À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö"

Bản ghi

1 À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö

2 ËÙÑ Ö Ó ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ º½ Ä Ö Ò ÁÐÐ ÒÓ ÔÖÓÜ Ñ Ñ ÒØ ¼ ¹ ½½ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ç ÔÖ Ñ ÖÓ ÓÒØ ØÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ç ÓÖÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

3 Ô ØÙÐÓ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ñ ÖØÓ Ú Ö Ó ÒØÖ ¼ ½½ ÓÙÚ ÙÑ ÒÓØ Ú Ð ÒÓÒØÖÓ ÒÚÓÐÚ Ò Ó Ó º ÍÑ Ó Ö Ó Öº Ï ÐÐ Ñ Ë Ð Ö Ù ÔÓ Ö º Ä Ò Ë Ð Ö ÒØ Ó ÓÙØÖÓ Ð Ò Ó ÓÒ º Ç ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÐØ Ö Ö ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ Ú ØÓ Ó Ó ÕÙ ØÖÓ Ò Ú ÙÓ Ø Ö ÑÔÐ Ó ÕÙ Ò Ò Ó Ó ÒØ Ö Ñ ÒØ ÓÑÔÖ Ò ÕÙ ÙÑ ÙÐÓ ÔÓ º Ø Ü Ø Ò ØÙÖ Þ Ó ÒÓÒØÖÓ Ó Ó Ø Ñ Ó Ó ØÓ ÑÙ Ø Ù Óº Ø ½½ Ø Ô Ó Ó ÔÓ Ö ÓÙÑ ÒØ ÔÓÖ Ù Ö Ö Ò Ó Ô Ò Å ÒØ Ñ ÓÖ Ñ º Ç Öº Ë Ð Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ Ð Ö ÕÙ Ð Ó Ð Ú Ó Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó ÒÓ Ú Ö Ó ½º Ð Ø Ñ Ñ Ð Ö ÞÓ ØÓ ÒÓ ØÙ Ó Ø Ò Ø Ó ÐÙ Ö Ó Ø ÑÔÓ ÔÙ Ð Ó Å ÒØ Ñ ÓÖ Ñ ÕÙ ÓÓÖÖ Ù Ñ ÒÓÚ Ñ ÒØ ÓÐÓ Ò Ó Ó ÒÓÒØÖÓ Ñ ½½ ½ º Ð ÙÒ Ô ÕÙ ÓÖ Ø Ñ Ñ Ó Ó ÙÑ ÖÖÓ ÑÔÖ Ó ÔÖÓÐ Ñ Ò Ó ÕÙ Ó Öº Ë Ð Ö ÒØÖÓÙ Ñ ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ñ Ñ Ó Ù ØÓ ÓÖÑ Ó Ø Ó Ó ÕÙ ÒØÓ ¼ º ÐÑ ÒØ Ô Ö Ú ÖÓ Ñ Ð ÕÙ ÓÓÖÖ Ñ Ó ÖÖÓ ÑÔÖ Óº ÍÑ Ø ¼ Ù Ö ÔÓÖ ÓÙØÖÓ Ô ÕÙ ÓÖ ÑÔ Ö Ô Ð Ú Ò ÕÙ Ó Ë Ð Ö ÒÕÙ ÒØÓ Ø Ú Ñ Ô Ö Ò Ó ÕÙ ÙÑ ÒÓÚ Ö Ò Ó ÔÖ Ô Ö Ú Ú Ö Ñ Ø ÑÔÓÖ ¹ Ö Ñ ÒØ ÒÙÑ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ñ Ä Ö Ò ÁÐÐ ÒÓ ÙÖ ÒØ ÔÖ Ñ Ú Ö Ó Ú Ö Ó ¼ º ØÙ Ó Ö Ò Ø ÑÔÓÖ Ö Ô Ö Ø Ö ÓÓÖÖ Ó Ô Ò ÙÑ Ú Þ Ù Ø ÓÑ Ú Ö Ó Ö Ó Ó Öº Ë Ð Ö Ó ÓÒØ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÖ Ñ Ó ÖØÓ Ô ÐÓ ÙØÓÖ À ÖÓÐ Ë ÖÑ Òº Ò ÓÖÑ Ó Ë ÖÑ Ò ÒÙÑ ÓÒÚ Ö Ó ÓÑ Ó Öº Ë Ð Ö ÕÙ Ø Ú ÐÙ Ö Ñ ¾ Ò ÕÙ Ð Ë Ð Ö Ð ÖÓÙ ÕÙ Ó ÔÖ Ñ ÖÓ ÒÓÒØÖÓ ÓÑ Ó Ù ØÓ ÓÖÑ Ó Ø Ò Ó Ö ØÖ ÒØ ÒÓ ÒÓ ØÖ ÔÖÓÜ Ñ Ò Ó¹ Ñ Ø Ñ ÒØ ¾ º ÄÓÒ Ó Ø Ó Ó ÓÖ Ó Ø Ñ Ó ØÓ Ô Ö Ø Ð Ö Ø Ó ÔÖ Ñ ÖÓ ÓÒØ ØÓ Ë Ð Ö ÓÑ Ó Ù ØÓ ÓÖÑ Ó ÓÑ ÒÓ Ö ØÖÓ Ù Ú Ö Ö Ò º ÈÓ Ø Ö ÓÒØ Ó ÕÙ Ð Ø Ò Ñ ÒÓÒØÖ Ó Ó Ù ØÓ ÓÖÑ Ó Ñ ¼ ÓÙ ¼ ¹ Ò Ó ÔÓ ÑÓ Ø Ö ÙÖÓ º Ð ÙÒ Ö Ø Ñ ÕÙ Ó Öº Ë Ð Ö Ö ÓÙ ÒØ Ò ÓÒ ÐÑ ÒØ ÓÒ Ù Ó Ö Ø Ô Ö ÔÖÓØ Ö ÒØ Ó Ù Ô ÒØ Ó Ò Ú ÙÓ ÕÙ ØÓÖÒ Ö ÓÒ Ó ÓÑÓ Ó Ù ØÓ ÓÖÑ Óº Ø Ñ Ñ ÔÓ Ú Ð ÕÙ ÒÓ ÔÖ Ñ ÖÓ Ó Ù ØÓ ÓÖÑ Ó Ô Ö ÒØ Ö Ò Ñ ÕÙ ÙÑ Ô ÒØ ÓÑ Ð ÙÑ Ô ÓÖ Ñ ÓÒÓº ÓÑÓ Ú Ö ÑÓ Ó ÓÑ Ó Ù ØÓ ÓÖÑ Ó Ø Ú Ö Ñ ÙÑ ÒÓØ Ú Ð Ò Ñ Ø ÑÙ Ò Ø ÒØ Ñ Ø Ö ÒÓ ÔÖÓ Óº Ð ÙÒ Ö ØÓÖ ÓÑ ÔÖÓ Ö Ñ Ô Ö Ö Ø Ö ÙØ ÒØ Ó ÓÙÑ ÒØÓ Ø Ð Ö Ñ Ò ÓÖÑ Ó Ó Ö Ó Ö Ó Öº Ë Ð Ö ÓÙØÖÓ Ñ ÖÑ Ö Ó Ô ÐÓ Ô Ö ÙÑ ÓÙ ÓÙØÖ ½ ÌÀ ÅÁÆ Ì ÅÁË ÀÁ Å ÒØ Ñ ÓÖ Ñ ÔÓÖ Ï ÐÐ Ñ Ëº Ë Ð Ö Åº º º º ºËº ÙÒ ² Ï Ò Ðг ÓÑÔ ÒÝ ÆÓÚ ÓÖ ÄÓÒ Ö Ô Ò º ¾ ÀÇÏ ÌÇ ÃÆÇÏ ÏÀ Ì ÌÇ ÄÁ Î ÓÑÓ Ë Ö ÒÓ ÉÙ Ö Ø Ö ÔÓÖ À ÖÓÐ Ë ÖÑ Ò Û ØØ ÆÓÚ ÓÖ Ô Ò ½ ¾º ¾

4 ÔÖÓÐ Ñ Óº Æ Ø Ø ÓÖ Ø ÑÓ Ñ ÒÓ ÒØ Ö Ó Ñ Ø Ð Ö Ø Ó ØÓ Ü ÙÖ Ö Ó Ô ØÓ Ó Ö Ó ÙÒ Ó ÔÐ ÒÓ Ó Ô ÖØ Ô ÒØ Ó ÕÙ Ñ Ù Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ø ÓÖ Ó ÙØ ÒØ Ó Ê Ú Ð Óº ÑÔÓÖØ ÒØ Ö Ð Ø Ö ÕÙ ÕÙ ØÓ Ô Ó ÕÙ ÒÚÓÐÚ Ö Ñ ÒÓ ÔÖ Ñ ÖÓ Ø Ó Ó ÓÒØ ØÓ ØÓ Ó Ó Ø Ó Ù ÕÙ ÒØ µ Ö Ñ Ö ÙÑ ÒÓ Ñ ÓÑÙÒ º Æ Ó Ó Ø ÒØ Ó Ø ØÙ Ó Öº Ë Ð Ö ÓÑÓ ÙÑ Ô ÕÙ ØÖ ÔÖÓÐ ÖÓ Ö ØÓÖ ÒÓ Ù ÑÔÓ Ø ÒØÓ Ð ÕÙ ÒØÓ Ù ÔÓ Ö Ñ Ô Ó ÑÔÐ ÓÑÙÒ ÓÑ Ö ÕÙ Þ ÓÖØ Ð Þ Ü Ø Ñ ÒØ ÓÑÓ Ó Ö ØÓ Ò Ó º Æ Ò Ù Ñ Ñ Ù ÓÒ Ñ ÒØÓ Ó Ó Ó ÅÓÚ Ñ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ÑÓÒ ØÖÓÙ ÕÙ ÐÕÙ Ö Ø ØÙ Ô Ö ØÙ Ð Ô Ð ÓÙ Ô ÙÒ º Æ ÔÖ Ñ Ö Ó ÔÓ ÑÓ Ö ÓÑ ÙÖ Ò ÕÙ Ô Ò Ó Öº Ë Ð Ö Ö º Ä Ò Ó Ù ØÓ ÓÖÑ Ó Ù ÔÓ Ø Ú Ñ ÒÚÓÐÚ Ó º Ç Ð Ó Ó Öº Ë Ð Ö ÐÐ Ë Ð Ö ÂÖº Ò Ó Ø Ú ÒÚÓÐÚ Ó ÒÓ ÔÖ Ñ ÖÓ ÓÒØ ØÓ ÔÓ Ð Ø Ò Ô Ò ØÖ ÒÓ Ñ ½½ º ÆÓ Ô Ò Å ÒØ Ñ ÓÖ Ñ Ó Öº Ë Ð Ö Ø Ñ ÕÙ Ö ¼ Ó ÒÓØÙÖÒ ÓÑ Ó Ù ØÓ ÓÖÑ Ó Ø Ò Ø Ó ÐÙ Ö ÔÓÖ ÚÓÐØ º Ì ÑÓ Ô Ò Ó Ø Ø ÑÙÒ Ó Ó Öº Ë Ð Ö Ö Ó ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ø Ú Ö Ñ ÐÙ Ö ÒØ ÓÖ Ñ Ó ÓÖÙÑ ÑÔÐ Ó ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÒÓ Ò Ó Ó ÒÓ Ú ÒØ º Î Ö ÑÓ ÕÙ Ø Ú ÓÖ Ñ Ò Ø Ú Ñ ÒØ ÐØ Ö Ñ ÕÙ ÓÙØÖ Ô Ö ÓÒ Ð ØÓÖÒ Ö Ñ ÒÚÓÐÚ º Ñ ÓÖ Ë Ð Ö Ú ÖØÙ ÐÑ ÒØ Ò Ø Ò Ö ØÓ Ö Ó ÔÖ Ò Ô Ú ÒØÓ ÕÙ ÔÙ Ö Ñ Ê Ú Ð Ó Ñ ÑÓÚ Ñ ÒØÓ Å Ö Ø ËÔÖÙÒ Ö ÙÔÖ ÙÑ Ö Ò ÕÙ ÒØ Ò ÓÖÑ Ó ÕÙ Ð Ø Ò ÓÐ Ó Ô Ó ÐÑ ÒØ Ë Ð Öº ÁÒ ÓÖÑ Ó Ñ ÒÓ ÓÒ Ú Ö Ó ÔÖ Ñ ÖÓ ÓÒØ Ñ ÒØÓ Ø Ñ Ó ÓÖÒ ÔÓÖ À ¹ ÖÓÐ Ë ÖÑ Ò ÙÑ Ö ØÓÖ ÙØÓ¹ÔÖÓÐ Ñ Ó Ô ÕÙ Óµ ÕÙ Ö ÑÓ Ó Ö Ð Ó Ø Ð Ô Ö ÓÑ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ º Å ÑÓ Ñ Ë ÖÑ Ò Ù ÔÓ Ö Ñ Ö Ô ÓÖØ Ö Ð ÔÖÓÐ Ñ Ñ ÕÙ Ø Ú Ö Ñ ÙÑ ÒØÖ Ú Ø Ö Ò ÓÑ Ó Öº Ë Ð Ö Ñ Ó ØÓ ¾ Ò ÕÙ Ð Ð Ö Ú Ù Ó ÔÖ Ñ ÖÓ Ô Ó Ó º Ð Þ Ñ ÕÙ Ö ØÖ Ö Ñ Ù Ð Ñ Ö Ò Ñ Ø Ñ ÒØ ÔÓ ÓÙÚ Ö Ø ÓÖ º ÑÓ Ó Ö Ð ÕÙ ÐÓ ÕÙ Ë ÖÑ Ò Ö Ú Ù Ñ Ù Ð ÚÖÓ ÀÓÛ ØÓ ÃÒÓÛ Ï Ø ØÓ Ð Ú ÓÑÓ Ë Ö ÒÓ ÉÙ Ö Ø Ö ÙØÓ¹ ÖÚ Ó ÓÒ ÙÖ Ó Ô Ö ÔÓ Ö Ù ÔÖ ÓÔÖ Ó ÑÓ Ó Ú Ö Ó Ò ÓÑ ÒÓ Ô ÕÙ Ó º ÓÒØÙ Ó ÒÓ Ñ ÒØÓ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ù Ð ÚÖÓ Ö Ö ÒØ Ø ÓÖ Ó Öº Ë Ð Ö Ó ÔÖ Ñ ÖÓ ÓÒØ ØÓ Ö Ò Ô ÖØ Ù Ò ÓÖÑ Ó ÑÓ ØÖ Ñ ÓÖÖ Ð Ó ÓÑ Ó Öº ËÔÖÙÒ Ö ÓÙØÖÓ ÍÖ ÒØ ÒÓ Ó ÔÖ Ñ ÖÓ Ø ÑÔÓ º Ì Ñ Ñ Ñ ÔÓ Ó Ô ÖØ Ò ÖÖ Ø Ú Ë ÖÑ Ò Ó Ó ÓÑ ÒØ Ö Ó ÖÓÐÝÒ Ã Ò ÐÐ ÕÙ ØÖ Ð ÓÙ Ö Ú Ñ ÒØ Ô Ö Ó Öº Ë Ð Ö ÓÑÓ Ö Ô ÓÒ Ø ÕÙ Ø Ñ Ó ØÖ Ø Ñ ÒØ Ó ÓÑ ÍÖ ÒØ ÓÙÒ Ø ÓÒº ÖÓÐÝÒ Ð Ö ÕÙ ÕÙ Ò Ó Ð Ø Ò ÕÙ ÒÓ Ñ ½µ Ó Ö Ë Ð Ö ÓÒØÓÙ Ô Ö Ð Ø ÓÖ Ó Ù ØÓ ÓÖÑ Óº ÖÓÐÝÒ Ö Ð Ñ Ö ÕÙ Ó Ò ÐÑ ÒØ Ó Ñ ÑÓ ÕÙ ÒÓ Ð ÚÖÓ Ë ÖÑ Ò º Ð Ø Ð Ö ÙÑ Ø Ò Ñ ÒØÓ Ô Ö ÐÐ Ë Ð Ö ÂÖº Ç Û Ø Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ÐÐÓÛ Ô Ø Ó Ð ØÖ ÓÒ Ó ÁÖÑ Ò Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ÓÒØ Ñ ÙÑ Ü Ð ÒØ Ð Ò Ø ÑÔÓ Ó ÓÒØ Ñ ÒØÓ Ö Ð ÓÒ Ó ÓÑ Ó ÅÓÚ Ñ ÒØÓ ÍÖ ÒØ º Ð Ø ÓÑÓ Ò Ó ¼ Ñ Ò ÕÙ Ü Ø Ð ÙÑ ÓÒØÖÓÚ Ö ÕÙ ÒØÓ Óº Ö Ø ¹ ÕÙ Ó Ö ØÖÓ ÐÐ Ë Ð Ö Ò ÍÒ Å Ð Ø Ö Å Ö Ò ÑÓ ØÖ ÖÖÓÒ Ñ ÒØ ¼ ÓÑÓ Ù ÒÓ Ò Ñ ÒØÓ ÔÓÖÕÙ Ð Ñ ÒØ Ù Ö Ù Ô Ö Ö Ð Ø Óº ÀÇÏ ÌÇ ÃÆÇÏ ÏÀ Ì ÌÇ ÄÁ Î À ÖÓÐ Ë ÖÑ Ò Û ØØ ÆÓÚ ÓÖ Ô Ò ¹ º ÌÀ ÇÆÂÇÁÆÌ Ê Ê ÒØÖ Ú Ø ÔÓÖ ÈÓÐÐÝ Ö Ñ Ò Î Ö Ó Ô Ò º Ñ Ö ÑÓ Ú Ö Ó ÖÓÐÝÒ Ó ØÓ Ó Ò Ò ÖÖ Ø Ú Ó ÔÖ Ñ ÖÓ ÓÒØ ØÓ ÓÖ Ñ ÒÚÓÐÚ Ó Ò ÓÖÑ Ó Ë ÖÑ Ò ÖÙÞ ÓÒØÖ ÑÓ Ô Ð Ò ÓÖÑ Ó Å Ö Ø ÔÓÖ Ñ Ò Ð Ñ Ö Ò Ù Ó ÕÙ Ø Ú Ó ÐÓÒ Ó Ó ÒÓ ÓÑ ÐÝ ÐÐ Ö Ð Ý ÐÐ Óغ ÐÝ ÙÒØÓÙ¹ Ó ÓÖÙÑ ÓÑ Ù ÔÓ ÐÓÖ Ò Ñ Ø Ñ ÖÓ ÓÑ º ÐÝ ÐÐ Ø Ú ØÖ Ø Ñ ÒØ ÒÚÓÐÚ Ó ÓÑ Ó ÅÓÚ Ñ ÒØÓ ÍÖ ÒØ Ø Ù ÑÓÖØ Ñ Ò ÖÓ º Ö Ð Ý ÐÐ ÓØ Ö ÙÑ Ñ ÒØ Ñ ÕÙ Ø Ò ÑÙ Ø ÓÒÚ Ö Ö Ò ÓÑ ÐÐ Ë Ð Ö ÂÖ ÒÓ Ñ Ó ÒÓ ÒÕÙ ÒØ ÓÑ Ó Ó ÒÓ ÒØ º ÒÚÓÐÚ Ó ÐÓ Ó ÒØÖ Ó Ú Ö Ó Ò Ú ÙÓ ÒÓ ÓÒØ Ó Ñ Ò Ð ÓÑ Ð ÙÑ Ð Ò ÖØ Ø º Ó Ó Ó Ö ÙÑ ÓÑ Ò Ó ÓÒØ Ñ ÙÑ Ö Ñ Ø Þ Ó ÔÐ Ù Ú Ð ÕÙ ÓÒÓÖ ÓÑ Ó ØÓ ÓÒ Ó º

