ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -"

Bản ghi

1 ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t îc. p øng yªu cçu b o m th«ng tin phôc vô c«ng t c qu n lý, x y dùng qui ho¹ch, kõ ho¹ch vµ phôc vô cho viöc nh gi t nh h nh thùc hiön kõ ho¹ch, môc tiªu cña Þa ph ng Ò ra, Thèng kª tønh tõng b íc æi míi n ng cao chêt l îng c«ng t c b o c o vµ iòu tra thèng kª Ó tõ ã t ng c êng chêt l îng th«ng tin trong t nh h nh míi. C c s n phèm th«ng tin thèng kª nh ng n m gçn y còng a d¹ng h n, tëp trung chñ yõu lµ: + Trªn c së thùc hiön kõ ho¹ch th«ng tin hµng n m do Tæng côc Thèng kª giao, trong ã cã c c cuéc iòu tra th êng xuyªn, iòu tra Þnh kú vµ c c cuéc tæng iòu tra; sau b íc thu thëp th«ng tin, xö lý vµ tæng hîp kõt qu iòu tra. Sè liöu îc cung cêp cho c c cêp, c c ngµnh ë Þa ph ng. KÕt qu nhiòu cuéc iòu tra do ngµnh thèng kª cung cêp cã t c dông tých cùc trong viöc l nh ¹o, chø ¹o iòu hµnh kþp thêi trong qu tr nh ph t trión kinh tõ - x héi cña Þa ph ng. Cô thó lµ c c cuéc iòu tra Þnh kú hµng n m nh : iòu tra DT - NS - SL c y trång hµng n m vô «ng xu n vµ vô mïa; iòu tra doanh nghiöp 1/3; iòu tra biõn éng d n sè 1/4 vµ iòu tra lao éng viöc lµm 1/7; iòu tra c së kinh tõ c thó 1/10..., c c cuéc iòu tra Þnh kú 2 n m lµ: iòu tra c së kinh tõ vµ hµnh chýnh sù nghiöp, iòu tra møc sèng d n c (kinh tõ hé gia nh); c c cuéc tæng iòu tra n«ng th«n n«ng nghiöp (5 n m 1 lçn), tæng iòu tra d n sè vµ nhµ ë (10 n m 1 lçn). + Niªn gi m Thèng kª (cêp tønh) îc xuêt b n vµ ph t hµnh hµng n m bao gåm c Niªn gi m Thèng kª tãm t¾t vµ Niªn gi m Thèng kª chýnh thøc. Hµng n m mæc dï Tæng côc Thèng kª cho phðp xuêt b n Niªn gi m Thèng kª víi sè liöu n m ã lµ s bé, nh ng Ninh B nh lµ mét tønh cã diön tých tù nhiªn vµ d n sè thuéc lo¹i nhá so víi c c tønh vïng ång B»ng S«ng Hång vµ c n íc nªn víi sù nç lùc rêt cao cña toµn ngµnh vµ sè liöu Ó a vµo biªn so¹n Niªn gi m lµ chýnh thøc vµ b o m é tin cëy, óng thêi gian qui Þnh (cuèi th ng 4, Çu th ng 5). V vëy Niªn gi m Thèng kª hµng n m cña Þa ph ng lµ s n phèm th«ng tin thèng kª kh«ng thó thiõu èi víi l nh ¹o cêp uû ng, chýnh quyòn c c cêp. Tr íc khi xuêt b n, ph t hµnh Niªn gi m chýnh thøc, ngay tõ khi kõt thóc n m cò, b íc sang n m míi (th ng 1) Niªn gi m Thèng kª tãm t¾t îc biªn so¹n vµ ph t hµnh p øng kþp thêi cho l nh ¹o Þa ph ng vµ mäi èi t îng sö dông, vµ îc nhiòu ng êi hoan nghªnh vµ ång t nh ñng hé. + B o c o kinh tõ - x héi hµng th ng, quý, 6 th ng, 9 th ng vµ c n m: y lµ s n ph m th«ng tin thèng kª ngoµi viöc p øng kõ ho¹ch th«ng tin cña Tæng côc Thèng kª, cßn p øng th êng xuyªn vµ kh«ng thó thiõu îc èi víi (*) Côc tr ëng Côc Thèng kª Ninh B nh chuyªn san chêt l îng sè Li ô thèng kª 33

