héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si"

Bản ghi

1 phßng thi sè: 1 1 CH0001 Hoµng B o An Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 2 CH0002 L ng ThÞ An L¹ng S n N DT KV1 3 CH0003 Ph¹m ThÞ An Th i Nguyªn N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 4 CH0004 Cao øc Hoµng Anh Th i Nguyªn N C«ng nghö sinh häc 5 CH0005 D ng ThÞ Quúnh Anh Cao B»ng N KV1 Qu n lý kinh tõ 6 CH0006 µo ThÞ Kim Anh H ng Yªn N 7 CH0007 Hµ Lan Anh Phó Thä N 8 CH0008 Hµ Lan Anh Th i Nguyªn N LL&PPDH Bé m«n VËt lý 9 CH0009 Hµ V n Anh Th i Nguyªn N Hãa v«c 10 CH0010 Hoµng ThÞ Ngäc Anh Th i Nguyªn N DT KV1 11 CH0011 Hoµng Tó Anh Th i Nguyªn N Þa lý häc ( Þa lý KT-XH) 12 CH0012 Lu n Hoµng Anh B¾c K¹n Nam KV1 Qu n lý kinh tõ 13 CH0013 NguyÔn øc Anh Th i Nguyªn Nam L m häc 14 CH0014 NguyÔn øc Anh L¹ng S n Nam DT KV1 Ng«n ng ViÖt Nam 15 CH0015 NguyÔn Quèc Anh Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 16 CH0016 NguyÔn ThÞ Lan Anh B¾c Ninh N Þa lý häc ( Þa lý KT-XH) 17 CH0017 NguyÔn ThÞ V n Anh B¾c Ninh N Gi o dôc häc (Gi o dôc TiÓu häc) 18 CH0019 Phan ThÞ Anh Th i B nh N Hãa v«c 19 CH0021 Ph¹m Ngäc Anh Hµ Giang Nam Khoa häc m«i tr êng 20 CH0022 TrÇn Ngäc Anh Th i Nguyªn N C«ng nghö sinh häc 21 CH0023 TrÇn ThÞ Quúnh Anh Th i Nguyªn N Hãa v«c 22 CH0024 TrÇn ThÞ Tó Anh Th i Nguyªn N 23 CH0025 NguyÔn ThÞ nh Hµ Néi N ¹i sè vµ lý thuyõt sè 23 thý sinh.

2 phßng thi sè: 2 1 CH0027 NguyÔn ViÖt B¾c Lµo Cai Nam Khoa häc m y týnh 2 CH0028 NguyÔn ThÞ BÕn B¾c K¹n N KV1 Hãa v«c 3 CH0029 Lª Quý Biªn Hßa B nh Nam KV1 Ch n nu«i 4 CH0030 NguyÔn Träng Biªn Th i Nguyªn Nam KV1 Qu n lý gi o dôc 5 CH0031 µo Thanh B nh Th i Nguyªn Nam 6 CH0032 oµn Thanh B nh Tuyªn Quang Nam Kü thuët c khý éng lùc 7 CH0033 Hoµng Thanh B nh Th i Nguyªn Nam KV1 Kü thuët iön 8 CH0034 L m Ngäc B nh Th i Nguyªn Nam KV1 Qu n lý kinh tõ 9 CH0035 L ng ThÞ B«ng Th i Nguyªn N DT KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 10 CH0036 D ng V n C ch Th i Nguyªn Nam LL&PPDH Bé m«n VËt lý 11 CH0037 Lª V n ChÊt VÜnh Phóc Nam Ngo¹i khoa 12 CH0038 inh ThÞ Thïy Chi Qu ng Ninh N 13 CH0039 L¹i Linh Chi Th i Nguyªn N KV135 S n khoa 14 CH0040 ç nh ChiÕn Tuyªn Quang Nam KV1 15 CH0041 Ng«ThÞ ChiÕn B¾c Ninh N Hãa v«c 16 CH0042 Ph¹m V n ChiÕn Hßa B nh Nam KV1 Ch n nu«i 17 CH0043 NguyÔn TiÕn ChiÓn Yªn B i Nam KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 18 CH0044 inh Hång Chinh Ninh B nh Nam Ph ng ph p To n s cêp 19 CH0045 N«ng Trung ChÝ L¹ng S n Nam DT KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 20 CH0046 inh Xu n Chung S n La Nam KV1 21 CH0047 Ph¹m N«ng Chung B¾c Th i Nam KV1 Qu n lý gi o dôc 22 CH0048 Vò nh Chung Yªn B i Nam KV1 Qu n lý gi o dôc 23 CH0049 Ma ThÞ Chuyªn B¾c K¹n N KV1 Qu n lý gi o dôc 24 CH0050 NguyÔn Xu n Chóc Th i Nguyªn Nam KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 25 CH0051 Hoµng V n C«ng L¹ng S n Nam DT KV1 Ngo¹i khoa 26 CH0052 LÎo TiÕn C«ng Hµ Giang Nam DT KV1 Y häc dù phßng 27 CH0053 NguyÔn ChÝ C«ng Hµ Giang Nam KV1 28 CH0054 NguyÔn Thµnh C«ng Ninh B nh Nam Ph ng ph p To n s cêp 29 CH0055 Ph¹m Thµnh C«ng H i Phßng Nam Ph ng ph p To n s cêp 30 CH0056 Vò øc C«ng Th i Nguyªn Nam L m häc 31 CH0057 Vi Kim Cóc Tuyªn Quang N DT KV1 32 CH0058 NguyÔn Ngäc C ng B¾c K¹n Nam DT KV1 Khoa häc c y trång 32 thý sinh.

3 phßng thi sè: 3 1 CH0059 Hoµng Minh C êng Hµ Giang Nam DT KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 2 CH0060 TrÇn Phó C êng Th i Nguyªn Nam C«ng nghö sinh häc 3 CH0061 TrÇn V n C êng Nam Þnh Nam 4 CH0062 Chu ThÞ DiÔm Th i Nguyªn N Kü thuët c khý 5 CH0063 Bïi ThÞ DiÖu Hßa B nh N DT KV1 Néi khoa 6 CH0064 NguyÔn ThÞ Minh DÞu Qu ng Ninh N 7 CH0065 TrÇn Ngäc Doanh Nam Þnh Nam 8 CH0066 NguyÔn Tr êng Du Nam Þnh Nam KV1 Kü thuët iön 9 CH0067 SÇm V n Du B¾c K¹n Nam KV1 Qu n lý gi o dôc 10 CH0068 LÒu Hång Du n Nam Þnh Nam 11 CH0070 inh ThÞ Kim Dung Ninh B nh N 12 CH0071 ç ThÞ Dung H ng Yªn N 13 CH0072 Lôc ThÞ Kim Dung B¾c Kan N 14 CH0073 NguyÔn ThÞ Dung Nam Þnh N LL&PPDH bé m«n to n 15 CH0074 NguyÔn ThÞ Ph ng Dung B¾c Ninh N 16 CH0075 NguyÔn ThÞ Thïy Dung Nam Þnh N Ph ng ph p To n s cêp 17 CH0076 NguyÔn Thu Dung Cao B»ng N 18 CH0077 Ph¹m ThÞ Ngäc Dung Ninh B nh N 19 CH0078 TrÞnh ThÞ Dung H ng Yªn N 20 CH0079 Vò ThÞ Kim Dung Qu ng Ninh N 21 CH0080 L¹i V n Duy Ninh B nh Nam 22 CH0081 TriÖu TrÇn Duy B¾c Th i Nam DT KV1 Qu n lý kinh tõ 23 CH0082 NguyÔn ThÞ Duyªn L¹ng S n N DT KV1 L m häc 24 CH0083 Ph¹m ThÞ Thóy Duyªn Ninh B nh N 25 CH0084 TriÖu ThÞ Duyªn B¾c K¹n N KV1 Qu n lý gi o dôc 26 CH0085 Hoµng V n Dòng Th i Nguyªn Nam Khoa häc m«i tr êng 27 CH0086 Hoµng V n Dòng B¾c K¹n Nam KV1 Qu n lý gi o dôc 28 CH0087 Ma nh Dòng Th i Nguyªn Nam DT KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 29 CH0088 Ph¹m Ngäc Dòng B¾c Th i Nam Kü thuët iön 29 thý sinh.

4 phßng thi sè: 4 1 CH0089 Ph¹m Trung Dòng H i D ng Nam Hãa v«c 2 CH0090 TrÇn Trung Dòng Tuyªn Quang Nam KV1 3 CH0091 ç ThÞ Thïy D ng Th i Nguyªn Nam Kü thuët K vµ T H (CN) 4 CH0093 NguyÔn H u D ng Ninh B nh Nam KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 5 CH0095 Ph¹m øc D ng Th i Nguyªn Nam Kü thuët c khý 6 CH0096 Hµ M¹nh ¹c B¾c Giang Nam 7 CH0097 MB Quang ¹i Th i Nguyªn Nam DT KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 8 CH0098 Ph¹m Duy ¹t H i Phßng Nam Ph ng ph p To n s cêp 9 CH0099 TrÇn Cao ¹t Ninh B nh Nam KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 10 CH0100 Lª Anh ng Phó Thä Nam Kü thuët c khý éng lùc 11 CH0101 ång ThÞ iöp Th i Nguyªn N KV1 LL&PPDH Bé m«n VËt lý 12 CH0102 ç ThÞ Ngäc iöp Ninh B nh N Con BB 13 CH0103 NguyÔn C«ng Ýnh Nam Þnh Nam con liöt sü 14 CH0104 TrÇn V n «ng H i Phßng Nam Ph ng ph p To n s cêp 15 CH0105 Vò Quang «ng Ninh B nh Nam Ph ng ph p To n s cêp 16 CH0106 Bïi V n é B¾c Giang Nam Nhi khoa 17 CH0107 Lª M¹nh øc Th i Nguyªn Nam C kü thuët 18 CH0108 NguyÔn Duy øc B¾c K¹n Nam DT KV1 Qu n lý kinh tõ 19 CH0109 NguyÔn nh øc Th i Nguyªn Nam C«ng nghö sinh häc 20 CH0110 NguyÔn Ngäc øc B¾c Giang Nam LL&PPDH bé m«n V n - TV 21 CH0111 Ph¹m Anh øc Yªn B i Nam KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 22 CH0112 Vò V n øc Nam Þnh Nam KV1 Kü thuët iön 23 CH0113 Vò ViÖt øc Th i Nguyªn Nam Ngo¹i khoa 24 CH0114 Th n ThÞ GÊm B¾c Giang N KV1 QLTN vµ m«i tr êng 25 CH0115 TrÇn ThÞ Hång GÊm B¾c Giang N KV1 26 CH0116 µo H ng Giang B¾c Ninh N Gi o dôc häc (Gi o dôc TiÓu häc) 27 CH0117 µo Thanh Giang Th i Nguyªn Nam Kinh tõ n«ng nghiöp 28 CH0118 Hµ Tr êng Giang L¹ng S n Nam DT KV1 To n øng dông 29 CH0119 Hoµng ThÞ H ng Giang Th i Nguyªn N 30 CH0120 KiÒu ThÞ Trµ Giang B¾c Ninh N Sinh häc thùc nghiöm 31 CH0121 Ng«ThÞ Hµ Giang S n La N Sinh th i häc 31 thý sinh.

