Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½½ ¹ Ç Ù Ö Ë Ö Ó Ó Ø ÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½½ ¹ Ç Ù Ö Ë Ö Ó Ó Ø ÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û"

Bản ghi

1 Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½½ ¹ Ç Ù Ö Ë Ö Ó Ó Ø ÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö

2 ËÙÑ Ö Ó ½½ Ç Ù Ö Ë Ö Ó Ó Ø ÒÓ ½½ ½½ º½Ç Ò Ó Ù Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ½½ º¾Ç Ù Ö Ó Ø ÒÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ½½ º Ê Ð Ó ÓÑ ÇÙØÖ ÁÒ Ù Ò Ô Ö ØÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ½½ º Ç ÓÑ Ò Ó Ó Ë Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾¼¼ ½½ º Å Ò ØÖ Ó Ë Ö Ó ÅÓÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾¼½ ½½ º Ç Ò Ó Ù Ö ÔÓ ÅÓÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾¼¾ ½½ º Ç Ë Ö Ò ÖÖ Ö Ò ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾¼

3 Ô ØÙÐÓ ½½ Ç Ù Ö Ë Ö Ó Ó Ø ÒÓ Ì Æ Ç ÔÖ ÒØ Ó Ò ÖÖ Ø Ú Ó Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó Ì ÑÔÓ ÀÓ Ø Å Ò ¹ ÖÓ Ó Ô Ó Ú ÑÓ ÓÒ Ö Ö ÓÖ Ó Ò Ó Ù Ö Ó Ö Ò ÚÓØ Ó Ñ Ò ØÖ Ó Ó Ò Ú ÙÓ ÑÓÖØ Ô Ö Ù Ð Ú Ó Ô Ö Ó Ø Ñ Ó ÔÖÓÚ Ó ÙÑ Ú ØÓ ÕÙ Ñ Ó Ö ¹ Ú Ú Ò ÔÖÓ Ö Ó Ô Ö Ø٠к Æ Ô Ù Ö Ó Ø ÒÓ Ö Ñ Ó ÙÒ Ó ÖÙÔÓ Ò Ó Ø Ö Ö ÓÒ Ñ ÒØÓ Ñ ÍÖ ÒØ º Ç Ö Ò ÔÐ Ò Ø Ö Ó Ö ÐÑ ÒØ Ó Ô Ö ØÓ Ñ Ò ØÖ ÓÖ ÒÚ Ó Ô Ö ÖÚ Ö ÕÙ Ð ÕÙ Ö Ó Ó Ö Ú Ú Öº Ö Ò Ø ÒØ Ø Ñ ÙÒ ¹ ÓÒ Ó ÓÑÓ Ù ÒØ Ô Ö ØÙ Ó ÓÑ Ñ ÑÓÖØ Ð Ñ ØÓ Ó Ó Ö Ò Ú ÒØÓ Ó Ô Ó Ó ÔÖ ÒØ º Ñ ÑÙ Ø Ö Ú Ð Ó Ô Ð ÚÖ Ó Ø Ô ÐÓ Ò Ó ÑÙ ØÓ Ó Ñ Ò Ó Ó Ù ÓÖ Ñ Ö Ó ØÖ Ú Ñ Ò ØÖ Ó Ó Ò Ó º Ç Ö Ò Ó Ó Ò Ó ØÖ ÓÒ Ó Ù Ð Ó Ó Ô Ö ØÓ Ñ Ò ØÖ ÓÖ ÕÙ Ú Ú Ñ ÑÙ ØÓ Ô ÖØÓ Ú Ó ÕÙ ÑÙ ØÓ Þ Ñ ÔÓÖ Ú Ó º Ð Ø Ñ Ñ Ò ØÖ Ó Ñ ÍÖ ÒØ Ó ÔÖ Ñ ÖÓ Ø ÑÔÓ ÒØ Ð Ò ÙÑ Ò º ½½ º½ Ç Ò Ó Ù Ö Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Ó Ö Ó Ò Ó Ù Ö Ò Ó ÙÑ Ñ ØÓ ÖØÓ Ø ÔÓ Ö ÙÑ ÒÓ ØÓ Ø Ñ Ò Ó Ô Ó º Ó Ñ Ö ÓÒ Ñ ÒØÓ Ó ÕÙ Â Ù Ó Ð Ö Ö Ò Ó Ê ÒÓ Ó Ù Ù Ô Ö ÕÙ Ò Ó ÔÖ Þ Ò Ò ÙÑ Ô ÕÙ ÒÓ ÔÓ ÚÓ Ó Ó Ù Ò Ó ÑÔÖ ÖÒ Ñ ÔÖ Ò Ó Ô Ö ØÓ Ó Ñ Ù È º Ç Ö Ò ÓÖ Ò ÐÑ ÒØ Ö Ñ Ò Ó Ò Ó Ô Ö Ö Ñ Ô Ö Ó ÍÖ ÒØ º Å ÙØÓ¹ÓÙØÓÖ Å Ð Ð Ó Ò Ó ÓÖ Ó ÓÑ ÒØ Ð Ò ÙÑ Ò Ù Ô Ö ØÙ Ð Ø ÒÓº ÁÒØ Ð ØÙ ÐÑ ÒØ ÙÑ Ò Ú Ñ ØÖ Ð ½º Ç Ñ ÒØ Ù ÒÓÖÑ Ð ¹ ÕÙ Ð ÕÙ Ò Ó Ü Ö Ñ ÙÑ ÔÓ Ö ÒÓÖÑ Ð ÚÓÒØ ÕÙ Ð ÕÙ Ò Ó ØÓÑ Ñ Ó ÒÓÖÑ º Ð Ö Ò ÕÙ Ð ÕÙ Ò Ó ÔÓ Ñ ÓÑÔÖ Ò Ö Ù ÐØ ¹Ð Ô Ô Ö ÓÖ Ó ÒØ Ð ÒØ º Ç Ö Ù ÒÓÖÑ ÍÖ ÒØ Ø Ñ ÙÑ ÓÖÔÓ Ö Ò ÙÑ ÓÑÔ Ò ÓÑ ÙÑ Ø Ð Ó ÕÙ ÖÙ Ò Ò Ó Ô Ö Ñ Ò ØÖ Ö Ð Ú Ö Ô Ö ÕÙ Ù Ø Ñ Ö ÓÖ Ð Ñ Ø Ò Ò ÐÙØ Ô Ð Ú Ø Ö º ¾º Ç Ø ÔÓ Ñ Ó Ó Ø ÔÓ Ñ ÒØ ÙÑ Ò ÒÓÖÑ Ðº Ó ÔÓÒØÓ Ú Ø Ñ Ò ØÖ Ó Ö Ñ ÓÖ Ó ÓÑ Ò ÑÙÐ Ö ÖÙÔ Ñ Ø Ð ÓÖ Ó ÓÑ Ó Ù Ø ØÙ Ö Ð Þ Ó ÒØÖÓ Ó ÖÙÐÓ ÔÖÓ Ö Ó ÙÑ ÒÓ ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ô Ö Ø٠к º Ç Ñ ÒØ ÙÔÖ ÒÓÖÑ Ð ¹ ÕÙ Ð Ö Ò Ó ÔÓØ Ò Ð Ò Ù Ø Ú Ð Ö Ð Þ Ó Ô Ö ØÙ Ð ÓÑ Ò ÑÙÐ Ö ÕÙ Ñ ÓÙ Ñ ÒÓ ÓÞ Ñ Ð ÙÑ ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ù Ù Ø ÓÖ Ö ÒØ Ñ Ñ ÖÓ Ó Ú Ö Ó ÓÖÔÓ Ö ÖÚ Ó Ø ÒÓº Æ Ó ÑÔÓÖØ Ñ ÕÙ Ð ÖÙÐÓ ÙÑ ÙÑ ÒÓ ½½

4 ÔÓ Ø Ö Ò Ú ÙÓ ÓÒÚÓ Ó Ô Ö ÕÙ ÐÕÙ Ö Ó Ú Ö Ó ÓÖÔÓ Ö ÖÚ Ó Ø ÒÓ ÒØ Ó Ü Ø Ñ ÒØ Ò ÑÓÑ ÒØÓ Ò ÖÙÒ Ø Ò Ö Ò Ô Ó Ð Ó Ò Ó ÑÓÑ ÒØÓ Ø ÕÙ Ù ÖÖ Ö Ø ÖÖ Ò Ø ÖÑ Ò ÑÓÖØ Ð Ú ÖÙØ Ö ÓÒØ ÒÙ Ñ Ò ØÖ Ó Ó Ò ÒØ Ù Ó ÙÑ Ò Ó Ù Ö º Ì Ñ Ñ ÕÙ Ò Ó ÕÙ ÐÕÙ Ö Ö ÙÑ ÒÓ ØÓÑ ÙÔÖ Ñ Ó ÕÙ Ò Ó ÙÑ ÓÑÔÖÓÑ Ó Ö Ð ÓÑ Ó Ù Ø ÓÖ ÙÑ Ù Ö Ó Ô Ó Ð Ñ Ø Ñ ÒØ Ò Ó Ô Ö ÕÙ Ð ÐÑ º È Ö Ó Ñ Ò Ø Ö Ó Ó Ñ Ó Ö ÒÓÖÑ Ò Ó Ó Ë Ö Ñ Ø ÓÖ Ó ÓÑ Ö Ð Þ Ó ÙÑ Ò ÒØÖÓ Ó ÖÙÐÓ ÒØ Ð ØÙ Ð Ô Ö ØÙ Ð º Î Ó ÓÑ ÓÑ ÚÓ Ñ ÒØ ÒÚ Ø ÙÖ ÑÓÖØ Ð ÒÓ Ø ÑÓ ÖÙÐÓ Ú Ò ÒØ Ö ÓÖÑ ÒØ Ò Ø Ö ÙØÓÓÑÔÖ Ò Ó ÙØÓÓÒÕÙ Ø ÙØÓÑ ØÖ ÖÙÐÓ ÖÙÐÓ Ú Ó Ú Ò Ø ÕÙ ÑÓÖØ Ò ØÙÖ Ð Ò Ó Ø ÖÑ Ò Ö ÚÓ ÖÖ Ö ØÖ Ò Ö Ö ÚÓ ÐÙØ Ô Ö Ó ÑÙÒ Ó Ñ Ò Ó µ Ö Ð Ò Ö Ó ÔÖ Ñ ÖÓ ÓÙ Ó ÖÙÐÓ Ñ ÒØ ÖÒÓ Ö Ð Ø ÚÓ ÓÒØ ØÓ ÓÑÙÒ Ó ÓÑ Ó Ù Ø ÓÖ Ö ÒØ º Ç Ö ÙÑ ÒÓ ÒÓ ÖÙÐÓ Ò Ð ÓÙ Ø ÑÓ Ø Ñ ÙÑ Ò Ó Ù Ö Ó ÓÑ ÙÑ ÓÑÔ Ò ÕÙ ÖÙ Ò Ø ÒØ Ò Ó Ô Ö Ù Ø Ó Ù Ö Ñ Ð ÑÓÖØ º ÆÓ ÜØÓ ÖÙÐÓ ÙÑ Ô Ö Ö Ó ÓÑ ÙÑ ÓÑÔ Ò ÕÙ ÖÙ Ò Ò Ó Ô Ö Ù Ö ÑÓÖØ Ò ÒØ Ñ ÖÙÔÓ ÕÙ Ò ÒØÓ º ÉÙ Ò Ó Ó ÕÙ ÒØÓ ÖÙÐÓ Ð Ò Ó Ó Ö ÙÑ ÒÓ Ó ÖÙÔ Ó Ñ ÓÑÔ Ò ÔÖÓÜ Ñ Ñ ÒØ Ñ ÙÑ Ô Ö Ö Ò Ù Ö ÓÑ ÙÑ ÖÙÔÓ ÕÙ ÖÙ Ò Ò ÖÖ Ó Ù Ö º Ó Ø Ò Ö Ó ÕÙ ÖØÓ ÖÙÐÓ Ó Ö ÑÓÖØ Ó Ö ÙÒ Ó Ñ ÖÙÔÓ Þ ÒÓÚÓ Ù Ö ÙÑ Ô Ö Ö Ò Ø Ó ÔÓÖ ÙÑ ÓÑÔ Ò ÕÙ ÖÙ Ò º ÉÙ Ò Ó ÙÑ Ñ ÒØ ÑÓÖØ Ð ÖÓÑÔ Ò Ö Ó Ð Ó Ò Ñ Ð Ø Ò Ó Ø Ö ÖÓ ÖÙÐÓ ÒØ ¹ Ð ØÙ Ð ÙÑ Ò Ô Ö ØÙ Ð ÕÙ Ö ÙÑ Ò Ó Ô Ó Ð Ò Ú Ö Ó Ð µ Ö ÔÓÖ ÒØ Ø Ö ÙÒ ÜÐÙ Ú Ñ ÒØ ÚÓØ Ó ÑÓÖØ Ð Ò ÒØ º Ñ ÐÑ ÙÑ Ò Ð Ñ Ó Ù Ø ÓÖ Ó È Ò Ñ ÒØÓ Ö ÒØ ÑÔÖ ÔÖ ÒØ Ú Þ Ñ ÒØ Ö ¹ Ñ Ø Ò ÒØ Ö Ð Ù Ö Ô Ó Ó Ø ÒÓ ÓÒØ ÒÙ Ñ ÓÑ ØÓ Ó Ó ÓÖ Ó Ô Ö Ø ÖÑ Ò Ö ØÖ Ú Ó Ø Ö ÖÓ ÖÙÐÓ ØÖ Ú Ö Ó ÙÒ Ó Ø Ð Ò Ö Ó ÔÖ Ñ ÖÓº ½½ º¾ Ç Ù Ö Ó Ø ÒÓ Ç Ö Ò Ò Ó Ó ÓÒ Ó ÓÑÓ Ù Ö Ó Ø ÒÓ Ø ÕÙ Ð ÑÓÑ ÒØÓ Ñ ÕÙ Ó Ò Ó Ô Ö Ó Ö Ñ ÙÑ ÐÑ ÙÑ Ò ÕÙ Ð Ö Ð Þ Ó ÙÑ ÓÙ Ñ ÙÑ ÒØÖ Ó ØÖ ØÓ Ù ÒØ ØÓÑ Ö Ó ÙÔÖ Ñ ØÓÖÒ Ö¹ Ñ Ð ÒØ Ù Ð Ò Ö Ó Ø Ö ÖÓ ÖÙÐÓ ÓÙ ØÓÖÒ Ö¹ Ô ÖØ Ô ÒØ ÙÑ Ó ÓÖÔÓ Ö ÖÚ Ó Ø ÒÓº Æ ÚÓÐÙ Ó Ö ÙÑ Ù Ö Ó Ó Ø ÒÓ Ò Ó Ó ÔÖ Ñ ÖÓ Ö ÕÙ Ð Ò Ó ÖÙÐÓ Ö ÕÙ Ø Ó Ô Ö ÓÒÕÙ Ø º Ñ ÍÖ ÒØ Ó ÔÖ Ñ ÖÓ ÑÓÖØ Ð ÙÖ Ö ÙÑ Ù Ö Ó Ô Ó Ð Ó Ê ÒØÓÛÓ ÙÑ ÓÑ Ñ Ó Ö Ú ÖÑ Ð ÑÙ ØÓ Ø ÑÔÓ ØÖ º È Ö ØÓ Ñ Ó Ò Ð Ó Ö Ò Ó ÓÐ Ó ÙÑ ÖÙÔÓ ÚÓÐÙÒØ Ö Ó Ù ØÖ Ù Ó Ø Ó ÑÔÖ ÓÖ Ó ÓÑ Ò ÙÑ Ò ÓÒ Ö Ò Ó Ó Ø ØÙ Ó Ô Ö Ò Ð Ó ¹ ÐÙÞ ÜÔ Ö Ò Ð ÓÖ Ö º Ô Ò Ó Ö Ò ÐÓÒ Ó Ø ÑÔÓ ÖÚ Ó Ó Ø ÔÓ Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ø Ø Ó Ó Ò Ó ÓÑÓ Ù Ö Ó Ø ÒÓº ÅÙ ØÓ Ù Ö Ò Ö Ñ ÜÔ Ö Ò Ú Ð Ó Ò ÕÙ Ð ÑÙÒ Ó ÕÙ Ó Ö Ò Ó¹ Ù ÓÒ Ñ ÒØÓ ÓÑ Ó Ù Ø ÓÖº ÓÑÓ Ó Ù Ø ÓÖ Ó Ö Ò Ø Ò Ñ Ø ÔÓ Ö Ô Ò ÔÓÖ ÙÑ ÙÒ Ó Ô Ö Ó Ó Ú Ñ Ù Ó Ð Ö Ó Ô Ö ÒÓÚ Ò Ó º ÅÙ ØÓ Ò Ó ÍÖ ÒØ Ø Ú Ö Ñ ÙÑ ÜÔ Ö Ò ÔÖ Ø ÒØ Ö ÓÖ ÓÑÓ Ù Ö Ñ ÓÙØÖÓ ÑÙÒ Ó º ÉÙ Ò Ó Ó Ö ÙÑ ÒÓ Ð Ñ Ò Ù Ó Ö Ú Ú Ò Ó Ù Ù Ö Ô Ó ÓÙ ÖÙÔ ÔÓ Ñ Ö Ø Ö Ñ ÒØ ÖÚ Ö ÒÙÑ ÙÒ Ó Ñ Ð ÒØ ÒÓ Ñ ÑÓ ÔÐ Ò Ø º Ç Ö Ò ÒÚÓÐÚ Ñ ÙÑ ÓÒ Ö Ó ÒØ Ñ ÒØ Ð Ô ÐÓ ÑÙÒ Ó Ò Ú Ù Ñ ÒØ Ñ ÙÑ ØÓ Ô Ð ÔÓÖ ÖØ Ö ½½

