多品小学教育网

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "多品小学教育网"

Bản ghi

1 一年级汉语拼音拼读练习 班级 姓名 练习 (1) 单韵母拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家长签名 ā á ǎ à ō ó ǒ ò ē é ě è ī í ǐ ì ū ú ǔ ù ǖ ǘ ǚ ǜ 练习 (2) 声母拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家长签名 b p m f d t n l ɡ k h j q x zh ch sh r z c s y w 练习 (3) 拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家长签名 复韵母 ai ei ui ao ou iu ie üe 特殊韵母 er ( 可以直接给汉字注音 ) 前鼻韵母 an en in un ün 后鼻韵母 anɡ enɡ inɡ onɡ 练习 (4) 拼音第一课 a o e 过关测试卷拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家 长签名 一 准确认读 ā e ǒ à è o á ě ó ǎ ò ē ō ɑ é 二 比一比, 读一读

2 ā ō á ò é è ǎ ǒ ā ě ó é e ɑ ǎ é à ó ɑ ǒ ǒ ě ō é è à à é ò é á è ɑ é 练习 (5) 拼音第二课 i u ü 过关测试卷拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家 长签名 一 准确认读 ī ù yí ǖ í ǚ yǐ ü i ū wǔ u y yù w yi ǘ ǐ wu yì yī wū ú wú ì yū yú ǔ yǔ wù ǜ 二 比一比, 读一读 ī yu ǖ ū í ù ǚ ǔ yú wù ü wǔ yǐ yǔ ì wú ù ǜ yù wǔ ǜ í ī ì wu yú yí yù i ü 练习 (6) 拼音第三课 b p m f 过关测试卷拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家长签名 pà bǎ pú bō mū bà má fà mù bò mà bī bó fǎ bí fá bǐ pó bì bú fó bǔ bù pā pò mǎ pī bā pí pū mā pǐ mō pì pǒ mó wǒ mǒ mò mī bá mí mǐ mì pǎ mú mǔ pǔ fā pō fū pù bǒ fú fǔ pá fù 二 读准词语 bà bɑ mā mɑ bó bo bǐ yì bǐ bǔ yú pó po ā yí wū yā yǔ yī wá wɑ yǎ yǔ

3 三 认字 爸爸 妈妈 练习 (7) 拼音第四课 d t n l 过关测试卷拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家长签名 dā tǎ lí tè tī né dǔ dǎ tí tì lǚ dà tú tǔ tù dí tà nú tā nǔ dì nù tǐ nǜ ná dú nǎ lǜ tū dù nà lǐ nè nī dǐ nílà nǐ nì nā lū dé lú dē lǔ dá lù lǘ nǚ lā lá dī lǎ lē dū lè lī lì 二 读准词语 lǎ bɑ ní tǔ lǜ dì nǎ lǐ lǚ tú dà mǐ tǔ dì mù mǎ dà dì tǐ yù tí mù fā nù nà lǐ mǎ lù dà fó 三 认字 马路 泥土 练习 (8) 拼读练习一拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家长签名 bà bɑ mā mɑ dì di bó bo pó po pù bù yī fu wǒ de mù mǎ pá pō mǎ yǐ dà mǐ ní tǔ dù pí nǔ lì fā nù luó bo bō luó luò tuo nà lǐ hú li mǎ lù dǎ ɡǔ tǔ dì duǒ yǔ wū yā dì yī ā yí mù wū wù tǐ yù mǐ dà

