ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ"

Bản ghi

1 ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒÓ ØÖÓ ÅºËº Ã Ñ Îº Î Ö Ð Î ÒÒ ÈÖ ÔÖ ÒØ ËÁ ½ ½ ¾¼¼ µ Å Ö ¾¼¼ ËÙÔÔÓÖØ Ý Ø Ù ØÖ Ò Ö Ð Å Ò ØÖÝ Ó Ù Ø ÓÒ Ë Ò Ò ÙÐØÙÖ Ú Ð Ð Ú ØØÔ»»ÛÛÛº º º Ø

2 ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö Ø Ø ÕÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Åº ˺ Ì Ñ ½ ź È Ø ÖÒÓ ØÖÓ ½ ź ˺ Ã Ñ ½ κ Î Ö Ð ¾ ½ Ë ÓÓÐ Ó Å Ø Ñ Ø Ò È Ý Ì ÉÙ Ò³ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ð Ø Ì ½ÆÆ Íà ¾ ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð È Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Î ÒÒ ÓÐØÞÑ ÒÒ ½¼ ¼ Î ÒÒ Ù ØÖ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ½¼ ¼ Î ÒÒ Ù ØÖ Ì Ë ÓÓÐ Ó È Ý Ò ØÖÓÒÓÑÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ä Ä˾ ÂÌ ÍÃ Ø Å Ö ¾ ¾¼¼ µ Ï Ø «Ø Ó Ò ÒØÖ Ò ÑÓ Ð ÓÖ ÑÔ Ö Ø ÓÒ Ò ÐÙ Ø Ö Ø Ø Ý ÒØÖÓ Ù Ò ÒÓ Ý ÐÙ Ø Ö Ø Ø Ò Ö Ø Ö Þ Ò Ø Ö ÖÓÐ Ò Ø ÓÒ ¹Û Ý ÑÓ Ð ÓÖ ÕÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒº Ì Ø ÓÒ Ó Ò Ú Ù Ð Ô Ò ÒÒ Ð ÓÒ ÐÙ Ø Ö ÕÙ Ø Ð Ó ØÙ º Ï ÓÛ Ø Ø Ø «Ø Ó ÒÓÒ¹ Ð Ø Ð Ñ Ø Ý Ù Ò Ñ ÐÐ ÐÙ Ø Ö Û Ö ÕÙ Ö ÓÑÔ Ø Ñ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒº ÁÒ Ð Ø Ó Ø Û Ö Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐÝ Ö Ð Þ Ð ÓÙÖ¹ÕÙ Ø Ð Ò Ö ÐÙ Ø Ö Û ÑÙÐ Ø ÓÒØÖÓÐÐ ¹ÆÇÌ ÆÇ̵º È Ë ÒÙÑ Ö ¼ º ºÄÜ ¼ º ºÅÒ ¾º ¼º Ú Ì ÓÒ ¹Û Ý ÕÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ö ÑÓ Ð ÓÖ ÕÙ Ò¹ ØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ É µ ÜÔÐÓ Ø Ò ÑÙÐØ Ô ÖØ Ø ÒØ Ò¹ Ð Ö ÓÙÖ Ø ÐÙ Ø Ö Ø Ø Ò ÔØ Ú Ò Ð ¹ ÕÙ Ø Ñ ÙÖ Ñ ÒØ ½ º ÉÙ ÒØÙÑ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ¹ Ò ÉÁȵ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ø ÑÓ Ð Ù Ò Ð Ö ÒÓÙ ÐÙ Ø Ö Ø Ø Ò ÔÔÖÓÔÖ Ø Ñ ÙÖ Ñ ÒØ ¾ º Ì ¹ ØÙÖ Ó ÓÒ ¹Û Ý É Ú Ú ÖÝ Ö ÒØÐÝ Ò Ü¹ Ô Ö Ñ ÒØ ÐÐÝ ÑÓÒ ØÖ Ø Ò º Ô Ø Ø Ø ÑÙРع Ò ÔÓ Ð Ø Ó«Ö Ý Ø ÑÓ Ð ÐÙ Ø Ö Ø Ø É Ø ÐÐ Ò ÓÔ Ò Ð Ó Ö Ö ÖÓÑ ÓØ Ø ÓÖ Ø ¹ Ð Ò ÔÖ Ø Ð Ú ÛÔÓ Òغ ÇÒ ÓÒ Ò Û Ú Û Ø¹ Ò Ø Ö Ø ØØ ÑÔØ Ó ÓÑ Ò Ò ÐÙ Ø Ö Ø Ø Ò Ð Ò Ö ÓÔØ Ò ÓÖ Ö ØÓ ÒÖ Ø Æ ÒÝ Ó Ü Ø Ò ÐйÓÔØ Ð É Ñ º ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò Ø Ñ¹ ÔÓÖØ ÒØ ØÓ Ú ÐÓÔ Ø ÑÓ Ð Ý ØÙ Ý Ò Ø «Ø Ó ÑÔ Ö Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó ÓÒ ¹Û Ý É º Ì Ø ÒØÖ Ð Ñ Ó Ø ÛÓÖ º ËÓ Ö Ø ÒÓØ Ð Ö Ø ÐÙ Ø Ö Ø Ø ÑÓ Ð ÜÔÓ ØÓ ÓÙÖ Ó ÒÓ ÛÓÙÐ Ô Ö ÓÖÑ ØØ Ö Ø Ò Ø Ø Ò Ö ÕÙ ÒØÙÑ ÖÙ Ø ÑÓ Ðº Î ÖÝ Ö ÒØÐÝ Ø Ö Ú Ò ÓÑ ÒØÖ Ù Ò ÒÚ Ø Ø ÓÒ Ò Ø Ò º Ï ÒØÖÓ Ù Ö Ð Ø ÑÓ Ð ÓÖ ÑÔ Ö Ø ÐÙ Ø Ö Ø Ø Ò Ö Ø ÓÒ Ò ØÙ Ý ÓÛ Ø «Ø ÓØ Ø ÒØÖ Ò ÔÖÓÔ ÖØ Ó ÐÙ Ø Ö Ø Ø Ò Ø Ò Ö ÒØ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒº Ï Ð Ó Ö Ø «Ø Ó ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ð Ó Ö Ò Ù ØÓ Ô Ò ÒÒ Ð Ò Ú Ù ÐÐÝ «Ø Ò Ø ÕÙ Ø Ò ÓÒ ¹ Ò ØÛÓ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ º ÁÒ Ø ÓÒ¹ Ø ÜØ Ò Ò ÓÖÑ Ø Ú Ò Ø Ð Ø Ô Ø ØÙ Ý Ó Ø Ø Ø Ð ØÝ Ó ÐÙ Ø Ö Ø Ø º Ï ÓÛ Ø Ø Ò ÓÖ Ö ØÓ Ð Ñ Ø Ø ÔÓ Ð Ò «Ø Ó ÒÓÒ¹ Ð Ø ÓÒ ÑÙ Ø Ð Û Ø Ñ ÐÐ ÐÙ Ø Ö Ó Ù Ø Û ÕÙ Ø º Ì ÑÔÓ Ú Ö ÓÒØÖ ÒØ ÓÒ Ø Ù Ó Ø ÑÓ Ð Ò Ô Ú Ø Û Ý ØÓÛ Ö Ö Ö Ó ÑÓÖ ÓÑÔ Ø ÔÖÓØÓÓÐ ÓÖ Ø ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò ÉÁȺ Ï Ò Ù ÔÓ Ð ØÝ Ö ¹ Ò ÆÇÌ ÑÙÐ Ø Ø ÖÓÙ ÑÔÐ ÓÙÖ¹ÕÙ Ø Ð Ò¹ Ö ÐÙ Ø Ö Ò ÓÙØÐ Ò Ò ÐйÓÔØ Ð ØÙÔ Û Ö Ø Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ º ÇÙÖ ØÙ Ý ÓÒØÖ ÙØ ØÓ Ø Ò ÐÝ Ó ÑÓÖ Ö Ð Ø ÓÒ ¹Û Ý ÉÁÈ Ò Ð Ø Ø Ü ¹ Ø Ò Ó ÓÒÓÑ Ð Ñ ÓÖ ÐÙ Ø Ö É º ÇÙÖ ÔÖÓÔÓ Ð ÓÚ ÖÓÑ Ø ÜÔ Ò Ú Ñ ÓÖ Ø Ñ¹ ÙÐ Ø ÓÒ ÔÖÓÔÓ Ó Ö ¾ Ò Ò ÒØÐÝ Ö Ù Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ º Ì ÑÓ Ð¹ Ú Ò Ø Ó ÕÙ Ø ÓÙÔÝ Ò Ø Ø Ó ÕÙ Ö Ð ØØ ÐÙ Ø Ö Ø Ø ÔÙÖ Ò¹ Ø Ò Ð Ø Ø Ö Ø Ö Þ Ý Ø ÒÚ ÐÙ ÕÙ Ø ÓÒ Ã µ ½µ º À Ö Ã µ µ Ü Ö ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ ÓÖÑ Ò Óѹ ÔÐ Ø Ø Ó ÓÑÑÙØ Ò Ó ÖÚ Ð ÓÖ Ø ÕÙ Ø Ò ¾ º Ì Ø Û ÓÑÔÐ Ø ÐÝ Ô Ø ÐÙ Ø Ö Ø Ø ÓÒØ Ò Ø Ú ÐÙ ¾ ¼ ½ ¾ Û Ð Ü Þ Ö Ø Ü Ò Þ¹È ÙÐ Ñ ØÖ Ö Ô Ø Ú Ðݺ ÐÙ Ø Ö Ø Ø Û Ø ¼ ¾ µ Ö Ò Ö¹ Ø Ý ÔÖ Ô Ö Ò Ö Ø Ö Ó ÕÙ Ø Û Ø Ò Ò Ø Ø Ø Å ¾ Û Ö Ô ½ ¾µ ¼ ½ µ Ò ¾Ò µ µ Þ ÔÔÐÝ Ò Ø ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë µ É ¾ ¾ Ë Û Ø ½ ½ ¾ ½ ¼µ Ì ¼ ½µ Ì Ò ½ ¼ ¼µ Ì ¼ ½ ¼µ Ì ¼ ¼ ½µ Ì ÓÖ Ø Ö Ô Ø Ú Ñ Ò¹ ÓÒ Ó Ø ÐÙ Ø Öº Ë ÓÒØÖÓÐÐ ¹Ô Ø Ë ¼ ¼ Å ½½ µ ½ ½ Å µ ÀÓÛ Ú Ö Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø Ë Ø Ò Ò Ö¹ ÒØÐÝ ÑÔ Ö Øº ÓÖ Ü ÑÔÐ Ò ÓÔØ Ð¹Ð ØØ ÐÓ Ý ÙÒ Ó Ò ÙØÖ Ð ØÓÑ Û Ö Ø ØÛÓ¹ÕÙ Ø ÒØ Ö¹ Ø ÓÒ Ö Ú ÓÒØÖÓÐÐ ÓÐÐ ÓÒ Ò Ù Ø ØÓ Ñ Ó Ý ÓÒ ¹Û Ý É º Ì Æ ÒÝ Ó Ø Ø ¹ Ô Ò ÓÒ Ø ÓÒØÖÓÐ ÓÚ Ö Ø ØÖ Ò Ø Ó Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ Û Ò ÙØÙ Ø ÓÚ Ö Ø Ø Ó Ø Ð ØØ Ò Ö¹ Ø Ò Ò ÓÑÓ Ò Ø µ Ò Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ Ø Ñ º Ì Ô Ö Ñ Ø Ö Ü Ø ÑÓÙÒØ Ó Ø ÓÒØÖÓÐÐ Ô Ñ¹ ÔÓ Ý ÒØ Ö Ø ÓÒº ÁÒ Ø ÓÒ Ø Ò Ø Ð ÐÐ Ò ¹ Ö Ø ÓÒ Ô Ö Ø Ò Ø Ð ØØ Ò Ù Ò Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó Ø Ø º Á Ø Ö Ó ÓÒØÖÓÐ ÒÓØ ÓÔØ Ñ Ð Û Ñ Ý Ø Û Ò Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ÕÙ Ø ÓÒ Ö µ ÑÔ Ö Ø Ò ÓÑÓ Ò ÓÙ µ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ø ÖÓÙ ÓÙØ Ø Ô Ý Ð Ð ØØ Ö ØØÐ º Ì Ò Ö Ý ÓÒ Ö Ò Ø ÑÔ Ö Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒ Þ º Ë ¼ ¼ Ž½ µ ½ ½ Å ¼ ¼ ½ ½ ½µ Û ÙÒÛ ÒØ Ô ØÓ Ø Ö Ú ÐÙ º Å

