Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi B ng ióm Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Líp QU N Lý HCNN Vµ QL NGµNH G

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi B ng ióm Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Líp QU N Lý HCNN Vµ QL NGµNH G"

Bản ghi

1 Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Bïi ThÞ An N 6.5 ¹t GD MÇm non-a Cï ThÞ L u An VËt lý-a NguyÔn ThÞ Thanh An N 4.5 ¹t GD Quèc phßng-a TrÇn ThÞ ViÖt An Sinh häc-a Æng ThÞ Lan Anh VËt lý-tn Æng ThÞ Tó Anh GD TiÓu häc-k Hµ KiÒu Anh N 7.5 ¹t GD Quèc phßng-b Hoµng Mü Anh TiÕng Anh-A Hoµng ThÞ V n Anh Sinh häc-a Lª ThÞ Mai Anh GD Quèc phßng-b Lª ThÞ Trang Anh Sinh häc-a Lª ThÞ V n Anh T m lý-b L êng Ngäc Anh N 5.5 ¹t VËt lý-a M Hång Anh TiÕng Anh-A Ng«Ngäc Anh Ng«ThÞ Kim Anh N 3 GD TiÓu häc-a NguyÔn Hoµng Anh Nam 6.5 ¹t GD Quèc phßng-b NguyÔn Kim Anh Sinh häc-a NguyÔn Ngäc Anh GD TiÓu häc-k NguyÔn Ph ng Anh GD TiÓu häc-a NguyÔn ThÞ DiÖu Anh N 9 ¹t NguyÔn ThÞ Hoµi Anh TiÕng Anh-A NguyÔn ThÞ Kim Anh NguyÔn ThÞ Mai Anh N 2 GD ThÓ chêt-a NguyÔn ThÞ Ph ng Anh N 6.5 ¹t GD TiÓu häc-a NguyÔn ThÞ Quúnh Anh N 6.5 ¹t GD Quèc phßng-a NguyÔn ThÞ V n Anh GD Quèc phßng-a NguyÔn ThÞ V n Anh TriÕt häc-a NguyÔn TuÊn Anh Nam 5 ¹t GD Quèc phßng-a Phan V n Anh Ph¹m Mai Anh N 6.5 ¹t TiÕng Anh-A Ph¹m ThÞ Lan Anh Ph¹m ThÞ Ph ng Anh N 5.5 ¹t VËt lý-a Ph¹m V n Anh TriÕt häc-a T¹ TuÊn Anh Nam 5 ¹t GD ThÓ chêt-a TrÇn Duy Anh Nam 5 ¹t TriÕt häc-a TrÇn Ngäc Anh Sinh häc-a TrÇn Thu Anh VËt lý-a TrÞnh Ngäc Anh Nam 5.5 ¹t GD Quèc phßng-a TrÞnh ThÞ V n Anh TriÕt häc-a Vò ThÞ Hång Anh Vò ThÞ V n Anh VËt lý-a ç ThÞ nh GD TiÓu häc-a 1/14

2 Hoµng Ngäc nh Sinh häc-k NguyÔn Ngäc nh GD TiÓu häc-a Phan ThÞ Ngäc nh Sinh häc-a TrÇn ThÞ nh N 6.5 ¹t GD MÇm non-a Mai Thµnh Biªn Nam 5 ¹t VËt lý-tn µo ThÞ Thanh B nh GD TiÓu häc-a Bïi ThÞ BÝch Sinh häc-a NguyÔn ThÞ BÝch GD MÇm non-a Phan Ngäc BÝch TiÕng Anh-A LÌng ThÞ Bom GD MÇm non-a Lª ThÞ Thu Chang VËt lý-a NguyÔn ThÞ Chang GD Æc biöt-a Lý Ngäc Ch m GD Quèc phßng-b Æng Hµ Chi GD MÇm non-a ç Kim Chi TiÕng Anh-A Giang Linh Chi N 6.5 ¹t GD MÇm non-a NguyÔn ThÞ CÈm Chi T m lý-a TrÞnh ThÞ Kim Chi T m lý-a inh ThÞ Chiªm GD TiÓu häc-a Hoµng V n ChiÕn Nam 6 ¹t NguyÔn øc ChiÕn Nam Hñy VËt lý-a NguyÔn ThÕ ChiÕn Nam 5.5 ¹t GD ThÓ chêt-a Æng ThÞ Chinh GD Quèc phßng-a NguyÔn ThÕ Chinh Nam 5 ¹t GD Quèc phßng-a TrÇn ThÞ Chinh N Hñy GD Æc biöt-a TrÇn ThÞ Thôc Chinh N 4.5 ¹t GD ThÓ chêt-a Hoµng Quang Chung Nam 5 ¹t GD ThÓ chêt-a NguyÔn ThÞ KiÒu Chung NguyÔn V n Chung Vò ThÞ KiÒu Chóc N 4.5 ¹t Nam 5.5 ¹t TriÖu Mïi Cãi GD Quèc phßng-a Hoµng Ngäc DiÖp GD TiÓu häc-a Lª B Ngäc DiÖp Nam Hñy VËt lý-a Ph¹m ThÞ Ngäc DiÖp NguyÔn ThÞ DiÖu VËt lý-a TrÇn ThÞ DÞu N 6.5 ¹t TiÕng Anh-A Bïi ThÞ Thuú Dung GD MÇm non-k inh ThÞ Dung GD Æc biöt-a Hoµng Thanh Dung Lý ThÞ Dung NguyÔn ThÞ Dung GD ThÓ chêt-b NguyÔn ThÞ Dung N 1 GD ThÓ chêt-a NguyÔn ThÞ Thanh Dung N 4 ¹t VËt lý-a NguyÔn Thuú Dung TriÕt häc-a TrÇn ThÞ Dung GD MÇm non-a TrÇn Thuú Dung VËt lý-a 2/14

