Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/ v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ Ò

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/ v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ Ò"

Bản ghi

1 Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/ v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ ÒØÙѹ ØÓÑ ÇÔØ Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÉÙ Ò Ð Ò Ö Ò ÉÙ Ò Ð Ò ¼ ¾ Ù ØÖ Ð Ø Ø Ù Ù Ø ¾¼½ µ Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ö Ú ØÓ Ö Ø Ë¹ ÖÓ ÓÚ Ö ÓÖ ØÖÓÒ ÐÝ ÒØ Ö Ø Ò ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò º ÁÒ Ø Ø ÓÖÝ Ø ÙØÙ Ø ÓÒ Ó Ø Ö ÑÓÐ ÙÐ ÓÒ Ø Ò Ó ÓØ ÔÖ ÓÖÑ ÓÓÔ Ö¹Ô Ö Ò Ö ÑÓÐ ÙÐ Ò ÒÐÙ Û Ø Ò Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ T ¹Ñ ØÖ Ü ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ÝÓÒ Ø ÆÓÞ Ö Ò Ë Ñ ØØ¹Ê Ò ØÖ Ø Ý ÓÒ Ö Ý Ç Ò Ö Òº Ì Ö ÙÐØ Ò Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ ÕÙ Ø ÓÒ Ö ÓÐÚ ÒÙÑ Ö ÐÐÝ ØÓ ÒÚ Ø Ø Ø ÒÓÖÑ Ð Ø Ø ÔÖÓÔ ÖØ Ó Ø ÖÓ ÓÚ Ö Ø Ú Ö ÓÙ Ö ÓÒ Ò Û Ø º ÁØ ÓÙÒ Ø Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ T c ÒÖ ÑÓÒÓØÓÒ ÐÐÝ Ø ÐÐ Û Ø Ø Ø Ú ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò ØÓÑ ÓÑ ÑÓÖ ØØÖ Ø Ú º ÙÖØ ÖÑÓÖ Ö Ù ØÓÖ Z m Ó Ø ÑÓÐ ÙÐ ³ Ö Ò ÙÒØ ÓÒ Ò ÓÑÔÐ Ü Ø Ú Ñ Ú Ò Ø ÖÑ Ò ØÓ Ö Ø Ö Þ Ø Ö Ø ÓÒ Ò Ð Ø Ñ Ó ÑÓÐ ÙÐ Ø T cº ÇÙÖ Ñ Òݹ Ó Ý ÐÙÐ Ø ÓÒ Ó Z m Ö ÕÙ Ð Ø Ø Ú ÐÝ Û ÐÐ Û Ø Ø Ö ÒØ Ñ ÙÖÑ ÒØ ÓÒ Ø Ó 6 Ä ØÓÑ Ò Ö Ø ÖÓ Ö ÓÒ Ò Ø 834 Ù º Ì ÖÓ ÓÚ Ö ÖÓÑ Ò ÖÖÓÛ ØÓ ÖÓ Ö ÓÒ Ò Ð Ó Ò ØÙ º È Ë ÒÙÑ Ö ¼ º ºË ¼ º ¼º º¾¼º¹Þ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒº Ì Ö ÒØÐÝ ÑÓÒ ØÖ Ø ØÖÓÒ ÐÝ ÒØ Ö Ø Ò ÖÑ Ó 40 Ã Ò 6 Ä Ò Ö Ö ÓÒ Ò Ú ØØÖ Ø ÐÓØ Ó ØØ ÒØ ÓÒ ½ ¾ º ÁÒ Ø Ý Ø Ñ Ù Ó Ø ÓÙÔÐ Ò ¹ ØÛ Ò Ô Ö Ó ØÓÑ Ò Ò ÓÔ Ò ÒÒ Ð Ò ÓÙÒ ÑÓÐ ÙÐ Ö Ø Ø Ó ÐÓ ÒÒ Ð Ø ÔÓ Ð ØÓ Ó Ø Ò Ò Ö ØÖ Ö ÐÝ ØÖÓÒ ØØÖ Ø ÓÒ ØÛ Ò ØÓÑ Ý ØÙÒ Ò Ø Ò Ö Ý Ó Ø ÑÓÐ ÙÐ Ö Ø Ø ÖÓ Ø Ö ÓÒ Ò Û Ø Ñ Ò Ø Ð º ÁØ Ø Ö ÓÖ ÔÖÓÚ Ù ÙÒ ÕÙ ÓÔÔÓÖØÙÒ ØÝ ØÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐÝ Ü Ñ Ò Ø ÖÓ ÓÚ Ö ÖÓÑ Ö Ò¹ ÓÓÔ Ö¹Ë Ö Ö Ëµ ÙÔ Ö¹ Ù ØÝ ØÓ Ó ¹ Ò Ø Ò ÓÒ Ò Ø µº Ì Ù Ó Ø Ö ÓÒ Ò ÓÛ Ú Ö Ò ¹ ÒØÐÝ ÓÑÔÐ Ø Ø Ø ÓÖ Ø Ð Ò ÐÝ Ó ÙÖÖ ÒØ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö ÙÐØ Ù ØÓ Ø ÔÖ Ò Ó Ø ÓÙÒ ÑÓÐ ÙÐ Ö Ø Ø º ÁØ Ò Ö Ù Ø Ø ØÛÓ¹ ÒÒ Ð Ö ÓÒ Ò µ ÑÓ Ð Ø Ø Ö ÜÔÐ ØÐÝ ÓØ Ø ÓÔ Ò ÒÒ Ð Ò ÐÓ ÒÒ Ð Ô Ý ÓÙÐ ÓÔØ Ñ Ò ÑÙÑ Ò Ö ÒØ ÓÖ Ø Ø ÓÖÝ ½¼ ½½ º ÁÒ Ø ÑÓ Ð Ø ÑÓÐ ÙÐ Ö ÓÙÒ Ø Ø Ò Ø ÐÓ ÒÒ Ð ØÖ Ø ØÙÖ Ð Ó ÓÒ Ô ÖØ Ð Ò ØÛÓ ÒØ Ð Ô Ö Ñ Ø Ö Ø Ø Ö ÓÐ Ò Ö Ý Ó ÑÓÐ ÙÐ Ò Ø ØÓѹÑÓÐ ÙÐ ÓÙÔÐ Ò ÓÒ Ø ÒØ Ö Ö ÕÙ Ö ØÓ Ö ¹ Ø Ö Þ Ø ØÓØ Ð Ý Ø Ñº Ì Ò ÓÒØÖ Ø ØÓ Ø ØÖ ¹ Ø ÓÒ Ð Ò Ð ¹ ÒÒ Ð ÑÓ Ð Ò Û Ø ÐÓ ÒÒ Ð ÓÖ Ø Ö ÑÓÐ ÙÐ Ö Ò Ð Ø º Ì Ö Ý Ø ÑÓ Ð Ö Ø Ö Þ ÓÐ ÐÝ Ý Ò Ð Ô Ö Ñ Ø Ö Ó s¹û Ú ØØ Ö Ò Ð Ò Ø a º º Ø ÒØ Ö ØÓÑ ÒØ Ö¹ Ø ÓÒ Ö Ý ÓÒØ Ø ÔÓØ ÒØ Ð Û Ø ØÖ Ò Ø 4π 2 a/mº Ì ÔÔÐ Ð ØÝ Ó Ø ÑÓ Ð ØÓ ÙÖÖ ÒØ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ØÓ Ø Ö Û Ø Ø Ö ÕÙ Ú Ð Ò Ò ÖØ Ò Ð Ñ Ø Ö Ø Ú ÐÝ Ø Ø ÔÖ Òغ ÐÓ ÐÝ Ö Ð Ø Ù ØÐ ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ò ØÙÖ Ó ÖÑ ÙÔ Ö Ù ØÝ Ò Ö Ø Ö ÓÒ Ò º º Û Ø Ö Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ Ó Ø Û Ø Ñ ÐÐ Ô Ö Ø Ø Ö ÑÓÐ ÙÐ Ö Ò Ö ¹ Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ó Ø Ò ØÓ ÓÓÔ Ö Ô Ö º ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÔÖ ÒØ Ñ Òݹ Ó Ý Ø ÓÖÝ Ó Ø ØÛÓ¹ ÒÒ Ð ÑÓ Ð ÓÖ Ò ÒØ Ö Ø Ò ÙÐØÖ ¹ÓÐ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ò ÓÚ Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ T c º ÁÒ Ø Ø ÓÖÝ Ø ØÖÓÒ Ù¹ ØÙ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÖ ÓÖÑ ÓÓÔ Ö¹Ô Ö Ò Ó Ø ¹ ÑÓÐ ÙÐ Ú Ò ÒÓÖÔÓÖ Ø Û Ø Ò Ð ¹ ÓÒ Ø ÒØ T ¹Ñ ØÖ Ü ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ñ Ð Ö ØÓ Ø Ø ÓÒ¹ Ö Ý À Ù Ñ ÒÒ ÓÖ Ò Ð ¹ ÒÒ Ð ÑÓ Ð ½¾ º Ï Ø Ò ÔÔÐÝ Ø Ø ÓÖÝ ØÓ ÜÔÐÓÖ Ø ÒÓÖÑ Ð Ô Ó Ø Ø Ë¹ ÖÓ ÓÚ Ö ÑÔ Þ Ò Ø ÑÔÓÖØ Ò Ó Ø Ö ÓÒ Ò Û Ø º Ì ÔÙÖÔÓ Ó Ø ÜÔÐÓÖ Ø ÓÒ Ø Ö ¹ ÓÐ º ½µ Ö Ø Ö Ð Ð T c ÔÖ Ø º Ì ÐÐ ÒÓÛ Ø Ö Ö ØÖÓÒ Ú Ò ÓÖ Ø Ñ Ö Ò Ó Ù¹ Ô Ö Ù ØÝ Ø Ø ÖÓ ÓÚ Ö ½ ¾ º ÈÖ Ü¹ Ô Ö Ñ ÒØ Ð Ö Ø Ö Þ Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ò ÝÒ Ñ Ð ÔÖÓÔ ÖØ Ó ØÖÓÒ ÐÝ ÒØ Ö Ø Ò ÖÑ Ö Ð Ó ÙÒ Ö Ó Ò º ÁÒ Ø Ö Ô Ø Ö Ð Ð Ø ÓÖ Ø Ð ÔÖ Ø ÓÒ Ó T c Ó Ø ÖÓ ÓÚ Ö Ø Ö ÓÖ Ù ÙÐ ÓÖ Ù Ò ÙØÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÒÚ Ø Ø ÓÒ º ÈÖ Ú ÓÙ ÐÙÐ Ø ÓÒ Ó T c ÓÒ Ø Ó¹ ÐÐ ÆÓÞ Ö Ò Ë Ñ ØØ¹Ê Ò ÆËʵ Ñ ½ ½ Û Ò Ò Ð¹ Ý ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ Ø Ð Ö ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ù Ò Ö ÖÑ ÓÒ Ö Ò³ ÙÒØ ÓÒ º ÁÒ ÓØ Û Ò ØÖÓÒ ÓÙÔÐ Ò Ð Ñ Ø Ø ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ð ØÓ ÓÖÖ Ø Ö ¹ ÙÐØ ½ º ÀÓÛ Ú Ö Ø Ø ÖÓ ÓÚ Ö Ø ÓÑ Ð ¹ ÙÖ Ø Ø ÖÑ ÓÒ ÕÙ Ô ÖØ Ð Ö Ö ÖÓÑ Ò Ö Ô ÖØ Ð º ÇÙÖ Ø ÓÖÝ Ø Ú ÒØ Ó Ø Ò Ð ¹ÓÒ Ø ÒØÐÝ Ö Ö Ò ÙÒØ ÓÒ Ò Ø T ¹Ñ ØÖ Ü Ò ÜÔ Ø ØÓ Ú Ö ÓÒ Ð T c Ø Ò Ø ÆËÊ Ñ º ¾µ Ë ÓÒ ØÓ Ö Ø Ö Þ Ø Ò ØÙÖ Ó Ô Ö Ø Ø ÖÓ ÓÚ Ö Ø Ö Ø ÓÒ Ò Ð Ø Ñ Ó Ø Ö ÑÓÐ ÙÐ Ú Ò ØÙ Ý ÜØÖ Ø Ò Ø Ö Ù ØÓÖ Z m Ò Ø Ø Ú Ñ ÖÓÑ Ø Ö Ò ÙÒØ ÓÒ Ó ÑÓÐ ÙÐ º Ì Ú ÐÙ Ó Z m Ò Ö ØÐÝ Ø ÖÑ Ò Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ù Ò Ø ËØ ÖÒ¹ ÖÐ Ð ¹ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ ØÓ Ñ ÙÖ Ø Ñ Ò Ø ÑÓÑ ÒØ Ó Ø