5 º½ Ä Ö Ò ÁÐÐ ÒÓ ÔÖÓÜ Ñ Ñ ÒØ ¼ ¹ ½½ Ë Ñ ÚÓÖ Ó Ö ÙÑ ÒØÓ Ò Ó ÔÖ Þ ÖÑÓ Ö Ò Ù ÖÑÓ Ø ¼ Ô ÒØ ÑÓ ÙÑ Ï ÐÐ Ñ Ë Ð Ö ÓÑ ÒÓ Ù ÔÓ Ä Ò ÙÑ Ö Ñ¹Ò Ó ÐÐ Ë Ð Ö ÂÖº Ú Ú Ò Ó ÒÙÑ Ù ÙÖ Ó Ú Ð Ó Ñ ÁÐÐ ÒÓ º Ð Ø Ú Ñ Ø ÑÔÓÖ Ö Ñ ÒØ ÐÓ Ó ÒÙÑ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÑÓ Ð Ó Ô Ö Ò Ó ÕÙ ÒÓÚ Ö Ò Ð Ó ÔÖ Ô Ö º Ë ÑÓ ÕÙ Ð ÙÒ Ö ØÖÓ Ö Ð Ø Ñ ÕÙ Ñ Ó Ø Ö ÒÙÑ ÒÓ Ø Ú Ö Ó ÓÙÚ ÙÑ Ø Ò ÔÓÖØ º ÍÑ Ò ÓÖ Ú ÒØ Ñ ÒØ ÓÙØÖ ÒÕÙ Ð Ò Ö Ø Ñ ÒØ ÜÓ Ó Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ð Ø Ò Ó ÕÙ Ð Ö Ñ Ñ Ó º ÎÓ Ö Ñ ÓÑ Ó Ô Ù Ð º Ð Ó ÓÒØ Ù Ñ Ù Ñ Ö Óº Ð Ø Ò Ó ÓÖÑ Ö Ø Ö Ô Ö Ò Ó Ñ Ò Ö ÑÙ ØÓ ØÖ Ò Ò Ó ÓÒ Ó ÓÖ ¹ÐÓ º Ç Ë Ð Ö Ú Ø Ö Ñ ÖÓ Ò ÐÓ Ù Ö Ñ ØÖ ÑÙÐ Ö Ô Ö Ù Ô ÖØ Ñ ÒØÓº ÆÓ ÕÙ ÖØÓ ÓÖÑ Ö Ð ÒÓÒØÖ Ö Ñ ÙÑ ÓÑ Ñ Ñ ¹ Þ Ò Ó ÒÙÑ Ð ØÓº Ø Ú Ô Ö ÒØ Ñ ÒØ ÓÖÑ Ò Ó Ñ Ù Ö Ô Ö Ó Ô Ö Ô ÖØÙÖ º Ð Ö Ô Ö Ú ÙÑ Ô Ö Ú Þ Ö Ô Ñ ÒØ Ñ Ù Ù Ô Ò Ö Ô Ö Ó ÔÓÖ ÙÑ ÒØ ÖÚ ÐÓ ÕÙ Ð ÖÑ ÒØ º Ç Öº Ë Ð Ö Ö Ô Ñ ÒØ ØÓÑÓÙ¹Ð Ó ÔÙÐ Ó ÓÙ ÙÖÔÖ Ó ÒÓÒØÖ ¹ÐÓ ÒÓÖÑ Ðº ÓÒØÙ Ó ÔÖÓ ÙÒ Þ Ó ÓÒÓ Ó Ù ØÓ Ö Ø ÒØ ÒØÙ º Ç Öº Ë Ð Ö Ø ÒØÓÙ Ú Ö Ú Þ Ô ÖØ Ö Ó ÓÑ Ñ Ñ Ñ Ù Óº Ò ÐÑ ÒØ Ô Ö ÕÙ Ò Ö Ø Ú Þ Ö Ü ØÓ Ô Ö Öº ÔÖÓÜ Ñ Ñ ÒØ ÙÑ ÓÖ Ó º Ç ÓÖÔÓ Ó ÓÑ Ñ Þ Ú Ö Ó ÑÓÚ Ñ ÒØÓ Ø ÒØ Ú ÓÐ ÒØÓ ÙÖ ÒØ Ô Ö Ó Óº ÒØ Ó Ù Ø Ñ ÒØ Ð Ð Ú ÒØÓÙ ÓÐ ÓÙ Ñ ÚÓÐØ º ÉÙ Ñ Ó Ô Ó Ô Ö ÙÒØÓÙ Ð Ô Ö Ù ÔÓ º Ð ÜÔÐ ÓÙ ÕÙ Ð Ö Ñ Ñ Ó ÕÙ Ð Ø Ò Ñ Ó Ó Ò Ö Ñ ÕÙ Ò Ó Ò Ó ÔÙ Ö ÓÖ ¹ÐÓº Ð ÜÐ ÑÓÙ Ç ÕÙ ÉÙ ÓÒØ Ù À Ð Ó ÖÖ Ó Ç Öº Ë Ð Ö Ô Ö ÙÒØÓÙ ÓÑÓ ÒØ Ë ÒØÓ¹Ñ Ñ Ö ÔÓÒ Ù Ó ÓÑ Ñº ËÓ Ö Ó ÕÙ Ö ÕÙ ÚÓ Ø Ú ÓÒ Ò Ó Ô Ö ÙÒØÓÙ Ó Öº Ë Ð Öº ÇÖ Ò º Ö ÔÓÒ Ù Ó ÓÑ Ñº Å ÚÓ Ø Ú ÐØ Ø Ò Ó ÔÓÖ ØÓ Ñ Ë Ð Öº Ñ Ù Ò Ö Ô ØÓ Ö ÔÓÒ Ù Ó ÓÑ Ñº Ù Ñ ÒØÓ Ñº Ô Ó ÙÑ ÔÓÙÓ ÓÒÚ Ö Ò Ð Ó Öº Ë Ð Ö Î Ù Ö Ó ÕÙ Ö ÓÒ Ð Ú Ð ÕÙ ÚÓ Ú Ô Ö ÙÑ Ü Ñ ÓÑÔÐ ØÓ Ñ Ò Ñ Ò º Á Ó Ø ÒØ ÒÓÑÙÑ ÕÙ Ö ÑÓ Ø Ö ÒÓ Ð Ó Ñ ÕÙ Ò Ó Ô Ö Óº Ç ÓÑ Ñ Ù ÔÓ ÓÒÓÖ Ö Ñº ÆÓ Ù ÒØ Ó Öº Ë Ð Ö Þ Ó Ü Ñ Ó Ö Ù ÕÙ Ó Ú Ð ÖÓ Ø Ú Ñ Ü Ð ÒØ ÓÒ Ó º ÔÓ Ø Ø ¹ÐÓ ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ Ë Ð Ö ÓÒ Ö Ù Ø ÓÖ Ñ Ð Ö Ó ÓÑ Ñº Æ Ó Ú Ö ØÖÓ Ò Ò ÓÙ Ô Ð Ô º Ç Öº Ë Ð Ö Ù Ö Ù ÕÙ Ó Ø Ö Ñ ÒØ Ö Ó Ô ÒØ Ó Ó ÖÚ Ó ÙÖ ÒØ Ð ÙÑ Ø ÑÔÓ Ó Ô ÒØ ÓÒ ÒØ Ù º Î Ö Ñ Ò Ô Ö Ñº ÒØ Ó ÔÓ ÑÓÙ Ò ÓÖÑÓÙ Ó Ë Ð Ö ÕÙ Ù Ñ Ö Ó Ø Ú ÓÙØÖ Ú Þ Ñ Ù ÔÖÓ ÙÒ Ó ÓÒÓ Ô ÙÐ Öº Ç Ñ Ó ÓÖÖ ÔÓÒ Ö Ñ Ó Ö Ö Ñ Ø Ö Ð ÒÓ Ñ ÑÓ Ø Ó ÓÒÓ ÔÖÓ ÙÒ Ó ÒØ º Ì ÒØ Ö Ñ Ö Ù ¹ÐÓ Ø Ñ ÑÓ Ô Ò Ó¹Ó ÓÑ Ð Ò ¹ Ø Ñ Ò ÙÒ ÓÒÓÙº ÓÖØÙÒ Ñ ÒØ Ó ÔÙÐ Ó Ô ÖÑ Ò ÒÓÖÑ Ð ÙÖ ÒØ ØÓ ØÖ Ò ÕÙ Ò Ö Ô Ö Ó ÑÓÚ Ñ ÒØÓ ÒÓÖÑ ÔÓÖØ ÒØÓ Ò Ö Ó ÜØÖ ÓÖ Ò Ö Ó Ø Ó Ô Ö ÔÖ ÒØ Ö Ö Ó Ú º Ñ Ù Ð ÓÖ ÓÙ ÓÑÓ ÒØ ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ ÕÙ Ó ÀÇÏ ÌÇ ÃÆÇÏ ÏÀ Ì ÌÇ ÄÁ Î À ÖÓÐ Ë ÖÑ Ò Û ØØ ÆÓÚ ÓÖ Ô Ò ¾º ÓÒØÙ Ó ÔÓ ÑÓ Ñ Ö Ü Ø Ñ ÒØ ÓÑÓ Ó Öº Ë Ð Ö Ö º Ä Ò Ô Ð ÔÖ Ñ Ö Ú Þ ÒÓÒØÖ Ö Ñ Ó Ù ØÓ ÓÖÑ Ó Ù ÔÓ º Ú ÒØÓÖ ÓÙÚ Ù ÙÑ Ú Ö Ó Ö ÒØ Ö Ú Ù¹Ñ Ø ÒÓØ Å Ù ÒØ Ò Ñ ÒØÓ ÕÙ ÔÓ Ó Ù ØÓ ÓÖÑ Ó Ö ÙÑ Ô ÒØ Ñ Ä Ò Ë Ð Ö ÕÙ ÕÙ Ò Ó Ð Ö Ú Ù Ô Ö Ä Ò Ó ÙÖ Ó Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒÓ ÕÙ Ù Ñ Ö Ó Ô Ö Ø Ö Ø Ò Ó Ä Ò Ù Ö Ù ÕÙ Ð ÓÒ ÙÐØ Ñ Ó Öº Ï ÐÐ Ñ Ñ Ú Ø Ó ÒØ Ö Ó ÓÒ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ø Ø Ò Ö Ò ÓÑ ÒÓ Ô ÕÙ Ó º Ø Ø ÓÖ Ø Ñ Ô ØÓ ÔÐ Ù Ú º Ë ÑÓ ÕÙ Ó Öº Ë Ð Ö Ù Ú ÔÖÓØ Ö ÒØ Ó Ù ØÓ ÓÖÑ Ó ÔÓÖØ ÒØÓ Ó ÓÑ Ó Ø ÓÖ ÕÙ ÜÓÙ Ò Ò Ú Ö Ó ÕÙ Ð ÓÒØÓÙ Ë ÖÑ Ò ÖÓÐÝÒ ÔÓ Ø Ö Ó ÔÓÖ Ö Þ Ó Ö º Ë Ñ Ø ¼ Ó ÒÓÒØÖÓ Ò Ö Ò Ó Ë Ð Ö ÔÓ Ö ÙÚ Ó º Á Á Ô Ò º

