SÓNG THẦN MX Lâm Thế Truyền Chu ng ta ai cu ng co mô t thơ i đê nhơ, mô t thơ i đa co như ng buô n vui lâ n lô n. co như ng nô i đau đa hă n sâu trong

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "SÓNG THẦN MX Lâm Thế Truyền Chu ng ta ai cu ng co mô t thơ i đê nhơ, mô t thơ i đa co như ng buô n vui lâ n lô n. co như ng nô i đau đa hă n sâu trong"

Bản ghi

1 SÓNG THẦN MX Lâm Thế Truyền Chu ng ta ai cu ng co mô t thơ i đê nhơ, mô t thơ i đa co như ng buô n vui lâ n lô n. co như ng nô i đau đa hă n sâu trong ky ư c, cu ng co như ng niê m vui như vâ n co n lay đô ng ma i trong đâ u ta. Cuô c sô ng na o ma không co ky niê m? Du năm tha ng cư qua đi, tươ ng chư ng như tâ t ca bi phu bơ i lơ p bu i thơ i gian, nhưng chu ng ta chă ng thê na o quên đươ c chuyê n cu nga y xưa â y. Gio vâ n thô i, xuyên qua miê n ky ư c, Tôi mô t thơ i, la li nh trâ n Mu Xanh. Ky niê m đa ng ghi nhơ nhâ t trong đơ i tôi, vâ n la như ng hi nh a nh cu a mô t thơ i la m li nh trâ n dươ i mâ u cơ să c a o cu a Binh Chu ng Thuy Quân Lu c Chiê n. Co ai quay la i mu a Thu trươ c, Nhă t lâ y cho tôi như ng la va ng Kho a 2/69/SQTB/Thu Đư c, chu ng tôi co 6 ngươ i đươ c tuyê n cho n vê BC/TQLC. Sau 10 nga y nghi phe p ma n kho a, chu ng tôi trơ la i tri nh diê n Bô Tư Lê nh Sư Đoa n TQLC. Đây la lu c tôi tôi sung sươ ng va ha nh diê n khoa c lên mi nh bô quân phu c ră n ri so ng biê n vơ i ca i mu xanh ma tôi hă ng â p u tư lâu. Đo cu ng chi nh la ly do tôi đâ u quân vê Binh Chu ng Thuy Quân Lu c Chiê n. Binh chu ng TQLC la mô t đơn vi tô ng trư bi, chi nhâ n như ng ai ti nh nguyê n, đo chi nh la 081 ha o khi cu a: Sô ng hu ng sô ng ma nh, nhưng thi nh thoa ng co anh em vui ti nh, khôi ha i thêm câu: Nhưng không sô ng lâu đê chư ng tỏ ngươ i li nh TQLC luôn luôn hư ng chi u sự nguy hiê m trươ c mu i tên ho n đa n. Điê u na y không sai, nhưng đa muô n Sô ng Hu ng thi tôi cư cho n vê Binh Chu ng TQLC. Ca c ba n đô ng kho a hơi nga c nhiên khi tôi cho n TQLC, du thư ha ng tô t nghiê p cu a tôi đươ c ưu tiên cho n vê như ng đơn vi ơ gâ n hoă c trong tha nh phô, co n bô tôi thi không vui, ông no i: -Li nh na y đi ha nh quân liên miên, chê t dê như trơ ba n tay. Me va ca c em tôi vư a nghe bô tôi no i xong, nga c nhiên, buô t miê ng kêu: - La y Chu a tôi! Tôi thương me tôi lă m, mô i khi tôi ca m sô t cu ng khiê n me tôi lo lă ng, nay nghe tôi cho n linh dê chê t thi me tôi lo sơ hoa ng hô n câ u khẩn Thiên Chu a. Ba Me Viê t Nam na o cu ng như thê ca, con la nu m ruô t, hy sinh mo i thư đê mong con khôn lơ n khỏe ma nh, nay con lơ n khôn la i ti m đê n chô n hiê m nguy thi me na o ma không mâ t ăn, mâ t ngu, chi co n biê t khẩn câ u ca c đâ ng thiêng liêng che chơ cho con. Me tôi hoa ng sơ khi vư a nghe tôi cho n TQLC va rô i đây chă c chă n me tôi sẽ pha i hô i

2 Thuỷ Quân Lục Chiến hô p lo âu sâ u khô tư ng phu t tư ng giây mô i khi nghe su ng nô, đêm đêm nghe: Đa i ba c vo ng vê tha nh phô. Chu ng tôi tiê p tu c thu huâ n thêm mô t sô tuâ n bô tu c ta i TTHL/TQLC ơ Rư ng Câ m, Thu Đư c. Sau khi hoa n tâ t chương tri nh huâ n luyê n, tôi va Chuẩn Uy Vo Công Tâm cho n TĐ1 Qua i Điê u. Sau khi tri nh diê n BCH/TĐ1, tôi đươ c lê nh vê Đa i Đô i 4, Ch/Uy Tâm vê Đa i Đô i 1 (Tâm đa tư trâ n năm 1971, ta i Qua ng Tri ). ĐĐP la Th/Uy Thêm đê tôi đi tâ p sự (OJT) vơ i mô t si quan Trung Đô i Trươ ng co cu ng câ p bâ c Chuẩn Uy như tôi. Nhi n ông tôi đoa n co tuô i đơ i lơ n hơn tôi râ t nhiê u, ông co ca i vo c da ng va phong ca ch chi huy cu a mô t ngươ i tư ng tra i va dâ y dă n chiê n trươ ng, chư không sư a như tôi. Tôi râ t mư ng vi đa gă p ngươ i co kinh nghiê m, hy vo ng sơ m đa p ư ng đươ c yêu câ u mi nh đang câ n co. Tôi cha o va đôi câu xa giao, nhưng ông đa tỏ ve thơ ơ, la nh nha t khiê n tôi chô t da, thâ m nghi co thê mi nh đa gă p pha i mô t ngươ i kho ti nh chăng? Tôi cô gă ng ti m di p ho c hỏi đê ta o ti nh thân, nhưng không ho c đươ c gi ngoa i sự la nh đa m va co ve coi thươ ng i nh sư a! Thâ t la vô ly, giư a tôi va ông â y chưa hê quen biê t nhau, ma sao như ông đa co să n tha nh kiê n vơ i tôi tư trươ c. Tôi nhơ khi Đa i Đô i 4 đươ c lê nh truy lu ng đi ch ơ mô t khu vực co nhiê u ca nh đô ng lu a thuô c ti nh Chương Thiê n, đê n chiê u, khi đơn vi ti m chô đo ng quân thi cha m su ng vơ i tu i VC. Trâ n chiê n ke o da i không lâu, đi ch tha o cha y. Trong lu c cha m su ng, không biê t ông Ch/Uy bi a p lực gi, đô t nhiên quay qua tôi qua t thâ t lơ n: ĐM! Ông không biê t la m gi ha? Khi vư a nghe ông chư i thê, tôi giâ n run va ca m thâ y mi nh đa bi xu c pha m, pha n ư ng tự nhiên tôi muô n lơ n tiê ng hỏi la i: Ta i sao anh la i chư i tôi, anh muô n tôi la m gi thi cu ng pha i chư Nhưng không biê t sao tôi la i đư ng 082 lă ng thinh, trô mă t nhi n. Ca ch ha nh xư cu a ông â y giô ng như ma cu bă t na t ma mơ i Qua nga y hôm sau, ông Trung Si /TĐP gă p tôi no i: Chuyê n xa y ra chiê u hôm qua thâ t la đa ng tiê c, chă c ông buô n lă m ha? Thơ i gian tôi tâ p sự vơ i ông trung đô i trươ ng na y la như ng chuô i nga y thư tha ch sư c chi u đựng chuyê n ca nhân hơn la đươ c hươ ng dâ n tâ p cho quen vơí nhiê m vu.đươ c gâ n hai tha ng, tôi nhâ n đươ c lê nh thuyên chuyê n qua Tiê u Đoa n 2 (Trâu điên). Thâ t la may mă n khi tôi sơ m chia tay vơ i ngươ i hươ ng dâ n (OJT) kho ti nh va đươ c vê Tiê u Đoa n ma tôi hă ng mong ươ c. Tôi cu ng mô t sô tân binh đươ c trực thăng chơ tơ i BCH/Tiê u Đoa n 2 va o cuô i tha ng 9/1969, lu c đang ha nh quân ơ Ra ch Gia. Thiê u Ta Nguyê n Xuân Phu c la Tiê u Đoa n Trươ ng, Đa i Úy Trâ n Văn Hơ p la Tiê u Đoa n Pho. Lu c tôi đê n đê tri nh diê n thi Th/Ta Phu c đang bâ n ho p vơ i cô vâ n My, sau đo Thiê u Ta đê n thân mâ t bă t tay, hỏi thăm va cho tôi vê Đa i Đô i 1. Đa i Đô i Trươ ng la Trung Uy Lâm Ta i Tha nh (Tây Đô). (Tr/Uy Tha nh sau la Tiê u Đoa n Trươ ng TĐ.9, hiê n anh đang sô ng ơ San Jose ). Đa i Đô i Pho la Th/Uy Trâ n Tha nh Nghi a, (mơ i mâ t vi bê nh). Ch/Uy Pha m Công TrĐ.12, (hiê n cư ngu ơ Toronto, Canada). Th/Uy Vu Đi nh Sơn TrĐ.14, (đa lâu không biê t tin). Ch/Uy Nguyê n Văn Nhân TrĐ.16, (tư trâ n năm 1971 ta i Qua ng Tri ), Tôi, Lâm Thê Truyê n, coi Trung Đô i.18 Thơ i gian na y, ca c Tiê u Đoa n /TQLC thay phiên ha nh quân ơ miê n Tây. Tiê u Đoa n 2 đang co nhiê m vu truy que t đi ch quanh đi a ba n thuô c xa Go Quao, quâ n Kiên Long, ti nh Ra ch Gia. Đi a thê khu vực na y co râ t nhiê u cây dư a nươ c, loa i cây na y thi ch hơ p vơ i thê đâ t ngâ p bu n si nh, đi chô na o cu ng bi lu n sâu co chô

3 SÓNG THẦN đê n tâ n đâ u gô i, quâ n a o thi lu c na o cu ng lâ m bê-bê t bu n lâ y. Đa mâ y tuâ n rô i, nga y na o cu ng pha i lô i liên miên, lâu lâu mơ i đươ c mô t nga y dâ m chân ta i chô. Buô i sa ng nă m trên vo ng, nhi n lên bâ u trơ i xanh trong va cao vu t, như ng đa m mây tră ng như bông lă ng lẽ trôi. Đang lu c tha hô n theo mây gio, thi co lê nh ba o đô ng khẩn câ p: Tâ t ca chuẩn bi chiê n đâ u. Tôi ngô i bâ t dâ y, ra khỏi vo ng. Trung Đô i 12 tuâ n tiê u ca ch BCH/ ĐĐ gâ n mô t cây sô, Ch/Úy Công ba o ca o pha t hiê n khoa ng 20 tên VC, ca ch chư ng 200m, chu ng chia la m hai toa n di chuyê n că p theo như ng bơ ruô ng, hươ ng vê vi tri Trung Đô i 12. Ngay khi nhâ n đươ c ba o ca o, Tây Đô đa ra lê nh ngay cho Ch/Uy Pha m Công lâ p tư c bô tri ngay đô i hi nh phu c ki ch va chơ đi ch, đô ng thơ i ra lê nh cho Th/Uy Nghi a ĐĐP đi cu ng vơ i Trung Đô i 16, ki n đa o lên đươ ng să n sa ng tiê p ư ng. Tây Đô nhă c Ch/Uy Công nhiê u lâ n: -Ông nhơ pha i cho chu ng no lo t hă n va o vo ng phu c ki ch va trong tâ m ta c xa, rô i mơ i ra lê nh bă n. Không mô t ai đươ c bă n khi chưa co lê nh cu a ông. Tiê ng cu a Ch/Uy Công tra lơ i: -Nhâ n ro thẩm quyê n 5/5. Trong lu c chơ đơ i tiê ng su ng nô, ve nôn no ng hiê n ro lên trên khuôn mă t tư ng ngươ i. Rô i mô t tra ng su ng M.16 nô do n, ngay lâ p tư c tiê p theo la ha ng loa t tiê ng đa n nô rê n la m vang dô i ca mô t go c rư ng dư a. Lu c na y nê u co ai đê y, sẽ không nghe đươ c mô t tiê ng na o tư su ng AK bă n tra la i, va chă c hă n cu ng co ngươ i đoa n: Tu i VC đa không ki p trơ tay, nên lăn đu ng ra hê t ca rô i Nghe tiê ng su ng nô, Tây Đô vâ t vô i điê u thuô c Salem, tay chu p nhanh lâ y ca i combine, khuôn mă t ông thâ t vui, go i vơ i mô t gio ng đâ y phâ n khơ i: -Tây Ha, đây Tây Đô go i. Tu i no lo t hê t va o ô phu c ki ch rô i pha i không? Ma y PRC.25 cu a Trung Đô i 12 không co tiê ng tra lơ i, sô t ruô t Tây Đô go i liê n mâ y lâ n, mơ i nghe co tiê ng tra lơ i đư t đoa n cu a âm thoa i viên: -Da,... không co!... Thẩm quyê n... Như không co thê nhi n đươ c nư a, ông no i như he t va o ca i combine : -Ông thâ y ma y đâu? Đưa ma y no i gă p tao gâ p, nghe chưa. Tiê ng cu a Ch/Uy Công ngâ p ngư ng no i tư ng câu: -Tu i no că m đâ u cha y ngươ c la i... không co n mô t thă ng na o hê t! Tri nh thẩm quyê n.. Tây Đô ngơ nga ng, gio ng đâ y tư c giâ n: -Ông no i ca i gi? La m sao đê cho chu ng no... cha y hê t? Đâ u ma y bên kia Ch/Uy Công cu ng vô i va ng đa p la i: -Tôi chưa ra lê nh khai hỏa, nhưng không biê t tên na o bă n trươ c khiê n anh em nghe su ng nô thi nô theo, đê tôi ti m xem nguyên nhân rô i tri nh thẩm quyê n sau. Trươ c miê ng mô i ngon ma đê vuô t mâ t thi la m sao ăn no i vơ i câ p chi huy khiê n Công co ve lu ng tu ng. Sau khi lu c soa t, chi thâ y co va i ca i tu i va i cu a bo n chu ng vâ t la i trong đựng toa n la đô ăn. Đê n chiê u sau khi Trung Đô i 12 vê la i vi tri, Tây Đô ho p ca c trung đô i trươ ng la i, đê ti m nguyên nhân ta i sao: Cơm đê n miê ng ma ăn không đươ c. Tây Đô xem ra vâ n co n giâ n ca i chuyê n lu c sa ng. Ông chi hỏi hai chư : Ta i sao? ma Pha m Công nha ta vư a khoa tay vư a phân bua ma i. Ngươ i viê t xin to m tă t như sau: Lu c Trung Đô i 12 đang ta m dư ng quân ơ sa t mô t con ra ch, thi pha t hiê n ra co đi ch ơ xa đang di chuyê n. Sau đo đươ c lê nh cu a Tây Đô, Ch/Uy Công quan sa t đi a thê chung quanh, nhâ n thâ y nê u cho n mô t nơi đê co thê 083

