ГОСТ Шестигранник горячекатаный

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ГОСТ Шестигранник горячекатаный"

Bản ghi

1 Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò ÏÐÎÊÀÒ ÑÎÐÒÎÂÎÉ ÑÒÀËÜÍÎÉ ÃÎÐß ÅÊÀÒÀÍÛÉ ØÅÑÒÈÃÐÀÍÍÛÉ Ñîðòàìåíò Hexagonal hot-rolled steel bars. Dimensions Äàòà ââåäåíèÿ Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ Íàñòîÿùèé ñòàíäàðò ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñîðòîâîé ñòàëüíîé ãîðÿ åêàòàíûé ïðîêàò øåñòèãðàííîãî ñå åíèÿ (äàëåå ïðîêàò) äèàìåòðîì âïèñàííîãî êðóãà d îò 8 äî 103 ìì âêëþ èòåëüíî. 2 Êëàññèôèêàöèÿ. Îñíîâíûå ïàðàìåòðû è ðàçìåðû 2.1 Ïðîêàò ïîäðàçäåëÿþò: - ïî òî íîñòè ïðîêàòêè: ïîâûøåííîé Á1; îáû íîé Â1; - ñ ñèììåòðè íûìè ïðåäåëüíûìè îòêëîíåíèÿìè: ïîâûøåííîé Á2; îáû íîé Â2; - ñ ïëþñîâûìè ïðåäåëüíûìè îòêëîíåíèÿìè ïî äèàìåòðó âïèñàííîãî êðóãà Â3; - ïî äëèíå: ìåðíîé ÌÄ; ìåðíîé ñ íåìåðíîé äëèíîé ÌÄ1 ; êðàòíîé ìåðíîé ÊÄ; êðàòíîé ìåðíîé ñ íåìåðíîé äëèíîé ÊÄ1 ; íåìåðíîé ÍÄ; îãðàíè åííîé â ïðåäåëàõ íåìåðíîé ÎÄ; îãðàíè åííîé ñ íåìåðíîé äëèíîé ÎÄ1 ; âìîòêàõ ÍÌÄ; - ïî ïðåäåëüíûì îòêëîíåíèÿì ïî äëèíå ïðîêàòà ìåðíîé è êðàòíîé ìåðíîé äëèíû ïî ãðóïïàì: ÁÄ è ÂÄ; - ïî ïðèòóïëåíèþ óãëîâ íà ãðóïïû: ÁÓ è ÂÓ; - ïî êðèâèçíå íà êëàññû: I, II, III, IV. 2.2 âïèñàííîãî êðóãà, ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ ïî íåìó, ïëîùàäü ïîïåðå íîãî ñå åíèÿ è ìàññà 1 ì äëèíû ïðîêàòà äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü óêàçàííûì íà ðèñóíêå 1 è â òàáëèöå 1. Ïðè ïîñòàâêå ïðîêàòà ìåðíîé ñ íåìåðíîé äëèíîé (ÌÄ, êðàòíîé ìåðíîé ñ íåìåðíîé äëèíîé (ÊÄ è îãðàíè åííîé ñ íåìåðíîé äëèíîé (ÎÄ äîïóñêàåòñÿ íàëè èå ïðîêàòà íåìåðíîé äëèíû â êîëè åñòâå íå áîëåå 5 % ìàññû ïàðòèè. Èçäàíèå îôèöèàëüíîå 1

2 Ðèñóíîê 1 Òàáëèöà 1 Íîìèíàëüíûé äèàìåòð âïèñàííîãî êðóãà d, ìì Ïðåäåëüíîå îòêëîíåíèå, ìì, ïðè òî íîñòè ïðîêàòêè Á1 Á2 Â1 Â2 Ïëîùàäü ïîïåðå íîãî ñå åíèÿ, ñì 2 Ìàññà 1 ì äëèíû ïðîêàòà, êã 8,0 +0,1 0,554 0,435 0,20 9,0 0,3 0,702 0,551 10,0 0,866 0,680 11,0 1,048 0,823 0,4 12,0 1,247 0,979 13,0 +0,3 1,464 1,149 14,0 0,5 +0,2 1,697 1,333 0,25 15,0 0,3 1,949 1,530 16,0 2,217 1,740 17,0 2,503 1,965 18,0 2,806 2,203 19,0 3,126 2,454 20,0 3,464 2,719 0,5 20,5 3,639 2,857 21,0 3,819 2,998 22,0 +0,2 4,192 3,290 0,30 22,5 0,4 0,5 4,384 3,442 23,5 4,783 3,754 24,0 4,988 3,916 25,0 5,413 4,249 25,5 5,631 4,421 26,0 5,854 4,596 28,0 6,790 5,330 0,6 28,5 +0,2 7,034 5,522 0,40 30,0 0,6 0,7 7,794 6,119 31,5 8,593 6,746 32,0 8,868 6,962 33,5 9,719 7,629 2

3 Îêîí àíèå òàáëèöû 1 Íîìèíàëüíûé äèàìåòð âïèñàííîãî êðóãà d, ìì Ïðåäåëüíîå îòêëîíåíèå, ìì, ïðè òî íîñòè ïðîêàòêè Á1 Á2 Â1 Â2 Ïëîùàäü ïîïåðå íîãî ñå åíèÿ, ñì 2 Ìàññà 1 ì äëèíû ïðîêàòà, êã 34,0 10,011 7,859 35,5 10,914 8,568 36,0 11,224 8,811 37,5 12,178 9,560 38,0 12,505 9,817 39,5 +0,2 0,8 13,500 10,600 0,40 40,0 0,6 0,7 13,856 10,877 42,0 15,277 11,992 42,5 15,643 12,279 47,0 19,131 15,017 47,5 19,540 15,339 48,0 19,953 15,663 50,0 21,651 16,996 52,0 +0,2 0,55 0,9 1,0 23,417 18,383 55,0 26,197 20,565 57,0 28,137 22,088 60,0 31,177 24,474 62,0 33,290 26,133 1,0 63,0 34,373 26,983 65,0 +0,3 0,65 1,0 1,1 36,590 28,723 67,0 38,876 30,518 70,0 42,435 33,312 72,0 44,895 35,242 75,0 48,714 38,240 78,0 80,0 52,689 41,361 55,426 43,509 83,0 59,660 46,833 85,0 62,570 49,118 0,80 88,0 1,2 1,3 67,065 52,646 1,3 90,0 70,148 55,066 93,0 74,903 58,798 95,0 78,159 61,355 98,0 83,173 65,291 +0,6 100,0 1,00 86,603 67,983-1,5-1,7 1,5 103,0 91,877 72,123 Ïî ñîãëàñîâàíèþ èçãîòîâèòåëÿ è ïîòðåáèòåëÿ (ïî ñîãëàñîâàííîé ñïåöèôèêàöèè). Ïðèìå àíèÿ 1 Ïëîùàäü ïîïåðå íîãî ñå åíèÿ è ìàññà 1 ì äëèíû ïðîêàòà âû èñëåíû ïî íîìèíàëüíûì ðàçìåðàì. Ïðè âû- èñëåíèè ìàññû 1 ì äëèíû ïðîêàòà ïëîòíîñòü ñòàëè ïðèíÿòà ðàâíîé 7,85 ã/ñì 3. Ìàññà 1 ì äëèíû è ïëîùàäü ïîïåðå íîãî ñå åíèÿ ïðîêàòà ÿâëÿþòñÿ ñïðàâî íûìè âåëè èíàìè. 2 Ïî ñîãëàñîâàíèþ èçãîòîâèòåëÿ ñ ïîòðåáèòåëåì (ïî ñîãëàñîâàííîé ñïåöèôèêàöèè) ïðîêàò èçãîòîâëÿþò ïðîìåæóòî íûõ ðàçìåðîâ ñ ïðåäåëüíûìè îòêëîíåíèÿìè ïî áëèæàéøåìó ìåíüøåìó ðàçìåðó. 3