6 ÕÙ ÐÕÙ Ö ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ ÒÓÑÙÑ ÙÖ ÒØ Ù ÓÒÓº Ñ Ó Ó Ñ Ó Ø Ú Ñ Ô ÖÔÐ ÜÓ º Ç Ò ÓÑ ÒÓ ÓÓÖÖ Ù Ú Ö Ú Þ Ô ÐÓ ÓÙØÓÒÓ ÕÙ Ð ÒÓ ÕÙ Ò Ó ÒÓÚ Ö Ò Ó Ë Ð Ö ÓÙ ÔÖÓÒØ º Ç ÖÖ Ò Ñ ÒØÓ Ó Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ó Ô ÒØ Ø Ú ÜÔ Ö Ò Ó Ó Ñ ÑÓ Ø ÑÔÓº Ð Ù ÔÓ Ö Ñ ÑÙ Ö ÓÖÑ ÕÙ ÔÙ Ñ Ø Ö Ô ÖØÓ Ó Ë Ð Öº Ó Ò ÒÓÚÓ Ò Ö Ó ÕÙ Ó ÓÒÓ Ô ÙÐ Ö Ó Ô ÒØ ØÓÖÒÓÙ ÓÒ Ö Ú ÐÑ ÒØ Ñ ÒÓØ Ú Ð Ñ Ö Ó Óº º¾ Ç ÔÖ Ñ ÖÓ ÓÒØ ØÓ Ç Ë Ð Ö ÐÓ Ó ÓÖ Ñ Ñ Ó Ô Ö ÒÓÚ Ö Ò Ó Ù ØÓº Ç ÔÖÓ Ñ ÒØÓ Ó ØÙÑ ÖÓ Ó Ù Ó Ó Ñ Ó ÒØ Ö Ñ Ô ÖØÓ Ñ Ó ÖÚ Ò Ó Ô Ö Ò Ó ÕÙ Ð Ô ÖØ º Ä Ò Ë Ð Ö ÒÓØÓÙ ÕÙ Ó Ù ØÓ Ø Ú ÙÑ Ò Ó Ó Ð Ó º Ì ÐÚ Þ Ð ÕÙ Ö Þ Ö Ð Óº Ì ÐÚ Þ Ú ÑÓ Þ Ö ÙÑ Ô Ö ÙÒØ Ð º ÓÑÓ ÚÓ ÒØ È Ö Ö Ò Ô ÒØÓ ØÓ Ó Ó Ù ØÓ ÐÓÙ Å ÚÓÞ Ö Ô ÙÐ Ö Ò Ó Ù ÚÓÞ ÒÓÖÑ Ðº ÚÓÞ ÒØ ÓÙ ÓÑÓ ÙÑ ØÙ ÒØ Ú Ø ÒØ Ñ Ñ Ó Ó ÖÚ Ó Ú Ò Ó ÓÙØÖÓ ÔÐ Ò Ø Ö Ô Ö ÒØ Ñ ÒØ Ø Ú Ð ÙÑ ÓÖÑ ÓÒÚ Ö Ò Ó ØÖ Ú Ó Ù ØÓ ÓÖÑ Óº Ñ Ó Ó Ñ Ó Ô Ò Ö Ñ ÕÙ Ø Ú Ñ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó ÖÚ Ò Ó ÙÑ Ò ÓÑ ÒÓ ÓÒ Ó ÓÑÓ Ð Ù¹ ØÓÑ Ø º Ø Ú ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØ Ù ÓÒ ÒØ ÔÓ Ø Ö ÐÙ Ö Ñ ÕÙ Ó Ô ÒØ Ø ÓÒ Ó Óº È Ö Ú Ö Ö Ø Ò Ó Ø Ó Ó Öº Ë Ð Ö ÔÖÓÚ Ò ÓÙ Ô Ö ÕÙ Ó Ù ØÓ Ú Ô Ö Ù Ö Ø ÓÖ Ó ÔÓÙÓ ÔÓ ÒÓØ Ú Ð ÓÓÖÖ Ò º Ð Ø Ú ÙÖÓ ÕÙ Ú ÜÔÐÓÖ Ö Ñ ÒØ Ó Ù ØÓ Ñ Ò Ö Ó Ö Ö ÓÒØ Ó ÕÙ Ô Ö Ó Öº Ë Ð Ö Ò Ó Óµ ÙÑ Ò ÓÑ ÒÓ ÕÙ Ø Ú ÒÖ Þ Ó ÒÓ Ù ÓÒ ÒØ Ó Ù ØÓ ÓÖÑ Óº Ñ Ó Ø Ú Ù ÓÒ ÒØ ÕÙ Ô Ö ÒØ Ñ ÒØ ÓÒ ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ ÓÙØÖ ÓÖÑ Ò ÜÔÐ Ú Ó Ò ØÖÙÑ ÒØÓ ØÖ ÓÒ Ð Ô ÕÙ ØÖ ÔÒÓ º Ô Ó Ó Öº Ë Ð Ö Ó Ù ØÓ ÓÖÑ Ó ÓÒÓÖ ÓÙ Ñ Ö ÔÒÓØ Þ Óº ÍÑ Ú Þ ÒÓ Ö Ø ÓÖ Ó Ó Öº Ë Ð Ö ÓÙ Ð ÔÓÖ Ó Ù ØÓ Ó ÔÒÓ º ÔÓ Ò Ð¹ Ñ ÒØ ÓÒ Ù Ö ÙÑ Ø Ó ÔÒÓ Ò Ø Ñ Ó Ù ÕÙ ÒØ µ Ó Öº Ë Ð Ö Ô Ö Ù ÕÙ ÓÐÙØ Ñ ÒØ Ò Ó Ú ÒÓ Ù ÓÒ ÒØ Ò Ò ÓÖÑ Ó ÕÙ ÓÖ ÙØ Ô ÐÓ ÔÖ Ø Ò Ó Ú Ø ÒØ Ð Ø Ðº Á Ó Ö ÑÙ ØÓ Ô ÒØÓ Ó Ø ÒØ Ñ Ö Ó Óº Ñ ÕÙ Ó Ø ÑÔÓ Ú Ò Ú ÓÙØÖÓ ÙÔÓ ØÓ Ö Ú Ø ÒØ ÓÑ Ö Ñ Ð Ö ØÖ Ú Ó Ù ØÓº Ç Öº Ë Ð Ö Ô ÖÑ Ò ÓÒ Ù Ó ÕÙ ÒØÓ ÓÑÓ Ó ÒØ ÒÓÑÙÒ Ö Ñ Ø Ö Ö Ú Ð Ó ÔÓ Ö Ñ Ø Ö Ù ÓÖ Ñ Ò Ô ÕÙ Ó Ô ÒØ º ÕÙ Ð Ü Ð Ò ÓÒ Ø Ò Ó ÕÙ Ø Ú Ò Ó Ö Ð Ø Ó ÑÔÖ ¹ ÓÒÓÙ Ñ Ó Ó Ñ Ó º Ç Öº Ë Ð Ö Ö º Ä Ò Ø Ú Ñ Ø Ñ Ñ Ô ÖÔÐ ÜÓ Ô ÐÓ ØÓ ÕÙ Ó Ù ØÓ ÓÖÑ Ó Ö Ò Ö ÒØ Ó ÔÖÓ Ó Ó Ñ Ø Ö Ð ÕÙ Ø Ö ÙÐØ Ú º Ñ ÓÖ ÔÓ Ó Ù ØÓ ÓÖÑ Ó Ø Ú Ò Ó Ö Ó ÔÖÓ Ñ ÒØÓ Ó Ù ØÓ Ô Ö Ø Ö ÔÓÙÓ ÒØ Ö ÓÙ ÔÖ ÓÙÔ Ó Ö Ó ÕÙ Ø Ú ÓÒØ Ó ÙÖ ÒØ Ó Ù Ø Ó ÓÒÓ ÔÖÓ ÙÒ Óº Æ Ó Ó Ø ÒØ Ù Ñ ÐÓ ÖÓ Ó Öº Ë Ð Ö ÓÒØ ÒÙÓÙ Ø Ö ÙÖÓ ÕÙ ÔÓ ÒÓÒØÖ Ö ÙÑ ÜÔÐ Ó ÒØ Ô Ö Ó Óº Ð ÓÑ ÓÙ ÓÒ ÙÐØ Ö ÓÙØÖÓ ÒØ Ø Ñ Ó Ö Ó Ñ Ø Ö Ó Ó Ò ÓÑ ÒÓ Ó Ù ØÓ ÓÖÑ Óº ÓÑÓ Ð Ö Ó ÒØ Ö ÓÖÑ ÒØ ÀÓÛ Ö Ì ÙÖ ØÓÒ Ë Ö ÀÙ ÖØ Ï Ð Ò Ô Ö ØÓ Ñ Ö Ù Ô Ö ØÙ Ð Ø ØÖÙÕÙ ÓÖ Ñ ÓÒÚÓ Ó º Ø ÓÙØÖÓ Ô Ð Ø ÓÖ Ñ Ò Ô Þ ÜÔÐ Ö Ó ØÖ Ò Ó ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ Ó Ù ØÓ ÓÖÑ Ó ¹ Ú Ñ Ù ÐÑ ÒØ ÒØÖ Ó ÓÒ ÖØ Ó Ô Ð ÒÓØ Ú Ò ÓÖÑ Ó Ú Ò Ó ÒÓØÙÖÒ ÓÑ Ð º Æ ÒØÖ Ø ÑÔÓ Ú ÔÖÓ Ù Ùº ÒØÖ ½½ ¾½ Ú Ö Ö ÙÑ Ñ ØÙÖ ÙÐ ÒØ Ø ÖÖ Ú Ø ÓÖ ÙÑ Ò º Ç ÔÓ ÖÓ Ó Ì Ø Ò Ð ÞÓÙ Ó ÓÒ Ó ØÐ ÒØ Ó Ñ Ö Ð ½¾ ÙÑ ÓÖÑ Ú Ð Ö ÔÖÓÚ Ó Ø ÒÓÐÓ Ó Ö ÑÓÖØ ÕÙ Ø Ò Ñ Ó Ò ØÙÖ Þ ÙÒ ¹ÐÓº Ô Ö Ñ Ø Ö Ð Ó Ì Ø Ò Ó Ð Ö Ñ ÒØ ÓÑÙÒ º Å Ò Ö Ò Á Á Ô Ò º