3 ÔÔÐ ØÓ Ø Ò Ø Ð Ø Ø Ó Æ¹ÕÙ Ø Ö Ø Ö ÔÖ ¹ Ô Ö Ú Ø Ð Þ ÔÖÓØÓÓе Ø Ý Ò Ö Ø ÒÓ Ý ÐÙ Ø Ö Ø Ø Æ º Ì Ù Ó Ø Ø Ó ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÔÖÓ ÓÙÒ ÐÝ ÑÓ Ø ØÖÙØÙÖ Ò ÔÖÓÔ ÖØ Ó Æ¹ÕÙ Ø ÐÙ Ø Ö Û Ø Ö Ô Ø ØÓ Ø Ð Æ º ܹ ÔÐ ØÐÝ ÒÓ Ý Ð Ò Ö ÐÙ Ø Ö Ø Ø ÓÑ Æ ¾ È É Æ ¾ Æ ½ Þ ½ µ Þ Þ ½ Þ Û Ö Þ Ø Ú ÐÙ Ó Ø ¹Ø Ò ÖÝ Ø Ó Ø ÒØ Ö Þ ¾ ¼ ¾ Æ ½ µº ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ö Ø Ö Þ Ø «Ø Ó Ø Ò Ó ÒÓÒ¹ Ð ØÝ Ò ÑÑ Ø Ò Ñ Ö ÔÖÓÚ Ý Ø Ð ØÝ ØÛ Ò Ð Ò ÒÓ Ý ÐÙ Ø Ö Ø Ø º Ì ÓÚ ÖÐ Ô Æ Æ Æ Ð ØÓ Æ ¾ Æ È É Æ ½ Þ ½ Þ Þ ½ º Ì Ö Ö ¾ Æ Ø ÖÑ Ò Ø Ü¹ ÔÖ ÓÒ Û Ø Ø Ð ØÝ Æ Æ ¾ º ÀÓÛ Ú Ö ÓÙÖ ¹ ÙÑÔØ ÓÒ Ø Ø Ø ÓÒØÖÓÐ ÓÒ Ø Ô ÒØÖÓ Ù Ý Ø Õ٠عÕÙ Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ÓÒÐÝ Ð Ñ Ø º Ì Ù Ø Ö Ð Ó ÒÓÛÐ ÓÙØ Ø Ú ÐÙ Ó ³ Ò ÒÓ Ý ÐÙ Ø Ö Ø Ø Û Ñ Ò Ó Ø Ñ ÑÙ Ø Ú Ö¹ ÓÚ Ö Ò ÔÔÖÓÔÖ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ØÖ ÙØ ÓÒº Ï Ø Ö Ò Ö Û Ø Ò Û Ô Ò Ø Ú ÐÙ Ò ÒØÖÓ Ù Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ØÖ ÙØ ÓÒ Ô µº Ì Ú Ö¹ ÓÚ ÖÐ Ô Æ ÓÖ Ø ÒÓ Ý Ð Ò Ö ÐÙ Ø Ö Ø Ø ÓÑ Æ ¾ Æ È É Æ ½ Þ ½ Ê Ö Ô µ Þ Þ ½ Û Ö Ö Ø Û Ø Ó Ø Ö Ò Ó Ú Ö Ø ÓÒ Ó Ò Ô µ ¹ Ô Ò ÓÒ Ø Ô Ô Ý Ð ÑÓ Ð Ù Ò Ø ÐÙ Ø Ö Ø Ø Ò Ö Ø ÓÒº ÀÓÛ Ú Ö Ø Ò ØÙÖ Ó Ø ÙØÙ Ø ÓÒ Ó Ø Ô Ö Ø Ö Þ Ý Ø Û Ý Ò Û Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ÑÓÒ Ø Ð Ñ ÒØ Ó Ð ØØ Ö Ö Ð Þ Ò ÒÓ ÙÒ Ú Ö Ð ÑÓ Ð Ò ÓÙÒ º ÁÒ º ½ µ Û ÔÖÓÚ Ò Ü ÑÔÐ Ó Æ ÓÖ Ø Ô µ ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ó Ð Ò Ö ÐÙ Ø Ö º Ð Ö Ú Ø ÓÒ ÖÓÑ Ø Ð Ø Ø ÓÙÒ Ò Û Ú Ø Ø Ø Õ٠й Ø Ø Ú Ú ÓÖ ÓÐ ÖÖ Ô Ø Ú Ó Ø ÑÓ Ð ÓÖ Ø ÙÒÛ ÒØ Ô ØÖ ÙØ ÓÒ ½¼ º Ì Ò ÐÝ Ò ÜØ Ò ØÓ ØÛÓ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð ÐÙ Ø Ö Ø Ø Û Ö Ò ÐÓ¹ ÓÙ ÕÙ Ð Ø Ø Ú Ö ÙÐØ Ò ÓÙÒ º Ì ØÖÙØÙÖ Ó Ø ÕÙ ÒØÙÑ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ò ÓÙÒ ØÓ ÔÖÓ ÓÙÒ ÐÝ «Ö ÒØ ÖÓÑ Û Ø ÓÙÒ Ò Fidelity 0.2 µ λ Fidelity 0.2 µ N Á º ½ µ Æ Ò Ø Ö ÓÖ Ô µ ½ º ÖÓÑ ØÓÔ ØÓ ÓØØÓÑ Æ ½¼ µ Ô Ò «Ø ÓÒ ÑÙÐØ ÕÙ Ø Ø Ø º Ì ÙÖÚ ÖÓÑ ØÓÔ ØÓ ÓØØÓÑ Ö ÔÖ ÒØ Æ¹ÕÙ Ø Ï À Ð Ò Ö ÐÙ Ø Ö Ò Æ Æ ÐÙ Ø Ö Ø Ø º ÓÖ ÓÒÚ ¹ Ò Ò Ø Ö Ð Ô Ò Ø Ñ ¼ ¼ ¾ ÓÖÖ ÔÓÒ ¹ Ò ØÓ Ð Ò ¾ ¼ µº Ë Ñ Ð Ö Ú ÓÖ Ö ÓÙÒ ÓÖ «Ö ÒØ Ú ÐÙ Ó º Æ º ÒÙ Ò ÑÙÐØ Ô ÖØ Ø ÒØ Ò Ð Ñ ÒØ Ö ¹ ØÛ Ò Ø Ù Ô ÖØ Ó Ð ÐÙ Ø Ö Ø Ø Û Ö Ø ÒØ Ò Ð Ñ ÒØ ÒÓ Ò Ø Ø Ø Û ÓÐ ½ º ÒÝ Ö Ù Ô ÖØ Ø Ø Ø Ó Ø Ò Ý ØÖ Ò ÐÐ Ø ÕÙ Ø ÙØ Ò Ö ØÖ ÖÝ Ô Ö Ô Ö Ð Ø Ó ÒÓØ Ú ÓÐ Ø Ø Ò ÖÝ Ò ÙÆ ÒØ È Ö ¹ÀÓÖÓ Ö Ø Ö ÓÒ ÓÖ Ô Ö Ð ØÝ Ó Ñ Ü ÕÙ Ø Ø Ø º ÀÓÛ Ú Ö Ë ³ ÐØ Ö Ø Ö ÙÐغ ÓÖ Ü ÑÔÐ Ø Ð Ò Ö ÐÙ Ø Ö Ó Æ Ø Ð Ø Ø ÐÓ ÐÐÝ ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ À Ø Ø º ÀÓÛ Ú Ö ØÛÓ ÙÒÛ ÒØ Ô Ö Ñ Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ÒÓ Ý Ø Ø º Ì Ô ÖØ Ð ØÖ Ó ÓÚ Ö Ø Ø Ö ÕÙ Ø Ú Ô ÖØ Ø Ø Ø Û Ú ÓÐ Ø Ø È Ö ¹ÀÓÖÓ Ö Ø Ö ÓÒ ÓÖ ¾ ¼ ½ µ Ò ½ º Ì Ö Ø Ö Ø Ö Ý ÐÐ Ø ØÛÓ¹ÕÙ Ø Ø Ø Ó Ø Ò Ý ØÖ Ò ÕÙ Ø ØÓ Æ Ò Æ º ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ÕÙ ÒØ Ý Ø ÒØ Ò Ð ¹ Ñ ÒØ Ó Ø Ö Ù Ò ØÝ Ñ ØÖ ¾ ½ Æ µ Û Ù Ø ÓÒÙÖÖ Ò Ñ Ü ¼ ¾«½ ÌÖ µ Û Ö Õ «½ ¾ Ö Ø ÒÚ ÐÙ Ó Ý Å Ýµ Ý Å Ýµ Ø ÓÑÔÐ Ü ÓÒ¹ Ù Ø Ó Ò Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð µ º Ï Ò Ø Ø ÓÒÐÝ Ò Ö Ø¹Ò ÓÖ Ô ÖØ Ø ÒØ Ò Ð Ñ ÒØ ØØÐ Ò ÝÑÑ ØÖ Û Ý ÐÓÒ Ò Ö ØÖ Ö ÐÝ ÐÓÒ ÒÓ Ý ÐÙ Ø Ö º º ½¾ Æ ½µÆ ÖÖ Ô Ø Ú Ó Æµ Û Ð ÒÝ ÒÓÒ¹ Ò Ö Ø Ò ÓÖ ÒØ Ò Ð Ñ ÒØ ÒØ Ù ØÓ Ö Ò Óѹ Ò ÑÓÖ ÔÖÓÒÓÙÒ Ò Ô Ö Ó ÒÓÒ¹Ò Ö Ø Ò ÓÖ ÕÙ Ø º ÁÒ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ò ØÝ Ñ ØÖ ¹ Ô Ò Ò Ò Ö Ð ÓÒ ÑÓÖ ÙÒÛ ÒØ Ô Ø Ò Ø Ó Ó Ò Ö Ø Ò ÓÖ ÓÒ º Ø µ ÒÓ ÒØ Ò Ð Ñ ÒØ ÓÙÒ Ò Ø Ë ½½ º Ï Ú ÜÔÐ ØÐÝ ÓÒ¹ Ö Ø Ú Ö ÓÒÙÖÖ Ò Ó Ø Ò Ý ÙÑ Ò Ù Ò ÙØÙ Ø ÓÒ Ó ÖÓÙÒ ¼ Ò Û Ø Ø Ò Ö Ú Ø ÓÒ º Ï Ò Ø Ø ÒÖ ÙÔ ØÓ ½µ Ø Ö Ð ÕÙ ÒØÙÑ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ò Ô Ö ½µ Û Ø ¾ ¾ Æ ¾ ÔÔ Ö Ö Ò Ø ÕÙ ÒØÙÑ ÒÒ Ð ÓÒÒ Ø Ò ÕÙ Ø ½ ØÓ ÕÙ Ø Æº Ì Ù ØÓ Ø Ø Ø Ø Ø ÕÙ Ø Ò Ø Ô Ö Ö Ü¹ ÔÓ ØÓ ÑÓÖ Ö Ò ÓÑÒ Ø Ò Ø Ó Ò Ø Ô Ö ½ ¾µ Ò Æ ½ Ƶº Ï Ö Ð Ø Û Ø Ø ÒØ Ò Ð Ñ Ü Ø Ø Ó Ø ÜØÖ Ñ Ð Ô Ö Û Ò ÑÙØÙ ÐÐÝ Ö ÓÒÐÝ Ð Ð ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ º Ý ÒÖ Ò Ø Ö Ò Óѹ Ò Ú Ò Ø ÒØ Ò Ð Ñ ÒØ Û ÐÐ ÔÔ Ö Ú ÒØÙ ÐÐݺ Ì Ò ÐÝ Ò ÜØ Ò ØÓ Ø Ó Ö ØÖ ÖÝ Æ Ô Ø Ø ÆÙÐØ Ò Ò Ò Ø Ö Ù Ò ØÝ Ñ ØÖ Ó Ð Ö ÐÙ Ø Ö Ø Ø º Ì Ù Ø ÑÙÐØ Ô ÖØ Ø ÒØ Ò Ð Ñ ÒØ Ö Ù ØÓ Ø Ò Ø Ó Ô ÖØ Ø ÓÖ¹ Ö Ð Ø ÓÒ Û Ñ Ý Ú ÖÝ Ö Ð Ò Ø ÙØÙ Ø ÓÒ Ò Ø ÙÒÛ ÒØ Ô ÔÓ ÐÝ Ð Ò ØÓ ÓÑÔÐ Ø ÒØ Ò Ð Ñ ÒØ Ö Ò «Øº ÁÒ Ø ÓÒ ØÓ ØÙ Ý Ò ÑÔ Ö Ø Ò Ö Ø ÓÒ Ó ÐÙ ¹ Ø Ö Ø Ø Ø Ð Ó Ò ÖÝ ØÓ ÙÒ Ö Ø Ò «Ø Ó ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ð Ó Ö Ò º Ì ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÖ Ô Ý ¹ Ð Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ø ÙÖ Ý Ó Ø ÑÙÐ Ø ÓÒ ÐÙ Ø Ö Ø Ø ÒØ Ö Ø Ò Û Ø Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ñ Ý ÔÓ Ð º Ï ÓÒ Ö Ó Ö Ò Ù ØÓ Ò Ú ¹