4 Thuỷ Quân Lục Chiến da n đươ c đô i hi nh phu c ki ch cho co hiê u qua, ơ đây ngay trong lu c na y thi không co. Vi thơ i gian không cho phe p, nên đa nh pha i tương kê va tựu kê, không co n cho n lựa na o kha c hơn la du ng con ra ch ca n nươ c co să n, vơ i hi nh da ng uô n khu c, hai bên bơ co cây to nhỏ mo c xen kẽ, Công ra lê nh cho mo i ngươ i lâ p tư c xuô ng nu p do c theo con ra ch. Ch/Uy Công ba m sa t ơ giư a vơ i Tiê u Đô i đa i liên M.60, cây su ng na y sẽ la hỏa lực khai hỏa va sẽ ru t ngă n trâ n đa nh. Tiê u Đô i 1 va 3 ke o da i hai bên, hươ ng mu i su ng vê phi a quân đi ch đang đi đê n. Tiê u Đô i 3 bô tri bên pha i, Ha Si I: Khiê t, Tiê u Đô i Trươ ng nhanh nhe n ra lê nh bă ng tay nhiê u hơn bă ng miê ng vi sơ ba i lô. Đô i vơ i như ng ngươ i li nh đa co i t nhiê u kinh nghiê m chiê n trươ ng, gă p như ng ti nh huô ng câ p ba ch như thê na y thi tự đô ng ho biê t pha i la m ca i gi. Tiê u Đô i 3 vư a mơ i đươ c bô sung thêm mô t tân binh tên la Binh Nhi Lô c, thâ y mo i ngươ i nhanh nhe n ti m chô nu p, anh vô i cha y đê n nu p chô co ca i lu m cây râ m ơ đâ u con ra ch ca n, mă t chăm chu nhi n vê phi a trươ c vơ i su ng câ m trên tay đa lên đa n să n. Thi nh li nh Lô c thâ y mô t con ră n to đang trươ n thâ t nhanh thă ng đê n chô anh, hê t hô n không co n nhơ đê n lê nh gi nư a, să n co su ng nhă m bă n luôn mô t băng va o con ră n. Ch/Uy Công giâ t mi nh, sư ng sô t không biê t ai đa bă n trươ c nguyên mô t băng M16, nô i theo sau la ha ng loa t đa n thi nhau nô dô n dâ p. Binh nhâ t Lâm Sanh la tay xa thu đa i liên M.60 cư khôi, nhâ n đươ c lê nh la sẽ bă n khai hỏa, nga c nhiên qua vô i quay sang no i lơ n vơ i Ch/Úy Công: -Thă ng na o no la i bă n trươ c tôi vâ y, Ch/Uy? Ch/Uy Công cu ng đang co cu ng mô t thă c mă c, tra lơ i: -Không biê t đư a na o va ta i sao? Vi đi ch co n ơ ngoa i tâ m sa t ha i cu a su ng, 084 la i nhơ co như ng bơ ruô ng che thân giu p chu ng cha y thoa t đươ c hê t! Trung Đô i 12 hu t mâ t mô t me ca lơ n, nhưng la i đươ c con ră n đem vê nâ u cha o, tư đo Lô c co biê t danh la Lô c ră n. Ch/Úy Công co bô râu quai no n trông râ t ngâ u, nhưng ba n ti nh thâ t tha dê mê n, Công tri nh ba y cho Tây Đô như ng sự thâ t vư a xa y ra khiê n co nhiê u tiê ng cươ i thông ca m trong buô i ho p. Nê u trươ ng hơ p na y xa y ra vơ i tôi, tôi cu ng không biê t la m gi kha c hơn la nhâ n lô i vê mi nh, lô i cu a câ p chi huy. Sô ng chê t ngoa i chiê n trươ ng ca ch nhau gang tâ c, thă ng thua do kha năng cu a câ p chi huy, du la tiê u đô i, trung đô i trươ ng hay tiê u đoa n nhưng cu ng co phâ n may mă n hên sui. Toa n VC trên vô ti nh co qua i vâ t giu p đơ nên thoa t tay tư thâ n Pha m Công. Co n qua i vâ t giu p chu ng thoa t chê t chi nh la đô ng đô i cu a chu ng: VC va ră n đô c la đô ng đô i cu a nhau. Năm 1970, sau cuô c ha nh quân ơ Campuchia, Tiê u Đoa n 2 la i trơ vê miê n Tây bă ng xe GMC xuô ng quâ n Thơ i Bi nh, ti nh Ca Mâu. Nhâ n xâ p ba n đô ha nh quân, tôi ngao nga n khi nhi n thâý trên đo toa n la ky hiê u cu a rư ng tra m. Như vâ y chu ng tôi sẽ pha i đi sâu va o khu rư ng U Minh Thươ ng va Ha. Ha nh quân ơ miê n Tây, co n go i la vu ng IV chiê n thuâ t, mô t vu ng co nhiê u sông ra ch hơn so vơ i ca c vu ng kha c, đi a thê ơ đây chi trư như ng xo m la ng co ngươ i ơ la khô ra o, co n la i phâ n lơ n toa n la đâ t trô n lâ n vơ i bu n. Co mâ y câu thơ no i đê n hai ti nh na y:...tơ i Ca Mâu, Ra ch Gia, Câ t cho i đô t lư a giư a rư ng thiêng. Muô i vă t nhiê u hơn cỏ, Chươ ng khi mu như sương... Tư thươ cha ông chu ng ta khai hoang lâ p â p cho đê n nay, thiên nhiên vâ n khă c nghiê t vơ i con ngươ i ơ miê n Tây. Cỏ vâ n co n i t hơn muô i! No i đê n muô i ơ miê t na y thi thâ t la khu- ng khiê p. Co mô t lâ n tôi da i dô t, vi hôm đo

5 đê n tô i đơn vi mơ i tơ i chô đo ng quân, tôi bâ y đă t la m sa ch ra bơ sông gâ n đo đê tă m. Vư a mơ i cơ i a o ra thi : Ô i giơ i ơi! Không biê t muô i ơ đâu no bay đê n, bu ki n quanh ngươ i, tôi vôị va ng vâ t ca a o bỏ cha y, đê n nư a đêm lên cơn sô t vi ca i tô i ngu? Nga y N, Đa i Đô i 1 đươ c trực thăng vâ n đê n mô t điê m sa t bi a rư ng tra m U Minh Thươ ng. Ra khỏi trực thăng đa gă p nươ c, lô i bi bo m qua nhiê u vu ng nươ c rô i mơ i đê n bi a rư ng, giư a trưa đư ng ơ ngoa i rư ng thi a nh nă ng cho i chan, dươ i chân chi toa n la nươ c phe n, rong rêu mo c dâ y tư ng lơ p quyê n chă t va o nhau, dâ m lên no ba m chă t va o giâ y va ô ng quâ n như gă p pha i đi a. Dâ m nươ c chư ng hơn mô t tha ng thi nư a ô ng quâ n dươ i đa nga sang mâ u va ng ô i, cha m nhe tay cu ng ra ch, co anh thuâ n tay xe luôn tha nh ca i quâ n co ô ng thâ p ô ng cao! Rư ng U Minh đa i đa sô la cây tra m, co râ t i t loa i cây na o kha c. Giô ng cây tra m co da ng thă ng, de o dai, tương đô i cao va không to lơ n. Trong rư ng co nơi cây mo c san sa t, như ng ca nh cây la bên trên đe lên nhau như mô t tâ m ma n, bo n VC thươ ng lơ i du ng như ng nơi như thê na y đê tru ẩn, hâ u tra nh ma y bay tha m thi nh cu a ta pha t hiê n. Tôi cu ng đa đi ha nh quân qua mô t sô nơi, nhưng chưa tư ng gă p pha i ca i đi a thê na o ma hă c a m đê n như thê na y. Dươ i chân, chô na o nươ c cu ng ngâ p qua khỏi giâ y, chiê u đê n đo ng quân pha i chơ trực thăng tiê p tê nươ c ngo t. Nươ c chi đu đê uô ng va chê va o ga o sâ y tha nh cơm, sa ng dâ y đa nh răng chi câ n mô t ngu m nươ c ma cu ng câ n suy nghi co nên hay không, chi sơ không đu nươ c uô ng trong nga y. Mơ i nga y hôm qua, co hai ngươ i vi thiê u nươ c uô ng, bi la ngươ i không thê đi đươ c, đa nh pha i bỏ lên vo ng khiêng. Co ngươ i thư uô ng nươ c mu c ơ dươ i xem sao nhưng vư a nhâ p va o la nhô ra ngay. Trơ i tha ng 4, mong co đươ c mô t luô ng gio 085 SÓNG THẦN ma t co n kho, huô ng chi la cơn mưa. Ban nga y, di chuyê n dươ i bo ng cây ma mô hôi cư nhơm nhơ p ươ t ca a o, tiêu chuẩn nươc mô i ngươ i chi co vư a đu mô t bi-đông, ma cơn kha t thi la i câ n nhiê u hơn thê. Đê n chiê u pha i tă m, nươ c co să n ơ dươ i chân, tă m va o chi mô t la t sau la ngư a, ga i mô t hô i da đỏ lên như bi phỏng nươ c sôi, không tă m cu ng ngư a ma tă m co n ngư a ba o hơn. Tô i nă m ngu, ca i vo ng đong đưa qua la i trên mă t nươ c, thi nh thoa ng nghe như co tiê ng ai đang đa i trong đêm. Tơ i lươ t Trung Đô i tôi đi đâ u, đê n trưa, chưa ki p nghi đê ăn cơm trưa, bô ng ngươ i đi đâ u ba o nhi n thâ y mâ y căn nha ơ phi a trươ c. Tây Đô ra lê nh cho Trung Đô i tiê n lên tha m sa t. Chu ng tôi thâ n tro ng ba m va o tư ng gô c cây, đa ng sơ nhâ t vâ n la như ng qua mi n, tra i lưu đa n tự ta o cu a đi ch, chu ng thươ ng hay ga i ơ như ng đi a thê si nh lâ y. Khi no pha t nô cu ng gây nguy hiê m đê n ti nh ma ng. Tư xa nhi n thâ y như ng căn nha sa n ơ vi tri cao hơn đâ u ngươ i, tôi nghi thâ m: Bo n na y chi câ n bă n ti a tư ng ngươ i mô t, không biê t Trung Đô i sẽ co n đươ c mâ y mô ng đê ki p ăn cơm trưa Nhưng râ t may, chu ng tôi đa đê n gâ n ma vâ n vô sự. Vâ y la ơ trên đo không co thă ng na o hê t, ti m nâ c thang leo lên. Mă t sa n co mâ y căn nha da i, mô i căn ca ch nhau mô t khoa ng trô ng. Sa n, ca c cô t, ma i nha, va ch đê u la m bă ng cây tra m va la dư a, trên ma i đươ c ngu y trang thêm mô t lơ p la. Lu c soa t căn nha đâ u, thâ y bên trong đô đa c vâ t lung tung, co ca mâ y cây đa n, trô ng, giâ y tơ vương va i, chư ng tỏ đây la điê m sinh hoa t cu a đoa n văn công. Bo n chu ng đa vô i va ng bỏ cu a cha y lâ y ngươ i. Qua khỏi căn nha đâ u thi gă p mô t khoa ng trô ng, ti nh cơ tôi thâ y mô t sô quâ n a o vâ n co n phơi trên mô t sơ i dây, trong đo co mô t ca i quâ n da i đen. Cu i xuô ng nhi n ca i quâ n tôi đang mă c, hai ô ng quâ n đa ra ch na t, khiê n muô i bu va o