7 ÓÖÔÓÖ Ø Ú Ï Ø ËØ Ö Ä Ò Ó ÐÑ Ñ ÒØ Ø Ò Ó Ö Ð Ø Ô Ð ÒÓÚ Ñ ÔÓ ÓÑÔ Ò Ö ÙÞ Ù Ó Ô Ñ ÒØÓ ØÖ ÔÙÐ Ó Ô ÖØ Ö Ó Ñ ÒÙØÓ Ñ ÕÙ Ó Ò Ú Ó ÙÒ ÓÙº ÓÐ Ú ÙÚ Ö Ö Ñ Ó ÕÙ Ô Ñ ÒØÓ Ñ ÒÙ Ó Ò Ñ ÙÑ Ú Þ ÕÙ Ó Ù ØÓ Ó ÙÒ ÓÖÑ Ù Ñ Ö Ó Ö Ñ ÙÞ Ó ¹ ÙÑ Ö Ú ÒÓØ ÜÔÐ Ú ÕÙ Ó ÙÒ ÓÖÑ Ò Ó Ú Ñ Ó Ö ÓÐ Ó ÓÑÓ Ö Ü Óº Ó ÒÓ ÔÓ Ó ÑÙÒ Ó Ú Ð Þ Ó Ø Ú Ñ Ù ÖÖ º Å ÑÓ Ñ Ñ Ø Ú ØÙ Ó Ø ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ù ÖÖ ÅÙÒ Ð Ø Ú Ñ Ô Ö Ö Ñ Ò Ô Ó ¹ÓÐ Ø ÕÙ Ð ÔÖ Ñ Ö ÐÙØ º ÒÕÙ ÒØÓ Ó Ñ Ó Ó ÔÖ Ô ÖÓ Ó ÓÐÓ ÓÒØ ÒÙ Ú Ô Ö ÙÑ ÒÓÚ Ö Ú Ö Ð Ó Ó ÖØ Ô Ö Ø٠к ÆÓ Ò Ó Ó ÒÓ Ú ÒØ Ó ÓÖ Ó Ô Ö ØÖ Þ Ö ÙÑ Ö Ú Ð Ó Ñ ÑÓÖ Ú Ð Ô Ö ÐÙÑ Ò Ö ÙÖ Ó Ñ Ø Ö Ð Ø ÍÖ ÒØ ØÓÑÓÙ ÙÑ ÒÓÚ Ö Óº º Ç ÓÖÙÑ ÈÓÖ ÚÓÐØ ¾ Ñ Ò Ó ÍÒ Ú Ö Ó Ã Ò Ô Ö ÙÑ ÓÒ Ö Ò Ó Ö Ô ÓÐÓ Ø ÐØ Ç Öº Ë Ð Ö Ö Ú Ù ÙÑ ÒÓØ Ô Ö ÐÐ Ë Ð Ö Ù Ð Ó ÕÙ Ø Ú ÓÑ ÒÓ Ò ÕÙ Ð ÑÓÑ ÒØÓ ÒÓ ÙÖ Ó ÙÒ Ö Óº Ç Öº Ë Ð Ö Ù Ö ÕÙ Ö ÓÑ ÓÑ Ö ÙÒØ Ö ÓÑ Ð ÙÒ Ó Ñ Ó ÓÐ Ø ÒØÓ Ö º Ä Ò ÕÙ ÒØÓ Ó Öº Ë Ð Ö Ô Ö Ó Ù Ó ÐÓ Ó Ò Ø Ö ÓÑ Ò Óº Ç Ë Ð Ö Ø Ò Ñ ÑÙ Ó Ô Ö Ù Ô Ó ÒÓÚ Ö Ò ÒÓ Ò ÙÑ ÖÓ Ú Ö Ý È Ö Û Ý ÒÓ ÒÓ ÒØ Ö ÓÖµº Ð ÔÖÓÔÙÒ ÕÙ ÐÐ Ð Ó Ö Ó ÓÑ Ù Ñ º ÉÙ Ò Ó Ó Öº Ë Ð Ö ÚÓÐØÓÙ Ô Ö Ó Ó Ö Ù ÕÙ Ù ÔÓ Ø Ò ÓÒÚ Ó ÙÑ ÖÙÔÓ Ö ØÖ ÒØ Ñ Ó Ô Ö ÙÑ ØÖ ÓÖ Ø Ö ÓÑ Ò Ó º Ç ÖÙÔÓ Ø Ú Ø Ò Ó ØÓÖÒ Ö Ó ÓÖÙÑ Ó ÓÑ ÓÙ ÒÐÙ Ö Ò Ú ÙÓ ÒØ Ö Ó ØÓ Ó Ó Ñ Ò Ó Ú º ÐÝ ÐÐ ½¼ ¹Ñ ÕÙ Ú ÙÑ Ö Ú ÔÖÓ Ó Ð Ó ÓÒ Ø Ò Ó ÙÑ ÒØÖ Ú Ø ÓÑ Ó Öº Ë Ð Ö ÕÙ ÔÖ Ñ Ö Ó Ö Ñ Ø ÒØ Ò ÓÖÑ º Å Ø Ö Ñ ÕÙ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ Ö Ñ Ð Ó Ó ÒÓÒØÖÓ ÔÓ Ñ Ø Ö¹ ØÓÖÒ Ó ÙÑ Ó Ó Ø Ó Ó º ØÖÓ Ñ Ñ ÖÓ Ó ÓÖÙÑ Ö Ö Ò ÙÖ ÒØ Ó Ù Ô Ö Ó Ó Ü Ø Ò ÙÑ ØÓØ Ð Ñ Ñ ÖÓ Ø Ò Ñ Ó Ú Ò Óº Ç ÒÓÒØÖÓ Ò Ð Ó ÓÖÙÑ ÓÑÓ Ø Ð Ø Ú ÐÙ Ö Ñ ½ Ñ Ó ¾ ½½ º ÆÙÑ ÒØÖ Ú Ø ÐÝ ÐÐ ÐÓÙ ÕÙ Ð ÔÖ Ñ ÖÓ º Ç ÒÓ ÀÁËÌÇÊ Ç ÌÀ ÍÊ ÆÌÁ ÅÇÎ Å ÆÌ ÌÏÇ À Ø ÓÖ Ó ÅÓÚ Ñ ÒØÓ ÙÖ ÒØ Ó ¹ ÓÑÔ Ð ÔÓÖ ÙÑ Ô ÖØ Ô ÒØ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ º Ë Ñ Ø Ô Ò º ½¼ ÌÓÖÒ ¹Ñ Ó Ó ÓÑ ÐÝ ÐÐ Ñ ÕÙ Ò Ó Ð Ú Ú Ñ Ë ÒØ Ö Ö º Æ ÕÙ Ð ÔÓ ÐÝ Ø Ò Ó ÓÒ Ó ÓÑÓ ÙÑ Ó Ö Ò Ô Ö ØÓ Ñ ÔÖÓÔ Ò Ú Ö Ø ØÓ Ó Ó Ø ÑÔÓ º Ð Ö Ú Ù ÙÑ Ð ÚÖÓ Ó Ö ÔÖÓÔ Ò Ú Ö Ø ÔÓÖ ÚÓÐØ ¼ ÕÙ Ó Ù Ó ÓÑÓ Ð ÚÖÓ Ø ÜØÓ Ñ ÓÐ ÙÒ Ö º ÆÓ Ó ÒØ Ö ÓÑÙÑ Ö ÔÖÓÔ Ò º ÓÑÓ Ð Ö Ó ÒØ ÐÝ Ù¹Ñ Ñ Ù ÔÖ Ñ ÖÓ ÍÖ ÒØ ÓÓ ÙÑ Ó ÓÖ Ò Ð º ½½ ÀÁËÌÇÊ Ç ÌÀ ÍÊ ÆÌÁ ÅÇÎ Å ÆÌ ÇÆ À Ø ÓÖ Ó ÅÓÚ Ñ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ÍÑ ÔÓÖ ÙÑ ÖÙÔÓ È ÓÒ ÖÓ Ø Ó ÔÓÖ Å Ñ ÖÓ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ¼ Ô Ò ¹ º Ç ÓÖÙÑ Ú ÒØÓ ÔÖÓÜ ¹ Ñ Ñ ÒØ ÒÕÙ ÒØ Ô Ó Ó Ò Ö ÙÑ ØÓÖ ÑÙ Ò Þ Ó Ö Ó ÔÖÓÜ Ñ Ñ ÒØ Ú ÒØ ÒÓ ÙÒ ÓÒ Ñ ÒØÓº ÆÓÙØÖ Ô Ð ÚÖ Ñ ÓÖ ÙÒ ÔÓÙÓ ÒØÖ Ô Ó ÓÑÓ ÐÝ ÐÐ Ñ ÒØ Ú Ñ Ó ÒØ ÖÚ ÐÓ Ó Ñ Ñ ÖÓ Ñ Ó Ó ÓÖÙÑ ÑÓÖ Ú Ô Ò Ó ÒÓ º ÆÇÌ ËÇ Ê Ë ÀÁËÌ ÇÊÁ Ë Î ÔÖ ÒØ Ó Ò ÕÙ ØÖÓ ÔÖ ÓÜ Ñ Ô Ò º Ù ØÓÙ Ù Ò Ó Ù ¹ Ö ÒØ Ø ÓÖ Ó ÅÓÚ Ñ ÒØÓ ÍÖ ÒØ Ô Ö Ð ÙÑ Ò ÓÖÑ Ó Ô º È Ö Ð Ö Þ Ù ÒØ Ó ÓÑÓ À Ø ÓÖ ÍÑ À Ø ÓÖ Ó º À Ø ÓÖ ÍÑ ÙÑ ÙÖØ Ò ÖÖ Ø Ú Ø ÓÖ Ô Ò º Ô ÓÙÑ ÒØÓ Ð Ö ÕÙ Ð Ó Ö ØÓ ÔÓÖ ÙÑ ÖÙÔÓ È ÓÒ ÖÓ ÍÖ ÒØ ÒÓ Ø Ó ÔÓÖ Å Ñ ÖÓ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ Ñ ¼º ÍÑ ÓÔ ÓÙÑ ÒØÓ ÓÑ Ô Ð ÚÖ Ë Ð Ö Ö Ø ØÖ Ú Ô Ó ¹Ñ Ó Ô ÐÓ Öº ËÔÖÙÒ Öº ÓÒØ Ñ Ò Ó Ó ÒÓØ Ó ÕÙ ÔÖÓÚ Ú ÐÑ ÒØ ÓÖ Ñ Ö Ø Ô ÐÓ Öº Ë Ð Öº À Ø ÓÖ Ó Ó Ð ÓÖ ÔÓÖ ÙÑ ÓÙ Ó Ò Ú ÙÓ Ò ÓÒ ÑÓ Ó Ù Ñ Ø ÙÑ ÓÖØ Ñ Ñ ÔÖÓ Ñ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ÓÙÒ Ø ÓÒ ÙÖ ÒØ ÙÑ Ð Ø Ó ÓÔÝÖ Ø ÓÒØÖ ÃÖ Ø Ò Å Ö º Ñ ÓÖ ÍÖ ÒØ ÓÙÒ Ø ÓÒ ÓÙØÖÓ ÓÒØ ÒÙ Ñ Ö Ö Ö Ø ÓÙÑ ÒØÓ ÓÑÓ Ö ØÓ Ô ÐÓ Öº Ë Ð Ö ÕÙ ÖØ Ñ ÒØ Ó Ò Ó ÓÓÖÖ Ùº ÔÓ ÙÑ Ü Ñ Ù Ó Ó Ó ÓÙÑ ÒØÓ ¼ Ô Ò Ô Ö Ö Ø ÓÖ ÒÓÑÔÐ Ø ÑÙ ØÓ Ô Ö ÑÑ ÄÓÙ Ö Ø Ò Òº Ë ¹ ÕÙ Ø ÓÖ Ü Ø Ñ Ò Ó Ô Ó Ö ÒÓÒØÖ ÔÓ ÑÓÖØ Ð Ñ ¾º Ö ØÝ ÓÑÓ Ð Ö ÓÒ Ô Ö ÒØ Ñ ÒØ Ù ÓÙ À Ø ÓÖ ÍÑ ÓÑÓ Ù Ò Ö Ù

