hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x"

Bản ghi

1

2 hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x NË j f ua/ f ua p j a AbÑ hoñ : fë fl x ( e cñø B dl ll) (cga ll e j) ( hi N J WL e ) jq nu / jq nu, Hhw f ÕQjh pll ll Øj ll pwmé 1342 Bl. X. f./he.bl.c. S.H./18 h-01/14, a w 17/03/15 H h ZÑa hªr l f Zl (jq aè S a u NË j Z LjÑ eõqua fël Òfl Ad e) e cñ nl j a hl Bfe l cga ll Ad e ejà m Ma S j m a -----AbÑ h oñ hªr l f Zl Ae j a fë bñe Ll R z œ² jl ew S jl hù¹«a hhlz S jl f lj Z ( rœgm h coñé) fës al e j fës al j V pwmé (HC clm Ù¹l p b f ÕQjh pll ll e cñne j 1342-Bl- X f/he.bl.c. S.H/18- h-01/14 a w 17/03/15 J i la pll ll e cñne j 11017/17/2008-He.Bl.C. S.H(CE.He) f VÑ-2 a w 31/07/15 pw k Se Ll fë u Se) a w ü rl ÙÛ e p Qh (NË j f ua) (h ehñ q B dl ll, f ua p j a(f ua p j a fëlòf l f uz Ll m)

3 hªr f ecnñ-2 hou - fbf näñ h MäS j a hªr l f Zl Ae j a J gm i Nl A dl l fëd e (cçl LaÑ«L f ua L) a lm x Hhw f ÕQjh pll ll Øj ll pwmé 1342 Bl. X. f./he.bl.c. S.H./18 h-01/14 a w 17/03/15 h ZÑa hªr l f Zl (jq aè S a u NË j Z LjÑ eõqua fël Òfl Ad e) e cñ nl j a hl J f ua LaÑ«L a l Ml Ae j a fëc el clm Ù¹l f l fë r a ejà m Ma n añ (h eña S j a) pwmél fës al hªr l f Zl J gm i Nl A dl l fëc e Ll qm z 1) HC e cñ nl g m S jl Jfl Ef i š² l / NË j f ua / f ua p j al L ej A dl l -----SeÈ h e z pc A dl l pll ll (pw nôø cç ll) q a phñc eéù¹ b L h z 2) Ef i š² HC e cñ n h eña pwmé J fës a j a hl hªr l fz Ll he Hhw f q l J f lqkñ l hou mj f me Ll he z 3) N R m f ZÑa fë ç q m Ef i š² N R Hhw HC SepÇf šl L ej llj r a p de e L l gm i Nl A dl l i N Ll he z öd j œ he cga ll euj j ec N R L V k h (k c fë u Se qu)z 4) Ef i š² ay L fëcš S jl h C l AeÉ L e J S j cmm Ll he e z 5) Ef i š² Hje L e J L S Ll l Qø Ll he e k a L l fëcš S jl L e J l f r a quz 6) Ef i š² fëcš S j Hje L e J L S héhq l Ll he e k nañ j a hl J BCe pü euz 7) cç ll esü L S L e ce S j V fë u Se fs m BCe j a hl S j V cçl héhq l Ll h -----Hhw p r œ pª Sa pçfc f ua/f ua p j a L BCe j a hl g l u e a q hz 8) pçfc V b L pªø B ul HL wn b L f ua/f ua p j a ay l pi l pü ¹ iii j a hl Hm L u cç ll LjÑp Q l f u Z p q ké Ll a f lz Efl ¹ Efk š² LaÑ«fr LaÑ«L HC Ae j a fëaé q l Ll q h, S jl p lr pçf LÑ fëlòf B dl ll J e cñø B dl l Ll fë a hc el Jfl, k c Ef i š² (L) fël Òf h ZÑa LaÑhÉ pj q f me e L le, (M) fëcš S jl r a h r a p d el fë Qø L le (N) fëcš S jl h C l L e J S j cmm L le, (O) S jl Jfl BCe hl Ü L e J L S L le h Ll l fë Qø L le z HC Ae j a fëaé q ll fl N R, pçfc pq S j pll ll q a f el u eéù¹ q h Hhw pll l f ua/f ua p j al p q ké AeÉ L e J Ef i š² L HLC i h a héhq ll Ae j a c a f le z NË j f ua/f ua p j a L hªr l f Zl L S V HC Ae j a fëc el R-j pl j dé pçfæ Ll a q h, ea h HC e cñn L kñl l b L h e z p rl fc : Ae m f fë la x 1) fëlòf B dl ll, jq aè S a u NË j Z LjÑ eõqua fëlòf hôl 2) p Qh NË j f ua

