LuËt

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "LuËt"

Bản ghi

1 LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ quyõt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th ng 12 n m 2001 cña Quèc héi khãa X, kú häp thø 10; LuËt nµy quy Þnh vò gi o dôc. Ch ng I nh ng quy Þnh chung iòu 1. Ph¹m vi iòu chønh LuËt gi o dôc quy Þnh vò hö thèng gi o dôc quèc d n; nhµ tr êng, c së gi o dôc kh c cña hö thèng gi o dôc quèc d n, cña c quan nhµ n íc, tæ chøc chýnh trþ, tæ chøc chýnh trþ - x héi, lùc l îng vò trang nh n d n; tæ chøc vµ c nh n tham gia ho¹t éng gi o dôc. iòu 2. Môc tiªu gi o dôc Môc tiªu gi o dôc lµ µo t¹o con ng êi ViÖt Nam ph t trión toµn diön, cã ¹o øc, tri thøc, søc khoî, thèm mü vµ nghò nghiöp, trung thµnh víi lý t ëng éc lëp d n téc vµ chñ nghüa x héi; h nh thµnh vµ båi d ìng nh n c ch, phèm chêt vµ n ng lùc cña c«ng d n, p øng yªu cçu cña sù nghiöp x y dùng vµ b o vö Tæ quèc. iòu 3. TÝnh chêt, nguyªn lý gi o dôc 1. NÒn gi o dôc ViÖt Nam lµ nòn gi o dôc x héi chñ nghüa cã týnh nh n d n, d n téc, khoa häc, hiön ¹i, lêy chñ nghüa M c - Lªnin vµ t t ëng Hå ChÝ Minh lµm nòn t ng. 2. Ho¹t éng gi o dôc ph i îc thùc hiön theo nguyªn lý häc i «i víi hµnh, gi o dôc kõt hîp víi lao éng s n xuêt, lý luën g¾n liòn víi thùc tiôn, gi o dôc nhµ tr êng kõt hîp víi gi o dôc gia nh vµ gi o dôc x héi. iòu 4. HÖ thèng gi o dôc quèc d n 1. HÖ thèng gi o dôc quèc d n gåm gi o dôc chýnh quy vµ gi o dôc th êng xuyªn.

2 2 2. C c cêp häc vµ tr nh é µo t¹o cña hö thèng gi o dôc quèc d n bao gåm: a) Gi o dôc mçm non cã nhµ trî vµ méu gi o; b) Gi o dôc phæ th«ng cã tióu häc, trung häc c së, trung häc phæ th«ng; c) Gi o dôc nghò nghiöp cã trung cêp chuyªn nghiöp vµ d¹y nghò; d) Gi o dôc ¹i häc vµ sau ¹i häc (sau y gäi chung lµ gi o dôc ¹i häc) µo t¹o tr nh é cao ¼ng, tr nh é ¹i häc, tr nh é th¹c sü, tr nh é tiõn sü. iòu 5. Yªu cçu vò néi dung, ph ng ph p gi o dôc 1. Néi dung gi o dôc ph i b o m týnh c b n, toµn diön, thiõt thùc, hiön ¹i vµ cã hö thèng; coi träng gi o dôc t t ëng vµ ý thøc c«ng d n; kõ thõa vµ ph t huy truyòn thèng tèt Ñp, b n s¾c v n hãa d n téc, tiõp thu tinh hoa v n hãa nh n lo¹i; phï hîp víi sù ph t trión vò t m sinh lý løa tuæi cña ng êi häc. 2. Ph ng ph p gi o dôc ph i ph t huy týnh tých cùc, tù gi c, chñ éng, t duy s ng t¹o cña ng êi häc; båi d ìng cho ng êi häc n ng lùc tù häc, kh n ng thùc hµnh, lßng say mª häc tëp vµ ý chý v n lªn. iòu 6. Ch ng tr nh gi o dôc 1. Ch ng tr nh gi o dôc thó hiön môc tiªu gi o dôc; quy Þnh chuèn kiõn thøc, kü n ng, ph¹m vi vµ cêu tróc néi dung gi o dôc, ph ng ph p vµ h nh thøc tæ chøc ho¹t éng gi o dôc, c ch thøc nh gi kõt qu gi o dôc èi víi c c m«n häc ë mçi líp, mçi cêp häc hoæc tr nh é µo t¹o. 2. Ch ng tr nh gi o dôc ph i b o m týnh hiön ¹i, týnh æn Þnh, týnh thèng nhêt; kõ thõa gi a c c cêp häc, c c tr nh é µo t¹o vµ t¹o iòu kiön cho sù ph n luång, liªn th«ng, chuyón æi gi a c c tr nh é µo t¹o, ngµnh µo t¹o vµ h nh thøc gi o dôc trong hö thèng gi o dôc quèc d n. 3. Yªu cçu vò néi dung kiõn thøc vµ kü n ng quy Þnh trong ch ng tr nh gi o dôc ph i îc cô thó hãa thµnh s ch gi o khoa ë gi o dôc phæ th«ng, gi o tr nh vµ tµi liöu gi ng d¹y ë gi o dôc nghò nghiöp, gi o dôc ¹i häc, gi o dôc th êng xuyªn. S ch gi o khoa, gi o tr nh vµ tµi liöu gi ng d¹y ph i p øng yªu cçu vò ph ng ph p gi o dôc. 4. Ch ng tr nh gi o dôc îc tæ chøc thùc hiön theo n m häc èi víi gi o dôc mçm non vµ gi o dôc phæ th«ng; theo n m häc hoæc theo h nh thøc tých luü týn chø èi víi gi o dôc nghò nghiöp, gi o dôc ¹i häc. KÕt qu häc tëp m«n häc hoæc týn chø mµ ng êi häc tých luü îc khi theo häc mét ch ng tr nh gi o dôc îc c«ng nhën Ó xem xðt vò gi trþ chuyón æi cho m«n häc hoæc týn chø t ng øng trong ch ng tr nh gi o dôc kh c khi ng êi häc chuyón ngµnh nghò µo t¹o, chuyón h nh thøc häc tëp hoæc häc lªn ë cêp häc, tr nh é µo t¹o cao h n. Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o quy Þnh viöc thùc hiön ch ng tr nh gi o dôc theo h nh thøc tých luü týn chø, viöc c«ng nhën Ó xem xðt vò gi trþ chuyón æi kõt qu häc tëp m«n häc hoæc týn chø.

3 3 iòu 7. Ng«n ng dïng trong nhµ tr êng vµ c së gi o dôc kh c; d¹y vµ häc tiõng nãi, ch viõt cña d n téc thióu sè; d¹y ngo¹i ng 1. TiÕng ViÖt lµ ng«n ng chýnh thøc dïng trong nhµ tr êng vµ c së gi o dôc kh c. C n cø vµo môc tiªu gi o dôc vµ yªu cçu cô thó vò néi dung gi o dôc, Thñ t íng ChÝnh phñ quy Þnh viöc d¹y vµ häc b»ng tiõng n íc ngoµi trong nhµ tr êng vµ c së gi o dôc kh c. 2. Nhµ n íc t¹o iòu kiön Ó ng êi d n téc thióu sè îc häc tiõng nãi, ch viõt cña d n téc m nh nh»m gi g n vµ ph t huy b n s¾c v n hãa d n téc, gióp cho häc sinh ng êi d n téc thióu sè dô dµng tiõp thu kiõn thøc khi häc tëp trong nhµ tr êng vµ c së gi o dôc kh c. ViÖc d¹y vµ häc tiõng nãi, ch viõt cña d n téc thióu sè îc thùc hiön theo quy Þnh cña ChÝnh phñ. 3. Ngo¹i ng quy Þnh trong ch ng tr nh gi o dôc lµ ng«n ng îc sö dông phæ biõn trong giao dþch quèc tõ. ViÖc tæ chøc d¹y ngo¹i ng trong nhµ tr êng vµ c së gi o dôc kh c cçn b o m Ó ng êi häc îc häc liªn tôc vµ cã hiöu qu. iòu 8. V n b»ng, chøng chø 1. V n b»ng cña hö thèng gi o dôc quèc d n îc cêp cho ng êi häc sau khi tèt nghiöp cêp häc hoæc tr nh é µo t¹o theo quy Þnh cña LuËt nµy. V n b»ng cña hö thèng gi o dôc quèc d n gåm b»ng tèt nghiöp trung häc c së, b»ng tèt nghiöp trung häc phæ th«ng, b»ng tèt nghiöp trung cêp, b»ng tèt nghiöp cao ¼ng, b»ng tèt nghiöp ¹i häc, b»ng th¹c sü, b»ng tiõn sü. 2. Chøng chø cña hö thèng gi o dôc quèc d n îc cêp cho ng êi häc Ó x c nhën kõt qu häc tëp sau khi îc µo t¹o hoæc båi d ìng n ng cao tr nh é häc vên, nghò nghiöp. iòu 9. Ph t trión gi o dôc Ph t trión gi o dôc lµ quèc s ch hµng Çu nh»m n ng cao d n trý, µo t¹o nh n lùc, båi d ìng nh n tµi. Ph t trión gi o dôc ph i g¾n víi nhu cçu ph t trión kinh tõ - x héi, tiõn bé khoa häc, c«ng nghö, cñng cè quèc phßng, an ninh; thùc hiön chuèn hãa, hiön ¹i hãa, x héi hãa; b o m c n èi vò c cêu tr nh é, c cêu ngµnh nghò, c cêu vïng miòn; më réng quy m«trªn c së b o m chêt l îng vµ hiöu qu ; kõt hîp gi a µo t¹o vµ sö dông. iòu 10. QuyÒn vµ nghüa vô häc tëp cña c«ng d n Häc tëp lµ quyòn vµ nghüa vô cña c«ng d n. Mäi c«ng d n kh«ng ph n biöt d n téc, t«n gi o, týn ng ìng, nam n, nguån gèc gia nh, Þa vþ x héi, hoµn c nh kinh tõ Òu b nh ¼ng vò c héi häc tëp.