8 Ö º ÐÝ Ø Ò ÒÓ º Ð Ø Ò Ô Ò Ó ÚÓÐØ Ö Ô Ö Ó Ù Ú Ä Ø Ö ØÛÓÓ º º º Ù ÒØ ÓÑ Ò Ó Ñ Ù º º º Ð Ô Ö ÙÒØÓÙ¹Ñ Ù Ó Ø Ö Ö ÙÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖÙÑ Ò ÙÑ Ñ Ò ÒØ Ô ÕÙ ØÖ Óº Þ Ð ÙÑ ÔÓÙ Ô Ö ÙÒØ Ð Ñ Ë Ð Ö ÙÑ ÓÖ ÓÖ ÒØ Ø Ó Ð Ó Ö ØÓ Ô Ó º Ù Ó ÔÓ Ñ Ö Ñ ÕÙ ÐÕÙ Ö Ö Óº Å Ð ÙÑ ÓÑ Ñ Ò ÒØ ÒØ Ö ÒØ Ö Ð ÒØ º³ º º º Ñ Ò ÕÙ Ð ÔÖ Ñ ÖÓ ÓÑ Ò Ó Ù ÒØ Ò Ä Ø Ö Ò Ó ÓÑÓ Ô Ö Ó ÓÖÙÑ Ë Ð Ö ÒÓ Ú Ö Ý º Ó ÜØÖ Ñ Ñ ÒØ ÒØ Ö ÒØ º Æ Ó Ø Ò Ó ÓÖ Ö Ó ÕÙ ØÖ ØÓÙ ÓÙ Ó ÕÙ Ð ÐÓÙ º º º ÐÝ ÔÖÓ Ù Ô Ö Þ Ö ÕÙ Ð Ô Ù Ô ÖÑ Ó Ó Öº Ë Ð Ö Ô Ö ÓÒÚ Ö ÙÑ ÑÙÐ Ö Ô Ö Ø Ö ÙÑ Óº Ð ØÖÓÙÜ Ù ÙØÙÖ ÔÓ ÐÓÖ Ò Ú Ò Ô Ö Ó ÔÖ ÓÜ ÑÓ ÒÓÒØÖÓº ÚÓ Ñ Ò ÓÒ Ö Ò ÒØ ÐÑ ÒØ Ó ØÓ ÕÙ ÔÓÙÓ ÔÓ ÕÙ Ù Ñ ÙÒØ Ó ÓÖÙÑ Ä Ø Ö ØÛÓÓ Ø Ú Ò Ó Ó ÓÖÙÑ º º º ÀÓÙÚ ÙÑ ÓÑÔÐ Ø Ú Ö º Æ Ó Ú Ð Ñ Ø Ó Ö Ó ÕÙ ÔÓ Ö Ö ÙØ Óº È Ò Ó ÕÙ ÑÙ Ø Ô Ó Ó ÓÖÙÑ Ò Ð ÒØ Ö Ñ ÒÓ Ñ Ø Ö ÕÙ Ð Ø Ò Ñ Ó Ð Ú Ó Ô Ð ÖÙÒ Ø Ò º Ë Ó Ó Ó ÕÙ ÓÓÖÖ Ù ÒØ ÕÙ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÓÑ Ñ Ú Ö º º º Ò Ó Ö ÙÑ Ô ÖØ ÖÙÒ Ø Ò º ÙÑ Ó ØÖ Ò Ñ º º º ÑÙ Ø Ó ÕÙ Ô Ò ÑÓ Ó ÕÙ Ú ÑÓ Ø Ö Ð Ñ Ö Ó Ò Ó Ð Ñ Ö ÑÓ º º º Ñ ÕÙ ÒÓ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÓÑ Ö Ñ Ô Ö Ö Æ Ó º Ë Ø Ú ÑÓ Ó ÕÙ ÙÑ Ó Ø Ð ÓÑÓ ÙÑ Ö Ú Ð Ó Ô Ö ØÓ ÙÑ ÔÓ Ø Ú Ñ Ò Ó Ø Ö ÑÓ Ñ ÒØ Ó Ö Ó º º º ½¾ Ñ ÕÙ Ó ÓÖÙÑ ÓÑ ÓÙ ÙØ Ö Ú Ö Ó ÙÒØÓ Ó Ö Ë Ð Ö Ó ÓÒØ ÒÙ Ò Ó Ù ¹ ÓÖ Ó Ô Ö Ó Ö Ö ÓÒØ Ò Ñ Ø Ñ Ò Ø Ó ÒÓØÙÖÒ Ó Ù ØÓ ÓÖÑ Óº Ð Ù ÔÓ Ø Ò Ñ ÓÑ Ó Ð ÓÖ Ö ÔÖ Ú Ñ ÒØ Ú Ö Ô Ö ÙÒØ Ö Ó ÙÒ Ú Ö Ó ÜÔÖ Ò Ó¹ ÕÙ Ò Ó ÙÖ ÓÔÓÖØÙÒ º Ë Ð Ö Ù ÔÖ Ú Ñ ÒØ ÒÚÓÐÚ Ö ÙÑ Ö Ô Ö ÙÒØ Ô ÐÑ ÒØ ÓÑÓ ÙÑ Ø Ø º Ð Ñ ÑÓÖ ÞÓÙ ÒÕÙ ÒØ Ù Ô Ö ÙÒØ Ô Ç Öº Ë Ð Ö Þ ÒÓØ Ö ÔÓÖ Ø Ö ÙÑ Ñ Ñ ÓÖ ÓØÓ Ö ÒÓØ Ú Ðµ Ô Ö Ú Ö Ñ¹ Ñ Ó Ú Ø ÒØ ØÙ ÒØ ÔÓ Ñ Ú Ö Ù Ö Ó ÕÙ Ø Ú Ñ Ù Ñ ÒØ º Ú ¹ ÒÓØ Ö ÓÖ Ó ÓÑ Ó Öº ËÔÖÙÒ Ö ÕÙ Ë Ð Ö Ò Ó Ö Ø Ú ÕÙ Ø Ð Ô Ø Ñ ÒØ Ð Ó ÔÓ Ú Ðº ÈÓÙÓ ÔÓ ÒÙÑ Ó ÒÓØÙÖÒ ÓÑ Ó Ù ØÓ Ó Öº Ë Ð Ö Ö º Ä Ò ÒÓÒØÖ Ö Ñ ÙÑ Ô Ö ÓÒ Ð Ð ØÖ Þ ÒØ ÕÙ ÔÖÓÐ ÑÓÙ Ö ÙÑ ÔÐ Ò Ø Ø ÒØ º Ð Ü ØÓÙ ÒÓÖÑ Ñ ÒØ Ó Ñ Ó ÔÓÖ Ù ÓÑ ÒØ Ö Ó º ÉÙ Ò Ó Ô Ö ÓÒ Ð Ô Ö Ø Ö Ô Ö Ô ÖØ Ö Ó Öº Ë Ð Ö ÓÙ¹Ó Þ Ò Ó ÓÑÓ ÔÓ ÚÓ ÔÖÓÚ Ö ÕÙ ÕÙ Ñ Þ Ö ÒØ Ö ÔÓÒ Ù Æ Ó ÔÓ Ó ÔÖÓÚ Ö ¹ Ñ ÚÓ Ò Ó ÔÓ ÔÖÓÚ Ö ÕÙ Ù Ò Ó ÓÙº Ñ Ù ÜÓÙ Ó Ñ Ó ØÓÖ Ó Ó ÓÑ Ø Ó ÖÚ Ó ÓÒØÙ Ó Ó Ö Ö Ô ÖÑ Ó Ô Ö Ö ÔÓÒ Ö ÕÙ Ö ÒØ ÒÕÙ ÒØ Ù Ô Ö ÙÒØ ÕÙ ÚÓ Ø Ñ Ñ ÒØ Ó Ñ Ù Ñ ÒØ º ËÙÖÔÖ Ò Ä Ò Ñ ÐØÓ ÇÖ Ï ÐÐ ÚÓ Ò Ó Ø Ñ ÙÑ Ø Ð Ð Ø Ô Ö ÙÒØ Ø Ñ Ç Öº Ë Ð Ö Ó ÓÖ Ó Ñ Ø Ö Ì Ò Ó Ñ Ä Ò ÒÕÙ ÒØ Ù Ò ÙÑ ÖÓ Ü ØÓº ÙÖÔÖ Ò ÒØ Ô Ö ÓÒ Ð Ô ÓÙ ÒØ Ó Ö ÔÓÒ Ö ÓÑÓ ÔÖÓÑ Ø Ó ÕÙ Ö ÒØ Ð ÙÑ ÔÓÙ Ô Ò ÙØÓÖ Ó Öº Ë Ð Ö Ñ Ñ ÔÙ Ð Ö ÒØÓÙ Ù ÔÖ ÓÔÖ Ó ÖÚ Ó º Ç ÓÙÑ ÒØÓ À Ø ÓÖ Ó ÓÑÓ Ó Ù Ñ Ø Ó ÓÖØ Ò Ó Ø Ò Ô Ñ ÓÑ Ú ÓÑ Ó ÕÙ Ö Ô Ò À Ø ÓÖ ÍѺ Ô Ò ÓÖ Ñ Ó Ú Ñ ÒØ Ö ÒÙÑ Ö Ø Ò Ó Ñ Ð ÙÒ Ó Ó Ò ÙÑ ÖÓ Ô Ò ÓÒ Ø ÒØ º À Ø ÓÖ Ó ÙÑ Ö Ó ÕÙ Ó Ú Ñ ÒØ Ó ÔÖÓ ÙØÓ ÙÑ Ö ØÓÖ ØÓÖ Ò ÜÔ Ö ÒØ º Ç Öº Ë Ð Ö Ö ÙÑ Ö ØÓÖ ÓÒ ÙÑ Óº À Ð ÒØ ÑÙ Ò ÙÒ Ô Ö Ø Ö Ö Ô Ó ÐÓÒ Ô Ò Þ Ñ Ö Ö Ò Ó Öº Ë Ð Ö Ò Ø Ö Ö Ô Ó º ÆÙÑ ÐÙ Ö Ô Ò µ Ó Ö ØÓÖ Ò Ö Ù ÙÑ ÓÑ ÒØ Ö Ó Ç Ñ Ó ÓÒØ ÒÙ Ù Ò ÖÖ Ø Ú Ç Öº Ë Ð Ö Ñ Ö Ú Ù Ö Ñ ÑÓ ÓÖÑ º Ò ÓÖÑ Ó À Ø ÓÖ Ó ÙØ Ð Ñ Ú Ö Ò Ö ÓÑ Ð ÙÑ ÔÖ Ù Ó Ú Ð Ñ ÓÒ ÖÓÒØÓ ÓÑ ÓÙØÖ Ò ÓÖÑ Óº ÍÑ ÓÔ Ó ÓÖ Ò Ð Ù Ñ Ø Ó ÓÖØ Ó ¹Ñ ÓÖÒ ÔÓÖ ÃÖ Ø Ò Å Ö º ½¾ Æ ÁÆÌ ÊÎÁ Ï ÏÁÌÀ Ä ÄÄ ÍÑ ÒØÖ Ú Ø ÓÑ ÐÝ ÐÐ ÓÒ ÙÞ ÔÓÖ Ö Ö ÃÙÐ ÖÙÔÓ ØÙ Ó À Ö Ð Þ Ñ ÖÓ ¾ Ô Ò ½¾º

9 Ô Ö ÙÒØ Ø Ú ½ º ÔÓ Ð Ö ÒØÓÙ ÙÑ Ù ÑÓ Ø Ó Ë ÚÓ ÓÙ ÓÑ ÕÙ Ñ Ø Ñ ÓÒØ ØÓ Ò Ó Ñ Ö Ô Ö ÙÒØ Ø Ó ØÖ Ú º ÎÓ Ö Ñ Ú Þ Ó Ô Ö ÙÒØ ÕÙ ÔÙ Ñ Ö ÐÙ Ö Ö ÔÓ Ø Ú ÐÓÖ ÙÔÖ ÑÓ Ô Ö Ö ÙÑ Ò º º ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ Ó Ø ÑÔÓ Ñ ÕÙ Ó ÖÚ Ó Ñ Ó Ø ÔÖÓÚ Ú ÐÑ ÒØ ÒÓ Ñ µ ÔÓ ÑÓ Ø Ö Ö ÞÓ¹ Ú ÐÑ ÒØ ÙÖÓ ÕÙ Ó ÖÙÔÓ ÕÙ Ú Ö ØÓÖÒ Ö¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÒ Ø Öº Ë Ð Ö ÕÙ Ø Ú ÒØ Ó ÓÑ ÒÓ Ö º Ä Ò µ ÖÑ Ä Ò ÒÒ ÐÐ Ã ÐÐÓ µ Ó Ñ Ö Ó Ð Ï Ð Ö Ù Ø Ö Ã ÐÐÓ ¼µº ÑÑ ÄÓÙ Ö Ø Ò Ò µ Ø Ò ØÓÖÒ Ó ÓÑÓ ÕÙ ÙÑ ÒÓÚÓ Ñ Ñ ÖÓ ÙÑ Ú Þ ÕÙ ÓÖ ÓØ ÓÑÓ ÙÑ Ñ Ñ ÖÓ Ñ Ð Ô ÐÓ Ë Ð Ö Ñ Þ Ñ ÖÓ ¾ º ÐÐ Ë Ð Ö ÂÖº Ò Ó Ø Ú Ò Ó Ô Ö ÓÒ Ð Ð ØÖ Þ ÒØ Ö Ø Ñ Ö Ð ØÓÙ Ù ÓÒ Ñ ÒØÓ Ö Ô ØÓ ÔÓÖ ÓÙÚ Ö Þ Ö ÐÝ ÐÐ Ñ Ò ÓÒ Ò ÒØÖ ¹ Ú Ø ÕÙ Ó Ã ÐÐÓ Ø Ò Ñ ÙÑ Ð ÕÙ ÔÓ Ø Ö ÑÙ ØÓ Ö Ö Ñ ÒØ Ø Ó Ð ÙÑ Ó Ó Ù ØÓ ÓÖÑ Óº Ð Ø Ñ Ñ Ø Ò ÙÑ Ú Ð Ñ Ö Ò ÓÙØÖÓ Ñ Ó ÕÙ ÔÓ Ø Ö Ø Ó Ó ÓÒ ÐÑ ÒØ ÒÓ ÔÖ Ñ ÖÓ º Ç ØÓÖ ÓÖ ÍÖ ÒØ ÒÓ Å Ö ÃÙÐ ÒØ Ó Ñ Ó ÓÑÓ ÔÓ Ú ÐÑ ÒØ Å Ý Ö ËÓÐÓÑÓÒº Ç Öº ËÓÐÓÑÓÒ Ö Ú Ù ÙÑ ÁÒØÖÓ Ù Ó Ó Æ ÙÖÓ¹ ÐÓ Ø Ô Ö Å ÒØ Ñ ÓÖ Ñ Ñ Ô Ò Ü ¹ ÜÚº Ð Ö ÙÑ ÔÖÓ ÓÖ Ò ÓÐ Å Ò ÆÓÖØ Û Ø ÖÒ ÍÒ Ú Ö Øݵº ÈÓ ÑÓ Ö ÞÓ Ú ÐÑ ÒØ Ñ Ø Ö ÕÙ Ó ÔÖ ÖÚ ÔÖ Ñ Ö Ø ØÙ ÐÐ Ë Ð Ö ÂÖº Ö Ð Ó Ê Ú Ð Óº Ç Öº Ë Ð Ö Ö Ú Ù ÒÓ ÓÑ Ó ÉÙ Ò Ó Ñ Ù Ð Ó ÚÓÐØÓÙ Ô Ö ÙÑ Ð Ò ÙÑ ÍÒ Å Ð Ø Ö Å Ö Ò Ô Ö Ð Ö Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ÔÖ Ñ Ö Ô Ö ÙÒØ ÕÙ Ð Ñ Þ Ó È Ð Ù Ñ Ò Ò Ó Ò ÖÓ ÓÑ Ó ³ Ù Ö ÔÓÒ Æ Ó Ð Ó Ñ ÙÑ ÓÑ Ò ÙÑ ÖÓ Ô Ó ÕÙ Ø Ó Ø Ò Ó Ò ÖÓ Ò Ó³ Ú ÒØÙ ÐÑ ÒØ ÐÐ Ë Ð Ö ÂÖº ØÓÖÒÓÙ¹ ÙÑ Ó Ñ Ñ ÖÓ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÙÑ ØÙ ÒØ Ó ÓÙÑ ÒØÓ Ø ÐÚ Þ Ó ÔÖ Ñ ÖÓ ÍÖ ÒØ ÒÓ Ð Ó Ó Óº ÓÑÔÓ Ó Ò Ð ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÕÙ Ú Ù Ó ÔÖÓ ØÓ Ñ Ù ÓÒÐÙ Ó ÓÒ Ø Ñ Ñ ÖÓ Ç Ö º Ï ÐÐ Ñ Ä Ò Ë Ð Ö Ï Ð Ö ÒÒ ÐÐ Ã ÐÐÓ ÑÑ Ö Ø Ò Ò ÓÙ Ö Øݵ Ð Ë Ð Ö ÂÖº ÉÙ Ñ ÕÙ Ö ÕÙ Ø Ú ÔÖ ÒØ ÕÙ Ò Ó Ö Ñ Ø Ð Ö Ó Ó Ú Ø ÒØ Ð Ø Ð Ó Ø ÓÑÓ Ò ÓÖÑ Ó ÕÙ Ð Ó ÓÒ Ö ÓÑÓ ÙÑ Ó Ø ÒØÓ ÕÙ ÒØÓ ÙÑ Ò ÙÖ º Æ ÒÓ Ø ÒÓØ Ú Ð ÑÓ Ø Ó Þ¹ ÕÙ Ó Öº Ë Ð Ö Ñ Ø Ö Ó ÖÚÓÙ ½ ÀÇÏ ÌÇ ÃÆÇÏ ÏÀ Ì ÌÇ ÄÁ Î À ÖÓÐ Ë ÖÑ Ò Û ØØ ÆÓÚ ÓÖ Ô Ò º Å Ö Ø Ñ ÓÑÓ Ù Ð Ñ Ö ÑÓ Ô Ö Ñ ÒØ Ø Ö ÓÙÚ Ó Ó ÐÓÒ Ó Ó Ñ Ò Ó Ø ÓÖ Ô Ö ÙÒØ Ñ ÑÓÖ Þ Ó Öº Ë Ð Ö ÀÁËÌÇÊ Ç ÌÀ ÍÊ ÆÌÁ ÅÇÎ Å ÆÌ ÌÏÇ ¹ ÓÑÔ Ð ÔÓÖ ÙÑ Ñ Ñ ÖÓ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ Ñ Ø Ô Ò º ÍÊ ÆÌÁ ÊÇÌÀ ÊÀÇÇ ÍÄÄ ÌÁÆ Ó ÓÑ ÑÓÖ Ø Ú Ô Ð ÈÖ Ñ Ú Ö ¾ Ô Ò ½º ÐÐ Ë Ð Ö ÂÖº Ö Ú Ó ÒÓÒØÖÓ ÓÑ Ô Ö ÓÒ Ð Ð ØÖ Þ ÒØ ÒÙÑ Ø Ø Ò Ç Ð ÓÑ Ø Ú Ö ÖÓ ¾º ÓÒØÙ Ó Ð Ð Ö Ò Ñ Ñ Ø ÕÙ Ò ÒØ ÒØÖ ÕÙ Ð Ö Ð Ø Ö Ò Ñ Ñ Ø ÔÖÓÚ Ñ ÓÙÚ Ö Þ Ö º ÇÆËÁ Ê ÌÁÇÆ Ç ËÇÅ ÊÁÌÁ ÁËÅË Ç ÌÀ ÍÊ ÆÌÁ ÇÇÃ Ü Ñ Ð ÙÑ Ö Ø Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ÔÓÖ Ï ÐÐ Ñ Ëº Ë Ð Ö ÓÙÑ ÒØÓ ÔÖÓ ÙÞ Ó Ñ Ô Ò º À Ø Ø ÑÙÒ Ó ÔÐ Ù Ú Ð Ñ Ò Ó Ú Ö Ó ÕÙ Ä Ò Ù ÓÙ Ù Ð Ó ÓÑ ÖÙÞ Î ÖÑ Ð Ñ Ö Ò Ô Ö Ó Ø Ö Ó Ô Ò ÐÐ Ë Ð Ö ÂÖº ÍÒ Å Ð Ø Ö Å Ö Ò º Ö Ø ¹ ÕÙ Ð ÕÙ Ö ÕÙ Ð ØÓÖÒ ÒÚÓÐÚ Ó Ò Ê Ú Ð Óº Ø Ù Ø Ñ ÒØÓ Å Ö Ò Ù Ð ØÙÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÕÙ Ø Ú Ñ ÔÓÒ Ú Ò ÔÓ µ Ò Ó Ó ÓÖÒ Ò Ö Ö Ò Ó Öº Ë Ð Öº Ö º Ä Ò Ë Ð Ö Ò Ó Ù ÓÑ Ó ÓÑÔÓ Ó Ô Ö ÔÙ Ð Ó Ó Ð ÚÖÓº Ð ÑÓÖÖ Ù ½ Ó ØÓ ÓÑ º ÓÑ

