Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh"

Bản ghi

1 Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã cã Nha Thèng kª ViÖt Nam. Nh ng c n bé Çu tiªn lµm thèng kª c n èi, thèng kª tµi chýnh lóc nµy ång thêi kiªm nhiöm nh ng nhiöm vô kh c. Ngµy 20 th ng 02 n m 1956 Thñ t íng ChÝnh phñ ký QuyÕt Þnh 695/TTg thµnh lëp Côc Thèng kª trung ng, trong ã quy Þnh c«ng t c thèng kª vò s n phèm x héi, thu nhëp quèc d n vµ b ng c n èi kinh tõ quèc d n thuéc phßng thèng kª Tæng hîp cña Côc thèng kª trung ng. Ngµy 26 th ng 12 n m 1960, Uû ban th êng vô Quèc héi n íc ViÖt Nam D n chñ Céng hoµ phª chuèn nghþ quyõt cña Héi ång ChÝnh phñ lëp Tæng côc Thèng kª thµnh c quan trùc thuéc ChÝnh phñ. N m 1961, thµnh lëp phßng thèng kª C n èi kinh tõ quèc d n n»m trong Vô Tæng hîp cña Tæng côc Thèng kª, n m 1968 lµ phßng thèng kª C n èi kinh tõ quèc d n trong Vô Tæng hîp II, «ng Vò Hoµng lµ phã vô tr ëng phô tr ch c«ng t c C n èi. N m 1969, thµnh lëp phßng thèng kª C n èi kinh tõ quèc d n vµ thèng kª Tµi chýnh thuéc vô Tæng hîp II (gäi t¾t lµ phßng thèng kª C n èi), Tr ëng phßng lµ «ng TrÇn Anh Ba. Bïi B C êng (*) Trong thêi kú nµy, chø tiªu Thu nhëp quèc d n còng b¾t Çu îc týnh cho c c Þa ph ng Ó phôc vô cho c«ng t c l nh ¹o toµn diön cña ng vµ Nhµ n íc trªn Þa bµn tønh, thµnh phè. T¹i c quan thèng kª Þa ph ng th êng bè trý 1 Õn 2 c n bé chþu tr ch nhiöm vò thèng kª C n èi thuéc phßng thèng kª Tæng hîp. Tõ ã Õn nay, c«ng t c týnh c c chø tiªu kinh tõ tæng hîp cho Þa ph ng lu«n gi vþ trý quan träng trong sù ph t trión chung cña thèng kª C n èi ViÖt Nam. N m 1970 thµnh lëp Vô thèng kª C n èi kinh tõ quèc d n sau nµy lµ Vô Thèng kª C n èi, Tµi chýnh, Ng n hµng, Vô tr ëng lµ «ng Vò Hoµng. Sau khi trë thµnh mét vô éc lëp, c«ng t c thèng kª C n èi kinh tõ quèc d n cã b íc ph t trión míi c vò chøc n ng, nhiöm vô vµ c vò c«ng t c c n bé. Trong thêi kú nµy, Tæng côc Thèng kª bæ sung cho thèng kª C n èi nhiòu c n bé trî îc µo t¹o c b n ë c c tr êng ¹i häc trong vµ ngoµi n íc. NhiÒu c n bé îc cö i häc thªm vò nghiöp vô chuyªn m«n, chýnh trþ vµ µo t¹o phã tiõn sü ë n íc ngoµi. y lµ lùc l îng c n bé cã nhiòu ãng gãp cho sù ph t trión c«ng t c nµy, kh«ng chø sau khi thèng nhêt Êt n íc mµ cho c c c thêi kú sau. ë miòn Nam, tr íc gi i phãng, chýnh quyòn Sµi gßn thµnh lëp ViÖn Thèng kª Quèc gia. Mét trong c c nhiöm vô cña thèng (*) Vô tr ëng Vô HÖ thèng Tµi kho n Quèc gia 22 Th«ng tin Khoa häc Thèng kª

2 kª chýnh quyòn Sµi gßn lµ týnh c c chø tiªu kinh tõ tæng hîp cña miòn Nam ViÖt Nam theo ph ng ph p cña Liªn hîp quèc. N m 1975, sau khi Êt n íc îc thèng nhêt, thèng kª C n èi Tµi chýnh, Ng n hµng kh¾c phôc nhiòu khã kh n Ó trión khai c«ng t c ë c c tønh phýa Nam vµ chø trong mét thêi gian ng¾n x y dông îc hö thèng thèng kª C n èi, Tµi chýnh, Ng n hµng thèng nhêt toµn quèc. N m 1980, ph ng ph p týnh c c chø tiªu c b n cña C n èi KTQD, thèng kª Tµi chýnh, Ng n hµng îc tëp huên phæ biõn cho c n bé lµm thèng kª C n èi ë Trung ng vµ c c Þa ph ng trong c n íc. Tõ nh ng n m cuèi thëp kû 80 cña thõ kû tr íc, víi sù gióp ì cña c c tæ chøc quèc tõ, thèng kª ViÖt Nam tõng b íc nghiªn cøu vµ p dông hö thèng Tµi kho n quèc gia cña Liªn hîp quèc (SNA) vµo ViÖt Nam. B¾t Çu tõ n m 1993, chýnh thøc sö dông hö thèng nµy thay thõ cho HÖ thèng B ng C n èi kinh tõ quèc d n (MPS). N m 1994, Vô thèng kª C n èi Tµi chýnh, Ng n hµng æi tªn lµ Vô HÖ thèng Tµi kho n quèc gia. N m 2003, c n cø vµo NghÞ Þnh sè: 101/2003/N -CP cña ChÝnh phñ qui Þnh chøc n ng, nhiöm vô, quyòn h¹n vµ c cêu tæ chøc cña Tæng côc Thèng kª, theo QuyÕt Þnh sè: 641/Q -TCTK cña Tæng côc tr ëng Tæng côc Thèng kª, vô HÖ thèng Tµi kho n quèc gia phô tr ch c c lünh vùc sau: - Thèng kª Tµi kho n quèc gia - Thèng kª Vèn Çu t vµ gi trþ Tµi s n cè Þnh - Thèng kª Tµi chýnh vµ TÝn dông - Thèng kª dþch vô (c c chø tiªu gi trþ) cña c c c quan hµnh chýnh, n vþ sù nghiöp. - Thèng kª ho¹t éng lµm thuª c«ng viöc gia nh vµ ho¹t éng cña c c tæ chøc quèc tõ. Ho¹t éng thèng kª C n èi kinh tõ quèc d n, nay lµ thèng kª Tµi kho n quèc gia, tõ 1946 Õn nay Thêi kú : Trong thêi kú nµy, c ch m¹ng d n téc vµ d n chñ cã 2 nhiöm vô chiõn l îc: võa kh ng chiõn võa kiõn quèc. Yªu cçu th«ng tin vü m«phôc vô sù l nh ¹o vµ chø ¹o cña ng vµ ChÝnh phñ chñ yõu vò c c lünh vùc vò d n sè, lao éng, Êt ai, s n xuêt n«ng nghiöp, thu chi ng n s ch quèc gia. Trong nh ng n m , do sù ra êi cña hö thèng Tµi chýnh Ng n hµng Quèc gia, yªu cçu èi víi c«ng t c thèng kª c n èi t ng lªn, týnh c n èi thu chi ng n s ch vµ c c nguån lùc cho c c ngµnh c c cêp Ó thùc hiön 2 nhiöm vô: gi m t«ë hëu ph ng vµ chuèn bþ Tæng ph n c«ng. Nguån th«ng tin chñ yõu khai th c tõ c c t liöu, sè liöu cña c c ngµnh tæng hîp nh Bé Tµi chýnh, Ng n hµng Nhµ n íc cña n íc ViÖt Nam D n chñ Céng hoµ vµ t liöu, sè liöu cña chõ é cò. Thêi kú : Cïng víi sù ph t trión cña c quan thèng kª nhµ n íc, c«ng t c thèng kª c n èi kinh tõ quèc d n cã nh ng b íc tiõn lín ë mäi mæt, Æt nòn mãng cho c«ng t c nµy trong nh ng n m tiõp theo. Thèng kª c n èi víi sù gióp ì cña chuyªn gia n íc ngoµi nghiªn cøu x y dùng hö thèng chø tiªu thèng kª c n èi kinh tõ quèc d n cña Trung ng vµ Þa ph ng. S n phèm th«ng tin thèng kª c n thèng kª ViÖt Nam - 60 n m x y dùng vµ ph t trión 23