4 hªr f ecnñ-3 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el SeÉ Ef i š² LaÑ«L B hce fœ Ef i š² x e j, WL e pwpc ShL XÑ ew HL E¾V ew NË j f ua fë fl x p Qh (NË j f ua)/ ehñ q B dl ll(f ua p j a) NË j f ua/ f ua p j a jq nu / jq nu, Hhw f ÕQjh pll ll Øj ll pwmé 1342 Bl. X. f./he.bl.c. S.H./18 h-01/14, a w 17/03/15 H h ZÑa hªr l f Zl (jq aè S a u NË j Z LjÑ eõqua fël Òfl Ad e) e cñ nl j a hl ejà m Ma S j m a Bj L hepªse L l hªr-f fëc el Ae l d S e Cz Eš² e cñ nl u h ZÑa plm nañ j e Qm a h dé b Lh J nañ Mm f LaÑ«f rl hªr f h a ml A dl l b L hz œ² jl ew S jl hù¹«a hhlz* S jl f lj Z ( rœgm h coñé)* fës al e j fës al j V pwmé (*Ef i š² S jl hhlz c a e f l m f ua HC L S p q ké L l S j pwœ² ¹ abé f lz Ll h, Ef i š² - f lh l fë a phñ ejà N R pwmé u 50, phñ dl 200 f a f lez phñ nr jn el p b pjeä u HC fël Òfl r œ phñ ejà pwmé hy d ec) a w ÙÛ e ü rl (Ef i š² ) (NË j f ua, f ua p j a)

