C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)"

Bản ghi

1 C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

2 C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt Quý I n m 2011 NéI DUNG Trang B o c o cña Ban gi m èc 3-6 B o c o Tµi chýnh îc kióm to n 7-26 B ng c n èi kõ to n hîp nhêt 7-10 B o c o kõt qu kinh doanh hîp nhêt 11 B o c o l u chuyón tiòn tö hîp nhêt ThuyÕt minh B o c o tµi chýnh hîp nhêt

3 C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt Quý I n m 2011 B o c o cña Ban Gi m èc Ban Gi m èc C«ng ty Cæ phçn TËp oµn Th i Hßa ViÖt Nam (tiòn th n lµ C«ng ty TNHH S n xuêt vµ Th ng m¹i Th i Hßa) (sau y gäi t¾t lµ C«ng ty ) tr nh bµy B o c o cña m nh vµ B o c o tµi chýnh hîp nhêt cña C«ng ty tõ ngµy 01/01/2011 Õn 31/03/2011. C NG TY C«ng ty Cæ phçn TËp oµn Th i Hßa ViÖt Nam îc chuyón æi tõ C«ng ty TNHH S n xuêt vµ Th ng m¹i Th i Hßa theo giêy Chøng nhën ng ký kinh doanh sè ngµy 19 /05/2008 do Së KÕ ho¹ch vµ Çu t thµnh phè Hµ Néi cêp vµ c c GiÊy chøng nhën ng ký kinh doanh söa æi lçn 1, 2, 3, 4 vµ 5. Ngµnh nghò kinh doanh cña C«ng ty lµ: - ¹i lý mua, ¹i lý b n, ký göi hµng hãa; - ChÕ biõn n«ng s n; - Bu«n b n hµng l ng thùc, thùc phèm; - Mua b n m y mãc, thiõt bþ, vët t phôc vô s n xuêt; - Mua b n å dïng c nh n vµ gia nh; - Çu t x y dùng c së h¹ tçng; - Kinh doanh nhµ ë; - X y dùng d n dông, c«ng nghiöp, giao th«ng, thñy lîi; - VËn t i hµng hãa b»ng «t«- Çu t, kinh doanh khu c«ng nghiöp, trung t m th ng m¹i; - Kinh doanh, cho thuª kho hµng, Nhµ x ëng; - S n xuêt vµ mua b n thiõt bþ viôn th«ng, thiõt bþ iön, iön tö, thiõt bþ v n phßng; - Trång c y cµ phª, c y l u n m, trång rõng; - µo t¹o, d¹y nghò: trång trät, l m sinh, chõ biõn n«ng, l m, thñy, h i s n, c khý n«ng nghiöp, l i xe, qu n lý trang tr¹i, ngo¹i ng, tin häc v n phßng, söa ch a «t«, xe m y, may thªu; - Kinh doanh kh ch s¹n, nhµ nghø (kh«ng bao gåm kinh doanh qu n bar, phßng h t karaoke, vò tr êng); - Du lþch l hµnh néi Þa, quèc tõ vµ c c dþch vô du lþch kh c; - T vên Çu t (kh«ng bao gåm t vên ph p luët, tµi chýnh); - T vên lëp dù n Õn nhãm B; - T vên l¾p Æt thiõt bþ cho c c c«ng tr nh x y dùng, t vên vò Êu thçu; - T vên lëp hå s mêi thçu vµ nh gi hå s dù thçu x y l¾p, mua s¾m thiõt bþ; - KiÓm Þnh chêt l îng c«ng tr nh x y dùng, giao th«ng; - ThÈm Þnh dù n Çu t ; - ThÈm tra thiõt kõ kü thuët; thèm tra thiõt kõ thi c«ng vµ tæng dù to n èi víi c c c«ng tr nh d n dông vµ c«ng nghiöp; - X c Þnh, nh gi nguyªn nh n sù cè c«ng tr nh vµ c c yõu tè kh c liªn quan Ó lëp ph ng n gia cè söa ch a; - NhËn thçu thi c«ng, x y l¾p c c c«ng tr nh d n dông, c«ng nghiöp, giao th«ng, thñy lîi,c«ng tr nh b u iön, th«ng tin liªn l¹c, c«ng tr nh kü thuët h¹ tçng «thþ, khu c«ng nghiöp vµ khu d n c, thi c«ng san lêp mæt b»ng, xö lý nòn mãng c«ng tr nh; - Qu n lý dù n; - DÞch vô cho thuª m y mãc thiõt bþ, m y x y dùng c«ng trr nh; - ChÕ biõn l m s n, méc, gç; - Trång c y cao su; 3

4 C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt Quý I n m LËp dù n Çu t trong n«ng nghiöp, trång trät, chõ biõn n«ng, l m s n; - Kinh doanh vën chuyón hµnh kh ch b»ng ph ng tiön «t«; - ThiÕt kõ hö thèng iön c«ng tr nh d n dông, c«ng nghiöp, thiõt kõ êng d y vµ tr¹m biõn p Õn 35KV; - ThiÕt kõ cêp tho t n íc; - ThiÕt kõ kiõn tróc c«ng tr nh; - ThiÕt kõ kõt cêu c«ng tr nh d n dông vµ c«ng nghiöp; - S n xuêt chõ biõn thøc n gia sóc, gia cçm; - Ch n nu«i gia sóc gia cçm, ¹i gia sóc; - S n xuêt ph n bãn c c läai, ph n vi sinh, NPK, chõ phèm tõ chêt th i n«ng c«ng nghiöp; - X y dùng c c khu trang tr¹i, khu du lþch sinh th i; - Kinh doanh n íc s¹ch vµ dþch vô xö lý m«i tr êng. - B n bu«n r îu bia (kh«ng bao gåm kinh doanh qu n bar) - B n lî å uèng trong c c cöa hµng chuyªn doanh (kh«ng bao gåm kinh doanh qu n bar) - B n lî l ng thùc, thùc phèm, å uèng, thuèc l chiõm tû trong lín trong c c cöa hµng kinh doanh tæng hîp - X y dùng c«ng tr nh khi p øng ñ iòu kiön n ng lùc theo quy Þnh cña ph p luët. Theo GiÊy chøng nhën ng ký kinh doanh söa æi lçn thø 5 ngµy 30 th ng 08 n m 2010 vèn iòu lö cña C«ng ty Cæ phçn TËp oµn Th i Hßa ViÖt Nam lµ: ång (N m tr m n m m i tû ång). Trô së chýnh cña C«ng ty t¹i sè 352 êng Gi i Phãng - Ph êng Ph ng LiÖt - QuËn Thanh Xu n - thµnh phè Hµ Néi. C C Sù KIÖN SAU NGµY KHO Sæ KÕ TO N LËP B O C O TµI CHÝNH Kh«ng cã sù kiön träng yõu nµo x y ra sau ngµy lëp B o c o tµi chýnh ßi hái îc iòu chønh hay c«ng bè trªn B o c o tµi chýnh. Héi ång qu n trþ, Ban kióm so t, Ban Gi m èc C c thµnh viªn Héi ång qu n trþ bao gåm: ng NguyÔn V n An Chñ tþch Héi ång qu n trþ Bµ Ng«ThÞ H¹nh Thµnh viªn Héi ång qu n trþ Bµ Hµ ThÞ Kim Thoa Thµnh viªn Héi ång qu n trþ ng L ng øc Loan Thµnh viªn Héi ång qu n trþ ng NguyÔn Kim Tó Thµnh viªn Héi ång qu n trþ C c thµnh viªn Ban kióm so t bao gåm: Bµ Hoµng Thu Dung Tr ëng ban Bµ an Thïy D ng Thµnh viªn ng Bïi V n Th n Thµnh viªn C c thµnh viªn Ban gi m èc bao gåm: ng NguyÔn V n An Tæng Gi m èc Bµ Ng«ThÞ H¹nh Phã Tæng Gi m èc 4