4 yǔ yā lí 练习 (9) 第五课拼音 ɡ k h 过关测试卷拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家长签名 hé huā hé ɡé yí ɡè hú tu huǒ ɡuō ɡuā ɡuǒ huā duǒ ɡē ɡe lí huā huà huà huǒ bǎ hǔ pò kuā dà luò tuo huá huá tī bō luó tuō dì ɡuō lú hā mì ɡuā wǒ ɡuó huā bù kuà bù luó bo kě wù kè huà kè kǔ ɡū ɡu mó ɡu 二 认字画画 打鼓 练习 (10) 第六课拼音 j x q 过关测试卷拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家 长签名 xià qí jí ɡé yì xī ɡuā ɡuó jiā xí tí xǐ yī fu xì jù yú xiā jī qì jú huā jì xù ɡē qǔ ɡuò qù fù xí dā jī mù huò qǔ xī qí jiā fǎ qǐ lì qià qià huà jiā qì tǐ xǐ yī jī mǔ jī bō luó dǎ qì 二 认一认搭积木下棋 练习 (11) 拼读练习二 拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家长签名

5 ɡē ɡe yí ɡè ɡū mā dǎ ɡǔ hè kǎ kě yǐ kè kǔ kǔ ɡuā kù zi ɡuó jiā ɡuò hé huǒ ɡuō dà hé hé huā huà huà huā duǒ dà huǒ lǎo hǔ jī qì mǔ jī jú huā huà jiā jiā fǎ jǔ qǐ qī ɡè yì qǐ dǎ qì ɡē qǔ ɡuò qù xī ɡuā hú xū xǔ duō dà xiā xiá ɡǔ xià qù xǐ yī fu xià qí dā jī mù 练习 (12) 第七课拼音 z c s 过关测试卷拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家 长签名 zǔ mǔ sī ɡuā wà zi cí yǔ zǐ sè zá jì fǎ zé luō suo zī ɡé zǐ dì zì mǔ zuò huà jì cè ɡē cí jí cù zì sī zǔ ɡuó sī jī fù zé cí qì tǔ sī fù sū zǐ xì yú cì sù shuō qǐ sù cū xì zuò cuò sú yǔ yā zi sè sù dà zì zuò hè kǎ huǒ sù zì jǐ sù dù wū zi suǒ yǐ duō suo cā bō li 二 认读生字 字 词语 句子

6 练习 (13) 第八课拼音 zh ch sh r 过关测试卷拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家长签名 chā huā chē zhá né zhɑ zhé mó dǎ zhé zhè lǐ dú shé yì zhī shù zhī ɡuǒ zhī zhī shi zhí bǐ zhú zi qí chē qì chē shǔ shù shù zì rì lì rì chū zhí rì zhì qì zhì xù là zhú shī zhǔ zhù yì zhuā zhù zhuǎ zi zhuō zi zhuó mo dú shū rú ɡuǒ 二 认读生字 擦桌子 折纸 练习 (14) 拼读练习三拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家长签名 zá wù fǎ zé zǔ ɡuó zuò xià zuò shì zì jǐ zī shi cí yǔ cí qì cā zhuō zi cè suǒ cū xì cuò le dì yī sì ɡè sī jī lǜ sè suǒ yǐ bǐ zhí ɡuǒ zhī zhè li zhú zi zhī zhū là zhú zhuó mù niǎo chǐ zi chī hē hē chá huǒ chē chū qù ɡù shi shī zi rì chū rè qì 练习 (15) 拼音第九课 ai ei ui 过关测试拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家长签名

7 bái cài chuī là zhu tái shuǐ wū ɡuī huí jiā měi lì bèi shū zāi shù shuǐ huā méi huā lái huí mèi mei hǎi shī cì wei hēi sè chǐ zi kāi qì chē fēi jī ruì lì bái tù pēi dài xǐ ài zhuī zhú péi tǔ ɡuì huā fèi zhǐ fèi huà zuǐ bɑ bú zài tǔ duī pái duì bēi zi hái zi wěi dà kuài lè nǎi nɑi cāi mí kāi shǐ mò wěi tài dù xī běi nèi wài měi shù zì lái shuǐ wěi ba 二 认读生字 妹妹 奶奶 白兔 皮袄 练习 (16) 拼读练习四 拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家长签名 bái cài pāishǒu mǎi mǐ dài zi tài tai nǎi nai lái qù kāi huì dà hǎi zhāi huā zài jiā qí ɡuài kuài lè wài ɡuó bēi zi mèi mei fēi jī lèi le ɡěi nǐ hēi sè duì cuò tuì bù