5 phßng thi sè: 5 1 CH0122 NguyÔn ThÞ Giang Hµ Nam N To n øng dông 2 CH0123 NguyÔn ThÞ H ng Giang Nam Þnh N 3 CH0124 NguyÔn ThÞ H ng Giang Hßa B nh N Ch n nu«i 4 CH0125 NguyÔn ThÞ H ng Giang B¾c Ninh N LL&PPDH Bé m«n Sinh häc 5 CH0126 Ph¹m V n Giang Ninh B nh Nam KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 6 CH0127 Æng Nguyªn Gi p Yªn B i Nam 7 CH0128 NguyÔn nh Gi ng Th i Nguyªn Nam KV1 Kü thuët iön 8 CH0129 Chu ThÞ Thóy Hµ Th i Nguyªn N DT KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 9 CH0130 D ng NguyÖt Hµ Ninh B nh N 10 CH0131 Æng ThÞ Thu Hµ H i Phßng N Ph ng ph p To n s cêp 11 CH0132 inh ThÞ Thu Hµ Ninh B nh N Ph ng ph p To n s cêp 12 CH0133 Hoµng ThÞ Thu Hµ S n La N DT KV1 LL&PPDH Bé m«n Sinh häc 13 CH0134 Ma ThÞ Hµ Th i Nguyªn N DT KV1 Gi o dôc häc 14 CH0135 NguyÔn ¾c Hµ B¾c Ninh Nam 15 CH0136 NguyÔn ThÞ Hµ B¾c Giang N 16 CH0137 NguyÔn ThÞ Th o Hµ S n La N 17 CH0138 NguyÔn ThÞ Thu Hµ Ninh B nh N Ph ng ph p To n s cêp 18 CH0139 NguyÔn ThÞ Thu Hµ µ N½ng N KV1 Ph ng ph p To n s cêp 19 CH0140 NguyÔn ThÞ ViÖt Hµ Th i Nguyªn N KV1 Ph ng ph p To n s cêp 20 CH0141 NguyÔn Thu Hµ H i D ng N 21 CH0142 Ph¹m V n Hµ B¾c Giang Nam Ngo¹i khoa 22 CH0143 TrÇn ThÞ Hµ Qu ng Ninh N DT KV1 Gi o dôc häc (Gi o dôc TiÓu häc) 23 CH0144 TrÞnh ThÞ Thanh Hµ Tuyªn Quang N LL&PPDH Bé m«n Þa lý 24 CH0145 Vi ThÞ Hång Hµ Qu ng Ninh N LL&PPDH Bé m«n Þa lý 25 CH0146 Vò ThÞ BÝch Hµ Th i Nguyªn N KV1 Qu n lý kinh tõ 26 CH0147 inh C«ng Hµo Phó Thä Nam Kü thuët c khý éng lùc 27 CH0148 Bïi TiÕn H i Ninh B nh Nam 28 CH0149 Hoµng TuÊn H i VÜnh Phóc Nam Kü thuët c khý éng lùc 29 CH0150 KiÒu ThÞ H i Tuyªn Quang N KV1 QLTN vµ m«i tr êng 30 CH0151 L m Thanh H i B¾c K¹n Nam DT KV1 Ngo¹i khoa 30 thý sinh.

6 phßng thi sè: 6 1 CH0152 NguyÔn øc H i H i Phßng Nam Ph ng ph p To n s cêp 2 CH0153 NguyÔn ThÞ H i Th i Nguyªn N Þa lý häc ( Þa lý KT-XH) 3 CH0154 Hoµng ThÞ H¹ B¾c Th i N DT KV1 LL&PPDH Bé m«n Sinh häc 4 CH0156 TrÞnh ThÞ H¹nh Hµ Néi N S n khoa 5 CH0157 oµn ThÞ BÝch H»ng Hµ Néi N KV1 Qu n lý kinh tõ 6 CH0158 ç Thu H»ng B¾c Giang N Nhi khoa 7 CH0159 Lª ThÞ H»ng B¾c Ninh N 8 CH0160 NguyÔn ThÞ H»ng Hµ Giang N 9 CH0161 NguyÔn ThÞ H»ng Nam Þnh N KV1 10 CH0162 N«ng ThÞ H»ng Cao B»ng N DT KV1 LL&PPDH Bé m«n Sinh häc 11 CH0163 Ph¹m Thu H»ng Qu ng Ninh N 12 CH0164 Tèng ThÞ Kh nh H»ng B¾c Giang N S n khoa 13 CH0165 TrÇn N Nh H»ng Qu ng B nh N 14 CH0166 TrÇn ThÞ Ngäc H»ng B¾c Giang N Sinh th i häc 15 CH0167 Tr ng ThÞ Vò H»ng Th i Nguyªn N KV1 Qu n lý gi o dôc 16 CH0168 Vò ThÞ Thu H»ng Th i Nguyªn N DT KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 17 CH0169 Hoµng BÝch HËu B¾c K¹n N KV1 Qu n lý gi o dôc 18 CH0170 Hoµng øc HËu Tuyªn Quang Nam KV1 19 CH0171 Æng ThÞ Thu HiÒn B¾c Giang N 20 CH0172 inh ThÞ HiÒn Hßa B nh N 21 CH0173 inh ThÞ HiÒn Qu ng Ninh N C«ng nghö sinh häc 22 CH0174 oµn ThÞ HiÒn H i D ng N Ng«n ng ViÖt Nam 23 CH0175 Ng«ThÞ HiÒn B¾c K¹n N DT KV1 LL&PPDH Bé m«n Sinh häc 24 CH0176 NguyÔn Minh HiÒn B¾c Giang N 25 CH0177 NguyÔn ThÞ HiÒn B¾c Giang N 26 CH0179 NguyÔn ThÞ Thu HiÒn Qu ng Ninh N VËt lý chêt r¾n 27 CH0180 Ph¹m ThÞ HiÒn H ng Yªn N 28 CH0181 TrÇn ThÞ HiÒn Th i Nguyªn N Gi o dôc häc (Gi o dôc TiÓu häc) 29 CH0183 NguyÔn Ngäc HiÕn Ninh B nh Nam Ph ng ph p To n s cêp 29 thý sinh.

7 phßng thi sè: 7 1 CH0184 NguyÔn V n HiÕn Nam Þnh Nam 2 CH0185 Lª M¹nh HiÕu Tuyªn Quang Nam KV1 3 CH0186 Lª Trung HiÕu VÜnh Phó Nam Ngo¹i khoa 4 CH0187 Lª Xu n HiÕu Thanh Hãa Nam 5 CH0188 L ng Trung HiÕu Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 6 CH0189 Qu ch Trung HiÕu Hßa B nh Nam DT KV1 Ch n nu«i 7 CH0190 NguyÔn V n HiÓn B¾c Giang Nam Thó y 8 CH0191 NguyÔn Sü HiÖp Nam Þnh Nam 9 CH0192 Cao ThÞ Quúnh Hoa B¾c K¹n N KV1 Qu n lý kinh tõ 10 CH0193 ç ThÞ Hoa Nam Þnh N 11 CH0194 NguyÔn ThÞ Hoa L¹ng S n N DT KV1 Nhi khoa 12 CH0195 NguyÔn ThÞ Quúnh Hoa Qu ng Ninh N Ph ng ph p To n s cêp 13 CH0196 TrÇn Minh Hoa Nam Þnh Nam 14 CH0197 Ph¹m ThÞ Hoµ Ninh B nh N 15 CH0198 L u ThÞ Thu Hoµi H i Phßng N 16 CH0199 Ma NhËt Hoµi B¾c K¹n Nam KV1 Qu n lý kinh tõ 17 CH0200 NguyÔn ThÞ Hoµi B¾c Ninh N Þa lý häc ( Þa lý KT-XH) 18 CH0201 T¹ ThÞ Thu Hoµi B¾c K¹n N Qu n lý kinh tõ 19 CH0202 NguyÔn Thanh Hoµn Th i Nguyªn Nam C«ng nghö sinh häc 20 CH0203 NguyÔn ThÞ Hoµn B¾c Ninh N Ph ng ph p To n s cêp 21 CH0204 TrÇn H i Hoµn Qu ng Ninh Nam Hãa h u c 22 CH0205 NguyÔn Th i Hoµng B¾c K¹n Nam KV1 Qu n lý gi o dôc 23 CH0206 TrÇn Huy Hoµng Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 24 CH0207 L¹i ThÞ Ho¹t Th i Nguyªn N 25 CH0209 Lý Minh Hßa H ng Yªn N 26 CH0210 Hoµng V n Håi Th i Nguyªn Nam DT KV1 LL&PPDH bé m«n V n - TV 27 CH0211 Chu V n Hång B¾c Giang Nam 28 CH0212 Mai ThÞ Hång Th i Nguyªn N LL&PPDH Bé m«n VËt lý 29 CH0213 NguyÔn ThÞ BÝch Hång B¾c Giang N Nhi khoa 30 CH0214 NguyÔn ThÞ H i Hång Th i Nguyªn N C«ng nghö sinh häc 31 CH0215 N«ng ThÞ Hång Th i Nguyªn N Khoa häc m y týnh 31 thý sinh.