3 NguyÔn ThÞ Hµ Duyªn N 5.5 ¹t Sinh häc-a oµn TiÕn Dòng Nam 8 ¹t Sinh häc-k Lª V n Dòng Nam 6 ¹t GD Quèc phßng-b Tr ng TiÕn Dòng Nam 6 ¹t Sinh häc-a ç Thuú D ng GD MÇm non-k Lª Thuú D ng TiÕng Anh-A Mai Quúnh D ng GD MÇm non-a Phan Thuú D ng VËt lý-a TrÇn Thuú D ng GD ThÓ chêt-a NguyÔn ThÞ µo GD Quèc phßng-a NguyÔn V n oµn Nam Hñy GD ThÓ chêt-a Lª Thµnh «ng Nam 6 ¹t GD ThÓ chêt-a Lª Huúnh øc Nam Hñy GD ThÓ chêt-a NguyÔn Anh øc Nam Hñy VËt lý-a NguyÔn Hång GÊm VËt lý-a inh ThÞ Giang ç ThÞ Ng n Giang GD MÇm non-k Hoµng ThÞ L m Giang Sinh häc-a Khæng ThÞ An Giang Lª Thu Giang TiÕng Anh-A NguyÔn H ng Giang Sinh häc-a NguyÔn ThÞ Giang GD TiÓu häc-k Ph¹m H ng Giang N Hñy GD MÇm non-k TrÇn ThÞ H ng Giang Vâ ThÞ H ng Giang µo ThÞ Thu Hµ Æng ThÞ Thu Hµ GD Quèc phßng-b Æng Thu Hµ N Hñy GD Quèc phßng-a ç ThÞ Ngäc Hµ GD TiÓu häc-a ç ThÞ Ph ng Hµ GD TiÓu häc-a KiÒu ThÞ Lan Hµ GD Æc biöt-a L m Thu Hµ TiÕng Anh-A Ng«ThÞ Thu Hµ N 7.5 ¹t TriÕt häc-a NguyÔn Hoµng Hµ Nam 6 ¹t GD Quèc phßng-b NguyÔn ThÞ Hµ GD Æc biöt-a NguyÔn Thu Hµ NguyÔn ViÖt Hµ TriÕt häc-a Ph¹m ThÞ Thuý Hµ Sinh häc-k TrÇn ThÞ Hµ TrÇn ThÞ NguyÖt Hµ GD MÇm non-a Tr ng Ngäc Hµ TriÕt häc-a Vò øc Hµ Nam 6 ¹t GD TiÓu häc-a Cao ThÞ Thanh H i VËt lý-a Æng Hoµng H i Nam 8 ¹t TiÕng Anh-A NguyÔn ThÞ H i GD Quèc phßng-b NguyÔn ThÞ Minh H i N 6.5 ¹t VËt lý-k 3/14

4 Hµ BÝch H o GD Æc biöt-a NguyÔn ThÞ H o N Hñy Sinh häc-a Bïi ThÞ Thu H¹ N 4 ¹t GD Quèc phßng-b ç ThÞ Hång H¹nh N Hñy TiÕng Anh-A Hoa Hång H¹nh GD TiÓu häc-a NguyÔn ThÞ H¹nh NguyÔn ThÞ H¹nh GD Æc biöt-a NguyÔn ThÞ Hång H¹nh GD Quèc phßng-a NguyÔn ThÞ Hång H¹nh VËt lý-a NguyÔn ThÞ Hång H¹nh TrÇn Hång H¹nh TiÕng Anh-A Vò ThÞ H¹nh N Hñy TriÕt häc-a Cao Thuý H»ng GD Quèc phßng-b ç ThÞ Thu H»ng VËt lý-a Hoµng ThÞ H»ng GD MÇm non-a Hoµng ThÞ H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Sinh häc-a Lª ThÞ Th o H»ng VËt lý-a NguyÔn DiÖu H»ng Sinh häc-a NguyÔn Thanh H»ng GD Quèc phßng-b NguyÔn ThÞ H»ng GD Æc biöt-a NguyÔn ThÞ H»ng TriÕt häc-a NguyÔn ThÞ Minh H»ng GD TiÓu häc-a Phan Minh H»ng TiÕng Anh-A Ph¹m Minh H»ng GD ThÓ chêt-a Ph¹m ThÞ Thuý H»ng GD MÇm non-a TrÇn ThÞ Thu H»ng T m lý-a TrÞnh ThÞ Thu H»ng VËt lý-a Vò ThÞ H»ng GD Æc biöt-a Vò ThÞ Thu H»ng N 8.5 ¹t L ng Ngäc H n GD MÇm non-a NguyÔn ThÞ H n GD Quèc phßng-b Ph¹m ThÞ H n GD Quèc phßng-b TrÇn ThÞ H n TiÕng Anh-A NguyÔn Hµ HËu Nam 7 ¹t GD ThÓ chêt-a NguyÔn Hµ Ngäc Hiªn Sinh häc-k Bïi ThÞ Thu HiÒn Sinh häc-a µo ThÞ Thu HiÒn GD MÇm non-k Hoµng Mai HiÒn TiÕng Anh-A Khóc ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ HiÒn N 7.5 ¹t GD MÇm non-k NguyÔn ThÞ HiÒn GD Æc biöt-a NguyÔn ThÞ Thanh HiÒn N 4.5 ¹t Sinh häc-k NguyÔn ThÞ Thu HiÒn NguyÔn Thu HiÒn GD Quèc phßng-b TrÇn ThÞ Thu HiÒn N 4 ¹t GD Quèc phßng-b 4/14

5 NguyÔn ThÕ HiÕn Nam 5 ¹t GD ThÓ chêt-a B¹ch Trung HiÕu Nam 5 ¹t GD TiÓu häc-a NguyÔn C«ng HiÕu Nam 7 ¹t GD ThÓ chêt-a NguyÔn Duy HiÓn Nam 5 ¹t GD ThÓ chêt-a Ng«Quang HiÖp Nam 8 ¹t GD ThÓ chêt-a TrÇn Ngäc HiÖu Nam 6 ¹t GD ThÓ chêt-a µm ThÞ Hoa VËt lý-tn NguyÔn Nh Hoa TriÕt häc-a NguyÔn ThÞ Hoa GD MÇm non-k NguyÔn ThÞ Thanh Hoa GD MÇm non-k NguyÔn ThÞ Hoan Sinh häc-a NguyÔn Hµm Hoµ Nam 5 ¹t VËt lý-a NguyÔn ThÞ Hoµ TiÕng Anh-A NguyÔn ThÞ Hoµ NguyÔn ThÞ ViÖt Hoµ GD MÇm non-a TrÞnh ThÞ Hoµ TriÕt häc-a Vi V n Hoµ Nam 5 ¹t NguyÔn ThÞ Hoµi VËt lý-a NguyÔn ThÞ Hoµi N Hñy VËt lý-a NguyÔn ThÞ Hoµi GD Æc biöt-a Ph¹m ThÞ Hoµi TiÕng Anh-A Vò ThÞ Hoµn GD Æc biöt-a L Mai Hoµng Nam Hñy GD Æc biöt-a D ng ThÞ Hång N Hñy Sinh häc-k ç ThÞ Hång TriÕt häc-a ç V n Hång Nam 6 ¹t GD ThÓ chêt-a Lª Thóy Hång N 5.5 ¹t GD TiÓu häc-a NguyÔn ThÞ Hång GD Quèc phßng-a NguyÔn Thuý Hång GD Æc biöt-a Lª ThÞ Hîp GD Quèc phßng-b D ng ThÞ HuÕ GD Quèc phßng-a Hoµng ThÞ HuÕ Sinh häc-a NguyÔn ThÞ Minh HuÕ Lª ThÞ HuÖ GD MÇm non-k n ThÞ Kim HuÖ GD Quèc phßng-b NguyÔn Quang Huy Nam 4 ¹t GD ThÓ chêt-a Bïi ThÞ HuyÒn N 4 ¹t GD TiÓu häc-a Chu Thanh HuyÒn GD Æc biöt-a Æng ThÞ HuyÒn GD MÇm non-k inh ThÞ HuyÒn GD MÇm non-a Hoµng Thu HuyÒn TriÕt häc-a Lª Ngäc HuyÒn GD Æc biöt-a Lª Thanh HuyÒn GD Quèc phßng-a Lª ThÞ Thu HuyÒn GD Quèc phßng-b Lª Vò Minh HuyÒn N 4 ¹t GD MÇm non-a L ng ThÞ HuyÒn /14