5 hªr f ecnñ-4 hou - fbf näñ h MäS j a hªr l f Zl Ae j a J gm i Nl A dl l fëd e j ml hªr-f e j, fw/ü j, WL e, Sh L XÑ ew: ew: a lm x Hhw f ÕQjh pll ll Øj ll pwmé 1342 Bl. X. f./he.bl.c. S.H./18 h-01/14 a w 17/03/15 h ZÑa hªr l f Zl (jq aè S a u NË j Z LjÑ eõqua fël Òfl Ad e) e cñ nl j a hl J f ua LaÑ«L a l Ml Ae j a fëc el clm Ù¹l f l fë r a ejà m Ma n añ (h eña S j a) pwmé, fës al hªr l f Zl J gm i Nl A dl l fëc e Ll qm ef i š² L( e j, fw/ü j, WL e, Sh L XÑ ew, HÉ L E¾V ew)z 1) HC e cñ nl g m S jl Jfl Ef i š² l/ NË j f ua / f ua p j al L ej A dl l ---- SeÈ h e z pc A dl l pll ll (pw nôø cç ll) q a phñc eéù¹ b L h z 2) Ef i š² HC e cñ n h eña pwmé J fës a j a hl hªr l fz Ll he Hhw f q l J f lqkñ l hou mj f me Ll he z 3) N R m f ZÑa fë ç q m Ef i š² N R Hhw HC SepÇf šl L ej llj r a p de e L l gm i Nl A dl l i N Ll he z öd j œ he cga ll euj j ec N R L V k h (k c fë u Se qu) Hhw hecga ll euj Ae p l f el u hepªse Ll a q h z 4) Ef i š² ay L fëcš S jl h C l AeÉ L e J S j cmm Ll he e z 5) Ef i š² Hje L e J L S Ll l Qø Ll he e k a L l fëcš S jl L e J l f r a quz 6) Ef i š² fëcš S j Hje L e J L S héhq l Ll he e k nañ j a hl J BCe pü euz 7) cç ll esü L S L e ce S j V fë u Se fl m BCe j a hl S j V cçl héhq l Ll h -----Hhw p r œ pª Sa pçfc f ua/f ua p j a L BCe j a hl g l u e a q hz 8)- Ef i š² f ÕQjh pll ll e cñ nl 4036(22)-Bl. X/ f/he.bl.c. S.H/18Hp-07/06 -pppa w-20/08/15 h flhañ L m pw n da e cñ nl edñ la q l j pl f lqkñ -lrz hr Zl ooojs l -----m i Ll h ( fë LLm Z h ZÑa pjup j hé f )z Bl L e A a lš² js l e cju pppq mj p l, L Ve nl pj q fë LLme j a hl cju q hz 9) 90% A dl N R hy Q u l M a f l m j pl js l AhÉ qa b L hz 75-90% na w nl r œ ooohc js l AdÑ wn q u k hz 75% e Q N R hy Q m HC js l fëc e hå Ll q hz fë LLmeo j a hl eu ja f lqkñ e Ll m HC js ll q lj f hñ š² q ll AdÑ w n f lza q hz E õmé j pl js l ppfëc el f hñ S ha N Rl pwmé pçfñ L Efk š² LaÑ«fr fë u Se u pwn fœ c hez 10) Ef i š² J l f uzl l l j dé gm J L W j mél i N i N ( ms S jl r œ msc a k š²oq h) Øj ll pwmé 1342 Bl. X. f./he.bl.c. S.H./18 h-01/14 a w 17/03/15 j a hl edñ la q hz Efl ¹ Efk š² LaÑ«fr LaÑ«L HC Ae j a fëaé q l Ll q h, S jl p lr pçf LÑ fëlòf B dl ll J e cñø B dl l Ll fë a hc el Jfl, k c Ef i š² (L) fël Òf h ZÑa LaÑhÉ pj q f me e L le, (M)fËcš S jl r a h r a p d el fë Qø L le (N) fëcš S jl h C l L e J S j cmm L le, (O) S jl Jfl BCe hl Ü L e J L S L le h Ll l fë Qø L le z HC Ae j a fëaé q ll fl N R, pçfc pq S j pll ll q a f el u eéù¹ q h Hhw pll l f ua/f ua p j al AeÉ L e J Ef i š² L HLC i h a héhq ll Ae j a c a f le z NË j f ua/f ua p j a L hªr l f Zl L S V HC f fëc el ae-j pl j dé pçfæ Ll a q h, ea h HC e cñn L kñl l b L h e z fë fl, fëc el l l p rl fc/ e j: Ae m f fë la x 1) fëlòf B dl ll, jq aè S a u NË j Z LjÑ eõqua fëlòf hôl 2) p Qh NË j f ua 3) fë fl(e j, fw/ü j, WL e, Sh L XÑ ew)

L mu N, Ešl ce Sf l fe pà al në Zl fëbj h oñ i añ pwœ² ¹ fë u Se u abé hm nr hoñ Phone : (03523) / FAX : (03523) - 25

L mu N, Ešl ce Sf l fe pà al në Zl fëbj h oñ i añ pwœ² ¹ fë u Se u abé hm nr hoñ Phone : (03523) / FAX : (03523) - 25 L mu N, Ešl ce Sf l fe - 733129 pà al në Zl fëbj h oñ i añ pwœ² ¹ fë u Se u abé hm 2019-20 nr hoñ Phone : (03523) - 258030 / 258100 FAX : (03523) - 258030 Website : kaliyaganjcollege.ac.in Admission Link

Chi tiết hơn

p ja Sm p s Su L m e Y L pe eh p a l m fe x p j ll /62/S p/eæue 09 j 2019 l S ØVÌLªa fô Vl Possession qù¹ ¹l e cñn hm /LlZ u, fôv qù¹ ¹l glj

p ja Sm p s Su L m e Y L pe eh p a l m fe x p j ll /62/S p/eæue 09 j 2019 l S ØVÌLªa fô Vl Possession qù¹ ¹l e cñn hm /LlZ u, fôv qù¹ ¹l glj Sm p s Su L m e Y L pe eh p a l m fe p j ll-8372 3917/62/S p/eæue 09 j 2019 l S ØVÌLªa fô Vl Possession qù¹ ¹l e cñn hm /LlZ u, fôv qù¹ ¹l glj Hhw j-2019 j pl fôv qù¹ ¹l p XEm fëlz fëpw N 1z Sm p s' a

Chi tiết hơn

Sm p s A h pe -fðaé ul p f e... A jñ A gp pñ q E Sw fð Sƒ A f XV e iðl 2018 jolshiriabashon.com

