S yÕu lý lÞch

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "S yÕu lý lÞch"

Bản ghi

1 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta ång ý víi quan ióm cho r»ng thùc chêt cña ph t trión n«ng th«n hiön nay n»m ë viöc du nhëp c c quan hö hµng hãa tiòn tö vµo n«ng th«n, th h¼n lµ viöc t m hióu vai trß cña th ng nghiöp sï trë thµnh vên Ò cã ý nghüa lín vò thùc tiôn vµ vò lý luën. Nghiªn cøu nµy nh»m t m hióu vò ng êi bu«n b n nhá t¹i vïng Trung du B¾c Bé. Þa bµn nghiªn cøu îc chän lµ c c chî ThÞ trên thuéc tønh B¾c Giang, mét tønh Trung du cña miòn B¾c. Nghiªn cøu îc tiõn hµnh vµo gi a n m 8, víi èi t îng gåm 05 hé kinh doanh t¹i 5 chî: CÇu Gå (huyön Yªn ThÕ, hé), chî Mäc (huyön T n Yªn, 6 hé), chî An Ch u (huyön S n éng, 0 hé), chî V«i (huyön L¹ng Giang, hé), vµ cuèi cïng chî Neo (huyön Yªn Dòng, 8 hé). C c hé nµy îc lêy ngéu nhiªn tõ danh s ch c c hé kinh doanh t¹i c c Þa ióm nãi trªn, sau khi ph n lo¹i theo c c khu vùc kinh doanh.. ióm nghiªn cøu : D n sè c c thþ trên huyön cã ióm iòu tra s¾p xõp nh sau: Neo 5.00 ng êi, T n Yªn 4.66 ng êi, V«i ng êi, An Ch u.00 ng êi vµ cuèi cïng CÇu Gå.870 ng êi (Thèng kª n m 7 ). Møc thu nhëp Çu ng êi týnh b»ng s n l îng l ng thùc quy thãc t¹i c c thþ trên trong kho ng tõ 6kg ( An Ch u) Õn 7kg (Neo). Trõ chî CÇu Gå (huyön Yªn ThÕ) c c chî cßn l¹i Òu n»m ë trung t m c c thþ trên. HÇu hõt nh ng hé kinh doanh t¹i 5 ióm Òu lµ ng êi Kinh (8,%), cßn l¹i lµ d n téc Tµy (%) vµ c c d n téc kh c (%). ThËm chý èi víi chî An Ch u thuéc huyön S n éng, mét huyön vïng nói c ch thþ x B¾c Giang 80km vò phýa B¾c t nh h nh còng lµ nh vëy. TÊt nhiªn, iòu ã hoµn toµn kh«ng ph n nh c cêu d n sè cña c c huyön îc nghiªn cøu v r»ng d n sè méu giíi h¹n trong nh ng hé tiõn hµnh kinh doanh ngoµi chî chø kh«ng ph i lµ c c hé n«ng d n t¹i Þa bµn. 75,% ng êi îc hái nãi r»ng hä kinh doanh t¹i chî trªn n m. Tµi liöu rót tõ cuéc pháng vên s u t¹i c c chî Neo, chî Mäc, chî V«i, chî An Ch u cho biõt c c ho¹t éng th ng m¹i nµy Òu cã mét lþch sö kh l u dµi. Tr êng hîp ngo¹i lö chø lµ èi víi chî CÇu Gå (huyön Yªn ThÕ). Chî nµy míi thµnh lëp sau mét sù thay æi vò hµnh chýnh: thþ trên CÇu Gå t ch ra tõ x Phån X ng tõ ngµy /8/4. X Phån X ng vèn cã chî tõ l u vµ tªn chýnh lµ tªn chî míi hiön nay. Sau khi thay æi hµnh chýnh, chî míi lëp Æt tªn lµ chî CÇu Gå. Do ã, chî CÇu Gå cò cña x Phån X ng chø cßn lµ chî cña x, chî míi lµ chî thþ trên. ng chó ý lµ hai chî c ch nhau chø cã km. Nguyªn nh n Ýt nhiòu hîp lý cã thó khiõn cho giíi l nh ¹o Þa ph ng muèn x y dùng chî ë Þa ióm ã lµ do t ch thþ trên ra khái x Phån X ng. Dông ý lµ lêy l¹i mét tªn cò (truyòn thèng) Ó lµm lîi thõ cho mét n vþ hµnh chýnh vµ th ng m¹i míi thµnh lëp. B»ng c ch ã ng êi ta muèn t¹o thªm nguån thu cho thþ trên, trong khi chî cò vén thuéc quyòn qu n lý cña x Phån X ng. VÉn theo lêi nh ng ng êi îc hái th tiòn vð chî (míi) hiön nay chø lµ tõ 500 Õn

