Advanced_New_KP_Stellar_Astrolo

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Advanced_New_KP_Stellar_Astrolo"

Bản ghi

1 Jothisha Kalaanithi A.DEVARAJ ( Founder, All India Stellar Astrologers Association) Stellar Astrology Consultation & Training Centre 68,3rd Street, P.G.Avenue, Kattupakkam, Chennai-56 Cell: , Website: ªðò : FF : ïõi («îœh ø) ð : Ý ï êˆfó : àˆfó, 1 ð î õò : 44õ, 10ñ, 4ï ï êˆfó ÜFðF : ÅKò Hø î «îf Aö ñ Hø î «ïó ÜOˆî «ïó î Œ ªðò : : ¹î : 05:03:50 Am : 05:04:00 Am : ó C ó C ÜFðF ô ù ô ù ÜFðF : C ñ : ÅKò : ô : ² Aó î î ªðò : «ý ó : ÅKò «è ˆó Hø î á ñ Gô : shiva : Arani : Tamil Nadu «ò è èóí îê ï èœ : Mwè ð : èó ê : ï : India îê Þ¼Š¹ : ÅK 05õ, 05ñ, 10ï «óè ê : E îê ïìš¹ : ¼. êq. ¼. êq Ü ê ê : N Üòù ê : 23 28' 03" F¼ˆî : Standard Time «ïó ð F : +05:30 àîò F ï N è : 56:46:05 ²«îê ñe : IST -12:52 ÅKò àîò ÅKò Üvîñù èí : ñâû èí «ò Q : Ý ð² ÝÀ Aóèƒèœ : 6:21:24 Am : 5:40:23 Pm :50:00 Pm Chennai, Porur ï œ ÜFðF: ¹î Aóè ó.ü ï.ü à.ü à.à à.à.à ô ù ¼ ² êq ² ê ê Fó ÅK «è ¹î êq ¹î PŠ¹ â : 25 68,3õ ªî¼, P.G. ÜM», è Šð è. ªê ù ªê : , Website:

2 PŠ¹ â : ªðò ð î Œ ªðò î î ªðò «è ˆó : : Ý : : : shiva êq(õ) «è Hø î á : Arani ñ Gô ï «îf Hø î «ïó «óè ê Ü ê ê F¼ˆî «ïó ð F Üòù ê FF : Tamil Nadu : India : , ¹î : 05:03:50 Am : E : N : Standard Time : +05:30 : 23 28' 03" : ïõi («îœh ø) ¼,ó ¹î(õ),ÅK Þó ê ²,ªê ô ê ï êˆfó : àˆfó, 1 ð î ó C : C ñ ô ù îê Þ¼Š¹ îê ïìš¹ : ô : ÅK 05õ, 05ñ, 10ï : ¼. êq. ¼. êq «è ô ÅKò àîò ÅKò Üvîñù õò èí «ò Q : 6:21:24 Am : 5:40:23 Pm : 44õ, 10ñ, 4ï : ñâû èí : Ý ð² ªê ² êq(õ) Aóè ÅKò ê Fó ªêšõ Œ ¹î ¼ ² Aó êq ó «è ô ù Aóè ð î ê ó ï êˆfó ÜÂû (4) àˆfó (1) ²õ F (3) ÜÂû (2) Ìó ì (2) ²õ F (2) I¼èCKû (1) Ìó ì (4) ¹ù Ìê (2) Mê è (2) ê ó êq ÅK ó êq ² ó ªê ² ¼ ¼ ïõ ê ê ÅK,ó ¹î(õ), ¼ ïìš¹ îê ¹ F Mðó ¼ F ê 09/05/2013 ºî 09/05/2029 êq ¹ F 27/06/2015 ºî 07/01/2018 ¼ Ü îó 05/09/2017 ºî 07/01/2018 êq Å êñ 21/09/2017 ºî 10/10/2017 õ ó õ ó õ ó õ ó Ü C ì ï œ:

3 -3-7) 25º 37' 34" êq(õ) 24º 27' 25" 8) 24º 38' 11" «è 9) 24º 00' 26" 25º 32' 01" 6) 27º 35' 51" 10) 24º 47' 53" «îf : ) 26º 43' 53" «ïó Hø î á : Arani : 05:03:50 Am «óè ê : E Ü ê ê : N Üòù ê : 23 28' 03" ê 11) 26º 43' 53" 27º 54' 02" 4) 24º 47' 53" ï êˆfó : àˆfó, 1 ð î 12) 27º 35' 51" ó ¼ 25º 32' 01" 3) 24º 00' 26" 16º 56' 15" ÅK ¹î(õ) 2) 24º 38' 11" 13º 23' 01" 06º 53' 58" ªê ² 1) 25º 37' 34" 15º 11' 54" 11º 59' 05" ð ï êˆfó ð î ÝÀ Aóèƒèœ Aóè ð è ó C ï êˆfó ó.ü ï.ü à.ü à.à à.à.à ô ù 22º 44' 39" îâ² Ìó ì (3) ¼ ² êq ² ê ê Fó 13º 06' 00" C ñ ñè (4) ÅK «è ¹î êq ¹î Mê è (2) «è ì (3) Ìó ì (4) ÜM ì (1) Ìó ì F (3) «óõf (4) ðóe (4) I¼èCKû (1) ¹ù Ìê (2) ÝJ ò (3) àˆfó (1) CˆF ó (2) Chennai, Porur ð õ Ýó ð º ùèœ ó.ü ² ªê ¼ êq êq ¼ ªê ² ï.ü ¼ ¹î ² ªê ¼ ¹î ² ªê à.ü ¹î ó ¹î ó ² ¼ ¹î ó à.à êq ¼ ¹î êq ² ªê êq ¼ à.à.à ² ªê ¹î ² ó ² êq ªê Aóè ï êˆfó ð î ÅKò ê F ªêš ¹î ¼ ² A àˆfó (1) ²õ F (3) ÜÂû (2) Ìó ì (2) ²õ F (2) :50:00 Pm ï œ ÜFðF: ¹î ó.ü ÜÂû (4) ªê Aóè G ôèœ ï.ü à.ü à.à à.à.à ¹î ¼ ¹î ¹î ê êq I¼èCKû (1) ² ªê ó ¼ êq ê ¹î ó êq ² ó Ìó ì (4) ¼ ² ¹î ¼ ê ÅK ÅK ÅK ê êq ¹î ªê ¼ ªê ² «è ¹ù Ìê (2) ¹î ¼ ¹î êq ¹î ÅK ² ªê ¼ ² êq ÅK ó êq ² ó ó ê «è ¹î ê êq ¼ êq ¹î ¼ ¹î ó ê ÅK ¼ «è ê ó Ü C ì ï œ:

4 Aóè ªî ì ¹èœ (ñf â ø îê, ¹ˆFèÀ ) -4- Aóè ï. ÜFðF àð. ÜFðF ªî ì ¹èœ ÅK (11)+ êq (1,4,7,10)# ó (2,4,8,10) 1,4,7,10 ê * (11)# ¼ (6,12) êq (1,4,7,10)# 4,6,10,12 ªê (6,12)# ó (2,4,8,10) «è (9)$ 2,4,6,8,10,12 ¹î (1,3,7,9) êq (1,4,7,10)# ¹î (1,3,7,9) 1,3,7,9 ¼ (6,12) ² (5) ê (11)# 5,11 ² (5) ó (2,4,8,10) êq (1,4,7,10)# 1,4,7,10 êq (1,4,7,10)# ªê (6,12)# ó (2,4,8,10) 2,4,6,8,10,12 ó (2,4,8,10) ² (5) ¹î (1,3,7,9) 1,3,5,7,9 «è (9)$ ¼ (6,12) ¹î (1,3,7,9) 3,6,9, Þ î AóèƒèO ï êˆfó / àð ï êˆfóƒèo «õá Aóèƒèœ ã Þ ô $ - * - ð õ ªî ì ¹èœ (MF â ø ªè ŠH ùèà ) # - àð.àð. ï êˆfó ÜFðF G ø i ê îê ¹ˆFèÀ ãÿð ñ ÁAø âù«õ Þ G ôòÿø ð 1 Ü) ð õ àð. ÜFðF ¹î (1,3,7,9) (Ü) M ï. ÜFðF êq (1,4,7,10) (Ü) M àð. ÜFðF ¹î (1,3,7,9) ªî ì ¹èœ 1,3,7,9 2 ó (2,4,8,10) ² (5) ¹î (1,3,7,9) 1,3,5,7,9 3 ¹î (1,3,7,9) êq (1,4,7,10) ¹î (1,3,7,9) 1,3,7,9 4 ó (2,4,8,10) ² (5) ¹î (1,3,7,9) 1,3,5,7,9 5 ² (5) ó (2,4,8,10) êq (1,4,7,10) 1,4,7,10 6 ¼ (6,12) ² (5) ê (11) 5,11 7 ¹î (1,3,7,9) êq (1,4,7,10) ¹î (1,3,7,9) 1,3,7,9 8 ó (2,4,8,10) ² (5) ¹î (1,3,7,9) 1,3,5,7,9 9 ¹î (1,3,7,9) êq (1,4,7,10) ¹î (1,3,7,9) 1,3,7,9 10 ó (2,4,8,10) ² (5) ¹î (1,3,7,9) 1,3,5,7,9 11 ÅK (11)+ êq (1,4,7,10) ó (2,4,8,10) 1,4,7,10 12 ¼ (6,12) ² (5) ê (11) 5,11 Ü C ì ï œ:

5 Aóè ªî ì ¹èœ MKõ ù G ôj (ñf â ø îê, ¹ˆFèÀ ) -5- Aóè ï. ÜFðF àð. ÜFðF àð. àð. ÜFðF ÅK + à.ü (11) à.à & & ï.ü (11) Ü.Þ (1) ê * à.ü & & à.à (11) ï.ü & & Ü.Þ (11) ªê à.ü & & à.à (6,12) ï.ü (4,8,12) Ü.Þ (12) ¹î à.ü (1,3,7,9) à.à (3,9) ï.ü (2,6,10) Ü.Þ (1) ¼ à.ü (6,12) à.à (2,8) ï.ü (1,5,9) Ü.Þ (2) ² à.ü (5) à.à (5) ï.ü (3,7) Ü.Þ (12) êq à.ü & & à.à (1,4,7,10) ï.ü & & Ü.Þ (7) ó à.ü (2,4,8,10) à.à & & ï.ü & & Ü.Þ (3) «è à.ü & & à.à & & ï.ü & & Ü.Þ (9) êq à.ü & & à.à (1,4,7,10) ï.ü & & Ü.Þ (7) ¼ à.ü (6,12) à.à (2,8) ï.ü (1,5,9) Ü.Þ (2) ó à.ü (2,4,8,10) à.à & & ï.ü & & Ü.Þ (3) êq à.ü & & à.à (1,4,7,10) ï.ü & & Ü.Þ (7) ² à.ü (5) à.à (5) ï.ü (3,7) Ü.Þ (12) ó à.ü (2,4,8,10) à.à & & ï.ü & & Ü.Þ (3) ªê à.ü & & à.à (6,12) ï.ü (4,8,12) Ü.Þ (12) ² à.ü (5) à.à (5) ï.ü (3,7) Ü.Þ (12) ¼ à.ü (6,12) à.à (2,8) ï.ü (1,5,9) Ü.Þ (2) ó à.ü (2,4,8,10) à.à & & ï.ü & & Ü.Þ (3) êq à.ü & & à.à (1,4,7,10) ï.ü & & Ü.Þ (7) «è à.ü & & à.à & & ï.ü & & Ü.Þ (9) ¹î à.ü (1,3,7,9) à.à (3,9) ï.ü (2,6,10) Ü.Þ (1) ê à.ü & & à.à (11) ï.ü & & Ü.Þ (11) êq à.ü & & à.à (1,4,7,10) ï.ü & & Ü.Þ (7) ó à.ü (2,4,8,10) à.à & & ï.ü & & Ü.Þ (3) ¹î à.ü (1,3,7,9) à.à (3,9) ï.ü (2,6,10) Ü.Þ (1) ¹î à.ü (1,3,7,9) à.à (3,9) ï.ü (2,6,10) Ü.Þ (1) ¼ à.ü (6,12) à.à (2,8) ï.ü (1,5,9) Ü.Þ (2) ¼ à.ü (6,12) à.à (2,8) ï.ü (1,5,9) Ü.Þ (2) ¹î à.ü (1,3,7,9) à.à (3,9) ï.ü (2,6,10) Ü.Þ (1) ¼ à.ü (6,12) à.à (2,8) ï.ü (1,5,9) Ü.Þ (2) ¹î à.ü (1,3,7,9) à.à (3,9) ï.ü (2,6,10) Ü.Þ (1) ó à.ü (2,4,8,10) à.à & & ï.ü & & Ü.Þ (3) ¼ à.ü (6,12) à.à (2,8) ï.ü (1,5,9) Ü.Þ (2) ¼ à.ü (6,12) à.à (2,8) ï.ü (1,5,9) Ü.Þ (2) êq à.ü & & à.à (1,4,7,10) ï.ü & & Ü.Þ (7)