4 4 Nhµ n íc thùc hiön c«ng b»ng x héi trong gi o dôc, t¹o iòu kiön Ó ai còng îc häc hµnh. Nhµ n íc vµ céng ång gióp ì Ó ng êi nghìo îc häc tëp, t¹o iòu kiön Ó nh ng ng êi cã n ng khiõu ph t trión tµi n ng. Nhµ n íc u tiªn, t¹o iòu kiön cho con em d n téc thióu sè, con em gia nh ë vïng cã iòu kiön kinh tõ - x héi Æc biöt khã kh n, èi t îng îc h ëng chýnh s ch u i, ng êi tµn tët, khuyõt tët vµ èi t îng îc h ëng chýnh s ch x héi kh c thùc hiön quyòn vµ nghüa vô häc tëp cña m nh. iòu 11. Phæ cëp gi o dôc 1. Gi o dôc tióu häc vµ gi o dôc trung häc c së lµ c c cêp häc phæ cëp. Nhµ n íc quyõt Þnh kõ ho¹ch phæ cëp gi o dôc, b o m c c iòu kiön Ó thùc hiön phæ cëp gi o dôc trong c n íc. 2. Mäi c«ng d n trong é tuæi quy Þnh cã nghüa vô häc tëp Ó ¹t tr nh é gi o dôc phæ cëp. 3. Gia nh cã tr ch nhiöm t¹o iòu kiön cho c c thµnh viªn cña gia nh trong é tuæi quy Þnh îc häc tëp Ó ¹t tr nh é gi o dôc phæ cëp. iòu 12. X héi hãa sù nghiöp gi o dôc Ph t trión gi o dôc, x y dùng x héi häc tëp lµ sù nghiöp cña Nhµ n íc vµ cña toµn d n. Nhµ n íc gi vai trß chñ ¹o trong ph t trión sù nghiöp gi o dôc; thùc hiön a d¹ng hãa c c lo¹i h nh tr êng vµ c c h nh thøc gi o dôc; khuyõn khých, huy éng vµ t¹o iòu kiön Ó tæ chøc, c nh n tham gia ph t trión sù nghiöp gi o dôc. Mäi tæ chøc, gia nh vµ c«ng d n cã tr ch nhiöm ch m lo sù nghiöp gi o dôc, phèi hîp víi nhµ tr êng thùc hiön môc tiªu gi o dôc, x y dùng m«i tr êng gi o dôc lµnh m¹nh vµ an toµn. iòu 13. Çu t cho gi o dôc Çu t cho gi o dôc lµ Çu t ph t trión. Nhµ n íc u tiªn Çu t cho gi o dôc; khuyõn khých vµ b o hé c c quyòn, lîi Ých hîp ph p cña tæ chøc, c nh n trong n íc, ng êi ViÖt Nam Þnh c ë n íc ngoµi, tæ chøc, c nh n n íc ngoµi Çu t cho gi o dôc. Ng n s ch nhµ n íc ph i gi vai trß chñ yõu trong tæng nguån lùc Çu t cho gi o dôc. iòu 14. Qu n lý nhµ n íc vò gi o dôc Nhµ n íc thèng nhêt qu n lý hö thèng gi o dôc quèc d n vò môc tiªu, ch ng tr nh, néi dung, kõ ho¹ch gi o dôc, tiªu chuèn nhµ gi o, quy chõ thi cö, hö thèng v n b»ng, chøng chø; tëp trung qu n lý chêt l îng gi o dôc, thùc hiön ph n c«ng, ph n cêp qu n lý gi o dôc, t ng c êng quyòn tù chñ, tù chþu tr ch nhiöm cña c së gi o dôc.

5 5 iòu 15. Vai trß vµ tr ch nhiöm cña nhµ gi o Nhµ gi o gi vai trß quyõt Þnh trong viöc b o m chêt l îng gi o dôc. Nhµ gi o ph i kh«ng ngõng häc tëp, rìn luyön nªu g ng tèt cho ng êi häc. Nhµ n íc tæ chøc µo t¹o, båi d ìng nhµ gi o; cã chýnh s ch sö dông, i ngé, b o m c c iòu kiön cçn thiõt vò vët chêt vµ tinh thçn Ó nhµ gi o thùc hiön vai trß vµ tr ch nhiöm cña m nh; gi g n vµ ph t huy truyòn thèng quý träng nhµ gi o, t«n vinh nghò d¹y häc. iòu 16. Vai trß vµ tr ch nhiöm cña c n bé qu n lý gi o dôc C n bé qu n lý gi o dôc gi vai trß quan träng trong viöc tæ chøc, qu n lý, iòu hµnh c c ho¹t éng gi o dôc. C n bé qu n lý gi o dôc ph i kh«ng ngõng häc tëp, rìn luyön, n ng cao phèm chêt ¹o øc, tr nh é chuyªn m«n, n ng lùc qu n lý vµ tr ch nhiöm c nh n. Nhµ n íc cã kõ ho¹ch x y dùng vµ n ng cao chêt l îng éi ngò c n bé qu n lý gi o dôc nh»m ph t huy vai trß vµ tr ch nhiöm cña c n bé qu n lý gi o dôc, b o m ph t trión sù nghiöp gi o dôc. iòu 17. KiÓm Þnh chêt l îng gi o dôc KiÓm Þnh chêt l îng gi o dôc lµ biön ph p chñ yõu nh»m x c Þnh møc é thùc hiön môc tiªu, ch ng tr nh, néi dung gi o dôc èi víi nhµ tr êng vµ c së gi o dôc kh c. ViÖc kióm Þnh chêt l îng gi o dôc îc thùc hiön Þnh kú trong ph¹m vi c n íc vµ èi víi tõng c së gi o dôc. KÕt qu kióm Þnh chêt l îng gi o dôc îc c«ng bè c«ng khai Ó x héi biõt vµ gi m s t. Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o cã tr ch nhiöm chø ¹o thùc hiön kióm Þnh chêt l îng gi o dôc. iòu 18. Nghiªn cøu khoa häc 1. Nhµ n íc t¹o iòu kiön cho nhµ tr êng vµ c së gi o dôc kh c tæ chøc nghiªn cøu, øng dông, phæ biõn khoa häc, c«ng nghö; kõt hîp µo t¹o víi nghiªn cøu khoa häc vµ s n xuêt nh»m n ng cao chêt l îng gi o dôc, tõng b íc thùc hiön vai trß trung t m v n hãa, khoa häc, c«ng nghö cña Þa ph ng hoæc cña c n íc. 2. Nhµ tr êng vµ c së gi o dôc kh c phèi hîp víi tæ chøc nghiªn cøu khoa häc, c së s n xuêt, kinh doanh, dþch vô trong viöc µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc vµ chuyón giao c«ng nghö, phôc vô ph t trión kinh tõ - x héi. 3. Nhµ n íc cã chýnh s ch u tiªn ph t trión nghiªn cøu, øng dông vµ phæ biõn khoa häc gi o dôc. C c chñ tr ng, chýnh s ch vò gi o dôc ph i îc x y dùng trªn c së kõt qu nghiªn cøu khoa häc phï hîp víi thùc tiôn ViÖt Nam.

6 6 kh c iòu 19. Kh«ng truyòn b t«n gi o trong nhµ tr êng, c së gi o dôc Kh«ng truyòn b t«n gi o, tiõn hµnh c c nghi thøc t«n gi o trong nhµ tr êng, c së gi o dôc kh c cña hö thèng gi o dôc quèc d n, cña c quan nhµ n íc, tæ chøc chýnh trþ, tæ chøc chýnh trþ - x héi, lùc l îng vò trang nh n d n. iòu 20. CÊm lîi dông c c ho¹t éng gi o dôc CÊm lîi dông c c ho¹t éng gi o dôc Ó xuyªn t¹c chñ tr ng, chýnh s ch, ph p luët cña Nhµ n íc, chèng l¹i Nhµ n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam, chia rï khèi oµn kõt toµn d n téc, kých éng b¹o lùc, tuyªn truyòn chiõn tranh x m l îc, ph ho¹i thuçn phong mü tôc, truyòn b mª týn, hñ tôc, l«i kðo ng êi häc vµo c c tö n¹n x héi. CÊm lîi dông c c ho¹t éng gi o dôc v môc Ých vô lîi. Ch ng II hö thèng gi o dôc quèc d n Môc 1 Gi o dôc mçm non iòu 21. Gi o dôc mçm non Gi o dôc mçm non thùc hiön viöc nu«i d ìng, ch m sãc, gi o dôc trî em tõ ba th ng tuæi Õn s u tuæi. iòu 22. Môc tiªu cña gi o dôc mçm non Môc tiªu cña gi o dôc mçm non lµ gióp trî em ph t trión vò thó chêt, t nh c m, trý tuö, thèm mü, h nh thµnh nh ng yõu tè Çu tiªn cña nh n c ch, chuèn bþ cho trî em vµo häc líp mét. iòu 23. Yªu cçu vò néi dung, ph ng ph p gi o dôc mçm non 1. Néi dung gi o dôc mçm non ph i b o m phï hîp víi sù ph t trión t m sinh lý cña trî em, hµi hßa gi a nu«i d ìng, ch m sãc vµ gi o dôc; gióp trî em ph t trión c thó c n èi, khoî m¹nh, nhanh nhñn; biõt kýnh träng, yªu mõn, lô phðp víi «ng, bµ, cha, mñ, thçy gi o, c«gi o vµ ng êi trªn; yªu quý anh, chþ, em, b¹n bì; thët thµ, m¹nh d¹n, hån nhiªn, yªu thých c i Ñp; ham hióu biõt, thých i häc. 2. Ph ng ph p gi o dôc mçm non chñ yõu lµ th«ng qua viöc tæ chøc c c ho¹t éng vui ch i Ó gióp trî em ph t trión toµn diön; chó träng viöc nªu g ng, éng viªn, khých lö.

7 7 iòu 24. Ch ng tr nh gi o dôc mçm non 1. Ch ng tr nh gi o dôc mçm non thó hiön môc tiªu gi o dôc mçm non; cô thó hãa c c yªu cçu vò nu«i d ìng, ch m sãc, gi o dôc trî em ë tõng é tuæi; quy Þnh viöc tæ chøc c c ho¹t éng nh»m t¹o iòu kiön Ó trî em ph t trión vò thó chêt, t nh c m, trý tuö, thèm mü; h íng dén c ch thøc nh gi sù ph t trión cña trî em ë tuæi mçm non. 2. Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o ban hµnh ch ng tr nh gi o dôc mçm non trªn c së thèm Þnh cña Héi ång quèc gia thèm Þnh ch ng tr nh gi o dôc mçm non. iòu 25. C së gi o dôc mçm non C së gi o dôc mçm non bao gåm: 1. Nhµ trî, nhãm trî nhën trî em tõ ba th ng tuæi Õn ba tuæi; 2. Tr êng, líp méu gi o nhën trî em tõ ba tuæi Õn s u tuæi; 3. Tr êng mçm non lµ c së gi o dôc kõt hîp nhµ trî vµ méu gi o, nhën trî em tõ ba th ng tuæi Õn s u tuæi. Môc 2 Gi o dôc phæ th«ng iòu 26. Gi o dôc phæ th«ng 1. Gi o dôc phæ th«ng bao gåm: a) Gi o dôc tióu häc îc thùc hiön trong n m n m häc, tõ líp mét Õn líp n m. Tuæi cña häc sinh vµo häc líp mét lµ s u tuæi; b) Gi o dôc trung häc c së îc thùc hiön trong bèn n m häc, tõ líp s u Õn líp chýn. Häc sinh vµo häc líp s u ph i hoµn thµnh ch ng tr nh tióu häc, cã tuæi lµ m êi mét tuæi; c) Gi o dôc trung häc phæ th«ng îc thùc hiön trong ba n m häc, tõ líp m êi Õn líp m êi hai. Häc sinh vµo häc líp m êi ph i cã b»ng tèt nghiöp trung häc c së, cã tuæi lµ m êi l m tuæi. 2. Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o quy Þnh nh ng tr êng hîp cã thó häc tr íc tuæi èi víi häc sinh ph t trión sím vò trý tuö; häc ë tuæi cao h n tuæi quy Þnh èi víi häc sinh ë nh ng vïng cã iòu kiön kinh tõ - x héi khã kh n, häc sinh ng êi d n téc thióu sè, häc sinh bþ tµn tët, khuyõt tët, häc sinh kðm ph t trión vò thó lùc vµ trý tuö, häc sinh må c«i kh«ng n i n ng tùa, häc sinh trong diön hé ãi nghìo theo quy Þnh cña Nhµ n íc, häc sinh ë n íc ngoµi vò n íc; nh ng tr êng hîp häc sinh häc v ît líp, häc l u ban; viöc häc tiõng ViÖt cña trî em ng êi d n téc thióu sè tr íc khi vµo häc líp mét.