2 ¾ Ô Ö ½ ÓÖ Ù Ò Ø ÓÔØ Ð Ô ØÖÓ ÓÔÝ ØÓ ÔÖÓ Ø ÓÙØ Ø Ò Ð Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø Ô Ö ½ º ÇÙÖ Ð¹ ÙÐ Ø ÓÒ Ó Z m ÑÔ Þ Ø Ñ Òݹ Ó Ý Ø Ø Ø ÖÓ ÓÚ Ö Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö ÓÒ Ø Ë Ó Ø Ö ÓÒ Ò º ÓÖ Ò ÙÐØÖ ÓÐ Ó 6 Ä ØÓÑ Ø Ø ÖÓ Ö ÓÒ Ò B 0 = 834 Û Ò Ö ÓÒ Ð Ö Ñ ÒØ ØÛ Ò ÓÙÖ Ø ÓÖ Ø Ð ÔÖ Ø ÓÒ Ò Ø Ö ÒØ Ô ØÖÓ ÓÔÝ Ñ ¹ ÙÖ Ñ ÒØ Ý ÀÙÐ Ø Ø Ðº ½ º µ Ò ÐÐÝ Ø ÖÓ ÓÚ Ö ÖÓÑ Ò ÖÖÓÛ ØÓ ÖÓ Ö ÓÒ Ò Û Ø ÒÖ Ò ØÓѹ ÑÓÐ ÙÐ ÓÙÔÐ Ò ØÖ Ò Ø Ò ÒÚ Ø Ø º Ë Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ T ¹Ñ ØÖ Ü ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒº Ï ÓÒ¹ Ö ÓÑÓ Ò ÓÙ Ó ÖÑ ÓÒ ØÓÑ Ò ØÛÓ ¹ Ö ÒØ ÝÔ Ö Ò Ø Ø Ò Ø Ú Ò ØÝ Ó Ö ¹ ÓÒ Ò º ÁÒ Ø Ö Ò ÒÓÒ Ð Ò Ñ Ð Ø Ó N ØÓÑ Ö Ý Ò ØÓѹÑÓÐ ÙÐ À Ñ ÐØÓÒ Ò ½¼ ½½ H = kσ (ǫ k µc + kσ c kσ +U bare c + k+q c+ k q c k c k kk q + (ǫ q /2+ν bare 2µb + q b q q ( +g bare b + q c k+q/2 c k+q/2 +h.c.. ½µ kq À Ö Ø ØÛÓ ÝÔ Ö Ò Ø Ø Ö ÒÓØ Ô Ù Ó Ô Ò σ =, Û Ø N = N = N/2º c + kσ Ò b+ q Ö ÔÖ ÒØ Ø Ö Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ Ó Ò ØÓÑ Û Ø Ø Ò Ø Ò¹ Ö Ý ǫ k = 2 k 2 /2m Ò Ó ÑÓÐ ÙÐ Û Ø Ø Ô Ö ÓÒ ǫ q /2+ν bare = 2 q 2 /4m+ν bare Ö Ô Ø Ú Ðݺ Ì Ñ Ò Ø ØÙÒ Ò ÓÖ Ø Ø Ö ÓÐ Ò Ö Ý ν bare Ý Ô Ö Ñ Ø Ö Ò Ø ÑÓ Ð Ò Ò ÓÒÚ Ò ÒØÐÝ Ù Ø Ý Ò ÜØ ÖÒ Ð Ñ Ò Ø Ð Bº ÁØ Ò Ò ÖÓ Ø Ö ÓÒ Ò ÖÓÑ ÓÚ Ò Ò Ð Ø ÓÖÑ ¹ Ø ÓÒ Ó Ø Ð ÑÓÐ ÙÐ º Ø ÑÓÐ ÙÐ Ñ Ó ØÛÓ ØÓÑ Ñ Ð ÔÓØ ÒØ Ð µ ÒØÖÓ Ù ØÓ ÑÔÓ Ø ÓÒ ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ø Ö ÖÑ ØÓÑ º º N = kσ c+ kσ c kσ + q b+ q b q = Nº ÅÓÖ ÓÚ Ö ØÛÓ ÓÒØ Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ Ú Ò ÓÔØ ÓÖ Ø ÒÓÒ¹ Ö ÓÒ ÒØ ÓÖ ¹ ÖÓÙÒ µ ØÓѹ ØÓÑ ØØ Ö Ò Ò Ø ØÓѹÑÓÐ ÙÐ ÓÙÔÐ Ò Ô Ö Ñ Ø Ö Þ Ý U bare Ò g bare Ö Ô Ø Ú Ðݺ Ù Ù Ð Ø Ù Ó ÓÒØ Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ Ð ØÓ Ò ÙÒÔ Ý Ðµ ÙÐØÖ Ú ÓÐ Ø Ú Ö Ò Ò Ö ÕÙ Ö Ö ÒÓÖ¹ Ñ Ð Þ Ø ÓÒ Ø Ø ÜÔÖ Ø Ö Ô Ö Ñ Ø Ö U bare g bare Ò ν bare Ò Ø ÖÑ Ó Ø Ó ÖÚ ÓÖ Ö ÒÓÖÑ Ð¹ Þ Ú ÐÙ U 0 = 4π 2 a bg /m g 0 Ò ν 0 = µ(b B 0 Û Ö a bg Ø ¹ ÖÓÙÒ ¹Û Ú ØØ Ö Ò Ð Ò Ø ÓÖ Ø ØÓÑ g 0 Ó Ø Û Ø Ø Û Ø Ó Ö ÓÒ Ò Ò µ Ø Ñ Ò Ø ÑÓÑ ÒØ Ö Ò ØÛ Ò Ø ØÓÑ Ò Ø ÓÙÒ ÑÓÐ ÙÐ Ö Ø Ø º Ì Ö ÒÓÖÑ Ð¹ Þ Ø ÓÒ Ò ÓÒ Ý ÓÐÚ Ò Ø Ö Ø Ä ÔÔÑ ÒÒ¹ Ë Û Ò Ö ØØ Ö Ò ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ú ÖØ Ü ÙÒØ ÓÒ Ò Ø ØÛÓ¹ Ó Ý Ð Ñ Øº Ì ÓÙØÓÑ Ú ÖÝ ØÖ Ò Ô Ö¹ ÒØ Ò Ô Ý ÓÒ Ò Ù Ø Ö ÔÐ Ò Ú ÖÝÛ Ö Ø Ö Ô Ö Ñ Ø Ö Ý Ø Ö ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ó ÖÚ Ð Ú Ð¹ Ù º ÁÒ Ø ÓÒ Ø Ú Ö ÒØ ÓÓÔ Ö Ô Ö ÓÖ ØÛÓ¹ Ô ÖØ Ð ÔÖÓÔ ØÓÖ Ò Ð Ø Öµ ÓÙÐ Ö ÙÐ Ö Þ ÙÖ ½ Ö ÑÑ Ø Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ØÓÑ Ð ¹ Ò Ö Ý µ Ø ÑÓÐ ÙÐ Ö Ð ¹ Ò Ö Ý µ Ø Ø ¹Ë ÐÔ Ø Ö ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÓÙÖ¹ÔÓ ÒØ Ú ÖØ Ü ÙÒØ ÓÒ µ Ò Ø ØÓѹ ÑÓÐ ÙÐ Ú ÖØ Ü ÙÒØ ÓÒ µº Ì ÓÐ Óع µ Ð Ò Ö Ô¹ Ö ÒØ G D 0µ Ø ÓØØ Ð Ò Ö U bare Ò Ø ÑÔØÝ ÖÐ Ø Ö ØÓѹÑÓÐ ÙÐ ÓÙÔÐ Ò g bare º Π(q,iν n Π(q,iν n k 1/(2ǫ kº ÁÒ Ê º ½ Ø Ø Ø Ø Ø Ø ÔÖÓ ÙÖ Ý Ð Ø ÓÖÖ Ø ÜÔÖ ÓÒ ÓÖ Ø ÑÓÐ ÙÐ Ö Ò Ò Ò Ö Ý Ò Ø Ö ÓÖ ÒÓÖÔÓ¹ Ö Ø Ø Ü Ø ØÛÓ¹ Ó Ý ØØ Ö Ò ÔÖÓ º Ñ Ð Ö ÓÒÐÙ ÓÒ Ð Ó Ò ÖÖ Ú Ý ÐÓ Ò ËØÓÓ ½ º ÌÓ Ö Ð Ø Ø Ú ÐÙ Ó g 0 ØÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐÝ ÒÓÛÒ Ô Ö Ñ Ø Ö Û ÓÑÔ Ö Ø ÜÔÖ ÓÒ ÓÖ Ø ¹ Ø Ú ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò ØÓÑ Ò Ø ÐÓÛ¹ Ò ØÝ Ð Ñ Ø U eff = U 0 + g0 2/( ν 0 Û Ø Ø ¹Û Ú Ø¹ Ø Ö Ò Ð Ò Ø Ó Ø ØÓÑ ÙÒØ ÓÒ Ó Ñ Ò Ø Ð a(b = a bg [1+ B/(B B 0 ] Û Ö B Ø Û Ø Ó Ö ÓÒ Ò º Í Ò Ø Ö Ð Ø ÓÒ U eff = 4π 2 a(b/m Ò Ð Ñ Ò Ø Ò U 0 Ò ν 0 Û Ú Ø Ø g 0 = 2 [π( a bg B µ/m] 1/2 º ÓÖ Ø 6 Ä ØÓÑ Ø Ø ÖÓ Ö ÓÒ Ò B 0 = 834 Ó ÒØ Ö Ø Ö B 300 µ 2µ B Ò a bg 1405a 0 ½ Û Ö µ B Ø Ó Ö Ñ Ò ØÓÒ Ò a 0 = 29 Ø Ó Ö Ö Ù º Ï ÓÐÚ Ø ØÓѹÑÓÐ ÙÐ À Ñ ÐØÓÒ Ò ½µ Ò Ø Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ T ¹Ñ ØÖ Ü ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ý ÙÑÑ Ò ÙÔ Ò Ò Ø Ð Ö Ö Ñ ÒÚÓÐÚ Ò U bare Ò Ô ÖØ Ð ¹ Ô ÖØ Ð Ù Ð Ö Ñ ÒÚÓÐÚ Ò g bare º Ï ÓÒ Ö Ö ÓÒÐÝ Ø ÒÓÖÑ Ð Ô Ó Ø ØÓÑ º Ì Ò¹ Ö Ð Þ Ø ÓÒ ØÓ Ø ÙÔ Ö Ù Ô ÑÓÖ ÒØ Ö Ø Ò Ò Ó ÓÙÖ ÑÓÖ ÓÑÔÐ Ø µ Ò Û ÐÐ Ö Ð Û Ö º ÓÛÒ Ò º ½ Ö ÑÑ Ø ÐÐÝ Ø Ö Ö Ò ÙÒØ ÓÒ Ó ØÓÑ G(k,iω m Ò Ø Ð ¹ Ò Ö Ý Σ a (k,iω m Ö Ö Ô Ø Ú ÐÝ G 1 (k,iω m = G 1 0 (k,iω m Σ a (k,iω m, ¾µ Σ a (k,iω m = T Γ(q,iν n G(q k,iν n iω m, µ q,iν n Û Ö G 0 (k,iω m = [iω m (ǫ k µ] 1 Ö ØÓÑ Ö Ò ÙÒØ ÓÒ Ò iω m iν n µ Ø ÖÑ ÓÒ Ó ÓÒ µ Å Ø Ù Ö Ö ÕÙ Ò º Ì ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÙÖ¹ÔÓ ÒØ Ú Ö¹ Ø Ü ÙÒØ ÓÒ Γ(q,iν n ÓÐÚ Ö ÐÝ ÖÓÑ Ø Ø ¹