8 wū ɡuī chuī qì shuǐ ɡuǒ zuì dà cuì lǜ wǔ suì kuí huā 练习 (17) 拼音第十课 ao ou iu 过关测试拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家长签名 xiǎo māo duō shǎo lǐ mào shuǐ niú dú bào jī huì xiào huà pí ǎo kě ài kǒu shuǐ xǐ zǎo hǎo yǒu chī cǎo zhū ròu diào yú rè ài ní hǎo mù biāo xiù lì shōu tiáo yóu xì hòu niǎo xià lóu hā bā ɡǒu tǔ dòu liǎo bù qǐ yōu xiù jiào shī niǎo cháo liú shuǐ cǎo mào hǎi ōu diào qiáo jiǔ niú yì máo huǒ chái huí bào xiǎo qiáo xǐ shǒu tiáo pí 二 认读生字 小桥 流水 垂柳 桃花 练习 (18) 拼读练习五拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家长签名 shū bāo pǎo bù máo bǐ xiǎo dāo táo zi rè nào lǎo shī ɡāo dà kǎo shì hǎo huài niú jiǎo dà xiǎo ɡuò qiáo zhāo shǒu duō shǎo zǎo cāo sǎo dì dòu zi tóu fà xiǎo ɡǒu kāi kǒu hóu zi bái zhōu chǒu xiǎo yā xǐ shǒu zǒu lù méiyǒu liǔ shù jiǔ bēi qì qiú xiū xi

9 练习 (19) 拼音第十一课 ie üe er 过关测试卷拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家长签名 shù yè quē shǎo rì yuè jué zé biè niu xué xí yuè ér nüè dài xuě bái xǐ què tiē huà nǚ ér cè lüè xué xiào cū lüè yuè dú cí tiě héi yè xuě huā hú dié yuē sù ér qiě quē fá qié zi kē xué niè shǒu niè jiǎo ěr jī xǐ yuè xuē zi ěr duo dì èr ɡè yuè qǔ pí xié jué sè 二 认读生字 夜色 月儿 雪花 练习 (20) 拼读练习六拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家长签名 ɡào bié miè huǒ hú dié tiě ɡuō liè ɡǒu jiě jie qié zi xiě zì yé ye jué de xǐ què xué xí ér zi ěr duo èr shí 练习 (21) 拼音第十二课 an en in un ün 过关测试卷 拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家长签名 tiān ān mén zhěn tou jī dàn quàn ɡào dān xīn lùn tán

10 jiǔ tán hàn shān wén jù hé lún chuán nán fēi dà yàn chūn sǔn shān pō ɡuǒ yuán dào tián bái yún zuǒ yòu chē lún zhēn jiǎ zhǐ nán zhēn huī chén chèn zhí huān kuài chèn rè dǎ tiě shēn tǐ yuán quān zhēn zhū rén shēn qiān bǐ shēn qiǎn shén huà wài bīn bīn bīn yǒu lǐ xuān chuan shēn shǒu pīn yīn pǐn zhì jīn jīn yǒu wèi rén mín shǐ jìn qīn rè zǎo chén fān ɡǔn yí cùn xì jūn chūn tiān qún zi shén mì xún zhǎo shī rùn tūn tūn tǔ tǔ rén qún zūn shǒu pín fán zhuàn bǐ dāo zì diǎn yuán zhū bǐ mǐn ɡǎn xiě zì běn ɡuān kàn pín kùn cè shì juàn 二 认读生字 蓝天 白云 草原 森林 大家 是的 练习 (22) 拼读练习七拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家长签名 bān jí pān yán màn màn fān shū jī dàn tán qín nán hái lán qiú ɡǎn xiè kàn jiàn chū hàn bǎo jiàn qián miàn xiān hòu zhàn shì ɡāo shān zǎo cān yǔ sǎn yuàn yì yuán quān