6 Ng«Thanh HuyÒn NguyÔn Ngäc HuyÒn GD MÇm non-a NguyÔn ThÞ HuyÒn VËt lý-a NguyÔn ThÞ HuyÒn GD Quèc phßng-b NguyÔn ThÞ Minh HuyÒn TiÕng Anh-A NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn GD MÇm non-a N«ng Thanh HuyÒn Vò ThÞ Thu HuyÒn GD Æc biöt-a V ng ThÞ Minh HuyÒn Sinh häc-a ång V n Hïng Nam Hñy TriÕt häc-a Huúnh øc Hïng Nam Hñy GD Æc biöt-a Lª Thanh Hïng Nam 2 GD ThÓ chêt-b Phan V n Hïng Nam 3 GD Quèc phßng-a inh ThÞ H ng GD Æc biöt-a ç Mai H ng N 3 GD Æc biöt-a ç Quúnh H ng GD TiÓu häc-k ç ThÞ H ng GD TiÓu häc-a Hoµng ThÞ H ng Sinh häc-a Lª ThÞ Lan H ng GD Æc biöt-a Ngäc ThÞ H ng N 4.5 ¹t GD Quèc phßng-a Ng«ThÞ Thanh H ng Sinh häc-a NguyÔn Thanh H ng N 7.5 ¹t GD TiÓu häc-k NguyÔn ThÞ H ng N 7.5 ¹t NguyÔn ThÞ H ng GD Quèc phßng-a Ph¹m ThÞ Thu H ng N 8.5 ¹t T¹ ThÞ H ng N 8.5 ¹t Sinh häc-k Vò Lan H ng N 6.5 ¹t Sinh häc-tn ç Thuý H êng GD TiÓu häc-a Hoµng ThÞ H êng GD MÇm non-a NguyÔn ThÞ H êng GD Quèc phßng-b Th n ThÞ H êng N 5.5 ¹t GD ThÓ chêt-b Hoµng Quèc KÕ Nam 4 ¹t GD ThÓ chêt-a Lª L u HuÖ Khanh TiÕng Ph p-a Ph¹m Ng n Kh nh N 9 ¹t TiÕng Ph p-a Vò Quang Kh nh Nam 6 ¹t T m lý-a ç Minh Khuª N 9 ¹t GD MÇm non-a NguyÔn Trung Kiªn Nam 2 GD Quèc phßng-b NguyÔn Trung Kiªn Nam 5 ¹t TriÕt häc-a TrÇn Trung Kiªn Nam 5 ¹t GD ThÓ chêt-a NguyÔn M¹nh Kú Nam 8 ¹t GD Quèc phßng-a NguyÔn ThÞ Thu Lam Bïi Hoµng Lan N 7.5 ¹t GD Æc biöt-a D ng ThÞ Thu Lan TiÕng Anh-A inh ThÞ Lan N 5.5 ¹t GD Æc biöt-a Hµ ThÞ Lan Lª ThÞ Lan VËt lý-a 6/14

7 Ng«ThÞ Lan N 5.5 ¹t GD Quèc phßng-a NguyÔn ThÞ Ph ng Lan GD TiÓu häc-k N«ng ThÞ Lan N 5.5 ¹t GD MÇm non-a NguyÔn ThÞ Lanh T¹ Duy L m N 6.5 ¹t Nam 8 ¹t NguyÔn ThÞ QuÕ L m TriÕt häc-a Ph¹m V n L m Nam 5.5 ¹t GD ThÓ chêt-a inh Quang Lª Nam 5 ¹t GD Quèc phßng-a ç ThÞ LÖ N 6.5 ¹t Mai ThÞ LÖ N 5.5 ¹t GD Æc biöt-a NguyÔn ThÞ Liªn GD Æc biöt-a Qu ch ThÞ Kim Liªn Sinh häc-a TrÇn ThÞ Liªn N 4 ¹t GD MÇm non-k Vò ThÞ Liªn GD MÇm non-k ç ThÞ LiÔu NguyÔn ThÞ LiÔu N 7.5 ¹t N 6.5 ¹t TrÇn ThÞ LiÔu TiÕng Anh-B Bïi ThÞ DiÖu Linh Bïi ThÞ Mü Linh T m lý-a µo ThÞ Linh TriÕt häc-a oµn ThÞ Hång Linh GD Quèc phßng-b oµn ThÞ Thuú Linh TriÕt häc-a ç Mai Linh N 5.5 ¹t GD MÇm non-a ç Mai Linh N 5.5 ¹t VËt lý-a ç ThÞ NhËt Linh N Hñy TiÕng Ph p-a ç Tó Linh N 7.5 ¹t Sinh häc-a Hµ Mü Linh Hµ ThÞ DiÖu Linh TriÕt häc-a Kh ng Thuú Linh N 7.5 ¹t GD TiÓu häc-a Ng«Thuú Linh Sinh häc-k NguyÔn H i Linh N 5.5 ¹t GD Æc biöt-a NguyÔn ThÞ DiÖu Linh TiÕng Anh-A NguyÔn ThÞ DiÖu Linh N 6.5 ¹t VËt lý-a NguyÔn ThÞ Hoµi Linh N Hñy GD Quèc phßng-b NguyÔn ThÞ Mü Linh N 5.5 ¹t T m lý-a NguyÔn ThÞ Thuú Linh GD MÇm non-k NguyÔn ThÞ Thuú Linh NguyÔn Thuú Linh N 5.5 ¹t TiÕng Anh-A NguyÔn Thuú Linh VËt lý-tn NguyÔn Thuú Linh N 6.5 ¹t GD MÇm non-k T¹ ThÞ Thuú Linh N 5.5 ¹t VËt lý-a Tèng Kh nh Linh N 7.5 ¹t TiÕng Anh-A TrÇn Mü Linh N 5.5 ¹t T m lý-a TrÇn Mü Linh GD Æc biöt-a TrÇn Ngäc Kh nh Linh GD TiÓu häc-a TrÇn ThÞ Kh nh Linh /14