5 C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt Quý I n m 2011 Danh s ch c c C«ng ty îc Hîp NhÊt Sè TT Tªn C«ng ty Tû lö lîi Ých theo c cêu vèn iòu lö QuyÒn kióm so t 1 C«ng ty mñ C«ng ty CP TËp oµn Th i Hßa 100% N¾m quyòn kióm so t 2 C«ng ty cæ phçn cµ phª An Giang 52,4% N¾m quyòn kióm so t 3 C«ng ty cæ phçn Th i Hßa L m ång 51% N¾m quyòn kióm so t 4 C«ng ty cæ phçn Th i Hßa Qu ng TrÞ 51% N¾m quyòn kióm so t 5 C«ng ty TNHH Mét thµnh viªn Th i Hßa NghÖ An 100% N¾m quyòn kióm so t 6 C«ng ty TNHH Th i Hßa ViÖt Lµo 100% N¾m quyòn kióm so t 7 C«ng ty CP cµ phª Th i Hßa M êng ng 70% N¾m quyòn kióm so t 8 C«ng ty cæ phçn cµ phª Th i Hßa S n La 51% N¾m quyòn kióm so t 9 C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Th i Ninh 100% N¾m quyòn kióm so t 10 C«ng ty cæ phçn th ng m¹i cµ phª Th i Hßa 65% N¾m quyòn kióm so t 11 C«ng ty cæ phçn Th i Hßa Bu«n Ma Thuét 51% N¾m quyòn kióm so t 12 C«ng ty cæ phçn cµ phª Th i Hßa Hßa B nh 51% N¾m quyòn kióm so t 13 C«ng ty TNHH Cao su ViÖt Lµo 100% N¾m quyòn kióm so t C NG Bè TR CH NHIÖM CñA BAN GI M èc èi VíI B O C O TµI CHÝNh Ban Gi m èc C«ng ty chþu tr ch nhiöm vò viöc lëp B o c o tµi chýnh hîp nhêt ph n nh trung thùc, hîp lý t nh h nh ho¹t éng, kõt qu ho¹t éng kinh doanh vµ t nh h nh l u chuyón tiòn tö cña C«ng ty trong quý I. Trong qu tr nh lëp B o c o tµi chýnh hîp nhêt, Ban Gi m èc C«ng ty cam kõt tu n thñ c c yªu cçu sau: - Lùa chän c c chýnh s ch kõ to n thých hîp vµ p dông c c chýnh s ch nµy mét c ch nhêt qu n; - a ra c c nh gi vµ dù o n hîp lý vµ thën träng; - Nªu râ c c chuèn mùc kõ to n îc p dông cã îc tu n thñ hay kh«ng, cã nh ng p dông sai löch träng yõu Õn møc cçn ph i c«ng bè vµ gi i thých trong b o c o tµi chýnh hay kh«ng; - LËp vµ tr nh bµy c c b o c o tµi chýnh trªn c së tu n thñ c c chuèn mùc kõ to n, chõ é kõ to n vµ c c quy Þnh cã liªn quan hiön hµnh; - LËp c c b o c o tµi chýnh dùa trªn c së ho¹t éng kinh doanh liªn tôc, trõ tr êng hîp kh«ng thó cho r»ng C«ng ty sï tiõp tôc ho¹t éng kinh doanh. Ban Gi m èc C«ng ty m b o r»ng c c sæ kõ to n îc l u gi Ó ph n nh t nh h nh tµi chýnh cña C«ng ty, víi møc é trung thùc, hîp lý t¹i bêt cø thêi ióm nµo vµ m b o r»ng B o c o tµi chýnh hîp nhêt tu n thñ c c quy Þnh hiön hµnh cña Nhµ n íc. ång thêi cã tr ch nhiöm trong viöc b o m an toµn tµi s n cña C«ng ty vµ thùc hiön c c biön ph p thých hîp Ó ng n chæn, ph t hiön c c hµnh vi gian lën vµ c c vi ph¹m kh c. Ban Gi m èc C«ng ty cam kõt r»ng B o c o tµi chýnh hîp nhêt ph n nh trung thùc vµ hîp lý t nh h nh tµi chýnh cña C«ng ty t¹i thêi ióm ngµy 31/03/2011, kõt qu ho¹t éng kinh doanh vµ t nh h nh l u chuyón tiòn tö cho n m tµi chýnh kõt thóc cïng ngµy, phï hîp víi chuèn mùc, chõ é kõ to n ViÖt Nam vµ tu n thñ c c quy Þnh hiön hµnh cã liªn quan. 5

6 C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt Quý I n m 2011 Cam kõt kh c Ban Gi m èc cam kõt r»ng C«ng ty kh«ng vi ph¹m nghüa vô c«ng bè th«ng tin theo quy Þnh t¹i Th«ng t sè 09/2010/TT-BTC ngµy 15/01/2010 cña Bé Tµi chýnh h íng dén vò viöc c«ng bè th«ng tin trªn ThÞ tr êng chøng kho n. Hµ Néi, ngµy 20 th ng 05 n m 2011 Tæng Gi m èc NguyÔn V n An 6

7 ThuyÕt minh b o c o tµi chýnh Quý I n m 2011 I. Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1. H nh thøc së h u vèn C«ng ty Cæ phçn TËp oµn Th i Hßa ViÖt Nam îc chuyón æi tõ C«ng ty TNHH S n xuêt vµ Th ng m¹i Th i Hßa theo giêy Chøng nhën ng ký kinh doanh sè ngµy 19 /05/2008 do Së KÕ ho¹ch vµ Çu t thµnh phè Hµ Néi cêp vµ c c GiÊy chøng nhën ng ký kinh doanh söa æi lçn 1, 2, 3, 4 vµ 5. Theo GiÊy chøng nhën ng ký kinh doanh söa æi lçn thø 5 ngµy 30 th ng 08 n m 2010 vèn iòu lö cña C«ng ty Cæ phçn TËp oµn Th i Hßa ViÖt Nam lµ: ång (N m tr m n m m i tû ång). Trô së chýnh cña C«ng ty t¹i sè 352 êng Gi i Phãng - Ph êng Ph ng LiÖt - QuËn Thanh Xu n - thµnh phè Hµ Néi. 2. LÜnh vùc kinh doanh: Th ng m¹i, s n xuêt, xuêt nhëp khèu 3. Ngµnh nghò kinh doanh - ¹i lý mua, ¹i lý b n, ký göi hµng hãa; - ChÕ biõn n«ng s n; - Bu«n b n hµng l ng thùc, thùc phèm; - Mua b n m y mãc, thiõt bþ, vët t phôc vô s n xuêt; - Mua b n å dïng c nh n vµ gia nh; - Çu t x y dùng c së h¹ tçng; - Kinh doanh nhµ ë; - X y dùng d n dông, c«ng nghiöp, giao th«ng, thñy lîi; - VËn t i hµng hãa b»ng «t«; - Çu t, kinh doanh khu c«ng nghiöp, trung t m th ng m¹i; - Kinh doanh, cho thuª kho hµng, Nhµ x ëng; - S n xuêt vµ mua b n thiõt bþ viôn th«ng, thiõt bþ iön, iön tö, thiõt bþ v n phßng; - Trång c y cµ phª, c y l u n m, trång rõng; - µo t¹o, d¹y nghò: trång trät, l m sinh, chõ biõn n«ng, l m, thñy, h i s n, c khý n«ng nghiöp, l i xe, qu n lý trang tr¹i, ngo¹i ng, tin häc v n phßng, söa ch a «t«, xe m y, may thªu; - Kinh doanh kh ch s¹n, nhµ nghø (kh«ng bao gåm kinh doanh qu n bar, phßng h t karaoke, vò tr êng); - Du lþch l hµnh néi Þa, quèc tõ vµ c c dþch vô du lþch kh c; - T vên Çu t (kh«ng bao gåm t vên ph p luët, tµi chýnh); - T vên lëp dù n Õn nhãm B; - T vên l¾p Æt thiõt bþ cho c c c«ng tr nh x y dùng, t vên vò Êu thçu; - T vên lëp hå s mêi thçu vµ nh gi hå s dù thçu x y l¾p, mua s¾m thiõt bþ; - KiÓm Þnh chêt l îng c«ng tr nh x y dùng, giao th«ng; - ThÈm Þnh dù n Çu t ; 14

8 C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt Quý I n m ThÈm tra thiõt kõ kü thuët; thèm tra thiõt kõ thi c«ng vµ tæng dù to n èi víi c c c«ng tr nh d n dông vµ c«ng nghiöp; - X c Þnh, nh gi nguyªn nh n sù cè c«ng tr nh vµ c c yõu tè kh c liªn quan Ó lëp ph ng n gia cè söa ch a; - NhËn thçu thi c«ng, x y l¾p c c c«ng tr nh d n dông, c«ng nghiöp, giao th«ng, thñy lîi,c«ng tr nh b u iön, th«ng tin liªn l¹c, c«ng tr nh kü thuët h¹ tçng «thþ, khu c«ng nghiöp vµ khu d n c, thi c«ng san lêp mæt b»ng, xö lý nòn mãng c«ng tr nh; - Qu n lý dù n; - DÞch vô cho thuª m y mãc thiõt bþ, m y x y dùng c«ng tr nh; - ChÕ biõn l m s n, méc, gç; - Trång c y cao su; - LËp dù n Çu t trong n«ng nghiöp, trång trät, chõ biõn n«ng, l m s n; - Kinh doanh vën chuyón hµnh kh ch b»ng ph ng tiön «t«; - ThiÕt kõ hö thèng iön c«ng tr nh d n dông, c«ng nghiöp, thiõt kõ êng d y vµ tr¹m biõn p Õn 35KV; - ThiÕt kõ cêp tho t n íc; - ThiÕt kõ kiõn tróc c«ng tr nh; - ThiÕt kõ kõt cêu c«ng tr nh d n dông vµ c«ng nghiöp; - S n xuêt chõ biõn thøc n gia sóc, gia cçm; - Ch n nu«i gia sóc gia cçm, ¹i gia sóc; - S n xuêt ph n bãn c c läai, ph n vi sinh, NPK, chõ phèm tõ chêt th i n«ng c«ng nghiöp; - X y dùng c c khu trang tr¹i, khu du lþch sinh th i; - Kinh doanh n íc s¹ch vµ dþch vô xö lý m«i tr êng; - B n bu«n r îu bia (kh«ng bao gåm kinh doanh qu n bar); - B n lî å uèng trong c c cöa hµng chuyªn doanh (kh«ng bao gåm kinh doanh qu n bar); - B n lî l ng thùc, thùc phèm, å uèng, thuèc l chiõm tû trong lín trong c c cöa hµng kinh doanh tæng hîp; - X y dùng c«ng tr nh khi p øng ñ iòu kiön n ng lùc theo quy Þnh cña ph p luët. 4. Tæng sè c c c«ng ty con - Sè l îng C«ng ty con: 12 c«ng ty. - Sè l îng C«ng ty con îc hîp nhêt: 12 C«ng ty. 5. Danh s ch c c C«ng ty îc hîp nhêt Sè TT Tªn C«ng ty 15 Tû lö lîi Ých theo c cêu vèn iòu lö QuyÒn kióm so t 1 C«ng ty mñ C«ng ty CP tëp oµn Th i Hßa VN 100% N¾m quyòn kióm so t 2 C«ng ty Cæ phçn cµ phª An Giang 52,4% N¾m quyòn kióm so t 3 C«ng ty cæ phçn Th i Hßa L m Lång 100% N¾m quyòn kióm so t 4 C«ng ty cæ phçn Th i Hßa Qu ng TrÞ 100% N¾m quyòn kióm so t 5 C«ng ty TNHH Th i Hßa NghÖ An 100% N¾m quyòn kióm so t 6 C«ng ty TNHH Th i hßa ViÖt Lµo 95% N¾m quyòn kióm so t 7 C«ng ty Cæ phçn cµ phª Th i Hßa M êng ng 70% N¾m quyòn kióm so t 8 C«ng ty cæ phçn cµ phª Th I Hßa S n La 51% N¾m quyòn kióm so t 9 C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Th i Ninh 100% N¾m quyòn kióm so t 10 C«ng ty cæ phçn th ng m¹i cµ phª Th i Hßa 65% N¾m quyòn kióm so t