2 l nh ¹o TØnh uû, H ND vµ UBND tønh, cïng víi c c Së, Ban, ngµnh. B o c o kinh tõ - x héi hµng th ng do ngµnh Thèng kª cung cêp îc TØnh uû, H ND vµ UBND tønh lµm c n cø kióm Þnh viöc l nh ¹o, chø ¹o vµ nh gi t nh h nh thùc hiön ph t trión kinh tõ - x héi cña Þa ph ng. + B o c o ph n tých t nh h nh kinh tõ - x héi nhiòu n m (3 n m, 5 n m, 10 n m...): Ngoµi c c b o c o ph n tých t nh h nh kinh tõ - x héi hµng th ng, quý, 6 th ng, 9 th ng vµ c n m ë Côc Thèng kª Ninh B nh cßn cã c c b o c o ph n tých dµi h¹n hoæc chuyªn Ò nh : Ph n tých t nh h nh kinh tõ - x héi cña tønh Ninh B nh gi a nhiöm kú ; T nh h nh kinh tõ - x héi tønh Ninh B nh ; Ninh B nh 10 n m x y dùng vµ ph t trión (1/4/1992 Õn 1/4/2002) kû niöm 10 n m tønh Ninh B nh îc t i lëp; Ninh B nh 50 n m x y dùng vµ ph t trión , y lµ Ên phèm chµo mõng ¹i héi cña tønh ng bé Ninh B nh lçn thø XV. b - Nh ng tån t¹i h¹n chõ Do cã nh ng cè g¾ng trong c«ng t c b o m th«ng tin thèng kª, th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng cêp tønh ngµy cµng îc c c ngµnh, c c cêp tin cëy vµ thèng nhêt sö dông, nhê ã vþ thõ cña ngµnh Thèng kª còng îc cñng cè vµ kh¼ng Þnh. Tuy nhiªn th«ng tin thèng kª cêp tønh còng cßn béc lé nh ng h¹n chõ, thiõu sãt nhêt Þnh. Nh ng tån t¹i, h¹n chõ ã lµ: - é tin cëy cña mét sè chø tiªu ch a cao, mét sè chø tiªu cã sè liöu cßn ch a thèng nhêt cao gi a ngµnh thèng kª, gi a thèng kª cêp tønh víi c c cêp d íi víi c c ngµnh kh c. - Mét sè chø tiªu ngµnh Thèng kª ch a thèm Þnh îc khi c c ngµnh c«ng bè nh : Sè ng êi îc gi i quyõt viöc lµm trong n m, tø lö hé ãi nghìo, tø lö kiªn cè ho êng giao th«ng n«ng th«n vµ kiªn cè ho kªnh m ng; tø lö trî em d íi 5 tuæi bþ suy dinh d ìng... - Néi dung c c b o c o ph n tých cßn næng vò m«t, thiõu nh ng nhën Þnh, nh gi vµ dù b o ng¾n h¹n vµ dµi h¹n b»ng c c ph ng ph p khoa häc thèng kª qua sè liöu cô thó. c - Nguyªn nh n cña nh ng kõt qu vµ nh ng tån t¹i h¹n chõ: - Nh ng kõt qu trªn b¾t nguån tõ sù quan t m cña c c cêp uû ng vµ chýnh quyòn Þa ph ng, nhêt lµ sù chø ¹o s t sao vò nghiöp vô chuyªn m«n cña TCTK, sù nç lùc cña tëp thó CBCC ngµnh Thèng kª, Þa ph ng, sù phèi kõt hîp vµ gióp ì cña c c së, ban, ngµnh, n vþ c së vµ nh n d n Þa ph ng. - Nh ng tån t¹i, h¹n chõ: Khi chuyón æi nòn kinh tõ tõ tëp trung quan liªu bao cêp sang kinh tõ thþ tr êng nhiòu n vþ c së nhën thøc cßn yõu nªn viöc chêp hµnh LuËt Thèng kª còng cßn h¹n chõ. N ng lùc c n bé Thèng kª còng cßn yõu, ch a theo kþp víi yªu cçu trong t nh h nh míi, lùc l îng CBCC Ýt, trong khi ã c«ng viöc cña ngµnh nh ng n m qua rêt nhiòu, nªn viöc i s u nghiªn cøu còng cßn h¹n chõ nhêt Þnh. 2 - èi víi cêp huyön: a - Nh ng kõt qu chñ yõu Trong thêi kú æi míi, ngµnh Thèng kª còng tõng b íc æi míi c«ng t c, trong ã x c Þnh râ vai trß iòu tra thèng kª lµ ph ng ph p chñ yõu Ó thu thëp sè liöu. Nh ng n m gçn y do kõt qu c i tiõn c 34 Th«ng tin Khoa häc Thèng kª

