BẢN TIN MỤC VỤ Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Saint Vincent Liem s Parish CHÚA NHẬT Lễ Chúa Thánh Thần HiệnXuống 20/05/ th Street SE. Calgary,

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "BẢN TIN MỤC VỤ Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Saint Vincent Liem s Parish CHÚA NHẬT Lễ Chúa Thánh Thần HiệnXuống 20/05/ th Street SE. Calgary,"

Bản ghi

1 BẢN TIN MỤC VỤ Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Saint Vincent Liem s Parish CHÚA NHẬT Lễ Chúa Thánh Thần HiệnXuống 20/05/ th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/Fax: (403) Cha xứ: Gioan B. Nguyễn Đức Vượng Phone: (403) Cha phó: Giuse Phạm Công Liêm Phone: (403) Chủ tịch HĐMV: Giuse Đỗ Minh Sơn Phone: (403) Phó nội vụ: Giuse Trần Thanh Hải Phone: (403) Phó ngoại vụ: Giuse Đỗ Quang Trọng Phone: (403) Thư ký HĐMV: Maria Vũ Thị Hồng Phone: (403) Thánh lễ Hằng ngày: Thứ Hai đến Thứ Sáu: 11:45 am. & 6:00 pm. Cuối tuần: Thứ Bảy: 9:30 am: Lễ Kính Đức Mẹ 6:00 pm: Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật: 9:00 am; 11:00 am & 6:00 pm. Chầu Thánh Thể Thứ Sáu, Thứ Bảy & Chúa Nhật đầu tháng: 5:30 pm. Ngày trong tuần (Thứ Hai đến Thứ Sáu): 12:15 pm đến 5:45 pm Giải Tội 20 phút trước mỗi thánh lễ Rửa Tội Trẻ Em 3:30 pm mỗi Thứ Bảy cuối tháng Hôn Phối Liên lạc với văn phòng hoặc quý cha 6 tháng trước lễ cưới để lập hồ sơ Xức Dầu Bệnh Nhân Liên lạc với linh mục bất cứ lúc nào Trao Mình Thánh Chúa (Cho Bệnh Nhân) Liên lạc với văn phòng hoặc quý cha Đức Giám Mục William McGrattan ban Bí Tích hêm Sức cho 25 em Ngày 12 tháng 5 năm 2018

2 M i l i khuyên c a GH Phanxicô đ nên Thánh Tông hu n Vui m ng và Hân hoan, c Phanxicô cho chúng ta m t tài li u vui m ng và sáng rõ. Sau đây là m i l i khuyên đ nên thánh. 1 Con đ ng bi u di n! LỜI QUÝ CHA là thánh, không nh t thi t ph i là giám m c, linh m c hay nam n tu s. ( ) Chúng ta t t c đ c g i đ nên thánh khi s ng v i tình th ng và trao t ng ch ng tá c a mình trong đ i s ng hàng ngày. Tôi thích th y s thánh thi n n i dân kiên nh n c a Chúa: n i các ph huynh yêu th ng d y d con cái, n i nh ng ng i đàn ông, đàn bà làm l ng đ đem c m g o v cho gia đình, n i nh ng ng i b nh, n i các n tu l n tu i ti p t c vui c i. V i m t lòng kiên trì luôn đi t i đàng tr c m i ngày, tôi th y s thánh thi n c a Giáo h i chi n đ u. Và vì th, th ng th ng s thánh thi n c a bên c nh, n i nh ng ng i s ng g n chúng ta, h là ph n nh s hi n di n c a Chúa hay nói m t cách khác, h là t ng l p trung l u c a thánh thi n. 2 C m nang đi đ ng: Tám M i Ph c Th t Tám M i Ph c Th t không có m t chút gì g i là nh nhàng ho c b ngoài, ng c l i là đàng khác; vì chúng ta ch có th s ng v i Tám M i Ph c Th t n u Th n Khí xâm chi m chúng ta v i tr n s c m nh c a Ngài và gi i thoát chúng ta ra kh i s y u đu i c a tính ích k, c a ti n nghi, c a kiêu ng o. Tâm h n khó nghèo, đó là thánh thi n! ; Ph n ng l i v i m t tâm h n d u dàng, đó là thánh thi n! 74; Bi t khóc v i ng i khác, đó là thánh thi n! 76; Tìm công chính v i đói và khát, đó là thánh thi n! ; Nhìn và hành đ ng v i lòng th ng xót, đó là thánh thi n! ; Gi tâm h n trong s ch, không gì làm cho tình th ng b v ng b n, đó là thánh thi n! 86; Gieo hòa bình chung quanh chúng ta, đó là thánh thi n! 89 3 Con mu n yêu th ng? Hãy hành đ ng. Ai th t s mu n làm vinh danh Chúa b ng chính cu c đ i mình, ai th t s mong mu n thánh hóa đ i mình đ vinh danh Chúa, h đ c g i đ t n hi n, đ làm vi c, đ ph n đ u s ng theo tinh th n c a lòng th ng xót. Khi tôi g p m t ng i ng trong đêm l nh giá, tôi cho r ng đây là m t cái gì b t ng b t tôi ph i d ng l i, m t ng i ph m pháp không có vi c làm, m t tr ng i trên đ ng đi c a tôi, m t phi n nhi u cho l ng tâm tôi, m t v n đ mà tôi ph i gi i quy t v i các chính tr gia, và c ng có th là m t cái rác làm b n n i công c ng. Hay tôi có th ph n ng b ng đ c tin, đ c ái c a tôi, nh n bi t n i h c ng là m t con ng i có cùng nhân ph m nh tôi, m t t o v t đ c Ng i Cha yêu th ng vô cùng, m t hình nh c a Chúa, m t ng i anh em đã đ c Chúa Giêsu Kitô c u chu c. ó c ng có th là m t tín h u kitô! 4 Trau d i tính khiêm t n Tính khiêm t n ch có th bám r trong tâm h n qua các đi u s nh c. Không có s nh c thì không có khiêm t n, không có thánh thi n. N u b n không th nào ch u đ ng, không đau kh vì m t vài s nh c, thì b n không th nào khiêm t n, không đi trên con đ ng thánh thi n. S thánh thi n mà Thiên Chúa ban cho Giáo h i ph i đi qua con đ ng s nh c c a Con Thiên Chúa. Và đó là con đ ng! Tôi không nói s nh c là m t cái gì d ch u, b i vì nh th là ma-sô, nh ng tôi nói đó là con đ ng đ noi g ng Chúa Giêsu, đ l n lên trong s k t hi p v i Ngài. 5 Hãy trong ni m vui V thánh là ng i s ng vui v và có tinh th n hài h c. H v n gi th c t nh ng h r i sáng cho ng i khác v i tinh th n tích c c và đ y hy v ng Tôi không nói đ n ni m vui c a ch ngh a tiêu th và cá nhân ch ngh a lan tràn m t vài lo i v n hóa ngày nay. B i vì tiêu th ch làm tâm h n n ng thêm; nó ch có th cho l c thú nh t th i chóng qua, nh ng không cho ni m vui đích th c. 6 Dám rao gi ng Phúc Âm ng th i thánh thi n c ng là nói th ng, nói th t: là dám rao gi ng Phúc Âm, đ l i m t d u n cho th gi i này. Thiên Chúa luôn m i m, luôn thúc đ y chúng ta lên đ ng, đi ra kh i môi tr ng quen thu c đ đ n các vùng ngo i vi, các biên gi i. Chúa h ng d n chúng ta đó, n i nhân lo i b t n th ng nh t, n i con ng i d i hình th c b ngoài h i h t, theo đám đông, n i có nh ng ng i luôn đi tìm câu tr l i cho ý ngh a đ i mình. 7 Không bao gi cam ch u! Vì theo thói quen, chúng ta không còn đ ng đ u v i s d, chúng ta m c k đ cho s vi c c th mà đi ho c đ cho ng i khác quy t đ nh. Nh ng chúng ta hãy đ Chúa đ n th c t nh, đ n lay đ ng chúng ta trong gi c ng, đ n gi i thoát chúng ta kh i tình tr ng tr ì. Chúng ta hãy đ ng đ u v i thói quen, chúng ta hãy m m t, m tai và nh t là