4 2.2.1 Ïðîêàò ñ òî íîñòüþ ïðîêàòêè Â2 (òàáëèöà äîïóñêàåòñÿ èçãîòîâëÿòü ñ ïëþñîâûìè ïðåäåëüíûìè îòêëîíåíèÿìè, ðàâíûìè ïî âåëè èíå ñóììå ïðåäåëüíûõ îòêëîíåíèé ïî äèàìåòðó âïèñàííîãî êðóãà (Â3). 2.3 Ïðîêàò èçãîòîâëÿþò â ïðóòêàõ. Ïî ñîãëàñîâàíèþ èçãîòîâèòåëÿ ñ ïîòðåáèòåëåì (ïî ñîãëàñîâàííîé ñïåöèôèêàöèè) ïðîêàò èçãîòîâëÿþò â ìîòêàõ. 2.4 Ïðîêàò èçãîòîâëÿþò äëèíîé îò 2 äî 6 ì âêëþ èòåëüíî. Ïî ñîãëàñîâàíèþ èçãîòîâèòåëÿ ñ ïîòðåáèòåëåì (ïî ñîãëàñîâàííîé ñïåöèôèêàöèè) ïðîêàò èçãîòîâëÿþò íåìåðíîé äëèíû â ïðåäåëàõ îò 3 äî 13 ì âêëþ èòåëüíî, ïðè ýòîì 10 % ïðóòêîâ îò ìàññû ïàðòèè ìîãóò èìåòü ìåíüøóþ äëèíó, íî íå ìåíåå 75 % ìèíèìàëüíîé äëèíû. 2.5 Ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ íà èçãîòîâëÿåìóþ äëèíó ïðîêàòà ìåðíîé èëè êðàòíîé ìåðíîé äëèíû íå äîëæíû ïðåâûøàòü çíà åíèé, óêàçàííûõ â òàáëèöå 2. Òàáëèöà 2 Äëèíà ïðîêàòà, ì Ïðåäåëüíîå îòêëîíåíèå, ìì Ïðåäåëüíîå îòêëîíåíèå, ìì Äëèíà ïðîêàòà, ì Ãðóïïà ÁÄ Ãðóïïà ÂÄ Äî 4 âêëþ. +30 Îò 3 äî 13 âêëþ. 100 Ñâ. 4 äî 6 âêëþ. +50 Îò 6 äî 13 âêëþ. 50 Ñâ. 6 äî 12 âêëþ. +70 Äî 6 25 Äëÿ âñåõ äëèí Òîëüêî ñ ïëþñîâûìè ïðåäåëüíûìè îòêëîíåíèÿìè 2) 2) Ïî ñîãëàñîâàíèþ èçãîòîâèòåëÿ ñ ïîòðåáèòåëåì (ïî ñîãëàñîâàííîé ñïåöèôèêàöèè). Ïëþñîâûå ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ ïî äëèíå ðàâíû ïî âåëè èíå ñóììå ïðåäåëüíûõ îòêëîíåíèé. 2.6 Ðàçíîñòü ðàññòîÿíèé ìåæäó ïàðàëëåëüíûìè ãðàíÿìè d ïðîêàòà â îäíîì ñå åíèè íå äîëæíà ïðåâûøàòü 75 % ñóììû ïðåäåëüíûõ îòêëîíåíèé, óñòàíîâëåííûõ â òàáëèöå 1. Äëÿ ïðîêàòà òî íîñòè Â1 äèàìåòðîì âïèñàííîãî êðóãàäî32ììâêëþ èòåëüíîïîñîãëàñîâàíèþ èçãîòîâèòåëÿ ñ ïîòðåáèòåëåì (ïî ñîãëàñîâàííîé ñïåöèôèêàöèè) ðàçíîñòü ðàññòîÿíèé ìåæäó ïàðàëëåëüíûìè ãðàíÿìè ïðîêàòà â îäíîì ñå åíèè íå äîëæíà ïðåâûøàòü 70 % ñóììû ïðåäåëüíûõ îòêëîíåíèé, óñòàíîâëåííûõ â òàáëèöå Ïðèòóïëåíèå óãëîâ ïðîêàòà ãðóïï ÁÓ è ÂÓ íå äîëæíî ïðåâûøàòü çíà åíèé, óêàçàííûõ â òàáëèöå 3. Ò à á ë è ö à 3 âïèñàííîãî êðóãà d  ìèëëèìåòðàõ Ïðèòóïëåíèå óãëîâ, íå áîëåå Ïðèòóïëåíèå óãëîâ, íå áîëåå âïèñàííîãî êðóãà d ÁÓ ÂÓ Îò 8 äî 14 âêëþ. Ñâ. 14» 25»» 25» 55»» 55» 103» 1,0 1,5 2,0 3,0 Äî 20,0 âêëþ. Ñâ. 20,0 äî 28,5 âêëþ.» 28,5» 48,0»» 48,0» 83,0»» 83,0» 103,0» 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Ïî ñîãëàñîâàíèþ èçãîòîâèòåëÿ ñ ïîòðåáèòåëåì (ïî ñîãëàñîâàííîé ñïåöèôèêàöèè). 2.8 Êðèâèçíà ïðóòêîâ ïðîêàòà íå äîëæíà ïðåâûøàòü çíà åíèé, óêàçàííûõ â òàáëèöå 4. 4

5 Òàáëèöà 4 âïèñàííîãî êðóãà d, ìì Êðèâèçíà, % äëèíû, íå áîëåå, äëÿ êëàññîâ I II III IV Äî 39,5 âêëþ. Ñâ. 39,5 äî 83,0 âêëþ. 0,2 0,40 Ñâ. 83,0 äî 103,0 âêëþ. 0,25 Ïî òðåáîâàíèþ ïîòðåáèòåëÿ (ïî ñîãëàñîâàííîé ñïåöèôèêàöèè). 0,50 Íå ðåãëàìåíòèðîâàíà Íå ðåãëàìåíòèðîâàíà 0,4 0,5 2.9 Êðèâèçíó ïðîêàòà èçìåðÿþò íà ó àñòêå äëèíîé íå ìåíåå 1 ì íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 100 ìì îò êîíöà ïðóòêà Ñêðó èâàíèå ïðîêàòà íå äîëæíî ïðåâûøàòü òðåáîâàíèé, óêàçàííûõ â òàáëèöå 5. Òàáëèöà 5 âïèñàííîãî êðóãà d, ìì íà 1 ìåòð Ïðåäåëüíîå îòêëîíåíèå, íå áîëåå íà îáùóþ äëèíó Äî 14 âêëþ. Ñâ. 14 äî 50 âêëþ.» 50» 103» Ðàçìåðû ïðîêàòà è ïðèòóïëåíèå óãëîâ èçìåðÿþò íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 100 ìì îò êîíöà ïðóòêà è íå ìåíåå 1,5 ì îò êîíöà ìîòêà ïðè ìàññå ìîòêà äî 250 êã è íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 3,0 ì ïðè ìàññå ìîòêà ñâûøå 250 êã Ïî ñîãëàñîâàíèþ èçãîòîâèòåëÿ ñ ïîòðåáèòåëåì (ïî ñîãëàñîâàííîé ñïåöèôèêàöèè) ðàçìåðû ïðîêàòà, ïðèòóïëåíèå óãëîâ è êðèâèçíó ïðîêàòà èçìåðÿþò íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 150 ìì îò êîíöà ïðóòêà. ÓÄÊ : ÌÊÑ Â22 ÎÊÏ Êëþ åâûå ñëîâà: ïðîêàò øåñòèãðàííîãî ñå åíèÿ, ïàðàìåòðû è ðàçìåðû, òî íîñòü èçãîòîâëåíèÿ, ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ, ïðèòóïëåíèå óãëîâ, êðèâèçíà, ñêðó èâàíèå 5

ГОСТ

ГОСТ Ãðóïïà Â62 Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò ÒÐÓÁÛ ÑÒÀËÜÍÛÅ ÁÅÑØÎÂÍÛÅ ÃÎÐß ÅÄÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÍÛÅ Ñîðòàìåíò Seamless hot-deformed steel pipes. Range of sizes ÃÎÑÒ 873278 ÌÊÑ 23.040.10 ÎÊÏ 13