3 b n viöc tæ chøc vµ s¾p xõp c c cuéc iòu tra, næi bët lµ thay thõ c c cuéc iòu tra riªng lî, t n m¹n theo tõng chuyªn ngµnh tr íc kia b»ng viöc tæ chøc iòu tra chung vò doanh nghiöp, vò c së s n xuêt kinh doanh c thó... Trªn c së thùc hiön c c cuéc iòu tra th êng xuyªn hµng n m, Þnh kú, tæng iòu tra do ngµnh Thèng kª trión khai, èi víi cêp huyön, kõt qu c c cuéc iòu tra còng îc Côc Thèng kª sau khi tæng hîp vµ th«ng b o kþp thêi cho l nh ¹o vµ c c ngµnh ë huyön thèng nhêt sö dông. ã lµ kõt qu c c cuéc iòu tra trong n«ng nghiöp DT-NS-SL c c lo¹i c y trång hµng n m ë c c vô, iòu tra ch n nu«i 1-8, iòu tra thuû s n; iòu tra biõn éng d n sè; iòu tra c së s n xuêt kinh doanh c thó...nh n chung kõt qu c c cuéc iòu tra chêt l îng ngµy cµng îc n ng cao, ph n nh s t t nh h nh thùc tõ ë Þa ph ng. Niªn gi m Thèng kª hµng n m îc Thèng kª c c huyön biªn so¹n, Côc Thèng kª rµ so t, èi chiõu, kióm tra tr íc khi xuêt b n vµ ph t hµnh. Niªn gi m cêp huyön víi c c chø tiªu c b n nhêt, ph n nh t nh h nh kinh tõ - x héi ë mçi huyön, Niªn gi m Thèng kª cêp huyön ph t hµnh îc l nh ¹o Þa ph ng tin dïng vµ lµ t liöu quý cho c c ngµnh trong c c huyön, thþ x sö dông. Ngoµi ra cßn biªn so¹n sè liöu Thèng kª cêp huyön c c thêi kú 3 n m, 5 n m phôc vô c c kú ¹i héi gi a nhiöm k vµ ¹i héi ng bé. B o c o kinh tõ - x héi hµng th ng, quý, 6 th ng, 9 th ng vµ c n m, ë cêp huyön còng îc ngµnh Thèng kª cung cêp kþp thêi cho l nh ¹o Þa ph ng; y lµ mét trong nh ng kõt qu næi bët nhêt cña Thèng kª cêp huyön trong vµi n m trë l¹i y. NÕu nh nh