3 m lòng, hãy đ mình xúc đ ng v i nh ng gì x y ra chung quanh, đ c đánh đ ng b i L i h ng s ng và hi u qu c a ng S ng L i. 8 C u nguy n m i ngày. Và l i b t đ u c u nguy n l i Tôi không ngh trong thánh thi n mà l i không có c u nguy n, dù không nh t thi t ph i c u nguy n lâu gi hay s t s ng. Tôi mu n nh n m nh, c u nguy n không ph i ch dành cho m t vài ng i đ c u đãi, nh ng cho t t c chúng ta, vì t t c chúng ta đ u c n giây phút thinh l ng c a s hi n di n này. L i c u nguy n tin t ng là ph n ng c a tâm h n m lòng ra di n đ i di n v i Chúa, khi chúng ta t t đi t t c ti ng đ ng n ào đ l ng nghe ti ng nói d u ng t c a Chúa vang lên trong thinh l ng. Tôi dám xin anh ch em: Anh ch em có giây phút nào thinh l ng tr c s hi n di n c a Chúa, không h p t p v i vã, đ Chúa nhìn mình không? Anh ch em có th y ng n l a c a Chúa đ t cháy tâm h n mình không? N u anh ch em không đ Chúa kh i lên b ng s c m, b ng s d u dàng c a tình yêu Ngài thì anh ch em s không có ng n l a và nh th làm sao anh ch em có th làm tâm h n ng i khác b ng lên b i ch ng t và l i nói c a mình? 9 Chu n b cu c chi n. i s ng kitô là m t cu c chi n liên l. Ph i có s c m nh và can đ m đ c l i v i cám d c a ma qu và đ loan báo Tin M ng. Cu c chi n đ u này r t cao đ p, b i vì nó giúp cho chúng ta dâng m ng Thiên Chúa chi n th ng trong đ i s ng chúng ta. Chúng ta s không ch p nh n s hi n h u c a ma qu, n u chúng ta ch nhìn theo các tiêu chu n th c nghi m và không có chi u kích siêu nhiên. Chính xác, chúng ta xác quy t s c m nh ma qu gi a chúng ta, giúp chúng ta hi u vì sao s d đôi khi đã có quá nhi u s c m nh tàn phá. Nh th chúng ta đ ng ngh qu là m t huy n tho i, m t bi u t ng, m t hình nh hay m t ý t ng. S sai l m này làm cho chúng ta buông tay, l là chú ý và b cám d nhi u h n. Chúng ta có các v khí c c m nh Chúa ban cho chúng ta: đ c tin đ c di n t trong l i c u nguy n, suy g m L i Chúa, dâng thánh l, gi ch u, bí tích gi i hòa, các vi c làm bác ái, đ i s ng c ng đoàn và d n thân làm vi c truy n giáo. 10 H c h i đ phân đ nh cái gì Chúa mu n cho mình Làm th nào đ bi t s vi c đó là do Th n Khí, hay nó b t ngu n t th gian, t qu? Ph ng cách duy nh t là phân đ nh, đòi h i m t kh n ng lý lu n t t hay h p theo l th ng. ó là m t n chúng ta ph i xin. 166 Th ng th ng đi u này th hi n qua nh ng vi c nh, nh ng vi c có v nh không đáng k, nh ng s v đ i l i đ c cho th y trong nh ng gì đ n gi n và bình th ng hàng ngày. i u thách th c đây là ý ngh a đ i s ng c a tôi tr c m t Chúa Cha, ng bi t tôi và yêu th ng tôi, ý ngh a đích th c c a đ i tôi mà không ai bi t tôi h n Ngài. Giuse Nguy n Tùng Lâm d ch Thông báo 1. TI N THU NGÀY 13/05/2018 CN 7 PS 1. L 6:00 PM. TH B Y 1,760$. 2. L 9:00 AM CN 1,279$. 3. L 11:00 AM CN 1,465$ 4. L 6:00 PM CN 929$. 5. C NG CÁC L CU I TU N: 5,433$. CÁC S TI N KHÁC 1. QU XÂY D NG 770$. 2. GIÁO PH N TR L I THU 1,641$. T NG CÔNG CHUNG CU I TU N: 2.TIN VUI TR N. 7,774$ + 50$US. Kính th a quý v ân nhân b o tr, quý ban, ngành, đoàn th, ca đoàn, gia đình và t ng cá nhân. N m nay trong niên khóa tài chánh t tháng 7/ /2018. Giáo x có s n : a ph n và các Công Ty là: 1,816,720$. S n ph i tr 20 n m, ( ), m i tháng là $9, Nh vào s giúp góp c a quý v : Tr l n đ u: 110,000$ (25/11/2017), L n th 2: 123,7394$.54( 23/2/2018). L n th 3: 100,000$. (10/05/2018). T ng C ng: 333,739$54. S n còn : 1,482,981$. (M t tri u, b n tr m tám m i hai ngàn, chin tr m tám m i m t ngàn). Sau 10 tháng, chúng con nh n th y vi c giúp góp c a c giáo x chúng ta r t đ c l c, m t n m có th có trên 300,000 $ đ tr s n này. Nên chúng con cùng m i g i quý gia đình ti p t c v i lòng r t đ i l ng c a quý ân nhân b o tr, h i đoàn, gia đình và cá nhân. Chúng con tin ch c ch trong 5 n m chúng ta s thanh toán h t s n thay vì đ t i 20 n m. M t l n n a, xin Chúa và M Maria, Thánh Vinh S n Liêm luôn xu ng muôn phúc lành trên giáo x chúng ta.

4 3.M NG 50 N M LINH M C CHA A MINH PH M V N B O. O.P. Kính th a quý c, quý ông bà và anh ch em, Cha B Trên Dominic Ph m V n B o OP. là ng i thành l p C ng oàn Công Giáo Vi t Nam t n m 1978 và là c u Phó x Giáo x Thánh Vinh S n Liêm c a chúng ta t n m Nhân d p l Kim Khánh Linh M c c a ngài và đ t lòng tri ân đ i v i ngài, Giáo x s t ch c thánh l m ng 50 n m linh m c c a ngài vào tr a Chúa nh t ngày 24/06/2018 và sau thánh l có ti c m ng. Kính xin quý v b t chút th gi đ n tham d và chung vui trong d p đ i l này. 4. I H I THÁNH CA T I SURREY, BC Anh Ch Em trong các Ca đoàn quý m n. N m nay quý Ca oàn Mi n Tây, Canada. S t ch c H i Ng Tình Thân. T t c quý ca viên đ c m i đ tham d t ngày th 3,4,5 và 6 tháng 8/2018 t i Surrey BC,Canada. N u ai mu n tham d xin vào website c a giáo x ho c các Ca oàn Tr ng đ bi t thêm các chi ti t và hình th c ghi danh tham d. Ban Thánh Nh c Thân m i. 5T NH TÂM CÁC EM CHU N B R C L L N U. Kính m i quý Ph Huynh c a các em đang h c l p 3, Vào lúc 6 gi chi u th B y ngày 02/06/2018 các em s đ c R c L L n u, đ chu n b chu đáo cho các em, xin quý Ph Huynh đ a các em đ n tham d bu i t nh tâm và t p nghi th c t túc 10 gi AM. n 2:30 PM th B y ngày 26/05/2018. Vì đây là bu i g p g quan tr ng trong đ i c a các Em, kính xin quý Ph Huynh cùng hy sinh v i quý Th y Cô, quý Cha trong d p này. L ch trình t nh tâm và x ng t i: Th B y Ngày 26 Tháng 5 N m :00 AM : T p trung t i nhà th 10:10 AM: Ôn l i cách X ng T i và Xét Mình 11:00 AM: X ng T i 12:30 PM: C m tr a 1:00 PM: T p Nghi Th c R c L 2:30 PM: K t thúc BGL chân thành c m n. 6.CHA PHÓ, TH Y THÔNG, CÁC C U HUYNH TR NG VÀ CÁC B N TR THAM D TR I HU N LUY N HUYNH TR NG: Kính th a quý c, quý ông bà và anh ch em, nh m gìn gi và xây d ng c ng nh quan tâm đ n gi i tr trong giáo x sau h n 10 n m không có đoàn Thi u Nhi Thánh Th. Ngay khi v giáo x chúng con đã đ c yêu c u c a đa s gia đình trong giáo x làm sao chúng ta gìn gi gi i tr l i đ c sau khi ch u Bí Tích Thêm S c. V i Cha Phó cùng Th y Thông, m i g i quý C u Huynh Tr ng tr l i đ cùng nhau hu n luy n và xây d ng m t đ i ng các tr ng làm n n t ng đ u tiên cho oàn. S c ng tác r t đ c l c c a quý C u Huynh Tr ng, quý Ph Huynh và k các các Nhóm Tr khác, s em chi danh tham d tr i hu n luy n là 15 b n (trên 18 tu i). Vào cu i tu n này t ngày 18, 19 và 20/05/2018. Cha Phó, quý C u Huynh Tr ng và các B n Tr s đi hu n luy n. Xin quý v c u nguy n cho các B n h ng say h c h i đ v ph c v cho giáo x trong t ng lai. Chân thành cám n Cha Phó, Th y Thông, Cô Th Ký, quý C u Huynh Tr ng sau 10 tu n hu n luy n t i Giáo X đã qua. Chúc các B n Tr lên đ ng đi hu n luy n đ t nhi u thành qu t t đ p. Chúc m ng. 7.CÁM N QUÝ V Ã LO CHO CU C R C KI U, DÂNG HOA VÀ BU I HÒA NH C TRI ÂN M. Kính th a toàn th quý v, v i bu i r c, 2 l n dâng hoa do Ban Tông Tr và H i Các Bà M th t r t c m đ ng vì t m lòng con th o trong tháng 5, tháng bi t kính c Maria. H i ng M c V đã ph i h p, s p x p ch t ch và th t trang tr ng cho bu i r c c M đ u tháng và 2 bu i dâng hoa tr c l. C ng v y vào bu i chi u ngày 13/05/2018. Ngày k ni m đ u tiên cho giáo x ; Cha Phó và oàn Thi u Nhi Thánh Th đã t ch c m t bu i hòa nh c và hát TRI ÂN M t i h i tr ng giáo x t 8:00. P.M đ n 10:00 P.M. Th t c m đ ng khi các Em Tông Tr múa, th t xúc tích khi các Em Ban Giáo Lý hát và t ng ca s m t t Cha X, Cha Phó, và các Ca S t các Ca oàn trong giáo x và v i m t Ban Nh c thu c Ca oàn c M La Vang đã hình thành m t bu i ca nh c x ng đáng v i nh ng h ng ân Chúa ban cho các ng i M mà c m t ch ng trình đã d t nên r t đ c s c. Ngoài nh ng ti t m c hát, nh c k ch, đ c th. Các b n Thi u Nhi đã dành nh ng bông hoa h ng dâng lên nh ng ng i M th t c m đ ng. Nh ng món n r t đ n gi n nh ng m i ng i đ u đ c th ng th c h t s c ngon mi n do nh ng đ u b p các nhà hàng đ n ph c v.nh ng v ân nhân b o tr và nh ng ng i thi n nguy n viên đã s p bàn gh, trang trí, thu d n th t chu đáo. Thành th t tri ân. 8.L p Giáo Lý Hôn Nhân: Kính th a Quý Ph Huynh và các b n tr thân m n, Hi n nay có m t s b n tr trong Giáo X mu n h c Giáo Lý Hôn Nhân đ l p gia đình vào th i gian t i, Ban Gi ng Viên các l p Giáo Lý Hôn Nhân quy t đ nh s m l p đ ph c v