2 Bïi Quang Dòng 7 00 tïy theo mæt hµng kinh doanh, ¾t nhêt kh«ng qu 000, trong khi ã mçi chç cña chî cò (tøc lµ chî thuéc quyòn qu n lý cña x ) lµ 0 cho tíi 40 ngµn ång..viöc lµm vµ thu nhëp: Tµi liöu vò thêi gian kinh doanh cña c c hé gîi ý Õn mét qu tr nh x héi t ng èi phæ biõn hiön nay lµ viöc t m kiõm thªm c«ng n viöc lµm ngoµi n«ng nghiöp. ý nghüa cña vên Ò lµ ë chç trong kh«ng Ýt tr êng hîp viöc kinh doanh th ng nghiöp thó hiön nh mét viöc lµm thªm khi canh t c n«ng nghiöp trë nªn khã kh n. Mét con sè kh«ng nhá c c hé míi tham gia ho¹t éng th ng nghiöp trong vßng tõ Õn n m:,% (týnh chung cho c c ióm) trong ã cã tíi / sè hé lµ c c hé n«ng nghiöp. Cã thó thêy sù kõt hîp kh quan träng gi a th ng nghiöp vµ n«ng nghiöp ë c c hé kinh doanh t¹i c c ióm nghiªn cøu. N«ng nghiöp còng nh th ng nghiöp lµ hai nguån thu nhëp quan träng nhêt cña hä. èi chiõu víi c u tr lêi cña nh ng ng êi îc hái vò t nh tr¹ng c«ng n viöc lµm, kõt qu thu îc lµ t ng tù. HÇu hõt Òu x c nhën r»ng khu vùc n«ng nghiöp vµ bu«n b n t¹i chî lµ hai nguån thu nhëp chýnh cña gia nh. B ng cho thêy c cêu viöc lµm cña c c hé gia nh. Cã 6,7% hé thuçn tóy kinh doanh, % sè hé kinh doanh kõt hîp víi mét nghò nghiöp kh c (c n bé ng chøc hay h ëng h u trý...). ng chó ý lµ tû lö kh lín c c hé kinh doanh kõt hîp víi canh t c n«ng nghiöp: 4,5% vµ,% B ng : Ph n lo¹i hé Lo¹i hé Sè hé Tû lö % Hé bu«n b n 8 6,7 Bu«n b n + c n bé/h u trý 0,0 Bu«n b n + n«ng nghiöp 5 4,5 DÞch vô kh c, Bu«n b n + h u trý + n«ng nghiöp, B ng cho thêy mét tû lö kh lín thu nhëp tõ n«ng nghiöp trong méu. 60% sè hé kinh doanh t¹i c c chî cã lµm n«ng nghiöp ë nh ng møc é kh c nhau. Trong sè ã, 5,7% sè hé thu nhëp tõ n«ng nghiöp týnh theo n m (7) lµ d íi triöu ång. Vµ 7,6% sè hé thu nhëp n«ng nghiöp tõ Õn 5 triöu ång. Sè hé thu tõ 5 tíi 0 triöu ång/ n m lµ 4,8%. TÝnh trung b nh th thu nhëp n«ng nghiöp cña têt c c c hé gia nh n m 7 týnh cho têt c c c ióm lµ triöu 00 ngµn ång. Ng êi ta hióu îc tçm quan träng cña sù kõt hîp c c kho n thu nhëp (n«ng nghiöp, bu«n b n nhá, thñ c«ng nghiöp...). ChØ cçn èi chiõu sè thu nhëp trung b nh tõ n«ng nghiöp víi sè thu nhëp b nh qu n Çu ng êi/n m cña hä lµ ñ h nh dung ra tçm quan träng cña sù kõt hîp n«ng nghiöp víi th ng nghiöp nhá trong khu«n khæ nòn kinh tõ cña c c hé gia nh nµy. TÝnh to n cho thêy 7,6% sè hé thu nhëp b nh qu n Çu ng êi/ n m d íi mét triöu ång. Sè thu nhëp trong kho ng tõ Õn triöu lµ 47,6%. Tõ Õn triöu con sè t ng tù lµ,%. Cuèi cïng, sè hé cã thu nhëp b nh qu n Çu ng êi n m trªn triöu chø lµ 8,6%. VËy lµ c cêu n«ng nghiöp kõt hîp víi th ng nghiöp nµy ph n nh kh trung thµnh c cêu kinh tõ cña Þa ph ng, mét vïng thu nhëp cña ng êi d n dùa vµo kinh tõ n«ng l m nghiöp lµ chýnh (B o c o cña Së N«ng nghiöp vµ ph t trión n«ng th«n tønh B¾c Giang).