5 Ø ÔÓ Ö ØÙÖ ÑÓÖØ ÓÑ ÕÙ Ð Ø Ú Ö Ñ Ñ Ó Ó ÑÙ ØÓ ÔÖ ÓÜ Ñ ÒØ Ñ º Ç Ò Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÙÑ ØÓ ÙÖ ÓÙÖÓ Ô Ö ÓÑ Ó Ù ÓÑÔ Ò ÖÓ ÙÑ ÒÓ Ú Ó Ø Ñ Ñ Ö ÔÙ ÒÜ Ö Ö Ó Ö Ò ÒÚÓÐÚ Ö ÙÑ ØÓ ÐÓÖÓ Ó ÔÓÖ Ð º Ë Ú Ó ÔÙ Ö ÔÓ Ó Ó ÚÓ Ó ÓÖÔÓ Ñ Ø Ö Ö ÓÖÑ Ô Ö ØÙ Ú Ó Ö ÑÙ ØÓ ÔÖ ÓÜ ÑÓ Ó Ò Ó Ñ ÑÙ ØÓ Ó ØÖ ÙØÓ Ô Ó Ð º Ð ÓÑÔ ÖØ Ð Ñ Ñ ÓÖ ÚÓ ÑÓ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ñ ÓÙØÖ Ñ º ÙÒ ÑÓ Ó ÕÙ ØÙ Ñ Ú Ó ÕÙ ÙÑ ÖØÓ ÑÓ Ó Ð Ð ÓÑÔÖ Ò Ö Ó Ñ Ó Ò Ñ Ð Ö Ó ÕÙ Ø Ò ÒÙÑ ÔÖÓÔÓÖ Ó ÑÙ ØÓ Ö Ò Ú Ñ ÒØ Ð Ó Ø ÒØ Ñ Ó ÍÖ ÒØ º Ç Ò Ó Ö ÐÑ ÒØ Ñ Ð ÓÑÔÖ Ò Ö ÔÓÖ ÕÙ Ú Ó Ô ÖÑ Ø ÓÑ Ø ÒØ Ô Ö Ø Ò ÕÙ Ó ÚÓ Ó ÔÓ Ö ÒØ Ð ØÙ Ñ ÑÓ ÚÓ Ö Ð Ó Ñ Ø Ð ÓÖÑ ÓÑ Ò Ó Ô ÐÓ Ñ Ó Ø Ó ÔÖ Ó Ñ ÒØ ÑÓÖ Ð Þ Ó Ô ÐÓ Ô Ò Ó ÑÔ Ò Ó Ó Ô ÚÓÖ Ò º ÌÓ Ó Ó Ö Ò Ø Ñ ÒÓÑ Ò Ú Ù Ñ ÒÓ Ö ØÖÓ ÓÑÔÖÓÑ Ó ÓÑ Ó ÖÚ Ó ÒÓ ÑÙÒ Ó Ð Ó Ö ÕĐÙ ÒØ Ñ ÒØ Ò Ó Ô ÐÓ Ù Ò ÙÑ ÖÓ ÔÐ Ò Ø Ö Ó º Æ ¹ ÒØÖ Ó ÙÒ Ú Ö Ó Ð Ó Ö ØÖ Ó ÔÓÖ ÒÓÑ Ò ÙÑ ÖÓº Ç Ù Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ù ØÓ ÙÑ ÒÓ Ù Ó Ô Ö Ø ÓÒØ ØÓ ÓÑÙÒ Ó Ø Ñ Ó Ò ÙÑ ÖÓ Ó ÖÙÔÓ ½ ÓÑÔ Ò ½¾ Ó Ø Ð Ó ÙÒ Ð Ó Ó Ø Ó Ü Ö ØÓ Ö Ó ½ ¾ ½ Æ ÓÒº Ç Ò ÙÑ ÖÓ ØÙ Ð Ò Ó ÔÐ Ò Ø Ö Ö Ñ Ñ ÍÖ ÒØ Ô Ö Ù ØÓ ÙÑ ÒÓ ½ ¾º ÆÓ Ñ Ò Ø Ö Ó Ù Ø Ó Ô Ó Ð Ô Ö Ò Ó Ò Ó ÓÑÓ Ù Ö Ø ÒÓ Ó Ö Ò ÑÔÖ Ó Ö Ñ Ó Ù ÖÚ Ó ÚÓÐÙÒØ Ö Ñ ÒØ º Æ Ñ ÕÙ ÓÙÚ Ú Ø Ó ÙÑ ÖØÓ ÑÓÖØ Ð Ó Ö ÒØ Ñ ÒØ Ñ Ø Ó ÒÓ ÓÖÔÓ Ö ÖÚ Ó Ø ÒÓ ÔÓ ØÓ ÕÙ ØÓ Ó Ó Ö ÙÑ ÒÓ Ò ÓÒ Ó Ñ Ô Ó ÐÑ ÒØ Ø Ò Ó ÔÓÖ Ò Ó Ù Ö Ñ Ñ Ö Ò ÕÙ Ð Ó Ó Ö Ö Ñ¹ Ô Ö Ñ Óº Ç Ö ØÓÖ ÔÐ Ò Ø Ö Ó Ð ÓÒÓÙ ÓÞ ÒØÖ Ó Ò Ú ÙÓ Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó ÔÓ Ø Ö ÓÖÑ ÒØ ÔÓÒØÓÙ Ó Ö Ñ ÕÙ Ð Ð ÓÒ Ö Ñ ÓÑÓ Ó Ñ ÔØ Ó Ô Ö Ù Ö Ö ÙÑ ÒÓ Ò Ù ÓÖÒ Ò Ú º ÉÙ Ö Þ Ö Ð Ð ÓÒ Ö Ñ ÙÑ Ô Ö Ö Ò Ù ÐÑ ÒØ ÕÙ Ð Ó ÙÑ Ó Ó Ô Ö Ö Ó Ø Ö ÑÔÖ Ú º Ø Ö Ö ÔÓ Ñ Ö Ò Ò Ú Ñ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÙÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ò Ð Ó ÔÓ Ö Ö ÓÑ ØÓ Ö ÔÓÒ Ð Ó Ñ Ò Ø Ö Óº ÓÑÓ Ó ÕÙ ÖÙ Ò Ö ÐÑ ÒØ Ó Ö Ò ÖÚ Ñ Ó Ô Ö Ñ Ó ÓÒØÖ Ö Ó Ó Ù ÓÐ ÓÖ ÓÖ Ñ ÒÓ Ú Ò Ó Ó Ö Ò Ð ÙÑ Ú Þ ØÖ Ð Ñ Ò Ú Ù ÐÑ ÒØ º Ñ ÕÙ ØÓ Ó Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ö ÙÑ ÒÓ Ð ÔÓ Ñ ÙÒ ÓÒ Ö ÓÑÓ Ò Ú ÙÓ º Ô Ò Ô Ö ÓÑÙÒ Ó Ó ÖÚ Ó Ñ ÖÙ ØÓ Ñ Ð Ú Ó ÒÓ ÙÒ Ú Ö Ó ÕÙ Þ Ñ Ò Ö Ó Ó Ó Ò Ó º ÉÙ Ò Ó ÙÑ Ô Ö Ö Ó Ø Ó ÓÑÔÖÓÑ Ó Ù Ö Ó Ð ÖÚ Ñ Ô ÐÓ Ö ØÓ Ú Ó Ñ ÑÓ Ö ÙÑ ÒÓº Ç ÓÑÔÐ Ñ ÒØÓ Ó Ö ÙÑ Ó Ó Ò Ó µ ØÓÖÒ ¹ Ó Ö ØÖ ÓÖ Ñ Óº Ö Ò ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Ó Ó Ò Ó Ö ØÖ ÓÖ Ó ÑÓÖØ ÒÓ ÑÙÒ Ó ÚÓÐÙ ÓÒ Ö Ó º Ç Ö ØÖÓ Ó Ñ ÒØ Ó Ô ÐÓ Ô Ö ÕÙ ÖÙ Ò ÙÑ ÕÙ ÖÙ Ñ ÙÑ ÒÓ Ñµ ÕÙ Ø Ó ÑÔÖ Ð Ó Ó Ù Ö Ö Ó Ñ Ö ØÖÓ Ø Ó ÑÔÖ Ó Ö ÔÓÒ Ð ÙÑ Ó Ö Ò º ÓÑ Ó ÔÖÓÔ Ó ØÓ Ò Ö Ö ÖÖ Ö¹ ÓÑ Ò Ö Ú Ø Ð Ó ÖÙ ØÓ Ó ÙÒ Ú Ö Ó Ó Ù Ö Ó Ô Ö Ó Ñ ÒØ Ð Ö Ó Ô ÐÓ Ù ÓÑÔÐ Ñ ÒØÓ ÙÖ ÒØ Ù Ù Ò Ó ÕÙ ÖÙ Ñ ÓÐ Ö Ó ÙÒ ÓÒ ÓÑÓ Ó Ö ØÖ ÓÖ ÓÑÓ Ó Ó Ø Ñ Ñ ÕÙ Ò Ó Ó Ö Ñ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö ÒÓÒØÖ ¹ Ó Ñ ÑÓ ÑÓ Ó Ù ÒØ º ½½ º Ê Ð Ó ÓÑ ÇÙØÖ ÁÒ Ù Ò Ô Ö ØÙ ÍÑ Ó Ñ ÑÔÓÖØ ÒØ ÕÙ Þ ÙÑ Ù Ö Ó Ó Ø ÒÓ Ô ÐÓ Ù Ù ØÓ ÑÓÖØ Ð Ø Ú Ö ÙÑ ÓÓÖ Ò Ó Ô Ó Ð ÒÙÑ ÖÓ Ò Ù Ò ÑÔ Ó Ô Ö ØÓ ÕÙ Ø Ñ ÕÙ ÖÓ Ñ ÓÙ ÕÙ ÑÔ Ò Ñ Ñ ÒØ ÐÑ Ö ØÙÖ Ñ Ø Ö Ð Ñ ÚÓÐÙ Óº Ç ÙÑ ÒÓ Ó Ô Ó Ð ¹ ÜØÖ Ñ Ñ ÒØ Ð Ô Ö Ó Ô Ö ØÓ Ò Ó Ô Ó Ô Ö ÒØ ÔÖ ¹Ô Ó Þ Ö Ñ ½½