5 cho các b n tr. i t ng tham gia: Các b n tr t 18 tu i tr lên Th i gian:th 7 và CN ngày tháng 7 n m 2018 a i m: Giáo x Vinh S n Liêm N i Dung và ng i ph trách Ngày 28 tháng 7 (Th B y) 9:30 AM - 11:00 AM: n g i hôn nhân & Hôn nhân công giáo (Cha Liêm Ph m) 11:00 AM - 12:30 PM: Giáo lu t v Bí Tích Hôn Nhân & Hôn nhân khác tôn giáo (Anh Nguy n Tùng) 1:00 PM - 3:00 PM: Tính d c và hôn nhân & Ng a thai và tránh thai (Bác s c) Ngày 29 tháng 7 (Chúa Nh t) 9:30 AM - 11:00 AM: Hoà h p v ch ng (khác bi t nam n, tri n n trong tình yêu, gi i quy t xung đ t) (Anh Phan Tâm) 11:00 AM - 12:30 PM: Linh đ o hôn nhân & c u nguy n trong gia đình (Anh Phan Th ch) 1:00 PM - 3:00 PM: Sinh con có trách nhi m, giáo d c con cái, đ o hi u (Anh Ph m Th ng) 3:00 PM - 4:00 PM: Bài ki m tra và đúc k t. (Cha Liêm) *** Các ph huynh có con em đ n tu i l p gia đình, nên l u ý và nh c nh con em đ n v i l p, tránh tr ng h p b tr. 9.Khoá Th ng Ti n Hôn Nhân Gia ình: T 6 gi chi u ngày Th Sáu 13/07 đ n 6:30 chi u Chúa nh t 15/07/2018 (không ngh l i đêm): L n đ u tiên, Ch ng trình Th ng Ti n Hôn Nhân và gia đình t ch c t i giáo x. Kính th a Quý V, Hi n nay, kh ng ho ng gia đình đang tr thành m i lo ng i và đáng quan tâm đ i v i giáo h i Công Giáo, vì th c Thánh Cha đã ch n n m 2018 là N m Gia ình. Làm th nào đ gi i quy t nh ng gây c n, xung đ t trong gia đình? Làm th nào đ hoà gi i nh ng b t hoà và n i l i nh ng yêu th ng? Làm th nào đ gi đ c gia đình đ m m, an vui và h nh phúc? ó là m c đích c a Khoá H c này. Chúng con đã m i Cha Phêrô Chu Quang Minh, v sáng l p phong trào Th ng Ti n Hôn Nhân Gia ình đ n giáo x chúng ta đ giúp cho quý Ông Bà Anh Ch Em, đ c bi t là các gia đình. Vì v y, chúng con mong m i quý v đ ng ký tham gia khóa h c 3 ngày này, đ hâm nóng l i tình v ch ng, tình gia đình, đ hàn g n nh ng đ v, đau th ng và đ n i l i nh p c u chia c t. Trong nhi u n m qua, Phong Trào Th ng Ti ng Hôn Nhân Gia ình đã đóng góp r t nhi u trong vi c c ng c tình yêu hôn nhân, c u v t các gia đình trên b v c đ v và n i l i nh ng gia đình đang g p c nh chia ly. n v i Phong Trào này và đ ng ký khoá h c này s giúp cho chúng ta thêm nhi u k n ng đ gìn gi gia đình h nh phúc, cùng bi t thêm nhi u anh ch em t Hoa K, t kh p Canada v chia s v i chúng ta. n t ghi danh cho khoá h c s phát sau m i thánh l Chúa Nh t. N u mu n bi t thêm chi ti t, xin liên l c v i Cha Phó Liêm. (phone: ) Xin Quý V nh n đ n và đ ng ký s m, đ Ban T Ch c d dàng s p x p cho khoá h c đ c t t đ p. 10.L P H C CH GIÁO X LÀNH M NH (27/05/2018) Kính th a quý c, quý ông bà và anh ch em. T n m 2014 cho đ n nay, hàng n m giáo ph n đ u g i th đ n các giáo x đòi bu c t t c các ng i ph c v công đoàn theo t cách Thi n Nguy n Viên cho ng i GIÀ ho c gi i TR (d i 18 tu i), n u là ng i đã t ng ph c v mà ch a đ c ki m tra b i c nh sát c a thành ph, ho c nh ng ng i m i b t đ u ph c v. u ph i liên l c đ đ c ki m tra đ đ c ph c v cho ng i GIÀ và gi i TR. Giáo x Thánh Vinh S n Liêm, Cô Lê Minh làm giám đ c trung tâm Giáo D c Giáo Lý, Vi t Ng cho các em Thi u Nhi, t n m 2014 đ c Giáo Ph n và quý cha Ti n Nhi m giao trách v nh n đ n c a nh ng Th y Cô, Th a Tác Viên Thánh Th, Ban Th Thao, nh ng Thi n Nguy n Viên hay đi th m nh ng ng i già y u, b nh t t th ng xuyên. Lúc 1 gi 30, th T ngày 18/04/18. Bà Barbara đ i di n cho tòa Giám M c đ n V n phòng Giáo X h p v i Cha X, Cha Phó, Cô Minh và Cô Th Ký Bà cho bi t sau 4 n m t t c các Thi n Nguy n Viên Ph c v cho gi GÌA và TR đ u ph i h c l i l i l p h c này. Chúng con xin đ c phép đ h c t i Giáo X vào CHÚA NH T 26/05/2018.T 1 gi đ n 2 gi 30 chi u. Vì v y, chúng con yêu c u t t c nh ng ai đang ph c v cho hai gi i GÌA và TR, và nh ng ai trong t ng lai mu n ph c v, ch a làm th t c giúp cho Giáo X Lành M nh, xin liên l c v i cô Lê Minh s đi n tho i (403) đ đ c ghi danh và ti n hành các th t c nói trên. N u b t c vì lý do gì nh ng n n nhân th a ki n, giáo x s không ch u trách nhi m tr c giáo ph n, nh t là phía chính quy n. c mong quý v thông c m cho quý cha trong vi c này đ giáo x luôn là n i bình an và lành m nh cho t t c nh ng ai đ n cùng sinh ho t v i nhau. Giáo x không ch u trách nhi m khi gi i tr đ n nhà th sinh ho t khi ch a có th y cô giáo hay hu n luy n viên.