3 èi KTQD ngµy cµng phong phó, a d¹ng Ó phôc vô nhu cçu th«ng tin cña ng vµ Nhµ n íc trong chø ¹o c«ng cuéc kh«i phôc vµ ph t trión kinh tõ, x y dùng CNXH ë miòn B¾c. ã lµ c c chø tiªu Tæng s n phèm x héi, thu nhëp quèc d n, quü tých lòy, quü tiªu dïng... lµm c së cho viöc týnh to n tèc é t ng tr ëng, chuyón dþch c cêu kinh tõ trong tõng thêi kú kõ ho¹ch 3 n m vµ c c kõ ho¹ch 5 n m. VÒ mæt tæ chøc vµ c n bé, hö thèng tæ chøc thèng kª C n èi kinh tõ quèc d n îc hoµn thiön dçn tõ cêp Trung ng Õn Þa ph ng, c së, éi ngò c n bé îc t ng c êng vò sè l îng vµ îc µo t¹o cã hö thèng. y lµ nh ng tiòn Ò rêt quan träng Ó ph t trión c«ng t c thèng kª C n èi kinh tõ quèc d n trong nh ng n m sau. ë miòn Nam, thèng kª chýnh quyòn Sµi gßn týnh îc chø tiªu Tæng s n phèm trong n íc, TÝch luü tµi s n, Tiªu dïng cuèi cïng... theo ph ng ph p cña Liªn hîp quèc. Sau khi thèng nhêt Êt n íc, c c kõt qu týnh to n nµy îc sö dông Ó týnh c c chø tiªu kinh tõ tæng hîp cho toµn quèc. VÒ nghiöp vô: N m 1957, lçn Çu tiªn chø tiªu Thu nhëp quèc d n îc týnh thö ë n íc ta. ång chý Vò Hoµng îc ph n c«ng lµm c«ng t c nµy, týnh Thu nhëp quèc d n cho n m Ph ng ph p týnh dùa vµo b n dþch vò Thèng kª thu nhëp quèc d n tõ tiõng Trung Quèc do ång chý NguyÔn V n Kha cung cêp. Tõ n m 1957 vò sau, chø tiªu nµy îc týnh hµng n m theo hai lo¹i gi cè Þnh n m 1956 vµ thùc tõ. C«ng t c thèng kª C n èi kinh tõ quèc d n ngµy cµng îc Tæng côc vµ ChÝnh phñ quan t m nªn ph t trión nhanh chãng. Ó 24 p øng yªu cçu th«ng tin phôc vô ¹i héi III cña ng (1960), trong ã cã nhiöm vô quan träng lµ x y dùng kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ, x héi 5 n m nh»m x y dùng c së vët chêt kü thuët cho CNXH vµ Êu tranh thèng nhêt Êt n íc, néi dung c c b ng C n èi kinh tõ quèc d n chñ yõu ph n nh c n èi gi a s n xuêt - tiªu dïng - tých luü; thu chi ng n s ch; c n èi c c nguån lùc trong n íc vµ ngoµi n íc (viön trî, vay nî), c n èi lao éng, l ng thùc. Thèng kª C n èi KTQD ViÖt Nam lëp îc mét sè b ng c n èi chñ yõu cña nòn kinh tõ, cô thó lµ: + B ng c n èi vët chêt, c n èi Tæng s n phèm x héi vµ Thu nhëp quèc d n (cßn gäi lµ b ng c n èi vët chêt tæng hîp). + Mét phçn b ng c n èi ph n phèi vµ ph n phèi l¹i Thu nhëp quèc d n (cßn gäi lµ b ng c n èi tµi chýnh tæng hîp). + Mét phçn b ng c n èi thu - chi tiòn tö cña d n c. + B¾t Çu nghiªn cøu ph ng ph p luën vò B ng c n èi liªn ngµnh Bªn c¹nh c c B ng c n èi trªn, thèng kª C n èi KTQD phèi hîp víi c c Vô thèng kª N«ng nghiöp, C«ng nghiöp, VËt t, c c vô thèng kª chuyªn ngµnh kh c vµ thèng kª c c Bé, ngµnh lëp c c b ng c n èi s n phèm N«ng nghiªp, C«ng nghiöp, vët t chñ yõu, c n èi l ng thùc, c n èi xuêt - nhëp khèu, c n èi nguån vèn Çu t x y dùng c b n, hoµn thiön c c chø tiªu thèng kª tµi s n cè Þnh, vèn s n xuêt, tµi chýnh xý nghiöp Ó lµm c n cø cho viöc týnh to n tých luü tµi s n ph n theo ngµnh vµ thµnh phçn kinh tõ phôc vô cho viöc chø ¹o cña ng vµ ChÝnh phñ. Ngoµi ra, trong thêi Th«ng tin Khoa häc Thèng kª