8 8 iòu 27. Môc tiªu cña gi o dôc phæ th«ng 1. Môc tiªu cña gi o dôc phæ th«ng lµ gióp häc sinh ph t trión toµn diön vò ¹o øc, trý tuö, thó chêt, thèm mü vµ c c kü n ng c b n, ph t trión n ng lùc c nh n, týnh n ng éng vµ s ng t¹o, h nh thµnh nh n c ch con ng êi ViÖt Nam x héi chñ nghüa, x y dùng t c ch vµ tr ch nhiöm c«ng d n; chuèn bþ cho häc sinh tiõp tôc häc lªn hoæc i vµo cuéc sèng lao éng, tham gia x y dùng vµ b o vö Tæ quèc. 2. Gi o dôc tióu häc nh»m gióp häc sinh h nh thµnh nh ng c së ban Çu cho sù ph t trión óng ¾n vµ l u dµi vò ¹o øc, trý tuö, thó chêt, thèm mü vµ c c kü n ng c b n Ó häc sinh tiõp tôc häc trung häc c së. 3. Gi o dôc trung häc c së nh»m gióp häc sinh cñng cè vµ ph t trión nh ng kõt qu cña gi o dôc tióu häc; cã häc vên phæ th«ng ë tr nh é c së vµ nh ng hióu biõt ban Çu vò kü thuët vµ h íng nghiöp Ó tiõp tôc häc trung häc phæ th«ng, trung cêp, häc nghò hoæc i vµo cuéc sèng lao éng. 4. Gi o dôc trung häc phæ th«ng nh»m gióp häc sinh cñng cè vµ ph t trión nh ng kõt qu cña gi o dôc trung häc c së, hoµn thiön häc vên phæ th«ng vµ cã nh ng hióu biõt th«ng th êng vò kü thuët vµ h íng nghiöp, cã iòu kiön ph t huy n ng lùc c nh n Ó lùa chän h íng ph t trión, tiõp tôc häc ¹i häc, cao ¼ng, trung cêp, häc nghò hoæc i vµo cuéc sèng lao éng. iòu 28. Yªu cçu vò néi dung, ph ng ph p gi o dôc phæ th«ng 1. Néi dung gi o dôc phæ th«ng ph i b o m týnh phæ th«ng, c b n, toµn diön, h íng nghiöp vµ cã hö thèng; g¾n víi thùc tiôn cuéc sèng, phï hîp víi t m sinh lý løa tuæi cña häc sinh, p øng môc tiªu gi o dôc ë mçi cêp häc. Gi o dôc tióu häc ph i b o m cho häc sinh cã hióu biõt n gi n, cçn thiõt vò tù nhiªn, x héi vµ con ng êi; cã kü n ng c b n vò nghe, nãi, äc, viõt vµ týnh to n; cã thãi quen rìn luyön th n thó, gi g n vö sinh; cã hióu biõt ban Çu vò h t, móa, m nh¹c, mü thuët. Gi o dôc trung häc c së ph i cñng cè, ph t trión nh ng néi dung häc ë tióu häc, b o m cho häc sinh cã nh ng hióu biõt phæ th«ng c b n vò tiõng ViÖt, to n, lþch sö d n téc; kiõn thøc kh c vò khoa häc x héi, khoa häc tù nhiªn, ph p luët, tin häc, ngo¹i ng ; cã nh ng hióu biõt cçn thiõt tèi thióu vò kü thuët vµ h íng nghiöp. Gi o dôc trung häc phæ th«ng ph i cñng cè, ph t trión nh ng néi dung häc ë trung häc c së, hoµn thµnh néi dung gi o dôc phæ th«ng; ngoµi néi dung chñ yõu nh»m b o m chuèn kiõn thøc phæ th«ng, c b n, toµn diön vµ h íng nghiöp cho mäi häc sinh cßn cã néi dung n ng cao ë mét sè m«n häc Ó ph t trión n ng lùc, p øng nguyön väng cña häc sinh. 2. Ph ng ph p gi o dôc phæ th«ng ph i ph t huy týnh tých cùc, tù gi c, chñ éng, s ng t¹o cña häc sinh; phï hîp víi Æc ióm cña tõng líp häc, m«n häc; båi d ìng ph ng ph p tù häc, kh n ng lµm viöc theo nhãm; rìn luyön kü n ng vën dông kiõn thøc vµo thùc tiôn; t c éng Õn t nh c m, em l¹i niòm vui, høng thó häc tëp cho häc sinh.

9 9 iòu 29. Ch ng tr nh gi o dôc phæ th«ng, s ch gi o khoa 1. Ch ng tr nh gi o dôc phæ th«ng thó hiön môc tiªu gi o dôc phæ th«ng; quy Þnh chuèn kiõn thøc, kü n ng, ph¹m vi vµ cêu tróc néi dung gi o dôc phæ th«ng, ph ng ph p vµ h nh thøc tæ chøc ho¹t éng gi o dôc, c ch thøc nh gi kõt qu gi o dôc èi víi c c m«n häc ë mçi líp vµ mçi cêp häc cña gi o dôc phæ th«ng. 2. S ch gi o khoa cô thó hãa c c yªu cçu vò néi dung kiõn thøc vµ kü n ng quy Þnh trong ch ng tr nh gi o dôc cña c c m«n häc ë mçi líp cña gi o dôc phæ th«ng, p øng yªu cçu vò ph ng ph p gi o dôc phæ th«ng. 3. Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o ban hµnh ch ng tr nh gi o dôc phæ th«ng, duyöt s ch gi o khoa Ó sö dông chýnh thøc, æn Þnh, thèng nhêt trong gi ng d¹y, häc tëp ë c c c së gi o dôc phæ th«ng, trªn c së thèm Þnh cña Héi ång quèc gia thèm Þnh ch ng tr nh gi o dôc phæ th«ng vµ s ch gi o khoa. iòu 30. C së gi o dôc phæ th«ng C së gi o dôc phæ th«ng bao gåm: 1. Tr êng tióu häc; 2. Tr êng trung häc c së; 3. Tr êng trung häc phæ th«ng; 4. Tr êng phæ th«ng cã nhiòu cêp häc; 5. Trung t m kü thuët tæng hîp - h íng nghiöp. iòu 31. X c nhën hoµn thµnh ch ng tr nh tióu häc vµ cêp v n b»ng tèt nghiöp trung häc c së, trung häc phæ th«ng 1. Häc sinh häc hõt ch ng tr nh tióu häc cã ñ iòu kiön theo quy Þnh cña Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o th îc HiÖu tr ëng tr êng tióu häc x c nhën trong häc b¹ viöc hoµn thµnh ch ng tr nh tióu häc. 2. Häc sinh häc hõt ch ng tr nh trung häc c së cã ñ iòu kiön theo quy Þnh cña Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o th îc Tr ëng phßng gi o dôc vµ µo t¹o huyön, quën, thþ x, thµnh phè thuéc tønh (sau y gäi chung lµ cêp huyön) cêp b»ng tèt nghiöp trung häc c së. 3. Häc sinh häc hõt ch ng tr nh trung häc phæ th«ng cã ñ iòu kiön theo quy Þnh cña Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o th îc dù thi vµ nõu ¹t yªu cçu th îc Gi m èc së gi o dôc vµ µo t¹o tønh, thµnh phè trùc thuéc trung ng (sau y gäi chung lµ cêp tønh) cêp b»ng tèt nghiöp trung häc phæ th«ng. Môc 3 Gi o dôc nghò nghiöp iòu 32. Gi o dôc nghò nghiöp Gi o dôc nghò nghiöp bao gåm:

10 10 1. Trung cêp chuyªn nghiöp îc thùc hiön tõ ba Õn bèn n m häc èi víi ng êi cã b»ng tèt nghiöp trung häc c së, tõ mét Õn hai n m häc èi víi ng êi cã b»ng tèt nghiöp trung häc phæ th«ng; 2. D¹y nghò îc thùc hiön d íi mét n m èi víi µo t¹o nghò tr nh é s cêp, tõ mét Õn ba n m èi víi µo t¹o nghò tr nh é trung cêp, tr nh é cao ¼ng. iòu 33. Môc tiªu cña gi o dôc nghò nghiöp Môc tiªu cña gi o dôc nghò nghiöp lµ µo t¹o ng êi lao éng cã kiõn thøc, kü n ng nghò nghiöp ë c c tr nh é kh c nhau, cã ¹o øc, l ng t m nghò nghiöp, ý thøc kû luët, t c phong c«ng nghiöp, cã søc khoî nh»m t¹o iòu kiön cho ng êi lao éng cã kh n ng t m viöc lµm, tù t¹o viöc lµm hoæc tiõp tôc häc tëp n ng cao tr nh é chuyªn m«n, nghiöp vô, p øng yªu cçu ph t trión kinh tõ - x héi, cñng cè quèc phßng, an ninh. Trung cêp chuyªn nghiöp nh»m µo t¹o ng êi lao éng cã kiõn thøc, kü n ng thùc hµnh c b n cña mét nghò, cã kh n ng lµm viöc éc lëp vµ cã týnh s ng t¹o, øng dông c«ng nghö vµo c«ng viöc. D¹y nghò nh»m µo t¹o nh n lùc kü thuët trùc tiõp trong s n xuêt, dþch vô cã n ng lùc thùc hµnh nghò t ng xøng víi tr nh é µo t¹o. iòu 34. Yªu cçu vò néi dung, ph ng ph p gi o dôc nghò nghiöp 1. Néi dung gi o dôc nghò nghiöp ph i tëp trung µo t¹o n ng lùc thùc hµnh nghò nghiöp, coi träng gi o dôc ¹o øc, rìn luyön søc khoî, rìn luyön kü n ng theo yªu cçu µo t¹o cña tõng nghò, n ng cao tr nh é häc vên theo yªu cçu µo t¹o. 2. Ph ng ph p gi o dôc nghò nghiöp ph i kõt hîp rìn luyön kü n ng thùc hµnh víi gi ng d¹y lý thuyõt Ó gióp ng êi häc cã kh n ng hµnh nghò vµ ph t trión nghò nghiöp theo yªu cçu cña tõng c«ng viöc. iòu 35. Ch ng tr nh, gi o tr nh gi o dôc nghò nghiöp 1. Ch ng tr nh gi o dôc nghò nghiöp thó hiön môc tiªu gi o dôc nghò nghiöp; quy Þnh chuèn kiõn thøc, kü n ng, ph¹m vi vµ cêu tróc néi dung gi o dôc nghò nghiöp, ph ng ph p vµ h nh thøc µo t¹o, c ch thøc nh gi kõt qu µo t¹o èi víi mçi m«n häc, ngµnh, nghò, tr nh é µo t¹o cña gi o dôc nghò nghiöp; b o m yªu cçu liªn th«ng víi c c ch ng tr nh gi o dôc kh c. Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o phèi hîp víi Bé tr ëng, Thñ tr ëng c quan ngang bé cã liªn quan, trªn c së thèm Þnh cña héi ång thèm Þnh ngµnh vò ch ng tr nh trung cêp chuyªn nghiöp, quy Þnh ch ng tr nh khung vò µo t¹o trung cêp chuyªn nghiöp bao gåm c cêu néi dung, sè m«n häc, thêi l îng c c m«n häc, tû lö thêi gian gi a lý thuyõt vµ thùc hµnh, thùc tëp èi víi tõng ngµnh, nghò µo t¹o. C n cø vµo ch ng tr nh khung, tr êng trung cêp chuyªn nghiöp x c Þnh ch ng tr nh µo t¹o cña tr êng m nh.

11 11 Thñ tr ëng c quan qu n lý nhµ n íc vò d¹y nghò phèi hîp víi Bé tr ëng, Thñ tr ëng c quan ngang bé cã liªn quan, trªn c së thèm Þnh cña héi ång thèm Þnh ngµnh vò ch ng tr nh d¹y nghò, quy Þnh ch ng tr nh khung cho tõng tr nh é nghò îc µo t¹o bao gåm c cêu néi dung, sè l îng, thêi l îng c c m«n häc vµ c c kü n ng nghò, tû lö thêi gian gi a lý thuyõt vµ thùc hµnh, b o m môc tiªu cho tõng ngµnh, nghò µo t¹o. C n cø vµo ch ng tr nh khung, c së d¹y nghò x c Þnh ch ng tr nh d¹y nghò cña c së m nh. 2. Gi o tr nh gi o dôc nghò nghiöp cô thó hãa c c yªu cçu vò néi dung kiõn thøc, kü n ng quy Þnh trong ch ng tr nh gi o dôc èi víi mçi m«n häc, ngµnh, nghò, tr nh é µo t¹o cña gi o dôc nghò nghiöp, p øng yªu cçu vò ph ng ph p gi o dôc nghò nghiöp. Gi o tr nh gi o dôc nghò nghiöp do HiÖu tr ëng nhµ tr êng, Gi m èc trung t m d¹y nghò tæ chøc biªn so¹n vµ duyöt Ó sö dông lµm tµi liöu gi ng d¹y, häc tëp chýnh thøc trong c së gi o dôc nghò nghiöp trªn c së thèm Þnh cña Héi ång thèm Þnh gi o tr nh do HiÖu tr ëng, Gi m èc trung t m d¹y nghò thµnh lëp. iòu 36. C së gi o dôc nghò nghiöp 1. C së gi o dôc nghò nghiöp bao gåm: a) Tr êng trung cêp chuyªn nghiöp; b) Tr êng cao ¼ng nghò, tr êng trung cêp nghò, trung t m d¹y nghò, líp d¹y nghò (sau y gäi chung lµ c së d¹y nghò). 2. C së d¹y nghò cã thó îc tæ chøc éc lëp hoæc g¾n víi c së s n xuêt, kinh doanh, dþch vô, c së gi o dôc kh c. iòu 37. V n b»ng, chøng chø gi o dôc nghò nghiöp 1. Häc sinh häc hõt ch ng tr nh d¹y nghò tr nh é s cêp, ch ng tr nh båi d ìng n ng cao tr nh é nghò, cã ñ iòu kiön theo quy Þnh cña Thñ tr ëng c quan qu n lý nhµ n íc vò d¹y nghò th îc dù kióm tra vµ nõu ¹t yªu cçu th îc Thñ tr ëng c së gi o dôc nghò nghiöp cêp chøng chø nghò. 2. Häc sinh häc hõt ch ng tr nh trung cêp chuyªn nghiöp, cã ñ iòu kiön theo quy Þnh cña Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o th îc dù thi vµ nõu ¹t yªu cçu th îc HiÖu tr ëng nhµ tr êng cêp b»ng tèt nghiöp trung cêp chuyªn nghiöp. 3. Häc sinh häc hõt ch ng tr nh d¹y nghò tr nh é trung cêp, cã ñ iòu kiön theo quy Þnh cña Thñ tr ëng c quan qu n lý nhµ n íc vò d¹y nghò th îc dù thi vµ nõu ¹t yªu cçu th îc HiÖu tr ëng nhµ tr êng cêp b»ng tèt nghiöp trung cêp nghò. Sinh viªn häc hõt ch ng tr nh d¹y nghò tr nh é cao ¼ng, cã ñ iòu kiön theo quy Þnh cña Thñ tr ëng c quan qu n lý nhµ n íc vò d¹y nghò th îc dù thi vµ nõu ¹t yªu cçu th îc HiÖu tr ëng nhµ tr êng cêp b»ng tèt nghiöp cao ¼ng nghò.

12 12 Môc 4 Gi o dôc ¹i häc iòu 38. Gi o dôc ¹i häc Gi o dôc ¹i häc bao gåm: 1. µo t¹o tr nh é cao ¼ng îc thùc hiön tõ hai Õn ba n m häc tïy theo ngµnh nghò µo t¹o èi víi ng êi cã b»ng tèt nghiöp trung häc phæ th«ng hoæc b»ng tèt nghiöp trung cêp; tõ mét n m r ìi Õn hai n m häc èi víi ng êi cã b»ng tèt nghiöp trung cêp cïng chuyªn ngµnh; 2. µo t¹o tr nh é ¹i häc îc thùc hiön tõ bèn Õn s u n m häc tïy theo ngµnh nghò µo t¹o èi víi ng êi cã b»ng tèt nghiöp trung häc phæ th«ng hoæc b»ng tèt nghiöp trung cêp; tõ hai n m r ìi Õn bèn n m häc èi víi ng êi cã b»ng tèt nghiöp trung cêp cïng chuyªn ngµnh; tõ mét n m r ìi Õn hai n m häc èi víi ng êi cã b»ng tèt nghiöp cao ¼ng cïng chuyªn ngµnh; 3. µo t¹o tr nh é th¹c sü îc thùc hiön tõ mét Õn hai n m häc èi víi ng êi cã b»ng tèt nghiöp ¹i häc; 4. µo t¹o tr nh é tiõn sü îc thùc hiön trong bèn n m häc èi víi ng êi cã b»ng tèt nghiöp ¹i häc, tõ hai Õn ba n m häc èi víi ng êi cã b»ng th¹c sü. Trong tr êng hîp Æc biöt, thêi gian µo t¹o tr nh é tiõn sü cã thó îc kðo dµi theo quy Þnh cña Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o. Thñ t íng ChÝnh phñ quy Þnh cô thó viöc µo t¹o tr nh é t ng ng víi tr nh é th¹c sü, tr nh é tiõn sü ë mét sè ngµnh chuyªn m«n Æc biöt. iòu 39. Môc tiªu cña gi o dôc ¹i häc 1. Môc tiªu cña gi o dôc ¹i häc lµ µo t¹o ng êi häc cã phèm chêt chýnh trþ, ¹o øc, cã ý thøc phôc vô nh n d n, cã kiõn thøc vµ n ng lùc thùc hµnh nghò nghiöp t ng xøng víi tr nh é µo t¹o, cã søc khoî, p øng yªu cçu x y dùng vµ b o vö Tæ quèc. 2. µo t¹o tr nh é cao ¼ng gióp sinh viªn cã kiõn thøc chuyªn m«n vµ kü n ng thùc hµnh c b n Ó gi i quyõt nh ng vên Ò th«ng th êng thuéc chuyªn ngµnh îc µo t¹o. 3. µo t¹o tr nh é ¹i häc gióp sinh viªn n¾m v ng kiõn thøc chuyªn m«n vµ cã kü n ng thùc hµnh thµnh th¹o, cã kh n ng lµm viöc éc lëp, s ng t¹o vµ gi i quyõt nh ng vên Ò thuéc chuyªn ngµnh îc µo t¹o. 4. µo t¹o tr nh é th¹c sü gióp häc viªn n¾m v ng lý thuyõt, cã tr nh é cao vò thùc hµnh, cã kh n ng lµm viöc éc lëp, s ng t¹o vµ cã n ng lùc ph t hiön, gi i quyõt nh ng vên Ò thuéc chuyªn ngµnh îc µo t¹o. 5. µo t¹o tr nh é tiõn sü gióp nghiªn cøu sinh cã tr nh é cao vò lý thuyõt vµ thùc hµnh, cã n ng lùc nghiªn cøu éc lëp, s ng t¹o, ph t hiön vµ gi i quyõt nh ng vên Ò míi vò khoa häc, c«ng nghö, h íng dén nghiªn cøu khoa häc vµ ho¹t éng chuyªn m«n.