11 běn zi liǎn pén wǒ men fěn bǐ shù ɡēn hěn dà zhēn zhū zǎo chén shēn tǐ zěn me sēn lín wèn tí bīn ɡuǎn pīn yīn rén mín nín hǎo jīn tiān xīn lǐ qiū yǐn dūn xià hǎi tún chē lún ɡùn zi kūn chónɡ zhǔn bèi chūn tiān shùn lì zūn shǒu cūn zi sūn zi xìjūn qún zi xùn liàn bái yún yùn dònɡ 练习 (23) 拼音第十三课 anɡ enɡ inɡ onɡ 过关测试卷 拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家长签名 shuǐ ɡānɡ tái dēnɡ xiónɡ yīnɡ ɡāng qiánɡ hónɡ xīnɡ ɡōnɡ rén ān jìnɡ shēnɡ huó chí tánɡ xīn qínɡ tài yánɡ yǎn jīnɡ yōnɡ bào děnɡ dài cǎi hónɡ tái fēnɡ cōnɡ minɡ xiōnɡ měnɡ pín qiónɡ nào zhōnɡ zhuànɡ jī shānɡ xīn shànɡ shēnɡ ān jìnɡ xiànɡ cè ɡuǎnɡ dà ɡuǎnɡ kuò chénɡ mén běi jīnɡ nénɡ ɡàn yánɡ ɡuānɡ mì fēng tīnɡ jiǎnɡ fēnɡ shōu zhènɡ què zhěnɡ qí chōnɡ fēnɡ qiū ɡāo qì shuǎnɡ qián tánɡ jiānɡ liànɡ jīnɡ jīnɡ

12 二 读句子 (1)wǒ de bà bɑ shì yōu xiù de fēi xínɡ yuán (2)wánɡ hónɡ hé xiǎo mínɡ shì zuì hǎo de pénɡ yǒu (3)zì xuǎn shānɡ chǎnɡ lǐ de dōnɡ xi zhēn duō ɑ! (4)xià tiān dào le,xiǎo shù ɡěi wǒ men chēnɡ qǐ lǜ sè de xiǎo sǎn (5)yè kōnɡ zhōnɡ yuán yuán de yuè liànɡ xiànɡ yù pán (6)wān wān de yuè ér xiàng xiǎo chuán 三 认读生字自行车山羊行走也 练习 (24) 拼读练习八拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家长签名 zhǐ zhānɡ zhǎnɡ jià bǎo zhànɡ shānɡ xīn ɡuān shǎnɡ shǎn ɡuānɡ shànɡ xué zhuānɡ jiɑ zhuànɡ chē bīnɡ shuānɡ liánɡ shuǎnɡ huánɡ sè shān yánɡ xuě bēnɡ ménɡ lónɡ ɡènɡ jiā hénɡ shù dēnɡ shān tái dēnɡ děnɡ dài dènɡ zi běi jīnɡ xīnɡ xinɡ xínɡ zhuànɡ mínɡ tiān tīnɡ xiě qínɡ tiān lǎo yīnɡ cōnɡ mánɡ cónɡ qián chōnɡ fēnɡ chónɡ fù qiónɡ kǔ xiōnɡ měnɡ xiónɡ māo nào zhōnɡ zhǒnɡ zi zhònɡ huā cǎi hónɡ 整体认读音节 :zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue yin yun yuɑn yinɡ

13 资料大礼包 课件 教案 习题 试卷重点 难点 考点全都有而且还是电子版 打开微信扫一扫即可领取 不想每次到处找资料? 建议关注上面公众号 张老师微信 微信扫一扫添加好友 微信全天在线, 你有任何问题都可以加我 免费为你解答在学习 教育, 上的各种难题 朋友圈每天都会更新习题 试卷 知识点汇总资料 很多老师和孩子爸妈都在关注 你若能来, 我会更高兴 一辈子, 一件事 专研小学教育 资料电脑下载地址 :