9 C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt Quý I n m 2011 Sè TT Tªn C«ng ty Tû lö lîi Ých theo c cêu vèn iòu lö QuyÒn kióm so t 11 C«ng ty cæ phçn Th i Hßa Bu«n ma Thuét 51% N¾m quyòn kióm so t 12 C«ng ty cæ phçn cµ phª Th i Hßa Hßa B nh 51% N¾m quyòn kióm so t 13 C«ng ty TNHH Cao su ViÖt Lµo 100% N¾m quyòn kióm so t II. Niªn é kõ to n, n vþ tiòn tö sö dông trong kõ to n 1. Niªn é kõ to n Niªn é kõ to n cña C«ng ty b¾t Çu tõ ngµy 01/01 vµ kõt thóc vµo ngµy 31/12 hµng n m. 2. n vþ tiòn tö sö dông trong kõ to n n vþ tiòn tö sö dông trong ghi chðp kõ to n lµ ång ViÖt Nam (VND). III. ChuÈn mùc vµ ChÕ é kõ to n p dông 1. ChÕ é kõ to n p dông: C«ng ty p dông chõ é kõ to n ViÖt Nam ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè 15/2006/Q -BTC ngµy 20/03/2006, Th«ng t sè 244/2009/TT-BTC ngµy 23/12/2009 cña Bé tr ëng Bé Tµi chýnh h íng dén bæ sung ChÕ é kõ to n doanh nghiöp, c c ChuÈn mùc kõ to n ViÖt Nam do Bé Tµi chýnh ban hµnh vµ c c v n b n söa æi, bæ sung, h íng dén thùc hiön kìm theo. 2. Tuyªn bè vò viöc tu n thñ ChuÈn mùc kõ to n vµ ChÕ é kõ to n ViÖt Nam: B o c o tµi chýnh îc lëp vµ tr nh bµy phï hîp víi chuèn mùc vµ chõ é kõ to n ViÖt nam. 3. H nh thøc kõ to n p dông: C«ng ty p dông h nh thøc kõ to n: Sæ NhËt ký chung. IV. C c chýnh s ch kõ to n p dông 1. Nguyªn t¾c ghi nhën c c kho n tiòn vµ c c kho n t ng ng tiòn: 1.1. Nguyªn t¾c x c Þnh c c kho n t ng ng tiòn: Lµ c c kho n Çu t ng¾n h¹n kh«ng qu 3 th ng cã kh n ng chuyón æi dô dµng thµnh tiòn vµ kh«ng cã nhiòu rñi ro trong chuyón æi thµnh tiòn kó tõ ngµy mua kho n Çu t ã t¹i thêi ióm b o c o Nguyªn t¾c, ph ng ph p chuyón æi c c ång tiòn kh c C c nghiöp vô kinh tõ ph t sinh b»ng ngo¹i tö îc quy æi ra ång ViÖt Nam theo tû gi thùc tõ t¹i thêi ióm ph t sinh nghiöp vô. T¹i thêi ióm cuèi n m c c kho n môc tiòn tö cã gèc ngo¹i tö îc quy æi theo tû gi b nh qu n liªn ng n hµng do Ng n hµng Nhµ n íc ViÖt Nam c«ng bè vµo ngµy kõt thóc niªn é kõ to n. Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản công nợ phải thu và tiền gửi ngân hàng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 201/2009/TT- BTC ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản công nợ phải trả được thực hiện theo quy định tại 16

10 C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt Quý I n m 2011 Thông tư số 177/2009/TT-BTC ngày 10 tháng 09 năm 2009 của Bộ Tài chính. 2. ChÝnh s ch kõ to n èi víi hµng tån kho: 2.1. Nguyªn t¾c ghi nhën hµng tån kho: Hµng tån kho îc týnh theo gi gèc. Tr êng hîp gi trþ thuçn cã thó thùc hiön îc thêp h n gi gèc th ph i týnh theo gi trþ thuçn cã thó thùc hiön îc. Gi gèc hµng tån kho bao gåm chi phý mua, chi phý chõ biõn vµ c c chi phý liªn quan trùc tiõp kh c ph t sinh Ó cã îc hµng tån kho ë Þa ióm vµ tr¹ng th i hiön t¹i. Gi gèc cña hµng tån kho mua ngoµi bao gåm gi mua, c c lo¹i thuõ kh«ng îc hoµn l¹i, chi phý vën chuyón, bèc xõp, b o qu n trong qu tr nh mua hµng vµ c c chi phý kh c cã liªn quan trùc tiõp Õn viöc mua hµng tån kho. Gi gèc cña hµng tån kho do n vþ tù s n xuêt bao gåm chi phý nguyªn liöu vët liöu trùc tiõp, chi phý nh n c«ng trùc tiõp, chi phý s n xuêt chung cè Þnh vµ chi phý s n xuêt chung biõn æi ph t sinh trong qu tr nh chuyón ho nguyªn liöu vët liöu thµnh thµnh phèm. Nh ng chi phý kh«ng îc týnh vµo gi gèc cña hµng tån kho: C c kho n chiõt khêu th ng m¹i vµ gi m gi hµng mua do hµng mua kh«ng óng quy c ch, phèm chêt. Chi phý nguyªn vët liöu, chi phý nh n c«ng vµ c c chi phý s n xuêt, kinh doanh kh c ph t sinh trªn møc b nh th êng. Chi phý b o qu n hµng tån kho trõ c c chi phý b o qu n hµng tån kho cçn thiõt cho qu tr nh s n xuêt tiõp theo vµ chi phý b o qu n hµng tån kho ph t sinh trong qu tr nh mua hµng. Chi phý b n hµng. Chi phý qu n lý doanh nghiöp Ph ng ph p x c Þnh gi trþ hµng tån kho cuèi kú: Gi trþ hµng tån kho cuèi kú îc x c Þnh theo ph ng ph p b nh qu n gia quyòn Ph ng ph p h¹ch to n hµng tån kho: C«ng ty p dông ph ng ph p kª khai th êng xuyªn Ó h¹ch to n hµng tån kho LËp dù phßng gi m gi hµng tån kho: Dù phßng gi m gi hµng tån kho îc lëp vµo thêi ióm cuèi n m lµ sè chªnh löch gi a gi gèc cña hµng tån kho lín h n gi trþ thuçn cã thó thùc hiön îc cña chóng. 3. Nguyªn t¾c ghi nhën c c kho n ph i thu th ng m¹i vµ ph i thu kh c: 3.1. Nguyªn t¾c ghi nhën: C c kho n ph i thu kh ch hµng, kho n tr tr íc cho ng êi b n, ph i thu néi bé vµ c c kho n ph i thu kh c t¹i thêi ióm b o c o, nõu: - Cã thêi h¹n thu håi hoæc thanh to n d íi 1 n m (hoæc trong mét chu kú s n xuêt kinh doanh) îc ph n lo¹i lµ Tµi s n ng¾n h¹n. - Cã thêi gian thu håi hoæc thanh to n trªn 1 n m (hoæc trªn mét chu kú s n xuêt kinh doanh) îc ph n lo¹i lµ Tµi s n dµi h¹n LËp dù phßng ph i thu khã ßi: Dù phßng ph i thu khã ßi thó hiön phçn gi trþ dù kiõn bþ tæn thêt cña c c kho n nî ph i thu cã kh n ng kh«ng îc kh ch hµng thanh to n èi víi c c kho n ph i thu t¹i thêi ióm lëp b o c o tµi chýnh. Dù phßng ph i thu khã ßi îc lëp cho tõng kho n nî ph I thu khã ßi c n cø vµo tuæi nî qu h¹n cña c c kho n nî hoæc dù kiõn møc tæn thêt cã thó x y ra. 17

