B ng tæng hîp sinh viªn kho îc cêp häc bæng k I N m häc (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M S

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "B ng tæng hîp sinh viªn kho îc cêp häc bæng k I N m häc (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M S"

Bản ghi

1 B ng tæng hîp sinh viªn kho îc cêp häc bæng k I N m häc (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M SV Líp Số tiền Sè TK 1 ç V n D ng CB1 2,825, Bïi V n HuÊn CB1 2,825, Lª V n HuÒ CB1 2,825, NguyÔn Hoµi Nam CB1 2,825, NguyÔn V n C êng CB2 2,825, Æng Trung HiÕu CB2 2,825, inh H u Lùc CB2 2,825, Qu ch V n ThÞnh CB2 2,825, TriÖu V n TÜnh CB2 2,825, NguyÔn V n HiÖp CB3 2,825, Lª B Nam CB3 2,825, Vò V n Träng CB3 2,825, NguyÔn Thµnh Trung CB3 2,825, ç V n øc CD1 2,825, NguyÔn øc ChiÕn CD1 2,825, Lª H u Minh ChÝ CD1 2,825, Lª Xu n Linh CD2 3,250, Lª nh Tuyªn CD2 2,825, Ph¹m øc ViÖt CD2 2,825, NguyÔn Hoµng Nam CD3 2,825, Ph¹m ThÞ Thanh V n CD3 3,250, inh ViÖt Hoµng CD4 2,825, NguyÔn V n Huy CD4 2,825, Phïng V n QuyÕt CD4 2,825, NguyÔn V n S ng CD4 3,250, µo V n T«n CD4 3,250, NguyÔn V n Th¾ng CD4 2,825, NguyÔn Träng Tr êng CD4 3,250, NguyÔn nh HiÕu CD5 3,250, NguyÔn ViÕt S n CD5 3,250, NguyÔn H i Thu CD5 2,825, NguyÔn TiÕn ång CD6 3,250, T¹ ViÕt Duy CD6 2,825, Lª V n Hoµn CD6 2,825, NguyÔn B ch Khoa CD6 3,250, Chu Xu n Th i CD6 2,825, Bïi V n TiÕn CD6 2,825, NguyÔn Kim Hoµi CD7 3,250, Kh ng Quèc Ph p CD7 2,825, Ng«V n ThuÇn CD7 2,825, C p Ngäc Hoan CD8 2,825,

2 42 NguyÔn V n To n CD8 2,825, TrÇn V n Tr nh CD8 2,825, Phan B V n CD8 2,825, Vò Gia VÞnh CD8 2,825, Ng«V n Chung CG1 2,825, NguyÔn V n KÕ CG1 2,825, Hµ Tr êng Minh CG1 2,825, NguyÔn V n Nam CG1 2,825, NguyÔn ng Th n CG1 2,825, Ph¹m ViÖt An CG2 2,825, Hµ Huy C êng CG2 2,825, TrÇn ThÕ Dòng CG2 2,825, TrÇn nh Huy CG2 2,825, NguyÔn nh NghÜa CG2 2,825, Phan V n Phóc CG2 2,825, Hå Kh¾c C ng DT1 2,825, NguyÔn V n Hoan DT1 2,825, TrÞnh M¹nh Phó DT1 2,825, NguyÔn Ph ng Th o DT1 2,825, TrÇn nh Thu DT1 2,825, Phan Cao B»ng DT2 2,825, NguyÔn ThÞ Duyªn DT2 2,825, L ng Thu HuyÒn DT2 2,825, ç Ngäc Ph ng DT2 2,825, NguyÔn V n Dòng HK 2,825, TrÇn Quang H ng HK 2,825, Phan V n TuÊn HK 2,825, Mai Xu n Huy KD3 3,250, Lª Thu Th o KD3 3,250, Huúnh ThÞ Hång øc KD6 3,250, TrÇn nh Phó KD6 3,250, T¹ Ph ng Th o KD6 3,750, NguyÔn Quèc ¹t KDCLC 3,250, Ng«øc KDCLC 3,750, Lª Duy C êng KDCLC 3,750, Hoµng B o D ng KDCLC 3,250, NguyÔn ThÞ Th i Hµ KDCLC 3,250, Phan ThÞ Mü H¹nh KDCLC 3,250, NguyÔn Xu n HiÕu KDCLC 3,250, Chu Ngäc HuyÒn KDCLC 3,250, NguyÔn ThÞ Thïy Linh KDCLC 3,250, Ph¹m Thïy Linh KDCLC 3,250, TrÇn ChÝ Linh KDCLC 3,250, Ph¹m ThÞ Ngoan KDCLC 3,250, TrÇn Xu n Nguyªn KDCLC 3,250, Lª Danh Qu n KDCLC 3,250, Ph¹m Gia Th¾ng KDCLC 3,250,

3 89 ç Thu Thñy KDCLC 3,250, Bïi V n ThuÇn KDCLC 3,250, NguyÔn S n Tïng KDCLC 3,250, NguyÔn V n Vò KDCLC 3,250, NguyÔn ThÕ ¹t KG1 3,250, Tèng øc N ng KG1 3,250, NguyÔn Ngäc Hïng KG2 3,250, Mai Hoµng øc KM1 3,250, NguyÔn V n Kiªn KM1 3,250, Hµ ThÞ L ng KM1 3,250, V ng Trung Hßa KM2 3,250, Lª Xu n Huy KM2 3,250, Vò Huy Anh KM3 3,250, TrÇn V n C nh KM3 3,250, Ph¹m ViÖt H ng KM3 3,250, TrÇn V n Vinh KM3 3,250, NguyÔn H»ng Nga KSCT 2,825, NguyÔn Ngäc V ng KSCT 3,250, NguyÔn V n H ng KSDT 2,825, Lª Hång Ngäc KSDT 3,250, TrÇn nh T m KSGT 2,825, NguyÔn nh Thi KSGT 3,250, Ph¹m Thóy B nh KT1 3,250, Ph¹m Thu H êng KT1 3,250, ång ThÞ Hßa KT1 3,250, Lª M¹nh Linh KT1 3,250, Tèng ThÞ NguyÖt KT1 3,250, Lª ThÞ Kim Oanh KT1 3,250, Æng ThÞ Hång V n KT1 3,250, NguyÔn Hång H i KT2 3,250, NguyÔn ThÞ Hoan KT2 3,250, Hoµng ThÞ «ng KT3 3,250, TrÇn Quang HiÕu KT3 3,250, ç ThÞ Nga KT3 3,250, Vò Cao Nguyªn KT3 3,250, Bïi Cao C êng KT4 3,250, Vi ThÞ Thanh Hµ KT4 3,250, NguyÔn ThÞ Xim KT4 3,250, Lª ThÞ KiÒu Anh KT5 3,250, Ng«Quý Hïng KT5 3,250, NguyÔn ThÞ YÕn KT5 3,250, Ph¹m Thóy An KT6 3,250, NguyÔn ThÞ HuÖ KT6 3,250, NguyÔn Thïy Liªn KT6 3,250, inh Hoµng Loan KT6 3,250, NguyÔn ThÞ Mai KT6 3,250, NguyÔn ThÞ Hµ Trang KT6 3,250,