ng n m tr íc y thèng kª huyön chø thuçn tuý cung cêp sè liöu thèng kª th«hµng th ng theo yªu cçu cña bé phën V n phßng huyön uû, UBND huyön, th Õn nay Òu Æn hµng th ng ngµnh Thèng kª cung cêp b o c o t nh h nh kinh tõ - x héi cña huyön, trë thµnh mãn n kh«ng thó thiõu èi víi l nh ¹o huyön... B o c o ph n tých t nh h nh kinh tõ - x héi cña huyön 3 n m, 5 n m... chñ yõu phôc vô ¹i héi ng bé huyön ë c c nhiöm kú. b - Nh ng tån t¹i, h¹n chõ: Th«ng tin thèng kª cêp huyön nh ng n m gçn y chêt l îng tõng b íc n ng lªn ng kó, tuy nhiªn bªn c¹nh ã vén cßn béc lé mét sè tån t¹i, h¹n chõ nhêt Þnh. Ngoµi nh ng tån t¹i h¹n chõ nh Ò cëp ë cêp tønh, ë cêp huyön cßn cã nh ng h¹n chõ kh c ã lµ: - KÕt qu c c cuéc iòu tra do iòu kiön iòu tra chän méu nªn khi suy réng ch a ph n nh s t thùc tõ, dén Õn ng êi sö dông th«ng tin cßn hoµi nghi. VÝ dô nh iòu tra DT-NS-SL lóa méu chø ¹i diön cho huyön nh ng thùc tõ ßi hái ph i th«ng b o kõt qu cho tíi tõng hîp t c x, tõng x,... - B o c o kinh tõ - x héi cßn s sµi, næng vò m«t, thiõu nh ng nh gi, nhën Þnh vµ nhêt lµ ch a cã dù o n thèng kª ng¾n h¹n, còng nh dµi h¹n. T nh tr¹ng l ng phý th«ng tin thèng kª cßn nhiòu, kõt qu c c cuéc iòu tra míi dõng l¹i ë cung cêp sè liöu th«, kh«ng cã ph n tých thèng kª tõ kõt qu iòu tra. c - Nh ng nguyªn nh n chñ yõu cña nh ng kõt qu ¹t îc vµ nh ng tån t¹i h¹n chõ - Nguyªn nh n cña nh ng kõt qu ¹t îc: + Tr íc hõt lµ sù tëp trung l nh ¹o, chø ¹o thèng nhêt vò mæt nghiöp vô chuyªn m«n cña ngµnh tõ Trung ng Õn Þa chuyªn san chêt l îng sè Li ô thèng kª 35