10 ÓÖ Ð Ó Ô Ö Ñº Î ÑÓ Þ Ö Ô Ö ÙÒØ ÕÙ Ò Ò ÙÑ Ö ÙÑ ÒÓ ÔÓ Ö ÔÓÒ Ö º Ç Ô ÐÓ Ø Ú ÑÓÒØ Óº ÄÓ Ó ÔÓ ÒÙÑ Ö ÙÒ Ó Ó ÓÖÙÑ ÙÑ Ô Ö ÙÒØ Ó ÓÒ Ð ÙÑ Ñ Ñ ÖÓ Ó Öº Ë Ð Ö ÔÓÖ Ñ ÑÓÚ Ñ ÒØÓ ÙÑ ÒÓÚ Ú ÒØÓ Ò ØÙÖ Þ Ù Ð Ó Ò ÓÖÑ Ó ÓÑ Ò Ó ÑÙ Ö Ò Ø Ñ ÒØ º Ç ÓÖÙÑ ØÓÖÒ Ö ØÖ Ó Ô Ö Ù ÔÖ ÓÔÖ Ó ÒÓÒØÖÓ ÓÑ Ó Ø ÒÓº ÀÁËÌÇÊ Ç ÌÀ ÍÊ ÆÌÁ ÅÇÎ Å ÆÌ ÌÏÇ ¹ ÓÑÔ Ð Ó ÔÓÖ ÙÑ Å Ñ ÖÓ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ Ñ Ø Ô Ò º Ì Ñ Ñ Ò Ø Ø Ç ÓÑ Ñ Ú Ö ÖÓ ¾ ÐÐ Ë Ð Ö ÂÖº ØÖ Ù Ù Ô Ó ÖÚ Ó ÓÖ Ð Ó Ô Ö Ñº Î ÑÓ Ö Ð Ô Ö ÙÒØ ÕÙ Ò Ò ÙÑ Ö ÙÑ ÒÓ ÔÓ Ö ÔÓÒ Öº ¼

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ È

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ ½ ½ ½ º½ ÈÙÖ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ ½

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Î Ø Ó ÆÓÖØ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Î Ø Ó ÆÓÖØ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Î Ø Ó ÆÓÖØ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÐØ Ñ Î

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó ½½ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ ½½º½ Ø ÓÖ Ò Ø º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ç Å Ö ÙÐ Ó ¾½ Ô ØÙÐÓ Ç Å Ö ÙÐ Ó ÐÑ ÙÖ Ó Ø Ö ÓÑ Ö Ò º ¹ ÓÖ Ó ØÓ Ú Ç È ÖÕÙ Ø Ù Ð Ó Ä Ó Ï

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ñ Ò ØÖ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ò

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó ÎÓ ÔÓ Þ Ö Ù Ù Ñ Ð Ù Ñ Ó Ø Ö¹ Ñ Ð Ñ Ð Ó Ñ ÑÓ Ø

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ñ Ö ¹ Ð Ô Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ñ Ö ¹ Ð Ô Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ñ Ö ¹ Ð Ô Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ñ Ö ¹ Ð Ô ½ ½ º½Ç

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ÖØ ¹ Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ÖØ ¹ Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ÖØ ¹ Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÉÙ ÖØ ¹ Ö Ó

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö ÆÓ Ø ÒÓ ÅÓÒØ ÇÐ Ú Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö ÆÓ Ø ÒÓ ÅÓÒØ ÇÐ Ú Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö ÆÓ Ø ÒÓ ÅÓÒØ ÇÐ Ú Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÖÙ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÖÙ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÖÙ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ ÖÙ Ó ½ ½ º½ Ñ Ò Ó Ó ÓÐ ÓØ º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Â Ö Ñ Ó Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Â Ö Ñ Ó Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Â Ö Ñ Ó Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Â Ö Ñ Ó Ò ½ º½ Ç ÆÓ

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó À

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó À ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ º ËÙÑ Ö Ó

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ Ò Ò Ñ ÒØÓ Ñ È Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ Ò Ò Ñ ÒØÓ Ñ È Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ Ò Ò Ñ ÒØÓ Ñ È Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÍÐØ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö Å Ò ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö Å Ò ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö Å Ò ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ì Ö ¹

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ù ÒÓ Ô ØÙÐÓ Ù ÒÓ Ê Þ ÑÓ Ô Ö ÕÙ Ö ÙÑ Ò Ñ Ô Ì ÖÖ Ô Ö Ô Ð Ö Ù Ò ÕÙ Ñ ÓÙØÖÓ ÐÙ Ö º ¹ º ˺ Ä Û Å ÓÙ

Chi tiết hơn

Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð

Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð ËÙÑ Ö Ó ½ ÈÖ Ñ ÙÐÓ ½ ¾ ÖØ Ó Ö ØÓ ÙÑ ÒÓ ½ ½ ÈÖ Ñ ÙÐÓ ÓÒ Ö Ò Ó ÕÙ Ó Ö ÓÒ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö ÒØ ØÓ Ó Ó Ñ Ñ ÖÓ Ñ Ð ÙÑ Ò Ó Ù Ö ØÓ Ù Ò Ð Ò Ú ÓÒ Ø ØÙ Ó ÙÒ Ñ ÒØÓ Ð Ö Ù Ø Ô

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÐØ Ñ ½ º½Ç Ó Ì Ö ÈÖ Ö

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ê Ð Ó Ù ÓÑ

Chi tiết hơn

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Åº º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ Î Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð Ñ Ò

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¾ ¹ Ç ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ä Ú Ö Ñ Ö ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¾ ¹ Ç ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ä Ú Ö Ñ Ö ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¾ ¹ Ç ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ä Ú Ö Ñ Ö ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó ½¼ Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ð Ø Ñ ÙÑ Ò Ò ÓÑ Ò Ó Ñ Ú Ö Ó Ø Ñ ÙÑ ÑÓ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÍÐØ

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ ÓÒ Ó ¾ Ô ØÙÐÓ Ç Ñ ÓÒ Ó Ü ÑÓ Ð Ó ÔÓÖ ÙÑ ÑÓÑ ÒØÓ Ó ÒØ ÓÑÓ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ô ØÙÐÓ ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù ÆÓÚÓ ÑÙÒ Ó ¹ Ö Ò ÓÖ ÞÓÒØ º Ö Ó ÓÐ Ó Ú ÕÙ Ú Ö º

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ù ØÖ ÙÖ Ö Ñ ÒÓ Ñ Ó Ñ Ò Ú ÇÙÚ ÙÑ Ó Þ Öº

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ¾ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö ¾º½ Ï Ö ÙÖ Ñ

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ä Ú Ö Ñ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½¾ Æ ÖÖ Ö Ô ØÙÐÓ ½¾ Æ ÖÖ Ö Ç ÓÑ Ò Ñ Þ Ñ Ó Ñ Ð Ø Ó ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ ÓÑ Ø ÒØ Ð Ö ÓÑÓ ÕÙ Ò Ó Ó Þ

Chi tiết hơn

Ñ Ù Ë ÒØ Ó ÍÑ È ÓÐÓ Ó ÒÓ ÑÔÓ ÓÒ ÒØÖ Ó ¼ ¹ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÙÖ ÒØ ¾ Ù ÖÖ ÅÙÒ Ð Ó ÑÔÓ ÜØ ÖÑ Ò Ó Ó Ü Ø Ò Ð ÑÓ Î ØÓÖ Ñ Ð Ö Ò Ð ÌÖ Ù Ó Ï ÐØ Ö Çº Ë ÐÙÔÔ ÖÐÓ º Ú Ð

Ñ Ù Ë ÒØ Ó ÍÑ È ÓÐÓ Ó ÒÓ ÑÔÓ ÓÒ ÒØÖ Ó ¼ ¹ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÙÖ ÒØ ¾ Ù ÖÖ ÅÙÒ Ð Ó ÑÔÓ ÜØ ÖÑ Ò Ó Ó Ü Ø Ò Ð ÑÓ Î ØÓÖ Ñ Ð Ö Ò Ð ÌÖ Ù Ó Ï ÐØ Ö Çº Ë ÐÙÔÔ ÖÐÓ º Ú Ð Ñ Ù Ë ÒØ Ó ÍÑ È ÓÐÓ Ó ÒÓ ÑÔÓ ÓÒ ÒØÖ Ó ¼ ¹ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÙÖ ÒØ ¾ Ù ÖÖ ÅÙÒ Ð Ó ÑÔÓ ÜØ ÖÑ Ò Ó Ó Ü Ø Ò Ð ÑÓ Î ØÓÖ Ñ Ð Ö Ò Ð ÌÖ Ù Ó Ï ÐØ Ö Çº Ë ÐÙÔÔ ÖÐÓ º Ú Ð Ò Ê ¹ Ø Ó Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º»Ñ ÒØ Ð»ÐÓ

Chi tiết hơn

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ¾ º½ ÈÖ Ñ ÕÙ ÚÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð ËÙÑ Ö Ó ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ½ º½ ÍÑ Ñ Ö ÙÐ Ó ÔÖÓ ÙÒ Ó ÒÓ ÓÖÔÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ Ò Ó Ò Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ Ò Ó Ò Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ Ò Ó Ò Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ º ËÙÑ Ö Ó Ò Ó Ò Ó

Chi tiết hơn

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ËÙÑ Ö Ó ¾ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ½ ¾º½ Ç ÈÖ ¹Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Î º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ØÑÓ Ö ÍÖ ÒØ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó ÒÙÒ ÓÒ Ø Ò Ó Ð Ú Ñ ÓÒ Ñ ÕÙ Ð ÕÙ Ø Ð Ú

Chi tiết hơn

Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ

Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ð Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ËÙÑ Ö Ó Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ º½ Á ÒØ

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ¹ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ¹ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ¹ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Ô ØÙÐÓ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Ç ÔÖÓÔ Ó ØÓ Ø Ö Ô

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø ¾ º½ ÁÒ Ù Ó Ò Ö ÔÓÖ Ü ÓÜ Ò Ó º º º º º

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½½ ¹ ËÓ Ö ÅÓØ Ú Ó ¹ Ì Ø Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½½ ¹ ËÓ Ö ÅÓØ Ú Ó ¹ Ì Ø Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½½ ¹ ËÓ Ö ÅÓØ Ú Ó ¹ Ì Ø Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ º ËÙÑ

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ä ÓÒ Ö Ó ÔÖ Ò Ù Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ä ÓÒ Ö Ó ÔÖ Ò Ù Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ä ÓÒ Ö Ó ÔÖ Ò Ù Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ

Chi tiết hơn

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ Ç Ø Ó ÈÖ Ò ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ Ç Ø Ó ÈÖ Ò ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð Ç ÈÓÖ Ó ÓÖ ¹ Ç ØÓ ÈÖ Ò ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ ÒÓ Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ ØÓ Ô ÖØ Ö ØÖÙ Ó Ó ÓÖ Ò Ð ËÙÑÖ Ó Ç ØÓ ÈÖ Ò º½ ÆÓ Ó ÕÙ ÚÓ Ô Ò ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ç ÒØÓ ÓØÖ Ó