3 Ë ÐÔ Ø Ö ÕÙ Ø ÓÒ º ½µ Γ 1 (q,iν n = U 1 eff (q,iν n+π(q,iν n, Û Ö Π = T k,iω m G(q k,iν n iω m G(k,iω m k 1/(2ǫ k Ò Ø Ø Ú Ô Ö Ò ÒØ Ö Ø ÓÒ U eff = U 0 + g0 2D 0(q,iν n ÓÒ Ø Ó Ø ÖÓÙÒ ÒØ Ö¹ Ø ÓÒ U 0 Ò Ø Ò Ù ÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ý ÑÓÐ ÙÐ g0 2D 0(q,iν n Û Ö D 0 (q,iν n = 1/[iν n ǫ q /2 ν 0 +2µ] Ø ÒÓÒ¹ ÒØ Ö Ø Ò ÑÓÐ Ù¹ Ð Ö Ö Ò ÙÒØ ÓÒº ÆÓØ Ø Ø Ø Ò Ù ÒØ Ö Ø ÓÒ ÓÑ Ò Ø Ò Ö Ø Ö ÓÒ Ò Ò ÕÙ Ö Ô Ò Ò ÓÒ Ø Ö Ð Ø Ú Ò Ö Ý Ó Ø ÓÐÐ Ò ØÓÑ º º Ö Ø Ö Ø µ Ø Ø ÓÑ ØÖÓÒ Ö ÓÖ Ò Ö¹ ÖÓÛ Ö ÓÒ Ò º Ò ÐÓ ÓÙ ÐÝ Ø ØÖ Ø ÓÖÛ Ö ØÓ ÛÖ Ø ÓÛÒ Ø ØÓѹÑÓÐ ÙÐ Ú ÖØ Ü ÙÒØ ÓÒ µ g 1 (q,iν n = g 1 0 +g 1 0 U 0Π(q,iν n, µ Û Ó Ö ÑÑ Ø ÕÙ Ú Ð ÒØ ÓÛÒ Ò º ½ º Ì Ð ØÓ Ø Ý ÓÒ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ ÑÓÐ ÙÐ º ½ µ D 1 (q,iν n = D0 1 (q,iν n Σ m (q,iν n, µ Σ m (q,iν n = g 0 Π(q,iν n g(q,iν n, µ Û Ö D(q,iν n Ò Σ m (q,iν n Ö Ö Ô Ø Ú ÐÝ Ø ÑÓÐ ÙÐ Ö Ö Ò ÙÒØ ÓÒ Ò Ð ¹ Ò Ö Ýº Õ º ¾µ¹ µ ÓÖÑ ÐÓ Ø Ó ÕÙ Ø ÓÒ Û Û Ö Ö ØÓ Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ ÓÖ Ø ØÛÓ¹ ÒÒ Ð ÑÓ Ðº Ï ÑÔ Þ Ø Ø Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ Û Ú Ù ÙÐÐÝ Ö ÖÑ ÓÒ Ö Ò ÙÒØ ÓÒ Ø Ø ØÓ Ø ÖÑ Ò Ð ¹ÓÒ Ø ÒØÐݺ Ì ÓÒØÖ Ø ØÓ Ø ÆËÊ Ñ ÓÒ Ö Ý Ç Ò Ö Ò Û Ö Ö ÖÑ ÓÒ Ö Ò ÙÒØ ÓÒ ÓÔØ ½ º ØÙ¹ ÐÐÝ Û Ø Ö ÔÐ Ò G Ý G 0 Ò Π Ò Σ a Ò ÛÖ Ø Ò G = G 0 + G 0 Σ a G 0 Û Ö ÔÖÓ Ù Ø ÆËÊ ÓÖÑ Ð Ñº ÙÖØ ÖÑÓÖ Û Ø U eff U 0 Ò Ø ÓÙÖ¹ÔÓ ÒØ Ú ÖØ Ü ÙÒØ ÓÒ µ Ò Ò Ð Ø Ø ÑÓÐ ÙÐ Ö Ô ÖØ Û Ö ÓÚ Ö Ø Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ ÓÖ Ø Ò Ð ¹ ÒÒ Ð ÑÓ Ð ÔÖÓÔÓ ÖÐ Ö Ý À Ù Ñ ÒÒ ½¾ º Ï Ú ÓÐÚ Õ º ¾µ¹ µ Ò Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ñ ÒÒ Ö Ý Ò Ø Ö Ø ÓÒ ÔÖÓ ÙÖ Û Ö Ô Ø Ù Ú ÐÝ ØÓ Ó Ø Ò G Ò D Ò Ö ÓÖ Ö ÙÒØ Ð ÓÒÚ Ö Ò Ú º Ø Ò Ø Ø ÑÔ Ö ØÙÖ T T c Ø ÓÒÐÝ ÕÙ Ò¹ Ø ØÝ ØÓ Ø ÖÑ Ò Ø Ñ Ð ÔÓØ ÒØ Ð µ Û ØÓ Ù Ø ØÓ Ø Ý Ø ÓÒ ØÖ ÒØ ÓÖ Ø ØÓØ Ð Ò ØÝ n tot = n F +2n m Û Ö n F = 2G(x = 0,τ = 0 Ò n m = D(x = 0,τ = 0 Ö Ø Ò ØÝ Ó ØÓÑ Ò ÑÓÐ ÙÐ Ö Ô Ø Ú Ðݺ ÁÒ Ø ÐÙÐ Ø ÓÒ Ø Ò¹ Ö Ý Ò Ð Ò Ø Ö Ø Ò Ò ÙÒ Ø Ó ǫ F = 2 kf 2 /2m Ò k 1 F Û Ö k F = ( 3π 2 1/3 n tot Ø Ö Ø Ö Ø ÖÑ Û Ú Ð Ò Ø º Ï Ø ÓÙØ ÙÖØ Ö Ð Ö ØÝ Ò Ø ÐÙ¹ Ð Ø ÓÒ Û Ø Û ¹ ÖÓÙÒ ØÓѹ ØÓÑ ÒØ Ö ¹ Ø ÓÒ k F a bg = 0.1 Ò ÓÖ Û Ø Ø Ö Ð ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ØÙ Ø ÓÒ ½ º ÁØ ÛÓÖØ ÒÓØ Ò Ø Ø Ø ÔÖÓÔ ÖØ Ó ¹ Ö ÓÒ Ò ØÙÖ ÐÐÝ Ö Ø Ö Þ Ý ¹ Ñ Ò ÓÒÐ ØÓѹÑÓÐ ÙÐ ÓÙÔÐ Ò ÓÒ Ø ÒØ g = g 0 2 m(2πk F 1/2 ÕÙÓØ Ð Ø Ö Ò ÒØÖ Ò Û Ø k B T c / F 2n cp, m /k F (b (a n cp (g = 10 n m (g = 1 n cp (g = 1 n m (g = 10 g = 10, GG g = 3, GG g = 1, GG g = 10, NSR g = 3, NSR g = 1, NSR ÙÖ ¾ ÓÐÓÖ ÓÒÐ Ò µ µ Ì ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ñ¹ Ô Ö ØÙÖ T c ÙÒØ ÓÒ Ó Ø Ø Ú ÓÙÔÐ Ò ØÖ Ò Ø v eff ÓÖ Ñ Ò ÓÒÐ ØÓѹÑÓÐ ÙÐ ÓÙÔÐ Ò g = 10, 3, Ò 1º Ì ÙÐÐ Ð Ò Û Ø ÓÐ ÝÑ ÓÐ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÒÙÑ Ö ¹ Ð Ö ÙÐØ Ó ÓÙÖ Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖݺ Ì ÓØØ Ð Ò Û Ø ÑÔØÝ ÝÑ ÓÐ Ö Ó Ø Ò Ý ÆËÊ Ñ Ø Ó º µ Ì ÔÓÔÙÐ ¹ Ø ÓÒ Ó Ö ÑÓÐ ÙÐ n m Ø T c Ò Ø ÔÓÔÙÐ Ø ÓÒ Ó ÔÖ ÓÖÑ ÓÓÔ Ö Ô Ö 2n Ô = n F n F0 Ø T c Û Ö n F0 = 2 k f (ǫ k µ Ò f(x Ø ÖÑ ØÖ ÙØ ÓÒ ÙÒØ ÓÒº Ó Ö ÓÒ Ò º ÌÓ ÐÐÙ ØÖ Ø Ø Ô Ý Ð ÑÔÐ ¹ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ Ò ÓÒÐ Ô Ö Ñ Ø Ö Û ÒÓØ Ø Ø Ø ÑÔÓÖØ ÒØ Ò Ö Ý Ð Ó Ö ÓÒ Ò Ò ¹ Ò ǫ [ R = ( µ( B ] in Û Ö ( B in / B = ( µ B/ 2 / 2ma 2 bg ¾¼ ¾½ º g Ö Ð Ø ØÓ Ø Ö Ø Ó ØÛ Ò ǫ R Ò Ø ÖÑ Ò Ö Ý ǫ F Ú g = [ǫ R /ǫ F ] 1/4 º À Ò Ø ÖÑ Ò Ö Ý Û ÐÐ Û Ø Ò Ø Ö Ø Ö Ø Ò Ö Ý Ð Ó Ö ÓÒ Ò º º g 1, Û Ú ÖÓ Ö ÓÒ Ò º Ì ÓÔÔÓ Ø Ð Ñ Ø Ó g 1 Ò Ò ÖÖÓÛ ÓÒ º Ï ÒÓØ Ð Ó Ø Ø Ø ÔÓ Ð ØÓ ØÙÒ Ø Ú ÐÙ Ó Ø ÒØÖ Ò Û Ø Ó Ö ÓÒ Ò Ý Ò Ò Ø Ò ØÝ Ó Ø g k 1/2 F n 1/6 tot º ËÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ T c º Ì ÙÔ Ö¹ Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ò ÓÒÚ Ò ÒØÐÝ Ø Ö¹ Ñ Ò Ý Ø Ì ÓÙÐ Ö Ø Ö ÓÒ [Γ(q = 0,iν n = 0] 1 T=T c = 0, µ Û Ö Ø Ò Ø Ð ØÝ Ó Ø ÒÓÖÑ Ð Ô Ó Ø ØÓÛ Ö Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó ÓÓÔ Ö Ô Ö Ó ØÓÑ ½ º

4 ÁÒ ÓÙÖ T ¹Ñ ØÖ Ü ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ø Ì ÓÙÐ Ö Ø Ö ÓÒ ÓÒ Ø ÒØ Û Ø Ø ÀÙ Ò ÓÐØÞ¹È Ò ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ ¹ ÑÓÐ ÙÐ Ø Ø Ø ÑÓÐ ÙÐ Ö Ö Ò¹ ÙÒØ ÓÒ µ ÑÙ Ø Ú ÐÓÔ ÔÓÐ Ø q =iν n = 0 T T c º Ø ÓÙÖ¹ÔÓ ÒØ Ú ÖØ Ü ÙÒØ ÓÒ Ö ÔÖ ÒØ ÖÓÙ ÐÝ Ø ÔÖÓÔ ¹ ØÓÖ Ó ÓÓÔ Ö Ô Ö Ø ÓÒ Ø ÒÝ ÑÔÐ Ø Ø Ø ÙÔ Ö Ù Ô ØÖ Ò Ø ÓÒ ÓÑÔÐ Ý Ö ÑÓÐ ÙÐ Ø Ø ÒÚÓÐÚ ÓØ Ø ÔÖ ÓÖÑ ÓÓÔ Ö Ô Ö Ò Ø ÑÓÐ ÙÐ ½ º ÁÒ º ¾ Û ÔÖ ÒØ ÓÙÖ Ö ÙÐØ ÓÖ T c ÙÒØ ÓÒ Ó Ò Ø Ú ÓÙÔÐ Ò ÓÒ Ø ÒØ v eff = 1/(k F ÙÐÐ ÝÑ ÓÐ Û Ö 4π 2 /m = U 0 +g0 2/( ν 0 +2µº ÓÖ ÓÑÔ Ö ÓÒ Ø ÆËÊ ÔÖ Ø ÓÒ Ö Ð Ó ÔÐÓØØ Ý ÑÔØÝ ÝÑ ÓÐ º Ì Ö Ú ÐÙ Ó Ñ Ò ÓÒÐ ØÓѹ ÑÓÐ ÙÐ ÓÙÔÐ Ò g Ú Ò ÓÒ Ö ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ØÓ Ø ØÙ Ø ÓÒ Û Ø ÖÓ g = 10µ Ñ ÙÑ g = 3µ Ò Ò ÖÖÓÛ g = 1µ Ö ÓÒ Ò º ÓÖ ÐÐ Ø ÒØÖ Ò¹ Ö ÓÒ Ò Û Ø Ø Ó Ú ÓÙ Ø Ø ÓÙÖ Ö ÙÐØ Ó T c ÒÖ ÑÓÒÓØÓÒ ÐÐÝ Û Ø ÒÖ Ò Ø Ø Ú ÓÙ¹ ÔÐ Ò ÓÒ Ø Òغ ÁÒ ÓÒØÖ Ø ÓÖ Ø ÖÓ ÓÖ Ñ ÙÑ Ö ¹ ÓÒ Ò Ø ÆËÊ Ø ÓÖÝ ÔÖ Ø Ð Ø ÙÑÔ ØÖÙØÙÖ Ø Ø ÖÓ ÓÚ Öº Ì Ñ Ü ÑÙÑ ÔÖ ÙÑ ÐÝ Ò ÖØ ¹ Ø Ó Ø Ð Ó Ð ¹ÓÒ Ø Òݺ Ø Ø Ý À Ù ¹ Ñ ÒÒ ½¾ Ö ÔÙÐ Ú ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò Ø Ô Ö Ð ØÓ ÔÖ ÓÒ Ó T c Ù ØÓ Ø ÓÑÔÓ Ø Ò ØÙÖ Ó Ô Ö º Ì ÔÔÖÓÜ Ñ Ø Ò Ù Ó Ø Ö ÖÑ ÓÒ Ö Ò ÙÒØ ÓÒ Ò ÆËÊ Ñ Ò Ð Ø Ø ÔÓ Ð Ö ÔÙÐ ÓÒ ØÛ Ò Ö ÑÓÐ ÙÐ Ò Ø Ö ÓÖ ÓÚ Ö Ø Ñ Ø Ø ØÖ Ò Ø ÓÒ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ º Æ Ú ÖØ Ð Ò ØÛÓ Ð Ñ Ø Ó Û Ò ØÖÓÒ ÒØ Ö Ø ÓÒ ÓØ Ø ÓÖ Ú Ð¹ ÑÓ Ø Ø Ñ Ö ÙÐØ ÁÒ Ø Û ¹ÓÙÔÐ Ò Ð Ñ Ø Ó v eff Ø Ý Ú Ø Ø Ò Ö Ë Ö ÙÐØ Ó k B T BCS /ǫ F 0.614exp[πv eff /2] ÓÛÒ Ý Ø Ð Ò ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò Ò Ø ØÖÓÒ ¹ÓÙÔÐ Ò Ð Ñ Ø Ó v eff + Ø Ý ÓÖÖ ØÐÝ Ö ÔÖÓ Ù Ø Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ó k B T BEC /ǫ F 0.218º Ì ØÖ Ò Ø ÓÒ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ô Ò Ð Ó ÓÒ Ø Ò¹ ØÖ Ò Û Ø Ó Ö ÓÒ Ò Ò ÒÓÒ¹ØÖ Ú Ð Û Ýº ÓÛÒ Ò º ¾ Ø ÓÖ Ø ÐÐÝ Û Ø Ö ¹ Ò Ø ÒØÖ Ò Û Ø Ø Ö Ø Ö Ó Ö ÑÓÐ ÙÐ Ò ÖÓÑ Ø Ð Ö Ó Ø Ó ÓÓÔ Ö Ô Ö ØÓ Ø Ñ ÐÐ ÔÓ ÒØ ØÖÙØÙÖ Ó Ö ÑÓÐ ÙÐ º Ø Ø Ø Ø ØÖ Ò Ø ÓÒ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ó ÒÓÒ¹ ÒØ Ö Ø Ò Ö ÑÓÐ ÙÐ Ð Ö Ö Ø Ò Ø Ø Ó Ô Ö ÓÖÑ ÓÓÔ Ö Ô Ö Ø Ð ÔÓÔÙÐ Ø ÓÒ Ó ÓÓÔ Ö Ô Ö Ø Ò ØÓ Ò¹ Ò ÓÙÖ ÔÖ Ø ØÖ Ò Ø ÓÒ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ º Ì ØÙÖ ÓÙÐ ÙÒ Ú Ö Ð Û Ø Ö Ô Ø ØÓ Ø ÒÐÙ ÓÒ Ó Ö ÔÙй Ú ÑÓÐ ÙÐ ¹ÑÓÐ ÙÐ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ø ØÓѹÑÓÐ ÙÐ ÑÓ Ð ½µ Ù ÓÒØÖ Ø ØÓ Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÓÔ Ö Ô Ö Ø ØÖ Ò Ø ÓÒ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ó Û ÐÝ ÒØ Ö Ø Ò Ó ØÖÙ ÑÓÐ ÙÐ ÒÖ Û Ø ÒÖ Ò Ö ÔÙÐ ÓÒ ØÛ Ò ÑÓÐ ÐÙ ¾¾ Ò Ø Ö Ý ÐÛ Ý Ð Ö Ö Ø Ò Ø Ø Ó ÓÓÔ Ö Ô Ö º Ï ÒÓØ Ø Ø ÒØ Ö Ø Ò ÐÝ Ø ÆËÊ Ö ÙÐØ Ó Ü ØÐÝ Ò Ø ÓÔÔÓ Ø Ö Ø ÓÒ Ø ÒØÖ Ò Û Ø Ö Û Ò Ù ØÓ Ø Ð Ó Ð ¹ÓÒ Ø Òݺ ÅÓÐ ÙÐ Ö ÔÖÓ Ó Ø Ë¹ ÖÓ ÓÚ Öº Ø Ø ÖÓ ÓÚ Ö Ø Ö ÑÓÐ ÙÐ Ö ÜØÖ Ñ ÐÝ Û ÐÝ (a (b g = 10 (c g = 10 = + 1 = 0 = - 1 g = 1 g = 3 g = T/T c two-body T = T c T = 2T c ÙÖ ÓÐÓÖ ÓÒÐ Ò µ µ Ì Ö Ð Ô ÖØ Ó Z m Ø Ø Ù¹ Ô Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ ÙÒØ ÓÒ Ó v eff º µ ReZ m Ò ReZ m(2t c Ø Ø ÖÓ ÓÚ Ö ÓÖ g = 10 Ò ÐÓ Ö Ø Ñ Ð º µ Ì ÑÔ Ö ØÙÖ Ô Ò Ò Ó ReZ m Ø v eff = 1, 0, Ò +1 ÓÖ g = 10 º ÓÙÒ Ó Ø Ô Ò Ò ØÖÓÒ ÐÝ ÓÒ Ñ Òݹ Ó Ý ¹ Ø º Ì Ý Ò Ö ÐÝ Ø Ø Ý Ø Ø Ò Ö Ø Ò ÕÙ Ù Ø Ø Ñ ¹Ó ¹ Ø ÜÔ Ò ÓÒº ÁÒ ÓÒ¹ ØÖ Ø Ø Ö ÑÓÐ ÙÐ Ö Û ÐÐ Ò ÔÓ ÒØ ØÖÙØÙÖ Ò Ò ÐÝ Ö Ø Ö Þ Ý Ø Ù Ù Ð ÓÔØ Ð Ô ØÖÓ ÓÔÝ Ñ Ø Ó º Ì Ö ÓÖ Ø ÔÓ ¹ Ð ØÓ ÔÖÓ Ø ÖÓ ÓÚ Ö Ò Ö ØÐÝ Ø ÖÓÙ Ø Ñ ¹ ÙÖ Ñ ÒØ Ó Ö ÑÓÐ ÙÐ º Ø Ö ÑÓÐ ÙÐ ÓÒØ Ò ÓØ ÓÓÔ Ö Ô Ö Ò Ö ÑÓÐ ÙÐ ½ º º Ö = e iφ 1 Z m ÓÔ Ò + Z m ÐÓ Ò ¹ Ø Ó ÖÚ Ð ÛÓÙÐ Ø ÑÔÐ ØÙ Z m Ó Ø Ö

