for nathan churchill the riddle Oboe q. = 103 Mischievously AJ Churchill 6 & 8 { Harp 6 & 8 bœ p MMLOLMMM? 6 8 Œ œœ œ œ Œ œœ œ œ Œ œœ œ œ Œ œ j œ j bœ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "for nathan churchill the riddle Oboe q. = 103 Mischievously AJ Churchill 6 & 8 { Harp 6 & 8 bœ p MMLOLMMM? 6 8 Œ œœ œ œ Œ œœ œ œ Œ œœ œ œ Œ œ j œ j bœ"

Bản ghi

1 or nathan churchill the riddle Ooe q = 103 Mischievously A Churchill 8 Har 8 MMLOLMMM 8 j j j j j A oco ΠΠj ΠAcoustic Guitar 8 Piano 8 with strings 8 Violin 1 q = 103 Mischievously 8 izz oco Violin 2 8 oco izz Violin 3 izz 8 j oco Violin 4 8 oco izz j Viola 1 8 izz oco Viola 2 8 izz oco Violoncello izz 8 - Contraass izz - 8 Coyright 2014

2 2 O 14 Œ Œ # j # j j m # j Œ # H Œ m MMMOLMMM E Œ G C A Gtr rasgueado Œ light inger tremolando on Cm æ æ # æ # similar æ Pno Œ Œ j <n m Œ Vln Œ Œ Œ m m m suito m m stacatissimo with viola <n Œ # n # Œ Vln izz Œ j # j j j j æ # j j # # j j m Vln izz æ Œ m j j j j j æ j # j j j Vln j izz j j j j j æ j # j j j m Vla Œ izz with violin m <n j j # j j # Vla æ j j æ j j # j j # Vc - Œ izz # # m m C - Œ izz m m # #

3 O # # # # 24 m 3 H ad li gliss Œ gliss j m A Gtr # j # Œ Œ Œ Pno n m Vln with ooe # - - # n suito Vln - - # j n æ suito Vln - j Œ # æ n - suito Vln Vla j Œ æ - - suito do your est, just gliss i you want j æ j Œ j j suito j j j j Vla j æ - - j j j suito Vc izz m C m

4 4 O 34 with guitar with violin j H # F# C# # # j A Gtr C 7 G D7 G 7 C 7 ad li strum, it with rhythm Pno # # Vln Ó Vln j # n j n Vln j j j j j j j - - j m m m Vln j j Vla j j m m j j j Vla j j j # j j m m Vc C

5 O 44 # 5 H # # n # E E A cresc C # # with iano m G A7 A Gtr Pno Œ dolce m light like an ooe j # * * * Vln # m Vln j # dolce m Vln j j j # m Vln dolce m Vla j n m Vla j j m Vc dolce m # C Œ

6 O 5 # j j # # j j n dolce 9 8 j 8 H 9 # # 8 8 G# LMMOMMMM A F# m 7 7 m m E 9 D /F A Gtr strum raidly ad li æ U æ U m light strum Pno 9 j # Vln molto Vln molto Vln <# molto Vln molto Vla molto Vla molto Vc <# molto C molto

7 O 8 # # # n # n # 70 suito o 7 H # # n 8 # C# F E C C# G# F# # # 8 G C suito F G # m - A Gtr 8 Πj j Pno # 8 # # # n n m m 8 Vln 8 n enharmonic eq # # m suito Vln 8 n m suito Vln 8 # n m ring out - - suito Vln ring out # n # m suito Vla 8 # n # # m suito Vla 8 n m # # suito Vc 8 # n # n m suito C 8 izz m

8 8 O 85 with iano n m H LMLOLMLL m - - A Gtr Pno - - m m m - - with ooe Π- Vln < Vln < Vln Vln Vla < Vla < Vc < - C < i imossile, lay u octave