6 ÓÒØ ØÓ Ö ØÓ ÓÑ Ñ ÒØ Ø Ó ÐØ Ñ ÒØ Ñ Ø Ö ÓÐ Ñ ÒØ Ô Ó º Ö Ñ Ò ØÖ Ó Ó Ò Ó Ù Ö Ó ØÓ Ò Ù Ò Ó Ñ ÓÙ Ñ ÒÓ ÙÒ ØÓÖÒ Ñ ÔÖ Ú Ô Ð Ò ØÙÖ Þ ÑÓÖ Ð Ñ ÜÔ Ò Ó Ô Ó Ð ÙÑ Ò Ñ ÚÓÐÙ Óº Å Ô ÐÑ ÒØ Ù Ö Ó Ö Ó ÔÓ ÓÖÖ Ð ÓÒ Ö Ñ Ó Þ Ñ ÙÐØ ÔÐ Ò Ò Ù Ò Ó Ô Ö ØÓ ÁÒ Ò ØÓ Ö Ò Ò Ó Ó ÓÑ Ò Ó Ó ÓÒØÖÓÐ ÓÖ Ó Ó Ô Ö ØÓ Ù ÒØ Ñ ÒØ Ø Ó Ô Ö ØÓ Ë ÒØÓ Å Ò ØÖ Ú Ò Ø Ñ Ñ ÔÖ Ò Ó Ô Ö ØÓ ÇÒ ¹ ÔÖ ÒØ Ì Ö Ö ÓÒØ ÒØÖÓ Ó È Ö Óº À Ú Ò Ó Ñ ÙÒ Ó ØÓÖÒ Ó Ñ Ô Ó Ú Ø Ñ Ò ØÖ Ó Ó Ô Ö ØÓ ÁÒ Ò ØÓ Ó Ö Ñ ÒØ Ó Ò ÓÖÖ Ð Ó ÒØÖ Ò Ù Ò ÒØ Ö Ó ÒØ ÓÒ ÙÒØÓ ÔÖ Ò Ô Ö ØÙ Ó È Ó Ð Óº Ç Ù Ø ÓÖ ÔÖ Ò Ó È Ó Ô Ö ØÓ Î Ö ÔÖ Ò Ó Ð Ó º ÓÒ Ú ÒÓ Ó ÙÒ Ó ÓÓÖ Ò Ó ÒÓ Ò Ú Ñ ÜÓ ÕÙ Ó Ó ÜÔ Ö Ò Ô Ö ØÙ Ð ÙÑ Ò ÔÓÖ Ñ Ó Ñ Ò ØÖ Ó Ó Ö Ñ Ù Ö Óº Ç ÖÚ ÓÖ Ò Ð Ó Ó ÓØ Ó Ô Ö ÓÑ Ò Ö Ó ÑÓÖ Ó È Ñ Ö ÓÖ Ó Ð Ó Ò Ù Ñ Ò ØÖ Ó Ö ØÙÖ ÑÓÖØ º Ò Ó Ö Ú Ð ¹ Ö Þ Ó Ô Ð ÕÙ Ð Ó Ù Ö Ó Ö Ó Ò ÐÑ ÒØ ØÓÖÒ Ó Ù Ø Ó Ó Ô Ó Ð Ó Ô Ö Ó Ñ ÒØ Ó Ô Ö Ó Ñ Ñ ÓÖ Ö Ð ÐÑ Ó Ó Ö Ú Ú ÒØ ÑÓÖØ Ð ÙÖ ÒØ ÕÙ Ð ÒØ ÖÚ ÐÓ ÒØÖ ÑÓÖØ Ö ÙÖÖ Ó ÑÓÖÓÒ Ðº Æ Ò Ù Ñ Ò Ó Ö Ó Ð Ó Ñ Ò ØÖ ÓÖ Ó Ô Ö ØÓ ÁÒ Ò ØÓ ÔÓ Ö ÙÒ ÓÒ Ö Ñ Ú Ò Ó Ó Ñ Ö ØÙÖ ÙÑ Ò ÙÖ ÒØ ØÖ Ò Ó ÙÑ Ò Ú Ð Ó ÙÒ Ú Ö Ó Ô Ö ÓÙØÖÓ Ñ Ð Ú Óº Ñ ÑÓ ÕÙ Ò Ó Ú Ó ÒØÖ Ö ÒÓ ÚÓ Ó ÓÒÓ Ø ÖÑ Ò Ð ØÖ Ò Ó Ó Ô Ö Ó Ø ÑÔÓ Ø ÖÒ ÙÑ ÐØÓ ÙÔ ÖÒ Ñ Ó Ñ ÑÓ ÑÓ Ó ÓÑÔ ÖØ Ð Ö ÓÒÚÓ Ó ØÖ Ò ØÓ ÓÑÓ Ù Ø Ó Ó ÒØ ÙÖ Ò ÒØ Ö Ô Ó Ð Ö ØÙÖ º ÆÓ Ò Ú Ð Ô Ö ØÙ Ð Ó Ö Ñ ØÓÖÒ Ô Ó ÑÙ Ø Ñ Ò ØÖ Ó ÒÓ ÙÒ Ú Ö Ó ÕÙ ÓÙØÖÓ ÑÓ Ó Ö Ñ ÑÔ Ó ÓÙ ÔÖ ¹Ô Ó Ð Ó ÓÓÖ Ò ÓÖ º ÆÓ Ò Ú Ð ÒØ Ð ØÙ Ð Ð Ó Ó ÓÖÖ Ð ¹ ÓÒ ÓÖ Ñ ÒØ ÑÓÖ ÓÒ Ð Ó ÒØ ÖÔÖ Ø º ÒÓ Ò Ú Ð Ó Ð Ñ Ò ÔÙÐ Ñ Ó Ñ ÒØ Ø ÖÖ ØÖ ÔÓÖ Ñ Ó Ù Ð Ó ÓÑ Ó Å ØÖ ÓÒØÖÓÐ ÓÖ Ó ÔÓÖ Ñ Ó Ñ Ò ØÖ Ó ÓÓÔ Ö Ø Ú ÙÒØÓ ÓÑ Ö ØÙÖ ÒØ ÖÑ Ö º Ø ÙÑ ÜÔÓ Ó ÙÒ Ó Ñ ÙÐØ ÔÐ ÒØÖ Ò ÙÑ Ö Ñ Ù Ö Ó Ñ ÓÑÓ ÕÙ ÙÑ Ô Ó Ð Ò Ð Ù ÓÖ Ò Ö Ô Ò ÙÑ ÔÓÙÓ Ñ Ó Ò Ú Ð ÙÑ Ò ÒÓ ÙÒ Ú Ö Ó Þ Ó Ø Ó ÓÑÔÐ Ü Æ Ó ÑÓ Ö ÐÑ ÒØ Ñ ÓÒ ØÙÖ ÑÓ ÕÙ Ñ Ò Ø Ö Ó ÒÓÑ Ò Ó ÙÑ ÑÓ Ó Ò Ó ÚÙÐ Ó Ð Ø Ó Ô ÐÓ ØÖ Ð Ó Ò Ó Ö Ú Ð Ó Ò Ó ÓÒ Ó Ó Ë Ö ËÙÔÖ ÑÓ ØÙ Ð Þ Ó Ó ÙÒ Ú Ö Ó Ñ ÚÓÐÙ Ó Ó Ø ÑÔÓ ÒÓ Ô Óº ØÖ Ú ØÓ Ó Ó Ö ÒÓ Ó Ö Ú Ú Ò ÔÖÓ Ö Ú ÒÓ Ë Ö ËÙÔÖ ÑÓ ÔÓÖ Ñ Ó Ð Ó Ö Ò Ó ÙÑ Ô ÖØ Ò Ð Ò ÓÒØ ÒÙ ÔÖÓ Ö Ó Ó ÑÓÖØ º ½½ º Ç ÓÑ Ò Ó Ó Ë Ö Ç Ö Ò Ù Ö Ò Ó Ó Ñ ÒØ Ñ ÕÙ Ú Ò Ñ Ñ Ñ ÓÒØ ÕÙ Ø Ñ Ñ ÓÖ Ñ Ñ ÒØ ÑÓÖØ Ð Ó Ô Ö ØÓ Ö Ø ÚÓº Ç Ö Ò Ó Ø ÑÙÐ ÓÖ Ñ ÒØ Ð ÓÒØ ÒÙ Ñ ÒØ ÔÖÓÙÖ Ñ ÔÖÓÑÓÚ Ö Ó ÕÙ Ó Ö Ð Þ ÓÖ Ó ÖÙÐÓ Ò Ñ ÒØ ÙÑ Ò º Ð Þ Ñ Ó Ò Ó ÓÑÓ Ó Ù Ø ÓÖ Ó Þ ÓÔ Ö Ò Ó ÒØÖÓ ÔÓÖ Ñ Ó ÐÑ Ð Ó Þ Ñ Ñ ÓÖ Ô Ö ÒØÖÓ ØÖ Ð Ò Ó ÔÓÖ ÒØ ÖÑ Ó Ó Ñ Ó Ñ ÒØ Ó Ð Ø Ó ÑÓÖ Ð Ó Ö ÙÑ ÒÓ º Ç Ö Ò Ò Ó Ó ØÖ Ó Ú Ò Ó È ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ù Ø ÓÖ Ñ Ð ÙÒ ÓÒ Ñ ÓÑÓ ÙÑ Ò Ô Ó Ð Ñ Ò ØÖ Ó Ó Ô Ö ØÓ ÁÒ Ò ØÓº Ç ÓÑ Ñ ÑÓÖØ Ð Ù ØÓ ÓÒ Ù Ó Ó Ù Ø ÓÖ ¹ Ø Ñ Ñ Ù Ñ Ú Ð Ó Ù Ñ ÒØÓ Ö Óº Ç Ù Ø ÓÖ Ò Ò ØÙÖ Þ Ø ÖÒ Ó ÓÑ Ñ Ó Ö Ñ Ó Ñ ØÖ Ô Ö Ò ØÙÖ Þ ÕÙ ÚÓÐÙ ÒÓ ÓÑ Ñ ¹ Ò Ø Ú Ñ ÒØ ÑÓÖØ Ð Ò ÔÖ ÓÜ Ñ ÐÑ ÑÓÖÓÒ Ðº ÆÓ ÑÙÒ Ó Ñ Ò Ó Ú Ó Ø Ö ÓÒ ÒØ Ö ÓÖ Ó Ò ØÖÙØÓÖ Ö Ó Ñ Ò ½¾¼¼

7 ÔÖ Ñ Ö Ú Ó ÓÑ Ò ÓÑÙÑ ÒØ Ó ÒÓÒ ÒØ Ð º Ç Ö Ò ÙÒ ÓÒ Ñ ÓÑÓ Ñ ØÖ Ô Ö Ó ÓÑ Ò Ù Ò Ó Ó Ô Ó Ô Ó Ð ÙÑ Ò Ô ÐÓ Ñ Ò Ó ÒÓÚ ÔÖÓ Ö Ú ÜÔ Ö Ò º Ø Ö Ó Ù Ñ ÒØÓ ÙÑ Ö Ñ Ö Ö Ñ ÒØ Ò ÓÒ Ù Ö ÙÑ Ú Ðº Ó Ù Ö Ð Ö Ò Ú Ó ÔÓ Ø Ö ÖØÓ ÒÓÒØÖ Ö Ø Ú Ö ÓÖ Ñ ØÖ Ú Ö ÑÓÒØ Ò ÖÔ ÓÐ ÑÓÖ Ð Ó ÔÖÓ Ö Ó Ô Ö Ø٠к Ç ÑÔÙÐ Ó ÓÖ Ó ÓÖ Ò ¹ Ö Ò Ñ ÒØ Ò Ø ÑÙÐ Ó Ô Ö ØÙ Ó Ù ÒØ Ñ ÒØ Ñ ÐØÓ Ö ÓÖ Ô Ð ÓÒ Ù Ó Ó Ù Ø ÓÖº ÌÓ Ú Ó ÑÔÙÐ Ó Ô Ö ÓÖ Ó Ø Ó Ö ÕĐÙ Ò¹ Ø Ñ ÒØ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ô ÐÓ ÑÓÖØ ÓÒ ÒØ Ù ÑÙ Ø Ú Þ ÙÖ ÓÑÓ ÓÒ ÕĐÙ Ò Ò Ù Ò Ö º Ç Ö Ñ Ù Ö Ó Ø ÓÒ Ø ÒØ Ñ ÒØ Ñ Ò ÔÙÐ Ò Ó Ó Ñ ÒØ Ó ÑÓÖØ ÓÑ Ó ÔÖÓÔ Ó ØÓ ÙÑ ÒØ Ö Ó ÖÒ Ñ ÒØÓ Ó Ñ Ó Ó ÙÑ ÒÓ Ò ÒØ ÓÑ Ó ØÓ ÕÙ Ò ØÓ Ó Ö Ú Ú Ò ÔÓ ÕÙ Ö Ö ÙÑ ÓÑÔÖ Ò Ó Ñ Ð Ú ÔÖ Ò Ó Ù Ø ÓÖ Ö ÒØ Ô Ö ÕÙ ØÓÖÒ Ñ Ô Ø Ó Ô Ö Ð Ò Ö ÙÑ ÓÓÔ Ö Ó Ö ÒØ ÓÑ Ñ Ó Ô Ö ØÙ Ð Ú Ò ÔÖ Ò º Ñ ÓÖ Ô Ö ÒØ Ñ ÒØ Ò Ó Ò Ò ÙÑ ÓÑÙÒ Ó ÒØÖ Ó Ù Ø ÓÖ Ö ÒØ Ó ¹ Ö Ò ÕÙ ÖÓ Ñ Ó ÓÑ Ñ Ð ÑÔÖ Ô Ö Ñ ØÖ Ð Ö Ñ Ô Ö Ø ÖÑÓÒ Ñ ÙÑ ÓÖ Ó ÔÖ ÑÓÖÓ Óº Ç Ù Ö Ó ÑÙ ØÓ Ø ÚÓ ÒÓ ÑÓÑ ÒØÓ Ñ ÕÙ Ó Ù Ø ÓÖ Ó Ñ ÒÓ Ø ÚÓ Ñ Ñ Ò ØÖ Ó Ð Ð ÙÑ Ñ Ò Ö ØÖ Ò Ñ ÒØ ÓÖÖ Ð ÓÒ º ÍÑ ÓÓÔ Ö Ó Ø Ó ÜØÖ ÓÖ Ò Ö ÐÑ ÒØ ÔÓ Ö Ö ÒØ Ð Ò Ñ Ò ÒØ Ðº Ô Ó Ð Ñ Ò ØÖ ÓÖ Ó Ö Ñ Ù Ö Ó ÔÖ Ò Ù ÒÓ Ù Ø ÓÖ Ö ÒØ Ó Ó ÖÙ ØÓ Ó Ô Ö ØÓ Ë ÒØÓ ÓÒ Ò Ó Ð Ó ÔÓÖ Ñ Ó Ó Ô Ö ØÓ Î Ö Ø Ó ØÓ Ó Ú Ò Ñ ÒØ ÓÖÖ Ð ÓÒ Ó Ñ ÙÒ Ò Ø Ú Ñ Ò ØÖ Ó Ô Ö ØÙ Ð Ñ ÙÑ Ô Ö ÙÑ Ô Ó Ð ÑÓÖØ Ðº Ñ ÓÖ Ô ÖØ Ò Ó ÓÒØ Ö ÒØ Ö ÒØ Ò Ú Ò Ù Ò Ð Ø Ø Ó ØÓ ÒØ Ö Ò ÔÖ Ò ÒÚÓÐÚ ÒØ ÚÓÐÙØ Ú Ó Ë Ö ËÙÔÖ ÑÓº ½½ º Å Ò ØÖ Ó Ë Ö Ó ÅÓÖØ Ç Ò Ó Ò Ó ÒÚ Ñ Ó ÒØÙ Ö Ó Ñ ÒØ ÙÑ Ò Ð Ò Ó Ñ Ò ÔÙÐ Ñ ÚÓÒØ Ó ÑÓÖØ Ò Ñ Þ Ñ ÓÒØ ØÓ Ö ØÓ ÓÑ Ó Ù Ø ÓÖ Ö ÒØ º Ç Ù Ö Ó Ø ÒÓ Ò Ù Ò Ñ¹ÚÓ ØÓ Ñ Ò Ö ÔÓ Ú Ó Ö ÒØ ÓÑ Ò ÚÓ Ô Ó Ð Ó Ò Ò ÙÑ ÖÙÒ Ø Ò Ò Ó ÒØ Ö Ö Ñ ÓÑ Ó Ð ÚÖ ÚÓÒØ ÙÑ Ò º Æ Ñ Ø Ñ Ó Ò Ó ÓÙ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÓÙØÖ ÓÖ Ñ Ô Ó Ð ÒÓ ÙÒ Ú Ö Ó ÔÓ Ö ÓÙ ÙØÓÖ Ô Ö Ð Ñ Ø Ö ÓÙ Ö Ö ÔÖ ÖÖÓ Ø Ú ÓÐ ÙÑ Ò º Ç Ò Ó Ø Ó Ø Ó ÔÖ ÓÜ ÑÓ Ú Ó ÓÑ Ø ÒØÓ ÒØ Ñ ÒØÓ Ù Ñ Ú Ó ÕÙ ÙÖ Ø Ú Ñ ÒØ ÓÖ Ñ ÔÓÖ Ù ÚÓ ÒØÓÐ Ö Ò ÚÓÐÙÒØ Ö Ó ÚÓ Ø ÑÓ º Ç Ö Ò Ò Ó ÖÖ Ñ Ñ Ð Ö Ñ Ð Ò Ó Ø Ñ ÓÖÔÓ Ó Ò Ñ ÔÓ Ù Ñ º Ø Ú Ñ ÒØ ÔÓÖ Ñ Ð Ø Ñ ÑÓ Ó Ô Ö ØÙ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ñ Ò Ó ÒØ Ñ ÒØÓ ÙÑ Ò ØÙÖ Þ Ô Ö ØÙ Ð ÓÑÔ Ö Ú Ð ÖØÓ ÑÓ Ó ÑÓ Ó ÙÑ Ò º Ç Ö Ò ØÙ Ñ Ñ ÚÓ Ó ÚÓÖ Ò Ô Ò ÒØ Ñ ÒØ Ó ÚÓ Ó Ô ÐÓ Ö ØÓ Ð Ø Ó Ü ¹ ÙØ Ò Ó Ó Ñ Ò Ó Ó Ù ÙÔ Ö ÓÖ Ñ ÙÒ ÓÒ Ñ Ô Ö Ó ÚÓ Ó ÔÖ Ó ÓÙ ÒÓÒ Ø Ò Ó ÚÓ Ó Ø Ó Ò ÑÓº Á Ó Ò Ó ÑÔÐ ÕÙ Ú Ó Ò Ó ÔÓ Þ Ö ÓÑ ÕÙ Ø Ö Ð ÕÙ Ñ Ð ÓÙ Ñ Ð Ñ Ò Ñ ÕÙ Ó Ò Ó Ò Ó ÓÙÔ Ñ Ö Ø Ñ ÒØ Ó ÚÓ Ó Ô ÐÓ Ò Ñ Ó ÕÙ Ô Ò ÚÓ ÔÖ º ÙÖ ÒØ Ú Ò ÖÒ ÒØ Ð Ò Ó Ò Ó Ò Ó Ø Ö Ø Ñ ÒØ ÔÓÒ Ú Ð Ô Ö Ó ÓÑ Ò ÑÓÖØ º Æ Ó Ó ÙÔ ÖÚ ÓÖ Ò Ñ Ö ØÓÖ Ó ÑÔÐ Ñ ÒØ Ù Ö º Ç Ö Ò ÚÓ Ù Ö Ñ Ð Ò Ó ÔÖÓÙÖ Ñ Ö Ø Ñ ÒØ Ò Ù Ò Ö¹ÚÓ Ú Ó Ú ØÖ Ö Ó ÚÓ Ó ÔÖ ÓÔÖ Ó ÙÖ Ó Ñ Ò Ó ÒØ Ó ØÙ Ñ Ô Ö Þ Ö Ó Ñ Ð ÓÖ Ù Ó ÔÓ Ú Ð Ó Ñ Ò Ó ÕÙ Ú Ó ÓÐ Ø º Ð Ò Ó ½¾¼½