4 136 Ph¹m oµn Thanh B nh MN1 2,825, inh ViÕt C êng MN1 2,825, NguyÔn Quèc Minh MN1 2,825, NguyÔn Minh Thóy MN1 2,825, Ninh ThÞ V n MN1 2,825, Æng Xu n Hïng MN2 2,825, TrÇn ThÞ Nh m MN2 2,825, µo ThÞ Oanh MN2 2,825, NguyÔn ThÞ TuyÕt MN2 2,825, Hµ C«ng ¹i MN3 2,825, NguyÔn Quang HËu MN3 2,825, Ph¹m Sü L ng MN3 2,825, TrÇn Hång Qu n MN3 2,825, NguyÔn H u «ng PM1 3,250, Ph¹m ¾c B nh PM1 3,250, Ph¹m Hoµng H i PM1 3,750, NguyÔn Quang H ng PM1 3,250, NguyÔn H u Ho»ng PM1 3,250, NguyÔn V n NghÜa PM1 3,250, Ph¹m Th i S n PM1 3,250, NguyÔn Minh Th¾ng PM1 3,250, Vò ThÞ Thu H ng PM2 3,750, Lª inh Phô Hoµng PM2 3,250, TrÇn Xu n µi QD1 3,250, NguyÔn ThÞ H êng QD1 3,250, NguyÔn B o Ngäc QD1 3,250, Bïi C«ng Thµnh QD1 3,250, Vò TuÊn ¹t QD2 3,250, M Xu n Minh QD2 3,250, Lª øc Anh QH1 3,250, oµn ThÞ Kim DÞu QH1 3,750, NguyÔn V n Linh QH1 3,250, NguyÔn ThÞ Hång Nhung QH1 3,250, Ng«V n Kh«i QH2 3,250, NguyÔn Xu n Nam QH2 3,250, NguyÔn ThÞ Ph ng Thóy QH2 3,250, µo Thu Trµ QH2 3,250, µo Thanh Toµn TH1 3,250, NguyÔn TuÊn Ninh TH3 3,750, Th i Quang TuÊn TH3 3,750, Mai Träng Hßa TL1 2,825, D ng Duy ThiÖu TL1 2,825, TrÇn Vâ Trung TL1 2,825, ç M¹nh Dòng TL2 2,825, Lª M¹nh Hïng TL2 2,825, NguyÔn V n N m TL2 2,825, ç V n Ngäc TL2 2,825,

5 183 Tèng V n Trung TL2 2,825, Cao TiÕn êng TRD 2,825, Hµ Trung Khiªn TRD 2,825, inh V n L îng TRD 3,250, TrÞnh nh Lu n TRD 2,825, TrÇn V n To n TRD 3,250, NguyÔn V n øc VL1 2,825, MÉn B Hïng VL1 2,825, NguyÔn ThÞ Trinh VL1 2,825, Hoµng ThÞ Xuyªn VL1 2,825, NguyÔn Duy C êng VL2 2,825, NguyÔn ThÞ HiÖp VL2 2,825, NguyÔn nh H ng VL2 2,825, ç øc NghÞ VL2 2,825, µo ViÕt Phó VL2 2,825, NguyÔn Duy Th«ng VL2 2,825, NguyÔn Duy µo VL3 2,825, NguyÔn ViÕt Hoµng VL3 2,825, TrÇn Träng NghÜa VL3 2,825, NguyÔn V n Thñy VL3 2,825, ç Quang Hßa VL4 2,825, Cao ThÞ H ng VL5 2,825, Hoµng nh HiÕu XD1 3,250, Nghiªm Quèc Huy XD1 3,250, Vò V n LuËt XD1 3,250, NguyÔn V n Th XD1 3,250, NguyÔn øc ThÞnh XD1 3,250, Lª V n TuÊn XD1 3,250, Phïng TuÊn ¹t XD10 3,750, NguyÔn ViÖt Anh XD10 3,250, Ph¹m Xu n H ng XD10 3,750, Lª ThÞ T m XD10 3,250, ç ThiÖn Huy XD2 3,250, Ph¹m Ngäc Song XD2 3,250, Ph¹m V n Tó XD2 3,750, Tr ng Minh øc XD4 3,250, Vò Anh Qu n XD4 3,250, Hoµng H u Thµnh XD4 3,250, Ph¹m ThÕ D ìng XD5 3,250, Mai ThÞ Hång XD6 3,250, Æng C«ng L m XD6 3,250, Bïi Danh L u XD6 3,250, Bïi øc T n XD7 3,250, TrÇn ThÕ Hµo XD8 3,250, NguyÔn ng Khoa XD8 3,250, Mai V n ¹i XD9 3,250, ç V n NghÞ XD9 3,750,

6 230 V ng Thanh Tïng XD9 3,250, Vò Quèc Kh nh XF 3,250, L u Xu n S n XF 3,250, NguyÔn H u Tïng XF 3,250, TrÇn B ch H i C êng CB1 3,250, NguyÔn H u Ngäc Linh CB1 2,825, Bïi V n QuyÕt CB1 2,825, Phan ViÕt Thñy CB1 3,250, Ëu Duy TuÊn CB1 2,825, Phan V n Tuyªn CB1 2,825, ç Do n TuyÒn CB1 2,825, Hoµng TiÕn Dòng CB2 2,825, TrÇn V n HuÕ CB2 2,825, TrÇn Thµnh Long CB2 2,825, Mai V n M¹nh CB2 2,825, NguyÔn V n MÉn CB2 2,825, Lª ThÞ Nhung CB2 2,825, Hoµng V n Ph îng CB2 2,825, Vò nh Phong CB2 2,825, Vò V n Thøc CB2 2,825, NguyÔn Sü Anh øc CD1 3,250, TrÇn V n Kiªn CD1 3,250, Lª Thµnh Lu n CD1 3,250, D ng Träng Th¾ng CD1 3,250, TrÇn M¹nh Toµn CD1 2,825, inh Vò «ng CD2 2,825, ç V n Chinh CD2 2,825, Ng«TrÝ S n CD2 2,825, inh TiÕn Thµnh CD2 2,825, NguyÔn V n DiÖu CD3 3,250, Vò øc Hïng CD3 2,825, Bïi Huy T ng CD3 3,750, NguyÔn Minh Hoµng CD4 2,825, TrÇn Do n Léc CD4 2,825, NguyÔn Anh Vò CD4 2,825, Bïi V n nh CD5 2,825, T ng B C ng CD5 3,250, ç M¹nh C êng CD5 2,825, Ph¹m B Duy CD5 3,250, Th i V n Hïng CD5 3,250, Lª V n HiÖp CD5 2,825, Hoµng Quèc H ng CD5 3,250, Hµ Quang Huy CD5 2,825, NguyÔn TuÊn Ngäc CD5 3,250, Hoµng Trung Th«ng CD5 3,250, Lª ThÞ MiÒn Trang CD5 3,250, NguyÔn øc Ngäc CD6 2,825,

