Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹"

Bản ghi

1 Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn Ng êi thùc hiön: ç Kim Liªn n vþ c«ng t c: Tr êng THPT Mü Hµo HuyÖn Mü Hµo TØnh H ng Yªn H ng Yªn, th ng

2 PhÇn më Çu 1. Lý do chän Ò tµi. LÞch sö ph t trión cña loµi ng êi g¾n liòn víi gi o dôc. Gi o dôc lµ mét nhu cçu kh«ng thó thiõu îc cña x héi loµi ng êi. Ngµy nay mäi ng êi Òu nhën thøc îc gi o dôc lµ iòu kiön tiªn quyõt Ó thùc hiön nh n quyòn, d n chñ hîp t c, trý tuö, b nh ¼ng, t«n träng lén nhau. Gi o dôc lµ ch a khãa dén tíi mét cuéc sèng tèt Ñp h n, tiõn tíi mét thõ giíi tèt Ñp h n. ë n íc ta sù nghiöp gi o dôc vµ µo t¹o îc ng vµ nhµ n íc ta Æc biöt coi träng. iòu 35 HiÕn ph p n íc céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam chø râ: "Gi o dôc vµ µo t¹o lµ quèc s ch hµng Çu. Nhµ n íc x héi ph t trión gi o dôc nh»m n ng cao d n trý, µo t¹o nh n lùc, båi d ìng nh n tµi". Héi nghþ trung ng IV (Khãa VII - 01/1993) cã NghÞ quyõt "TiÕp tôc æi míi sù nghiöp gi o dôc - µo t¹o" vµ chø râ vþ trý cña gi o dôc lµ quèc s ch hµng Çu. NghÞ quyõt trung ng II khãa VII kh¼ng Þnh "muèn tiõn hµnh c«ng nghiöp hãa, hiön ¹i hãa th¾ng lîi ph i ph t trión m¹nh gi o dôc vµ µo t¹o, ph t huy nguån nh n lùc con ng êi, yõu tè c b n cña sù ph t trión nhanh vµ bòn v ng". B íc vµo thõ kû XXI n íc ta ang øng tr íc nh ng th ch thøc v«cïng gay g¾t. Êt n íc ta gçn 20 n m æi míi, cã nh ng thµnh tùu v«cïng quan träng, rêt ng tù hµo, gi o dôc ph t trión, tr nh é d n trý vµ chêt l îng nguån nh n lùc îc t ng lªn. Song nã còng cho thêy sù yõu kðm trªn nhiòu mæt. Mét trong nh ng yõu kðm ã lµ c«ng t c qu n lý gi o dôc vµ µo t¹o, mµ kh u quan träng nhêt lµ qu tr nh chø ¹o d¹y vµ häc. Nh vëy cã thó nãi r»ng n ng cao chêt l îng d¹y häc lµ vên Ò sèng cßn cña quèc gia trong t nh h nh thõ giíi hiön nay, lµ iòu kiön tiªn quyõt Ó héi nhëp vµ ph t trión cña bêt kú quèc gia nµo, trong ã cã ViÖt Nam. Tr êng trung häc phæ th«ng Mü Hµo còng ang cè g¾ng Ó ho¹t éng d¹y häc p øng îc yªu cçu cña x héi vµ Þa ph ng. XuÊt ph t tõ nhën thøc trªn t«i m¹nh d¹n chän Ò tµi "Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng trung häc phæ th«ng Mü Hµo H ng Yªn"

3 2. Môc tiªu nghiªn cøu Ò xuêt mét sè biön ph p qu n lý n ng nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc t¹i tr êng trung häc phæ th«ng 3. NhiÖm vô nghiªn cøu 3.1. X c Þnh c së khoa häc cña viöc qu n lý n ng cao chêt l îng d¹y häc nh gi thùc tr¹ng qu n lý chêt l îng d¹y häc cña tr êng trung häc phæ th«ng Mü Hµo H ng Yªn Ò xuêt mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc t¹i tr êng trung häc phæ th«ng Mü Hµo H ng Yªn. 4. èi t îng nghiªn cøu. cña tr êng trung häc phæ th«ng Mü Hµo H ng Yªn 5. Ph ng ph p nghiªn cøu: Nghiªn cøu lý luën, Thùc tiôn, vµ c c ph ng ph p hç trî kh c

4 PhÇn néi dung Ch ng I C së khoa häc qu n lý qu tr nh d¹y häc ë tr êng trung häc phæ th«ng 1.1. C së lý luën ¹i héi VIII (1996) cña ng kh¼ng Þnh con êng i lªn chñ nghüa x héi cña n íc ta vµ nªu ra ph ng h íng, môc tiªu phên Êu a n íc ta trë thµnh n íc c«ng nghiöp vµo n m 2020 víi c së vët chêt kü thuët hiön ¹i, c cêu kinh tõ hîp lý, quan hö s n xuêt tiõn bé vµ phï hîp víi tr nh é ph t trión cña lùc l îng s n xuêt, êi sèng vët chêt vµ tinh thçn îc n ng cao. Muèn vëy ph i Èy m¹nh c«ng nghiöp hãa, hiön ¹i hãa Êt n íc. "Muèn tiõn hµnh c«ng nghiöp hãa, hiön ¹i hãa th¾ng lîi ph i ph t trión m¹nh gi o dôc - µo t¹o, ph t huy nguån lùc con ng êi, yõu tè c b n cña sù ph t trión nhanh vµ bòn v ng ( ng céng s n ViÖt Nam - NghÞ quyõt Trung ng II khãa VIII). Muèn ph t huy nguån lùc con ng êi, th ph i ph t trión gi o dôc vµ µo t¹o, trong ã cçn chó ý Õn hö thèng gi o dôc trung häc phæ th«ng. Muèn vëy "CÇn ph i tiõp tôc n ng cao gi o dôc toµn diön æi míi néi dung ph ng ph p d¹y vµ häc, hö thèng tr êng líp vµ hö thèng qu n lý gi o dôc, vµ thùc thiön chuèn hãa, hiön ¹i hãa, x héi hãa, ph t huy tinh thçn éc lëp suy nghü vµ s ng t¹o cña häc sinh, sinh viªn Ó n ng cao n ng lùc tù häc, tù hoµn thiön häc vên vµ tay nghò" (NghÞ quyõt ¹i héi ng céng s n ViÖt Nam lçn thø IX) C së thùc tiôn Qua gçn 20 n m æi míi, gi o dôc vµ µo t¹o n íc ta trong giai o¹n hiön nay tuy thu îc nh ng thµnh tùu ng kó, song chêt l îng vµ hiöu qu gi o dôc vµ µo t¹o ¹i trµ thêp, éi ngò gi o viªn, gi ng viªn thiõu vò sè l îng, c cêu µo t¹o n ng lùc vò tr nh é, ngµnh nghò, vïng miòn kh«ng hîp lý... Trong bèi c nh chung cña ngµnh gi o dôc, Tr êng trung häc phæ th«ng Mü Hµo cã nhiòu cè g¾ng vµ ¹t îc mét sè kõt qu nhêt Þnh. Tuy nhiªn - 3 -