3 8 B ng : Thu nhëp n«ng nghiöp cña c c hé kinh doanh Lo¹i thu nhëp Sè hé Tû lö % Kh«ng biõt 4 40,0 D íi triöu ång 7 5,7-5 triöu ång 7,6 5-0 triöu ång 5 4,8 Trªn 0 triöu ång, Tæng 05 00,0 Còng ng l u ý tíi tû lö gi a c c lo¹i thu nhëp trong n«ng nghiöp. Sè liöu cho thêy, 5% hé gia nh cã ng ký kinh doanh cã thu tõ viöc trång c y l ng thùc (lóa, ng«). èi víi c c l¹i c y trång kh c tû lö rêt Ýt. ChØ cã 7,6% sè hé kinh doanh tr lêi r»ng hä cã thu nhëp tõ trång c y l u niªn, chñ yõu lµ mét lo¹i v i, gièng nhëp tõ Þa ph ng kh c vò. Tuy nhiªn, Êy cã lï sï lµ mét h íng i thých hîp èi víi sù thay æi c cêu c y trång t¹i Þa ph ng. B»ng chøng lµ sè thu nhëp kh lín cña nã so s nh víi thu nhëp tõ trång lóa. 5,% hé cã thu nhëp tõ tíi 50 triöu ång trong n m 7 tõ trång c y v i.. T nh h nh kinh doanh: Tµi liöu vèn kinh doanh cho phðp nh n râ h n mèi quan hö gi a n«ng nghiöp vµ th ng nghiöp. Trõ sè hé cã vèn kinh doanh b nh qu n th ng d íi (,%) ra, sè liöu cßn l¹i cho thêy møc vèn phæ biõn h n c lµ tõ Õn 5 triöu ång (4,%). Møc vèn tõ tíi lµ 8,%, kõ Õn møc vèn tõ Õn (5,4%). TÝnh t ng quan vèn víi c c lo¹i hé cho thêy râ h n quan hö gi a n«ng nghiöp vµ th ng nghiöp nhá. Ó cho tiön ph n tých, chóng t«i chø i s u vµo quan hö gi a hai lo¹i hé: hé thuçn tóy th ng nghiöp vµ hé kõt hîp víi n«ng nghiöp. B ng cho thêy kh râ sù kh c nhau gi a hai lo¹i hé nµy trong vèn Çu t. ë hai møc vèn thêp nhêt nªu ra trong b ng, ng êi ta cã thó thêy r»ng lo¹i hé kõt hîp n«ng nghiöp víi th ng nghiöp chiõm tû lö nhiòu h n h¼n so víi lo¹i hé thuçn tóy th ng nghiöp. Ng îc l¹i, ë c c møc vèn cao h n cßn l¹i th lo¹i hé thuçn tóy th ng nghiöp chiõm tû lö cao h n nhiòu. Æc biöt cçn nhên m¹nh lµ tû lö nµy cao dçn lªn tû lö thuën víi møc vèn. Tãm l¹i, ta thêy r»ng lo¹i hé thuçn tóy th ng nghiöp Çu t nhiòu h n lo¹i hé kõt hîp th ng nghiöp vµ n«ng nghiöp i s u h n vµo chñ Ò nµy, chóng t«i dén ra sau y c c d liöu liªn quan tíi lo¹i hé ph n theo lo¹i hµng mµ hä kinh doanh. Kh nhiòu lo¹i hé kinh doanh b ch hãa (6,%) vµ thùc phèm (0%) t¹i ióm nghiªn cøu. C c lo¹i h nh kinh doanh kh c chø chiõm nh ng tû lö khiªm tèn: dþch vô (,8%), cöa hµng n uèng (8,6%), g¹o thãc (5,7%), vët t n«ng nghiöp (,8%), hµng thñ c«ng (4,8%). TÝnh s u h n cho tõng ióm vén cho thêy mét t nh h nh t ng tù. C 5 chî Òu phôc vô chñ yõu cho tiªu dïng trùc tiõp cña nh n d n quanh vïng. 0% nh ng ng êi îc hái cho r»ng kh ch mua b n lµ Õn tõ c c x l n cën.,4% cho r»ng kh ch mua hµng lµ ng êi thþ trên. Con sè týnh gép cho c hai tr êng hîp trªn lµ 5%. ChØ cã % ng êi b n hµng tr lêi r»ng kh ch tõ c c huyön kh c. Sè liöu cña cuéc iòu tra n khíp víi thèng kª do ban qu n lý chî cung cêp cho nhãm nghiªn cøu. Ngoµi hai chî nhá nh chî Neo vµ chî CÇu Gå häp theo phiªn vµ chø b n lî, ba chî cßn l¹i, quy m«lín h n nh chî V«i (huyön L¹ng Giang), chî Mäc (huyön T n Yªn), chî An Ch u (huyön S n éng) chñ yõu còng lµ chî b n lî. Ba chî nµy ngoµi häp theo phiªn cßn häp hµng ngµy. Tû lö b n bu«n ë chî V«i lµ 0%, ë chî An Ch u lµ 0%, cuèi cïng con sè t ng tù ë chî Mäc chø lµ 0%. Nh n chung, c 5 chî Òu mang Ëm týnh chêt cña chî b n lî.

