ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN"

Bản ghi

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Thực tập Sinh học ại c n (Practice of General Biology) - Mã số học phần: SP Số tín chỉ học phần : 01 tín chỉ - Số tiết học phần : 30 tiết thực hành. 2. Đ n vị phụ trách học phần: - Bộ môn : Sư phạm Sinh học - Khoa: Khoa Sư Phạm 3. Điều kiện tiên quyết: không 4. Mục tiêu của học phần: 4.1. Kiến thức: i u r h n iến th c thu ết về những ngu ên và quá trình sinh học có iên quan đến tế ào i tru ền và tiến hóa th ng qua thực nghi m Biết gi i thích đ ng đ n n ch t c a hi n tư ng quan sát trong thí nghi m và hi n tư ng trong thế gi i s ng Biết và v n ng các ư c c a 1 phư ng pháp thực nghi m trong trư ng h p c th tình hu ng gi thu ết trí thí nghi m quan sát gi i thích ết qu iên h thực ti n 4.2. K n n R n u n phư ng pháp th thu t thực hi n tiêu n tạm th i R n u n n ng nh n iết v n đề n ng trí thí nghi m n ng quan sát nh n i n đ nh anh ghi nh n ết qu Biết ch c n ng và ngu ên t c s ng t ng oại ng c thiết thí nghi m hóa ch t R n u n n ng v hình th o ngu ên t c trong Sinh học Có h n ng tự học t p sáng tạo và h p tác R n u n tư u v n ng ph n tích t nr h p đánh giá 4.3. Thái ộ R n u n tính ỷ u t trong học t p ch p hành nội qui học t p ở phòng thí nghi m R n u n tinh thần h p tác B i ư ng tư u hoa học quan đi m u v t i n ch ng B i ư ng òng sa mê nghiên hoa học và Sinh học êu thích hám phá thế gi i Sinh học có th c o v thiên nhiên 5. Mô tả tóm tắt nội dun học phần: Gi p sinh viên hi u r h n iến th c thu ết iên h thực ti n và v n ng đ gi i thích ết qu thí nghi m iên h thực ti n và gi i thích hi n tư ng quan sát trong thực

2 ti n đ i s ng trong thế gi i s ng R n u n n ng nghiên c u hoa học i ư ng tư u hoa học và tinh thần ham mê nghiên c u hoa học 6. Cấu trúc nội dun học phần: Nội dun Số tiết Mục tiêu Bài 1. Kính hi n vi và ính p 1.1 C u tạo ính hi n vi ính p 1.2 Ngu ên t t s ng ính hi n vi ính p 1.3 Quan sát tiêu n h ng cầu cóc ư i ính hi n vi 1.4 Quan sát mẫu ch n cào cào ư i ính p Bài 2. C u tạo tế ào động v t và thực v t 2.1 Thực hi n tiêu b n đ quan sát tế bào thực v t 2.2 Thực hi n tiêu b n quan sát tế bào động v t 2.3 Thực hi n tiêu b n đ quan sát l c ạp 2.4 Thực hi n tiêu b n đ quan sát s c ạp 2.5 Thực hi n tiêu b n đ quan sát bột ạp 2.6 Thực hi n tiêu b n đ quan sát không bào co bóp 2.7 Thực hi n tiêu b n đ quan sát đi m m t và nhân Bài 3. Sự thẫm th u ở tế ào thực v t 3.1. ác đ nh ho ng n ng độ ch ào th ng qua quan sát hi n tư ng co ngu ên sinh 3.2. i n tư ng hoàn ngu ên Bài 4. Kh o sát hi n tư ng quang h p và sự tạo thành tinh ột trong quang h p 4.1 Thí nghi m nghi m ch ng hi n tư ng quang h p 4.2 Thí nghi m nh hưởng c a cư ng độ ánh sáng vào sự quang h p 4.3 Thí nghi m nh hưởng c a nhi t độ vào sự quang h p 4.4 Thí nghi m nh hưởng c a n ng độ CO 2 vào sự quang h p 4.5 Thí nghi m ch ng minh sự tạo thành tinh ột. Bài 5. Sự ên m n ỵ hí 5.1 Thí nghi m 1: Ch ng minh quá trình h h p x ra thông qua CO 2 sinh ra t ung ch đư ng m n 5.2 Thí nghi m 2: Ch ng minh nhi t độ phù h p cho sự hoạt động c a m n Bài 6. Ngu n g c sự s ng 6.1. Xem phim 6.2. Thực nghi m: thực hi n tiêu n hi n vi 7. Ph n pháp iản dạy: - Phư ng pháp gi ng ạ thực nghi m - Di n gi ng ết h p v n đáp - Phư ng pháp th o u n nhóm , 4.1.3, 4.2, 4.3

3 8. Nhiệm vụ của sinh viên: Sinh viên ph i thực hi n các nhi m v như sau: - Tham gia đầ đ 100% gi thực hành và có áo cáo ết qu. - Thực hi n đầ đ các ài t p nhóm/ ài t p và đư c đánh giá ết qu thực hi n. - Tham ự thi ết th c học phần. - Ch động tổ ch c thực hi n gi tự học. 9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 9.1. Cách ánh iá Sinh viên đư c đánh giá tích ũ học phần như sau: TT Điểm thành phần Quy ịnh Trọn số Mục tiêu 1 Đi m ài ph c - Thực hi n ph c trình th o êu 4.1, 4.2, 4.3 trình cầu c a t ng ài 2 Đi m thi ết th c học phần 9.2. Cách tính iểm - Tham gia 100% s gi - Thi thực hành và v n đáp - Tham ự đ 100% gi thực hành - B t uộc ự thi 4.1, 4.2, Đi m đánh giá thành phần và đi m thi ết th c học phần đư c ch m th o thang đi m 10 t 0 đến 10 àm tròn đến một chữ s th p ph n - Đi m học phần à tổng đi m c a t t c các đi m đánh giá thành phần c a học phần nh n v i trọng s tư ng ng Đi m học phần th o thang đi m 10 àm tròn đến một chữ s th p ph n sau đó đư c qu đổi sang đi m chữ và đi m s th o thang đi m 4 th o qu đ nh về c ng tác học v c a Trư ng 10. Tài liệu học tập: Thôn tin về tài liệu Số n ký cá biệt [1] Bài gi ng Thực t p Sinh học đại cư ng tài i u Bộ m n SP Sinh học iên soạn [2] Bài gi ng Sinh học đại cư ng A1 [3]Bài gi ng Sinh học đại cư ng 2 [4] Sinh học ại c n / Phan Cự Nh n à Nội: N B Đại học Sư phạm / Nh121/T 1 [5] Sinh học ại c n / Phạm Thành ổ à Nội: N B Đại học qu c gia / 450/2000 Chưa có TT L MFN: MFN: H ớn dẫn sinh viên tự học: Tuầ n Nội dun Thực hành (tiết) Nhiệm vụ của sinh viên