Sm p s A h pe -fðaé ul p f e... A jñ A gp pñ q E Sw fð Sƒ A f XV e iðl 2018 jolshiriabashon.com Sm p s A h pe -fðaé ul p f e... A jñ A gp pñ q E Sw fð Sƒ A f XV e iðl 2018 jolshiriabashon.com fð Sƒ A f XV 01 e iðl-30 e iðl 2018 1z e iðl 2018 H fðlòf h Ù¹h u e hn LR C ah QL fc rf Nªq a q u Rz j ee

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

untitled

untitled السبت ٢ محليات تحقيق ٣ ٤ محليات مقالات بلدي ٨ أمة ﻣﺤﻠﻴﺎ ت ١٠ اﻟﺴﺒﺖ ذي اﻟﻘﻌﺪة 47 ﻫ - أﻏﺴﻄﺲ - 6 اﻟﺴﻨﺔ - 45 اﻟﻌﺪد 558 اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺘﻨﺰه اﻟﺠﻬﺮاء وﻣﺘﻨﺰه اﻷﺣﻤﺪي وﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻠﻬﺎ

Chi tiết hơn

Weaning Teaching your baby to enjoy good food. Bengali h Ll c d R s e Bfe l nö L i m M h l Ef i N Ll a nm e

Weaning Teaching your baby to enjoy good food. Bengali h Ll c d R s e Bfe l nö L i m M h l Ef i N Ll a nm e Weaning Teaching your baby to enjoy good food. Bengali h Ll c d R s e Bfe l nö L i m M h l Ef i N Ll a nm e Bfe l nö L i m M h l Ef i N Ll a nm e h Ll c d R s e l pju V qm nö cl i m M h l Ef i N Ll a nm

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP.. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự biến thiên điện tích, dòng điện trong mạch dao động. + Năng lượng điện từ trong mạch dao động

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

1 & 1 ) ) )! ) ) ) 0!) 1)+,-.,)),! "# $ %&' & % %& & % Q ", PQR Y `7 < c#rhist 摇 QI3UVb [U VWY 9 3?N%% PQRJK $

1 & 1 ) ) )! ) ) ) 0!) 1)+,-.,)),! # $ %&' & % %& & % Q , PQR Y `7 < c#rhist 摇 QI3UVb [U VWY 9 3?N%% PQRJK $ &! 0!,-,,!"# $%&'&% %&&% Q ",PQRY`< #RHIST QI3UV[UVWY 3?N%%PQRJK$!", #$ % &0%0&0,(,,& $ (* %IV & J*,-I %&', &,!&,3: " V ( &' 5 P ",PQR$Y Y$P_,,:3 `N`` XJKM \UVWQR$:E$ >?6Y6(\UYVW` P_ ` 0([G QR,,: :U?,`

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U /& ) NL &4 L L L /L _M:4 (( O ( GY/&3,$#)A Q S/)C-Y L R T)LVO S ) ( C M T ) G N ( MM (( ) Y(G ( T GO8)7M )G ( ) T)8 # "#$ 3 %&'8+#&'#### %%%'4:&4( &&'& #%&'' "&'$&#" 3+ 4 +( %"' @@%' %%'- ' C%$''%+:$$'-$'%%'

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

iii08.dvi

iii08.dvi Fº OK = OK FK/FK = KL/K L O º F T ¹ KLM TK = TL = TM ¹ ý ¹ ½½ºº ¹ º ¹ º ½¼º þ ¹ ¹ ¹ º ¹ 6 º º ¹ º ¹ º ¹ º ¹ ¹ º º µ ÁÁÁ¹ þ ÁÎ üü ÁÎ þ T C T F C TT O ¹ º C TT T (KLM)º TK TL TM º TK = TL TM º = º ½¼ ü þ

Chi tiết hơn

e h cu hcé mu p j a SJql e h cu hcé m ul où nëz ehñ Qe fl r l hhlz e h cu hcé m ul f llòfe f lqu x 1986 p el S a u nr e a Ae p l L¾cÊ u pll l S

e h cu hcé mu p j a SJql e h cu hcé m ul où nëz ehñ Qe fl r l hhlz e h cu hcé m ul f llòfe f lqu x 1986 p el S a u nr e a Ae p l L¾cÊ u pll l S e h cu hcé mu p j a SJql e h cu hcé m ul où nëz ehñ Qe fl r l hhlz - 2020 e h cu hcé m ul f llòfe f lqu x 1986 p el S a u nr e a Ae p l L¾cÊ u pll l SJql e h cu hcé mu ÙÛ fe L lz c nl 28 V l SÉ J 7 V L¾cÊn