4 Bïi Quang Dòng Sè vèn Hé bu«n b n B ng. Vèn kinh doanh Bu«n b n + c n bé Bu«n b n + n«ng nghiöp D íi ång ång ång triöu ång triöu ång triöu ång triöu ång DÞch vô kh c Bu«n b n + h u trý 76,% hé kinh doanh sèng xa chî d íi 5 km, trong khi ã nh ng hé sèng xa chî trªn 5km lµ,%. ChØ cã 8,6% hé kinh doanh sèng t¹i chç. C i kho ng c ch nµy lµ kh vêt v èi víi ng êi bu«n b n nhá nõu ta l u ý tíi ph ng tiön di chuyón hµng ngµy cña hä. 4,5% ng êi b n hµng t¹i c c chî i b»ng xe ¹p. èi l¹i cã tíi 5,7% ng êi i b n hµng i bé. iòu kiön c së vët chêt thiõu thèn t¹i c c chî lµm c ng th¼ng thªm sù di chuyón cña ng êi bu«n b n. Do kh«ng cã c c nhµ kho Ó chøa hµng hãa, 56,% ng êi bu«n b n t¹i 5 ióm nghiªn cøu Òu ph i mang hµng cña hä vò nhµ sau mçi lçn tan chî. Møc thuõ vµ sè l îng c c hé kinh doanh ãng thuõ minh häa thªm phçn nµo týnh chêt b n lî cña c c chî t¹i 5 ióm. ThËt vëy, hé ãng thuõ kinh doanh ë møc tõ 50 Õn 00 ngµn/ th ng chiõm tû lö,6%. y lµ sè l îng nhiòu nhêt, tiõp Õn,% sè hé ãng thuõ ë møc tõ 00 Õn 00 ngµn ång. Møc trªn 00 ngµn ång chø cã mét tû lö khiªm tèn lµ 8,%. Thªm vµo ã, cã tíi,% sè hé bu«n b n rau cá læt væt kh«ng ph i ãng thuõ. Thay cho viöc ãng thuõ, hä chø tr lö phý chî hµng ngµy cho ban qu n lý. Ng êi b n trong tr êng hîp ã tr tiòn Ó vµo chî chø kh«ng cã bêt kú thuõ m hay lö phý nµo kh c. ë chî CÇu Gå vµ chî Neo do c c cæng chî kh«ng x y nªn ch¾c r»ng sè thêt thu vò lö phý chî kh«ng nhá. Vµo nh ng ngµy phiªn t¹i c c chî Mäc (T n Yªn), chî V«i (L¹ng Giang), chî An Ch u (S n éng), bªn lò khu«n viªn cña chî chýnh h nh thµnh thªm c c chî Cãc. Ban qu n lý chî hoµn toµn kh«ng thu îc lö phý tõ nh ng ng êi kinh doanh t¹i ã. 4. KhÝa c¹nh giíi: XÐt vò mæt giíi th ng êi kinh doanh t¹i 5 chî chñ yõu lµ n (77,%), nam giíi Ýt h n (,%). Theo lêi cña nh ng ng êi cung cêp th«ng tin cho chóng t«i th nam giíi th kinh doanh Ýt h n, nh ng hä kinh doanh c c mæt hµng ¾t tiòn vµ th êng ßi hái cã nghò (Chî Neo, th ng 8/8). CÇn nhên m¹nh r»ng sè ng êi b n hµng lµ n trong méu (so víi,% nam giíi) Òu khai r»ng hä lµ chñ hé gia nh. Tû lö nµy cã thó lµ cao so víi tû lö c c hé gia nh do phô n lµm chñ hé trong mét sè cuéc nghiªn cøu kh c. H nh nh nã liªn quan tíi vai trß cña nh ng