7 277 Hoµng Ngäc S n CD6 3,250, NguyÔn Ngäc S n CD6 3,250, Ph¹m V n ¹i CD7 2,825, TrÇn NhËt øc CD7 3,750, NguyÔn V n Dòng CD7 2,825, Vò Xu n H i CD7 3,250, TrÇn Nh n Hång CD7 2,825, NguyÔn M¹nh Hïng CD7 3,250, Vò V n Huy CD7 3,250, Bïi Thanh S n CD7 3,250, Æng V n Tao CD7 3,750, Phan nh øc CG1 2,825, Vâ TiÕn Danh CG1 3,250, NguyÔn M¹nh Kh«i CG1 2,825, NguyÔn ThÞ Oanh CG1 3,250, ç V n S ng CG1 2,825, NguyÔn V n Hoµng CG2 3,250, Vò Träng KhuyÕn CG2 3,250, Ng«V n L ng CG2 3,250, NguyÔn C«ng Ngîi CG2 2,825, Hå Xu n Tïng CG2 3,250, Do n Quèc ViÖt CG2 2,825, Chu Quang ¹o DT1 3,250, T«ThÞ Thïy Anh DT1 2,825, NguyÔn ThÞ BÝch Duyªn DT1 2,825, Lý Quèc Toµn DT1 2,825, T¹ Minh Trang DT1 2,825, NguyÔn V n Duy HK 3,250, NguyÔn Minh TrÝ HK 2,825, Ph¹m ThÞ Hång V n HK 2,825, Hoµng TuÊn ViÖt HK 2,825, NguyÔn QuyÕt TÝn ¹t KD1 2,825, TrÇn KiÒu Anh KD1 2,825, L¹i V n Minh KD1 2,825, Hoµng H u NghÜa KD1 2,825, Hå Xu n Sang KD1 2,825, TrÇn nh TuÊn KD1 2,825, Tr ng TuÊn C êng KD2 2,825, NguyÔn ThÞ Loan KD2 2,825, NguyÔn V n Nam KD2 2,825, Vò V n Tr êng KD2 2,825, ç Ngäc Duy KD3 2,825, NguyÔn Thïy Linh KD3 2,825, NguyÔn Thanh Thïy KD3 2,825, NguyÔn V n iöp KD4 2,825, NguyÔn Thïy Linh KD4 2,825, Ph¹m ThÞ Thïy D ng KD5 2,825,

8 324 Lª Thu H êng KD5 2,825, TrÇn Ngäc HiÕu KD5 2,825, Phan Hång Hoa KD5 2,825, Lª ThÞ Th n KD5 2,825, Ph¹m Hång V n KD5 2,825, NguyÔn ThÞ MiÒn KD6 2,825, Ph¹m V n Nam KD6 2,825, NguyÔn Anh Nhung KD6 2,825, NguyÔn nh D ng KDCLC 3,250, NguyÔn ThÞ Mai H ng KDCLC 2,825, Bïi ThÞ Thu HiÒn KDCLC 3,250, NguyÔn Hång Nhung KDCLC 3,250, NguyÔn ThÞ Hµ Th KDCLC 2,825, Ph¹m Thu Trang KDCLC 2,825, Phan V n Dông KG1 2,825, NguyÔn ThÞ T m KG1 2,825, TrÞnh B¾c KM1 2,825, Chung V n Hîp KM1 2,825, NguyÔn Ngäc NguyÖn KM1 3,250, NguyÔn Ph ng Th o KM1 3,250, Ph¹m V n Th¾ng KM1 3,250, NguyÔn ThÞ Thu KM1 3,750, NguyÔn ThÞ Trang KM1 2,825, Hoµng Dòng KM2 3,250, Hå ThÞ H êng KM2 3,250, ç V n NhÊt KM2 3,250, oµn ThÞ Hång Nhung KM2 2,825, NguyÔn Quang TuÊn KM2 2,825, Vò øc Chung KSCT 2,825, Lª ThÞ XÝu KSCT 2,825, NguyÔn ThÞ Quúnh Linh KSDT 2,825, Vò Ngäc T m KSDT 2,825, NguyÔn V n Hïng KSGT 2,825, TrÞnh nh Phó KSGT 2,825, Hoµng Minh TuÊn KSGT 3,750, NguyÔn øc V n KSGT 2,825, NguyÔn ThÞ Ph ng Thu KT1 3,750, V ng ChÝ Huy KT2 3,750, Ng«ThÞ Hoa Lª KT2 3,750, NguyÔn Th Trang KT2 3,750, Ph¹m Minh L ng KT3 3,250, Ph¹m Thïy Linh KT3 3,250, Vâ Quý Nam KT3 3,250, NguyÔn ThÞ Th KT3 3,250, Bïi ThÞ Ph ng Th o KT3 3,750, Phïng Duy H o KT4 3,250, NguyÔn ThÞ Hßa KT4 3,750,

9 371 Lª ThÞ N ng KT4 3,250, Hoµng ThÞ Ngµ KT4 3,250, NguyÔn ThÞ Hoµi Thu KT4 3,250, TrÇn ThÞ KiÒu Trang KT4 3,750, Vò nh LuËn KT5 3,250, TrÇn H u TrÝ KT5 3,250, NguyÔn Duy Kh nh MN1 2,825, NguyÔn NhËt Nam MN1 2,825, Lª NguyÖt Nga MN1 2,825, Ph¹m V n Quang MN1 2,825, NguyÔn V n QuyÒn MN1 3,250, NguyÔn Quèc TuÊn MN1 3,750, Tr ng ThÞ TuyÕt MN1 3,250, Ph¹m Thanh V n MN1 2,825, NguyÔn µo DiÖp Anh MN2 3,250, Tr ng ThÞ Thu H ng MN2 3,250, Th n M¹nh Hïng MN2 3,250, Tr ng Kiªn Trung MN2 3,250, Lª ViÖt TuÊn MN2 3,250, Vò V n B nh PM 2,825, Phan Thanh Gi ng PM 2,825, NguyÔn Hång H i PM 3,250, NguyÔn Quang Th i PM 2,825, NguyÔn V n Tïng PM 3,250, Vò Thu HuyÒn QD1 3,250, Mai ThÞ Nhung QD1 3,750, NguyÔn ThÞ Thñy QD2 3,750, NguyÔn ThÞ Quúnh Trang QD2 3,250, TrÇn ThÞ Trang QD2 3,750, NguyÔn V n An QH1 3,250, Æng V n Anh QH1 2,825, Æng Xu n M¹nh QH1 2,825, inh ThÞ Ph ng QH1 3,250, TrÇn ViÖt Ph ng QH1 2,825, NguyÔn ThÞ Lan QH2 2,825, Lª ThÞ Hång Ngäc QH2 3,250, NguyÔn ThÞ HuÖ Chi TH1 3,250, Mai Xu n Hoµng TH1 3,250, TrÇn ThÞ Thanh Hoa TH1 2,825, TrÇn V n KÝnh TH1 2,825, B ThÞ Nga TH1 2,825, NguyÔn Thanh Tïng TH1 2,825, NguyÔn ThÞ BÝch Tr m TH1 2,825, NguyÔn ThÞ V n TH1 2,825, NguyÔn ThÞ NguyÖt nh TH2 2,825, Lª Anh Minh TH2 2,825, NguyÔn Thanh T m TH2 2,825,

10 418 NguyÔn Xu n ¹t TL1 2,825, Vò Quèc Hïng TL1 3,250, NguyÔn TiÕn Hoµng TL1 3,250, Ng«V n Léc TL1 2,825, Lª Hoµng Long TL1 3,250, NguyÔn Do n Lý TL1 2,825, Lª Doanh Ngäc TL1 3,250, Hoµng Thanh Quang TL1 2,825, NguyÔn ThÞ Quúnh Trang TL1 2,825, Æng nh TriÖu TL1 2,825, Bïi ThÞ Thóy TL2 2,825, Bïi ThÞ i TRD 3,750, Bïi V n HËu VL1 2,825, NguyÔn ThÞ YÕn VL1 2,825, Vò V n Dòng VL2 2,825, NguyÔn ThÞ H»ng VL2 3,250, Ninh ThÞ Th m VL2 3,250, Hoµng Anh HiÖp XD2 3,250, D ng Gia S ng XD2 3,250, Tr ng Ngäc S n XD2 3,250, Lª V n Thñy XD2 3,250, NguyÔn TiÕn ¹t XD3 3,250, NguyÔn V n øc XD3 3,250, Ng«ThÞ H i HËu XD3 3,250, V n nh C êng XD4 3,750, NguyÔn øc Hoµng XD4 3,250, NguyÔn V n KÕ XD4 3,250, TrÇn øc S ng XD4 3,250, Ph¹m B Thu n XD4 3,250, NguyÔn ThÕ Hµ XD5 3,250, Hµ V n Tïng XD5 3,750, Bïi øc ViÖt XD5 3,250, NguyÔn V n nh XD6 3,750, Bïi nh ChÝnh XD6 3,250, Vò V n Huy XD6 3,250, NguyÔn V n Dòng XD7 3,250, NguyÔn nh Dòng XD8 3,250, L u Träng ThiÖn XD8 3,250, NguyÔn V n Toµn XD8 3,250, NguyÔn Anh TuÊn XD8 3,250, Lª øc ¹i XD9 3,250, TrÞnh Minh ChiÕn XD9 3,750, Hoµng Anh NguyÔn XD9 3,250, Bïi V n T ng XD9 3,250, L u V n Thùc XD9 3,750, Ph¹m Trung HiÕu XE 3,750, TrÞnh H u Nam XE 3,250,