8 phßng thi sè: 8 1 CH0216 Ph¹m ThÞ BÝch Hång Th i Nguyªn N DT KV1 Y häc dù phßng 2 CH0217 Qu ch ThÞ Hång B¾c Ninh N LL&PPDH Bé m«n VËt lý 3 CH0218 ång ViÖt Hu n Th i Nguyªn Nam L m häc 4 CH0219 Ngäc M¹nh Hu n B¾c K¹n Nam DT KV1 LL&PPDH Bé m«n Sinh häc 5 CH0220 L ng Thanh HuÕ B¾c Giang N ¹i sè vµ lý thuyõt sè 6 CH0221 NguyÔn Thµnh HuÕ B¾c Ninh N Ph ng ph p To n s cêp 7 CH0222 NguyÔn ThÞ HuÕ B¾c Giang N Néi khoa 8 CH0223 Phan ThÞ HuÕ Th i Nguyªn N DT KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 9 CH0224 ç ThÞ HuÖ Ninh B nh N 10 CH0225 NguyÔn Minh HuÖ Hµ Giang N To n øng dông 11 CH0226 NguyÔn ThÞ HuÖ NghÖ An N 12 CH0227 NguyÔn ThÞ Minh HuÖ Ninh B nh N Con BB 13 CH0228 Phïng ThÞ Minh HuÖ Th i Nguyªn N KV1 LL&PPDH Bé m«n VËt lý 14 CH0229 ç Ngäc Huy B¾c Giang Nam Kü thuët c khý éng lùc 15 CH0230 Hµ M¹nh Huy Hµ Néi Nam Khoa häc m y týnh 16 CH0231 Hoµng Ngäc Huy B¾c K¹n Nam DT KV1 LL&PPDH Bé m«n Sinh häc 17 CH0232 LB Gia Huy Ninh B nh Nam Kinh tõ n«ng nghiöp 18 CH0233 Lª Nam Huy Th i Nguyªn Nam Kü thuët c khý éng lùc 19 CH0234 Lª Quang Huy Tuyªn Quang Nam DT KV1 20 CH0235 Ma V n Huy Th i Nguyªn Nam KV1 Qu n lý kinh tõ 21 CH0236 NguyÔn Gia Huy Qu ng Ninh Nam Hãa ph n tých (SP) 22 CH0237 NguyÔn Quang Huy Cao B»ng Nam Khoa häc m«i tr êng 23 CH0238 Hoµng øc Huyªn Hµ Néi Nam Ng«n ng ViÖt Nam 24 CH0239 NguyÔn Xu n Huyªn B¾c Th i Nam KV1 Qu n lý gi o dôc 25 CH0240 Phan ThÞ Huyªn Th i Nguyªn N KV1 Qu n lý gi o dôc 26 CH0241 Bïi ThÞ HuyÒn Nam Þnh N 27 CH0242 ÆngThu HuyÒn Th i Nguyªn N Khoa häc m«i tr êng 28 CH0243 inh ThÞ HuyÒn Ninh B nh N Ph ng ph p To n s cêp 29 CH0244 N«ng ThÞ Thu HuyÒn Th i Nguyªn N Ng«n ng ViÖt Nam 30 CH0245 T¹ Thu HuyÒn Th i Nguyªn N KV1 Qu n lý kinh tõ 30 thý sinh.

9 phßng thi sè: 9 1 CH0246 TrÇn Thanh HuyÒn Tuyªn Quang N KV1 To n øng dông 2 CH0248 Vò ThÞ Thanh HuyÒn Ninh B nh N 3 CH0249 Bïi H u Hïng Hµ Néi Nam Kü thuët c khý éng lùc 4 CH0250 D ng M¹nh Hïng Hµ Néi Nam KV1 Ch n nu«i 5 CH0251 NguyÔn Danh Hïng B¾c Ninh Nam Gi o dôc häc (Gi o dôc TiÓu häc) 6 CH0252 NguyÔn ng Hïng Hµ Néi Nam 7 CH0253 NguyÔn V n Hïng Yªn B i N VËt lý chêt r¾n 8 CH0254 TrÇn Hïng Th i Nguyªn Nam KV1 Kü thuët iön 9 CH0255 TrÞnh TiÕn Hïng B¾c K¹n Nam DT KV1 Qu n lý kinh tõ 10 CH0256 Æng ViÖt H ng Ninh B nh Nam 11 CH0257 NguyÔn Kh¾c H ng Th i Nguyªn Nam KV1 Kü thuët iön 12 CH0258 NguyÔn V n H ng B¾c Giang Nam KV1 Kü thuët iön 13 CH0259 Hµ Thanh H ng Th i B nh N LL&PPDH Bé m«n Sinh häc 14 CH0260 Hµ ThÞ CÈm H ng B¾c K¹n N KV1 Qu n lý kinh tõ 15 CH0261 Ng«ThÞ Lan H ng Th i Nguyªn N QLTN vµ m«i tr êng 16 CH0262 Ng«Thu H ng Th i Nguyªn N KV1 17 CH0263 Ng«Thu H ng Qu ng Ninh N LL&PPDH Bé m«n Þa lý 18 CH0264 NguyÔn ThÞ H ng Th i Nguyªn N Kü thuët viôn th«ng (CN) 19 CH0265 NguyÔn ThÞ H ng B¾c K¹n N KV1 LL&PPDH Bé m«n Sinh häc 20 CH0267 NguyÔn ThÞ Mai H ng Th i Nguyªn N 21 CH0269 NguyÔn ThÞ Thu H ng Phó Thä N LL&PPDH Bé m«n Sinh häc 22 CH0270 N«ng Thu H ng Th i Nguyªn N DT KV1 Y häc dù phßng 23 CH0271 Ph¹m ThÞ H ng Nam Hµ N 24 CH0272 Th n ThÞ H ng B¾c Giang N 25 CH0273 TrÇn ThÞ Thu H ng Lai Ch u N KV1 Ch n nu«i 26 CH0274 TrÇn Thóy H ng Qu ng Ninh N 27 CH0275 ç Thanh Kim H êng Hµ T y N Di truyòn häc 28 CH0276 ç ThÞ H êng Th i Nguyªn N KV1 Qu n lý kinh tõ 29 CH0277 Hoµng V n H êng Hµ Néi Nam Ph ng ph p To n s cêp 29 thý sinh.

10 phßng thi sè: 10 1 CH0278 Hå ThÞ H êng Th i Nguyªn N Khoa häc m y týnh 2 CH0279 Lam ThÞ Thanh H êng Qu ng Ninh N 3 CH0280 NguyÔn ThÞ Thu H êng Th i Nguyªn N 4 CH0281 Ph¹m ThÞ Ngäc H êng Th i B nh N 5 CH0282 Vò ThÞ H êng Nam Þnh N Hãa v«c 6 CH0283 Bïi Quèc Kh nh Hßa B nh Nam DT KV1 Ch n nu«i 7 CH0284 ç V n Kh nh Hµ Giang Nam KV1 8 CH0285 NguyÔn Quèc Kh nh Hµ Giang Nam KV1 9 CH0286 TrÇn H u Kh nh Nam Þnh Nam 10 CH0287 Phïng Quang Khoa Hµ Néi Nam KV1 Ch n nu«i 11 CH0288 Tr ng V n Khoan B¾c Ninh Nam Khoa häc m y týnh 12 CH0289 Vò Huy Kh«i Ninh B nh Nam Ph ng ph p To n s cêp 13 CH0290 NguyÔn Hång Khuª Cao B»ng N DT KV1 Khoa häc m«i tr êng 14 CH0291 NguyÔn Huy Kh ng Thanh Hãa Nam KV1 Kü thuët iön 15 CH0292 D ng Vò Kiªn Th i Nguyªn Nam Kü thuët viôn th«ng (CNTT) 16 CH0293 oµn TiÕn Kiªn Th i Nguyªn Nam L m häc 17 CH0294 Lª Trung Kiªn Nam Þnh Nam 18 CH0295 NguyÔn Trung Kiªn Th i Nguyªn Nam Hãa ph n tých (SP) 19 CH0296 Hµ Xu n Kú B¾c K¹n Nam L m häc 20 CH0298 NguyÔn ThÞ Lan Th i Nguyªn N Ch n nu«i 21 CH0299 NguyÔn ThÞ Ngäc Lan B¾c Ninh N LL&PPDH Gi o dôc chýnh trþ 22 CH0300 Ph¹m ThÞ Ngäc Lan B¾c Ninh N 23 CH0301 T«ThÞ Lan Ninh B nh N Ph ng ph p To n s cêp 24 CH0302 Vò ThÞ Lanh Nam Þnh N 25 CH0303 Chu ThÞ Thóy Lµ Th i Nguyªn N Gi o dôc häc 26 CH0304 Hoµng ThÞ L nh B¾c K¹n N DT KV1 Khoa häc c y trång 27 CH0305 L ng ¹i L m Th i Nguyªn Nam QLTN vµ m«i tr êng 28 CH0306 NguyÔn Hoµng L m Tuyªn Quang Nam KV1 29 CH0307 NguyÔn Thanh L m Hµ T y Nam KV1 Khoa häc c y trång 29 thý sinh.