5 40 ng êi phô n kinh doanh nµy trong nòn kinh tõ gia nh. ThËt vëy, 75% gia nh trong méu lµ "gia nh h¹t nh n" (nghüa lµ lo¹i gia nh chø gåm «i vî chång vµ con c i ch a vî ch a chång cña hä). Vµ cã tíi 7,4% sè hé trong ã chø hai ng êi lao éng. TiÕp Õn lµ nh ng hé gia nh chø cã mét lao éng: 4,%. Nh ng hé gia nh cã tõ Õn 5 lao éng ph n bè rêt Ýt trong méu, theo thø tù sau: ng êi tham gia lao éng (,8%), 4 ng êi tham gia lao éng (,5%). Cuèi cïng sè hé gia nh cã tíi 5 lao éng chø lµ,%. Trong khi ã nh ng ng êi îc hái lµ n dòu nãi r»ng hä lµ " lao éng chýnh " cña gia nh. Sè liöu vò viöc lµm vµ t nh tr¹ng cña c c c«ng viöc ã cung cêp thªm b»ng chøng cho t nh h nh nªu trªn. Cã tíi 75,5% nh ng ng êi phô n tr lêi r»ng c«ng viöc chñ yõu cña hä lµ bu«n b n vµ,5% coi c«ng viöc trång lóa lµ c«ng viöc chýnh cña hä.,% ng êi tr lêi nãi r»ng t nh tr¹ng viöc lµm cña hä lµ æn Þnh, cã thu nhëp. Tµi liöu cã thó cho phðp nh n s u h n vµo quan hö quyòn lùc trong gia nh nh ng hé th ng nghiöp nhá. Nh ng Êy kh«ng îc coi lµ môc Ých cña cuéc nghiªn cøu nµy. Tuy nhiªn, c c b»ng chøng cã lï ñ Ó gîi lªn r»ng sù ph t trión cña th ng nghiöp nhá n»m trong tay ng êi phô n. ng ng¹c nhiªn lµ tr nh é häc vên cña nh ng ng êi phô n kinh doanh. 0,5% sè ng êi tr lêi lµ phô n cã tr nh é häc vên cêp II vµ 50,5% cã häc vên cêp III. LiÖu sè l îng ng êi phô n nµy tr íc y cã lµm viöc ë nh ng khu vùc kh c ë c c «thþ cã thó lµ lý do khiõn cho tû lö v n hãa trung b nh nµy cao h n lªn kh«ng? D liöu kh«ng x c nhën ý t ëng nµy. ChØ cã rêt Ýt trong sè hä khai tr íc y lµm viöc trong khu vùc nhµ n íc: 4,8% lµ h u trý, mêt søc vµ 7,7% lµ c n bé. RÊt cã thó lµ do t nh h nh ph t trión cña nòn gi o dôc