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Ð Ò Ó ÇÖ Ò Ó Ó ÓÖÔÓ Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Ð Ò Ó ÇÖ Ò Ó Ó ÓÖÔÓ Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Ð Ò Ó ÇÖ Ò Ó Ó ÓÖÔÓ Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² ÙÒ ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑÖ Ó Ð Ò Ó ÇÖ Ò Ó Ó ÓÖÔÓ º½ ØÖ Ò ÑÓ Ò Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ô ØÙÐÓ Ñ Ò ØÖ Ò Ó Ð Ñ Ø ººº Ê ÙÑÓ Î Ö Ó ¾º¼º¼ ¾ Ñ ÖÓ ¾¼¼ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÒÓ Ø Ò Ö Ô Ö Ó ÒÓ ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÙÑ ÔÖÓÔÖ Ò ØÙÖ Ð Ó ÑÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Å

Ô ØÙÐÓ Ñ Ò ØÖ Ò Ó Ð Ñ Ø ººº Ê ÙÑÓ Î Ö Ó ¾º¼º¼ ¾ Ñ ÖÓ ¾¼¼ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÒÓ Ø Ò Ö Ô Ö Ó ÒÓ ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÙÑ ÔÖÓÔÖ Ò ØÙÖ Ð Ó ÑÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Å Ô ØÙÐÓ Ñ Ò ØÖ Ò Ó Ð Ñ Ø ººº Ê ÙÑÓ Î Ö Ó ¾º¼º¼ ¾ Ñ ÖÓ ¾¼¼ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÒÓ Ø Ò Ö Ô Ö Ó ÒÓ ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÙÑ ÔÖÓÔÖ Ò ØÙÖ Ð Ó ÑÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Å Ó ÒÓ Ò ÕÙ ÔÓ ÑÓ Ö ÔÐ ÒØ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ØÙ Ö ÓÑÓ Ñ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½½ ¹ Ç Ù Ö Ë Ö Ó Ó Ø ÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½½ ¹ Ç Ù Ö Ë Ö Ó Ó Ø ÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½½ ¹ Ç Ù Ö Ë Ö Ó Ó Ø ÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½½ Ç Ù Ö Ë

Chi tiết hơn

È ÕÙ ØÖ Å Ø Ö Ð Ø µ ÙÑ ÁÒ Ù ØÖ ÅÓÖØ Å ÒØ Ðµ ¹ ÌÖ Þ Ò Ó Ù Ø Ó ÑÔÓ Ù Ñ ÒØ Ð ËÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ó ÓÙÑ ÒØ Ö Ó ÔÖ ÒØ Ó Ô Ð ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Ø Þ Ò ÓÑÑ ÓÒ

È ÕÙ ØÖ Å Ø Ö Ð Ø µ ÙÑ ÁÒ Ù ØÖ ÅÓÖØ Å ÒØ Ðµ ¹ ÌÖ Þ Ò Ó Ù Ø Ó ÑÔÓ Ù Ñ ÒØ Ð ËÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ó ÓÙÑ ÒØ Ö Ó ÔÖ ÒØ Ó Ô Ð ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Ø Þ Ò ÓÑÑ ÓÒ È ÕÙ ØÖ Å Ø Ö Ð Ø µ ÙÑ ÁÒ Ù ØÖ ÅÓÖØ Å ÒØ Ðµ ¹ ÌÖ Þ Ò Ó Ù Ø Ó ÑÔÓ Ù Ñ ÒØ Ð ËÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ó ÓÙÑ ÒØ Ö Ó ÔÖ ÒØ Ó Ô Ð ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Ø Þ Ò ÓÑÑ ÓÒ ÓÒ ÀÙÑ Ò Ê Ø µ ÀÊ ÛÛÛº ÖºÓÖ ËÙÑ Ö Ó ÌÖ Þ Ò Ó Ù Ø Ó

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ÒØ Ò ËÙ Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ ÖØ Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò ØºÔØ ÛÛÛº Ò ØºÓѺ Ö ËÙÑÖ Ó ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ ÔØÙÐÓ ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ

Chi tiết hơn

ÖØ Ó Ú Ó ÂÓ Ô Ö Ò Ø Ð ¹ ÓÒÐÙ Ó ÂÓ È Ó Á Ð Þ ÓÖ ÓÐ ÈÓÒØ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ÖØ Ð ÓÑ ÔÖÓ ÔÓ Ø ÓÐ Ú Ð Ú Ó º

ÖØ Ó Ú Ó ÂÓ Ô Ö Ò Ø Ð ¹ ÓÒÐÙ Ó ÂÓ È Ó Á Ð Þ ÓÖ ÓÐ ÈÓÒØ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ÖØ Ð ÓÑ ÔÖÓ ÔÓ Ø ÓÐ Ú Ð Ú Ó º ÖØ Ó Ú Ó ÂÓ Ô Ö Ò Ø Ð ¹ ÓÒÐÙ Ó ÂÓ È Ó Á Ð Þ ÓÖ ÓÐ ÈÓÒØ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ÖØ Ð ÓÑ ÔÖÓ ÔÓ Ø ÓÐ Ú Ð Ú Ó º ËÙÑ Ö Ó ÓÒÐÙ Ó ¾ º½ ÑÓÖ Ð Ø ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¾ ¹ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¾ ¹ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¾ ¹ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ¾ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ¾º½ ÍÒ Ú Ö Ò ÌÖ Ó Ê Ð Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º½ Ù ÑÓ º º º

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½ º Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì

Chi tiết hơn

Ô ØÙÐÓ Ò Ð ÒØ Ø Ó ØÓ Ø Ó Ä ÓÑÙÒ ÓÒ ÙÑ Ò Ô Ò ÑÙÐØ ØÙ ØÓÖ Ô ÖÓ ØÓ Ó ÐÐÓ Ö ÔÓÒ Ò ÙÒ ÖØ Ö ÙÐ Ö Ý ÙÒ ÖØ ØÖÙØÙÖ º Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ó Ø ÚÓ Ð ÒØ Ü ÒØÖÓ Ð Ð Ò ĐÙ Ø Ð

Ô ØÙÐÓ Ò Ð ÒØ Ø Ó ØÓ Ø Ó Ä ÓÑÙÒ ÓÒ ÙÑ Ò Ô Ò ÑÙÐØ ØÙ ØÓÖ Ô ÖÓ ØÓ Ó ÐÐÓ Ö ÔÓÒ Ò ÙÒ ÖØ Ö ÙÐ Ö Ý ÙÒ ÖØ ØÖÙØÙÖ º Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ó Ø ÚÓ Ð ÒØ Ü ÒØÖÓ Ð Ð Ò ĐÙ Ø Ð Ô ØÙÐÓ Ä ÓÑÙÒ ÓÒ ÙÑ Ò Ô Ò ÑÙÐØ ØÙ ØÓÖ Ô ÖÓ ØÓ Ó ÐÐÓ Ö ÔÓÒ Ò ÙÒ ÖØ Ö ÙÐ Ö Ý ÙÒ ÖØ ØÖÙØÙÖ º Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ó Ø ÚÓ Ð ÒØ Ü ÒØÖÓ Ð Ð Ò ĐÙ Ø Ð ÒØ ÒØ Ö Ð Ö ØÖÙØÙÖ º À Ø ÓÖ Ð ÙÒ ÓÖÑ ÒØ Ü ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ò ÐÓ Ñ ØÓ Ó Ø ÕÙ

Chi tiết hơn

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö ¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜÒ Ó ÒÙØÖÒØ Ñ ÒØÖÙ Ô ÖØ Ó ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØÑ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØÓ ÓÒ ØÓ Þ Ö ÓÖ Ú ÑÓ Ð Ö Ó Ö Ñ Ð ÓÖ ÓÖÑ Ü Ö Ó Ð Ñ ÒØ Ö º Ð Ú Ö ÚÐ ÒÓ Ø Ñ Ö

Chi tiết hơn

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÓÒØ ÒØ ½ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö ½ ½ º½Ì È Ö Ø Ê ½ º¾Ì

Chi tiết hơn

Bologna.dvi

Bologna.dvi ÌÀ ÍËÌÊÇÆ ËÈ ÄÄ ÌÁÇÆ ËÇÍÊ ÈÊÇÂ Ì º ÍÊ Ã Æ º  ÊÁ À ÆÙÐ Ö È Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Î ÒÒ ËØ ÓÒ ÐÐ ¾ ¹½¼¾¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÙÖ Ø º º Ø Àº Ï Ê ÍËÌÊÇÆ ÈÖÓ Ø ÖÓÙÔ Ë ÐÐ Ò ½» ¹½¼½¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÐÑÙغÛ

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½º Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó ½º½º Ä Ø Ô Ñ Ö

Chi tiết hơn

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ ¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ð ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Â Ù ØÛ ÐÚ ÖÓÙÒ Ñ Ö Ø ÓÒ Ë Ø ÑÓÖÒ ÓÖ ÐÐ Ñ ÓÙÒØÖÝ Ø Ñ Â Ù ÖÖ Ú Ø Ö Ø ÑÓ Ø È Ö

Chi tiết hơn

TSD98.dvi

TSD98.dvi Ì Ò ÅÓÖÔ ÓÐÓ ÐÐÝ Ê Ä Ò Ù Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÌÝ Ó Ö È Ö ÓÖÔÙ Ó À ØÓÖ Ð ÈÓÖØÙ Ù Å Ö ÐÓ Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ó È ÙÐÓ ß Ö Þ Ð Ñ Ò Ö Ñ ºÙ Ôº Ö ØÖ Øº Ù Ð Ò Ð Ö ÒÒÓØ

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½¼ ¹ Ç Õ٠ɺÁº Ê ÐÑ ÒØ Ë Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½¼ ¹ Ç Õ٠ɺÁº Ê ÐÑ ÒØ Ë Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐÖ ÁÒØ ÐÒ Ó Ë Ù ½¼ ¹ Ç Õ٠ɺÁº ÊÐÑ ÒØ ËÒ Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ ÒÐ ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØÐ ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖº ËÙÑÖ

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó ½ º½ Ú Ø Ù Ö ÓÖ ÙÖ ØÖ Ò º º º º º º

Chi tiết hơn

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÖ ÒØ Ó Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ½ ½º½ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

/tmp/kde-evcastro/okularu21443.tmp

/tmp/kde-evcastro/okularu21443.tmp ½ Ê ÁÇË Å þæá ÇÆ Ë ½ Ë Ö µ º Å Ò ÐÙ Ó ÓÒ Ø ÒØ Ò Ù Ø Ð ρ ad = 10 3»Ñ 3 Ò Ù Ð ρ as = 1, 030 10 3»Ñ 3 Ò Ó ÐÓ ρ gelo = 0, 917 10 3»Ñ 3 Ò Ó Ö ÆÈÌ ρ ar = 1, 29»Ñ 3 Ò Ó ÖÓ Ò Ó ÆÈÌ ρ H2 = 8, 99 10 2»Ñ 3 ½º Ç Ó

Chi tiết hơn

Å Ö Ó ÖÖ Ö Ó Ë ÒØÓ ÐÓ Ó ÓÒÖ Ø ¹ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÌÓÑÓ ½ Ó Ò ÐÓÔ Ò ÐÓ Ó ËÓ ÎÓк

Å Ö Ó ÖÖ Ö Ó Ë ÒØÓ ÐÓ Ó ÓÒÖ Ø ¹ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÌÓÑÓ ½ Ó Ò ÐÓÔ Ò ÐÓ Ó ËÓ ÎÓк Å Ö Ó ÖÖ Ö Ó Ë ÒØÓ ÐÓ Ó ÓÒÖ Ø ¹ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÌÓÑÓ ½ Ó Ò ÐÓÔ Ò ÐÓ Ó ËÓ ÎÓк ËÙÑ Ö Ó Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó Ô ØÙÐÓ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÍÑ ÓÒ Ô Ó ÕÙ Ø ÒØ Ñ ÜÔÐ Ö Ó ÔÖ Ò Ô Ó Ø Ó Ó Ó ØÓÑ ÑÓº ÈÓ ÑÓ

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð º Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö ¾½ º½º Ä ÌÖ

Chi tiết hơn

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð Ò ÔÐ ÒÒ Ø Ð ØÙÖ Ò Ö Ø Ø Ðº Ø Ø ÓØ Ö ÜØÖ Ñ ÓÑ Ø Ö Û

Chi tiết hơn

pdpta01.dvi

pdpta01.dvi Ë Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÁÒØ Ö Ø ÓÒ ÊÓ Ö ÒÒÝ Ã ÖÐ Ã Ù Ö Ò Ð ÓÒ Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ï Ø ÖÒ Å Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ã Ð Ñ ÞÓÓ ÅÁ ¼¼ ØÖ Ø Ï Ö Ø Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ò Ø ÓÑÑÓÒ Ö

Chi tiết hơn

lutp9926.dvi

lutp9926.dvi ÄÍ ÌÈ ß¾ Ê Ä¹Ìʹ½ ¹¼ Ô¹Ô» ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ È ÌÀÁ Ò À ÊÏÁ ÓÖ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö È Ý ½ ÌÓÖ ĐÓÖÒ Ë ĐÓ ØÖ Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÄÙÒ ËÛ Ò Ò Å Ð Àº Ë ÝÑÓÙÖ ÊÙØ Ö ÓÖ ÔÔÐ ØÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÐØÓÒ ÓØ ÇÜ ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ ÖÓ ¾¼½¾ ËÙÑ Ö Ó ½ à ÖÝ ÅÙÐÐ Ó Ð ÚÖÓ ÙÖ ÒØ ½ ¾ Ò Ö Ú

Chi tiết hơn

06chap.dvi

06chap.dvi Ô ØÖ Ä Ò ÚÙ Ù Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ º½ ËÝ Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ò ÔÐÙ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ Ý Ø Ñ Ö Ð ÖÐ ³ÙÒ Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ø Ô ÖØ Ö Ð Ö ÒØ Ö ÓÙÖ Ð Ñ ÑÓ Ö Ð ÔÖÓ ÙÖ Ø Ð Ô Ö ÔÖ ÕÙ µ ÒØÖ Ö ÒØ ÔÖÓ Ù º