6 ð õ ªî ì ¹èœ (ð õ ï êˆfó ÜFðF Ü M ) -6- ð (Ü) ð õ ï. ÜFðF (Ü) M ï. ÜFðF (Ü) M àð. ÜFðF 1 ¼ (1,5,9) ² (5) ê (11) 2 ¹î (2,6,10) êq (1,4,7,10) ¹î (1,3,7,9) 3 ² (3,7) ó (2,4,8,10) êq (1,4,7,10) 4 ªê (4,8,12) ó (2,4,8,10) «è (9) 5 ¼ (1,5,9) ² (5) ê (11) 6 ¹î (2,6,10) êq (1,4,7,10) ¹î (1,3,7,9) 7 ² (3,7) ó (2,4,8,10) êq (1,4,7,10) 8 ªê (4,8,12) ó (2,4,8,10) «è (9) 9 ¼ (1,5,9) ² (5) ê (11) 10 ¹î (2,6,10) êq (1,4,7,10) ¹î (1,3,7,9) 11 ÅK (11) êq (1,4,7,10) ó (2,4,8,10) 12 ªê (4,8,12) ó (2,4,8,10) «è (9) ð õ ªî ì ¹èœ (ð õ àð. àð. ÜFðF Ü M ) ð (Ü) ð õ àð. àð. ÜFðF (Ü) M ï. ÜFðF (Ü) M àð. ÜFðF 1 êq (1,4,7,10) ªê (6,12) ó (2,4,8,10) 2 ¼ (2,8) ² (5) ê (11) 3 ¹î (3,9) êq (1,4,7,10) ¹î (1,3,7,9) 4 êq (1,4,7,10) ªê (6,12) ó (2,4,8,10) 5 ² (5) ó (2,4,8,10) êq (1,4,7,10) 6 ªê (6,12) ó (2,4,8,10) «è (9) 7 êq (1,4,7,10) ªê (6,12) ó (2,4,8,10) 8 ¼ (2,8) ² (5) ê (11) 9 ¹î (3,9) êq (1,4,7,10) ¹î (1,3,7,9) 10 êq (1,4,7,10) ªê (6,12) ó (2,4,8,10) 11 ê (11) ¼ (6,12) êq (1,4,7,10) 12 ªê (6,12) ó (2,4,8,10) «è (9) Ü C ì ï œ:

7 -7- ð õ º ù ªî ì ¹èœ MK¾ ð õ ð õ ÜFðF ï. ÜFðF àð. ÜFðF àð. àð. ÜFðF ¹î (1,3,7,9) êq (1,4,7,10) ¼ (1,5,9) ó (2,4,8,10) ¼ (2,8) ¹î (2,6,10) ¹î (1,3,7,9) ¹î (3,9) ² (3,7) ó (2,4,8,10) êq (1,4,7,10) ªê (4,8,12) ² (5) ² (5) ¼ (1,5,9) ¼ (6,12) ªê (6,12) ¹î (2,6,10) ¹î (1,3,7,9) êq (1,4,7,10) ² (3,7) ó (2,4,8,10) ¼ (2,8) ªê (4,8,12) ¹î (1,3,7,9) ¹î (3,9) ¼ (1,5,9) ó (2,4,8,10) êq (1,4,7,10) ¹î (2,6,10) ÅK (11) ê (11) ÅK (11) ¼ (6,12) ªê (6,12) ªê (4,8,12) êq (1,4,7,10) ªê (6,12) ² (5) ² (5) ² (5) êq (1,4,7,10) êq (1,4,7,10) êq (1,4,7,10) ó (2,4,8,10) ² (5) ªê (6,12) ó (2,4,8,10) ó (2,4,8,10) ó (2,4,8,10) ² (5) ² (5) ó (2,4,8,10) êq (1,4,7,10) êq (1,4,7,10) ªê (6,12) ó (2,4,8,10) ² (5) ² (5) ó (2,4,8,10) êq (1,4,7,10) êq (1,4,7,10) ² (5) ² (5) ªê (6,12) êq (1,4,7,10) êq (1,4,7,10) ¼ (6,12) êq (1,4,7,10) ² (5) ó (2,4,8,10) ó (2,4,8,10) ¹î (1,3,7,9) ó (2,4,8,10) ê (11) ¹î (1,3,7,9) ê (11) ¹î (1,3,7,9) ¹î (1,3,7,9) ¹î (1,3,7,9) êq (1,4,7,10) ¹î (1,3,7,9) ó (2,4,8,10) «è (9) êq (1,4,7,10) êq (1,4,7,10) ê (11) ê (11) «è (9) ¹î (1,3,7,9) ¹î (1,3,7,9) ó (2,4,8,10) êq (1,4,7,10) ¹î (1,3,7,9) ê (11) «è (9) ¹î (1,3,7,9) ¹î (1,3,7,9) ê (11) ¹î (1,3,7,9) ó (2,4,8,10) ¹î (1,3,7,9) ó (2,4,8,10) êq (1,4,7,10) ó (2,4,8,10) ê (11) «è (9) «è (9) ¼ (6,12) ¼ (6,12) ¹î (1,3,7,9) ¼ (6,12) ¹î (1,3,7,9) ¼ (6,12) ¼ (6,12) ¼ (6,12) ó (2,4,8,10) ¼ (6,12) ¼ (6,12) ¹î (1,3,7,9) ó (2,4,8,10) ó (2,4,8,10) ¹î (1,3,7,9) ¹î (1,3,7,9) ¹î (1,3,7,9) ¼ (6,12) ¼ (6,12) ¼ (6,12) ó (2,4,8,10) ¼ (6,12) ¹î (1,3,7,9) ¹î (1,3,7,9) ¼ (6,12) ¼ (6,12) ¹î (1,3,7,9) ¼ (6,12) ¼ (6,12) ¼ (6,12) ¼ (6,12) ¼ (6,12) ¼ (6,12) ¹î (1,3,7,9) ¹î (1,3,7,9) ¹î (1,3,7,9) Ü C ì ï œ:

8 -8- ð õ º ùj Aóè ê î Pè èœ Aóè Ü Ý Þ ß à á ÅK 2,4,8, ê 6, ,5, ªê 2,4,8, ,8, ¹î 1,3,7,9 1,3,7,9 2,6,10 2,6, ¼ 5 6,12 3,7 1,5, ² 2,4,8, , êq 2,4,8, ,8, ó 1,3,5,7,9 2,4,8,10 2,3,6,7, «è 1,3,6,7,9, ,2,5,6,9, ð õ º ùj ð õ ê î Pè èœ ð Ü Ý Þ ß à á 1 ¹î, ó, «è ¹î ê, «è ¼ ÅK, ¹î 2 ÅK, ªê, ², êq ó ¹î, ó, «è ¹î ê, «è ¼ 3 ¹î, ó, «è ¹î ¼, ó ² ªê, ² ó 4 ÅK, ªê, ², êq ó êq ªê 5 ¼, ó ² ê, «è ¼ 6 ê, «è ¼ ¹î, ó, «è ¹î 7 ¹î, ó, «è ¹î ¼, ó ² ÅK, ¹î êq 8 ÅK, ªê, ², êq ó êq ªê 9 ¹î, ó, «è ¹î ê, «è ¼ «è 10 ÅK, ªê, ², êq ó ¹î, ó, «è ¹î 11 ÅK ÅK ê 12 ê, «è ¼ êq ªê ¼, êq, ó ªê, ² (Ü) - Ý&M ìò ï êˆfó ÜFðF / àð. ÜFðF (Ý) - ð õˆf àð ÜFðF (Þ) - ß&M ìò ï êˆfó ÜFðF / àð. ÜFðF (ß) - ð õˆf ï êˆfó ÜFðF (à) - ð õˆf àœ AóèƒèO ï êˆfóƒèo G ø Aóèƒèœ (á) - ð õˆf àœ Aóèƒèœ

9 ¹ F Ýó ð º ¾ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ¼ êq ¹î «è ² A ÅKò ê F ªêš ó îê ¹ˆFèœ Mðó ÅKò F ê 09/05/ /05/1978 êq F ê 09/05/ /05/2048 ê Fó F ê 09/05/ /05/1988 ¹î F ê 09/05/ /05/2065 ªêšõ Œ F ê ó F ê ¼ F ê 09/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2029 ¹ F Ýó ð º ¾ «è F ê ² Aó F ê 09/05/ /05/ /05/ /05/2092 Ü C ì ï œ:

10 ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš ² A ÅKò ê F ªêš ó ¼ êq ¹î «è ¼ F ê 09/05/ /05/2029 Ü îó Ýó ð º ¾ Ü îó Ýó ð º ¾ ¼ ¹ F 09/05/ /06/2015 ÅKò ¹ F 20/11/ /09/2024 êq ¹ F 27/06/ /01/2018 ¹î ¹ F 07/01/ /04/2020 «è ¹ F 14/04/ /03/2021 ² Aó ¹ F 21/03/ /11/2023 ê Fó ¹ F 07/09/ /01/2026 ªêšõ Œ ¹ F 07/01/ /12/2026 ó ¹ F 14/12/ /05/

11 êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ÅKò ê F ªêš ó ¼ êq ¹î «è ² A êq F ê 09/05/ /05/2048 Ü îó Ýó ð º ¾ Ü îó Ýó ð º ¾ êq ¹ F 09/05/ /05/2032 ê Fó ¹ F 09/04/ /11/2041 ¹î ¹ F 11/05/ /01/2035 «è ¹ F 19/01/ /02/2036 ² Aó ¹ F 27/02/ /04/2039 ÅKò ¹ F 28/04/ /04/2040 ªêšõ Œ ¹ F 08/11/ /12/2042 ó ¹ F 17/12/ /10/2045 ¼ ¹ F 23/10/ /05/