4 ph ng, cïng sù t¹o iòu kiön cña c c cêp chýnh quyòn Þa ph ng vµ sù phèi kõt hîp cña c c ngµnh liªn quan. + M«i tr êng ph p lý nh LuËt Thèng kª, NghÞ Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chýnh trong lünh vùc thèng kª... t¹o iòu kiön cho c«ng t c thu thëp th«ng tin thèng kª. + Nç lùc cè g¾ng cña c n bé c«ng chøc thèng kª cêp huyön trong qu tr nh thùc hiön nhiöm vô chýnh trþ îc giao. - Nguyªn nh n chñ yõu cña nh ng tån t¹i h¹n chõ. + N ng lùc chuyªn m«n cña c n bé c«ng chøc thèng kª cêp huyön cßn nhiòu h¹n chõ, bªn c¹nh ã biªn chõ Ýt nh ng c«ng viöc nhiòu, chñ yõu lµ ch¹y theo hoµn thµnh kõ ho¹ch th«ng tin îc giao. + Thãi quen cña èi t îng sö dông th«ng tin thèng kª, nhêt lµ cêp huyön, c së, nhiòu ng êi: cã suy nghü n gi n lµ c i g Thèng kª còng cã, còng p øng îc, h n n a nhiòu l nh ¹o Þa ph ng cßn v thµnh tých c nh n m nh, Þa ph ng m nh nªn khi ngµnh Thèng kª cung cêp th«ng tin trung thùc th êng kh«ng nhêt trý mµ cho r»ng sè liöu thèng kª cßn sai sãt èi víi cêp x : a - Nh ng kõt qu ¹t îc: èi víi cêp x, ph êng, thþ trên th«ng tin thèng kª îc ngµnh Thèng kª cung cêp chñ yõu lµ sè liöu thèng kª c b n, vò kinh tõ - x héi nh : diön tých Êt tù nhiªn, c c lo¹i Êt, DT - NS - SL c c lo¹i c y trång, tæng µn gia sóc, gia cçm, sè l îng c së kinh tõ c thó...; d n sè, tø lö sinh, tø lö chõt, tø lö t ng tù nhiªn, lao éng, tr êng häc - líp häc - gi o viªn - häc sinh, tr¹m x - gi êng bönh - c n bé y tõ... Sè liöu c b n cêp x, th êng 5 n m, 10 n m îc biªn so¹n 1 lçn cho c thêi kú do Thèng kª huyön biªn so¹n ban Çu, îc Côc Thèng kª kióm tra so t xðt tr íc khi xuêt b n. KÕt qu mét sè cuéc iòu tra th êng xuyªn do cêp tønh, huyön th«ng b o sau khi chønh lý vµ tæng hîp. b - Nh ng tån t¹i, h¹n chõ Th«ng tin thèng kª, x, ph êng, thþ trên cßn s sµi; th êng kh«ng cã b o c o ph n tých thèng kª theo Þnh kú th ng, quý, 6 th ng, 9 th ng vµ c n m. Sè liöu thèng kª cêp x th êng kh«ng îc th êng xuyªn cëp nhët kþp thêi, nhiòu khi c n bé thèng kª x cung cêp tuú tiön, thiõu trung thùc cho l nh ¹o c së nªn t c dông th«ng tin rêt h¹n chõ. c - Nguyªn nh n cña nh ng kõt qu vµ nh ng tån t¹i h¹n chõ: - KÕt qu chñ yõu ¹t îc do sù qu n lý ngµnh däc cña ngµnh Thèng kª thèng nhêt tõ Trung ng trë xuèng, v vëy vò chuyªn m«n cã chø ¹o tëp trung thèng nhêt gi a c c Þa ph ng trong toµn tønh. - Nh ng tån t¹i h¹n chõ trªn y chñ yõu do: + C n bé Thèng kª x kh«ng ph i lµ chuyªn tr ch, kiªm nhiöm nªn thêi gian dµnh cho ho¹t éng Thèng kª cßn rêt h¹n chõ. + C n bé Thèng kª x Ýt îc µo t¹o vò chuyªn m«n, h n n a th êng bþ thay æi, x o trén sau mçi kú bçu cö. + NhËn thøc vò c«ng t c Thèng kª ë cêp c së cßn nhiòu h¹n chõ, nªn viöc tëp trung chø ¹o cho ho¹t éng c«ng t c thèng kª ch a t ng xøng víi nhiöm vô. Th«ng tin Khoa häc Thèng kª