13 13 iòu 40. Yªu cçu vò néi dung, ph ng ph p gi o dôc ¹i häc 1. Néi dung gi o dôc ¹i häc ph i cã týnh hiön ¹i vµ ph t trión, b o m c cêu hîp lý gi a kiõn thøc khoa häc c b n, ngo¹i ng vµ c«ng nghö th«ng tin víi kiõn thøc chuyªn m«n vµ c c bé m«n khoa häc M c - Lªnin, t t ëng Hå ChÝ Minh; kõ thõa vµ ph t huy truyòn thèng tèt Ñp, b n s¾c v n hãa d n téc; t ng øng víi tr nh é chung cña khu vùc vµ thõ giíi. µo t¹o tr nh é cao ¼ng ph i b o m cho sinh viªn cã nh ng kiõn thøc khoa häc c b n vµ kiõn thøc chuyªn m«n cçn thiõt, chó träng rìn luyön kü n ng c b n vµ n ng lùc thùc hiön c«ng t c chuyªn m«n. µo t¹o tr nh é ¹i häc ph i b o m cho sinh viªn cã nh ng kiõn thøc khoa häc c b n vµ kiõn thøc chuyªn m«n t ng èi hoµn chønh; cã ph ng ph p lµm viöc khoa häc; cã n ng lùc vën dông lý thuyõt vµo c«ng t c chuyªn m«n. µo t¹o tr nh é th¹c sü ph i b o m cho häc viªn îc bæ sung vµ n ng cao nh ng kiõn thøc häc ë tr nh é ¹i häc; t ng c êng kiõn thøc liªn ngµnh; cã ñ n ng lùc thùc hiön c«ng t c chuyªn m«n vµ nghiªn cøu khoa häc trong chuyªn ngµnh cña m nh. µo t¹o tr nh é tiõn sü ph i b o m cho nghiªn cøu sinh hoµn chønh vµ n ng cao kiõn thøc c b n; cã hióu biõt s u vò kiõn thøc chuyªn m«n; cã ñ n ng lùc tiõn hµnh éc lëp c«ng t c nghiªn cøu khoa häc vµ s ng t¹o trong c«ng t c chuyªn m«n. 2. Ph ng ph p µo t¹o tr nh é cao ¼ng, tr nh é ¹i häc ph i coi träng viöc båi d ìng ý thøc tù gi c trong häc tëp, n ng lùc tù häc, tù nghiªn cøu, ph t trión t duy s ng t¹o, rìn luyön kü n ng thùc hµnh, t¹o iòu kiön cho ng êi häc tham gia nghiªn cøu, thùc nghiöm, øng dông. Ph ng ph p µo t¹o tr nh é th¹c sü îc thùc hiön b»ng c ch phèi hîp c c h nh thøc häc tëp trªn líp víi tù häc, tù nghiªn cøu; coi träng viöc ph t huy n ng lùc thùc hµnh, n ng lùc ph t hiön, gi i quyõt nh ng vên Ò chuyªn m«n. Ph ng ph p µo t¹o tr nh é tiõn sü îc thùc hiön chñ yõu b»ng tù häc, tù nghiªn cøu d íi sù h íng dén cña nhµ gi o, nhµ khoa häc; coi träng rìn luyön thãi quen nghiªn cøu khoa häc, ph t trión t duy s ng t¹o trong ph t hiön, gi i quyõt nh ng vên Ò chuyªn m«n. iòu 41. Ch ng tr nh, gi o tr nh gi o dôc ¹i häc 1. Ch ng tr nh gi o dôc ¹i häc thó hiön môc tiªu gi o dôc ¹i häc; quy Þnh chuèn kiõn thøc, kü n ng, ph¹m vi vµ cêu tróc néi dung gi o dôc ¹i häc, ph ng ph p vµ h nh thøc µo t¹o, c ch thøc nh gi kõt qu µo t¹o èi víi mçi m«n häc, ngµnh häc, tr nh é µo t¹o cña gi o dôc ¹i häc; b o m yªu cçu liªn th«ng víi c c ch ng tr nh gi o dôc kh c. Trªn c së thèm Þnh cña Héi ång quèc gia thèm Þnh ngµnh vò ch ng tr nh gi o dôc ¹i häc, Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o quy Þnh ch ng tr nh khung cho tõng ngµnh µo t¹o èi víi tr nh é cao ¼ng, tr nh é ¹i häc bao gåm c cêu néi dung c c m«n häc, thêi gian µo t¹o, tû lö ph n bæ thêi gian µo t¹o gi a c c m«n häc, gi a lý thuyõt víi thùc hµnh, thùc tëp. C n cø vµo ch ng

14 14 tr nh khung, tr êng cao ¼ng, tr êng ¹i häc x c Þnh ch ng tr nh gi o dôc cña tr êng m nh. Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o quy Þnh vò khèi l îng kiõn thøc, kõt cêu ch ng tr nh, luën v n, luën n èi víi µo t¹o tr nh é th¹c sü, tr nh é tiõn sü. 2. Gi o tr nh gi o dôc ¹i häc cô thó hãa yªu cçu vò néi dung kiõn thøc, kü n ng quy Þnh trong ch ng tr nh gi o dôc èi víi mçi m«n häc, ngµnh häc, tr nh é µo t¹o. HiÖu tr ëng tr êng cao ¼ng, tr êng ¹i häc cã tr ch nhiöm tæ chøc biªn so¹n vµ duyöt gi o tr nh c c m«n häc Ó sö dông chýnh thøc trong tr êng trªn c së thèm Þnh cña Héi ång thèm Þnh gi o tr nh do HiÖu tr ëng thµnh lëp; b o m cã ñ gi o tr nh phôc vô gi ng d¹y, häc tëp. Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o cã tr ch nhiöm tæ chøc biªn so¹n vµ duyöt c c gi o tr nh sö dông chung cho c c tr êng cao ¼ng, tr êng ¹i häc. iòu 42. C së gi o dôc ¹i häc 1. C së gi o dôc ¹i häc bao gåm: a) Tr êng cao ¼ng µo t¹o tr nh é cao ¼ng; b) Tr êng ¹i häc µo t¹o tr nh é cao ¼ng, tr nh é ¹i häc; µo t¹o tr nh é th¹c sü, tr nh é tiõn sü khi îc Thñ t íng ChÝnh phñ giao. ViÖn nghiªn cøu khoa häc µo t¹o tr nh é tiõn sü, phèi hîp víi tr êng ¹i häc µo t¹o tr nh é th¹c sü khi îc Thñ t íng ChÝnh phñ giao. 2. C së gi o dôc ¹i häc îc giao nhiöm vô µo t¹o tr nh é tiõn sü khi b o m c c iòu kiön sau y: a) Cã éi ngò gi o s, phã gi o s, tiõn sü ñ sè l îng, cã kh n ng x y dùng, thùc hiön ch ng tr nh µo t¹o vµ tæ chøc héi ång nh gi luën n; b) Cã c së vët chêt, trang thiõt bþ b o m p øng yªu cçu µo t¹o tr nh é tiõn sü; c) Cã kinh nghiöm trong c«ng t c nghiªn cøu khoa häc; thùc hiön nh ng nhiöm vô nghiªn cøu thuéc Ò tµi khoa häc trong c c ch ng tr nh khoa häc cêp nhµ n íc; cã kinh nghiöm trong µo t¹o, båi d ìng nh ng ng êi lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc. 3. M«h nh tæ chøc cô thó cña c c lo¹i tr êng ¹i häc do ChÝnh phñ quy Þnh. iòu 43. V n b»ng gi o dôc ¹i häc 1. Sinh viªn häc hõt ch ng tr nh cao ¼ng, cã ñ iòu kiön th îc dù thi vµ nõu ¹t yªu cçu theo quy Þnh cña Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o th îc HiÖu tr ëng tr êng cao ¼ng hoæc tr êng ¹i häc cêp b»ng tèt nghiöp cao ¼ng. 2. Sinh viªn häc hõt ch ng tr nh ¹i häc, cã ñ iòu kiön th îc dù thi hoæc b o vö å n, khãa luën tèt nghiöp vµ nõu ¹t yªu cçu theo quy Þnh cña Bé

15 15 tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o th îc HiÖu tr ëng tr êng ¹i häc cêp b»ng tèt nghiöp ¹i häc. B»ng tèt nghiöp ¹i häc cña ngµnh kü thuët îc gäi lµ b»ng kü s ; cña ngµnh kiõn tróc lµ b»ng kiõn tróc s ; cña ngµnh y, d îc lµ b»ng b c sü, b»ng d îc sü, b»ng cö nh n; cña c c ngµnh khoa häc c b n, s ph¹m, luët, kinh tõ lµ b»ng cö nh n; èi víi c c ngµnh cßn l¹i lµ b»ng tèt nghiöp ¹i häc. 3. Häc viªn hoµn thµnh ch ng tr nh µo t¹o th¹c sü, cã ñ iòu kiön th îc b o vö luën v n vµ nõu ¹t yªu cçu theo quy Þnh cña Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o th îc HiÖu tr ëng tr êng ¹i häc cêp b»ng th¹c sü. 4. Nghiªn cøu sinh hoµn thµnh ch ng tr nh µo t¹o tiõn sü, cã ñ iòu kiön th îc b o vö luën n vµ nõu ¹t yªu cçu theo quy Þnh cña Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o th îc HiÖu tr ëng tr êng ¹i häc, ViÖn tr ëng viön nghiªn cøu khoa häc cêp b»ng tiõn sü. 5. Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o quy Þnh tr ch nhiöm vµ thèm quyòn cêp v n b»ng cña c së gi o dôc ¹i häc trong n íc quy Þnh t¹i kho n 1 iòu 42 cña LuËt nµy khi liªn kõt µo t¹o víi c së gi o dôc ¹i häc n íc ngoµi. 6. Thñ t íng ChÝnh phñ quy Þnh v n b»ng tèt nghiöp t ng ng tr nh é th¹c sü, tr nh é tiõn sü cña mét sè ngµnh chuyªn m«n Æc biöt. Môc 5 gi o dôc th êng xuyªn iòu 44. Gi o dôc th êng xuyªn Gi o dôc th êng xuyªn gióp mäi ng êi võa lµm võa häc, häc liªn tôc, häc suèt êi nh»m hoµn thiön nh n c ch, më réng hióu biõt, n ng cao tr nh é häc vên, chuyªn m«n, nghiöp vô Ó c i thiön chêt l îng cuéc sèng, t m viöc lµm, tù t¹o viöc lµm vµ thých nghi víi êi sèng x héi. Nhµ n íc cã chýnh s ch ph t trión gi o dôc th êng xuyªn, thùc hiön gi o dôc cho mäi ng êi, x y dùng x héi häc tëp. iòu 45. Yªu cçu vò ch ng tr nh, néi dung, ph ng ph p gi o dôc th êng xuyªn 1. Néi dung gi o dôc th êng xuyªn îc thó hiön trong c c ch ng tr nh sau y: a) Ch ng tr nh xãa mï ch vµ gi o dôc tiõp tôc sau khi biõt ch ; b) Ch ng tr nh gi o dôc p øng yªu cçu cña ng êi häc; cëp nhët kiõn thøc, kü n ng, chuyón giao c«ng nghö; c) Ch ng tr nh µo t¹o, båi d ìng vµ n ng cao tr nh é vò chuyªn m«n, nghiöp vô; d) Ch ng tr nh gi o dôc Ó lêy v n b»ng cña hö thèng gi o dôc quèc d n.