Chi tiết hơn

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\ 7. '\ U rt T ij t T\ ].!l Ī. āā\t.f. tt sl. U \ t! ÂA rv.ê A Ạ J t! A N. U \ U d Tt\ '6 fq U!i F dtt N. U'\ f, T fl! AA! '6 f+ Y' à. i ii '! (ii ô;, 1! r;.'j:u U';ci) n * ly. U!V:rtcèàiu 't? (r '! i::

Chi tiết hơn

GGabrieli_OJesu.capx

GGabrieli_OJesu.capx Can 2.Chrus esu mi dulcissime ; Givanni Gabrieli 1553 1612 Qa Vx exta vx ctava vx ; A Q; Ą Q; Al Tenr eptima vx Basis 7 1.Chrus ; Ą Q; ĄQ; E Q ; e su su mi su su. R mi dul mi. R mi. cis dul cis ( Q). si

Chi tiết hơn

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH Đ CH NH TH C KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 0 THPT NĂM HỌC 00 0 Môn thi: TOÁN Th i ian à ài: 0 h h n h i ian ia 3 x 3 Bài. (,0 điểm)ch i u hức A x x x. R ọn i u hức A.. T nh i c a

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu húng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của một điểm đối với hai đường tròn ho hai đường tròn không

Chi tiết hơn

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1 rr) lf) r r) r l ( rrr C!C! d\\\\\\\.t.(r$ A A A óq $A ra (A dotr)rf.-oo-or$ d(f)rcacf)o)c!cocdc!í) ^91 -i gl..e.1.e.e.-e -,; J b :6 r b -,i b r O)..:: 'i rj.j;. -.I t"t 2 ru É. c) 2 (.) C) 6' E g È9 R

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 0) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 07 08 Môn Toán Khối Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Cho hàm số y Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Chi tiết hơn

Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập)

Ôn tập Toán 7  học kỳ II (Phần bài tập) Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập) A) THỐNG KÊ Câu 1) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau: Điểm số Tần số 0 2 5

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1.D 2.C 3.A 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.B 10.A 11.A 12.D 13.D 14.C 15.C 16.B 17.A 18.A 19

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1.D 2.C 3.A 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.B 10.A 11.A 12.D 13.D 14.C 15.C 16.B 17.A 18.A 19 Đáp án.d.c.a 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.B 0.A.A.D.D 4.C 5.C 6.B 7.A 8.A 9.A 0.C.B.C.D 4.B 5.C 6.B 7.B 8.C 9.C 0.C.B.D.D 4.A 5.B 6.A 7.C 8.D 9.D 40.A Nếu A và B nằm ở hai bên (về hai phía) của điện tích gây

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức

Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức [ فيتنامية Vietnamese ] Tiếng Việt Biên soạn Abu Zaytune Usman Ibrahim Kiểm duyệt: Abu Hisaan Ibnu Ysa 2014-1436 الصدقة وزيادة احلسنات «باللغة الفيتنامية» مجع وترتيب: أبو زيتون

Chi tiết hơn

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N(

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N( ! DA HOC QUOC GA HA N(H TRUONG D HQC CONG NGH C(>NG HOA xa H(> CHU NGHi}\ VT NAM D(}c p - Tq do - H,nhl phuc S6: QD-DT QUYETDJNH Ha N(Ji, ngay AD thang 10 niim 2017 v vic duyt diu kin va danh sach sinh

Chi tiết hơn

687 ^dz c / ix j (s> /f~~v4 Cyy~iiÆ^ <_^ ia J j M-<f e tx - f( L. A^ ~ (VIUUI&L j 0 '" v 'V ^_A_jU-e^/> é í Cx^yicu^j^Ár U^X-Ciy^ <^"M_ jtjj Oi^L^Xo O