4 kú chiõn tranh ph ho¹i miòn B¾c cña Mü, thèng kª c n èi KTQD cïng víi c c thèng kª chuyªn ngµnh thùc hiön b o c o thèng kª vò thiöt h¹i chiõn tranh. Trong thêi kú nµy, chø tiªu Thu nhëp quèc d n ùîc sù quan t m cña ng vµ ChÝnh phñ. Trong mét sè n m, chø tiªu nµy îc Quèc héi th«ng qua vµ coi nh chø tiªu ph p lönh. Tèc é t ng tr ëng cña Thu nhëp quèc d n còng îc a vµo c c kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ quèc d n ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n. Do yªu cçu qu n lý kinh tõ cña ng vµ Nhµ n íc, c«ng t c thèng kª c n èi KTQD kh«ng chø îc tæ chøc trión khai ë Trung ng mµ cßn îc nghiªn cøu p dông cho ph¹m vi tønh, thµnh phè vµ týnh îc mét sè chø tiªu c n èi chñ yõu phôc vô cho yªu cçu chø ¹o cña Uû ban nh n d n c c tønh vµ thµnh phè. C c chõ é b o c o, h íng dén nghiöp vô îc hoµn thiön dçn trë thµnh mét kªnh th«ng tin quan träng cho viöc týnh c c chø tiªu c n èi cho toµn quèc. HÖ thèng th«ng tin thèng kª c n èi îc x y dùng vµ tõng b íc kiön toµn theo 2 kªnh chýnh: b o c o vµ iòu tra Þnh kú theo chõ é cña thèng kª c c tønh vµ thµnh phè vµ b o c o thèng kª, h¹ch to n Þnh kú cña c c c quan xý nghiöp vµ c c bé, c c ngµnh. Thèng kª chuyªn ngµnh cña Tæng côc Thèng kª cung cêp cho thèng kª c n èi KTQD chø tiªu Gi trþ s n l îng c c ngµnh kinh tõ theo gi cè Þnh vµ gi thùc tõ, ph n theo thµnh phçn kinh tõ. Thèng kª c n èi týnh c c chø tiªu tæng hîp vµ lëp c c b ng c n èi KTQD. Trong thêi kú nµy, thèng kª c n èi KTQD cßn cã nhiöm vô lµm b o c o ph n tých vò kõt qu s n xuêt vµ sö dông Thu nhëp quèc d n th«ng qua c c b ng c n èi KTQD hµng n m, c c b ng c n èi s n phèm vµ vët t chñ yõu, hiöu qu Çu t, c n èi tiòn - hµng,... NhiÒu b n ph n tých cña thèng kª C n èi îc ChÝnh phñ sö dông vµ nh gi cao. VÒ ph ng ph p chõ é: Ph ng ph p thèng kª c n èi kinh tõ quèc d n cña c c n íc x héi chñ nghüa mµ chñ yõu lµ Liªn X«vµ Trung Quèc îc nghiªn cøu vµ p dông phï hîp víi thùc tiôn n íc ta. Trong hoµn c nh khã kh n cña c«ng cuéc kh«i phôc kinh tõ, c i t¹o x héi chñ nghüa, x y dùng c së vët chêt, kü thuët cña CNXH ë miòn B¾c, thêi kú nµy còng ghi nhën b íc tiõn bé vò ph ng ph p chõ é cña thèng kª c n èi KTQD ë ViÖt Nam. Tõ nh ng b ng c n èi gi n n ban Çu, thèng kª c n èi KTQD nghiªn cøu hoµn thiön ph ng ph p thu thëp th«ng tin, týnh to n Ó lëp c c b ng c n èi KTQD cã týnh tæng hîp cao. ViÖc b¾t Çu sö dông c«ng cô týnh to n hiön ¹i - m y týnh MINSK 32 vµo c«ng t c tæng hîp, xö lý th«ng tin gãp phçn n ng cao chêt l îng c«ng viöc cña c«ng t c thèng kª c n èi. Ph ng ph p chõ é thèng kª c n èi kinh tõ quèc d n îc c c c n bé lµm thèng kª tæng hîp vµ thèng kª c n èi nghiªn cøu, x y dùng vµ hoµn thiön qua tõng thêi kú. Trong nh ng n m Çu, ch a cã c c v n b n chýnh thøc quy Þnh ph ng ph p týnh Thu nhëp quèc d n, c n bé lµm c«ng t c nµy c n cø vµo tµi liöu cña c c n íc XHCN vµ tham kh o thªm tµi liöu cña c c n íc t b n cã îc Ó týnh to n, kõt qu îc l nh ¹o chêp nhën. N m 1960, thèng kª C n èi so¹n th o cuèn s ch h íng dén thèng kª ViÖt Nam - 60 n m x y dùng vµ ph t trión 25