Chi tiết hơn

30753.p65

30753.p65 (ÈÑÎ 341981) Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò Äåòàëè òðóáîïðîâîäîâ áåñøîâíûå ïðèâàðíûå èç óãëåðîäèñòîé è íèçêîëåãèðîâàííîé ñòàëè ÎÒÂÎÄÛ ÊÐÓÒÎÈÇÎÃÍÓÒÛÅ ÒÈÏÀ 3 (R 1,5 N) Êîíñòðóêöèÿ Èçäàíèå

Chi tiết hơn

P65

P65 Ãðóïïà Ã1 Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò Ñ Î Þ Ç À Ñ Ñ Ð ÁÎËÒÛ Ñ ØÅÑÒÈÃÐÀÍÍÎÉ ÃÎËÎÂÊÎÉ ÊËÀÑÑÀ ÒÎ ÍÎÑÒÈ À Êîíñòðóêöèÿ è ðàçìåðû Hexagon bolts, product grade À. Construction and dimensions

Chi tiết hơn

Система отопления, Москва

Система отопления, Москва ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ ÎÒÎÏËÅÍÈÅ!ÂÅÍÒÈËßÖÈß!ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ!ÂÎÄÎÎÒÂÅÄÅÍÈÅ!ÝËÅÊÒÐÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ!ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß Îáúåêò: Èíäèâèäóàëüíûé æèëîé äîì Àäðåñ: ã. Ìîñêâà Çàêàç èê: Åðìîëàåâ Àíäðåé ÏÐÎÅÊÒ ÑÈÑÒÅÌÛ

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

ГОСТ

ГОСТ Ãðóïïà Â62 Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò ÒÐÓÁÛ ÑÒÀËÜÍÛÅ ÁÅÑØÎÂÍÛÅ ÕÎËÎÄÍÎÄÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÄËß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß ÌÊÑ 23.040.10 ÎÊÏ 13 4400, 13 5100 Òåõíè åñêèå óñëîâèÿ Cold-deformed seamless

Chi tiết hơn

RRS 20392

RRS 20392 Âçàìåí:. Îáðàòíûé êëàïàí Òèï S Íîìèíàëüíûå ðàçìåðû NG äî Ñåðèÿ X Ìàêñèìàëüíîå ðàáî åå äàâëåíèå áàð Ìàêñèìàëüíûé ðàñõîä ë/ìèí Òèï S F-X/¾ Ñîäåðæàíèå Ðàçäåë Ñòðàíèöà Îñîáåííîñòè Äàííûå äëÿ çàêàçà Êîíñòðóêöèÿ,

Chi tiết hơn

Çàäà à A. Äåëàåì ñðåçû ÔÌË Ñåðèÿ 11, ñòðîêè. 18 äåêàáðÿ Îãðàíè åíèå ïî âðåìåíè: Îãðàíè åíèå ïî ïàìÿòè: 2 ñåêóíäû 64 Ìá Ôîðìàò âõîäíûõ ä

Çàäà à A. Äåëàåì ñðåçû ÔÌË Ñåðèÿ 11, ñòðîêè. 18 äåêàáðÿ Îãðàíè åíèå ïî âðåìåíè: Îãðàíè åíèå ïî ïàìÿòè: 2 ñåêóíäû 64 Ìá Ôîðìàò âõîäíûõ ä Çàäà à A. Äåëàåì ñðåçû Äàíà ñòðîêà, ñîñòîÿùàÿ èç ñòðî íûõ è çàãëàâíûõ áóêâ ëàòèíñêîãî àëôàâèòà. Äëèíà ñòðîêè íå ïðåâîñõîäèò 100. Ñíà àëà âûâåäèòå òðåòèé ñèìâîë ýòîé ñòðîêè. Ãàðàíòèðóåòñÿ, òî òàêîé ñèìâîë

Chi tiết hơn

Бланки ЕГЭ 2019

Бланки ЕГЭ 2019 Áëàíê ðåãèñòðàöèè Êîä ðåãèîíà Êîä îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè Ðåçåðâ - 1 Çàïîëíÿòü ãåëåâîé èëè êàïèëëÿðíîé ðó êîé ÅÐÍÛÌÈ åðíèëàìè ÇÀÃËÀÂÍÛÌÈ ÏÅ ÀÒÍÛÌÈ ÁÓÊÂÀÌÈ è ÖÈÔÐÀÌÈ ïî ñëåäóþùèì îáðàçöàì: Îò åñòâî

Chi tiết hơn

ГОСТ Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества

ГОСТ Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò ÏÐÎÊÀÒ ÑÎÐÒÎÂÎÉ È ÔÀÑÎÍÍÛÉ ÈÇ ÑÒÀËÈ ÓÃËÅÐÎÄÈÑÒÎÉ ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÃÎ ÊÀ ÅÑÒÂÀ Îáùèå òåõíè åñêèå óñëîâèÿ Common quality carbon steel bar and shaped sections.

Chi tiết hơn

12_2_007_14-75.pmd

12_2_007_14-75.pmd ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ГОСТ 12.2.007.14-75 Система стандартов безопасности труда КАБЕЛИ И КАБЕЛЬНАЯ АРМАТУРА Требования безопасности Сістэма стандартаў бяспекі працы КАБЕЛІ І КАБЕЛЬНАЯ

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

Цены от г

Цены от г Òåïëîñ åò èê ÑÒÓ-1 Ì2 Äâóõêàíàëüíûé 33 660 Ðàñõîäîìåð ÓÐÆ2ÊÌ Ì2 Îäíîêàíàëüíûé 20 400 Äâóõêàíàëüíûé 25 700 Òåïëîñ åò èê ÑÒÓ-1 Ì3 Äâóõêàíàëüíûé 31 100 åòûðåõêàíàëüíûé 33 200 Ðàñõîäîìåð ÓÐÆ2ÊÌ Ì3 Äâóõêàíàëüíûé

Chi tiết hơn

прайс коммакс 13,03,15

прайс коммакс 13,03,15 Ñïåöèàëüíî äëÿ ÆÊ: ÝÊÎ Ôîðòóíàòîâñêàÿ Ïîñåëîê õóäîæíèêîâ Óíèâåðñèòåòñêèé Ñîêîëèíîå ãíåçäî COMMAX Èíôîðìàöèÿ ïî óñòàíîâêå Äëÿ óñïåøíîãî ïîäêëþ åíèÿ âàøåãî áóäóùåãî äîìîôîíà Commax íà ýòàïå åðíîâûõ ðàáîò

Chi tiết hơn

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ÏÈ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l úè l l l l l l l l l l l l l l úè

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ÏÈ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l úè l l l l l l l l l l l l l l úè ÅÁÅ Þ, ÑÀÑÅËÜ Ñëîâà è ìçûà Í.. Ìåëüíèîâà (1941 1972) íñòðìåíòîâà Å. Í. øîâà Ad ibitum Vioini I & b 2 4 ³ f _. _ ³ _ _ _ Vioini II & b 2 4 ³ f _. ³ _ _ Vioe B b 2 4 f Viooncei L? b 2 4 _ f Ad ibitum & b

Chi tiết hơn

5Ш РЭ А5 НОВЫЙ

5Ш РЭ А5 НОВЫЙ ÂÅÍÒÈËÜÍÛÅ ÁËÎÊÈ Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè 5Ø4.466.002ÐÝ Íàñòîÿùåå ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âåíòèëüíûå áëîêè, ïðåäíàçíà åííûå äëÿ ïîäêëþ åíèÿ äàò èêîâ äàâëåíèÿ, ìàíîìåòðîâ, âàêóóììåòðîâ

Chi tiết hơn

untitled

untitled ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ Ñòàíäàðòíîå ïîäêëþ åíèå ê 2-òðóáíîé ñèñòåìå áåç âñòðîåííîãî òåðìîâåíòèëÿ Ñòàíäàðòíîå ïîäêëþ åíèå ê 2-òðóáíîé ñèñòåìå ñî âñòðîåííûì òåðìîâåíòèëåì * Ïîäêëþ åíèå 69 Ventil oben = 153,14