11 465 Æng Th i S n XE 3,750, NguyÔn Hoµng Tïng XE 3,250, Vy S n Tïng XE 3,250, Quang TuÊn Anh XF 3,750, Ph¹m øc Hïng XF 3,250, Vò Duy Kh nh XF 3,250, TrÇn øc Th¾ng XF 3,750, ç øc Anh CB1 2,825, Ph¹m Hång H i CB1 3,250, NguyÔn V n Nguyªn CB1 2,825, Ph¹m ThÞ H»ng CB2 3,250, Phan Hoµng Thuyªn CB2 2,825, NguyÔn H i YÕn CB2 3,250, NguyÔn Thµnh ¹t CD1 3,750, Lª Danh S ng CD1 3,250, Phan Thanh Tïng CD1 3,250, Lª V n Vinh CD1 2,825, TrÇn H u n CD2 3,250, oµn V n TuÊn CD2 3,250, Bïi Kh¾c TuÊn CD2 3,250, TrÇn TuÊn Vò CD2 3,250, NguyÔn Ngäc Duy CD3 3,250, NguyÔn Th i H ng CD3 3,250, Tr ng Xu n Quý CD3 3,250, TrÇn ThÞ Hµ Trang CD3 3,250, B¹ch H ng ViÖt CD3 3,250, NguyÔn V n Vò CD3 3,250, TrÇn V n Hoan CD4 2,825, TrÇn V n Minh CD4 3,750, Æng Ngäc Nam CD4 3,250, Ph¹m V n Nam CD4 3,250, TrÇn V n Quý CD4 3,750, NguyÔn V n Th¾ng CD4 3,250, Lª Thanh Tïng CD4 3,250, Vò V n Tïng CD4 3,250, Æng H u Träng CD4 3,250, NguyÔn Xu n Trung CD4 3,250, Ph¹m ng TuÊn CD4 2,825, Hoµng V n Vò CD4 3,250, Hoµng Anh Dòng CD5 2,825, Bïi Linh Khang CD5 2,825, Ph¹m V n Tïng CD5 2,825, Bïi B ch Trung CD5 2,825, Lª B Th¾m CD6 3,250, TrÇn Xu n Thiªm CD6 3,250, Lª øc Anh CD7 2,825, NguyÔn Duy Khoa CD7 3,750,

12 512 NguyÔn øc Ph îng CD7 3,250, T«Xu n Quang CD7 2,825, NguyÔn ThÞ Ch u CG1 3,250, Ph¹m ThÕ DuyÖt CG1 2,825, Hoµng V n Kh nh CG1 2,825, TrÇn Ngäc Nam CG1 3,250, NguyÔn Träng Phong CG1 2,825, Ph¹m C«ng TuÊn CG1 2,825, NguyÔn V n Vò CG1 3,250, Ng«TrÝ ¹i CG2 2,825, NguyÔn H u Th¾ng CG2 2,825, Æng nh Hïng CLC1 3,250, NguyÔn Thanh S n CLC1 2,825, µo V n Thµnh CLC1 3,250, Ph¹m Huy oµn CLC2 2,825, oµn V n Linh CLC2 2,825, Hoµng Anh Tµi CLC2 2,825, NguyÔn Anh øc DT 2,825, TrÇn ThÞ Minh H»ng DT 2,825, Ng«ThÞ H ng DT 3,250, Ph¹m ThÞ Hång DT 2,825, Lª ThÞ Th o DT 2,825, NguyÔn ThÞ Quúnh Trang DT 2,825, M¹c V n ¹t HK 3,250, NguyÔn TuÊn An KD1 2,825, NguyÔn H i Nam KD1 2,825, T¹ ThÞ Ngäc Quúnh KD2 2,825, Hµ V n KÕt KD4 2,825, Phïng M¹nh Toµn KD4 2,825, Æng V n øc KD5 2,825, Hoµng Phã Huy KD6 2,825, Hoµng Phan NhËt D ng KDE 2,825, NguyÔn H ng Giang KDE 3,250, Ng«Minh Hoµng KDE 2,825, NguyÔn ThÞ HuyÒn KDE 2,825, NguyÔn B Kiªn KDE 2,825, Ph¹m Ngäc Linh KDE 3,250, An ThÞ Thanh Nhµn KDE 3,750, NguyÔn Kh¾c NhËt KDE 2,825, Th i B Quèc KDE 2,825, inh TuÊn H i KDF 2,825, T¹ Thóy Hång KDF 2,825, Vò V n Long KDF 2,825, Lª nh D ng KG1 3,750, NguyÔn ThÞ Dung KG1 3,250, Ph¹m nh Khoa KG1 2,825, NguyÔn ThÞ Mþ KG1 3,250,

13 559 NguyÔn ThÞ Thanh Nga KG1 3,250, ç Minh Thanh KG1 3,750, Æng ThÞ Trang KG1 3,250, Çu V n D ng KM1 3,250, Hoµng Minh H i KM1 2,825, NguyÔn ThÞ Ph ng KM1 3,250, NguyÔn ThÞ Thïy KM1 3,250, NguyÔn ThÞ Ph ng Anh KM2 3,250, Lª ThÞ Dung KM2 3,750, T«ThÞ Hång Hµ KM2 3,250, NguyÔn ThÞ HuyÒn KM2 3,250, NguyÔn ThÞ Mai Lan KM2 3,250, NguyÔn ThÞ Mþ KM2 3,250, Bïi ThÞ Ph ng KT1 3,750, Æng H i YÕn KT1 3,250, TrÇn ThÞ H o KT2 3,750, inh ThÞ Thanh Hoa KT2 3,250, NguyÔn V n T m KT2 3,750, Vò ThÞ Ph ng H»ng KT3 3,250, M¹nh ThÞ Mü Lª KT3 3,250, Æng ThÞ Minh Ngäc KT3 3,250, NguyÔn ThÞ Nhung KT3 3,250, NguyÔn ThÞ Minh Ph ng KT3 3,750, Lª ThÞ Kim TuyÕn KT3 3,250, Lª ThÞ YÕn KT3 3,250, inh ThÞ HiÒn KT4 3,750, Vò Mü Linh KT4 3,250, Vò ThÞ BÝch Ngäc KT4 3,250, NguyÔn Mai Linh KT5 3,750, NguyÔn ThÞ Thu KT5 3,250, Hå ThÞ Linh KT6 3,750, Lª ThÞ Linh KT6 3,250, NguyÔn ThÞ Thi KT6 3,750, Tr ng ThÞ V n KT6 3,250, TrÇn ThÞ H i YÕn KT6 3,750, Æng Ngäc Anh MN1 3,250, NguyÔn ThÞ Thóy M MN1 3,250, KiÒu ViÖt Th¾ng MN1 2,825, Lª ThÞ Trang MN1 3,250, Mai Thanh Trang MN1 2,825, D ng ThÞ Thïy V n MN1 3,250, NguyÔn ThÞ H»ng MN2 3,250, Ng«Thanh Hµ MN2 3,250, TrÇn øc Minh H i MN2 3,750, Ph¹m ThÞ HiÒn MN2 3,250, Æng ThÞ Thanh Lan MN2 3,250, NguyÔn Trµ My MN2 3,750,