6 Thuỷ Quân Lục Chiến tôi không chi u nô i. Ca i quâ n na y la ca i cuô i cu ng, trong ba-lô chi co n hai ca i a o. Đô t nhiên mô t y nghi loe lên trong đâ u tôi, no la mô t mo n đô tuy không qui nhưng tôi đang câ n. Không chu t do dự, tôi ke o ca i quâ n da i đen xuô ng, cuô n la i, câ t đi. Ngươ i hiê u thi nh viên đi gâ n tôi no i: -Co n ca i su -cheng nư a ông thâ y! Tôi liê c mă t cươ i: -Ca i đo da nh cho chu ma y, lâ y đi! Chiê u đê n đo ng quân xong, tôi đem ca i quâ n ra giă t, va i hơi dâ y va co mâ u đen bo ng, rô i đem phơi ngay trên ca nh cây gâ n vo ng tôi nă m. Sa ng dâ y, lâ y ca i quâ n xuô ng mă c thư, sơ thâ y co n ẩm, qua đêm vâ n chưa ki p khô. Xỏ va o rô i ke o mô t ca i, no lên tơ i ngang ngực, hai ô ng quâ n thi rô ng thu ng thi nh. Tôi buô t miê ng no i nhỏ: Ai ma to con thê na y? Să n co dây thă t lưng tôi quâ n vo ng ngang bu ng rô i bê n ca p lưng xuô ng, dươ i ô ng lâ y hai sơ i dây thung cu ng co să n gom hai ca i ô ng la i. Đi qua đi la i tôi ca m thâ y no vương vươ ng la m sao â y, co n nghe co ca tiê ng kêu sô t soa t nư a chư! Mă c ca i quâ n na y va o chă c ai nhi n cu ng no i tôi giô ng như anh cha ng kiê m si đo ng trong mâ y ca i phim ca vu nha c cu a  n Đô. Tôi la i co n nghi, no co thê chô ng đươ c ca bâ y muô i đo i ơ đây nư a, vi quâ n rô ng cho nên đâu co chi ch đê n da thi t cu a tôi đươ c, tiê n ca đôi bê. Lên Ban Chi Huy Đi Đô i ho p, quan trươ ng va quan pho cu ng vơ i mâ y ngươ i kha c thâ y tôi thi cươ i â m lên, tôi cu ng cươ i theo va lơ n tiê ng gia i thi ch: - Tiê t kiê m ma! Trong rư ng co ai đâu ma nhi n, khi na o ra ngoa i xo m la ng thi xê p câ t no đi, mă c đô mơ i va o. Mo i ngươ i nghe tôi no i xong, nhi n nhau lă c đâ u cươ i. Thâ y ai cu ng cươ i vui, tôi yên chi cư thê, tô i giă t sa ng la i mă c va o. Cho đê n mô t lâ n Đa i Đô i 1 đi theo ca nh A, buô i chiê u đê n vi tri đo ng quân chu ng tôi pha i đi ngang qua Bô Chi Huy Tiê u Đoa n. Tư xa, tôi đa thâ y 086 Th/Ta Tiê u Đoa n Trươ ng đang đư ng sa t ngay lô i đi, ông cư nhi n tôi chă m-chă p, tôi liê n giơ tay cha o. Ông ra dâ u cho tôi đư ng la i, nghiêm ne t mă t, tay chi va o ca i quâ n tôi đang mă c, no i: - Ông la mô t si quan, ma ăn mă c như vâ y sao? Nê u không co n ca i quâ n na o kha c, ông lên gă p tôi đê lâ y mô t ca i, vâ t ngay ca i quâ n đen đo đi! Tôi lă ng lẽ tra lơ i: -Da. Đê n chiê u sau khi tă m xong, tôi đa nh vâ t ca i quâ n va o bu i cây ma trong lo ng thi buô n rươ i-rươ i, vi bê kê hoa ch. Ngươ i hiê u thi nh viên nă m trên vo ng gâ n tôi no i vo ng qua: - Tô i nay, sao không thâ y ông thâ y phơi ca i quâ n my - a dzâ y? Tôi la mô t tên lâu-lâu lai la m mô t chuyê n vô ha i nhưng không giô ng ai khiê n cho mo i ngươ i đê y, du tôi sơ nhâ t la bi Th/Ta Tiê u Đoa n Trươ ng đê y đê n, thê nhưng co mô t lâ n tôi không sơ ma co n râ t ha nh phu c, đo la nga y tôi đươ c automatic đeo lon Th/Úy thi ông đa chi thi cho Tây Đô thăng chư c cho tôi lên Đa i Đô i Pho ĐĐ1. Khoa ng đâ u tha ng 2/1971, Tiê u Đoa n 2 may mă n đươ c hươ ng mô t ca i Tê t ta ơ hâ u cư, khi nghe tin na y ai cu ng vui mư ng. Nga y 30 cuô i năm, đơn vi tô chư c tiê c liên hoan tô ng cựu nghinh tân, ăn uô ng ca ha t om xo m. Ba nga y Tê t, mo i ngươ i đươ c thay phiên nhau vê nha sum ho p vơ i gia đi nh. Như ng nga y đâ u năm qua đi râ t nhanh, mâ y ca nh hoa mai trong văn pho ng Đa i Đô i vâ n hoa va ng rực rơ thi Tiê u Đoa n đa nhâ n lê nh chuẩn bi ha nh quân, ai cu ng nghi đê n Qua ng Tri la ca i chă c. Tin chiê n sự lu c na y mô i nga y mô t gia tăng thêm, hâ u hê t ca c ti nh đa ngư i thâ y kho i va mu i thuô c su ng, chiê n trâ n đa đang vê đê n tâ n hang cu ng ngo he m mo i miê n trên đâ t nươ c. Nơi na o co tiê ng su ng thi pha i co tang to c va đô na t. Như ng xe GMC, Dodge chơ quan ta i

7 phu cơ cha y khă p xo m, xo m na o la i không co ngươ i đi li nh. Mo i ngươ i lo lă ng đư ng trong nha nhi n ra, câ u cho đư ng co stop trươ c cư a. Tô i nghiê p nhâ t la như ng ba me gia, thâ y xe chơ quan ta i phu cơ la ca c ba me đa vô i va ng câ u Chu a, khâ n Phâ t xin cho con ba không pha i vê nha trên như ng chiê c xe tang â y. Thê nhưng trong xo m tôi đa xa y đê n mô t tha m ca nh đâ y nươ c mă t, ai cu ng pha i xo t x: Gia đi nh Ba c Tư co hai ngươ i con, con lơ n đi Nha y Du, ngươ i em Biê t Đô ng Quân. Ba c Tư nhâ n đươ c giâ y ba o tin đư a con đi Nha y Du đa tư trâ n ơ Thươ ng Đư c Đa Nă ng, nhưng không lâ y đươ c xa c. Gia điǹh qua đau khô, chi co n biê t xin lê câ u hô n cho ngươ i qua cô. Ho ha ng va gia đi nh vư a tư nha thơ vê la i nhâ n đươ c giâ y ba o tư cu a ngươ i em BĐQ tư trâ n ơ chiê n trươ ng biên giơ i Viê t Miên! Tư đo mô i đêm ngươ i dân trong xo m nghe như ng tiê ng ru tha m thiê t tư nha Ba c Tư pha t ra chư không co n la tiê ng ngươ i kho c nư a! Me tôi no i mô i lâ n thâ y ngươ i li nh na o mă c đô bông đi ngang qua nha thi Ba c Tư ga i tông cư a cha y ra ôm lâ y ngươ i li nh vư a cươ i vư a kho c! Me tôi dă n đư ng đê ba â y nhi n thâ y, thâ t tô i nghiê p! Me tôi dă n con xong vô i quay nhanh nhi n chô kha c, đưa tay lau nươ c mă t! Tôi cu ng mă c đô bông nên tôi biê t me tôi đang sô ng trong lo âu, hô i hô p tư ng giây phu t! Nghe me tôi dă n đư ng đê Ba c Tư trông thâ y tôi ma tôi co ca m tươ ng như me tôi no i: Đư ng đê me thâ y con vê trong ho m gô ca i hoa! Ngươ i li nh tư trâ n vi ba o vê quê hương không biê t đau, không biê t buô n, nhưng bao nhiêu đau buô n sâ u khô chô ng châ t lên vai gâ y đâ u ba c cu a me gia khiê n ca c me co ng lưng, mu lo a vi kho c con! Chuẩn bi ha nh quân nên co lê nh câ m tra i, ca nga y cư quanh quẩn vơ i su ng đa n, no n să t ba-lô nên ai cu ng ca m thâ y trô ng rô ng. Đê gia m 087 SÓNG THẦN đi ca i không khi chơ đơ i thi anh em ti m ca ch gâ y so ng nhâ u. Nhâ u la tôi nhiê t ti nh tham gia cho đê n khi să p xi n thi vê pho ng ngu mô t giâ c. Giâ t mi nh dâ y, mơ mă t nhi n đô ng hô thâ y đa hơn mươ i giơ đêm, nă m suy nghi vu vơ, tôi ca m thâ y nhơ me qua, nhơ lơ i me tôi dă n: Đư ng đê Ba c Tư thâ y con.. Co lê nh câ m tra i bă t đâ u tư sa ng, nhưng trong lo ng cư thôi thu c: Giơ na y ma chưa co lê nh gi mơ i, thi chă c chưa đi ngay đâu, sa ng mai mi nh lên sơ m co n ki p cha n. Nghi đê n me tôi, nhơ đêń câu no i cu a cô em ga i: «Tư lu c thâ y anh vê, me vui lên đươ c mô t ti. Tôi suy nghi miên man ma i, nê u chă ng may ma me tôi bi lâm va o hoa n ca nh như Ba c Tư thi me tôi sẽ ra sao nhi? Tôi ru ng miǹh chă ng da m nghi thêm nư a: Cô lai chinh chiê n ky nhân hô i. Tôi quyê t đi nh vê thăm me trong đêm nay. Lâ y xe Honda cha y ra cô ng, anh li nh ga c cha o tôi, rô i no i: -Câ m tra i 100% ma Th/Uy! Tôi tra lơ i nhanh: -Biê t rô i, hô i chiê u nhâ u say bây giơ mơ i thâ y đo i bu ng. Tôi ra chơ ti m ca i gi ăn, mua go i thuô c hu t. Thâ y anh ta lươ ng lự như không muô n mơ cô ng cho ra, tôi no i tiê p: - Giơ na y khuya rô i co n đi đâu nư a, ăn xong tôi vê ngay ma. Chă c hă n anh ta cu ng kho xư lă m, tay vư a mơ cô ng, vư a no i: - Nhơ vê sơ m nghe Th/Uy, tôi đươ c lê nh không cho bâ t cư ai đươ c ra khỏi cô ng. Tôi gâ t đâ u, vă n ga pho ng nhanh ra khỏi cô ng. Tư hâ u cư ơ Tam Ha cha y qua hô tă m Ngo c Thuy đê n chơ Thu Đư c. Giơ na y chung quanh lô ng chơ, ca c qua n nhỏ vâ n co n đông ngươ i ăn uô ng qua la i. Ăn khuya cu ng la mô t ca i thu vê đêm đô i vơ i nhiê u ngươ i, sau mô t nga y la m viê c. Tôi cha y xe vê hươ ng xa lô Biên Ho a,

8 Thuỷ Quân Lục Chiến đươ ng trong qua câ u Bi nh Triê u giơ na y râ t i t ngươ i da m đi. Trên xa lô, hai bên đươ ng gio thô i lô ng lô ng, la i vư a mơ i đươ c mô t giâ c ngu ngă n, tôi ca m thâ y ti nh ta o hă n lên. Cu ng đa lâu rô i, mơ i la i co di p la i xe trên đoa n đươ ng na y vê đêm. Qua câ u SAIGON tơ i nga tư Ha ng Xanh, tôi que o pha i vê chơ Ba Chiê u rô i qua nga tư Phu Nhuâ n, sẽ gă p Bô Tô ng Tham Mưu cô ng Phi Long phi trươ ng Tân Sơn Nhâ t, qua Lăng Cha Ca rô i đê n nga tư Ba y Hiê n, tôi que o pha i đi vê hươ ng Trung Tâm 3 tuyê n mô va nhâ p ngu Quang Trung. Trên đươ ng đi co mô t doanh traị lơ n ba ng đê : Tra i Hoa ng Hoa Tha m, la BTL/ Binh chu ng Nha y Du. Qua khỏi chơ Ba Que o trên ca nh đô ng ruô ng đô i diê n vơ i ha ng ra o cu a phi trươ ng TSN, co mô t u đâ t nă m ơ bên tay tra i, vu i lâ p ha ng chu c xa c VC bi bă n chê t hô i tê t Mâ u Thân. Vê đê n nha, me tôi ra mơ cô ng, nga c nhiên khi thâ y tôi: -Sao con vê nha khuya qua vâ y? Tôi mi m cươ i tra lơ i: - Con thâ y nhơ nha qua! Vê nha ngu. Sa ng mai me đa nh thư c con dâ y lu c 4 giơ nghe me. Thực ra la tôi muô n no i: Con nhơ me qua, con thương me qua, tôi liê u vê trô n tra i vê khuya vơ i mu c đi ch ngă m me trươ c khi đi ha nh quân chuyê n na y, nhưng sao tôi không da m mơ miê ng no i thâ t vơ i me gia như thê? Co thê tư xưa tơ i nay tôi hư, chưa quen no i thương me, cu ng co thê tra nh no i điê u gi khiê n me suy nghi lo âu, ca c ba me thương con nên râ t tinh mă t vơ i cư chi cu a con. Me tôi râ t vui khi nhi n thâ y bâ t cư đư a con na o co mă t ơ nha, nhưng vâ n cư muô n no i: -Bây giơ đa gâ n 12 giơ đêm, lu c đu c rô i ngu đươ c co va i tiê ng, vê la m gi cho mê t ca i thân! Me tôi la ca i đô ng hô ba o thư c râ t đu ng giơ, trong nha ai câ n dâ y sơ m, cư nhơ đê n me. Hi nh như me tôi không ngu, ma chi thư c đê 088 canh giơ cho mo i ngươ i. Tu i tôi mô i lâ n muô n nhơ la i e nga i no i: -Me đê chu ng con vă n ca i đô ng hô ba o thư c co đươ c không? Sao me cư chi u cực vâ y. Me tôi xua tay: -Con pha i biê t ông nô i con bây giơ râ t i t ngu, chi co đươ c va i ba tiê ng va o châ p sa ng thôi. Nê u chuông reo sẽ pha giâ c ngu cu a ông, thư c thay cho chô ng con thi cực ca i gi đâu ma lo. Đêm nay, tôi nhi n ky thâ y ma i to c me tôi đa ba c tră ng đi nhiê u, ca i lưng cu ng không co n thă ng như xưa, mâ y đư a em no i da o na y sư c khỏe cu a me tôi ke m lă m, nhâ t la tư sau khi anh kê tôi tư trâ n. Anh tôi tư trâ n ơ Giô ng Trôm, ti nh Bê n Tre. Khi â y tôi đang đi ha nh quân ơ Đư c Du c, ti nh Qua ng Nam, đươ c phe p vê đê n nha thi đa chôn anh tôi đươ c mâ y nga y rô i. Lu c đươ c tin, bô me tôi xuô ng tâ n Bê n Tre đê nhâ n xa c con, đem vê chôn ơ mô t nghi a trang gâ n nha. Me tôi ru rươ i kho c ma i, cho đê n sau khi đa an ta ng anh tôi xong, ba vâ n co n tư c tươ i kho c la m ca nha pha i lo lă ng. Trong nha đâu co ai xoa di u đươ c nô i đau na y cu a me tôi. Sau khi mo i viê c đa xong xuôi, ai cu ng nghi me tôi sẽ lâm tro ng bê nh. Bô Me tôi sinh đươ c 4 đư a con trai, năm 1968 co lê nh tô ng đô ng viên, hai anh tôi lên đươ ng nhâ p ngu, qua năm 1969 tơ i tôi, năm 1970 tơ i lươ t thă ng em kê tôi. Me cu ng thươ ng hay no i vơ i ngươ i quen: Tôi co mâ y đư a con đi li nh, nhưng đư a ma lu c na o trong tâm tri tôi cu ng pha i lo nhâ t la thă ng Truyê n. Giơ đây, chư ng kiê n ca nh như ng đư a con lâ n lươ t đi ra chiê n trươ ng, hiê n dâng ma ng sô ng cho đâ t nươ c. Tâm tri me tôi nga y đêm thao thư c vơ i như ng ưu phiê n luôn canh-ca nh bên mi nh. Me tôi đang ha t ba i Quê Me cu a nha c si Thu Hô :...Nơi chô n xưa co ngươ i me hiê n, to c mâ u hoa ba c, chiê u chiê u ngâ n lê vi con...ra đi con dâng đơ i trai cho gio sương...ai ngơ rô i

