PhÇn 1: Giíi thiÖu

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "PhÇn 1: Giíi thiÖu"

Bản ghi

1 X héi häc sè 4 (84), Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo vïng cña UNICEF, sö dông tiõp cën gi o dôc Ó d¹y cho kh n gi vò quyòn trî em. H nh nh Meena, mét c«bð Nam îc lêy lµm h nh méu ¹i diön Ó khuyõn khých vµ b o vö c c quyòn cña trî em. Meena lµ chêt xóc t c trong c c cuéc th o luën vò chñ Ò quyòn trî em. Héi Liªn hiöp phô n ViÖt Nam îc sù trî gióp cña UNICEF thùc hiön ch ng tr nh thö nghiöm vµo nh ng n m Giai o¹n thý ióm dù n îc thùc hiön t¹i 10 x thuéc 5 tønh. Giai o¹n hai thùc hiön t¹i 8 x thuéc 5 tønh. TÝnh Õn nay, c c tønh cã dù n bao gåm: Hµ Néi, S n La, Yªn B i, Lµo Cai, Trµ Vinh, Kon Tum, Hå ChÝ Minh vµ Sãc Tr ng. Nh ng tiõp xóc Çu tiªn cho thêy c«ng chóng nhën thêy Meena lµ ch ng tr nh thó vþ, thých hîp víi iòu kiön Þa ph ng vµ c c th«ng iöp cã t c dông n ng cao kiõn thøc. Tªn Meena còng îc Ò nghþ æi thµnh Mai cho gçn gòi víi ng êi ViÖt Nam. Cuéc nghiªn cøu nh gi ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena b¾t Çu b»ng c c buæi lµm viöc víi ¹i diön UNICEF vµ Héi Liªn hiöp Phô n Trung ng cho biõt nh ng th«ng tin Çu tiªn vò dù n. Kh o s t thùc Þa sö dông kü thuët pháng vên s u vµ th o luën nhãm tëp trung cung cêp nh ng d liöu c n b n cho ph n tých. Mét bé c«ng cô (bao gåm c c b ng h íng dén pháng vên vµ th o luën) îc thiõt kõ dµnh cho tõng èi t îng riªng îc so¹n vµ em th o luën víi c c c n bé ch ng tr nh cña UNICEF. Néi dung cña bé c«ng cô nµy îc diôn ¹t d íi d¹ng nh ng c u hái vò dù n. Sè l îng pháng vên s u lµ 50 tr êng hîp vµ th o luën nhãm lµ 24 cuéc. Tæng céng lµ 74 cuéc pháng vên vµ th o luën nhãm. Do iòu kiön n y sinh t¹i thùc Þa, 2 cuéc pháng vên s u kh«ng thùc hiön îc t¹i tønh S n La vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh. 1 1 Cuéc nghiªn cøu nh gi hiªu qu cña ch ng tr nh truyòn th«ng Mai tiõn hµnh theo lêi mêi cña UNICEF. Mét nhãm nghiªn cøu viªn vµ trî lý nghiªn cøu cña viön X héi häc cïng víi c c céng t c viªn tham gia cuéc nghiªn cøu nµy, bao gåm: BÕ Quúnh Nga, BÕ V n HËu, Ph¹m ThÞ V n, ç Minh Khuª, inh Ph ng Th o, NguyÔn Hång Th i, Bïi Quang Dòng, NguyÔn Lan Anh. Bµi viªt tãm l îc nh ng kõt qu chñ yõu cña cuéc nghiªn cøu. T c gi nh n dþp nµy xin cã lêi c m n têt c.

2 48 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam 2. Nh ng th«ng iöp chñ yõu Néi dung c c chuyön kó kh a d¹ng. ChuyÖn Ba iòu íc Ò cëp Õn nh ng vên Ò vò n íc s¹ch vµ vö sinh m«i tr êng, íc muèn cña trî cã cuéc sèng tèt h n. Chia xoµi Ò cëp Õn viöc chia khèu phçn thøc n vµ c«ng viöc gi a con trai vµ con g i nh»m gióp n ng cao nhën thøc vò quan ióm giíi. ChuyÖn Õm gµ nãi r»ng nõu trî em kh«ng häc îc th nã sï kh«ng gióp ì îc cho gia nh. C u chuyön nãi lªn nhu cçu cña trî em cçn îc ph t trión, îc trau dåi kiõn thøc, võa cho thêy tr ch nhiöm cña trî em èi víi gia nh vµ x héi nh thõ nµo. ChuyÖn vò mét c«bð th gi o dôc cho céng ång t nh oµn kõt; kh«ng ai cã thó sèng c«lëp, c ch biöt víi ng êi kh c. C u chuyön Cøu em bð gi o dôc ph i biõt sèng mét c ch khoa häc, Ó tr nh vµ ch a nh ng bönh n gi n. ChuyÖn Em yªu tr êng em gióp trî em hióu îc viöc häc hµnh lµ quan träng vµ cçn thiõt, dï trong hoµn c nh nµo còng kh«ng îc bá häc. Bªn c¹nh ã, chuyön cßn gi o dôc cho c c thµy c«gi o ph ng ph p d¹y häc nh thõ nµo cho phï hîp, t¹o sù tin t ëng vµ t«n träng èi víi häc sinh, v.v. Theo nh ng ng êi tr lêi, néi dung c c c u chuyön a ra nh n chung lµ phï hîp. Cèt truyön îc cho lµ n gi n vµ gçn gòi víi cuéc sèng Þa ph ng, Ò cëp Õn nh ng vên Ò mµ céng ång quan t m. èi víi nh ng vïng cao, vïng n«ng th«n, tr nh é d n trý cßn thêp vµ sù hióu biõt vò quyòn trî em cßn h¹n chõ th nh ng néi dung ã cã ý nghüa rêt tých cùc. VÊn Ò trî em lang thang bþ l¹m dông th n thó vµ søc lao éng, vên Ò giao th«ng hay c c tö n¹n x héi rêt næi cém ë thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ tønh Trµ Vinh. T¹i hai thµnh phè nµy nh ng vên Ò nh vëy nªn a vµo néi dung tuyªn truyòn. Ng êi thùc hiön quyòn trî em kh«ng chø lµ b n th n trî mµ lµ c céng ång, trong ã cã nh ng ng êi sèng gçn gòi víi c c em nh «ng bµ, cha mñ, anh chþ em trong gia nh. Cho nªn nhiòu ng êi tr lêi cho r»ng trong c c c u chuyön, h nh nh cña nh ng ng êi tr ëng thµnh, nh ng ng êi sèng gçn gòi víi trî em hay nh ng ng êi cã tr ch nhiöm víi trî vén cßn thiõu v¾ng. Mét trong nh ng thµnh c«ng cña dù n lµ a îc h nh nh mét em bð g i xuyªn suèt qua c c c u chuyön. y cã thó coi lµ mét h nh méu mµ c c em v n tíi. C c bëc cha mñ còng thêy bð Mai lµ têm g ng tèt. èi víi ng êi d n vµ trî em, Mai lµ mét ng êi b¹n. H nh nh bð Mai chuèn, lêy ã lµm ióm v n tíi, mét c«bð n ng éng, ham hióu biõt, gióp ì mäi ng êi, cã nh ng íc m tèt Ñp... Mét h nh nh tèt Ñp ión h nh Ó gi o dôc c c em (HCM 5, n, 46 tuæi, C n bé Phßng Gi o dôc huyön Hooc M«n, kiªm Ñy viªn Ban chêp hµnh huyön Héi Phô n Hooc M«n). H nh nh bð Mai «i lóc còng g y ra nh ng nhën xðt tr i ng îc. TrÎ em còng muèn cã ng êi b¹n nh Mai, thých trë thµnh ng êi nh Mai. C c bëc cha mñ cã ng êi

3 Bïi Quang Dòng 49 l¹i kh«ng thých l¾m v b o con g i lanh qu thõ th cùc, con g i mµ lý sù qu. Th i é nh vëy còng cã thó hióu îc, nhiòu ng êi ViÖt Nam nhêt lµ n«ng d n, mong con g i hiòn thôc, biõt nghe lêi, ngoan ngo n, h n lµ cã lý sù, m¹nh mï. Nh ng cã bµ mñ l¹i nãi nõu t«i cã øa con nh vëy th æi vµng t«i còng kh«ng æi. 3. C c tuyªn truyòn viªn C ch lµm cña Ch ng tr nh s ng kiõn truyòn th«ng Mai cßn míi l¹ èi víi nhiòu ng êi. Thêi gian tëp huên kh«ng dµi vµ c c tuyªn truyòn viªn vén ch a bao giê îc trang bþ kiõn thøc vò quyòn trî em vµ kü n ng tuyªn truyòn, nh ng nh n chung hä thu nhën kh tèt. Mét sè ng êi cã kh n ng n¾m b¾t s ng kiõn ngay trong qu tr nh tëp huên, nh ng cã ng êi ph i Õn lóc i vµo thùc tõ míi hióu îc vai trß cña hä trong dù n. i xuèng céng ång lµ qu tr nh Ó tuyªn truyòn viªn n¾m v ng néi dung truyòn th«ng. Khi i tëp huên míi Çu m nh kh«ng hióu ch ng tr nh ã lµ g, lóc häc th kh«ng h nh dung b¹n Mai ra lµm sao, 4 quyòn theo c«ng íc vµ theo luët trî em th biõt råi. Õn ngµy thø 2 b¾t ngåi xem bé phim, îc thùc tëp, xuèng céng ång lµm th lóc ã míi hióu th ra m nh lµ nh ng tuyªn truyòn viªn. Lóc tëp huên hä cã gäi chóng t«i lµ nh ng tuyªn truyòn viªn, nh ng kh«ng h nh dung îc, nghü i häc c i nµy vò Ó lµm ho¹t éng g ã (HCM 10, n, 42 tuæi, BÖnh viön c së trî em x T n HiÖp, huyön Hooc M«n). èi víi nh ng ng êi cã tr nh é häc vên thêp, Ýt îc tiõp cën víi c c ph ng tiön truyòn th«ng ¹i chóng th tuyªn truyòn viªn i vµo vên Ò mét c ch cô thó, dô hióu, kiªn tr gi ng gi i lµm sao ng êi nghe hióu îc hõt ý nghüa c u chuyön. Nh n chung, c n bé tham gia dù n, Æc biöt lµ tuyªn truyòn viªn, n¾m îc c c nhãm quyòn trî em, vý dô quyòn îc khai sinh, îc häc tëp, tham gia vµ ph t trión. Trong qu tr nh tëp huên, c c häc viªn cßn thùc hµnh ãng vai tuyªn truyòn viªn, cã thó nãi r»ng hä îc µo t¹o kh tèt c c kü n ng truyòn th«ng. TruyÒn t i nh ng néi dung vò quyòn trî em phô thuéc rêt nhiòu vµo kh n ng n¾m b¾t s ng kiõn cña tuyªn truyòn viªn. C u chuyön vò Mai gi n dþ, dô hióu nªn hç trî rêt nhiòu cho tuyªn truyòn viªn, khiõn hä tù tin tr íc c«ng chóng. C c tuyªn truyòn viªn khi tiõn hµnh c«ng viöc cã nh ng thay æi trong c ch lµm viöc víi èi t îng. Hä kh«ng bþ néi dung c u chuyön trãi buéc. T«i còng nhën thêy râ tr ch nhiöm cña m nh lµ lµm thõ nµo Ó a th«ng tin Õn víi bµ con, Õn víi céng ång vµ Õn víi c c em häc sinh. Trong khi tiõn hµnh c«ng viöc, t«i cã thay æi c ch lµm víi trî em, Ó phï hîp h n víi iòu kiön cña Þa ph ng, t«i kh«ng nhêt thiõt ph i lµm theo sù chø dén cña ch ng tr nh, iòu quan träng lµ lµm sao m nh tuyªn truyòn Ó ng êi d n hióu néi dung c c c u chuyön, nh ng c u chuyön ã nãi lªn c i g? cã vën dông vµo trong cuéc sèng îc hay

4 50 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam kh«ng? (SLA 9, nam, Tæng phô tr ch éi Tr êng Phæ th«ng c së x T êng Phï, huyön Phï Yªn). Theo nh ng ng êi cung cêp th«ng tin th c c tuyªn truyòn viªn kých thých îc ng êi d n tham gia, ph t bióu. Cã 4 nhãm quyòn trî em nh ng trong mçi nhãm l¹i cã nh ng quyòn cô thó, kh«ng ph i ai còng hióu hõt néi dung vµ ý nghüa cña c c quyòn ã, Æc biöt lµ quyòn tham gia, quyòn ph t trión. Kh«ng ph i néi dung c u chuyön hay h nh nh nµo còng phï hîp víi ng êi nghe. Còng cã nh ng lóc trî em hoæc ng êi lín th¾c m¾c. H nh nh Mai i ch n Êt, èi víi nh ng em ë vïng n«ng th«n, miòn nói th kh«ng sao, nh ng èi víi nh ng trî em thµnh thþ trë thµnh cã vên Ò! T¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh, khi gæp tr êng hîp nµy, tuyªn truyòn viªn tr lêi C c con biõt sao kh«ng, nhµ b¹n Mai còng nghìo nh nhµ m nh th«i. y lµ m nh ang quay b¹n Mai trong h nh nh êi th êng, chø cã ph i khi i häp, i häc u. C c con i ch i cã bao giê i ch n Êt kh«ng. Th chóng nã µ, óng råi. Nã g¾n liòn víi êi sèng cña c c em. ã lµ mét c ch kh«ng ph i chèng chõ mµ lµm cho Mai gçn gòi (HCM 1, n, Héi Liªn hiöp phô n thµnh phè Hå ChÝ Minh, thµnh viªn dù n). Kinh nghiöm cho thêy r»ng kh n ng thu hót trî em n»m ë chç tuyªn truyòn viªn cã l¾ng nghe t m sù cña chóng, thùc sù quan t m Õn êi sèng cña trî hay kh«ng. NÕu trî em gæp hoµn c nh khã kh n cßn ph i t m c ch kh¾c phôc, gióp ì c c em. Nh ng g mµ b n th n ng êi tuyªn truyòn viªn kh«ng thó lµm îc th th êng hä h íng cho c c em t m Õn nh ng ng êi cã chøc n ng Ó gi i quyõt. HÇu nh nh ng ßi hái cña trî kh«ng ph i lµ c i g lín mµ th êng s t víi êi sèng cña c c em. Muèn thu hót trî nãi lªn îc nhën xðt cña chóng th m nh ph i sèng gçn gòi nã, coi m nh nh b¹n nã, tõ øa con nýt líp 1 trë lªn. Häc trß tr êng t«i nã kªu t«i b»ng bè Hoµng, v nã thêy t«i gçn nã. Ó thu hót trî vµo viöc lëp kõ ho¹ch, thùc hiön kõ ho¹ch, cho trî tham gia vµo dù n chø b»ng c ch lµm nã mõn m nh th nã tham gia. NÕu kh«ng ñ kh n ng th m nh ph i nhê oµn thó, nhiòu ng êi thuyõt phôc. TrÎ con mµ mõn m nh råi th c i g còng îc hõt (HCM 8, tuyªn truyòn viªn, nam, gi o viªn Tr êng tióu häc x Thíi Tam Th«n). 4. C c nhãm c«ng chóng vµ truyòn th«ng ViÖc tæ chøc tuyªn truyòn îc chia theo nhãm, nhãm dµnh cho cha mñ hoæc nhãm dµnh cho trî em. Tuy nhiªn cã nh ng nhãm tæ chøc riªng cho häc sinh trong nhµ tr êng nh ng c cha mñ còng tham gia. ë Thíi Tam Th«n, khi tæ chøc truyòn th«ng vµo dþp nghø hì th nhµ tr êng göi giêy mêi häc sinh, nh ng cha mñ còng Õn tham dù víi t c ch lµ kh n gi dù thýnh. Cßn trong nh ng buæi mêi bµ mñ Õn tuyªn truyòn th trî em còng i theo. Nh vëy c hai Òu îc tuyªn truyòn vµ biõt îc nh ng suy nghü, t nh c m cña nhau.

5 Bïi Quang Dòng 51 èi víi c c bëc cha mñ th cã sù kh c biöt râ röt. PhÇn lín lµ c c bµ mñ tham gia, cßn c c «ng bè vén gçn nh øng ngoµi cuéc. Sù kiön nµy râ röt ë c c ióm phýa Nam. Theo nh ng ng êi îc hái th Êy lµ do c nh µn «ng ng¹i i häp; cho tíi nay, nam giíi vén lµ lao éng chýnh, kiõm sèng chñ yõu trong c c gia nh miòn Nam). Nam tham gia Ýt l¾m. Cßn phô n mêi theo tæ, nhãm, trong tæ th tæ tr ëng b o chiòu nµy häp tæ th cø truyòn cho nhau lµ biõt, 1 quý häp 1 lçn, 1 th ng 1 lçn cø tíi ngµy ã lµ hä Õn häp. Trong nh ng cuéc thi vò chñ Ò luët h«n nh n gia nh, luët b o vö ch m sãc trî em trong ã cã c c nhãm quyòn trî em, luët phßng chèng ma tuý th èi t îng Õn xem mét lµ phô n, hai lµ trî em, c c «ng bè Ýt Õn xem, oµn thanh niªn nam cã chø «ng bè n«ng d n Ýt l¾m (HCM 6, n, 48 tuæi, Phã Chñ tþch huyön Hooc M«n, Phã tr ëng ban iòu hµnh dù n). Nhãm phô n tham gia tých cùc v iòu kiön mïa vô th ng êi nam lµ lao éng chýnh trong gia nh nªn bµ vî i tham gia nhiòu h n (Trµ Vinh 7, nam, 34 tuæi, Phã Chñ tþch ñy ban Nh n d n x HiÖp Hßa, huyön CÇu Ngang). Nhãm häc sinh trong tr êng tham gia nhiòu h n do dô tëp trung. Cßn èi víi c c em kh«ng i häc, mæc dï cã tæ chøc tuyªn truyòn nh ng Ýt hiöu qu v tëp trung c c em rêt khã. y còng lµ nhãm èi t îng cã nhiòu vên Ò vò quyòn trî em. ë ng êi Kinh, Th i, M êng phçn «ng c c bµ mñ tham gia, cßn d n téc H M«ng th chñ yõu lµ nam giíi. Phô n H M«ng Ýt giao tiõp, nhµ cã kh ch chø nam giíi øng ra chø phô n Ýt khi tiõp kh ch. Mét ph n cßn v a sè phô n kh«ng biõt tiõng phæ th«ng,. Trong tr êng hîp b¾t buéc n tham gia th nam ph i i kìm Ó phiªn dþch, nãi l¹i th«ng tin cho vî nghe. Trªn vïng nói cao, sèng xa víi c c hé gia nh kh c nªn c héi giao tiõp cña ng êi d n rêt hiõm. Theo nh ng ng êi tr lêi th trî em ë c c n i cã dù n Òu îc tham gia Ch ng tr nh s ng kiõn truyòn th«ng b¹n Mai. Thíi Tam Th«n lµ tr êng hîp kh Æc biöt, ë y cã nhiòu trî nhëp c, cã kho ng em kh«ng i häc, rêt khã tëp trung c c em. Cho nªn mæc dï môc tiªu truyòn th«ng cã nh»m vµo nhãm nµy nh ng rêt Ýt hiöu qu, vò c b n èi t îng chñ yõu truyòn th«ng vén lµ trî em trong c c tr êng häc t¹i x. Õn nay, sè l îng ng êi tham gia nhiòu nhêt vµ tých cùc nhêt vén lµ èi t îng phô n vµ trî em. T¹i S n La, tû lö ng êi tham gia dù n lµ 67% n vµ trî em, cßn ng êi giµ vµ nam giíi chiõm kho ng 33%. Trong nhãm cha mñ th 70% lµ bµ mñ, cßn «ng bè lµ 30% tham gia truyòn th«ng nµy. ë huyön Méc Ch u, cã 68 nhãm phô n vµ 38 nhãm häc sinh îc tham gia tuyªn truyòn, thªm vµo ã lµ ng êi d n cña c c b n. Qua hai ît truyòn th«ng t¹i huyön, cã têt c kho ng l ît ng êi tham gia. ë huyön Phï Yªn, mçi nhãm cha mñ vµ häc sinh îc xem truyòn th«ng mét lçn. X T êng Phï sè l îng hé tham gia Ýt nhêt lµ 50%.

6 52 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam HuyÖn CÇu Ngang, Trµ Vinh cã kho ng 80-90% trî em îc tham gia ch ng tr nh. Sè cßn l¹i kh«ng tham gia îc do iòu kiön kinh tõ gia nh cßn khã kh n. C huyön cã 8 ióm, mçi ióm kho ng 150 em häc sinh îc tham gia ch ng tr nh. Hai x Thanh S n vµ Ng i Xuyªn thuéc huyön Trµ Có cã 3000 häc sinh, 600 ng êi d n, 150 héi viªn Héi phô n vµ 181 c n bé thuéc c c ban ngµnh tham gia. (ë huyön Trµ Có dù n thùc hiön tõ th ng 9/2002). Th«ng qua c c ho¹t éng lång ghðp Õn nay tæng sè trî em vµ bµ mñ îc truyòn th«ng lµ l ît ng êi. TÝnh tû lö sè ng êi tham gia ë huyön lµ kho ng 70-80%. ë tønh Yªn B i, qua l ît tuyªn truyòn (týnh c c c x kh«ng n»m trong dù n), tû lö trî em tham gia ch ng tr nh lµ kho ng 70-80%. Sè l îng ng êi tham gia «ng nhêt lµ c c b n vïng cao nh x Tr¹m TÊu (Yªn B i). èi t îng mµ dù n h íng tíi Ó tuyªn truyòn lµ phô n vµ trî em. Tuy vëy, do h nh thøc tuyªn truyòn míi mî, céng víi viöc ng êi d n ë vïng cao, xa x«i Ýt îc tiõp cën víi c c ph ng tiön truyòn th«ng (mét b n chø cã 2-3 tivi en tr¾ng) nªn khi chiõu phim gçn nh têt c mäi ng êi tõ giµ Õn trî, tõ nam Õn n trong c c gia nh Òu Õn dù. Nhu cçu îc ng êi lín l¾ng nghe, chia sî ý kiõn cña m nh rêt quan träng èi víi trî. NhiÒu trî em do kh«ng îc lµm nh ng viöc m nh thých th trë nªn xa l nh, t ch rêi khái bè mñ. Khi øa trî lín lªn trong mét gia nh, nã îc cha mñ vµ céng ång h íng Õn nh ng gi trþ îc cho lµ hîp víi giíi týnh cña nã. NÕu øa trî lµ con trai th nã îc h íng Õn nh ng trß ch i, viöc lµm cña con trai, cßn nh ng c«ng viöc néi trî vén mæc nhiªn îc coi lµ c«ng viöc cña phô n, cña con g i. ThÝ dô buæi th o luën nãi vò c u chuyön Chia xoµi th thý dô c c em trai ph n øng lµ tôi em lµm sao nêu c m, gi em îc, tôi em ph i lµm chuyön µn «ng, tuyªn chiõn nh vëy th tôi em kh«ng chþu, nam lµm chuyön nam n lµm chuyön n tù nhiªn ho n æi lµm chi (HCM 10, n, 42 tuæi, BÖnh viön c së trî em x T n HiÖp). Dù n cã t c éng thùc sù èi víi nh ng ng êi tr íc y ch a biõt g vò quyòn trî em. Nh ng th«ng iöp cña Dù n g y sù ng¹c nhiªn thët sù v hä kh«ng ngê r»ng trî em l¹i cã nh ng quyòn nh vëy. Mét vý dô lµ khai sinh cho trî em. Tr íc khi cã ch ng tr nh, mæc dï îc vën éng nhiòu nh ng bµ con hçu nh kh«ng i lµm giêy khai sinh cho con. ë Yªn B i ch¼ng h¹n, do nhën thøc h¹n chõ vµ tëp qu n sinh con ngay t¹i nhµ nªn nhiòu bµ mñ sinh con kh«ng khai sinh, kó c bð trai lén bð g i. Ng êi d n kh«ng cã ý niöm ph i i khai sinh cho trî. Theo lêi ng êi cïng cêp th«ng tin th hiön nay sau khi Î con, trong vßng 1 th ng lµ c c «ng bè bµ mñ Õn ñy ban x khai sinh cho con. ë Yªn B i, tû lö trî em g i i häc t ng h n so víi tr íc y. Tr íc kia c c em g i i häc Ýt h n nhiòu so víi em trai (nõu i häc th chø îc häc Õn líp 1-2). HiÖn nay, tû lö trî em g i i häc «ng lªn vµ sè i häc lªn líp cao h n còng t ng

7 Bïi Quang Dòng 53 lªn nhiòu. Theo thèng kª cña tr êng Phæ th«ng c së x Tr¹m TÊu, n m nay tr êng cã 478 häc sinh trong ã cã 206 häc sinh n, tû lö huy éng cao h n mäi n m. ë Yªn B i vµ S n La t nh h nh t ng tù: nhiòu trî em trong é tuæi i häc kh«ng Õn tr êng hoæc bá häc gi a chõng. Ch ng tr nh truyòn th«ng Mai cã t c éng tèt ë y: c c em i häc ch m h n, biõt xin phðp thçy c«khi nghø häc. Dù n t c éng Õn kh«ng chø bè mñ vµ trî em mµ cßn t c éng Õn céng ång. ChÝnh quyòn tr íc y chø lo lµm thõ nµo cho bé m y ho¹t éng tèt, chó träng vµo ho¹t éng chýnh trþ x héi mµ Ýt quan t m Õn êi sèng cña trî. Theo mét sè ng êi tr lêi, sau khi cã dù n, chýnh quyòn c c x cã nh ng hµnh éng cô thó t¹o iòu kiön vò c së vët chêt cho tr êng häc, x y dùng khu vui ch i, gi i trý cho c c em. Ban ngµnh c c cêp, quan t m nhiòu h n Õn trî em vµ cã nh ng hµnh éng cô thó. ë Yªn B i, trî em kh«ng Õn tr êng lµ do iòu kiön i l¹i qu khã kh n, ph i i mêt kho ng 3-4 tiõng míi Õn îc líp. Sau khi cã ch ng tr nh truyòn th«ng Mai, ngµnh gi o dôc cïng c c ngµnh ë Yªn B i më líp häc lång ghðp t¹i c c b n Ó trî em cã iòu kiön häc tëp tèt h n. ñy ban ch m sãc søc khoî còng chó träng Õn trî h n, vën éng c c ngµnh lµm giêy khai sinh, kh m ch a bönh cho trî. Tr ch nhiöm cña céng ång còng nh c c cêp, c c ngµnh îc n ng cao nhiòu, sau khi ho¹t éng dù n îc thùc hiön th c n bé c c cêp c c ngµnh còng hióu râ h n vai trß, tr ch nhiöm cña m nh èi víi trî em trong gia nh vµ trong céng ång. Qua truyòn th«ng b¹n Mai ý thøc cña chýnh quyòn, oµn thó Þa ph ng còng râ h n chø, hä l u ý nhiòu h n Õn viöc t¹o m«i tr êng, iòu kiön cô thó Ó thùc hiön quyòn trî em råi chø kh«ng chø nãi lý thuyõt vµ hióu biõt chung chung nh tr íc n a (HCM 7, nam, 42 tuæi, Phã Ban b o vö ch m sãc trî em x Thíi Tam Th«n, Phã Chñ tþch huyön Hooc M«n, Phã tr ëng ban iòu hµnh dù n). 5. Møc é phï hîp cña lo¹i h nh vµ ph ng ph p truyòn th«ng Mçi lo¹i h nh truyòn th«ng cã u ióm vµ nh îc ióm riªng. ë Þa ph ng nµy th lo¹i h nh nµy lµ phï hîp vµ cã hiöu qu nh ng ë Þa ph ng kh c, èi t îng kh c th lo¹i h nh kh c l¹i phï hîp. Sö dông b ng h nh thu hót ng êi xem h n c. Lo¹i h nh nµy kõt hîp îc c h nh nh, m thanh sèng éng g y sù chó ý h n. ë nh ng vïng s u, vïng xa, iòu kiön tiõp cën víi truyòn h nh rêt Ýt, do ã khi nghe cã chiõu phim hçu nh mäi ng êi Òu Õn xem. Sö dông b ng h nh cßn p øng îc ng êi xem vò mæt sè l îng. Víi c c lo¹i h nh kia, trong cïng mét thêi gian chø cã thó tuyªn truyòn cho mét nhãm èi t îng nhá, cßn qua b ng h nh, sè l îng xem cã thó «ng h n. Sau khi xem b ng, cã thó chia nhãm nhá ra Ó th o luën. Nh vëy, lo¹i h nh nµy cã thó kõt hîp îc nhiòu nhãm èi t îng xem cïng mét lóc. ChiÕu b ng video thu hót îc nhiòu ng êi nhêt nh ng còng cã h¹n chõ. Lo¹i b ng nµy ph i sö dông Çu a hö mµ nhiòu Þa ph ng kh«ng cã. Sù kh«ng phï hîp

8 54 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam cña lo¹i Çu video còng lµm cho viöc sö dông b ng trë nªn kðm hiöu qu. Þa ióm tiõn hµnh dù n chñ yõu lµ nh ng vïng khã kh n, vïng s u, nhiòu n i ch a cã iön, do ã viöc sö dông lo¹i h nh truyòn th«ng nµy trong mét sè tr êng hîp gæp khã kh n. T¹i Yªn B i, cã x më b ng chø nghe îc tiõng mµ kh«ng thêy h nh. Khi ã c c lo¹i h nh truyòn th«ng kh c cã u thõ h n. ViÖc vën chuyón lµm cho b ng bþ bôi, nhanh háng, gi m chêt l îng m thanh vµ h nh nh. T«i nghü c c h nh thøc nµy Òu cã hiöu qu nh ng Ó cho ng êi d n ng êi ta dô dµng chêp nhën vµ nhí l u nhêt lµ chiõu phim, nh ng chiõu phim l¹i cã h¹n chõ mµ chóng t«i gæp ph i lµ nh ng khu vùc kh«ng cã iön th chóng t«i gæp khã kh n vµ thø hai n a lµ Çu m y chóng t«i còng gæp khã kh n (Trµ Vinh 2, n, 33 tuæi, Ñy viªn Ban chêp hµnh Héi Liªn hiöp Phô n tønh Trµ Vinh). MÆc dï kh«ng thu hót îc nhiòu èi t îng nh chiõu phim nh ng tranh lët còng lµ lo¹i h nh truyòn th«ng îc nhiòu ng êi a thých, nhêt lµ ng êi lín vµ häc sinh. Tranh lët phï hîp víi häc sinh vµ gi o viªn v gçn gòi víi ph ng ph p gi ng d¹y sö dông c c gi o cô trùc quan trong nhµ tr êng. Ngoµi viöc kõt hîp c c lo¹i h nh truyòn th«ng, ch ng tr nh cßn sö dông ph ng ph p truyòn th«ng læp l¹i th«ng qua c c ho¹t éng lång ghðp. HÇu hõt ng êi d n chø cã tr nh é häc vên thêp, cçn cã mét qu tr nh míi cã thó lµm cho nhën thøc cña hä thay æi, tõ ã dén Õn iòu chønh hµnh vi. TruyÒn th«ng læp l¹i n ng cao hiªu qu truyòn th«ng râ röt. 6. Thay lêi kõt QuyÒn trî em lµ mét vên Ò hõt søc tõ nhþ trong bèi c nh mét x héi n«ng nghiöp cßn nhiòu nðt truyòn thèng nh ViÖt nam. Phæ biõn nh ng th«ng iöp liªn quan tíi chñ Ò nµy ngµy cµng trë thµnh cêp thiõt vµ râ rµng lµ sï gæp kh«ng Ýt khã kh n th ch thøc trong nh ng iòu kiön nh vëy. Cã thó thêy r»ng ch ng tr nh truyòn th«ng Mai rêt cã hiöu qu èi víi c c Þa ph ng, Æc biöt lµ ë nh ng vïng s u, vïng xa, vïng ång bµo d n téc Ýt ng êi. Nh ng lo¹i h nh truyòn th«ng îc sö dông gãp phçn thay æi b íc Çu nh n thøc vµ hµnh vi cña c c nhãm èi tuîng liªn quan Õn vên Ò quyòn trî em. T c éng cña dù n tr íc hõt Õn nhãm môc tiªu (cha mñ vµ trî em) vµ còng cã t c éng Õn céng ång, Õn chýnh quyòn, c c ban ngµnh, oµn thó ë Þa ph ng. Nhãm nghiªn cøu cho r»ng víi nh ng kinh nghiöm tých cùc rót ra tõ qu tr nh thùc hiön dù n nµy vµ víi tçm quan träng cña vên Ò quyòn trî em vµ vö sinh m«i tr êng t¹i ViÖt Nam, nªn tiõp tôc nh n réng s ng kiõn truyòn th«ng nµy.

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc PhÇn I - më Çu i c së khoa häc cña Ò tµi Trong ch ng tr nh THPT, ë bêt k khèi líp nµo, ch ng phçn nµo còng Òu cã lo¹i bµi tëp: t m gi trþ cùc ¹i hay cùc tióu cña ¹i l îng khi ¹i l îng thay æi (bµi to n

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th II V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th ng 11 n m 2013 HéI ång XUÊT B N L HåNG ANH Chñ tþch Héi ång INH THÕ HUYNH

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx . Häc viön Ng n hµng Phßng µo T¹o Häc Kú 1 - N m Häc 17-18 XÐt iòu kiön tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng H VHVL - KÕ to n (LTD11TKT) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 5.00 MÉu In D7080B1 Trang

Chi tiết hơn

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si phßng thi sè: 1 1 CH0001 Hoµng B o An 10.04.1993 Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 2 CH0002 L ng ThÞ An 06.05.1995 L¹ng S n N DT KV1 3 CH0003 Ph¹m ThÞ An 24.06.1974 Th i Nguyªn N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 4 CH0004

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

trung t©m khxh vµ nvqg

trung t©m khxh vµ nvqg 58 X héi häc sè 2 (74), 2001 T m hióu møc é tiõp cën th«ng tin trªn c c ph ng tiön th«ng tin ¹i chóng cña ng êi n«ng d n ch u thæ s«ng Hång trong thêi kú æi míi Tr ng xu n tr êng I- DÉn nhëp Cã thó nãi

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingC C02AC24

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingC C02AC24 Page 1 of 21 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión N«ng th«n Ch ng tr nh Ph t trión N«ng th«n MiÒn nói ViÖt Nam - Thôy ión 1996-2001 Theo dâi quü ph t trión x vµ th«n b n: Sè liöu & ph n tých diön îc hëng quü vµ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc HiÖn tr¹ng qu n lý rõng céng ång mét sè tønh vïng miòn nói B¾c Bé vµ Ò xuêt Þnh h íng chýnh s ch khuyõn khých ph t trión rõng céng ång ë ViÖt Nam Ph¹m Xu n Ph ng Vô chýnh s ch Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docså4FF97F105CC2E47256A3B0016C7DEå4F

file://D:MRC964MI-docså4FF97F105CC2E47256A3B0016C7DEå4F Page 1 of 14 HÖ thèng µo t¹o lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n (VDP) SFDP - Tµi liöu lµm viöc No. 7 Klaus Kirchmann ChiÕn lîc µo t¹o cña dù n vò lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n ë hai tønh S n la vµ Lai

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc GS. TS. Vò TriÖu M n 0912176623 Phytoplasma (DÞch khuèn bµo h¹i thùc vët) 1. Æc ióm vµ ph n lo¹i Bµi gi ng tãm t¾t cña GS. TS. Vò TriÖu M n N m 1967 Doi vµ ctv NhËt B n ph t hiön bönh do mét nhãm t c nh

Chi tiết hơn

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte Trao æi nghiöp vô X héi häc sè 1 (77), 2002 67 Vò Hµo Quang 1. Nh ng yõu tè x héi nh h ëng tíi t duy x héi häc cña A. Comte A. Comte îc coi lµ ng êi s ng lëp ra ngµnh x héi häc. ng còng lµ nhµ thùc chøng

Chi tiết hơn

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N thao (T i b n lçn thø t, cã chønh lý vµ bæ sung) NHμ XUÊT

Chi tiết hơn

ch13-bai tiet

ch13-bai tiet Ch ng 13 Sinh lý bµi tiõt Th i c c sp cuèi cïng T C, c c chêt k 0 tham gia T C (muèi, chêt éc, thuèc ) gäi lµ chêt bµi tiõt. T/d: + Duy tr æn Þnh ph, Ptt, c n b»ng néi m«i (m u) + Th i c c chêt éc (urª,

Chi tiết hơn

mammalpst.pub

mammalpst.pub G V Giíi thiöu vò h V ên quèc gia hö éng vët ë a B i Tö Long 1. Chån b¹c m (Melogale moschata) 3. CÇy vßi h ng (Paradoxurus hermaphroditus) 4. GÊu ngùa (Ursus thibeta gùa ibetanus) 2. MÌo rõng (Prionailurus

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Søc khoÎ cña con ng­êi cÇn sù tån t¹i cña nh÷ng c¸nh rõng

Søc khoÎ cña con ng­êi cÇn sù tån t¹i cña nh÷ng c¸nh rõng 86 X héi häc sè 1 (81), 2003 Søc kháe cña con ng êi cçn sù tån t¹i cña nh ng c nh rõng - d n sè vµ n¹n ph rõng N¹n ph rõng diôn ra trªn toµn thõ giíi víi tèc é 9,4 triöu ha/n m, lµ mèi e do¹ nghiªm träng

Chi tiết hơn

Sãng Xu n Quúnh A/ Nh ng hióu biõt cña em vò t c gi Xu n Quúnh? 1/ T c gi : _ Sinh n m 1942 mêt n m 1988, tªn khai sinh NguyÔn ThÞ Xu n Quúnh, quª La

Sãng Xu n Quúnh A/ Nh ng hióu biõt cña em vò t c gi Xu n Quúnh? 1/ T c gi : _ Sinh n m 1942 mêt n m 1988, tªn khai sinh NguyÔn ThÞ Xu n Quúnh, quª La Sãng Xu n Quúnh A/ Nh ng hióu biõt cña em vò t c gi Xu n Quúnh? 1/ T c gi : _ Sinh n m 1942 mêt n m 1988, tªn khai sinh NguyÔn ThÞ Xu n Quúnh, quª La Khª Hµ «ng, Hµ T y _ XuÊt th n tõ mét gia nh c«ng chøc,

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsEBF454862F235A547256D3C00353F12EBF4

file://D:MRC964MI-docsEBF454862F235A547256D3C00353F12EBF4 Page 1 of 42 Tµi liöu tëp huên nhãm týn dông & TiÕt kiöm céng ång vò dþch vô tµi chýnh n«ng th«n Alan Johnson NguyÔn Quang Kh i Cè vên tµi chýnh n«ng th«n - MRDP Hµ néi 4/1998 Môc lôc Lêi nãi Çu 5 Bµi

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4 Page 1 of 12 B o c o kh o s t chèn o n vò b o tån vµ c c c héi ph t trión t¹i vïng Öm khu b o tån kî gç (phçn 1) 1.më Çu Ph n tých vµ ph t trión thþ trêng (MA&D) lµ mét ph ng ph p îc thõ giíi c«ng nhën

Chi tiết hơn