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库 1. 阿姨 ā yí 2. 爱好 ài hào 3. 安静 ān jìng 4. 安全 ān quán 5. 安排 ān pái 6. 按时 àn shí A B 7. 爸爸 bà bɑ 8. 办法 bàn fǎ 9. 办公室 bàn gōng shì 10. 帮忙 bāng máng 11. 帮助 bāng zhù 12. 包括 bāo kuò 13. 保护 bǎo hù 14. 保证 bǎo zhèng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 千字冲关词汇B_2015_拼音.doc

Microsoft Word - 千字冲关词汇B_2015_拼音.doc 共 400 个词汇 A 1. 矮小 ǎi xiǎo 2. 奥运会 ào yùn huì B 3. 白天 bái tiān 4. 班级 bān jí 5. 半天 bàn tiān 6. 傍晚 bàng wǎn 7. 宝贵 bǎo guì 8. 备注 bèi zhù 9. 悲痛 bēi tòng 10. 背后 bèi hòu 11. 比赛 bǐ sài 12. 毕业 bì yè 13. 标准 biāo

Chi tiết hơn

南加州中文學校聯合會 2015 年詩詞朗誦比賽題目 組別 : 個人組詩詞朗讀 : 幼稚組 初小組 初級組 中級組 高級組 特別甲組 特別乙組 幼稚組及初小組參賽學生, 可不拿稿, 並可以用恰當的手勢或動作輔助表達, 但以自然, 不做作為原則 ; 其餘各組參賽學生必須雙手持著內夾詩詞文稿的講義夾朗誦

南加州中文學校聯合會 2015 年詩詞朗誦比賽題目 組別 : 個人組詩詞朗讀 : 幼稚組 初小組 初級組 中級組 高級組 特別甲組 特別乙組 幼稚組及初小組參賽學生, 可不拿稿, 並可以用恰當的手勢或動作輔助表達, 但以自然, 不做作為原則 ; 其餘各組參賽學生必須雙手持著內夾詩詞文稿的講義夾朗誦 南加州中文學校聯合會 2015 年詩詞朗誦比賽題目 組別 : 個人組詩詞朗讀 : 幼稚組 初小組 初級組 中級組 高級組 特別甲組 特別乙組 幼稚組及初小組參賽學生, 可不拿稿, 並可以用恰當的手勢或動作輔助表達, 但以自然, 不做作為原則 ; 其餘各組參賽學生必須雙手持著內夾詩詞文稿的講義夾朗誦 眼睛可離稿, 臉部可以有表情, 但不可用手勢或動作輔助 團體組詩詞朗誦 : 以學校團隊為單位, 不以年齡分組別

Chi tiết hơn

2018千字冲关中级组词汇_拼音_B字库+C字库

2018千字冲关中级组词汇_拼音_B字库+C字库 B 字库 ( 共 600 词汇 ) 1. 阿姨 ā yí 2. 爱好 ài hào 3. 安静 ān jìng 4. 安全 ān quán 5. 安排 ān pái 6. 按时 àn shí A B 22. 本来 běn lái 23. 鼻子 bí zi 24. 比较 bǐ jiào 25. 必须 bì xū 26. 变化 biàn huà 27. 表扬 biǎo yáng 28. 别人 bié rén

Chi tiết hơn

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nộ

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nộ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 --------------- Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015 河內市,2015 年 11 月 12 日 NGHỊ

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63>

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63> lù dé huì lǚ xiáng guāng xiǎo xué 路德會呂祥光小學 xiào yuán yòng yǔ - jiào shī piān : 校園用語 - 教師篇 : kè táng cháng yòng yǔ yán 課 堂 常 用 語 言 1. gè wèi tóng xué, zǎo shàng hǎo! 各 位 同 學, 早 上 好! 2. xiàn zài kāi shǐ

Chi tiết hơn

cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me

cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me qiú kě yǐ fēi dào tiān shang? 什么球可以飞到天上? shén me wán