9 cu ng đê n lu c phân ly... Tôi thương me tôi va như ng ngươ i me kha c. Anh tôi chê t! Ai đa dê t va nh khăn tang trên đâ u cha u ga i cu a chu ng tôi mơ i đâ y ba tha ng va ngươ i la m vơ chưa troǹ hai năm? Đa co bao nhiêu đoa n trươ ng, ma ngươ i dân pha i hư ng chi u trong suô t cuô c chiê n? Đư ng trươ c cu ng mô t mâ t ma t, ngươ i cha me co cu ng mô t nô i đau thương giô ng nhau, nhưng ngươ i cha co mô t sư c chi u đựng nhiê u hơn. Ngươ i me vô n di la ngươ i hy sinh nhiê u nhâ t, ba n thân să n sa ng đương đâ u vơ i mo i kho khăn, luôn châ p nhâ n thiê t tho i vê phâ n mi nh, co cực khô đê n đâu cu ng không bao giơ than thơ...nhưng đê n khi bi cươ p mâ t đi mô t trong như ng đư a con cu a mi nh, thi hâ u như không co đu sư c ma nh đê đương đâ u nô i vơ i ca nh dư t ti nh mâ u tư. Pha i chăng vi lo ng me bao la như biê n Tha i Bi nh! Me tôi đa nhiê u lâ n no i vơ i chu ng tôi: -Me không bao giơ mong chơ ca c con ba o hiê u đâu, ma chi câ u xin đư ng đê me pha i mâ t đi mô t đư a con na o. Cho đê n bây giơ, du ră ng me tôi đa mâ t lâu rô i, nhưng mô i lâ n nhơ la i câu no i đo, hai con mă t tôi no vâ n co n cay. Ôi! Ti nh mâ u tư! Tôi nhi n me tôi lă ng lẽ bươ c đi như ng bươ c châ m cha p va kho khăn, đôi ba n chân như đang bi vê t thương lo ng la m cho lơ loe t. Tim tôi chơ t se thă t la i. Vô hi nh chung, me tôi va tôi đang co cu ng chung mô t suy nghi : Du đang sô ng, nhưng vâ n pha i sơ sê t va lo âu mô t ca i gi sẽ bâ t chơ t xa y đê n, chưa xa y đê n nhưng sẽ đê n, ma không ai biê t đươ c sẽ đê n va o lu c na o Nhi n lên tươ ng, trên cao la ba n thơ THIÊN CHÚA, ơ bên dươ i co tâ m a nh cu a anh tôi, chu p ba n thân lu c anh co n la SVSQ Kho a 1/68, Thu Đư c. Bo ng tư ngo n đe n dâ u nhỏ, châ p chơ n, yê u ơ t hă t a nh sa ng va ng mơ nha t lên a nh, tôi thâ y hai con mă t anh đang chăm chu nhi n tôi, như muô n no i vơ i tôi mô t điê u gi? Trông thâ y me trong lu c na y la m cho tôi 089 SÓNG THẦN chơ t nhơ đê n mô t câu, ma ti nh cơ đa đo c đươ c trong mô t ba i thơ cu a mô t tu si Phâ t gia o, nha c si Pha m Thê My phô thơ tha nh nha c phẩm: Bông hô ng ca i a o. Mô i khi nhơ la i câu đo, tôi pha i phân vân, co nên no i vơ i me mi nh hay không, chư mă c cơ qua! Me Ttôi đươ c đa nh thư c đu ng giơ, tôi nă m nươ ng thêm i t phu t nư a đê ti m la i i t hơi ha m cu cu a ca i giươ ng să t nha binh ma tôi đa hă ng tựa lưng va o no suô t ca thơ i co n la ho c tro. Không biê t bô tôi mua hay đa xin đươ c ơ đâu, đê mô i đư a ngu mô t giươ ng cho khỏi đa nh nhau, nhưng lâu-lâu vâ n cư choa ng nhau như thươ ng. Đêm nay, tôi nă m trên ca i chô xưa â y, ma sao ca m thâ y â m a p qua. Ha nh phu c đâu câ n pha i la caí gi to lơ n va câ u ky, no ơ ngay sa t bên mi nh va ơ như ng ca i tâ m thươ ng nhâ t. Dă t xe ra cô ng, tôi no i vơ i me tôi: -Co lẽ mai con đi ha nh quân, nê u con không đem xe vê nha đươ c, me no i em con lên hâ u cư Tiê u Đoa n đem xe vê du m cho con. Me tôi vư a nghe xong, thi tro n xoe đôi mă t nhi n tôi: -Nga y mai con đi, sao bây giơ mơ i no i vơ i me? Tôi ngâ p ngư ng, bô i rô i lâ y tay ga i ga i ca i đâ u: -Con sơ me la i buô n! Me tôi no i như oa n tra ch: -Li nh gi ma đi ba bô n tha ng trơ i, co n sô ng đươ c ma vê, cho đươ c co i t nga y nghi la i bă t đi nư a! Tôi hiê u me tôi đa biê t tư lâu rô i, no i đê vơi bơ t đi nô i âu lo trong lo ng. Tôi muô n ru t ngă n ca i giây phu t đa ng sơ na y, chi la m dâ y lên như ng day dư t la m că n rư t con tim cu a ke đi ngươ i ơ. Tôi cô lâ y hê t nghi lực, như mô t đâ u thu tâ n du ng hê t sư c va o giây phu t cuô i co n la i, tôi thô t lên tiê ng: - Me! Con... Me tôi không no i: Ca i gi? như mo i lâ n ma chi nhi n tôi. Tự nhiên miê ng tôi cư ng la i, không pha i mă c cơ như thươ ng nghi, ma

10 Thuỷ Quân Lục Chiến tôi ca m thâ y nghe n ơ cuô ng ho ng, lu ng tu ng tôi đưa chân đa p nô ma y xe, rô i cha y đi. Tôi không quay la i, nhưng chă c đa la m cho me tôi pha i nga c nhiên. Lâ n na y thực sự tôi râ t giâ n mi nh, chi co mô t câu no i ma đa bao nhiêu lâ n rô i cu ng không no i đươ c? Ca nh đa n ông chu ng tôi vâ n thươ ng hay no i: Đa n ba, con ga i co ca i gia c quan thư sa u râ t nha y be n. Tôi tin me tôi sẽ ca m nhâ n đươ c ca i chư ma tôi muô n no i vơ i me ră ng: -Me! Ươ c muô n lơ n lao nhâ t va kha t vo ng thâm sâu nhâ t trong lo ng con la con muô n no i câu: Con thương me nhiê u lă m! Ngoa i đươ ng, giơ na y co n vă ng xe, thi nh thoa ng mơ i co va i chiê c xi ch lô ma y, ba ga c chơ rau, tra i cây tư vựa vê ca c chơ trong tha nh phô, tiê ng đô ng cơ nô inh ỏi như muô n đa nh thư c mo i ngươ i. Tôi pha i cha y nhanh, đê đê n đơn vi sơ m, hy vo ng không co ai biê t la đêm qua mi nh đa du vê nha ngu. Tôi đi tơ i nga năm Bi nh Ho a, đê qua câ u Bi nh Triê u, đươ ng na y gâ n hơn đi nga xa lô Biên Ho a. Không biê t cây câ u na y vi ly do gi va tư hô i na o, chi coǹ cho lưu thông co mô t chiê u, hai đâ u câ u co tra m ga c điê u khiê n ba ng stop cho xe qua la i. Xe tôi châ m chẩm xuô ng chân câ u, tôi chơ t thâ y mô t chiê c xe jeep lu n co ca i câ n câu đi ngươ c chiê u lă n xe bên kia, mă t liê c nhi n va o xe thi : Trơ i ơi! Th/Ta TĐT, ông cu ng nhi n thâ y tôi! Tôi nghi Thiê u Ta vê Bô Tư Lê nh ho p nên tôi vư a mư ng vư a lo. Mư ng vi Tiê u Đoa n chưa lên đươ ng ha nh quân, lo vi phen na y chê t la ca i chă c, đu ng la lươ i trơ i lô ng lô ng. Gia ma đi đươ ng xa lô thi đâu co mă c me! Vê đê n cô ng tra i, anh li nh ga c nhi n thâ y tôi thi lă c đâ u: -Th/Uy du đêm mơ i vê pha i không? May cho ông la không đu ng Th/Ta mơ i đi ho p. Tôi nghe no i như vâ y, tiu nghi u như me o 090 bi că t tai: -Không biê t may ơ ca i chô na o nư a, đu ng rô i! Đa i đô i tâ p ho p điê m danh sa ng xong, chuyê n tôi ra khỏi tra i du vê nha đêm qua không ai biê t, trư anh li nh ga c cô ng va Th/Ta TĐT. Phi vu na y chi câ n mô t trong hai ngươ i biê t cu ng đu tiêu rô i, chư đâu câ n pha i đu că p. Đê n khoa ng đâ u giơ trưa đươ c thông ba o tâ t ca ca c si quan chuẩn bi lên pho ng ho p. Vư a nghe xong trong bu ng tôi no đa nh lô tô. Va o pho ng ho p, thươ ng thươ ng Đa i Đô i1 ngô i ơ da y ghê đâ u, lâ n na y tôi xuô ng ngô i ơ dươ i mâ y ha ng ghê phi a sau tra nh Tha i Dương cho đơ no ng. (Tha i Dương la a m danh, 216 la a m sô cu a Th/Ta Phu c). Trong buô i ho p, ông phô biê n lê nh ha nh quân va o nga y mai, đô ng thơ i ban bô như ng chi thi mơ i. Lơ i cuô i buô i ho p Th/Ta thong tha nhe nha ng no i chung chung nhưng tôi cu i đâ u như thâ m nhâ n lô i. -Tôi nhă c la i mô t lâ n cho t cho mo i ngươ i biê t: Khi tôi đa ra lê nh câ m tra i 100%, thi tâ t ca pha i châ p ha nh cho đu ng. Tôi không muô n thâ y bâ t cư mô t ai ra khỏi tra i. Đư ng tươ ng du vê, rô i đê n sa ng cha y lên sơ m ma dâ u đươ c... Ông liê c mă t như đang muô n ti m ai, tôi thâ y trong mă t ông â y co LƯ A! Trươ c khi kê t thu c ba i viê t na y, xin cho tôi đươ c thêm mô t lâ n nư a đê thưa vơ i ông: -Cô Trung Ta Nguyê n Xuân Phu c, trong lo ng tôi, ông vâ n luôn sô ng ma i vi ông la mô t ngươ i hu ng bâ t tư. Dâ u chân xưa la ky niê m cu a tôi, không pha i vi no vui hay buô n ma vi no không bao giơ trơ la i. Ta vê cu i ma i đâ u sương điê m, Nghe nă ng tư tâm lươ ng đâ t trơ i./. NEW YORK, cuô i THU, năm 2018 MX Lâm Thế Truyền

Truyê n ngă n HA NH TRI NH ĐÊ N ĐÊ QUÔ C MY ĐIÊ P MY LINH Chuyê n bay tư Viê t Nam vư a va o không phâ n Hoa Ky, qua khung cư a ki nh, Mâ n thâ

Truyê n ngă n HA NH TRI NH ĐÊ N ĐÊ QUÔ C MY ĐIÊ P MY LINH Chuyê n bay tư Viê t Nam vư a va o không phâ n Hoa Ky, qua khung cư a ki nh, Mâ n thâ Truyê n ngă n HA NH TRI NH ĐÊ N ĐÊ QUÔ C MY - 1 - ĐIÊ P MY LINH Chuyê n bay tư Viê t Nam vư a va o không phâ n Hoa Ky, qua khung cư a ki nh, Mâ n thâ y ca nh să c dươ i xa trông không kha c chi như ng

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN OÂng Thaàn Thu y Quân Lu c Chiê n PT MX Nguyê n Tâ n Ta i Tôi thuô c Pha o Đô i B/ TQLC, bi bă t ta i Carrol năm Khoa ng tha ng 9 năm

SÓNG THẦN OÂng Thaàn Thu y Quân Lu c Chiê n PT MX Nguyê n Tâ n Ta i Tôi thuô c Pha o Đô i B/ TQLC, bi bă t ta i Carrol năm Khoa ng tha ng 9 năm SÓNG THẦN OÂng Thaàn Thu y Quân Lu c Chiê n PT MX Nguyê n Tâ n Ta i Tôi thuô c Pha o Đô i B/ TQLC, bi bă t ta i Carrol năm 1972. Khoa ng tha ng 9 năm 1975 nho m tu binh chu ng tôi tư Bă c vê Nam. Khi co

Chi tiết hơn

LUẬT TỤC CỦA CÁC DÂN TỘC TÀY, NÙNG VỚI VẤN ĐỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN 1 VƯƠNG XUÂN TÌNH Luâ t tu c, vơ i y nghi a la tri thư c dân gian vê