5 Expt. data Theoret. data at T c two-body ÙÖ ÓÐÓÖ ÓÒÐ Ò µ ÓÑÔ Ö ÓÒ ØÛ Ò ÓÙÖ Ø ÓÖ Ø Ð ÔÖ Ø ÓÒ Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ø º Ò Ê º ½ µ ÓÖ Ø Ö Ù Ó Ø ÔÓÐ Ó Ø 6 Ä ÑÓÐ ÙÐ Ø Ø ÖÓ Ö ÓÒ Ò B 0 = 834 º ÑÓÐ ÙÐ Ö Ø Ø Ò Ø ÐÓ ÒÒ Ðº ÓÖ Ò ÙÐØÖ ÓÐ Ó 6 Ä ØÓÑ Ø ÐÓ ÓÔ Òµ ÒÒ Ð ØÓ Ò Ü¹ ÐÐ ÒØ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ø ØÓÑ Ò Ð Ø ØÖ ÔРص Ø Ø º Ö ÙÐØ Ø Ú ÐÙ Ó Z m Ò Ö ØÐÝ Ø ÖÑ Ò Ý Ð Ø Ú ÐÝ ÔÖÓ Ø Ò ÓÙØ Ø Ò Ð Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø Ö ÑÓÐ ÙÐ Û Ø ÓÔØ Ð Ô ¹ ØÖÓ ÓÔݺ Ì Ü ØÐÝ Û Ø Û ÓÒ Ö ÒØÐÝ Ý ÀÙÐ Ø Ø Ðº ½ Û Ö Ø ÒÝ Ú ÐÙ Ó Z m 10 4 µ Ò Ó ÖÚ Ò Ø ÙÒ Ø ÖÝ Ð Ñ Ø k F µ Ö Ø ÓÒ Ö ÓÒ Ò º ÁÒ ÓÙÖ Ø ÓÖÝ Z m Ó Ø Û Ø Ø Ö Ù Ó Ø ÔÓÐ Ó Ø ÑÓÐ ÙÐ Ö Ö Ò ÙÒØ ÓÒ µ Û Ò Ø Ô Ö Ø Ó Ä Ò Ù ÕÙ Ô ÖØ Ð ÓÒ ÔØ Ø Ø ÓÖÑ D(q,iν n = Z m iν n ( 2 q 2 /2m m µ m, ÓÖ Ù ÒØÐÝ Ñ ÐÐ q Ò iν n º À Ö m m ÓÑÔÐ Ü Ø Ú Ñ Ò µ m ÑÓÐ ÙÐ Ö Ñ Ð ÔÓØ ÒØ Ð Ø Ø Ó ØÓ Þ ÖÓ T T c º ÁÒ º Û Ö ÔÓÖØ ÓÙÖ Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ ÐÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ReZ m Ø T c Ò Ø Ø ÓÙÔÐ Ò v eff ØÓ Ø Ö Û Ø Ø ØÛÓ¹ Ó Ý Ö ÙÐØ Ò Ð Ò ½ ½ º ÁÒ Ø ØÖÓÒ ÓÙÔÐ Ò Ö ÓÒ v eff 1µ Ø Ö ÙÐØ Ö ÒØ Ð ÜÔ Ø º ÀÓÛ Ú Ö Ò Ö Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ý Ó ÓÛ Ð Ö Ö Ò Û ÓÙÐ ØØÖ ÙØ ØÓ Ø Ñ Òݹ Ó Ý Ø º Ì Ú ÐÙ Ó Z m Ö Ò ÒØÐÝ Û Ø ÒÖ ¹ Ò Ø ØÓѹÑÓÐ ÙÐ ÓÙÔÐ Ò º ÁÒ Ð Ö g Ð Ñ Ø Û Ö Ø ÓÓÔ Ö Ô Ö ÓÑ Ò Ø Ø Ø ÖÓ ÓÚ Ö Û Ò Ô¹ ÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ Z m (g,v eff,t Z m (v eff,t/g 2 º ÓÖ 6 Ä Ø Ø ÖÓ Ö ÓÒ Ò B 0 = 834 Û Ø Ñ Ø g 120 ½ º Ì Ö ÓÖ ÖÓÑ ÓÙÖ Ø Ø g = 10 Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó Z m Ò Ø ÙÒ Ø ÖÝ Ð Ñ Ø Ò Ø ÓÖ Ö Ó 10 4 Û Ö ÕÙ Ð Ø Ø Ú ÐÝ Û ÐÐ Û Ø Ø ÜÔ Ö¹ Ñ ÒØ Ð Ò Ò Ý ÀÙÐ Ø Ø Ðº ½ º ÙÐÐ ÓÑÔ Ö ÓÒ ØÛ Ò ÓÙÖ Ø ÓÖ Ø Ð Ö ÙÐØ Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ø ÓÚ Ö Ø ÒØ Ö ÖÓ ÓÚ Ö Ö Ñ ÓÛÒ Ò º º Ï µ Re m* m Im m* m (a (b g = 1 g = 3 g = 10 g = 1 g = 3 g = 10 ÙÖ ÓÐÓÖ ÓÒÐ Ò µ Ì Ö Ð Ô ÖØ µ Ò Ñ Ò ÖÝ Ô ÖØ µ Ó Ø Ø Ú Ñ Ó Ø Ö ÑÓÐ ÙÐ Ø Ø ÖÓ ÓÚ Öº ÒÓØ Ø Ø Ø ÕÙ Ð Ø Ø Ú Ö Ñ ÒØ ÖÓ Ù Ø Ò Ø Ø ÙÒ ÒÓÛÒ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ò ÜÔ Ö Ñ Òغ ÁÒ º Ò Û ÓÛ Ø Ò Ø Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ø ÓÒ Z m Ò ÐÓ Ö Ø ¹ Ñ Ð ÓÖ g = 10º Ø Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ÓÙ Ð Z m ÒÖ ÙØ Ø ÓÖ Ö ÒØ ÐÐÝ ÙÒ Ò º Ï ÒÓØ Ð Ó Ø Ø Ò ÓÙÖ ÐÙÐ Ø ÓÒ Û Ó ÒÓØ ÓÒ Ö Ø Ø Ó ÖÑÓÒ ØÖ Ô ÔÖ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Û Ø Ò ØÓ ÕÙ ÒØ Ø Ø Ú ÐÝ Ö Ø Ú ÐÙ Ó Z m º Ø Ø ÖÓ ÓÚ Ö Ø ÑÓÐ ÙÐ Ò ØÖ Ò Ö ÓÖ Ö ÙÔ ÒØÓ Ö ÖÑ ÓÒ º Ì Ñ Ò Ù Ø Ò Ø Ð Ø Ñ Ó Ø ÑÓÐ ÙÐ Ú Ò Ý Ø ÒÓÒÞ ÖÓ Ñ Ò ÖÝ Ô ÖØ Ó Ø Ö Ù Z m ÓÖ Ó Ø ¹ Ø Ú Ñ m mº Ï ÔÖ ÒØ Ò º Ø Ö ÙÐØ ÓÖ m m Ø T c º ÁÒ Ø Ô Ð Ñ Ø Ø ÑÓÐ ÙÐ Ö Ø Ð Ó Ø Ø Ø Ñ Ò ÖÝ Ô ÖØ Ó m m Ò ÖÐÝ Þ ÖÓ Ò Ø Ö Ð Ô ÖØ Rem m 2mº Ï Ð Ò Ø ÓÔÔÓ Ø Ð Ñ Ø Ó Û ÓÙÔÐ Ò º º v eff 1 Ø Ñ Ò ÖÝ Ô ÖØ ÑÙ Ð Ö Ö Ø Ò Ø Ö Ð Ô ÖØ Û Ù Ø Ø Ø Ø ÑÓÐ ÙÐ Ö ÓÚ Ö ÑÔ º ÁÒ Ø ÓÒ Ø Ñ Ò¹ ÓÒÐ ØÓѹÑÓÐ ÙÐ ÓÙÔÐ Ò g Ö Ø Ú ÐÙ Ó Imm m ÓÑ Ñ ÐÐ Ö ÜÔ Ø º ÖÓ ÓÚ Ö ÖÓÑ Ø Ò ÖÖÓÛ ØÓ ÖÓ Ö ÓÒ Ò º ÁØ Û Ù Ø Ø Ø ÓÖ ÖÓ Ö ÓÒ Ò Ø ÓÙÐ Û ÐÐ Ö Ý Ø Ò Ð ¹ ÒÒ Ð ÑÓ Ð Û Ø Ò Ð Ô Ö Ñ Ø Ö º º Ø s¹û Ú ØØ Ö¹ Ò Ð Ò Ø µ ¾¼ º Ì Ù Ø ÓÒ Û ÙÔÔÓÖØ ÖÓÑ ÓÙÔÐ ¹ ÒÒ Ð ÐÙÐ Ø ÓÒ Ò Ø ÓÒØ ÜØ Ó ØÛÓ¹ Ó Ý