Chi tiết hơn

LOVE

LOVE TỔNG HỢP TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP ĐÀI LOAN HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI NGÀY 24/6/2019 ( Tài liệu này do Phòng thư ký Hiệp hội thương mại Đài Loan Đồng Nai dịch, nếu trong bản Tiếng trung có bất kỳ điểm

Chi tiết hơn

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版 GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版 1. Bảng mô tả Thuật ngữ viết tắt 术语缩写表 Viết tắt 缩写 Mô tả 对应词 CTCK Công ty chứng khoán 证券公司 KH Khách hàng 客户 TK Tài khoản 账户

Chi tiết hơn

大藏经简体拼音版

大藏经简体拼音版 0 1 方 fānɡ 广 ɡuǎnɡ 华 huá 严 经 jīnɡ 界 jiè 品 pǐn 四 sì ɡuān 卷 juàn 唐 tánɡ 三 sān 藏 zànɡ 沙 shā 广 ɡuǎnɡ kōnɡ 译 方 fāng 广 guǎng 华 huá 严 经 jīng 界 jiè 品 pǐn 四 sì guān 尔 ěr 财 cái 童子 tóngzǐ 从 cóng 天宫 tiāngōng 下 xià

Chi tiết hơn

越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察 TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁT  TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG

越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察  TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁT  TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG 越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察 TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁ T TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG 講師 : 阮國長博士 越南計畫投資部發展策略院服務業開發策略處處長 DIỄN GIẢ: TS NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG TRƯỞNG BAN CHIẾN LƯỢC PHÁ T TRIỂN

Chi tiết hơn

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung

Chi tiết hơn

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa) 1/ 河中兩舟, 一去一來 去舟風順, 桅上掛帆, 其行速 來舟風逆, 以槳撥水, 其行緩 Hà trung lưỡn

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa) 1/ 河中兩舟, 一去一來 去舟風順, 桅上掛帆, 其行速 來舟風逆, 以槳撥水, 其行緩 Hà trung lưỡn ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa) 1/ 河中兩舟, 一去一來 去舟風順, 桅上掛帆, 其行速 來舟風逆, 以槳撥水, 其行緩 Hà trung lưỡng chu, nhất khứ nhất lai. Khứ chu phong thuận, nguy

Chi tiết hơn

HNZ1D_chpy

HNZ1D_chpy Huainanzi 1 - D 1 HUAINANZI ch.1 Section D 夫無形者, 物之大祖也 ; 無音者, 聲之大宗也 fū wú xíng zhe,wù zhī dà zǔ yě ;wú yīn zhě,shēng zhī dà zōng yě 其子為光, 其孫為水, 皆生於無形乎! Qí zǐ wèi guāng, qí sūn wèi shuǐ, jiē shēng yú wú

Chi tiết hơn

一 何謂低油飲食?Thế nào là thực phẩm ít dầu? 因疾病的影響, 對脂肪的消化吸收能力降低, 限制飲食中脂肪的攝取量, 以 降低胰臟及腸道的負荷, 減少對膽囊的刺激及降低血中脂質濃度的一種治療 飲食 低油飲食 Hướng dẫn chỉ đạo giáo dục sức k

一 何謂低油飲食?Thế nào là thực phẩm ít dầu? 因疾病的影響, 對脂肪的消化吸收能力降低, 限制飲食中脂肪的攝取量, 以 降低胰臟及腸道的負荷, 減少對膽囊的刺激及降低血中脂質濃度的一種治療 飲食 低油飲食 Hướng dẫn chỉ đạo giáo dục sức k 一 何謂低油飲食?Thế nào là thực phẩm ít dầu? 因疾病的影響, 對脂肪的消化吸收能力降低, 限制飲食中脂肪的攝取量, 以 降低胰臟及腸道的負荷, 減少對膽囊的刺激及降低血中脂質濃度的一種治療 飲食 低油飲食 Hướng dẫn chỉ đạo giáo dục sức khỏe thực phẩm ít dầu. vì ảnh hưởng của bệnh, việc hấp

Chi tiết hơn