5 chêt l îng d¹y häc vén ch a p øng îc yªu cçu cña Þa ph ng, tû lö thi ç vµo ¹i häc- Cao ¼ng cçn cao h n n a, C së ph p lý Qu n lý qu tr nh d¹y häc ë tr êng Trung häc phæ th«ng îc thùc hiön dùa trªn c së ph p lý vµ nh ng quy Þnh cã týnh ph p lý cña Nhµ n íc ã lµ: - HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam. iòu 35 HiÕn ph p n m 1992 cã ghi: "Gi o dôc lµ quèc s ch hµng Çu, nhµ n íc ph t trión gi o dôc nh»m n ng cao d n trý, µo t¹o nh n lùc, båi d ìng nh n tµi". - LuËt gi o dôc iòu 2 Ch ng I luët Gi o dôc n m 2005 cã ghi: "Môc tiªu gi o dôc lµ µo t¹o con ng êi ViÖt Nam ph t trión toµn diön, cã tri thøc, cã ¹o øc, søc kháe, thèm mü vµ nghò nghiöp, trung thµnh víi lý t ëng éc lëp d n téc vµ chñ nghüa x héi; h nh thµnh vµ båi d ìng nh n c ch, phèm chêt vµ n ng lùc cña c«ng d n, p øng yªu cçu cña sù nghiöp x y dùng vµ b o vö Tæ quèc". iòu 3 Ch ng I luët gi o dôc n m 2005 cã ghi: "Ho¹t éng gi o dôc ph i îc thùc hiön theo nguyªn lý häc i «i víi hµnh, gi o dôc kõt hîp víi Lao éng s n xuêt, lý luën g¾n liòn víi thùc tiôn, gi o dôc nhµ tr êng kõt hîp víi gi o dôc gia nh vµ gi o dôc x héi". iòu 16 Ch ng I luët gi o dôc n m 2005 cã ghi: "C n bé qu n lý gi o dôc gi vai trß quan träng trong viöc tæ chøc, qu n lý, iòu hµnh c c ho¹t éng gi o dôc c n bé qu n lý gi o dôc ph i kh«ng ngõng häc tëp, rìn luyön n ng cao phèm chêt ¹o øc, tr nh é chuyªn m«n, n ng lùc qu n lý vµ tr ch nhiöm c nh n. Nhµ n íc cã kõ ho¹ch x y dùng vµ n ng cao chêt l îng éi ngò c n bé qu n lý gi o dôc nh»m ph t huy vai trß tr ch nhiöm cña c n bé qu n lý gi o dôc, d m b o ph t trión sù nghiöp gi o dôc". XuÊt ph t tõ nh ng c së nªu trªn, Ó p øng yªu cçu, môc tiªu gi o dôc vµ µo t¹o trong thêi kú míi, viöc n ng cao chêt l îng d¹y häc trong tr êng häc trung häc phæ th«ng Mü Hµo H ng Yªn lµ mét nhu cçu cêp thiõt

6 Ch ng II Thùc tr¹ng viöc qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng Trung häc phæ th«ng mü hµo h ng yªn Tr êng THPT Mü Hµo, HuyÖn Mü Hµo TØnh H ng Yªn lµ mét tr êng TH häc lín ë phýa B¾c tønh H ng Yªn, cã truyòn thèng gçn 50 n m. Ra êi vµ ph t trión trong vïng kinh tõ thuçn n«ng khã kh n nªn nhµ tr êng ph i chþu nhiòu t c éng bêt lîi tõ Þa bµn. C së vët chêt ph i chþu nhiòu thiõu thèn. iòu kiön Çu t cho sù ph t trión nãi chung gæp nhiòu khã kh n. MÆt kh c viöc chø ¹o s u s t vµ coi träng sù ph t trión chêt l îng d¹y häc trong Nhµ tr êng ch a îc Çy ñ vµ liªn tôc nªn còng lµ nguyªn nh n lµm chëm qu tr nh n ng cao chêt l îng d¹y häc cña nhµ tr êng. - VÒ quy m«tr êng líp: n m häc tr êng cã 36 líp víi 1625 em. Khèi 10: 11 líp víi 501 häc sinh Khèi 11: 12 líp víi 554 häc sinh. Khèi 12: 13 líp víi 570 häc sinh(ban KHTN: 6 líp víi 265 em; Ban KHXH: 2 líp sü sè 95; Ban CB: 5 líp sü sè 210) - VÒ c cêu tæ chøc : Tæng sè c n bé gi o viªn: 94 trong ã ban gi m hiöu: 04 ; Gi o viªn 84 ; hµnh chýnh 03; Th viön: 01, nh n viªn y tõ; 1; phô tr ch thiõt bþ: 2 Chia thµnh 7 tæ: 1-Tæ To n Tin: 15 5-Tæ Sö- Þa-GDCD: 11 2-Tæ Lý-CN- Tin 17 6-Tæ Ngo¹i ng - TD 17 3-Tæ V n 11 7-Tæ hµnh chýnh: 4 4-Tæ Sinh - Ho 9 - VÒ c së vët chêt: ñ sè phßng häc cho 36 líp Phßng thý nghiöm bé m«n:03 Sè phßng äc:

7 Phßng häc tin: 02 trong ã cã mét phßng tých hîp häc ngo¹i ng ; Phßng häc a n ng: 01 Phßng tæ chuyªn m«n: 06 Phßng m y týnh: 01( phôc vô qu n lý ióm, qu n lý chuyªn cçn, lµm Ò thi tr¾c nghiöm, chêm bµi thi tr¾c nghiöm, qu n lý thi...) Phßng häc- Häp trùc tuyõn: Nh ng tån t¹i trong qu n lý chêt l îng d¹y häc ë tr êng Trung häc Phæ th«ng Mü Hµo H ng Yªn Trong bèi c nh chung cña nòn gi o dôc n íc nhµ, tr êng trung häc phæ th«ng Mü Hµo vén cßn nhiòu tån t¹i trong d¹y vµ häc. - èi víi gi o viªn: tr nh é µo t¹o, c cêu bé m«n, n ng lùc chuyªn m«n nghiöp vô ch a p øng îc yªu cçu cña x héi. Ph ng ph p s ph¹m cßn nhiòu bêt cëp, viöc säan gi ng ch a phï hîp víi nhu cçu æi míi theo h íng ph t huy týnh tých cùc. C«ng t c chø ¹o chuyªn m«n îc chó träng song hiöu qu ch a cao. ViÖc sinh ho¹t tæ chuyªn m«n cßn mang týnh h nh thøc, ch a cã t c dông thiõt thùc. - èi víi häc sinh: Mét sè em kõt qu häc tëp cßn thêp, viöc tu d ìng rìn luyön ¹o øc, ý thøc tæ chøc kû luët ch a cao. - C së vët chêt cña nhµ tr êng ch a p øng îc yªu cçu, thiõt bþ d¹y häc cßn thiõu

8 éi ngò Gi o viªn cña Nhµ tr êng (n m häc ) - Tæng sè gi o viªn: 84 trong ã trªn chuèn : 7 ¹t chuèn: 100% - C n bé qu n lý: 4 trong ã trªn chuèn: 3, tr nh é lý luën chýnh trþ: 2 ¹t CCLLCT ChÊt l îng giê d¹y cña gi o viªn ( ) STT M«n Sè l îng 1 To n 14 2 Lý 9 3 Hãa 6 4 Sinh 5 5 CN 3 6 V n 13 7 Sö 4 8 Þa 4 9 Anh v n Gi o dôc c«ng d n 4 11 ThÓ dôc 9 12 GDQP 13 Tin 3 ChÊt l îng d¹y Giái Kh Trung b nh YÕu Ghi chó ChÊt l îng v n hãa häc sinh

9 Lo¹i Tæng Giái Kh Trung b nh YÕu KÐm sè HS TS % TS % TS % TS % TS % Ghi chó V n hãa , , ,5 46 2,83 1 0,06 HK , , ,28 4 0,25 KÕt qu mét sè héi thi cña gi o viªn : - Héi häc, héi gi ng: tæ chøc 4 ît trong tr êng : ît 15/10 ; 20/11, 3/2 vµ 26/3 Sè tiõt thao gi ng : 159 trong ã sè giê ¹t :Giái : 126 ; Kh : 33 - Tæ chøc vµ tham gia Héi th o Héi gi ng côm liªn tr êng 2 ît: 4 m«n V n,sö, Þa, GDCD - Tæ chøc häc nghò phæ th«ng cho häc sinh khèi 12 - C c tæ chuyªn m«n tæ chøc tèt héi th o chuyªn Ò : Tæ To n, Ngo¹i Ng, Sö - Þa - Tæ chøc héi thi : ThiÕt kõ gi o n iön tö :ThiÕt kõ îc: 20 gi o n dù thi. Tæng sè GA So¹n gi ng îc 220 gi o n -Ph t éng vµ tæ chøc thi å dïng d¹y häc tù lµm cña gi o viªn vµ c c líp häc sinh Tham gia c c héi thi cña Së tè chøc: + Thi Gi o viªn d¹y giái : 2 gi o viªn ¹t gi i : NhÊt m«n Địa, Nh m«n GDCD + Thi Tin häc trî : 1 gi o viªn ¹t gi i : Nh, 1 Häc sinh ¹t gi i : 1 nhất, Đồng đội thứ nhất + Thi Häc sinh giái c c m«n Khèi 12: ¹t 22 gi i trong ã cã 1 gi i NhÊt, 5 gi i nh. Toµn tr êng xõp thø 11 + Thi gi i m y týnh : 3 häc sinh ¹t gi i - VÒ c«ng t c thanh tra :Cã sè kióm tra cña nhµ tr êng. Ngay tõ Çu n m häc cã kõ ho¹ch thanh tra, kióm tra. Thùc hiön viöc thanh tra theo kõ ho¹ch vµ thanh tra ét xuêt tïy theo yªu cçu cô thó ë tõng thêi ióm. Tæng sè GV îc thanh tra : 86 Trong ã : Thanh tra toµn diön : 29 xõp lo¹i kh, giái chiõm : 96% Chuyªn Ò : Gi ng d¹y: 47; Hå s : 10 Qua c c sè liöu nªu trªn cho thêy: - éi ngò gi o viªn cña nhµ tr êng trî hãa, n ng éng, nhiöt t nh, yªu nghò, mõn trî. Nh ng gi o viªn míi ra tr êng kinh nghiöm gi ng d¹y cßn h¹n chõ, cßn lóng tóng trong viöc so¹n gi ng theo ph ng ph p æi míi, chêt l îng gi o viªn kh«ng ång Òu

10 - VÒ häc sinh: Nh n chung c c em ngoan, lô phðp, a sè c c em ch m häc, tuy nhiªn mét sè häc sinh cßn ch a ch m, mét sè gia nh phô huynh ch a quan t m Õn viöc häc tëp cña con em m nh. Ó bµi gi ng cña gi o viªn cuèn hót häc sinh, kých thých îc kh n ng t duy, týnh tých cùc, chñ éng vµ s ng t¹o trong häc tëp cña c c em.,vên Ò Æt ra víi chóng t«i lµ: ph I n ng cao chêt l îng d¹y häc.ban Gi m hiöu nhµ tr êng cã nh ng biön ph p qu n lý Ó duy tr tèt ho¹t éng d¹y häc cña nhµ tr êng, nhê ã ¹t îc nh ng thµnh c«ng b íc Çu gãp phçn n ng cao chêt l îng d¹y häc trong nhµ tr êng. - C«ng t c qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn îc Ò ra trong kõ ho¹ch song do iòu kiön vò mæt thêi gian vµ do kinh nghiöm cho nªn viöc tæ chøc chø ¹o thùc hiön vµ kióm tra ch a thët bµi b n. - C«ng t c tuyón chän bæ sung nh n sù ch a p øng yªu cçu thùc tõ cña nhµ tr êng. éi ngò gi o viªn ñ biªn chõ nh ng kh«ng ång Òu gi a c c bé m«n nªn cã sù thiõu c«ng b»ng trong ph n c«ng lao éng. T nh tr¹ng cã m«n d¹y nhiòu nh ng cã m«n gi o viªn d¹y Ýt tiõt. - éi ngò c n bé cèt c n cßn máng ë mét sè bé m«n ch a cã gi o viªn Çu µn, ch a cã kiõn thøc v ng vµng Ó lµm nßng cèt cho æi míi ph ng ph p d¹y vµ häc, cho viöc båi d ìng häc sinh giái v n ho, cho viöc d¹y ph n ban ë c c m«n n ng cao. - NhËn thøc vò n ng cao chêt l îng, vò phèm chêt vµ n ng lùc s ph¹m còng nh vò chuyªn m«n cña mét sè gi o viªn ch a thët s u s¾c, ch a trë thµnh nhu cçu th êng xuyªn, ho¹t éng cßn mang týnh chiõu lö nªn hiöu qu ch a cao. Mét sè gi o viªn tuæi êi cao th êng hay tho m n víi nh ng g cã, Ýt quan t m Õn vên Ò båi d ìng. Sè gi o viªn trî míi ra tr êng nhiòu, do chi phèi bëi c chõ thþ tr êng nªn ch a thët say mª víi nghò nghiöp. ViÖc æi míi ph ng ph p d¹y vµ häc thùc hiön ch a ång Òu gi a c c bé m«n, gi a c c gi o viªn. Gi o viªn cßn ng¹i lµm å dïng d¹y häc vµ lµm thý nghiöm trong qu tr nh gi ng d¹y

11 - C«ng t c båi d ìng éi ngò gi o viªn ch a îc phong phó vò néi dung vµ h nh thøc. Chñ yõu i s u vµo båi d ìng chuyªn m«n, ch a chó träng Õn viöc båi d ìng phèm chêt chýnh trþ vµ nh n c ch cña ng êi gi o viªn. N ng lùc s ph¹m, n ng lùc sö dông ngo¹i ng vµ tin häc cßn h¹n chõ. Mét sè gi o viªn ch a îc thµnh th¹o trong viöc sö dông c c trang thiõt bþ d¹y häc (TBDH) hiön ¹i. - C c h nh thøc båi d ìng gi o viªn ch a îc phong phó. C«ng t c tù båi d ìng ë mét sè gi o viªn ch a îc tiõn hµnh th êng xuyªn. - C së vët chêt TBDH cßn thiõu ch a p øng îc yªu cçu cña d¹y vµ häc Æc biöt lµ d¹y ph n ban. S n b i TDTT ch a ñ Ó bè trý cho néi dung häc tëp vµ ch a cã nhµ tëp. Kinh phý Ó Çu t cho c«ng t c båi d ìng cßn Ýt nªn ch a éng viªn îc vò mæt vët chêt cho éi ngò gi o viªn TÊt c nh ng iòu ã lµm cho chêt l îng éi ngò gi o viªn tr êng THPT Mü Hµo cã nh ng tån t¹i sau: + N ng lùc s ph¹m cña mét sè gi o viªn cßn nhiòu h¹n chõ. + N ng lùc chuyªn m«n nghiöp vô cña mét sè gi o viªn cßn yõu. + N ng lùc ngo¹i ng biõt viõt, äc thµnh th¹o hçu nh kh«ng cã (trõ gi o viªn ngo¹i ng ). + N ng lùc tin häc cña gi o viªn ch a cao, cçn ph I båi d ìng th êg xuyªn + N ng lùc lµm c«ng t c chñ nhiöm cña mét sè gi o viªn cßn yõu. Ch a biõt øng phã, xö lý c c t nh huèng s ph¹m. + N ng lùc c«ng t c x héi gi o dôc cña mét sè Ýt gi o viªn cßn yõu, nhêt lµ sù phèi hîp gi o dôc gi a nhµ tr êng, gia nh vµ x héi Mét sè vên Ò Æt ra trong viöc qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng trung häc phæ th«ng Mü Hµo Tõ c së lý luën vµ c së thùc tiôn nªu trªn, qua ph n tých cô thó thùc tr¹ng cña viöc qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng

12 trung häc phæ th«ng Mü Hµo. Chóng t«i nhën thêy mét sè vên Ò ¹t ra cçn îc quan t m tíi lµ: 1. Hoµn thiön tæ chøc chø ¹o d¹y häc 2. C c biön ph p chø ¹o x y dùng nòn nõp d¹y häc 3. ChØ ¹o æi míi ph ng ph p d¹y häc 4. Tæ chøc phong trµo thi ua "D¹y tèt - Häc tèt" 5. Sö dông biön ph p kinh tõ s ph¹m vµ t m lý x héi trong nhµ tr êng 6. T ng c êng c«ng t c kióm tra, nh gi trong chuyªn m«n

13 Ch ng III Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc t¹i tr êng trung häc phæ th«ng Mü Hµo H ng Yªn 3.1. Hoµn thiön tæ chøc chø ¹o d¹y häc. Ho¹t éng chuyªn m«n lµ ho¹t éng trong t m, lµ nhiöm vô chýnh cña nhµ tr êng mµ cèt lâi lµ ho¹t éng d¹y vµ häc. Muèn thùc hiön tèt nhiöm vô trung t m cña nhµ tr êng th iòu quan träng tr íc tiªn lµ ph i cã mét bé m y chuyªn m«n vën hµnh ång bé, h íng tíi môc tiªu chung. Sù ph n c«ng, s¾p xõp bé m y ßi hái ph i thó hiön týnh d n chñ, tinh thçn, tr ch nhiöm cao. - Ph n c«ng HiÖu phã phô tr ch chuyªn m«n, Phã hiöu tr ëng lµ ng êi gióp viöc cho HiÖu tr ëng. + X y dùng kõ ho¹ch chø ¹o chuyªn m«n + Trùc tiõp chø ¹o ho¹t éng d¹y vµ häc + Phô tr ch vµ chø ¹o ho¹t éng ngoµi giê lªn líp + X y dùng kõ ho¹ch phèi hîp víi c c tæ chøc oµn thó + Tæ chøc c«ng t c båi d ìng gi o viªn, tù båi d ìng cho gi o viªn + Th êng xuyªn tæ chøc c c cuéc thi gi o viªn giái, häc sinh giái + Cã thó kiªm nhiöm lµm chñ tþch c«ng oµn. - Hoµn thiön c cêu tæ chøc vµ ho¹t éng cña tæ chuyªn m«n. C n cø vµo sè l îng gi o viªn trong nhµ tr êng, tr êng cã c cêu thµnh s u tæ. Mçi tæ chuyªn m«n cã mét tæ tr ëng do HiÖu tr ëng ph n c«ng. ã lµ nh ng gi o viªn cã phèm chêt, n ng lùc, cã chuyªn m«n v ng vµng, cã tinh thçn, cã ý thøc tæ chøc kû luët cao

14 - Ngoµi ra, sù phèi hîp vµ ph t huy søc m¹nh cña c c tæ chøc oµn thó trong nhµ tr êng nh : oµn thanh niªn, c«ng oµn... còng îc thùc hiön tèt C c biön ph p chø ¹o x y dùng nòn nõp d¹y häc Ngay tõ Çu n m häc, nhµ tr êng tæ chøc nghiªn cøu vµ chø ¹o thùc hiön c c v n b n ph p quy, quy chõ cña Bé, Së: nh chø thþ n m häc, nhiöm vô n m häc Tæ chøc chø ¹o x y dùng vµ thùc hiön c c néi quy cña nhµ tr êng vò nòn nõp d¹y häc Tæ chøc, chø ¹o thùc hiön c c lo¹i kõ ho¹ch vò d¹y häc îc x y dùng, Æc biöt quan t m Õn c c lo¹i kõ ho¹ch vò: - Thùc hiön ch ng tr nh kõ ho¹ch c c m«n häc: Cô thó thùc hiön óng, ñ sè tiõt d¹y theo ph n phèi ch ng tr nh quy Þnh. - X y dùng thêi khãa bióu: Tr íc khi b íc vµo n m häc míi, HiÖu tr ëng chø ¹o cho bé phën chuyªn m«n cña nhµ tr êng ph n c«ng chuyªn m«n vµ x y dùng thêi khãa bióu. Riªng nh ng líp cuèi cêp ph i lùa chän c c gi o viªn cã n ng lùc, tr nh é chuyªn m«n v ng vµng gi ng d¹y. ViÖc xõp thêi khãa bióu ph i dùa trªn nh ng nguyªn t¾c sau: + Dùa trªn kõ ho¹ch d¹y vµ häc biªn chõ n m häc do Bé quy Þnh. + Dùa trªn Æc ióm cña tõng m«n häc. + Dùa vµo Æc ióm t m lý vµ kh n ng nhën thøc cña häc sinh èi víi tõng m«n häc trong tõng thêi ióm cô thó. + Quan t m nhêt Þnh Õn nh ng gi o viªn cã hoµn c nh khã kh n nh con nhá, nhµ xa, cha mñ giµ èm yõu. tóc: - NÒn nõp ra vµo líp cña thçy, trß îc thùc hiön vµ duy tr nghiªm + Mçi tiõt häc îc nghø gi i lao 5 phót. Riªng tiõt hai îc nghø 15 phót, häc sinh tëp thó dôc gi a giê

15 + Ó duy tr nòn nõp, giê giêc ra vµo líp, nhµ tr êng giao cho tæ hµnh chýnh trùc trèng, thùc hiön óng hiöu lönh, óng giê quy Þnh. + ViÖc theo dâi thùc hiön nòn nõp ra líp cña gi o viªn vµ häc sinh ph i îc cëp nhët hµng ngµy. èi víi gi o viªn: Giao cho tæ chuyªn m«n theo dâi èi víi häc sinh: Giao cho éi cê á, Ban chêp hµnh oµn, gi o viªn chñ nhiöm, gi o viªn bé m«n theo dâi th êng xuyªn vµo c c tiõt, c c buæi häc, Ó cã biön ph p xö lý kþp thêi ChØ ¹o thùc hiön Hå s sæ s ch chuyªn m«n: - Çu n m häc, Ban gi m hiöu tæ chøc häc tëp, h íng dén sö dông c c lo¹i hå s sæ s ch theo quy Þnh cho gi o viªn, Æc biöt lµ cho gi o viªn míi ra tr êng. - Ngoµi lo¹i hå s sæ s ch theo quy Þnh, nhµ tr êng cßn quy Þnh thªm mét sè lo¹i hå s kh c nh sæ ghi chðp, s ng kiõn kinh nghiöm. - Hå s sæ s ch ph i tr nh bµy Ñp, khoa häc, óng quy Þnh, cã chêt l îng chuyªn m«n cao. Hå s chuyªn m«n ph i hoµn thµnh óng thêi gian quy Þnh. KÕ ho¹ch gi ng d¹y hoµn thµnh sau 1 th ng vµo häc, lþch b o gi ng ph i treo vµo Çu tuçn häc, óng n i quy Þnh. So¹n gi ng Çy ñ, óng ph n phèi ch ng tr nh, khoa häc, cã chêt l îng. C c lo¹i hå s kh c còng îc yªu cçu hoµn thµnh óng thêi gian quy Þnh. Ban gi m hiöu, c c tæ chuyªn m«n th êng xuyªn kióm tra hå s sæ s ch, cã nhën xðt, nh gi, rót kinh nghiöm vµ ký x c nhën, îc thùc hiön vµo Çu tuçn thø 4 cña th ng. - æi míi c ch so¹n bµi, cô thó. - VËn éng mét sè gi o viªn trî cã n ng lùc vµ mét sè gi o viªn chñ nhiöm øng dông Tin häc vµo viöc týnh ióm trung b nh m«n, vµ týnh ióm TB c n m cña häc sinh

16 - Liªn kõt víi mét trung t m tin häc cña Hµ Néi më líp häc cho gi o viªn vµ häc sinh ( tù nguyön) - Sau khi cã bé m«n Tin häc trong tr êng phæ th«ng, tiõp nhën nh ng gi o viªn cã tr nh é Tin häc, coi y lµ c c h¹t nh n Ó chuyªn s u CNTT trong nhµ tr êng. - Trong n m häc c c tæ nhãm héi th o t m ra nh ng mæt m¹nh vµ h¹n chõ cña tõng gi o viªn trong viöc øng dông CNTT vµo gi ng d¹y Theo dâi sæ ghi Çu bµi vµ qu n lý ióm theo óng quy Þnh: - ChØ ¹o c c bé phën, c c tæ chuyªn m«n øng dông CNTT trong qu n lý vµ gi ng d¹y: - Thö nghiöm phçm mòm Qu n lý ióm, qu n lý chuyªn cçn cña häc sinh. TËp huên viöc sö dông m y týnh nhëp ióm, nhëp chuyªn cçn. Tuyªn truyòn thö nghiöm Sæ liªn l¹c iön tö cho phô huynh häc sinh. Thö nghiöm m y chêm bµi tr¾c nghiöm. - ChuÈn bþ c së vët chêt nh bæ sung m y týnh, c c thiõt bþ phôc vô kh c nh m y in mµu, m y chiõu a n ng, m y quðt v n b n, quðt nh, m y nh, m y quay video, nèi m¹ng... - Tæ chøc c c líp häc tin cho gi o viªn ( miôn phý), tæ chøc c c héi th o, chuyªn Ò vò viöc øng dông CNTT vµo c c lünh vùc trªn. Tæ chøc c c líp häc theo yªu cçu cña gi o viªn. - TiÕp tôc thùc hiön viöc qu n lý ióm vµ chuyªn cçn cña häc sinh b»ng phçn mòm qu n lý mµ chóng t«i Æt hµng víi mét trung t m tin häc cña tr êng ¹i häc giao th«ng. Çu t c c phçn mòm qu n lý tµi chýnh, tµi s n cña nhµ tr êng.phçn mòm qu n lý th viön. Duy tr viöc nép b o c o vµ göi ch ng tr nh c«ng t c qua th iön tö hoæc trao æi trùc tiõp trong m¹ng Lan cña tr êng tíi c c tæ chuyªn m«n còng nh mét sè thµnh viªn trong c c tæ, c c oµn thó trong tr êng Tæ chøc chø ¹o nò nõp sinh ho¹t chuyªn m«n - Sinh ho¹t héi ång gi o dôc mét th ng/ mét lçn (28 hµng th ng)

17 + nh gi ho¹t éng cña Héi ång. + Th«ng qua kõ ho¹ch th ng tíi. - Tæ chøc sinh ho¹t c c Héi ång kh c: Héi ång thi ua khen th ëng, Héi ång kû luët. + Héi ång thi ua khen th ëng: îc tæ chøc theo Þnh kú mét lçn mét häc kú. + Héi ång kû luët: îc tæ chøc khi xðt kû luët hoæc xãa kû luët èi víi häc sinh theo tõng vô viöc. - Sinh ho¹t tæ chuyªn m«n hai lçn mét th ng, sinh ho¹t nhãm + Néi dung sinh ho¹t vµ h nh thøc sinh ho¹t ph i thùc sù gãp phçn m b o kû c ng nòn nõp vµ n ng cao chêt l îng d¹y häc. + NhiÖm vô cña tæ chuyªn m«n ( iòu 14 iòu lö tr êng Trung häc) ghi râ: X y dùng kõ ho¹ch ho¹t éng chung cña tæ, h íng dén, x y dùng kõ ho¹ch c nh n cña tæ viªn theo kõ ho¹ch d¹y häc, ph n phèi ch ng tr nh vµ c c quy Þnh cña Bé Gi o dôc vµ µo t¹o. Tæ chøc båi d ìng chuyªn m«n nghiöp vô, tæ chøc kióm tra nh gi chêt l îng thùc hiön nhiöm vô cña gi o viªn theo kõ ho¹ch cña nhµ tr êng Ò xuêt khen th ëng kû luët èi víi gi o viªn. + Quy Þnh chõ é dù giê chæt chï, theo h nh thøc "bèc th m giê d¹y, cã ghi m bµi gi ng. + Cã kõ ho¹ch thanh, kióm tra ngay tõ Çu n m häc, vµ tæ chøc dù giê ét xuêt 3.3 ChØ ¹o æi míi ph ng ph p d¹y häc *Trong gi ng d¹y : - T¹o dùng phßng thý nghiöm o cña c c bé m«n Lý, Ho. Víi nh ng thý nghiöm mµ phßng thý nghiöm kh«ng ñ iòu kiön Ó lµm

18 th s u tçm c c thý nghiöm o trªn m¹ng Ó sö dông m y chiõu cho häc sinh quan s t - X y dùng ng n hµng c c t liöu: s u tçm c c t liöu trªn m¹ng, c c t liöu häc tëp cña ång nghiöp, c c t liöu tù so¹n têt c Òu a vµo ng n hµng t liöu cña tæ bé m«n. - X y dùng ng n hµng c c o¹n video vò viöc thùc hiön c c thý nghiöm éc h¹i, c c bµi gi ng ión h nh - Tæ chøc héi thi thiõt kõ gi o n iön tö : mét n m häc mçi gi o viªn so¹n gi ng îc 4 tiõt gi o n iön tö * Trong kióm tra nh gi : Ó c«ng viöc æi míi kióm tra nh gi cã hiöu qu th viöc øng dông CNTT lµ hõt søc quan träng. Ó nh gi óng kõt qu gi ng d¹y cña gi o viªn ßi hái ph i cã Ò kióm tra víi néi dung t ng ng gi a c c líp trong mét khèi. ChÝnh v vëy mµ nhµ tr êng Çu t x y dùng ng n hµng Ò kióm tra c tr¾c nghiöm vµ tù luën. ViÖc chän Ò m b o týnh kh ch quan, b o mët, x y dùng quy tr nh lµm Ò nh sau 1. T¹o ng n hµng c u hái 2. Lµm Ò: - Tæ lµm Ò nhën ng n hµng c u hái tõ gi o viªn bé m«n - Säan Ò : + So¹n Ò tr¾c nghiöm theo yªu cçu b»ng phçn mòm Testpro - sao Ò vµ phiõu tr lêi (theo yªu cçu) 3. KiÓm tra:- Gi o viªn nhën Ò vµ phiõu tr lêi t¹i tæ lµm Ò tr íc g kióm tra 15 phót - KiÓm tra theo theo kõ ho¹ch TNKQ) - Göi bµi lµm cña häc sinh vò phßng m y ( nõu bµi

19 4. ChÊm bµi (TNKQ) - NhËn bµi tõ gi o viªn, ChÊm bµi b»ng phçn mòm Testpro - In b ng ióm, Tr b ng ióm vµ bµi lµm cña häc sinh cho gi o viªn bé m«n ViÖc chø ¹o æi míi ph ng ph p d¹y vµ häc lµ vên Ò khã kh n, phøc t¹p, nh ng l¹i lµ vên Ò cèt lâi trong qu n lý qu tr nh d¹y häc. Nã lµ ßn bèy trùc tiõp Ó n ng cao chêt l îng d¹y häc. V thõ c i tiõn ph ng ph p gi ng d¹y îc tiõn hµnh th êng xuyªn, liªn tôc cho tõng èi t îng gi o viªn vµ häc sinh, îc thùc hiön mét c ch nghiªm tóc, khoa häc theo mét quy tr nh cô thó. - B íc 1: ChuÈn bþ + T c éng nhën thøc, t¹o t m thõ vµ iòu kiön s½n sµng tham gia æi míi ph ng ph p d¹y häc, thµnh lëp ban chø ¹o x y dùng kõ ho¹ch ch ng tr nh. + Nghiªn cøu thùc tr¹ng éi ngò gi o viªn, Æc biöt lµ vò n ng lùc chuyªn m«n nghiöp vô vµ iòu kiön b n th n Ó æi míi ph ng ph p d¹y häc. + Nghiªn cøu Æc ióm èi t îng ng êi häc Ó biõt n ng lùc cña häc sinh Ó cã néi dung vµ ph ng ph p häc thých hîp cã hiöu qu. - B íc 2: ChØ ¹o ióm (thùc nghiöm s ph¹m) + Thèng nhêt chuèn nh gi c c tiõt d¹y theo tinh thçn æi míi. + Thèng nhêt vò c ch thiõt kõ bµi häc (gi o n), so¹n bµi theo tinh thçn æi míi. + Chän èi t îng thùc nghiöm: M«n häc, bµi häc, ng êi d¹y. + Tæ chøc d¹y thý ióm + Mêi toµn bé gi o viªn nhµ tr êng i dù giê, sau ã tæ chuyªn m«n häp nh gi, rót kinh nghiöm giê d¹y. Tõ ã Þnh h íng viöc gi ng d¹y cho tæ. trµ. + S kõt toµn tr êng, rót bµi häc kinh nghiöm, b íc Çu Ó më réng ¹i

20 - B íc 3: ChØ ¹o më réng ¹i trµ. + TÊt c gi o viªn Òu tham gia, g y khý thõ thi ua s«i næi, hµo høng trong tëp thó gi o viªn vµ häc sinh. + Tæ chøc thùc hiön d¹y häc theo tinh thçn æi míi ë têt c c c m«n häc. + Ban gi m hiöu theo dâi quan s t, kióm tra óng gi, éng viªn khuyõn khých, iòu chønh sai löch, thóc Èy d¹y häc vµ n ng cao chêt l îng. - B íc 4: Tæng kõt nh gi. + Tæng kõt nh gi theo Þnh kú, cã bióu d ng khen th ëng kþp thêi. (Tr ch ph¹t nõu cã gi o viªn vi ph¹m) + Tæ chøc héi th o: trao æi kinh nghiöm víi c c tr êng b¹n + Tæng kõt rót bµi häc kinh nghiöm Ó tiõp tôc trión khai trong n m häc tiõp theo. KÕt qu : Trong n m häc sè giê thao gi ng thùc hiön trong 4 ît: 15/10; 20/11; 3/3; 26/3 lµ Sè tiõt thao gi ng : 159 trong ã Sè giê ¹t :Giái : 126 ; Kh : 33 - Tæ chøc vµ tham gia Héi th o Héi gi ng côm liªn tr êng 2 ît: THPT TrÇn Quang Kh i vµ D ng Qu ng Hµm : 4 m«n V n,sö, Þa, GDCD - Tæ chøc thi gi o viªn giái cêp tr êng, Ó tõ ã x y dùng nßng cèt thi gi o viªn d¹y giái cêp TØnh: 1 gi o viªn ¹t gi i nhêt cêp tønh, 1 gi o viªn ¹t gi i nh, 1 gi o viªn gi i nh héi thi Tin häc 3.4. Tæ chøc phong trµo "Thi ua D¹y tèt - Häc tèt". ViÖc chø ¹o æi míi ph ng ph p d¹y häc cã thó g¾n kõt víi phong trµo "Thi ua d¹y tèt häc tèt", lµm cho nã i vµo chiòu s u vµ cã thªm nh ng nh n tè míi a d¹ng vµ phæ biõn h n. ång thêi, chýnh nã l¹i lµm cho phong trµo thi ua "D¹y tèt - Häc tèt" lo¹i bít yõu tè ph«tr ng bªn ngoµi vµ i vµo chiòu s u n ng cao chêt l îng d¹y häc. Thùc chêt cña phong trµo lµ nòn t ng vµ sîi chø á xuyªn suèt mäi ho¹t éng cña nhµ tr êng. Mäi ho¹t éng cña nhµ tr êng Òu ph i h íng vµo nã vµ có«i cïng ph i i tíi D¹y tèt - Häc tèt. Phong trµo "Thi ua d¹y tèt,

21 häc tèt" chýnh lµ sù tých hîp cña c c ho¹t éng chø ¹o x y dùng nòn nõp d¹y häc vµ n ng cao chêt l îng d¹y häc, cô thó: + X c Þnh chñ ióm thi ua th ng, thi ua theo ît: TËp trung vµo c c ît kû niöm ngµy nhµ gi o ViÖt Nam (20/11), ngµy thµnh lëp oµn thanh niªn céng s n Hå ChÝ Minh (26/3), Ò ra kõ ho¹ch thi ua cô thó, cã tæng kõt nh gi, rót kinh nghiöm vµ khen th ëng. + Th«ng qua héi gi ng thi gi o viªn giái, gi o viªn chñ nhiöm giái. + èi víi häc sinh: Tæ chøc duy tr nòn nõp häc tëp, sinh ho¹t tëp thó Thi ua x y dùng tëp thó häc sinh tiªn tiõn xuêt s¾c Tæ chøc thi ua häc sinh giái ë c c khèi líp trong tr êng Trong viöc tæ chøc thùc hiön c c biön ph p hç trî kh c nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc vµ tæ chøc phong trµo thi ua "D¹y tèt - Häc tèt", cßn cçn sö dông c c biön ph p kinh tõ s ph¹m vµ t m lý x héi Sö dông c c biön ph p kinh tõ s ph¹m vµ t m lý x héi nh»m gãp phçn n ng cao chêt l îng d¹y häc. - Ph ng ph p kinh tõ: Lµ sù t c éng mét c ch gi n tiõp tíi ng êi bþ qu n lý b»ng c chõ kých thých lao éng th«ng qua lîi Ých vët chêt Ó hä tých cùc tham gia c«ng viöc chung vµ thùc hiön tèt nhiöm vô îc giao trong tr êng häc, thùc chêt cña ph ng ph p kinh tõ lµ dùa trªn sù kõt hîp gi a viöc thùc hiön tr ch nhiöm cña c n bé gi o viªn vµ häc sinh ghi trong iòu lö nhµ tr êng vµ nh ng kých thých cã týnh ßn bèy trong nhµ tr êng. Do ã, nhµ tr êng chóng t«i x c Þnh ph i tæ chøc hõt søc khðo lðo, hîp lý míi cã t c dông éng viªn, khých lö vµ cã týnh gi o dôc cao. + X y dùng hö thèng c c tiªu chuèn, Þnh møc cho tõng lo¹i lao éng trong nhµ tr êng + C c tæ chuyªn m«n theo dâi qu tr nh thùc hiön vµ chêp hµnh quy chõ chuyªn m«n, cuèi mçi ît (häc kú, n m häc) sï tæ chøc b nh bçu, lùa

22 chän nh ng c nh n tiªu bióu, îc tæ chøc týn nhiöm Ò nghþ khen th ëng. Xö ph¹t èi víi nh ng gi o viªn vi ph¹m. + éng viªn khuyõn khých vò tinh thçn, u tiªn trong chõ é l ng bæng, cã chõ é i ngé víi gi o viªn giái, quan t m Õn gi o viªn cã hoµn c nh khã kh n, cã nhiòu rñi ro... m b o týnh c«ng khai, c«ng b»ng vµ d n chñ trong viöc nh gi ph n lo¹i gi o viªn, xõp lo¹i häc tëp häc sinh. - Ph ng ph p t m lý x héi kh c: NhiÖm vô cña ph ng ph p nµy lµ éng viªn tinh thçn chñ éng, tých cùc, tù gi c cña mäi ng êi, ång thêi t¹o bçu kh«ng khý cëi më, tin cëy lén nhau, gióp ì nhau thoµn thµnh nhiöm vô: Cô thó: + T m hióu t m t, nguyön väng cña c n bé gi o viªn, c«ng nh n viªn + BiÕt l¾ng nghe ý kiõn, t m t vµ tin t ëng vµo kh n ng cña hä. + éng viªn khen th ëng kþp thêi, c i thiön êi sèng vët chêt vµ tinh thçn cho c n bé gi o viªn. îc tiõn hµnh vµo c c dþp 8/3, 20/10 20/11, tõt nguyªn n,... tæ chøc th m hái éng viªn, gióp ì gia nh c n bé gi o viªn cã hoµn c nh khã kh n, trao th ëng cho häc sinh nghìo, häc sinh må c«i, T ng c êng c«ng t c kióm tra nh gi trong chuyªn m«n KiÓm tra, nh gi lµ mét ph¹m trï cña lý luën d¹y häc, îc c c nhµ nghiªn cøu vµ ho¹t éng thùc tiôn vò gi o dôc rêt quan t m, v nã lµ chøc n ng rêt quan träng trong ho¹t éng gi o dôc. Ban gi m hiöu cã nhiöm vô kióm tra nh gi th êng xuyªn, Þnh kú theo kõ ho¹ch mét c ch chæt chï. - Trong kõ ho¹ch ph i Ò ra chø tiªu phên Êu: mçi n m kióm tra toµn diön îc Ýt nhêt 1/3 gi o viªn, cßn c c gi o viªn kh c îc kióm tra theo tõng mæt, theo chuyªn Ò. - KÕ ho¹ch kióm tra îc cô thó hãa vµo tõng thêi ióm nhêt Þnh (kióm tra ét xuêt, kióm tra theo kõ ho¹ch). Khi tiõn hµnh kióm tra cã thó phèi hîp víi tæ tr ëng chuyªn m«n Ó kióm tra. Sau khi kióm tra ph i tæ chøc nh gi, rót kinh nghiöm. + Dùa vµo chuèn Ó nh gi

23 + X c Þnh kõt qu, ph n lo¹i møc é ¹t îc. + Khen th ëng, kû luët + Rót bµi häc kinh nghiöm. nh gi lµ kh u cuèi cïng cña chøc n ng kióm tra trong chu tr nh qu n lý. nh gi gióp ng êi qu n lý tiªn o n kõt qu x y ra, lµm liªn kõt tr¹ng th i, x c Þnh c c yõu tè nh h ëng Õn hö thèng. ViÖc nh gi chýnh x c, ch n thùc cã t c dông trùc tiõp Õn viöc t m nguyªn nh n, Ò ra gi i ph p cã hiöu qu

24 PhÇn kõt luën 1. Mét sè kõt luën. Môc tiªu cña gi o dôc lµ µo t¹o con ng êi p øng yªu cçu x y dùng vµ b o vö tæ quèc. Con ng êi lµ nguån nh n lùc, lµ nh n tè quyõt Þnh sù ph t trión Êt n íc trong thêi kú c«ng nghiöp hãa, hiön ¹i hãa, a Êt n íc ph t trión nhanh vµ bòn v ng, chóng t«i thêy r»ng viöc n ng cao chêt l îng d¹y häc lµ c«ng viöc cçn thiõt cêp b ch trong giai o¹n hiön nay. y lµ viöc lµm th êng xuyªn liªn tôc cña mçi nhµ tr êng, cña mçi c nh n gi o viªn. Nã ßi hái mçi c n bé qu n lý, gi o viªn còng cçn ph i kh«ng ngõng häc hái, tù båi d ìng Ó n ng cao tr nh é, n ng lùc qu n lý, p øng yªu cçu cña sù nghiöp ph t trión Êt n íc. XuÊt ph t tõ c së lý luën, c së ph p lý, c së thùc tiôn nªu trªn, chóng t«i a ra 6 gi i ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc t¹i tr êng trung häc phæ th«ng Mü Hµo- H ng Yªn 1. Hoµn thiön bé m y chø ¹o d¹y häc 2. C c biön ph p chø ¹o x y dùng nòn nõp d¹y häc 3. ChØ ¹o æi míi ph ng ph p d¹y häc 4. Tæ chøc phong trµo "Thi ua D¹y häc - Häc tèt" 5. Sö dông c c biön ph p kinh tõ s ph¹m vµ t m lý x héi nh»m gãp phçn n ng cao chêt l îng d¹y häc. 6. T ng c êng c«ng t c kióm tra, nh gi trong chuyªn m«n Víi nh ng kõt qu nªu trªn, cho thêy môc Ých vµ nhiöm vô nghiªn cøu cña Ò tµi hoµn thµnh. MÆc dï Ò tµi îc nghiªn cøu hõt søc cèn träng vµ Ò xuêt îc nh ng biön ph p nªu trªn, song vén cßn rêt nhiòu biön ph p kh c ch a cã iòu kiön Ò cëp tíi, ã chýnh lµ h íng nghiªn cøu tiõp tôc cña Ò tµi

25 2. Mét sè kiõn nghþ èi víi bé gi o dôc vµ µo t¹o. - Ban hµnh néi dung ch ng tr nh båi d ìng th êng xuyªn cho gi o viªn trung häc phæ th«ng nh»m t¹o c së hµnh lang ph p lý Ó c c tr êng cã kõ ho¹ch båi d ìng n ng cao chêt l îng d¹y häc. - Cã kõ ho¹ch µo t¹o bæ sung éi ngò gi o viªn cßn thiõu 2.2. èi víi së gi o dôc vµ µo t¹o. - Cã kõ ho¹ch µo t¹o båi d ìng gi o viªn trªn chuèn. - Th êng xuyªn tæ chøc thi gi o viªn giái cêp tønh. - Cã chýnh s ch u i nh»m thu hót gi o viªn giái. - Tæ chøc c c héi nghþ chuyªn Ò trao æi häc tëp kinh nghiöm gi a c c tr êng trong vµ ngoµi tønh. - T ng c êng h n n a chýnh s ch c«ng viöc, thiõt bþ d¹y häc cho c c tr êng trung häc phæ th«ng trong tønh èi víi tr êng trung häc phæ th«ngmü Hµo: - Th êng xuyªn tæ chøc thi gi o viªn giái cêp tr êng b¹n. - Tæ chøc cho gi o viªn i häc tëp trao æi kinh nghiöm víi tr êng - Cã chiõn l îc l u dµi x y dùng éi ngò gi o viªn cã chuyªn m«n v ng vµng. - éng viªn khuyõn khých gi o viªn c vò vët chêt lén tinh thçn

26 Tµi liöu tham kh o 1. V n kiön ¹i héi ¹i bióu toµn quèc lçn thø VII, VIII. 2. NghÞ quyõt Trung ng II khãa VIII, Nhµ xuêt b n ChÝnh trþ Quèc gia, Hµ Néi, HiÕp ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam 1992, Nhµ xuêt b n Khoa häc - X héi. 4. LuËt Gi o dôc Tµi liöu båi d ìng CBQL gi o dôc Tr êng C n bé qu n lý Gi o dôc vµ µo t¹o. 6. B o c o tæng kõt n m Tr êng Trung häc phæ th«ng Mü Hµo

27 Môc lôc PhÇn më Çu Lý do chän Ò tµi Môc tiªu nghiªn cøu NhiÖm vô nghiªn cøu èi t îng nghiªn cøu Ph ng ph p nghiªn cøu...2 PhÇn néi dung...3 Ch ng I: C së khoa häc qu n lý qu tr nh d¹y häc ë tr êng TRung häc phæ th«ng C së lý luën C së thùc tiôn C së ph p lý...4 Ch ng II: Thùc tr¹ng viöc qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng Trung häc phæ th«ng mü hao- h ng yªn Mét sè kõt qu ¹t îc trong thêi gian qua cña tr êng Trung häc Phæ th«ng Mü Hµo- H ng Yªn Nh ng tån t¹i trong qu n lý chêt l îng d¹y häc ë tr êng Trung häc Phæ th«ng Mü Hµo H ng Yªn Mét sè vên Ò Æt ra trong viöc qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng trung häc phæ th«ng Mü Hµo _ H ng Yªn...10 Ch ng III: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc t¹i tr êng trung häc phæ th«ng Mü hµo h ng yªn Hoµn thiön tæ chøc chø ¹o d¹y häc C c biön ph p chø ¹o x y dùng nòn nõp d¹y häc ChØ ¹o æi míi ph ng ph p d¹y häc Tæ chøc phong trµo "Thi ua D¹y tèt - Häc tèt" Sö dông c c biön ph p kinh tõ s ph¹m vµ t m lý x héi nh»m gãp phçn n ng cao chêt l îng d¹y häc T ng c êng c«ng t c kióm tra nh gi trong chuyªn m«n...21 PhÇn kõt luën Mét sè kõt luën Mét sè kiõn nghþ

28 Tµi liöu tham kh o

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th II V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th ng 11 n m 2013 HéI ång XUÊT B N L HåNG ANH Chñ tþch Héi ång INH THÕ HUYNH

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte Trao æi nghiöp vô X héi häc sè 1 (77), 2002 67 Vò Hµo Quang 1. Nh ng yõu tè x héi nh h ëng tíi t duy x héi häc cña A. Comte A. Comte îc coi lµ ng êi s ng lëp ra ngµnh x héi häc. ng còng lµ nhµ thùc chøng

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VK Dang TT - Tap 46

Microsoft Word - VK Dang TT - Tap 46 ng Céng s n ViÖt Nam V n kiön ng toµn tëp tëp 46 1985 Nhµ xuêt b n chýnh trþ quèc gia hµ néi - 2006 3 4 V n kiön ng toµn tëp Þnh, th«ng tri... cña Bé ChÝnh trþ, Ban BÝ th... MÆc dï chóng t«i cã nhiòu cè

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc HiÖn tr¹ng qu n lý rõng céng ång mét sè tønh vïng miòn nói B¾c Bé vµ Ò xuêt Þnh h íng chýnh s ch khuyõn khých ph t trión rõng céng ång ë ViÖt Nam Ph¹m Xu n Ph ng Vô chýnh s ch Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si phßng thi sè: 1 1 CH0001 Hoµng B o An 10.04.1993 Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 2 CH0002 L ng ThÞ An 06.05.1995 L¹ng S n N DT KV1 3 CH0003 Ph¹m ThÞ An 24.06.1974 Th i Nguyªn N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 4 CH0004

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsEBF454862F235A547256D3C00353F12EBF4

file://D:MRC964MI-docsEBF454862F235A547256D3C00353F12EBF4 Page 1 of 42 Tµi liöu tëp huên nhãm týn dông & TiÕt kiöm céng ång vò dþch vô tµi chýnh n«ng th«n Alan Johnson NguyÔn Quang Kh i Cè vên tµi chýnh n«ng th«n - MRDP Hµ néi 4/1998 Môc lôc Lêi nãi Çu 5 Bµi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc PhÇn I - më Çu i c së khoa häc cña Ò tµi Trong ch ng tr nh THPT, ë bêt k khèi líp nµo, ch ng phçn nµo còng Òu cã lo¹i bµi tëp: t m gi trþ cùc ¹i hay cùc tióu cña ¹i l îng khi ¹i l îng thay æi (bµi to n

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docså4FF97F105CC2E47256A3B0016C7DEå4F

file://D:MRC964MI-docså4FF97F105CC2E47256A3B0016C7DEå4F Page 1 of 14 HÖ thèng µo t¹o lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n (VDP) SFDP - Tµi liöu lµm viöc No. 7 Klaus Kirchmann ChiÕn lîc µo t¹o cña dù n vò lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n ë hai tønh S n la vµ Lai

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending8CA5D283C41C39164

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending8CA5D283C41C39164 Page 1 of 62 Bé N«ng nghiöp vµ ph t trión n«ng th«n Vô Hîp t c quèc Tõ èi t c Dù n Trång míi 5 triöu ha Rõng B o c o nhãm chuyªn tr ch III nh gi nhu cçu Çu t vµ hç trî cho ngµnh l m nghiöp vµ c chõ hç

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA Ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA Ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th II V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA Ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th ng 11 n m 2013 HéI ång XUÊT B N L HåNG ANH Chñ tþch Héi ång INH THÕ HUYNH

Chi tiết hơn

Søc khoÎ cña con ng­êi cÇn sù tån t¹i cña nh÷ng c¸nh rõng

Søc khoÎ cña con ng­êi cÇn sù tån t¹i cña nh÷ng c¸nh rõng 86 X héi häc sè 1 (81), 2003 Søc kháe cña con ng êi cçn sù tån t¹i cña nh ng c nh rõng - d n sè vµ n¹n ph rõng N¹n ph rõng diôn ra trªn toµn thõ giíi víi tèc é 9,4 triöu ha/n m, lµ mèi e do¹ nghiªm träng

Chi tiết hơn

Annual report V 2004.qxd

Annual report V 2004.qxd Military Bank 2 3 Military Bank Annual report Néi dung / contents Giíi thiöu chung vò ng n hµng Background Sè liöu tµi chýnh giai o¹n 1994-2004 Financial highlight from 1994-2004 M«h nh tæ chøc Organizational

Chi tiết hơn

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users 76-3 IEC 1980 1 Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i 76-3 IEC 1980 2 Lêi nãi Çu Lêi tùa Môc lôc 1. C c Þnh nghüa :... 5 2. Tæng

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4 Page 1 of 12 B o c o kh o s t chèn o n vò b o tån vµ c c c héi ph t trión t¹i vïng Öm khu b o tån kî gç (phçn 1) 1.më Çu Ph n tých vµ ph t trión thþ trêng (MA&D) lµ mét ph ng ph p îc thõ giíi c«ng nhën

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

B ng tæng hîp sinh viªn kho îc cêp häc bæng k I N m häc (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M S

B ng tæng hîp sinh viªn kho îc cêp häc bæng k I N m häc (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M S B ng tæng hîp sinh viªn kho 54-58 îc cêp häc bæng k I N m häc 2013-2014 (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M SV Líp Số tiền Sè TK 1 ç V n D ng 535354 54CB1 2,825,000

Chi tiết hơn