14 606 Lª Quang Quang QD1 3,750, µo C Hoµn QD2 3,750, NguyÔn ThÞ Lan QD2 3,250, TrÇn TuÊn Vò QD2 3,750, Ng«V n Yªn QD2 3,750, ç nh ChiÕn QH1 2,825, NguyÔn Quèc H i QH1 2,825, inh ThÞ Ph ng Th o QH1 2,825, Ph¹m ThÞ Minh Thoa QH1 2,825, Bïi V n Hîi TH1 2,825, Lª ViÖt H ng TH1 2,825, Ph¹m V n Huyªn TH1 2,825, Lª ThÞ Minh TH1 3,250, Hoµng H u Phóc TH1 2,825, TrÇn ThÞ Thóy TH1 3,250, TrÇn T êng TuÊn TH1 2,825, ç V n Tuyªn TH1 2,825, TrÇn ThÞ Giang TH2 3,250, Ph¹m ThÞ Lý TH2 2,825, TrÇn Ph ng Nam TH2 2,825, Lª ThÞ Ph ng TH2 2,825, T¹ nh Ph îng TH2 2,825, Lª TuÊn Vò TH2 3,250, Lª V n Giang TL1 2,825, NguyÔn øc ThÞnh TL1 3,250, Phan V n LÜnh TL2 3,250, TrÇn nh Quý TL2 2,825, TrÇn B Th¾ng TL2 3,250, NguyÔn V n Thùc TL2 3,250, ç øc Tïng TL2 2,825, Cao Xu n Tr êng TL2 2,825, NguyÔn ThÞ Nhµn TRD 3,250, TrÇn Ngäc nh VL1 2,825, Ph¹m Æng Th i D ng VL1 2,825, Lª TiÕn Linh VL1 2,825, Gi p V n Ph ng VL1 2,825, Hoµng Duy Quý VL1 2,825, NguyÔn Danh Th¾ng VL1 2,825, TrÇn M¹nh Th¾ng VL1 2,825, An ThÞ Thïy Trang VL1 2,825, Phïng M¹nh C êng VL2 2,825, Lª ng H i VL2 2,825, TrÇn øc Huy VL2 2,825, NguyÔn ThÞ Mai VL2 2,825, Phan V n Quúnh VL2 2,825, NguyÔn V n Thao VL2 2,825, TrÇn H i V n VL2 2,825,

15 653 TrÇn ThÞ YÕn VL2 3,250, L¹i V n øc XD1 3,250, Vâ C«ng H n XD1 3,250, NguyÔn V n Huy XD1 3,250, NguyÔn V n Sü XD1 3,250, TrÇn Anh TuÊn XD1 3,250, NguyÔn C nh Huyªn XD2 3,250, NguyÔn V n Kh nh XD2 3,250, Phan H u Quý XD2 3,750, Ng«Quang Huy XD3 3,750, Bïi Quang Kh i XD3 3,250, Ph¹m ChÝ Minh XD3 3,750, Hµ V n ThÕ XD3 3,250, TrÇn M¹nh TuÊn XD3 3,250, PhÝ Cao B¾c XD5 3,250, TrÇn C«ng ChÝnh XD5 3,250, NguyÔn Huy Hµo XD5 3,250, µo nh Phïng XD5 3,250, ç Thanh Tïng XD5 3,250, NguyÔn V n TuÊn XD5 3,250, TrÞnh V n C êng XD6 3,250, NguyÔn V n Kh nh XD6 3,250, NguyÔn Tïng L m XD6 3,250, NguyÔn V n Thøc XD6 3,250, NguyÔn V n TiÕn XD6 3,250, Ng«Th îng ¹t XD7 3,250, Phan H u ChiÕn XD7 3,250, Hoµng Trung HiÕu XD7 3,250, TrÇn Duy H ng XD7 3,250, NguyÔn H u Minh XD7 3,250, Ph¹m V n Minh XD7 3,750, Ph¹m øc Toµn XD7 3,250, Hå C«ng Vui XD7 3,750, NguyÔn Xu n øc XD8 3,250, TrÇn Xu n øc XD8 3,750, Lª V n L m XD8 3,250, NguyÔn Kh¾c Linh XD8 3,250, inh Hång Nguyªn XD8 3,750, NguyÔn V n NhËt XD8 3,250, µo Hång Qu n XD8 3,250, NguyÔn ThÞ Thu XD8 3,250, NguyÔn C«ng Trung XD8 3,250, inh V n Tù XD8 3,750, Lª Ngäc T n XD9 3,250, Phïng øc Th¾ng XD9 3,250, Ph¹m V n Trung XD9 3,750, TrÇn øc H u XE 3,250,

16 700 µo S n H i XE 3,250, Ph¹m ViÖt Hoµn XE 3,250, NguyÔn V n Hßa XE 3,250, Lª H u Nguyªn XE 3,250, Kh ng LËp Phong XE 3,250, Ph¹m nh Quý XE 3,250, Tr ng Minh S ng XE 3,750, oµn V n T n XE 3,250, Ph¹m Träng TÊn XE 3,250, Ng«TiÕn Thµnh XE 3,250, NguyÔn Xu n Tïng XE 3,750, NguyÔn M¹nh Tó XE 3,250, Ph¹m Minh TuÊn XE 3,750, Vò H u B o Ch u XF 3,750, NguyÔn øc DiÖn XF 3,250, NguyÔn ViÕt Duy XF 3,250, NguyÔn ViÖt H i XF 3,750, Ph¹m Nh HiÖp XF 3,750, Ng«Xu n KiÓu XF 3,250, Ph¹m ThÕ L m XF 3,250, µo Duy Linh XF 3,750, Hµ V n Lý XF 3,750, NguyÔn V n Minh XF 3,250, H n V n Phong XF 3,250, Ng«ThÞ H»ng BDS 3,250, TrÞnh ThÞ HuyÒn BDS 3,250, Æng ThÞ TuyÕt Linh BDS 2,825, Tèng DiÖu Linh BDS 2,825, Ph¹m ThÞ Minh BDS 3,250, NguyÔn Vò é CB1 2,825, NguyÔn Minh øc CB1 2,825, TrÇn V n Hµ CB1 2,825, Ph¹m Ngäc Dòng CD1 2,825, ç V n Huy CD1 2,825, Mai ThÞ Loan CD1 3,250, NguyÔn Thµnh Trung CD1 3,250, Vò Kh nh V n CD1 3,250, NguyÔn Ngäc øc CD2 3,250, L ng ViÕt Dòng CD2 2,825, Hµ Khanh Quý CD2 3,250, Ph¹m V n Tµi CD2 3,250, C p Xu n ThiÖn CD2 3,250, L ng V n TuÊn CD2 3,250, Chu Träng Lîi CD3 2,825, TrÇn Xu n TuyÕn CD3 2,825, Bïi Quèc Huy CD4 3,250, NguyÔn Kh¾c Khai CD4 2,825,