11 C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt Quý I n m 2011 èi víi nî ph i thu ch a qu h¹n thanh to n nh ng khã cã kh n ng thu håi: C n cø vµo dù kiõn møc tæn thêt Ó lëp dù phßng. 4. Ghi nhën vµ khêu hao tµi s n cè Þnh: Tµi s n cè Þnh îc ghi nhën theo gi gèc. Trong qu tr nh sö dông, tµi s n cè Þnh îc ghi nhën theo nguyªn gi, gi trþ hao mßn luü kõ vµ gi trþ cßn l¹i. KhÊu hao îc trých theo ph ng ph p êng th¼ng, thêi gian khêu hao îc x c Þnh phï hîp víi quy Þnh t¹i Th«ng t sè 203/2009/TT-BTC ngµy 20 th ng 10 n m Nguyªn t¾c vèn ho c c kho n chi phý i vay: Chi phý i vay liªn quan trùc tiõp Õn viöc Çu t x y dùng hoæc s n xuêt tµi s n dë dang îc týnh vµo gi trþ cña tµi s n ã ( îc vèn ho ), bao gåm c c kho n l i tiòn vay, ph n bæ c c kho n chiõt khêu hoæc phô tréi khi ph t hµnh tr i phiõu, c c kho n chi phý phô ph t sinh liªn quan tíi qu tr nh lµm thñ tôc vay. ViÖc vèn ho chi phý i vay sï chêm døt khi c c ho¹t éng chñ yõu cçn thiõt cho viöc chuèn bþ a tµi s n dë dang vµo sö dông hoæc b n hoµn thµnh. Chi phý i vay ph t sinh sau ã sï îc ghi nhën lµ chi phý s n xuêt, kinh doanh trong kú khi ph t sinh. 6. Nguyªn t¾c vèn ho c c kho n chi phý kh c: 6.1. Chi phý tr tr íc: C c chi phý tr tr íc chø liªn quan Õn chi phý s n xuêt kinh doanh n m tµi chýnh hiön t¹i îc ghi nhën lµ chi phý tr tr íc ng¾n h¹n. C c chi phý sau y ph t sinh trong n m tµi chýnh nh ng îc h¹ch to n vµo chi phý tr tr íc dµi h¹n Ó ph n bæ dçn vµo kõt qu ho¹t éng kinh doanh: - C«ng cô dông cô xuêt dïng cã gi trþ lín; - Nh ng kho n chi phý thùc tõ ph t sinh cã liªn quan Õn kõt qu ho¹t éng SXKD cña nhiòu niªn é kõ to n. Chi phý tr tr íc ph n bæ cho ho¹t éng Çu t x y dùng c b n, c i t¹o, n ng cêp TSC trong kú îc vèn ho vµo TSC ang îc Çu t hoæc c i t¹o n ng cêp ã Chi phý kh c: Chi phý kh c phôc vô cho ho¹t éng Çu t x y dùng c b n, c i t¹o, n ng cêp TSC trong kú îc vèn ho vµo TSC ang îc Çu t hoæc c i t¹o n ng cêp ã. 7. Ghi nhën c c kho n ph i tr th ng m¹i vµ ph i tr kh c: C c kho n ph i tr ng êi b n, ph i tr néi bé, ph i tr kh c, kho n vay t¹i thêi ióm b o c o, nõu: - Cã thêi h¹n thanh to n d íi 1 n m hoæc trong mét chu kú s n xuêt kinh doanh îc ph n lo¹i lµ nî ng¾n h¹n; - Cã thêi h¹n thanh to n trªn 1 n m hoæc trªn mét chu kú s n xuêt kinh doanh îc ph n lo¹i lµ nî dµi h¹n; - Tµi s n thiõu chê xö lý îc ph n lo¹i lµ nî ng¾n h¹n; - ThuÕ thu nhëp ho n l¹i ph i tr îc ph n lo¹i lµ nî dµi h¹n. 8. Nguyªn t¾c ghi nhën vèn chñ së h u Vèn Çu t cña chñ së h u îc ghi nhën theo sè vèn thùc gãp cña chñ së h u. Lîi nhuën sau thuõ ch a ph n phèi lµ sè lîi nhuën tõ c c ho¹t éng cña doanh nghiöp sau khi trõ 18

12 C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt Quý I n m 2011 c c kho n iòu chønh do p dông håi tè thay æi chýnh s ch kõ to n vµ iòu chønh håi tè sai sãt träng yõu cña c c n m tr íc. 9. Nguyªn t¾c ghi nhën doanh thu: 9.1. Doanh thu b n hµng îc ghi nhën khi ång thêi tháa m n c c iòu kiön sau: - PhÇn lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liòn víi quyòn së h u s n phèm hoæc hµng hãa îc chuyón giao cho ng êi mua; - C«ng ty kh«ng cßn n¾m gi quyòn qu n lý hµng hãa nh ng êi së h u hµng hãa hoæc quyòn kióm so t hµng hãa; - Doanh thu îc x c Þnh t ng èi ch¾c ch¾n; - C«ng ty thu îc hoæc sï thu îc lîi Ých kinh tõ tõ giao dþch b n hµng; - X c Þnh îc chi phý liªn quan Õn giao dþch b n hµng Doanh thu cung cêp dþch vô îc ghi nhën khi kõt qu cña giao dþch ã îc x c Þnh mét c ch ng tin cëy. Tr êng hîp viöc cung cêp dþch vô liªn quan Õn nhiòu kú th doanh thu îc ghi nhën trong kú theo kõt qu phçn c«ng viöc hoµn thµnh vµo ngµy lëp B ng C n èi kõ to n cña kú ã. KÕt qu cña giao dþch cung cêp dþch vô îc x c Þnh khi tháa m n c c iòu kiön sau: - Doanh thu îc x c Þnh t ng èi ch¾c ch¾n; - Cã kh n ng thu îc lîi Ých kinh tõ tõ giao dþch cung cêp dþch vô ã; - X c Þnh îc phçn c«ng viöc hoµn thµnh vµo ngµy lëp B ng c n èi kõ to n; - X c Þnh îc chi phý ph t sinh cho giao dþch vµ chi phý Ó hoµn thµnh giao dþch cung cêp dþch vô ã Doanh thu ho¹t éng tµi chýnh: Doanh thu ph t sinh tõ tiòn l i, lîi nhuën îc chia vµ c c kho n doanh thu ho¹t éng tµi chýnh kh c îc ghi nhën khi tháa m n ång thêi hai iòu kiön sau: Cã kh n ng thu îc lîi Ých kinh tõ tõ giao dþch ã; Doanh thu îc x c Þnh t ng èi ch¾c ch¾n. 10. Nguyªn t¾c vµ ph ng ph p ghi nhën chi phý tµi chýnh: C c kho n chi phý îc ghi nhën vµo chi phý tµi chýnh gåm: - Chi phý hoæc c c kho n lç liªn quan Õn c c ho¹t éng Çu t tµi chýnh; - Chi phý i vay vèn; - C c kho n lç do thay æi tû gi hèi o i cña c c nghiöp vô ph t sinh liªn quan Õn ngo¹i tö; C c kho n trªn îc ghi nhën theo tæng sè ph t sinh trong kú, kh«ng bï trõ víi doanh thu ho¹t éng tµi chýnh. 11. Nguyªn t¾c chuyón b o c o tµi chýnh cña cë së ho¹t éng t¹i n íc ngoµi khi hîp nhêt B o c o tµi chýnh Tµi s n vµ nî ph i tr (c kho n môc tiòn tö vµ phi tiòn tö) cña c së ë n íc ngoµi îc quy æi theo tû gi cuèi kú khi hîp nhêt B o c o tµi chýnh. C c kho n môc vò doanh thu, thu nhëp kh c vµ chi phý cña c së ë n íc ngoµi îc quy æi theo tû gi t¹i ngµy giao dþch khi hîp nhêt B o c o tµi chýnh. 12. Ph ng ph p lëp b o c o tµi chýnh hîp nhêt: B o c o tµi chýnh cña c«ng ty mñ vµ c c c«ng ty con sï îc hîp nhêt theo tõng kho n môc b»ng c ch céng c c kho n t ng ng cña tµi s n, nî ph i tr, vèn chñ së h u, doanh thu, thu nhëp kh c vµ chi phý. 19