5 II - Nh ng vên Ò Æt ra Ó n ng cao chêt l îng th«ng tin thèng kª m b o: kh ch quan, chýnh x c, Çy ñ, kþp thêi cçn cã nh ng iòu kiön cçn thiõt vµ gi i ph p hîp lý: 1 - Nh ng iòu kiön: - M«i tr êng ph p lý cña c«ng t c Thèng kª îc cñng cè vµ t ng c êng víi sù ra êi cña LuËt Thèng kª îc Chñ tþch n íc ký s¾c lönh c«ng bè sè 13/L/CTN ngµy 26 th ng 6 n m 2003 vµ NghÞ Þnh 40/2004/N - CP qui Þnh chi tiõt thi hµnh mét sè iòu cña LuËt Thèng kª, NghÞ Þnh 14/2005/N -CP vò xö ph¹t vi ph¹m hµnh chýnh trong lünh vùc Thèng kª, hîp thµnh hµnh lang ph p lý lµm c n cø cho ho¹t éng Thèng kª trong nòn kinh tõ thþ tr êng Þnh h íng XHCN cã sù qu n lý cña Nhµ n íc. Tuy nhiªn viöc a LuËt thèng kª vµ v n b n ph p luët ch a thùc sù i vµo cuéc sèng gãp phçn thóc Èy c«ng t c thèng kª n íc ta ngµy cµng ph t trión - Ph ng ph p thèng kª (PPC ) tõng b íc îc æi míi. HÖ thèng chø tiªu Thèng kª Quèc gia îc Thñ T íng ChÝnh Phñ ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè 305/2005/Q - TTg, ngµy y lµ mét b íc quan träng thùc hiön LuËt Thèng kª. Mét lo¹t chõ é b o c o cho c c doanh nghiöp Nhµ n íc, cho c c c quan, n vþ hµnh chýnh vµ sù nghiöp... îc ngµnh Thèng kª x y dùng, trión khai i vµo thùc hiön. C i tiõn s¾p xõp c c cuéc iòu tra hµng n m, Þnh kú, Tæng iòu tra tr nh t nh tr¹ng iòu tra riªng lî, t n m¹n theo tõng chuyªn ngµnh. y lµ vên Ò khã kh n phøc t¹p mµ toµn ngµnh cçn phên Êu l u dµi theo h íng héi nhëp víi c c chuèn mùc thèng kª quèc tõ. - Cïng víi ho¹t éng thu thëp, xö lý th«ng tin, c së vët chêt - kü thuët c«ng nghö th«ng tin ang îc tiõp tôc ph t trión vµ ang îc p dông vµo c c lünh vùc ho¹t éng thèng kª. - VÒ c b n trong nh ng n m qua chóng ta cã nhiòu cè g¾ng thùc hiön nhiöm vô nµy. Song øng trªn gi c é chung, chóng ta ph i thõa nhën cßn nhiòu yõu kðm so víi c c ngµnh kh c. - Tæ chøc bé m y thèng kª ãng vþ trý vai trß quan träng trong viöc n ng cao chêt l îng th«ng tin thèng kª. C«ng t c c n bé îc quan t m trªn c c mæt: quy ho¹ch, µo t¹o, µo t¹o l¹i, båi d ìng, bæ nhiöm vµ tuyón dông. Coi träng µo t¹o c n bé thèng kª c së, tham m u víi cêp uû ng, chýnh quyòn c së bè trý s¾p xõp c n bé thèng kª c së phï hîp cã kh n ng p øng yªu cçu, nhiöm vô îc giao. - Song vén cã n i cã lóc do nhiòu nguyªn nh n kh ch quan vµ chñ quan kh c nhau nªn cßn t nh tr¹ng lùc bêt tßng t m. 2 - Nh ng gi i ph p: - CÇn tiõp tôc duy tr c«ng t c tuyªn truyòn LuËt Thèng kª, NghÞ Þnh qui Þnh chi tiõt vµ h íng dén thi hµnh mét sè iòu cña LuËt Thèng kª, NghÞ Þnh vò xö ph¹t vi ph¹m hµnh chýnh trong lünh vùc Thèng kª... trªn c c ph ng tiön th«ng tin ¹i chóng Ó LuËt Thèng kª thùc sù i vµo cuéc sèng. - ChÊt l îng th«ng tin thèng kª cã liªn quan tíi nhiòu cêp, nhiòu ngµnh vµ c së ë Þa ph ng. V vëy n ng cao chêt l îng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng kh«ng chø cã sù cè g¾ng riªng cña ngµnh Thèng kª mµ ph i cçn sù quan t m l nh ¹o, chø ¹o cña c c cêp uû ng vµ chýnh quyòn; ång thêi thiõt lëp mèi quan hö phèi hîp tèt gi a Thèng kª nhµ n íc ( Þa ph ng) víi c c c chuyªn san chêt l îng sè Li ô thèng kª 37