4 Ù Ð Ô Ò ÒÒ Ð «Ø Ò ÕÙ Ø Ò Ø ÐÙ ¹ Ø Ö ÑÓ Ð Û Ö Ð Ú ÒØ Ò ÔÖ Ø Ð ØÙ Ø ÓÒ Ó ÕÙ Ø ÜÔÓ ØÓ ÐÓ ÐÐÝ ÙØÙ Ø Ò ÔÓØ ÒØ Ð º À Ö Ø Ó«¹ ÓÒ Ð Ð Ñ ÒØ Ó Ò Ð ¹ÕÙ Ø Ò ØÝ Ñ ¹ ØÖ Ü Ý Û Ø Ø Ö Ð Ô Ò Ø Ñ º ÓÖ Ò Ð ÕÙ Ø ÔÖ Ô Ö Ò Ø Ð ØÝ ¾ ½ ½ µº ÓÖ Ð Ö Ö Ö Ø Ö Ø Ö Ð Ú ÒØ ØÓ ÓÑÔ Ö Ø Ú ÓÖ Ó ÐÙ Ø Ö Ø Ø ÙÒ¹ Ö Ô Ò Û Ø ÓØ Ö ÑÙÐØ ÕÙ Ø Ø Ø Ù À Ò Ï Ø Ø º ÓÖ Æ¹ÕÙ Ø À Ò Ï Ø Ø Æ µ Ø Ø Ø Ð Ø Ö Æ À ½ Æ µ ¾ Ò Æ Ï ½ Æ ½µ ¾ µ Æ Û Ð ÓÖ Æ¹ÕÙ Ø Æ ¾µ Ð Ò Ö ÐÙ Ø Ö Ø Ø Æ Ð Ò ¾ Æ È Æ ¼ Æ µ Û Ø Ø ÒÓÑ Ð Ó Æ ÒØ Æ µº Ì ÜÔÖ ÓÒ ÓÖ Æ Æ ÐÙ Ø Ö ÓÙÒ ÓÖ Æ Æ ¾ º Ì ÙÒØ ÓÒ Ö ÔÐÓØØ Ò Ø Æ Ò ÓÛÒ Ò º ½ µ Û Ö ÓÒ Ò Ø Ø Û Ò Ø Ø Ð ØÝ Ù Ò Ñ Ö Ð Ò Ö ÐÙ Ø Ö Ø Ø Ö Ú ÖÝ Ö Ð Ò Ø Ò Ú Ù Ð Ô ¹ Ò º ÆÓ Ý ÐÙ Ø Ö Ø Ø É ¹ ÌÓ Ò ÐÝÞ Ø ÒÓ ÑÓ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓØÓÓÐ Û Ö Ý Ö Ú Û Ø ÛÓÖ Ò Ó Ø ÓÒ ¹Û Ý É º Á ÙÒ Ø ÖÝ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Í ØÓ Ô Ö ÓÖÑ ÓÒ Ò ÒÔÙØ Ø Ø Ò Ó Ò ÐÓ Ð ÕÙ Ø Ø ØÓ Ù ÐÙ Ø Ö Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö Ô Ý Ð ÓÒ ÙÖ ¹ Ø ÓÒ µº Ì ÒÔÙØ Ø Ø ÒÓ Ò Ø Þ Ò Ò Ø ÓÒ Á µ Ó Ø ÐÙ Ø Ö ÓÒ Ø Ò Ó Ò ÕÙ Ø º Ì Ø ÓÒ Ø Ò ÒØ Ò Ð ØÓ Ø Ö Ø Ó Ø ÐÙ Ø Ö Ø ÖÓÙ Ø Ð ÒØ Ò Ð Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ º Ñ ÙÖ Ñ ÒØ Ô ØØ ÖÒ Å µ º º Ø Ó Ò Ð ¹ÕÙ Ø Ñ ÙÖ Ñ ÒØ ÐÓÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ö Ø ÓÒ Ò Ø ÐÓ Ô Ö Ô Ö¹ ÓÖÑ ÓÒ ÐÐ Ø ÕÙ Ø Ó Ø ÐÙ Ø Ö Ü ÔØ Ô ÖØ Ó Ø Û Ñ Ó Ø ÓÙØÔÙØ Ö Ø Ö Ç µº Ì ÒÔÙØ Ò ÓÙØÔÙØ ÐÓ Ð Ø Ø Ò Ø ÑÙÐ Ø ÓÒ Ó Ö Ö ¹ Ð Ø Ú ÓÙØ Í Í µ Ò Û Ö Í µ ÐÓ Ð ÝÔÖÓ ÙØ ÓÔ Ö ØÓÖ Û Ø ÓÒ Ø ÓÙØÔÙØ ÐÓ ¹ Ð ÕÙ Ø Ò Ô Ò ÓÒ Ø Ø Ó ÓÙØÓÑ µ Ó Ø Ò Ø Ö Ø Ñ ÙÖ Ñ ÒØ Ó Å µ ¾ º ÁØ ÒÓØ Ó Ú ÓÙ ÓÛ Ô ÖØ ÙÐ Ö É ÔÖÓØÓÓÐ ¹ Ø Ý Ø ÜÔÓ ÙÖ Ó ÐÙ Ø Ö Ø Ø ØÓ Ô Ò ÒÒ Ð Ò Ø Ø Ô Ò ØÙÖ Ó Ø ÓÒ ¹Û Ý É Û Ñ Ø ÔÓ ÒØ ÒÓÒ¹ØÖ Ú Ðº ÓÒ Ö Ò Ø Ø Ò ÓÖ Ö ØÓ Ô Ö ÓÖÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ø ÕÙ Ø Ò ÐÙ Ø Ö Ö Ñ ÙÖ Ò Ø Ù Ö ÑÓÚ ÖÓÑ Ø ÝÒ Ñ Ó Ø Ý Ø Ñ ÓÒ ÛÓÙÐ ÓÒ ØÙÖ Ø Ø Ò Ø Û Ý Ø Ý ÒÓ ÐÓÒ Ö ÓÒØÖ ÙØ ØÓ Ø ÜÔ Ø Ö Ó Ø Ø Ð Ø Ù ØÓ Ô Ò ½¼ º ÁÒ Ø ÓÒØ ÜØ Ó É ÔÖÓ¹ ØÓÓÐ Û Ø ÒÓ Ý ÐÙ Ø Ö Ø Ø Ö Û Ø «Ø Ó Ö ÙÒ ÒØ ÕÙ Ø ÒÓØ ÙÒØ ÓÒ Ð ØÓ Ø Ô Ñ¹ ÙÐ Ø ÓÒ ØÓ Ô Ö ÓÖÑ º Ì ÕÙ Ø Ò Ö ÑÓÚ ÖÓÑ Ø ÐÙ Ø Ö ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ý Ñ ÙÖ Ò Ø Ñ Ò Ò ÔÔÖÓÔÖ Ø º ÁÒ Ø Ð Û Ñ ÙÖ Ò Ø Ü Ò Û «Ø Ú ÐÝ Ó Ø Ò Ö Ù ÐÙ Ø Ö Ø Ø Û Ö Ø Ñ ÙÖ ÕÙ Ø Ú ÒÓ Ò Ù Ò ¾ º ÁÒ Ò Ö Ð Ø Ò Û ÐÙ Ø Ö Ø Ø Û ÐÐ Ø Ý ÒÚ ÐÙ ÕÙ Ø ÓÒ Û Ø Ò Û Ø ¼ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ú ¹ÕÙ Ø Ð Ò Ö ÐÙ Ø Ö ÕÙ Ø Ð ÐÐ ÖÓÑ ½ ØÓ µ Ó Ø Û Ø Ø Ø ¼ Ò Ö Ù ØÓ Ø Ö ¹ÕÙ Ø ÓÒ ÑÔÐÝ Ý Ñ ÙÖ Ò Ò Ò Ø Ü Ò º Ì Ú ÐÙ Ø Ö Ø Ø ¼ Û Ø ¼ ¼ Ü Ü º À Ö Ü ¼ Ü ½µ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÕÙ Ø ¹ Ò Ò µº ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò Ñ ÙÖ Ñ ÒØ Ò Ø Þ Ò Ö ÑÓÚ ÕÙ Ø ÖÓÑ ÐÙ Ø Ö ØÓÓ ÙØ Ð Ó Ö ÒÝ ÒØÖ ¹ÐÙ Ø Ö ÓÒÒ Ø ÓÒ Ö Ý Ø ÕÙ Ø ¾ º Ï Ð Ø ØÖ Ø Ý Ó ÒÓØ «Ø Ø Ô Ö¹ ÓÖÑ Ò Ò Ø Ð ÓÒ ¹Û Ý É Û Ò Ø ÑÓ Ð Ò Õº ½µ ÓÒØ ÑÔÐ Ø Ø Ö ÑÓÚ Ð Ó Ú ÖÝ Ö ÙÒ ÒØ ÕÙ Ø Ø ÖÑ Ò Ø ÔÖ Ó Ø ÒÓ Ò Ø ÖÑ Ó Ö Ò¹ ÓÑ Ô µ ÖÓÑ Ø Ö ÑÓÚ ÕÙ Ø ØÓ Ø Ö Ñ Ò Ö Ó Ø ÐÙ Ø Öº Ï Ö Ö ØÓ Ø «Ø Ø Ò Ö Ø Ò Ó ÒÓ Ý Ø ÙÖÚ ÚÓÖ ÕÙ Ø º ÁÒ ØÙÖÒ Ø Ö ÙÐØ Ò ¹ Ø ÓÒ Ð ÔÓ Ð Ò Ñ Ò Ñ Ö Ù Ò Ø Ð ØÝ Ó Ø Ø Ò ÑÙÐ Ø º Ì ÓÒÐÙ ÓÒ Ó ÓÙÖ ØÙ Ý Ó ÒÓØ ÕÙ Ð Ø Ø Ú ÐÝ Ô Ò ÓÒ Ø Ô Ø Û ÓÒ Öº Ì Ù ØÓ Ú Ú Ò Ó Ø «Ø Û Ó Ö ØÐÝ ØÓ Ø Ó ÆÇ̺ ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ô Ö ÓÖÑ ÆÇÌ ØÛ Ò ÓÒØÖÓÐ ÕÙ Ø Ò ¼ ½ Ò Ø Ö Ø ÕÙ Ø Ø Ò ¼ ½ Ø Ñ Ò ¾ Ù ½ ÕÙ Ø Û Ö Å ÆÇ̵ ÓÒ¹ Ø Ó Ñ ÙÖ Ñ ÒØ Ò Ø Ü Ý Ò ÓÛÒ Ò º ¾ µº Ø Ö Ø Ñ ÙÖ Ñ ÒØ Ó Ò ÓÔ Ö ØÓÖ Í ØÝ µ Ø Þ Þ Å Ø Ü Ü Ö ÔÔÐ ØÓ ÕÙ Ø Ò ½ Û Ñ Ó Ý Ø ÐÓ Ð ÓÒØÖÓÐ Ò Ø Ö Øµ Û Ö Ü Þ Ø Ô Ò ÓÒ Ø ÓÙØÓÑ Ó Ø Ò Ú Ù Ð Ñ ¹ ÙÖ Ñ ÒØ ¾ º ½ Ø Ø Ò Ò Ø ÒÓ Ý Ø ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò ØÓ ÓÒ ØÖÙØ Ø Û Ø Ñ ÐÐ Ù ÐÙ ¹ Ø Ö Û Ö Ø Ò ÑÙØÙ ÐÐÝ ÒØ Ò Ð º ÓÖ Ò Ø Ò Ø Ù ÐÙ Ø Ö ½ ¾ Ò Ö ÒØ Ò Ð Ë ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ º À Ö µ Ø Ô ÖØ Ó Ù ÐÙ Ø Ö Ø Ø Û Ø Ø Ð Ø Ö Øµ ÕÙ Ø Ò ¼ Û Ð µ Ø Ô ÖØ Û Ø Ø Ð Ø Ö Øµ ÕÙ Ø Ò ½ Ò Ø Ð Ð Ó Ø ÕÙ Ø Ö ÜÔÐ ØÐÝ Ò Ø º Ý ÔÔÐÝ Ò Ø Ô ØØ ÖÒ ÓÛÒ Ò º ¾ µ Ø Ø Ð ØÝ Ò Ú ÐÙ Ø º ÌÓ ÐÐÙ ØÖ Ø Ø «Ø Ó ÑÔ Ö Ø ÓÒ Û Ö Ø Û Ö ÕÙ Ø Ñ ÙÖ Ò Ø Ü Ý µ Ò Ö ÐÐ ÓÙÒ Ò Ý» ¼ ½ µ Ò Ø Ö ÕÙ Ö Ó Ò ÓÔ Ö ØÓÖ Í Ý ¼ µ µ Þ Å ½½ ½ µ º ÌÓ Ø ÒØÓ ÓÙÒØ Ø Ô Ö Ò ÓÑÒ Û Ú Ú Ö¹ Ø Ø Ð ØÝ ÓÚ Ö Ù Ò ØÖ ÙØ ÓÒ Ò¹ Ø Ö ÓÒ ¼ Ò Û Ø Ø Ò Ö Ú Ø ÓÒ ÓÖ Ô Ò ½ º Ì Ö ÙÐØ ÓÖ ¾ ¼ ½ ½ Ö ÓÛÒ Ò º ¾ µ ÓÐ ÙÖÚ µ Û Ö Ø Ý Ó Ø Ð ØÝ Ò Ø Ø ÒÖ Ò Ö Ò ÓÑÒ Ú Òغ Ì ÒÔÙØ Ø Ø Ö ÒÓÖÑ Ð Þ Ò Û Ø ¼ º Ë Ñ Ð Ö Ú ÓÖ Ö Ó ÖÚ ÓÖ ÓØ Ö Ó Ó Ò º ÌÓ ÒÓ Ò Ö Ø Ò «Ø Û ÑÓ Ý Ø ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ó º ¾ µ Ý Ò Ö Ò ÕÙ Ø ØÛ Ò Ò ½¾ Ø Ù ÓÒ Ö Ò Ø Ø ½ º Ì ÕÙ Ø Ö ÙÒ¹ ÒØ Ò Ö ÑÓÚ Ú Ü ¹Ñ ÙÖ Ñ Òغ Ì ½ ¹ÕÙ Ø ÐÙ Ø Ö Ø Ø Ö ØÖ Ú Ú ÐÓ Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÓÒ ÕÙ Ø ½¾ Ø Ö ÑÓÚ Ð ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ À Ñ Ö Ø ØÛ Ò