Chi tiết hơn

2 520 ÄÍ Ñõåìà ðàçðåçà 1-1 Ì 1:100 Ñõåìà óçëà ÃÏ Ì 1: Ï

2 520 ÄÍ Ñõåìà ðàçðåçà 1-1 Ì 1:100 Ñõåìà óçëà ÃÏ Ì 1: Ï 0 0 0 0 0 0 Ñõåìà ðàçðåçà - Ì : Ñõåìà óçëà ÃÏ Ì : 0 0 0 0 0 0 0 / / 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 ÑÒÅÍ 0 ÃÐÄ Óçåë ÃÏ ÍÊËÎÍ ÃÐÄÓÑ ÍÊËÎÍ ÃÐÄÓÑ R R 0 0 0 ÄÂ- ÄÂ- 0 0 0 00 0 0 00, ÄÂ- ÄÂ- 00, 0, Ïëàí

Chi tiết hơn

каталог коммутационное оборудование.cdr

каталог коммутационное оборудование.cdr Êîììóòàöèîííîå îáîðóäîâàíèå è óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ Ñîäåðæàíèå 1 Ñòð. 3-28 Êîíòàêòîðû 1.1 Êîíòàêòîðû ìàëîãàáàðèòíûå ñåðèè ÊÌÈ 1.2 Êîíòàêòîðû ÊÌÈ ñ ýëåêòðè åñêèì ðåëå â çàùèòíîé îáîëî êå 1.3 Êîíòàêòîðû

Chi tiết hơn

untitled

untitled 5 95 ÏÎÄÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÉ ÄÈÇÅËÜÍÛÉ ÏÆÄ8 Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî íûõ åäèíèö ÏÆÄ8-05006-0 ÊÄÑ Âíåøíèé âèä, ôîðìàò, áóìàãà è ñêðåïêè (ïðè èçäàíèè) ïî óòâåðæäåííîìó êîíòðîëüíîìó îáðàçöó Ðàçðàá. Ñåíà èí

Chi tiết hơn

pasport upravlenie.indd

pasport upravlenie.indd Èí ñ ò ðóê öèÿ çà ìîí òàæ è åê ñ ï ëî à òà öèÿ 1 1. Îñ íîâ íè õà ðàê òå ðèñ òè êè Ñå ðè ÿ òà äè ãè òàë íè òåð ìîñ òà òè AC806 ñà ñ øè ðî êî ïðè ëî æå íèå è ìî ãàò äà ñå èç ïîë ç âàò çà óï ðàâ ëå íèå íà

Chi tiết hơn

maket.indd

maket.indd П44 а. М : И «Э», 207. 76. ( -. ). У К 686.8 ББК 6 ISBN 978-5-699-94650- ( щ ) ISBN 978-5-699-9465-8 (,!) ISBN 978-5-699-94652-5 (,!) ва., а, 207 ф. «И а в «Э», 207 Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ

Chi tiết hơn

ÃÐÓÏÏÀ N 8 Ñêîðîñòü, áóêñèðîâêà, ïåðåâîçêà ëþäåé è ãðóçîâ C êàêîé ìàêñèìàëüíîé ñêîðîñòüþ ðàçðåøàåòñÿ äâèæåíèå ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé íà äîðîãàõ âíå íàñå

ÃÐÓÏÏÀ N 8 Ñêîðîñòü, áóêñèðîâêà, ïåðåâîçêà ëþäåé è ãðóçîâ C êàêîé ìàêñèìàëüíîé ñêîðîñòüþ ðàçðåøàåòñÿ äâèæåíèå ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé íà äîðîãàõ âíå íàñå C êàêîé ìàêñèìàëüíîé ñêîðîñòüþ ðàçðåøàåòñÿ äâèæåíèå ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé íà äîðîãàõ âíå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ? Ïðè ïåðåâîçêå ëþäåé â îáîðóäîâàííîì êóçîâå ãðóçîâîãî àâòîìîáèëÿ äâèæåíèå ðàçðåøàåòñÿ ñî ñêîðîñòüþ,

Chi tiết hơn

РТСМ || МЭТЗ. Технические характеристики реакторов моторных PTCM. Руководство по эксплуатации устройства для работы в продолжительном режиме, PТСМ30.

РТСМ || МЭТЗ. Технические характеристики реакторов моторных PTCM. Руководство по эксплуатации устройства для работы в продолжительном режиме, PТСМ30. Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург

Chi tiết hơn

Algebra v tablitsah i shemah_P2.pdf

Algebra v tablitsah i shemah_P2.pdf ДК 512(03) К 22.14 2 66 66 ья, И а а в а. / И... : Э, 2016. 176. ( ). ISBN 978-5-699-85282-6, -,.,,. П. ДК 512(03) К 22.14я2 ISBN 978-5-699-85282-6 ья И.., 2016 Оф. ООО «И а ь в «Э», 2016 Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

светотехника.cdr

светотехника.cdr Ñâåòîòåõíèêà Ñîäåðæàíèå 1 Ñòð. 3-18 Èñòî íèêè ñâåòà 1.1 Ëàìïû ñâåòîäèîäíûå 1.2 Ëåíòà ñâåòîäèîäíàÿ è ïðèíàäëåæíîñòè 1.3 Òðàäèöèîííûå èñòî íèêè ñâåòà 2 Ñòð. 19-37 Êîììóíàëüíîå è áûòîâîå îñâåùåíèå 2.1 Ñâåòèëüíèêè

Chi tiết hơn

2017_03_01 Крепление.cdr

2017_03_01 Крепление.cdr КРЕПЛЕНИЕ БОКОВОЕ. УСТАНОВКА арт. GSA353-36/46/54 КРЕПЛЕНИЕ БОКОВОЕ ХАРАКТЕРИСТИКА Êðåïëåíèå áîêîâîå ïðåäíàçíà åíî äëÿ óñòàíîâêè ýëåìåíòîâ ãàðäåðîáíîé ñèñòåìû ARISTO â êîðïóñíûé øêàô. Óíèâåðñàëüíî äëÿ

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C> À. Âåëüê È. Ìþëëåð Èíñòðóìåíòîâêà Ì. Ïàðàôåéíèêà Òðè ãîëîñà ====================================== 4 Äîìðà 44 v ìàëàÿ I ====================================== P Äîìðà 44 ìàëàÿ II L======================================

Chi tiết hơn

81-87.xls

81-87.xls ²ÄÆÜ 2 ØÞî²Î²Ü ܲÎâàôÂÚ²Ü ÄàÔàìð ² ð²î²ü Üàô² ðºðà CHAPTER 2 THE DEMOGRAFIC CHARACTERISTICS OF DE JURE POPULATION РАЗДЕЛ 2 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ ²ÕÛáõë³Ï 2.1 Tabel 2.1 Òàáëèöà2.1

Chi tiết hơn

Mobilkran Mobile Crane Grue mobile Autogrù Grúa móvil Ìîáèëüíûé êðàí LTM Technische Daten Technical Data Caractéristiques techniques Dati tec

Mobilkran Mobile Crane Grue mobile Autogrù Grúa móvil Ìîáèëüíûé êðàí LTM Technische Daten Technical Data Caractéristiques techniques Dati tec Mobilkran Mobile Crane Grue mobile Autogrù Grúa móvil Ìîáèëüíûé êðàí LM 1250-6.1 echnische Daten echnical Data Caractéristiques techniques Dati tecnici Datos técnicos Òåõíè åñêèå äàííûå Maße Dimensions

Chi tiết hơn

RAX Alon knasim web.FH9

RAX Alon knasim web.FH9 הדור הבא È apple  ÏÓ Á ÎÂ Ú ÏÓ Á Ò apple Ï Ï appleè ÎÂ Ú ÂÏÚÈÈ Â È apple ÈËÓ appleù ȈÓÂË  ÎÈÓ Â ÂÎ ÚÓ  ÂÂÈ ÂÎ ÚÓ ÈË apple ÌÈÒappleÎ ÈappleΠÎÂ Ú Èapple ± Ô È ± ÈappleÂÈ ÌÈapple Ó ÌÈÓÊÂÈ www.rax.co.il

Chi tiết hơn

Mobilkran Mobile Crane Grue mobile Autogrù Grúa móvil Ìîáèëüíûé êðàí LTM Technische Daten Technical Data Caractéristiques techniques Dati tec