13 C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt Quý I n m 2011 Gi trþ ghi sæ kho n Çu t cña c«ng ty mñ trong tõng c«ng ty con vµ phçn vèn cña c«ng ty mñ trong vèn chñ së h u cña c«ng ty con ph i îc lo¹i trõ. Lîi Ých cña cæ «ng thióu sè trong tµi s n thuçn cña c«ng ty con bþ hîp nhêt îc x c Þnh vµ tr nh bµy trªn B ng c n èi kõ to n hîp nhêt thµnh mét chø tiªu riªng biöt t ch khái phçn nî ph i tr vµ phçn vèn chñ së h u cña cæ «ng cña c«ng ty mñ. C c giao dþch gi a c c n vþ trong cïng TËp oµn, bao gåm c c kho n doanh thu, c c kho n chi phý, cæ tøc îc lo¹i trõ. C c kho n l i hoæc lç ch a thùc hiön tõ c c giao dþch néi bé n»m trong gi trþ cßn l¹i cña tµi s n, nh hµng tån kho vµ tµi s n cè Þnh còng îc lo¹i trõ. Sè d c c kho n môc ph i thu, ph i tr trªn B ng c n èi kõ to n gi a c c n vþ trong TËp oµn îc lo¹i trõ. 20

14 Sè 352 êng Gi i Phãng - Thanh Xu n - Hμ Néi Quý I n m 2011 Tμi s n ChØ tiªu b ng c n èi kõ to n hîp nhêt T¹i ngμy 31 th ng 03 n m 2011 n vþ týnh: ThuyÕt minh 31/03/ /01/2011 A. Tμi s n ng¾n h¹n 2,030,366,015,464 2,163,869,682,190 I. TiÒn vμ c c kho n t ng ng tiòn 27,433,860,664 57,093,666, TiÒn V.1 27,433,860,664 22,395,666, C c kho n t ng ng tiòn 34,698,000,000 II. C c kho n Çu t tμi chýnh ng¾n h¹n 32,806,222,928 42,701,943, Çu t ng¾n h¹n V.2 32,806,222,928 42,701,943, Dù phßng gi m gi Çu t ng¾n h¹n (*) 0 III. C c kho n ph i thu ng¾n h¹n 535,687,605, ,584,963, Ph i thu cña kh ch hμng 390,718,897, ,582,365, Tr tr íc cho ng êi b n 50,975,373,671 74,611,625, Ph i thu néi bé ng¾n h¹n 0 4. Ph i thu theo tiõn é kõ ho¹ch hîp ång x y dùng 0 5. C c kho n ph i thu ng¾n h¹n kh c V.3 93,993,334,138 76,390,973, Dù phßng ph i thu ng¾n h¹n khã ßi (*) 0 IV. Hμng tån kho 1,407,609,059,676 1,524,196,924, Hμng tån kho V.4 1,407,609,059,676 1,524,196,924, Dù phßng gi m gi hμng tån kho (*) 0 V. Tμi s n ng¾n h¹n kh c 26,829,266,964 36,292,184, Chi phý tr tr íc ng¾n h¹n 1,013,584,273 1,426,640, ThuÕ GTGT îc khêu trõ 15,931,532,772 5,497,476, ThuÕ vμ c c kho n kh c ph i thu Nhμ n íc V.5 7,109,412 2,205,647, Tμi s n ng¾n h¹n kh c 9,877,040,507 27,162,418,805 B. Tμi s n dμi h¹n 863,703,463, ,468,037,250 I. C c kho n ph i thu dμi h¹n Ph i thu dμi h¹n cña kh ch hμng 0 2. Vèn kinh doanh ë n vþ trùc thuéc 0 3. Ph i thu dμi h¹n néi bé 0 4. Ph i thu dμi h¹n kh c 0 5. Dù phßng ph i thu dμi h¹n khã ßi (*) 0 7

15 Sè 352 êng Gi i Phãng - Thanh Xu n - Hμ Néi Quý I n m 2011 b ng c n èi kõ to n hîp nhêt T¹i ngμy 31 th ng 03 n m 2011 n vþ týnh: ChØ tiªu ThuyÕt minh 31/03/ /01/2011 II. Tμi s n cè Þnh 824,461,440, ,815,640, Tμi s n cè Þnh h u h nh V.8 456,354,364, ,536,368,684 - Nguyªn gi 589,831,510, ,605,827,342 - Gi trþ hao mßn luü kõ (*) (133,477,145,992) (125,069,458,658) 2. Tμi s n cè Þnh thuª tμi chýnh Nguyªn gi 0 - Gi trþ hao mßn luü kõ (*) 0 3. Tμi s n cè Þnh v«h nh V.10 10,986,095,164 9,828,801,101 - Nguyªn gi 11,338,741,433 10,181,447,370 - Gi trþ hao mßn luü kõ (*) (352,646,269) (352,646,269) 4. Chi phý x y dùng c b n dë dang V ,120,980, ,450,470,797 III. BÊt éng s n Çu t Nguyªn gi 0 - Gi trþ hao mßn luü kõ (*) 0 IV. C c kho n Çu t tμi chýnh dμi h¹n 10,005,000,000 10,005,000, Çu t vμo c«ng ty con 2. Çu t vμo c«ng ty liªn kõt, liªn doanh 0 3. Çu t dμi h¹n kh c V.13 10,005,000,000 10,005,000, Dù phßng gi m gi Çu t tμi chýnh dμi h¹n (*) 0 V. Lîi thõ th ng m¹i 22,630,278,019 23,058,468,262 V. Tμi s n dμi h¹n kh c 6,606,745,425 7,588,928, Chi phý tr tr íc dμi h¹n V.14 4,383,750,039 5,314,386, Tμi s n thuõ thu nhëp ho n l¹i 2,222,995,386 2,274,542, Tμi s n dμi h¹n kh c 0 Tæng céng tμi s n 2,894,069,479,164 3,025,337,719,440 8

16 Sè 352 êng Gi i Phãng - Thanh Xu n - Hμ Néi Quý I n m 2011 Nguån vèn ChØ tiªu b ng c n èi kõ to n hîp nhêt T¹i ngμy 31 th ng 03 n m 2011 n vþ týnh: ThuyÕt minh 31/03/ /01/2011 A. Nî ph i tr 2,215,337,242,621 2,368,789,709,163 I. Nî ng¾n h¹n 2,007,476,233,449 2,151,735,349, Vay vμ nî ng¾n h¹n V.15 1,745,963,423,115 1,905,519,623, Ph i tr cho ng êi b n 206,256,414, ,414,479, Ng êi mua tr tiòn tr íc 18,309,697,896 67,407,934, ThuÕ vμ c c kho n ph i nép Nhμ n íc V.16 17,359,535,556 11,352,557, Ph i tr c«ng nh n viªn 2,435,432,454 4,584,272, Chi phý ph i tr V.17 10,520,421,419 2,971,834, Ph i tr néi bé 0 8. Ph i tr theo tiõn é kõ ho¹ch hîp ång x y dùng 0 9. C c kho n ph i tr, ph i nép ng¾n h¹n kh c V18 V.18 4,940,862,128 8,688,512, Dù phßng ph i tr ng¾n h¹n Quü khen th ëng phóc lîi 1,690,446,429 1,796,136,429 II. Nî dμi h¹n 207,861,009, ,054,359, Ph i tr dμi h¹n ng êi b n 32,169,783,372 42,169,783, Ph i tr dμi h¹n néi bé 0 3. Ph i tr dμi h¹n kh c 0 4. Vay vμ nî dμi h¹n V ,691,225, ,884,576, ThuÕ thu nhëp ho n l¹i ph i tr 0 6. Dù phßng trî cêp mêt viöc lμm 0 7. Dù phßng ph i tr dμi h¹n 0 B. Nguån vèn chñ së h u 622,571,148, ,392,840,534 I. Nguån vèn chñ së h u V ,571,148, ,392,840, Vèn Çu t cña chñ së h u 550,000,000, ,000,000, ThÆng d vèn cæ phçn 0 3. Vèn kh c cña chñ së h u 0 4. Cæ phiõu ng n quü 0 5. Chªnh löch nh gi l¹i tμi s n 0 6. Chªnh löch tû gi hèi o i 23,542,849,675 24,633,057, Quü Çu t ph t trión 1,024,440,553 1,024,440, Quü dù phßng tμi chýnh 995,774, ,774, Quü kh c thuéc vèn chñ së h u Lîi nhuën ch a ph n phèi 47,008,083,717 24,739,567, Nguån vèn Çu t XDCB 0 9

17 Sè 352 êng Gi i Phãng - Thanh Xu n - Hμ Néi Quý I n m 2011 ChØ tiªu b ng c n èi kõ to n hîp nhêt T¹i ngμy 31 th ng 03 n m 2011 n vþ týnh: ThuyÕt minh 31/03/ /01/2011 II. Nguån kinh phý vμ quü kh c Nguån kinh phý 0 2. Nguån kinh phý h nh thμnh TSC 0 c. lîi Ých cña cæ «ng thióu sè VII.1 56,161,087,625 55,155,169,743 Tæng céng nguån vèn 2,894,069,479,164 3,025,337,719,440 0 C c chø tiªu ngoμi b ng c n èi kõ to n Hîp nhêt T¹i ngμy 31 th ng 03 n m 2011 ChØ tiªu ThuyÕt minh Sè cuèi kú Sè Çu kú 1. Tμi s n thuª ngoμi 2. VËt t, hμng hãa nhën gi hé, nhën gia c«ng 3. Hμng hãa nhën b n hé, nhën ký göi, ký c îc 4. Nî khã ßi xö lý 5. Ngo¹i tö c c lo¹i (USD) 656, ,536, (EURO) (LAK) 890,858,200 1,489,265,093 (CNY) Dù to n chi sù nghiöp, dù n Hμ néi, ngμy 20 th ng 05 n m 2011 KÕ to n tr ëng Tæng Gi m èc Hμ ThÞ Kim Thoa NguyÔn V n An 10