6 quan, Së ban, ngµnh, n vþ, doanh nghiöp c së vµ nh n d n... - CÇn tiõp tôc nghiªn cøu c i tiõn ång bé ho¹t éng Thèng kª tõ kh u thu thëp, xö lý, tæng hîp sè liöu, n ng cao chêt l îng b o c o ph n tých vµ dù b o Thèng kª. Chó ý tíi viöc cã phçn gi i thých néi dung, ph¹m vi, ph ng ph p týnh nh»m tõng b íc n ng cao týnh minh b¹ch cña sè liöu Thèng kª, gióp cho l nh ¹o c c cêp vµ c c èi t îng tin t ëng, yªn t m sö dông th«ng tin thèng kª îc cung cêp. - Cñng cè vµ hoµn thiön hö thèng thu thëp sè liöu thèng kª bao gåm c chõ é b o c o Thèng kª vµ c«ng t c iòu tra Thèng kª. - TiÕp tôc t ng c êng øng dông c«ng nghö th«ng tin vµ nghiªn cøu khoa häc, coi träng n ng cao chêt l îng ph n tých vµ dù b o thèng kª. - µo t¹o båi d ìng éi ngò c n bé thèng kª ë Þa ph ng cã ñ tr nh é vµ n ng lùc, biõt øng dông c«ng nghö th«ng tin vµo c«ng t c thèng kª. 3 - Ò xuêt, kiõn nghþ: - Trªn c së hö thèng chø tiªu Thèng kª quèc gia îc Thñ t íng ChÝnh phñ ban hµnh, ngµnh Thèng kª nªn nghiªn cøu, x y dùng tiõp tôc hoµn chønh hö thèng chø tiªu thèng kª ban hµnh cho cêp tønh, huyön, x. - TiÕp tôc c i tiõn ång bé chõ é b o c o Thèng kª sao cho phï hîp trong iòu kiön nòn kinh tõ thþ tr êng hiön nay. - T ng c êng Çu t kinh phý, trang thiõt bþ c«ng nghö th«ng tin ñ iòu kiön cho ho¹t éng Thèng kª m b o th«ng tin Thèng kª chýnh x c, Çy ñ, kþp thêi. - TCTK cçn cã kõ ho¹ch µo t¹o, båi d ìng nghiöp vô nhêt lµ n ng cao n ng lùc ph n tých, dù b o thèng kª cho éi ngò c n bé Thèng kª vµ biõt øng dông c«ng nghö th«ng tin trong c«ng t c Bµn vò biön ph p n ng cao chêt l îng (TiÕp theo trang 39) - C i tiõn hoæc thay thõ mét sè néi dung chø tiªu Ó phï hîp h n víi èi t îng iòu tra. VÝ dô: èi víi c së SXKD c thó th êng kh«ng cã sæ s ch kõ to n, v vëy chø tiªu nguyªn gi TSC, luü kõ khêu hao TSC, gi trþ khêu hao TSC 10 th ng lµ kh«ng phï hîp thùc tõ, nªn thay b»ng trþ gi thùc tõ TSC t¹i thêi ióm iòu tra... DÜ nhiªn nhvëy th kh«ng p øng viöc khai th c th«ng tin Ó týnh c c chø tiªu tµi kho n quèc gia, nh ng vén cã thó kh¾c phôc b»ng ph ng ph p kh c cã thó tèt h n. Thùc ra c c th«ng tin cè Ðp Ó cã nh vëy kh«ng thó cã chêt l îng cao îc. - Lo¹i trõ nh ng c u hái thuéc vò t m lý, kh«ng thu îc th«ng tin h u Ých, thëm chý lµm sai löch thùc tõ th ph n t c dông. VÝ dô: Hái èi t îng iòu tra lµ Doanh thu týnh thuõ phï hîp hay cao h n doanh thu thùc tõ? th ch¾c ch¾n kh«ng bao giê nhën îc c u tr lêi óng,... b, BiÖn ph p t m lý vµ ph p lý: - Tuyªn truyòn Ó cho mäi èi t îng hióu kh«ng chø tæng iòu tra kh«ng lµm g cã h¹i cho hä, hä ph i cã tr ch nhiöm cña m nh vµ céng t c víi iòu tra viªn, Ýt nhêt lµ kh«ng chèng èi. - Ó b o m quyòn lùc ph p lý cho tæng iòu tra, ngoµi viöc b o m Çy ñ c c v n b n ph p qui cña nhµ n íc, trong BC tæng iòu tra c c cêp nªn cã thªm c quan thuõ, Qu n lý thþ tr êng, C«ng an, Ó m b o võa v ng chuyªn m«n, võa cã týnh ph ptchõ 38 Th«ng tin Khoa häc Thèng kª