12 ð ÜOˆî «ïó : Ý : 05:04:00 Am PŠ¹ â : àîò F ï N è : 56:46:05 ÅKò àîò : 6:21:24 Am 25 FF ï êˆfó : ïõi («îœh ø) : àˆfó, 1 ð î ó ê ô ù : C ñ : ô -12- ó ¼ 6) 27º 35' 5) 26º 43' 4) 24º 47' 25º 32' 3) 24º 00' 16º 56' 09/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2048 ó ¼ êq ¼ êq ¹î êq ¹î «è ¹î «è ² «è ² ÅK ² ÅK ê ÅK ê ªê ê ªê ó ªê ó ¼ /05/ /06/2015 ¼ êq ¹î «è ² ÅK ê ªê ó /04/ /09/2017 ó ¼ êq ¹î «è ² ÅK ê ªê «îf «ïó á «óè ê Ü ê ê Üòù ê : 23 28' 03" õò : 44õ, 10ñ, 4ï 27/06/ /01/2018 êq ¹î «è ² ÅK ê ªê ó ¼ /09/ /01/2018 ¼ êq ¹î «è ² ÅK ê ªê ó : ¹î : 05:03:50 Am : Arani : E : N ó î ê ¼ î ê êq î ê ¼ ¼ ¹ F ¼- êq ó Ü î ÅK ¹î(õ) ¼ êq ¹ F ¼ ¹î ¹ F ¼- êq - ¼ Ü î 07/01/ /04/2020 ¹î «è ² ÅK ê ªê ó ¼ êq ¼- êq ¼ Ü î 05/09/ /01/2018 ¼ êq ¹î «è ² ÅK ê ªê ó Chennai, Porur ï œ ÜFðF: ¹î Aóè ó.ü ï.ü à.ü à.à à.à.à ô ù ¼ ² êq ² ê ê Fó ÅK «è ¹î êq ¹î 12 ð õ G ôèœ ð ï.ü à.ü à.à 1 ¼ ¹î êq 2 ¹î ó ¼ 3 ² ¹î ¹î 4 ªê ó êq 5 ¼ ² ² 6 ¹î ¼ ªê 7 ² ¹î êq 8 ªê ó ¼ 9 ¼ ¹î ¹î 10 ¹î ó êq 11 ÅK ÅK ê 12 ªê ¼ ªê îê Þ¼Š¹ îê ïìš¹ Mobile: ) 25º 37' êq(õ) 24º 27' 8) 24º 38' 2) 24º 38' 13º 23' 06º 53' ªê ² 1) 25º 37' 15º 11' 11º 59' «è ê Website: ) 24º 00' 25º 32' 10) 24º 47' 11) 26º 43' 27º 54' 12) 27º 35' ÝÀ Aóèƒèœ :50:00 Pm 9 Aóè G ôèœ Aóè ï.ü à.ü à.à ÅKò êq ó ¼ ê F ÅK ê êq ªêš ó «è ¹î ¹î êq ¹î ¼ ¼ ² ê ¹î ² A ó êq ó êq ªê ó ¼ ó ² ¹î ¼ «è ¼ ¹î êq : ÅK 05õ, 05ñ, 10ï : ¼. êq. ¼. êq Aóè ªî ì ¹èœ (ñf â ø îê, ¹ˆFèÀ ) Aóè ï. ÜFðF àð. ÜFðF ÅK(11)+ ê *(11)# ªê(6,12)# ¹î(1,3,7,9) ¼(6,12) ² (5) êq(1,4,7,10)# ó (2,4,8,10) «è (9)$ ð õ ªî ì ¹èœ (MF â ø ªè ŠH ùèà ) ð (Ü) ð õ à.ü (Ü) ï.ü (Ü) M à.ü ¹î(1,3,7,9) ó (2,4,8,10) ¹î(1,3,7,9) ó (2,4,8,10) ² (5) ¼(6,12) ¹î(1,3,7,9) ó (2,4,8,10) ¹î(1,3,7,9) ó (2,4,8,10) ÅK(11)+ ¼(6,12) êq(1,4,7,10)# ¼(6,12) ó (2,4,8,10) êq(1,4,7,10)# ² (5) ó (2,4,8,10) ªê(6,12)# ² (5) ¼(6,12) êq(1,4,7,10) ² (5) êq(1,4,7,10) ² (5) ó (2,4,8,10) ² (5) êq(1,4,7,10) ² (5) êq(1,4,7,10) ² (5) êq(1,4,7,10) ² (5) ó (2,4,8,10) êq(1,4,7,10)# «è (9)$ ¹î(1,3,7,9) ê (11)# êq(1,4,7,10)# ó (2,4,8,10) ¹î(1,3,7,9) ¹î(1,3,7,9) ¹î(1,3,7,9) ¹î(1,3,7,9) ¹î(1,3,7,9) ¹î(1,3,7,9) êq(1,4,7,10) ê (11) ¹î(1,3,7,9) ¹î(1,3,7,9) ¹î(1,3,7,9) ¹î(1,3,7,9) ó (2,4,8,10) ê (11) Ü C ì ï œ: ªî ì ¹èœ 1,4,7,10 4,6,10,12 2,4,6,8,10,12 1,3,7,9 5,11 1,4,7,10 2,4,6,8,10,12 1,3,5,7,9 3,6,9,12 ªî ì ¹èœ 1,3,7,9 1,3,5,7,9 1,3,7,9 1,3,5,7,9 1,4,7,10 5,11 1,3,7,9 1,3,5,7,9 1,3,7,9 1,3,5,7,9 1,4,7,10 5,

13 Hø î «îf : FùêK «è ê ó ÝŒ¾ -13- «ïó : 05:03:50 Am Hø î á : Arani ïìš¹ õò : 44õ, 10ñ, 4ï ïìš¹ îê ¹ F «îf : «ïó : 08:04:00 Pm á : Chennai, Porur ¼ F ê êq ¹ F ¼ Ü îó Ýó ð 09/05/ /06/ /09/2017 ºî ºî ºî º ¾ 09/05/ /01/ /01/2018 õ ó õ ó õ ó îê ¹ F : ¼. êq. ¼. êq êq Å êñ 21/09/2017 ºî 10/10/2017 õ ó ïìš¹ îê ¹ F ªî ì ¹èœ Aóè ªî ì ¹èœ F ê ¼ 5,11 ¹ F êq 2,4,6,8,10,12 Ü îó ¼ 5,11 Å êñ êq 2,4,6,8,10, Ü Á àœ «è ê ó Aóè ï.ü à.ü F ê ¼ ªê ² ¹ F êq ¹î êq Ü îó ¼ ªê ² Å êñ êq ¹î êq ô ù ¹î ê ó ê Fó ê ó ê Ü Á ïìš¹ «è ê ó ªî ì ¹èœ Aóè ï. ÜFðF àð. ÜFðF ªî ì ¹èœ F ê ¼ (6,12) ªê (6,12)# ² (5) 6,12 ¹ F êq (1,4,7,10)# ¹î (1,3,7,9) êq (1,4,7,10)# 1,3,7,9 Ü îó ¼ (6,12) ªê (6,12)# ² (5) 6,12 Å êñ êq (1,4,7,10)# ¹î (1,3,7,9) êq (1,4,7,10)# 1,3,7,9 ô ù ¹î (1,3,7,9) ê (11)# ó (2,4,8,10) 2,4,8,10 2 ð õ 7 ð õ ó (2,4,8,10) ¹î (1,3,7,9) ¼ (6,12) ¹î (1,3,7,9) ê (11) ¹î (1,3,7,9) 3,6,9,12 2,4,8,10 ê Fó ê (11)# ó (2,4,8,10) ê (11)# 2,4,8,10 Ü C ì ï œ:

14 ªðò : õò : 44õ, 10ñ, 4ï Hø î «îf : Hø î «ïó : 05:03:50 AM Hø î á : Arani ID No: 25 F ê ¹ F Ü îó Å êñ Aóè ¼ êq ¼ êq ïìš¹ îê ¹ F ªî ì ¹èœ ¹ø ªî ì ¹èœ 5,11 2,4,6,8,10,12 5,11 2,4,6,8,10,12 42 % 57 % 42 % 57 % -14- Üè 89 % 42 % 89 % 42 % ¹ø õ è (ªð ¼œ ê î ) ªð ¼ î ó, ªî N½, ªê ˆ «ê è, ºîh, ªð ÁŠ¹í ¾, Ü îv, ñù è Šð «ð ø ÜP¾ŠÌ õñ ù ªð ¼œ ê î MûòƒèÀ AóèƒèO ðô (îê ¹ˆFèO Ü Šð ìj ) Logical Life % % Iè ï Á ï Á 57 % 57 % 68 % 81 % 81 % % % 0-10 % ñˆfñ CøŠH ô Iè «ñ ê 42 % 42 % 30 % 34 % ê * - îê ¹ˆFèÀ ãÿð ñ Á. âù«õ Þ G ôòÿø «è ó ¹î ¼ ªêš êq ê Fó ÅKò ² A # As per Astrologer Marks Üè õ è (àí ¾ ê î ) Sentimental Life è M, ñù ña C, Ý«ó Aò, ñíõ è, ªð üù ªî ì ¹, óê ù, î ñ C î ù, ²ð ªêô¾ «ð ø àí ¾Ì õñ ù ñù ê î MûòƒèÀ AóèƒèO ðô (îê ¹ˆFèO Ü Šð ìj ) 86 % 87 % 89 % Aóèƒèœ ÅK ê * ªî ì ¹èœ 1,4,7,10 4,6,10,12 ªê 2,4,6,8,10,12 62 % 62 % ¹î ¼ 1,3,7,9 5,11 37 % 42 % 42 % 45 % ² êq 1,4,7,10 2,4,6,8,10,12 ó 1,3,5,7,9 «è 3,6,9,12 ê Fó ªêš êq «è ÅKò ² A ó ¹î ¼ Ü C ì ï œ:

15 ID No: ªðò : õò : 44õ, 10ñ, 4ï Hø î «îf : Hø î «ïó : 05:03:50 AM Hø î á : Arani ó C : C ñ ï êˆfó : àˆfó, 1 ð î ô ù : ô ¼ î ê 09/05/2013 to 09/05/2029 ¹ F Ýó ð º ¾ ¼ 09/05/ /06/2015 êq 27/06/ /01/2018 ¹î 07/01/ /04/2020 «è 14/04/ /03/2021 ² A 21/03/ /11/2023 ÅKò 20/11/ /09/2024 ê F 07/09/ /01/2026 ªêš 07/01/ /12/2026 ó 14/12/ /05/2029 Aóèƒèœ (Íô ð õƒèœ) ªî ì ¹èœ ÅK (11)+ 1,4,7,10 ê *(11)# 4,6,10,12 ªê (6,12)# 2,4,6,8,10,12 ¹î (1,3,7,9) 1,3,7,9 ¼ (6,12) 5,11 ² (5) 1,4,7,10 êq (1,4,7,10)# 2,4,6,8,10,12 ó (2,4,8,10) 1,3,5,7,9 «è (9)$ 3,6,9, # - * - Aóè ªî ì ¹èœ Þ î AóèƒèO ï êˆfó / àð ï êˆfóƒèo «õá Aóèƒèœ ã Þ ô àð.àð. ï êˆfó ÜFðF G ø i $ - ê îê ¹ˆFèÀ ãÿð ñ ÁAø. âù«õ Þ G ôòÿø îê Þ¼Š¹ : ÅK 05õ, 05ñ, 10ï îê ïìš¹ : ¼, êq, ¼, êq ¹ø õ è (ªð ¼œ ê î ) Üè õ è (àí ¾ ê î ) % % Iè ï Á ï Á ÅK 81 % 62 % % ñˆfñ ê 68 % 37 % % CøŠH ô ªêš 57 % 42 % 0-10 % Iè «ñ ê ¹î 42 % 87 % ¹ø õ è ¼ ² 42 % 81 % 62 % 89 % ªð ¼ î ó, ªî N, ªê ˆ «ê è, ÜP¾ŠÌ õñ ù MûòƒèÀ ê îèñ ù G ô êq 57 % 42 % Üè õ è ó «è 34 % 30 % 45 % 86 % è M, ñù ña C, Ý«ó Aò, ñíõ è, àí ¾ Ì õñ ù MûòƒèÀ ê îèñ ù G ô Ü C ì ï œ:

16 ID No: ªðò : õò : 44õ, 10ñ, 4ï Hø î «îf Hø î «ïó Hø î á ó C ï êˆfó ô ù # - : : 05:03:50 AM : Arani : C ñ : àˆfó, 1 ð î : ô Þ î AóèƒèO ï êˆfó / àð ï êˆfóƒèo «õá Aóèƒèœ ã Þ ô * - àð.àð. ï êˆfó ÜFðF $ - G ø i ê îê ¹ˆFèÀ ãÿð ñ ÁAø. âù«õ Þ G ôòÿø ¹î(1,3,7,9) ó (2,4,8,10) ¹î(1,3,7,9) ó (2,4,8,10) ² (5) ¼(6,12) ¹î(1,3,7,9) ó (2,4,8,10) ¹î(1,3,7,9) ó (2,4,8,10) ÅK(11)+ ¼(6,12) 12 ð õ àð ï êˆfó ªè ŠH ù ð õ ªî ì ¹èœ (MF â ø ªè ŠH ùèà ) ð (Ü) ð õ à.ü (Ü) ï.ü (Ü) M à.ü êq(1,4,7,10) ² (5) êq(1,4,7,10) ² (5) ó (2,4,8,10) ² (5) êq(1,4,7,10) ² (5) êq(1,4,7,10) ² (5) êq(1,4,7,10) ² (5) îê ïìš¹ îê Þ¼Š¹ ¹î(1,3,7,9) ¹î(1,3,7,9) ¹î(1,3,7,9) ¹î(1,3,7,9) êq(1,4,7,10) ê (11) ¹î(1,3,7,9) ¹î(1,3,7,9) ¹î(1,3,7,9) ¹î(1,3,7,9) ó (2,4,8,10) ê (11) ªî ì ¹èœ 1,3,7,9 1,3,5,7,9 1,3,7,9 1,3,5,7,9 1,4,7,10 5,11 1,3,7,9 1,3,5,7,9 1,3,7,9 1,3,5,7,9 1,4,7,10 5,11 : ¼. êq. ¼. êq : ÅK 05õ, 05ñ, 10ï Üè õ è (àí ¾ ê î ) ¹ø õ è (ªð ¼œ ê î ) % Iè ï Á 1 ¹î 87 % 42 % % ï Á 2 ó 86 % 34 % 3 ¹î 87 % 42 % % ñˆfñ 4 5 ó ² 62 % 86 % 34 % 81 % % CøŠH ô 6 ¼ 89 % 42 % 0-10 % Iè «ñ ê 7 ¹î 87 % 42 % Üè õ è 8 9 ó ¹î 86 % 34 % 87 % 42 % ªð ¼ î ó, ªî N, ªê ˆ «ê è, ÜP¾ŠÌ õñ ù MûòƒèÀ ê îèñ ù G ô 10 ó 86 % 34 % ¹ø õ è ÅK ¼ 62 % 81 % 89 % 42 % è M, ñù ña C, Ý«ó Aò, ñíõ è, àí ¾ Ì õñ ù MûòƒèÀ ê îèñ ù G ô Ü C ì ï œ:

17 ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ¼ êq ¹î «è ² A ÅKò ê F ªêš ó ÅKò F ê 09/05/ /05/1978 Ü îó Ýó ð º ¾ Ü îó Ýó ð º ¾ ÅKò ¹ F 09/05/ /08/1972 êq ¹ F 16/03/ /02/1976 ê Fó ¹ F 26/08/ /02/1973 ªêšõ Œ ¹ F 25/02/ /07/1973 ó ¹ F 03/07/ /05/1974 ¼ ¹ F 28/05/ /03/1975 ¹î ¹ F 26/02/ /01/1977 «è ¹ F 02/01/ /05/1977 ² Aó ¹ F 10/05/ /05/

18 ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A êq ¹î «è ² A ÅKò ê F ªêš ó ¼ ê Fó F ê 09/05/ /05/1988 Ü îó Ýó ð º ¾ Ü îó Ýó ð º ¾ ê Fó ¹ F 09/05/ /03/1979 ¹î ¹ F 09/03/ /08/1985 ªêšõ Œ ¹ F 10/03/ /10/1979 ó ¹ F 09/10/ /04/1981 ¼ ¹ F 09/04/ /08/1982 êq ¹ F 09/08/ /03/1984 «è ¹ F 08/08/ /03/1986 ² Aó ¹ F 09/03/ /11/1987 ÅKò ¹ F 08/11/ /05/

19 ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò ¹î «è ² A ÅKò ê F ªêš ó ¼ êq ªêšõ Œ F ê 09/05/ /05/1995 Ü îó Ýó ð º ¾ Ü îó Ýó ð º ¾ ªêšõ Œ ¹ F 09/05/ /10/1988 «è ¹ F 03/11/ /04/1993 ó ¹ F 05/10/ /10/1989 ¼ ¹ F 23/10/ /09/1990 êq ¹ F 29/09/ /11/1991 ¹î ¹ F 07/11/ /11/1992 ² Aó ¹ F 01/04/ /06/1994 ÅKò ¹ F 01/06/ /10/1994 ê Fó ¹ F 07/10/ /05/

20 ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F «è ² A ÅKò ê F ªêš ó ¼ êq ¹î ó F ê 09/05/ /05/2013 Ü îó Ýó ð º ¾ Ü îó Ýó ð º ¾ ó ¹ F 09/05/ /01/1998 ² Aó ¹ F 24/11/ /11/2009 ¼ ¹ F 19/01/ /06/2000 êq ¹ F 13/06/ /04/2003 ¹î ¹ F 20/04/ /11/2005 «è ¹ F 06/11/ /11/2006 ÅKò ¹ F 23/11/ /10/2010 ê Fó ¹ F 18/10/ /04/2012 ªêšõ Œ ¹ F 18/04/ /05/

21 ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš ² A ÅKò ê F ªêš ó ¼ êq ¹î «è ¼ F ê 09/05/ /05/2029 Ü îó Ýó ð º ¾ Ü îó Ýó ð º ¾ ¼ ¹ F 09/05/ /06/2015 ÅKò ¹ F 20/11/ /09/2024 êq ¹ F 27/06/ /01/2018 ¹î ¹ F 07/01/ /04/2020 «è ¹ F 14/04/ /03/2021 ² Aó ¹ F 21/03/ /11/2023 ê Fó ¹ F 07/09/ /01/2026 ªêšõ Œ ¹ F 07/01/ /12/2026 ó ¹ F 14/12/ /05/

22 êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ÅKò ê F ªêš ó ¼ êq ¹î «è ² A êq F ê 09/05/ /05/2048 Ü îó Ýó ð º ¾ Ü îó Ýó ð º ¾ êq ¹ F 09/05/ /05/2032 ê Fó ¹ F 09/04/ /11/2041 ¹î ¹ F 11/05/ /01/2035 «è ¹ F 19/01/ /02/2036 ² Aó ¹ F 27/02/ /04/2039 ÅKò ¹ F 28/04/ /04/2040 ªêšõ Œ ¹ F 08/11/ /12/2042 ó ¹ F 17/12/ /10/2045 ¼ ¹ F 23/10/ /05/

23 ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ê F ªêš ó ¼ êq ¹î «è ² A ÅKò ¹î F ê 09/05/ /05/2065 Ü îó Ýó ð º ¾ Ü îó Ýó ð º ¾ ¹î ¹ F 09/05/ /10/2050 ªêšõ Œ ¹ F 07/11/ /11/2057 «è ¹ F 05/10/ /10/2051 ² Aó ¹ F 02/10/ /08/2054 ÅKò ¹ F 02/08/ /06/2055 ê Fó ¹ F 09/06/ /11/2056 ó ¹ F 04/11/ /05/2060 ¼ ¹ F 23/05/ /08/2062 êq ¹ F 29/08/ /05/

24 «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ªêš ó ¼ êq ¹î «è ² A ÅKò ê F «è F ê 09/05/ /05/2072 Ü îó Ýó ð º ¾ Ü îó Ýó ð º ¾ «è ¹ F 09/05/ /10/2065 ó ¹ F 08/04/ /04/2069 ² Aó ¹ F 05/10/ /12/2066 ÅKò ¹ F 05/12/ /04/2067 ê Fó ¹ F 12/04/ /11/2067 ªêšõ Œ ¹ F 11/11/ /04/2068 ¼ ¹ F 26/04/ /04/2070 êq ¹ F 02/04/ /05/2071 ¹î ¹ F 11/05/ /05/

25 ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ó ¼ êq ¹î «è ² A ÅKò ê F ªêš ² Aó F ê 09/05/ /05/2092 Ü îó Ýó ð º ¾ Ü îó Ýó ð º ¾ ² Aó ¹ F 09/05/ /09/2075 ¼ ¹ F 08/07/ /03/2085 ÅKò ¹ F 08/09/ /09/2076 ê Fó ¹ F 07/09/ /05/2078 ªêšõ Œ ¹ F 09/05/ /07/2079 ó ¹ F 09/07/ /07/2082 êq ¹ F 08/03/ /05/2088 ¹î ¹ F 07/05/ /03/2091 «è ¹ F 08/03/ /05/

26 ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ¼ êq ¹î «è ² A ÅKò ê F ªêš ó ÅKò F ê 09/05/ /05/1978 ÅKò ¹ F 09/05/ /08/1972 ÅKò Ü îó 09/05/ /05/1972 êq Ü îó 29/06/ /07/1972 ê Fó Ü îó 14/05/ /05/1972 ªêšõ Œ Ü îó 23/05/ /05/1972 ó Ü îó 29/05/ /06/1972 ¼ Ü îó 14/06/ /06/1972 ¹î Ü îó 16/07/ /08/1972 «è Ü îó 01/08/ /08/1972 ² Aó Ü îó 07/08/ /08/

27 ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A ¼ ÅKò êq ê F ¹î ªêš «è ó ² A êq ¹î «è ² A ÅKò ê F ªêš ó ¼ ÅKò F ê 09/05/ /05/1978 ê Fó ¹ F 26/08/ /02/1973 ê Fó Ü îó 26/08/ /09/1972 ¹î Ü îó 10/12/ /01/1973 ªêšõ Œ Ü îó 10/09/ /09/1972 ó Ü îó 21/09/ /10/1972 ¼ Ü îó 18/10/ /11/1972 êq Ü îó 11/11/ /12/1972 «è Ü îó 05/01/ /01/1973 ² Aó Ü îó 16/01/ /02/1973 ÅKò Ü îó 15/02/ /02/

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 O è ô ªè ì ì 30 õ è ÅŠ! O¼ ðq» G ø î Þ î ñ ènš ªð èo, Åì è, ªî ì Þîñ è ãî õ ê ŠH ì «îõ I îñ è Þ¼ î «ù! Ü è «îc Šð àì ïôâ «è â  «ð, ïñ è ù Ü ˆî ê Œv ÅŠ î! O è ôˆ Þîñ ù àí¾ â ð«î, ÞŠ«ð â ô õòfù¼ «ñ ãÿø

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 嚪õ Á å¼ ² õ 30 õ è Þ L! ïñ ð ó ðkòˆ«î Þ í õ î àí¾èo ºî ñ ò ù Þ L. ð º ˆî ö î ºîL á ì à ò âoò àí¾ Þ L. è ñò ù «ï Œõ ŒŠð ìõ èà Ãì, Y Aó ªêK è à ò, êˆî ù àí¾ Ãì. Ü ñ ñ ô... ÜKC» 𼚹 Þ¼ î «ð, áø õˆ Ü óˆ

Chi tiết hơn

༠Aöƒ ªê F «î õò ù õ: ༠Aöƒ & 3, ªè ò ù «îƒè ŒŠð & å¼ èš, Þó ì «îƒè ŒŠð & 2 èš, ð ê I è Œ & 2, ªðKò ªõƒè ò & 2, Þ C & å¼, ð ì, ôõƒè, ãô è Œ & îô 2,

༠Aöƒ ªê F «î õò ù õ: ༠Aöƒ & 3, ªè ò ù «îƒè ŒŠð & å¼ èš, Þó ì «îƒè ŒŠð & 2 èš, ð ê I è Œ & 2, ªðKò ªõƒè ò & 2, Þ C & å¼, ð ì, ôõƒè, ãô è Œ & îô 2, ༠Aöƒ ªê F «î õò ù õ: ༠Aöƒ & 3, ªè ò ù «îƒè ŒŠð & å¼ èš, Þó ì «îƒè ŒŠð & 2 èš, ð ê I è Œ & 2, ªðKò ªõƒè ò & 2, Þ C & å¼, ð ì, ôõƒè, ãô è Œ & îô 2, Ì & 5 Ü ô 6 ð, àš¹ & ² õ «èÿð, èp«õšh ô & CPî ¾. ªêŒº