6 11.Tr i Hè Ban Ngày cho Thi u Nhi : Hãy cùng chung vui trong sinh ho t lành m nh Ban Giáo lý Thi u nhi c a GX Vinh S n Liêm t ch c Tr i Hè Ban Ngày cho các em trong Giáo x t 6 tu i cho đ n 13. M t Tr i Hè Ban Ngày n ng đ ng và lành m nh trong tinh th n Vi t Nam. Các em s đ c h ng d n trong các trò ch i vui, th thao, h c h i ti ng Vi t và sinh ho t ngoài tr i n u th i ti t cho phép. Tr i s đ c t ch c trong m t tu n l t Th Hai 16 Tháng 7 đ Th Sáu 20 Tháng 7, 2018 t 8 gi 30 sáng cho đ n 4 gi 30 chi u. L phí cho m i em là $ (s cung c p th c n tr a). S tr i viên có gi i h n. Xin vui lòng ghi danh s m. B t đ u nh n đ n t cu i tu n ngày 15 Tháng 05/2018. n ghi danh s có t i v n phòng Ban Giáo lý. Xin liên l c cô Minh đ bi t thêm chi ti t. 4. C Phê Rô Thomas Tr ng Qu ng V n 93 tu i. 5. C Madalena Tr n Th Sen (Loan) 92 tu i. 6. C Maria V Th Thanh 92 tu i. 7. C Maria Tr n Th c 91 tu i. 8. C Phê Rô Nguy n V n ây 92 tu i. 9. Cháu Nguy n Th Hu nh Trâm 37 tu i. 10. Ông Philip Thúc Bính 82 tu i. 11. C Maria Ph m Th Mai 85 tu i. 12.Ch Nguy n Tú Vân. 13. S TI N 50 $ TR LÊN ST. Vincent Liem Day Camp Let s be active, healthy and have fun! What s the most unique summer day camp at St. Vincent Liem where kids learn and play? It s fun, active summer camps with a Vietnamese twist! Children aged from 6 to 13 year old will engage in Sport, Art, Science, Craft, Music or Games, and Outdoor activities. There is a unique, fun and skill building experience for everyone. Our programs are quality-based, well-rounded, educational, reasonably priced and most of all, safe and fun. Camps run for a week from Monday, July 16 to Friday July 20, Spaces are limited. The fee for the camp is $ (hearty and healthy lunch is included) Welcome (back) to ST. Vincent Liem Summer Camp! We have an exciting line up planned for our 2018 summer camp season. Whether your camper s interest is in Sport, Art, Craft, Music or Games, there s a unique, fun and skill-building experience for everyone. Our programs are quality-based, well-rounded, educational,reasonably priced and most of all, safe and fun. Great program and great prices! The camps ill up quickly so register early. SDB H T S T 818 $ C N T Y $ A C P V C S $ A C V Q C $ A C V R H J $ A C Q Đ H $ Ô B P T $ A C N V H $ Ô B N X $ A C P H T $ $ A C N L T $ A C T T A $ Ô B T V C $ A C T Q H T $ A T Q T $ A CV T P $ NH NG NG I Y U AU B NH T T TRONG GIÁO X : Ai trong anh em đau y u? Ng i y hãy m i các k m c c a H i Thánh đ n; h s c u nguy n cho ng i y, sau khi x c d u nhân danh Chúa. L i c u nguy n do lòng tin s c u đ c b nh nhân (Gc 5, 14). Chúng ta cùng hi p ý c u nguy n cho nh ng ng i y u đau trong Giáo x c a chúng ta đ c bi t là nh ng ng i sau đây: 1. C Maria Nguy n Th Khi 107 tu i 2. C Maria Ngô Th Ng i 103 tu i. 3. C Maria V Th Mát 99 tu i. Chân thành cám n lòng h o tâm c a quí v đã đóng góp xây d ng Nhà Chúa. Nguy n xin Chúa tr công b i h u cho qúi ông bà anh ch em.

BẢN TIN MỤC VỤ Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Saint Vincent Liem s Parish CHÚA NHẬT Lễ Mình Máu Thánh Chúa 03/06/ th Street SE. Calgary, Alber

BẢN TIN MỤC VỤ Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Saint Vincent Liem s Parish CHÚA NHẬT Lễ Mình Máu Thánh Chúa 03/06/ th Street SE. Calgary, Alber BẢN TIN MỤC VỤ Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Saint Vincent Liem s Parish CHÚA NHẬT Lễ Mình Máu Thánh Chúa 03/06/2018 2412-48th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/Fax: (403) 262-1078 Email:

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM CHÚA NHẬT VII PS, LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI - NĂM C Ngày 02 Tháng 06, Năm t

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM CHÚA NHẬT VII PS, LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI - NĂM C Ngày 02 Tháng 06, Năm t GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM CHÚA NHẬT VII PS, LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI - NĂM C Ngày 02 Tháng 06, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 17 Tháng 03, Năm th Street SE - Calga

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 17 Tháng 03, Năm th Street SE - Calga GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 17 Tháng 03, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - NĂM C Ngày 24 Tháng 03, Năm th Street SE - Calg

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - NĂM C Ngày 24 Tháng 03, Năm th Street SE - Calg GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - NĂM C Ngày 24 Tháng 03, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 10 Tháng 03, Năm th Street SE - Calgar

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 10 Tháng 03, Năm th Street SE - Calgar GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 10 Tháng 03, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 31 Tháng 03, Năm th Street SE - Calga

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 31 Tháng 03, Năm th Street SE - Calga GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 31 Tháng 03, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh

Chi tiết hơn

H A T H N Á V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G A R Y. B Tin Mục Vụ Ứ. C X A O A N I Á G D A GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM th Street SE - Calgary, AB T2

H A T H N Á V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G A R Y. B Tin Mục Vụ Ứ. C X A O A N I Á G D A GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM th Street SE - Calgary, AB T2 H T H N Á V I N H S Ơ N L I Ê M C L G R Y. B Tin Mục Vụ Ứ. C X O N I Á G D GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM 2412-48th Street SE - Calgary, B T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh Xứ J.B. Nguyễn Đức

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI - NĂM C Ngày 16 Tháng 06, Năm th Street SE - C

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI - NĂM C Ngày 16 Tháng 06, Năm th Street SE - C GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI - NĂM C Ngày 16 Tháng 06, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục

Chi tiết hơn

H A T H N Á V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G A R Y. B Tin Mục Vụ Ứ. C X A O A N I Á G D A GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM th Street SE - Calgary, AB T2

H A T H N Á V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G A R Y. B Tin Mục Vụ Ứ. C X A O A N I Á G D A GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM th Street SE - Calgary, AB T2 H T H N Á V I N H S Ơ N L I Ê M C L G R Y. B Tin Mục Vụ Ứ. C X O N I Á G D GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM 2412-48th Street SE - Calgary, B T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh Xứ J.B. Nguyễn Đức

Chi tiết hơn

H A T H N Á V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G A R Y. B Tin Mục Vụ Ứ. C X A O A N I Á G D A GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM th Street SE - Calgary, AB T2

H A T H N Á V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G A R Y. B Tin Mục Vụ Ứ. C X A O A N I Á G D A GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM th Street SE - Calgary, AB T2 H T H N Á V I N H S Ơ N L I Ê M C L G R Y. B Tin Mục Vụ Ứ. C X O N I Á G D GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM 2412-48th Street SE - Calgary, B T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh Xứ J.B. Nguyễn Đức

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM CHÚA NHẬT PHỤC SINH - NĂM C Ngày 21 Tháng 04, Năm th Street SE - Calgary

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM CHÚA NHẬT PHỤC SINH - NĂM C Ngày 21 Tháng 04, Năm th Street SE - Calgary GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM CHÚA NHẬT PHỤC SINH - NĂM C Ngày 21 Tháng 04, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 7 Tháng 04, Năm th Street SE - Calgary

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 7 Tháng 04, Năm th Street SE - Calgary GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 7 Tháng 04, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - NĂM C Ngày 28 Tháng 04, Năm th Street SE - Calg

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - NĂM C Ngày 28 Tháng 04, Năm th Street SE - Calg GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - NĂM C Ngày 28 Tháng 04, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục

Chi tiết hơn

BẢN TIN MỤC VỤ y, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm St. Vincent Liem s Parish 241

BẢN TIN MỤC VỤ y, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm St. Vincent Liem s Parish 241 BẢN TIN MỤC VỤ y, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) 262-1078 Email: st.vsl@telus.net Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm St. Vincent Liem s Parish 2412-48 Street SE. Calgary, AB T2B 1M4, Phone: 403 262

Chi tiết hơn

BẢN TIN MỤC VỤ th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) Cha xứ: Gioan B. Nguyễn Đức Vư

BẢN TIN MỤC VỤ th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) Cha xứ: Gioan B. Nguyễn Đức Vư BẢN TIN MỤC VỤ 2412-48th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) 262-1078 Email: st.vsl@telus.net Cha xứ: Gioan B. Nguyễn Đức Vượng Phone: (403) 479-4638 Cha phó: Giuse Phạm Công

Chi tiết hơn

H A T H N Á V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G A R Y. B Tin Mục Vụ Ứ. C X A O A N I Á G D A GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM th Street SE - Calgary, AB T2

H A T H N Á V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G A R Y. B Tin Mục Vụ Ứ. C X A O A N I Á G D A GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM th Street SE - Calgary, AB T2 H T H N Á V I N H S Ơ N L I Ê M C L G R Y. B Tin Mục Vụ Ứ. C X O N I Á G D GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM 2412-48th Street SE - Calgary, B T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh Xứ J.B. Nguyễn Đức

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 12 Tháng 05, Năm th Street SE - Calg

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 12 Tháng 05, Năm th Street SE - Calg GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 12 Tháng 05, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục

Chi tiết hơn

BẢN TIN MỤC VỤ th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG & LỄ GIÁN

BẢN TIN MỤC VỤ th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG & LỄ GIÁN BẢN TIN MỤC VỤ 2412-48th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) 262-1078 Email: st.vsl@telus.net Cha xứ: Gioan B. Nguyễn Đức Vượng Phone: (403) 479-4638 Cha phó: Giuse Phạm Công

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 19 Tháng 05, Năm th Street SE - Calga

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 19 Tháng 05, Năm th Street SE - Calga GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 19 Tháng 05, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh

Chi tiết hơn

BẢN TIN MỤC VỤ th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG NĂM B PHỤ

BẢN TIN MỤC VỤ th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG NĂM B PHỤ BẢN TIN MỤC VỤ 2412-48th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) 262-1078 Email: st.vsl@telus.net CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG NĂM B PHỤNG VỤ LỜI CHÚA Bài Ðọc I: Is 61, 1-2a. 10-11 Trích

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT I MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Ngày 13 Tháng 01, Năm th Street SE

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT I MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Ngày 13 Tháng 01, Năm th Street SE GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT I MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Ngày 13 Tháng 01, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT II MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Ngày 20 Tháng 01, Năm th Street SE

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT II MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Ngày 20 Tháng 01, Năm th Street SE GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT II MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Ngày 20 Tháng 01, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh

Chi tiết hơn

Giaùo Xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam 2915 West Northern Ave, Phoenix, AZ CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY,