5 ph ng ph p týnh Thu nhëp quèc d n, dùa vµo c c tµi liöu cña Thèng kª Trung quèc vµ Liªn x«, chñ biªn lµ «ng Vò Hoµng. Th«ng tin Ó týnh Thu nhëp quèc d n chñ yõu do c c thèng kª nghiöp vô cung cêp nh chø tiªu Gi trþ s n l îng cña c c ngµnh, ngoµi ra cßn îc khai th c tõ c c c quan tæng hîp nh Tµi chýnh, Ng n hµng, KÕ ho¹ch. Ngµy 17 th ng 9 n m 1970, Thñ t íng ChÝnh phñ ký QuyÕt Þnh sè 168-TTg vò ban hµnh HÖ thèng chø tiªu thèng kª vµ chõ é thèng kª chýnh thøc cho toµn quèc, trong ã cã HÖ thèng chø tiªu C n èi kinh tõ quèc d n. C n cø vµo QuyÕt Þnh sè 168-TTg, Tæng côc tr ëng Tæng côc Thèng kª ký ban hµnh c c chõ é b o c o thèng kª nh : + QuyÕt Þnh sè: 145/PPC -TK quy Þnh hö thèng bióu méu b o c o thèng kª Þnh kú chýnh thøc vò Tµi chýnh + QuyÕt Þnh sè: 146/PPC -TK quy Þnh hö thèng bióu méu b o c o thèng kª Þnh kú chýnh thøc vò Ng n hµng + QuyÕt Þnh sè: 149/PPC -TK quy Þnh hö thèng bióu méu b o c o thèng kª Þnh kú chýnh thøc vµ ph ng ph p týnh c n èi kinh tõ quèc d n. C c chõ é b o c o thèng kª nµy lµ c së lý luën vµ ph p lý quan träng Ó c«ng t c thèng kª c n èi i vµo æn Þnh vµ thèng nhêt, y còng lµ tiòn Ò Ó x y dùng vµ ph t trión c«ng t c thèng kª c n èi KTQD vµ Tµi chýnh trong c c thêi kú tiõp theo, vµ cho Õn nay, mét sè néi dung vén tiõp tôc îc sö dông. 26 Thêi kú Sau khi thèng nhêt Êt n íc, thèng kª c n èi nhanh chãng tiõp cën t m hióu ph ng ph p týnh c n èi cña thèng kª chýnh quyòn Sµi gßn, thu thëp th«ng tin, sè liöu lþch sö týnh chuyón æi phï hîp víi ph ng ph p týnh c n èi cña miòn B¾c Ó týnh chung cho c n íc. µo t¹o c n bé lµm thèng kª c n èi cho c c vïng míi gi i phãng. êng lèi x y dùng Chñ nghüa x héi, kõ ho¹ch 5 n m vµ îc ¹i héi IV, V cña ng th«ng qua víi nhiòu chø tiªu kinh tõ tæng hîp quan träng nh tèc é t ng Tæng s n phèm x héi vµ Thu nhëp quèc d n b nh qu n Çu ng êi/n m, tû lö tých luü, tiªu dïng, thu chi ng n s ch chung cho c n íc vµ tõng Þa ph ng. V vëy, c«ng t c thèng kª c n èi ph t trión c vò néi dung, ph ng ph p vµ tæ chøc thùc hiön. Tr íc vµ sau ¹i héi V cña ng, kõt qu lëp b ng C n èi vët chêt tæng hîp îc ng vµ Nhµ n íc sö dông Ó nh gi thùc tr¹ng nòn kinh tõ cña n íc ta vµ ho¹ch Þnh chiõn l îc kinh tõ cña Êt n íc, chø tiªu Thu nhëp quèc d n îc Quèc héi th«ng qua vµ coi ã lµ chø tiªu ph p lönh. Hµng n m Uû ban KÕ ho¹ch Nhµ n íc Òu cã c c yªu cçu vò th«ng tin chi tiõt cña b ng C n èi vët chêt tæng hîp Ó phôc vô cho c«ng t c kõ ho¹ch ho nòn kinh tõ quèc d n. VÒ nghiöp vô: TiÕp tôc hoµn thiön hö thèng chø tiªu thèng kª c n èi kinh tõ quèc d n ë ViÖt Nam. tiõn hµnh lëp mét sè b ng c n èi kinh tõ tæng hîp thuéc hö thèng b ng C n èi kinh tõ quèc d n. Trong giai o¹n nµy b o c o thèng kª c n èi kinh tõ quèc d n thùc hiön mçi n m 1 lçn gåm c c chø tiªu kinh tõ tæng hîp vµ c c b ng c n èi chýnh thøc n m b o c o vµ íc týnh cho n m sau. C c chø tiªu kinh tõ tæng hîp vµ c c b ng c n èi kinh tõ quèc d n Òu Th«ng tin Khoa häc Thèng kª

6 îc týnh theo gi thùc tõ vµ gi so s nh n m gèc. C c chø tiªu Tæng s n phèm x héi, Tiªu hao vët chêt, Thu nhëp quèc d n îc ph n theo 8 ngµnh kinh tõ quèc d n, theo cêp qu n lý (trung ng, Þa ph ng) vµ ph n theo 3 thµnh phçn kinh tõ: quèc doanh vµ c«ng t hîp doanh; tëp thó; t nh n vµ c thó. Trªn ph¹m vi c n íc còng nh c c tønh, thµnh phè trùc thuéc Trung ng hµng n m týnh îc hö thèng c c chø tiªu ph n tých kinh tõ vü m«nh : tû lö Quü tiªu dïng so víi Thu nhëp quèc d n, tû lö Quü tých luü so víi Thu nhëp quèc d n, Chªnh löch xuêt, nhëp khèu hµng ho so víi Thu nhëp quèc d n, c c chø tiªu vò n ng suêt lao éng, c c chø tiªu vò hiöu qu ång vèn, thu, chi ng n s ch Nhµ n íc... Ó phôc vô cho chñ tr ng x y dùng huyön thµnh n vþ kinh tõ n«ng - c«ng nghiöp, ho¹t éng thèng kª c n èi nghiªn cøu x c Þnh néi dung kinh tõ vµ kõ ho¹ch ho cêp huyön. GÇn mét tr m huyön träng ióm trong c n íc tiõn hµnh lëp B ng c n èi vët chêt tæng hîp vµ mét phçn B ng c n èi thu chi tiòn tö cña d n c trªn ph¹m vi l nh thæ cña huyön. N m 1983 trión khai lëp thö nghiöm b ng c n èi liªn ngµnh víi 24 nhãm ngµnh s n phèm trªn c së vën dông kinh nghiöm cña Thèng kª khèi SEV vµo iòu kiön ViÖt Nam phï hîp víi c chõ kõ ho¹ch ho tëp trung. Ó thùc hiön c«ng t c nµy n m 1982 thµnh lëp tæ C n èi liªn ngµnh. Trong thêi kú nµy, ho¹t éng hîp t c quèc tõ còng rêt s«i éng. C c tæ chøc quèc tõ nh Héi ång t ng trî kinh tõ (SEV), Liªn hîp quèc lu«n yªu cçu thèng kª ViÖt Nam cung cêp nh ng sè liöu vò c c chø tiªu Tæng s n phèm x héi vµ Thu nhëp quèc d n. Ó phôc vô yªu cçu ph n tých, thèng kª C n èi tiõn hµnh mét sè týnh to n so s nh quèc tõ mét sè chø tiªu c b n. Tæng côc Thèng kª mêi nhiòu chuyªn gia tõ Côc thèng kª Trung ng Liªn X«sang ViÖt Nam gi ng c c kho vò Thèng kª kinh tõ vµ HÖ thèng b ng C n èi kinh tõ quèc d n. Tæng côc Thèng kª còng cö nhiòu oµn sang Liªn x«vµ c c n íc thuéc khèi SEV Ó häc tëp vµ kh o s t kinh nghiöm vò týnh to n c c chø tiªu kinh tõ tæng hîp vµ lëp hö thèng b ng C n èi kinh tõ quèc d n. ång thêi, mét sè chuyªn gia ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cña thèng kª c n èi ViÖt Nam îc cö sang gióp ì c«ng t c thèng kª c n èi ë 2 n íc Lµo vµ Cam pu chia. VÒ ph ng ph p chõ é: TiÕp tôc nghiªn cøu hoµn thiön c c ph ng ph p thu thëp th«ng tin, týnh to n, ph n tæ, ph n tých c c chø tiªu thèng kª c n èi, m b o týnh thèng nhêt gi a trung ng víi c c Þa ph ng, phï hîp víi Æc ióm t nh h nh kinh tõ - x héi vµ tæ chøc thèng kª n íc ta. ång thêi m b o kh n ng so s nh víi thèng kª khèi SEV. Trªn c së hö thèng bióu méu b o c o thèng kª Þnh kú vò c n èi kinh tõ quèc d n p dông cho c c tønh, thµnh phè phýa B¾c ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh 168-TTg ngµy ; Vô Thèng kª C n èi cïng víi Vô Ph ng ph p chõ é nghiªn cøu vµ thiõt kõ hö bióu b o c o thèng kª Þnh kú chýnh thøc vò thèng kª c n èi kinh tõ quèc d n, thèng kª Tµi chýnh, Ng n hµng p dông cho c c tønh phýa Nam. thèng kª ViÖt Nam - 60 n m x y dùng vµ ph t trión 27