5 ÕÙ Ø ½ Ò ½¾µº Ï Ò Ø Ø Ð ØÝ ÐÙÐ Ø Ø Ö Ö Ò Ø Ó ÖÚ º ¾ µ ÓØØÓÑ ÙÖÚ µº Ì Ñ «Ø ÓÙÒ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÛ Ø ÖÓÙ Ð Ò Ö ÐÙ Ø Ö Ø Ø ØÙ ¾ º ÁÒ Ø Ø ÐÓÒ Ö Ø ÒÓ Ý Ð Ò Ö ÐÙ Ø Ö ÖÓ Û Ò ÓÖÑ ¹ Ø ÓÒ ØÖ Ò ÖÖ Ø Ù Ö ÕÙ Ö Ò Ñ ÒÝ Ñ ÙÖ Ñ ÒØ µ Ø ÛÓÖ Ø ØÖ Ò Ö Ð ØÝ ½¼ º Ì ÑÔÓÖØ ÒØ Ú Ò Ó Ø «Ø Ó Ñ ÙÖ Ñ ÒØ ÓÒ ÒÓ Ý ÐÙ Ø Ö Ø Ø º Ì Ð Ñ Ò Ø ÓÒ Ó Ö ÙÒ ÒØ ÕÙ Ø Ò Ø Ñ ¹ ÙÖ Ñ ÒØ Ô ØØ ÖÒ ÔÖ Ø Ò Ø ÒÓ Ý ÐÙ Ø Ö Ø Ø «Ø Ò Ø ÉÁÈ ÔÖÓØÓÓк Á ÔÙÖ Ø ÓÒ ÔÖÓ ÙÖ Ö ÒÓØ ÓÒ Ö Ù Ù ÐÐÝ ÜÔ Ò Ú Ò Ø ÖÑ Ó Ö ÓÙÖ µ Ý Ñ Ø Ó Ò ÓÙÒØ Ö Ø Ò ÓØ Ø ÒÓ ÑÓ Ð Û Ú ÓÒ Ö Ø Ù Ó Ñ ÐÐ ÐÙ Ø Ö Ø Ø º ÁÒ Ø ÖÓÔ Ò Ð ØÝ Ò ÓÖ Ø ÕÙ ¹Á ÐÙ ¹ Ø Ö Ò ÓÙÖ Ù ÓÒ ÓÙØ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÛ Ð Ø Ñ Þ ÓÑ ÓÙ Ø ÓÙØ Ø ÓÒÚ Ò Ò Ó Ñ ÒݹÕÙ Ø ÓÒ¹ ÙÖ Ø ÓÒ Ò Ø ÓÒ ¹Û Ý É Ò Ø ÑÙÐ Ø Ö Ö ÓÖ ÑÓÖ ÓÑÔ Ø ÔÖÓØÓÓÐ Ò ÓÖ Ö ØÓ ÝÔ ÒÓ Ò Ö¹ Ø Ò ÓÖ Ø «Ø Ó Ô Ò Ò Ø ÝÒ Ñ Ó ÐÙ Ø Öº Ì Ñ ÓÖ ÆÇÌ Ò º ¾ µ ÔÖÓÚ Ø Ü Ø Ò Ó Ù ÓÒÓÑ Ð ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ º ÁØ ÓÒ¹ Ø Ó ÓÙÖ¹ÕÙ Ø Ð Ò Ö ÐÙ Ø Ö Ò Ñ ÙÖ Ñ ÒØ Ô ØØ ÖÒ Ñ Ý Ø Ü Ñ ÙÖ Ñ ÒØ Ó ÕÙ Ø ½ Ò ÒÓ Ò Ø ÒÔÙØ Ø Ö Ø Ò ÓÒØÖÓÐ Ø Ø µº ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ÑÓÒ ØÖ Ø Ø Ø ÑÙÐ Ø ÓÒ Û ÙÑ Ô Ö Ø ÒØ Ò Ð Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ë Ó Ø Ø Ø ÓÙÖ¹ÕÙ Ø ÐÙ Ø Ö Ø Ø ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ Û Ø ½ ¾» ¼¼ ½¼ µ ½ ¾ ½ ¾» ¼½ ½ ¾ ½½ µ ½ ¾» ¼¼ ¼½ µ Ò» ½¼ ½½ µ º Å ÙÖ Ò ÕÙ Ø ½ Ò ÓÒØÓ ½ ÕÙ Ø ¾ Ò Ö Ð Ø Ò Ø Ø ÐÓ ÐÐÝ ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ Ø ÓÙع ÔÙØ Ø Ø Ó ÆÇÌ Ø ¾ Ò Ø Ü Ò µ ½ º Ï Ò Ë Ë Ø ÐÙ Ø Ö Ø Ø ÓÑ ÒÓ Ý Ò Ø Ø Ð ØÝ «Ø Ý Ø ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÖ º ÀÓÛ Ú Ö Ø Ñ ÐÐ ÒÙÑ Ö Ó ÕÙ Ø Ð Ñ Ø ÒÝ ÔÓ Ð Ò «Ø Ò ÑÔÖÓÚ Ø Ú Ö Ø Ð ØÝ º ¾ µ ØÓÔ ÙÖÚ µº Ì Ö Ò ÓÖ Ø Ø Ø ÑÓÖ ÓÒÓÑ ¹ Ð Ñ ÓÖ ÐÙ Ø Ö Ø Ø É Ü Ø Û Ö Ø ÒÙÑ Ö Ó ÕÙ Ø ÒÚÓÐÚ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ô Ö Ñ ¹ Gate Fidelity µ σ Á º ¾ µ Ì ÕÙ ¹Á ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ¾ º µ Ë Ñ ÓÖ ÆÇÌ Û Ø ÓÙÖ¹ÕÙ Ø ÐÙ Ø Öº µ Ú Ö Ð ØÝ Ó ÆÇÌ Ò Ø Ø Ó Ù Ò ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÖ º ÖÓÑ ØÓÔ ØÓ ÓØØÓÑ Û ÓÛ Ø Ö ÙÐØ ÓÖ Ô Ò Ð µ µ Ò Ø ÕÙ ¹Á Û Ø Ò Ø ÓÒ Ð Ö ¹ÕÙ Ø Ö Ô Ø Ú Ðݺ Ø Ö Ò Ø ÒÔÙØ Ø Ø º ÁÒ Ø Ò Ð ¹ÕÙ Ø Ø Ò ÓÒ Ú ØÛÓ¹ÕÙ Ø ÐÙ Ø Ö Ò ÓÒ Ñ ÙÖ Ñ ÒØ ÐÓÒ Ò ÔÔÖÓÔÖ Ø Ö Ø ÓÒ ½¼ º Ì ÖÙÑ Ø ÒØ Ð Ú ¹ Ò Ù Ø Ø Ø ÓÙÖ Ñ Ù Ø Ñ ÐÐ Ø ÕÙ Ø Ö Ø Ö Ò ÓÖ ØÛÓ¹ÕÙ Ø Ø Ò Ø Ù ÓÔØ Ñ Ðº Ì ÓÙÖ¹ÕÙ Ø ÆÇÌ Ò Ö Ð Þ Ò Ò ÓÔØ Ð ØÙÔ Ö ÕÙ Ö Ò ØÛÓ ÔÙÖ ÒØ Ò Ð Ø Ø ÒÓ Ò Ô ÓØÓÒ ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ µ Ò Ò ÒØ Ò Ð Ò Ø º ÔÙÖ Ø Ø Ó Ö ØÖ ÖÝ ÒØ Ò Ð Ñ ÒØ Ò ÔÖÓ Ù Ù Ò Ø ÒØ Ò Ð Ñ ÒØ ØÛ Ò ØÛÓ Ð ÑÓ Ò Ö Ø Ý ÓÒ Ø Ò Ø Ò ÌÝÔ ¹Á Ô Ö Ñ ØÖ ¹ ÓÛÒ¹ÓÒÚ Ö ÓÒ È µ ÔÖÓ ½½ º ÁÒ Ø Ñ Ø ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÙÑÔ Ð Ø Ø ÒØ Ò Ð Ñ ÒØ Ø Ø ÓÙØÔÙØ Ó Ø È ÔÖÓ Ò ÒÓ Ö ØÖ ÖÝ Ø Ö Ø Ò ÓÒØÖÓÐ ÒÔÙØ Ø Ø Ò Ô Ö Ó ÓÙØÔÙØ ÑÓ º º Ô Ö ½ ¾ Ò µ Û Ø ÓÙØ ÔÓ Ø Ð Ø ÓÒº Ý ÔØ Ò Ø Ñ ½¾ ÑÓ ¾ Ò Ò ÒØ Ò Ð Ø ÖÓÙ Ò «Ø Ú ÓÒØÖÓÐÐ ¹Ô Ø º Ì ÔÖÓØÓÓÐ Ö ÙÐØ Ò Ø ÓÙÖ¹ÕÙ Ø ÐÙ Ø Ö Ø Ø Û Ú Ö ½¼ º Ê Ñ Ö ¹ Ï Ú ÓÛÒ Ø Ø Ö Ð Ø ÑÔ Ö Ø ÓÒ Ò Ø Ò Ö Ø ÓÒ Ò ÔÖÓ Ò Ó ÐÙ Ø Ö Ø Ø «Ø Ø ÑÓ Ð ÓÖ ÓÒ ¹Û Ý É º ÌÓ ÓÙÒØ Ö Ø Ø «Ø Ø Ñ Ò ÓÒ Ó ÐÙ Ø Ö ØÓ Ñ Ò Ñ Þ º ÁÒ Ø ÓÒØ ÜØ Û Ú ÑÓÒ ØÖ Ø Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐÝ Ö Ð¹ Þ Ð ÓÙÖ¹ÕÙ Ø ÆÇÌ Û Ù Ø Ñ Ò ÑÙÑ ÒÙѹ Ö Ó ÕÙ Ø ÓÖ ÐÙ Ø Ö Ø Ø ÆÇ̺ ÇÙÖ ÔÖÓ¹ ÔÓ Ð ÑÓÒ ØÖ Ø Ø ÔÓ Ð ØÝ Ó Ò Ò ÑÓÖ Óѹ Ô Ø Ñ ÓÖ ÐÙ Ø Ö Ø Ø ÉÁȺ Ì Ø ÓÖ Ø ÐÐÝ ÐÐ Ò Ø Û Ý Ò Û ÐÙ Ø Ö Ø Ø ¹É Ò Ø ÓÙ Ø ÓÙØ Ó Ö Ò ÐÐÓÛ ÓÖ ÑÓÖ ÓÒØÖÓÐÐ Ð ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ º Ï ÒÓÛÐ ÙÔÔÓÖØ Ý ÈËÊ Ä Ò ÁÊ Èº ÅËÌ Ø Ò Ø º Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØ º ½ ʺ Ê Ù Ò ÓÖ Ò Àº º Ö Ð È Ý º Ê Úº Ä Øغ ½ ¾¼¼½µº ¾ ʺ Ê Ù Ò ÓÖ Ø Ðº È Ý º Ê Úº ¼¾¾ ½¾ ¾¼¼ µº Ⱥ Ï ÐØ Ö Ãº º Ê Ìº ÊÙ ÓÐÔ º Ë Ò Àº Ï Ò ÙÖØ Ö Îº Î Ö Ð Åº Ô ÐÑ Ý Ö Ò º Ð Ò Ö Æ ØÙÖ ØÓ ÔÔ Öµ ¾¼¼ µº ź º Æ Ð Ò È Ý º Ê Úº Ä Øغ ¼ ¼ ¼ ¾¼¼ µ º º ÖÓÛÒ Ò Ìº ÊÙ ÓÐÔ ÕÙ ÒعԻ¼ ¼ ½ º ź º Æ Ð Ò Ò º ź Û ÓÒ ÕÙ ÒعԻ¼ ¼ ½ º Ϻ ĐÙÖ Ò Àº º Ö Ð È Ý º Ê Úº Ä Øغ ¾ ½ ¼ ¼ ¾¼¼ µº ź Ö Ò Ö Ø Ðº Æ ØÙÖ ½ ¾¼¼¾µ º Ö ¹Ê ÔÓÐÐ Ò Âº Áº Ö Æ Û Âº È Ý º ¾¼¼ µº ź ÀÓÖÓ Ø Ðº È Ý º Ä Øغ ¾¾ ½ ½ µ º È Ö È Ý º Ê Úº Ä Øغ ½ ½ ½ µº Ϻ ú ÏÓÓØØ Ö È Ý º Ê Úº Ä Øغ ¼ ¾¾ ½ µº ½¼ ź ˺ Ì Ñ Ø Ðº Ò ÔÖ Ô Ö Ø ÓÒº ½½ º º Ï Ø Ø Ðº È Ý º Ê Úº Ä Øغ ½¼ ½ µº ½¾ ˺ Ô ÖÓÒ Ø Ðº È Ý º Ê Úº Ä Øغ ¾ ¼¾¼ ¼ ¾¼¼ µº ½ Ì Ó Ò ÓÔ Ö ØÓÖ Ö Í Ý ½ µ ¾µ Ü ½ Å µ Ü ½ Û Ø Ø ÐÓ Ð Çʺ