Giaùo Xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam 2915 West Northern Ave, Phoenix, AZ CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY, Giaùo Xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam 2915 West Northern Ave, Phoenix, AZ 85051 pastor@cttdvnphx.org http://www.cttdvnphx.org CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY, NĂM C Ngày 31 tháng 3 năm 2019 CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG

Chi tiết hơn

TÌM BẠN, KẾT BẠN, ĐƯA BẠN ĐẾN VỚI CHÚA Xin chia sẻ cùng gia đình Cursillo Sài gòn một số hình ảnh của anh chị em Nhóm Dấn Thân sống ngày thứ tư trong

TÌM BẠN, KẾT BẠN, ĐƯA BẠN ĐẾN VỚI CHÚA Xin chia sẻ cùng gia đình Cursillo Sài gòn một số hình ảnh của anh chị em Nhóm Dấn Thân sống ngày thứ tư trong TÌM BẠN, KẾT BẠN, ĐƯA BẠN ĐẾN VỚI CHÚA Xin chia sẻ cùng gia đình Cursillo Sài gòn một số hình ảnh của anh chị em Nhóm Dấn Thân sống ngày thứ tư trong việc hành đạo. Trước khi lên đường thực hành sứ mạng

Chi tiết hơn

binhnguyenloc.com 1 a êm Tr ng S p Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m

binhnguyenloc.com 1 a êm Tr ng S p Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m binhnguyenloc.com 1 Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m i r i. Cô n sinh t y x p gi y má sách v l i, ng lên toan t t ng n

Chi tiết hơn

H A T H N Á Ứ V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G A R Y. B. C Tin Mục Vụ X A O A N I Á G D A GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM th Street SE - Calgary, AB T

H A T H N Á Ứ V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G A R Y. B. C Tin Mục Vụ X A O A N I Á G D A GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM th Street SE - Calgary, AB T H T H N Á Ứ V I N H S Ơ N L I Ê M C L G R Y. B. C Tin Mục Vụ X O N I Á G D GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 2412-48th Street SE - Calgary, B T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh Xứ J.B. Nguyễn Đức

Chi tiết hơn

BUU SON KY ` H U ONG -D AI. PHONG THAN `ˆ U (N OC MAT ME. HIÈN) ˆ T AI BAN Yˆ eu C`au ˆ Phoˆ Bien ˆ Rong ˆ. Rãi In Lai. Theo An ˆ Ban 2011 BUU SON KY

BUU SON KY ` H U ONG -D AI. PHONG THAN `ˆ U (N OC MAT ME. HIÈN) ˆ T AI BAN Yˆ eu C`au ˆ Phoˆ Bien ˆ Rong ˆ. Rãi In Lai. Theo An ˆ Ban 2011 BUU SON KY U D AI. PH THAN U (N OC MAT ME. HIÈN) T AI BAN Y eu C`au Pho Bien Rong. Rãi In Lai. Theo An Ban 2011 U D anh may lại: H `ong Lan Tr`ınh bày: H `ong Lan & Tan Hung X ep chũ: H&L TypeSetter D ong tạp: H&L

Chi tiết hơn

Giaùo Xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam 2915 West Northern Ave, Phoenix, AZ CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY,

Giaùo Xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam 2915 West Northern Ave, Phoenix, AZ CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY, Giaùo Xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam 2915 West Northern Ave, Phoenix, AZ 85051 pastor@cttdvnphx.org http://www.cttdvnphx.org CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY, NĂM C Ngày 24 tháng 3 năm 2019 CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG

Chi tiết hơn

CHÚA NHẬT 19 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C Sống là chuẩn bị chết Lời Chúa: (Lc 12,32-48) Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 32 "Hỡi đoàn chi

CHÚA NHẬT 19 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C Sống là chuẩn bị chết Lời Chúa: (Lc 12,32-48) Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 32 Hỡi đoàn chi CHÚA NHẬT 19 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C 7 8 2016 Sống là chuẩn bị chết Lời Chúa: (Lc 12,32-48) Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 32 "Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước

Chi tiết hơn

1

1 1 2 CỨ LÀM THEO SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA SỐ THÁNG 5.2017 MẸ MARIA CỰC THANH CỰC TỊNH LƯU HÀNH NỘI BỘ 3 Ý CẦU NGUYỆN Xin ơn cho Kitô hữu ở Phi Châu. Để các Kitô hữu ở Phi Châu, theo gƣơng của Chúa Giêsu

Chi tiết hơn

H A V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G Á T H N Ứ A R Y. B. C Tin M c V X A O A N I Á G D A GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM th Street SE - Calgary, AB T2B

H A V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G Á T H N Ứ A R Y. B. C Tin M c V X A O A N I Á G D A GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM th Street SE - Calgary, AB T2B H A V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G Á T H N Ứ A R Y. B. C Tin M c V X A O A N I Á G D A GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh Xứ J.B.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P44.doc

Microsoft Word - VID 10 - P44.doc xu t d thi NGÀY SÁNG T O VI T NAM Ch : Bi n i khí h u I. CHI TI T ÁN: 1. Tên án: Kh c ph c tình tr ng nóng lên trong các khu dân c. 2. a i m th c hi n án: Xã Kim Chung _Hoài c_ Hà N i 3. a ch liên h c

Chi tiết hơn

th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG NĂM B PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG NĂM B PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 2412-48th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) 262-1078 Email: st.vsl@telus.net CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG NĂM B PHỤNG VỤ LỜI CHÚA BÀI ĐỌC I: Is 40, 1-5. 9-11 Trích sách Tiên tri Isaia.

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 26 Tháng 05, Năm th Street SE - Calg

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 26 Tháng 05, Năm th Street SE - Calg GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 26 Tháng 05, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục

Chi tiết hơn

Mở đầu

Mở đầu CẦU NGUYỆN HY VỌNG TẬP 6 ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN Cầu Nguyện Hy Vọng 6. Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Trang 1 MỤC LỤC 1. Chúng ta rao giảng điều gì?... 5 2. Đừng cắt xén

Chi tiết hơn

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1 DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1 Mục Lục: 1. Duyên khởi:.......................... trang 03 2. Lời tri ân:............................ trang 06 3. Chương 1 Tổng quát về hộ niệm:.......... trang 09 4. Chương 2: Người

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ LỄ HIỂN LINH - NĂM C GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Ngày 6 Tháng 01, Năm th Street SE - Calgary, AB T2

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ LỄ HIỂN LINH - NĂM C GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Ngày 6 Tháng 01, Năm th Street SE - Calgary, AB T2 GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ LỄ HIỂN LINH - NĂM C GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Ngày 6 Tháng 01, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh Xứ J.B.

Chi tiết hơn

Bản tin Gx. Tam Hà Đồng Hành Với Những GĐ Gặp Khó Khăn CN, ngày 17/02/2019 Tin Mừng: Lc 6, "Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi

Bản tin Gx. Tam Hà Đồng Hành Với Những GĐ Gặp Khó Khăn CN, ngày 17/02/2019 Tin Mừng: Lc 6, Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi Tin Mừng: Lc 6, 17. 20-26 "Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười hai tông đồ, và dừng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ban Tin so 27

Microsoft Word - Ban Tin so 27 BẢN TIN MỪNG XUÂN DI LẶC SỐ 27-2/2013 DO TỔ ĐÌNH PHƯỚC HUỆ PHÁT HÀNH Trong số này: LỜI NGỎ L i ng.. 1 Chuy n Thi n môn 2 Danh sách ng h Đ i Tòng Lâm Ph t giáo 7 Th Xuân nh Th y 8 L i c m t 8 LIÊN L C T

Chi tiết hơn

Tcbc Dao tu cua Duc Tang Thong gui Le Phat Nguyen tai San Jose ngay

Tcbc Dao tu cua Duc Tang Thong gui Le Phat Nguyen tai San Jose ngay BUREAU INTERNATIONAL D'INFORMATION BOUDDHISTE INTERNATIONAL BUDDHIST INFORMATION BUREAU PHÒNG THÔNG TIN PH T GIÁO QU C T C quan Thông tin và Phát ngôn c a Vi n Hóa Ð o, Giáo h i Ph t giáo Vi t Nam Th ng

Chi tiết hơn

TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle 6841 S. 180 th St, Tukwila, WA

TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle 6841 S. 180 th St, Tukwila, WA TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle 6841 S. 180 th St, Tukwila, WA 98188 Website: www.vmpwa.org LỄ VỌNG PHỤC SINH LỜI DẪN LỄ

Chi tiết hơn

TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle 6841 S. 180 th St, Tukwila, WA

TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle 6841 S. 180 th St, Tukwila, WA TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle 6841 S. 180 th St, Tukwila, WA 98188 Website: www.vmpwa.org ĐẠI HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Chi tiết hơn

BÀN TIN GX. TAM HÀ NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH CN, 25/11/2018 CHÚA NHẬT XXXIV MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B Tin Mừng: Ga 18, 33b-37 Suy niệm LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA V

BÀN TIN GX. TAM HÀ NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH CN, 25/11/2018 CHÚA NHẬT XXXIV MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B Tin Mừng: Ga 18, 33b-37 Suy niệm LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA V CHÚA NHẬT XXXIV MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B Tin Mừng: Ga 18, 33b-37 Suy niệm LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ "Quan nói đúng: Tôi là Vua" Chúa Giêsu thật là ngược đời. Khi làm phép lạ cho bánh hoá ra nhiều, dân