LUẬT TỤC CỦA CÁC DÂN TỘC TÀY, NÙNG VỚI VẤN ĐỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN 1 VƯƠNG XUÂN TÌNH Luâ t tu c, vơ i y nghi a la tri thư c dân gian vê LUẬT TỤC CỦA CÁC DÂN TỘC TÀY, NÙNG VỚI VẤN ĐỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN 1 VƯƠNG XUÂN TÌNH Luâ t tu c, vơ i y nghi a la tri thư c dân gian vê qua n ly cô ng đô ng co vai tro lơ n trong xa hô i,

Chi tiết hơn

ĐẠO LÀM CON

ĐẠO LÀM CON ĐẠO LÀM CON Biên soạn: Lý Dục Tú - Giả Tồn Nhân Chuyển ngữ: Nhóm Tịnh Nghiệp Hiếu & Đạo 4 NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG Mục lục Lời giới thiệu...5 Phần 1: CHÁNH VĂN...9 Phần 2: GIẢI THÍCH...24 Phần tựa...25

Chi tiết hơn

Tu y bu t NIÊ M KY VO NG CU A BA TÔI Tha nh ki nh tươ ng niê m Ba tôi nhân Father s Day ĐIÊ P MY LINH Trong khi lang thang trên internet, thâ y câu hô

Tu y bu t NIÊ M KY VO NG CU A BA TÔI Tha nh ki nh tươ ng niê m Ba tôi nhân Father s Day ĐIÊ P MY LINH Trong khi lang thang trên internet, thâ y câu hô Tu y bu t NIÊ M KY VO NG CU A BA TÔI Tha nh ki nh tươ ng niê m Ba tôi nhân Father s Day ĐIÊ P MY LINH Trong khi lang thang trên internet, thâ y câu hô ha o, kêu go i cu a thu tươ ng cô ng sa n Viê t Nam

Chi tiết hơn

Đời Lính Chiến Nguyê n Văn Khôi (Đặc San Lâm Viên) Vô ti nh xem trên Google ba i thơ Thương Ca cu a Lê Thi Y nên la i nhơ đê n ba i Tươ ng như co n ng

Đời Lính Chiến Nguyê n Văn Khôi (Đặc San Lâm Viên) Vô ti nh xem trên Google ba i thơ Thương Ca cu a Lê Thi Y nên la i nhơ đê n ba i Tươ ng như co n ng Đời Lính Chiến Nguyê n Văn Khôi (Đặc San Lâm Viên) Vô ti nh xem trên Google ba i thơ Thương Ca cu a Lê Thi Y nên la i nhơ đê n ba i Tươ ng như co n ngươ i yêu do Pha m Duy phô nha c. Thi sĩ Lê Thi Y la

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG BÙI THỊ XUÂN DÀN DỰNG HÁT THEN TẠI NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC LUẬN VĂN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG BÙI THỊ XUÂN DÀN DỰNG HÁT THEN TẠI NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC LUẬN VĂN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG BÙI THỊ XUÂN DÀN DỰNG HÁT THEN TẠI NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC Khóa

Chi tiết hơn

PHẠM ĐOAN TRANG PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC HATE CHANGE

PHẠM ĐOAN TRANG PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC HATE CHANGE PHẠM ĐOAN TRANG PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC HATE CHANGE Với tất cả tấm lòng yêu mến và kính phục, xin dành tặng cuốn sách này cho những người Việt Nam đã, đang và sẽ cống hiến, đấu tranh không mệt mỏi và sẵn

Chi tiết hơn

NHƯ NG BÊ NH THƯƠ NG GĂ P Ơ TRE NHO

NHƯ NG BÊ NH THƯƠ NG GĂ P Ơ TRE NHO NHƯ NG BÊ NH THƯƠ NG GĂ P Ơ TRE NHO Điê u quan tro ng khi tre bi ô m ha y liên la c ngay tơi pho ng kha m sư c kho e tư vâ n đi nh ky hoă c trung tâm y tê xin giâ y ô m ngay trong nga y. Giâ y ô m chư

Chi tiết hơn

DẪN NHẬP

DẪN NHẬP TS. Phạm Anh Tuấn Trung tâm E-Bơi (Pi C&E Co., Ltd.) www.eboi.vn E-BƠI BABY Pi C&E 1 TS. Pha m Anh Tuâ n - GĐ Trung tâm E-Bơi, PGĐ Pi C&E - Ngươ i thićh truyê n cươ i, yê u thơ con co c, thićh la m bo

Chi tiết hơn

Truyê n ngă n NGƯƠ I VIÊ T MƠ I ĐIÊ P MY LINH Vư a đo ng cư a Ti n vư a quay sang pho ng ăn, no i tiê ng Anh vơ i nho m ngươ i ngoa i quô c cu ng xo m

Truyê n ngă n NGƯƠ I VIÊ T MƠ I ĐIÊ P MY LINH Vư a đo ng cư a Ti n vư a quay sang pho ng ăn, no i tiê ng Anh vơ i nho m ngươ i ngoa i quô c cu ng xo m Truyê n ngă n NGƯƠ I VIÊ T MƠ I ĐIÊ P MY LINH Vư a đo ng cư a Ti n vư a quay sang pho ng ăn, no i tiê ng Anh vơ i nho m ngươ i ngoa i quô c cu ng xo m: -Ki nh thưa quy vi, đây la ba Hân. Co le quy vi biê

Chi tiết hơn

Ghi chu va Trıǹh tư So Trang Chie u Văn ba n Thuye t trıǹh da nh cho Ca p Trung ho c Pho thông [Ba t đầu Phần mục 1] Trang chie u 1.01 Mơ đa u

Ghi chu va Trıǹh tư So Trang Chie u Văn ba n Thuye t trıǹh da nh cho Ca p Trung ho c Pho thông [Ba t đầu Phần mục 1] Trang chie u 1.01 Mơ đa u [Ba t đầu Phần mục 1] Trang chie u 1.01 Mơ đa u Hoan nghênh đe n phiên đa o ta o gia o du c ve cha n đo ng cu a He Trươ ng Công la p Qua n Prince William cho ca c va n đo ng viên va phu huynh trung ho

Chi tiết hơn

VÀO QUY TĂ C Ư NG XƯ TRONG KINH DOANH

VÀO QUY TĂ C Ư NG XƯ TRONG KINH DOANH VÀO QUY TĂ C Ư NG XƯ TRONG KINH DOANH Thông điê p tư Chu ti ch và TGĐĐH cu a chúng ta Các ba n đô ng nghiê p thân mê n! Khi Honeywell ngày càng lơ n ma nh, chúng ta pha i tiê p tu c tâ p trung duy tri

Chi tiết hơn

MĂ T TRA I CU A CUÔ C CA CH MA NG CÔNG NGHIÊ P MĂ T TRÁI CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TT. Thích Nhật Từ 2 I. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG

MĂ T TRA I CU A CUÔ C CA CH MA NG CÔNG NGHIÊ P MĂ T TRÁI CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TT. Thích Nhật Từ 2 I. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG MĂ T TRA I CU A CUÔ C CA CH MA NG CÔNG NGHIÊ P 4.0 3 MĂ T TRÁI CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 1 TT. Thích Nhật Từ 2 I. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Mu a an cư năm 2018, tôi tri nh ba y chuyên

Chi tiết hơn

BRUNO FERRERO CHA MẸ HẠNH PHÚC VỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA THÁNH DON BOSCO NHA XUÂ T BA N HÔ NG ĐƯ C

BRUNO FERRERO CHA MẸ HẠNH PHÚC VỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA THÁNH DON BOSCO NHA XUÂ T BA N HÔ NG ĐƯ C BRUNO FERRERO CHA MẸ HẠNH PHÚC VỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA THÁNH DON BOSCO NHA XUÂ T BA N HÔ NG ĐƯ C Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.

Chi tiết hơn

1

1 1 2 LỜI TỰA Pháp môn Niệm Phật hợp với tất cả mọi người. Già, trẻ, tại gia, xuất gia, ai cũng niệm Phật được. Nếu hết lòng tin ưa, mong muốn sanh về thế giới của đức Phật A Di Đà, mà niệm danh hiệu Phật

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN Đô i vơ i tôi, điê u đa ng sơ nhâ t trong đời lính là khi tư chiê n trường trở vê hậu cứ phải đô i diện vơ i những vành khăn tang trắng còn

SÓNG THẦN Đô i vơ i tôi, điê u đa ng sơ nhâ t trong đời lính là khi tư chiê n trường trở vê hậu cứ phải đô i diện vơ i những vành khăn tang trắng còn SÓNG THẦN Đô i vơ i tôi, điê u đa ng sơ nhâ t trong đời lính là khi tư chiê n trường trở vê hậu cứ phải đô i diện vơ i những vành khăn tang trắng còn mơ i tinh trên ma i to c xô c xệch của vơ con những

Chi tiết hơn

Microsoft Word Annual Notification - Vietnamese

Microsoft Word Annual Notification - Vietnamese THÔNG BÁO HÀNG NĂM CHO PHỤ HUYNH / NGƯỜI 2018 2019 (Vietnamese) Pho ng Gia o Du c Rosemead Thông Ba o Ha ng Năm Page i MỤC LỤC ĐIE M CHI NH CU A LUA T VA QUY ĐI NH PHA N VIE T TA T 1 SƯ DU NG HƠ P LY

Chi tiết hơn

CÔ NG SA N VIÊ T NAM RƠI MĂ T NA ĐIÊ P MY LINH Như thươ ng lê, sau khi du ng điê m tâm, tôi đo c tin trên Yahoo, CNN, VOA tiê ng Viê t, BBC tiê ng Viê

CÔ NG SA N VIÊ T NAM RƠI MĂ T NA ĐIÊ P MY LINH Như thươ ng lê, sau khi du ng điê m tâm, tôi đo c tin trên Yahoo, CNN, VOA tiê ng Viê t, BBC tiê ng Viê CÔ NG SA N VIÊ T NAM RƠI MĂ T NA ĐIÊ P MY LINH Như thươ ng lê, sau khi du ng điê m tâm, tôi đo c tin trên Yahoo, CNN, VOA tiê ng Viê t, BBC tiê ng Viê t va Tin Thơ i Tiê t rô i va o mailbox đo c emails

Chi tiết hơn

So tay luat su_Tap 1_ _File cuoi.indd

So tay luat su_Tap 1_ _File cuoi.indd Lưu hành trực tuyến: Chuyên trang học luật trực tuyến (hocluat.vn) Facebook: Học Luật OnLine (fb.com/hocluat.vn) Nên chia sẻ để học tập, không nên thương mại hóa! LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM JICA PHÁP

Chi tiết hơn

188 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG NGHI THƯ C TU NG KINH KIM CANG L H NG TA N: H ng vân di bô, Tha nh đư c chiêu ch ng, Bô -đê tâm qua ng ma c nĕng l ơ

188 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG NGHI THƯ C TU NG KINH KIM CANG L H NG TA N: H ng vân di bô, Tha nh đư c chiêu ch ng, Bô -đê tâm qua ng ma c nĕng l ơ 188 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG NGHI THƯ C TU NG KINH KIM CANG L H NG TA N: H ng vân di bô, Tha nh đư c chiêu ch ng, Bô -đê tâm qua ng ma c nĕng l ơ ng, Xu c xư pho ng ha o quang, Vi thoa i, vi t ơ ng,

Chi tiết hơn

succulents, vun la i như ng mâ u gô vụn ma u đo bị me o la m văng ra kho i miê ng ne p như a quây quanh. Mâ y chu me o qua i a c nă m ra p ca cây cu a

succulents, vun la i như ng mâ u gô vụn ma u đo bị me o la m văng ra kho i miê ng ne p như a quây quanh. Mâ y chu me o qua i a c nă m ra p ca cây cu a succulents, vun la i như ng mâ u gô vụn ma u đo bị me o la m văng ra kho i miê ng ne p như a quây quanh. Mâ y chu me o qua i a c nă m ra p ca cây cu a M. nhưng mâ y cây đo cu ng dê mo c lă m nên M. cu

Chi tiết hơn

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ-GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG GIÁO TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ MÔ ĐUN 20: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ T

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ-GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG GIÁO TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ MÔ ĐUN 20: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ T SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ-GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG GIÁO TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ MÔ ĐUN 20: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIESEL. SỬ DỤNG CHO ĐÀO TẠO

Chi tiết hơn

Con Người Trở Thành Khổng Lồ Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :

Con Người Trở Thành Khổng Lồ Chia sẽ ebook :   Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : Con Người Trở Thành Khổng Lồ Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach

Chi tiết hơn

ROF

ROF REACHING OUT FOUNDATION A NOT-FOR-PROFIT CORPORATION Website: http://reaching-out-foundation.org Facebook: reaching out foundation (ROF) Email address: khaidangpham@yahoo.com P.O. Box 41848 Long Beach,

Chi tiết hơn

TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG Tháng TƯ LIỆU HỌC TẬP CỦA HIỆP HỘI THÁNH MẪU Lưu hành nội bộ 1

TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG Tháng TƯ LIỆU HỌC TẬP CỦA HIỆP HỘI THÁNH MẪU Lưu hành nội bộ 1 TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG Tháng 02.2018 TƯ LIỆU HỌC TẬP CỦA HIỆP HỘI THÁNH MẪU Lưu hành nội bộ 1 NỘI DUNG TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG THÁNG 02/2018 I. LÁ THƯ LM G.HUẤN TH 02/2018: HỘI VIÊN HHTM SỐNG TINH

Chi tiết hơn

Pho ng / Ta c gia : Pho ng Tuân thủ & Đạo đức Toàn cầu PepsiCo, Inc. Tiêu đề: CHI NH SA CH TUÂN THU CHÔ NG HÔ I LÔ TOA N CÂ U Nga y có hiê u lư c: 11/

Pho ng / Ta c gia : Pho ng Tuân thủ & Đạo đức Toàn cầu PepsiCo, Inc. Tiêu đề: CHI NH SA CH TUÂN THU CHÔ NG HÔ I LÔ TOA N CÂ U Nga y có hiê u lư c: 11/ Trang 1 / 6 TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH Cùng vơ i Quy tắc Ứng xử Toàn cầu của PepsiCo, chính sách này nhấn mạnh nghĩa vụ của PepsiCo phải hành động đạo đức và có trách nhiê m trong mọi giao dịch kinh doanh