11 phßng thi sè: 11 1 CH0308 TrÇn TiÕn L m Th i B nh Nam VËt lý chêt r¾n 2 CH0309 TrÇn ThÞ BÝch Lª Nam Þnh N 3 CH0310 Ma ThÞ Thu LÖ Th i Nguyªn N C«ng nghö sinh häc 4 CH0311 NguyÔn B¾c LÖ Tuyªn Quang N Kinh tõ n«ng nghiöp 5 CH0312 NguyÔn ThÞ Hång Liªn Ninh B nh N 6 CH0313 Th n Kim Liªn B¾c Giang N 7 CH0315 Bïi ThÞ LiÔu Nam Þnh N 8 CH0316 oµn ThÞ LiÔu Qu ng Ninh N 9 CH0317 D ng ThÞ Thïy Linh Th i Nguyªn N Khoa häc c y trång 10 CH0318 Æng ThÞ Ph ng Linh Hµ Néi N Gi o dôc häc (Gi o dôc TiÓu häc) 11 CH0319 ç H i Linh Th i Nguyªn N Hãa ph n tých (SP) 12 CH0320 Hoµng M¹nh Linh Th i Nguyªn Nam DT KV1 13 CH0321 Mai V n Linh Th i Nguyªn Nam C«ng nghö sinh häc 14 CH0322 NguyÔn ThÞ Kh nh Linh B¾c Giang N 15 CH0323 NguyÔn ThÞ Mai Linh B¾c Ninh N Þa lý häc ( Þa lý KT-XH) 16 CH0324 NguyÔn ThÞ Mü Linh Ninh B nh N 17 CH0325 Ph¹m Thïy Linh Ninh B nh N Ch n nu«i 18 CH0326 TrÇn ThÞ Thïy Linh Th i Nguyªn N Di truyòn häc 19 CH0327 Tr ng Phóc Linh B¾c K¹n Nam KV1 Qu n lý kinh tõ 20 CH0328 Vi Ngäc Linh B¾c Giang N DT KV1 Nhi khoa 21 CH0329 Vò Hång LÜnh B¾c Ninh N 22 CH0330 ç ThÞ Loan B¾c Giang N S n khoa 23 CH0331 Lª ThÞ Ph ng Loan Hµ Néi N 24 CH0332 NguyÔn ThÞ Loan Th i Nguyªn N Kü thuët viôn th«ng (CNTT) 25 CH0333 NguyÔn ThÞ BÝch Loan B¾c Ninh N 26 CH0334 NguyÔn Hoµng Long Tuyªn Quang Nam KV1 27 CH0335 NguyÔn Thµnh Long B¾c Ninh Nam 28 CH0336 Hå V n Lîi ång Nai Nam 29 CH0337 Lý ThÞ Lu n B¾c K¹n N DT KV1 Qu n lý kinh tõ 30 CH0338 Mai nh LuËn Th i Nguyªn Nam DT KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 31 CH0339 Vò ThÞ LuyÕn Ninh B nh N Ph ng ph p To n s cêp 31 thý sinh.

12 phßng thi sè: 12 1 CH0340 Hoµng øc L ng L¹ng S n Nam DT KV1 2 CH0341 Hoµng ThÞ L ng B¾c Giang N DT KV1 3 CH0342 NguyÔn V n L u Ninh B nh Nam Ph ng ph p To n s cêp 4 CH0343 NguyÔn Kh nh Ly B¾c Giang N ¹i sè vµ lý thuyõt sè 5 CH0344 Ng«ThÞ Lý B¾c Ninh N To n øng dông 6 CH0345 oµn ThÞ Hoa Mai Th i Nguyªn N KV1 Qu n lý gi o dôc 7 CH0346 Hoµng ThÞ Quúnh Mai B¾c K¹n N LL&PPDH Bé m«n Sinh häc 8 CH0347 NguyÔn ThÞ Ngäc Mai Ninh B nh N 9 CH0348 NguyÔn ThÞ Thanh Mai Hµ Néi N ¹i sè vµ lý thuyõt sè 10 CH0349 Ph¹m Thanh Mai Th i Nguyªn N DT KV1 Ng«n ng ViÖt Nam 11 CH0350 Vò Thóy Mai B¾c Giang N DT KV1 12 CH0351 Lª Thu May B¾c Giang N Hãa ph n tých (SP) 13 CH0352 inh ThÕ M¹nh Hµ Giang Nam 14 CH0353 Hoµng Xu n M¹nh Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 15 CH0354 NguyÔn Hång M¹nh B¾c K¹n Nam KV1 Kü thuët iön 16 CH0355 NguyÔn Hång M¹nh H i Phßng Nam Ph ng ph p To n s cêp 17 CH0356 NguyÔn ThÕ M¹nh Tuyªn Quang Nam DT KV1 18 CH0357 N«ng øc M¹nh B¾c K¹n Nam KV1 Qu n lý gi o dôc 19 CH0358 N«ng ThÞ M y Th i Nguyªn N DT KV1 20 CH0359 Huúnh MÉn TP HCM Nam 21 CH0360 Bïi ThÞ MËn Th i B nh N Kü thuët c khý 22 CH0361 inh Thµnh Minh Nam Þnh Nam 23 CH0362 NguyÔn Nam Minh B¾c Ninh Nam Kü thuët K vµ T H (CN) 24 CH0363 Ph¹m ThÞ Minh Ninh B nh N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 25 CH0364 Ph¹m V n Minh Ninh B nh Nam KV1 Ch n nu«i 26 CH0365 Bïi ThÞ H»ng M Ninh B nh N Ph ng ph p To n s cêp 27 CH0366 NguyÔn ThÞ M Phó Thä N Hãa ph n tých (SP) 28 CH0367 NguyÔn ThÞ M Th i nguyªn N S n khoa 29 CH0368 L ng ThÞ Kim Mïi B¾c K¹n N DT KV1 LL&PPDH Bé m«n Sinh häc 30 CH0369 Phan ThÞ Mõng Ninh B nh N Ph ng ph p To n s cêp 31 CH0370 Hoµng Hµ My B¾c Giang N ¹i sè vµ lý thuyõt sè 32 CH0371 L ng Trµ My Hµ Néi N 32 thý sinh.

13 phßng thi sè: 13 1 CH0372 NguyÔn Trµ My Th i Nguyªn N Hãa v«c 2 CH0373 Phïng ThÞ My Hßa B nh N KV1 Ch n nu«i 3 CH0374 NguyÔn ThÞ Mþ Th i Nguyªn N To n øng dông 4 CH0375 Bïi V n Nam Nam Þnh Nam 5 CH0376 NguyÔn H i Nam Th i Nguyªn Nam KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 6 CH0377 NguyÔn V n Nam Nam Þnh Nam 7 CH0378 NguyÔn Xu n Nam Hßa B nh Nam KV1 Ch n nu«i 8 CH0379 Tr ng Hoµi Nam Nam Þnh Nam 9 CH0380 Vò H i Nam Nam Þnh Nam 10 CH0381 Vò Xu n Nam H i Phßng Nam 11 CH0382 Bïi Thu Nga H i Phßng N Ph ng ph p To n s cêp 12 CH0383 Lª HuyÒn Nga Th i Nguyªn N LL&PPDH Bé m«n VËt lý 13 CH0386 NguyÔn ThÞ Nga B¾c Ninh N 14 CH0387 NguyÔn ThÞ Thu Nga B¾c K¹n N KV1 Qu n lý kinh tõ 15 CH0388 NguyÔn Thóy Nga B¾c Giang N Néi khoa 16 CH0389 Vò ThÞ Thanh Nga Ninh B nh N To n øng dông 17 CH0390 Lª Hång Ng n Qu ng Ninh N LL&PPDH Bé m«n VËt lý 18 CH0391 NguyÔn Thanh Ng n B¾c K¹n N KV1 Qu n lý kinh tõ 19 CH0392 Hoµng ThÞ NghÜa Th i Nguyªn N DT KV1 L m häc 20 CH0393 Hå V n NghÜa NghÖ An Nam KV1 Kü thuët iön 21 CH0394 Ph¹m TuÊn NghÞ Nam Þnh Nam KV1 Ph ng ph p To n s cêp 22 CH0395 D ng ThÞ Hång Ngäc Phó Thä N Nhi khoa 23 CH0396 µm ThÞ Ngäc B¾c K¹n N KV1 Qu n lý kinh tõ 24 CH0399 NguyÔn ThÞ BÝch Ngäc Th i Nguyªn N Kü thuët c khý 25 CH0400 NguyÔn ThÞ BÝch Ngäc B¾c Ninh N KV1 26 CH0401 NguyÔn ThÞ BÝch Ngäc Ninh B nh N Ph ng ph p To n s cêp 27 CH0402 TrÇn H u Ngäc Hßa B nh Nam Néi khoa 28 CH0403 TriÖu BÝch Ngäc Th i Nguyªn N 28 thý sinh.

14 phßng thi sè: 14 1 CH0404 Æng ThÞ B nh Nguyªn B¾c Giang N KV1 LL&PPDH Gi o dôc chýnh trþ 2 CH0405 ç Träng Nguyªn Hßa B nh Nam Ph ng ph p To n s cêp 3 CH0407 Linh ChÝ NguyÔn Hµ Giang Nam DT KV1 4 CH0408 NguyÔn ThÞ Minh NguyÖt B¾c K¹n N KV1 LL&PPDH bé m«n sinh häc 5 CH0409 Ph¹m ThÞ Hång NguyÖt Th i Nguyªn N Hãa ph n tých (SP) 6 CH0410 Hoµng ChÝ Ngôy B¾c K¹n Nam KV1 Qu n lý kinh tõ 7 CH0411 NguyÔn ThÞ Nhan B¾c Ninh N 8 CH0412 ç øc Nh n Hßa B nh Nam KV1 Ch n nu«i 9 CH0413 Æng Ngäc NhiÖm Nam Þnh Nam 10 CH0414 Ng«TiÕn NhuËn B¾c Giang Nam Néi khoa 11 CH0415 ç Ngäc H¹nh Nhung Lai Ch u N 12 CH0416 Hµ ThÞ Nhung B¾c K¹n N DT KV1 LL&PPDH Bé m«n Sinh häc 13 CH0417 L¹i ThÞ Nhung Thanh Hãa N Néi khoa 14 CH0418 Lª ThÞ Nhung B¾c Ninh N Ph ng ph p To n s cêp 15 CH0419 Lª ThÞ Hång Nhung Th i Nguyªn N Thó y 16 CH0421 Lôc ThÞ Hång Nhung B¾c K¹n N KV1 Qu n lý kinh tõ 17 CH0422 Lý ThÞ Kim Nhung Th i Nguyªn N DT KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 18 CH0423 NguyÔn ThÞ Nhung Ninh B nh N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 19 CH0424 Ph¹m ThÞ Nhung B¾c Ninh N 20 CH0425 Ph¹m ThÞ CÈm Nhung Qu ng Ninh N Gi o dôc häc (Gi o dôc TiÓu häc) 21 CH0426 TrÇn ThÞ Hång Nhung Nam Þnh N 22 CH0427 Lu n ThÞ Nh B¾c K¹n N DT KV1 LL&PPDH Bé m«n Sinh häc 22 thý sinh.