7 Thèng kª C n èi cïng víi Trung t m týnh to n Thèng kª Trung ng nghiªn cøu x y dùng ch ng tr nh xö lý th«ng tin vµ týnh to n c c chø tiªu chñ yõu cña hö thèng C n èi kinh tõ quèc d n trªn m y týnh. Thêi kú tõ 1987 Õn nay: Tõ n m 1987 c n íc thùc hiön êng lèi æi míi do ng Céng s n ViÖt Nam Ò x íng vµ l nh ¹o. Qu n lý kinh tõ cña ViÖt Nam chuyón tõ c chõ qu n lý kõ ho¹ch ho tëp trung sang c chõ thþ tr êng Þnh h íng XHCN, cã sù qu n lý cña Nhµ n íc. Ó p øng yªu cçu qu n lý kinh tõ x héi theo êng lèi æi míi, ho¹t éng thèng kª C n èi ph i cã ph ng ph p h¹ch to n míi thay cho HÖ thèng b ng C n èi kinh tõ quèc d n. p dông hö thèng Tµi kho n quèc gia vµo ViÖt Nam lµ yªu cçu têt yõu cña c«ng cuéc x y dùng vµ qu n lý nòn kinh tõ quèc d n. VÒ vên Ò nµy, c c ¹i héi ng lçn thø VI, VII, VIII kh¼ng Þnh râ rµng vµ Æt ra c c yªu cçu cô thó qua c c chø tiªu kinh tõ tæng hîp nh GDP, GNI, TÝch lòy, Tiªu dïng, Ó dµnh, Tµi chýnh ng n hµng, l¹m ph t ¹i héi IX cña ng ta l¹i kh¼ng Þnh m«h nh kinh tõ tæng qu t cña n íc ta trong thêi kú qu é lµ nòn kinh tõ thþ tr êng Þnh h íng x héi chñ nghüa víi nhiòu h nh thøc së h u, nhiòu thµnh phçn kinh tõ. V vëy, yªu cçu träng t m èi víi c«ng t c thèng kª kinh tõ tæng hîp cña thêi kú 1987 Õn nay lµ æi míi néi dung thèng kª c n èi, chuyón tõ HÖ thèng C n èi kinh tõ quèc d n sang hö thèng Tµi kho n quèc gia. N m 1988, thèng kª C n èi KTQD thö nghiöm týnh chuyón chø tiªu Thu nhëp quèc d n sang chø tiªu Tæng s n phèm trong n íc (GDP) Ó phôc vô cho yªu cçu gia nhëp c c tæ chøc quèc tõ cña ViÖt Nam vµ ång thêi lµm c n cø Ó c c tæ chøc quèc tõ nghiªn cøu c c chýnh s ch viön trî ph t trión cho ViÖt Nam. Víi sù gióp ì cña c c tæ chøc thèng kª quèc tõ, sau 3 n m nghiªn cøu ( ), ngµy 25/12/1992 Thñ t íng ChÝnh phñ ký quyõt Þnh sè 183/ TTg, quy Þnh, kó tõ n m 1993 trë i, ViÖt Nam chýnh thøc p dông HÖ thèng Tµi kho n quèc gia (SNA) Ó týnh c c chø tiªu kinh tõ tæng hîp chñ yõu vµ biªn so¹n c c tµi kho n, b ng bióu cña SNA cho ph¹m vi c n íc vµ cho c c tønh, thµnh phè. VÒ nghiöp vô: Tõ khi chýnh thøc p dông HÖ thèng Tµi kho n quèc gia Õn nay, thèng kª TKQG ViÖt Nam tõng b íc ph t trión c vò chiòu réng vµ chiòu s u. C c s n phèm thèng kª ngµy cµng a d¹ng phong phó, phôc vô kþp thêi cho yªu cçu qu n lý kinh tõ trong n íc còng nh cho c c tæ chøc quèc tõ. C«ng t c nghiöp vô thèng kª TKQG chia lµm 2 giai o¹n: Giai o¹n tõ 1987 Õn 1992: tiõp tôc ph t trión c«ng t c cña thêi kú tr íc ång thêi nghiªn cøu p dông HÖ thèng TKQG vµo ViÖt Nam. Giai o¹n tõ 1993 Õn nay: - C c chø tiªu Gi trþ s n xuêt; Chi phý trung gian; Gi trþ t ng thªm vµ GDP îc íc týnh vµ týnh chýnh thøc theo quý vµ n m ång thêi còng chia theo ngµnh, thµnh phçn kinh tõ; theo gi thùc tõ vµ gi so s nh. C c chø tiªu TÝch luü tµi s n; Tiªu dïng cuèi cïng; Chªnh löch xuêt nhëp khèu hµng ho vµ dþch vô; Tæng thu nhëp quèc gia (GNI); Thu nhëp quèc gia kh dông (NDI); Ó dµnh, týnh theo n m. LËp thö nghiöm c c 28 Th«ng tin Khoa häc Thèng kª