Chi tiết hơn

ChÜÖng Trình Thæng Ti‰n Hôn Nhân Gia ñình

ChÜÖng Trình Thæng Ti‰n Hôn Nhân Gia ñình Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận Victoria, BC Canada Liên Gia Gioan Phaolo II Lâ n Thư Nhì Ngày: Chúa Nhật, 3 tháng 7 năm 2016 Thời gian: 7:00 pm 8:30 pm Địa điểm: Tại nhà AC Hiếu Nguyệt

Chi tiết hơn

Co ng ty Co phá n Giá i phá p Phá n mể m Doánh nghiể p Solution Software Enterprise QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ - CLOUD CMMS Kiể m soá t dá y chuyể n thi

Co ng ty Co phá n Giá i phá p Phá n mể m Doánh nghiể p Solution Software Enterprise QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ - CLOUD CMMS Kiể m soá t dá y chuyể n thi Co ng ty Co phá n Giá i phá p Phá n mể m Doánh nghiể p Solution Software Enterprise QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ - CLOUD CMMS Kiể m soá t dá y chuyể n thiể t bi mo i lu c mo i nơi Tháo tá c đơn giá n, thuá

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN Thôøi Chinh Chieán Ha Vy Cuô c chiên khốc liệt gần ¼ thê kỷ đã gây ra không biê t bao nhiêu cảnh tang to c cho nhân dân Việt Nam của cả 2 mi

SÓNG THẦN Thôøi Chinh Chieán Ha Vy Cuô c chiên khốc liệt gần ¼ thê kỷ đã gây ra không biê t bao nhiêu cảnh tang to c cho nhân dân Việt Nam của cả 2 mi Thôøi Chinh Chieán Ha Vy Cuô c chiên khốc liệt gần ¼ thê kỷ đã gây ra không biê t bao nhiêu cảnh tang to c cho nhân dân Việt Nam của cả 2 miền Nam-Bă c! Hơn 2 triệu thanh niên Việt Nam đã chê t và thương

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG-NƯỚNG KẾT HỢP Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm, và giữ bản hướng dẫn này cẩn thận.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG-NƯỚNG KẾT HỢP Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm, và giữ bản hướng dẫn này cẩn thận. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG-NƯỚNG KẾT HỢP 535.04.001 Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm, và giữ bản hướng dẫn này cẩn thận. Nê u ba n sư du ng đu ng ca ch, sa n phâ m cu a ba

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN Buoàn Vui Ñôøi Vaän Taûi. Cùng là lính Mũ Xanh, anh cầm súng, còn tôi tay ôm chặt lấy vô lăng đưa anh ra tiền tuyến đối diện với quân thù, đ

SÓNG THẦN Buoàn Vui Ñôøi Vaän Taûi. Cùng là lính Mũ Xanh, anh cầm súng, còn tôi tay ôm chặt lấy vô lăng đưa anh ra tiền tuyến đối diện với quân thù, đ SÓNG THẦN Buoàn Vui Ñôøi Vaän Taûi. Cùng là lính Mũ Xanh, anh cầm súng, còn tôi tay ôm chặt lấy vô lăng đưa anh ra tiền tuyến đối diện với quân thù, đầy hiểm nguy gian khổ từ vùng đầm lầy Năm Căn Cái Nước

Chi tiết hơn

Tập Tài liệu Cơ hội Học qua các Chương trình Trung học Phổ thông

Tập Tài liệu Cơ hội Học qua các Chương trình Trung học Phổ thông TRUNG HO C PHÔ THÔNG CƠ HÔ I HO C TÂ P QUA CA C CHƯƠNG TRI NH HÊ TRƯƠ NG CÔNG LÂ P QUÂ N PRINCE WILLIAM Gifted Education High School Specialty Program Brochure 2018-19 Vietnamese HÊ TRƯƠ NG CÔNG LÂ P QUÂ

Chi tiết hơn

Truyê n ngă n CHIA LY NGHE N NGA O ĐIÊ P MY LINH Đang kê tên ca c nghê si thuô c thâ p niên 60/70 đê ngươ i ba n ha ng ti m trên computer, ba Lan chơ

Truyê n ngă n CHIA LY NGHE N NGA O ĐIÊ P MY LINH Đang kê tên ca c nghê si thuô c thâ p niên 60/70 đê ngươ i ba n ha ng ti m trên computer, ba Lan chơ Truyê n ngă n CHIA LY NGHE N NGA O ĐIÊ P MY LINH Đang kê tên ca c nghê si thuô c thâ p niên 60/70 đê ngươ i ba n ha ng ti m trên computer, ba Lan chơ t nghe ông My, să p ha ng sau ba, nhă c khe : -Ba ti

Chi tiết hơn

SÁNG KIẾN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI BÔ PHA T TRIÊ N NHA Ơ VA ĐÔ THI HOA KỲ Ca c Phân Bô, Miê n Trư va Ca c Yêu Câ u Thay Thê đô i vơ i Ngươ i Nhâ n

SÁNG KIẾN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI BÔ PHA T TRIÊ N NHA Ơ VA ĐÔ THI HOA KỲ Ca c Phân Bô, Miê n Trư va Ca c Yêu Câ u Thay Thê đô i vơ i Ngươ i Nhâ n SÁNG KIẾN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI BÔ PHA T TRIÊ N NHA Ơ VA ĐÔ THI HOA KỲ Ca c Phân Bô, Miê n Trư va Ca c Yêu Câ u Thay Thê đô i vơ i Ngươ i Nhâ n Quy Khă c Phu c Hâ u Qua Thiên Tai cu a Khoa n Trơ

Chi tiết hơn

Các Chương trình Giáo dục Phi Truyên thống

Các Chương trình Giáo dục Phi Truyên thống HƯƠ NG DÂ N Ca c Chương triǹh Gia o du c Phi Truyê n thô ng I. Mu c Đićh Đê thiê t la p ca c quy triǹh phân phô i ca c chương triǹh gia o du c phi truyê n thô ng đê cung ca p gia ng da y cho như ng hô

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN PHAN RANG MX Tây Đô Lâm Tài Thạnh. Theo nhịp sống, người ta tự chọn phương hướng để đi, bằng nhiều cách khác nhau, lưu giữ hay xóa đi quá kh

SÓNG THẦN PHAN RANG MX Tây Đô Lâm Tài Thạnh. Theo nhịp sống, người ta tự chọn phương hướng để đi, bằng nhiều cách khác nhau, lưu giữ hay xóa đi quá kh SÓNG THẦN PHAN RANG MX Tây Đô Lâm Tài Thạnh. Theo nhịp sống, người ta tự chọn phương hướng để đi, bằng nhiều cách khác nhau, lưu giữ hay xóa đi quá khứ cũng tùy thuộc vào mỗi người, có điều chắc chắn rằng

Chi tiết hơn

NHA TRANG TUY HÒA PHÚ YÊN - VÙNG ĐẤT HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH (5 NGÀY 4 ĐÊM) Điểm nổi bật trong tour: - Khám phá Vinpearland - khu vui chơi giải trí kết

NHA TRANG TUY HÒA PHÚ YÊN - VÙNG ĐẤT HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH (5 NGÀY 4 ĐÊM) Điểm nổi bật trong tour: - Khám phá Vinpearland - khu vui chơi giải trí kết NHA TRANG TUY HÒA PHÚ YÊN - VÙNG ĐẤT HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH (5 NGÀY 4 ĐÊM) Điểm nổi bật trong tour: - Khám phá Vinpearland - khu vui chơi giải trí kết hợp với khu nghĩ dưỡng đẳng cấp 5 sao tiêu chuẩn quốc

Chi tiết hơn

HƯƠ NG DÂ N KY LUÂṬ CU A HKTNEG (K 12) LUÂṬ cu a BÔ GD HO C SINH VI PHAṂ HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ NHÂ T HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ HAI HÂỤ QUA C

HƯƠ NG DÂ N KY LUÂṬ CU A HKTNEG (K 12) LUÂṬ cu a BÔ GD HO C SINH VI PHAṂ HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ NHÂ T HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ HAI HÂỤ QUA C 48900(a)(1) Gây ra, co y điṇh gây ra, hoă c đe doạ gây thương tı ch cho ngươ i kha c đươc xa c điṇh, taọ điê u kiêṇ cho ho c sinh ta i nhâ p đây cu a ho c sinh va ta i liêụ sư cô hiêṇ tai co trong Synergy

Chi tiết hơn

R738-1

R738-1 CA C HO C SINH Quy đi nh 738-1 HO C SINH Nga y 14/02/2018 Thu tu c Khiê u na i cho Lơ i Khai cu a Ho c sinh vê Phân biê t Đo i xư hoa c Qua y ro i Hê Trường Công Qua n Prince William (PWCS) không phân

Chi tiết hơn

Học tập ở Lower Hutt Wellington, New Zealand Một thành phố đa dạng và nồng ấm với sự hòa quyện độc đáo của thiên nhiên, cuộc sống thuận tiện và hiện đ

Học tập ở Lower Hutt Wellington, New Zealand Một thành phố đa dạng và nồng ấm với sự hòa quyện độc đáo của thiên nhiên, cuộc sống thuận tiện và hiện đ Học tập ở Lower Hutt Wellington, New Zealand Một thành phố đa dạng và nồng ấm với sự hòa quyện độc đáo của thiên nhiên, cuộc sống thuận tiện và hiện đại. Chúng tôi nằm trên con đường tới Thủ đô của New

Chi tiết hơn

Trang chu Ca c nam nư công dân Berlin thân mê n, ki nh thưa ca c Quy vi, Nhơ co sư ta i trơ cu a Bô Tư pha p va ba o vê ngươ i tiêu du ng, nga y 17 Th

Trang chu Ca c nam nư công dân Berlin thân mê n, ki nh thưa ca c Quy vi, Nhơ co sư ta i trơ cu a Bô Tư pha p va ba o vê ngươ i tiêu du ng, nga y 17 Th Trang chu Ca c nam nư công dân Berlin thân mê n, ki nh thưa ca c Quy vi, Nhơ co sư ta i trơ cu a Bô Tư pha p va ba o vê ngươ i tiêu du ng, nga y 17 Tha ng Hai 2014 bô phâ n ba o vê ba o ha nh cơ đô ng

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Như ng Mu c tiêu chăm so c Khôi phu c hi nh da ng va ch c năng sau khi bi ung thư Giu p tăng thêm lơ i i ch vê sinh ly va tâm ly - Quan hê v i ngươ i phô i ngâ u - Ta o lo ng tư tin vơ i hi nh a nh thê

Chi tiết hơn

Ba o ca o lần đầu 20/02/2017 Khuyê n nghi CTCP CAO SU TÂY NINH (HSX: TRC) MUA Giá mu c tiêu (VND) Tiê m năng tăng giá 40,5% Cô tư c (VND) 1.500

Ba o ca o lần đầu 20/02/2017 Khuyê n nghi CTCP CAO SU TÂY NINH (HSX: TRC) MUA Giá mu c tiêu (VND) Tiê m năng tăng giá 40,5% Cô tư c (VND) 1.500 Ba o ca o lần đầu 2/2/217 Khuyê n nghi CTCP CAO SU TÂY NINH (HSX: TRC) MUA Giá mu c tiêu (VND) 42.35 Tiê m năng tăng giá 4,5% Cô tư c (VND) 1.5 Doanh nghiê p hươ ng lơ i lớn tư gia cao su phu c hô i Đư

Chi tiết hơn

Nhìn Lại Thời Vàng Son của Giáo Dục VNCH Trước Năm 1975 GS Phạm Cao Dương Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịc

Nhìn Lại Thời Vàng Son của Giáo Dục VNCH Trước Năm 1975 GS Phạm Cao Dương Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịc Nhìn Lại Thời Vàng Son của Giáo Dục VNCH Trước Năm 1975 GS Phạm Cao Dương Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịch sử Phạm Cao Dương đã có nhã ý gửi cho bài nghiên

Chi tiết hơn

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ 2 LỚP 4 Đề số 02 A. Bài kiểm tra Đọc, Nghe và Nói Kiến thức tiếng Việt (10 điểm) I. Đọc thành tiếng (3 điểm) -

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ 2 LỚP 4 Đề số 02 A. Bài kiểm tra Đọc, Nghe và Nói Kiến thức tiếng Việt (10 điểm) I. Đọc thành tiếng (3 điểm) - ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ 2 LỚP 4 Đề số 02 A. Bài kiểm tra Đọc, Nghe và Nói Kiến thức tiếng Việt (10 điểm) I. Đọc thành tiếng (3 điểm) - Ở mục này, các em có thể đọc một đoạn trích trong bài

Chi tiết hơn

Thông Ba o vê Phiê u Xa c Nhâ n Đi a Chi BPT đa nhâ n đươ c kha nhiê u như ng Phiê u xa c nhâ n đi a chi do ca c AH gư i tra la i trên đo không báo th

Thông Ba o vê Phiê u Xa c Nhâ n Đi a Chi BPT đa nhâ n đươ c kha nhiê u như ng Phiê u xa c nhâ n đi a chi do ca c AH gư i tra la i trên đo không báo th Thông Ba o vê Phiê u Xa c Nhâ n Đi a Chi BPT đa nhâ n đươ c kha nhiê u như ng Phiê u xa c nhâ n đi a chi do ca c AH gư i tra la i trên đo không báo thay đô i đi a chi hoă cgo p y kiê n. Có le ca c AH đo

Chi tiết hơn

Ho so Le hoi Lua gao DBSCL tai Long An 2018.cdr

Ho so Le hoi Lua gao DBSCL tai Long An 2018.cdr UBND TỈNH LONG AN LỄ HỘI LÚA GẠO VÀ TRIỂN LÃM NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO Vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Long An lần thứ I - năm 018 Địa điểm: Thành phố Tân An, tỉnh Long An Thời gian: Ngày

Chi tiết hơn

Nêu suy nghĩ về tình mẫu tử trong đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng

Nêu suy nghĩ về tình mẫu tử trong đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng Nêu suy nghĩ về tình mẫu tử trong đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng Author : vanmau Nêu suy nghĩ về tình mẫu tử trong đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng Hướng dẫn Đề bài:suy nghi cuả em vê

Chi tiết hơn

LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m

LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m Mu c Viê t Nam là: Đồng Ha nh Với Các Gia Đình Trẻ.