Chi tiết hơn

Bản tin Gx. Tam Hà ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC GĐ GẶP KHÓ KHĂN CN, ngày 19/05/2019 Suy niệm: "Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau

Bản tin Gx. Tam Hà ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC GĐ GẶP KHÓ KHĂN CN, ngày 19/05/2019 Suy niệm: Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau Suy niệm: "Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau". Lm. Giuse Nguyễn Đức Trí C ó cảm nghiệm được tình yêu, con người mới sống được tình yêu. Tin Mừng Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh

Chi tiết hơn

ChÜÖng Trình Thæng Ti‰n Hôn Nhân Gia ñình

ChÜÖng Trình Thæng Ti‰n Hôn Nhân Gia ñình Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận Victoria, BC Canada Liên Gia Gioan Phaolo II Lâ n Thư Nhì Ngày: Chúa Nhật, 3 tháng 7 năm 2016 Thời gian: 7:00 pm 8:30 pm Địa điểm: Tại nhà AC Hiếu Nguyệt

Chi tiết hơn

Tam Nhật Vượt Qua

Tam Nhật Vượt Qua TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle 6841 S. 180 th St, Tukwila, WA 98188 Website: www.vmpwa.org THỨ NĂM TUẦN THÁNH LỜI DẪN LỄ

Chi tiết hơn

Nhung Bai Giang Bat Hu cua Cha - Gioan Maria Vianney.pdf

Nhung Bai Giang Bat Hu cua Cha - Gioan Maria Vianney.pdf Tủ Sách Công Giáo NHỮNG BÀI GIẢNG BẤT HỦ 1 Tiểu Sử Thánh Gioan Maria Vianney 2 Kiêu Ngạo (1) 3 Kiêu Ngạo (2) 4 Tham Lam 5 Dâm Dục 6 Mê Dâm Dục 7 Giận Dữ 7 Mê Ăn Uống 8 Ghen Tị 9 Lười Biếng 10 Tội Lỗi

Chi tiết hơn

KINH THUYẾT VÔ CẤU XỨNG

KINH  THUYẾT  VÔ  CẤU  XỨNG KINH THUYẾT VÔ CẤU XƯNG Hán dịch: Ðại Ðường, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch: Thích nữ Tịnh Nguyên Chứng nghĩa: Tỳ kheo Thích Ðỗng Minh, Tỳ kheo Thích Tâm Hạnh. --- o0o --- Quyển thứ nhất. 1- PHẨM

Chi tiết hơn

BÀN TIN GX. TAM HÀ NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH CN, 24/06/2018 CHÚA NHẬT XII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B Tin Mừng: Mc 1, "Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạ

BÀN TIN GX. TAM HÀ NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH CN, 24/06/2018 CHÚA NHẬT XII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B Tin Mừng: Mc 1, Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạ CHÚA NHẬT XII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B Tin Mừng: Mc 1, 40-45 "Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch". Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả Tin Mừng: Lc 1, 57-66. 80 "Nó sẽ gọi tên là Gioan". Tin Mừng Chúa Giêsu

Chi tiết hơn

Binhnguyenloc.com 1 Gieo gió g t bão Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D

Binhnguyenloc.com 1 Gieo gió g t bão Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D Binhnguyenloc.com 1 Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D -Lý H ng (VS s 3 và 4) và T n (VS s 8, 9 và 10) - U ng quá! - Gì mà

Chi tiết hơn

KINH ĐẠI BI Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Cao-Tề ( ). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra

KINH ĐẠI BI Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Cao-Tề ( ). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra KINH ĐẠI BI Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Cao-Tề (550-577). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn và chú thích, tại Canada, năm 2016. 1 Đệ

Chi tiết hơn

PHÓNG SANH VẤN ĐÁP

PHÓNG SANH VẤN ĐÁP CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH Pháp sư Viên Nhân 1 MỤC LỤC MỤC LỤC... 2 LỜI NÓI ĐẦU... 6 PHẦN I. CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH... 14 LỜI DẪN... 14 CHUƠNG I: PHÓNG SINH LÀ GÌ?... 20 Phóng sinh có những công đức gì?... 22 CHUƠNG

Chi tiết hơn

Y M I PH I HOVAN TRUNG T BI U-CHÁNH chi t tháo Duyên h i ng, c cù lao, Ch tình ch hi u ch nào n ng h n Nguy n-du Longxuyen, quí- ông 1913 Giá: 0$10 SA

Y M I PH I HOVAN TRUNG T BI U-CHÁNH chi t tháo Duyên h i ng, c cù lao, Ch tình ch hi u ch nào n ng h n Nguy n-du Longxuyen, quí- ông 1913 Giá: 0$10 SA Y M I PH I HOVAN TRUNG T BI U-CHÁNH chi t tháo Duyên h i ng, c cù lao, Ch tình ch hi u ch nào n ng h n Nguy n-du Longxuyen, quí- ông 1913 Giá: 0$10 SAIGON IMPRIMERIE DE L UNION 157, Rue Catinat 1918 y

Chi tiết hơn

SỰ SỐNG THẬT

SỰ SỐNG THẬT 478 Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa (Ở Rhodos) Ngày 2 tháng 8 năm 1991 (Cho nhóm cầu nguyện người Hy Lạp) Giêsu, lạy Chúa con, chúc tụng Danh Chúa. Xin cho Thánh Danh Chúa được Vinh Hiển muôn muôn đời. Thánh

Chi tiết hơn

Chúa Nhật Tuần II Mùa Phục Sinh Năm C Kính Lòng Chúa Thương Xót Củng Cố Ðức Tin Lời Chúa: (Ga 20,19-31) Chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi c

Chúa Nhật Tuần II Mùa Phục Sinh Năm C Kính Lòng Chúa Thương Xót Củng Cố Ðức Tin Lời Chúa: (Ga 20,19-31) Chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi c Chúa Nhật Tuần II Mùa Phục Sinh Năm C Kính Lòng Chúa Thương Xót 3 4-2016 Củng Cố Ðức Tin Lời Chúa: (Ga 20,19-31) Chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người

Chi tiết hơn

Bài Giảng Tam Nhật Tĩnh Tâm 2019: Video: Mừng Lễ Mẹ HCG ngày 1: ngày 2:

Bài Giảng Tam Nhật Tĩnh Tâm 2019: Video: Mừng Lễ Mẹ HCG ngày 1:   ngày 2: Bài Giảng Tam Nhật Tĩnh Tâm 2019: Video: Mừng Lễ Mẹ HCG ngày 1: https://www.youtube.com/watch?v=9cjz1erpfys\ ngày 2: https://www.youtube.com/watch?v=ox6pmzruf1q ngày 3: https://www.youtube.com/watch?v=l-z2qziqr-q

Chi tiết hơn

GIÁO PHẬN XUÂN LỘC GIÁO HẠT HỐ NAI GIÁO XỨ KẺ SẶT CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY VÀ ĐẠI LỄ PHỤC SINH NĂM THỨ TƯ LỄ TRO (05/03/2014) : Giữ chay và kiêng

GIÁO PHẬN XUÂN LỘC GIÁO HẠT HỐ NAI GIÁO XỨ KẺ SẶT CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY VÀ ĐẠI LỄ PHỤC SINH NĂM THỨ TƯ LỄ TRO (05/03/2014) : Giữ chay và kiêng GIÁO PHẬN XUÂN LỘC GIÁO HẠT HỐ NAI GIÁO XỨ KẺ SẶT CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY VÀ ĐẠI LỄ PHỤC SINH NĂM 2014 1. THỨ TƯ LỄ TRO (05/03/2014) : Giữ chay và kiêng thịt Có Nghi thức xức tro trong các Thánh lễ: Lễ 1

Chi tiết hơn

TIN SA-LÊ-DIÊNG THÊ GIƠ I Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A: Tha Thứ, Mùa Xuân Tình Yêu Văn hào Nga, Lêon Tolstoi kể câu chuyện ngụ ngôn. Có một người hà

TIN SA-LÊ-DIÊNG THÊ GIƠ I Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A: Tha Thứ, Mùa Xuân Tình Yêu Văn hào Nga, Lêon Tolstoi kể câu chuyện ngụ ngôn. Có một người hà TIN SA-LÊ-DIÊNG THÊ GIƠ I Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A: Tha Thứ, Mùa Xuân Tình Yêu Văn hào Nga, Lêon Tolstoi kể câu chuyện ngụ ngôn. Có một người hành khách đến trước cửa nhà một người giàu có để xin

Chi tiết hơn

Microsoft Word - I To03_Copy.doc

Microsoft Word - I To03_Copy.doc HÒN NGỌC HỌ HÒA - TẤT NIÊN 1979 Năm nay, trước hết tôi xin kể một câu chuyện thế gian. Thuở xưa ở Trung Hoa đời nhà Sở, trên ngọn Kinh Sơn có một người tìm ngọc tên là Biện Hòa. Anh vô núi tìm ngọc, tìm

Chi tiết hơn

Duyên Nghiệp Dẫn Tu Thiền Sư Lương Sĩ Hằng

Duyên Nghiệp Dẫn Tu Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Manila 26-04- 1985 Thưa các bạn, Đã lâu tôi không thuyết giảng trong băng và không gởi đến những lời phân giải tâm thức cho các bạn. Hôm nay qua thời gian lưu lại Manila đến nay,