8 tµi kho n s n xuêt, thu nhëp vµ ph n phèi thu nhëp theo c c khu vùc thó chõ; tµi kho n vèn, tµi s n; tµi kho n quan hö kinh tõ víi n íc ngoµi. C c b o c o ph n tých kinh tõ th«ng qua c c chø tiªu, b ng bióu cña Tµi kho n quèc gia - LËp c c b ng c n èi liªn ngµnh (I/O) cho n m 1989 víi 54 ngµnh; n m 1996 víi 97 ngµnh vµ n m 2000 víi 112 ngµnh. - Þnh kú mét sè n m xuêt b n cuèn sè liöu lþch sö vò Tµi kho n quèc gia, tµi chýnh nhµ n íc, ng n hµng tiòn tö, kìm theo ph n tých tæng quan t nh h nh ph t trión kinh tõ x héi cña Êt n íc qua tõng thêi kú. HÖ thèng tµi kho n quèc gia cña Liªn Hîp Quèc míi îc p dông ë ViÖt Nam cßn rêt nhiòu vên Ò cçn nghiªn cøu vµ hoµn thiön. V vëy, c«ng t c nghiªn cøu khoa häc vò thèng kª SNA thêi kú nµy îc trión khai réng r i. NhiÒu Ò tµi khoa häc vò lünh vùc nµy gi i quyõt c c vên Ò vò ph ng ph p luën, vò vën dông vµo thùc tõ ho¹t éng c«ng t c thèng kª, gãp phçn tõng b íc më réng ph¹m vi p dông hö thèng TKQG vµo ViÖt Nam. Cïng víi nh ng æi míi vò c«ng t c èi ngo¹i cña n íc ta vµ sù më réng hîp t c trong lünh vùc thèng kª cña Tæng côc, thêi kú nµy ho¹t éng hîp t c quèc tõ cña thèng kª TKQG còng rêt s«i éng. Tæ chøc Ph t trión Liªn hîp quèc (UNDP), Ng n hµng Ph t trión Ch u (ADB) tµi trî cho c c dù n Ó t ng c êng n ng lùc cho thèng kª TKQG ViÖt Nam trong qu tr nh chuyón æi sang HÖ thèng TKQG. Bªn c¹nh ã, thèng kª TKQG ViÖt Nam cã c c ho¹t éng hîp t c vµ gióp ngµnh thèng kª Lµo trong lünh vùc nµy. C n bé, chuyªn viªn thèng kª TKQG ViÖt Nam tham gia nhiòu héi nghþ, héi th o quèc tõ vò c c vên Ò cã liªn quan vµ cã nh ng ãng gãp vµo viöc nghiªn cøu c c vên Ò cña thèng kª cña c c n íc trong khu vùc vµ quèc tõ. Thèng kª TKQG ViÖt Nam th êng xuyªn cung cêp c c sè liöu tæng hîp, trao æi th«ng tin vµ c c vên Ò nghiöp vô cã liªn quan víi c c tæ chøc quèc tõ nh : thèng kª Liªn Hîp Quèc, Quü tiòn tö quèc tõ (IMF), Ng n hµng thõ giíi (WB)..., víi thèng kª c c n íc trong khu vùc vµ mét sè n íc kh c. Nh ng ho¹t éng nµy gãp phçn quan träng trong viöc n ng cao tr nh é c n bé lµm thèng kª TKQG vµ uy týn cña thèng kª TKQG ViÖt Nam. Ó p dông HÖ thèng Tµi kho n quèc gia vµo ViÖt nam, mét ho¹t éng quan träng cña thèng kª TKQG lµ cñng cè vµ t ng c êng sù phèi hîp víi c c Bé ngµnh nh»m æi míi ph ng ph p thu thëp sè liöu phôc vô biªn so¹n SNA. Trong thêi kú nµy, sù phèi hîp gi a Tæng côc Thèng kª víi c c Bé, ngµnh Æc biöt lµ Bé Tµi chýnh, Ng n hµng Nhµ n íc ViÖt Nam, Bé KÕ ho¹ch vµ Çu t cã nhiòu biõn chuyón quan träng. C«ng t c thèng kª tµi chýnh nhµ n íc, thèng kª ng n hµng tiòn tö, thèng kª cña c c bé, ngµnh cã nhiòu ãng gãp cho sù ph t trión c«ng t c thèng kª Tµi kho n quèc gia. Ó p øng yªu cçu c«ng t c trong thêi kú míi, viöc µo t¹o éi ngò c n bé, chuyªn viªn lµm thèng kª TKQG tõ trung ng Õn Þa ph ng îc Tæng côc rêt quan t m. Hµng lo¹t c c líp, c c kho µo t¹o, kh o s t, thùc tëp, huên luyön îc tæ chøc ë trong n íc vµ ë n íc ngoµi cïng víi éi ngò c n bé trî, µo t¹o chýnh quy îc bæ sung thèng kª ViÖt Nam - 60 n m x y dùng vµ ph t trión 29