15 phßng thi sè: 15 1 CH0430 Bïi ThÞ NhÊt Ninh H i Phßng N Ph ng ph p To n s cêp 2 CH0431 NguyÔn ThÞ Thïy Ninh H ng Yªn N Ng«n ng ViÖt Nam 3 CH0432 NguyÔn V n Nói Th i Nguyªn Nam L m häc 4 CH0433 NguyÔn ThÞ Nô Qu ng Ninh N LL&PPDH Bé m«n Þa lý 5 CH0434 Ninh ThÞ Nô Ninh B nh N Ph ng ph p To n s cêp 6 CH0435 TrÇn ThÞ H ng Nô Th i Nguyªn N Hãa v«c 7 CH0436 L u ThÞ N B¾c Giang N S n khoa 8 CH0437 NguyÔn ThÞ Oanh Lai Ch u N Ph ng ph p To n s cêp 9 CH0438 NguyÔn ThÞ KiÒu Oanh B¾c Ninh N Þa lý häc ( Þa lý KT-XH) 10 CH0439 NguyÔn ThÞ Kim Oanh Ninh B nh N 11 CH0440 Bïi M¹nh Phong Nam Þnh Nam 12 CH0441 Hoµng TiÕn Phóc Th i Nguyªn Nam DT KV1 Hãa v«c 13 CH0442 µo ThÞ Ph ng B¾c K¹n N KV1 Qu n lý gi o dôc 14 CH0443 µo ThÞ BÝch Ph ng Th i Nguyªn N 15 CH0444 ç Xu n Ph ng B¾c Giang Nam Kü thuët iön tö 16 CH0445 Lª ThÞ Hµ Ph ng Th i Nguyªn N 17 CH0446 NguyÔn ThÞ Ph ng Hµ Néi N Nhi khoa 18 CH0447 NguyÔn Thu Ph ng Th i Nguyªn N C«ng nghö sinh häc 19 CH0448 Ph¹m ThÞ Quúnh Ph ng H i Phßng N Ph ng ph p To n s cêp 20 CH0449 TrÇn Thµnh Ph ng Th i Nguyªn N KV1 Kü thuët iön 21 CH0451 Vò ThÞ DiÖu Ph ng Th i Nguyªn N LL&PPDH bé m«n V n - TV 22 CH0452 Bïi Vinh Quang Ninh B nh Nam 23 CH0453 NguyÔn Minh Quang B¾c K¹n Nam KV1 Qu n lý kinh tõ 24 CH0454 NguyÔn V n Quang Hµ Néi Nam KV1 Ch n nu«i 25 CH0455 Hoµng ThÕ Qu n B¾c Giang Nam DT KV1 Khoa häc m«i tr êng 26 CH0456 LB Hång Qu n Ninh B nh Nam Kinh tõ n«ng nghiöp 27 CH0457 Ph¹m Quang Qu n H i D nng Nam KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 28 CH0458 Phïng ThÕ Qu n Th i Nguyªn Nam DT KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 29 CH0459 ång N«ng Nh QuÕ B¾c K¹n N KV1 Qu n lý kinh tõ 30 CH0460 Hoµng V n QuÕ B¾c Ninh Nam 30 thý sinh.

16 phßng thi sè: 16 1 CH0461 Æng ThÞ Quyªn H ng Yªn N LL&PPDH Bé m«n Þa lý 2 CH0462 Lª ThÞ Thu Quyªn Nam Þnh N 3 CH0463 Ph¹m ThÞ Quyªn H i D ng N QLTN vµ m«i tr êng 4 CH0464 Phïng ThÞ Quyªn Tuyªn Quang N DT KV1 S n khoa 5 CH0465 ç M¹nh QuyÒn Th i Nguyªn Nam KV1 6 CH0466 Phan V n Quynh Nam Þnh Nam 7 CH0468 inh Nh Quúnh Qu ng Ninh N 8 CH0469 Lª nh Quúnh H i D ng Nam KV1 9 CH0470 NguyÔn Huy Quúnh Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 10 CH0471 NguyÔn ThÞ H ng Quúnh Th i Nguyªn N ¹i sè vµ lý thuyõt sè 11 CH0472 Ph¹m ThÞ Thóy Quúnh Nam Þnh N Ph ng ph p To n s cêp 12 CH0473 Vò ThÞ Quúnh Th i Nguyªn N Hãa h u c 13 CH0474 NguyÔn Minh Quý Th i Nguyªn Nam QLTN vµ m«i tr êng 14 CH0475 NguyÔn ThÞ Quý Th i Nguyªn N DT KV1 LL&PPDH Bé m«n VËt lý 15 CH0476 N«ng ThÞ Ph ng Sao Th i Nguyªn N DT KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 16 CH0477 Bïi ThÞ S m Phó Thä N Hãa h u c 17 CH0478 LB ThÞ Thu Sen Nam Þnh N 18 CH0479 NguyÔn Trung SÜ Tuyªn Quang Nam KV1 19 CH0480 L u ThÞ Song B¾c Ninh N 20 CH0481 Lª Thanh S n Ninh B nh Nam KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 21 CH0482 NguyÔn V n S n Hµ Néi Nam KV1 Qu n lý kinh tõ 22 CH0483 Ph¹m Hång S n Ninh B nh Nam KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 23 CH0484 TrÇn Ngäc S n VÜnh Phóc Nam Ngo¹i khoa 24 CH0485 Vò Hoµi S n Nam Þnh Nam Kü thuët K vµ T H (CN) 25 CH0486 TrÇn Anh Tµi Lµo Cai Nam KV1 Hãa v«c 26 CH0488 Hoµng Träng TÊn Th i Nguyªn Nam KV1 Qu n lý kinh tõ 27 CH0489 Bïi V n Thanh Nam Þnh Nam 28 CH0490 Cao DiÔm Thanh Phó Thä Nam KV1 Kü thuët iön 29 CH0491 Cao ThÞ Thanh Thanh H i D ng N Hãa h u c 30 CH0492 ç ThÞ Thanh Ninh B nh N 30 thý sinh.

17 phßng thi sè: 17 1 CH0493 Hoµng ThÞ Thanh Th i Nguyªn N DT KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 2 CH0494 Hoµng ThÞ Thanh Hµ Giang N DT KV1 LL&PPDH Gi o dôc chýnh trþ 3 CH0496 NguyÔn ThÞ Thanh B¾c Ninh N Sinh häc thùc nghiöm 4 CH0497 NguyÔn ThÞ Thanh Thanh Hãa N Nhi khoa 5 CH0498 µo ThÞ Thµnh Qu ng Ninh N LL&PPDH Bé m«n Þa lý 6 CH0499 Æng TiÕn Thµnh Ninh B nh Nam KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 7 CH0500 Ng«Träng Thµnh H i Phßng Nam Ph ng ph p To n s cêp 8 CH0501 NguyÔn Trung Thµnh Th i Nguyªn Nam DT KV1 L m häc 9 CH0502 Vò TiÕn Thµnh B¾c Giang Nam 10 CH0503 Ng«Quèc Th i Th i Nguyªn Nam VËt lý chêt r¾n 11 CH0504 NguyÔn øc Th i B¾c Ninh Nam KV1 Kü thuët iön 12 CH0505 NguyÔn Ngäc Th i Th i Nguyªn Nam DT KV1 Qu n lý kinh tõ 13 CH0506 ç Ph ng Th o Th i Nguyªn N Ph ng ph p To n s cêp 14 CH0507 Hoµng Ph ng Th o Th i Nguyªn N LL&PPDH bé m«n V n - TV 15 CH0508 Lª Hång Th o Cao B»ng Nam Kü thuët c khý éng lùc 16 CH0509 Lª Ph ng Th o H i Phßng N Ph ng ph p To n s cêp 17 CH0510 Lª ThÞ Thu Th o Th i Nguyªn N 18 CH0511 Lý ThÞ Th o Th i Nguyªn N DT KV1 19 CH0512 NguyÔn ThÞ Th o Th i Nguyªn N 20 CH0513 NguyÔn ThÞ Th o B¾c Giang N 21 CH0514 NguyÔn ThÞ Th o B¾c Ninh N Þa lý häc ( Þa lý KT-XH) 22 CH0515 NguyÔn ThÞ Th o B¾c Giang N KV1 Þa lý häc ( Þa lý KT-XH) 23 CH0516 NguyÔn ThÞ Ph ng Th o Th i Nguyªn N DT KV1 Gi o dôc häc (Gi o dôc TiÓu häc) 24 CH0517 Ph¹m Ph ng Th o Hµ Néi N KV1 Ch n nu«i 24 thý sinh.