8 ÒØ ÖÚ Ñ ÓÖ Ò Ö Óµ Ö ØÖ Ö Ñ ÒØ Ò ÖÓØ Ò Ó Þ Ö Ú ÙÑ Ò º ÆÓ ÒØ ÒØÓ ÕÙ Ò Ó Ð Ö Ñ Ò ØÖÙ Ó Ó Ù ÙÔ Ö ÓÖ Ô Ö Ü ÙØ Ö Ð ÙÑ Ó Ö ÒÙ Ø Ú Ó ÔÓ Ö ÙÖÓ ÕÙ Ù Ö ÒÓÒØÖ Ö Ó Ð ÙÑ Ñ Ó ÙÑÔÖ Ö Ù ÓÖ Ò º ÔÓ Ð Ò Ó ÒØÖÓÑ Ø Ñ ÒÓ ÕÙ ÖÓ Ó Ö Ñ ÙÑ ÒÓ Ü ØÓ Ò Ñ Ö Ò ÒØ Ó Ñ Ö Ð Ó Þ Ñ Ó ÓÖ Ò Ö Ø Ó Ù ÙÔ Ö ÓÖ º Ð Ó Ó Ö ÕÙ Ö Ó Ù Ö¹ÚÓ ÔÓÖ ÑÙ Ø Ø Ó Ñ Ö Ò Ó ÙÑ ÔÖ ÒØ Ó ÒØÖÓ ÙØ ÓÖ Ó Ù ØÖ Ð Ó ÙØÙÖÓ Ù Ó Ó ÓÑ Ô Ó Ð º Ç Ö Ò Ó Ô Þ ÙÒ ÓÒ Ö ÓÑÓ Ñ Ò ØÖÓ Ñ Ø Ö Ô Ö Ó Ö ÙÑ ÒÓ Ó ÖØ ÖÙÒ Ø Ò Ñ Ù Ó Ò ÙÒ Ó ÑÙ ØÓ Ö Ö º Ð Ó Ô Þ ÓÑ Ø Ò Ö ØÙÖ ÒØ ÖÑ Ö Ó ÓÒØÖÓÐ ÓÖ Ó ÙÒ ÓÒ Ö Ñ ÙÑ ÑÔÐ Ñ Ø Ú Ñ ÔÖÓÐ Ó Ö ÙÑ ÒÓ Ø Ñ ÑÓ Þ Ö ÓÒØ ØÓ ØÙ ÓÑ ÙÑ Ò Ñ ÓÓÖÖ Ò Ó ÑÙ ØÓ Ö Ö º Æ Ñ ÓÖ Ô ÖØ Ò Ø Ò ÖÙÒ Ø Ò Ò Ö Ñ Ø Ö Ð Ô ÖÑ Ò Ñ Ò ÐØ Ö ÓÑ Ó Ó Ö Ò Ñ ÕÙ Ø Ò Ú Ó Ó Ó ÒÚÓÐÚ Ò Ó Ô Ö Ó Ô Ö Ó Ð Ó Ú Ø Ò ÚÓÐÙ Ó ÙÑ Ò Ò ÕÙ Ó Ù Ö Ö Ó Ö Ñ ÕÙ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ù ÔÖ ÓÔÖ Ò Ø Ú º ½½ º Ç Ò Ó Ù Ö ÔÓ ÅÓÖØ À Ú Ò Ó ØÓ Ð Ó Ú Ó Ó Ö Ñ Ò ØÖ Ó Ó Ö Ò ÙÖ ÒØ Ú Ò ØÙÖ Ð ÒØ ÒØ Ö Ò ÓÖÑ Ö¹ ÚÓ Ó Ö ÓÒ ÙØ Ó Ù Ö Ó Ø ÒÓ ÒÓ ÑÓÑ ÒØÓ ÓÐÙ Ó ÑÓÖØ Ð Ó ÙÑ ÒÓ Ð Ó Ó º ÓÑ ÚÓ ÑÓÖØ Ó ÚÓ Ó Ö ØÖÓ Ô Ó ÒØ ÒØ ÑÓÖÓÒ Ð ÐÑ ÙÑ Ò ¹ ÕÙ ÚÓÐÙ Ù ÔÓÖ Ñ Ó Ó Ñ Ò Ø Ö Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ñ ÒØ ÑÓÖØ Ð Ó Ù Ø ÓÖ Ú ÒÓ ¹ Ó ÐÑ ÒØ ÔÖ ÖÚ Ó Ô ÐÓ Ù Ö Ó Ó Ø ÒÓ ÙÒØÓ ÓÑ ØÓ Ó Ó ÓÙØÖÓ Ú ÐÓÖ Ö Ð ÓÒ Ó ÚÓ ÙØÙÖ Ü Ø Ò ØÙ Ó Ó ÕÙ ÓÒ Ø ØÙ Ó ÚÓ Ó Ù Ó ÚÓ Ó Ù Ö Ð Ü ØÓ Ô Ð ÒØ ÓÒØ ÒÙ Ü Ø Ò Ô Ð ØÙ Ð ÓÙ Ö Ð Ô Ó Ð Ö ÔÖ ÒØ Ô ÐÓ Ù Ø ÓÖ ÕÙ Ô ÖØ º ÆÓ Ò Ø ÒØ Ñ ÕÙ Ô Ö Ñ ÒØ ÙÑ Ò Ñ ¹Ô ÐÓØÓ ÐÙÞ ÐÙÑ ÒÓ Ô Ö ØÙ Ð ÕÙ Ó Ö Ñ Ó ÔÖ Ò Ó Ù Ø ÓÖ Ô ÖØ Ö ÑÓÑ ÒØÓ Ó Ò Ó ÕÙ Ü Ö Ù Ö Ö ÔÓÖØ ¹ Ô Ó ÐÑ ÒØ Ó Ò Ó ÓÑ Ò ÒØ Ù Ú Ñ ÒØ Ó ÖÙÔÓ ÓÑÔ Ò Ó ¹ Ø Ð Ó ÙÒ Ð Ó Ó Ø Ô Ó Ú Ö Ó Ö ØÖ Ó Ú Ñ ÒØ Ô Ö Ú ÒØÙÖ Ò Ð ÒÓ Ø ÑÔÓ ÒÓ Ô Ó Ò Ó Ö ÖØ Ó Ó ÔÐ Ò Ø Ö Ó Ó Ö Ò Ô Ö ÕÙ Ö ÔÓÖØ Ó ØÖ Ð Î Ô ÖØ ÒÓ ÓÙ ÓÙØÖÓ Ø ÒØ Ö Ðµ ÒÓ ÓÑ Ò Ó Ó Ü Ö ØÓ Ö Ó Ò ØÓ Ò Ó ÒÓ ÙÒ Ú Ö Óº Ó Ö¹Ð ÓÒ Ô ÖÑ Ó Ô ÐÓ ÓÑ Ò ÒØ Ñ ÐØ ÙÒ ÓÖ Ò Þ ÓÒ Ð Ù Ö Ó Ó Ø ÒÓ ØÓÑ Ó Ù Ñ Ò Ó Ô Ö Ó ÔÖ Ñ ÖÓ ÑÙÒ Ó Ñ Ò Ó Ð Ô Ö Ô Ð Ö ÓÒ ÒØ Þ Ó Ó Ù ÒØ Ó ÔÖÓØ Ó Ò ÖÒ º ÆÓ Ó Ñ ÕÙ ÐÑ ÙÑ Ò Ò Ó Ó Ö Ú Ú Ö Ô Ó Ú Ö Ö Ó Ò Ó ÙÑ Ò Ó Ô Ó Ð Ó Ö Ñ Ø Ò ÒØ Ú ØÓÑ Ö Ó ÖÙÑÓ ¹ ÒØÖ Ð Ó ÙÒ Ú Ö Ó ÐÓ Ð Ô Ö Ð Ø Ø ÑÙÒ Ö Ø Ø Ö Ó Ö Ü Ø Ó Ó Ö ØÖÓ ÓÑÔÐ ØÓ Ó Ù ÓÑÔÐ Ñ ÒØÓ ÓÑÓ ÔÖ Ú Ñ ÒØ Ö ÔÓÖØ Óº Ñ Ù Ú Ð Ô Ö ÒØ Ó ØÖ ÙÒ Ó Ö Ò Ó Ô Ö Ö ÓÐÚ Ó Ö ÔÓÒ Ð Ò ÕÙ Ø Ó Ó Ö Ó Ó Ù Ù ØÓ Ò Ó Ö Ú Ú Ò Ø ÖÒ ÒØ Ó Ð Ö ØÓÖÒ Ó ÑÙÒ Ó Ô Ö Ö Ò Ó ÒÓÚ Ñ ÒØ ÙÑ ÓÙØÖÓ ÑÓÖØ Ð ÔÓØ Ò Ð Ò ÓÒ Ð ÓÙ Ô Ö Ð ÙÑ ÓÙØÖ Ú Ó Ñ Ò ØÖ Ó Ö º Ç Ò Ó Ð Ñ Ó Ñ Ò ØÖ Ñ Ö ØÙÖ ÚÓÐÙ ÓÒ Ö ÑÙ ØÓ ÑÓ Ó Ð Ñ Ó ÖÚ Ó Ù Ö Ô Ó Ð ÓÙ ÖÙÔ Ðº Ç Ù Ö Ô Ó Ù Ó Ù ØÓ Ò Ó Ú Ó Ñ Ø Ñ ÒØ Ô Ö Ó ÑÙÒ Ó Ñ Ò Ó Ò Ó Ô ÖÑ Ò Ñ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ñ Ó ÒÓÑ Ò Ð Ó Ù ÞÓ Ô Ò ÓÒ Ð Ð Ó Ö Ò Ó Ô Ö Ò ÙÑ Ö Ñ Ó Ñ Ò ØÖ Ó Ñ ØÓ Ó Ó ÙÒ Ú Ö Óº Ç Ö Ñ Ù Ö Ó Ó Ð Ù Ø Ó Ó Ó Ú ÐÓÖ Ó Ö Ú Ú Ò ÐÑ ÓÖÑ Ó ÓÑ Ò ÑÓÖØ Ó Ñ ÑÓ ÑÓ Ó ÕÙ Ó Ù Ø ÓÖ ÒØ Ó Ù ÒØ ÒØ Ö ÑÓÖØ Ð ÒÓ ÙÒ Ú Ö Óº ½¾¼¾