TSD98.dvi

TSD98.dvi Ì Ò ÅÓÖÔ ÓÐÓ ÐÐÝ Ê Ä Ò Ù Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÌÝ Ó Ö È Ö ÓÖÔÙ Ó À ØÓÖ Ð ÈÓÖØÙ Ù Å Ö ÐÓ Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ó È ÙÐÓ ß Ö Þ Ð Ñ Ò Ö Ñ ºÙ Ôº Ö ØÖ Øº Ù Ð Ò Ð Ö ÒÒÓØ

Chi tiết hơn

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ ØÓ Ú Ö ÐÝ «Ø Ø Ú ÓÙÖ Ó ÚÓÐÙØ ÓÒ ÖÝ Ð ÓÖ Ø Ñ

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ¾¼¼ Ò Ð Ê ÔÓÖØ ½ Ñ Ò ÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ Ì ÓÒ ÛÓÖ ÓÔ Û ÓÖ

Chi tiết hơn

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ rxiv:cond-mt/5457v [cond-mt.supr-con] 8 Oct 5 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å ÒÓ Àº Æ ÒÓ ½ ¾ ź Í ¾ ú Ë Ñ ½ ¾ Ò Àº Ì Ý Ò ½ ¾ ½ ÆÌÌ Ê Ö Ä ÓÖ

Chi tiết hơn

perfmodels.dvi

perfmodels.dvi ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÓÙÒØ Ò Ò Ë ÑÔÐ Ò ÅÓ Ó Í Ò È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ò À Ö Û Ö Ë ÖÐ Ý Îº ÅÓÓÖ ÁÒÒÓÚ Ø Ú ÓÑÔÙØ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÃÒÓÜÚ ÐÐ ÌÆ ¹ ¼ ÍË ÖÐ Ý ºÙØ º Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð

Chi tiết hơn

Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/ v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ Ò

Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/ v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ Ò Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/0505572v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ ÒØÙѹ ØÓÑ ÇÔØ Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÉÙ Ò Ð Ò Ö

Chi tiết hơn

mixtures_nbc.dvi

mixtures_nbc.dvi À Ö Ö Ð Å ÜØÙÖ Ó Æ Ú Ý Ò Ð Ö Å ÖÓ º Ï Ö Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ë Ò ÍØÖ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ È Ù Ð Ò ½ ¼ Ì ÍØÖ Ø Ì Æ Ø ÖÐ Ò ØÖ Ø Æ Ú Ý Ò Ð Ö Ø Ò ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÓÒ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÓÑ Ò ÐØ ÓÙ

Chi tiết hơn

arxiv:physics/ v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØ

arxiv:physics/ v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØ arxiv:physics/0403063v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØÓ b Àº Ì Ð Ò Ö a ú ÍÐÐ Ð Ò c º Î Ø c Ò Ìº Î d ÓÖ Ø

Chi tiết hơn

fin.dvi

fin.dvi ÓÑÔ Ø Ð Ø ÓÖ ÓÙÒ ÖÝ ÜØÖ Ø ÓÒ ÂÓ È ÙÐ Ò Ö Ð ËÓÑÑ Ö Ö Ø Ò¹ Ð Ö Ø ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ Ã Ð ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ÈÖ Ù Ö ØÖ ½ß ¹¾ ½¼ à РÛÛÛº º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к» Ô Ô º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì ÛÓÖ

Chi tiết hơn

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð ÓÖ ËÓ ÖÐ Ò ¼¼ Ü ÈÓ Ø Ð È ½ ¼¹ ¼ ËÓ ÖÐÓ ËÓ È ÙÐÓ Ö

Chi tiết hơn

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ò»Ú Ø Ð»Ø Ñ Ñ Ø»ÇÙØ Ñ

Chi tiết hơn

CoLing_2000.dvi

CoLing_2000.dvi ÁÑÔÖÓÚ Ò ËÅÌ ÕÙ Ð ØÝ Û Ø ÑÓÖÔ Ó¹ ÝÒØ Ø Ò ÐÝ ËÓÒ Æ Ò Ò À ÖÑ ÒÒ Æ Ý Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÊÏÌÀ ß ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ò ¹ ¾¼ Ò ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ò Ò Ò ÓÖÑ Ø ºÖÛØ ¹ Òº ØÖ Ø ÁÒ Ø Ö Ñ ÛÓÖ Ó

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ËÔ ØÖ Ð ØØ Ò Ò Ð Ö Ø ÓÒ Ø ØÓÖ ÊºÂº Ö º º Ì Ò º Ì ÒÒ ÒØ Ëº Î Ø Ò º ËÛ ÖØÞ ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ Ñ Ö Å ¼¾½ ÍË Æ Ë»Å Ö ÐÐ ËÔ Ð Ø ÒØ Ö ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ÍÒ Ú Ö Ø ËÔ Ê Ö Ó Ø ÓÒ ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ËÌÊ

Chi tiết hơn

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÖ Ð Ò ÓÖ ÁÖ Ð Ò º ¹Ñ Ð ºÑÓÖÖ ÓÒ ºÐ ÝØÓÒ ºÔ Ø Ð

Chi tiết hơn

4-DBoneva.dvi

4-DBoneva.dvi ÇÔØ ÓÒ Ó ÔÔÐÝ Ò Ó ÒÙÑ Ö Ð Ó ÓÖ Ø ØÙ Ý Ó ØÖ Ò ÒØ ÔÖÓ Ò Ò ÖÝ Ø Ö Û Ø Û Ø Û Ö Ò Ð ÓÒ Ú 1 Ñ ØÖÝ ÃÓÒÓÒÓÚ 2 1 ËÔ Ò ËÓÐ Ö¹Ì ÖÖ ØÖ Ð Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ËÓ 2 ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÊÙ Ò ÑÝ Ó Ë Ò ÅÓ ÓÛ ÒÚ

Chi tiết hơn

naclp1.dvi

naclp1.dvi Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÈÖÓÐÓ ÓÒ ÌÛ Ò ÐÐ ÂÓ Ñ Ë ÑÔ ÙÖÓÔ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖÝ Ê Ö ÒØÖ Ê µ Ö ÐÐ ØÖ ½ ¹ ¼¼¼ ÅĐÙÒ Ò ½ Ê ÇØÓ Ö ½ ¼ ØÖ Ø Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Å¹ ÈÖÓÐÓ Ý Ø Ñ ÔÖ ÒØ º ÁØ Ù Ð Ð Ñ Ö ¹ Ò ¹ÓÑÔ Ø ÔÔÖÓ ÙØ Ö

Chi tiết hơn

ÆÓÒÐ Ò Ö Ñ Ò ØÓ¹ÓÔØ Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ø Ò Ø ÐØ Ñ Ò Ø Ð Ëº ÈÙ Ø ÐÒÝ Ò Ïº ÛÐ ÒØÖÙÑ Å Ò ØÓÓÔØÝÞÒÝ Åº ËÑÓÐÙ ÓÛ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Â ÐÐÓÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê

ÆÓÒÐ Ò Ö Ñ Ò ØÓ¹ÓÔØ Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ø Ò Ø ÐØ Ñ Ò Ø Ð Ëº ÈÙ Ø ÐÒÝ Ò Ïº ÛÐ ÒØÖÙÑ Å Ò ØÓÓÔØÝÞÒÝ Åº ËÑÓÐÙ ÓÛ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Â ÐÐÓÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê ÆÓÒÐ Ò Ö Ñ Ò ØÓ¹ÓÔØ Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ø Ò Ø ÐØ Ñ Ò Ø Ð Ëº ÈÙ Ø ÐÒÝ Ò Ïº ÛÐ ÒØÖÙÑ Å Ò ØÓÓÔØÝÞÒÝ Åº ËÑÓÐÙ ÓÛ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Â ÐÐÓÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê ÝÑÓÒØ ¼¹¼ ÃÖ Û ÈÓÐ Ò Ëº ź ÊÓ Ø Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý ÍÒ

Chi tiết hơn

qvisionv2.dvi

qvisionv2.dvi Ý ÓÒØ Ø Ã Ý ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÀÙÑ Ò ÊÓ ÓØ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ë ÙÒ ÈÖ Â ÓÒ Ë Ö Â ÓÒ Ò ÙÒºÔÖ ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ö ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ò ÒÙº Ùº Ù ÊÓ ÓØ ËÝ Ø Ñ Ä ÊËÁË ÓÐÐ Ó Ò Ò Ö Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ù ØÖ Ð Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ò ÖÖ Ù ØÖ

Chi tiết hơn

dvi/imo99.dvi

dvi/imo99.dvi ÌÀ ¼ÌÀ ÁÆÌ ÊÆ ÌÁÇÆ Ä Å ÌÀ Å ÌÁ Ä ÇÄ ÅÈÁ ½ Ã Ú Ò ÀÙØ Ò ÓÒ Ì ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø Ð ÇÐÝÑÔ Û Ð Ò Ù Ö Ø ÊÓÑ Ò ÖÓÑ ½¼ ØÓ ¾¾ ÂÙÐݺ ØÓØ Ð Ó ¼ ØÙ¹ ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ò ½ ÓÙÒØÖ Ò Ø ÖÖ ØÓÖ ØÓÓ Ô Öغ Ì ÓÑÔ Ø Ø ÓÒ ÐÛ Ý

Chi tiết hơn

03Sep01.dvi

03Sep01.dvi Ê ÔÓÖØ ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ò ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¹ ¾¼¼½ Ë ÒØ Æ Û Å Ü Ó ÇÖ Ò Þ Ö Ö Ð Á ØÖ Ø ÐÐÓÒ È ÖÙ Ö ÅÓÓÖ Ö Ð Á ØÖ Ø ÄÓ Ð ÑÓ Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖ Ë ÓÒ Ä Ò Ó À Ö ÄÓ Ð ÑÓ ÆÅ ¾ ¹Ñ Ð Ñ ÖÓ

Chi tiết hơn

ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/ v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø

ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/ v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/0301329v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø 1 1 Ô ÖØ Ñ ÒØ È Ý ÕÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ö ÓÙÖ È ÖÓÐÐ À¹½ ¼¼ Ö

Chi tiết hơn

obara_malaga2013.dvi

obara_malaga2013.dvi ÌÓ ÔÔ Ö Ò Ì Ö ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÊÓ ÓØ ÙØÓÒÓÑÓÙ Ç ÖÚ ØÓÖ ¾¼½ µ Ê ÚÅ Ü Ë µ ÈÁ Ç ÌÀ Ëà ÇÆÌÊÁ ÍÌÁÇÆË ÌÇ ÌÀ ÄÇÊÁ ÈÊÇÂ Ì Äº Ç Ö ½ ¾ º Û Åº Û Ó ½ º Å Ö Äº Å Ò Û Þ Åº Ö Ñ ½ º º ÖÒ ½ Ê ËÍÅ Æ ÚÓÖ ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ Ö ÙÒ Ö ÙÑ Ò Ò

Chi tiết hơn

lutp9926.dvi

lutp9926.dvi ÄÍ ÌÈ ß¾ Ê Ä¹Ìʹ½ ¹¼ Ô¹Ô» ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ È ÌÀÁ Ò À ÊÏÁ ÓÖ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö È Ý ½ ÌÓÖ ĐÓÖÒ Ë ĐÓ ØÖ Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÄÙÒ ËÛ Ò Ò Å Ð Àº Ë ÝÑÓÙÖ ÊÙØ Ö ÓÖ ÔÔÐ ØÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÐØÓÒ ÓØ ÇÜ ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

pdpta01.dvi

pdpta01.dvi Ë Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÁÒØ Ö Ø ÓÒ ÊÓ Ö ÒÒÝ Ã ÖÐ Ã Ù Ö Ò Ð ÓÒ Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ï Ø ÖÒ Å Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ã Ð Ñ ÞÓÓ ÅÁ ¼¼ ØÖ Ø Ï Ö Ø Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ò Ø ÓÑÑÓÒ Ö