4 1 Bài 1: Kính hiển vi và kính lúp 1.1 C u tạo ính hi n vi ính lúp 1.2.Ngu ên t t s ng ính hi n vi ính p 1 3 Quan sát tiêu n h ng cầu cóc ư i ính hi n vi 1 4 Quan sát mẫu ch n cào cào ư i ính p 1 5 C u tạo ính hi n vi ính lúp 2 Bài 2: Cấu tạo tế bào ộn vật và thực vật 2 1 Thực hi n tiêu b n đ quan sát tế bào thực v t 2 2 Thực hi n tiêu b n quan sát tế bào động v t 2 3 Thực hi n tiêu b n đ quan sát l c ạp 2 4 Thực hi n tiêu b n đ quan sát s c ạp 2.5. Thực hi n tiêu b n đ quan sát bột ạp 2 6 Thực hi n tiêu b n đ quan sát không bào co bóp 2.7. Thực hi n tiêu b n đ quan sát đi m m t và nhân 3 Bài 3: Sự thẫm thấu tế bào thực vật 3.1. ác đ nh ho ng n ng độ ch ào th ng qua quan sát hi n tư ng co ngu ên sinh 3.2. i n tư ng hoàn ngu ên 4 Bài 4: Khảo sát hiện t ợn quan hợp và sự tạo thành tinh bột tron quan hợp 4.1. Thí nghi m nghi m ch ng hi n tư ng quang h p 4.2. Thí nghi m nh hưởng c a 5 Nghiên c u trư c: + Tài i u [1] + Tra c u nội ung hái quát về c u tạo và cách s ng ính hi n vi kính lúp. 5 - Tham h o [1]: ài 2 - oạt động c a sinh viên: th i quan sát tế ào động v t thực v t và các ào quan vẽ hình + Phân i t tế ào động v t và thực v t + Viết ài ph c trình. 5 - Tham h o [1]: ài 3 - Tham h o [2]: Sự trao đổi ch t qua màng tế ào th i quan sát hi n tư ng co ngu ên sinh và hoàn ngu ên. Vẽ hình + ác đ nh ho ng n ng độ m i trư ng đ ng trư ng + ác đ nh ho ng n ng độ ch ào + Gi i thích hi n tư ng co ngu ên sinh và hoàn ngu ên + Viết ài ph c trình - Tham h o [1]: ài 2 + Mỗi nhóm g m 3 sinh viên ph n c ng nhi m v trí thí nghi m nhằm h o sát hi n tư ng quan h p và ch ng minh nh

5 5 6 cư ng độ ánh sáng vào sự quang h p 4.3. Thí nghi m nh hưởng c a nhi t độ vào sự quang h p 4.4. Thí nghi m nh hưởng c a n ng độ CO2 vào sự quang h p 4.5. Thí nghi m ch ng minh sự tạo thành tinh ột Sự ên m n ỵ hí 5 1 Thí nghi m 1: Ch ng minh quá trình h h p x ra th ng qua CO 2 sinh ra t ung ch đư ng m n Thí nghi m 2: Ch ng minh nhi t độ phù h p cho sự hoạt động c a m n Ngu n g c sự s ng 6.1. Xem video 6.2. Thực nghi m: thực hi n tiêu n hi n vi s ng TL. HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG KHOA/GIÁM ĐỐC VIỆN/ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM hưởng c a cư ng độ ánh sáng nhi t độ n ng độ CO 2 đến quang h p. + Gi i thích ết qu c a thí nghi m ch á p + Viết ài ph c trình. Nghiên c u trư c: + Tài i u [1] + Tra c u nội ung sự h h p c a sinh v t + Đọc thêm tài i u [ ] về nội dung trên. 5 - Tham h o [1]: ài 6 - Tham h o [2]: Ngu n g c sự s ng + Xem video th i quan sát đại i n tế ào Pro ar ot và Eu ar ot Vẽ hình + V hình: c phát sinh sinh gi i + Viết ài ph c trình Cần Th, ngà tháng n m 20 TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Đông: 'Đường đời mưa bay gió cuốn' Jason Gibbs viết cho BBC Tiếng Việt - 23 tháng Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông từng là sĩ quan Bộ binh củ

Nguyễn Văn Đông: 'Đường đời mưa bay gió cuốn' Jason Gibbs viết cho BBC Tiếng Việt - 23 tháng Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông từng là sĩ quan Bộ binh củ Nguyễn Văn Đông: 'Đường đời mưa bay gió cuốn' Jason Gibbs viết cho BBC Tiếng Việt - 23 tháng 3 2018 Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông từng là sĩ quan Bộ binh của Quân lực Việt Nam Cộng hòa Tôi c g à n i chuyện i

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Đồ án nền móng công trình (tiếng Anh) Foundation Engineering

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành Văn học trình độ đại học (Ban hành kèm theo Quyết định số 1954A/QĐ-ĐHAG ngày 27/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành Văn học trình độ đại học (Ban hành kèm theo Quyết định số 1954A/QĐ-ĐHAG ngày 27/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại CHƯƠNG RÌNH GÁO DỤC ĐẠ HỌC Ngành ăn học trình độ đại học (Ban hành kèm theo Quyết định số A/QĐ-ĐHAG ngày //0 của Hiệu trưởng rường Đại học An Giang) A. HÔNG N ỔNG QUÁ (GENERAL NFORMAON). ên chương trình

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOẢNG SẢN Ả CƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /2018/TB-ACM V/v: Báo cáo tài ch

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOẢNG SẢN Ả CƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /2018/TB-ACM V/v: Báo cáo tài ch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOẢNG SẢN Ả CƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1408.01/2018/TB-ACM V/v: Báo cáo tài chính đã soát xét bán niên Bắc Giang, ngày 14 tháng 08

Chi tiết hơn

UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HCM TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HCM TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HCM TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG NGÀNH: CNKT CƠ KHÍ KHOA: CƠ KHÍ CHƢƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Chi tiết hơn

Ũ HỊ THÚY NGÂN VẬN D NG D Y HỌC GIẢI QUYẾT VẤN Ề HƢƠN ÂN ẰNG VÀ CHUYỂN NG CỦA VẬT RẮN B Ƣ ƢƠ CÂN Ơ VINH, M 2012

Ũ HỊ THÚY NGÂN VẬN D NG D Y HỌC GIẢI QUYẾT VẤN Ề HƢƠN ÂN ẰNG VÀ CHUYỂN NG CỦA VẬT RẮN B Ƣ ƢƠ CÂN Ơ VINH, M 2012 Ũ HỊ THÚY NGÂN VẬN D NG D Y HỌC GIẢI QUYẾT VẤN Ề HƢƠN ÂN ẰNG VÀ CHUYỂN NG CỦA VẬT RẮN B Ƣ ƢƠ CÂN Ơ VINH, M 2012 B GIÁO D Ƣ O I H C VINH ƢƠ Ơ Chuyên ngành : ý luận và phƣơng pháp dạy học môn ật lí Mã số