16 16 2. C c h nh thøc thùc hiön ch ng tr nh gi o dôc th êng xuyªn Ó lêy v n b»ng cña hö thèng gi o dôc quèc d n bao gåm: a) Võa lµm võa häc; b) Häc tõ xa; c) Tù häc cã h íng dén. 3. Néi dung gi o dôc cña c c ch ng tr nh quy Þnh t¹i c c ióm a, b vµ c kho n 1 iòu nµy ph i b o m týnh thiõt thùc, gióp ng êi häc n ng cao kh n ng lao éng, s n xuêt, c«ng t c vµ chêt l îng cuéc sèng. Néi dung gi o dôc cña ch ng tr nh gi o dôc quy Þnh t¹i ióm d kho n 1 iòu nµy ph i b o m c c yªu cçu vò néi dung cña ch ng tr nh gi o dôc cïng cêp häc, tr nh é µo t¹o quy Þnh t¹i c c iòu 29, 35 vµ 41 cña LuËt nµy. 4. Ph ng ph p gi o dôc th êng xuyªn ph i ph t huy vai trß chñ éng, khai th c kinh nghiöm cña ng êi häc, coi träng viöc båi d ìng n ng lùc tù häc, sö dông ph ng tiön hiön ¹i vµ c«ng nghö th«ng tin Ó n ng cao chêt l îng, hiöu qu d¹y vµ häc. 5. Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o, Thñ tr ëng c quan qu n lý nhµ n íc vò d¹y nghò theo thèm quyòn quy Þnh cô thó vò ch ng tr nh, gi o tr nh, s ch gi o khoa, tµi liöu gi o dôc th êng xuyªn. iòu 46. C së gi o dôc th êng xuyªn 1. C së gi o dôc th êng xuyªn bao gåm: a) Trung t m gi o dôc th êng xuyªn îc tæ chøc t¹i cêp tønh vµ cêp huyön; b) Trung t m häc tëp céng ång îc tæ chøc t¹i x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ cêp x ). 2. Ch ng tr nh gi o dôc th êng xuyªn cßn îc thùc hiön t¹i c c c së gi o dôc phæ th«ng, c së gi o dôc nghò nghiöp, c së gi o dôc ¹i häc vµ th«ng qua c c ph ng tiön truyòn th«ng ¹i chóng. 3. Trung t m gi o dôc th êng xuyªn thùc hiön c c ch ng tr nh gi o dôc th êng xuyªn quy Þnh t¹i kho n 1 iòu 45 cña LuËt nµy, kh«ng thùc hiön c c ch ng tr nh gi o dôc Ó lêy b»ng tèt nghiöp trung cêp, b»ng tèt nghiöp cao ¼ng, b»ng tèt nghiöp ¹i häc. Trung t m häc tëp céng ång thùc hiön c c ch ng tr nh gi o dôc quy Þnh t¹i ióm a vµ ióm b kho n 1 iòu 45 cña LuËt nµy. 4. C së gi o dôc phæ th«ng, c së gi o dôc nghò nghiöp, c së gi o dôc ¹i häc khi thùc hiön c c ch ng tr nh gi o dôc th êng xuyªn ph i b o m nhiöm vô µo t¹o cña m nh, chø thùc hiön ch ng tr nh gi o dôc quy Þnh t¹i ióm d kho n 1 iòu 45 cña LuËt nµy khi îc c quan qu n lý nhµ n íc vò gi o dôc cã thèm quyòn cho phðp. C së gi o dôc ¹i häc khi thùc hiön ch ng tr nh gi o dôc th êng xuyªn lêy b»ng tèt nghiöp cao ¼ng, b»ng tèt nghiöp ¹i häc chø îc liªn kõt víi c së gi o dôc t¹i Þa ph ng lµ tr êng ¹i häc, tr êng cao ¼ng, tr êng trung cêp, trung t m gi o dôc th êng xuyªn cêp tønh víi iòu kiön c së

17 17 gi o dôc t¹i Þa ph ng b o m c c yªu cçu vò c së vët chêt, thiõt bþ vµ c n bé qu n lý cho viöc µo t¹o tr nh é cao ¼ng, tr nh é ¹i häc. iòu 47. V n b»ng, chøng chø gi o dôc th êng xuyªn 1. Häc viªn häc hõt ch ng tr nh trung häc c së cã ñ iòu kiön theo quy Þnh cña Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o th îc cêp b»ng tèt nghiöp trung häc c së. Trõ tr êng hîp häc viªn häc hõt ch ng tr nh trung häc c së quy Þnh t¹i kho n nµy, häc viªn theo häc ch ng tr nh gi o dôc quy Þnh t¹i ióm d kho n 1 iòu 45 cña LuËt nµy nõu cã ñ c c iòu kiön sau y th îc dù thi, nõu ¹t yªu cçu th îc cêp b»ng tèt nghiöp: a) ng ký t¹i mét c së gi o dôc cã thèm quyòn µo t¹o ë cêp häc vµ tr nh é t ng øng; b) Häc hõt ch ng tr nh, thùc hiön ñ c c yªu cçu vò kióm tra kõt qu häc tëp trong ch ng tr nh vµ îc c së gi o dôc n i ng ký x c nhën ñ iòu kiön dù thi theo quy Þnh cña Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o. ThÈm quyòn cêp v n b»ng gi o dôc th êng xuyªn îc quy Þnh nh thèm quyòn cêp v n b»ng gi o dôc quy Þnh t¹i c c iòu 31, 37 vµ 43 cña LuËt nµy. 2. Häc viªn häc hõt ch ng tr nh gi o dôc quy Þnh t¹i c c ióm a, b vµ c kho n 1 iòu 45 cña LuËt nµy, nõu cã ñ iòu kiön theo quy Þnh cña Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o th îc dù kióm tra, nõu ¹t yªu cçu th îc cêp chøng chø gi o dôc th êng xuyªn. Gi m èc trung t m gi o dôc th êng xuyªn cêp chøng chø gi o dôc th êng xuyªn. Ch ng III nhµ tr êng vµ c së gi o dôc kh c Môc 1 Tæ chøc, ho¹t éng cña nhµ tr êng iòu 48. Nhµ tr êng trong hö thèng gi o dôc quèc d n 1. Nhµ tr êng trong hö thèng gi o dôc quèc d n îc tæ chøc theo c c lo¹i h nh sau y: a) Tr êng c«ng lëp do Nhµ n íc thµnh lëp, Çu t x y dùng c së vët chêt, b o m kinh phý cho c c nhiöm vô chi th êng xuyªn; b) Tr êng d n lëp do céng ång d n c ë c së thµnh lëp, Çu t x y dùng c së vët chêt vµ b o m kinh phý ho¹t éng; c) Tr êng t thôc do c c tæ chøc x héi, tæ chøc x héi - nghò nghiöp, tæ chøc kinh tõ hoæc c nh n thµnh lëp, Çu t x y dùng c së vët chêt vµ b o m kinh phý ho¹t éng b»ng vèn ngoµi ng n s ch nhµ n íc.

18 18 2. Nhµ tr êng trong hö thèng gi o dôc quèc d n thuéc mäi lo¹i h nh Òu îc thµnh lëp theo quy ho¹ch, kõ ho¹ch cña Nhµ n íc nh»m ph t trión sù nghiöp gi o dôc. Nhµ n íc t¹o iòu kiön Ó tr êng c«ng lëp gi vai trß nßng cèt trong hö thèng gi o dôc quèc d n. iòu kiön, thñ tôc vµ thèm quyòn thµnh lëp hoæc cho phðp thµnh lëp nhµ tr êng îc quy Þnh t¹i iòu 50 vµ iòu 51 cña LuËt nµy. iòu 49. Tr êng cña c quan nhµ n íc, tæ chøc chýnh trþ, tæ chøc chýnh trþ - x héi, lùc l îng vò trang nh n d n 1. Tr êng cña c quan nhµ n íc, tæ chøc chýnh trþ, tæ chøc chýnh trþ - x héi cã nhiöm vô µo t¹o, båi d ìng c n bé, c«ng chøc. Tr êng cña lùc l îng vò trang nh n d n cã nhiöm vô µo t¹o, båi d ìng sü quan, h¹ sü quan, qu n nh n chuyªn nghiöp vµ c«ng nh n quèc phßng; båi d ìng c n bé l nh ¹o, c n bé qu n lý nhµ n íc vò nhiöm vô vµ kiõn thøc quèc phßng, an ninh. 2. ChÝnh phñ quy Þnh cô thó vò tr êng cña c quan nhµ n íc, tæ chøc chýnh trþ, tæ chøc chýnh trþ - x héi, lùc l îng vò trang nh n d n. iòu 50. Thµnh lëp nhµ tr êng 1. iòu kiön thµnh lëp nhµ tr êng bao gåm: a) Cã éi ngò c n bé qu n lý vµ nhµ gi o ñ vò sè l îng vµ ång bé vò c cêu, ¹t tiªu chuèn vò phèm chêt vµ tr nh é µo t¹o, b o m thùc hiön môc tiªu, ch ng tr nh gi o dôc; b) Cã tr êng së, thiõt bþ vµ tµi chýnh b o m p øng yªu cçu ho¹t éng cña nhµ tr êng. 2. Ng êi cã thèm quyòn quy Þnh t¹i iòu 51 cña LuËt nµy, c n cø nhu cçu ph t trión gi o dôc, ra quyõt Þnh thµnh lëp èi víi tr êng c«ng lëp hoæc quyõt Þnh cho phðp thµnh lëp èi víi tr êng d n lëp, tr êng t thôc. iòu 51. ThÈm quyòn thµnh lëp hoæc cho phðp thµnh lëp, nh chø ho¹t éng, s p nhëp, chia, t ch, gi i thó nhµ tr êng 1. ThÈm quyòn thµnh lëp tr êng c«ng lëp vµ cho phðp thµnh lëp tr êng d n lëp, tr êng t thôc îc quy Þnh nh sau: a) Chñ tþch Uû ban nh n d n cêp huyön quyõt Þnh èi víi tr êng mçm non, tr êng méu gi o, tr êng tióu häc, tr êng trung häc c së, tr êng phæ th«ng d n téc b n tró; b) Chñ tþch Uû ban nh n d n cêp tønh quyõt Þnh èi víi tr êng trung häc phæ th«ng, tr êng phæ th«ng d n téc néi tró, tr êng trung cêp thuéc tønh; c) Bé tr ëng, Thñ tr ëng c quan ngang bé quyõt Þnh èi víi tr êng trung cêp trùc thuéc; d) Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o quyõt Þnh èi víi tr êng cao ¼ng, tr êng dù bþ ¹i häc; Thñ tr ëng c quan qu n lý nhµ n íc vò d¹y nghò quyõt Þnh èi víi tr êng cao ¼ng nghò;