Chi tiết hơn

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ æñ «ò ðî ºîô àîõ î î ì ìñ ðò ø Áïó : ñ¼..ìé è õùñ àîõ ò ó è : î ¼õ ì õ êò ñ ó õöè èø ëó. Þó. Ýùï î ñ ó î ì ìð ªð Áð ð ó : ªð ø ëó ð. î ¼ï ¾è

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 001

Microsoft Word - 001 1 Turn Over þ Æ ¾Â à ò¾ø - þâü þ Æ û NATURAL FIBERS - UNIT 5 1. ÀÕò¾ ±ýè Å ò ¾ ±õ Á Æ î º ø A) «ÃÀ ì B) í Äõ C) ¾Á ú D) À ÃïÍ 2. úì ñ¼åüè ø ±Ð Å ýú ôàüè  Äò¾ ø Å ÇÂìÜÊ À ±ýà ¾ ÌÈ ììõ A) øä í B) À ð¼

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63>

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63> 1 1 2 2 3 3 4 4 vì vìôy soäy ko Ä Ä i y; vwyž'væ åž fæ )Ä*o ; )Ä*oe ùù BLU-boBqqmjfeNbufsjbmtDpnqboz qe Eqjy-bYfspyDpnqboz YfspyQbmpBmupSftfbsdiDfoufs åž ÅmöÀ ÅmöÀ vpàž y; r ìý ìý ; k É ìý ìý qìý ìý ìý

Chi tiết hơn

«ñô ï ô ºîô ñ Ýí 2, 3 & 5 ñî ð ªðí õ ù õ ìè R.ÿîóù,º.è.Ý(Þòø ð òô ),Ü.ñ.«ñ.ï.ð,ªêé èñ. î.ñ ô ñ õì ìñ. ªêô : Þòô àôèî î

«ñô ï ô ºîô ñ Ýí 2, 3 & 5 ñî ð ªðí õ ù õ ìè R.ÿîóù,º.è.Ý(Þòø ð òô ),Ü.ñ.«ñ.ï.ð,ªêé èñ. î.ñ ô ñ õì ìñ. ªêô : Þòô àôèî î 1. Þòô àôèî î ù îù ñ»ñ Ü õ ì ò½ñ 1. Üø õ òô º ø âù ø ô âù ù? Þòø è ï èö ¾è ¹ ï è ªè õîø ñ, Üï ï èö ¾è ù õ î è à¼õ è õîø ñ «î õò ù å¼ ð ð ð ò ù ܵ º ø Üø õ òô º ø âùð ð ñ. 2. Üø õ òô º øò ù ªð õ ù Üñ êé

Chi tiết hơn

vo.eps

vo.eps Ð ØÖÒ Ö Ð ½ Ó Ó Ü Ö Ó Ê ÓÐÚ Ó ÈÖÓ º Ö Åº Î Ö Ò Ø Þ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ñ Ó Ð ØÖÒ ÍÒ Ú Ö Ì ÒÓÐ Ö Ð Ó È Ö Ò ÍÌ Èʵ ½º Í Ò Ó ÙÒ ÔÖÓÜ Ñ Ó Ó Ó Ó ÑÓ ÐÓ ÑÔÐ Óµ ÒÓ ÖÙ ØÓ ÔÖ ÒØ Ó Ò ÙÖ ½ ÓÐ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ö ØÓÖ R 1,,R 3 µ Ø Ò

Chi tiết hơn

«ñô ï ô ºîô ñ Ýí ê ø ò ñî ð ªðí õ ù õ ìè R.ÿîóù,º.è.Ý(Þòø ð òô ),Ü.ñ.«ñ.ï.ð,ªêé èñ. î.ñ ô ñ õì ìñ. ªêô :

«ñô ï ô ºîô ñ Ýí ê ø ò ñî ð ªðí õ ù õ ìè R.ÿîóù,º.è.Ý(Þòø ð òô ),Ü.ñ.«ñ.ï.ð,ªêé èñ. î.ñ ô ñ õì ìñ. ªêô : 1. Þòô àôèî î ù îù ñ»ñ Ü õ ì ò½ñ 1. ªî ö ô ì ðñ âù ø ô âù ù? 13. «èí ô - õ óòá. Þòø ð òô «è ì ð è ï ìº øò ô å Íôñ åù Á àñ ñ 540 x 10 12 Hz Üî ªõí ðòù ð î õ ªî ö ô ì ðñ Ý ñ. à ìò åø ø ï øè èî õ ê ê ù ªêø

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

õöƒ îi ï Üó²Š ðeò «î õ íò TNPSC Group - I Group - II Group - IV VAO ð ìˆªî Š¹ ïìˆ ªð ˆîI

õöƒ îi ï Üó²Š ðeò «î õ íò TNPSC Group - I Group - II Group - IV VAO ð ìˆªî Š¹ ïìˆ ªð ˆîI õöƒ îi ï Üó²Š ðeò «î õ íò TNPSC Group - I Group - II Group - IV VAO ð ìˆªî Š¹ ïìˆ ªð ˆîI â HâvC ªð ˆ «î ¾èO ªð ˆ îin ð FJ «è èšð Mù èo ñ FK Þƒ ªè èšð œ. W è µ Mù èà êkò ù M ì ªè èšð œ. îõáèœ âƒ«èâ àœ ªîQ

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð º Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö ¾½ º½º Ä ÌÖ

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled Ð Ó Ö Ô Ý ½ ÍÊÊ Àº Ò Ò ÐÝ Ó ÐÓ Ð Ù Ø ØÙØ ÓÒº Ñ Ö Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó Å Ø Ñ Ø ½µ ½ ¾ º ¾ ÍÊÊ Àº Ì ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÓÙÒ Ø ÓÒ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ð ÐÓ º ÂÓÙÖÒ Ð Ó ËÝÑ ÓÐ ÄÓ µ ½ ¾º ÍÊÊ Àº Ë Êº ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÄÓ ÚÓÐÙÑ ½º ÆÓÖØ ¹ÀÓÐÐ Ò ÈÙ

Chi tiết hơn

fried.dvi

fried.dvi ÊÁ Ê ÆÍÅ ÊÁÆ Ë Ç ÅÁÄÁ Ë Ç Ò¹ ÇÅÈÍÌ Ä ÆÍÅ Ê Ä Ë ÌË Ë Ö Ý Ëº ÓÒ ÖÓÚ ËØ Ò Ä ÑÔÔ º Ê ËÓÐÓÑÓÒ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Å Ø Ñ Ø ÑÝ Ó Ë Ò Ë Ö Ò Ö Ò ¼¼ ¼ ÆÓÚÓ Ö ÊÍËËÁ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ÓÒ Ò Å ÓÒ ÏÁ ¼ ¹½ ÍË ØÖ

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

«è K è 25 Þò à Fèœ Pˆî ê ìƒèœ - G¼õ è (àœ ø, ñ Mô ñÿá Ýòˆb õˆ ø) DEMAND 25 MOTOR VEHICLES ACTS-ADMINISTRATION (Home, Prohibition and Excise Department

«è K è 25 Þò à Fèœ Pˆî ê ìƒèœ - G¼õ è (àœ ø, ñ Mô ñÿá Ýòˆb õˆ ø) DEMAND 25 MOTOR VEHICLES ACTS-ADMINISTRATION (Home, Prohibition and Excise Department 2018-2019 ªêôMŸ «õ»œ ªî è ðÿpò ñfšd ESTIMATE OF THE AMOUNTS REQUIRED FOR EXPENDITURE IN 2018-2019 2018-19 õó¾ ªêô¾ F ì ñfšd BUDGET ESTIMATE 2018-19 Rupees in Thousands Revenue Capital Loan Total ñ Qò «è

Chi tiết hơn

Reikningur og talnakerfi - math104-1calc Inngangur að stærðfræðigreiningu

Reikningur og talnakerfi - math104-1calc Inngangur að stærðfræðigreiningu Ñ Ø ½¼ ¹½ Ð ÁÒÒ Ò ÙÖ ØÖ Ö Ö Ò Ò Ù Ã ÖØ Ò º Å ÒÙ ÓÒ ÓÐÐÓÛ Ý Ñ ÒÝ ÓØ Ö Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼ ¾¼½ Ã ÖØ Ò º Å ÒÙ ÓÒ ÓÐÐÓÛ Ý Ñ ÒÝ ÓØ Ö Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼ ¾¼½ ½» ½¼ Ì ÐÒ Ö Ò Æ ØØ ÖÐ Ö Ø ÐÙÖ À Ð Ö Ø ÐÙÖ N = {½, ¾,,,...} Z = {...,,

Chi tiết hơn

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic ä ê âú ê ð ì «õó ú ²ð óñí ò ïèó Second Gate Salem Junction Ph: 0427-2442043 * Muhurtha Software by: ICS Softwares, Second Gate, Salem Junction. 636 005.TN- INDIA. Ph: 0427-2442043. Cell: 94432-45654 1)

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN SỞ GD &ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN II ĐỀ HÍNH THỨ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐ GIA 0 (Lần 1) Môn : TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Họ và tên giám

Chi tiết hơn

SimpleSmart

SimpleSmart BÁO GIÁ TRUYỀN THÔNG TRANG ĐĂNG TIN. Áp dụng từ : 01.12.2018 www.trangdangtin.com Mục lục 1. Thông tin website 2. Báo giá 3. Quy định chung 4. Phương thức thanh toán 2 01 Tổng quan về Trangdangtin.com

Chi tiết hơn

Website

Website Trường trung học Balwyn là trường dạy chung cho cả nam lẫn nữ học sinh từ lớp 7 12 với khoảng 2000 học sinh. Vị trí trường chúng tôi nằm vào hướng Đông của thành phố Melbourne, trường được thành lập vào

Chi tiết hơn

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE-PE100 - TiỀN PHONG STT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÍCH VÂN Đ/c : 237 Hai Bà Trưng - Lê Chân - Hải Phòng Tel: Fax : 0

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE-PE100 - TiỀN PHONG STT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÍCH VÂN Đ/c : 237 Hai Bà Trưng - Lê Chân - Hải Phòng Tel: Fax : 0 BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE-PE100 - TiỀN PHONG STT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÍCH VÂN Đ/c : 237 Hai Bà Trưng - Lê Chân - Hải Phòng Tel: 0313.950063 - Fax : 0313.951171 - Email : bichvan.ltd@gmail.com MST: 0200671492

Chi tiết hơn

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ rxiv:cond-mt/5457v [cond-mt.supr-con] 8 Oct 5 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å ÒÓ Àº Æ ÒÓ ½ ¾ ź Í ¾ ú Ë Ñ ½ ¾ Ò Àº Ì Ý Ò ½ ¾ ½ ÆÌÌ Ê Ö Ä ÓÖ

Chi tiết hơn

SimpleSmart

SimpleSmart BÁO GIÁ TRUYỀN THÔNG TRANG ĐĂNG TIN. Áp dụng từ : 25.02.2019 www.trangdangtin.com Mục lục 1. Thông tin website 2. Báo giá 3. Quy định chung 4. Phương thức thanh toán 2 01 Tổng quan về Trangdangtin.com

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 8. Practical IT Deparment Plan Guidance_Final

Microsoft Word - 8. Practical IT Deparment Plan Guidance_Final INFOCHIEF Training & Consulting Services CẨM NANG QUẢN LÝ IT CÁC HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH QUẢN LÝ IT HIỆU QUẢ VÀ THỰC TIỂN NHẤT QUẢN LÝ BỘ PHẬN IT Phát triển năng lực quản lý IT toàn diện 1 GIỚI THIỆU Bộ phận

Chi tiết hơn

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI QR PAY QUÉT MÃ TRÚNG VÀNG 1. Tên chương trình khuyến mại: QR Pay Quét mã trúng vàng 2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI QR PAY QUÉT MÃ TRÚNG VÀNG 1. Tên chương trình khuyến mại: QR Pay Quét mã trúng vàng 2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15 THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI QR PAY QUÉT MÃ TRÚNG VÀNG 1. Tên chương trình khuyến mại: QR Pay Quét mã trúng vàng 2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/07/2018 đến hết ngày 15/09/2018 (63 ngày) 3. Hàng

Chi tiết hơn

MoMo Doanh nghiệp Hướng dẫn tạo tài khoản Online Mobile Services Joint Stock Company VN MoMo Payment M_Service

MoMo Doanh nghiệp Hướng dẫn tạo tài khoản Online Mobile Services Joint Stock Company VN MoMo Payment M_Service MoMo Doanh nghiệp Hướng dẫn tạo tài khoản Online Mobile Services Joint Stock Company VN 2018 0 MoMo Payment M_Service Mở đầu Tài liệu dành cho Doanh nghiệp đăng ký tài khoản kết nối thanh toán với MoMo.