17 747 ç Ngäc Linh CD4 2,825, inh V n Qu n CD4 2,825, NguyÔn V n B nh CD5 2,825, NguyÔn Duy Qu ng CD5 3,250, Lª Quèc ¹i CD6 2,825, oµn øc ¹t CD6 3,250, Lª C«ng ¹t CD6 3,250, NguyÔn V n Chung CD6 3,250, NguyÔn V n D n CD6 2,825, NguyÔn Quèc Hïng CD6 3,750, Vò ng Khoa CD6 3,250, Vò V n Thanh CD6 2,825, Lª Hoµng Kh i CDE 2,825, inh Quang Phó CDE 3,250, NguyÔn Phi C«ng CG1 2,825, NguyÔn V n Giang CG1 2,825, Ph¹m ThÞ H o CG1 3,250, NguyÔn Minh Hoµng CG1 3,250, TrÇn Quèc Hoµnh CG1 2,825, TrÇn H u Quang CG1 3,250, NguyÔn B Tïng CG1 2,825, Æng QuyÒn Anh CG2 2,825, NguyÔn Träng Lîi CG2 2,825, inh Quang Trô CG2 2,825, Bïi ThÞ Hång Nhung CLC1 3,250, Lª Kh¾c Th¾ng CLC1 2,825, NguyÔn Duy Thanh CLC1 2,825, T¹ ThÞ Ngäc Thóy CLC1 3,250, Hå VÜnh Quúnh CLC2 2,825, ç Hoµng D ng DT1 2,825, NguyÔn TiÕn Hßa HK 2,825, NguyÔn V n QuyÒn HK 2,825, NguyÔn TiÕn Sang HK 3,250, D ng V n Th i HK 3,250, ç V n ThÞnh HK 2,825, Tr ng V n Tr êng HK 2,825, Ëu Trung øc KD1 2,825, NguyÔn V n C êng KD1 2,825, TrÞnh Ngäc DiÖp KD1 2,825, NguyÔn øc M¹nh KD1 2,825, ç Xu n ThiÖn KD1 2,825, inh ThÞ H»ng KD2 3,250, LÒu ThÞ H êng KD2 2,825, TrÇn ThÞ Thu HuÖ KD2 2,825, Ph¹m ThÞ HuÕ KD2 2,825, NguyÔn Quang Huy KD2 2,825, TrÇn ThÞ Huyªn KD2 2,825,

18 794 NguyÔn ng Khoa KD2 3,250, NguyÔn ThÞ Th ng KD2 2,825, oµn V n ThiÖn KD2 2,825, NguyÔn Thanh Trung Anh KD5 2,825, NguyÔn ThÞ Thu H»ng KD6 2,825, Ph¹m Minh Hoµng KD6 3,250, ç ThÞ Hoµi An KDE 3,250, Hoµng D ng KDE 2,825, TrÇn ThÞ Thanh H ng KDE 3,250, Ph¹m ThÞ Hßa KDE 3,250, Bïi Xu n HuÊn KDE 3,250, D ng Ngäc HuyÒn KDE 3,750, NguyÔn ng Khoa KDE 2,825, NguyÔn B nh Minh KDE 3,750, Do n ThÞ H ng Nhu KDE 2,825, Hoµng M¹nh TiÕn KDE 3,250, Hå ViÕt Tó KDE 2,825, Hoµng ThÞ CÈm Tó KDE 3,250, T ng øc V n KDE 3,250, NguyÔn Thµnh ¹t KDF 3,250, TrÞnh Huy C«ng ¹t KDF 2,825, NguyÔn TuÊn Anh KDF 3,250, NguyÔn TuÊn Anh KDF 3,750, L u TiÕn B nh KDF 2,825, Bïi Thu H ng KDF 3,250, ång Thµnh H ng KDF 2,825, NguyÔn ThÞ Thïy Linh KDF 2,825, Vò Thïy Linh KDF 3,250, Phan Träng LÞch KDF 3,250, êng V n M¹nh KDF 2,825, T¹ Kh«i Nguyªn KDF 3,250, Ng«V n Ninh KDF 3,250, Ng«Thanh Hµ Tiªn KDF 3,750, µo Duy Tïng KDF 3,250, NguyÔn Anh Tïng KDF 2,825, TrÞnh Hång Nam KG1 2,825, NguyÔn V n Tr ng KG1 3,750, Æng ThÞ Þnh KT1 3,250, TrÇn ThÞ TuyÕt Chinh KT1 3,250, NguyÔn ThÞ Nga KT1 3,250, NguyÔn ThÞ Ph ng KT1 3,250, Ph¹m ThÞ H i KT2 3,250, TrÇn ThÞ Loan KT2 2,825, Hoµng Kim TuyÕn KT2 2,825, TrÇn ThÞ Ngäc nh KT3 3,250, NguyÔn Xu n Anh KT3 2,825, NguyÔn ThÞ DiÔm KT3 3,250,

19 841 Ph¹m ThÞ H»ng KT3 2,825, Hoµng Ph ng Quý KT3 3,250, TrÇn ThÞ Th o KT3 2,825, Hoµng ThÞ H i YÕn KT3 2,825, TrÇn øc Chung KT4 3,250, Ph¹m ThÞ H»ng KT4 3,250, Mai ThÞ Hång KT4 2,825, Æng ThÞ Minh CÇm KT5 2,825, TrÞnh ThÞ H»ng KT5 3,250, Ng«ThÞ LiÔu KT5 2,825, µo Nguyªn Ngäc KT5 3,250, Ng«ThÞ Nhung KT5 3,250, inh ThÞ Thoa KT5 3,250, Ph¹m Huy Hoµng MN1 2,825, NguyÔn ThÞ Kh nh HuyÒn MN1 3,250, NguyÔn øc QuyÒn MN1 2,825, Mai ThÞ Th m MN1 3,250, NguyÔn TuÊn ViÖt MN1 3,250, Lª nh Chóc MN2 2,825, NguyÔn TiÕn Qu n MN2 3,250, NguyÔn ViÕt Quý MN2 2,825, NguyÔn V n H u MNE 2,825, Hoµng ThÞ Giang PM 2,825, Phan ThÞ KiÒu PM 2,825, L Xu n Linh PM 2,825, NguyÔn ThÞ Hång Nhung PM 2,825, NguyÔn V n Toµn PM 3,250, Hå V n TuÊn PM 3,250, Khæng ThÞ Lan Anh QD2 3,250, Lª øc Minh QD2 3,750, Lý Nh Tïng QD2 2,825, Ng«ViÖt Anh TH1 2,825, Ph¹m V n H¹ TL1 2,825, TrÇn V n HiÕn TL1 2,825, Lª Sü HiÖp TL1 2,825, Ph¹m Ph ng Nam TL1 2,825, Phïng Nh Th i TL1 2,825, NguyÔn ThÕ Tu n TL1 3,250, Hoµng Thä D ng TL2 3,250, NguyÔn Huy HiÖu TL2 3,250, Vò V n Nam TL2 2,825, L u Minh øc TRD 3,250, µo Duy øc VL1 2,825, NguyÔn V n ChiÕn VL1 2,825, Lª ThÞ Hång VL1 2,825, Ph¹m QuÝ So¹n VL1 2,825, NguyÔn øc V îng VL1 2,825,