6 T c / T F n i n cp n F0 (a 2n m g (c / F (b (d ÙÖ ÓÐÓÖ ÓÒÐ Ò µ ÁÐÐÙ ØÖ Ø ÓÒ Ó Ø ÖÓ ÓÚ Ö ÖÓÑ Ò Ö¹ ÖÓÛ ØÓ ÖÓ Ö ÓÒ Ò ÓÒ Ö ÓÒ Ò ν 0 = 0º µ Ì ØÖ Ò ¹ Ø ÓÒ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ T c µ Ø Ñ Ð ÔÓØ ÒØ Ð Ø T c µ Ø Ö Ø ÓÒ Ó Ô ÖØ Ð Ò µ ReZ m ÙÒØ ÓÒ Ó Ø Ñ Ò ÓÒÐ ØÓѹÑÓÐ ÙÐ ÓÙÔÐ Ò gº Ô Ý ¾ ÓÖ ÖÓÑ Ñ Ò¹ Ð ÐÙÐ Ø ÓÒ Ø Þ ÖÓ Ø Ñ¹ Ô Ö ØÙÖ ¾½ º ÀÓÛ Ú Ö Ø ØÙ Ø ÓÒ Ð Ð Ö ÝÓÒ Ø Ñ Ò¹ Ð ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒº ÁÒ º Û ÓÛ ÓÙÖ Ñ Òݹ Ó Ý Ö ÙÐØ ÓÒ Ö ÓÒ Ò ν 0 = 0µ ÓÖ Ø Ö Ø Ð Ø ÑÔ Ö ØÙÖ T c Ø Ñ Ð ÔÓØ ÒØ Ð Ø T c Ø Ö Ù Ó Ø ÔÓÐ Ó Ö ÑÓÐ ÙÐ Z m Û ÐÐ g Ø Ö Ø ÓÒ Ó Ô ÖØ Ð º g ÒÖ T c Ò µ ÓÑ ØÓ ØÙÖ Ø Ò Z m Ò n m ÖÓÔ 1/g 2 º Ì Ö ¹ ÓÖ Ù Ò ÓÙÖ Ð ¹ÓÒ Ø Ø ÓÖÝ Û Ú Ö ÒÙÑ Ö ÐÐÝ Ø Ø Ò Ø ÖÓ Ö ÓÒ Ò Ð Ñ Ø Ø Ú ÓÖ Ó Ø Ò ÓÑ ÙÒ Ú Ö Ð ØÓÛ Ö Ø ÔÖ Ø ÓÒ Ó Ø Ò Ð ¹ ÒÒ Ð ÑÓ Ðº ÔÓ Ð Ò Ø ØÓ Ó ÖÚ Ø ÖÓ ÓÚ Ö ÖÓÑ Ò Ö¹ ÖÓÛ ØÓ ÖÓ Ö ÓÒ Ò Ó 40 à ØÓÑ ØB 0 = 202 Û Ö Û Ò g 10 ÙÒ Ö ÙÖÖ ÒØ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ø¹ Ù Ø ÓÒ ½ º ÓÖ Ò ØÓ Ø Ö Ð Ø ÓÒ g n 1/6 Ø ÔÓ Ð ØÓ Ó Ø Ò Ò ÖÖÓÛ Ö ÓÒ Ò Ý ÒÖ Ò Ø ÒØ Ö Ò ØÝ Ó Ø nº Ì Ñ Ø Ú Ý Ù Ò ÑÓÖ Ø Ø ÖÑÓÒ ØÖ Ô ÓÖ ØÖ ÔÔ Ò ÑÓÖ ØÓÑ Ò Ø ÜÔ Ö Ñ Òغ ÓÒÐÙ ÓÒ º ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û Ú Ú ÐÓÔ Ñ Òݹ Ó Ý Ø ÓÖÝ Ó Ø ØÛÓ¹ ÒÒ Ð ÑÓ Ð ÓÖ Ò ÒØ Ö¹ Ø Ò ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò º Ì Ø ÓÖÝ ÒÐÙ Ø ØÖÓÒ ÙØÙ Ø ÓÒ Ò Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ñ Ò¹ Ò Ö Ø Ø Ò ÖÝ Ø Ø Ë¹ ÖÓ ÓÚ Öº Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Û Ú ØÙ Ò Ø Ð Ø ÒÓÖÑ Ð Ô ÔÖÓÔ ÖØ Ó Ø ÖÓ ÓÚ Ö Û Ø Ô Ð ØØ ÒØ ÓÒ ÓÒ Ø Ø Ó ÒØÖ Ò Ö ÓÒ Ò Û Ø º Ö ÓÒ Ð Ù¹ Ô Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ò ÔÖ Ø º ÇÙÖ ÔÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ö Ù Ó Ø ÔÓÐ Ó Ö ÑÓÐ ÙÐ Ö ÕÙ Ð Ø Ø Ú ÐÝ Û ÐÐ Û Ø Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ò Ò º Ï ÜÔ Ø Ø Ö ÓÖ Ø Ø Ø ÔÖ ÒØ Ø ÓÖÝ Ú Ö ¹ Ð Ð Ö ÔØ ÓÒ Ó ÙÖÖ ÒØ Ë¹ ÖÓ ÓÚ Ö Ô Ý Ò ØÓÑ ÒÓÖÑ Ð ÖÑ º Ì Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ó ÓÙÖ Ø ÓÖÝ ØÓ Ø ÙÔ Ö Ù Ô ÙÒ Ö ÒÚ Ø Ø ÓÒ Ò Û ÐÐ Ö ÔÓÖØ Ð Û Ö º Ï Ö Ò Ø ØÓ ÈÖÓ º È Ø Ö º ÖÙÑÑÓÒ Ò ÈÖÓ º ÐÐ Ò Ö Ò ÓÖ Ù ÙÐ Ù ÓÒ º Ï Ö Ø ÙÐÐÝ ÒÓÛÐ Ø Ù ØÖ Ð Ò Ê Ö ÓÙÒ Ð ÓÖ Ø ÙÔ¹ ÔÓÖØ Ó Ø ÛÓÖ º ½ º º Ê Ð Åº Ö Ò Ö Ò º ˺ Â Ò È Ý º Ê Úº Ä Øغ ¾ ¼ ¼ ¼ ¾¼¼ µº ¾ ź Ϻ Û ÖÐ Ò Ø Ðº È Ý º Ê Úº Ä Øغ ¾ ½¾¼ ¼ ¾¼¼ µº º Ã Ò Ø Ø Ðº È Ý º Ê Úº Ä Øغ ¾ ½ ¼ ¼¾ ¾¼¼ µº ź ÖØ Ò Ø Ò Ø Ðº È Ý º Ê Úº Ä Øغ ¾ ¾¼ ¾¼½ ¾¼¼ µº ̺ ÓÙÖ Ð Ø Ðº È Ý º Ê Úº Ä Øغ ¼ ¼ ¼½ ¾¼¼ µº º Ò Ø Ðº Ë Ò ¼ ½½¾ ¾¼¼ µº º Ã Ò Ø Ø Ðº Ë Ò ¼ ½¾ ¾¼¼ µº ź Ϻ Û ÖÐ Ò Ø Ðº Æ ØÙÖ ½¼ ¾¼¼ µº ú κ à ÖÙÒØ Ý Ò Ò Èº º ÖÙÑÑÓÒ È Ý º Ê Úº ½ ¼ ½ ¾¼¼¼µº ½¼ ź ÀÓÐÐ Ò Ø Ðº È Ý º Ê Úº Ä Øغ ½¾¼ ¼ ¾¼¼½µº ½½ º Ì ÑÑ ÖÑ Ò Ø Ðº È Ý º Ä Øغ ¾ ¾¾ ¾¼¼½µº ½¾ ʺ À Ù Ñ ÒÒ È Ý º Ê Úº ½¾ ½ µº ½ Ⱥ ÆÓÞ Ö Ò Ëº Ë Ñ ØØ¹Ê Ò Âº ÄÓÛ Ì ÑÔº È Ý º ½ ½ µº ½ º Ç Ò º Ö Ò È Ý º Ê Úº Ä Øغ ½ ¼ ¼¾ ¾¼¼¾µº ½ ˺ ÂÓ Ñ Ø Ðº È Ý º Ê Úº Ä Øغ ½ ¾ ¼ ¼¾ ¾¼¼ µº ½ º º È ÖØÖ Ø Ðº È Ý º Ê Úº Ä Øغ ¼¾¼ ¼ ¾¼¼ µº ½ Ⱥ º ÖÙÑÑÓÒ Ò Ãº κ à ÖÙÒØ Ý Ò È Ý º Ê Úº ¼ ¼ ¼ ¾¼¼ µº ½ º ź ÐÓ Ò Àº ̺ º ËØÓÓ È Ý º Ê Úº ½ ¼ ½ ¾¼¼ µº ½ ź ÖØ Ò Ø Ò Ø Ðº È Ý º Ê Úº Ä Øغ ½¼ ¾¼½ ¾¼¼ µº ¾¼ º ź ÖÙÙÒ È Ý º Ê Úº ¼ ¼ ¼¾ ¾¼¼ µº ¾½ ʺ º Ò Ö Ò Ì Ò¹ÄÙÒ ÀÓ Ö Ú ÓÒ ¹Ñ Ø»¼ ¼ ½ º ¾¾ º Ǻ Ò Ö Ò Ê Úº ÅÓ º È Ý º ¾¼¼ µº ¾ ˺ Ë ÑÓÒ٠Ⱥ È Ö Ò º º ËØÖ Ò Ø ÙÖÓÔ Ý º Ä Øغ ½ ¾¼¼ µº

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ¾¼¼ Ò Ð Ê ÔÓÖØ ½ Ñ Ò ÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ Ì ÓÒ ÛÓÖ ÓÔ Û ÓÖ

Chi tiết hơn

naclp1.dvi

naclp1.dvi Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÈÖÓÐÓ ÓÒ ÌÛ Ò ÐÐ ÂÓ Ñ Ë ÑÔ ÙÖÓÔ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖÝ Ê Ö ÒØÖ Ê µ Ö ÐÐ ØÖ ½ ¹ ¼¼¼ ÅĐÙÒ Ò ½ Ê ÇØÓ Ö ½ ¼ ØÖ Ø Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Å¹ ÈÖÓÐÓ Ý Ø Ñ ÔÖ ÒØ º ÁØ Ù Ð Ð Ñ Ö ¹ Ò ¹ÓÑÔ Ø ÔÔÖÓ ÙØ Ö

Chi tiết hơn

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒÓ ØÖÓ ÅºËº Ã Ñ Îº Î Ö Ð Î ÒÒ ÈÖ ÔÖ ÒØ ËÁ ½ ½ ¾¼¼ µ

Chi tiết hơn

ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/ v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø

ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/ v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/0301329v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø 1 1 Ô ÖØ Ñ ÒØ È Ý ÕÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ö ÓÙÖ È ÖÓÐÐ À¹½ ¼¼ Ö

Chi tiết hơn

Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú

Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/0501731v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼ ¾ à ÐÒ ÖÑ Òݺ Ñ Ð Ñ Ø ÔºÙÒ ¹ Ó ÐÒº ÖÓÔ Ø ÔºÙÒ

Chi tiết hơn

Bologna.dvi

Bologna.dvi ÌÀ ÍËÌÊÇÆ ËÈ ÄÄ ÌÁÇÆ ËÇÍÊ ÈÊÇÂ Ì º ÍÊ Ã Æ º  ÊÁ À ÆÙÐ Ö È Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Î ÒÒ ËØ ÓÒ ÐÐ ¾ ¹½¼¾¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÙÖ Ø º º Ø Àº Ï Ê ÍËÌÊÇÆ ÈÖÓ Ø ÖÓÙÔ Ë ÐÐ Ò ½» ¹½¼½¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÐÑÙغÛ

Chi tiết hơn

lutp9926.dvi

lutp9926.dvi ÄÍ ÌÈ ß¾ Ê Ä¹Ìʹ½ ¹¼ Ô¹Ô» ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ È ÌÀÁ Ò À ÊÏÁ ÓÖ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö È Ý ½ ÌÓÖ ĐÓÖÒ Ë ĐÓ ØÖ Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÄÙÒ ËÛ Ò Ò Å Ð Àº Ë ÝÑÓÙÖ ÊÙØ Ö ÓÖ ÔÔÐ ØÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÐØÓÒ ÓØ ÇÜ ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ rxiv:cond-mt/5457v [cond-mt.supr-con] 8 Oct 5 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å ÒÓ Àº Æ ÒÓ ½ ¾ ź Í ¾ ú Ë Ñ ½ ¾ Ò Àº Ì Ý Ò ½ ¾ ½ ÆÌÌ Ê Ö Ä ÓÖ

Chi tiết hơn

ÆÓÒÐ Ò Ö Ñ Ò ØÓ¹ÓÔØ Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ø Ò Ø ÐØ Ñ Ò Ø Ð Ëº ÈÙ Ø ÐÒÝ Ò Ïº ÛÐ ÒØÖÙÑ Å Ò ØÓÓÔØÝÞÒÝ Åº ËÑÓÐÙ ÓÛ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Â ÐÐÓÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê

ÆÓÒÐ Ò Ö Ñ Ò ØÓ¹ÓÔØ Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ø Ò Ø ÐØ Ñ Ò Ø Ð Ëº ÈÙ Ø ÐÒÝ Ò Ïº ÛÐ ÒØÖÙÑ Å Ò ØÓÓÔØÝÞÒÝ Åº ËÑÓÐÙ ÓÛ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Â ÐÐÓÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê ÆÓÒÐ Ò Ö Ñ Ò ØÓ¹ÓÔØ Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ø Ò Ø ÐØ Ñ Ò Ø Ð Ëº ÈÙ Ø ÐÒÝ Ò Ïº ÛÐ ÒØÖÙÑ Å Ò ØÓÓÔØÝÞÒÝ Åº ËÑÓÐÙ ÓÛ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Â ÐÐÓÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê ÝÑÓÒØ ¼¹¼ ÃÖ Û ÈÓÐ Ò Ëº ź ÊÓ Ø Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý ÍÒ

Chi tiết hơn

TSD98.dvi

TSD98.dvi Ì Ò ÅÓÖÔ ÓÐÓ ÐÐÝ Ê Ä Ò Ù Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÌÝ Ó Ö È Ö ÓÖÔÙ Ó À ØÓÖ Ð ÈÓÖØÙ Ù Å Ö ÐÓ Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ó È ÙÐÓ ß Ö Þ Ð Ñ Ò Ö Ñ ºÙ Ôº Ö ØÖ Øº Ù Ð Ò Ð Ö ÒÒÓØ

Chi tiết hơn

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð ÓÖ ËÓ ÖÐ Ò ¼¼ Ü ÈÓ Ø Ð È ½ ¼¹ ¼ ËÓ ÖÐÓ ËÓ È ÙÐÓ Ö

Chi tiết hơn

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ ØÓ Ú Ö ÐÝ «Ø Ø Ú ÓÙÖ Ó ÚÓÐÙØ ÓÒ ÖÝ Ð ÓÖ Ø Ñ

Chi tiết hơn

03Sep01.dvi

03Sep01.dvi Ê ÔÓÖØ ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ò ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¹ ¾¼¼½ Ë ÒØ Æ Û Å Ü Ó ÇÖ Ò Þ Ö Ö Ð Á ØÖ Ø ÐÐÓÒ È ÖÙ Ö ÅÓÓÖ Ö Ð Á ØÖ Ø ÄÓ Ð ÑÓ Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖ Ë ÓÒ Ä Ò Ó À Ö ÄÓ Ð ÑÓ ÆÅ ¾ ¹Ñ Ð Ñ ÖÓ

Chi tiết hơn

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/0109280v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÆÙÐ Ö È Ý ½» Ò Æ Ö ÃÓÐ Ø ¹ ¼¼ ¼ ÁÒ º (b) ÁÒ Ø ØÙØ

Chi tiết hơn

perfmodels.dvi

perfmodels.dvi ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÓÙÒØ Ò Ò Ë ÑÔÐ Ò ÅÓ Ó Í Ò È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ò À Ö Û Ö Ë ÖÐ Ý Îº ÅÓÓÖ ÁÒÒÓÚ Ø Ú ÓÑÔÙØ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÃÒÓÜÚ ÐÐ ÌÆ ¹ ¼ ÍË ÖÐ Ý ºÙØ º Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð

Chi tiết hơn

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ç ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø ÁÒÚ Ö ËÔ Ò À ÐÐ Ø Ø ÊÓÓÑ Ì ÑÔ Ö ØÙÖ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.mes-hall] 5 Oct 2006 ÓÐ Ä Ù ½ ÂÙÒÖ Ò Ë ½ ¾ Ï ÒÜ Ò Ï Ò

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ç ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø ÁÒÚ Ö ËÔ Ò À ÐÐ Ø Ø ÊÓÓÑ Ì ÑÔ Ö ØÙÖ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.mes-hall] 5 Oct 2006 ÓÐ Ä Ù ½ ÂÙÒÖ Ò Ë ½ ¾ Ï ÒÜ Ò Ï Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ç ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø ÁÒÚ Ö ËÔ Ò À ÐÐ Ø Ø ÊÓÓÑ Ì ÑÔ Ö ØÙÖ arxiv:cond-mat/0610150v1 [cond-mat.mes-hall] 5 Oct 2006 ÓÐ Ä Ù ½ ÂÙÒÖ Ò Ë ½ ¾ Ï ÒÜ Ò Ï Ò ½ ÀÓÒ Ñ Ò Ó ½ Ò Ä ½ Ë ÓÙ Ò Ò É ÙÒ Ù ½ ¾ Ò ÓÒ Ñ Ò Ò

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð Ò ÔÐ ÒÒ Ø Ð ØÙÖ Ò Ö Ø Ø Ðº Ø Ø ÓØ Ö ÜØÖ Ñ ÓÑ Ø Ö Û

Chi tiết hơn

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Åº º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ Î Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð Ñ Ò