Chi tiết hơn

CHÍNH PHỦ Số: 32/2015/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH Về quản lý chi

CHÍNH PHỦ Số: 32/2015/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH Về quản lý chi CHÍNH PHỦ Số: 32/2015/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ngành Sư phạm Sinh học - Trình độ đại học A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION) 1. Tên chương trình đào tạo Sư phạm Sinh

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ngành Sư phạm Sinh học - Trình độ đại học A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION) 1. Tên chương trình đào tạo Sư phạm Sinh CHƯƠNG RÌNH GÁO DỤC Ngành Sư phạm Sinh học - rình độ đại học A. HÔNG N ỔNG QUÁ (GENERAL NFORMAON) 1. ên chương trình đào tạo Sư phạm Sinh học (tiếng iệt). ên chương trình đào tạo Biology eacher Education

Chi tiết hơn

BỘ X Â Y DỰ NG TỎNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 77/TCT-HĐQT Hà Nội, ngày 15 tháng 05

BỘ X Â Y DỰ NG TỎNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 77/TCT-HĐQT Hà Nội, ngày 15 tháng 05 BỘ X Â Y DỰ NG TỎNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 77/TCT-HĐQT Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2019 TH Ồ N G BÁO NGHỊ QUYẾT HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ

Chi tiết hơn

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI MINH LAND Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Tp. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2019 QUY CHẾ HOẠT

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI MINH LAND Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Tp. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2019 QUY CHẾ HOẠT CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI MINH LAND Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Tp. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2019 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG SÀN GIAO DỊCH THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WWW.KHAIMINHLAND.VN

Chi tiết hơn

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Phần 1. Hệ thống Âm và Chữ trong chương trình TV1.CGD: s R Ṙ J s R Ṙ R ᦙ 쳌 R Ṙ

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Phần 1. Hệ thống Âm và Chữ trong chương trình TV1.CGD: s R Ṙ J s R Ṙ R ᦙ 쳌 R Ṙ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Phần 1. Hệ thống Âm và Chữ trong chương trình TV1.CGD: s R Ṙ J s R Ṙ R ᦙ 쳌 R Ṙ Ṙᦙ Ṙ a, ă, â, b, c, ch, d, đ, e, ê, g, gi, h, i, kh,

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: CÂY RAU (Vegetable production) - Mã số học phần : NN187

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ngành Văn học - Trình độ đại học A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION) 1. Tên chương trình đào tạo Văn học (tiếng Việt) 2

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ngành Văn học - Trình độ đại học A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION) 1. Tên chương trình đào tạo Văn học (tiếng Việt) 2 CHƯƠNG RÌNH GÁO DỤC Ngành ăn học - rình độ đại học A. HÔNG N ỔNG QUÁ (GENERAL NFORMAON). ên chương trình đào tạo ăn học (tiếng iệt). ên chương trình đào tạo Literature (tiếng Anh). rình độ đào tạo Đại

Chi tiết hơn

Số TT Phụ lục VI BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƢƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN (Kèm theo Quyết định số /2014/Q

Số TT Phụ lục VI BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƢƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN (Kèm theo Quyết định số /2014/Q Số TT Phụ lục I BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƢƠNG MẠI, DỊCH Ụ TẠI NÔNG THÔN (Kèm theo Quyết định số /2014/QĐ-UBND ngày tháng năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu

Chi tiết hơn

CHÍNH PH : 910/1997/Q -TTg NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p T do H nh phúc Hà N i, ngày 24 tháng 10 n m 1997 QUY T NH C A TH T NG CHÍNH PH vi c p

CHÍNH PH : 910/1997/Q -TTg NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p T do H nh phúc Hà N i, ngày 24 tháng 10 n m 1997 QUY T NH C A TH T NG CHÍNH PH vi c p CHÍNH PH : 910/1997/Q -TTg NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p T do H nh phúc Hà N i, ngày 24 tháng 10 n m 1997 QUY T NH C A TH T NG CHÍNH PH vi c phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h

Chi tiết hơn

Vì ngh a vì tình 1 Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nê

Vì ngh a vì tình 1   Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nê Vì ngh a vì tình 1 www.hobieuchanh.com Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nên ch en en, ch ; m t c g i s ng nên kho nh t t, kho

Chi tiết hơn

binhnguyenloc.com 1 a êm Tr ng S p Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m

binhnguyenloc.com 1 a êm Tr ng S p Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m binhnguyenloc.com 1 Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m i r i. Cô n sinh t y x p gi y má sách v l i, ng lên toan t t ng n

Chi tiết hơn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 07/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 n

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 07/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 n BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 07/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2016 THÔNG TƯ Quy định về phòng, chống dịch bệnh

Chi tiết hơn

MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 464 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành học: Kỹ thuật vật liệu (Materials engineering) Mã ngành: 52520309 Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: 4,5 năm Danh hiệu: Cử nhân Đơn vị quản lý: Bộ môn Công

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ngành Sư phạm Hóa học - Trình độ đại học A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION) 1. Tên chương trình đào tạo Sư phạm Hóa họ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ngành Sư phạm Hóa học - Trình độ đại học A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION) 1. Tên chương trình đào tạo Sư phạm Hóa họ CHƯƠNG RÌNH GÁO DỤC Ngành Sư phạm Hóa học - rình độ đại học A. HÔNG N ỔNG QUÁ (GENERAL NFORMAON). ên chương trình đào tạo Sư phạm Hóa học (tiếng iệt). ên chương trình đào tạo Chemistry eacher Education

Chi tiết hơn

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 1-KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ IPv6 (2011-2012) HÀ NỘI, NGÀY 26/3/2013 1 Ngày 29/03/2011, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền

Chi tiết hơn

THÔNG TƯ

THÔNG TƯ BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 25 /2014/TT-BCT Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2014 THÔNG TƯ Quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Thực tập Hóa lý (Physical chemistry practice) - Mã số

Chi tiết hơn

Tuyến 1A : Ecopark - Ba Đình - Ecopark Áp dụng từ ngày 16/07/2018 Vì lý do giao thông, xe có thể đến sớm/muộn hơn so với lịch trình. Quý Khách vui lòn

Tuyến 1A : Ecopark - Ba Đình - Ecopark Áp dụng từ ngày 16/07/2018 Vì lý do giao thông, xe có thể đến sớm/muộn hơn so với lịch trình. Quý Khách vui lòn Tuyến A : Ecopark - Ba Đình - Ecopark Áp dụng từ ngày /0/0 Ecobus chỉ đón/trả khách đúng điểm quy định. Quý khách vui lòng xuất trình thẻ cư dân khi lên/xuống tại điểm đón/trả Siêu thị Aeon Mall. Điểm

Chi tiết hơn

MỤC LỤC CÁC PHÍM CHỨC NĂNG CHUNG TRONG PHẦN MỀM... 3 PHẦN 1: KHAI BÁO... 3 KHAI BÁO NHÀ CUNG CẤP: Chọn Khai báo Danh mục nhà cung cấp KHAI BÁO