9 gãp phçn quyõt Þnh sù ph t trión cña c«ng t c thèng kª TKQG trong thêi gian qua. VÒ ph ng ph p chõ é: p dông HÖ thèng Tµi kho n quèc gia vµo ViÖt Nam lµ c mét qu tr nh l u dµi. Trong qu tr nh ã kh«ng thó xo bá toµn bé c i cò, mµ ph i biõt kõ thõa nh ng néi dung îc thùc tõ thõa nhën, chuyón æi nh ng néi dung ch a phï hîp, x y dùng nh ng néi dung míi do thùc tõ qu n lý nòn kinh tõ thþ tr êng ßi hái vµ trong qu khø ch a tõng cã. y lµ mét quan ióm xuyªn suèt trong qu tr nh p dông SNA ë ViÖt Nam. Kinh nghiöm nµy cña ViÖt nam îc c c tæ chøc thèng kª quèc tõ vµ nhêt lµ c c n íc cã nòn kinh tõ chuyón æi sang kinh tõ thþ tr êng, nh gi lµ cã týnh thùc tiôn vµ hiöu qu cao. Qu tr nh chuyón æi tõ mét ph ng ph p luën nµy sang mét ph ng ph p luën kh c kh«ng ph i n gi n chø lµ nhën thøc lý luën mµ cßn liªn quan Õn viöc tæ chøc thùc hiön, x y dùng l¹i hö thèng th«ng tin vµ ph ng ph p h¹ch to n. Ó p dông SNA vµo ViÖt Nam, nhiòu ho¹t éng thèng kª kh c còng æi míi vµ ph t trión, tëp trung vµo c c lünh vùc sau : - H nh thµnh vµ tõng b íc hoµn thiön c c b ng ph n lo¹i thèng kª nh b ng ph n ngµnh kinh tõ quèc d n, ph n ngµnh s n phèm, ph n lo¹i h nh kinh tõ, thµnh phçn kinh tõ, - æi míi hö thèng tæ chøc iòu tra, thu thëp th«ng tin; chõ é h¹ch to n thèng kª, kõ to n ë c së vµ c c Bé, ngµnh phï hîp víi yªu cçu biªn so¹n Tµi kho n quèc gia. KÕt hîp gi a thu thëp sè liöu tõ chõ é b o c o víi iòu tra thèng kª, gi a khai th c sè liöu cña c c bé, ngµnh, cña thèng kª chuyªn ngµnh, g¾n c c cuéc iòu tra víi thèng kª thu chi Ng n s ch tõ Nhµ n íc, thèng kª thuõ vô, thèng kª h i quan, thèng kª l u chuyón tiòn tö lµ h íng i óng ¾n vµ hîp lý trong c«ng t c h¹ch to n, ph ng ph p chõ é thèng kª. Trong thêi kú nµy ph ng ph p chõ é thèng kª TKQG cã nh ng s n phèm sau : - Ban hµnh chõ é b o c o thèng kª c n èi tµi chýnh p dông cho c c tønh, thµnh phè trùc thuéc trung ng (QuyÕt Þnh sè: 45/TCTK, ngµy 24/4/1992 cña Tæng côc tr ëng Tæng côc Thèng kª) - Ban hµnh chõ é b o c o thèng kª vµ mét sè chø tiªu kinh tõ tæng hîp theo hö thèng Tµi kho n quèc gia p dông cho c c tønh, thµnh phè trùc thuéc trung ng (QuyÕt Þnh sè: 31/TCTK, ngµy 29/3/1994 cña Tæng côc tr ëng Tæng côc Thèng kª). - Ban hµnh t¹m thêi chõ é b o c o thèng kª Þnh kú Tµi kho n quèc gia p dông èi víi côc thèng kª tønh, thµnh phè trùc thuéc Trung ng (QuyÕt Þnh sè: 75/ 2003/ Q - TCTK ngµy 15/1/ 2003 cña Tæng côc tr ëng Tæng côc Thèng kª). - Bªn c¹nh c c chõ é b o c o thèng kª chýnh thøc, Ó n ng cao chêt l îng týnh to n vµ phæ biõn réng r i néi dung, ph ng ph p týnh c c chø tiªu cña thèng kª TKQG, Vô hö thèng TKQG xuêt b n nhiòu tµi liöu h íng dén vò biªn so¹n Tµi kho n quèc gia ë ViÖt Nam hµng n m vµ theo quý; biªn so¹n Tµi kho n quèc gia theo vïng; lëp c c tµi kho n theo khu vùc thó chõ. 30 Th«ng tin Khoa häc Thèng kª