Chi tiết hơn

/tmp/cfaa58613def0dd8a9878dee38039f9a/report_autogen.dvi

/tmp/cfaa58613def0dd8a9878dee38039f9a/report_autogen.dvi Ê ÔÓÖØ ÓÑÑ ÒØ ÖÝ ÍÛ Ô Ö ÓÓÒÐ À˹ÇÑ ¹ ÁÒ Ü Ú Ò Ï Ð ÄÙ Ó ¼ º¼ º½ ½ Å ÒÐ Ø ØºÒÐ ÈÓ Ø Ù ½½¼ ¼¼ ÇÓ Ø Ö ÓÙØ ÛÛÛºÑ ÒÐ Ø ØºÒÐ ºÚ ÒÛ ÒÖÓÓÝÑ ÒÐ Ø ØºÒÐ ÓÒ ½ ¼µ ½ ¾ ¼¼¾ Ñ ½ ¼µ ¾ ¼ ¾ º ÂÙÒ ¾¼½ À˹ÇÑ ¹ ÁÒ Ü Ê ¹ Ö ÔÔÓÖØ

Chi tiết hơn

nexxt Media GbR

nexxt Media GbR ̱» Ý ²» ñù @ ±«ñù «Ù & ñ Ù«²¼» ¼» ëëô ³ ëë µ¹ ë µ¹ ô³ ô³ ô³ ç ô³ ôë³ ô ³ ô ³ ô ³ ôç ³ ô ³ Ø«¾ *»²æ»» Ì ¾»»² ر ²¹» ¹ æ ò ¾» Ø «±«½ ±½» æ ªò ¾» «ß»» ¼ ±»ª ³»² ±æ ª»¼» ¾»» ß «¾ ± ¹ ²½ ±æ ª» ¾ ß «¼»»»ª 9=±æ

Chi tiết hơn

mod18a.dvi

mod18a.dvi ÏÓÐ Ò Ãº Ë Ð Ö Ì Ðº 55 ¾¼½ ½ º ÂÙÒ ¾¼½ Modulklausur Zahlentheorie Schreiben Sie bitte auf jedes Blatt Ihren Namen! Aufgabe : ( ÈÙÒ Ø µ µ a 0,...,a r Ò ÒÞ Ð Ò ÙÒ e 0,...,e r N 0 º Ò Ë Lösung: Ï Ò 0 ÑÓ 9

Chi tiết hơn

net.dvi

net.dvi ¾ Ô ØÖ ½ ØØÖ ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÔÖ ÚÓ Ö Ø Ø Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÓÒ Ø Ô ÓÒ Ø Ù ØØÖ Ù Ö ÙÒ Ö º Á ³Ø ³ÙÒ Ö ÁÈ Ò ³ÁÒØ ÖÒ Ø Ø ÔÓÙÖ ÔÖ ÕÙ ØÓÙ Ö ÙÜ ØÙ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ù Ô ØÖ ½ ÓÑÑ ÒØ Ô ÓØ Ô Ö ÔÖ ÕÙ ÓÒØ ÒÖ ØÖ º ÍÒ Ó ÙÒ

Chi tiết hơn

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ð ÓÖ 1,4 º ÙÐÝ 1 º Ú Ò 5,6,7 º Ø Ú Þ¹ Ù Ó 4 º º

Chi tiết hơn

Sani peyarchi - Kara Thirukanitham

Sani peyarchi - Kara Thirukanitham C தண க பஞ ச ங கம Balu Saravana Sarma Prohithar Astrologer No9, 4th street, Kalyan Nagar, Tambaram West, Chennai 45, INDIA. Ph: +91 44 2226 1742, Cell: +91 98403 69677 Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation GIAO DIỆN NGHỆ SĨ OANH PHI PHI 15 Nguyễn Ư Dĩ Street, Thảo Điền ward, District 2, Hồ Chí Minh City, Vietnam Email: info@factoryartscentre.com Website: www.factoryartscentre.com Phone: +84 (0)28 3744 2589

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

fig5_6.eps

fig5_6.eps Î ËÓ ÔÓ Ø¹ Ø Ö Ô Ö Ó ÐÐÝ Ð Ô Ý ÔÙÐ Ø Ò Å ØÝÔ ÙÔ Ö ÒØ º l Ò Ìº ÌÓÑÓÚ Ìº à ØÓ º ÈÓ Ñ Ò º ź ËÞÞÝ l,4 º È Ð,5 º Ö ÞÝ 5 ź ÖÓÑ Þ 6 ź Å Ó l Û Ïº Ö Ò 5 º ËØÖÓ Ð Æ ÓÐ Ù ÓÔ ÖÒ Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ùк Ö Ò ½½ Èй ¹½¼¼

Chi tiết hơn

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI QR PAY QUE T MA TRU NG VA NG 1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/07/2018 đến hết ngày 15/09/2018 (63 ngày) 2. Hàng hoá,

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI QR PAY QUE T MA TRU NG VA NG 1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/07/2018 đến hết ngày 15/09/2018 (63 ngày) 2. Hàng hoá, THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI QR PAY QUE T MA TRU NG VA NG 1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/07/2018 đến hết ngày 15/09/2018 (63 ngày) 2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ thanh toán bằng tính năng

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

fin.dvi

fin.dvi ÓÑÔ Ø Ð Ø ÓÖ ÓÙÒ ÖÝ ÜØÖ Ø ÓÒ ÂÓ È ÙÐ Ò Ö Ð ËÓÑÑ Ö Ö Ø Ò¹ Ð Ö Ø ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ Ã Ð ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ÈÖ Ù Ö ØÖ ½ß ¹¾ ½¼ à РÛÛÛº º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к» Ô Ô º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì ÛÓÖ

Chi tiết hơn

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ ØÓ Ú Ö ÐÝ «Ø Ø Ú ÓÙÖ Ó ÚÓÐÙØ ÓÒ ÖÝ Ð ÓÖ Ø Ñ

Chi tiết hơn

2008 Astrological Calendar for Michael J. Fox

2008 Astrological Calendar for Michael J. Fox Astrological Calendar for Michael J. Fox Tra-Tra ëñ Ī  à à Ī  ëñ «Â± Â Ã Â Ä Åª Ä Â Äª   à à Ū  Ū  Tra-Nat Æ Ã Â«Â Ä Ä ±Ã ±Â Æ Â«Âª Ã Â Ä Æ Ã± Ä Æ Âª Æ Ã± Æ Â Æ «Â Æ «Ã ±Ä Ä «Ã «Â ŠŠ«Ä

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Giới thiệu Các sản phẩm Dịch vụ Ngân hàng điện tử VietinBank VietinBank Ebanking Center Website: www.vietinbank.vn Ha Noi, 20 10 2013 Mục lục Giới thiệu Dịch vụ VietinBank ipay Tiện ích dịch vụ VietinBank

Chi tiết hơn

C:/Users/Nagy Zoltán/Documents/zozo/EGMO/ megoldokulcs.dvi

C:/Users/Nagy Zoltán/Documents/zozo/EGMO/ megoldokulcs.dvi  Р٠٠٠ÞØÙ Ð Ø ÓÖ ¹ Ñ ÓÐ Ó ËÞ Ô Þ ÑÑ Ð Ö ÞØ Ñ ÓÐ Ó Ð Ù Ù Ù ÞØÙ Ð Ø ÓÖÓ Ö º ÎÓÐØ ÓÐÝ Ò Ð Ø Ñ ÐÝÖ Ø Ø Ð Ò Ð Ò Þ ÞÓÒÝ Ø Ø Ø ØÓ º ÅÓ Ø Ø Ð ÒÝ Ò Ð Ð ÑÙØ ¹ ØÙÒ Ô Ö Ø Ó Ò»Ä Ì ¹ Ò Ö Þ ØØ Þ Ðº Ð Ø ÓÖÓ Ò Ð ÔÓÒØ

Chi tiết hơn

2012 Astrological Calendar for Whitney Houston

2012 Astrological Calendar for Whitney Houston Astrological Calendar for Whitney Houston January Capricorn Ò 0' Ò ' ' 0Ò 0' Tra-Tra Æ Æ Â Ä Å Ä Âª Â Â Æ Å Â Æª Æ Å Ä Ó Å Â Æ Å 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tra-Nat Ī Ã Æ Æ Æ Â Å Å Ä Å Ä Äª Æ Ã Å Â Å Ã Ãª Ä Ã Ò

Chi tiết hơn

Web

Web SALEKIT AD360 ONLINE ADVERTISING NETWORK MỤC LỤC 2 05 Hình thức quảng cáo 07 Vì sao chọn Ad360? 03 08 Tối ưu chi phí 09 Khả năng nhắm chọn thông minh 14 Hệ thống website lớn 15 Dễ dàng quản lý chiến dịch

Chi tiết hơn

¹p»çÍ }(106ç) Àj 46: Àj 46: ({ 11.2) ø. ½È_ (Compartment Models) cqù¾ x 1 (t) D x 2 (t) 5Èí àçý. x 1 (t) D x 2 (t) Èí GÉ[ (dynamic

¹p»çÍ }(106ç) Àj 46: Àj 46: ({ 11.2) ø. ½È_ (Compartment Models) cqù¾ x 1 (t) D x 2 (t) 5Èí àçý. x 1 (t) D x 2 (t) Èí GÉ[ (dynamic ({ 11.2) ø. ½È_ (Comprtment Models) cqù¾ x 1 (t) D x 2 (t) 5Èí àçý. x 1 (t) D x 2 (t) Èí GÉ (dynmics) ªý Aà-í(4Í$: dx 1 dt = ( + c)x 1 + x 2 + I dx 2 dt = x 1 ( + d)x 2 w2 I,,, c, d ÑÝŠ. (1) I > 0 (ý ìíx@,

Chi tiết hơn

Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/ v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ Ò

Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/ v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ Ò Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/0505572v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ ÒØÙѹ ØÓÑ ÇÔØ Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÉÙ Ò Ð Ò Ö

Chi tiết hơn

36 algebraic fractions.wxp

36 algebraic fractions.wxp Lesson 36 Algebraic Fractions rational expression! " % " & ' + " D " ß ß + D ( )! & *! )! & %" Caution! + )! + " & " & + ß ß ß +!! (, &! %! )! ), -!. Reducing Fractions /!0!! 12 )! + & "!, &! 3 % " ( Î*

Chi tiết hơn

01_Quy tac cong va nhan_P1_BaiGiang

01_Quy tac cong va nhan_P1_BaiGiang Tài liệu bài giảng (Toán Moonvn) 0 QUY TẮC CỘNG VÀ QUY TẮC NHÂN (Phần ) Thầy Đặng Việt Hùng wwwfacebookcom/lyhung9 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài : [ĐVH]

Chi tiết hơn

retargetable-study.dvi

retargetable-study.dvi Ò ÑÔ Ö Ð ËØÙ Ý Ó Ê Ø Ö Ø Ð ÓÑÔ Ð Ö Ñ ØÖÝ ÓÙÐÝØ Ú Ò Ñ ØÖÝ ÄÓÑÓÚ Ð Ø Ô ÓѺÖÙ Ëغ¹È Ø Ö ÙÖ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò Å Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ËÝ Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ¼ ÊÙ ËØºÈ Ø Ö ÙÖ Ð ÓØ Ò Ý Õº ¾ Ì Ðº» Ü ½¾µ ¾ ¹

