Microsoft Word - அருட்பெரும் ஜோதி வள்ளலார் பாடல்கள்

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - அருட்பெரும் ஜோதி வள்ளலார் பாடல்கள்"

Bản ghi

1 17 th January Thai Pusam- Vallalar Memorial Day அ ப ஜ த வ ளல ப ட க வ ள ல த ர மல க வ ம கள க ய ப ட க ள த த ள. க ல ச ற என த த ம ர த னமண ப ப ச rய வ.ச த ன, வ ளல ப த. பல ச ற ட கள வ ளல ப ற உ ர ஆ ற ன. வ ளல, த அ ப ஆக யவ ற ப மக ள த னமண ய வள ய உதவ ன. அவ அற க வ ய ல க ச வய த ந ப வ ப ட க இ வ. த அ ப ல ல :- ப ளய ம 1. னவ ன ய ன க தவ ன த நல ச னவ ன ம க தவ ன எ னவ ன ச பர ன ஐ கர ன ச ச டய சகர ன த பர ன ந த சர 2.க லந ற கணபத! சரண சரண! கஜ க ணபத சரண சரண! த லவ ந இ ணய சரண சரண! சரவண பவ க சரண சரண!

2 ச லம ல உ டயவ சரண சரண! ச வ ச வ ச வ ச வ சரண சரண! உ லவ ஒ ப ர சரண சரண! உ மச வ அ ப க சரண சரண! க ம 3.ஆ க ப க ண கட ல த வ ய னமக மண ற அர ச க ப க ப ட ட ர ச வ ப த ப த க ய ப ரம ஞ ன வ க ப ண த இதய த வ ள க ம ஆன த வ ள ம த க பrய அ வ எ ன ச க ல ஆ க ட தவ த வ அ ப ப 4.அ ப ப அக ப ம ல ய அ ப அர ச அ ப வ ல ப பர ப ள அ ப கர தம அ த அ ப கட அட க கட ல

3 அ ப உய ஒள அற வ அ ப அ அ ம த ப ர ள ய அ வ பரச வ ம வ க வ : வ ளல ரச ப ( New Sweet: Vallalar s Recipe) 5.தன தன கன ப ழ வ ஒ ற ச க ர க க ப ம க கல த தன தந த ப ப ப த க தன ப ச ஒ த ப ப வ ரவ இன தந ந அ ள த இள இற க எ த வ க ய இன த த ள த அன தமற த ப வ வ ள நட தர ச அ மல எ ச லண ய அல க அண த ள. 6.ப த ந ன த ப த ப க ப க ந க ட பr உ உண த ஈ த ப த க ய ண த இ த ன த த இன த வ க ப வ த வ மய க கன த ந கன ய ம ம அற ஆன த வ ள அ ள த

4 த த எ ற ப ரல த ழ ப வ ந த வ நட தர ச, எ ச ம ழ ஏ ற ள ஒ ம ட ந ன த மலர.. 7.ஒ ம ட ந ன த மலர ந ன க ற உ தம த உற வ உ ள வ ற ப ப வ உற கலவ ம வ ப ம ப ந ன க பச வ ப ம பச த க வ ப நற ப த க வ மதம ன ப ப ய த க வ ம ப ஆ ச ய மற க வ உ ன மறவ த க வ மத வ ந க ணந த வ ந ய ற வ வ ந வ ழ வ த மம ச னய க த க ட வள தல ஓ க த வ ள த க யமண உ க சவமண ச க த வ மண ய

5 8.ஈஎ ந ஒ வ இட ந கள த இய எ ன ட ஒ வ ஈத எ ற ப தவ க ல எ ச ல ம இ க ற த ற இ றய ந எ எ னவ ட ந ல ந எ ந னவ ட நற அயல ந த ஒ நயவ த மன ம ந ல ந நக ழ த த ட உலக ச எ ப எ ந எ ப ற த ம த ச ல த தள த ர ஒ வ ம ம த ந த வ க ள வ த எ ச னய க த க ட வள தல ஓ க த வ ள த க யமண உ க சவமண ச க த வ மண ய ப ற த மற த.. 9. ப ற த த ன மக மற த ப ள ய ப த மற த உ ற தக த உய மற த உய ர மவ ய உட மற த