Mobilkran Mobile Crane Grue mobile Autogrù Grúa móvil Ìîáèëüíûé êðàí LTM Technische Daten Technical Data Caractéristiques techniques Dati tec Mobilkran Mobile Crane Grue mobile Autogrù Grúa móvil Ìîáèëüíûé êðàí LTM 1220-5.2 Technische Daten Technical Data Caractéristiques techniques Dati tecnici Datos técnicos Òåõíè åñêèå äàííûå Maße Dimensions

Chi tiết hơn

MŰSZAKIPARAMÉTEREK

MŰSZAKIPARAMÉTEREK MŰSZAKIPARAMÉEREK Mobilkran Mobile Crane Grue mobile Autogru mobile Autogrù Grúa móvil Ìîáèëüíûé êðàí LM 1200-5.1 echnische Daten echnical Data Caractéristiques techniques Dati tecnici Datos técnicos Òåõíè

Chi tiết hơn

Стенд-02

Стенд-02 ÎÎÎ "ÏÔ "ÀÄÌ" Îñíîâíîé êîìïëåêò ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè Ïðåçåíòàöèîííûé ñòåíä ñ ïîäcâåòêîé Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû: 000õ000õ40 ìì ØÈÔÐ: ÌÑÊ.0.4-006 ÃÈÏ: Ìîðîçèõèí Ð.Â. Ìîñêâà, 04 www.ksinit.ru Ôîðìàò À Ñïðàâ.

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5C D0C0C7CDDBC520C0C2D2CED0DB5CCFEEF2E0E5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5C D0C0C7CDDBC520C0C2D2CED0DB5CCFEEF2E0E5> Ï_ Ï_ Ï_ Ï Ï_ Ï_ Ï Ï ú Ï ú Ï_ Ï_ Ï Ï_ Ï_ Ï îðæåñòâåííî Ñ íñòðóìåíòîâà Ïîòàåíî _ ú _ Ï _ Ï ============================ I 4 Ìàëûå s ============================ 4 _ II s _ ú _ Ï _ Ï ============================

Chi tiết hơn

Ìàòåìàòè åñêèé êðóæîê. Ñóììû îäèíàêîâûõ ñòåïåíåé íàòóðàëüíûõ èñåë. Àâòîð: Â.Ñ. Àáðàìîâè. Ïåðåâîä ñòàòüè â L A TEX: À.Â. Ñëîâåñíîâ. Ïðèìå àíèå ïåðåâîä

Ìàòåìàòè åñêèé êðóæîê. Ñóììû îäèíàêîâûõ ñòåïåíåé íàòóðàëüíûõ èñåë. Àâòîð: Â.Ñ. Àáðàìîâè. Ïåðåâîä ñòàòüè â L A TEX: À.Â. Ñëîâåñíîâ. Ïðèìå àíèå ïåðåâîä Ìàòåìàòè åñêèé êðóæîê. Ñóììû îäèíàêîâûõ ñòåïåíåé íàòóðàëüíûõ èñåë. Àâòîð: Â.Ñ. Àáðàìîâè. Ïåðåâîä ñòàòüè â L A TEX: À.Â. Ñëîâåñíîâ. Ïðèìå àíèå ïåðåâîä èêà. Äàííàÿ ñòàòüÿ âçÿòà ñ âåá-ñòðàíèöû æóðíàëà ¾Êâàíò

Chi tiết hơn

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibet KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌË ÌÌ È ÒÓ ÚËÏÂÌÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÚÂıÌË ÂÒÍËÏË ËÌÌÓ ˆË ÏË. Å Î ÌÒË Ó Œ ñâì Ô ÂÈÒÍÛ

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0> Ä å ò ñ ê è é Ñ ì å ø à í í û é Gioioso & bb 4 Î Î ä ñàí_ íà, åñòü è L & bb 4 A. Î Î ä õ î ð Gioioso & bb 4 Î & bb 4 Î î Î ä _ ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà & bb 4 T. Î Î ä J J ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà, î_ ñàí_

Chi tiết hơn

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А.

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А. 24* Íàé äè òå ñî îò âåòñòâèå: 25* Îïðå äå ëè òå, ïî êà êî ìó ïðè çíà êó ñãðóï ïè ðî âà íû ãî ðî äà. Ïðî äîë - æèòå äàííûé ñïèñîê. Ìîñ êâà, Ñàíêò-Ïå òåð áóðã, Ñà ìà ðà, Êà çàíü, Íèæ íèé Íîâ ãî ðîä, Óôà,

Chi tiết hơn

SANDHYABHASHYA_3

SANDHYABHASHYA_3 Æ ÿ Ì Ì ÆÊ 39 Ò ± Ï Ì :& (HP Œ ø Ì D Ò ± Ï Æ PÊ v.) ""KÌ À Ì Ò ± ÏøfiÀ '' GÌ JÌ Ê Ò ± Ï Æ PÊ v ) KÌ Ò Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ CÌ Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ Aø Ï Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ À ÃÒ Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ À Ò Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ ± Ì Ò ±

Chi tiết hơn

camozzi_....._3.qxd

camozzi_....._3.qxd Быстроразъемные соединения с самозапиранием. ìòîó Ì È ÔappleÓıÓ ø 5 Ë ÏÏ. èî ÒÚËÍÓ Â ÚappleÛ ÍË 6/4, 8/6, 10/8. êâáëìó Â Î Ì Ë 6x14, 8x1, 10x19, 13x23. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2. ë ÏÓÁ

Chi tiết hơn

культура.pdf

культура.pdf O2;;6 86-5$.-0@ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ç `3.021252=8! 6-5$.-0% ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

Chi tiết hơn

Mobilkran Mobile Crane Grue mobile Autogrù Grúa móvil Ìîáèëüíûé êðàí LTM Technische Daten Technical Data Caractéristiques techniques Dati tec

Mobilkran Mobile Crane Grue mobile Autogrù Grúa móvil Ìîáèëüíûé êðàí LTM Technische Daten Technical Data Caractéristiques techniques Dati tec Mobilkran Mobile Crane Grue obile Autogrù Grúa óvil Ìîáèëüíûé êðàí LM 1130-5.1 echnische Daten echnical Data Caractéristiques techniques Dati tecnici Datos técnicos Òåõíè åñêèå äàííûå Maße Diensions Encobreent

Chi tiết hơn

7->- d; o \o!t!uiuut!! q) frj à.e c (, 2 t) 9'o u E] Z N ) 0 E t E] t.j q, - -ct - â,e \(, -l - CJ \q) È q) -l.o L É o o E rco o 15 o o :al o ' =ot;lu

7->- d; o \o!t!uiuut!! q) frj à.e c (, 2 t) 9'o u E] Z N ) 0 E t E] t.j q, - -ct - â,e \(, -l - CJ \q) È q) -l.o L É o o E rco o 15 o o :al o ' =ot;lu 7->- d; \!t!uiuut!! q) frj à. c (, 2 t) 9' u ] Z N ) 0 t ] t.j q, - -ct - â, \(, -l - CJ \q) È q) -l.o L É rc 15 :al ' =t;lui /t N Vl r, rè FA,I]

Chi tiết hơn

Pages from _Finder-4.pdf

Pages from _Finder-4.pdf - Óñòàíîâêà íà ïå àòíûõ ïëàòàõ èëè øòåïñåëüíîå êðåïëåíèå - Èñïîëíåíèå îáìîòêè: C, DC, óâñòâèò. DC èëè ñòàáèëüíàÿ â äâóõ - 8 ìì, êâ (./ µñ) ìåæäó îáìîòêîé è êîíòàêòàìè - Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû +8

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

JSC Volgogradneftemash Pump TKA120/ Í Ò Â Ò À Ã 13 Ê 1. Pump casing; 13. Spiral-woun

JSC Volgogradneftemash Pump TKA120/ Í Ò Â Ò À Ã 13 Ê 1. Pump casing; 13. Spiral-woun Pump TKA1/ 16 7 5 4 Í Ò Â Ò 8 9 2 11 6 1 17 21 15 14 18 19 12 22 23 Ã Ê 1. Pump casing;. Spiral-wound gaskets; 2. Pump cover; 14. Oil supply ring; 4. Shaft; 15. Complete set of washers; 5. Bearing housing;