Chi tiết hơn

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Åº º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ Î Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð Ñ Ò

Chi tiết hơn

ar2014.dvi

ar2014.dvi ½º º ËÁ ÇÅÈÍÌ Ê Ë Á Æ ÈÊ Ê ÉÍÁËÁÌ Ë ½ Û ÐÐ ÐÖ Ý Ð ÓÖ Ö ÓÒ ÐÝ Ñ ÐÐ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÔÖ Ø º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÓÖ Ø Û Ðй Ø Ð ¹ËÙ Ó Ù ÔÙÞÞÐ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Û ÐÐ Ò Ø ÛÓÖ Ø Ò ÓÙØ ½ ¾ ½¼ ÖÙÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ ÙÖ ÓÙØ Û Ø Ö Ú Ò ËÙ Ó

Chi tiết hơn

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½ ÖÔ È ÑÓÒØ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÈÖ Ú ÓÒ Ð ÌÓÖ ÒÓ ÁØ Ð ¾ ÍÒ Ú Ö Ø ÌÓÖ ÒÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ

Chi tiết hơn

Bologna.dvi

Bologna.dvi ÌÀ ÍËÌÊÇÆ ËÈ ÄÄ ÌÁÇÆ ËÇÍÊ ÈÊÇÂ Ì º ÍÊ Ã Æ º  ÊÁ À ÆÙÐ Ö È Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Î ÒÒ ËØ ÓÒ ÐÐ ¾ ¹½¼¾¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÙÖ Ø º º Ø Àº Ï Ê ÍËÌÊÇÆ ÈÖÓ Ø ÖÓÙÔ Ë ÐÐ Ò ½» ¹½¼½¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÐÑÙغÛ

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Ë ÅÅ ÌÊÁ Ë Ç À È Ê ÇÄÁ ËÈ ÌÁ Ä Ê ÈÀË ÁÆ ¹Å ÆÁ ÇÄ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ã Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¹ ¹½ ÃÓÛ À ¹Ç Ç ¹ ¼¾ Â Ô Ò Ø ØÓ ÈÖÓ ÓÖ Ù Ó Å Ø ÙÑÓØÓ ÓÒ ¼Ø ÖØ Ý ØÖ Øº Ï ÓÒ Ö ÝÑÑ ØÖ Ó Ô Ø Ð Ö Ô Ò ÓÑÔ Ø ¹Ñ Ò ÓÐ Ö Ý ÑÓÓØ

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi ÇÔØ Ñ Þ Ò Ì Ñ Ò Ò Ó Ë Þ Í Ò Å Ü ÑÙÑ Ö Ø ÄÓÓÔ Ù ÓÒ Å Ð Ò Ä Ù ½ ÙÒ Ù ¾ Å Ò É Ù ¾ Û Ò Àº¹Åº Ë ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÏÖ Ø ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø ÐÐ ÝØÓÒ Ç Ó ÍË Ê Ö ÓÒ

Chi tiết hơn

ÁÒÚ Ø Ø ÓÒ ØÓ Å Ø Í Ó ÄË Û Ø À Æ ÒÝ ÙÑ Ó Ø Ò ÂÓ Ò ÖÓÓ Å È ØØ Ô Ö Å Ò Ø Ö ÓÑÔÙØ Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ø Ö Ë ÔØ Ñ Ö ¾½ ½ ØÖ Ø Æ ØÛÓÖ Ó ÓÑÑÓ ØÝ ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ

ÁÒÚ Ø Ø ÓÒ ØÓ Å Ø Í Ó ÄË Û Ø À Æ ÒÝ ÙÑ Ó Ø Ò ÂÓ Ò ÖÓÓ Å È ØØ Ô Ö Å Ò Ø Ö ÓÑÔÙØ Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ø Ö Ë ÔØ Ñ Ö ¾½ ½ ØÖ Ø Æ ØÛÓÖ Ó ÓÑÑÓ ØÝ ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ ÁÒÚ Ø Ø ÓÒ ØÓ Å Ø Í Ó ÄË Û Ø À Æ ÒÝ ÙÑ Ó Ø Ò ÂÓ Ò ÖÓÓ Å È ØØ Ô Ö Å Ò Ø Ö ÓÑÔÙØ Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ø Ö Ë ÔØ Ñ Ö ¾½ ½ ØÖ Ø Æ ØÛÓÖ Ó ÓÑÑÓ ØÝ ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ Ó«Ö Ò «Ø Ú ÔÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ð Ö Ð Ô Ö ÐÐ Ð ÔÖÓ¹ Ò º Ì «Ø

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÓÐ ËØÓ ÓÐ Ö Å Å Ö ÞÙ Ò Å È ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÔÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÏÖÓ

Chi tiết hơn

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ç ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø ÁÒÚ Ö ËÔ Ò À ÐÐ Ø Ø ÊÓÓÑ Ì ÑÔ Ö ØÙÖ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.mes-hall] 5 Oct 2006 ÓÐ Ä Ù ½ ÂÙÒÖ Ò Ë ½ ¾ Ï ÒÜ Ò Ï Ò

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ç ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø ÁÒÚ Ö ËÔ Ò À ÐÐ Ø Ø ÊÓÓÑ Ì ÑÔ Ö ØÙÖ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.mes-hall] 5 Oct 2006 ÓÐ Ä Ù ½ ÂÙÒÖ Ò Ë ½ ¾ Ï ÒÜ Ò Ï Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ç ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø ÁÒÚ Ö ËÔ Ò À ÐÐ Ø Ø ÊÓÓÑ Ì ÑÔ Ö ØÙÖ arxiv:cond-mat/0610150v1 [cond-mat.mes-hall] 5 Oct 2006 ÓÐ Ä Ù ½ ÂÙÒÖ Ò Ë ½ ¾ Ï ÒÜ Ò Ï Ò ½ ÀÓÒ Ñ Ò Ó ½ Ò Ä ½ Ë ÓÙ Ò Ò É ÙÒ Ù ½ ¾ Ò ÓÒ Ñ Ò Ò

Chi tiết hơn

pvsnp.dvi

pvsnp.dvi Ì ÁÑÔÓÖØ Ò Ó Ø È Ú Ö Ù ÆÈ ÉÙ Ø ÓÒ ½ ËØ Ô Ò ÓÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ Ì È Ú Ö Ù ÆÈ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö Ú ÖÝ Ð Ò Ù ÔØ Ý ÓÑ ÒÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ Ð Ó ÔØ Ý ÓÑ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ

Chi tiết hơn

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi ¾¼½ ½ º º ¾¼ ¾ ¾¼½ ÌÀÇ Ç¹ Æ ÈÀÇÌÇÄÍÅÁÆ Ë Æ ÁÆ Ê Ë ÁÆ ÅÇÊÈÀÇÍË À ÆÁÍÅ Ç Á ÍÆ Ê ÆÆ ÄÁÆ ÁÆ Ç Æ º κ ÁÚ ÒÓÚ Åº κ ÑÓÖÝ Ò Ý Îº º ÈÙ ØÓÚ ÖÓÚ Îº Ë º Ð Ú Îº º Ö Ø Ò Ó º Ⱥ Ð Ý Ú ÁÓ È Ý Ð Ì Ò Ð ÁÒ Ø ØÙØ ½ ¼¾½ Ë

Chi tiết hơn

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ È ÙÐÓ ËÈ Ö Ð ¾ ŠܹÈÐ Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ö È Ý ÓÑÔÐ Ü Ö ËÝ

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

c03qm.dvi

c03qm.dvi ÉÙ ÒØÙÑ Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÏÓÖ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ º ÈÐ ÔÙØ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÒ Ô Ö Ø Ø Ó Ô Ô Ö Ò ÝÓÙÖ Ò Ñ ÓÒ Øº ½º ÓÒ Ö À Ñ ÐØÓÒ Ò Ó Ø ÓÖÑ ÈÖÓ Ð Ñ ½ À ¼ Ô¾ ¾Ñ Î ¼ Öµ Î ¼ Öµ ÒÓØ Ô º Ï ÓÒÐÝ ÒÓÛ Ø Ø Ø ÖÓØ Ø ÓÒ Ð ÒÚ

Chi tiết hơn

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ø Ö Ö ØÛÓ ÔÖÓÑ ¹ Ò ÒØ Ñ Ð Ó Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ

Chi tiết hơn

dvi

dvi ÓÑÑ ÓÒ Ò Ø ØÙ Ó ËÙ ÖÙ Ð Ö Ù Ø Ö ÔØ Ú ÓÔØ Ý Ø Ñ ÙØ À Ý ÒÓ À Ì Ñ Ë Ò ÇÝ Å ÝÙ À ØØÓÖ Ó Ó Ë ØÓ Å ÓØÓ Ï Ø Ò ÇÐ Ú Ö ÙÝÓÒ Ó Ù Å ÒÓÛ Ë Ø Ò º Ò Ö Å ÙÖÙ ÁØÓ Î Ò ÒØ ÖÖ Ð ËØ Ô Ò ÓÐÐ Ý Ì Ö ÓÐÓØ Å ÒÓÖ ÁÝ ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ

Chi tiết hơn

arXiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.dis-nn] 24 Oct 2002

arXiv:cond-mat/ v1  [cond-mat.dis-nn]  24 Oct 2002 arxiv:cond-mat/0210538v1 [cond-mat.dis-nn] 24 Oct 2002 Ò Ð ØÖ Ð Æ ØÛÓÖ ÅÓ Ð Ó ÈÐ ÒØ ÁÒØ ÐÐ Ò Ãº Ö ÖØ (1) Ò ÇÑ ÝÓØ ÙØØ (2) (1) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÆÙÐ Ö È Ý ½» Ò Æ Ö ÃÓÐ Ø ¹ ¼¼¼ º (2) Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò Ôغ Ø Öºµ

Chi tiết hơn

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/0109280v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÆÙÐ Ö È Ý ½» Ò Æ Ö ÃÓÐ Ø ¹ ¼¼ ¼ ÁÒ º (b) ÁÒ Ø ØÙØ

Chi tiết hơn

Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð

Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð ËÙÑ Ö Ó ½ ÈÖ Ñ ÙÐÓ ½ ¾ ÖØ Ó Ö ØÓ ÙÑ ÒÓ ½ ½ ÈÖ Ñ ÙÐÓ ÓÒ Ö Ò Ó ÕÙ Ó Ö ÓÒ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö ÒØ ØÓ Ó Ó Ñ Ñ ÖÓ Ñ Ð ÙÑ Ò Ó Ù Ö ØÓ Ù Ò Ð Ò Ú ÓÒ Ø ØÙ Ó ÙÒ Ñ ÒØÓ Ð Ö Ù Ø Ô

Chi tiết hơn

I_vetenskapens_gransmarker.dvi

I_vetenskapens_gransmarker.dvi ¾ ÎÖ Ö Ú Ð ½ Ò Ö Ú Ð Ò Ö Ø ÐÐ Ð Ö ØÐÐÒ Ò Ö ÓÑ ÔÐ Ø Ò Ö Ø ÓÒ Ö Ú ÐÓ Ó Ö Ó Ò Ö ØÒ Ö º Î ÓÑ Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ø ÚÖÐ Ø Ö Ò ÖÓ Ñ ÐÐ Ò Ð Ò ÝØØ Ö Ø Ò ØÙÖÐ Ó ÒÖÐ Ò Ø Ò Ò Öº Ò Ò ÝÒ Ø ÑÓÖ Ð Ø Ò ÚÒ Ø ØØ Ø ÐÐ Ö ÒÒ ÑÒÒ Ò Ò

Chi tiết hơn

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ð ÓÖ 1,4 º ÙÐÝ 1 º Ú Ò 5,6,7 º Ø Ú Þ¹ Ù Ó 4 º º

Chi tiết hơn

fried.dvi

fried.dvi ÊÁ Ê ÆÍÅ ÊÁÆ Ë Ç ÅÁÄÁ Ë Ç Ò¹ ÇÅÈÍÌ Ä ÆÍÅ Ê Ä Ë ÌË Ë Ö Ý Ëº ÓÒ ÖÓÚ ËØ Ò Ä ÑÔÔ º Ê ËÓÐÓÑÓÒ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Å Ø Ñ Ø ÑÝ Ó Ë Ò Ë Ö Ò Ö Ò ¼¼ ¼ ÆÓÚÓ Ö ÊÍËËÁ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ÓÒ Ò Å ÓÒ ÏÁ ¼ ¹½ ÍË ØÖ

Chi tiết hơn

ÒØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ò Ø Ö Û Ò ÐÑ ØÝ Ô ÒÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ Ó Ø ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ ÔØ ÖÛ Ò ½ µº Ø ÒØÓ ÓÒ ÔØ Ø Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ø Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ø Ö

ÒØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ò Ø Ö Û Ò ÐÑ ØÝ Ô ÒÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ Ó Ø ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ ÔØ ÖÛ Ò ½ µº Ø ÒØÓ ÓÒ ÔØ Ø Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ø Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ø Ö ØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ø Ö Û ÐÑ ØÝ ÔÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ Ô ÖÛ ½ µº ÓÒ ÔØ Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ö Ø ØÖ º ÁØ ÑÔÐÝ Ö ÑÓÚ Ý Ò ÓÖ Ö Ø ÐÐ Ú Ö ÓÙ ÑÙÐØ ØÙ ÓÙ Ñ ¹ Ð º ÓÖ ÓÖÝ ÚÓÐÙØ ÓÒ

Chi tiết hơn

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð Ò ÔÐ ÒÒ Ø Ð ØÙÖ Ò Ö Ø Ø Ðº Ø Ø ÓØ Ö ÜØÖ Ñ ÓÑ Ø Ö Û

Chi tiết hơn

bn2.dvi

bn2.dvi Ë ÕÙ Ò ÈÖ Ø ÓÒ Û Ø Å Ü ÇÖ Ö Å Ö ÓÚ Ò Æ Ó Â Ó À Ò Ö ÐÓ Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ø Ò ÒÐ Ò ¾¼¼ ¹ ¼¼½ Ä ÙÚ Ò Æ ÓºÂ Ó À Ò Ö º ÐÓ Ð º ÙÐ ÙÚ Òº º ØÖ Ø Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ò Ù Ð Ò ÔØ Ú Ù Ö ÒØ Ö ØÓ ÔÖ Ø Ø Ò ÜØ Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

retargetable-study.dvi

retargetable-study.dvi Ò ÑÔ Ö Ð ËØÙ Ý Ó Ê Ø Ö Ø Ð ÓÑÔ Ð Ö Ñ ØÖÝ ÓÙÐÝØ Ú Ò Ñ ØÖÝ ÄÓÑÓÚ Ð Ø Ô ÓѺÖÙ Ëغ¹È Ø Ö ÙÖ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò Å Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ËÝ Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ¼ ÊÙ ËØºÈ Ø Ö ÙÖ Ð ÓØ Ò Ý Õº ¾ Ì Ðº» Ü ½¾µ ¾ ¹

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Preprint from Proceedings of ITG/GI/GMM-Workshop Methoden und Beschreibungssprachen zur Modellierung und Verifikation von Schaltungen und Systemen, Meissen, Germany, February 2001, pp. 31-43 ËØ Ø ÌÖ Ú

Chi tiết hơn

Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú

Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/0501731v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼ ¾ à ÐÒ ÖÑ Òݺ Ñ Ð Ñ Ø ÔºÙÒ ¹ Ó ÐÒº ÖÓÔ Ø ÔºÙÒ

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÔÔÓÖØÙÒ Ø ÔØ Ø ÓÒ Ò ËÔ ¹ ÊÓ ÓØ ÓÐÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ø ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÄÝÒÒ º È Ö Ö Ò Ú ÂÙÒ Ç Ê Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ì ÖÖÝ ÀÙÒØ Ö Ö Ò È ÓÐÓ È Ö Ò Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ËÌÊ Ì Ò ÖÝ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ØÓ Ø ÙÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ø

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc Æ ØÛÓÖ ËÝ Ø Ñ ÅÓ Ð Ò Ò Ø ÓÒØÖÓÐ Ö Ø Ö Ø Ò ÐÝ Ö Ã Ò Ó Å Ó Ã ØÓ ÆÓ Ù Ø Ù ÌÓ Ó Ò Ç ÑÓØÓ ØÖ ØçÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ò ØÛÓÖ Ý Ø Ñ Æ˵ Û ÓÒ Ø Ó Ú Ö ÓÙ Ò ØÛÓÖ ÕÙ ÔÑ ÒØ Ò Ù Ä Æ Ø ÒÓÐÓ Ý ØÓ ÔÖÓÚ ÖÚ ÓÑ ÒÖ Ò ÐÝ ÑÔÓÖØ Òغ

Chi tiết hơn

ÅÓ Ð ÓÖ ÑÔ Ö Ð Î Ð Ø ÓÒ Ò Ë Ð ¹ÍÔ Ø Ò Ó Ò Ø Ú Ê ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ú Ï Ò Ö ÂÓ Ã ØØÐ Ö ÒØÖ ÓÖ Î ÓÒ ËÔ Ò Ë Ò Ð ÈÖÓ Ò Ôغ Ó Ð ØÖÓÒ ² Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë

ÅÓ Ð ÓÖ ÑÔ Ö Ð Î Ð Ø ÓÒ Ò Ë Ð ¹ÍÔ Ø Ò Ó Ò Ø Ú Ê ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ú Ï Ò Ö ÂÓ Ã ØØÐ Ö ÒØÖ ÓÖ Î ÓÒ ËÔ Ò Ë Ò Ð ÈÖÓ Ò Ôغ Ó Ð ØÖÓÒ ² Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë ÅÓ Ð ÓÖ ÑÔ Ö Ð Î Ð Ø ÓÒ Ò Ë Ð ¹ÍÔ Ø Ò Ó Ò Ø Ú Ê ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ú Ï Ò Ö ÂÓ Ã ØØÐ Ö ÒØÖ ÓÖ Î ÓÒ ËÔ Ò Ë Ò Ð ÈÖÓ Ò Ôغ Ó Ð ØÖÓÒ ² Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ËÙÖÖ Ý Ù Ð ÓÖ ÍÃ Ì Ð ½ ¼ ºÛ Ò Ö ÙÖÖ Ýº ºÙ ØÖ Øç ÁØ Ú

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ

Chi tiết hơn

Forum_Acuticum.dvi

Forum_Acuticum.dvi Perceptual Evaluation of Loudspeaker Nonlinearities È ÖÖ ¹ Ó Ò Å Ù È Ð ÔÔ À ÖÞÓ Ë Ò Å ÙÒ Ö ÄÅ ¹ ÆÊË ÍÈÊ ¼ ½ ½ Ñ Ò ÂÓ Ô Ù Ö Å Ö ÐÐ Ö Ò º ÒØÓÒ Ò ÆÓÚ Ä ÍÅ ¹ ÆÊË ÍÅÊ ½ Ú ÒÙ ÇÐ Ú Ö Å Ò Ä Å Ò Ö Ò º ËÙÑÑ ÖÝ Ì

Chi tiết hơn

brainstormers_long.dvi

brainstormers_long.dvi Ö Ò ØÓÖÑ Ö ¾¼¼¾ ¹ Ì Ñ Ö ÔØ ÓÒ Åº Ê Ñ ÐÐ Ö º Å Ö º ÀÓ«Ñ ÒÒ Åº Æ º Ï Ø ÓÔ Ò º Ö Ä Ö ØÙ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø Á ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ¾¾½ ÓÖØÑÙÒ ÖÑ ÒÝ ØÖ Øº Ì Ñ Ò ÒØ Ö Ø Ò Ø Ö Ò ØÓÖÑ Ö ³ «ÓÖØ Ò Ø ÖÓ ÓÙÔ Ó Ö ÓÑ Ò ØÓ Ú ÐÓÔ

Chi tiết hơn

AMS2010_ExtendedAbstractv.2.4.dvi

AMS2010_ExtendedAbstractv.2.4.dvi ½ º ÁÅÈÊÇÎ ËÈ ÌÁ Ä ÅÇÆÁÌÇÊÁÆ Ç ÁÊ Ì ÅÈ Ê ÌÍÊ ÁÆ ÇÊ ËÌ ÇÅÈÄ Ì ÊÊ ÁÆ Æ Æ Ê ¹ Ä Æ Ë ÄÁ Ê ÌÁÇÆ Å ÌÀÇ Ñ Åº à ÒÒ Ý Ö ØÓÔ Ãº Ì ÓÑ ÂÓ Ò Ëº Ë Ð Ö Å Àº ÍÒ ÛÓÖØ ÇÖ ÓÒ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÖÚ ÐÐ ÇÖ ÓÒ ½ ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ö¹ÓÔØ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ñ Ò ØÖ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ç Å Ö ÙÐ Ó ¾½ Ô ØÙÐÓ Ç Å Ö ÙÐ Ó ÐÑ ÙÖ Ó Ø Ö ÓÑ Ö Ò º ¹ ÓÖ Ó ØÓ Ú Ç È ÖÕÙ Ø Ù Ð Ó Ä Ó Ï

Chi tiết hơn

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ÓÒØ ÒØ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ¾½ ÔØ Ö Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Á ÓÒ ÒÓÛ À Ñ Ö Ñ Ò Ø ÆÓÒ¹ Ò ÓÑ

Chi tiết hơn

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÕÙ Ò Ø Ò Ö ÓÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö Ö ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ º Á³Ú ØÖ

Chi tiết hơn

Adaptivity.dvi

Adaptivity.dvi ÓÒ Ò ¹ ÔØ Ú ØÝ Ò Ê ÔÓÒ Ò Ö Ø ÓÒ ÓÖ ËÔÓ Ò ÐÓ Ù ËÝ Ø Ñ ÃÖ Ø Ò ÂÓ Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÖØ Ò Ò À Ð Ò ¼¼ ¼ À Ð Ò ÒÐ Ò Ó Ò ÒÙ º Ö Ñ Ï ÐÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó À Ð Ò ¼¼¼½ À Ð Ò ÒÐ Ò Ö ÑºÏ ÐÓ Ð Ò º ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö Ö Ø Ù Ó ÓÛ ØÓ

Chi tiết hơn

fig5_6.eps

fig5_6.eps Î ËÓ ÔÓ Ø¹ Ø Ö Ô Ö Ó ÐÐÝ Ð Ô Ý ÔÙÐ Ø Ò Å ØÝÔ ÙÔ Ö ÒØ º l Ò Ìº ÌÓÑÓÚ Ìº à ØÓ º ÈÓ Ñ Ò º ź ËÞÞÝ l,4 º È Ð,5 º Ö ÞÝ 5 ź ÖÓÑ Þ 6 ź Å Ó l Û Ïº Ö Ò 5 º ËØÖÓ Ð Æ ÓÐ Ù ÓÔ ÖÒ Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ùк Ö Ò ½½ Èй ¹½¼¼

Chi tiết hơn

MIST dvi

MIST dvi Ä Ò Ö Î ÖØ Ü Ã ÖÒ Ð ÓÖ Å Ü ÑÙÑ ÁÒØ ÖÒ Ð ËÔ ÒÒ Ò ÌÖ ÓÖ Îº ÓÑ Ò 1 Ë Ö Ô Ö 2 Ë Ø Ë ÙÖ 1 Ò ËØ Ô Ò Ì ÓÑ 2 1 Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ò ÆÓÖÛ Ýº ß ÓÑ Ò ØÐ ºÙ ºÒÓ 2 ÄÁÊÅÅ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÅÓÒØÔ ÐÐ Ö ¾ ÆÊË

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ

Chi tiết hơn

dst.s.eps

dst.s.eps ÍÒÓÚ Ö Ò ÖØ Ø Ó ÐÓÛ Å ÙÖ Ñ ÒØ ÌÓÓÐ Ø ÐÓ ÙÒ 1,2 ÖÒ Ò Ó Ë ÐÚ Ö 1,2 Ê Ö Ó ÇÐ Ú Ö 3 Ê Ò Ø Ì Ü Ö 2 Ö ØÓÔ ÓØ 1 1 Ì ÓÑ ÓÒ 2 ÍÈÅ È Ö ÍÒ Ú Ö Ø 3 Í Ä ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö Ò ÐÝÞ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó ØÛÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Â¹ ÐÓÛ Ø

Chi tiết hơn

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÓÒØ ÒØ ½ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö ½ ½ º½Ì È Ö Ø Ê ½ º¾Ì

Chi tiết hơn

p.dvi

p.dvi ÅÙÐØ ÒØ ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ø Ò ÓÒ ÒØÖ ËØÖ Èº ÐÐ Ø Îº ÊÓ Ò Âº Ì Ù ÓÐ Æ Ø ÓÒ Ð ³ÁÒ Ò ÙÖ Ö Ø ÄÁ¾ Ì ÒÓÔ ÓÐ Ö Ø¹ÁÖÓ È ½ ¾ ¼ Ê ËÌ Ü Ö Ò ¹Ñ Ð ÐÐ Ø ÖÓ Ò Ø Ù Ò º Ö ËÌÊ Ì Ï ÔÖ ÒØ Ñ Ø Ó ÓÖ Ø Ø Ò ÓÒ ÒØÖ ØÖ Û Ò ÓÙÒ Ò «Ö ÒØ

Chi tiết hơn

arXiv:hep-ph/ v1 4 Sep 2002

arXiv:hep-ph/ v1  4 Sep 2002 Ù Ð Ó Ö ÒØ Ô ÖØ Ð Ñ ÓÒ Ò Ö Ð Ö Ò ÓÚ¹Ð Ø Ò Ò Ö Ý Ô ÖØ Ð ÓÐÐ ÓÒ º º ÁÓÒ Æ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ È Ý Ò ÆÙÐ Ö Ò Ò Ö Ò ÆÁÈÆ ¹ÀÀ Ù Ö Ø ÈºÇº ÓÜ Å ¹ ÊÓÑ Ò Ò ÌÀ Ú ÓÒ ÊÆ À¹½¾½½ Ò Ú ¾ ËÛ ØÞ ÖÐ Ò arxiv:hep-ph/939v1 4