Chi tiết hơn

ar2014.dvi

ar2014.dvi ½º º ËÁ ÇÅÈÍÌ Ê Ë Á Æ ÈÊ Ê ÉÍÁËÁÌ Ë ½ Û ÐÐ ÐÖ Ý Ð ÓÖ Ö ÓÒ ÐÝ Ñ ÐÐ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÔÖ Ø º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÓÖ Ø Û Ðй Ø Ð ¹ËÙ Ó Ù ÔÙÞÞÐ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Û ÐÐ Ò Ø ÛÓÖ Ø Ò ÓÙØ ½ ¾ ½¼ ÖÙÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ ÙÖ ÓÙØ Û Ø Ö Ú Ò ËÙ Ó

Chi tiết hơn

4-DBoneva.dvi

4-DBoneva.dvi ÇÔØ ÓÒ Ó ÔÔÐÝ Ò Ó ÒÙÑ Ö Ð Ó ÓÖ Ø ØÙ Ý Ó ØÖ Ò ÒØ ÔÖÓ Ò Ò ÖÝ Ø Ö Û Ø Û Ø Û Ö Ò Ð ÓÒ Ú 1 Ñ ØÖÝ ÃÓÒÓÒÓÚ 2 1 ËÔ Ò ËÓÐ Ö¹Ì ÖÖ ØÖ Ð Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ËÓ 2 ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÊÙ Ò ÑÝ Ó Ë Ò ÅÓ ÓÛ ÒÚ

Chi tiết hơn

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ø Ö Ö ØÛÓ ÔÖÓÑ ¹ Ò ÒØ Ñ Ð Ó Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ

Chi tiết hơn

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½ ÖÔ È ÑÓÒØ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÈÖ Ú ÓÒ Ð ÌÓÖ ÒÓ ÁØ Ð ¾ ÍÒ Ú Ö Ø ÌÓÖ ÒÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ

Chi tiết hơn

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ È ÙÐÓ ËÈ Ö Ð ¾ ŠܹÈÐ Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ö È Ý ÓÑÔÐ Ü Ö ËÝ

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÓÐ ËØÓ ÓÐ Ö Å Å Ö ÞÙ Ò Å È ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÔÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÏÖÓ

Chi tiết hơn

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ÓÒØ ÒØ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ¾½ ÔØ Ö Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Á ÓÒ ÒÓÛ À Ñ Ö Ñ Ò Ø ÆÓÒ¹ Ò ÓÑ

Chi tiết hơn

CoLing_2000.dvi

CoLing_2000.dvi ÁÑÔÖÓÚ Ò ËÅÌ ÕÙ Ð ØÝ Û Ø ÑÓÖÔ Ó¹ ÝÒØ Ø Ò ÐÝ ËÓÒ Æ Ò Ò À ÖÑ ÒÒ Æ Ý Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÊÏÌÀ ß ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ò ¹ ¾¼ Ò ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ò Ò Ò ÓÖÑ Ø ºÖÛØ ¹ Òº ØÖ Ø ÁÒ Ø Ö Ñ ÛÓÖ Ó

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Ë ÅÅ ÌÊÁ Ë Ç À È Ê ÇÄÁ ËÈ ÌÁ Ä Ê ÈÀË ÁÆ ¹Å ÆÁ ÇÄ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ã Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¹ ¹½ ÃÓÛ À ¹Ç Ç ¹ ¼¾ Â Ô Ò Ø ØÓ ÈÖÓ ÓÖ Ù Ó Å Ø ÙÑÓØÓ ÓÒ ¼Ø ÖØ Ý ØÖ Øº Ï ÓÒ Ö ÝÑÑ ØÖ Ó Ô Ø Ð Ö Ô Ò ÓÑÔ Ø ¹Ñ Ò ÓÐ Ö Ý ÑÓÓØ

Chi tiết hơn

fin.dvi

fin.dvi ÓÑÔ Ø Ð Ø ÓÖ ÓÙÒ ÖÝ ÜØÖ Ø ÓÒ ÂÓ È ÙÐ Ò Ö Ð ËÓÑÑ Ö Ö Ø Ò¹ Ð Ö Ø ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ Ã Ð ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ÈÖ Ù Ö ØÖ ½ß ¹¾ ½¼ à РÛÛÛº º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к» Ô Ô º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì ÛÓÖ

Chi tiết hơn

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÒÓÒ¹ ÜØ Ò Ú ÒØÖÓÔ Ô Ö Ñ Ø Ö q ź˺ Ê Ò ÎºËº Ñ Ö Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Á Ç ÍÒ Ú Ö Ú ÖÓ ½¼¹½ Ú ÖÓ ÈÓÖØÙ Ð arxiv:cond-mat/ v1

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÒÓÒ¹ ÜØ Ò Ú ÒØÖÓÔ Ô Ö Ñ Ø Ö q ź˺ Ê Ò ÎºËº Ñ Ö Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Á Ç ÍÒ Ú Ö Ú ÖÓ ½¼¹½ Ú ÖÓ ÈÓÖØÙ Ð arxiv:cond-mat/ v1 ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÒÓÒ¹ ÜØ Ò Ú ÒØÖÓÔ Ô Ö Ñ Ø Ö q ź˺ Ê Ò ÎºËº Ñ Ö Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Á Ç ÍÒ Ú Ö Ú ÖÓ ½¼¹½ Ú ÖÓ ÈÓÖØÙ Ð arxiv:cond-mat/518v1 [cond-mat.stat-mech] 9 Dec 5 ʺ˺ Ë ÖØ ÓÙÖ Ò ÁºËº ÇÐ Ú

Chi tiết hơn

qvisionv2.dvi

qvisionv2.dvi Ý ÓÒØ Ø Ã Ý ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÀÙÑ Ò ÊÓ ÓØ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ë ÙÒ ÈÖ Â ÓÒ Ë Ö Â ÓÒ Ò ÙÒºÔÖ ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ö ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ò ÒÙº Ùº Ù ÊÓ ÓØ ËÝ Ø Ñ Ä ÊËÁË ÓÐÐ Ó Ò Ò Ö Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ù ØÖ Ð Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ò ÖÖ Ù ØÖ

Chi tiết hơn

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÓÒØ ÒØ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö ÔØ Ö ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö È ÖÐ Ó Ï ÓÑ ÎÓк ½½ ÆÓº ½ ¹ Â Ù Ö Ø ¹ ÔÖ Ð ¾½ ½ ÌÓ ÐÐ Ï Ó Ë Ö Ø Ö ÓÑÑÙÒ ÓÒ

Chi tiết hơn

arXiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.dis-nn] 24 Oct 2002

arXiv:cond-mat/ v1  [cond-mat.dis-nn]  24 Oct 2002 arxiv:cond-mat/0210538v1 [cond-mat.dis-nn] 24 Oct 2002 Ò Ð ØÖ Ð Æ ØÛÓÖ ÅÓ Ð Ó ÈÐ ÒØ ÁÒØ ÐÐ Ò Ãº Ö ÖØ (1) Ò ÇÑ ÝÓØ ÙØØ (2) (1) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÆÙÐ Ö È Ý ½» Ò Æ Ö ÃÓÐ Ø ¹ ¼¼¼ º (2) Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò Ôغ Ø Öºµ

Chi tiết hơn

fig5_6.eps

fig5_6.eps Î ËÓ ÔÓ Ø¹ Ø Ö Ô Ö Ó ÐÐÝ Ð Ô Ý ÔÙÐ Ø Ò Å ØÝÔ ÙÔ Ö ÒØ º l Ò Ìº ÌÓÑÓÚ Ìº à ØÓ º ÈÓ Ñ Ò º ź ËÞÞÝ l,4 º È Ð,5 º Ö ÞÝ 5 ź ÖÓÑ Þ 6 ź Å Ó l Û Ïº Ö Ò 5 º ËØÖÓ Ð Æ ÓÐ Ù ÓÔ ÖÒ Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ùк Ö Ò ½½ Èй ¹½¼¼

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ËÔ ØÖ Ð ØØ Ò Ò Ð Ö Ø ÓÒ Ø ØÓÖ ÊºÂº Ö º º Ì Ò º Ì ÒÒ ÒØ Ëº Î Ø Ò º ËÛ ÖØÞ ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ Ñ Ö Å ¼¾½ ÍË Æ Ë»Å Ö ÐÐ ËÔ Ð Ø ÒØ Ö ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ÍÒ Ú Ö Ø ËÔ Ê Ö Ó Ø ÓÒ ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ËÌÊ

Chi tiết hơn

dvi/imo99.dvi

dvi/imo99.dvi ÌÀ ¼ÌÀ ÁÆÌ ÊÆ ÌÁÇÆ Ä Å ÌÀ Å ÌÁ Ä ÇÄ ÅÈÁ ½ Ã Ú Ò ÀÙØ Ò ÓÒ Ì ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø Ð ÇÐÝÑÔ Û Ð Ò Ù Ö Ø ÊÓÑ Ò ÖÓÑ ½¼ ØÓ ¾¾ ÂÙÐݺ ØÓØ Ð Ó ¼ ØÙ¹ ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ò ½ ÓÙÒØÖ Ò Ø ÖÖ ØÓÖ ØÓÓ Ô Öغ Ì ÓÑÔ Ø Ø ÓÒ ÐÛ Ý

Chi tiết hơn

arxiv:physics/ v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØ

arxiv:physics/ v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØ arxiv:physics/0403063v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØÓ b Àº Ì Ð Ò Ö a ú ÍÐÐ Ð Ò c º Î Ø c Ò Ìº Î d ÓÖ Ø

Chi tiết hơn

pdpta01.dvi

pdpta01.dvi Ë Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÁÒØ Ö Ø ÓÒ ÊÓ Ö ÒÒÝ Ã ÖÐ Ã Ù Ö Ò Ð ÓÒ Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ï Ø ÖÒ Å Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ã Ð Ñ ÞÓÓ ÅÁ ¼¼ ØÖ Ø Ï Ö Ø Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ò Ø ÓÑÑÓÒ Ö

Chi tiết hơn

bn2.dvi

bn2.dvi Ë ÕÙ Ò ÈÖ Ø ÓÒ Û Ø Å Ü ÇÖ Ö Å Ö ÓÚ Ò Æ Ó Â Ó À Ò Ö ÐÓ Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ø Ò ÒÐ Ò ¾¼¼ ¹ ¼¼½ Ä ÙÚ Ò Æ ÓºÂ Ó À Ò Ö º ÐÓ Ð º ÙÐ ÙÚ Òº º ØÖ Ø Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ò Ù Ð Ò ÔØ Ú Ù Ö ÒØ Ö ØÓ ÔÖ Ø Ø Ò ÜØ Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

mixtures_nbc.dvi

mixtures_nbc.dvi À Ö Ö Ð Å ÜØÙÖ Ó Æ Ú Ý Ò Ð Ö Å ÖÓ º Ï Ö Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ë Ò ÍØÖ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ È Ù Ð Ò ½ ¼ Ì ÍØÖ Ø Ì Æ Ø ÖÐ Ò ØÖ Ø Æ Ú Ý Ò Ð Ö Ø Ò ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÓÒ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÓÑ Ò ÐØ ÓÙ

Chi tiết hơn

inl2015.dvi

inl2015.dvi ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ð Ø ØÝ ÀÄƼ ÒÑ ÒØ ¾¼½ ÒÓÒ¹Ð Ò Ö Ð ØÓ¹ÔÐ Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ö Ð Ò ØÖÙØ ÓÒ ÔÖ ÒØ Ú Ö ÓÒ Ó Ø Ö ÔÓÖØ ÓÙÐ Ò Ò Ø Ø Ú ÓÒ Ó ËÓÐ Å Ò ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ÆÓÚ Ñ Ö Ø ½¼º¼¼º Ì Ö ÔÓÖØ Ò ÐÐ Ñ ØÐ Ó ÓÙÐ Ð Ó ÒØ ØÓ ÒÖ

Chi tiết hơn

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi ¾¼½ ½ º º ¾¼ ¾ ¾¼½ ÌÀÇ Ç¹ Æ ÈÀÇÌÇÄÍÅÁÆ Ë Æ ÁÆ Ê Ë ÁÆ ÅÇÊÈÀÇÍË À ÆÁÍÅ Ç Á ÍÆ Ê ÆÆ ÄÁÆ ÁÆ Ç Æ º κ ÁÚ ÒÓÚ Åº κ ÑÓÖÝ Ò Ý Îº º ÈÙ ØÓÚ ÖÓÚ Îº Ë º Ð Ú Îº º Ö Ø Ò Ó º Ⱥ Ð Ý Ú ÁÓ È Ý Ð Ì Ò Ð ÁÒ Ø ØÙØ ½ ¼¾½ Ë

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Preprint from Proceedings of ITG/GI/GMM-Workshop Methoden und Beschreibungssprachen zur Modellierung und Verifikation von Schaltungen und Systemen, Meissen, Germany, February 2001, pp. 31-43 ËØ Ø ÌÖ Ú

Chi tiết hơn

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÓÒØ ÒØ ½ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö ½ ½ º½Ì È Ö Ø Ê ½ º¾Ì

Chi tiết hơn

brainstormers_long.dvi

brainstormers_long.dvi Ö Ò ØÓÖÑ Ö ¾¼¼¾ ¹ Ì Ñ Ö ÔØ ÓÒ Åº Ê Ñ ÐÐ Ö º Å Ö º ÀÓ«Ñ ÒÒ Åº Æ º Ï Ø ÓÔ Ò º Ö Ä Ö ØÙ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø Á ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ¾¾½ ÓÖØÑÙÒ ÖÑ ÒÝ ØÖ Øº Ì Ñ Ò ÒØ Ö Ø Ò Ø Ö Ò ØÓÖÑ Ö ³ «ÓÖØ Ò Ø ÖÓ ÓÙÔ Ó Ö ÓÑ Ò ØÓ Ú ÐÓÔ

Chi tiết hơn

fried.dvi

fried.dvi ÊÁ Ê ÆÍÅ ÊÁÆ Ë Ç ÅÁÄÁ Ë Ç Ò¹ ÇÅÈÍÌ Ä ÆÍÅ Ê Ä Ë ÌË Ë Ö Ý Ëº ÓÒ ÖÓÚ ËØ Ò Ä ÑÔÔ º Ê ËÓÐÓÑÓÒ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Å Ø Ñ Ø ÑÝ Ó Ë Ò Ë Ö Ò Ö Ò ¼¼ ¼ ÆÓÚÓ Ö ÊÍËËÁ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ÓÒ Ò Å ÓÒ ÏÁ ¼ ¹½ ÍË ØÖ