687 ^dz c / ix j (s> /f~~v4 Cyy~iiÆ^ <_^ ia J j M-<f e tx - f( L. A^ ~ (VIUUI&L j 0 ' v 'V ^_A_jU-e^/> é í Cx^yicu^j^Ár U^X-Ciy^ <^M_ jtjj Oi^L^Xo O 687 dzc x j (> f~~v4 C~Æ _ j Mf e tx f( L. ~ (VUU&L j 0 '" v 'V jue> é í CxcjÁr UXC "M_ jtjj OLXo O v trw LCínrU í VÍjrtrtT' (4>fl V Le m \j L U Á C L C j > tjá H * djotltí C cx_ O* «X U T o í fd L t t

Chi tiết hơn

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4 4 5 201710 UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 P RS L T ,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 K 4 B.D# TU 9?@Z! B 7 A B,- FM, -)*, A 4 B b 5:9 F b B B P, B CD 10%, E 49%, 9 1050.5m B? @ Z!,

Chi tiết hơn

Phân tích các bài toán giải tích trong kì thi Olympic toán sinh viên TS. Lê Phương Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Ngày 25 tháng 12 năm 2016

Phân tích các bài toán giải tích trong kì thi Olympic toán sinh viên TS. Lê Phương Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Ngày 25 tháng 12 năm 2016 Phân tích các bài toán giải tích trong kì thi Olympic toán sinh viên TS. Lê Phương Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Ngày 5 tháng năm 6 Mục lục Kiến thức cơ sở 4. Giải bài toán Olympic như thế nào....................

Chi tiết hơn

Ńľ ż Í» żł ±«# µ ż»µ ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň Ő» ± Ľ ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň

Ńľ ż Í» żł ±«# µ ż»µ ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň Ő» ± Ľ ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň Í» żł ±«# µ ż»µ ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň Ő» ± Ľ ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ďë ďę ďňîňď Ńľ» 7 Ş ďňîňî

Chi tiết hơn

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o!"$#%'&(& )+*-,/. 02143%57681:92;=@? *-A 6B0 ty l^q qs lcn gi c Ec ty lq qs lcn j gice j j j j j j j j j IKJMLNPORQS TVUNPORQVS Ec j TVUNPORQVSWS E tv

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

2017 : msjmeeting-2017sep-11i002 Ding-Iohara-Miki ( ) 1. Ding-Iohara-Miki - - [1, 2] [3, 4] gl(1) [5] 2 2 q- [6] q-w N [7, 8] [9] [10] W 1

2017 : msjmeeting-2017sep-11i002 Ding-Iohara-Miki ( ) 1. Ding-Iohara-Miki - - [1, 2] [3, 4] gl(1) [5] 2 2 q- [6] q-w N [7, 8] [9] [10] W 1 2017 : msjmeeting-2017sep-11i002 Ding-Iohara-Miki 1. Ding-Iohara-Miki - - [1, 2] [3, 4] gl1 [5] 2 2 q- [6] q-w N [7, 8] [9] [10] 2. - - 2.1. W 1+ - - [1, 2] [3, 4] z C D := z d dz z Dk z n = z n D + n

Chi tiết hơn

DH2.dvi

DH2.dvi ÅÈ Â Ù ½ ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÈÖ Ñ Ö Ô ÖØ ½º µ J(α ÒÓÒ Ú Ö α Ð Ö ÕÙ º Ë Ø Ö (P,Q J(α (P Q(α = 0º (P,Q K[X] J(α,(PQ(α = P(αQ(α = 0 = Q(αP(α = (QP(α Ö Q(α = 0 J(α Ø ÙÒ Ðº K[X] Ø ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒ ÙÜ ÓÒØ ÔÖ Ò Ô ÙÜ J(α =

Chi tiết hơn

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf ! "! # $ # & ' ( ) * # + #,! - -. / 0 # 1 2 & ) 3. 4! 5. # 6 7 8 9 : ; 8 < = >? @ A B C D E B F G H I F J D @ A D G D K H F L B M D F H E D? J N E J M O I H B I H @ G D F J @ G D E D? C J H C E D C H F

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG KHOA HỌC MÁY TÍNH Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM _ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 15 /2019/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 11 tháng 9

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM _ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 15 /2019/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 11 tháng 9 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM _ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 15 /2019/TT-BTNMT ---------- Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2019 THÔNG TƯ Quy định về tổ chức và hoạt động

Chi tiết hơn