Chi tiết hơn

ENGLISH часть 2.indd

ENGLISH часть 2.indd 2016 ÓÄÊ 372.3/.4 ÁÁÊ 74.102 Ê 82 Ìåòîäèñò ñåðèè Ñ.Â. Ïÿòàê Èëëþñòðàöèè Ìèõàèëà Ãåðàñèìîâà Ê 82 Êðèæàíîâñêàÿ Ò. Â. Àíãëèéñêèé ÿçûê : äëÿ äåòåé 5 6 ëåò : â 2.. 2 / Ò. Â. Êðèæàíîâñêàÿ. 2-å èçä., èñïð. è

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20453A5CCCEEE820E4EEEAF3ECE5EDF2FB5CCFCED7D2C05CCAF0E8E2EEF8E5E5>

<456E636F72653A20453A5CCCEEE820E4EEEAF3ECE5EDF2FB5CCFCED7D2C05CCAF0E8E2EEF8E5E5> Íå ñïåøà ÌÀÌÀ aarg. 1 a tempo íñòðóìåíòâà Ì. Êðèâøååâà div. 4 J. _ ú 1 ú_ % unis. Ìàëûå I =========================== div. unis. 4 Ìàëûå II =========================== J ú ú div. 4 Àëüòâûå I ===========================

Chi tiết hơn

каталог Беретта_рабочая версия

каталог Беретта_рабочая версия Êàòàëîã ïðîäóêöèè ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ Âèäû ñòàíêîâ 4 Êëàññ 1 Ãèäðàâëè åñêèé ñòàíîê Ò.15 Ãèäðàâëè åñêèé ñòàíîê Ò.19 Êëàññ Ãèäðàâëè åñêèé ñòàíîê Ò.1 Ãèäðàâëè åñêèé ñòàíîê Ò.5 Ãèäðàâëè åñêèé ñòàíîê Ò.6 Êëàññ 3 Ïíåâìàòè

Chi tiết hơn

Îðãàíèçàöèÿ Èíòåðíåò-ðàäèîñòàíöèè ñ ïîìîùüþ ñâîáîäíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå åíèÿ Äìèòðèé Ñàìñîíîâ 4 èþëÿ 2009 ã.

Îðãàíèçàöèÿ Èíòåðíåò-ðàäèîñòàíöèè ñ ïîìîùüþ ñâîáîäíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå åíèÿ Äìèòðèé Ñàìñîíîâ 4 èþëÿ 2009 ã. Îðãàíèçàöèÿ Èíòåðíåò-ðàäèîñòàíöèè ñ ïîìîùüþ ñâîáîäíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå åíèÿ Äìèòðèé Ñàìñîíîâ 4 èþëÿ 2009 ã. Êàôåäðà íîâûõ ìåäèà è òåîðèè êîììóíèêàöèè ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè ÌÃÓ èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

PHẦN I. CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT A. CÂU HỎI CHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG (90 câu) TT Nội dung câu hỏi Đáp án 1 Các hoạt động đầu tư xây dựng chịu

PHẦN I. CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT A. CÂU HỎI CHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG (90 câu) TT Nội dung câu hỏi Đáp án 1 Các hoạt động đầu tư xây dựng chịu PHẦN I. CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT A. CÂU HỎI CHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG (90 âu) TT Nội ung âu hỏi Đáp án 1 Cá hoạt động đầu tư xây ựng hịu sự điều hỉnh ủ pháp luật nào ưới đây?. Pháp luật về xây

Chi tiết hơn

fig5_6.eps

fig5_6.eps Î ËÓ ÔÓ Ø¹ Ø Ö Ô Ö Ó ÐÐÝ Ð Ô Ý ÔÙÐ Ø Ò Å ØÝÔ ÙÔ Ö ÒØ º l Ò Ìº ÌÓÑÓÚ Ìº à ØÓ º ÈÓ Ñ Ò º ź ËÞÞÝ l,4 º È Ð,5 º Ö ÞÝ 5 ź ÖÓÑ Þ 6 ź Å Ó l Û Ïº Ö Ò 5 º ËØÖÓ Ð Æ ÓÐ Ù ÓÔ ÖÒ Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ùк Ö Ò ½½ Èй ¹½¼¼

Chi tiết hơn

ГОСТ

ГОСТ ÌÅÆÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÏÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖÈÈ, ÌÅÒÐÎËÎÃÈÈ È ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ (ÌÃÑ) INTERSTATE COUNCIL FOR STÀNDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò

Chi tiết hơn

Our Landing Page

Our Landing Page اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺪاﺧﻠ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻟﺼﻔﺤﺔ 1 ﻣﻦ 12 ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﺪورة ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻬﺎرات ﻻﺟﺘﻴﺎز اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺪﻗﻖ داﺧﻠ ﻣﻌﺘﻤﺪ ).(CIA ﻳﻌﺪ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺪاﺧﻠ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻮﺣﻴﺪ

Chi tiết hơn

selides ¡ ¢ taxi

selides ¡  ¢ taxi selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 1 ÌÈÏ ÛÔ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ ã Î È ã ËÌÔÙÈÎÔ Ô fióôì ÌÔ : fiûˆó ÚÔÓÒÓ Â Ì È: Â appleôè Ù ÍË appleëá Óˆ: Â appleôèô Û ÔÏÂ Ô appleëá Óˆ: Ô Ì Óˆ: selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 3 ª ÚÔ

Chi tiết hơn

TUYÊN HÓA THƯỢNG NHÂN giảng thuật KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHƠN TU CHỨNG LIỄU NGHĨA CHƯ BỒ TÁT VẠN HẠNH :jc * * -Ệ U M M THỦ LẴNG NGHIÊM SŨRAMGA

TUYÊN HÓA THƯỢNG NHÂN giảng thuật KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHƠN TU CHỨNG LIỄU NGHĨA CHƯ BỒ TÁT VẠN HẠNH :jc * * -Ệ U M M THỦ LẴNG NGHIÊM SŨRAMGA TUYÊN HÓA THƯỢNG NHÂN giảng thuật KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHƠN TU CHỨNG LIỄU NGHĨA CHƯ BỒ TÁT VẠN HẠNH :jc * * -Ệ U M M THỦ LẴNG NGHIÊM SŨRAMGAMA-SŨTRA (IV) NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG KHAI KINH KỆ

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 1 1 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 2 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì..

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

Г Àðìàïîÿñ - 3,06ì В

Г Àðìàïîÿñ - 3,06ì В 07 380 07 2 0 380 2 0 Г Àðìàïîÿñ - 3,06ì 3 260 20 В 2 90 1 160 07 380 3 30 380 06 06 380 670 380 380 660 380 2 0 20 260 60 1 81 260 20 260 20 1 1 00 260 70 180 7 10 79 10 260 20 20 260 17 76 1 761 22 17

Chi tiết hơn

Bao gia VietNamNet Video

Bao gia VietNamNet Video BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO & TRUYỀN THÔNG TRÊN CHUYÊN TRANG Giá sản xuất clip Nội dung Sản xuất clip giới thiệu, quảng bá sản phẩm dịch vụ của cá nhân, doanh nghiệp Mô tả Áp dụng cho clip có độ dài từ 1-3 phút

Chi tiết hơn

Ðàìêà ïåðåêëþ àòåëÿ * Âûêëþ àòåëü ïðîòèâîòóìàííûõ ôàð ÂÊ

Ðàìêà ïåðåêëþ àòåëÿ * Âûêëþ àòåëü ïðîòèâîòóìàííûõ ôàð ÂÊ 101 36 39623-3709042 45 4214 4806 1 1 - Ðàìêà ïåðåêëþ àòåëÿ 37 3962-3710523* 1 45 7373 4504 1 1 - Âûêëþ àòåëü ïðîòèâîòóìàííûõ ôàð ÂÊ 343.01.03 Switch frame og lamp switch ÂÊ 343.01.03 * - Äëÿ àâòîìîáèëåé

Chi tiết hơn

part_7.qxp

part_7.qxp Быстроразъемные соединения для пластиковых трубок Sprint. èó ÚappleÛ ÍÛ Ò ÌÂ ÌËÏ Ë ÏÂÚappleÓÏ 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ÏÏ. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2; R1/8, R1/4, R3/8, R1/2. Å ÒÚappleÓapple

Chi tiết hơn

ТЕСС || Прайс-лист. Цены на ультразвуковые расходомеры, теплосчетчики. Стоимость преобразователей интерфейса, пьезоэлектрических датчиков, контроллеро

ТЕСС || Прайс-лист. Цены на ультразвуковые расходомеры, теплосчетчики. Стоимость преобразователей интерфейса, пьезоэлектрических датчиков, контроллеро Прайс-лист на оборудование ТЕСС-Инжиниринг По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31

Chi tiết hơn

\\ $1 \ :t'\ aì\ -\t"\ I --:=4 --'! -\-'-) -f, rg, -\r7 -l -ÈÈl - --^ F--, \-t -l \ l 1l!-' -,nz 'Ézî, n ú!< FAíÉ -ri] hr ÈE F rr q z o * à A?