Chi tiết hơn

(Xem tin trang 7) Giải Bạc do Ban Tổ chức trao cho Công trình của Công ty (Xem tin trang 3) Đ.c Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc tiếp và làm việc với đ

(Xem tin trang 7) Giải Bạc do Ban Tổ chức trao cho Công trình của Công ty (Xem tin trang 3) Đ.c Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc tiếp và làm việc với đ (Xem tin trang 7) Giải Bạc do Ban Tổ chức trao cho Công trình của Công ty (Xem tin trang 3) Đ.c Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Belarus và Ukraina đến thăm Công ty

Chi tiết hơn

281 TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG HÒA BÌNH CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM ( ) ĐẾN MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ XÃ HỘI BỀN VỮNG Lê Cung & Lê Thành Nam * TÓM TẮT Đầu năm 1965,

281 TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG HÒA BÌNH CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM ( ) ĐẾN MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ XÃ HỘI BỀN VỮNG Lê Cung & Lê Thành Nam * TÓM TẮT Đầu năm 1965, 281 TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG HÒA BÌNH CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM (1965-1975) ĐẾN MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ XÃ HỘI BỀN VỮNG Lê Cung & Lê Thành Nam * TÓM TẮT Đầu năm 1965, Mỹ mở rộng chiến tranh ra cả nước Việt Nam 1, gây

Chi tiết hơn

Mục Tử và Linh Hướng TỜ THÔNG TIN LIÊN LẠC cursillo ViŒt Nam - Âu Châu NỘI DUNG SINH HOẠT HÀNG THÁNG Trường huấn luyện Chu a nhâ t 08/10/2017

Mục Tử và Linh Hướng TỜ THÔNG TIN LIÊN LẠC cursillo ViŒt Nam - Âu Châu NỘI DUNG SINH HOẠT HÀNG THÁNG Trường huấn luyện Chu a nhâ t 08/10/2017 Mục Tử và Linh Hướng TỜ THÔNG TIN LIÊN LẠC 09 2017 cursillo ViŒt Nam - Âu Châu NỘI DUNG SINH HOẠT HÀNG THÁNG Trường huấn luyện Chu a nhâ t 08/10/2017 : 14g30-17g00 Chu a nhâ t 12/11/2017 : 14g30-17g00

Chi tiết hơn

TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI

TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI TỈNH ỦY GIA LAI * Số 33-CTr/TU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Pleiku, ngày 22 tháng 02 năm 2017 CHƯƠNG TRÌNH thực hiện Nghi quyê t Hôi nghi ḷâ n thư tư Ban Châ p ha nh Trung ương Đa ng (kho a XII) về tăng cươ

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN Huê Maäu Thaân 68 Bà Nguyễn Thị Thái Hòa là nhân chứng sống của cuộc tàn sát dân lành một cách dã man chưa từng có trong lịch sử VN của CSBV

SÓNG THẦN Huê Maäu Thaân 68 Bà Nguyễn Thị Thái Hòa là nhân chứng sống của cuộc tàn sát dân lành một cách dã man chưa từng có trong lịch sử VN của CSBV SÓNG THẦN Huê Maäu Thaân 68 Bà Nguyễn Thị Thái Hòa là nhân chứng sống của cuộc tàn sát dân lành một cách dã man chưa từng có trong lịch sử VN của CSBV. Bà chính mắt chứng kiến ông nội và 3 người anh ruột

Chi tiết hơn

CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH PHƯƠNG BẮC Trụ sở chính: Phan Xích Long Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ CHí Minh, Việt Nam Tel (8428) /

CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH PHƯƠNG BẮC Trụ sở chính: Phan Xích Long Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ CHí Minh, Việt Nam Tel (8428) / Ngày ban hành: 01/6/2018 Lần ban hành: 04 Ngày hiệu lực:15/6/2018 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG BIÊN SOẠN KIỂM TRA PHÊ DUYỆT HỌ VÀ TÊN NGUYỄN NGỌC TUẤN NGUYỄN ĐỨC HỌC NGUYỄN ĐỨC HỌC CHỮ KÝ Ngày ban hành: 01/6/2018

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần : Đa nh gia kê t qua học tập tin học (Evaluation and

Chi tiết hơn

Cảm nghĩ về tình bạn thời học sinh

Cảm nghĩ về tình bạn thời học sinh Cảm nghĩ về tình bạn thời học sinh Author : vanmau Cảm nghĩ về tình bạn thời học sinh Bài làm 1 Trong cuộc sống hiện nay có rất nhiều mối quan hệ thân sơ, nhiều cung bậc tình cảm giữa con người với nhau.

Chi tiết hơn

SỐ 263 NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2019 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình,

SỐ 263 NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2019 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, SỐ 263 NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2019 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, cùng hành giả Vô Vi, trong xây dựng chung cho nền đạo

Chi tiết hơn

B Ba ca m tho (pha p sô ) Cảm thọ thứ nhất là la c thọ - cảm gia c dê chi u. Cảm thọ thứ hai là khô thọ - cảm gia c kho chi u. Cảm thọ thứ ba là xả th

B Ba ca m tho (pha p sô ) Cảm thọ thứ nhất là la c thọ - cảm gia c dê chi u. Cảm thọ thứ hai là khô thọ - cảm gia c kho chi u. Cảm thọ thứ ba là xả th B Ba ca m tho (pha p sô ) Cảm thọ thứ nhất là la c thọ - cảm gia c dê chi u. Cảm thọ thứ hai là khô thọ - cảm gia c kho chi u. Cảm thọ thứ ba là xả thọ - cảm gia c trung ti nh, không kho chi u cũng không

Chi tiết hơn

Ba n Tin Pho ng Ngư a Tô n Thâ t Người trốn theo tàu Người trốn theo tàu là mô t trong như ng vâ n nạn xa y ra kê tư khi tàu thuyê n bă t đâ u hoạt đô

Ba n Tin Pho ng Ngư a Tô n Thâ t Người trốn theo tàu Người trốn theo tàu là mô t trong như ng vâ n nạn xa y ra kê tư khi tàu thuyê n bă t đâ u hoạt đô Ba n Tin Pho ng Ngư a Tô n Thâ t Người trốn theo tàu Người trốn theo tàu là mô t trong như ng vâ n nạn xa y ra kê tư khi tàu thuyê n bă t đâ u hoạt đô ng. Mă c du số người ti m ca ch trốn đi đê n mô t

Chi tiết hơn

17 Nguyên tắc thành công - NAPOLEON HILL Napoleon Hill Ông sinh ngày 26 tháng 10 năm 1883, ở một căn nhà nhỏ trong vùng rừng núi Virginia, từ nhỏ ông

17 Nguyên tắc thành công - NAPOLEON HILL Napoleon Hill Ông sinh ngày 26 tháng 10 năm 1883, ở một căn nhà nhỏ trong vùng rừng núi Virginia, từ nhỏ ông Napoleon Hill Ông sinh ngày 26 tháng 10 năm 1883, ở một căn nhà nhỏ trong vùng rừng núi Virginia, từ nhỏ ông đã mồ côi mẹ. Khi còn trẻ, vì mưu sinh cho cuộc sống cơ cực, vất vả, ông đã phải làm phóng viên

Chi tiết hơn

Dell E2418HN Trình Quản Lý Màn Hình Dell Sổ tay hướng dẫn sử dụng

Dell E2418HN Trình Quản Lý Màn Hình Dell Sổ tay hướng dẫn sử dụng Sô Hươ ng Dâ n Sư Du ng Tri nh Qua n Ly Ma n Hi nh Dell Tô ng quan Tri nh Qua n Ly Ma n Hi nh (Display Manager) Dell la ư ng du ng Windows du ng đê qua n ly ma n hi nh hoă c mô t nho m ma n hi nh. Ư ng

Chi tiết hơn

QUY ĐỊNH VỀ CA C VÂ N ĐÊ LIÊN QUAN ĐÊ N GIẢNG DẠY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hi

QUY ĐỊNH VỀ CA C VÂ N ĐÊ LIÊN QUAN ĐÊ N GIẢNG DẠY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hi QUY ĐỊNH VỀ CA C VÂ N ĐÊ LIÊN QUAN ĐÊ N GIẢNG DẠY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí

Chi tiết hơn

Đây là chuyện tình có thật 100/100 bao gồm cả vị trí, địa danh, không gian, thời gian và tên tuổi của nhân vật, được viết lại sau gần 40 năm Miền Nam

Đây là chuyện tình có thật 100/100 bao gồm cả vị trí, địa danh, không gian, thời gian và tên tuổi của nhân vật, được viết lại sau gần 40 năm Miền Nam Đây là chuyện tình có thật 100/100 bao gồm cả vị trí, địa danh, không gian, thời gian và tên tuổi của nhân vật, được viết lại sau gần 40 năm Miền Nam Việt Nam thất thủ. Hy vọng chuyện này như một lời tâm

Chi tiết hơn

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:07/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018 HƯỚNG D

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:07/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018 HƯỚNG D VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:07/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH

Chi tiết hơn

Dạy lịch sử Kinh Thánh theo cách hỏi đáp Chuyê n ti ch Kinh Thánh Cư u Ươ c (Tư thơ i ky Sau-lơ đê n Trở Về sau Lưu đày) Cho Ấu Nhi (Cấp I): Quyển 2/3

Dạy lịch sử Kinh Thánh theo cách hỏi đáp Chuyê n ti ch Kinh Thánh Cư u Ươ c (Tư thơ i ky Sau-lơ đê n Trở Về sau Lưu đày) Cho Ấu Nhi (Cấp I): Quyển 2/3 Dạy lịch sử Kinh Thánh theo cách hỏi đáp Chuyê n ti ch Kinh Thánh Cư u Ươ c (Tư thơ i ky Sau-lơ đê n Trở Về sau Lưu đày) Cho Ấu Nhi (Cấp I): Quyển 2/3 Tác giả: Mu c sư H C Hoeksema Biên tập J J Lim Với

Chi tiết hơn

Su tu phu thuy va cai tu ao

Su tu phu thuy va cai tu ao Biên niên sử Narnia tập 2: Sư tử, phù thủy và cái tủ áo C. S. Lewis Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree

Chi tiết hơn

Binhnguyenloc.com 1 Gieo gió g t bão Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D

Binhnguyenloc.com 1 Gieo gió g t bão Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D Binhnguyenloc.com 1 Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D -Lý H ng (VS s 3 và 4) và T n (VS s 8, 9 và 10) - U ng quá! - Gì mà

Chi tiết hơn

KINH DƯỢC SƯ 275 NGHI THƯ C TỤNG KINH DƯƠ C SƯ -----***----- (Thă p đe n đô t hương, đư ng ngay ngă n, chă p tay ngang ngư c, chu lê mâ t niê m) CHU T

KINH DƯỢC SƯ 275 NGHI THƯ C TỤNG KINH DƯƠ C SƯ -----***----- (Thă p đe n đô t hương, đư ng ngay ngă n, chă p tay ngang ngư c, chu lê mâ t niê m) CHU T KINH DƯỢC SƯ 275 NGHI THƯ C TỤNG KINH DƯƠ C SƯ -----***----- (Thă p đe n đô t hương, đư ng ngay ngă n, chă p tay ngang ngư c, chu lê mâ t niê m) CHU TI NH PHA P GIƠ I A n lam xoa ha. (3 lâ n) CHU TI NH

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN VĂN HIẾU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CỦA ĐOÀN VĂN CÔNG QUÂN KHU

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN VĂN HIẾU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CỦA ĐOÀN VĂN CÔNG QUÂN KHU BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN VĂN HIẾU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CỦA ĐOÀN VĂN CÔNG QUÂN KHU 3 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA Khóa 6 (2016-2018)

Chi tiết hơn

Đọc Tuyê n Tâ p Bắc Đẩu Vo Ý Captovan, K19 Tuyê n Tâ p Bắc Đẩu Vo Y (TTBĐVY) gô m như ng ba i Vo Y (VOY) ưng y nhâ t, đô c gia se ha i lo ng nê u khôn

Đọc Tuyê n Tâ p Bắc Đẩu Vo Ý Captovan, K19 Tuyê n Tâ p Bắc Đẩu Vo Y (TTBĐVY) gô m như ng ba i Vo Y (VOY) ưng y nhâ t, đô c gia se ha i lo ng nê u khôn Đọc Tuyê n Tâ p Bắc Đẩu Vo Ý Captovan, K19 Tuyê n Tâ p Bắc Đẩu Vo Y (TTBĐVY) gô m như ng ba i Vo Y (VOY) ưng y nhâ t, đô c gia se ha i lo ng nê u không qua kho ti nh, co n li nh tra ng chu ng tôi đo c

Chi tiết hơn

DATA VALUE Logo__1__Graphic NOT FOUND

DATA VALUE Logo__1__Graphic NOT FOUND Trang 1 thuô c 11 BA N THÔNG TIN AN TOÀN MU C 1 DANH TÍNH SA N PHÂ M VÀ CÔNG TY SA N PHÂ M Mô ta sa n phâ m: Dâ u gô c và các phu gia Ma sa n phâ m.: 201520402010, 441048 Sư du ng đúng mu c đích: Dâ u

Chi tiết hơn

Hê thô ng Tri liê u Bê nh nhân Citadel Hươ ng dâ n Sư du ng VI Rev A 03/ with people in mind

Hê thô ng Tri liê u Bê nh nhân Citadel Hươ ng dâ n Sư du ng VI Rev A 03/ with people in mind Hươ ng dâ n Sư du ng 830.238-VI Rev A 03/2016...with people in mind Chính sách thiết kế và bản quyền và là các nhãn hiê u thuộc tập đoàn ArjoHuntleigh trừ trường hợp ngoại lê. ArjoHuntleigh 2016 Vì chính

Chi tiết hơn

Baûn Tình Ca Cuõ Nguyễn Đông Giang, K19 Non sông còn lại bài ca cũ Em hát làm chi nữa thêm buồn Ngã ngựa. Cuối đời. Thân thất thổ. Nhớ nhà. Nhớ nước.