MỤC LỤC CÁC PHÍM CHỨC NĂNG CHUNG TRONG PHẦN MỀM... 3 PHẦN 1: KHAI BÁO... 3 KHAI BÁO NHÀ CUNG CẤP: Chọn Khai báo Danh mục nhà cung cấp KHAI BÁO MỤC LỤC CÁC PHÍM CHỨC NĂNG CHUNG TRONG PHẦN MỀM... 3 PHẦN 1: KHAI BÁO... 3 KHAI BÁO NHÀ CUNG CẤP: Chọn Khai báo Danh mục nhà cung cấp... 3 1. KHAI BÁO KHÁCH HÀNG: Chọn Khai Báo Danh mục khách hàng... 3

Chi tiết hơn

TUẦN CHƯƠNG TRÌNH - MÔN TIẾNG VIỆT TÊN BÀI DẠY 1 2 Phân môn LỚP MỘT Phân môn LỚP HAI LỚP BA Phân môn LỚP BỐN LỚP NĂM Ổn định tổ Có công mài sắt, có Cậu bé thông minh. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Thƣ gửi các

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG Địa c ỉ: N ỉn i n ian Đi n t ại: (8 073) Fax: (84 073) Website: CỘNG HÒA XÃ HỘI CH N

CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG Địa c ỉ: N ỉn i n ian Đi n t ại: (8 073) Fax: (84 073) Website:   CỘNG HÒA XÃ HỘI CH N CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG Địa c ỉ: N ỉn i n ian Đi n t ại: (8 073) 3854245 Fax: (84 073) 3854248 Website: www.hungvuongpanga.com CỘNG HÒA XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM Đ lập Tự Hạ p ú ---o0o--- Tp.HCM, ngày

Chi tiết hơn

QUỐC HỘI

QUỐC HỘI QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 74/2014/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014 LUẬT Giáo dục nghề nghiệp Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Chi tiết hơn

CT175

CT175 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Lý Thuyết Đồ Thị (Graph Theory) - Mã số học phần: CT175

Chi tiết hơn

Y M I PH I HOVAN TRUNG T BI U-CHÁNH chi t tháo Duyên h i ng, c cù lao, Ch tình ch hi u ch nào n ng h n Nguy n-du Longxuyen, quí- ông 1913 Giá: 0$10 SA

Y M I PH I HOVAN TRUNG T BI U-CHÁNH chi t tháo Duyên h i ng, c cù lao, Ch tình ch hi u ch nào n ng h n Nguy n-du Longxuyen, quí- ông 1913 Giá: 0$10 SA Y M I PH I HOVAN TRUNG T BI U-CHÁNH chi t tháo Duyên h i ng, c cù lao, Ch tình ch hi u ch nào n ng h n Nguy n-du Longxuyen, quí- ông 1913 Giá: 0$10 SAIGON IMPRIMERIE DE L UNION 157, Rue Catinat 1918 y

Chi tiết hơn

TRANG 22 ÁI HỮU CÔNG CHÁNH Hoa Bluebonnet Sưu tầm và trình bầy: Ban Phụ Trách LTAHCC Lời mở đầu: Bài này viết về Hoa Bluebonnet thấy ở miền Bắc Mỹ, đặ

TRANG 22 ÁI HỮU CÔNG CHÁNH Hoa Bluebonnet Sưu tầm và trình bầy: Ban Phụ Trách LTAHCC Lời mở đầu: Bài này viết về Hoa Bluebonnet thấy ở miền Bắc Mỹ, đặ TRANG 22 Hoa Bluebonnet Sưu tầm và trình bầy: Ban Phụ Trách LTAHCC Lời mở đầu: Bài này viết về Hoa Bluebonnet thấy ở miền Bắc Mỹ, đặc biệt là Tiểu Bang Texas. Ở Việt Nam không có loại hoa này nên không

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phuong phap tinh tich phan - Luyen thi dai hoc.doc

Microsoft Word - Phuong phap tinh tich phan - Luyen thi dai hoc.doc PHƯƠNG PHÁP TÌM NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN A. BẢNG CÁC NGUYÊN HÀM Nguyên hàm cơ ản. = + C. + = + C +. = ln + C. = + C ln 5. = + C ( ). cos. = sin + C 7. sin. = cos + C 8. = ( + tg ) = tg + C cos 9. = ( + cot

Chi tiết hơn

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE (Ban hành kèm theo Quyết định số...-tc/qđ-sgtvt ngày...tháng...năm... của Giám đốc Sở

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE (Ban hành kèm theo Quyết định số...-tc/qđ-sgtvt ngày...tháng...năm... của Giám đốc Sở DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI E (Ban hành kèm theo Quyết định số...-tc/qđ-sgtvt ngày...tháng...năm... của Giám đốc Sở GTVT ) STT Họ và tên Giới tính Ngày tháng năm sinh

Chi tiết hơn

Giáo trình thực hành nghiệp vụ lễ tân

Giáo trình thực hành nghiệp vụ lễ tân s ở GIẢO DỰC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI N G U YỄN T R U N G K IÊ N GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH NGHIỆP vụ LỄ TÂN (D ùng trong các trườn (Ị T H C N ) NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 2007 Lời giới thiêu ước ta đang bước vào thời kỳ

Chi tiết hơn

Vietnam CHƯƠNG TRÌNH TRẢ THƯỞNG Học cách nâng cao thu nhập

Vietnam CHƯƠNG TRÌNH TRẢ THƯỞNG Học cách nâng cao thu nhập Vietnam CHƯƠNG TRÌNH TRẢ THƯỞNG Học cách nâng cao thu nhập 2 1 HÃY KHÁM PHÁ CƠ HỘI CỦA BẠN trước khi chuyến hành trình lớn bắt ầu! Như các Bạn ã biết từ sách giới thiệu HÃY KHÁM PHÁ CƠ HỘI CỦA BẠN, hợp

Chi tiết hơn

Con Nhà Giàu 1 (01) Con Nhà Giàu Bi u Chánh Quy n I Ông K hi n To i, ch t ã lâu r i, mà trong qu n Ch G o t già chí tr ai c ng còn

Con Nhà Giàu 1   (01) Con Nhà Giàu Bi u Chánh Quy n I Ông K hi n To i, ch t ã lâu r i, mà trong qu n Ch G o t già chí tr ai c ng còn Con Nhà Giàu 1 www.hobieuchanh.com (01) Con Nhà Giàu Bi u Chánh Quy n I Ông K hi n To i, ch t ã lâu r i, mà trong qu n Ch G o t già chí tr ai c ng còn nh cái tên c a ông. Ông làm ch c K hi n là ch c c