20 888 inh Ngäc nh VL2 3,250, µo V n Khiªm VL2 2,825, NguyÔn ThÞ Nga VL2 3,250, Nghiªm V n Th«ng VL2 2,825, inh V n Th îng VL2 2,825, NguyÔn M¹nh TuÊn VL2 2,825, µo Duy B nh XD1 3,750, Ph¹m V n Lùc XD1 3,250, TrÇn øc Tµi XD1 3,250, L ng V n Thµnh XD1 3,250, NguyÔn Thanh B nh XD2 3,250, NguyÔn ThÞ Ph ng XD2 3,750, Vò H i S n XD2 2,825, Ëu Ngäc Anh T nh XD2 3,250, TrÇn Nguyªn Thµnh XD2 3,250, TrÇn TiÕn ¹t XD3 3,250, NguyÔn Quang Huy XD3 3,250, NguyÔn V n Huy XD3 3,250, Vò Ngäc Th ng XD5 3,250, L¹i Duy Th¾ng XD5 3,250, NguyÔn Kh¾c TiÖp XD5 3,250, NguyÔn Huy ¹t XD7 3,250, NguyÔn Trung øc XD7 3,250, NguyÔn Kim B¾c XD7 3,250, Ëu Sü C êng XD7 3,250, NguyÔn V n D ng XD7 3,250, TrÇn Nguyªn Gi p XD7 2,825, NguyÔn ChÝ H¹nh XD7 3,250, oµn V n Phóc XD7 3,250, Lª V n Hßa XD8 3,250, Lª Träng Vµn XD8 3,750, NguyÔn V n Vò XD8 3,250, NguyÔn Huy VÞnh XD8 3,250, Th i B Þnh XD9 3,250, Æng Duy Hµ XD9 3,250, Gi p V n M¹nh XD9 3,250, TrÇn V n Th¾ng XD9 3,250, NguyÔn H i ViÖt XD9 2,825, Æng V n C«ng XE1 3,250, L u V n C«ng XE1 3,250, Vò V n Duy XE1 3,250, ç Th i Häc XE1 3,250, Æng Anh Hïng XE1 3,250, TrÇn V n Hïng XE1 3,250, D ng V n Ninh XE1 3,250, TrÇn Ngäc Qu n XE1 3,250, Phan Xu n QuyÒn XE1 3,250,

KẾT QUẢ KỲ KIỂM TRA HK2 - MÔN: TOÁN -K12 Ngày kiểm tra : 22/04/2017 SBD Họ tên lớp Mã đề Điểm Số câu đúng NguyÔn H u HiÕu D n 12A

KẾT QUẢ KỲ KIỂM TRA HK2 - MÔN: TOÁN -K12 Ngày kiểm tra : 22/04/2017 SBD Họ tên lớp Mã đề Điểm Số câu đúng NguyÔn H u HiÕu D n 12A KẾT QUẢ KỲ KIỂM TRA HK2 - MÔN: TOÁN -K12 Ngày kiểm tra : 22/04/2017 001439 NguyÔn H u HiÕu D n 12A 1 975 5.0 25.0 001445 oµn Hoµi Phong 12A 1 642 5.2 26.0 001556 Lª Ngäc Hoµng L n 12A 1 975 5.4 27.0 001580

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi B ng ióm Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Líp QU N Lý HCNN Vµ QL NGµNH G

Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi B ng ióm Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Líp QU N Lý HCNN Vµ QL NGµNH G Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc 1 1001 Bïi ThÞ An 10-10-1994 N 6.5 ¹t GD MÇm non-a 2 1002 Cï ThÞ L u An 15-10-1996 VËt lý-a

Chi tiết hơn

¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/

¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/ ¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/12) (DHD.D310101) - Ngµnh: Kinh tõ 1 Lª ThÞ Anh µo 08/05/94 26159 A 2 7.25

Chi tiết hơn

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si phßng thi sè: 1 1 CH0001 Hoµng B o An 10.04.1993 Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 2 CH0002 L ng ThÞ An 06.05.1995 L¹ng S n N DT KV1 3 CH0003 Ph¹m ThÞ An 24.06.1974 Th i Nguyªn N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 4 CH0004

Chi tiết hơn

Së GD& T: B nh Þnh Kú thi: TuyÓn sinh vµo líp 10 THPT Kho thi: 12/06/2018 DANH S CH THÝ SINH TRóNG TUYÓN Tr êng: THPT sè 2 Phï Mü STT Hä vµ tªn Giíi t

Së GD& T: B nh Þnh Kú thi: TuyÓn sinh vµo líp 10 THPT Kho thi: 12/06/2018 DANH S CH THÝ SINH TRóNG TUYÓN Tr êng: THPT sè 2 Phï Mü STT Hä vµ tªn Giíi t Së GD& T: B nh Þnh Kú thi: TuyÓn sinh vµo líp 10 THPT Kho thi: 12/06/2018 DANH S CH THÝ SINH TRóNG TUYÓN Tr êng: THPT sè 2 Phï Mü 1 nguyôn hå thïy d ng N 18/04/2003 Phï Mü, B nh Þnh Kinh Mü Th¾ng 47,00

Chi tiết hơn

DS thi lÇn 1

DS thi lÇn 1 M«n thi:... Phßng thi: 402-Nhµ K1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 Bïi Xu n Anh N 17-10-84

Chi tiết hơn

Sè TT Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Côc Kh o thý vµ KiÓm Þnh ChÊt l îng gi o dôc Hä vµ tªn thý sinh Sè b o danh Ngµy sinh D n téc Danh s ch thý sinh o¹t gi i

Sè TT Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Côc Kh o thý vµ KiÓm Þnh ChÊt l îng gi o dôc Hä vµ tªn thý sinh Sè b o danh Ngµy sinh D n téc Danh s ch thý sinh o¹t gi i 1 Hoµng Cao Phong 24.01.08 12/08/1997 Kinh Hµ Néi To n 16.50 K.KhÝch 12 Chuyªn Hµ 2 Phïng ¾c Vò Anh 24.01.04 05/12/1997 Kinh Hµ Néi To n 19.00 Ba 12 Chuyªn Hµ 3 L ng Quèc Trung 24.01.12 28/09/1998 Kinh

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi Céng hoµ X héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Danh s ch thý sinh tróng tuyón ¹i häc n

Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi Céng hoµ X héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Danh s ch thý sinh tróng tuyón ¹i häc n SP To n häc 1 001200002205 NguyÔn Hoµng Quèc Anh Nam 26-11-2000 3 28.7 To n To n Hai 2 001200011758 NguyÔn ViÖt Anh Nam 20-09-2000 3 29.3 To n hai 3 164668163 ç Lan Chi N 15-07-2000 2 29.3 4 031200006161

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx . Häc viön Ng n hµng Phßng µo T¹o Häc Kú 1 - N m Häc 17-18 XÐt iòu kiön tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng H VHVL - KÕ to n (LTD11TKT) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 5.00 MÉu In D7080B1 Trang

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

\centerline { \bftith Nh÷ng kÕt qu mµ t«i thÝch nhÊt }

\centerline { \bftith Nh÷ng kÕt qu mµ t«i thÝch nhÊt } LIST OF PARTICIPANTS 2 Hội thảo Tối ưu và Tính toán khoa học lần thứ năm, 16-19.5.2007 1. Phan Thµnh An TiÕn sĩ thanhan@math.ac.vn 2. L m Quèc Anh Khoa S ph¹m ¹i häc CÇn Th êng 3/2, QuËn Ninh KiÒu, TP

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

Tr êng ¹i Häc An Giang MÉu In D7080B1. Danh S ch Kh«ng Tèt NghiÖp Häc Kú 2 - N m Häc Ngµnh Cao ¼ng S ph¹m m nh¹c - Tèt nghiöp - CD41 (CAN16TH) H