Baûn Tình Ca Cuõ Nguyễn Đông Giang, K19 Non sông còn lại bài ca cũ Em hát làm chi nữa thêm buồn Ngã ngựa. Cuối đời. Thân thất thổ. Nhớ nhà. Nhớ nước. Baûn Tình Ca Cuõ Nguyễn Đông Giang, K19 Non sông còn lại bài ca cũ Em hát làm chi nữa thêm buồn Ngã ngựa. Cuối đời. Thân thất thổ. Nhớ nhà. Nhớ nước. Lệ còn tuôn Khi em hát bản tình ca cũ Anh nghe sầu

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN Bô ng Sơn Bát thập vấn vương đời quân ngũ Bao năm Cọp Biển đó là danh Ưỡn ngực nhìn quanh đời chẳng thẹn Nước mắt chỉ rơi khóc bạn mình. Thế

SÓNG THẦN Bô ng Sơn Bát thập vấn vương đời quân ngũ Bao năm Cọp Biển đó là danh Ưỡn ngực nhìn quanh đời chẳng thẹn Nước mắt chỉ rơi khóc bạn mình. Thế Bô ng Sơn Bát thập vấn vương đời quân ngũ Bao năm Cọp Biển đó là danh Ưỡn ngực nhìn quanh đời chẳng thẹn Nước mắt chỉ rơi khóc bạn mình. Thế giới bên kia ra sao nhỉ Nơi đây vẫn nhớ những địa danh Xác ta,

Chi tiết hơn

Thơ cậu Hai Miêng Đêm thu bóng nguyệt soi mành, Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga. Xét trong thế sự người ta, Tài ba cho mấy cũng là như không.

Thơ cậu Hai Miêng Đêm thu bóng nguyệt soi mành, Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga. Xét trong thế sự người ta, Tài ba cho mấy cũng là như không. Thơ cậu Hai Miêng Đêm thu bóng nguyệt soi mành, Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga. Xét trong thế sự người ta, Tài ba cho mấy cũng là như không. Cho hay thiên địa chí công, Dữ lành báo ứng vô cùng

Chi tiết hơn

QUY TẮC ỨNG XỬ

QUY TẮC ỨNG XỬ QUY TẮC ỨNG XỬ *TEAMS: Total Environmental Advanced Management System Toàn tập đoàn vận dụng có hiệu quả TEAMS xúc tiến nâng cao hơn nữa các hoạt động môi trường. TUYÊN NGÔN MÔI TRƯỜNG Một công ty càng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DuCaNguyenDucQuang-ChauNgan

Microsoft Word - DuCaNguyenDucQuang-ChauNgan DU CA NGUYỄN ĐỨC QUANG! Châu Ngân 1 Ngày 27 tháng Ba 2011, nhạc sĩ du ca sau 17 ngày nằm trong phòng cấp cứu vì tai biến mạch máu não, đã lặng lẽ ra đi không một lời giã biệt, thọ 68 tuổi Với số tuổi ấy,

Chi tiết hơn

COMPASS SPIRIT MONTREAL Janvier 2017 Nguyện cho thế giới hòa bình Cùng nhau xây đắp bình minh tương lai Vị tha, từ ái, quan hoài Nhân gian Tịnh Độ, li

COMPASS SPIRIT MONTREAL Janvier 2017 Nguyện cho thế giới hòa bình Cùng nhau xây đắp bình minh tương lai Vị tha, từ ái, quan hoài Nhân gian Tịnh Độ, li COMPASS SPIRIT MONTREAL Nguyện cho thế giới hòa bình Cùng nhau xây đắp bình minh tương lai Vị tha, từ ái, quan hoài Nhân gian Tịnh Độ, liên đài nở Hoa Những lời chúc đầu năm các lớp vùng Montreal Toa n

Chi tiết hơn

Những Quản Gia Trung Thành của Phong Trào Cursillo

Những Quản Gia Trung Thành của Phong Trào Cursillo Như ng Qua n Gia Trung Thành của Phong Trào Cursillo Source: Cursillos in Christianity National Newsletter February 2015. Ba i thuyê t trình cu a LM Modesto Lewis Pérez ơ Đa i Hô i Cursillo Toa n Quốc

Chi tiết hơn

2 SƯ THÂ T VA Y NGHI A VỀ TI NH DU C CON NGƯƠ I NHƯ NG ĐI NH HƯƠ NG ĐỂ GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH 2

2 SƯ THÂ T VA Y NGHI A VỀ TI NH DU C CON NGƯƠ I NHƯ NG ĐI NH HƯƠ NG ĐỂ GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH 2 2 SƯ THÂ T VA Y NGHI A VỀ TI NH DU C CON NGƯƠ I NHƯ NG ĐI NH HƯƠ NG ĐỂ GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH 2 3 3 4 HỘI ĐỒNG TOA THA NH VỀ GIA ĐÌNH 08 tha ng 12 năm 1995 SƯ THÂ T VA Y NGHI A VỀ TI NH DU C CON NGƯƠ

Chi tiết hơn

1 BẠCH VIÊN TÔN CÁC KỊCH THƠ LÊ THỊ DIỆM TẦN

1 BẠCH VIÊN TÔN CÁC KỊCH THƠ LÊ THỊ DIỆM TẦN 1 BẠCH VIÊN TÔN CÁC KỊCH THƠ LÊ THỊ DIỆM TẦN 2 DẪN NHẬP BA CH VIÊN TÔN CA C đươ c viê t dưạ theo tâ p kich thơ TI NH TRONG GIÂ C MÔṆG cu a cô thi si Tâm Tri Lê Hư u Kha i. TI NH TRONG GIÂ C MÔṆG đa đươ

Chi tiết hơn

Quy trình câ p pha t thuô c ngoaị tru QT.01.KD SƠ Y TÊ LONG AN TRUNG TÂM Y TÊ HUYÊṆ BÊ N LƯ C QUY TRÌNH CÂ P PHA T THUÔ C NGOAỊ TRU Người viết Người k

Quy trình câ p pha t thuô c ngoaị tru QT.01.KD SƠ Y TÊ LONG AN TRUNG TÂM Y TÊ HUYÊṆ BÊ N LƯ C QUY TRÌNH CÂ P PHA T THUÔ C NGOAỊ TRU Người viết Người k SƠ Y TÊ LONG AN TRUNG TÂM Y TÊ HUYÊṆ BÊ N LƯ C QUY TRÌNH CÂ P PHA T THUÔ C NGOAỊ TRU Người viết Người kiểm tra Người phê duyệt Họ và tên Nguyêñ Đa o Đăng Thư DS.Hô ng Ngo c Dung Ký Ngày ban hành: Trang

Chi tiết hơn

Phân tích đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn – Văn mẫu lớp 9

Phân tích đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn – Văn mẫu lớp 9 Phân tích đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn - Văn mẫu lớp 9 Author : Nguyễn Tuyến Phân tích đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn - Bài số 1 Với quan niệm Văn dĩ tải đạo đã trở thành chức năng phản ánh của văn

Chi tiết hơn

Tu là cõi phúc TU LÀ CÕI PHÚC Tu là cõi phúc. Chắc chắn là như vậy rồi. Còn 'tình là cõi tiên' hay 'tình là giây oan' thì cũng còn tùy theo đương sự.

Tu là cõi phúc TU LÀ CÕI PHÚC Tu là cõi phúc. Chắc chắn là như vậy rồi. Còn 'tình là cõi tiên' hay 'tình là giây oan' thì cũng còn tùy theo đương sự. TU LÀ CÕI PHÚC. Chắc chắn là như vậy rồi. Còn 'tình là cõi tiên' hay 'tình là giây oan' thì cũng còn tùy theo đương sự. Đương sự ấy là nam nhân hay nữ nhân. Đương sự ấy đã nếm đủ hai 'mùi tu' và 'mùi tình'

Chi tiết hơn

Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Sổ tay hướng dẫn dành cho học sinh khuyết tật sắp rời trường trung học

Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Sổ tay hướng dẫn dành cho học sinh khuyết tật sắp rời trường trung học Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Sổ tay hướng dẫn dành cho học sinh khuyết tật sắp rời trường trung học Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Mục lục Lơ i ca m ơn Thư chào

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN Ngöôøi Lính THỦY QUÂN LỤC CHIẾN MX Giang Văn Nhân Thảo xếp gọn ghẽ bộ quân phục rồi dùng hai bàn tay vuốt thẳng nếp trước khi sắp vào va li

SÓNG THẦN Ngöôøi Lính THỦY QUÂN LỤC CHIẾN MX Giang Văn Nhân Thảo xếp gọn ghẽ bộ quân phục rồi dùng hai bàn tay vuốt thẳng nếp trước khi sắp vào va li Ngöôøi Lính THỦY QUÂN LỤC CHIẾN MX Giang Văn Nhân Thảo xếp gọn ghẽ bộ quân phục rồi dùng hai bàn tay vuốt thẳng nếp trước khi sắp vào va li đi dự Đại Hội TQLC tại San Jose 2018. Bàn tay lướt ngang qua

Chi tiết hơn

Kể lại một kỷ niệm sâu sắc nhất về gia đình, bạn bè, người thân, thầy cô – Bài tập làm văn số 2 lớp 10

Kể lại một kỷ niệm sâu sắc nhất về gia đình, bạn bè, người thân, thầy cô – Bài tập làm văn số 2 lớp 10 Kể lại một kỷ niệm sâu sắc nhất về gia đình, bạn bè, người thân, thầy cô - Bài tập làm văn số 2 lớp 10 Author : hanoi thân, thầy cô - Kể lại một kỉ niệm về mẹ Mẹ là gì? Nếu có ai hỏi tôi câu này chắc tôi

Chi tiết hơn

GRADUATION PROTOCOL

GRADUATION PROTOCOL CHUÂ N BI CHO LỄ TỐT NGHIỆP CYCLE 7 NỘI DUNG TÔ NG DƠ T 08g30-09g00: Thủ tục mượn lễ phục 09g30-09g40: Xếp đội hình trên sân khấu và sau khi nhận bằng 09g40-09g50: Ổn định vị trí chỗ ngồi, dán tên và đánh

Chi tiết hơn

Tôi muốn kết hôn với bạn trai người Nhật tại Việt Nam. Tôi cần làm những thủ tục gì? Tôi đã mua hồ sơ đăng ký kết hôn nhưng không biết điền thế nào ch

Tôi muốn kết hôn với bạn trai người Nhật tại Việt Nam. Tôi cần làm những thủ tục gì? Tôi đã mua hồ sơ đăng ký kết hôn nhưng không biết điền thế nào ch Tôi muốn kết hôn với bạn trai người Nhật tại Việt Nam. Tôi cần làm những thủ tục gì? Tôi đã mua hồ sơ đăng ký kết hôn nhưng không biết điền thế nào cho phù hợp? Đáp: Quy định pháp luật hiện hành về thủ

Chi tiết hơn

Chuyen Phap Luan

Chuyen Phap Luan Chuyển Pháp Luân 轉法輪 Lý Hồng Chí Lý Hồng Chí 李洪志 Luận ngữ Đại Phạp lạ trí huệ cu ạ Sạng Thệ Chu. Ô ng lạ cạn bạn cu ạ khại thiện tich điạ, cu ạ tạo hoạ vu$ tru, noi hạm từ cừ c nho đện cừ c lớ n, co triệ(n

Chi tiết hơn

My Responsibilities as the Organizational Representative Payee: A Best Practices Guide

My Responsibilities as the Organizational Representative Payee:  A Best Practices Guide California s protection & advocacy system Toll-Free (800) 776-5746 Trách Nhiệm Của Tôi Với Tư Cách Là Ngươ i Đươ c Thanh Toán Đa i Diện Mang Tính Tổ Chức Của Những Ngươ i Thụ Hưởng Thu Nhập An Sinh Bổ

Chi tiết hơn

10 Kinh tế - Xã hội VẬN DỤNG MA TRẬN SPACE VA QSPM ĐỂ XÂY DỰNG VA LỰA CHO N CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH: TRƯƠ NG HỢP CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH CU A CÔNG TY CỔ

10 Kinh tế - Xã hội VẬN DỤNG MA TRẬN SPACE VA QSPM ĐỂ XÂY DỰNG VA LỰA CHO N CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH: TRƯƠ NG HỢP CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH CU A CÔNG TY CỔ 10 VẬN DỤNG MA TRẬN SPACE VA QSPM ĐỂ XÂY DỰNG VA LỰA CHO N CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH: TRƯƠ NG HỢP CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH CU A CÔNG TY CỔ PHẦN THU Y SA N MINH PHÚ HẬU GIANG ĐÊ N NĂM 2020 USING SPACE MATRIX

Chi tiết hơn

New

New Quy Điṇh 718-1 CA C HO C SINH Nga y 12 tha ng 10 năm 2016 HO C SINH Ca c ho c sinh Kinh nghie m Vô gia cư I. Đa o lua t Ho trơ Vô gia cư McKinney-Vento năm 2001 ( 11432, đươ c bo sung la i bơ i Đa o lua

Chi tiết hơn

Các điều khoản chung của Hợp đồng tín dụng

Các điều khoản chung của Hợp đồng tín dụng Các điều khoản chung của Hợp đồng tín dụng Công ty TNHH Mô t tha nh viê n Ta i Chính Toyota Viê t Nam ( TFSVN ) la mô t công ty ta i chính được tha nh lập va hoạt đô ng theo pháp luật Viê t Nam, Giấy phép

Chi tiết hơn

Kể lại một chuyến đi tham quan hay du lịch cùng các bạn trong lớp – Văn hay lớp 7

Kể lại một chuyến đi tham quan hay du lịch cùng các bạn trong lớp – Văn hay lớp 7 Kể lại một chuyến đi tham quan hay du lịch cùng các bạn trong lớp - Văn hay lớp 7 Author : Hồng Thắm Kể lại một chuyến đi tham quan hay du lịch cùng các bạn trong lớp - Bài làm 1 Vậy là kì I năm học 2012-2013

Chi tiết hơn

World Bank Document

World Bank Document Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC VÀ VỆ SINH: BÀI HỌC KINH NGHIỆM Dự án Rửa tay với Xà phòng Mở rộng

Chi tiết hơn