Chi tiết hơn

CƠ HỌC KẾT CẤU II age CHƯƠNG 5: TÍNH HỆ SIÊU TĨNH ẰNG HƯƠNG HÁ LỰC ß KHÁI NIỆ VỀ HỆ SIÊU TĨNH - ẬC SIÊU TĨNH I Hệ sêu tĩnh: Định nghĩa: Hệ sêu tĩnh à những hệ mà chỉ vớ các phương trình cân bằng tĩnh học

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

Chất lượng tạo Niềm tin CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VIỆT THÁI - BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỐNG THẤM SÀN - VÁCH TẦNG HẦM T

Chất lượng tạo Niềm tin CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VIỆT THÁI   - BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỐNG THẤM SÀN - VÁCH TẦNG HẦM T BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỐNG THẤM SÀN - VÁCH TẦNG HẦM Tên dự án/khách hàng: Địa điểm: SÀN ĐÁY - VÁCH TẦNG HẦM Ms LAM/ CÔNG TY TƢ VẤN KỸ THUẬT MYRICONS. Vật liệu đề xuất: Hóa chất một thành phần gốc xi măng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van pháp ti?ng Vi?t.doc

Microsoft Word - Van pháp ti?ng Vi?t.doc Văn Pháp Tiếng Việt Và Tiến Trình Viết Văn Khải Chính Phạm Kim Thư I. Dẫn Nhập 1. Văn Tự Của Người Việt Ở bất cứ nơi nào, hễ có con người là có tiếng nói riêng của giống người đó. Tiếng nói của người Việt

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 ĐH Bách Kho TP.HCM Kho Điện-Điện Tử Bộ Môn Thiết Bị Điện Bài giảng: Biến đổi năng ượng điện cơ Chương 5: Biên soạn: Ngyễn Qng N Cập nhật: Trần Công Binh NH, HK Giới thiệ Các ô hình động học củ hệ thống

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: HÓA KEO (COLLOID CHEMISTRY) - Mã số học phần : SP159

Chi tiết hơn

§Ò kiÓm tra ®Þnh kú gi÷a kú I

§Ò kiÓm tra ®Þnh kú gi÷a kú I Bộ 14 đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 Trang 1 ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1 I. KIỂM TRA ĐỌC 1. Đọc thành tiếng các âm: d, s, m, qu, ngh, kh. 2. Đọc thành tiếng các vần: ua, ôi, ia, ây, uôi, ươi. 3. Đọc thành

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Savico-FS2013-VN-Consol V3

Microsoft Word - Savico-FS2013-VN-Consol V3 Công ty C ph n D ch v T ng h p Sài Gòn và các công ty con Báo cáo tài chính h p nh t cho n m k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2013 Công ty C ph n D ch v T ng h p Sài Gòn Thông tin v Công ty Quy t nh s 3448/Q

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Ngày 22/04/2018 Nội dung Đại biểu làm thủ tục đăng ký, nhận tài liệu Báo cáo tình hình đại biểu dự đ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Ngày 22/04/2018 Nội dung Đại biểu làm thủ tục đăng ký, nhận tài liệu Báo cáo tình hình đại biểu dự đ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Ngày 22/04/2018 Nội dung Đại biểu làm thủ tục đăng ký, nhận tài liệu Báo cáo tình hình đại biểu dự đại hội Phần nghi thức - Tuyên bố lý do, Giới thiệu

Chi tiết hơn

Công Diễn biín dịch LINH CHI Phòng, TRỊ BỆNH

Công Diễn biín dịch LINH CHI Phòng, TRỊ BỆNH Công Diễn biín dịch LINH CHI Phòng, TRỊ BỆNH LINH CHI PHÒNG TRỊ BỆNH B iê n d ịc h : C Ô NG D IÊ N LinH CHI PHÙRG TRI BỘIH N gu yên tá c. T rần Quô"c Lương - T rần H uệ - T rần H iểu Thanh NHÀ XUẤT BẢN

Chi tiết hơn

Binhnguyenloc.com 1 Gieo gió g t bão Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D

Binhnguyenloc.com 1 Gieo gió g t bão Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D Binhnguyenloc.com 1 Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D -Lý H ng (VS s 3 và 4) và T n (VS s 8, 9 và 10) - U ng quá! - Gì mà

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: : Chuyên đề Lịch sử Thế giới (Special Subject of World

Chi tiết hơn

Bài 1

Bài 1 Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose Sách Giáo Khoa Việt Ngữ Cấp 1 Ấn bản 8.7 1983-2017 Họ và tên học sinh Lớp Khóa Thầy/Cô phụ trách Số phòng học Ngày nay học tập, Ngày mai giúp đời Sách Cấp 1, ấn bản

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Đ T H P Số: /ĐHBK-ĐTSĐH Tp. HCM, ngày tháng 6 năm 2015 THÔNG BÁO T

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Đ T H P Số: /ĐHBK-ĐTSĐH Tp. HCM, ngày tháng 6 năm 2015 THÔNG BÁO T ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Đ T H P Số: /ĐHBK-ĐTSĐH Tp. HCM, ngày tháng 6 năm 2015 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2015 ĐỢT 2 T

Chi tiết hơn

15_Bai toan Lai suat_Trac nghiem

15_Bai toan Lai suat_Trac nghiem ài tập trắc nghiệm (Pro S..T) ÀI TOÁN VỀ LÃI SUẤT Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/thayhungdz96 VIDEO ÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC ÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Câu 1: ác Hiếu đầu tư 99 triệu

Chi tiết hơn

ĐỀ ÁN

ĐỀ ÁN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ ÁN CHUẨN HOÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN

Chi tiết hơn

ĐCCT học phần KTNNN-BH

ĐCCT học phần KTNNN-BH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Khoa: Nuôi trồng Thủy sản Bộ môn:kỹ thuật nuôi cá nước ngọt CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 1. Thông tin về học phần ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên

Chi tiết hơn

Việt Văn Mẫu Giáo B

Việt Văn Mẫu Giáo B Lời Tựa Những năm trƣớc đây, Trƣờng Việt Ngữ Về Nguồn có soạn thảo bộ sách "Tiếng Việt Còn Ngƣời Việt Còn", từ Lớp Vỡ Lòng A cho đến Lớp 5B, để dùng trong việc giảng dạy Việt ngữ cho các em học sinh; tuy

Chi tiết hơn

Ngữ pháp Việt Nam: phần câu

Ngữ pháp Việt Nam: phần câu DIỆP QUANG BAN Ngữ pháp Việt Nam PHẦN CÂU w N H À XUẤT BÂN ĐẠI HỌC sư PHẠM DIỆP QUANG BAN NGỮ PHÁP VIỆT NAM PHẦN CÂU NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC sư PHẠM M ã sô: 01.01. 177/305 - ĐH 2004. MỤC LỤ< MỤC LỤC Lởi giới

Chi tiết hơn

Bài làm chứng của Mục Sư Trương Hy Hòa (05)