8 TrÇn Thuú Linh Sinh häc-k Tr ng Kh nh Linh Tr ng ThÞ Chi Linh GD Quèc phßng-b Vò ThÞ Kh nh Linh TriÕt häc-a Vò ThÞ Thuú Linh N 4 ¹t GD MÇm non-a Ph¹m Thanh LÞch N 7.5 ¹t Cao ThÞ Loan N 4 ¹t TiÕng Anh-A L ThÞ Loan Ng«ThÞ Loan N 5.5 ¹t N 5.5 ¹t NguyÔn ThÞ Loan GD MÇm non-a Ninh ThÞ Loan Sinh häc-a Ph¹m ThÞ Loan GD TiÓu häc-a Th n ThÞ Loan TrÇn ThÞ Mai Loan V ng TrÝ ThÞ Loan VËt lý-tn NguyÔn S n Long Nam 5 ¹t GD Quèc phßng-b NguyÔn ThÞ Léc TiÕng Anh-A Lß V n Lîi Nam 4 ¹t GD ThÓ chêt-b Ph¹m TiÕn Lîi Nam 6 ¹t GD Quèc phßng-b Bïi ThÞ Luyªn N 7.5 ¹t GD Quèc phßng-a Lª ThÞ LuyÕn GD Æc biöt-a Hoµng Ngäc L ng GD ThÓ chêt-b inh ThÞ Ly Sinh häc-a Ng«ThÞ Ph ng Ly N Hñy GD TiÓu häc-a NguyÔn Ph ng Ly N 7.5 ¹t GD TiÓu häc-a NguyÔn ThÞ H ng Ly N 4 ¹t NguyÔn ThÞ Kh nh Ly GD TiÓu häc-a NguyÔn Thuû Ly GD TiÓu häc-a Phan ThÞ L u Ly TriÕt häc-a NguyÔn ThÞ Lý GD ThÓ chêt-b Hoµng ThÞ Mai GD Quèc phßng-a KhuÊt ThÞ Thu Mai N Hñy TiÕng Anh-B Lª ThÞ TuyÕt Mai Sinh häc-a Ng«ThÞ Quúnh Mai GD Quèc phßng-b NguyÔn ThÞ Mai N 6.5 ¹t Sinh häc-a Phan ThÞ Mai Ph¹m Thanh Mai N 6.5 ¹t GD MÇm non-a TrÇn ThÞ Mai N 4.5 ¹t GD Æc biöt-a TrÇn ThÞ Mai VËt lý-b Vò Thanh Mai VËt lý-b Lª TiÕn M¹nh Nam 6.5 ¹t Sinh häc-a Lª V n M¹nh Nam 6 ¹t GD Quèc phßng-b NguyÔn Duy M¹nh Nam 7.5 ¹t GD Quèc phßng-a TrÇn V n M¹nh Nam 3.5 VËt lý-b inh ThÞ MÕn TriÖu ThÞ MÕn /14

9 TrÇn ThÞ Hµ Mi Bïi Thanh Minh Nam 5 ¹t TiÕng Anh-B TrÇn ThÞ M VËt lý-b Bïi ThÞ M êi N 7.5 ¹t GD Quèc phßng-b Lª H¹nh My N 5.5 ¹t Sinh häc-a M¹c ThÞ Trµ My GD MÇm non-a NguyÔn Trµ My TiÕng Anh-B Ph¹m Hoµng Trµ My TiÕng Ph p-a NguyÔn ThÞ Quúnh Nam TiÕng Anh-B TrÇn H i Nam Nam 6.5 ¹t VËt lý-tn Phïng ThÞ N m T m lý-b Bïi ThÞ Nga Lª ThÞ Nga VËt lý-b L u ThÞ Thuý Nga VËt lý-b NguyÔn D ng Nga Sinh häc-a NguyÔn Ng n Nga VËt lý-k NguyÔn ThÞ NguyÖt Nga TrÇn ThÞ Nga N 5.5 ¹t GD MÇm non-a NguyÔn ThÞ Hång Ng t N 4 ¹t VËt lý-b ç ThÞ Kim Ng n GD MÇm non-a Lª Hång Ng n Lª ThÞ Kim Ng n GD Quèc phßng-a NguyÔn ThÞ Kim Ng n N Hñy TiÕng Anh-B NguyÔn ThÞ Ph ng Ng n N Hñy TiÕng Anh-B Hoµng V n NghÜa Nam 6 ¹t Bïi ThÞ Minh Ngäc GD Æc biöt-a Chu ThÞ Thu Ngäc Sinh häc-a D ng Hång Ngäc TriÕt häc-a Æng ThÞ Ngäc Sinh häc-a Lª Kh nh Ngäc TriÕt häc-a L ng Duyªn Hång Ngäc TiÕng Anh-B L u Hång Ngäc Sinh häc-a MÉn ThÞ BÝch Ngäc VËt lý-b Ng«ThÞ Hång Ngäc TiÕng Anh-B NguyÔn ThÞ BÝch Ngäc N Hñy GD Quèc phßng-b NguyÔn ThÞ Hång Ngäc N 6.5 ¹t TriÕt häc-a NguyÔn ThÞ Hång Ngäc Sinh häc-a NguyÔn ThÞ Ngäc NguyÔn ThÞ Ngäc T m lý-b NguyÔn ThÞ Ngäc NguyÔn ThÞ YÕn Ngäc Sinh häc-a Ph¹m ThÞ Ngäc Sinh häc-tn ç Hoµng Nguyªn Nam 6 ¹t Sinh häc-a Ng«H¹nh Nguyªn GD MÇm non-a Ph¹m V n Nguyªn Nam 4.5 ¹t VËt lý-b Vò Hoµng Nguyªn N 5.5 ¹t VËt lý-b 9/14