Chi tiết hơn

final1.dvi

final1.dvi ÓÒ ØÖÙØ Ò Ø Ó ÆÓÒ¹Â Ô Ò ÈÖÓÒÙÒ Ø ÓÒ Ó Ö ÒØ Â Ô Ò ÊÓÑ Ò Þ Ø ÓÒ Ê Ó Ã À Ñ ÅÓ ÞÙ Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ Ó Ö Ò ÙÐØÙÖ ËØÙ ÌÓ ÝÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÓÖ Ò ËØÙ ¹½½¹½ ¹ Ó Ù Ù¹ ÌÓ ÝÓ Â È Æ ½ ¹ ºÖ Óº ¼ØÙ º º Ô ÑÓØ ÞÙ ØÙ º º Ô ØÖ Ø

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÔÔÓÖØÙÒ Ø ÔØ Ø ÓÒ Ò ËÔ ¹ ÊÓ ÓØ ÓÐÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ø ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÄÝÒÒ º È Ö Ö Ò Ú ÂÙÒ Ç Ê Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ì ÖÖÝ ÀÙÒØ Ö Ö Ò È ÓÐÓ È Ö Ò Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ËÌÊ Ì Ò ÖÝ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ØÓ Ø ÙÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ø

Chi tiết hơn

MIST dvi

MIST dvi Ä Ò Ö Î ÖØ Ü Ã ÖÒ Ð ÓÖ Å Ü ÑÙÑ ÁÒØ ÖÒ Ð ËÔ ÒÒ Ò ÌÖ ÓÖ Îº ÓÑ Ò 1 Ë Ö Ô Ö 2 Ë Ø Ë ÙÖ 1 Ò ËØ Ô Ò Ì ÓÑ 2 1 Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ò ÆÓÖÛ Ýº ß ÓÑ Ò ØÐ ºÙ ºÒÓ 2 ÄÁÊÅÅ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÅÓÒØÔ ÐÐ Ö ¾ ÆÊË

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ

Chi tiết hơn

miller.dvi

miller.dvi ËÌËÁ Å Ý ËÝÑÔÓ ÙÑ ß Å Ý ¾¼¼ ÐØ ÑÓÖ Å ÍË ÈÐ Ò Ø ÌÓ Ó ÑÓÐÓ Ý ÒØ Ð Ë Ò ÁÒ ÀÙ Ð ³ Ò Ð Ö Åº Ä Ú Ó ºµ ÀÓØ ÖÝÓÒ Ò ËÙÔ ÖÐÙ Ø Ö Ð Ñ ÒØ Ý Ö º Å ÐÐ Ö Ê Ò ØÓ º ÙÔ Ò ÂÓ Ð Æº Ö Ñ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò

Chi tiết hơn

retargetable-study.dvi

retargetable-study.dvi Ò ÑÔ Ö Ð ËØÙ Ý Ó Ê Ø Ö Ø Ð ÓÑÔ Ð Ö Ñ ØÖÝ ÓÙÐÝØ Ú Ò Ñ ØÖÝ ÄÓÑÓÚ Ð Ø Ô ÓѺÖÙ Ëغ¹È Ø Ö ÙÖ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò Å Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ËÝ Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ¼ ÊÙ ËØºÈ Ø Ö ÙÖ Ð ÓØ Ò Ý Õº ¾ Ì Ðº» Ü ½¾µ ¾ ¹

Chi tiết hơn

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ò»Ú Ø Ð»Ø Ñ Ñ Ø»ÇÙØ Ñ

Chi tiết hơn

arXiv:hep-ph/ v1 4 Sep 2002

arXiv:hep-ph/ v1  4 Sep 2002 Ù Ð Ó Ö ÒØ Ô ÖØ Ð Ñ ÓÒ Ò Ö Ð Ö Ò ÓÚ¹Ð Ø Ò Ò Ö Ý Ô ÖØ Ð ÓÐÐ ÓÒ º º ÁÓÒ Æ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ È Ý Ò ÆÙÐ Ö Ò Ò Ö Ò ÆÁÈÆ ¹ÀÀ Ù Ö Ø ÈºÇº ÓÜ Å ¹ ÊÓÑ Ò Ò ÌÀ Ú ÓÒ ÊÆ À¹½¾½½ Ò Ú ¾ ËÛ ØÞ ÖÐ Ò arxiv:hep-ph/939v1 4

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ Ä Ð ÆÓØ ÓÔÝÖ Ø ¾¼½ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò ÍÒ Ú Ö Ø È Ö Ø ¹ Ö Ø Ð ÁÍÌ ÊÓÙØ ÓÖ Ø Ö ÀÙÖØ ÙÐØ ¹ ¼¼ ÓÒØ Ò Ð Ù Ð Ù¹Ô º Ö ÈÖ

Chi tiết hơn

c03qm.dvi

c03qm.dvi ÉÙ ÒØÙÑ Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÏÓÖ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ º ÈÐ ÔÙØ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÒ Ô Ö Ø Ø Ó Ô Ô Ö Ò ÝÓÙÖ Ò Ñ ÓÒ Øº ½º ÓÒ Ö À Ñ ÐØÓÒ Ò Ó Ø ÓÖÑ ÈÖÓ Ð Ñ ½ À ¼ Ô¾ ¾Ñ Î ¼ Öµ Î ¼ Öµ ÒÓØ Ô º Ï ÓÒÐÝ ÒÓÛ Ø Ø Ø ÖÓØ Ø ÓÒ Ð ÒÚ

Chi tiết hơn

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ ¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ð ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Â Ù ØÛ ÐÚ ÖÓÙÒ Ñ Ö Ø ÓÒ Ë Ø ÑÓÖÒ ÓÖ ÐÐ Ñ ÓÙÒØÖÝ Ø Ñ Â Ù ÖÖ Ú Ø Ö Ø ÑÓ Ø È Ö

Chi tiết hơn

obara_malaga2013.dvi

obara_malaga2013.dvi ÌÓ ÔÔ Ö Ò Ì Ö ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÊÓ ÓØ ÙØÓÒÓÑÓÙ Ç ÖÚ ØÓÖ ¾¼½ µ Ê ÚÅ Ü Ë µ ÈÁ Ç ÌÀ Ëà ÇÆÌÊÁ ÍÌÁÇÆË ÌÇ ÌÀ ÄÇÊÁ ÈÊÇÂ Ì Äº Ç Ö ½ ¾ º Û Åº Û Ó ½ º Å Ö Äº Å Ò Û Þ Åº Ö Ñ ½ º º ÖÒ ½ Ê ËÍÅ Æ ÚÓÖ ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ Ö ÙÒ Ö ÙÑ Ò Ò

Chi tiết hơn

Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ

Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ð Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ËÙÑ Ö Ó Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ

Chi tiết hơn

archive.dvi

archive.dvi Ò Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ò Ò ØÖ Ò Ò ÐÝ Ø ØÙ Ò Ð ÓÒ Ð ÖÒ Ö Ð Ý º ËÔ ØÞ ÖØ ËÓØØ Âº ÏÓÐ Ò Ì Á Ó ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ ¼ Ö Ò Ëغ Ñ Ö Å ÍË ËÌÊ Ì Ì Ò Ö ¹Ê Ý Ç ÖÚ ØÓÖÝ Û Ð ÙÒ Ò ÂÙÐÝ ½ Ò Ý Ð ÜØÖ ÓÖ Ò ÖÝ ÒØ Ö ÙÐØ º Ò

Chi tiết hơn

I_vetenskapens_gransmarker.dvi

I_vetenskapens_gransmarker.dvi ¾ ÎÖ Ö Ú Ð ½ Ò Ö Ú Ð Ò Ö Ø ÐÐ Ð Ö ØÐÐÒ Ò Ö ÓÑ ÔÐ Ø Ò Ö Ø ÓÒ Ö Ú ÐÓ Ó Ö Ó Ò Ö ØÒ Ö º Î ÓÑ Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ø ÚÖÐ Ø Ö Ò ÖÓ Ñ ÐÐ Ò Ð Ò ÝØØ Ö Ø Ò ØÙÖÐ Ó ÒÖÐ Ò Ø Ò Ò Öº Ò Ò ÝÒ Ø ÑÓÖ Ð Ø Ò ÚÒ Ø ØØ Ø ÐÐ Ö ÒÒ ÑÒÒ Ò Ò

Chi tiết hơn

10-GLatev.dvi

10-GLatev.dvi Ë ÑÙÐØ Ò ÓÙ UBVR c I c Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÐÝ Ñ Ú Ö Ð Î ÕÙ Ð Ð Ö Ò ÓÙÖ Ô Ö Ñ Ø Ö ÓÖ Ä Ø Ú 1 ËÚ ØÐ Ò Ó Ú 1 Ê Ó Ð Ú Ñ ÒÓÚ 1 Ð Ü Ò Ö ÒØÓÚ 1 Ã Ö Ð ËØÓÝ ÒÓÚ 1 Ð ÓÚ Ø È ØÖÓÚ 1,2 ËÚ ØÐ Ì Ú Ø ÓÚ 1 ÓÖ Ð Ú ËÔ ÓÚ 1 1

Chi tiết hơn

Micro_Problems_g2b.dvi

Micro_Problems_g2b.dvi ½¼ º Ì ÔÖ Ó ÓÒ ÙÑ Ö ÓÓ Ò ÄÓ Ò Ð Ò Å Ñ Ö Ö ÒØ ÓÑ Ø Ò Ö Ô Ö Ò Å Ñ Û Ð ÓØ Ö Ö Ô Ö Ò ÄÓ Ò Ð º ËÙÔÔÓ Ø ÔÖ Ó Ú ÖÝ ÓÒ ÙÑ Ö ÓÓ Ò ÀÓÙ ØÓÒ Ü ØÐÝ Ð Û Ý ØÛ Ò Ø Å Ñ ÔÖ Ó Ø Ø ÓÓ Ò Ø ÄÓ Ò Ð ÔÖ º Ñ Ö Ø Ö Ö ÖÑ ÙÖÚ Ý ½¼¼¼

Chi tiết hơn

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ð ÓÖ 1,4 º ÙÐÝ 1 º Ú Ò 5,6,7 º Ø Ú Þ¹ Ù Ó 4 º º

Chi tiết hơn

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÖ Ð Ò ÓÖ ÁÖ Ð Ò º ¹Ñ Ð ºÑÓÖÖ ÓÒ ºÐ ÝØÓÒ ºÔ Ø Ð

Chi tiết hơn

Adaptivity.dvi

Adaptivity.dvi ÓÒ Ò ¹ ÔØ Ú ØÝ Ò Ê ÔÓÒ Ò Ö Ø ÓÒ ÓÖ ËÔÓ Ò ÐÓ Ù ËÝ Ø Ñ ÃÖ Ø Ò ÂÓ Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÖØ Ò Ò À Ð Ò ¼¼ ¼ À Ð Ò ÒÐ Ò Ó Ò ÒÙ º Ö Ñ Ï ÐÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó À Ð Ò ¼¼¼½ À Ð Ò ÒÐ Ò Ö ÑºÏ ÐÓ Ð Ò º ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö Ö Ø Ù Ó ÓÛ ØÓ

Chi tiết hơn

AMS2010_ExtendedAbstractv.2.4.dvi

AMS2010_ExtendedAbstractv.2.4.dvi ½ º ÁÅÈÊÇÎ ËÈ ÌÁ Ä ÅÇÆÁÌÇÊÁÆ Ç ÁÊ Ì ÅÈ Ê ÌÍÊ ÁÆ ÇÊ ËÌ ÇÅÈÄ Ì ÊÊ ÁÆ Æ Æ Ê ¹ Ä Æ Ë ÄÁ Ê ÌÁÇÆ Å ÌÀÇ Ñ Åº à ÒÒ Ý Ö ØÓÔ Ãº Ì ÓÑ ÂÓ Ò Ëº Ë Ð Ö Å Àº ÍÒ ÛÓÖØ ÇÖ ÓÒ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÖÚ ÐÐ ÇÖ ÓÒ ½ ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ö¹ÓÔØ

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

dvi

dvi ÓÑÑ ÓÒ Ò Ø ØÙ Ó ËÙ ÖÙ Ð Ö Ù Ø Ö ÔØ Ú ÓÔØ Ý Ø Ñ ÙØ À Ý ÒÓ À Ì Ñ Ë Ò ÇÝ Å ÝÙ À ØØÓÖ Ó Ó Ë ØÓ Å ÓØÓ Ï Ø Ò ÇÐ Ú Ö ÙÝÓÒ Ó Ù Å ÒÓÛ Ë Ø Ò º Ò Ö Å ÙÖÙ ÁØÓ Î Ò ÒØ ÖÖ Ð ËØ Ô Ò ÓÐÐ Ý Ì Ö ÓÐÓØ Å ÒÓÖ ÁÝ ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ç Å Ö ÙÐ Ó ¾½ Ô ØÙÐÓ Ç Å Ö ÙÐ Ó ÐÑ ÙÖ Ó Ø Ö ÓÑ Ö Ò º ¹ ÓÖ Ó ØÓ Ú Ç È ÖÕÙ Ø Ù Ð Ó Ä Ó Ï

Chi tiết hơn

summary-Dutch.dvi

summary-Dutch.dvi Ë Ñ ÒÚ ØØ Ò ÁÒ Ø ÔÖÓ Ö Ø ØÙ Ö Ò Û ÞÓ Ò Ñ Ú Ò ÓÐÓÙÖ³ µ ÑÓ ÐÐ Ò Û Ð Ò Þ Ö Ð Ñ Ò Ð Ú Ò ÑÓ ÐÐ Ò ÚÓÖÑ Ò Ú Ö Ò Û ÙÒ Ò Ò ØÙÙÖ ÙÒ Þ Ò Ð Ò Ö ÑÓ ÐÐ Ò Ú Ö Ò Ò Þ ÓÒ Öº Ò Ø Ú Ò ÑÓ ÐÐ Ò Ö ÑÔ Ðº Ú Ò Ò Ú ÖÞ Ñ Ð Ò V Ö