18 Sè 352 êng Gi i Phãng - Thanh Xu n - Hμ Néi Quý I n m 2011 ChØ tiªu kõt qu ho¹t éng kinh doanh hîp nhêt Quý I n m 2011 ThuyÕt minh Quý nμy n m nay Quý nμy n m tr íc y n m Õn cuèi quý nμy (n m nay) y n m Õn cuèi quý nμy (n m tr íc) 1. Doanh thu b n hμng vμ cung cêp dþch vô VI ,298,092, ,298,092, C c kho n gi m trõ VI Doanh thu thuçn vò b n hμng vμ cung cêp dþch vô VI ,298,092, ,298,092, Gi vèn hμng b n VI ,565,278, ,565,278, Lîi nhuën gép vò b n hμng vμ cung cêp dþch vô 95,732,813,779 95,732,813, Doanh thu ho¹t éng tμi chýnh VI.29 8,834,723,121 8,834,723, Chi phý tμi chýnh VI.30 56,480,199,187 56,480,199,187 Trong ã: Chi phý l i vay 45,405,704,165 45,405,704, Chi phý b n hμng 9,508,266,012 9,508,266, Chi phý qu n lý doanh nghiöp 14,138,710,366 14,138,710, Lîi nhuën thuçn tõ ho¹t éng kinh doanh 24,440,361,335 24,440,361, Thu nhëp kh c 2,399,483,517 2,399,483, Chi phý kh c 1,402,115,133 1,402,115, Lîi nhuën kh c 997,368, ,368, L i hoæc lç trong c«ng ty liªn kõt, liªn doanh 15. Tæng lîi nhuën kõ to n tr íc thuõ 25,437,729,719 25,437,729, Chi phý thuõ thu nhëp doanh nghiöp hiön hμnh VI.31 2,179,437,030 2,179,437, Chi phý thuõ thu nhëp doanh nghiöp ho n l¹i VI.32 84,450,136 84,450, Lîi nhuën sau thuõ thu nhëp doanh nghiöp 23,173,842,553 23,173,842, Lîi nhuën sau thuõ cña cæ «ng thióu sè 905,326, ,326, Lîi nhuën sau thuõ cña cæ «ng cña C«ng ty mñ 22,268,516,459 22,268,516, L i c b n trªn cè phiõu Hμ néi, ngμy 20 th ng 05 n m 2011 KÕ to n tr ëng Tæng Gi m èc Hμ ThÞ Kim Thoa NguyÔn V n An 11

19 Sè 352 êng Gi i Phãng - Thanh Xu n - Hμ Néi Quý I n m 2011 ChØ tiªu I. L u chuyón tiòn tõ ho¹t éng kinh doanh B o c o l u chuyón tiòn tö hîp nhêt Quý I N m 2011 (Theo ph ng ph p gi n tiõp) ThuyÕt minh Lòy kõ tõ Çu n m Õn cuèi quý nμy (n m nay) n vþ týnh: Lòy kõ tõ Çu n m Õn cuèi quý nμy (n m tr íc) 1. Lîi nhuën tr íc thuõ 25,437,729, iòu chønh cho c c kho n 55,082,517,508 - KhÊu hao tμi s n cè Þnh 9,676,813,343 - C c kho n dù phßng - L i, lç chªnh löch tû gi hèi o i ch a thùc hiön - L i, lç tõ ho¹t éng Çu t - Chi phý L i vay 45,405,704, Lîi nhuën tõ ho¹t éng kinh doanh tr íc thay æi vèn l u éng 80,520,247,227 - T ng, gi m c c kho n ph i thu (23,052,781,141) - T ng, gi m hμng tån kho 116,587,865,320 - T ng, gi m c c kho n ph i tr (kh«ng kó l i vay ph i tr, thuõ thu nhëp doanh nghiöp ph i nép) (36,864,278,863) - T ng, gi m chi phý tr tr íc 1,343,692,788 - TiÒn l i vay tr (34,356,951,200) - ThuÕ thu nhëp doanh nghiöp nép (155,896,210) - TiÒn thu kh c tõ ho¹t éng kinh doanh 86,423,689,521 - TiÒn chi kh c cho ho¹t éng kinh doanh (55,546,109,914) L u chuyón tiòn thuçn tõ ho¹t éng kinh doanh 134,899,477,528 II. L u chuyón tiòn tõ ho¹t éng Çu t 1. TiÒn chi Ó mua s¾m, x y dùng TSC vμ c c tμi s n dμi h¹n kh c (5,468,343,075) 2. TiÒn thu tõ thanh lý, nh îng b n TSC vμ c c tμi s n dμi h¹n kh c 1,465,996, TiÒn chi cho vay, mua c c c«ng cô nî cña n vþ kh c 4. TiÒn thu håi cho vay, b n l¹i c c c«ng cô nî cña n vþ kh c 5. TiÒn chi Çu t gãp vèn vμo n vþ kh c 6. TiÒn thu håi Çu t gãp vèn vμo n vþ kh c 7. TiÒn thu l i cho vay, cæ tøc vμ lîi nhuën îc chia 104,135,840 L u chuyón tiòn thuçn tõ ho¹t éng Çu t (3,898,210,641) 12

20 Sè 352 êng Gi i Phãng - Thanh Xu n - Hμ Néi Quý I n m 2011 ChØ tiªu B o c o l u chuyón tiòn tö hîp nhêt Quý I N m 2011 (Theo ph ng ph p gi n tiõp) ThuyÕt minh Lòy kõ tõ Çu n m Õn cuèi quý nμy (n m nay) n vþ týnh: Lòy kõ tõ Çu n m Õn cuèi quý nμy (n m tr íc) III. L u chuyón tiòn tõ ho¹t éng tμi chýnh 1. TiÒn thu tõ ph t hμnh cè phiõu, nhën vèn gãp cña chñ së h u 2. TiÒn chi tr vèn gãp cho c c chñ së h u, mua l¹i cæ phiõu cña doanh nghiöp ph t hμnh 3. TiÒn vay ng¾n h¹n, dμi h¹n nhën îc 1,105,956,452, TiÒn chi tr nî gèc vay (1,264,706,002,841) 5. TiÒn chi tr nî thuª tμi chýnh 6. Cæ tøc, lîi nhuën tr cho chñ së h u L u chuyón tiòn thuçn tõ ho¹t éng tμi chýnh (158,749,550,480) L u chuyón tiòn thuçn trong kú (27,748,283,593) TiÒn vμ t ng ng tiòn Çu kú 57,093,666,094 nh h ëng cña thay æi tû gi hèi o i quy æi ngo¹i tö (1,911,521,837) TiÒn vμ t ng ng tiòn cuèi kú 27,433,860,664 Hμ néi, ngμy 20 th ng 05 n m 2011 KÕ to n tr ëng Tæng Gi m èc Hμ ThÞ Kim Thoa NguyÔn V n An 13

21 Sè 352 êng Gi i Phãng - Thanh Xu n - Hμ Néi Quý I n m 2011 V. Th«ng tin bæ sung cho c c kho n môc tr nh bμy trong B ng c n èi kõ to n hîp nhêt 1. TiÒn Cuèi kú Çu kú TiÒn mæt 9,737,909,823 5,611,205,342 TiÒn göi ng n hμng 17,695,950,841 16,784,460,752 TiÒn ang chuyón Céng 27,433,860,664 22,395,666, C c kho n Çu t tμi chýnh ng¾n h¹n Cuèi kú Çu kú TiÒn göi cã kú h¹n (*) 32,806,222,928 42,691,000,000 Çu t ng¾n h¹n kh c 10,943,513 Dù phßng gi m gi Çu t ng¾n h¹n Céng 32,806,222,928 42,701,943,513 (*) TiÒn göi cã kú h¹n Ó b o m c c kho n vay cña Ng n hμng 3. C c kho n ph i thu ng¾n h¹n kh c Cuèi kú Çu kú Ph i thu BHXH, BHYT, BHTN 44,356,788 45,593,050 Ph i thu c«ng ty CP X y dùng vò m în hμng 51,855,919,420 51,855,919,420 Ph i thu c n bé c«ng nh n viªn 135,490, ,484,240 T¹m øng tiòn GPMB cho Ban GPMB huyön L m Hμ L I tiòn göi cã kú h¹n 1,521,497,008 Ph i thu vò thùc hiön dù n UTZ 604,050, ,050,925 Ph i thu kh c 41,353,516,938 22,174,428,368 Céng 93,993,334,138 76,390,973, Hμng tån kho Cuèi kú Çu kú Nguyªn liöu, vët liöu 86,800,976,753 99,824,676,333 C«ng cô, dông cô 1,567,856,333 1,975,680,222 Chi phý s n xuêt kinh doanh dë dang 109,663,651, ,955,363,351 Thμnh phèm 421,390,897, ,372,517,373 Hμng ho 744,198,613, ,986,820,470 Hμng göi b n 43,987,064,322 48,081,867,247 Céng gi gèc hμng tån kho 1,407,609,059,676 1,524,196,924,996 21

22 Sè 352 êng Gi i Phãng - Thanh Xu n - Hμ Néi Quý I n m ThuÕ vμ c c kho n ph i thu Nhμ n íc Cuèi kú Çu kú ThuÕ thu nhëp doanh nghiöp nép thõa 7,109,412 2,205,647,480 C c kho n kh c ph i thu Nhμ n íc Céng 7,109,412 2,205,647, Tμi s n cè Þnh h u h nh (chi tiõt theo phô lôc 1) 10. Tμi s n cè Þnh v«h nh (chi tiõt theo phô lôc 2) 11. Chi phý x y dùng c b n dë dang Cuèi kú Çu kú PhÇn mòm qu n lý 1,930,651,581 1,930,651,581 Dù n nhμ m y s n xuêt ph n vi sinh L m ång 6,431,145,090 6,431,145,090 Dù n ë S n La 33,876,442,782 33,876,442,782 Söa ch a lín 421,058, ,058,415 Dù n ë Bu«n Mª Thuét 39,331,537,412 39,331,537,412 Nhμ m y chõ biõn cμ phª H íng T n 5,064,034,870 5,064,034,870 Dù n nhμ m y chõ biõn cμ phª vμ trång cμ phª t¹i Lμo 113,568,183, ,897,673,469 Dù n ë M êng ng 45,391,730,928 45,391,730,928 Dù n ph n vi sinh NghÖ An 1,422,507,836 1,422,507,836 Trång cao su bªn Lμo 82,079,317,588 82,079,317,588 Trång cμ phª 27,365,574,958 27,365,574,958 C c c«ng tr nh kh c 238,795, ,795,868 Céng 357,120,980, ,450,470, Çu t dμi h¹n kh c Cuèi kú Çu kú Tr i phiõu chýnh phñ 5,000,000 5,000,000 TiÒn göi kú h¹n trªn 1 n m (*) 10,000,000,000 10,000,000,000 Çu t dμi h¹n kh c Céng 10,005,000,000 10,005,000,000 (*) TiÒn göi cã kú h¹n Ó b o m c c kho n vay cña Ng n hμng 14. Chi phý tr tr íc dμi h¹n Cuèi kú Çu kú C«ng cô dông cô 2,614,202,006 3,349,338,814 L i mua thiõt bþ tr chëm 312,873, ,873,603 Chi phý tr tr íc dμi h¹n kh c 1,456,674,430 1,652,173,879 Céng 4,383,750,039 5,314,386,296 22

23 Sè 352 êng Gi i Phãng - Thanh Xu n - Hμ Néi Quý I n m Vay vμ nî ng¾n h¹n Cuèi kú Çu kú Vay ng¾n h¹n 1,645,963,423,115 1,805,519,623,004 Nî dμi h¹n h¹n Õn h¹n tr 0 Tr i phiõu chuyón æi 100,000,000, ,000,000,000 Céng 1,745,963,423,115 1,905,519,623, ThuÕ vμ c c kho n ph i nép Nhμ n íc Cuèi kú Çu kú ThuÕ gi trþ gia t ng 10,331,249,010 6,103,707,771 ThuÕ xuêt nhëp khèu 0 ThuÕ nhμ Êt vμ tiòn thuª Êt 0 ThuÕ thu nhëp doanh nghiöp 7,024,234,148 5,244,797,118 ThuÕ thu nhëp c nh n 4,052,398 4,052,398 Céng 17,359,535,556 11,352,557, Chi phý ph i tr Cuèi kú Çu kú L i vay ph i tr 10,462,254,753 2,913,667,449 Chi phý ph i tr kh c 58,166,666 58,166,666 Céng 10,520,421,419 2,971,834, C c kho n ph i tr ph i nép kh c Cuèi kú Çu kú Kinh phý c«ng oμn 85,650,033 85,650,033 B o hióm x héi 144,500, ,965,352 B o hióm y tõ 35,682,522 41,905,574 C c kho n ph i tr kh c 4,675,029,548 8,338,991,287 Céng 4,940,862,128 8,688,512, Nî vμ vay dμi h¹n Cuèi kú Çu kú Vay ng n hμng 175,691,225, ,884,576,400 Vay èi t îng kh c 0 Céng 175,691,225, ,884,576,400 23

24 Sè 352 êng Gi i Phãng - Thanh Xu n - Hμ Néi Quý I n m Vèn chñ së h u a. B ng èi chiõu biõn éng cña vèn chñ së h u (xem phô lôc 3) b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Cuèi kú Çu kú Vốn góp của Nhà nước Vốn góp của các đối tượng khác 550,000,000, ,000,000,000 Cộng 550,000,000, ,000,000,000 c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu Cuèi kú Çu kú Vốn góp đầu năm 550,000,000, ,000,000,000 Vốn góp tăng trong năm 200,000,000,000 Vốn góp giảm trong năm Vốn góp Cuối kỳ 550,000,000, ,000,000,000 Cổ tức, lợi nhuận đã chia 0 0 d. Cổ phiếu Cuèi kú Çu kú Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 55,000,000 55,000,000 Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 55,000,000 55,000,000 Cổ phiếu phổ thông 55,000,000 55,000,000 Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu được mua lại Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 55,000,000 55,000,000 Cổ phiếu phổ thông 55,000,000 55,000,000 Cổ phiếu ưu đãi Mệnh giá cổ phiếu: đồng/ cổ phiếu VI. Th«ng tin bæ sung cho c c kho n môc tr nh bμy B o c o kõt qu kinh doanh 25. Tæng Doanh thu b n hμng vμ cung cêp dþch vô Cuèi kú Çu kú Doanh thu b n hμng 706,166,122,020 2,214,783,338,479 Doanh thu cung cêp dþch vô 131,970,376 12,686,423,481 Céng 706,298,092,396 2,227,469,761,960 24

25 Sè 352 êng Gi i Phãng - Thanh Xu n - Hμ Néi Quý I n m C c kho n gi m trõ doanh thu Cuèi kú Çu kú Hμng b n bþ tr l¹i 1,961,750 ThuÕ xuêt khèu Céng 0 1,961, Doanh thu thuçn Cuèi kú Çu kú Doanh thu b n hμng 706,166,122,020 2,214,781,376,729 Doanh thu cung cêp dþch vô 131,970,376 12,686,423,481 Céng 706,298,092,396 2,227,467,800, Gi vèn hμng b n Cuèi kú Çu kú Gi vèn cña hμng hãa b n 160,717,253, ,164,252,697 Gi vèn cña thành phèm b n 448,042,213,390 1,396,382,531,408 Gi vèn cña dþch vô cung cêp 1,805,811,836 5,793,270,293 Céng 610,565,278,617 1,896,340,054, Doanh thu ho¹t éng tμi chýnh Cuèi kú Çu kú L i tiòn göi, tiòn cho vay 954,825,255 3,884,748,569 Chªnh löch tû gi thùc hiön 7,410,942,645 24,977,108,322 Chªnh löch tû gi ch a thùc hiön 5,196,660,891 L i thþ tr êng t ng lai 5,198,783,763 Doanh thu ho¹t éng tμi chýnh kh c 468,955,221 1,969,814,803 Céng 8,834,723,121 41,227,116, Chi phý tμi chýnh Cuèi kú Çu kú L i tiòn vay 45,405,704, ,315,933,036 Lç thþ tr êng t ng lai 256,585,222 3,786,238,935 Lç chªnh löch tû gi thùc hiön 9,585,651,466 24,966,425,210 Lç chªnh löch tû gi ch a thùc hiön 63,490,105 Chi phý tμi chýnh kh c 1,232,258,334 2,664,613,025 Céng 56,480,199, ,796,700,311 25

26 Sè 352 êng Gi i Phãng - Thanh Xu n - Hμ Néi Quý I n m Chi phý thuõ thu nhëp doanh nghiöp hiön hμnh Cuèi kú Çu kú Chi phý thuõ thu nhëp doanh nghiöp týnh trªn thu nhëp chþu thuõ n m hiön hμnh iòu chønh chi phý thuõ thu nhëp doanh nghiöp cña c c n m tr íc vμo chi phý thuõ thu nhëp hiön hμnh Cuèi n m Tæng chi phý thuõ thu nhëp doanh nghiöp hiön hμ h 2,179,437,030 13,566,574,349 2,179,437,030 13,566,574, Chi phý thuõ thu nhëp doanh nghiöp ho n l¹i Cuèi kú Çu kú - Chi phý thuõ thu nhëp doanh nghiöp ho n l¹i ph t sinh tõ c c kho n chªnh löch t¹m thêi ph i chþu thuõ - Chi phý thuõ thu nhëp doanh nghiöp ho n l¹i ph t sinh tõ viöc hoμn nhëp tμi s n thuõ thu nhëp ho n l¹i - Thu nhëp thuõ thu nhëp doanh nghiöp ho n l¹i ph t sinh tõ c c kho n chªnh löch t¹m thêi îc khêu trõ Thu nhëp thuõ thu nhëp doanh nghiöp ho n l¹i ph t sinh tõ c c kho n lç týnh thuõ vμ u i thuõ ch a sö dông - Thu nhëp thuõ thu nhëp doanh nghiöp ho n l¹i ph t sinh tõ viöc hoμn nhëp thuõ thu nhëp ho n l¹i ph i tr 84,450, ,800,543 (2,612,342,653) Tæng chi phý thuõ thu nhëp doanh nghiöp ho n l¹i 84,450,136 (2,274,542,110) VII. Nh ng th«ng tin kh c Cuèi kú Çu kú Sè liöu so s nh lμ sè liöu trªn B ng c n èi kõ to n hîp nhêt t¹i ngμy 31/12/2010 îc kióm to n bëi C«ng ty TNHH T vên KÕ to n vμ KiÓm to n ViÖt Nam, sè liöu nμy îc ph n lo¹i l¹i cho phï hîp víi sè liöu so s nh cña Cuèi n m. Hμ néi, ngμy 20 th ng 05 n m 2011 KÕ to n tr ëng Tæng Gi m èc Hμ ThÞ Kim Thoa NguyÔn V n An 26