Bài làm chứng của Mục Sư Trương Hy Hòa (05) Bài Làm Chứng Của Mục Sư Trương Hy Hòa (5) Tiếp Tục Việc Học Tập Tại Đại Học Luân Đôn Khi tôi rời Ê-cốt, một trong những chuyện sau cùng mà ông McBeath nói với tôi là: Con Hòa, con phải tiếp tục học lên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Savico-31Dec13-VN-Separate V7

Microsoft Word - Savico-31Dec13-VN-Separate V7 Công ty C ph n D ch v T ng h p Sài Gòn Báo cáo tài chính riêng cho n m k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2013 Thông tin v Công ty Quy t nh s 3448/Q -UB ngày 9 tháng 7 n m 2004 3449/Q -UB ngày 9 tháng 7 n m

Chi tiết hơn

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư T

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư T A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà TẬP MỘT Chư vị đồng tu. Hôm nay chúng

Chi tiết hơn

1. PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 1 2 tín chỉ Học phần tiên quyết: Không Tóm tắt nội dung học phần: Học phần những nguyên lý c

1. PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 1 2 tín chỉ Học phần tiên quyết: Không Tóm tắt nội dung học phần: Học phần những nguyên lý c 1. PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 1 2 tín chỉ Học phần tiên quyết: Không Học phần những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 1 cung cấp cho người học thế giới quan và phương

Chi tiết hơn

Quà Tặng Cho Người Muốn Thành Công Brian Tracy Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :

Quà Tặng Cho Người Muốn Thành Công Brian Tracy Chia sẽ ebook :   Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : Quà Tặng Cho Người Muốn Thành Công Brian Tracy Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google :http://bit.ly/downloadsach

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần : THỰC TẬP HÓA PHÂN TÍCH SP Hóa Học (Analytical Chemistry

Chi tiết hơn

Lịch sử Trung Quốc 5000 năm. Tập 1

Lịch sử Trung Quốc 5000 năm. Tập 1 Á LÂM HÁN DAT TAO DỮ CHƯƠNG NHÀ XUẤT BẨN VĂN HÓA - THỔNG TIN LỜI GIỚI THIỆU Trung Quốc là một đất nước có lịch sử lâu dài một kho tàng thư tịch lịch sử vô cùng phong ph Truyền thống viết sử của Trung Quốc

Chi tiết hơn

1 I. TÊN ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8; LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ."

1 I. TÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8; LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ. I. TÊN ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8; LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ." II. ĐẶT VẤN ĐỀ:. Tầm qun trọng củ vấn đề: Bồi dưỡng về

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Đańh gia kê t qua ho c tâ p Lịch sử (Evaluation and

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ngành Giáo dục Mầm non - Trình độ đại học A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION) 1. Tên chương trình đào tạo Giáo dục Mầm

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ngành Giáo dục Mầm non - Trình độ đại học A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION) 1. Tên chương trình đào tạo Giáo dục Mầm CHƯƠNG RÌNH GÁO DỤC Ngành Giáo dục Mầm non - rình độ đại học A. HÔNG N ỔNG QUÁ (GENERAL NFORMAON) 1. ên chương trình đào tạo Giáo dục Mầm non (tiếng iệt). ên chương trình đào tạo Early Childhood Education

Chi tiết hơn

MỌI ĐIỀU VỀ TRẺ NHỎ

MỌI ĐIỀU VỀ TRẺ NHỎ Tổng quan về Ngôn ngữ và Khả năng đọc viết Trẻ em sinh ra đã sẵn sbng để gia tiếp và học ngôn ngữ. Lắng nghe ngôn ngữ được sử dụng trng gia đjnh, trẻ em sớm bắt đầu phân biệt được những âm thanh quen thuộc

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ Số: 1096/ QĐ-ĐHH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 9 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành chương trình môn

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1.Tên học phần: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HÓA HỌC (Evaluation and Assessment

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM TRƯỜNG CAO ĐẢNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỬC Sổ:... tá5l./lt - CNTĐ -ĐT CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM TRƯỜNG CAO ĐẢNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỬC Sổ:... tá5l./lt - CNTĐ -ĐT CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM TRƯỜNG CAO ĐẢNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỬC Sổ:... tá5l./lt - CNTĐ -ĐT CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH THI KÉT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 (Đọt: 2,CĐ/Cuối kỳ) BẬC

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Phương pháp giảng dạy bài tập Vật lý phổ thông - Mã

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 09 - P128.doc

Microsoft Word - VID 09 - P128.doc Mã số đề án: Ngày nhận: Ngày Sáng Tạo Việt Nam 2009 1 Nâng cao tính trách nhiệm và minh bạch, giảm tham nhũng Mẫu đơn I. CHI TIẾT ĐỀ ÁN 1. Tên đề án (Viết ngắn gọn tên đề án trong một dòng) Mức độ hài

Chi tiết hơn

Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Thanh Trì - Hà Nội Trần Thanh Thủy Khoa Luật Luận

Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Thanh Trì - Hà Nội Trần Thanh Thủy Khoa Luật Luận Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Thanh Trì - Hà Nội Trần Thanh Thủy Khoa Luật Luận văn ThS. ngành: Luật kinh tế; Mã số: 60 38 50 Người

Chi tiết hơn

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP 8 - HĐND TỈNH KHÓA IX ĐƠN VỊ: THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 1. Cử tri khu phố 5, phường Hiệp Thành đề nghị: Ngành chức n

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP 8 - HĐND TỈNH KHÓA IX ĐƠN VỊ: THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 1. Cử tri khu phố 5, phường Hiệp Thành đề nghị: Ngành chức n TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP 8 - HĐND TỈNH KHÓA IX ĐƠN VỊ: THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 1. Cử tri khu phố 5, phường Hiệp Thành đề nghị: Ngành chức năng bố trí cảnh sát giao thông điều phối giao thông

Chi tiết hơn

BUU SON KY ` H U ONG -D AI. PHONG THAN `ˆ U (N OC MAT ME. HIÈN) ˆ T AI BAN Yˆ eu C`au ˆ Phoˆ Bien ˆ Rong ˆ. Rãi In Lai. Theo An ˆ Ban 2011 BUU SON KY

BUU SON KY ` H U ONG -D AI. PHONG THAN `ˆ U (N OC MAT ME. HIÈN) ˆ T AI BAN Yˆ eu C`au ˆ Phoˆ Bien ˆ Rong ˆ. Rãi In Lai. Theo An ˆ Ban 2011 BUU SON KY U D AI. PH THAN U (N OC MAT ME. HIÈN) T AI BAN Y eu C`au Pho Bien Rong. Rãi In Lai. Theo An Ban 2011 U D anh may lại: H `ong Lan Tr`ınh bày: H `ong Lan & Tan Hung X ep chũ: H&L TypeSetter D ong tạp: H&L

Chi tiết hơn

Ngh N áp d 1 ra ngày (1) N Berlin. (2) N ày c ày và gi c êm y (3) Gi ình thành m dân s 1a X Vi à x h ch 2 Quy (1) Có th à không c này có