10 - Ó phôc vô cho viöc týnh to n, lëp c c tµi kho n chñ yõu trong HÖ thèng TKQG, Tæng côc Thèng kª tæ chøc c c cuéc iòu tra chuyªn Ò vò Tµi kho n quèc gia. C c ph ng n iòu tra nµy ãng vai trß quan träng trong viöc h íng dén nghiöp vô ë cêp Trung ng vµ Þa ph ng. Ó phôc vô kþp thêi h n yªu cçu cña c c cêp l nh ¹o ng, Nhµ n íc; cña c c èi t îng dïng tin kh c, c«ng nghö th«ng tin dçn tõng b íc îc p dông vµo ho¹t éng thèng kª Tµi kho n quèc gia ë têt c c c kh u nh thu thëp, truyòn a th«ng tin, týnh to n, xö lý, tæng hîp, ph n tých th«ng tin vµ phæ biõn th«ng tin. V vëy, c c s n phèm th«ng tin thèng kª TKQG ngµy cµng nhiòu h n vò sè l îng, phong phó h n vò chñng lo¹i, chêt l îng th«ng tin cao h n Mét sè Þnh h íng ph t trión Õn n m 2010 Sau h n 10 n m p dông HÖ thèng TKQG ë ViÖt Nam, bªn c¹nh nh ng kõt qu ban Çu rêt ng khých lö vén cßn nhiòu vên Ò tån t¹i cçn kh¾c phôc Ó thèng kª TKQG ViÖt Nam ph t trión v ng ch¾c. Trªn c së Ch ng tr nh hµnh éng thùc hiön Þnh h íng ph t trión thèng kª ViÖt Nam Õn n m 2010 cña Tæng côc Thèng kª, nhiöm vô cña thèng kª TKQG lµ hoµn thiön ph ng ph p vµ hö thèng thu thëp sè liöu thèng kª Ó më réng p dông HÖ thèng TKQG cña Liªn hîp quèc. ViÖc hoµn thiön c«ng t c thèng kª TKQG ë ViÖt Nam nh»m n ng cao chêt l îng hö thèng chø tiªu tæng hîp Ó p øng îc yªu cçu chø ¹o qu n lý kinh tõ cña c c cêp l nh ¹o ng vµ Nhµ n íc; cña nh ng ng êi dïng tin kh c; ång thêi nh»m a tr nh é thèng kª TKQG nãi riªng vµ thèng kª ViÖt Nam nãi chung ¹t tr nh é tiõn tiõn so víi c c n íc trong khu vùc. Môc tiªu cçn ¹t îc trong thêi gian tíi lµ: tiõp tôc n ng cao chêt l îng týnh c c chø tiªu kinh tõ tæng hîp nh GDP, GNI, Ó dµnh...; lëp c c tµi kho n: S n xuêt, T¹o thu nhëp, Ph n bæ thu nhëp lçn Çu, Ph n phèi thu nhëp lçn hai, Sö dông thu nhëp, Vèn vµ Tµi s n, Hµng hãa vµ DÞch vô, Quan hö kinh tõ víi n íc ngoµi. Bªn c¹nh viöc n ng cao chêt l îng týnh chø tiªu GDP theo ph ng ph p s n xuêt vµ hoµn thiön týnh GDP theo ph ng ph p sö dông cçn nghiªn cøu p dông týnh GDP theo ph ng ph p thu nhëp. LËp b ng C n èi Liªn ngµnh (I/O) theo chu kú 5 n m trªn ph¹m vi toµn quèc vµ ë mét sè vïng träng ióm. Nghiªn cøu lëp thö nghiöm b ng Nguån vµ Sö dông (SUT) hµng n m vµ c c tµi kho n vö tinh vò m«i tr êng, du lþch, y tõ, tµi kho n kinh tõ n«ng nghiöp vµ tµi kho n khu vùc kh«ng v lîi nhuën. Hoµn thiön quy tr nh týnh to n c c chø tiªu chñ yõu cña hö thèng TKQG phï hîp víi thùc tõ ViÖt Nam cho c n íc vµ cho c c tønh, thµnh phè. Cñng cè, c i tiõn c«ng t c thèng kª, kõ to n ë c c cêp, c c ngµnh; tæ chøc l¹i hö thèng th«ng tin cña thèng kª chuyªn ngµnh phôc vô tèt h n cho yªu cçu biªn so¹n hö thèng TKQG Tµi liöu tham kh o 1. Bµi viõt cña «ng Vò Hoµng, nguyªn Vô tr ëng Vô thèng kª C n èi vµ thèng kª Tµi chýnh, Ng n hµng, Gi c. Ngµy 30 th ng 01 n m 2002 vò C«ng t c thèng kª tæng hîp 2. Biªn niªn sö Vô HÖ thèng Tµi kho n quèc gia Hµ néi th ng thèng kª ViÖt Nam - 60 n m x y dùng vµ ph t trión 31

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si phßng thi sè: 1 1 CH0001 Hoµng B o An 10.04.1993 Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 2 CH0002 L ng ThÞ An 06.05.1995 L¹ng S n N DT KV1 3 CH0003 Ph¹m ThÞ An 24.06.1974 Th i Nguyªn N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 4 CH0004

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx . Häc viön Ng n hµng Phßng µo T¹o Häc Kú 1 - N m Häc 17-18 XÐt iòu kiön tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng H VHVL - KÕ to n (LTD11TKT) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 5.00 MÉu In D7080B1 Trang

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte Trao æi nghiöp vô X héi häc sè 1 (77), 2002 67 Vò Hµo Quang 1. Nh ng yõu tè x héi nh h ëng tíi t duy x héi häc cña A. Comte A. Comte îc coi lµ ng êi s ng lëp ra ngµnh x héi häc. ng còng lµ nhµ thùc chøng

Chi tiết hơn

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N thao (T i b n lçn thø t, cã chønh lý vµ bæ sung) NHμ XUÊT

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th II V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th ng 11 n m 2013 HéI ång XUÊT B N L HåNG ANH Chñ tþch Héi ång INH THÕ HUYNH

Chi tiết hơn

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c« tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«ng nhën kióu Road vehicles - Rear view mirrors of motorcycles

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users 76-3 IEC 1980 1 Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i 76-3 IEC 1980 2 Lêi nãi Çu Lêi tùa Môc lôc 1. C c Þnh nghüa :... 5 2. Tæng

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingC C02AC24

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingC C02AC24 Page 1 of 21 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión N«ng th«n Ch ng tr nh Ph t trión N«ng th«n MiÒn nói ViÖt Nam - Thôy ión 1996-2001 Theo dâi quü ph t trión x vµ th«n b n: Sè liöu & ph n tých diön îc hëng quü vµ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc HiÖn tr¹ng qu n lý rõng céng ång mét sè tønh vïng miòn nói B¾c Bé vµ Ò xuêt Þnh h íng chýnh s ch khuyõn khých ph t trión rõng céng ång ë ViÖt Nam Ph¹m Xu n Ph ng Vô chýnh s ch Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Marketing du lich-lythuyet

Marketing du lich-lythuyet Ch ng I Lý luën chung vò Marketing - Mix trong du lịch 1. Mét sè kh i niöm chung vò hö thèng Marketing trong DL: 1.1. Marketing trong DL: Víi nòn kinh tõ thþ tr êng hiön nay, sù c¹nh tranh ngµy cµng trë

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsC80F76987BE6A455C72567C20006DBA8C80F7

file://D:MRC964MI-docsC80F76987BE6A455C72567C20006DBA8C80F7 Page 1 of 10 MARD Dù n Ph t trión L m nghiöp X héi S«ng µ Sè 3 Chuyªn Ò vò "Qui Ho¹ch Sö Dông Êt vµ Giao Êt Giao Rõng" Trong sè nµy: Th tæng biªn tëp Qui ho¹ch sö dông Êt vµ giao Êt giao rõng: c së Ó qu

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

Annual report V 2004.qxd

Annual report V 2004.qxd Military Bank 2 3 Military Bank Annual report Néi dung / contents Giíi thiöu chung vò ng n hµng Background Sè liöu tµi chýnh giai o¹n 1994-2004 Financial highlight from 1994-2004 M«h nh tæ chøc Organizational

Chi tiết hơn

Microsoft Word TCN doc

Microsoft Word TCN doc Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam Bé giao th«ng vën t i Tiªu chuèn ngµnh Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng Yªu cçu kü thuët Ph ng ph p kióm tra 22 Tcn 255-1999 Cã hiöu lùc tõ: 25/02/1999 (Ban hµnh kìm theo QuyÕt

Chi tiết hơn