19 19 ) Thñ t íng ChÝnh phñ quyõt Þnh èi víi tr êng ¹i häc. 2. Ng êi cã thèm quyòn thµnh lëp hoæc cho phðp thµnh lëp th cã thèm quyòn nh chø ho¹t éng, s p nhëp, chia, t ch, gi i thó nhµ tr êng. Thñ t íng ChÝnh phñ quy Þnh cô thó vò thñ tôc thµnh lëp, nh chø ho¹t éng, s p nhëp, chia, t ch, gi i thó tr êng ¹i häc. Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o, Thñ tr ëng c quan qu n lý nhµ n íc vò d¹y nghò theo thèm quyòn quy Þnh thñ tôc thµnh lëp, nh chø ho¹t éng, s p nhëp, chia, t ch, gi i thó tr êng ë c c cêp häc kh c. iòu 52. iòu lö nhµ tr êng 1. Nhµ tr êng îc tæ chøc vµ ho¹t éng theo quy Þnh cña LuËt nµy vµ iòu lö nhµ tr êng. 2. iòu lö nhµ tr êng ph i cã nh ng néi dung chñ yõu sau y: a) NhiÖm vô vµ quyòn h¹n cña nhµ tr êng; b) Tæ chøc c c ho¹t éng gi o dôc trong nhµ tr êng; c) NhiÖm vô vµ quyòn cña nhµ gi o; d) NhiÖm vô vµ quyòn cña ng êi häc; ) Tæ chøc vµ qu n lý nhµ tr êng; e) Tµi chýnh vµ tµi s n cña nhµ tr êng; g) Quan hö gi a nhµ tr êng, gia nh vµ x héi. 3. Thñ t íng ChÝnh phñ ban hµnh iòu lö tr êng ¹i häc; Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o, Thñ tr ëng c quan qu n lý nhµ n íc vò d¹y nghò ban hµnh iòu lö nhµ tr êng ë c c cêp häc kh c theo thèm quyòn. iòu 53. Héi ång tr êng 1. Héi ång tr êng èi víi tr êng c«ng lëp, héi ång qu n trþ èi víi tr êng d n lëp, tr êng t thôc (sau y gäi chung lµ héi ång tr êng) lµ tæ chøc chþu tr ch nhiöm quyõt Þnh vò ph ng h íng ho¹t éng cña nhµ tr êng, huy éng vµ gi m s t viöc sö dông c c nguån lùc dµnh cho nhµ tr êng, g¾n nhµ tr êng víi céng ång vµ x héi, b o m thùc hiön môc tiªu gi o dôc. 2. Héi ång tr êng cã c c nhiöm vô sau y: a) QuyÕt nghþ vò môc tiªu, chiõn l îc, c c dù n vµ kõ ho¹ch ph t trión cña nhµ tr êng; b) QuyÕt nghþ vò quy chõ hoæc söa æi, bæ sung quy chõ tæ chøc vµ ho¹t éng cña nhµ tr êng Ó tr nh cêp cã thèm quyòn phª duyöt; c) QuyÕt nghþ vò chñ tr ng sö dông tµi chýnh, tµi s n cña nhµ tr êng; d) Gi m s t viöc thùc hiön c c nghþ quyõt cña héi ång tr êng, viöc thùc hiön quy chõ d n chñ trong c c ho¹t éng cña nhµ tr êng. 3. Thñ tôc thµnh lëp, c cêu tæ chøc, quyòn h¹n vµ nhiöm vô cô thó cña héi ång tr êng îc quy Þnh trong iòu lö nhµ tr êng.

20 20 iòu 54. HiÖu tr ëng 1. HiÖu tr ëng lµ ng êi chþu tr ch nhiöm qu n lý c c ho¹t éng cña nhµ tr êng, do c quan nhµ n íc cã thèm quyòn bæ nhiöm, c«ng nhën. 2. HiÖu tr ëng c c tr êng thuéc hö thèng gi o dôc quèc d n ph i îc µo t¹o, båi d ìng vò nghiöp vô qu n lý tr êng häc. 3. Tiªu chuèn, nhiöm vô vµ quyòn h¹n cña HiÖu tr ëng; thñ tôc bæ nhiöm, c«ng nhën HiÖu tr ëng tr êng ¹i häc do Thñ t íng ChÝnh phñ quy Þnh; èi víi c c tr êng ë c c cêp häc kh c do Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o quy Þnh; èi víi c së d¹y nghò do Thñ tr ëng c quan qu n lý nhµ n íc vò d¹y nghò quy Þnh. iòu 55. Héi ång t vên trong nhµ tr êng Héi ång t vên trong nhµ tr êng do HiÖu tr ëng thµnh lëp Ó lêy ý kiõn cña c n bé qu n lý, nhµ gi o, ¹i diön c c tæ chøc trong nhµ tr êng nh»m thùc hiön mét sè nhiöm vô thuéc tr ch nhiöm vµ quyòn h¹n cña HiÖu tr ëng. Tæ chøc vµ ho¹t éng cña c c héi ång t vên îc quy Þnh trong iòu lö nhµ tr êng. iòu 56. Tæ chøc ng trong nhµ tr êng Tæ chøc ng Céng s n ViÖt Nam trong nhµ tr êng l nh ¹o nhµ tr êng vµ ho¹t éng trong khu«n khæ HiÕn ph p vµ ph p luët. iòu 57. oµn thó, tæ chøc x héi trong nhµ tr êng oµn thó, tæ chøc x héi trong nhµ tr êng ho¹t éng theo quy Þnh cña ph p luët vµ cã tr ch nhiöm gãp phçn thùc hiön môc tiªu gi o dôc theo quy Þnh cña LuËt nµy. Môc 2 NhiÖm vô vµ quyòn h¹n cña nhµ tr êng iòu 58. NhiÖm vô vµ quyòn h¹n cña nhµ tr êng Nhµ tr êng cã nh ng nhiöm vô vµ quyòn h¹n sau y: 1. Tæ chøc gi ng d¹y, häc tëp vµ c c ho¹t éng gi o dôc kh c theo môc tiªu, ch ng tr nh gi o dôc; x c nhën hoæc cêp v n b»ng, chøng chø theo thèm quyòn; 2. TuyÓn dông, qu n lý nhµ gi o, c n bé, nh n viªn; tham gia vµo qu tr nh iòu éng cña c quan qu n lý nhµ n íc cã thèm quyòn èi víi nhµ gi o, c n bé, nh n viªn; 3. TuyÓn sinh vµ qu n lý ng êi häc; 4. Huy éng, qu n lý, sö dông c c nguån lùc theo quy Þnh cña ph p luët; 5. X y dùng c së vët chêt kü thuët theo yªu cçu chuèn hãa, hiön ¹i hãa;

21 21 dôc; 6. Phèi hîp víi gia nh ng êi häc, tæ chøc, c nh n trong ho¹t éng gi o 7. Tæ chøc cho nhµ gi o, c n bé, nh n viªn vµ ng êi häc tham gia c c ho¹t éng x héi; 8. Tù nh gi chêt l îng gi o dôc vµ chþu sù kióm Þnh chêt l îng gi o dôc cña c quan cã thèm quyòn kióm Þnh chêt l îng gi o dôc; 9. C c nhiöm vô vµ quyòn h¹n kh c theo quy Þnh cña ph p luët. iòu 59. NhiÖm vô vµ quyòn h¹n cña tr êng trung cêp, tr êng cao ¼ng, tr êng ¹i häc trong nghiªn cøu khoa häc, phôc vô x héi 1. Tr êng trung cêp, tr êng cao ¼ng, tr êng ¹i häc thùc hiön nh ng nhiöm vô vµ quyòn h¹n quy Þnh t¹i iòu 58 cña LuËt nµy, ång thêi cã c c nhiöm vô sau y: a) Nghiªn cøu khoa häc; øng dông, ph t trión vµ chuyón giao c«ng nghö; tham gia gi i quyõt nh ng vên Ò vò kinh tõ - x héi cña Þa ph ng vµ Êt n íc; b) Thùc hiön dþch vô khoa häc, s n xuêt kinh doanh theo quy Þnh cña ph p luët. 2. Khi thùc hiön c c nhiöm vô quy Þnh t¹i kho n 1 iòu nµy, tr êng trung cêp, tr êng cao ¼ng, tr êng ¹i häc cã nh ng quyòn h¹n sau y: a) îc Nhµ n íc giao hoæc cho thuª Êt, giao hoæc cho thuª c së vët chêt; îc miôn, gi m thuõ, vay týn dông theo quy Þnh cña ph p luët; b) Liªn kõt víi c c tæ chøc kinh tõ, gi o dôc, v n hãa, thó dôc, thó thao, y tõ, nghiªn cøu khoa häc nh»m n ng cao chêt l îng gi o dôc, g¾n µo t¹o víi sö dông, phôc vô sù nghiöp ph t trión kinh tõ - x héi, bæ sung nguån tµi chýnh cho nhµ tr êng; c) Sö dông nguån thu tõ ho¹t éng kinh tõ Ó Çu t x y dùng c së vët chêt cña nhµ tr êng, më réng s n xuêt, kinh doanh vµ chi cho c c ho¹t éng gi o dôc theo quy Þnh cña ph p luët. iòu 60. QuyÒn tù chñ vµ tù chþu tr ch nhiöm cña tr êng trung cêp, tr êng cao ¼ng, tr êng ¹i häc Tr êng trung cêp, tr êng cao ¼ng, tr êng ¹i häc îc quyòn tù chñ vµ tù chþu tr ch nhiöm theo quy Þnh cña ph p luët vµ theo iòu lö nhµ tr êng trong c c ho¹t éng sau y: 1. X y dùng ch ng tr nh, gi o tr nh, kõ ho¹ch gi ng d¹y, häc tëp èi víi c c ngµnh nghò îc phðp µo t¹o; 2. X y dùng chø tiªu tuyón sinh, tæ chøc tuyón sinh, tæ chøc qu tr nh µo t¹o, c«ng nhën tèt nghiöp vµ cêp v n b»ng; 3. Tæ chøc bé m y nhµ tr êng; tuyón dông, qu n lý, sö dông, i ngé nhµ gi o, c n bé, nh n viªn; 4. Huy éng, qu n lý, sö dông c c nguån lùc;