10 L¹i ThÞ BÝch NguyÖt VËt lý-b Lý ThÞ NguyÖt GD MÇm non-a Ngäc ThÞ NguyÖt GD TiÓu häc-a T ng ThÞ Nhµn GD MÇm non-a Mai ThÞ Hµ Nhi N Hñy GD Quèc phßng-b Lß ThÞ C«ng Nhí Sinh häc-a Hoµng ThÞ Nhung Hoµng TuyÕt Nhung N 6.5 ¹t TiÕng Anh-B Lª ThÞ Nhung NguyÔn ThÞ Nhung N 7.5 ¹t Sinh häc-a N«ng ThÞ Thuú Nhung GD Quèc phßng-b TrÇn ThÞ Nhung Chu KiÒu Oanh GD Æc biöt-a oµn ThÞ Ngäc Oanh N 5.5 ¹t GD MÇm non-k L ng Hoµng Oanh GD Quèc phßng-b NguyÔn ThÞ KiÒu Oanh TiÕng Anh-B TrÇn L m Oanh GD MÇm non-k Vµng ThÞ Oanh TriÕt häc-a Vò ThÞ Oanh Lª øc B o Phóc Nam 5 ¹t VËt lý-b Ph¹m H u Phóc Nam 6 ¹t VËt lý-tn Bïi ThÞ Ph ng Sinh häc-a Æng Hµ Ph ng GD TiÓu häc-k Æng ThÞ Hång Ph ng Sinh häc-a Hoµng ThÞ Ph ng Sinh häc-a Lª Quúnh Ph ng TriÕt häc-a NguyÔn Hµ Ph ng GD TiÓu häc-a NguyÔn Lan Ph ng GD MÇm non-a NguyÔn ThÞ Hµ Ph ng GD Quèc phßng-a TrÇn ThÞ Hµ Ph ng GD TiÓu häc-a TrÇn ThÞ Hång Ph ng VËt lý-b Hoµng ThÞ Ph îng VËt lý-k Ngäc ThÞ Ph îng GD TiÓu häc-a NguyÔn ThÞ Ph îng GD Quèc phßng-a NguyÔn ThÞ Ph îng GD Quèc phßng-a Phïng ThÞ Ph îng NguyÔn Minh Quang Nam 7 ¹t GD ThÓ chêt-a Hµ Ngäc Qu n Nam 6 ¹t GD Quèc phßng-b Bïi ThÞ QuÕ GD MÇm non-a Ngôy ThÞ QuÕ GD Æc biöt-a Hoµng H u Quèc Nam 5 ¹t GD ThÓ chêt-b Phan ThÞ Quyªn VËt lý-tn L ng ThÕ QuyÒn Nam 8 ¹t GD Quèc phßng-b NguyÔn Ngäc Mai Quúnh TiÕng Anh-B NguyÔn ThÞ Nh Quúnh N Hñy GD Quèc phßng-a NguyÔn ThÞ Thuý Quúnh GD TiÓu häc-a 10/14

11 T¹ Nh Quúnh GD ThÓ chêt-b TrÇn ThÞ Nh Quúnh GD MÇm non-a TrÇn Tróc Quúnh GD MÇm non-a Bïi Phó Quý Nam 6 ¹t VËt lý-b NguyÔn Xu n Quý Nam 6 ¹t GD ThÓ chêt-b NguyÔn Thy San TiÕng Anh-B Ng«ThÞ S ng T m lý-a NguyÔn ThÞ S ng Sinh häc-k Ch ng ThÞ Sen Phïng ThÞ Sen GD Æc biöt-a TrÇn ThÞ H ng Sen Æng Xu n S n Nam 5 ¹t GD ThÓ chêt-b Bïi V n Tµi Nam 4 ¹t GD ThÓ chêt-a inh ThÞ Thanh T m GD MÇm non-a TrÇn ThÞ Hång T m N 4 ¹t GD TiÓu häc-a Hoµng ThÞ Ph ng Thanh T m lý-b NguyÔn Thiªn Thanh N Hñy Sinh häc-a Ph¹m Lª Thanh Sinh häc-a TrÇn ThÞ Thanh GD Quèc phßng-b TrÇn ThÞ Thanh T m lý-b TrÞnh ThÞ Thanh Thanh GD Quèc phßng-b Vò ThÞ Thanh Thanh TriÕt häc-a Cao Ngäc Thµnh Nam 6 ¹t GD Quèc phßng-b µm V n Thµnh Nam 6 ¹t TiÕng Anh-B ç øc Thµnh Nam 6 ¹t GD Quèc phßng-b ç ThÞ Th i GD Æc biöt-a Bïi H ng Th o TriÕt häc-a Bïi ThÞ Ph ng Th o Sinh häc-k Æng Ph ng Th o TiÕng Anh-B oµn Thu Th o N 7.5 ¹t Sinh häc-a ç Ph ng Th o GD Æc biöt-a Hoµng ThÞ BÝch Th o L¹i Thu Th o Sinh häc-a Lª Thu Th o Mai Ph ng Th o GD MÇm non-a NguyÔn Ph ng Th o Sinh häc-k NguyÔn ThÞ Ph ng Th o Sinh häc-a NguyÔn ThÞ Thanh Th o GD MÇm non-a NguyÔn ThÞ Th o GD MÇm non-a NguyÔn ThÞ Th o NguyÔn ThÞ Th o NÞnh ThÞ Th o GD MÇm non-a Phan Ngäc Th o TrÇn ThÞ Minh Th o TiÕng Anh-B Tr ng H ng Th o GD Æc biöt-a Vò ThÞ Thu Th o VËt lý-b 11/14

12 V ng ThÞ Thu Th o TiÕng Anh-B Xa ThÞ Th o N 7.5 ¹t Sinh häc-a Ma V n Th¹ch Nam 7 ¹t GD Æc biöt-a NguyÔn ThÞ Th¾m GD MÇm non-a NguyÔn ThÞ Th¾m Sinh häc-a Th i ThÞ Th¾m Bïi Minh Th¾ng Nam 3.5 GD Quèc phßng-b N«ng ThÞ ThiÖn GD Quèc phßng-b Bïi ThÞ Th m GD Quèc phßng-b Bïi ThÞ Th m GD Æc biöt-a inh ThÞ Thu Th m ç ThÞ Th m GD Æc biöt-a TrÇn ThÞ Th m Hoµng ThÞ Hµ Thu GD Quèc phßng-b Lª ThÞ Ngäc Thu N Hñy GD Quèc phßng-b NguyÔn ThÞ Thu GD Quèc phßng-a NguyÔn ThÞ Thu GD Æc biöt-a Ph¹m ThÞ Thu TriÕt häc-a Phi ThÞ Thu TriÕt häc-a Phïng ThÞ Thu N 7.5 ¹t Sinh häc-a Æng ThÞ Thuú Sinh häc-tn Lª Xu n Thuú N Hñy Sinh häc-k inh ThÞ Thuý Hµ Ph ng Thuý N 6.5 ¹t TiÕng Anh-B L ng ThÞ Thuý N Hñy Sinh häc-a NguyÔn Ngäc Thuý N 6.5 ¹t Sinh häc-a NguyÔn Ngäc Thuý N 6.5 ¹t TriÕt häc-a NguyÔn ThÞ DiÖu Thuý TriÕt häc-a Vò ThÞ Thanh Thuý N 6.5 ¹t TiÕng Anh-B Æng ThÞ Thu Thuû N 7.5 ¹t Hoµng Xu n Thuû TiÕng Ph p-a L ng Thu Thuû TiÕng Anh-B NguyÔn Thanh Thuû GD TiÓu häc-a NguyÔn Thanh Thuû TiÕng Anh-B NguyÔn ThÞ Thu Thuû GD MÇm non-a Ph¹m ThÞ Thu Thuû GD MÇm non-a TrÇn Thu Thuû TiÕng Anh-B NguyÔn ThÞ Thïy N 6.5 ¹t GD Quèc phßng-b Høa Ngäc Th Nam 6 ¹t GD Quèc phßng-b NguyÔn ThÞ Th GD MÇm non-k TrÇn ThÞ Minh Th GD MÇm non-a Bïi ThÞ Th ng N Hñy GD TiÓu häc-k NguyÔn V n Th ng Nam 6 ¹t VËt lý-tn Vò ThÞ Th êng GD MÇm non-a L ng Minh TiÕn Nam 6 ¹t GD ThÓ chêt-b TrÇn V n TiÕp Nam 6 ¹t GD ThÓ chêt-b 12/14

13 Ëu Träng T nh Nam 5 ¹t GD Æc biöt-a Cao ThÞ Xu n Trang Sinh häc-a iªu ThÞ HuyÒn Trang KiÒu ThÞ Thu Trang GD Quèc phßng-a Lª ThÞ oan Trang N 6.5 ¹t GD TiÓu häc-a Lª ThÞ Hµ Trang N 6.5 ¹t Sinh häc-k Lª ThÞ Hµ Trang VËt lý-a Lª ThÞ Trang Ng«ThÞ Hµ Trang VËt lý-tn Ng«ThÞ Thïy Trang N Hñy TiÕng Ph p-a NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang TriÕt häc-a NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang NguyÔn ThÞ Linh Trang TriÕt häc-a NguyÔn ThÞ Thu Trang Sinh häc-a NguyÔn ThÞ Trang N 6.5 ¹t NguyÔn Thu Trang VËt lý-b NguyÔn Thu Trang N Hñy TiÕng Ph p-a Phan ThÞ HuyÒn Trang VËt lý-b Phan ThÞ Quúnh Trang Ph¹m HuyÒn Trang Ph¹m ThÞ Trang GD MÇm non-a Ph¹m Thu Trang VËt lý-k Ph¹m Thuú Trang N 4 ¹t T m lý-a Phïng Thu Trang GD Æc biöt-a TÈn Th o Trang TriÕt häc-a TrÇn ThÞ HuyÒn Trang VËt lý-k TrÇn ThÞ Thu Trang GD MÇm non-a NguyÔn Ngäc Tr m Sinh häc-a B Ngäc Ph ng Trinh GD TiÓu häc-a TrÇn Xu n Träng Nam 7 ¹t TriÕt häc-a TrÇn Trung Nam 7 ¹t VËt lý-b L u Xu n Tr êng Nam Hñy GD ThÓ chêt-b NguyÔn Xu n Tr êng Nam 7 ¹t VËt lý-tn Ph¹m Thµnh Tu n Nam 7 ¹t GD ThÓ chêt-b ç Duy TuÊn Nam 5 ¹t GD Quèc phßng-b Ng«Minh TuÊn Nam 7 ¹t GD ThÓ chêt-b NguyÔn øc TuÊn Nam 5 ¹t GD ThÓ chêt-b NguyÔn Quang TuÊn Nam 6 ¹t VËt lý-a Bïi Minh Tuyªn Nam 7 ¹t GD Quèc phßng-a NguyÔn ThÞ Tuyªn NguyÔn V n Tuyªn Nam 5 ¹t GD ThÓ chêt-b Ph¹m ThÞ Tuyªn GD Æc biöt-a Chu ThÞ TuyÒn GD Æc biöt-a Qu ch ThÞ TuyÒn inh ThÞ TuyÕt TrÇn ThÞ nh TuyÕt Sinh häc-k 13/14

14 NguyÔn V n Tïng Nam 3.5 GD ThÓ chêt-b TrÇn S n Tïng Nam 4 ¹t VËt lý-tn TriÖu Tßn T Nam 2 GD Quèc phßng-a NguyÔn ThÞ Thanh T i GD MÇm non-a NguyÔn ThÞ Tè Uyªn GD MÇm non-a NguyÔn ThÞ Tè Uyªn N Ph¹m ThÞ Thu Uyªn TiÕng Anh-B NguyÔn Hång V n N 4 ¹t GD Æc biöt-a Ph¹m ThÞ Thanh V n Sinh häc-tn T¹ ThÞ V n GD Æc biöt-a Vò Ngäc V n TriÕt häc-a Vò ThÞ T êng Vi VËt lý-b Hoµng ThÞ Vinh TriÕt häc-a TrÇn Quang VÜnh Nam 5 ¹t GD ThÓ chêt-b Æng ThÞ Xim Sinh häc-a µo ThÞ Xu n GD ThÓ chêt-b Hoµng ThÞ Xu n N Hñy L ng ThÞ Xu n TriÕt häc-a TrÇn ThÞ Thanh Xu n GD MÇm non-a Vò Sinh Xu n Nam 5 ¹t GD ThÓ chêt-b Vò ThÞ Xu n GD TiÓu häc-a N«ng ThÞ Yªn Sinh häc-a Chu ThÞ H i YÕn TiÕng Anh-B D ng ThÞ YÕn NguyÔn ThÞ H i YÕn GD TiÓu häc-a NguyÔn ThÞ Hång YÕn GD ThÓ chêt-b NguyÔn ThÞ YÕn VËt lý-tn TrÇn Kim YÕn GD MÇm non-a TrÇn ThÞ Hoµng YÕn Sinh häc-tn Lª V n B¾c Hoµng ThÞ H i Nam 7 ¹t Þa lý-tn Danh s ch nµy cã 626 ng êi. Hµ Néi, ngµy 21 th ng 05 n m 2018 HiÖu tr ëng 14/14

KẾT QUẢ KỲ KIỂM TRA HK2 - MÔN: TOÁN -K12 Ngày kiểm tra : 22/04/2017 SBD Họ tên lớp Mã đề Điểm Số câu đúng NguyÔn H u HiÕu D n 12A

KẾT QUẢ KỲ KIỂM TRA HK2 - MÔN: TOÁN -K12 Ngày kiểm tra : 22/04/2017 SBD Họ tên lớp Mã đề Điểm Số câu đúng NguyÔn H u HiÕu D n 12A KẾT QUẢ KỲ KIỂM TRA HK2 - MÔN: TOÁN -K12 Ngày kiểm tra : 22/04/2017 001439 NguyÔn H u HiÕu D n 12A 1 975 5.0 25.0 001445 oµn Hoµi Phong 12A 1 642 5.2 26.0 001556 Lª Ngäc Hoµng L n 12A 1 975 5.4 27.0 001580

Chi tiết hơn

¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/

¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/ ¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/12) (DHD.D310101) - Ngµnh: Kinh tõ 1 Lª ThÞ Anh µo 08/05/94 26159 A 2 7.25

Chi tiết hơn

Së GD& T: B nh Þnh Kú thi: TuyÓn sinh vµo líp 10 THPT Kho thi: 12/06/2018 DANH S CH THÝ SINH TRóNG TUYÓN Tr êng: THPT sè 2 Phï Mü STT Hä vµ tªn Giíi t

Së GD& T: B nh Þnh Kú thi: TuyÓn sinh vµo líp 10 THPT Kho thi: 12/06/2018 DANH S CH THÝ SINH TRóNG TUYÓN Tr êng: THPT sè 2 Phï Mü STT Hä vµ tªn Giíi t Së GD& T: B nh Þnh Kú thi: TuyÓn sinh vµo líp 10 THPT Kho thi: 12/06/2018 DANH S CH THÝ SINH TRóNG TUYÓN Tr êng: THPT sè 2 Phï Mü 1 nguyôn hå thïy d ng N 18/04/2003 Phï Mü, B nh Þnh Kinh Mü Th¾ng 47,00

Chi tiết hơn

B ng tæng hîp sinh viªn kho îc cêp häc bæng k I N m häc (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M S

B ng tæng hîp sinh viªn kho îc cêp häc bæng k I N m häc (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M S B ng tæng hîp sinh viªn kho 54-58 îc cêp häc bæng k I N m häc 2013-2014 (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M SV Líp Số tiền Sè TK 1 ç V n D ng 535354 54CB1 2,825,000

Chi tiết hơn

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si phßng thi sè: 1 1 CH0001 Hoµng B o An 10.04.1993 Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 2 CH0002 L ng ThÞ An 06.05.1995 L¹ng S n N DT KV1 3 CH0003 Ph¹m ThÞ An 24.06.1974 Th i Nguyªn N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 4 CH0004

Chi tiết hơn

Sè TT Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Côc Kh o thý vµ KiÓm Þnh ChÊt l îng gi o dôc Hä vµ tªn thý sinh Sè b o danh Ngµy sinh D n téc Danh s ch thý sinh o¹t gi i

Sè TT Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Côc Kh o thý vµ KiÓm Þnh ChÊt l îng gi o dôc Hä vµ tªn thý sinh Sè b o danh Ngµy sinh D n téc Danh s ch thý sinh o¹t gi i 1 Hoµng Cao Phong 24.01.08 12/08/1997 Kinh Hµ Néi To n 16.50 K.KhÝch 12 Chuyªn Hµ 2 Phïng ¾c Vò Anh 24.01.04 05/12/1997 Kinh Hµ Néi To n 19.00 Ba 12 Chuyªn Hµ 3 L ng Quèc Trung 24.01.12 28/09/1998 Kinh

Chi tiết hơn

DS thi lÇn 1

DS thi lÇn 1 M«n thi:... Phßng thi: 402-Nhµ K1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 Bïi Xu n Anh N 17-10-84

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi Céng hoµ X héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Danh s ch thý sinh tróng tuyón ¹i häc n

Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi Céng hoµ X héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Danh s ch thý sinh tróng tuyón ¹i häc n SP To n häc 1 001200002205 NguyÔn Hoµng Quèc Anh Nam 26-11-2000 3 28.7 To n To n Hai 2 001200011758 NguyÔn ViÖt Anh Nam 20-09-2000 3 29.3 To n hai 3 164668163 ç Lan Chi N 15-07-2000 2 29.3 4 031200006161

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx . Häc viön Ng n hµng Phßng µo T¹o Häc Kú 1 - N m Häc 17-18 XÐt iòu kiön tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng H VHVL - KÕ to n (LTD11TKT) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 5.00 MÉu In D7080B1 Trang

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

\centerline { \bftith Nh÷ng kÕt qu mµ t«i thÝch nhÊt }

\centerline { \bftith Nh÷ng kÕt qu mµ t«i thÝch nhÊt } LIST OF PARTICIPANTS 2 Hội thảo Tối ưu và Tính toán khoa học lần thứ năm, 16-19.5.2007 1. Phan Thµnh An TiÕn sĩ thanhan@math.ac.vn 2. L m Quèc Anh Khoa S ph¹m ¹i häc CÇn Th êng 3/2, QuËn Ninh KiÒu, TP

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

Tr êng ¹i Häc An Giang MÉu In D7080B1. Danh S ch Kh«ng Tèt NghiÖp Häc Kú 2 - N m Häc Ngµnh Cao ¼ng S ph¹m m nh¹c - Tèt nghiöp - CD41 (CAN16TH) H

Tr êng ¹i Häc An Giang MÉu In D7080B1. Danh S ch Kh«ng Tèt NghiÖp Häc Kú 2 - N m Häc Ngµnh Cao ¼ng S ph¹m m nh¹c - Tèt nghiöp - CD41 (CAN16TH) H Tr êng ¹i Häc An Giang MÉu In D7080B1. Häc Kú 2 - N m Häc 18-19 Ngµnh Cao ¼ng S ph¹m m nh¹c - Tèt nghiöp - CD41 (CAN16TH) HÖ µo t¹o chýnh quy - Khãa 2016-2019 Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 100 ióm Trung B

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx XÐt iòu kiön Tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng ¹i häc VHVL (LTDH9GTN) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 500 1 11J401031 Lª Thu Trang LTDH11K 420 573 Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 135 ióm Trung

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Mau 05 - BC thay doi Nhan Su.doc

Microsoft Word - Mau 05 - BC thay doi Nhan Su.doc Mẫu CBTT/SGDCKHN-05 (Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN) C«ng ty Cæ PHÇN s«ng µ 1 -----***----- Số: 63 CT/TCKT

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N thao (T i b n lçn thø t, cã chønh lý vµ bæ sung) NHμ XUÊT

Chi tiết hơn

Tr êng ¹i häc luët hµ néi Phßng µo t¹o Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp Tù do H¹nh phóc Danh s ch sinh viªn kho 40 Ch a tých luü m«n häc gi o

Tr êng ¹i häc luët hµ néi Phßng µo t¹o Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp Tù do H¹nh phóc Danh s ch sinh viªn kho 40 Ch a tých luü m«n häc gi o Tr êng ¹i häc luët hµ néi Phßng µo t¹o Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp Tù do H¹nh phóc Danh s ch sinh viªn kho 40 Ch a tých luü m«n häc gi o dôc thó chêt Stt Hä vµ Tªn M sinh viªn Líp Ghi chó

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

Tr êng ¹i häc c«ng oµn phßng kh o thý bcl Céng hßa x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc thi ph n lo¹i ngo¹i ng n m 2018 DANH S CH PHßNG

Tr êng ¹i häc c«ng oµn phßng kh o thý bcl Céng hßa x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc thi ph n lo¹i ngo¹i ng n m 2018 DANH S CH PHßNG Tr êng ¹i häc c«ng oµn phßng kh o thý bcl Céng hßa x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc thi ph n lo¹i ngo¹i ng n m 2018 DANH S CH PHßNG THI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th II V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th ng 11 n m 2013 HéI ång XUÊT B N L HåNG ANH Chñ tþch Héi ång INH THÕ HUYNH

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Bài m? d?u.doc

Bài m? d?u.doc Slide 1 Bµimë Çu Ch nnu«i tr ubß Slide 2 NỘI DUNG Vai trß vµ ý nghüa cña ch n nu«i tr u bß Ưu thõ sinh häc đæc thï cña tr u bß Nh ng H¹n chõ cña ch n nu«i tr u bß Tình hình ch ăn nuôi trâu bò ở Việt Nam

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

C¶m thô v¨n häc líp 4

C¶m thô v¨n häc líp 4 C m thô v n häc líp 4 Bài 1: Nòi tre đâu chịu mọc cong Chưa lên đã nhọn như trông là thường Lưng trần phơi nắng phơi sương Có manh áo cộc tre nhường cho con (Tre Việt Nam - Nguyễn Duy) Đoạn thơ trên tác

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

Søc khoÎ cña con ng­êi cÇn sù tån t¹i cña nh÷ng c¸nh rõng

Søc khoÎ cña con ng­êi cÇn sù tån t¹i cña nh÷ng c¸nh rõng 86 X héi häc sè 1 (81), 2003 Søc kháe cña con ng êi cçn sù tån t¹i cña nh ng c nh rõng - d n sè vµ n¹n ph rõng N¹n ph rõng diôn ra trªn toµn thõ giíi víi tèc é 9,4 triöu ha/n m, lµ mèi e do¹ nghiªm träng

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th ng 11 n m 2013 HéI ång XUÊT B N L HåNG ANH Chñ tþch

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Môc lôc

Môc lôc ñyban nh n d n tønh vünh phóc ¹i häc quèc gia hμ néi Tr êng ¹i häc Khoa häc Tù nhiªn B o c o chuyªn Ò N íc ngçm vïng tam o 2 Thuéc Ò tμi X c Þnh c së khoa häc Ó nh gi t c éng m«i tr êng phôc vô dù n x

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA Ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA Ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th II V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA Ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th ng 11 n m 2013 HéI ång XUÊT B N L HåNG ANH Chñ tþch Héi ång INH THÕ HUYNH

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsC80F76987BE6A455C72567C20006DBA8C80F7

file://D:MRC964MI-docsC80F76987BE6A455C72567C20006DBA8C80F7 Page 1 of 10 MARD Dù n Ph t trión L m nghiöp X héi S«ng µ Sè 3 Chuyªn Ò vò "Qui Ho¹ch Sö Dông Êt vµ Giao Êt Giao Rõng" Trong sè nµy: Th tæng biªn tëp Qui ho¹ch sö dông Êt vµ giao Êt giao rõng: c së Ó qu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BUTHOA.docx

Microsoft Word - BUTHOA.docx KIỀU TẬP THƠ CỔ - MỘT HÌNH THỨC THƠ VĂN ĐỘC ĐÁO Nguyễn Huy Côn Thích hợp với tôn chỉ của Hội Kiều học Việt Nam vừa thành lập vào tháng 11-2011 là Nghiên cứu làm phát lộ mọi giá trị, mọi tinh hoa về văn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VankienDangtap51

Microsoft Word - VankienDangtap51 Héi ång xuêt b n tr ng tên sang Chñ tþch Héi ång Phan diôn Phã Chñ tþch Héi ång NguyÔn øc B nh Phã Chñ tþch Héi ång NguyÔn Phó Träng Uû viªn NguyÔn H u Thä " NguyÔn Duy Quý " Hµ ng " Æng Xu n Kú " Lª Hai

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th ng 11 n m 2013 HéI ång XUÊT B N L HåNG ANH Chñ tþch

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai 9 _xu ly chat thai__ban in _.doc

Microsoft Word - Bai 9 _xu ly chat thai__ban in _.doc Tạp chí Khoa học và Phát triển 2008: Tập VI, Số 6: 556-561 ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NH GI HIÖU QU Xö Lý CHÊT TH I B»NG BÓ BIOGAS CñA MéT Sè TRANG TR¹I CH N NU I LîN VïNG ång B»NG S NG HåNG Assessment

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

BỘ TỔNG THAM MƯU

BỘ TỔNG THAM MƯU µo huy hiöp NguyÔn M¹nh H ëng L u Ngäc Kh i NguyÔn Hoµng Minh TrÇn ¹i NghÜa TrÇn ng Thanh Vò quang t¹o ç Xu n T o Hoµng Kh¾c Th«ng Lª do n thuët T¹ Ngäc V ng NguyÔn Tõ V îng NguyÔn träng xu n Gi o tr nh

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

Sãng Xu n Quúnh A/ Nh ng hióu biõt cña em vò t c gi Xu n Quúnh? 1/ T c gi : _ Sinh n m 1942 mêt n m 1988, tªn khai sinh NguyÔn ThÞ Xu n Quúnh, quª La

Sãng Xu n Quúnh A/ Nh ng hióu biõt cña em vò t c gi Xu n Quúnh? 1/ T c gi : _ Sinh n m 1942 mêt n m 1988, tªn khai sinh NguyÔn ThÞ Xu n Quúnh, quª La Sãng Xu n Quúnh A/ Nh ng hióu biõt cña em vò t c gi Xu n Quúnh? 1/ T c gi : _ Sinh n m 1942 mêt n m 1988, tªn khai sinh NguyÔn ThÞ Xu n Quúnh, quª La Khª Hµ «ng, Hµ T y _ XuÊt th n tõ mét gia nh c«ng chøc,

Chi tiết hơn