18 phßng thi sè: 18 1 CH0518 Vò ThÞ Th o B¾c K¹n N KV1 Hãa ph n tých (SP) 2 CH0519 Hoµng ThÞ Th¾m B¾ Giang N DT KV1 3 CH0520 Ng«ThÞ Minh Th¾m Hµ Giang N S n khoa 4 CH0522 Hå Anh Th¾ng S n La Nam KV1 Ch n nu«i 5 CH0523 Lª µo Duy Th¾ng B¾c K¹n Nam KV1 Khoa häc c y trång 6 CH0524 Lý V n Th¾ng Th i Nguyªn Nam DT KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 7 CH0525 NguyÔn nh Th¾ng B¾c Ninh Nam Thó y 8 CH0526 NguyÔn H u Th¾ng Nam Þnh Nam 9 CH0527 Phan Thanh Th¾ng Th i Nguyªn Nam L m häc 10 CH0528 TrÇn ViÖt Th¾ng Th i Nguyªn Nam C kü thuët 11 CH0529 NguyÔn ThÞ ThÇm B¾c K¹n N KV1 Qu n lý gi o dôc 12 CH0530 TrÇn LÖnh Thi Hµ Nam Nam KV1 13 CH0531 N«ng ThÞ ThiÕt B¾c K¹n N KV1 Qu n lý kinh tõ 14 CH0532 DiÖp Minh ThiÖn Yªn B i Nam KV1 Khoa häc m y týnh 15 CH0533 Mai Xu n ThiÖn Th i Nguyªn Nam QLTN vµ m«i tr êng 16 CH0534 Th i ThÞ Th n Th i Nguyªn N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 17 CH0535 inh ThÞ Kim Thoa Cao B»ng N Ph ng ph p To n s cêp 18 CH0536 ç ThÞ Thoa Ninh B nh N Ph ng ph p To n s cêp 19 CH0537 NguyÔn ThÞ Kim Thoa B¾c Giang N Nhi khoa 20 CH0538 NguyÔn ThÞ Thu Thoa Ninh B nh N 21 CH0539 inh øc Thä Ninh B nh Nam KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 22 CH0540 TrÇn Tr êng Thä Th i Nguyªn Nam DT KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 23 CH0541 N«ng ThÞ Th i B¾c K¹n N DT KV1 LL&PPDH Bé m«n Sinh häc 24 CH0542 NguyÔn ThÞ Hång Th m B¾c Ninh N Con liöt sü 25 CH0543 Phan ThÞ Th m Nam Þnh N 26 CH0544 Æng ThÞ Thu Phó Thä N 27 CH0545 Mai Hoµi Thu Qu ng Ninh N 28 CH0546 NguyÔn ThÞ Hoµi Thu B¾c Giang N Hãa ph n tých (SP) 29 CH0547 Ph¹m ThÞ Thu Ninh B nh N Ph ng ph p To n s cêp 30 CH0548 Ph¹m ThÞ Hång Thu Ninh B nh N DT KV1 Ph ng ph p To n s cêp 31 CH0549 T«Hµ Thu Th i Nguyªn N LL&PPDH Bé m«n VËt lý 32 CH0695 Vò Ngäc T n Ninh B nh N Hãa Ph n tých (SP) 33 CH0696 TrÇn Tr êng Th i Qu ng Ninh Nam Thó y 33 thý sinh.

19 phßng thi sè: 19 1 CH0550 NguyÔn øc ThuËn Th i Nguyªn Nam KV1 Kü thuët iön 2 CH0551 NguyÔn VÜnh ThuËn Cao B»ng Nam KV1 Qu n lý kinh tõ 3 CH0552 Vi ThÞ ThuËn Th i Nguyªn N DT KV1 Ng«n ng ViÖt Nam 4 CH0553 Hoµng ThÞ Thïy B¾c K¹n N DT KV1 LL&PPDH Bé m«n Sinh häc 5 CH0554 Lª ThÞ Thïy Qu ng Ninh N 6 CH0555 inh ThÞ Thóy Cao B»ng N DT KV1 7 CH0556 NguyÔn ThÞ Thóy Th i Nguyªn N DT KV1 S n khoa 8 CH0557 Bïi V n Thñy Ninh B nh Nam KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 9 CH0558 ç Thanh Thñy H i Phßng N Ph ng ph p To n s cêp 10 CH0560 NguyÔn Thanh Thñy Phó Thä Nam Néi khoa 11 CH0561 Chu Minh Th íc Hµ Giang Nam DT KV1 Y häc dù phßng 12 CH0562 Vò Cao Th îng Nam Þnh Nam 13 CH0564 L ng V n Thøc Ninh B nh Nam 14 CH0565 S»m Huy Thøc B¾c K¹n Nam DT KV1 LL&PPDH Bé m«n Sinh häc 15 CH0566 Tr ng Minh TiÕn Lµo Cai Nam KV1 Sinh häc thùc nghiöm 16 CH0567 NguyÔn ThÞ H ng T nh B¾c Ninh N 17 CH0568 Bïi ThÞ TÝnh Qu ng Ninh N 18 CH0569 oµn Quèc TØnh Th i B nh Nam KV1 19 CH0570 NguyÔn ThÞ Thanh TÜnh B¾c K¹n N KV1 Qu n lý kinh tõ 20 CH0571 µo øc Toµn Hßa B nh Nam KV1 Ch n nu«i 21 CH0572 L u V n Toµn B¾c Giang Nam Kü thuët iön tö 22 CH0573 ç Quèc To n Nam Þnh Nam 23 CH0574 NguyÔn ChÝ To n Hµ Néi Nam 24 CH0575 D ng ThÞ Thïy Trang Th i Nguyªn N LL&PPDH Bé m«n VËt lý 25 CH0576 ç ThÞ HuyÒn Trang B¾c Ninh N To n øng dông 26 CH0577 ç Thu Trang B¾c Giang N LL&PPDH Bé m«n VËt lý 27 CH0578 La HuyÒn Trang L m ång N Gi o dôc häc (Gi o dôc TiÓu häc) 27 thý sinh.

20 phßng thi sè: 20 1 CH0580 Lª ThÞ Trang B¾c Ninh N 2 CH0581 Ng«ThÞ KiÒu Trang Th i Nguyªn N Hãa ph n tých (SP) 3 CH0582 NguyÔn Hoµi Trang Th i Nguyªn N Ph ng ph p To n s cêp 4 CH0584 NguyÔn HuyÒn Trang Yªn B i N Hãa ph n tých (SP) 5 CH0585 NguyÔn Th o Trang Phó Thä N Néi khoa 6 CH0586 NguyÔn ThÞ Trang L¹ng S n N To n øng dông 7 CH0587 NguyÔn ThÞ Trang Qu ng Ninh N Ph ng ph p To n s cêp 8 CH0588 NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Thanh Hãa N Ph t trión n«ng th«n 9 CH0589 NguyÔn ThÞ Linh Trang Qu ng Ninh N Hãa ph n tých (SP) 10 CH0590 NguyÔn ThÞ Quúnh Trang Th i B nh N 11 CH0591 NguyÔn ThÞ Thu Trang Phó Thä N Ngo¹i khoa 12 CH0592 Phan ThÞ Trang Nam Þnh N LL&PPDH Bé m«n VËt lý 13 CH0593 Phan ThÞ Thu Trang TP HCM N 14 CH0594 Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang Ninh B nh N 15 CH0595 Ph¹m ThÞ Thu Trang Th i Nguyªn N 16 CH0596 Tèng ThÞ Trang B¾c Th i N KV1 LL&PPDH Bé m«n Sinh häc 17 CH0597 TrÇn Mü Trang Th i Nguyªn N Khoa häc m«i tr êng 18 CH0598 TrÇn ThÞ Trang B¾c Giang N S n khoa 19 CH0599 TrÇn Thu Trang Th i Nguyªn N Gi o dôc häc (Gi o dôc TiÓu häc) 20 CH0600 Vò Quúnh Trang Hßa B nh N Néi khoa 21 CH0601 Vò ThÞ Thu Trang Ninh B nh Nam 22 CH0602 Vò Thu Trang Qu ng Ninh N Di truyòn häc 23 CH0603 NguyÔn ThÞ TriÖu Tuyªn Quang N DT KV1 24 CH0604 Ng«B Tr nh Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 24 thý sinh.

21 phßng thi sè: 21 1 CH0605 TriÖu TiÕn Tr nh B¾c K¹n Nam KV1 Qu n lý gi o dôc 2 CH0606 Ph¹m V n Träng Hµ Giang Nam KV1 Qu n lý kinh tõ 3 CH0607 NguyÔn Thµnh Trung Th i Nguyªn Nam ¹i sè vµ lý thuyõt sè 4 CH0608 DoBn Phi Tr êng Nam Þnh Nam 5 CH0609 NguyÔn Xu n Tr êng Th i Nguyªn Nam Ngo¹i khoa 6 CH0610 TrÇn TiÕn Tr êng Hßa B nh Nam KV1 Ch n nu«i 7 CH0611 TrÇn V n Tr êng Nam Þnh Nam 8 CH0612 NguyÔn Anh Tu n Hµ Giang Nam KV1 9 CH0613 Vò Tu n Tuyªn Quang Nam KV1 LL&PPDH Bé m«n VËt lý 10 CH0614 Æng Huy TuÊn B¾c Ninh Nam Khoa häc m«i tr êng 11 CH0615 Hoµng Anh TuÊn Th i Nguyªn Nam L m häc 12 CH0616 Høa øc TuÊn Th i Nguyªn Nam DT KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 13 CH0617 NguyÔn Duy TuÊn B¾c K¹n Nam DT KV1 L m häc 14 CH0618 NguyÔn Ngäc TuÊn B¾c Giang Nam KV1 15 CH0619 NguyÔn V n TuÊn Hµ Giang Nam KV1 16 CH0620 NguyÔn V n TuÊn Hµ Néi Nam KV1 Ch n nu«i 17 CH0621 Ninh V n TuÊn Hµ Giang Nam KV1 18 CH0622 Ph¹m Anh TuÊn Tuyªn Quang Nam Ngo¹i khoa 19 CH0623 Æng Tµi TuÖ H i Phßng Nam Ph ng ph p To n s cêp 20 CH0624 D ng Ngäc Tuyªn Th i Nguyªn Nam Kinh tõ n«ng nghiöp 21 CH0625 Æng V n Tuyªn Nam Þnh Nam 22 CH0626 NguyÔn ThÞ Thanh TuyÒn B¾c Ninh N LL&PPDH Gi o dôc chýnh trþ 23 CH0627 inh Ngäc TuyÕn NghÖ TÜnh Nam KV1 VËt lý chêt r¾n 24 CH0628 L«Quang TuyÕn Th i Nguyªn Nam KV1 Qu n lý kinh tõ 25 CH0629 Ph¹m V n TuyÕn H i Phßng Nam Ph ng ph p To n s cêp 26 CH0630 Lª ThÞ nh TuyÕt Thanh Hãa N KV1 Þa lý häc ( Þa lý KT-XH) 27 CH0631 Ng«ThÞ TuyÕt B¾c Giang N 28 CH0632 NguyÔn H u TuyÓn Hµ Giang Nam DT KV1 29 CH0633 Hoµng Thanh Tïng Nam Þnh Nam 30 CH0634 Huúnh B S n Tïng Th i Nguyªn Nam Ngo¹i khoa 30 thý sinh.