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ä Ú Ö Ñ

Chi tiết hơn

exam0805sol.dvi

exam0805sol.dvi Ü Ñ Ò ÆÙÑ Ö Ð Ò ÐÝ ÅƼ ¼ Á ¼ ¼ ¾ Ù Ø Ë ÖÐ Ò Ì Ü Ñ Ð Ø ¼ ¼¼ ½½ ¼¼º ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ô Ø Ü Ñ Ñ Ò ÑÙÑ ÓÖ Ó ½ ÔÓ ÒØ Ö ÕÙ Ö º ÌÓ Ø ÓÖ ÝÓÙÖ ÓÑÔÙØ Ö ÒÑ ÒØ ÓÖ º Ì Ñ Ü ØÓØ Ð ÓÖ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö ÒÑ ÒØ Ü Ñ ¼ ÔÓ ÒØ º ÓÖ Ô Ö ÓÒ

Chi tiết hơn

ËÌ Ì ¾¼½¼» ¾¼¼ ËØ Ø Ø Ð Å Ø Ó Ò ÓÑÔÙØ Ò ½ ¾ ÒÓØ Ö Ü ÑÔÐ Å Ò³ Û ÒÒ Ò Ø Ñ Ò Ø Ó ØÓÒ Å Ö Ø ÓÒ ½ ¹ ¼ Ä Ò Ö Ê Ö ÓÒ ÓÒØ ÒÙ Ä ØÙÖ Â Òº ¼ ¹ º ½ ¾¼½ Ã Ø ÓÛÐ ËÀ

ËÌ Ì ¾¼½¼» ¾¼¼ ËØ Ø Ø Ð Å Ø Ó Ò ÓÑÔÙØ Ò ½ ¾ ÒÓØ Ö Ü ÑÔÐ Å Ò³ Û ÒÒ Ò Ø Ñ Ò Ø Ó ØÓÒ Å Ö Ø ÓÒ ½ ¹ ¼ Ä Ò Ö Ê Ö ÓÒ ÓÒØ ÒÙ Ä ØÙÖ Â Òº ¼ ¹ º ½ ¾¼½ Ã Ø ÓÛÐ ËÀ ËÌ̾¼½¼»¾¼¼ ËØØ ØÐ ÅØÓ Ò ÓÑÔÙØÒ ½ ¾ ÒÓØÖ ÜÑÔÐ ÅÒ³ ÛÒÒÒ ØÑ Ò Ø Ó ØÓÒ ÅÖØÓÒ ½¹ ¼ ÄÒÖ ÊÖ ÓÒ ÓÒØÒÙ ÄØÙÖ ÂÒº ¼ ¹ º ½ ¾¼½ ÃØ ÓÛÐ ËÀ ¹¼¾ عÓÛÐ ÙÓÛºÙ ÈÖØÓÒ Ù Ò Ò ØÑØ ÖÖ ¹ ÓÒ ÐÒ ÜÑÔÐ ÏØ Ø ÔÖØ ÈÀ ÓÖ ÓÙÒØÖÝ ÛØ ÈÈ

Chi tiết hơn

baume.dvi

baume.dvi ÓÑÑ ÒØºÅ Ø ºÍÒ Úº ÖÓÐ Òº ¾¼½¾µ ß Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ú Ð ÖÓÙÔ ØÖ Øº Ì ÒÓØ ÓÒØ Ò ËÝÐÓÛ³ Ø ÓÖ Ñ Ä Ö Ò ³ Ø ÓÖ Ñ Ò À Ðг Ø ÓÖ Ñ ÓÖ Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ º ÅÓÖ ÓÚ Ö Û ÜÔÐÓÖ Ø Ù ÐÓÓÔ ØÖÙØÙÖ Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ º à ÝÛÓÖ Ò Ø ÐÓÓÔ Ò

Chi tiết hơn

pvsnp.dvi

pvsnp.dvi Ì ÁÑÔÓÖØ Ò Ó Ø È Ú Ö Ù ÆÈ ÉÙ Ø ÓÒ ½ ËØ Ô Ò ÓÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ Ì È Ú Ö Ù ÆÈ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö Ú ÖÝ Ð Ò Ù ÔØ Ý ÓÑ ÒÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ Ð Ó ÔØ Ý ÓÑ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ

Chi tiết hơn

Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð

Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð ËÙÑ Ö Ó ½ ÈÖ Ñ ÙÐÓ ½ ¾ ÖØ Ó Ö ØÓ ÙÑ ÒÓ ½ ½ ÈÖ Ñ ÙÐÓ ÓÒ Ö Ò Ó ÕÙ Ó Ö ÓÒ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö ÒØ ØÓ Ó Ó Ñ Ñ ÖÓ Ñ Ð ÙÑ Ò Ó Ù Ö ØÓ Ù Ò Ð Ò Ú ÓÒ Ø ØÙ Ó ÙÒ Ñ ÒØÓ Ð Ö Ù Ø Ô

Chi tiết hơn

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÕÙ Ò Ø Ò Ö ÓÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö Ö ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ º Á³Ú ØÖ

Chi tiết hơn

Forum_Acuticum.dvi

Forum_Acuticum.dvi Perceptual Evaluation of Loudspeaker Nonlinearities È ÖÖ ¹ Ó Ò Å Ù È Ð ÔÔ À ÖÞÓ Ë Ò Å ÙÒ Ö ÄÅ ¹ ÆÊË ÍÈÊ ¼ ½ ½ Ñ Ò ÂÓ Ô Ù Ö Å Ö ÐÐ Ö Ò º ÒØÓÒ Ò ÆÓÚ Ä ÍÅ ¹ ÆÊË ÍÅÊ ½ Ú ÒÙ ÇÐ Ú Ö Å Ò Ä Å Ò Ö Ò º ËÙÑÑ ÖÝ Ì

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ ÓÒ Ó ¾ Ô ØÙÐÓ Ç Ñ ÓÒ Ó Ü ÑÓ Ð Ó ÔÓÖ ÙÑ ÑÓÑ ÒØÓ Ó ÒØ ÓÑÓ

Chi tiết hơn

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ ÖÓ ¾¼½¾ ËÙÑ Ö Ó ½ à ÖÝ ÅÙÐÐ Ó Ð ÚÖÓ ÙÖ ÒØ ½ ¾ Ò Ö Ú

Chi tiết hơn

ÒØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ò Ø Ö Û Ò ÐÑ ØÝ Ô ÒÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ Ó Ø ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ ÔØ ÖÛ Ò ½ µº Ø ÒØÓ ÓÒ ÔØ Ø Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ø Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ø Ö

ÒØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ò Ø Ö Û Ò ÐÑ ØÝ Ô ÒÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ Ó Ø ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ ÔØ ÖÛ Ò ½ µº Ø ÒØÓ ÓÒ ÔØ Ø Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ø Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ø Ö ØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ø Ö Û ÐÑ ØÝ ÔÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ Ô ÖÛ ½ µº ÓÒ ÔØ Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ö Ø ØÖ º ÁØ ÑÔÐÝ Ö ÑÓÚ Ý Ò ÓÖ Ö Ø ÐÐ Ú Ö ÓÙ ÑÙÐØ ØÙ ÓÙ Ñ ¹ Ð º ÓÖ ÓÖÝ ÚÓÐÙØ ÓÒ

Chi tiết hơn

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö ¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜÒ Ó ÒÙØÖÒØ Ñ ÒØÖÙ Ô ÖØ Ó ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØÑ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØÓ ÓÒ ØÓ Þ Ö ÓÖ Ú ÑÓ Ð Ö Ó Ö Ñ Ð ÓÖ ÓÖÑ Ü Ö Ó Ð Ñ ÒØ Ö º Ð Ú Ö ÚÐ ÒÓ Ø Ñ Ö

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ¾ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö ¾º½ Ï Ö ÙÖ Ñ

Chi tiết hơn

CIS110I-answers.dvi

CIS110I-answers.dvi ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç ÄÇÆ ÇÆ ÇÄ ËÅÁÌÀË ÇÄÄ º ˺ Ü Ñ Ò Ø ÓÒ ¾¼¼ ÇÅÈÍÌÁÆ Æ ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÇÆ Ë ËÌ ÅË ÁË ½¼¼ Á˽½¼µ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÓÑÔÙØ Ò Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÖ Ø ÓÒ ÓÙÖ Ø Ò Ø Ñ Ó ÒÓØ ØØ ÑÔØ ÑÓÖ Ø Ò ÇÍÊ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ô Ô Öº ÙÐÐ Ñ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc Æ ØÛÓÖ ËÝ Ø Ñ ÅÓ Ð Ò Ò Ø ÓÒØÖÓÐ Ö Ø Ö Ø Ò ÐÝ Ö Ã Ò Ó Å Ó Ã ØÓ ÆÓ Ù Ø Ù ÌÓ Ó Ò Ç ÑÓØÓ ØÖ ØçÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ò ØÛÓÖ Ý Ø Ñ Æ˵ Û ÓÒ Ø Ó Ú Ö ÓÙ Ò ØÛÓÖ ÕÙ ÔÑ ÒØ Ò Ù Ä Æ Ø ÒÓÐÓ Ý ØÓ ÔÖÓÚ ÖÚ ÓÑ ÒÖ Ò ÐÝ ÑÔÓÖØ Òغ

Chi tiết hơn

calosc.dvi

calosc.dvi Ë Ð Ð ÓÑÔÙØ Ò ÈÖ Ø Ò ÜÔ Ö Ò ÎÓÐÙÑ ÆÙÑ Ö ÔÔº ½¼ ½½ º ØØÔ»»ÛÛÛº Ô ºÓÖ ÁËËÆ ½ ¹½ ¾¼¼ ËÏÈË ÆÇƹ Á Ì ÁËÌÊÁ ÍÌ ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ ËÇÄÍÌÁÇÆ ÇÊ Ë Æ ÇÆÌÁÆÍÇÍË ÈÄÇÁÌ ÌÁÇÆ Ç Á Ä Ä Ë Êº º ÆÇÎ Ë Èº ÊÇÁË Æ Ê Êº Ë À Ê º ÆÇÊÌÀ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ò

Chi tiết hơn

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö ËÙÑ Ö Ó ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ º½ Ä Ö Ò

Chi tiết hơn

isit dvi

isit dvi ÝÑÔØÓØ ÐØ Ö Ò Ò ÒØÖÓÔÝ Ê Ø Ó À Ò Å Ö ÓÚ ÈÖÓ Ò Ø Ê Ö ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ê Ñ Ò Ö Æ Ö Ôغ Ó Ð Øº Ò º ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÍË Ñ Ò Ö Ø Ò ÓÖ º Ù Ö ÇÖ ÒØÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÓÖÝ Ê Ö ÖÓÙÔ ÀÈ Ä ÓÖ ØÓÖ È ÐÓ ÐØÓ ¼ ÍË Ö

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Ð Ò Ó ÇÖ Ò Ó Ó ÓÖÔÓ Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Ð Ò Ó ÇÖ Ò Ó Ó ÓÖÔÓ Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Ð Ò Ó ÇÖ Ò Ó Ó ÓÖÔÓ Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² ÙÒ ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑÖ Ó Ð Ò Ó ÇÖ Ò Ó Ó ÓÖÔÓ º½ ØÖ Ò ÑÓ Ò Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ö ÕÙØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø Ø ÓÙÐ Ø Ö ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ Øµ ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò ÓÙÖ Ó«Ö Ñ Ö Ñ ÒÙØ ÑÙ ÖÓÓÑ ÓÝ ÓÝ ÔÖÓ ÙØ ÙÙÑ Ö Ô ÔÔÐ ÐÐ ÖÖ Ü ÔØ Ö ÙÖÖØ µ

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø ¾ º½ ÁÒ Ù Ó Ò Ö ÔÓÖ Ü ÓÜ Ò Ó º º º º º

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó ½½ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ ½½º½ Ø ÓÖ Ò Ø º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

C:/Cours/Cours T ES/2008_2009/4-Probabilités-Conditionnement/activit4.dvi

C:/Cours/Cours T ES/2008_2009/4-Probabilités-Conditionnement/activit4.dvi Ø Ú Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒعÁÒ Ô Ò Ò T ES1 Ü Ö ½  ٠ÖØ Ò ÙÒ Ù ¾ ÖØ ÓÒ Ø Ö ÙÒ ÖØ º ÇÒ Ñ Ø ÕÙ³ Ð Ý ÕÙ ÔÖÓ Ð Ø Ø Ö º Ä Ú Ò Ñ ÒØ A Ø B ÓÒØ Ò ÓÑÑ Ù Ø A Ä ÖØ Ø ÙÒ Ô ÕÙ º B Ä ÖØ Ø ÙÒ ÙÖ Ú Ð Ø Ñ ÓÙ ÖÓ µº ½º ÐÙÐ Ö P(A)

Chi tiết hơn

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò arxiv:0708.3709v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò Ü Ø ÍÒ Ú Ö Æ ÓÒ Ð Ä ÈÐ Ø Ö ÒØ Ò B Ä ÓÖ ØÓÖ Ó ÈÖÓ Ñ ÒØÓ Ä Ö ÒØÖÓ ÒÚ

Chi tiết hơn

06chap.dvi

06chap.dvi Ô ØÖ Ä Ò ÚÙ Ù Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ º½ ËÝ Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ò ÔÐÙ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ Ý Ø Ñ Ö Ð ÖÐ ³ÙÒ Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ø Ô ÖØ Ö Ð Ö ÒØ Ö ÓÙÖ Ð Ñ ÑÓ Ö Ð ÔÖÓ ÙÖ Ø Ð Ô Ö ÔÖ ÕÙ µ ÒØÖ Ö ÒØ ÔÖÓ Ù º

Chi tiết hơn

statPerf.dvi

statPerf.dvi ËÌ ÌÁ ÈÊÇ ÌÇÇÄ ÌÇ ËÌ ÌÁ ÄÄ Å ËÍÊ È Ê ÇÊÅ Æ Å ÌÊÁ Ë Ç ÇÊÌÊ Æ ÈÊÇ Ê ÅË ÖÒ Ð Ì Ø ÓÒ ÙÐØ ÒÝ Ë ÖÚ ÁÒ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÔÖ ÒØ ÓÑÔ Ð Ö Ö Ú Ò ÔÖÓ Ð Ö Ò Ñ ËØ Ø ÈÖÓ Û Ø Ø ÐÐÝ Ø Ñ Ø ÓØ Ö Ø Ñ Ø Ò Ñ ÑÓÖÝ ÓÔ Ö Ø ÓÒ

Chi tiết hơn