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4 Page 1 of 12 B o c o kh o s t chèn o n vò b o tån vµ c c c héi ph t trión t¹i vïng Öm khu b o tån kî gç (phçn 1) 1.më Çu Ph n tých vµ ph t trión thþ trêng (MA&D) lµ mét ph ng ph p îc thõ giíi c«ng nhën

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai 9 _xu ly chat thai__ban in _.doc

Microsoft Word - Bai 9 _xu ly chat thai__ban in _.doc Tạp chí Khoa học và Phát triển 2008: Tập VI, Số 6: 556-561 ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NH GI HIÖU QU Xö Lý CHÊT TH I B»NG BÓ BIOGAS CñA MéT Sè TRANG TR¹I CH N NU I LîN VïNG ång B»NG S NG HåNG Assessment

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

trung t©m khxh vµ nvqg

trung t©m khxh vµ nvqg 58 X héi häc sè 2 (74), 2001 T m hióu møc é tiõp cën th«ng tin trªn c c ph ng tiön th«ng tin ¹i chóng cña ng êi n«ng d n ch u thæ s«ng Hång trong thêi kú æi míi Tr ng xu n tr êng I- DÉn nhëp Cã thó nãi

Chi tiết hơn

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte Trao æi nghiöp vô X héi häc sè 1 (77), 2002 67 Vò Hµo Quang 1. Nh ng yõu tè x héi nh h ëng tíi t duy x héi häc cña A. Comte A. Comte îc coi lµ ng êi s ng lëp ra ngµnh x héi häc. ng còng lµ nhµ thùc chøng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc HiÖn tr¹ng qu n lý rõng céng ång mét sè tønh vïng miòn nói B¾c Bé vµ Ò xuêt Þnh h íng chýnh s ch khuyõn khých ph t trión rõng céng ång ë ViÖt Nam Ph¹m Xu n Ph ng Vô chýnh s ch Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th II V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th ng 11 n m 2013 HéI ång XUÊT B N L HåNG ANH Chñ tþch Héi ång INH THÕ HUYNH

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx . Häc viön Ng n hµng Phßng µo T¹o Häc Kú 1 - N m Häc 17-18 XÐt iòu kiön tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng H VHVL - KÕ to n (LTD11TKT) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 5.00 MÉu In D7080B1 Trang

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users 76-3 IEC 1980 1 Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i 76-3 IEC 1980 2 Lêi nãi Çu Lêi tùa Môc lôc 1. C c Þnh nghüa :... 5 2. Tæng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc GS. TS. Vò TriÖu M n 0912176623 Phytoplasma (DÞch khuèn bµo h¹i thùc vët) 1. Æc ióm vµ ph n lo¹i Bµi gi ng tãm t¾t cña GS. TS. Vò TriÖu M n N m 1967 Doi vµ ctv NhËt B n ph t hiön bönh do mét nhãm t c nh

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

Annual report V 2004.qxd

Annual report V 2004.qxd Military Bank 2 3 Military Bank Annual report Néi dung / contents Giíi thiöu chung vò ng n hµng Background Sè liöu tµi chýnh giai o¹n 1994-2004 Financial highlight from 1994-2004 M«h nh tæ chøc Organizational

Chi tiết hơn

ch13-bai tiet

ch13-bai tiet Ch ng 13 Sinh lý bµi tiõt Th i c c sp cuèi cïng T C, c c chêt k 0 tham gia T C (muèi, chêt éc, thuèc ) gäi lµ chêt bµi tiõt. T/d: + Duy tr æn Þnh ph, Ptt, c n b»ng néi m«i (m u) + Th i c c chêt éc (urª,

Chi tiết hơn

Marketing du lich-lythuyet

Marketing du lich-lythuyet Ch ng I Lý luën chung vò Marketing - Mix trong du lịch 1. Mét sè kh i niöm chung vò hö thèng Marketing trong DL: 1.1. Marketing trong DL: Víi nòn kinh tõ thþ tr êng hiön nay, sù c¹nh tranh ngµy cµng trë

Chi tiết hơn