\\ $1 \ :t'\ aì\ -\t\ I --:=4 --'! -\-'-) -f, rg, -\r7 -l -ÈÈl - --^ F--, \-t -l \ l 1l!-' -,nz 'Ézî, n ú!< FAíÉ -ri] hr ÈE F rr q z o * à A? \\ $1 \ :t'\ ì\ \t"\ :4 '! \') f, rg, \r7 l ÈÈl ^ F, \t l \7 4.1 l 1l!',nz 'zî, n ú!< FAí r] hr È F rr q z o * à A? í: ir i, ri l ryì9'j * tz 3 eú A 47. È{ È ; rq ni p &. F F: È! ú r ìr.g :i B 3 à: ;i

Chi tiết hơn

spie.dvi

spie.dvi ÅÙÐØ ÒØ ÓÙÒ ÖÝ Ø Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Û Ý ØÓ Ô Ö ÐÐ Ð Ñ ÔÖÓ Ò Èº ÐÐ Ø Îº ÊÓ Ò Âº Ì Ù ÓÐ Æ Ø ÓÒ Ð ³ÁÒ Ò ÙÖ Ö Ø Ä ÓÖ ØÓ Ö ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÁÒ Ù ØÖ ÐÐ Ì ÒÓÔ ÓÐ Ö Ø¹ÁÖÓ ¹ Ë Ø Ð ÈÓ ÒØ Ù Ð È Ò Ó ½ ¹ ¾ ¼ Ê ËÌ Ü Ö Ò Ñ Ð ÐÐ

Chi tiết hơn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9391:2012 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU Welded stee

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9391:2012 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU Welded stee TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9391:2012 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU Welded steel mesh for the reinforcement of concrete - Standard

Chi tiết hơn

Copyright by VnCFD Research Group Bài 9: Sơ đồ sai phân một chiều dạng tường minh cho hệ phương trình Hyperbol bất kì Hệ đối xứng. Tích phân n

Copyright by VnCFD Research Group Bài 9: Sơ đồ sai phân một chiều dạng tường minh cho hệ phương trình Hyperbol bất kì Hệ đối xứng. Tích phân n Bài 9: Sơ đồ sai pân ột ciều dạng tường in co ệ pương trìn Hyperbol bất kì Hệ đối xứng. Tíc pân năng lượng. Biến đổi ệ pương trìn ề dạng cín tắc. Sơ đồ sai pân. Bất đẳng tức cơ sở - Mô ìn sai pân của tíc

Chi tiết hơn

THÔNG TƯ

THÔNG TƯ BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 25 /2014/TT-BCT Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2014 THÔNG TƯ Quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở

Chi tiết hơn

K95_FO.cdr

K95_FO.cdr Ôèëòðè ñìóêàòåëíè Suction filters / FS 0.05 / Íîìèíàëåí äåáèò / Nominal flow /Q/ Ïàä íà íàëÿãàíåòî / Pressure drop Ðàáîòåí òåìïåðàòóðåí äèàïàçîí Ambient temperature from 8 to mm from 5 to 0 1 mm 0.05 Mpa

Chi tiết hơn

PHẦN I. CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT A. CÂU HỎI CHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG (90 câu) TT Nội dung câu hỏi Đáp án 1 Các hoạt động đầu tư xây dựng chịu

PHẦN I. CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT A. CÂU HỎI CHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG (90 câu) TT Nội dung câu hỏi Đáp án 1 Các hoạt động đầu tư xây dựng chịu PHẦN I. CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT A. CÂU HỎI CHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG (90 âu) TT Nội ung âu hỏi Đáp án 1 Cá hoạt động đầu tư xây ựng hịu sự điều hỉnh ủ pháp luật nào ưới đây?. Pháp luật về xây

Chi tiết hơn

Проволока стальная ГОСТ

Проволока стальная ГОСТ Ãðóïïà Â7 Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò ÏÐÎÂÎËÎÊÀ ÑÒÀËÜÍÀß ÍÈÇÊÎÓÃËÅÐÎÄÈÑÒÀß ÎÁÙÅÃÎ ÍÀÇÍÀ ÅÍÈß Òåõíè åñêèå óñëîâèÿ ÃÎÑÒ 387 General-purpose low-carbon steel wire. Specifications ÎÊÏ

Chi tiết hơn

ÂÛÁÎÐ ÐÅÄÓÊÒÎÐÎÂ / GEARBOXES SELECTION / GETRIEBEAUSWAHL SELECTION REDUCTEURS / SELECCION REDUCTOR Êàê âûáðàòü ðåäóêòîð / How to select a gearbox / Wi

ÂÛÁÎÐ ÐÅÄÓÊÒÎÐÎÂ / GEARBOXES SELECTION / GETRIEBEAUSWAHL SELECTION REDUCTEURS / SELECCION REDUCTOR Êàê âûáðàòü ðåäóêòîð / How to select a gearbox / Wi ÂÛÁÎÐ ÐÅÄÓÊÒÎÐÎÂ / GEARBOXES SELECTION / GETRIEBEAUSWAHL SELECTION REDUCTEURS / SELECCION REDUCTOR Êàê âûáðàòü ðåäóêòîð / How to select a gearbox / We wählt man en Getrebe Comment sélectonner un réducteur

Chi tiết hơn

36 CÔNG BÁO/Số /Ngày BỘ TÀI CHÍNH Số: 270/2016/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14

36 CÔNG BÁO/Số /Ngày BỘ TÀI CHÍNH Số: 270/2016/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 36 CÔNG BÁO/Số 19 + 20/Ngày 09-01-2017 BỘ TÀI CHÍNH Số: 270/2016/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độ lập - Tự o - Hạnh phú Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016 THÔNG TƯ Quy định mứ thu, hế độ thu,

Chi tiết hơn

№1 - Z6HL (Вадим)_Изм_3

№1 - Z6HL (Вадим)_Изм_3 КУПОЛЬНЫЙ ДОМ ДОБРОСФЕРА Q6HL ПРОЕКТ 4453, Россия, Тольятти, ул. 4 лет Победы, 44Б, офис 27А, тел. +7 (8482) 26-5, моб. +7 (996) 733-8-86 dobrosfera.com info@dobrosfera.com 28 Ìàðêèðîâî íûé ïëàí ïåðâîãî

Chi tiết hơn

Ńľ ż Í» żł ±«# µ ż»µ ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň Ő» ± Ľ ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň

Ńľ ż Í» żł ±«# µ ż»µ ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň Ő» ± Ľ ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň Í» żł ±«# µ ż»µ ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň Ő» ± Ľ ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ďë ďę ďňîňď Ńľ» 7 Ş ďňîňî

Chi tiết hơn

J2003.dvi

J2003.dvi Ë Á ÆÌÁ Á ÈÊÇ Ê Å Ë ÔØ Ñ Ö ¾¾ ¾¼¼ ¼ Ñ ß ½ ¼ Ñ ÇÈ ÆÁÆ Ç ÌÀ ÂÇÍÊÆ Ë ¾¼¼ κ ÖÙÑ Ö ÊÙ µ ƺ Ô Ø Ò Ö Ò µ Ë ËËÁÇÆ Á Ä ËÌÁ Ä Æ Ì ÊÊ ËÌÊÁ Ä Ê Ê Æ Ê Å Ë Ì ÀÆÁÉÍ Ë ÁÆÁÌÁÇÆË Æ ÄÁÆÃË Ö Îº ÖÙÑ Ö Æº Ô Ø Ò Îº Ù ÒÓÚ ÊÙ