9 ÉÙ Ò Ó Ó ÓÐ ÓÖ Ñ Ò Ð Ö ÙÖÖ Ó Ñ Ò ÓÒ Ñ ÓÒ ÙÒ Ó ÓÑ ÓÖÑ ÑÓÖÓÒ Ð Ö ÒØ Ñ ÒØ Ö ÓÓÖÖ Ö ÓÒ Ø ØÙ Ó Ó ØÓÖ ÕÙ ÓÒ Ø ØÙ Ñ Ô Ó Ð Ó ÑÓÖØ Ð Ò ÒØ º Ç Ù Ø ÓÖ ÒØ Ö¹ÚÓ ¹ Ó Ö Ñ Ù Ö Ó Ö Ö Ô Ó Ð Þ Ö¹ÚÓ ÒØ Ó ÚÓ Ö ÔÖ ÒØ Ö Ó Ð ÅÓÒ ØÓÖ Ó ÚÓ Ó Ò Ì ÖÖ º Ò Ñ ÕÙ Ò Ó ÙÑ ÔÐ Ò Ø Ö Ø ÖÑ Ò ÕÙ Ò Ó ÕÙ Ð Ö Ó ÖÙÐÓ Ñ ÜÓ Ö Ð Þ Ó ÑÓÖØ Ð Ó Ö ÙÒ Ó Ó Ó Ù Ù Ö ÖÙÔÓ ÕÙ Ó Ö ÓÒ Ø ØÙ Ñ Ò Ð Ö ÙÖÖ Ó Ò Ö Ñ Ò Ó Ñ ÓÑÓ Þ Ñ ÚÓ Ö ØÙÖ Ð ÒÚ Ö Ó Ù Ò Ó ÓÑ ÙÑ ÚÓÞ ÔÓ ÖÓ Ö ÙÒ Ö Ó Ù Ð ØÓ ÙÑ ÜØÖ ÑÓ ÓÙØÖÓ Ó Ù Ê ÒÓº Ø Ò Ù Ø Ö ÕÙ Ö ÕÙ Ó Ù Ö Ô Ó ÓÙ ÖÙÔ Ö ÔÓÒ Ñ Ó Ñ Ó Ô Ò ¹ ÓÒ Ð Ñ ÒÓÑ ØÓ Ô Ó Ð Ò Ó¹ Ó Ö Ú Ú ÒØ º Ç Ù Ø ÓÖ Ò Ó¹ Ó Ö Ú Ú ÒØ Ò Ó Ö ØÓÖÒ Ñ ÕÙ Ò Ó Ø Ñ Ó Ö Ò Ö ÔÓÒ Ñ Ñ Ó Ù Ø ÓÖ Ò Ó Ñ Ò Ø º Á Ó ÓÒ Ø ØÙ Ö ÙÖÖ Ó Ó Ò Ù ØÓ Ò Ö Ð Ó Ö ÓÒ Ñ ÒØÓ ÓÖÑ Ð Ó Ü Ø Ò Ö ØÙÖ º Ð Ø Ñ Ù Ø ÓÓÖÖ ÑÔÖ ÔÓ Ó Ñ Ó Ñ Ö ÓÖ Ö ÙÖÖ Ó Ó Ó Ö Ú Ú ÒØ ÓÖÑ Ó º ÒØÖ Ø ÒØÓ Ó ÕÙ Ø Ó ÕÙ Ò Ó ÓÒ ÖÒ Ñ Ò Ò Ù Ñ Ò Ó Ó ÂÙ Þ ÙÔÖ ÑÓ ØÓ Ó¹ÓÒ ÓÖ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ö Ú Ú Ò º Ì ÕÙ Ø Ó ÙÐ Ñ ÒØÓ Ò Ú Ö Ò Ó ÒÓ ÓÒ ÖÒ Ñº Ç Ù Ö ÖÙÔ ÔÓ Ñ ÖÚ Ö ÒÙÑ ÔÐ Ò Ø Ô Ó Ò ÐÑ ÒØ ÔÓ Ñ ØÓÖÒ Ö¹ Ó Ù Ø Ó Ó ÐÑ Ñ Ö Ñ ÓÒÓ Ñ Ð Ö Ñ Ð Ö Ó Ö Ú Ú ÒØ ÓÖÑ Ó º Ð ÔÓ Ñ ÖÚ Ö Ñ Ñ ÑÙ ØÓ ÑÙÒ Ó Ö ÒØ ÒÙÑ Ó Ø Ñ ÔÓ ØÓ ÕÙ Ó ØÓ Ö ÙÖÖ Ó ÓÓÖÖ ÒÓ ÑÙÒ Ó Ñ Ò Ó º ÌÓ Ó Ó Ù Ö Ô Ó ÓÙ ÖÙÔ ÒÓ Ø Ñ Ë Ø Ò ÕÙ Ú Ö Ñ Ò Ö Ð Ó Ä Ù Ö Ò Ó Ó Ø ÒØ ÑÙ ØÓ Ð Ú Ö Ñ¹ ÖÖ Ô Ò Ó Ò Ö Ñ ÒØ Ó Ù Ú Ö Ó Ø Ó Ø Ó Ñ Â ÖÙ Ñ Ø Ó ÙÐ Ñ ÒØÓ Ò Ð Ö Ð Óº Ç Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÓÑ Ö Ñ Ö ØÖ Ö Ñ ÒØ Ù Ö Ó ÒØ Ò ØÓ Ó Ó Ô ØÓ ÐÑ ÓÒ Ð ÓÐÓ Ö Ñ Ö Ð ÑÓÖÓÒ Ó Ù Ø Ó ÓÒ Ò ÚÓÐÙÒØ Ö Ó Ô Ö ÐÚ Ù Ö º ½½ º Ç Ë Ö Ò ÖÖ Ö Ò ÒØ Ê ÐÑ ÒØ Ò ÖÖ Ö ÙÑ ÑÓÖØ Ð Ò ÒØ ÔÖ Ñ ÖÓ Ô ÖØ Ö Ò Ø ÖÖ Ó ÑÙÒ Ó Ñ Ò Ó ÙÑ ÔÓ Ñ ÑÓÖ Ú Ð Ö Ð Ô Ð ÔÖ Ñ Ö Ú Þ ÕÙ ÔÓ Ö ÒÜ Ö Ö ØÓ Ó ÚÓ Ó ÓÑÔ Ò ÖÓ Ò Ð Ó ÑÙ ØÓ Ñ Ó ÑÔÖ ÔÖ ÒØ ÒÓ Ø ÖÖ ÒÓ Ð Ø Ñ Ñ ØÓÖÒ Ö¹ÚÓ ¹ Ú Ö Ö Ñ ÒØ ÓÒ ÒØ ÒØ ÔÖ Ò Ó ÅÓÒ ØÓÖ Ú ÒÓ ÕÙ ÔÖÓ¹ ÐÓÒ Ñ ÒØ Ö Ù Ò ÚÓ Ñ ÒØ Ò Ì ÖÖ º ÜÔ Ö Ò ÓÒ Ø ØÙ ÙÑ Ô ÖØ Ö ÐÓÖ Ó Ó ÙÑ Ö ÙÖÖ Ó Ú Ö Ö º Æ Ö ÑÓÖÓÒ Ó Ö Ò Ù Ö Ó Ð µ Ö Ó Ó ÚÓ Ó ÓÑÔ Ò ÖÓ Ð Ö º Ò Ó Ò Ó Ô Ò Ó Ñ¹ Ú Ó ØÓ Ó Ó ÑÓ Ó ÔÓ Ú Ñ ÕÙ ÔÖÓ Ö Ò ÖÖ Ö Ó ÑÙÒ Ó ØÖ Ò Ó ÔÖ Ø Ò Ó¹ÚÓ Ø Ò Ò ÕÙ Ó Ó ÚÓ Ó Ø ØÙ ÑÓÖÓÒ Ð Ô Ö ØÙ Ð Ñ Ð Ø Ñ Ñ ÔÖÓÚ Ø Ñ ÓÔÓÖØÙÒ Ô Ö Ú Ò Ö ÔÓÖ Ñ Ó Ó ØÙ Ó Ò ÓÐ ÜØ Ò Ó Ô Ö Ó Ö Ò ÚÓÐÙ ÓÒ Ö Ó Ñ ÒØ ÒÓ ÑÙÒ Ó Ñ Ò Ó º Ö ÙÑ Ò Ó Ö Ô Ò ÙÑ ÔÓÙÓ ÜÓ Ó Ø ÔÓ Ñ ÑÔÐ ÓÖ Ò Ò Ð º ÔÓÖ Ó ÕÙ ÔÖ Ñ Ö Ò Ó ÕÙ ÚÓ Ù Ö Ò Ú ÑÓÖÓÒ Ð Ñ Ø Ñ ÒØ Ô Ó ÓÖ Ö ÔÓ Ø Ö ÚÓ ÓÒ Ò Ô Ó Ð ÚÓÐØ ÔÓ Ø Ö ÓÖÑ ÒØ ÚÓ Ð Ö Ó Ó Ð Ó ÖÒ Ö Ø ÒØ Ó Ö Ò º ÒØ Ü Ö Ñ Ó ÑÙÒ Ó Ñ Ò Ó ØÓ Ó Ó ÑÓÖØ Ø Ö Ó ÓÑÔ Ò ÖÓ Ö Ó ÓÙ Ù Ö Ô ÖÑ Ò ÒØ º Ñ ÕÙ Ò Ö Ò Ö ÑÓÖÓÒ Ö Ó Ó Ù Ö Ö Ó ÕÙ Ò Ð Ø Ø ÑÙÒ Ö Ó ÖØ Ö Ó Ó Ñ Ò Ó ÚÓ ÙÒ Ó Ø ÖÒ ÓÑ Ó Ù Ø ÓÖ ½¾¼

10 Ó È Ò Ñ ÒØÓº ÂÙÒØÓ Ð Ø Ð Ö Ñ ÚÓ ÒØ Ô Ó Ð ÓÑÓ Ð Ó ÖÒ ÒÓ ÑÙÒ Ó Ó Ø ÑÔÓº Ñ Ù ÓÑ Ó ÚÓ Ó Ð Ò Ö Ó Ø Ó ÑÓÖÓÒ Ð Ñ ÙÖÓ Ð ÚÓ ÓÑÔ Ò Ñ Ô Ò Ó ÔÓÖ Â ÖÙ Ñ Ô ÐÓ ÑÙÒ Ó ÒØ ÖÐ Ó Ó Ø Ñ ÔÖÓ Ö Ó ÙÐØÙÖ º Ô Ó Ó Ð Ö Ó ÓÒÚÓ Ó ÒØ ÓÑ Ù Ø ÒØ Ö Ó Ð Þ Ó Ú Ò Ù ÕĐÙ ÒØ Ñ ÒØ Ð ÚÓ Ô ÐÓØ Ö Ó Ø Ó ÑÙÒ Ó Ó Å ÐÕÙ ÕÙ Ù Ö Ó ÙÒØÓ ÓÒÚÓ Ó Ò Ñ Ò ÖÖ Ö Ô ÐÓ ÑÙÒ Ó ¹ ÒØÖ Ó ÙÒ Ú Ö Óº ÕÙ Ò Ó Ú Ó ÓÙÚ Ö ÔÖ Ò Ó ÓÖ ÙÐØÙÖ Ó Å ÐÕÙ ÕÙ Ð ÚÓ Ð Ú Ö Ó Ø Ë ÐÚ Ò ØÓÒ ÓÒ Ú Ó ÚÓ ÒÓÒØÖ Ö ÓÑ Ó ËÓ Ö ÒÓ ØÓ Ó Ó Æ ÓÒº Ù Ö Ó Ò ÚÓ Ù Ö Ó ØÖ Ú Ó ØÓÖ Ñ ÓÖ Ñ ÒÓÖ Ó ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ø Ó ÑÙÒ Ó Ö Ô Ó ÍÚ Ö Ô ÖÑ Ò Ò Ó ÓÒÚÓ Ó Ø ÕÙ Ú Ó Ò ÐÑ ÒØ ÚÓ Ò ÓÒ Ò Ö Ô Ö Ó ÐÓÒ Ó Ú ÓÓ Ø À ÚÓÒ º Ð ÙÒ Ó Ù Ö Ó Ø ÒÓ Ð Ó Ú Ó ÙÖ ÒØ ÖÖ Ö ÑÓÖØ Ð Ù Ñ Ó ÙÖ Ó Ó Ô Ö Ö ÒÓ Ò ÒØ Ø À ÚÓÒ º ÇÙØÖÓ Ó ÙÑ Ù Ø ÑÔÓÖ Ö Ó Ó Ù ÓÑÔ Ò ÖÓ ÑÓÖØ Ø ÒØÓ Ø ÑÔÓ ÒØ Ó ÒÕÙ ÒØÓ ÑÓÖØ ØÖ Ú Ñ Ó ÖÙÐÓ Ó ÙÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ù Ö Ó Ø ÒÓ Þ Ñ ØÖ Ú Ó ÖÙÐÓ Ë Ö Ò ØÓÒº Ð Ø Ö Ó Ô Ö Ò Ñ Ö Ò Ó È Ö Ó ÕÙ Ò Ó Ó Ù ÓÑÔ Ò ÖÓ ÑÓÖØ ÓÖ Ö Ñ Ó Ù ÙÐØ ÑÓ ÓÒÓ Ñ ØÖ Ò ØÓ Ô Ö ÒÓÚ ÜÔ Ö Ò Ò Ø ÖÒ º Ì Ö Ò Ò ÒØ Ù ÕĐÙ ÒØ Ñ ÒØ Ö Ñ ÖÚ Ó Ö ÒØ ÒÓ ÓÖÔÓ Ó Ò Ð ØÓÖ ÒÓ ÓÖÔÓ Ë Ö Ó Ó ÓÑÔÐ ØÓ º ÀÓÑ Ñ Ò Ó ÔÓ Ñ ÓÙ Ò Ó Ö Ö ÙÒ Ó ÒÓ ÖÚ Ó Ø ÖÒÓ Ñ Ô Ö ÓÒ ÕÙ Ö ÕÙ Ó ÓÑÔÖÓ¹ Ñ Ó Ö Ó Ó Ð Ú Ñ Ó Ö Ò Ø Ó ÑÔÖ Ñ ÓÑÙÒ Ó ÓÑ Ó Ù ÒØ Ó ÔÖÓØ Ó Ó ÑÙÒ Ó ÚÓÐÙ ÓÒ Ö Ó Ó ÑÓÖØ Ò ÒØ Ó Ø ÑÔÓº Ó Ó ÒØ Ñ Ð Ó ØÙÓ Ó ÑÙÒ Ó ÓÖ Ñ ÙÑ Ò ÒÙÒ Ó ÕÙ Ò Ñ ÖÓÑÔ ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ º Æ Ø ÖÒ ÓÑ Ò Ò Ó ÓÓÔ Ö Ö Ó ÒÓ ÖÚ Ó Ú ÒÓ Ø Ð ÓÑÓ Ó Þ Ö Ñ Ò ÖÖ Ö Ó Ø ÑÔÓº È Ö Ó Ö Ò Ó Ñ Ò Ó Ñ ÙÖÓ Ð Ò Ö Ó È Ö Ó Ó Ù Ö ÓÑ Ü ØÓ ÙÑ ÐÑ ÓÖ Ñ ÚÓÐÙ ÓÒ Ö Ø Ó ÔÓÖØ Ó È Ö Óº ÓÒ ÕĐÙ ÒØ Ñ ÒØ ÓÑÔÖÓÑ Ó Ù Ö Ó Ó Ø ÒÓ Ø Ö Ö ÔÖ Ñ ÑÓ Ó Ñ Ð Ú Óº Ô Ò Ó Ù Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ñ Ó Ô Ö Ó ÓÖÔÓ Ò Ð ÔÖ Ñ Ö Ó ÓÙ ÑÓÖØ Ð Ô Ö Ò Ö Ñ¹ Ò Ú ÒØÙÖ ÙÔÖ Ñ ÙÒ ÒØ ÔÓ Ó Ó Ö Ð Ò Ö Ñ ÙÒ Ó Ô Ö ØÙ Ð Ñ Ë Ö Ò ØÓÒ ÒØ Ù Ñ Ó Ó ÓÖÔÓ Ò Ð ØÓÖ º ÙÖ ÒØ ÜÔ Ö Ò Ù Ò ØÙÖ Þ Ò Ð Ø Ó ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Ñ ØÓ ÙÒ Ó ÒÓ ÙÒ Ú Ö Ó Ð Ò Ñ ÓÒ Ó Ô Ö ØÙ Ð ÙÐØ Ñ Ó ¹ ѹÙÑ ÓÑ Ö Ô ÖÙ Ó Ø Ö Ñ ÙÑ ÒÓÚ Ô Ô Ö Ö Ö ÙÒ Ö ÓÑ ÙÑ Ö Ñ ÒØÓ Ó È Ó È Ö Ó Ó Ø ÔÓ Ò Ó¹ Ù Ø ÓÖº Ñ Ó Þ Ñ Ð ÙÒ Ó ÚÓ Ó ÓÑÔ Ò ÖÓ ÒÓ Ø ÑÔÓ Ó ÑÓÖÓ Ó Ö Ò ÕÙ Ø Ñ Ñ ØÓÖÒ Ñ Ó ÚÓ Ó ÓÑÔ Ò ÖÓ Ò Ð ØÓÖ Ò Ø ÖÒ Ö Ò Ó ËÙÔÖ ÑÓ Ð Ó Ô Ö ÓÒ Ó Ó È Ó È Ö Óº ÔÖ ÒØ Ó Ô ÐÓ ÓÑ Ò ÒØ Ó Ë Ö Ò Ø ÓÒ Ó Ñ ÍÖ ÒØ º ½¾¼