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÐØ Ñ ½ º½Ç Ó Ì Ö ÈÖ Ö

Chi tiết hơn

2013 Astrological Calendar for Greenwich Mean Time

2013 Astrological Calendar for Greenwich Mean Time for Greenwich Mean Time January Ò ' Capricorn Compliments of: Clayten Tylor Esoteric Astrologer www.claytentylor.com 00Ò Jan, New on 0:: PM GMT Tra-Tra Æ Æ 0 0 Å Ä Æ± ŠƱ Ä Â Æ Ã Å Æ Â Â Æ Å 0 0 0  Æ

Chi tiết hơn

iii08.dvi

iii08.dvi Fº OK = OK FK/FK = KL/K L O º F T ¹ KLM TK = TL = TM ¹ ý ¹ ½½ºº ¹ º ¹ º ½¼º þ ¹ ¹ ¹ º ¹ 6 º º ¹ º ¹ º ¹ º ¹ ¹ º º µ ÁÁÁ¹ þ ÁÎ üü ÁÎ þ T C T F C TT O ¹ º C TT T (KLM)º TK TL TM º TK = TL TM º = º ½¼ ü þ

Chi tiết hơn

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð ÓÖ ËÓ ÖÐ Ò ¼¼ Ü ÈÓ Ø Ð È ½ ¼¹ ¼ ËÓ ÖÐÓ ËÓ È ÙÐÓ Ö

Chi tiết hơn

ÆÓÒÐ Ò Ö Ñ Ò ØÓ¹ÓÔØ Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ø Ò Ø ÐØ Ñ Ò Ø Ð Ëº ÈÙ Ø ÐÒÝ Ò Ïº ÛÐ ÒØÖÙÑ Å Ò ØÓÓÔØÝÞÒÝ Åº ËÑÓÐÙ ÓÛ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Â ÐÐÓÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê

ÆÓÒÐ Ò Ö Ñ Ò ØÓ¹ÓÔØ Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ø Ò Ø ÐØ Ñ Ò Ø Ð Ëº ÈÙ Ø ÐÒÝ Ò Ïº ÛÐ ÒØÖÙÑ Å Ò ØÓÓÔØÝÞÒÝ Åº ËÑÓÐÙ ÓÛ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Â ÐÐÓÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê ÆÓÒÐ Ò Ö Ñ Ò ØÓ¹ÓÔØ Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ø Ò Ø ÐØ Ñ Ò Ø Ð Ëº ÈÙ Ø ÐÒÝ Ò Ïº ÛÐ ÒØÖÙÑ Å Ò ØÓÓÔØÝÞÒÝ Åº ËÑÓÐÙ ÓÛ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Â ÐÐÓÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê ÝÑÓÒØ ¼¹¼ ÃÖ Û ÈÓÐ Ò Ëº ź ÊÓ Ø Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý ÍÒ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö ÆÓ Ø ÒÓ ÅÓÒØ ÇÐ Ú Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö ÆÓ Ø ÒÓ ÅÓÒØ ÇÐ Ú Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö ÆÓ Ø ÒÓ ÅÓÒØ ÇÐ Ú Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½

Chi tiết hơn

iCeeNee iOS User's Manual.docx

iCeeNee iOS User's Manual.docx CeeNee iceenee ios Remote HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Version 2.0 2013 Copyright 2013 All rights reserved CeeNee, Inc. Website: www.ceenee.com Bản quyền đã được bảo hộ. Không được sao chép, lưu trữ trong hệ thống

Chi tiết hơn

calosc.dvi

calosc.dvi Ë Ð Ð ÓÑÔÙØ Ò ÈÖ Ø Ò ÜÔ Ö Ò ÎÓÐÙÑ ÆÙÑ Ö ÔÔº ½¼ ½½ º ØØÔ»»ÛÛÛº Ô ºÓÖ ÁËËÆ ½ ¹½ ¾¼¼ ËÏÈË ÆÇƹ Á Ì ÁËÌÊÁ ÍÌ ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ ËÇÄÍÌÁÇÆ ÇÊ Ë Æ ÇÆÌÁÆÍÇÍË ÈÄÇÁÌ ÌÁÇÆ Ç Á Ä Ä Ë Êº º ÆÇÎ Ë Èº ÊÇÁË Æ Ê Êº Ë À Ê º ÆÇÊÌÀ

Chi tiết hơn

oktv0809_mat3_donto_fellap_javut

oktv0809_mat3_donto_fellap_javut ÇÖ Þ Ó Ã Þ Ô ÓÐ Ì ÒÙÐÑ ÒÝ Î Ö ÒÝ ¾¼¼ ¾¼¼ ¹ Ø Ò Ú Å Ì Å ÌÁà ÁÁÁº Ø Ö ÒØ ÑÒ Þ ÙÑÓ Ô Ð Ñ Ø Ñ Ø Ó ÞØ ÐÝ Ö Þ Ö ÓÒØÓ ØÙ Ò Ú Ð ½º ÓÐ ÓÞ ØÓÒ Ò Ñ Þ ÐØ ÒØ ØÒ Ú Ö ÒÝÞ Ò Ú Øº Óй ÓÞ ÓÖ Ò Ð ÞÒ ÐØ Ñ Ò Ò Ô Ô ÖÐ ÔÖ Ö

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

MTF_PB.eps

MTF_PB.eps ÁÊÇ Á Ì ¾¼ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ½»¼¾»¾¼½ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º

Chi tiết hơn

Chính sách về Quyền riêng tư Cập nhật mới nhất: Tháng 6 năm 2018 Tuyên bố về Quyền riêng tư 2CV là một cơ quan nghiên cứu thị trường người tiêu dùng h

Chính sách về Quyền riêng tư Cập nhật mới nhất: Tháng 6 năm 2018 Tuyên bố về Quyền riêng tư 2CV là một cơ quan nghiên cứu thị trường người tiêu dùng h Chính sách về Quyền riêng tư Cập nhật mới nhất: Tháng 6 năm 2018 Tuyên bố về Quyền riêng tư 2CV là một cơ quan nghiên cứu thị trường người tiêu dùng hàng đầu và quyền riêng tư của quý vị rất quan trọng

Chi tiết hơn

dvi

dvi Ö Alfio Quarteroni Ï Ò ÝÖß ¼ ³ Ï ³ ³ Å Ò Ç 3 Ò Ï ½ ±Ä ÒÖ À Ï À Ù Ô ÁÓÌ Ë Ó ³ ³ Ô Ï ³ Õ Û ¼ Å ÙË Ü µ ÙÛÚ» ÅÒ ¼ ±Ò» 1 Ü ¾ß Ç È 1960 Þ Ù ³ Ç (Ô Ä ¾ )» Ú Ç ¾»¼ Á ÞÏ» ÅÝ ÒÒ» Æ Ç Ç Ù Ï Ö Ê Ä Æ ¼ ÃĐ ½ Ù Æ ÝÔ»Ò

Chi tiết hơn

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi ÁÊÇ Á Ì ¾¼ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ½»¼¾»¾¼½ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º

Chi tiết hơn

test.dvi

test.dvi È Ñ Þ ÓÙõ ¾¼¼»¾¼¼ ÈÓ ÑÓÚ ÚÞØ Ý ½º ÚÓ ÔÐÝÒ Ô Ð Ò ÔÖÚ Ý Ð ÐÓÙ Ò Ò Ö Ò ÚÞ Ù Þ Ò Ò ÖÓ Ø ¾º Þ ÐÓ ÚÓ Ø Ó õø Ò ÙÞ Ø Óõ Ô º ÖÝ ÔÐÓÙØ Ú Ù ÚÓ ÔØ ÚÞ Ù ÐÓ Ò Þ Ó Ð º ú ÚÙ Ø Ù Ø Ð õ ÓÐ ÓÙ ÓÙ ÔÖ ÚÒ Ó ÔÖÓ º ÓõØ Ô ØÖ ÚÒ

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؾ ¾» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؾ ¾» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؾ ¾» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¼¾»¼»¾¼½¾ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ

Chi tiết hơn

ROF

ROF REACHING OUT FOUNDATION A NOT-FOR-PROFIT CORPORATION Website: http://reaching-out-foundation.org Facebook: reaching out foundation (ROF) Email address: khaidangpham@yahoo.com P.O. Box 41848 Long Beach,

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP SMART OTP - GIẢI PHÁP XÁC THỰC GIAO DỊCH QUA E-BANKING TECHCOMBANK 1 A. SỰ CẦN THIẾT CỦA SMART OTP 1. Smart OTP là gì? Smart OTP là phương thức xác thực giao dịch trực tuyến thế

Chi tiết hơn

bao-gia-quang-cao

bao-gia-quang-cao .vn The number 1 social platform for young Vietnamese women about fashion, beauty & lifestyle. 04/2019 Chương trình Q2/2019: Chiết khấu thêm 5% trên mức chiết khấu thông thường dành cho agency 4,000,000

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Analysis of a Set-Membership Affine Projection Algorithm in Nonstationary Environment

Analysis of a Set-Membership Affine Projection Algorithm in Nonstationary Environment 7t Eupea Sigal Pcessig Cfeece (EUSIPCO 009) Glasgw, Sctlad, August 4-8, 009 Æ Ä ËÁË Ç Ë Ì¹Å Å ÊËÀÁÈ ÁÆ ÈÊÇ ÌÁÇÆ Ä ÇÊÁÌÀÅ ÁÆ ÆÇÆËÌ ÌÁÇÆ Ê ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ È ÙÐÓ Ëº ʺ Ò Þ ÄÈË ÈÖÓ Ö Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÇÈÈ»ÈÓÐ»Í ÊÂ

Chi tiết hơn

State Class 1A Boys and Girls Basketball Tournaments P

State Class 1A Boys and Girls Basketball Tournaments P State Class 1A Boys and Girls Basketball Tournaments P ➋ STATE 1A BASKETBALL 234567 5891054 ❶❷❸❹❺❻❸ ❼❽❾❿ ➀➁❸ ➂➃➄➂➃ ➅➆➆➇ ➈➉➊➌ ➂➍ ➂➍➄➂➍ ➈➇➎➌➏ ➐➉➎➎➌➑ ➂➍ ➂➒➄➂➒ ➓➏➎➌➌ ➉➎ ➂➂ ➂ ➄➂ ➐➇ ➌➎➏ ➌➎ ➂➂ ➍➃➄➍➃ ➇➆➉➎➎➌ ➑➌

Chi tiết hơn

BẢN TIN CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 13/06/2019 VIỆT NAM Ngày đáo hạn Số ngày tới hạn KLGD Vị thế mở (OI) Giá tham chiếu Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhấ

BẢN TIN CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 13/06/2019 VIỆT NAM Ngày đáo hạn Số ngày tới hạn KLGD Vị thế mở (OI) Giá tham chiếu Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhấ VIỆT NAM Ngày đáo hạn Số ngày tới hạn KLGD Vị thế mở (OI) Giá tham chiếu Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa VN30 865.4 865.3 865.3 857.7 859.7 Chênh lệch với cơ sở VN30F1906 6/20/2019 7

Chi tiết hơn

Xây dựng Coding CV giúp bạn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng Châu Hồ, Nordic Coder Admission Lead Nordic Coder

Xây dựng Coding CV giúp bạn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng Châu Hồ, Nordic Coder Admission Lead Nordic Coder Xây dựng Coding CV giúp bạn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng Châu Hồ, Nordic Coder Admission Lead Nordic Coder - 2019 Không còn xa lạ gì nữa khi lập trình là một trong những những kỹ năng có nhu cầu cao

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Ë ÅÅ ÌÊÁ Ë Ç À È Ê ÇÄÁ ËÈ ÌÁ Ä Ê ÈÀË ÁÆ ¹Å ÆÁ ÇÄ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ã Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¹ ¹½ ÃÓÛ À ¹Ç Ç ¹ ¼¾ Â Ô Ò Ø ØÓ ÈÖÓ ÓÖ Ù Ó Å Ø ÙÑÓØÓ ÓÒ ¼Ø ÖØ Ý ØÖ Øº Ï ÓÒ Ö ÝÑÑ ØÖ Ó Ô Ø Ð Ö Ô Ò ÓÑÔ Ø ¹Ñ Ò ÓÐ Ö Ý ÑÓÓØ

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled ÆÓØ Å Ø Ñ Ø ÆÓØ Å Øº ¾¼½ µ ÒÓº ½ ½¼ ½½ º ÁËËÆ ½½¾ ¹¾ ¹ÁËËÆ ½ ¼¹¼ ¾ Ó ½¼º½¾» ½ ¼¼ ¾Ú Ò½Ô½¼ ÒØÖ Ð Þ Ö Ò À Ðг ÙÒ Ú Ö Ð Ò Ö Ø Ð Ñ Ø Ó Ò Ø ÖÝ ÝÑÑ ØÖ ÖÓÙÔ Çº Àº Ã Ð Å Ø Ñ Ø ÁÒ Ø ØÙØ Ð ÖØ ÄÙ Û ÍÒ Ú Ö Ø Ø Ö ØÖ

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó ½½ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ ½½º½ Ø ÓÖ Ò Ø º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

problems_2705_solutions.dvi

problems_2705_solutions.dvi ÈÖÓ Ð Ñ Ë Ø ÓÖ ¾ º¼ º¾¼½ ÈÖÓ Ð Ñ ½ Ð ØÖÓÒ ÈÓ ØØÓÒ Ý Ø Ñ Ò Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ð Ò Ñ Ð ÕÙ Ð Ö ÙÑ Û Ø Ð ØÖÓÑ Ò Ø Ö Ø ÓÒ Ó Ô ÓØÓÒ µº ÁÒ Ø ÓÙÐÓÑ Ð Ô ÓØÓÒ Ò ÔÖÓ Ù e + e Ô Öº Ø Ø Ñ Ø Ñ Ò Ø ÓÐÐ ÓÒ ØÛ Ò e + Ò e Ð ØÖÓÒ

Chi tiết hơn

Â Ö Ö Ø ¾¼¼¼ Å ØØ ÐÙÒ Ò Ö ØÖÓÒÓÑ Ò ÐÐ Ø ¾¼¼½µ ½ ÈÓØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ Ö Å Ø Ñ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØØ ÈÓØ Ñ ÙÒ ÁÒ Ø ØÙØ Ö Ì ÓÖ Ø È Ý Ö Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØØ ÖÐ Ò ÈÖÓ Ø ÖÙÔÔ ÃÓ

Â Ö Ö Ø ¾¼¼¼ Å ØØ ÐÙÒ Ò Ö ØÖÓÒÓÑ Ò ÐÐ Ø ¾¼¼½µ ½ ÈÓØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ Ö Å Ø Ñ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØØ ÈÓØ Ñ ÙÒ ÁÒ Ø ØÙØ Ö Ì ÓÖ Ø È Ý Ö Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØØ ÖÐ Ò ÈÖÓ Ø ÖÙÔÔ ÃÓ Â Ö Ö Ø ¾¼¼¼ Å ØØ ÐÙÒ Ò Ö ØÖÓÒÓÑ Ò ÐÐ Ø ¾¼¼½µ ½ ÈÓØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ Ö Å Ø Ñ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØØ ÈÓØ Ñ ÙÒ ÁÒ Ø ØÙØ Ö Ì ÓÖ Ø È Ý Ö Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØØ ÖÐ Ò ÈÖÓ Ø ÖÙÔÔ ÃÓ ÑÓÐÓ Ñ Æ Ù Ò È Ð ½¼ À Ù ¾ ½ ÈÓØ Ñ Ì Ðº ¼ ½µ ½ Ì Ð

Chi tiết hơn

Micro_Problems_g2b.dvi

Micro_Problems_g2b.dvi ½¼ º Ì ÔÖ Ó ÓÒ ÙÑ Ö ÓÓ Ò ÄÓ Ò Ð Ò Å Ñ Ö Ö ÒØ ÓÑ Ø Ò Ö Ô Ö Ò Å Ñ Û Ð ÓØ Ö Ö Ô Ö Ò ÄÓ Ò Ð º ËÙÔÔÓ Ø ÔÖ Ó Ú ÖÝ ÓÒ ÙÑ Ö ÓÓ Ò ÀÓÙ ØÓÒ Ü ØÐÝ Ð Û Ý ØÛ Ò Ø Å Ñ ÔÖ Ó Ø Ø ÓÓ Ò Ø ÄÓ Ò Ð ÔÖ º Ñ Ö Ø Ö Ö ÖÑ ÙÖÚ Ý ½¼¼¼

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

2015 LAS VEGAS EASTER SHOWDOWN 17U BOYS DIVISION POOL KEY L1 24/7 Hoops (UT) I3 LBA (CA) H2 702 Select Black (NV) J2 Lethbridge Blazers (AB, Canada) F

2015 LAS VEGAS EASTER SHOWDOWN 17U BOYS DIVISION POOL KEY L1 24/7 Hoops (UT) I3 LBA (CA) H2 702 Select Black (NV) J2 Lethbridge Blazers (AB, Canada) F 17U BOYS DIVISION POOL KEY L1 24/7 Hoops (UT) I3 LBA (CA) H2 702 Select Black (NV) J2 Lethbridge Blazers (AB, Canada) F3 702 Select Red (NV) C3 LV Stars (NV) L3 805 Vikes (CA) J1 Mad Moves, Inc. (NV) B2

Chi tiết hơn

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ Ø Õ ` ì j Ø 7!#"#$%& ),+ - 1 79 ;7=9> 9@B EG9KL OQ 7 S Q 1 TVWY ^]`_bac T bf^g`hi_jbmnbopq^rsm } tvu`xbf{ ci x S r 9 ˆ 9Šs c 9Œ g`ž c SS ˆ š œž Ÿ r c g Ž ž xª«9o ±²³ Ôm 1 µ 9bc  ëì 11 ¹º»¼½¾9 À ÂV ÇÈ

Chi tiết hơn

¾ ½¼ ¹ ÈÖÓ Ð Ñ Ø ½ Ù ÇØÓ Ö ¾¼½ ÈÖÓ Ð Ñ ½ ½º Ö ÓÙÖ Ñ ÓÖ ÓÙÖ ÓÖ Ò Ó Ö Û Ø Ö Ò Ø ÙÖ Ó Ò º ÜÔÐ Ò ÓÛ Ù Ö Û Ø Ö ÙÜ Ò Ø Ð Ò ØÝ Ó Ø ÙÔÔ Ö Ó Ò ¾º ÜÔÐ Ò Ö Ý Û Ø

¾ ½¼ ¹ ÈÖÓ Ð Ñ Ø ½ Ù ÇØÓ Ö ¾¼½ ÈÖÓ Ð Ñ ½ ½º Ö ÓÙÖ Ñ ÓÖ ÓÙÖ ÓÖ Ò Ó Ö Û Ø Ö Ò Ø ÙÖ Ó Ò º ÜÔÐ Ò ÓÛ Ù Ö Û Ø Ö ÙÜ Ò Ø Ð Ò ØÝ Ó Ø ÙÔÔ Ö Ó Ò ¾º ÜÔÐ Ò Ö Ý Û Ø ¾ ½¼ ¹ ÈÖÓ Ð Ñ Ø ½ Ù ÇØÓ Ö ¾¼½ ÈÖÓ Ð Ñ ½ ½º Ö ÓÙÖ Ñ ÓÖ ÓÙÖ ÓÖ Ò Ó Ö Û Ø Ö Ò Ø ÙÖ Ó Ò º ÜÔÐ Ò ÓÛ Ù Ö Û Ø Ö ÙÜ Ò Ø Ð Ò ØÝ Ó Ø ÙÔÔ Ö Ó Ò ¾º ÜÔÐ Ò Ö Ý Û Ø Ô Ö Ñ Ø Ö Ø Ò ØÝ Ó Û Ø Ö Ô Ò ÓÒ ÁÒ Û Ö Ø ÓÒ Ó Ó Ø

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 30 õ è ÅŠð ð! i Þ¼ ªð ¼ è õˆ«î, Iè ²ôðñ è¾ M óõ è¾ ªêŒò à ò 30 ð õ èè õöƒaj¼ Aø, ê ñò è ô G¹í õê î Müòó èõ. ² õj å ø å Á I ê à ò Þ î ÜJ ìƒèœ, ñ ô «ïó ðâ ñ ñ ô... F M¼ î Oè êñ OŠðîŸ Ãì àƒèà èªè. ÌK ô, «îƒè

Chi tiết hơn

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE HRM MỤC LỤC CHƯƠNG 1 ĐĂNG NHẬP VÀ ĐĂNG XUẤT Đăng nhập hệ thống Đăng xuất hệ thống...3 CHƯƠNG 2 THÔN

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE HRM MỤC LỤC CHƯƠNG 1 ĐĂNG NHẬP VÀ ĐĂNG XUẤT Đăng nhập hệ thống Đăng xuất hệ thống...3 CHƯƠNG 2 THÔN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE HRM MỤC LỤC CHƯƠNG 1 ĐĂNG NHẬP VÀ ĐĂNG XUẤT...2 1.1 Đăng nhập hệ thống...2 1.2 Đăng xuất hệ thống...3 CHƯƠNG 2 THÔNG TIN NHÂN SỰ...4 2.1 Bảng lương...4 2.2 Hồ sơ nhân

Chi tiết hơn

selides ¡ ¢ taxi

selides ¡  ¢ taxi selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 1 ÌÈÏ ÛÔ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ ã Î È ã ËÌÔÙÈÎÔ Ô fióôì ÌÔ : fiûˆó ÚÔÓÒÓ Â Ì È: Â appleôè Ù ÍË appleëá Óˆ: Â appleôèô Û ÔÏÂ Ô appleëá Óˆ: Ô Ì Óˆ: selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 3 ª ÚÔ

Chi tiết hơn

¾¼¼ ¹ Þ ÆÓ Ð¹ ÖØ Â Þ ØÚ ÄÓÖ Ò ÌÙ ÓÑ ÒÝ Ý Ø Ñ ÃÓÑÔÐ Ü Ê Ò Þ Ö Þ Ì Ò Þ Ð ÖØ ÖØ Ö Ò ÐÐ ÑÔÓÐ Ö ½ ¹ Ò Þ Ð ØØ Ö ÓÒÒ Òº È Ó ÓÞ Ø Ø ½ ¼¹ Ò ÇÖ Ý Ò Þ ÍÒ Ú Ö Ø È

¾¼¼ ¹ Þ ÆÓ Ð¹ ÖØ Â Þ ØÚ ÄÓÖ Ò ÌÙ ÓÑ ÒÝ Ý Ø Ñ ÃÓÑÔÐ Ü Ê Ò Þ Ö Þ Ì Ò Þ Ð ÖØ ÖØ Ö Ò ÐÐ ÑÔÓÐ Ö ½ ¹ Ò Þ Ð ØØ Ö ÓÒÒ Òº È Ó ÓÞ Ø Ø ½ ¼¹ Ò ÇÖ Ý Ò Þ ÍÒ Ú Ö Ø È ¾¼¼ ¹ Þ ÆÓ Ð¹ ÖØ Â Þ ØÚ ÄÓÖ Ò ÌÙ ÓÑ ÒÝ Ý Ø Ñ ÃÓÑÔÐ Ü Ê Ò Þ Ö Þ Ì Ò Þ Ð ÖØ ÖØ Ö Ò ÐÐ ÑÔÓÐ Ö ½ ¹ Ò Þ Ð ØØ Ö ÓÒÒ Òº È Ó ÓÞ Ø Ø ½ ¼¹ Ò ÇÖ Ý Ò Þ ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ¹ËÙ Ý Ø Ñ Ò Þ Ö ÞØ Ù Ý Ò ØØ ½ Ø ÔÖÓ¹ ÞÓÖº ½ Ø ÆÊË»Ì

Chi tiết hơn