Chi tiết hơn

SỰ SỐNG THẬT

SỰ SỐNG THẬT Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa 201 Ngày 3 tháng 9 năm 1990 (Tôi đi gặp một linh mục. Ngài là một linh mục dòng, và tôi biết loại áo dòng của vị linh mục đó như thế nào. Khi cửa vừa mở và nhìn thấy ngài,

Chi tiết hơn

Sứ điệp của ĐTC Biển Đức 16 nhân ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 25 cử hành ngày Chúa nhật Lễ Lá Thưa Thầy nhân lành, con phải là gì để được s

Sứ điệp của ĐTC Biển Đức 16 nhân ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 25 cử hành ngày Chúa nhật Lễ Lá Thưa Thầy nhân lành, con phải là gì để được s Sứ điệp của ĐTC Biển Đức 16 nhân ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 25 cử hành ngày Chúa nhật Lễ Lá 28-3-2010 Thưa Thầy nhân lành, con phải là gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp (Mc 10,17) Các bạn thân

Chi tiết hơn

H A T H N Á Ứ V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G A R Y. B. C Tin Mục Vụ X A O A N I Á G D A GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM th Street SE - Calgary, AB T

H A T H N Á Ứ V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G A R Y. B. C Tin Mục Vụ X A O A N I Á G D A GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM th Street SE - Calgary, AB T H A T H N Á Ứ V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G A R Y. B. C Tin Mục Vụ X A O A N I Á G D A GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh Xứ

Chi tiết hơn

Sứ điệp của Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II gửi Giáo Hội Việt Nam LTS : Gíao Hội Công Giáo sẽ tôn vinh cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II lên hàng chân phước và

Sứ điệp của Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II gửi Giáo Hội Việt Nam LTS : Gíao Hội Công Giáo sẽ tôn vinh cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II lên hàng chân phước và Sứ điệp của Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II gửi Giáo Hội Việt Nam LTS : Gíao Hội Công Giáo sẽ tôn vinh cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II lên hàng chân phước vào đầu tháng 05 năm 2011 nầy. Việt Luận xin phổ biến

Chi tiết hơn

Kinh Bat Chu Tam Muoi - HT Minh Le Dich

Kinh Bat Chu Tam Muoi - HT Minh Le Dich Kinh Bát Chu Tam Muội Ðời Tùy Tam Tạng, Khất Ða và Cấp Ða Việt dịch: HT Minh Lễ Nguồn http://niemphat.com/ Chuyển sang ebook 21-6-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com Link Audio Tại Website

Chi tiết hơn

LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m

LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m Mu c Viê t Nam là: Đồng Ha nh Với Các Gia Đình Trẻ.

Chi tiết hơn

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ỦY BAN GIỚI TRẺ VÀ THIẾU NHI BẢN TIN ONLINE THÁNG 11 ÔNG BÀ ƠI! 1

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ỦY BAN GIỚI TRẺ VÀ THIẾU NHI BẢN TIN ONLINE THÁNG 11 ÔNG BÀ ƠI! 1 HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ỦY BAN GIỚI TRẺ VÀ THIẾU NHI BẢN TIN ONLINE THÁNG 11 ÔNG BÀ ƠI! 1 Lời ngỏ Các bạn trẻ thân mến! Trong tông huấn Amoris Laetitia, Đức Phanxicô nói: Thiếu kí ức lịch sử là một

Chi tiết hơn

Hướng Đi Thiền Sư Lương Sĩ Hằng

Hướng Đi Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Washington D.C., ngày 27 tháng 4 năm 1982 Thưa các bạn, Hướng đi đã có sẵn rồi Sửa tâm, sửa tánh sang tồi như nhau. Học rồi tiến tới mau mau Hào quang khai triển nhiệm màu khai minh.

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHẦN 3 Xóm Bình Khang từ đó không còn biến động, mọi người không còn nghe tiếng cô Ba Phượng nửa đêm ngồi xoã tóc hát điệu Nam Ai hay xuống sáu câu vọng cổ nghe thật ai oán đau thương. Còn ở gánh hát Long

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 2 TẠI SAO PHẢI THIỀN ĐỊNH Từ những người sơ cơ cho đến cả những thiền sinh thâm niên vẫn thường có một câu hỏi cho chính mình về lý tưởng của đời sống thiền định, hay nói rõ hơn là hầu hết vẫn chưa

Chi tiết hơn

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT (Tập 3A- Lời khuyên anh chị em) Tác giả: Cư sỹ Diệu Âm (Minh Trị Úc Châu) 1 MỤC LỤC Khai thị của Liên Tông Thập Nhất Tổ:... 3 Lời Giới Thiệu... 5 Lời Tâm Sự!... 6 Đôi Lời Trần Bạch:...

Chi tiết hơn

ĐỨC TIN LÀ GÌ? Đức tin có một tầm quan trọng hết sức cơ bản trong cuộc sống đời người, đặc biệt là người trẻ. Một số người tự nhiên có đức tin, cơ hồ

ĐỨC TIN LÀ GÌ? Đức tin có một tầm quan trọng hết sức cơ bản trong cuộc sống đời người, đặc biệt là người trẻ. Một số người tự nhiên có đức tin, cơ hồ ĐỨC TIN LÀ GÌ? Đức tin có một tầm quan trọng hết sức cơ bản trong cuộc sống đời người, đặc biệt là người trẻ. Một số người tự nhiên có đức tin, cơ hồ như họ đã bú lấy nó được từ trong lòng mẹ vậy. có người

Chi tiết hơn

Dây Oan 1 Dây oan Bi u Chánh I. Tình và t i t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y, còn các n o ng trong

Dây Oan 1   Dây oan Bi u Chánh I. Tình và t i t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y, còn các n o ng trong Dây Oan 1 www.hobieuchanh.com Dây oan Bi u Chánh I. Tình và t i t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y, còn các n o ng trong châu-thành thì thiên-h l i qua n m-n p. Th y Phan-Thanh-Nhãn,

Chi tiết hơn

ban tin thang 7.cdr

ban tin thang 7.cdr HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ỦY BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ & THIẾU NHI Người trẻ & Người cao niên BẢN TIN ONLINE THÁNG 7/2019 Lời ngỏ Saigon ngày 30 tháng 06 năm 2019 Lm Gioan Lê Quang Việt 1 Trong số này Trang

Chi tiết hơn

Mở đầu

Mở đầu CẦU NGUYỆN HY VỌNG TẬP 9 ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN Cầu Nguyện Hy Vọng 9. Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Trang 1 MỤC LỤC 1. Chỗ của Chúa trong đời con... 5 2. Đức ái nhẫn nại...

Chi tiết hơn

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM C Ý nghĩa cuộc đời Lời Chúa: (Lc. 14, ) 1 Một ngày sabát kia, Ðức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Phar

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM C Ý nghĩa cuộc đời Lời Chúa: (Lc. 14, ) 1 Một ngày sabát kia, Ðức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Phar CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM C 1 9 2013 Ý nghĩa cuộc đời Lời Chúa: (Lc. 14, 1.7-14) 1 Một ngày sabát kia, Ðức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. 7 Người nhận

Chi tiết hơn

Bn Tin Tháng indd

Bn Tin Tháng indd Thứ Bảy, ngày 24 tháng Chín, 2016 Bản Tin Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam TẠI GX. THÁNH ELIZABETH ANN SETON 6646 Addicks Satsuma Rd. - Houston, TX 77084 Các Sinh Hoạt Giờ Lễ Trong Tuần: Thứ Sáu: 7:00 PM (tối)

Chi tiết hơn

Ban tin Online T6.2019

Ban tin Online T6.2019 Mẫu gương các Thánh Để có mùa hè rực rỡ Người trẻ với công nghệ trang 3 trang 10 trang 16 1 LỜI MỞ ĐẦU Lắng nghe thực tại cuộc sống trong một xã hội hiện đại hôm nay, bạn trẻ thường gặp phải những thách

Chi tiết hơn

ĐẠO ĐỨC LẻM NGƯỜI

ĐẠO ĐỨC LẻM NGƯỜI ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI Tập I Tröôûng Laõo THÍCH THOÂNG LAÏC Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI TẬP I NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO PL: 2557 - DL: 2013 3 ÑAÏO ÑÖÙC LAØM NGÖÔØI - TAÄP 1 4 Tröôûng Laõo THÍCH

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 1 TÂM ĐIỂM CỦA THIỀN ĐỊNH Tương truyền rằng ngay sau khi rời gốc bồ đề, ra đi lúc mới vừa thành Phật, Ðức thế tôn đã gặp trên đường một du sĩ ngoại giáo. Bị cuốn hút bởi phong thái siêu phàm cùng

Chi tiết hơn

Lương Sĩ Hằng Ðại Hạnh Siêu Sinh

Lương Sĩ Hằng Ðại Hạnh Siêu Sinh Lương Sĩ Hằng Montréal, 23/10/1983 Thưa các bạn, Hôm nay chúng ta lại có cơ hội đồng thiền và bàn bạc về Ðại Hạnh Siêu Sinh! Cái gì quí báu nhất trong đời họ, vì người khác mới lập được một chút hạnh mà

Chi tiết hơn

Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm B Ngày 26 Tháng 07 Năm 2015 NGUỒN SỐNG New Hampshire Avenue, Silver Spring, Maryland (301) (301

Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm B Ngày 26 Tháng 07 Năm 2015 NGUỒN SỐNG New Hampshire Avenue, Silver Spring, Maryland (301) (301 Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm B Ngày 26 Tháng 07 Năm 2015 NGUỒN SỐNG 11814 New Hampshire Avenue, Silver Spring, Maryland 20904-2861 (301) 622-4895 (301) 625-9384 www.olvn-dc.org info@olvn-dc.org PHỤC VỤ

Chi tiết hơn

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình Lời chúa: Mt 16, Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình Lời chúa: Mt 16, Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A 03-09-2017 Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình Lời chúa: Mt 16, 21-27 21 Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu

Chi tiết hơn

VN-Thu dip Le Hien Xuong 2017

VN-Thu dip Le Hien Xuong 2017 Thư dịp Lễ Hiện Xuống năm 2017 Tổng Viện Phụ, O.Cist. Nếu con muốn trở nên hoàn hảo Anh chị em thân mến, Tôi viết thư nhân dịp Lễ Hiện Xuống này trong khi nhiều cộng đoàn của Dòng đang ráo riết chuẩn bị

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Hmong_Cultural_Changes_Research_Report_2009_Final_Edit.doc

Microsoft Word - Hmong_Cultural_Changes_Research_Report_2009_Final_Edit.doc Trung tâm Con người và Thiên nhiên Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hang Kia-Pà Cò Biến đổi văn hóa và phát triển: KHẢO CỨU BAN ĐẦU Ở CỘNG ĐỒNG NGƯỜI MÔNG TẠI HÒA BÌNH Nguyễn Thị Hằng (Tập đoàn HanoiTC) Phan Đức

Chi tiết hơn

Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) cong

Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39)   cong Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) www.conggiaovietnam.net conggiaovietnam@gmail.com Truyền Thông Với Tâm Thế Hy Vọng

Chi tiết hơn

Ban Tin Master Layout.pub

Ban Tin Master Layout.pub CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM C Ngày 13 tháng 3 năm 2016 Số 46 GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ CHRIST, THE INCARNATE WORD Tổng Giáo Phận Galveston-Houston 8503 South Kirkwood Road Houston, TX 77099 281.495.8133

Chi tiết hơn

NGƯỜI CHIẾN SĨ KHÔNG QUÂN PHỤC Tam Bách Đinh Bá Tâm Tôi vốn xuất thân trong một dòng tộc mà ba thế hệ đều có người làm quan văn và không vị nào theo b

NGƯỜI CHIẾN SĨ KHÔNG QUÂN PHỤC Tam Bách Đinh Bá Tâm Tôi vốn xuất thân trong một dòng tộc mà ba thế hệ đều có người làm quan văn và không vị nào theo b NGƯỜI CHIẾN SĨ KHÔNG QUÂN PHỤC Tam Bách Đinh Bá Tâm Tôi vốn xuất thân trong một dòng tộc mà ba thế hệ đều có người làm quan văn và không vị nào theo binh nghiệp cả. Từ cụ cố, cụ nội đến ông thân sinh tôi

Chi tiết hơn

Website: congdoanphero.org Bản Tin Số 115 CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN BÀI ĐỌC NĂM C Ngày

Website: congdoanphero.org    Bản Tin Số 115 CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN BÀI ĐỌC NĂM C Ngày Website: congdoanphero.org Email: btvcongdoan@gmail.com; ttmvcongdoan@gmail.com Bản Tin Số 115 CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN BÀI ĐỌC NĂM C Ngày 21.08.2016 I. QUA CỬA HẸP Có một vài hình ảnh cửa hẹp mà Chúa

Chi tiết hơn

TUAÀN TAM NHAÄT KÍNH THAÙNH GIUSE

TUAÀN TAM NHAÄT KÍNH THAÙNH GIUSE GIÁO PHẬN THANH HÓA TUẦN TAM NHẬT KÍNH THÁNH GIUSE QUAN THẦY GIÁO HỘI VÀ GIÁO PHẬN THANH HÓA 2 TUẦN TAM NHẬT KÍNH THÁNH GIUSE QUAN THẦY GIÁO HỘI VÀ GIÁO PHẬN THANH HÓA 15, 16, 17-03-2017 DIỄN TIẾN MỘT

Chi tiết hơn

Các con ơi, Tranh vẽ - Duy Hân. Hôm nay không hiểu sao mẹ buồn quá, lòng mẹ chùng xuống và kỷ niệm xưa tràn về. Chung quanh đây thật cô quạnh, cây cỏ

Các con ơi, Tranh vẽ - Duy Hân. Hôm nay không hiểu sao mẹ buồn quá, lòng mẹ chùng xuống và kỷ niệm xưa tràn về. Chung quanh đây thật cô quạnh, cây cỏ Các con ơi, Tranh vẽ - Duy Hân. Hôm nay không hiểu sao mẹ buồn quá, lòng mẹ chùng xuống và kỷ niệm xưa tràn về. Chung quanh đây thật cô quạnh, cây cỏ úa tàn hòa với điệu nhạc buồn của biển rì rào như than

Chi tiết hơn

Vì ngh a vì tình 1 Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nê

Vì ngh a vì tình 1   Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nê Vì ngh a vì tình 1 www.hobieuchanh.com Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nên ch en en, ch ; m t c g i s ng nên kho nh t t, kho

Chi tiết hơn

THẦN HỌC & MỤC VỤ - GIỚI THIỆU MÔN HỌC

THẦN HỌC & MỤC VỤ - GIỚI THIỆU MÔN HỌC THẦN HỌC & MỤC VỤ HỌC KỲ II NIÊN KHÓA 2015-2016 111 NGŨ THƯ Lm. Phêrô Nguyễn Văn Võ Thứ sáu, 18g30 20g20 Luật (Torah) là Mạc khải của Thiên Chúa dành cho Dân riêng của Ngài qua trung gian Mô-sê. Luật

Chi tiết hơn

Manna CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM B Từ Trái Tim Con Người Lời Chúa: (Mc 7,1-8a ) 1 Hôm ấy, có những người Pharisêu và một số kinh

Manna CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM B Từ Trái Tim Con Người Lời Chúa: (Mc 7,1-8a ) 1 Hôm ấy, có những người Pharisêu và một số kinh Manna CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM B 2 9 2012 Từ Trái Tim Con Người Lời Chúa: (Mc 7,1-8a.14-15.21-23) 1 Hôm ấy, có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Ðức Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SC_IN3_VIE.doc

Microsoft Word - SC_IN3_VIE.doc SỰ NHẬP THỂ: HUYỀN NHIỆM GIÁNG SINH Sự Nhập Thể: Kỳ Quan Ân Điển, Phần 3 Dr. David Platt 17/12/06 Xin kính chào quý vị. Nếu quý vị có Kinh Thánh, và tôi hy vọng như vậy, xin mời cùng mở ra với tôi Phi-líp

Chi tiết hơn

Sống Giữa Đời

Sống Giữa Đời Số 108 Ngày 04.12.2009 Sau khi Cánh Thiệp Tâm Tình tung lên mạng và Hướng về Đại Hội Dân Chúa post lên Web tường thuật về các bài thuyết trình của các bạn trẻ về những vấn đề nhức nhối và liên quan mật

Chi tiết hơn

Microsoft Word - trachvuphattutaigia-read.docx

Microsoft Word - trachvuphattutaigia-read.docx LỜI NÓI ĐẦU Phần đông Phật tử Quy Y Tam Bảo mà chưa ý thức nhiệm vụ mình phải làm gì đối với mình, đối với mọi người, đối với đạo. Hoặc có ít người ý thức lại là ý thức sai lầm, mình lầm hướng dẫn kẻ khác

Chi tiết hơn

Đôi mắt tình xanh biếc 1 THÍCH THÁI HÒA ĐÔI MẮT TÌNH XANH BIẾC NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA VĂN NGHỆ

Đôi mắt tình xanh biếc 1 THÍCH THÁI HÒA ĐÔI MẮT TÌNH XANH BIẾC NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA VĂN NGHỆ Đôi mắt tình xanh biếc 1 THÍCH THÁI HÒA ĐÔI MẮT TÌNH XANH BIẾC NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA VĂN NGHỆ 2 Thích Thái Hòa Đôi mắt tình xanh biếc 3 MỤC LỤC THAY LỜI TỰA... 5 BÁT NHÃ VÀ TÌNH YÊU... 7 NỔI BUỒN MÂY KHÓI...

Chi tiết hơn

Mark Shea: Mariology From A-Z (Part 1)

Mark Shea: Mariology From A-Z (Part 1) Thánh Mẫu Học của một người thệ phản trở lại Đi thăm một tiệm sách Công Giáo ở Úc hay ở Mỹ hiện nay, ai cũng nghĩ rằng khó có thể viết gì thêm về Đức Mẹ. Nhưng lúc Mark Shea, một tác giả rất quen thuộc

Chi tiết hơn

Want to Contribute to MDB MANA? – Here’s How:

Want to Contribute to MDB MANA? – Here’s How: PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ MIỀN ĐÔNG BẮC MĐB MANA Issue 97 April 2018 XIN DẠY CON BIẾT HY SINH KHÔNG CÂ N BÁO ĐA P Hãy Đi Rao Giảng Tin Mừng Khắp Thế Gian MONTHLY HIGHLIGHTS by

Chi tiết hơn