22 phßng thi sè: 22 1 CH0635 Lª Quang Tïng Th i Nguyªn Nam 2 CH0636 NguyÔn Kim Tïng NghÖ An Nam DT KV1 Nhi khoa 3 CH0637 NguyÔn TiÕn Tïng Nam Þnh Nam 4 CH0638 NguyÔn V n Tïng B¾c Giang Nam Ngo¹i khoa 5 CH0639 Ph¹m Thanh Tïng Qu ng Ninh Nam KV1 ¹i sè vµ lý thuyõt sè 6 CH0640 Lª V n Tó Tuyªn Quang Nam KV1 7 CH0641 NguyÔn Anh Tó Th i Nguyªn Nam Khoa häc m y týnh 8 CH0642 TriÖu øc Tông B¾c K¹n Nam KV1 Kü thuët iön 9 CH0643 Hoµng ThÞ T i B¾c K¹n N KV1 Qu n lý kinh tõ 10 CH0644 Bïi V n Tø Hßa B nh Nam DT KV1 Ch n nu«i 11 CH0645 NguyÔn Thi H ng Uyªn Hßa B nh N DT KV1 Thó y 12 CH0646 NguyÔn ThÞ Uyªn Th i Nguyªn N LL&PPDH Gi o dôc chýnh trþ 13 CH0647 TrÇn ThÞ Thu Uyªn Th i Nguyªn N 14 CH0648 Cï ThÞ Ngäc V n B¾c K¹n N Qu n lý kinh tõ 15 CH0649 D ng ThÞ V n L¹ng S n N DT KV1 16 CH0650 NguyÔn ThÞ V n B¾c Ninh N 17 CH0651 NguyÔn ThÞ Hång V n Hµ Nam N Kü thuët viôn th«ng (CNTT) 18 CH0652 NguyÔn ThÞ Hång V n B¾c K¹n N KV1 Qu n lý gi o dôc 19 CH0653 TrÇn Th o V n Th i Nguyªn N Khoa häc m«i tr êng 20 CH0655 Lôc ThÞ Viªn Thanh Hãa N DT KV1 Nhi khoa 21 CH0656 L u ViÕt Viªn Th i Nguyªn Nam KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 22 CH0657 NguyÔn V n Viªn Th i Nguyªn Nam KV1 Kü thuët iön 23 CH0658 Cao Hång ViÖt TP HCM Nam 24 CH0659 Hµ Minh ViÖt B¾c Giang Nam 24 thý sinh.

23 phßng thi sè: 23 1 CH0660 Hµ Ngäc ViÖt Th i Nguyªn Nam KV1 Qu n lý gi o dôc 2 CH0661 Hoµng Quèc ViÖt Yªn B i Nam KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 3 CH0662 Hoµng ThÕ ViÖt Hßa B nh Nam KV1 Ch n nu«i 4 CH0663 Lôc V n ViÖt Th i Nguyªn Nam KV1 Qu n lý gi o dôc 5 CH0664 NguyÔn øc ViÖt Th i Nguyªn Nam Khoa häc m«i tr êng 6 CH0665 NguyÔn Ngäc ViÖt Tuyªn Quang Nam KV1 7 CH0666 TrÇn Quèc ViÖt Ninh B nh Nam Con BB 8 CH0667 inh Quang Vinh Hµ Giang Nam KV1 9 CH0668 ç ng Vinh Hµ Néi Nam KV1 Ch n nu«i 10 CH0669 NguyÔn Quang Vinh H i Phßng Nam Ph ng ph p To n s cêp 11 CH0670 NguyÔn Quèc Vinh B¾c K¹n Nam KV1 Qu n lý gi o dôc 12 CH0671 TrÇn Phóc VÜnh Th i Nguyªn Nam 13 CH0672 µm H u Vò VÜnh Phóc Nam Kü thuët c khý éng lùc 14 CH0673 Bïi TuÊn V ng Ninh B nh Nam KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 15 CH0674 ç Quèc V ng Th i B nh Nam Kü thuët K vµ T H (CN) 16 CH0675 Tr ng V n Vùng Th i Nguyªn Nam DT KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 17 CH0676 Høa ThÞ Vy B¾c K¹n N DT KV1 Qu n lý kinh tõ 18 CH0677 NguyÔn ThÞ Thanh Vy Qu ng Ninh N LL&PPDH Bé m«n Þa lý 19 CH0679 L ng ThÞ X L¹ng S n N DT KV1 Ng«n ng ViÖt Nam 20 CH0681 NguyÔn ThÞ Xinh Ninh B nh N 21 CH0682 Chu ThÞ Xu n Th i Nguyªn N DT KV1 22 CH0683 Vy ThÞ Thanh Xu n B¾c K¹n N KV1 Qu n lý kinh tõ 23 CH0684 D ng Ngäc Yªn Th i Nguyªn Nam 24 CH0687 L u ThÞ H i YÕn Th i Nguyªn N 25 CH0688 Ma ThÞ YÕn Th i Nguyªn N KV1 Ph ng ph p To n s cêp 26 CH0689 NguyÔn ThÞ H i YÕn Tuyªn Quang N Khoa häc m«i tr êng 27 CH0690 NguyÔn ThÞ Thanh YÕn Th i Nguyªn N Hãa v«c 28 CH0691 Vò ThÞ B o YÕn Qu ng Ninh N 29 CH0692 Hµ M¹nh ¹c B¾c Giang Nam LL vµ PPDH Bé m«n VËt lý 30 CH0693 NguyÔn ng Hïng Hµ Néi Nam LL vµ PPDH Bé m«n VËt lý 31 CH0694 TrÇn ThÞ S u Qu ng Ninh N 31 thý sinh.

24 STT phßng thi sè: 24 SBD Hä vµ tªn Ngµy sinh N i sinh Ph i u tiªn Chuyªn ngµnh Ngo¹i ng 1 CH0018 NguyÔn TuyÕt Anh Hång K«ng N 2 CH0020 Ph¹m Ngäc Anh Qu ng Ninh N KV1 3 CH0026 Lª ThÞ B y Qu ng Ninh N 4 CH0069 D ng ThÞ Dung Qu ng Ninh N 5 CH0092 Lª Thïy D ng Th i Nguyªn N TiÕng Trung 6 CH0094 NguyÔn ThÞ D ng Qu ng Ninh N 7 CH0155 NguyÔn ThÞ Hång H¹nh Th i Nguyªn N TiÕng Trung 8 CH0178 NguyÔn ThÞ Thu HiÒn Qu ng Ninh N 9 CH0182 Vò ThÞ Thu HiÒn Qu ng Ninh N 10 CH0208 µo ThÞ Hßa Qu ng Ninh N 11 CH0247 TrÞnh Thu HuyÒn Qu ng Ninh N 12 CH0266 NguyÔn ThÞ Liªn H ng Th i Nguyªn N 13 CH0268 NguyÔn ThÞ Thu H ng B¾c Ninh N TiÕng Trung 14 CH0297 NguyÔn ThÞ Lan Thanh Hãa N 15 CH0314 TrÇn ThÞ Liªn Qu ng Ninh N 16 CH0384 Lª ThÞ Nga Qu n Ninh N 17 CH0385 Lª Thóy Nga Thanh Hãa N 18 CH0397 µo ThÞ Ngäc Qu ng Ninh N 19 CH0398 Hoµng Minh Ngäc Qu ng Ninh Nam 20 CH0406 Vò ThÞ B nh Nguyªn Qu ng Ninh N 21 CH0420 Lç ThÞ Nhung Hßa B nh N KV1 22 CH0428 NguyÔn ThÞ Nh Qu ng Ninh N 23 CH0429 TrÇn ThÞ H i Nh Hµ Nam N 24 CH0450 TrÇn ThÞ Nam Ph ng ¾c L¾c N 25 CH0467 µm ThÞ Quúnh Thanh Hãa N 26 CH0487 D Minh T m B¾c Ninh N TiÕng Trung 27 CH0495 NguyÔn ThÞ Thanh N 28 CH0521 NguyÔn Hång Th¾m Qu ng Ninh N 29 CH0559 ç ThÞ Thñy Qu ng Ninh N 30 CH0563 Huúnh CÈm Thø An Giang N 31 CH0579 Lª Minh Trang Qu ng Ninh N 32 CH0583 NguyÔn HuyÒn Trang Th i Nguyªn N KV1 33 CH0654 Bïi ThÞ Thanh Viªn Qu ng Ninh N KV1 34 CH0678 TrÇn v n Vþ Nam Þnh Nam 35 CH0680 TrÇn ThÞ Xiªm Qu ng Ninh N 36 CH0685 Lª ThÞ Quúnh Yªn Qu ng Ninh N 37 CH0686 Lª H i YÕn Th i Nguyªn N 37 thý sinh.

Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi B ng ióm Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Líp QU N Lý HCNN Vµ QL NGµNH G

Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi B ng ióm Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Líp QU N Lý HCNN Vµ QL NGµNH G Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc 1 1001 Bïi ThÞ An 10-10-1994 N 6.5 ¹t GD MÇm non-a 2 1002 Cï ThÞ L u An 15-10-1996 VËt lý-a

Chi tiết hơn

KẾT QUẢ KỲ KIỂM TRA HK2 - MÔN: TOÁN -K12 Ngày kiểm tra : 22/04/2017 SBD Họ tên lớp Mã đề Điểm Số câu đúng NguyÔn H u HiÕu D n 12A

KẾT QUẢ KỲ KIỂM TRA HK2 - MÔN: TOÁN -K12 Ngày kiểm tra : 22/04/2017 SBD Họ tên lớp Mã đề Điểm Số câu đúng NguyÔn H u HiÕu D n 12A KẾT QUẢ KỲ KIỂM TRA HK2 - MÔN: TOÁN -K12 Ngày kiểm tra : 22/04/2017 001439 NguyÔn H u HiÕu D n 12A 1 975 5.0 25.0 001445 oµn Hoµi Phong 12A 1 642 5.2 26.0 001556 Lª Ngäc Hoµng L n 12A 1 975 5.4 27.0 001580

Chi tiết hơn

¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/

¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/ ¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/12) (DHD.D310101) - Ngµnh: Kinh tõ 1 Lª ThÞ Anh µo 08/05/94 26159 A 2 7.25

Chi tiết hơn

B ng tæng hîp sinh viªn kho îc cêp häc bæng k I N m häc (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M S

B ng tæng hîp sinh viªn kho îc cêp häc bæng k I N m häc (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M S B ng tæng hîp sinh viªn kho 54-58 îc cêp häc bæng k I N m häc 2013-2014 (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M SV Líp Số tiền Sè TK 1 ç V n D ng 535354 54CB1 2,825,000