27 Sè 352 êng Gi i Phãng - Thanh Xu n - Hμ Néi Quý I n m 2011 Phô lôc 1 8. T ng gi m tμi s n cè Þnh h u h nh n vþ týnh: ång ChØ tiªu Nhμ cöa, vët kiõn tróc M y mãc thiõt bþ Ph ng tiön vën t i ThiÕt bþ dông cô qu n lý Tμi s n cè Þnh kh c Tæng céng TSC h u h nh Nguyªn gi TSC Sè d 01/01/ ,820,808, ,366,852,917 37,377,061,223 3,433,789,687 32,607,315, ,605,827,342 T ng trong kú 0 5,527,533, ,527,533,933 - Do mua s¾m 1,055,623,933 1,055,623,933 - XDCB 4,471,910,000 4,471,910,000 - T ng kh c 0 Gi m trong kú 0 0 2,301,850, ,301,850,877 - Thanh lý TSC, nh îng b n 0 2,301,850, ,301,850,877 - Gi m kh c 0 0 Sè d 31/03/ ,820,808, ,894,386,850 35,075,210,346 3,433,789,687 32,607,315, ,831,510,398 Hao mßn TSC Sè d 01/01/ ,680,864,896 74,336,608,195 13,568,668,921 1,704,964,564 1,778,352, ,069,458,658 T ng trong kú 3,215,427,785 4,979,687,685 1,007,146, ,277, ,274,369 9,676,813,343 - Do trých khêu hao TSC 3,215,427,785 4,979,687,685 1,007,146, ,277, ,274,369 9,676,813,343 - T ng kh c Gi m trong kú 0 80,000,000 1,189,126, ,269,126,009 - Thanh lý TSC, nh îng b n 80,000,000 1,189,126, ,269,126,009 - Gi m kh c 0 0 Sè d 31/03/ ,896,292,681 79,236,295,880 13,386,689,143 1,830,241,837 2,127,626, ,477,145,992 Gi trþ cßn l¹i Sè d 01/01/ ,139,943, ,030,244,722 23,808,392,302 1,728,825,123 30,828,963, ,536,368,684 Sè d 31/03/ ,924,515, ,658,090,970 21,688,521,203 1,603,547,850 30,479,688, ,354,364,406 27

28 Sè 352 êng Gi i Phãng - Thanh Xu n - Hμ Néi Quý I n m 2011 Phô lôc 3 a. B ng èi chiõu biõn éng cña vèn chñ së h u Đơn vị tính: VND ChØ tiªu Vèn Çu t cña chñ së h u Chªnh löch tû gi hèi o i Quü Çu t ph t trión Quü dù phßng tμi chýnh Lîi nhuën ch a ph n phèi Sè d Çu n m tr íc 350,000,000,000 7,092,851, ,101, ,094, ,920,988 T ng vèn trong n m tr íc 200,000,000,000 L i trong n m tr íc 34,801,926,480 T ng kh c 24,633,057,750 1,078,217,554 1,007,732,186 0 Gi m vèn trong n m tr íc 0 Lç trong n m tr íc 0 Gi m kh c (7,092,851,845) (1,027,878,501) (1,008,051,379) (10,597,280,210) Sè d cuèi n m tr íc 550,000,000,000 24,633,057,750 1,024,440, ,774,973-24,739,567,258 T ng vèn trong n m nay L i trong n m nay 22,268,516,459 T ng kh c 23,542,849,675 Gi m vèn trong n m nay Lç trong n m nay Gi m kh c (24,633,057,750) Sè d cuèi n m nay 550,000,000,000 23,542,849,675 1,024,440, ,774,973 47,008,083,717 28

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

Annual report V 2004.qxd

Annual report V 2004.qxd Military Bank 2 3 Military Bank Annual report Néi dung / contents Giíi thiöu chung vò ng n hµng Background Sè liöu tµi chýnh giai o¹n 1994-2004 Financial highlight from 1994-2004 M«h nh tæ chøc Organizational

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx . Häc viön Ng n hµng Phßng µo T¹o Häc Kú 1 - N m Häc 17-18 XÐt iòu kiön tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng H VHVL - KÕ to n (LTD11TKT) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 5.00 MÉu In D7080B1 Trang

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

C«ng ty cæ phçn bao b nhùa sμi gßn saplastic Þa chø: êng sè 10, KCN T n B nh, Q. T n Phó, TP Hå ChÝ Minh iön tho¹i: Fax: B

C«ng ty cæ phçn bao b nhùa sμi gßn saplastic Þa chø: êng sè 10, KCN T n B nh, Q. T n Phó, TP Hå ChÝ Minh iön tho¹i: Fax: B C«ng ty cæ phçn bao b nhùa sμi gßn saplastic Þa chø: êng sè 10, KCN T n B nh, Q. T n Phó, TP Hå ChÝ Minh iön tho¹i: 0838 162 767 - Fax: 0838 155 262 B o c o tμi chýnh Cña C«ng ty cæ phçn bao b nhùa Sμi

Chi tiết hơn

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si phßng thi sè: 1 1 CH0001 Hoµng B o An 10.04.1993 Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 2 CH0002 L ng ThÞ An 06.05.1995 L¹ng S n N DT KV1 3 CH0003 Ph¹m ThÞ An 24.06.1974 Th i Nguyªn N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 4 CH0004

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T

NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. Trong một bảng phải chọn ít nhất 1 dòng nhưng không

Chi tiết hơn

COÂNG TY COÅ PHAÀN PHAÂN BOÙN MIEÀN NAM

COÂNG TY COÅ PHAÀN PHAÂN BOÙN MIEÀN NAM COÂNG TY COÅ PHAÀN PHAÂN BOÙN MIEÀN NAM 125B Caùch Maïng Thaùng 8 Quaän 3 TP. Hồ Chí Minh ÑT: (08) 38325889 / 38393931 Fax 38322807 BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH (Cho kỳ kế toán từ 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016)

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

Microsoft Word TCN doc

Microsoft Word TCN doc Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam Bé giao th«ng vën t i Tiªu chuèn ngµnh Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng Yªu cçu kü thuët Ph ng ph p kióm tra 22 Tcn 255-1999 Cã hiöu lùc tõ: 25/02/1999 (Ban hµnh kìm theo QuyÕt

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

Huongdan Thu tuc Chuan bi va Thuc hien Du an ADB tai Viet Nam

Huongdan Thu tuc Chuan bi va Thuc hien Du an ADB tai Viet Nam HTKT sè 3476-VIE 3 Lêi nãi Çu Nh»m hç trî cho c«ng cuéc c i c ch nòn kinh tõ vµ x héi cña ViÖt Nam, týnh Õn cuèi n m 2001, céng ång c c nhµ tµi trî quèc tõ cam kõt tµi trî hç trî ph t trión chýnh thøc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc huyªn Ò : Tø gi c néi tiõp inh V n nh Tr êng THPT guyôn Trung Trùc, Tri T«n, n Giang Tø gi c néi tiõp lμ mét kiõn thøc kh c b n vμ quan träng cña ch ng tr nh h nh häc THS, nã cã nhiòu øng dông trong viöc

Chi tiết hơn

ch13-bai tiet

ch13-bai tiet Ch ng 13 Sinh lý bµi tiõt Th i c c sp cuèi cïng T C, c c chêt k 0 tham gia T C (muèi, chêt éc, thuèc ) gäi lµ chêt bµi tiõt. T/d: + Duy tr æn Þnh ph, Ptt, c n b»ng néi m«i (m u) + Th i c c chêt éc (urª,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC INH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC THÁNG 5/ MÔN THI: TOÁN INH TẾ (Thời gian làm bài: 8 phút) BYDecisin s Blg:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Mau 05 - BC thay doi Nhan Su.doc

Microsoft Word - Mau 05 - BC thay doi Nhan Su.doc Mẫu CBTT/SGDCKHN-05 (Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN) C«ng ty Cæ PHÇN s«ng µ 1 -----***----- Số: 63 CT/TCKT

Chi tiết hơn