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

Ìíîãîïðîôèëüíàÿ èíæåíåðíàÿ îëèìïèàäà ¾Çâåçäà ïî åñòåñòâåííûì íàóêàì Çàêëþ èòåëüíûé ýòàï ó. ãîä Çàäàíèÿ, îòâåòû è êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ 9 êëàññ

Ìíîãîïðîôèëüíàÿ èíæåíåðíàÿ îëèìïèàäà ¾Çâåçäà ïî åñòåñòâåííûì íàóêàì Çàêëþ èòåëüíûé ýòàï ó. ãîä Çàäàíèÿ, îòâåòû è êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ 9 êëàññ Ìíîãîïðîôèëüíàÿ èíæåíåðíàÿ îëèìïèàäà ¾Çâåçäà ïî åñòåñòâåííûì íàóêàì Çàêëþ èòåëüíûé ýòàï 017018 ó. ãîä Çàäàíèÿ, îòâåòû è êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ 9 êëàññ Âàðèàíò I 1. Àíäðåé, Áîðèñ è Âàëåíòèí ó àñòâîâàëè â çàáåãå

Chi tiết hơn

ÒÅÏËÎÂÛÅ ÇÀÂÅÑÛ ñ ýëåêòðè åñêèì è âîäÿíûì ïîäîãðåâîì âîçäóõà 1

ÒÅÏËÎÂÛÅ ÇÀÂÅÑÛ ñ ýëåêòðè åñêèì è âîäÿíûì ïîäîãðåâîì âîçäóõà 1 ÒÅÏËÎÂÛÅ ÇÀÂÅÑÛ ñ ýëåêòðè åñêèì è âîäÿíûì ïîäîãðåâîì âîçäóõà 1 ÒÅÏËÎÂÛÅ ÇÀÂÅÑÛ Ñ ÝËÅÊÒÐÈ ÅÑÊÈÌ ÏÎÄÎÃÐÅÂÎÌ ÂÎÇÄÓÕÀ Ïðàâèëüíî óñòàíîâëåííàÿ òåïëîâàÿ çàâåñà ñíèæàåò ïîòåðè òåïëà íà 90%, òî ñóùåñòâåííî óëó

Chi tiết hơn

.indd

.indd 86 ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Óêàçàííûå èíäåêñû óòâåðæäåíû ïðèêàçîì Ìèíñòðîéàðõèòåêòóðû ÐÁ îò 23.07.2012 ¹ 235. èçìåíåíèÿ ñòîèìîñòè èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò íà èþëü 2012 ã.: ê ñòîèìîñòè

Chi tiết hơn

Äèàôpàãìà ïîpøíÿ ïåpâè íîé êàìåpû Êîpïóñ êëàï

Äèàôpàãìà ïîpøíÿ ïåpâè íîé êàìåpû Êîpïóñ êëàï 190 83 17 3151-3510090-10 45 4321 1380 1 1 1 1 Äèàôpàãìà ïîpøíÿ ïåpâè íîé êàìåpû 18 3151-3510074 45 4321 0090 1 1 1 1 Êîpïóñ êëàïàíà óïpàâëåíèÿ 19 351307 45 9964 2025 1 1 1 1 Âèíò Ì8õ18 ñòîïîpíûé 20 3151-3510092

Chi tiết hơn

PERFORMANCE DATA SC Series 10 inch (250mm) Submersible Borehole Pumps Selection Chart

PERFORMANCE DATA SC Series 10 inch (250mm) Submersible Borehole Pumps Selection Chart PERFORMANCE DATA Selection Chart SC125 6Ê-Ê75kW 6AÊ-Ê55kW SC125 50Hz 6AAÊ-Ê55kW 5Ê-Ê55kW 5AÊ-Ê45kW 5AAÊ-Ê45kW 4Ê-Ê37kW 4AÊ-Ê37kW 4AAÊ-Ê37kW 3-Ê30kW 3A-Ê30kW 3AAÊ-Ê22kW 2-Ê22kW 2A-Ê18.5kW 2AAÊ-Ê15kW 1Ê-Ê11kW

Chi tiết hơn

PP5e _Патч-панели_Cat 5е_ITK_РЭ.ПС_изд.1.cdr

PP5e _Патч-панели_Cat 5е_ITK_РЭ.ПС_изд.1.cdr ÏÀÒ -ÏÀÍÅËÈ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ 5å Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè. Ïàñïîðò PP5e.00.2 Íàçíà åíèå è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ. Ïàò -ïàíåëè êàòåãîðèè 5å (äàëåå ïàò -ïàíåëè) òîâàðíîãî çíàêà ITK ïðåäíàçíà åíû äëÿ êîììóòàöèè àêòèâíîãî

Chi tiết hơn

Низови - Програмски језик Ц

Низови - Програмски језик Ц Íèçîâè Ïðîãðàìñêè jåçèê Ö Ìèëàí ûàòîâè Ñàäðæàj 1 Óâîä ó íèçîâå 2 3 Çàâðøíå íàïîìåíå Ìèëàí ûàòîâè () Íèçîâè 2 / 17 Óâîä ó íèçîâå Ïîjàì íèçà Íèç jå óðå åíà ñåêâåíöà ïîäàòàêà îäðå åíîã òèïà. Ìèëàí ûàòîâè

Chi tiết hơn

.indd

.indd 100 ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Óêàçàííûå èíäåêñû óòâåðæäåíû ïðèêàçîì Ìèíñòðîéàðõèòåêòóðû ÐÁ îò 31.05.2011 ¹ 189. èçìåíåíèÿ ñòîèìîñòè èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò íà ìàé 2011 ã.: ê ñòîèìîñòè

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

CÔNG TY ABC QUI TRÌNH CHUẨN Trang: 1/2 SỐ: SOP/SD/TTT-01 Ngày: Ngày áp dụng: Ban hành lần thứ:1 QUI TRÌNH TỰ THANH TRA, TỰ THANH TRA ĐỘT XUẤT Đơn vị:

CÔNG TY ABC QUI TRÌNH CHUẨN Trang: 1/2 SỐ: SOP/SD/TTT-01 Ngày: Ngày áp dụng: Ban hành lần thứ:1 QUI TRÌNH TỰ THANH TRA, TỰ THANH TRA ĐỘT XUẤT Đơn vị: CÔNG TY ABC QUI TRÌNH CHUẨN Trang: 1/2 SỐ: SOP/SD/TTT-01 Ngày: Ngày áp dụng: Ban hành lần thứ:1 QUI TRÌNH TỰ THANH TRA, TỰ THANH TRA ĐỘT XUẤT Đơn vị: ban thanh tra, phòng quản lý chất lượng Tất cả những

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Thực tập Sinh học ại c n (Practice of General Biology)

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 3 A-NAN CHẤP VÀO NHÂN DUYÊN

CHƯƠNG 3 A-NAN CHẤP VÀO NHÂN DUYÊN CHƯƠNG 3 A-NAN CHẤP VÀO NHÂN DUYÊN KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 189 Kinh văn: B ệ H & Ạ k & Ỳ o T M ị í i ặ Ẩ. ^ 3 - é i ỹ o - Ể t^ - s tiíiề iỉầ M t: o í - ỉ Ậ Ể t i í ị í o P ỉ-ịp Ạ Ỉ I ^ H ấậ-?

Chi tiết hơn

Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to St

Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to St Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to Students 1. Allow about 45 minutes for Section 3. 2.

Chi tiết hơn

Số TT Phụ lục VI BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƢƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN (Kèm theo Quyết định số /2014/Q

Số TT Phụ lục VI BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƢƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN (Kèm theo Quyết định số /2014/Q Số TT Phụ lục I BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƢƠNG MẠI, DỊCH Ụ TẠI NÔNG THÔN (Kèm theo Quyết định số /2014/QĐ-UBND ngày tháng năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu

Chi tiết hơn