Tr êng ¹i Häc An Giang MÉu In D7080B1. Danh S ch Kh«ng Tèt NghiÖp Häc Kú 2 - N m Häc Ngµnh Cao ¼ng S ph¹m m nh¹c - Tèt nghiöp - CD41 (CAN16TH) H Tr êng ¹i Häc An Giang MÉu In D7080B1. Häc Kú 2 - N m Häc 18-19 Ngµnh Cao ¼ng S ph¹m m nh¹c - Tèt nghiöp - CD41 (CAN16TH) HÖ µo t¹o chýnh quy - Khãa 2016-2019 Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 100 ióm Trung B

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx XÐt iòu kiön Tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng ¹i häc VHVL (LTDH9GTN) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 500 1 11J401031 Lª Thu Trang LTDH11K 420 573 Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 135 ióm Trung

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Mau 05 - BC thay doi Nhan Su.doc

Microsoft Word - Mau 05 - BC thay doi Nhan Su.doc Mẫu CBTT/SGDCKHN-05 (Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN) C«ng ty Cæ PHÇN s«ng µ 1 -----***----- Số: 63 CT/TCKT

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N thao (T i b n lçn thø t, cã chønh lý vµ bæ sung) NHμ XUÊT

Chi tiết hơn

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th II V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th ng 11 n m 2013 HéI ång XUÊT B N L HåNG ANH Chñ tþch Héi ång INH THÕ HUYNH

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA Ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA Ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th II V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA Ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th ng 11 n m 2013 HéI ång XUÊT B N L HåNG ANH Chñ tþch Héi ång INH THÕ HUYNH

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th ng 11 n m 2013 HéI ång XUÊT B N L HåNG ANH Chñ tþch

Chi tiết hơn

Søc khoÎ cña con ng­êi cÇn sù tån t¹i cña nh÷ng c¸nh rõng

Søc khoÎ cña con ng­êi cÇn sù tån t¹i cña nh÷ng c¸nh rõng 86 X héi häc sè 1 (81), 2003 Søc kháe cña con ng êi cçn sù tån t¹i cña nh ng c nh rõng - d n sè vµ n¹n ph rõng N¹n ph rõng diôn ra trªn toµn thõ giíi víi tèc é 9,4 triöu ha/n m, lµ mèi e do¹ nghiªm träng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

Tr êng ¹i häc luët hµ néi Phßng µo t¹o Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp Tù do H¹nh phóc Danh s ch sinh viªn kho 40 Ch a tých luü m«n häc gi o

Tr êng ¹i häc luët hµ néi Phßng µo t¹o Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp Tù do H¹nh phóc Danh s ch sinh viªn kho 40 Ch a tých luü m«n häc gi o Tr êng ¹i häc luët hµ néi Phßng µo t¹o Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp Tù do H¹nh phóc Danh s ch sinh viªn kho 40 Ch a tých luü m«n häc gi o dôc thó chêt Stt Hä vµ Tªn M sinh viªn Líp Ghi chó

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

Annual report V 2004.qxd

Annual report V 2004.qxd Military Bank 2 3 Military Bank Annual report Néi dung / contents Giíi thiöu chung vò ng n hµng Background Sè liöu tµi chýnh giai o¹n 1994-2004 Financial highlight from 1994-2004 M«h nh tæ chøc Organizational

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Bài m? d?u.doc

Bài m? d?u.doc Slide 1 Bµimë Çu Ch nnu«i tr ubß Slide 2 NỘI DUNG Vai trß vµ ý nghüa cña ch n nu«i tr u bß Ưu thõ sinh häc đæc thï cña tr u bß Nh ng H¹n chõ cña ch n nu«i tr u bß Tình hình ch ăn nuôi trâu bò ở Việt Nam

Chi tiết hơn

BỘ TỔNG THAM MƯU

BỘ TỔNG THAM MƯU µo huy hiöp NguyÔn M¹nh H ëng L u Ngäc Kh i NguyÔn Hoµng Minh TrÇn ¹i NghÜa TrÇn ng Thanh Vò quang t¹o ç Xu n T o Hoµng Kh¾c Th«ng Lª do n thuët T¹ Ngäc V ng NguyÔn Tõ V îng NguyÔn träng xu n Gi o tr nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VK Dang TT - Tap 46

Microsoft Word - VK Dang TT - Tap 46 ng Céng s n ViÖt Nam V n kiön ng toµn tëp tëp 46 1985 Nhµ xuêt b n chýnh trþ quèc gia hµ néi - 2006 3 4 V n kiön ng toµn tëp Þnh, th«ng tri... cña Bé ChÝnh trþ, Ban BÝ th... MÆc dï chóng t«i cã nhiòu cè

Chi tiết hơn

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th ng 11 n m 2013 HéI ång XUÊT B N L HåNG ANH Chñ tþch

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VankienDangtap51

Microsoft Word - VankienDangtap51 Héi ång xuêt b n tr ng tên sang Chñ tþch Héi ång Phan diôn Phã Chñ tþch Héi ång NguyÔn øc B nh Phã Chñ tþch Héi ång NguyÔn Phó Träng Uû viªn NguyÔn H u Thä " NguyÔn Duy Quý " Hµ ng " Æng Xu n Kú " Lª Hai

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsSingleFil

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsSingleFil Page 1 of 71 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión N«ng th«n Ch ng tr nh Ph t trión N«ng th«n MiÒn nói ViÖt Nam - Thôy ión 1996-2001 Ph n tých nh gi t nh h nh trión khai thùc hiön chýnh s ch, thó chõ qu n lý l

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsC80F76987BE6A455C72567C20006DBA8C80F7

file://D:MRC964MI-docsC80F76987BE6A455C72567C20006DBA8C80F7 Page 1 of 10 MARD Dù n Ph t trión L m nghiöp X héi S«ng µ Sè 3 Chuyªn Ò vò "Qui Ho¹ch Sö Dông Êt vµ Giao Êt Giao Rõng" Trong sè nµy: Th tæng biªn tëp Qui ho¹ch sö dông Êt vµ giao Êt giao rõng: c së Ó qu

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VK Dang TT - Tap 36

Microsoft Word - VK Dang TT - Tap 36 Phan diôn NguyÔn øc B nh NguyÔn Phó Träng Héi ång xuêt b n Chñ tþch Héi ång Phã Chñ tþch Héi ång Uû viªn Héi ång NguyÔn H u Thä " NguyÔn Duy Quý " Hµ ng " Æng Xu n Kú " Lª Hai " Ng«V n Dô " Lª Quang Th

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc HiÖn tr¹ng qu n lý rõng céng ång mét sè tønh vïng miòn nói B¾c Bé vµ Ò xuêt Þnh h íng chýnh s ch khuyõn khých ph t trión rõng céng ång ë ViÖt Nam Ph¹m Xu n Ph ng Vô chýnh s ch Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Sö dông ph©n b¾c ë miÒn B¾c ViÖt Nam: qu¸ khø, hiÖn t¹i vµ triÓn väng

Sö dông ph©n b¾c ë miÒn B¾c ViÖt Nam: qu¸ khø, hiÖn t¹i vµ triÓn väng X héi häc thùc nghiöm X héi häc sè 4 (64), 1998 37 Mét khýa c¹nh cña sù biõn æi n«ng th«n ViÖt Nam qua t m hióu tëp qu n sö dông ph n b¾c trong s n xuêt n«ng nghiöp ë mét sè khu vùc ång b»ng B¾c Bé Ph¹m

Chi tiết hơn