22 22 5. Hîp t c víi c c tæ chøc kinh tõ, gi o dôc, v n hãa, thó dôc, thó thao, y tõ, nghiªn cøu khoa häc trong n íc vµ n íc ngoµi theo quy Þnh cña ChÝnh phñ. Môc 3 C c lo¹i tr êng chuyªn biöt iòu 61. Tr êng phæ th«ng d n téc néi tró, tr êng phæ th«ng d n téc b n tró, tr êng dù bþ ¹i häc 1. Nhµ n íc thµnh lëp tr êng phæ th«ng d n téc néi tró, tr êng phæ th«ng d n téc b n tró, tr êng dù bþ ¹i häc cho con em d n téc thióu sè, con em gia nh c c d n téc Þnh c l u dµi t¹i vïng cã iòu kiön kinh tõ - x héi Æc biöt khã kh n nh»m gãp phçn t¹o nguån µo t¹o c n bé cho c c vïng nµy. 2. Tr êng phæ th«ng d n téc néi tró, tr êng phæ th«ng d n téc b n tró, tr êng dù bþ ¹i häc îc u tiªn bè trý gi o viªn, c së vët chêt, thiõt bþ vµ ng n s ch. iòu 62. Tr êng chuyªn, tr êng n ng khiõu 1. Tr êng chuyªn îc thµnh lëp ë cêp trung häc phæ th«ng dµnh cho nh ng häc sinh ¹t kõt qu xuêt s¾c trong häc tëp nh»m ph t trión n ng khiõu cña c c em vò mét sè m«n häc trªn c së b o m gi o dôc phæ th«ng toµn diön. Tr êng n ng khiõu nghö thuët, thó dôc, thó thao îc thµnh lëp nh»m ph t trión tµi n ng cña häc sinh trong c c lünh vùc nµy. 2. Nhµ n íc u tiªn bè trý gi o viªn, c së vët chêt, thiõt bþ vµ ng n s ch cho c c tr êng chuyªn, tr êng n ng khiõu do Nhµ n íc thµnh lëp; cã chýnh s ch u i èi víi c c tr êng n ng khiõu do tæ chøc, c nh n thµnh lëp. 3. Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o phèi hîp víi Bé tr ëng, Thñ tr ëng c quan ngang bé cã liªn quan quyõt Þnh ban hµnh ch ng tr nh gi o dôc, quy chõ tæ chøc cho tr êng chuyªn, tr êng n ng khiõu. iòu 63. Tr êng, líp dµnh cho ng êi tµn tët, khuyõt tët 1. Nhµ n íc thµnh lëp vµ khuyõn khých tæ chøc, c nh n thµnh lëp tr êng, líp dµnh cho ng êi tµn tët, khuyõt tët nh»m gióp c c èi t îng nµy phôc håi chøc n ng, häc v n hãa, häc nghò, hßa nhëp víi céng ång. 2. Nhµ n íc u tiªn bè trý gi o viªn, c së vët chêt, thiõt bþ vµ ng n s ch cho c c tr êng, líp dµnh cho ng êi tµn tët, khuyõt tët do Nhµ n íc thµnh lëp; cã chýnh s ch u i èi víi c c tr êng, líp dµnh cho ng êi tµn tët, khuyõt tët do tæ chøc, c nh n thµnh lëp.

23 23 iòu 64. Tr êng gi o d ìng 1. Tr êng gi o d ìng cã nhiöm vô gi o dôc ng êi ch a thµnh niªn vi ph¹m ph p luët Ó c c èi t îng nµy rìn luyön, ph t trión lµnh m¹nh, trë thµnh ng êi l ng thiön, cã kh n ng t i hßa nhëp vµo êi sèng x héi. 2. Bé tr ëng Bé C«ng an cã tr ch nhiöm phèi hîp víi Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o, Bé tr ëng Bé Lao éng - Th ng binh vµ X héi quy Þnh ch ng tr nh gi o dôc cho tr êng gi o d ìng. Môc 4 chýnh s ch èi víi tr êng d n lëp, tr êng t thôc iòu 65. NhiÖm vô vµ quyòn h¹n cña tr êng d n lëp, tr êng t thôc 1. Tr êng d n lëp, tr êng t thôc cã nhiöm vô vµ quyòn h¹n nh tr êng c«ng lëp trong viöc thùc hiön môc tiªu, néi dung, ch ng tr nh, ph ng ph p gi o dôc vµ c c quy Þnh liªn quan Õn tuyón sinh, gi ng d¹y, häc tëp, thi cö, kióm tra, c«ng nhën tèt nghiöp, cêp v n b»ng, chøng chø. 2. Tr êng d n lëp, tr êng t thôc tù chñ vµ tù chþu tr ch nhiöm vò quy ho¹ch, kõ ho¹ch ph t trión nhµ tr êng, tæ chøc c c ho¹t éng gi o dôc, x y dùng vµ ph t trión éi ngò nhµ gi o, huy éng, sö dông vµ qu n lý c c nguån lùc Ó thùc hiön môc tiªu gi o dôc. 3. V n b»ng, chøng chø do tr êng d n lëp, tr êng t thôc, tr êng c«ng lëp cêp cã gi trþ ph p lý nh nhau. 4. Tr êng d n lëp, tr êng t thôc chþu sù qu n lý cña c quan qu n lý nhµ n íc vò gi o dôc theo quy Þnh cña ChÝnh phñ. iòu 66. ChÕ é tµi chýnh 1. Tr êng d n lëp, tr êng t thôc ho¹t éng theo nguyªn t¾c tù chñ vò tµi chýnh, tù c n èi thu chi, thùc hiön c c quy Þnh cña ph p luët vò chõ é kõ to n, kióm to n. 2. Thu nhëp cña tr êng d n lëp, tr êng t thôc îc dïng Ó chi cho c c ho¹t éng cçn thiõt cña nhµ tr êng, thùc hiön nghüa vô èi víi ng n s ch nhµ n íc, thiõt lëp quü Çu t ph t trión vµ c c quü kh c cña nhµ tr êng. Thu nhëp cßn l¹i îc ph n chia cho c c thµnh viªn gãp vèn theo tû lö vèn gãp. 3. Tr êng d n lëp, tr êng t thôc thùc hiön chõ é c«ng khai tµi chýnh vµ cã tr ch nhiöm b o c o ho¹t éng tµi chýnh h»ng n m cho c quan qu n lý gi o dôc vµ c quan tµi chýnh cã thèm quyòn ë Þa ph ng. iòu 67. QuyÒn së h u tµi s n, rót vèn vµ chuyón nh îng vèn Tµi s n, tµi chýnh cña tr êng d n lëp thuéc së h u tëp thó cña céng ång d n c ë c së; tµi s n, tµi chýnh cña tr êng t thôc thuéc së h u cña c c thµnh

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th II V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th ng 11 n m 2013 HéI ång XUÊT B N L HåNG ANH Chñ tþch Héi ång INH THÕ HUYNH

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si phßng thi sè: 1 1 CH0001 Hoµng B o An 10.04.1993 Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 2 CH0002 L ng ThÞ An 06.05.1995 L¹ng S n N DT KV1 3 CH0003 Ph¹m ThÞ An 24.06.1974 Th i Nguyªn N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 4 CH0004

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx . Häc viön Ng n hµng Phßng µo T¹o Häc Kú 1 - N m Häc 17-18 XÐt iòu kiön tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng H VHVL - KÕ to n (LTD11TKT) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 5.00 MÉu In D7080B1 Trang

Chi tiết hơn

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte Trao æi nghiöp vô X héi häc sè 1 (77), 2002 67 Vò Hµo Quang 1. Nh ng yõu tè x héi nh h ëng tíi t duy x héi häc cña A. Comte A. Comte îc coi lµ ng êi s ng lëp ra ngµnh x héi häc. ng còng lµ nhµ thùc chøng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/

¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/ ¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/12) (DHD.D310101) - Ngµnh: Kinh tõ 1 Lª ThÞ Anh µo 08/05/94 26159 A 2 7.25

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

B ng tæng hîp sinh viªn kho îc cêp häc bæng k I N m häc (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M S

B ng tæng hîp sinh viªn kho îc cêp häc bæng k I N m häc (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M S B ng tæng hîp sinh viªn kho 54-58 îc cêp häc bæng k I N m häc 2013-2014 (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M SV Líp Số tiền Sè TK 1 ç V n D ng 535354 54CB1 2,825,000

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc PhÇn I - më Çu i c së khoa häc cña Ò tµi Trong ch ng tr nh THPT, ë bêt k khèi líp nµo, ch ng phçn nµo còng Òu cã lo¹i bµi tëp: t m gi trþ cùc ¹i hay cùc tióu cña ¹i l îng khi ¹i l îng thay æi (bµi to n

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VK Dang TT - Tap 46

Microsoft Word - VK Dang TT - Tap 46 ng Céng s n ViÖt Nam V n kiön ng toµn tëp tëp 46 1985 Nhµ xuêt b n chýnh trþ quèc gia hµ néi - 2006 3 4 V n kiön ng toµn tëp Þnh, th«ng tri... cña Bé ChÝnh trþ, Ban BÝ th... MÆc dï chóng t«i cã nhiòu cè

Chi tiết hơn

Annual report V 2004.qxd

Annual report V 2004.qxd Military Bank 2 3 Military Bank Annual report Néi dung / contents Giíi thiöu chung vò ng n hµng Background Sè liöu tµi chýnh giai o¹n 1994-2004 Financial highlight from 1994-2004 M«h nh tæ chøc Organizational

Chi tiết hơn

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c« tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«ng nhën kióu Road vehicles - Rear view mirrors of motorcycles

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi B ng ióm Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Líp QU N Lý HCNN Vµ QL NGµNH G

Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi B ng ióm Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Líp QU N Lý HCNN Vµ QL NGµNH G Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc 1 1001 Bïi ThÞ An 10-10-1994 N 6.5 ¹t GD MÇm non-a 2 1002 Cï ThÞ L u An 15-10-1996 VËt lý-a

Chi tiết hơn

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA Ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA Ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th II V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA Ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th ng 11 n m 2013 HéI ång XUÊT B N L HåNG ANH Chñ tþch Héi ång INH THÕ HUYNH

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC INH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC THÁNG 5/ MÔN THI: TOÁN INH TẾ (Thời gian làm bài: 8 phút) BYDecisin s Blg:

Chi tiết hơn

Marketing du lich-lythuyet

Marketing du lich-lythuyet Ch ng I Lý luën chung vò Marketing - Mix trong du lịch 1. Mét sè kh i niöm chung vò hö thèng Marketing trong DL: 1.1. Marketing trong DL: Víi nòn kinh tõ thþ tr êng hiön nay, sù c¹nh tranh ngµy cµng trë

Chi tiết hơn

Huongdan Thu tuc Chuan bi va Thuc hien Du an ADB tai Viet Nam

Huongdan Thu tuc Chuan bi va Thuc hien Du an ADB tai Viet Nam HTKT sè 3476-VIE 3 Lêi nãi Çu Nh»m hç trî cho c«ng cuéc c i c ch nòn kinh tõ vµ x héi cña ViÖt Nam, týnh Õn cuèi n m 2001, céng ång c c nhµ tµi trî quèc tõ cam kõt tµi trî hç trî ph t trión chýnh thøc

Chi tiết hơn