phæ th«ng trong n«ng th«n mêy thëp kû qua vµ Æc biöt lµ sù thay æi vò m«h nh giíi trong gi o dôc? 5. Mét vµi nhën xðt D liöu cña cuéc iòu tra vµ kõt qu cña c c cuéc pháng vên s u cho phðp ph c th o trªn nh ng nðt lín ch n dung cña ng êi bu«n b n nhá t¹i 5 thþ trên huyön cña mét tønh Trung du B¾c Bé. Cã thó thêy r»ng nðt ph c cña ch n dung nµy kh thèng nhêt gi a 5 ióm nghiªn cøu. Thø nhêt, sù kõt hîp kh chæt chï cña n«ng nghiöp vµ th ng nghiöp trong diön m¹o cña nh ng hé bu«n b n t¹i 5 ióm nghiªn cøu. N«ng nghiöp vén tiõp tôc ãng vai trß c b n trong nòn kinh tõ cña c c hé kinh doanh th ng nghiöp thþ trên. Ng êi bu«n b n kh«ng tõ bá n«ng nghiöp còng nh hä trong phçn lín tr êng hîp kh«ng thó chø tr«ng cëy vµo ho¹t éng th ng nghiöp. Thø hai, vai trß kh næi bët cña ng êi phô n trong ho¹t éng th ng nghiöp. LiÖu cã thó coi y lµ nðt Æc thï cña c c hé bu«n b n nhá n«ng th«n hay kh«ng? iòu nµy lý thó nõu ta nhí l¹i r»ng Êy lµ mét sù kiön "truyòn thèng" tõng îc x c nhën bëi c c nhµ D n téc häc: vai trß cña "ng êi phô n tióu th ng ViÖt trong nòn kinh tõ gia nh, Æc biöt, viöc hä em l¹i cho gia nh mét kho n thu nhëp ng kó, d íi d¹ng tiòn mæt. Theo chóng t«i, trong khu«n khæ d liöu cña cuéc iòu tra nµy, nhën xðt nh vëy cã thó coi nh mét gîi ý Ó tiõp tôc i s u thªm. Liªn quan tíi ióm nµy lµ sù kh c nhau gi a nh ng ng êi kinh doanh nam vµ n. C c ho¹t éng bu«n b n nhá, Ýt cã týnh c ch chuyªn m«n vµ cçn Ýt vèn Òu do phô n lµm, ng îc l¹i c c ho¹t éng cçn kü thuët vµ vèn nhiòu Òu n»m trong tay µn «ng. VËy, vai trß cña ng êi phô n tióu th ng ViÖt ph i ch ng lµ mét sù kiön cã týnh chêt qu é nõu ng êi ta nh n vên Ò tõ gãc é sù ph t trión cña êi sèng th ng nghiöp?