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi ¾¼½ ½ º º ¾¼ ¾ ¾¼½ ÌÀÇ Ç¹ Æ ÈÀÇÌÇÄÍÅÁÆ Ë Æ ÁÆ Ê Ë ÁÆ ÅÇÊÈÀÇÍË À ÆÁÍÅ Ç Á ÍÆ Ê ÆÆ ÄÁÆ ÁÆ Ç Æ º κ ÁÚ ÒÓÚ Åº κ ÑÓÖÝ Ò Ý Îº º ÈÙ ØÓÚ ÖÓÚ Îº Ë º Ð Ú Îº º Ö Ø Ò Ó º Ⱥ Ð Ý Ú ÁÓ È Ý Ð Ì Ò Ð ÁÒ Ø ØÙØ ½ ¼¾½ Ë

Chi tiết hơn

4-DBoneva.dvi

4-DBoneva.dvi ÇÔØ ÓÒ Ó ÔÔÐÝ Ò Ó ÒÙÑ Ö Ð Ó ÓÖ Ø ØÙ Ý Ó ØÖ Ò ÒØ ÔÖÓ Ò Ò ÖÝ Ø Ö Û Ø Û Ø Û Ö Ò Ð ÓÒ Ú 1 Ñ ØÖÝ ÃÓÒÓÒÓÚ 2 1 ËÔ Ò ËÓÐ Ö¹Ì ÖÖ ØÖ Ð Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ËÓ 2 ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÊÙ Ò ÑÝ Ó Ë Ò ÅÓ ÓÛ ÒÚ

Chi tiết hơn

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ò»Ú Ø Ð»Ø Ñ Ñ Ø»ÇÙØ Ñ

Chi tiết hơn

settembre15.dvi

settembre15.dvi Ê ÓÖÖ Ñ ØØ Ö Ð ÔÖÓÔÖ Ó ÒÓÑ Ó ÒÓÑ ÒÙÑ ÖÓ Ñ ØÖ ÓÐ Ò ØÙØØ Ó Ð º Ü Ö Þ Ó ½ ½º È Ö ÔÖÓ Ò Ø Ò ÐÐ Ø ÐÐ ÓØØÓ Ò Ö ÙÒ Ö ÑÑ ÒØ ÐÐÙ ØÖ Ð ÐÓÖÓ ÙÞ ÓÒ Ù Ò Ó ÊÓÙÒ ÊÓÒ ÕÙ ÒØÙÑ ¾µ ÊÓÙÒ ÊÓÒ ÕÙ ÒØÙÑ µ Ë ÓÖØ Ø ÂÓ Ö Ø ÒÓÒ¹ÔÖÑÔØ

Chi tiết hơn

c03qm.dvi

c03qm.dvi ÉÙ ÒØÙÑ Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÏÓÖ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ º ÈÐ ÔÙØ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÒ Ô Ö Ø Ø Ó Ô Ô Ö Ò ÝÓÙÖ Ò Ñ ÓÒ Øº ½º ÓÒ Ö À Ñ ÐØÓÒ Ò Ó Ø ÓÖÑ ÈÖÓ Ð Ñ ½ À ¼ Ô¾ ¾Ñ Î ¼ Öµ Î ¼ Öµ ÒÓØ Ô º Ï ÓÒÐÝ ÒÓÛ Ø Ø Ø ÖÓØ Ø ÓÒ Ð ÒÚ

Chi tiết hơn

retargetable-study.dvi

retargetable-study.dvi Ò ÑÔ Ö Ð ËØÙ Ý Ó Ê Ø Ö Ø Ð ÓÑÔ Ð Ö Ñ ØÖÝ ÓÙÐÝØ Ú Ò Ñ ØÖÝ ÄÓÑÓÚ Ð Ø Ô ÓѺÖÙ Ëغ¹È Ø Ö ÙÖ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò Å Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ËÝ Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ¼ ÊÙ ËØºÈ Ø Ö ÙÖ Ð ÓØ Ò Ý Õº ¾ Ì Ðº» Ü ½¾µ ¾ ¹

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ËÔ ØÖ Ð ØØ Ò Ò Ð Ö Ø ÓÒ Ø ØÓÖ ÊºÂº Ö º º Ì Ò º Ì ÒÒ ÒØ Ëº Î Ø Ò º ËÛ ÖØÞ ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ Ñ Ö Å ¼¾½ ÍË Æ Ë»Å Ö ÐÐ ËÔ Ð Ø ÒØ Ö ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ÍÒ Ú Ö Ø ËÔ Ê Ö Ó Ø ÓÒ ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ËÌÊ

Chi tiết hơn

C:/Cours/Cours T ES/2008_2009/4-Probabilités-Conditionnement/activit4.dvi

C:/Cours/Cours T ES/2008_2009/4-Probabilités-Conditionnement/activit4.dvi Ø Ú Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒعÁÒ Ô Ò Ò T ES1 Ü Ö ½  ٠ÖØ Ò ÙÒ Ù ¾ ÖØ ÓÒ Ø Ö ÙÒ ÖØ º ÇÒ Ñ Ø ÕÙ³ Ð Ý ÕÙ ÔÖÓ Ð Ø Ø Ö º Ä Ú Ò Ñ ÒØ A Ø B ÓÒØ Ò ÓÑÑ Ù Ø A Ä ÖØ Ø ÙÒ Ô ÕÙ º B Ä ÖØ Ø ÙÒ ÙÖ Ú Ð Ø Ñ ÓÙ ÖÓ µº ½º ÐÙÐ Ö P(A)

Chi tiết hơn

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½ ÖÔ È ÑÓÒØ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÈÖ Ú ÓÒ Ð ÌÓÖ ÒÓ ÁØ Ð ¾ ÍÒ Ú Ö Ø ÌÓÖ ÒÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ä ÖÙ Ü ÓÒ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ä ÖÙ Ü ÓÒ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ä ÖÙ Ü ÓÒ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ Ä ÖÙ Ü ÓÒ ½ º½ËÙÖ Ð Ñ Ò Ù ÓÐ ÓØ º º º

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ä Î ÙÐØ Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ä Î ÙÐØ Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ä Î ÙÐØ Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½¾ º Ä Î ÙÐØ Â Ù ½ ½¾ º½º Ð Î ÒØ Ø

Chi tiết hơn

esprit-da2.dvi

esprit-da2.dvi ½ ÓØÖ Ò ½º½ ½º¾ Ä Ù Ø Ò ÖØ Ê ÔÓÒ ÙÜ Ë ÓÒ Ç Ø ÓÒ Ö ÓÑ ØÖ ÕÙ Ð º ÖÒ Ö ÔÔº ¹ κ ÌÓÙØ Ó Ò Ð ÕÙ ÐÐ Ö ÑÑ Ø Ñ ÒØ ÓÑÑ Ò ÓÒ Ù Ø ÓÙ Ô Ö Ð ÕÙ ÐÐ Ü Ø ÕÙ ÐÕÙ Ó ÕÙ ÒÓÙ ÓÒ ÚÓÒ ³ ع ¹ Ö ÕÙ ÐÕÙ ÔÖÓÔÖ Ø ÕÙ Ð Ø ÓÙ ØØÖ ÙØ

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù ½ ½ º½Ä Å Ù ÌÓÑ Ù

Chi tiết hơn

brainstormers_long.dvi

brainstormers_long.dvi Ö Ò ØÓÖÑ Ö ¾¼¼¾ ¹ Ì Ñ Ö ÔØ ÓÒ Åº Ê Ñ ÐÐ Ö º Å Ö º ÀÓ«Ñ ÒÒ Åº Æ º Ï Ø ÓÔ Ò º Ö Ä Ö ØÙ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø Á ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ¾¾½ ÓÖØÑÙÒ ÖÑ ÒÝ ØÖ Øº Ì Ñ Ò ÒØ Ö Ø Ò Ø Ö Ò ØÓÖÑ Ö ³ «ÓÖØ Ò Ø ÖÓ ÓÙÔ Ó Ö ÓÑ Ò ØÓ Ú ÐÓÔ

Chi tiết hơn

Teo06tst.dvi

Teo06tst.dvi Å Ø Ö Ð ÔÖÓ ÓØØÓ Ð ÖÙÔÔÓ PROGETTO OLIMPIADI ÈÊÇ ÌÌÇ ÇÄÁÅÈÁ Á Ë Ö Ø Ö ÇÐ ÑÔ ÁØ Ð Ò ÐÐ ÔÖ Ó Ä Ó Ë ÒØ Ó Íº ÅÓÖ Ò Î Æ Á Å ËÌÊ Ü ¼ ½º º½¾ ¾ ¹Ñ Ð ÓÐ Ð ÖÓº Ø ÈÊÇ Ä Å Òº ½ ß ØØ ÒØ ÐÐ ÓÐÐ ½¼¼ ÈÙÒØ ÍÒ Ñ ÒÙ Ö Ó Ó

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ¾ º Ð Å Ò Ø Ö Ó

Chi tiết hơn

CoLing_2000.dvi

CoLing_2000.dvi ÁÑÔÖÓÚ Ò ËÅÌ ÕÙ Ð ØÝ Û Ø ÑÓÖÔ Ó¹ ÝÒØ Ø Ò ÐÝ ËÓÒ Æ Ò Ò À ÖÑ ÒÒ Æ Ý Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÊÏÌÀ ß ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ò ¹ ¾¼ Ò ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ò Ò Ò ÓÖÑ Ø ºÖÛØ ¹ Òº ØÖ Ø ÁÒ Ø Ö Ñ ÛÓÖ Ó

Chi tiết hơn

Programa.dvi

Programa.dvi ÈÖÓ Ð Ñ Ì ÓÖ ÈÓÐ Ø ÓÒØ ÑÔÓÖ Ò Ó ÒØ ÁÒ ÓÒÞ Ð Þ ÓÑ Ð Ý Ë Ö Ó º ÅÓÖÖ º Ë ÙÒ Ó ØÖ Ñ ØÖ ¾¼¼ Ç Ø ÚÓ Ø Ò ØÙÖ ÔÖÓÔÓÒ Ó Ö Ö ÐÓ ØÙ ÒØ Ð Å ¹ ØÖ Ò Ò ËÓ Ð ÙÒ ÓÖ Ø Ñ Ø Ó Ð ÙÒÓ Ø Ô Ó ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ò ØÖ Þ Ö ÙÒ Ö ÓÖÖ Ó Ô ÒÓÖ

Chi tiết hơn

½ È ÁÌÍÄÇ º Ç È È Ä Ç Í ÁÌÇÊ ÜØÖ Ñ Ñ ÒØ ÑÔÐ º Á ØÓ Ò Ó ÕÙ Ö Þ Ö ÕÙ Ó Ó Ò Ø ÔÓ Ñ Ö ÜØÖ Ñ Ñ ÒØ ÓÑÔÐ Ó º È Ö ØÖ Ø Ö ÙÑ Ó Ò Ó Ø ÔÓ Ò Ø Ð ÚÖÓ Ö Ñ Ò Ö Ó Ó Ñ

½ È ÁÌÍÄÇ º Ç È È Ä Ç Í ÁÌÇÊ ÜØÖ Ñ Ñ ÒØ ÑÔÐ º Á ØÓ Ò Ó ÕÙ Ö Þ Ö ÕÙ Ó Ó Ò Ø ÔÓ Ñ Ö ÜØÖ Ñ Ñ ÒØ ÓÑÔÐ Ó º È Ö ØÖ Ø Ö ÙÑ Ó Ò Ó Ø ÔÓ Ò Ø Ð ÚÖÓ Ö Ñ Ò Ö Ó Ó Ñ ½ È ÁÌÍÄ º ÈÈÄ ÍÁÌÊ ÜØÖÒØ ÔÐ º Á Ø Ò ÕÙÖ ÞÖ ÕÙ ÒØ Ô Ö ÜØÖÒØ ÑÔÐ º ÈÖ ØÖØÖ ÙÑ Ò ØÔ Ò Ø ÐÚÖ ÖÑ Ò Ö ÑÐ ÑÐ Ø ÖÒÖ ÔÔÙÐ ØÙÐ Ô ÙÑÒ ÑÙØ ÖÒØ Ø ÙØÖ ÙÑÒ º Ù ÔÖ ÒÐ ÒÖÒØ ÖÒغ Ù ÑÔ Ø ÜÔÖÒ ÖÒغ Ù ÒÑ Ö ÖÒØ º ÙÒ Ò ØÒØ

Chi tiết hơn

Programación de Extensiones Multimedia

Programación de Extensiones Multimedia ÊÉÍÁÌ ÌÍÊ Ë ÅÍÄÌÁÅ Á Ó ÁÌÁ ËÁËÌ Å Ë ÈÊý ÌÁ ½ ÈÊÇ Ê Å Á Æ Ì ÆËÁÇÆ Ë ÅÍÄÌÁÅ Á Å ÖÞÓ ¾¼½¼ ÔØÓº ÁÒ Ò Ö Ý Ì ÒÓÐÓ ÓÑÔÙØ ÓÖ ÍÒ Ú Ö ÅÙÖ ÈÊÇ Ê Å Á Æ Ì ÆËÁÇÆ Ë ÅÍÄÌÁÅ Á ÓÒÚÓ ØÓÖ ÂÙÒ Ó ÒØÖ Ð ÔÖ Ø ÄÙÒ ÂÙÒ Ó ¾¼½¼ Ê

Chi tiết hơn

naclp1.dvi

naclp1.dvi Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÈÖÓÐÓ ÓÒ ÌÛ Ò ÐÐ ÂÓ Ñ Ë ÑÔ ÙÖÓÔ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖÝ Ê Ö ÒØÖ Ê µ Ö ÐÐ ØÖ ½ ¹ ¼¼¼ ÅĐÙÒ Ò ½ Ê ÇØÓ Ö ½ ¼ ØÖ Ø Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Å¹ ÈÖÓÐÓ Ý Ø Ñ ÔÖ ÒØ º ÁØ Ù Ð Ð Ñ Ö ¹ Ò ¹ÓÑÔ Ø ÔÔÖÓ ÙØ Ö

Chi tiết hơn

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó ËÙÑ Ö Ó ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖ Ù Ó Ó Ú Ó ½ ¾º½ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó Ù Ó Ô Ð Ô ÕÙ ØÖ Ñ Ø Ö Ð Ø º º º º º º º º º º º º ½

Chi tiết hơn