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð

Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð ËÙÑ Ö Ó ½ ÈÖ Ñ ÙÐÓ ½ ¾ ÖØ Ó Ö ØÓ ÙÑ ÒÓ ½ ½ ÈÖ Ñ ÙÐÓ ÓÒ Ö Ò Ó ÕÙ Ó Ö ÓÒ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö ÒØ ØÓ Ó Ó Ñ Ñ ÖÓ Ñ Ð ÙÑ Ò Ó Ù Ö ØÓ Ù Ò Ð Ò Ú ÓÒ Ø ØÙ Ó ÙÒ Ñ ÒØÓ Ð Ö Ù Ø Ô

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ñ Ò ØÖ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Î Ø Ó ÆÓÖØ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Î Ø Ó ÆÓÖØ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Î Ø Ó ÆÓÖØ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÐØ Ñ Î

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÍÐØ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Â Ö Ñ Ó Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Â Ö Ñ Ó Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Â Ö Ñ Ó Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Â Ö Ñ Ó Ò ½ º½ Ç ÆÓ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö ÆÓ Ø ÒÓ ÅÓÒØ ÇÐ Ú Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö ÆÓ Ø ÒÓ ÅÓÒØ ÇÐ Ú Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö ÆÓ Ø ÒÓ ÅÓÒØ ÇÐ Ú Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ È

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ ½

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ñ Ö ¹ Ð Ô Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ñ Ö ¹ Ð Ô Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ñ Ö ¹ Ð Ô Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ñ Ö ¹ Ð Ô ½ ½ º½Ç

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÐØ Ñ ½ º½Ç Ó Ì Ö ÈÖ Ö

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ º½ Á ÒØ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ê Ð Ó Ù ÓÑ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ò

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ ½ ½ ½ º½ ÈÙÖ

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó À

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó À ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ º ËÙÑ Ö Ó

Chi tiết hơn

È ÕÙ ØÖ Å Ø Ö Ð Ø µ ÙÑ ÁÒ Ù ØÖ ÅÓÖØ Å ÒØ Ðµ ¹ ÌÖ Þ Ò Ó Ù Ø Ó ÑÔÓ Ù Ñ ÒØ Ð ËÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ó ÓÙÑ ÒØ Ö Ó ÔÖ ÒØ Ó Ô Ð ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Ø Þ Ò ÓÑÑ ÓÒ

È ÕÙ ØÖ Å Ø Ö Ð Ø µ ÙÑ ÁÒ Ù ØÖ ÅÓÖØ Å ÒØ Ðµ ¹ ÌÖ Þ Ò Ó Ù Ø Ó ÑÔÓ Ù Ñ ÒØ Ð ËÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ó ÓÙÑ ÒØ Ö Ó ÔÖ ÒØ Ó Ô Ð ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Ø Þ Ò ÓÑÑ ÓÒ È ÕÙ ØÖ Å Ø Ö Ð Ø µ ÙÑ ÁÒ Ù ØÖ ÅÓÖØ Å ÒØ Ðµ ¹ ÌÖ Þ Ò Ó Ù Ø Ó ÑÔÓ Ù Ñ ÒØ Ð ËÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ó ÓÙÑ ÒØ Ö Ó ÔÖ ÒØ Ó Ô Ð ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Ø Þ Ò ÓÑÑ ÓÒ ÓÒ ÀÙÑ Ò Ê Ø µ ÀÊ ÛÛÛº ÖºÓÖ ËÙÑ Ö Ó ÌÖ Þ Ò Ó Ù Ø Ó

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¾ ¹ Ç ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ä Ú Ö Ñ Ö ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¾ ¹ Ç ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ä Ú Ö Ñ Ö ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¾ ¹ Ç ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ä Ú Ö Ñ Ö ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö Å Ò ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö Å Ò ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö Å Ò ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ì Ö ¹

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½º Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó ½º½º Ä Ø Ô Ñ Ö

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó ½½ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ ½½º½ Ø ÓÖ Ò Ø º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ¾ º Ð Å Ò Ø Ö Ó

Chi tiết hơn

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð ËÙÑ Ö Ó ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ½ º½ ÍÑ Ñ Ö ÙÐ Ó ÔÖÓ ÙÒ Ó ÒÓ ÓÖÔÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ¾ º½ ÈÖ Ñ ÕÙ ÚÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ÖØ ¹ Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ÖØ ¹ Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ÖØ ¹ Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÉÙ ÖØ ¹ Ö Ó

Chi tiết hơn

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ËÙÑ Ö Ó ¾ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ½ ¾º½ Ç ÈÖ ¹Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Î º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ØÑÓ Ö ÍÖ ÒØ

Chi tiết hơn

Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ

Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ð Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ËÙÑ Ö Ó Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ô ØÙÐÓ ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù ÆÓÚÓ ÑÙÒ Ó ¹ Ö Ò ÓÖ ÞÓÒØ º Ö Ó ÓÐ Ó Ú ÕÙ Ú Ö º

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ Ò Ò Ñ ÒØÓ Ñ È Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ Ò Ò Ñ ÒØÓ Ñ È Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ Ò Ò Ñ ÒØÓ Ñ È Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÍÐØ

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ¹ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ¹ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ¹ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Ô ØÙÐÓ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Ç ÔÖÓÔ Ó ØÓ Ø Ö Ô

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÖÙ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÖÙ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÖÙ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ ÖÙ Ó ½ ½ º½ Ñ Ò Ó Ó ÓÐ ÓØ º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½½ ¹ ËÓ Ö ÅÓØ Ú Ó ¹ Ì Ø Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½½ ¹ ËÓ Ö ÅÓØ Ú Ó ¹ Ì Ø Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½½ ¹ ËÓ Ö ÅÓØ Ú Ó ¹ Ì Ø Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ º ËÙÑ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ ÓÒ Ó ¾ Ô ØÙÐÓ Ç Ñ ÓÒ Ó Ü ÑÓ Ð Ó ÔÓÖ ÙÑ ÑÓÑ ÒØÓ Ó ÒØ ÓÑÓ

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½ º Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ä Î ÙÐØ Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ä Î ÙÐØ Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ä Î ÙÐØ Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½¾ º Ä Î ÙÐØ Â Ù ½ ½¾ º½º Ð Î ÒØ Ø

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ Ò Ó Ò Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ Ò Ó Ò Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ Ò Ó Ò Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ º ËÙÑ Ö Ó Ò Ó Ò Ó

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ä ÓÒ Ö Ó ÔÖ Ò Ù Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ä ÓÒ Ö Ó ÔÖ Ò Ù Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ä ÓÒ Ö Ó ÔÖ Ò Ù Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ç Å Ö ÙÐ Ó ¾½ Ô ØÙÐÓ Ç Å Ö ÙÐ Ó ÐÑ ÙÖ Ó Ø Ö ÓÑ Ö Ò º ¹ ÓÖ Ó ØÓ Ú Ç È ÖÕÙ Ø Ù Ð Ó Ä Ó Ï

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ù ÒÓ Ô ØÙÐÓ Ù ÒÓ Ê Þ ÑÓ Ô Ö ÕÙ Ö ÙÑ Ò Ñ Ô Ì ÖÖ Ô Ö Ô Ð Ö Ù Ò ÕÙ Ñ ÓÙØÖÓ ÐÙ Ö º ¹ º ˺ Ä Û Å ÓÙ

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð º Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö ¾½ º½º Ä ÌÖ

Chi tiết hơn

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Åº º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ Î Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð Ñ Ò

Chi tiết hơn

Ñ Ù Ë ÒØ Ó ÍÑ È ÓÐÓ Ó ÒÓ ÑÔÓ ÓÒ ÒØÖ Ó ¼ ¹ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÙÖ ÒØ ¾ Ù ÖÖ ÅÙÒ Ð Ó ÑÔÓ ÜØ ÖÑ Ò Ó Ó Ü Ø Ò Ð ÑÓ Î ØÓÖ Ñ Ð Ö Ò Ð ÌÖ Ù Ó Ï ÐØ Ö Çº Ë ÐÙÔÔ ÖÐÓ º Ú Ð

Ñ Ù Ë ÒØ Ó ÍÑ È ÓÐÓ Ó ÒÓ ÑÔÓ ÓÒ ÒØÖ Ó ¼ ¹ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÙÖ ÒØ ¾ Ù ÖÖ ÅÙÒ Ð Ó ÑÔÓ ÜØ ÖÑ Ò Ó Ó Ü Ø Ò Ð ÑÓ Î ØÓÖ Ñ Ð Ö Ò Ð ÌÖ Ù Ó Ï ÐØ Ö Çº Ë ÐÙÔÔ ÖÐÓ º Ú Ð Ñ Ù Ë ÒØ Ó ÍÑ È ÓÐÓ Ó ÒÓ ÑÔÓ ÓÒ ÒØÖ Ó ¼ ¹ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÙÖ ÒØ ¾ Ù ÖÖ ÅÙÒ Ð Ó ÑÔÓ ÜØ ÖÑ Ò Ó Ó Ü Ø Ò Ð ÑÓ Î ØÓÖ Ñ Ð Ö Ò Ð ÌÖ Ù Ó Ï ÐØ Ö Çº Ë ÐÙÔÔ ÖÐÓ º Ú Ð Ò Ê ¹ Ø Ó Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º»Ñ ÒØ Ð»ÐÓ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½¾ Æ ÖÖ Ö Ô ØÙÐÓ ½¾ Æ ÖÖ Ö Ç ÓÑ Ò Ñ Þ Ñ Ó Ñ Ð Ø Ó ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ ÓÑ Ø ÒØ Ð Ö ÓÑÓ ÕÙ Ò Ó Ó Þ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ù ØÖ ÙÖ Ö Ñ ÒÓ Ñ Ó Ñ Ò Ú ÇÙÚ ÙÑ Ó Þ Öº

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó ÒÙÒ ÓÒ Ø Ò Ó Ð Ú Ñ ÓÒ Ñ ÕÙ Ð ÕÙ Ø Ð Ú

Chi tiết hơn

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ Ç Ø Ó ÈÖ Ò ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ Ç Ø Ó ÈÖ Ò ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð Ç ÈÓÖ Ó ÓÖ ¹ Ç ØÓ ÈÖ Ò ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ ÒÓ Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ ØÓ Ô ÖØ Ö ØÖÙ Ó Ó ÓÖ Ò Ð ËÙÑÖ Ó Ç ØÓ ÈÖ Ò º½ ÆÓ Ó ÕÙ ÚÓ Ô Ò ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ç ÒØÓ ÓØÖ Ó

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ä Ú Ö Ñ

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ÒØ Ò ËÙ Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ ÖØ Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò ØºÔØ ÛÛÛº Ò ØºÓѺ Ö ËÙÑÖ Ó ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ ÔØÙÐÓ ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó ÎÓ ÔÓ Þ Ö Ù Ù Ñ Ð Ù Ñ Ó Ø Ö¹ Ñ Ð Ñ Ð Ó Ñ ÑÓ Ø

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó ½¼ Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ð Ø Ñ ÙÑ Ò Ò ÓÑ Ò Ó Ñ Ú Ö Ó Ø Ñ ÙÑ ÑÓ

Chi tiết hơn

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÖ ÒØ Ó Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ½ ½º½ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Ð Ò Ó ÇÖ Ò Ó Ó ÓÖÔÓ Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Ð Ò Ó ÇÖ Ò Ó Ó ÓÖÔÓ Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Ð Ò Ó ÇÖ Ò Ó Ó ÓÖÔÓ Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² ÙÒ ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑÖ Ó Ð Ò Ó ÇÖ Ò Ó Ó ÓÖÔÓ º½ ØÖ Ò ÑÓ Ò Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø ¾ º½ ÁÒ Ù Ó Ò Ö ÔÓÖ Ü ÓÜ Ò Ó º º º º º

Chi tiết hơn

Ô ØÙÐÓ Ñ Ò ØÖ Ò Ó Ð Ñ Ø ººº Ê ÙÑÓ Î Ö Ó ¾º¼º¼ ¾ Ñ ÖÓ ¾¼¼ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÒÓ Ø Ò Ö Ô Ö Ó ÒÓ ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÙÑ ÔÖÓÔÖ Ò ØÙÖ Ð Ó ÑÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Å

Ô ØÙÐÓ Ñ Ò ØÖ Ò Ó Ð Ñ Ø ººº Ê ÙÑÓ Î Ö Ó ¾º¼º¼ ¾ Ñ ÖÓ ¾¼¼ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÒÓ Ø Ò Ö Ô Ö Ó ÒÓ ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÙÑ ÔÖÓÔÖ Ò ØÙÖ Ð Ó ÑÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Å Ô ØÙÐÓ Ñ Ò ØÖ Ò Ó Ð Ñ Ø ººº Ê ÙÑÓ Î Ö Ó ¾º¼º¼ ¾ Ñ ÖÓ ¾¼¼ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÒÓ Ø Ò Ö Ô Ö Ó ÒÓ ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÙÑ ÔÖÓÔÖ Ò ØÙÖ Ð Ó ÑÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Å Ó ÒÓ Ò ÕÙ ÔÓ ÑÓ Ö ÔÐ ÒØ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ØÙ Ö ÓÑÓ Ñ

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù ½ ½ º½Ä Å Ù ÌÓÑ Ù

Chi tiết hơn

Å Ö Ó ÖÖ Ö Ó Ë ÒØÓ ÐÓ Ó ÓÒÖ Ø ¹ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÌÓÑÓ ½ Ó Ò ÐÓÔ Ò ÐÓ Ó ËÓ ÎÓк