Chi tiết hơn

Së GD& T: B nh Þnh Kú thi: TuyÓn sinh vµo líp 10 THPT Kho thi: 12/06/2018 DANH S CH THÝ SINH TRóNG TUYÓN Tr êng: THPT sè 2 Phï Mü STT Hä vµ tªn Giíi t

Së GD& T: B nh Þnh Kú thi: TuyÓn sinh vµo líp 10 THPT Kho thi: 12/06/2018 DANH S CH THÝ SINH TRóNG TUYÓN Tr êng: THPT sè 2 Phï Mü STT Hä vµ tªn Giíi t Së GD& T: B nh Þnh Kú thi: TuyÓn sinh vµo líp 10 THPT Kho thi: 12/06/2018 DANH S CH THÝ SINH TRóNG TUYÓN Tr êng: THPT sè 2 Phï Mü 1 nguyôn hå thïy d ng N 18/04/2003 Phï Mü, B nh Þnh Kinh Mü Th¾ng 47,00

Chi tiết hơn

DS thi lÇn 1

DS thi lÇn 1 M«n thi:... Phßng thi: 402-Nhµ K1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 Bïi Xu n Anh N 17-10-84

Chi tiết hơn

Sè TT Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Côc Kh o thý vµ KiÓm Þnh ChÊt l îng gi o dôc Hä vµ tªn thý sinh Sè b o danh Ngµy sinh D n téc Danh s ch thý sinh o¹t gi i

Sè TT Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Côc Kh o thý vµ KiÓm Þnh ChÊt l îng gi o dôc Hä vµ tªn thý sinh Sè b o danh Ngµy sinh D n téc Danh s ch thý sinh o¹t gi i 1 Hoµng Cao Phong 24.01.08 12/08/1997 Kinh Hµ Néi To n 16.50 K.KhÝch 12 Chuyªn Hµ 2 Phïng ¾c Vò Anh 24.01.04 05/12/1997 Kinh Hµ Néi To n 19.00 Ba 12 Chuyªn Hµ 3 L ng Quèc Trung 24.01.12 28/09/1998 Kinh

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx . Häc viön Ng n hµng Phßng µo T¹o Häc Kú 1 - N m Häc 17-18 XÐt iòu kiön tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng H VHVL - KÕ to n (LTD11TKT) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 5.00 MÉu In D7080B1 Trang

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi Céng hoµ X héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Danh s ch thý sinh tróng tuyón ¹i häc n

Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi Céng hoµ X héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Danh s ch thý sinh tróng tuyón ¹i häc n SP To n häc 1 001200002205 NguyÔn Hoµng Quèc Anh Nam 26-11-2000 3 28.7 To n To n Hai 2 001200011758 NguyÔn ViÖt Anh Nam 20-09-2000 3 29.3 To n hai 3 164668163 ç Lan Chi N 15-07-2000 2 29.3 4 031200006161

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

\centerline { \bftith Nh÷ng kÕt qu mµ t«i thÝch nhÊt }

\centerline { \bftith Nh÷ng kÕt qu mµ t«i thÝch nhÊt } LIST OF PARTICIPANTS 2 Hội thảo Tối ưu và Tính toán khoa học lần thứ năm, 16-19.5.2007 1. Phan Thµnh An TiÕn sĩ thanhan@math.ac.vn 2. L m Quèc Anh Khoa S ph¹m ¹i häc CÇn Th êng 3/2, QuËn Ninh KiÒu, TP

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

Tr êng ¹i Häc An Giang MÉu In D7080B1. Danh S ch Kh«ng Tèt NghiÖp Häc Kú 2 - N m Häc Ngµnh Cao ¼ng S ph¹m m nh¹c - Tèt nghiöp - CD41 (CAN16TH) H

Tr êng ¹i Häc An Giang MÉu In D7080B1. Danh S ch Kh«ng Tèt NghiÖp Häc Kú 2 - N m Häc Ngµnh Cao ¼ng S ph¹m m nh¹c - Tèt nghiöp - CD41 (CAN16TH) H Tr êng ¹i Häc An Giang MÉu In D7080B1. Häc Kú 2 - N m Häc 18-19 Ngµnh Cao ¼ng S ph¹m m nh¹c - Tèt nghiöp - CD41 (CAN16TH) HÖ µo t¹o chýnh quy - Khãa 2016-2019 Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 100 ióm Trung B

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N thao (T i b n lçn thø t, cã chønh lý vµ bæ sung) NHμ XUÊT

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx XÐt iòu kiön Tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng ¹i häc VHVL (LTDH9GTN) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 500 1 11J401031 Lª Thu Trang LTDH11K 420 573 Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 135 ióm Trung

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th II V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th ng 11 n m 2013 HéI ång XUÊT B N L HåNG ANH Chñ tþch Héi ång INH THÕ HUYNH

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA Ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA Ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th II V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA Ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th ng 11 n m 2013 HéI ång XUÊT B N L HåNG ANH Chñ tþch Héi ång INH THÕ HUYNH

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Mau 05 - BC thay doi Nhan Su.doc

Microsoft Word - Mau 05 - BC thay doi Nhan Su.doc Mẫu CBTT/SGDCKHN-05 (Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN) C«ng ty Cæ PHÇN s«ng µ 1 -----***----- Số: 63 CT/TCKT

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

Bài m? d?u.doc

Bài m? d?u.doc Slide 1 Bµimë Çu Ch nnu«i tr ubß Slide 2 NỘI DUNG Vai trß vµ ý nghüa cña ch n nu«i tr u bß Ưu thõ sinh häc đæc thï cña tr u bß Nh ng H¹n chõ cña ch n nu«i tr u bß Tình hình ch ăn nuôi trâu bò ở Việt Nam

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

Annual report V 2004.qxd

Annual report V 2004.qxd Military Bank 2 3 Military Bank Annual report Néi dung / contents Giíi thiöu chung vò ng n hµng Background Sè liöu tµi chýnh giai o¹n 1994-2004 Financial highlight from 1994-2004 M«h nh tæ chøc Organizational

Chi tiết hơn

Søc khoÎ cña con ng­êi cÇn sù tån t¹i cña nh÷ng c¸nh rõng

Søc khoÎ cña con ng­êi cÇn sù tån t¹i cña nh÷ng c¸nh rõng 86 X héi häc sè 1 (81), 2003 Søc kháe cña con ng êi cçn sù tån t¹i cña nh ng c nh rõng - d n sè vµ n¹n ph rõng N¹n ph rõng diôn ra trªn toµn thõ giíi víi tèc é 9,4 triöu ha/n m, lµ mèi e do¹ nghiªm träng

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th ng 11 n m 2013 HéI ång XUÊT B N L HåNG ANH Chñ tþch

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Tr êng ¹i häc luët hµ néi Phßng µo t¹o Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp Tù do H¹nh phóc Danh s ch sinh viªn kho 40 Ch a tých luü m«n häc gi o

Tr êng ¹i häc luët hµ néi Phßng µo t¹o Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp Tù do H¹nh phóc Danh s ch sinh viªn kho 40 Ch a tých luü m«n häc gi o Tr êng ¹i häc luët hµ néi Phßng µo t¹o Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp Tù do H¹nh phóc Danh s ch sinh viªn kho 40 Ch a tých luü m«n häc gi o dôc thó chêt Stt Hä vµ Tªn M sinh viªn Líp Ghi chó

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VK Dang TT - Tap 46

Microsoft Word - VK Dang TT - Tap 46 ng Céng s n ViÖt Nam V n kiön ng toµn tëp tëp 46 1985 Nhµ xuêt b n chýnh trþ quèc gia hµ néi - 2006 3 4 V n kiön ng toµn tëp Þnh, th«ng tri... cña Bé ChÝnh trþ, Ban BÝ th... MÆc dï chóng t«i cã nhiòu cè

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc HiÖn tr¹ng qu n lý rõng céng ång mét sè tønh vïng miòn nói B¾c Bé vµ Ò xuêt Þnh h íng chýnh s ch khuyõn khých ph t trión rõng céng ång ë ViÖt Nam Ph¹m Xu n Ph ng Vô chýnh s ch Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

Forest Allocation VN

Forest Allocation VN nh gi kõt qu b íc Çu vò c«ng t c giao rõng tù nhiªn GS. NguyÔn Ngäc Lung vµ c c céng t c viªn Tæ c«ng t c quèc gia vò l m nghiöp céng ång Hµ Néi, th ng 12/ 2003 ********* 1. Bèi c nh ViÖc giao Êt trèng

Chi tiết hơn

Huongdan Thu tuc Chuan bi va Thuc hien Du an ADB tai Viet Nam

Huongdan Thu tuc Chuan bi va Thuc hien Du an ADB tai Viet Nam HTKT sè 3476-VIE 3 Lêi nãi Çu Nh»m hç trî cho c«ng cuéc c i c ch nòn kinh tõ vµ x héi cña ViÖt Nam, týnh Õn cuèi n m 2001, céng ång c c nhµ tµi trî quèc tõ cam kõt tµi trî hç trî ph t trión chýnh thøc

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Sö dông ph©n b¾c ë miÒn B¾c ViÖt Nam: qu¸ khø, hiÖn t¹i vµ triÓn väng

Sö dông ph©n b¾c ë miÒn B¾c ViÖt Nam: qu¸ khø, hiÖn t¹i vµ triÓn väng X héi häc thùc nghiöm X héi häc sè 4 (64), 1998 37 Mét khýa c¹nh cña sù biõn æi n«ng th«n ViÖt Nam qua t m hióu tëp qu n sö dông ph n b¾c trong s n xuêt n«ng nghiöp ë mét sè khu vùc ång b»ng B¾c Bé Ph¹m

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

BỘ TỔNG THAM MƯU

BỘ TỔNG THAM MƯU µo huy hiöp NguyÔn M¹nh H ëng L u Ngäc Kh i NguyÔn Hoµng Minh TrÇn ¹i NghÜa TrÇn ng Thanh Vò quang t¹o ç Xu n T o Hoµng Kh¾c Th«ng Lª do n thuët T¹ Ngäc V ng NguyÔn Tõ V îng NguyÔn träng xu n Gi o tr nh

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn