n i ti p ph ơng c nh ó 6 C 4 Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH KHTN HCM) (zlo fcebook) Gv Tạ Thị Kim nh (ĐHP HN ) (zlo fcebook) D 4 9 Câ 5 : C t m t c u b ng m t m t ph đ â đ c thi t di ó chu vi b ng 4 Di n l n l 6 C 8 6 D 8 84 Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH KHTN HCM) / Tạ Thị Kim nh (ĐHP HN )

86 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƢU TẦM À IÊN OẠN 08 Câ 6 : Cho m t c u ó â I 5 C ó r K t lu s đâ s â C ó I ê P C n c P C Kho I đ n P b ng 4 R t ph ng D C đ n l n nh t c P P c t theo m đ ng Cá h ật ngữ : M t c u ngoại tiếp đ d n n u t t c đỉnh c đ d đ u n ê t c u M t c u n i tiếp đ d n n u m t c đó i t t c t c đ d n Khi m t c u n i ti p (ngoại tiếp) đ d n, ng ũ ó đ d n ngo i ti p (nội tiếp) m t c u M t c u ngoại tiếp kh i hóp : Đ u ki n c đ đ ó n ó t c u ngo i ti ó đ đ n n i ti đ đ D đó T t c ó đ đ ó t c u ngo i ti p H ó ó đ nh đ ó t c u ngo i ti p Kiến thức bổ sung : Phần 04 : MẶT CẦU NGOẠI TIẾP KHỐI Đ DIỆN T ụ iá á đ ng th ng đi qu tâm đ đ đ vu ó i m t ph ng ch đ đ đi m trê ụ đ đ đỉ đ đó Đư ng trung trự oạn h ng: đ ng th ng đi qu trung đi đ ng ó i đ ng đó t đi ê đ ng trung tr c đ u hi đ đ ng M I d 85 Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH KHTN HCM) / Tạ Thị Kim nh (ĐHP HN )

87 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƢU TẦM À IÊN OẠN 08 M n ự oạn h ng ng đi qu trung đi đ ó i đ ng đó t đi ê đ u hi đ đ ng (P) M Đư n òn n oại tiếp c á m iá, ứ iá c biệt T m iá ều: Đ i ti p C đ ó â O ù v i trọng tâm C r M O C M T m iá ôn Đ i ti p C i C ó â O trung điểm củ cạnh huyền r O C H nh ôn h nh hữ nhật: Đ i ti / nh t CD ó â C gi o điểm O củ h i đƣờng chéo r O D D O O C C P ƢƠNG P ÁP TÌM TÂM À ÁN KÍN MẶT CẦU NGOẠI TIẾP 86 Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH KHTN HCM) / Tạ Thị Kim nh (ĐHP HN )

88 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƢU TẦM À IÊN OẠN 08 Tâm m n oại iếp h nh hóp đi đ đỉ ó D đó, tâm I m t c u ngo i ti ó đ p m t ph ng ng trung tr c ê ó n nh I đ đỉ ó Phƣơng ph p tổng qu t : D ụ đ D ng m t ph ng trung tr c ên b I I â ó I đ đỉ ó CÁC TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ Trư ng hợp : C ó C ó đ C i ó v i ng đ ó C C C 0 ( ) 90 ó C C C C C 0 ( ) 90 I uy r đ m,, ù c m t c đ C hy m t c u ngo i ti ó C ó â C C đ m I c C R Lưu ý : đâ sử dụ t á ỉnh ùn nh n ạnh dư i nhữn ó ôn i ập minh họ TH (THPT N ô Liên n ) H ó C ó C C â i, ó C v i C b ng 45 t c u ngo i ti ó C Hư ng dẫn giải : C D 87 Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH KHTN HCM) / Tạ Thị Kim nh (ĐHP HN )

89 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƢU TẦM À IÊN OẠN 08 H u C ê C C 0 C, C C 45 Nê C I G i I đ m c C C C C C Có C, C ó I I đ ng trung tuy ê I I IC I H I âm ư n òn n oại tiếp h nh hóp C C t c u ngo i ti p : R Chọn D Trư ng hợp : C ó CD ó đ CD nh C ó đ ó CD C C 0 ( ) 90 ó CD D CD D CD D DC CD 0 ( ) 90 C 0 ó C ( ) C C 90 C đ m,, D ù c m t c đ C, I hy m t c u ngo i ti ó CD ó â C đ m I c C R D C i ập minh họ TH (THPT Ch ên ĐHKH H ế) : C ó CD ó đ CD ch nh t, C 7, 7 CD t c u ngo i ti ó 88 Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH KHTN HCM) / Tạ Thị Kim nh (ĐHP HN )

90 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƢU TẦM À IÊN OẠN 08 R 4 7 R C R 56 D 7 Hư ng dẫn giải : G i I ó C, C, DC đ m c C suy r C 56 I I IC ID I 7 7 i t c u ngo i ti ó 56 R I Chọn C D C Trư ng hợp : C ó C ó đ C â đ ng co c ph ng đ y ó đ đ u ho đ ng i t ó i G i O â đ i ti C D ng Ot //, ( C) Ot ( C) Ot ục c đ i ti C Trong m t ph ng ( Ot ) d đ ng trung tr c Jx c t G i I Jx : I I I Jx Ot I Ot : I I IC J I x I â m t c u ngo i ti p C, O C R I ó OIJ nh ê : h R I O IO r r 89 Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH KHTN HCM) / Tạ Thị Kim nh (ĐHP HN )

91 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƢU TẦM À IÊN OẠN 08 i h u co c óp ; r O đ i ti đ i ập minh họ TH (THPT n Lão n ) : C ó C ó đ ng co đ C i i t 6,, C 4 R c m t c u ngo i ti ó C R R 4 C R 7 D R 5 Hư ng dẫn giải : C C 5 G i M đ m C C i ê M â đ i ti p C Qu M kẻ trụ đ Trong M l C đ m I c đ ng trung tr c D c nh ụ đ I K đó t c â I R I i ti p C kh ó C T th y IDM nh ê C 6 5 I IM M Chọn 4 M Trư ng hợp 4: H ó đ u C (ho ó đ u CD ) G i N đ m c C O ục c đ i ti CD Trong ( OC ) d đ ng trung tr c c C c t O t i I I O : I I IC ID I IN : IC I I I IC ID I uy r I â t c u ngo i ti ó CD I N R I Do N đ m C ê IN C M O D 90 C Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH KHTN HCM) / Tạ Thị Kim nh (ĐHP HN )

92 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƢU TẦM À IÊN OẠN 08 ó: N C C N C I O I O O O i ập minh họ TH4 (THPT Nguyễn Ch Th nh - Khánh Hò ) : C ó CD ó t t c đ u b ng X đ t c u ngo i ti ó CD Hư ng dẫn giải : G i O C D C 4 D ó CD ê O â đ i ti CD Nê ó O O OC OD M ó C â i ê O ậy O á h ề 4 iểm,, C, D, O y O â t c u ngo i ti ó CD R O Chọn Trư ng hợp 5 : H ó C (ho c CD ) ó ê ( ) ó t đ C ó đ u C ó đ C i M ê C G i HMl, n l đ m c, C ó M â đ i ti p C (do M M MC ) D ng d ụ đ i ti p C ( d qu M s s H ) G i G â đ i ti p d ục đ ngo i ti p, d c t d t i I uy r I â m t c u () ngo i ti p kh ó C ó R I Xé ΔGI i G : I GI G R 9 Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH KHTN HCM) / Tạ Thị Kim nh (ĐHP HN )

93 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƢU TẦM À IÊN OẠN 08 Trư ng hợp 6 : M t c u ngoại tiếp ăn ụ / lập phươn Điều kiện : Đ u ki n c đ đ ă ụ ó m t c u ngo i ti lăng trụ đứng ó đ y nội tiếp đƣờng tròn D đó H ă ụ đ ó đ ồn t t c u ngo i ti p H p ch nh p ph ơng lu n có m t c u ngo i ti p M t c u ngoại tiếp h nh h p hữ nhậ ho c h nh ập phươn Tâm: ù â đ ơ n nh: ử đ d đ é ho c ơ ÀI TẬP TỰ LUẬN i 0 Cho kh i t di đ u CD c nh / X đ â t c u ngo i ti p CD b/ d t c i c ó ê Giải : i 0 C ó gi C đ ng CD ó đ CD nh, CD i ó 0 0 X đ â t c u ngo i ti p kh ó CD theo 9 Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH KHTN HCM) / Tạ Thị Kim nh (ĐHP HN )

94 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƢU TẦM À IÊN OẠN 08 Giải : Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH KHTN HCM) (zlo fcebook) Gv Tạ Thị Kim nh (ĐHP HN ) (zlo fcebook) i 0 C ó đ u CD ó ó c ê đ ng đ ng i c u ngo i ti ó CD theo Giải : 0 60 nh Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH KHTN HCM) (zlo fcebook) Gv Tạ Thị Kim nh (ĐHP HN ) (zlo fcebook) i 04 C ó C ó đ đ u c nh C t C ù ó i m đ / Ch ó đ b/ kh ó t t c u ngo i ti ó 9 Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH KHTN HCM) / Tạ Thị Kim nh (ĐHP HN )

95 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƢU TẦM À IÊN OẠN 08 Giải : i 05 C ó đ u CD â t c u ngo i ti ó ng h p su: / T t c đ u b ng b/ 0, c/ ó o b i gi c ê đ d/ ó o v i gi m ê đ e/ ó c ê đ 0 60 Giải : 94 Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH KHTN HCM) / Tạ Thị Kim nh (ĐHP HN )

96 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƢU TẦM À IÊN OẠN 08 i 06 C ó đ u C ó, ó m ê đ / ó C b/ X đ â m t c u ngo i ti ó Giải : i 07 C ó gi m ê C đ ng C ó đ C đ u c nh, c ê C 0 60 / ó b/ X đ â t c u ngo i ti p kh ó 95 Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH KHTN HCM) / Tạ Thị Kim nh (ĐHP HN ) 0 0 ó

97 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƢU TẦM À IÊN OẠN 08 Giải : i 08 C ó CD ó đ CD nh, c ê ó v i đ / ó CD b/ Ch đ m c c nh C â m t c u ngo i ti ó CD Giải : 96 Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH KHTN HCM) / Tạ Thị Kim nh (ĐHP HN )

98 Gv Th Nguyễn ũ Minh ƢU TẦM À IÊN OẠN 08 i 09 C ó CD ó đ CD nh, c ê ó v đ / ó CD b/ Ch đ m c c nh C â m t c u ngo i ti ó CD Giải : i 0 C ó C ó đ C / ó C b/ X đ â t c u ngo i ti p kh ó Giải : C đỉnh, ( C) i t Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH KHTN HCM) (zlo fcebook) Gv Tạ Thị Kim nh (ĐHP HN ) (zlo fcebook) 97 Gv Th Nguyễn ũ Minh (ĐH KHTN HCM) / Tạ Thị Kim nh (ĐHP HN )

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: THPT Lục Ng

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại   THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: THPT Lục Ng THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 08 MOONVN Đề thi: THPT Lục Ngạn -Bắc Ging-ID: 698 Thời gin làm ài : 90 phút, không kể thời gin phát đề Group thảo luận học tập : https://wwwfceookcom/groups/thuviendethi/ Câu

Chi tiết hơn

Ũ HỊ THÚY NGÂN VẬN D NG D Y HỌC GIẢI QUYẾT VẤN Ề HƢƠN ÂN ẰNG VÀ CHUYỂN NG CỦA VẬT RẮN B Ƣ ƢƠ CÂN Ơ VINH, M 2012

Ũ HỊ THÚY NGÂN VẬN D NG D Y HỌC GIẢI QUYẾT VẤN Ề HƢƠN ÂN ẰNG VÀ CHUYỂN NG CỦA VẬT RẮN B Ƣ ƢƠ CÂN Ơ VINH, M 2012 Ũ HỊ THÚY NGÂN VẬN D NG D Y HỌC GIẢI QUYẾT VẤN Ề HƢƠN ÂN ẰNG VÀ CHUYỂN NG CỦA VẬT RẮN B Ƣ ƢƠ CÂN Ơ VINH, M 2012 B GIÁO D Ƣ O I H C VINH ƢƠ Ơ Chuyên ngành : ý luận và phƣơng pháp dạy học môn ật lí Mã số

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 142 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 142 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 4 (Đề thi có 5 trng) ĐỀ TH THỬ THPT QUỐC GA 07 Môn thi: TÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 Phút

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 Phút SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trng) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN: TOÁN Thời gin làm bài : 90 Phút (không kể thời gin gio đề) (Đề có 50 câu trắc nghiệm) Họ tên

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 10 Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 BỘ ĐỀ SỐ 1 ớp: 3 ọ và t n: ĐỀ Ể T UỐ Ọ : T Ố 3 T i gian: 4 p t Bài 1: K oan vào c ữ đặt trước câu trả l i đ ng: a) Số liền trước của 16 là: A. 161 B. 150 C. 159 D.

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại Group thảo luận học tập :

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại   Group thảo luận học tập : Group thảo luận học tập : https://www.fceook.com/groups/thuviendethi/ Câu. [5] Cho hàm số Hàm số có ảng iến thiên như su y 0 0 y đồng iến trên khoảng nào dưới đây? ;. ;. ;. Câu. [5] Trong không gin với

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm có 08 trang) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể th

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm có 08 trang) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể th BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm có 08 trng) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 07 Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 90 phút, không kể thời gin phát đề Câu Đường cong trong hình ên là đồ thị củ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Đề thi thử HỌC KÌ 1 - môn Toán lớp 12 năm học đề 02

Đề thi thử HỌC KÌ 1 - môn Toán lớp 12 năm học đề 02 Moonvn Học để khẳng định mình ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trng) ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ I NĂM HỌC 08 09 ĐỀ 0 Môn: TOÁN Lớp Thời gin m ài: 50 phút, không kể thời gin phát đề Họ, tên thí sinh: Số áo dnh: ID

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 113 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 113 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo dnh: Mã đề thi 56 Câu Cho hàm số y = + + + 6 Khẳng định nào su

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 0) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 07 08 Môn Toán Khối Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Cho hàm số y Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

1 I. TÊN ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8; LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ."

1 I. TÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8; LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ. I. TÊN ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8; LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ." II. ĐẶT VẤN ĐỀ:. Tầm qun trọng củ vấn đề: Bồi dưỡng về

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 146 (Đề thi có 7 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 146 (Đề thi có 7 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 46 (Đề thi có 7 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

Câu 1.[ ] Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng a, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt 0 đáy là 60. Tính thể tích của khối

Câu 1.[ ] Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng a, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt 0 đáy là 60. Tính thể tích của khối Câu [ 99] Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy là 6 Tính thể tích củ khối lăng trụ 7 9 V V V V 8 Câu [ 9] Cho, b Khẳng định nào su đây đúng?

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE VA DA THI HOC KI II TRUONG THPT VINH LOCHUE

Microsoft Word - DE VA DA THI HOC KI II TRUONG THPT VINH LOCHUE SỞ GD VÀ ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT VINH LỘC KIỂM TRA HỌC KỲ II_NĂM HỌC 06-07 ĐỀ KIỂM TRA: MÔN TOÁN_LỚP ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm 04 trng) Thời gin làm ài: 90 hút (Không kể thời gin hát đề) Họ và tên :

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề này có 06 trang) Họ và tên: KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ T

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề này có 06 trang) Họ và tên: KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ T SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề nà có 06 trng) Họ và tên:............................................ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 08 Bài thi: TOÁN Thời gin làm bài:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ]

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ] TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP MÔN TOÁN NĂM HỌC 00 0 ĐỀ SỐ Bài Cho hà số = + - - có đồ thị là ( C ) y ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) củ hà số khi =- b) Tì

Chi tiết hơn

Bùi Xuân Dương –

Bùi Xuân Dương – ĐẠI HỌ KHTN THPT HUYÊN (Đề hi gồm 4 rang) ĐỀ THI THỬ ẦN II Bài hi: KHOA HỌ TỰ NHIÊN Môn hi hành phần: VẬT Ý Thời gian làm bài: 50 phú, không kể hời gian phá đề Họ & Tên:.. Số Báo Danh:.. Mã đề hi: 3 âu

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019 Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút không kể thời g

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019 Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút không kể thời g BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH (Đề thi có trng) KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 09 Môn thi: TOÁN Thời gin: 0 phút không kể thời gin phát đề ĐỀ THI MẪU Mã đề: 0 Câu Cho hàm số f PHẦN I: TRẮC

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I Toán 9 - Năm học 14-15 M TRẬN ĐỀ KIỂM TR HK 1 Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu 1. ĐS - Chương I: CĂN ẬC (C) CĂN ẬC (C) - Tìm được C, C của 1 số. - Thực hiện được các phép tính,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Oxy.doc

Microsoft Word - Oxy.doc MỤC LỤC Trang Tóm tắt kiến thức Các bài toán về điểm và đường thẳng 4 Các bài toán về tam giác 6 Các bài toán về hình chữ nhật 13 Các bài toán về hình thoi 16 Các bài toán về hình vuông 17 Các bài toán

Chi tiết hơn

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] tcxdvn

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] tcxdvn TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 338 : 005 KẾT CẤU THÉP TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Steel strutures Design stndrd LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 338 : 005 th thế ho TCVN 5575 : 99. TCXDVN 338 : 005 Kết ấu thép Tiêu huẩn

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí KHỐI CHÓP ĐỀU 0 Câu 1. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a. Góc giữa mặt

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí KHỐI CHÓP ĐỀU 0 Câu 1. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a. Góc giữa mặt KỐ ÓP ĐỀU âu ho hình chóp tm giác đều có cạnh đá bằng Góc giữ mặt bên với mặt đá bằng 6 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng () bằng: [ách ] Phương pháp dựng hình Gọi G là trọng tâm tm giác, su r G là hình

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Toàn.doc

Microsoft Word - Toàn.doc CHUYÊN ĐỀ HÂN DẠNG, GIẢI ÀI TẬ VỀ ĐÒN ẨY CH HỌC SINH KHÁ GIỎI / CƠ SỞ XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ I/Nội ung trong chương trình hiện hành: Áp ụng các ạng bài toán cơ bản về đòn bẩy thuộc phần cơ cho học sinh trong

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o TRUNG ƢƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM CỘNG HÒA à HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019 1. Thông tin chung (tính đến thời điểm xây dựng

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương Đáp án chuên đề: Phương rình hm số củ đường hẳng - Hình học 0 Bài.5. ) Phương rình hm số củ đường hẳng : là b) Vì nhận vecơ n 4; làm vecơ pháp uến nên VTCP củ là u ;. Vậ phương rình hm số củ đường hẳng

Chi tiết hơn

PHẦN I. CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT A. CÂU HỎI CHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG (90 câu) TT Nội dung câu hỏi Đáp án 1 Các hoạt động đầu tư xây dựng chịu

PHẦN I. CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT A. CÂU HỎI CHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG (90 câu) TT Nội dung câu hỏi Đáp án 1 Các hoạt động đầu tư xây dựng chịu PHẦN I. CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT A. CÂU HỎI CHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG (90 âu) TT Nội ung âu hỏi Đáp án 1 Cá hoạt động đầu tư xây ựng hịu sự điều hỉnh ủ pháp luật nào ưới đây?. Pháp luật về xây

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 3 TỔ TOÁN Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn

TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 3 TỔ TOÁN Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn TRƯỜNG THPT TĨNH GIA TỔ TOÁN ------------------------ Câu. Đường cong trong hình ên là đồ thị củ một hàm số trong ốn hàm số được liệt kê ở ốn phương án A, B, C, D dưới đâ. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Chi tiết hơn

Microsoft Word - De thi HK2 truong THPT Vinh Vien

Microsoft Word - De thi HK2 truong THPT Vinh Vien SỞ GIÁO DỤ VÀ ĐÀO TẠO TP.HM TRƯỜNG THPT VĨNH VIỄN Đề thi gồm:5 trng ĐỀ KIỂM TRA HỌ KỲ II Năm học 6 7 Môn thi: TOÁN Thời gin làm ài: phút, không kể thời gin phát đề Họ và tên học sinh: Số áo dnh: âu : ho

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 ĐH Bách Kho TP.HCM Kho Điện-Điện Tử Bộ Môn Thiết Bị Điện Bài giảng: Biến đổi năng ượng điện cơ Chương 5: Biên soạn: Ngyễn Qng N Cập nhật: Trần Công Binh NH, HK Giới thiệ Các ô hình động học củ hệ thống

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

BUU SON KY ` H U ONG -D AI. PHONG THAN `ˆ U (N OC MAT ME. HIÈN) ˆ T AI BAN Yˆ eu C`au ˆ Phoˆ Bien ˆ Rong ˆ. Rãi In Lai. Theo An ˆ Ban 2011 BUU SON KY

BUU SON KY ` H U ONG -D AI. PHONG THAN `ˆ U (N OC MAT ME. HIÈN) ˆ T AI BAN Yˆ eu C`au ˆ Phoˆ Bien ˆ Rong ˆ. Rãi In Lai. Theo An ˆ Ban 2011 BUU SON KY U D AI. PH THAN U (N OC MAT ME. HIÈN) T AI BAN Y eu C`au Pho Bien Rong. Rãi In Lai. Theo An Ban 2011 U D anh may lại: H `ong Lan Tr`ınh bày: H `ong Lan & Tan Hung X ep chũ: H&L TypeSetter D ong tạp: H&L

Chi tiết hơn

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH Đ CH NH TH C KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 0 THPT NĂM HỌC 00 0 Môn thi: TOÁN Th i ian à ài: 0 h h n h i ian ia 3 x 3 Bài. (,0 điểm)ch i u hức A x x x. R ọn i u hức A.. T nh i c a

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 103 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 103 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 7 Môn thi: TÁN Thời gin làm bài: phút Họ và tên thí sinh: Số báo dnh: Mã đề thi 6 Câu Tìm số gio điểm củ đồ thị hàm số = và đồ thị

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT CHUYÊN LẦN 3 NĂM MÔN NGỮ VĂN Thời gian:

Gia sư Thành Được   ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT CHUYÊN LẦN 3 NĂM MÔN NGỮ VĂN Thời gian: ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT CHUYÊN LẦN 3 NĂM 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN Thời gian: 180 phút Phần I: Đọc hiểu (3,0 điểm) Đọc câu chuyện sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1

Chi tiết hơn

Câu 1: Một vật dao động điều hòa có chu kỳ 2 s, biên độ 10 cm

Câu 1: Một vật dao động điều hòa có chu kỳ 2 s, biên độ 10 cm HỬ SỨC RƯỚC KÌ HI HPQG 018 Đề Cơ bản 10 hời gian làm bài : 50 phú hầy Đặng Việ Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI IẾ CÁC BÀI ẬP chỉ có ại websie MOON.VN Câu 1: Khi nghiên cứu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CHUYÊN - HU?NH M?N Đ?T- KIÊN GIANG-L1.docx

Microsoft Word - CHUYÊN - HU?NH M?N Đ?T- KIÊN GIANG-L1.docx SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT --------------- KỲ THI THỬ THPT QG LẦN NĂM 09 BÀI THI: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút MÃ ĐỀ THI: 86 Họ và tên thí sinh: SBD: Câu : Hàm số nào su đây

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2 SỞ GD & ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm ài: 5 phút, không

Chi tiết hơn

Số TT Phụ lục VI BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƢƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN (Kèm theo Quyết định số /2014/Q

Số TT Phụ lục VI BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƢƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN (Kèm theo Quyết định số /2014/Q Số TT Phụ lục I BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƢƠNG MẠI, DỊCH Ụ TẠI NÔNG THÔN (Kèm theo Quyết định số /2014/QĐ-UBND ngày tháng năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu

Chi tiết hơn

Phách SBD STT TRƢỜNG CĐSP TRUNG ƢƠNG - NHA TRANG HỘI ĐỒNG THI KẾT THÚC HOC PHẦN DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (cải thiện điểm) TRÌNH ĐỘ

Phách SBD STT TRƢỜNG CĐSP TRUNG ƢƠNG - NHA TRANG HỘI ĐỒNG THI KẾT THÚC HOC PHẦN DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (cải thiện điểm) TRÌNH ĐỘ TRƢỜNG CĐSP TRUNG ƢƠNG - NHA TRANG HỘI ĐỒNG THI KẾT THÚC HOC PHẦN DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (cải thiện điểm) TRÌNH ĐỘ : CAO ĐẲNG - HÌNH THỨC ĐÀO TẠO : CHÍNH QUY - NGÀNH GIÁO DỤC MẦM

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph Chủ đề 1. HIỆN TƯỢNG QANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QAN ĐẾN CHYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương pháp giải 1) Chuyển động trong từ trường đều theo phương vuông góc Chùm hẹp các electron qung điện

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOẢNG SẢN Ả CƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /2018/TB-ACM V/v: Báo cáo tài ch

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOẢNG SẢN Ả CƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /2018/TB-ACM V/v: Báo cáo tài ch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOẢNG SẢN Ả CƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1408.01/2018/TB-ACM V/v: Báo cáo tài chính đã soát xét bán niên Bắc Giang, ngày 14 tháng 08

Chi tiết hơn

Microsoft Word Ung dung bai toan chuyen dong tang truong - DA.docx

Microsoft Word Ung dung bai toan chuyen dong tang truong - DA.docx ỨNG DỤNG BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG, TĂNG TRƯỞNG ĐÁP ÁN Giáo viên: Nguyễn Tiến Đạ Câu. Khẳng định nào au đây đúng? A. Nếu w' ( ) là ốc độ ăng rưởng cân nặng/năm của mộ đứa rẻ, hì w '( ) và uổi. ò d là ự cân

Chi tiết hơn

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM MỤC LỤC MỤC I HÌNH THỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP 4 Điều 1 Thông áo nh sáh ổ đông ó quyền thm ự họp Đại

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học *

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học * SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LA SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆ Năm học 013 014 ---------------- * ------------------ ỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC TRONG ẶT PHẲNG TỌA

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 160 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 160 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 6 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GI 7 Môn thi: TÁN Thời gian làm bài: 9 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Câu Cho bảng biến thiên của hàm số = f () trên nửa khoảng

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 2: CON LẮC LÒ XO BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ NĂNG, THẾ NĂNG VÀ ĐỘNG NĂNG Ta xét các bài toán sau: +Vận dụn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 2: CON LẮC LÒ XO BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ NĂNG, THẾ NĂNG VÀ ĐỘNG NĂNG Ta xét các bài toán sau: +Vận dụn Chủ đề : CON LẮC LÒ XO BÀI OÁN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ NĂNG, HẾ NĂNG VÀ ĐỘNG NĂNG a xé các bài oán sau: +Vận ụng công hức ính cơ năng, hế năng, động năng +Khoảng hời gian liên quan đến cơ năng, hế năng, động

Chi tiết hơn

HỘI ĐỒNG THI THPT CHUYÊN LONG AN BAN COI THI KỲ THI TS VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN Khóa ngày 4/6/2019 DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI Phò

HỘI ĐỒNG THI THPT CHUYÊN LONG AN BAN COI THI KỲ THI TS VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN Khóa ngày 4/6/2019 DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI Phò Phòng thi số: 014 1 T001 NGUYỄN TƢỜNG AN 03/11/2004 THCS Lý Tự Trọng 2 T002 PHẠM MINH ANH 5/11/2004 THCS Nhựt Tảo 3 T003 LÊ HÙNG TUẤN ANH 26/01/2004 THCS An Thạnh 4 T004 NGUYỄN ĐÌNH THIÊN ÂN 16/7/2004

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phuong phap tinh tich phan - Luyen thi dai hoc.doc

Microsoft Word - Phuong phap tinh tich phan - Luyen thi dai hoc.doc PHƯƠNG PHÁP TÌM NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN A. BẢNG CÁC NGUYÊN HÀM Nguyên hàm cơ ản. = + C. + = + C +. = ln + C. = + C ln 5. = + C ( ). cos. = sin + C 7. sin. = cos + C 8. = ( + tg ) = tg + C cos 9. = ( + cot

Chi tiết hơn

Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! DẠNG 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN THẲNG DÀI + Cảm ứng từ của dòng

Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! DẠNG 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN THẲNG DÀI + Cảm ứng từ của dòng Tên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! DẠG 1. À TÁ LÊ QU ĐẾ TỪ TRƯỜG Ủ DÒG ĐỆ THẲG DÀ + ảm ứng từ của dòng điện thẳng, dài:.1. + guyên lý chồng chất từ tường: 1... n 7 VÍ DỤ H HỌ

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG Địa c ỉ: N ỉn i n ian Đi n t ại: (8 073) Fax: (84 073) Website: CỘNG HÒA XÃ HỘI CH N

CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG Địa c ỉ: N ỉn i n ian Đi n t ại: (8 073) Fax: (84 073) Website:   CỘNG HÒA XÃ HỘI CH N CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG Địa c ỉ: N ỉn i n ian Đi n t ại: (8 073) 3854245 Fax: (84 073) 3854248 Website: www.hungvuongpanga.com CỘNG HÒA XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM Đ lập Tự Hạ p ú ---o0o--- Tp.HCM, ngày

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ CHỦ ĐỀ 1: HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH SÓNG Phương pháp giải 1) Phương trình s

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ CHỦ ĐỀ 1: HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH SÓNG Phương pháp giải 1) Phương trình s CHỦ ĐỀ : HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH SÓNG Phương pháp giải ) Phương trình sóng Giả sử sóng truyền từ điểm đến điểm N cách nhau một khoảng d trên cùng một phương truyền sóng.

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN Năm học BẢNG ĐIỂM THI THÁNG LẦN 1 TS:466 KHTN:303, KHTXH:159 STT HỌ ĐỆM TÊN LỚP Môn Toán Văn Anh Lý-Sử Hóa-Địa Sinh-

TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN Năm học BẢNG ĐIỂM THI THÁNG LẦN 1 TS:466 KHTN:303, KHTXH:159 STT HỌ ĐỆM TÊN LỚP Môn Toán Văn Anh Lý-Sử Hóa-Địa Sinh- TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN Năm học 2016-2017 BẢNG ĐIỂM THI THÁNG LẦN 1 TS:466 KHTN:303, KHTXH:159 STT HỌ ĐỆM TÊN LỚP Môn Toán Văn Anh Lý-Sử Hóa-Địa Sinh-CD (KHTN, T_D XT_DT_A, T_CXT_A,C T_B XT_B TA1 1 Nguyễn

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1 SỞ GD & ĐT TỈNH NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐH VINH (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm bài: 5 phút, hông ể thời gian phát

Chi tiết hơn

CƠ HỌC KẾT CẤU II age CHƯƠNG 5: TÍNH HỆ SIÊU TĨNH ẰNG HƯƠNG HÁ LỰC ß KHÁI NIỆ VỀ HỆ SIÊU TĨNH - ẬC SIÊU TĨNH I Hệ sêu tĩnh: Định nghĩa: Hệ sêu tĩnh à những hệ mà chỉ vớ các phương trình cân bằng tĩnh học

Chi tiết hơn

năm TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LONG TRƯỜNG

năm TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LONG TRƯỜNG năm TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LONG TRƯỜNG M Lời mở đầu ột thập kỉ đi qua chưa thể coi là một hành trình dài trong sự nghiệp trăm năm trồng người. Nhưng với trường THPT Long Trường, 10 năm đầu tiên trong

Chi tiết hơn

Lớp Luyện Thi Đại Học Thầy Giuse Quyền Tham gia lớp học để có Skill giải nhanh nhất SỰ ĐỒNG BIẾN - NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Kiến Thức Cần Nhớ Cho hàm số

Lớp Luyện Thi Đại Học Thầy Giuse Quyền Tham gia lớp học để có Skill giải nhanh nhất SỰ ĐỒNG BIẾN - NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Kiến Thức Cần Nhớ Cho hàm số Lớp Luện Thi Đại Học Thầ Giuse Quền Tham gia lớp học để có Skill giải nhanh nhất SỰ ĐỒNG BIẾN - NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Kiến Thức Cần Nhớ Cho hàm số = f () có tập ác định là D khi đó: Nếu f () > 0, D thì

Chi tiết hơn

C 11.D 21.A 31.A 2.C 12.C 22.A 32.D 3.D 13.A 23.D 33.A 4.C 14.A 24.A 34.D 5.D 15.D 25.C 35.B 6.C 16.D 26.B 36.B 7.A 17.B 27.C 37.C 8.B 18.B 28.

C 11.D 21.A 31.A 2.C 12.C 22.A 32.D 3.D 13.A 23.D 33.A 4.C 14.A 24.A 34.D 5.D 15.D 25.C 35.B 6.C 16.D 26.B 36.B 7.A 17.B 27.C 37.C 8.B 18.B 28. 018 1.C 11.D 1.A 31.A.C 1.C.A 3.D 3.D 13.A 3.D 33.A 4.C 14.A 4.A 34.D 5.D 15.D 5.C 35.B 6.C 16.D 6.B 36.B 7.A 17.B 7.C 37.C 8.B 18.B 8.A 38.C 9.B 19.B 9.D 39.D 10.B 0.B 30.C 40.A P UIcos =10.3.cos 180W

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Trường ðại Học Hùng Vương Phòng Công tác Chính trị & HSSV. DANH SÁCH SINH VIÊN Học Kỳ 1 - Năm Học Mẫu In S2040A Lớp 0907C03A (Cao ñẳng (Tín chỉ)

Trường ðại Học Hùng Vương Phòng Công tác Chính trị & HSSV. DANH SÁCH SINH VIÊN Học Kỳ 1 - Năm Học Mẫu In S2040A Lớp 0907C03A (Cao ñẳng (Tín chỉ) Lớp 0907C03A (Cao ñẳng (Tín chỉ)-sp ðịa-gdcd A -2009-2012) Hệ Cao ñẳng (Tín chỉ) Khoa KHXH & NV - Ngành CðSP ðịa-gdcd 1 091C680001 Nguyễn Thị Hoài An 11/09/90 x 2 091C680002 Lê Thị Anh 22/01/91 x 3 091C680003

Chi tiết hơn

Phách SBD STT TRƢỜNG CĐSP TRUNG ƢƠNG - NHA TRANG HỘI ĐỒNG THI KẾT THÚC HOC PHẦN DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (LẦN 1) TRÌNH ĐỘ : CAO ĐẲ

Phách SBD STT TRƢỜNG CĐSP TRUNG ƢƠNG - NHA TRANG HỘI ĐỒNG THI KẾT THÚC HOC PHẦN DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (LẦN 1) TRÌNH ĐỘ : CAO ĐẲ Ngày thi : 14/5/2019 Học phần : Tiếng Anh Phòng thi : HT A8 Mã SV HỌ VÀ TÊN Phái Ngày Lớp Mã Ký thi Điểm Ghi chú 1 1 1672010501 Đỗ Ngọc Anh Nữ 04/5/1998 M21A 2 2 1672010003 Lê Thị Trâm Anh Nữ 02/01/1998

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Thái Nguyên - lần 2 Câu 1: Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Thái Nguyên - lần 2 Câu 1: Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên Đề thi thử THPT QG THPT huyên Thái Nguyên - lần âu : Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình u u 4cos( πt) mm.. oi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng v=5cm/s.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.153

Microsoft Word - P.153 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá

Chi tiết hơn

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MIH GIẢI CHI TIẾT ĐỀ LUYỆ THI THPT QUỐC GIA Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5 phút Câu 1: Giới hạn quang điện của Cs là 66. Công thoát của Cs bằng A.,7 ev. B.,1 ev. C. 1,5 ev. D.

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều Diện tích xung quanh (m ) Thể tích 130 360 50 Chiều dài (m) 8 11 1 13 Chiều rộng (m) 7 10 5 8 Chiều cao (m) 9 1 6 5 Diện tích đáy (m ) 56 110 60 104 Diện tích xung quanh (m ) 70 504 04 10 Thể tích 504

Chi tiết hơn

PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC KHOA SƯ PHẠM BÀI GIẢNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Th.s Nguyễn Minh Trung email: minhtrungspkt@gmail.com Mobile : 0939 094 204 1 MỤC LỤC Contents MỤC LỤC... 1 Chương 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC...

Chi tiết hơn

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO KHÓA ĐÀO TẠO THẠC SĨ (k17 đợt 2) (Kèm theo QĐ số 767/QĐ-ĐSPHN ngày 16/10/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO KHÓA ĐÀO TẠO THẠC SĨ (k17 đợt 2) (Kèm theo QĐ số 767/QĐ-ĐSPHN ngày 16/10/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO KHÓA ĐÀO TẠO THẠC SĨ 2013-2015 (k17 đợt 2) (Kèm theo QĐ số 767/QĐ-ĐSPHN ngày 16/10/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP HN 2) STT STT CN Họ lót Tên Giới Ngày sinh Nơi sinh

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

PHỤ LỤC 1 – NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TRÊN SÀN GIAO DỊCH

PHỤ LỤC 1 – NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TRÊN SÀN GIAO DỊCH TOUR VIP TỨ BÌNH: BIỂN BÌNH LẬP - ĐẢO BÌNH BA ĐẢO BÌNH HƢNG - BIỂN BÌNH TIÊN KHÁM PHÁ PHIM TRƢỜNG RESORT NGỌC SƢƠNG MỖI KHÁCH 1 CON TÔM HÙM THƢỞNG NGOẠN PHONG CẢNH BIỂN THƢỞNG THỨC HƢƠNG VỊ CÁC MÓN ĂN

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So02.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So02.doc Câu I: Học sinh ự giải GỢI Ý GIẢI ĐỀ Câu I: Tìm m để đồ hị (C) hàm số + m+ cắ rục O ại mộ điểm du nhấ Cách : P/rình hoành độ gio điểm củ (C) và rục O: + m+ (*) Dễ hấ không hỏ mãn (*) với mọi m Với ¹, có

Chi tiết hơn

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC -------------------------------------- ------------------------ Số: 171/TB-CĐGD TP. Hồ Chí Minh, ngày

Chi tiết hơn

Tóm tắt: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHUYỂN TOẠ ĐỘ TRONG KHẢO SÁT THỦY ĐẠC HIỆN ĐANG ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM METHODS OF CO-ORDINATE TRANSFER CALCULATING IN SEA

Tóm tắt: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHUYỂN TOẠ ĐỘ TRONG KHẢO SÁT THỦY ĐẠC HIỆN ĐANG ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM METHODS OF CO-ORDINATE TRANSFER CALCULATING IN SEA Tóm tắt: MỘT SỐ PHƯƠN PHÁP TÍNH CHUYỂN TOẠ ĐỘ TRON KHẢO SÁT THỦY ĐẠC HIỆN ĐAN ÁP DỤN Ở VIỆT NAM METHODS OF CO-ORDINATE TRANSFER CALCULATIN IN SEA-ED TOPORAPHY APPLIED IN VIETNAM NCS. TRẦN KHÁNH TOÀN Kho

Chi tiết hơn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 07/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 n

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 07/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 n BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 07/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2016 THÔNG TƯ Quy định về phòng, chống dịch bệnh

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Phần 1. Hệ thống Âm và Chữ trong chương trình TV1.CGD: s R Ṙ J s R Ṙ R ᦙ 쳌 R Ṙ

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Phần 1. Hệ thống Âm và Chữ trong chương trình TV1.CGD: s R Ṙ J s R Ṙ R ᦙ 쳌 R Ṙ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Phần 1. Hệ thống Âm và Chữ trong chương trình TV1.CGD: s R Ṙ J s R Ṙ R ᦙ 쳌 R Ṙ Ṙᦙ Ṙ a, ă, â, b, c, ch, d, đ, e, ê, g, gi, h, i, kh,

Chi tiết hơn

§Ò kiÓm tra ®Þnh kú gi÷a kú I

§Ò kiÓm tra ®Þnh kú gi÷a kú I Bộ 14 đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 Trang 1 ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1 I. KIỂM TRA ĐỌC 1. Đọc thành tiếng các âm: d, s, m, qu, ngh, kh. 2. Đọc thành tiếng các vần: ua, ôi, ia, ây, uôi, ươi. 3. Đọc thành

Chi tiết hơn

Phụ lục I: GIÁ ĐẤT THÀNH PHỐ HUẾ NĂM 2010

Phụ lục I: GIÁ ĐẤT THÀNH PHỐ HUẾ NĂM 2010 Phụ lục 1 GIÁ ĐẤT Ở THÀNH PHỐ HUẾ NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) Đơn vị tính: đồng/m 2 1 23 tháng 8 Lê Huân

Chi tiết hơn

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 0 câu trắc nghiệm Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:... Mã đề thi

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ PHỤ LỤC II BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC TẾ ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, TRANG THIẾT BỊ,

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ PHỤ LỤC II BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC TẾ ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, TRANG THIẾT BỊ, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ ----- ----- PHỤ LỤC II BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC TẾ ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, TRANG THIẾT BỊ, THƯ VIỆN NGÀNH SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN, TRÌNH ĐỘ

Chi tiết hơn

Module MN 5

Module MN 5 LÝ THU HIỀN MODULE mn 5 Æc ióm ph t trión thèm mü, nh ng môc tiªu vµ kõt qu mong îi ë trî mçm non vò thèm mü C I M P H s T T RI N T H z M M œ, N H N G M C TI ˆ U V r K Š T Q U t M O N G I T R M x M N O

Chi tiết hơn

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học môn toán luôn xuất hiện câu hỏi hình học Oxy và gây khó dễ cho không ít các thí sinh. Các bạn luôn gặp khó khăn trong khâu tiếp

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM TRƯỜNG CAO ĐẢNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỬC Sổ:... tá5l./lt - CNTĐ -ĐT CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM TRƯỜNG CAO ĐẢNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỬC Sổ:... tá5l./lt - CNTĐ -ĐT CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM TRƯỜNG CAO ĐẢNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỬC Sổ:... tá5l./lt - CNTĐ -ĐT CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH THI KÉT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 (Đọt: 2,CĐ/Cuối kỳ) BẬC

Chi tiết hơn

BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN ĐỊA LÝ LỚP 7 NĂM HỌC 2016 – 2017

BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN ĐỊA LÝ LỚP 7 NĂM HỌC 2016 – 2017 BỘ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN NGỮ VĂN LỚP 7 ĐỀ SỐ 1 PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II Năm học 2015-2016 Môn: Ngữ văn 7 (Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề) Câu

Chi tiết hơn

ĐỨC TIN VÀ SỰ CẦU NGUYỆN Trong cuộc sống hàng ngày từ ngàn xưa đến nay, cầu nguyện là một nhu cầu thiết yếu đối với mọi lãnh vực như làm ăn,mua bán, h

ĐỨC TIN VÀ SỰ CẦU NGUYỆN Trong cuộc sống hàng ngày từ ngàn xưa đến nay, cầu nguyện là một nhu cầu thiết yếu đối với mọi lãnh vực như làm ăn,mua bán, h ĐỨC TIN VÀ SỰ CẦU NGUYỆN Trong cuộc sống hàng ngày từ ngàn xưa đến nay, cầu nguyện là một nhu cầu thiết yếu đối với mọi lãnh vực như làm ăn,mua bán, học hành, thi cử, bệnh tật thậm chí muốn thăng quan

Chi tiết hơn

Moät soá bieän phaùp gaây höùng thuù hoïc taäp moân Sinh hoïc 7 Trang I. MỞ ĐẦU o ọn ề t M ề t m v ề t n p p n n u ề t

Moät soá bieän phaùp gaây höùng thuù hoïc taäp moân Sinh hoïc 7 Trang I. MỞ ĐẦU o ọn ề t M ề t m v ề t n p p n n u ề t Trang I. MỞ ĐẦU... 2 1. o ọn ề t... 2 2. M ề t... 3 3. m v ề t... 3 4. n p p n n u ề t... 3 5. m v n n u ề t... 3 6. Đố t n n n u... 4 7. T n mớ ề t... 4 II. ỘI DU G... 4 A. CƠ SỞ KHOA HỌC( Ý UẬ )... 4

Chi tiết hơn

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP.. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự biến thiên điện tích, dòng điện trong mạch dao động. + Năng lượng điện từ trong mạch dao động

Chi tiết hơn