9 O 99 m 9 H A D ΠΠΠΠΠad li (eel ree to redo glisses) gliss gliss gliss gliss G j A Gtr Pno < << < Vln : ; < sz sz sz sz sz m Vln < n sz sz sz sz sz sz sz sz sz m Vln < sz sz sz sz sz sz sz sz sz m Vln < sz sz sz sz sz sz sz sz sz m Vla < n sz sz sz sz sz sz m Vla < n sz sz sz sz sz sz m Vc < sz sz sz sz sz sz m C < sz sz sz sz sz sz m

10 10 O 115 Π- ΠH m A Gtr ΠPno ΠVln Vln Vln < Vln Vla Vla < Vc C <

11 O 130 Œ Œ 11 H j j j j j j A oco m Œ Œ Œ A Gtr C light inger tremolando on Cm æ Pno j with strings Vln izz oco m m m suito Œ Œ stacatissimo Vln izz oco j # j j j Vln izz j æ j j oco j j j Vln izz j j oco n j j j j Vla oco izz Vla oco izz Œ æ j j Vc izz C izz - - -

12 12 O 141 # j # # # # Œ # # # j m m H A Gtr # æ # similar æ # j # Œ Pno <n j j j n j m m Vln with viola <n Œ # n m izz # Œ # Œ» m j Vln æ # j j # # j j # j izz» j Vln æ izz» j # j j j j Œ j j j # n j Œ j Vln æ izz» j j # j j j Œ j j j # n j Œ j Vla with violin izz» <n j j # j j # j j j Vla æ j # j j # j j izz» j j Vc # # j j m izz» C # # izz» j j m

Voice NÜ c Non Ngàn D m Ra ñi Nhåc: Phåm Duy Soån cho ban nhåc: Hoàng Kim Chi & bb b c Ó Ó P & bb b Ó. œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ 9 Œ œ. NÜ c n

Voice NÜ c Non Ngàn D m Ra ñi Nhåc: Phåm Duy Soån cho ban nhåc: Hoàng Kim Chi & bb b c Ó Ó P & bb b Ó. œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ 9 Œ œ. NÜ c n Voice 2 5 c 7 NÜ c non ngàn d m a` a a ra Çi NÜ c non ngàn ra d m à a` lš chöi vöi CÛng không Çi dài Dù ÇÜ ng thiên ng lòng thüöng mn lš a v i Dù ÇÜ ng c 5 ngü i BÜ c No voice second time 20 Çi dân dàn

Chi tiết hơn

JornadasOrchPerc(Rev04)Lttr$.mus

JornadasOrchPerc(Rev04)Lttr$.mus lute 1- lute (i/alto l) Ooe 1- La ornada (Venezuelan) Largo (q= 5), esressivo e oo ruato Alto lute in G (solo) esr Revised or the Dallas Symhony Orhestra, 00 ORNADAS Three Traditional Sanish arols esr

Chi tiết hơn

Electric Guitar Electric Bass &b 4 Majestically q = 60 nat. harms VII XII Clean We are children of the world > n> Œ Ó mf l.v. nat. harms V VII XII > >

Electric Guitar Electric Bass &b 4 Majestically q = 60 nat. harms VII XII Clean We are children of the world > n> Œ Ó mf l.v. nat. harms V VII XII > > Electric Guitar Electric Bass b Majestically q = 60 nat harms VII XII Clean We are children o the orld > n> Ó lv nat harms V VII XII > > O Ó (lv) Words and Music by Lin Marsh Instrumental Arrangement by

Chi tiết hơn

Soprano Cornet Solo Cornet Repiano Cornet 2nd Cornet 3rd Cornet Flugel Solo Horn 1st Horn 2nd Horn 1st Baritone 2nd Baritone 1st Trombone 2nd Trombone

Soprano Cornet Solo Cornet Repiano Cornet 2nd Cornet 3rd Cornet Flugel Solo Horn 1st Horn 2nd Horn 1st Baritone 2nd Baritone 1st Trombone 2nd Trombone Sorano Cornet Solo Cornet Reiano Cornet 2nd Cornet 3rd Cornet Flugel Solo Horn 1st Horn 2nd Horn 1st Baritone 2nd Baritone 1st Trombone 2nd Trombone Bass Trombone Euhonium Tiani Glockensiel Drum Kit The

Chi tiết hơn