Å Ö Ó ÖÖ Ö Ó Ë ÒØÓ ÐÓ Ó ÓÒÖ Ø ¹ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÌÓÑÓ ½ Ó Ò ÐÓÔ Ò ÐÓ Ó ËÓ ÎÓк Å Ö Ó ÖÖ Ö Ó Ë ÒØÓ ÐÓ Ó ÓÒÖ Ø ¹ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÌÓÑÓ ½ Ó Ò ÐÓÔ Ò ÐÓ Ó ËÓ ÎÓк ËÙÑ Ö Ó Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó Ô ØÙÐÓ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÍÑ ÓÒ Ô Ó ÕÙ Ø ÒØ Ñ ÜÔÐ Ö Ó ÔÖ Ò Ô Ó Ø Ó Ó Ó ØÓÑ ÑÓº ÈÓ ÑÓ

Chi tiết hơn

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¾ ¹ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¾ ¹ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¾ ¹ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ¾ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ¾º½ ÍÒ Ú Ö Ò ÌÖ Ó Ê Ð Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º½ Ù ÑÓ º º º

Chi tiết hơn

Ô ØÙÐÓ Ò Ð ÒØ Ø Ó ØÓ Ø Ó Ä ÓÑÙÒ ÓÒ ÙÑ Ò Ô Ò ÑÙÐØ ØÙ ØÓÖ Ô ÖÓ ØÓ Ó ÐÐÓ Ö ÔÓÒ Ò ÙÒ ÖØ Ö ÙÐ Ö Ý ÙÒ ÖØ ØÖÙØÙÖ º Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ó Ø ÚÓ Ð ÒØ Ü ÒØÖÓ Ð Ð Ò ĐÙ Ø Ð

Ô ØÙÐÓ Ò Ð ÒØ Ø Ó ØÓ Ø Ó Ä ÓÑÙÒ ÓÒ ÙÑ Ò Ô Ò ÑÙÐØ ØÙ ØÓÖ Ô ÖÓ ØÓ Ó ÐÐÓ Ö ÔÓÒ Ò ÙÒ ÖØ Ö ÙÐ Ö Ý ÙÒ ÖØ ØÖÙØÙÖ º Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ó Ø ÚÓ Ð ÒØ Ü ÒØÖÓ Ð Ð Ò ĐÙ Ø Ð Ô ØÙÐÓ Ä ÓÑÙÒ ÓÒ ÙÑ Ò Ô Ò ÑÙÐØ ØÙ ØÓÖ Ô ÖÓ ØÓ Ó ÐÐÓ Ö ÔÓÒ Ò ÙÒ ÖØ Ö ÙÐ Ö Ý ÙÒ ÖØ ØÖÙØÙÖ º Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ó Ø ÚÓ Ð ÒØ Ü ÒØÖÓ Ð Ð Ò ĐÙ Ø Ð ÒØ ÒØ Ö Ð Ö ØÖÙØÙÖ º À Ø ÓÖ Ð ÙÒ ÓÖÑ ÒØ Ü ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ò ÐÓ Ñ ØÓ Ó Ø ÕÙ

Chi tiết hơn

ÖØ Ó Ú Ó ÂÓ Ô Ö Ò Ø Ð ¹ ÓÒÐÙ Ó ÂÓ È Ó Á Ð Þ ÓÖ ÓÐ ÈÓÒØ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ÖØ Ð ÓÑ ÔÖÓ ÔÓ Ø ÓÐ Ú Ð Ú Ó º

ÖØ Ó Ú Ó ÂÓ Ô Ö Ò Ø Ð ¹ ÓÒÐÙ Ó ÂÓ È Ó Á Ð Þ ÓÖ ÓÐ ÈÓÒØ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ÖØ Ð ÓÑ ÔÖÓ ÔÓ Ø ÓÐ Ú Ð Ú Ó º ÖØ Ó Ú Ó ÂÓ Ô Ö Ò Ø Ð ¹ ÓÒÐÙ Ó ÂÓ È Ó Á Ð Þ ÓÖ ÓÐ ÈÓÒØ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ÖØ Ð ÓÑ ÔÖÓ ÔÓ Ø ÓÐ Ú Ð Ú Ó º ËÙÑ Ö Ó ÓÒÐÙ Ó ¾ º½ ÑÓÖ Ð Ø ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö ËÙÑ Ö Ó ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ º½ Ä Ö Ò

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó ½ º½ Ú Ø Ù Ö ÓÖ ÙÖ ØÖ Ò º º º º º º

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ¾ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö ¾º½ Ï Ö ÙÖ Ñ

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½¼ ¹ Ç Õ٠ɺÁº Ê ÐÑ ÒØ Ë Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½¼ ¹ Ç Õ٠ɺÁº Ê ÐÑ ÒØ Ë Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐÖ ÁÒØ ÐÒ Ó Ë Ù ½¼ ¹ Ç Õ٠ɺÁº ÊÐÑ ÒØ ËÒ Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ ÒÐ ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØÐ ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖº ËÙÑÖ

Chi tiết hơn

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ ÖÓ ¾¼½¾ ËÙÑ Ö Ó ½ à ÖÝ ÅÙÐÐ Ó Ð ÚÖÓ ÙÖ ÒØ ½ ¾ Ò Ö Ú

Chi tiết hơn

TSD98.dvi

TSD98.dvi Ì Ò ÅÓÖÔ ÓÐÓ ÐÐÝ Ê Ä Ò Ù Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÌÝ Ó Ö È Ö ÓÖÔÙ Ó À ØÓÖ Ð ÈÓÖØÙ Ù Å Ö ÐÓ Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ó È ÙÐÓ ß Ö Þ Ð Ñ Ò Ö Ñ ºÙ Ôº Ö ØÖ Øº Ù Ð Ò Ð Ö ÒÒÓØ

Chi tiết hơn

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö ¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜÒ Ó ÒÙØÖÒØ Ñ ÒØÖÙ Ô ÖØ Ó ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØÑ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØÓ ÓÒ ØÓ Þ Ö ÓÖ Ú ÑÓ Ð Ö Ó Ö Ñ Ð ÓÖ ÓÖÑ Ü Ö Ó Ð Ñ ÒØ Ö º Ð Ú Ö ÚÐ ÒÓ Ø Ñ Ö

Chi tiết hơn

esprit-da1.dvi

esprit-da1.dvi ½ Ä Ô Ý ÓÐÓ Ò Ú ÈºÅº ÙÖ Ð Ò Ð Ñ Ò Ø Ú Å Ø Ö Ð Ñ Ò Ø ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ð Ø¹ Ø ØÙ Ì ÂÓÙÖÒ Ð Ó È ÐÓ ÓÔ Ý ½ ½ ÚÓк Ä ÎÁÁÁ ÔÔº ¹ ¼ ØÖ º Öº Ò º ØØ Ø Èº ÈÓ Ö Ö ºµ È ÐÓ ÓÔ Ð³ ÔÖ Ø ÚÓк½ ÎÖ Ò ¾¼¼¾ Ä Ø Ø ÕÙ Ð ÓÑÑÙÒ ÑÓÖØ

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ä ÖÙ Ü ÓÒ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ä ÖÙ Ü ÓÒ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ä ÖÙ Ü ÓÒ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ Ä ÖÙ Ü ÓÒ ½ º½ËÙÖ Ð Ñ Ò Ù ÓÐ ÓØ º º º

Chi tiết hơn

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÓÒØ ÒØ ½ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö ½ ½ º½Ì È Ö Ø Ê ½ º¾Ì

Chi tiết hơn

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ò»Ú Ø Ð»Ø Ñ Ñ Ø»ÇÙØ Ñ

Chi tiết hơn

Å ÓÑ Ð ÙÑ Ö ÙÑ ÒÓ ÕÙ ÓÒØ ÒÙ Ô Ò Ó ÔÓÖ ÔÖÓ Ó ÑÙ Ò ÓÑÓ ØÓ Ó Ò Ó º Ë Ó ÕÙ Ð Ø Ñ ÙÑ ÑÙ Ò ÒÕÙ ÒØÓ ÕÙ Ù ÑÙ Ø Ú Þ Ö ØÓ Ð º ÆÓØÓ ÕÙ Ñ Ñ Ñ Ð ÓÖ Ó ÕÙ Ñ ÓÖ Ô Ó Ö

Å ÓÑ Ð ÙÑ Ö ÙÑ ÒÓ ÕÙ ÓÒØ ÒÙ Ô Ò Ó ÔÓÖ ÔÖÓ Ó ÑÙ Ò ÓÑÓ ØÓ Ó Ò Ó º Ë Ó ÕÙ Ð Ø Ñ ÙÑ ÑÙ Ò ÒÕÙ ÒØÓ ÕÙ Ù ÑÙ Ø Ú Þ Ö ØÓ Ð º ÆÓØÓ ÕÙ Ñ Ñ Ñ Ð ÓÖ Ó ÕÙ Ñ ÓÖ Ô Ó Ö Å ÓÑ Ð ÙÑ Ö ÙÑÒÓ ÕÙ ÓÒØÒÙ Ô ÒÓ ÔÓÖ ÔÖÓ Ó ÑÙÒ ÓÑÓ ØÓÓ ÒÓ º ËÓ ÕÙ Ð Ø Ñ ÙÑ ÑÙÒ ÒÕÙÒØÓ ÕÙ Ù ÑÙØ ÚÞ Ö ØÓ Ð º ÆÓØÓ ÕÙ Ñ Ñ ÑÐÓÖ Ó ÕÙ ÑÓÖ Ô Ó ÖÔÓ Ñ Ð Ò Ñ ÖÔÓ Ñ ÔÖ ÔÖÓº ØÖÒ ÓÖÑÓ ÕÙ ÔÖÓÖ ÓÖÙ ÔÖÓÚÓÖÑ Ò ÑÐ ÒÓ ÑÓ

Chi tiết hơn

ficha_fcn_1112.dvi

ficha_fcn_1112.dvi Universidade do Algarve Faculdade de Ciências e Tecnologia ÔÐ Ò ÒÓ Ð Ø ÚÓ ÍÒ ÙÖÖ ÙÐ Ö Ô Ö Ò Æ ØÙÖ ¾¼½½»¾¼½¾ ÙÖ Ó Ä Ò ØÙÖ Ñ ÖÓÒÓÑ ÒÓ ½ o Å ÙÐÓ o ÌË ÌÖ Ð Ó ØÓØ Ð Ó ÐÙÒÓ ÓÖ µ ½ ¼ Ó ÒØ ÀÓÖ ÓÒØ ØÓ Ì ¾ ÌÈ ¾

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ

Chi tiết hơn

Teo06tst.dvi

Teo06tst.dvi Å Ø Ö Ð ÔÖÓ ÓØØÓ Ð ÖÙÔÔÓ PROGETTO OLIMPIADI ÈÊÇ ÌÌÇ ÇÄÁÅÈÁ Á Ë Ö Ø Ö ÇÐ ÑÔ ÁØ Ð Ò ÐÐ ÔÖ Ó Ä Ó Ë ÒØ Ó Íº ÅÓÖ Ò Î Æ Á Å ËÌÊ Ü ¼ ½º º½¾ ¾ ¹Ñ Ð ÓÐ Ð ÖÓº Ø ÈÊÇ Ä Å Òº ½ ß ØØ ÒØ ÐÐ ÓÐÐ ½¼¼ ÈÙÒØ ÍÒ Ñ ÒÙ Ö Ó Ó

Chi tiết hơn

lutp9926.dvi

lutp9926.dvi ÄÍ ÌÈ ß¾ Ê Ä¹Ìʹ½ ¹¼ Ô¹Ô» ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ È ÌÀÁ Ò À ÊÏÁ ÓÖ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö È Ý ½ ÌÓÖ ĐÓÖÒ Ë ĐÓ ØÖ Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÄÙÒ ËÛ Ò Ò Å Ð Àº Ë ÝÑÓÙÖ ÊÙØ Ö ÓÖ ÔÔÐ ØÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÐØÓÒ ÓØ ÇÜ ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó ËÙÑ Ö Ó ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖ Ù Ó Ó Ú Ó ½ ¾º½ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó Ù Ó Ô Ð Ô ÕÙ ØÖ Ñ Ø Ö Ð Ø º º º º º º º º º º º º ½

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ ¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ð ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Â Ù ØÛ ÐÚ ÖÓÙÒ Ñ Ö Ø ÓÒ Ë Ø ÑÓÖÒ ÓÖ ÐÐ Ñ ÓÙÒØÖÝ Ø Ñ Â Ù ÖÖ Ú Ø Ö Ø ÑÓ Ø È Ö

Chi tiết hơn

naclp1.dvi

naclp1.dvi Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÈÖÓÐÓ ÓÒ ÌÛ Ò ÐÐ ÂÓ Ñ Ë ÑÔ ÙÖÓÔ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖÝ Ê Ö ÒØÖ Ê µ Ö ÐÐ ØÖ ½ ¹ ¼¼¼ ÅĐÙÒ Ò ½ Ê ÇØÓ Ö ½ ¼ ØÖ Ø Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Å¹ ÈÖÓÐÓ Ý Ø Ñ ÔÖ ÒØ º ÁØ Ù Ð Ð Ñ Ö ¹ Ò ¹ÓÑÔ Ø ÔÔÖÓ ÙØ Ö

Chi tiết hơn

settembre15.dvi

settembre15.dvi Ê ÓÖÖ Ñ ØØ Ö Ð ÔÖÓÔÖ Ó ÒÓÑ Ó ÒÓÑ ÒÙÑ ÖÓ Ñ ØÖ ÓÐ Ò ØÙØØ Ó Ð º Ü Ö Þ Ó ½ ½º È Ö ÔÖÓ Ò Ø Ò ÐÐ Ø ÐÐ ÓØØÓ Ò Ö ÙÒ Ö ÑÑ ÒØ ÐÐÙ ØÖ Ð ÐÓÖÓ ÙÞ ÓÒ Ù Ò Ó ÊÓÙÒ ÊÓÒ ÕÙ ÒØÙÑ ¾µ ÊÓÙÒ ÊÓÒ ÕÙ ÒØÙÑ µ Ë ÓÖØ Ø ÂÓ Ö Ø ÒÓÒ¹ÔÖÑÔØ

Chi tiết hơn

mixtures_nbc.dvi

mixtures_nbc.dvi À Ö Ö Ð Å ÜØÙÖ Ó Æ Ú Ý Ò Ð Ö Å ÖÓ º Ï Ö Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ë Ò ÍØÖ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ È Ù Ð Ò ½ ¼ Ì ÍØÖ Ø Ì Æ Ø ÖÐ Ò ØÖ Ø Æ Ú Ý Ò Ð Ö Ø Ò ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÓÒ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÓÑ Ò ÐØ ÓÙ