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

ch13-bai tiet

ch13-bai tiet Ch ng 13 Sinh lý bµi tiõt Th i c c sp cuèi cïng T C, c c chêt k 0 tham gia T C (muèi, chêt éc, thuèc ) gäi lµ chêt bµi tiõt. T/d: + Duy tr æn Þnh ph, Ptt, c n b»ng néi m«i (m u) + Th i c c chêt éc (urª,

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC INH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC THÁNG 5/ MÔN THI: TOÁN INH TẾ (Thời gian làm bài: 8 phút) BYDecisin s Blg:

Chi tiết hơn

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte Trao æi nghiöp vô X héi häc sè 1 (77), 2002 67 Vò Hµo Quang 1. Nh ng yõu tè x héi nh h ëng tíi t duy x héi häc cña A. Comte A. Comte îc coi lµ ng êi s ng lëp ra ngµnh x héi häc. ng còng lµ nhµ thùc chøng

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4 Page 1 of 12 B o c o kh o s t chèn o n vò b o tån vµ c c c héi ph t trión t¹i vïng Öm khu b o tån kî gç (phçn 1) 1.më Çu Ph n tých vµ ph t trión thþ trêng (MA&D) lµ mét ph ng ph p îc thõ giíi c«ng nhën

Chi tiết hơn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx . Häc viön Ng n hµng Phßng µo T¹o Häc Kú 1 - N m Häc 17-18 XÐt iòu kiön tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng H VHVL - KÕ to n (LTD11TKT) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 5.00 MÉu In D7080B1 Trang

Chi tiết hơn

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c« tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«ng nhën kióu Road vehicles - Rear view mirrors of motorcycles

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc GS. TS. Vò TriÖu M n 0912176623 Phytoplasma (DÞch khuèn bµo h¹i thùc vët) 1. Æc ióm vµ ph n lo¹i Bµi gi ng tãm t¾t cña GS. TS. Vò TriÖu M n N m 1967 Doi vµ ctv NhËt B n ph t hiön bönh do mét nhãm t c nh

Chi tiết hơn

mammalpst.pub

mammalpst.pub G V Giíi thiöu vò h V ên quèc gia hö éng vët ë a B i Tö Long 1. Chån b¹c m (Melogale moschata) 3. CÇy vßi h ng (Paradoxurus hermaphroditus) 4. GÊu ngùa (Ursus thibeta gùa ibetanus) 2. MÌo rõng (Prionailurus

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæn trong R n, t¹i mét ióm y (kh«ng n»m trong nh cña

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc huyªn Ò : Tø gi c néi tiõp inh V n nh Tr êng THPT guyôn Trung Trùc, Tri T«n, n Giang Tø gi c néi tiõp lμ mét kiõn thøc kh c b n vμ quan träng cña ch ng tr nh h nh häc THS, nã cã nhiòu øng dông trong viöc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

Microsoft Word TCN doc

Microsoft Word TCN doc Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam Bé giao th«ng vën t i Tiªu chuèn ngµnh Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng Yªu cçu kü thuët Ph ng ph p kióm tra 22 Tcn 255-1999 Cã hiöu lùc tõ: 25/02/1999 (Ban hµnh kìm theo QuyÕt

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

MATHVN.COM Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr

MATHVN.COM   Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr ióm A(- 3; ), B(6; - 5), C(5; 7) a = - 61 11 ; b = - 17 11 ; c = - 390 11 Bµi 9 TÝnh gçn óng gi trþ ln nhêt vµ gi trþ nhá nhêt cña hµm sè f() = sin - cos - 5 sin cos ma f() 3,965; min f() -,015 Bµi 10

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai 9 _xu ly chat thai__ban in _.doc

Microsoft Word - Bai 9 _xu ly chat thai__ban in _.doc Tạp chí Khoa học và Phát triển 2008: Tập VI, Số 6: 556-561 ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NH GI HIÖU QU Xö Lý CHÊT TH I B»NG BÓ BIOGAS CñA MéT Sè TRANG TR¹I CH N NU I LîN VïNG ång B»NG S NG HåNG Assessment

Chi tiết hơn

trung t©m khxh vµ nvqg

trung t©m khxh vµ nvqg 58 X héi häc sè 2 (74), 2001 T m hióu møc é tiõp cën th«ng tin trªn c c ph ng tiön th«ng tin ¹i chóng cña ng êi n«ng d n ch u thæ s«ng Hång trong thêi kú æi míi Tr ng xu n tr êng I- DÉn nhëp Cã thó nãi

Chi tiết hơn

05 TCVN pdf

05 TCVN pdf êng s¾t khæ 143 5mm - Tiªu chuèn thiõt kõ Railway gauge 1435mm - Design standard 1. Quy Þnh chung 1.1. Tiªu chuèn nµy p dông Õn thiõt kõ míi, thiõt kõ më réng vµ c i t¹o êng s¾t khæ 1435 mm. èi víi mét

Chi tiết hơn