Ngh N áp d 1 ra ngày (1) N Berlin. (2) N ày c ày và gi c êm y (3) Gi ình thành m dân s 1a X Vi à x h ch 2 Quy (1) Có th à không c này có Ngh N áp d 1 ra ngày 06.01.2009 1 (1) N Berlin. (2) N ày c ày và gi c êm y (3) Gi ình thành m dân s 1a X Vi à x h ch 2 Quy (1) Có th à không c này có th (2) i công nh c (3) S êu trong ph c b ày. Ph à m

Chi tiết hơn

Microsoft Word - HangQuanDalat

Microsoft Word - HangQuanDalat Hàng Quán Đà Lạt Hồi nhỏ mỗi lần có tiền là mình chạy qua đường Phan đình Phùng, bên hông rạp Ngọc Hiệp để ăn xắp xắp của ông Tàu, chuyên bận bồ đồ đen, áo bà ba màu đen của cán bộ xây dựng nông thôn,

Chi tiết hơn

Khóa LUYỆN THI THPT QG 2016 GV: Vũ Thị Dung Facebook: DungVuThi.HY BÀI 26: CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA Chuyên đề: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN VIDEO

Khóa LUYỆN THI THPT QG 2016 GV: Vũ Thị Dung Facebook: DungVuThi.HY BÀI 26: CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA Chuyên đề: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN VIDEO BÀI 26: CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA Chuyên đề: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN VIDEO và LỜI GIẢI CHI TIẾT chỉ có tại website MOON.VN [Truy cập tab: Ngữ Văn Khoá học: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016] A. MỤC

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM CHU THỊ HỒNG NHUNG GIÁO DỤC LÒNG NHÂN ÁI CHO TRẺ 5-6 TUỔI QUA

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM CHU THỊ HỒNG NHUNG GIÁO DỤC LÒNG NHÂN ÁI CHO TRẺ 5-6 TUỔI QUA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM --------------------------------- CHU THỊ HỒNG NHUNG GIÁO DỤC LÒNG NHÂN ÁI CHO TRẺ 5-6 TUỔI QUA TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG MẦM NON Chuyên ngành: Lý luận

Chi tiết hơn

TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC KẾT CẤU VỎ THOẢI CÓ CÁC GỐI TỰA ĐÀN HỒI PHI TUYẾN ThS. NGUYỄN ĐỨC THẮNG GS. TSKH. NGUYỄN VĂN HỢI Học viện Kỹ thuật Quân sự 1. M

TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC KẾT CẤU VỎ THOẢI CÓ CÁC GỐI TỰA ĐÀN HỒI PHI TUYẾN ThS. NGUYỄN ĐỨC THẮNG GS. TSKH. NGUYỄN VĂN HỢI Học viện Kỹ thuật Quân sự 1. M ÍNH OÁN ĐỘNG LỰC HỌC Ế CẤ VỎ HOẢI CÓ CÁC GỐI ỰA ĐÀN HỒI PHI YẾN hs. NGYỄN ĐỨC HẮNG GS. SH. NGYỄN VĂN HỢI Học vện ỹ thật Qân sự 1. Mở đầ ron à áo [] đã nhên cứ phản ứn của vỏ thoả trên các ố tựa đàn hồ

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ A. PHẦN LÍ THUYẾT CHUYÊN ĐỀ 10. CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT BỊ NÉM 1. Nêu các kết quả chính về chuyển động của vật bị n

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ A. PHẦN LÍ THUYẾT CHUYÊN ĐỀ 10. CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT BỊ NÉM 1. Nêu các kết quả chính về chuyển động của vật bị n A PHẦN LÍ THUYẾT CHUYÊN ĐỀ 10 CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT BỊ NÉM 1 Nêu các kết quả chính ề chuển độn của ật bị ném iên Hướn dẫn Xét ật M bị ném iên từ một điểm O tại mặt đất the phươn hợp ới phươn nan một óc a,

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Hàm phức (Complex Analysis) - Mã số học phần : SP115

Chi tiết hơn

: 01/10/2016 NGÂN HÀNG TNHH MTV STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM) CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG (Áp dụng cho Khách Hàng là cá nhân tại Việt Nam) Cá Đ

: 01/10/2016 NGÂN HÀNG TNHH MTV STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM) CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG (Áp dụng cho Khách Hàng là cá nhân tại Việt Nam) Cá Đ : 01/10/2016 NGÂN HÀNG TNHH MTV STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM) CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG (Áp dụng cho Khách Hàng là cá nhân tại Việt Nam) Cá Đ ề K oản v Đ ề K n C n sa đâ ( ó t ể đượ ân H n sửa

Chi tiết hơn

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC C NG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH Số: 10/2017-BMSC/CV-BĐH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --- TP.HCM, ngày 23 tháng 05 n m 2017 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế chào bán

Chi tiết hơn

XÂY DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM BỘ KIT TRIPLEX-PCR PHÂN BIỆT SÁN LÁ NHỎ CLORCHIS SINENSIS VỚI SÁN LÁ RUỘT NHỎ HAPLORCHIS TAICHUI VÀ

XÂY DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM BỘ KIT TRIPLEX-PCR PHÂN BIỆT SÁN LÁ NHỎ CLORCHIS SINENSIS VỚI SÁN LÁ RUỘT NHỎ HAPLORCHIS TAICHUI  VÀ PHÂN BỐ VÉC TƠ SỐT RÉT Ở KHU VỰC NAM BỘ - LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2003-2013 1. Đặt vấn đề Khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng gồm có 20 tỉnh, thành phố, à hu vực có sinh c nh a d ng, có hệ ộng - thực vật rất a d ng và

Chi tiết hơn

PHẦN I. CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT A. CÂU HỎI CHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG (90 câu) TT Nội dung câu hỏi Đáp án 1 Các hoạt động đầu tư xây dựng chịu

PHẦN I. CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT A. CÂU HỎI CHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG (90 câu) TT Nội dung câu hỏi Đáp án 1 Các hoạt động đầu tư xây dựng chịu PHẦN I. CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT A. CÂU HỎI CHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG (90 âu) TT Nội ung âu hỏi Đáp án 1 Cá hoạt động đầu tư xây ựng hịu sự điều hỉnh ủ pháp luật nào ưới đây?. Pháp luật về xây

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - bai 1_gioi thieu.ppt

Microsoft PowerPoint - bai 1_gioi thieu.ppt GIỚI THIỆ GVC. TS. Khoa Cơ hí Bộ môn Thiết ế máy Văn phòng: Trung tâm Đào tạo Bảo dưỡng công nghiệp Website: www.hcmut.edu.vn/~phhoang Email: phhoang@hcmut.ed.vn hoangb@yahoo.com. Tài liệu tham hảo D.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Unicode nam Ngo noi chuyen ngua[1]