Chi tiết hơn

PS-03.dvi

PS-03.dvi ÙÖ ½º ÌÛÓ¹ÓÐÓÖ Ñ Ó ÓÑ Ø»½ ǽ À Ð ¹ ÓÔÔµ Ó Ø Ò Û Ø Ø ÌÛÓ¹ ÒÒ Ð Ó Ð Ê Ù Ö ÓÒ ÔÖ Ð ½ ½ º Ì ÓÖ Ò ÓÐÓÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ù Ø Ö Ò Ó Ø ÓÑ Ø ÖÝ ØÑÓ Ô Ö º ÆÓØ Ø Ù Ø Ô Ö Ð Ó ÖÚ Ò Ø Ù ÓÑ Øº Ì ÐÙ ÓÐÓÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ó

Chi tiết hơn

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ ÖÓ ¾¼½¾ ËÙÑ Ö Ó ½ à ÖÝ ÅÙÐÐ Ó Ð ÚÖÓ ÙÖ ÒØ ½ ¾ Ò Ö Ú

Chi tiết hơn

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò arxiv:0708.3709v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò Ü Ø ÍÒ Ú Ö Æ ÓÒ Ð Ä ÈÐ Ø Ö ÒØ Ò B Ä ÓÖ ØÓÖ Ó ÈÖÓ Ñ ÒØÓ Ä Ö ÒØÖÓ ÒÚ

Chi tiết hơn

CIS110I-answers.dvi

CIS110I-answers.dvi ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç ÄÇÆ ÇÆ ÇÄ ËÅÁÌÀË ÇÄÄ º ˺ Ü Ñ Ò Ø ÓÒ ¾¼¼ ÇÅÈÍÌÁÆ Æ ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÇÆ Ë ËÌ ÅË ÁË ½¼¼ Á˽½¼µ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÓÑÔÙØ Ò Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÖ Ø ÓÒ ÓÙÖ Ø Ò Ø Ñ Ó ÒÓØ ØØ ÑÔØ ÑÓÖ Ø Ò ÇÍÊ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ô Ô Öº ÙÐÐ Ñ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ò

Chi tiết hơn

isit dvi

isit dvi ÝÑÔØÓØ ÐØ Ö Ò Ò ÒØÖÓÔÝ Ê Ø Ó À Ò Å Ö ÓÚ ÈÖÓ Ò Ø Ê Ö ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ê Ñ Ò Ö Æ Ö Ôغ Ó Ð Øº Ò º ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÍË Ñ Ò Ö Ø Ò ÓÖ º Ù Ö ÇÖ ÒØÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÓÖÝ Ê Ö ÖÓÙÔ ÀÈ Ä ÓÖ ØÓÖ È ÐÓ ÐØÓ ¼ ÍË Ö

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½ º Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

archive.dvi

archive.dvi Ò Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ò Ò ØÖ Ò Ò ÐÝ Ø ØÙ Ò Ð ÓÒ Ð ÖÒ Ö Ð Ý º ËÔ ØÞ ÖØ ËÓØØ Âº ÏÓÐ Ò Ì Á Ó ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ ¼ Ö Ò Ëغ Ñ Ö Å ÍË ËÌÊ Ì Ì Ò Ö ¹Ê Ý Ç ÖÚ ØÓÖÝ Û Ð ÙÒ Ò ÂÙÐÝ ½ Ò Ý Ð ÜØÖ ÓÖ Ò ÖÝ ÒØ Ö ÙÐØ º Ò

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó ½½ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ ½½º½ Ø ÓÖ Ò Ø º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

esprit-da2.dvi

esprit-da2.dvi ½ ÓØÖ Ò ½º½ ½º¾ Ä Ù Ø Ò ÖØ Ê ÔÓÒ ÙÜ Ë ÓÒ Ç Ø ÓÒ Ö ÓÑ ØÖ ÕÙ Ð º ÖÒ Ö ÔÔº ¹ κ ÌÓÙØ Ó Ò Ð ÕÙ ÐÐ Ö ÑÑ Ø Ñ ÒØ ÓÑÑ Ò ÓÒ Ù Ø ÓÙ Ô Ö Ð ÕÙ ÐÐ Ü Ø ÕÙ ÐÕÙ Ó ÕÙ ÒÓÙ ÓÒ ÚÓÒ ³ ع ¹ Ö ÕÙ ÐÕÙ ÔÖÓÔÖ Ø ÕÙ Ð Ø ÓÙ ØØÖ ÙØ

Chi tiết hơn

Analysis of a Set-Membership Affine Projection Algorithm in Nonstationary Environment

Analysis of a Set-Membership Affine Projection Algorithm in Nonstationary Environment 7t Eupea Sigal Pcessig Cfeece (EUSIPCO 009) Glasgw, Sctlad, August 4-8, 009 Æ Ä ËÁË Ç Ë Ì¹Å Å ÊËÀÁÈ ÁÆ ÈÊÇ ÌÁÇÆ Ä ÇÊÁÌÀÅ ÁÆ ÆÇÆËÌ ÌÁÇÆ Ê ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ È ÙÐÓ Ëº ʺ Ò Þ ÄÈË ÈÖÓ Ö Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÇÈÈ»ÈÓÐ»Í ÊÂ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

inl2015.dvi

inl2015.dvi ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ð Ø ØÝ ÀÄƼ ÒÑ ÒØ ¾¼½ ÒÓÒ¹Ð Ò Ö Ð ØÓ¹ÔÐ Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ö Ð Ò ØÖÙØ ÓÒ ÔÖ ÒØ Ú Ö ÓÒ Ó Ø Ö ÔÓÖØ ÓÙÐ Ò Ò Ø Ø Ú ÓÒ Ó ËÓÐ Å Ò ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ÆÓÚ Ñ Ö Ø ½¼º¼¼º Ì Ö ÔÓÖØ Ò ÐÐ Ñ ØÐ Ó ÓÙÐ Ð Ó ÒØ ØÓ ÒÖ

Chi tiết hơn

baume.dvi

baume.dvi ÓÑÑ ÒØºÅ Ø ºÍÒ Úº ÖÓÐ Òº ¾¼½¾µ ß Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ú Ð ÖÓÙÔ ØÖ Øº Ì ÒÓØ ÓÒØ Ò ËÝÐÓÛ³ Ø ÓÖ Ñ Ä Ö Ò ³ Ø ÓÖ Ñ Ò À Ðг Ø ÓÖ Ñ ÓÖ Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ º ÅÓÖ ÓÚ Ö Û ÜÔÐÓÖ Ø Ù ÐÓÓÔ ØÖÙØÙÖ Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ º à ÝÛÓÖ Ò Ø ÐÓÓÔ Ò

Chi tiết hơn

miller.dvi

miller.dvi ËÌËÁ Å Ý ËÝÑÔÓ ÙÑ ß Å Ý ¾¼¼ ÐØ ÑÓÖ Å ÍË ÈÐ Ò Ø ÌÓ Ó ÑÓÐÓ Ý ÒØ Ð Ë Ò ÁÒ ÀÙ Ð ³ Ò Ð Ö Åº Ä Ú Ó ºµ ÀÓØ ÖÝÓÒ Ò ËÙÔ ÖÐÙ Ø Ö Ð Ñ ÒØ Ý Ö º Å ÐÐ Ö Ê Ò ØÓ º ÙÔ Ò ÂÓ Ð Æº Ö Ñ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÍÐØ

Chi tiết hơn

final1.dvi

final1.dvi ÓÒ ØÖÙØ Ò Ø Ó ÆÓÒ¹Â Ô Ò ÈÖÓÒÙÒ Ø ÓÒ Ó Ö ÒØ Â Ô Ò ÊÓÑ Ò Þ Ø ÓÒ Ê Ó Ã À Ñ ÅÓ ÞÙ Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ Ó Ö Ò ÙÐØÙÖ ËØÙ ÌÓ ÝÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÓÖ Ò ËØÙ ¹½½¹½ ¹ Ó Ù Ù¹ ÌÓ ÝÓ Â È Æ ½ ¹ ºÖ Óº ¼ØÙ º º Ô ÑÓØ ÞÙ ØÙ º º Ô ØÖ Ø

Chi tiết hơn

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ö ÕÙØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø Ø ÓÙÐ Ø Ö ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ Øµ ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò ÓÙÖ Ó«Ö Ñ Ö Ñ ÒÙØ ÑÙ ÖÓÓÑ ÓÝ ÓÝ ÔÖÓ ÙØ ÙÙÑ Ö Ô ÔÔÐ ÐÐ ÖÖ Ü ÔØ Ö ÙÖÖØ µ

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ ½

Chi tiết hơn

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÒÓÒ¹ ÜØ Ò Ú ÒØÖÓÔ Ô Ö Ñ Ø Ö q ź˺ Ê Ò ÎºËº Ñ Ö Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Á Ç ÍÒ Ú Ö Ú ÖÓ ½¼¹½ Ú ÖÓ ÈÓÖØÙ Ð arxiv:cond-mat/ v1

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÒÓÒ¹ ÜØ Ò Ú ÒØÖÓÔ Ô Ö Ñ Ø Ö q ź˺ Ê Ò ÎºËº Ñ Ö Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Á Ç ÍÒ Ú Ö Ú ÖÓ ½¼¹½ Ú ÖÓ ÈÓÖØÙ Ð arxiv:cond-mat/ v1 ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÒÓÒ¹ ÜØ Ò Ú ÒØÖÓÔ Ô Ö Ñ Ø Ö q ź˺ Ê Ò ÎºËº Ñ Ö Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Á Ç ÍÒ Ú Ö Ú ÖÓ ½¼¹½ Ú ÖÓ ÈÓÖØÙ Ð arxiv:cond-mat/518v1 [cond-mat.stat-mech] 9 Dec 5 ʺ˺ Ë ÖØ ÓÙÖ Ò ÁºËº ÇÐ Ú

Chi tiết hơn

Ô ØÙÐÓ Ñ Ò ØÖ Ò Ó Ð Ñ Ø ººº Ê ÙÑÓ Î Ö Ó ¾º¼º¼ ¾ Ñ ÖÓ ¾¼¼ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÒÓ Ø Ò Ö Ô Ö Ó ÒÓ ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÙÑ ÔÖÓÔÖ Ò ØÙÖ Ð Ó ÑÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Å

Ô ØÙÐÓ Ñ Ò ØÖ Ò Ó Ð Ñ Ø ººº Ê ÙÑÓ Î Ö Ó ¾º¼º¼ ¾ Ñ ÖÓ ¾¼¼ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÒÓ Ø Ò Ö Ô Ö Ó ÒÓ ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÙÑ ÔÖÓÔÖ Ò ØÙÖ Ð Ó ÑÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Å Ô ØÙÐÓ Ñ Ò ØÖ Ò Ó Ð Ñ Ø ººº Ê ÙÑÓ Î Ö Ó ¾º¼º¼ ¾ Ñ ÖÓ ¾¼¼ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÒÓ Ø Ò Ö Ô Ö Ó ÒÓ ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÙÑ ÔÖÓÔÖ Ò ØÙÖ Ð Ó ÑÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Å Ó ÒÓ Ò ÕÙ ÔÓ ÑÓ Ö ÔÐ ÒØ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ØÙ Ö ÓÑÓ Ñ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ô ØÙÐÓ ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù ÆÓÚÓ ÑÙÒ Ó ¹ Ö Ò ÓÖ ÞÓÒØ º Ö Ó ÓÐ Ó Ú ÕÙ Ú Ö º

Chi tiết hơn

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö ËÙÑ Ö Ó ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ º½ Ä Ö Ò

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó À

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó À ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ º ËÙÑ Ö Ó

Chi tiết hơn

50-kV-inverted-gun.dvi

50-kV-inverted-gun.dvi Æ Ï ÁÆ ÌÇÊ ÇÊ ÈÇÄ ÊÁ Ä ÌÊÇÆË Ì ÄË Ïº ÀÁÄÄ ÊÌ Åº ÇÏÁÆ Æ º Æ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÓÒÒ È Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÆÙ ÐÐ ½¾ ½½ ÓÒÒ ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð ÐÐ ÖØÔ Ý ºÙÒ ¹ ÓÒÒº ÔÙÐ ¼ Î ÒÚ ÖØ ÙÒ Ó ÔÓÐ Ö Þ Ð ØÖÓÒ ÓÔØ Ñ Þ ÓÖ Ö Ð Ð ÓÔ Ö¹ Ø ÓÒ ÓÖ

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø ¾ º½ ÁÒ Ù Ó Ò Ö ÔÓÖ Ü ÓÜ Ò Ó º º º º º

Chi tiết hơn