Chi tiết hơn

Aula_05.dvi

Aula_05.dvi ÙÐ ¼ ¹ ÊØ ÙÖ ÐØÓÒ ÓÒØÒ ½ ÕÙ ÙØÒÓÑ ÊØ ÕÙ ÖÒ ÔÖÑÖ ÓÖÑ Ó Ø ÙØÒÓÑ ÕÙÒÓ ÔÓÑ Ö ÖØ ÓÖÑ dt = f(y) Á ØÓ Ò ÕÙ ØÜ ÚÖÓ ÔÒ ÓÑÒØ Ó ØÓ ØÙÐ ÚÖ ÚÐ ÒÓ Ó ÔÓÒØÓ ÒÓ ØÑÔÓ ÓÒ ÚÖ ÚÐ Úк ÕÙ Ú Ø ÔÖ Ö ÑÒØÓ ÔÓÔÙÐÓ Ó ÜÑÔÐÓ ÕÙ ÙØÒÓÑ

Chi tiết hơn

ÓÑÑ Ð Ö Ø ÙÖ Ö Ø ÑÓÒ ÓÐ ÙÒ ÙÔ ÖÒ Ô Ò ØÓÙÖÒ Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ô Ö Ð ³ «Ø Ø ÓÒ ÔÓÙÖ ÔÖ Ò Ö ÔÖ Ñ Ö ÓÑÑ Ò Ñ ÒØ ÔÖ Ø ØÙØ Ð Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ÙÖ Ð Ô Ö ÒÓÙ¹ Ð Ö Ñ Ò Ò Ð Ó

ÓÑÑ Ð Ö Ø ÙÖ Ö Ø ÑÓÒ ÓÐ ÙÒ ÙÔ ÖÒ Ô Ò ØÓÙÖÒ Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ô Ö Ð ³ «Ø Ø ÓÒ ÔÓÙÖ ÔÖ Ò Ö ÔÖ Ñ Ö ÓÑÑ Ò Ñ ÒØ ÔÖ Ø ØÙØ Ð Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ÙÖ Ð Ô Ö ÒÓÙ¹ Ð Ö Ñ Ò Ò Ð Ó ÓÑÑ Ö ÙÖ ÖØ ÑÓÒ Ó ÙÒ ÙÔ ÖÒ ÔÒ ØÓÙÖÒ Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ô Ö ³ «ÓÒ ÔÓÙÖ ÔÖ Ò Ö ÔÖ ÑÖ ÓÑÑ ÒÑ ÒØ ÔÖ ØÙØ Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ÙÖ Ô Ö ÒÓÙ¹ Ö Ñ Ò Ò ÓÒÒ ÚÓº ÙÔ ÖÒ ÔÒ ÖÚ Ú ÐÑ ÒØ ÓÒØ ÔÖ ÓÑ ÒØ Ô ÖÑÙØ º ËÙÖ ÍÖ ÒØ Ð³Ù Ð ÔÐ µµ Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ËÔ ØÖ Ð ØØ Ò Ò Ð Ö Ø ÓÒ Ø ØÓÖ ÊºÂº Ö º º Ì Ò º Ì ÒÒ ÒØ Ëº Î Ø Ò º ËÛ ÖØÞ ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ Ñ Ö Å ¼¾½ ÍË Æ Ë»Å Ö ÐÐ ËÔ Ð Ø ÒØ Ö ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ÍÒ Ú Ö Ø ËÔ Ê Ö Ó Ø ÓÒ ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ËÌÊ

Chi tiết hơn

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð Ò ÔÐ ÒÒ Ø Ð ØÙÖ Ò Ö Ø Ø Ðº Ø Ø ÓØ Ö ÜØÖ Ñ ÓÑ Ø Ö Û

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ Ä Ð ÆÓØ ÓÔÝÖ Ø ¾¼½ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò ÍÒ Ú Ö Ø È Ö Ø ¹ Ö Ø Ð ÁÍÌ ÊÓÙØ ÓÖ Ø Ö ÀÙÖØ ÙÐØ ¹ ¼¼ ÓÒØ Ò Ð Ù Ð Ù¹Ô º Ö ÈÖ

Chi tiết hơn

ESO2ORDverano2019.dvi

ESO2ORDverano2019.dvi ÌÖ Ó Î Ö ÒÓ ¾ Ó ËǺ ÂÙÒ Ó ¾¼½ À Ý ÕÙ ÒØÖ ÖÐÓ Ò ÔØ Ñ Ö Ð Ð Ü Ñ Òº ÄÓ Ö Ó Ö Ò ØÓ Ó Ò ÙÒ Ð Ö Ø Ó Ò Ó Ù ÐØ Ô ÖÓ ÒØÖÓ ÙÒ ÙÒ º ÄÐ Ú Ö Ð Ú Ø Ð ÒÓÑ Ö Ð ÐÙÑÒÓ Ý Ð ÖÙÔÓ Ð ÕÙ Ô ÖØ Ò º À Ô Ö Ö Ð Ò Ñ ÖÓ Ð Ö Ó Ý Ý ÕÙ

Chi tiết hơn

¾ È ÁÌÍÄÇ ½º Å ÆÌ Æ Ä ÁÌÁ ÑÓÒ ØÓÖ ÔÓ Ö ÓÒ Ö Ó ÓÑÓ Ô ÖØ Ñ ÒØ Ò Ð Ø º Ç Ç ÔÓ Ö Ö Ñ Ó Ó ÒØÖÓ ÓÒ Ò Ô Ó º Ø ÑÓÒ ØÓÖ ÙÑ ÑÓ Ó Ò Ü ØÓ Ô Ó º ÙÖ ÒØ Ñ Ð Ò Ó Ø Ó

¾ È ÁÌÍÄÇ ½º Å ÆÌ Æ Ä ÁÌÁ ÑÓÒ ØÓÖ ÔÓ Ö ÓÒ Ö Ó ÓÑÓ Ô ÖØ Ñ ÒØ Ò Ð Ø º Ç Ç ÔÓ Ö Ö Ñ Ó Ó ÒØÖÓ ÓÒ Ò Ô Ó º Ø ÑÓÒ ØÓÖ ÙÑ ÑÓ Ó Ò Ü ØÓ Ô Ó º ÙÖ ÒØ Ñ Ð Ò Ó Ø Ó ¾ È ÁÌÍÄÇ ½º ÅÆÌ ÆÄ ÁÌÁ ÑÒØÖ Ô Ö Ò Ö Ñ ÔÖØ ÑÒØ ÒÐغ Ç Ç ÔÖ Ö Ñ ÒØÖ Ò Ò Ô º Ø ÑÒØÖ ÙÑ Ñ ÒÜØ Ô º ÙÖÒØ ÑÐÒ Ø ÐÒ ÔÖ ÚÖ ÒÑ ÙÑ Ð ÖÙÞÒ¹ Ùº ÔÖÜÑ ØÒ Ø ÕÙ Þ Ñ ÔÒ ÔÖÕÙ Þ ÖÑ Ð Æ ÙÑ ÑÒ ÕÙ ÚÚ Ò ÖÒ ÒÑ ÙÑ ÑÒÞÒ ÒÖÒغ ÚÐÞ

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

fin.dvi

fin.dvi ÓÑÔ Ø Ð Ø ÓÖ ÓÙÒ ÖÝ ÜØÖ Ø ÓÒ ÂÓ È ÙÐ Ò Ö Ð ËÓÑÑ Ö Ö Ø Ò¹ Ð Ö Ø ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ Ã Ð ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ÈÖ Ù Ö ØÖ ½ß ¹¾ ½¼ à РÛÛÛº º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к» Ô Ô º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì ÛÓÖ

Chi tiết hơn

barca-su-tronchi.dvi

barca-su-tronchi.dvi º Ö Ó ØÓ ¾¼½ Ö Ù ØÖÓÒ ÒÙÒ ØÓ Ð ÔÖÓ Ð Ñ ÍÒ ÐÓÓ Ô Ö ÐÐ Ð Ô Ô Ó Ö ØØ Ò ÓÐÓ ÔÔÓ ØÓ Ù Ù ÖÙÐÐ Ô Ö ÐÐ Ð ØÖ ÐÓÖÓ Ù Ù Ð Ð Ò Ö ÓÑÓ Ò Ö ÐÓÖÓ ÚÓÐØ ÔÓ ÒÓ Ù ÙÒ Ô ÒÓ ÓÖ ÞÞÓÒØ Ð º Ë ÙÑ ØÖ ÐÓÓ ÖÙÐÐ ÓÑ ÔÙÖ ØÖ ÖÙÐÐ Ô ÒÓ

Chi tiết hơn

docenti.dvi

docenti.dvi ½º ÍÒ ÓÓ ÁÐ ÓÓ ÓÒ Ø Ò Ò ÓÚ Ò Ö ÙÒ ÒÙÑ ÖÓ ÒØ ÖÓ 1 Ô Ò Ó ÓÐÓ ÓÑÔ Ö Ó Ñ ÒÓ Ò ÕÙ Ø ÕÙ Ö Ø º A B C 12 7 28 22 2 26 23 10 29 23 20 22 23 15 14 30 11 7 18 21 17 19 24 6 4 30 21 19 15 27 28 16 18 26 29 20 13 5

Chi tiết hơn

esprit-da2.dvi

esprit-da2.dvi ½ ÓØÖ Ò ½º½ ½º¾ Ä Ù Ø Ò ÖØ Ê ÔÓÒ ÙÜ Ë ÓÒ Ç Ø ÓÒ Ö ÓÑ ØÖ ÕÙ Ð º ÖÒ Ö ÔÔº ¹ κ ÌÓÙØ Ó Ò Ð ÕÙ ÐÐ Ö ÑÑ Ø Ñ ÒØ ÓÑÑ Ò ÓÒ Ù Ø ÓÙ Ô Ö Ð ÕÙ ÐÐ Ü Ø ÕÙ ÐÕÙ Ó ÕÙ ÒÓÙ ÓÒ ÚÓÒ ³ ع ¹ Ö ÕÙ ÐÕÙ ÔÖÓÔÖ Ø ÕÙ Ð Ø ÓÙ ØØÖ ÙØ

Chi tiết hơn

/tmp/kde-evcastro/okularu21443.tmp

/tmp/kde-evcastro/okularu21443.tmp ½ Ê ÁÇË Å þæá ÇÆ Ë ½ Ë Ö µ º Å Ò ÐÙ Ó ÓÒ Ø ÒØ Ò Ù Ø Ð ρ ad = 10 3»Ñ 3 Ò Ù Ð ρ as = 1, 030 10 3»Ñ 3 Ò Ó ÐÓ ρ gelo = 0, 917 10 3»Ñ 3 Ò Ó Ö ÆÈÌ ρ ar = 1, 29»Ñ 3 Ò Ó ÖÓ Ò Ó ÆÈÌ ρ H2 = 8, 99 10 2»Ñ 3 ½º Ç Ó

Chi tiết hơn

ÕÙ ÚÓ Ò Ó ÔÓ Ö Ñ Ó ÕÙ Ó Ù ØÓÐ Ñ Ô Ö ÓÖ Ñ Ö ÙÐ º Ö Ú Ó ÖÐ Ò ÑÓÖÖ Ù Ñ ÒØ Ó Ñ Ù Ò Ñ ÒØÓ ÔÓÖ Å Ò ÑÙ ØÓ ÔÓÙÓ Ó Ö Ð Ñ Ñ Ð Ñ ÖÓ Ñ ÚÓÚ Ó Ê Öº Ó Ñ ÕÙ Ñ Ö ØÓØ Ð

ÕÙ ÚÓ Ò Ó ÔÓ Ö Ñ Ó ÕÙ Ó Ù ØÓÐ Ñ Ô Ö ÓÖ Ñ Ö ÙÐ º Ö Ú Ó ÖÐ Ò ÑÓÖÖ Ù Ñ ÒØ Ó Ñ Ù Ò Ñ ÒØÓ ÔÓÖ Å Ò ÑÙ ØÓ ÔÓÙÓ Ó Ö Ð Ñ Ñ Ð Ñ ÖÓ Ñ ÚÓÚ Ó Ê Öº Ó Ñ ÕÙ Ñ Ö ØÓØ Ð ÕÙ ÚÓ ÒÓ ÔÓ Ö Ñ Ó ÕÙ Ó Ù ØÓÐ Ñ ÔÖ ÓÖÑ ÖÙк Ö ÚÓ ÖÐÒ ÑÓÖÖÙ Ñ ÒØ Ó ÑÙ Ò ÑÒØÓ ÔÓÖ ÅÒ ÑÙØÓ ÔÓÙÓ ÓÖ Ð Ñ Ñ ÐÑÖÓ Ñ ÚÓÚÓ ÊÖº Ó Ñ ÕÙÑ Ö ØÓØÐ ÓÓ Ó ÅÙ ÚÓ Öع ÎÓ ÑÒغ ÚÓ Ô ÖÑ Ù Ú ÔÖÓÚÒÒÓ ÔÖ ÕÙ Ù ÖÒ¹ ÅÙ Ó Ñ Ñ Ó ÕÙ

Chi tiết hơn

Ö Ò ÓÖ Ñ ÓÐ ÔÓÖ Ù Ñ ÙÑ Ø Ò Ó ÑÔÐ Ñ ÒØ Ù ÕÙ ÖÓ Ö Ñ Ù Ð Ó ÓÔÓÖØÙÒ ØÓ Ö ØÓ ÙÒ Ô Ö ÙÒØ ÕÙ Ô Ö Ø Ö Ó Ø ÒØ ÖÑ Ò Ú ÐÑ ÒØ ÓÑÓ ÕÙ ÓÖ ÙÑ Ö Ò Ó ÒÓ ØÓ Ö Ú ÓÐ ÒÓ Ó

Ö Ò ÓÖ Ñ ÓÐ ÔÓÖ Ù Ñ ÙÑ Ø Ò Ó ÑÔÐ Ñ ÒØ Ù ÕÙ ÖÓ Ö Ñ Ù Ð Ó ÓÔÓÖØÙÒ ØÓ Ö ØÓ ÙÒ Ô Ö ÙÒØ ÕÙ Ô Ö Ø Ö Ó Ø ÒØ ÖÑ Ò Ú ÐÑ ÒØ ÓÑÓ ÕÙ ÓÖ ÙÑ Ö Ò Ó ÒÓ ØÓ Ö Ú ÓÐ ÒÓ Ó ÖÒ ÓÖÑ ÓÐ ÔÓÖ Ù Ñ ÙÑ ØÒÓ ÑÔÐ ÑÒØ Ù ÕÙÖÓ Ö ÑÙ ÐÓ ÓÔÓÖØÙÒ ØÓÖ ØÓ ÙÒ ÔÖÙÒØ ÕÙ ÔÖ ØÖ Ó Ø ÒØÖÑÒÚÐÑÒØ ÓÑÓ ÕÙ ÓÖ ÙÑ ÖÒ Ó ÒÓ ØÓÖ ÚÓÐÒÓ Ó ÙÐØÓ Ñ ÑÓ ÕÙÐ ÕÙ Ó ØÑ ÑÙØÓ ÖÒ ÑÔÖ ÆÓ ÕÙÑÓ Ó ÕÙ ÑÓ º ÒÓ ÚÞ Ñ ÕÙÒÓ Ù ÚÓ ÙÑ

Chi tiết hơn