Microsoft Word - Unicode nam Ngo noi chuyen ngua[1] NĂM NGỌ NÓI CHUYỆN NGỰA (Giáp Ngọ từ 31-01-2014 đến 18-02-2015) (Trích dẫn tác ph m Tử-Vi & Địa-Lý Thực-Hành của Gs Hàn Lâm Nguyễn-Phú -Thứ) Sau năm Quý Tỵ chấm đứt, thì đến năm Giáp Ngọ được bàn giao

Chi tiết hơn

SỞ GDĐT HÀ NỘI KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ CÁC MÔN VĂN HÓA VÀ KHOA HỌC CẤP THCS NĂM HỌC MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN TT SBD Họ tên Ngày si

SỞ GDĐT HÀ NỘI KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ CÁC MÔN VĂN HÓA VÀ KHOA HỌC CẤP THCS NĂM HỌC MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN TT SBD Họ tên Ngày si 1 C135 VŨ NGUYỄN THANH HUYỀN 11/07/2004 9A1 Yên Sở Hoàng Mai 18.50 2 C265 ĐỒNG MINH ÁNH 25/10/2004 9A4 Phương Liệt Thanh Xuân 18.00 3 C008 GIANG NGỌC KHÁNH 21/03/2004 9A7 Giảng Võ Ba Đình 18.00 4 C058

Chi tiết hơn

Cổ học tinh hoa

Cổ học tinh hoa Tiểu tự... 2 1. Không quên được cái cũ... 5 2. Lúc đi trắng, lúc về đen... 7 3. Lợi Mê Lòng Người... 8 4. Lấy Của Ban Ngày... 9 5. Khổ Thân Làm Việc Nghĩa... 10 6. Cách Cư Xử Ở Đời... 11 7. Tu Thân...

Chi tiết hơn

-DẠI -D AO. TAM K Y ` PH Oˆ -D ˆỌ -D AO. HOC. CHI NAM TAM TONG ˆ MIEU ˆ Phˆ o Bien ˆ Noi ˆ. Bˆọ In Lai. Theo An ˆ Ban 2007 MINH L Ý -DẠO

-DẠI -D AO. TAM K Y ` PH Oˆ -D ˆỌ -D AO. HOC. CHI NAM TAM TONG ˆ MIEU ˆ Phˆ o Bien ˆ Noi ˆ. Bˆọ In Lai. Theo An ˆ Ban 2007 MINH L Ý -DẠO DẠI D AO. TAM K Y ` PH O D Ọ D AO. HOC. CHI NAM TAM TONG MIEU Ph o Bien Noi. Bọ In Lai. Theo An Ban 2007 MINH L Ý DẠO D anh may lại: H `ong Lan Tr`ınh bày: H `ong Lan & Tan Hung X ep chũ: H&L TypeSetter

Chi tiết hơn

Microsoft Word - THANG web

Microsoft Word - THANG web Giáo Điểm Tin Mừng 1 *Mừng Bổn Mạng Giáo Điểm Tin Mừng Chúa Nhật II PS (28/4) Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót LÒNG THƯƠNG XÓT & LINH MỤC Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng một tình yêu giao ước, cam

Chi tiết hơn

Soạn văn bài: Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

Soạn văn bài: Sự việc và nhân vật trong văn tự sự Soạn văn bài: Sự việc và nhân vật trong văn tự sự Author : Kẹo ngọt Soạn văn bài: Sự việc và nhân vật trong văn tự sự I. Đặc điểm của sự việc và nhân vật trong văn tự sự Sự việc và nhân vật là hai yếu

Chi tiết hơn

03_Tinh db va nb cua ham so_Phan 2

03_Tinh db va nb cua ham so_Phan 2 Bài tập trắc nghiệm (Pro S.A.T) TÍNH ĐỒNG BIẾN NGHỊCH BIẾN (P) Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Câu 1: Cho hàm số

Chi tiết hơn

Microsoft Word - IP Law 2005 (Vietnamese).doc

Microsoft Word - IP Law 2005 (Vietnamese).doc LUẬT SỞ H ỮU TRÍ TUỆ C Ủ A Q U Ố C H Ộ I N ƯỚ C CỘ N G H Ò A X Ã H Ộ I C H Ủ N G H ĨA V IỆT N A M SỐ 50 /20 05 /Q H 11 N G À Y 29 TH Á NG 11 N Ă M 2 00 5 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa

Chi tiết hơn

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế học khu vực công Cải cách thuế GTGT ở Việt Nam Niên khoá Nghiên cứu tình huống Chương trình

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế học khu vực công Cải cách thuế GTGT ở Việt Nam Niên khoá Nghiên cứu tình huống Chương trình Niên khoá 2011 2013 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Học kỳ Xuân, 2012 KINH TẾ HỌC KHU VỰC CÔNG CẢI CÁCH THUẾ GTGT Ở VIỆT NAM I. Giới thiệu Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khoá VIII (1990) đã quyết định

Chi tiết hơn

04_Ly thuyet co ban ve Giao thoa song_TL BaiGiang

04_Ly thuyet co ban ve Giao thoa song_TL BaiGiang Tài liệu bài giảng (Pro S.A.T 04. LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ GIAO THOA SÓNG Thầy Đặng Việt Hùng VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website OON.VN. Định nghĩa giao thoa sóng - Giao thoa

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH VIETSTAR VÙNG TÍNH CƯỚC & THỜI GIAN CAM KẾT TRẢ HÀNG TT Tỉnh Mã Thành phố vùn Khu vực trả hàng Hỏa Tốc CPN Tiết Kiệm

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH VIETSTAR VÙNG TÍNH CƯỚC & THỜI GIAN CAM KẾT TRẢ HÀNG TT Tỉnh Mã Thành phố vùn Khu vực trả hàng Hỏa Tốc CPN Tiết Kiệm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH VIETSTAR VÙNG TÍNH CƯỚC & THỜI GIAN CAM KẾT TRẢ HÀNG TT Tỉnh Mã Thành phố vùn Khu vực trả hàng Hỏa Tốc CPN Tiết Kiệm Đường bộ A An Giang B TP.Long Xuyên 12h - 20h 12h

Chi tiết hơn

TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng t

TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng t TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng thân tâm, dứt bỏ thói cao ngạo. 3. Người dịch phải tự

Chi tiết hơn

Tải truyện "Chiến" Chiếm Hữu | Chương 20 : Chương 20: Cuộc chiến thứ 20

Tải truyện Chiến Chiếm Hữu | Chương 20 : Chương 20: Cuộc chiến thứ 20 "Chiến" Chiếm Hữu Chương 20 : Chương 20: Cuộc chiến thứ 20 Tùy Nhạc nghe được âm thanh khôi phục vững vàng của cô, ngửa đầu nhíu mày: "Thanh tỉnh rồi sao?" Chiến Chiến không khỏi có chút chột dạ quay đầu

Chi tiết hơn

A

A - 1 - PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Hậu Giang là một tỉnh nội đồng mới được thành lập cách đây không lâu và đang từng ngày tiến đến hòa nhịp với sự phát triển chung của đất nước, Đảng và nhân dân chung

Chi tiết hơn