6 க ற ந சக க ல மற த க க ந ற ம ப மற த ந றவ தவ உ ள த நம ச வ ய த ந மற வ ன எ க ன? 10.க ல உ கல ந r த டல கன த கன ய ச யல க வ ட உ ணல அ த கல க கர ல ச க தல வ ம க க ள வசம கல அ ற வ த க ப கல ம கவ ழ த ட வ றக கல மண ல ம த வடம கல இ ல ய த வ வற ல எ ப இ ப ஈக ற ப க ற ய எ க ல த வ ம ட ர த றஎன எ ண அrதr க வ லயவ உண வற ம த க தவச க மண உலக ந தவ ள மக ழவ வ r அ ப பவ ர கமற வள வ த யந த ன

7 11.எ வ க ப றவ க எ ப றவ எ க எ க ப ற ப இன ந எ த ம எ க எ த க இ மய இ ப எ த எ க வ வ க ப ம வ த வ க ம வ வ த வ க வ ம வ க வ க மத வr வ க அவ மத வr வ க உய வ ழ வ க லக ம ற வr வ க அல த ப க ப க ந இ ணய க மறவ த மன ஒ ம த ர என க டத வ அர ச கழ வ க பவ ர க ந ந அ எ கத ம த ந த ய கனக அ பலந த க ணய கண ப த கமல ச தப த ன 12. ண க க ட அத ம ஒ ட வக மக க ப ண க க வ இவ க ள வ ப ய க க ட ப ழ ப க

8 ம ண க க ட அ க ற இ ம டய ப ளக வ வ ன ந க க ண க க வழ ப க ழ க த வ வ க ட என ஆ ம ச ப த ப ற 13.ச ர ச ப க ண ய த த வமரப த க வ ள க தவ ட ள த த த த ன அழ ய ச வ ம க ர ம ட பவளம ல க ண ள த க பக ம க பகன ய எ இர க ண க ண க மண ய ஏர ப வ ற உ ம இன ய ல ப எ இ ப த ல ம ழ த எ ஆ ய க ண ய பர ஞ னச ப த ப ம ன ந த க ழ ப க ற ம ம ப ச வ த ப ற வ ர

9 ஏழ சய 14.ஏழ சய இ ச பயன இ ன த எ டய த ழ ம எ ந ச ன ப ச ப ள ஆழன ன த அ ய அ கரண க ர க ர ழ ய இ வ க உய க ண ப த க ய. ம ண கவ சக ப ற.. 15.வ கல த ம ண க வ சக ந வ சக த ந கல ப க ந க ப ச ற ன ல த கல ப கல ச கன த வ கல த ஊ கல உய கல உவ ட ம இன ப வ. 16.வ டம ல ம ண கவ சக ந வ சக த க ட ப த க த க பற வ ச த க வ ட ப ல வ ல க ம ஞ ன ந ட எ ன இ ந ன டத வ ய ப ற

10 17.த த ஓ மக ன த த ஈ ட த த ட அ ண ப த அ த ப த த த அ ண ப இ கன பச ய த த த ப த மன அ பல த ன த ந ஆதல எ ன அ த ப அ ண த ட வ அ ம அ ப இன ஆ ற. வ ய பய ர க ட ப த ல 18.வ ய பய ர க ட ப த ல வ ன பச ய ன இ ள த வ த ற ர பச யற தய த வ ற ர க ள ப த த ந ய ப ண ய வ க ற ர ந ற க ள த ஈ ம ன கள ஏ ழகல ந ச ள தவ த ம க ட இ ள த.

11 19.ஈ யன பற த எ பன உழ ற எ ய எனம க த ழ த ப யன ழ ற ப த ன எனவ ப த ற ஊ த பய த க யன க த க ட யன நட த க லன க ட தன ர ந யன த r த எ ன உ ன ய ந ப ன கவ ட எ ன ய. 20.அ ச த த வ ம ன ஆ க ட த வ அ பல த ஆ க ற ஆன த த வ ப ச ம றக ளல ப க ற த வ ப த த த வ உய ந த த த வ இ ப ந க ஒள ஈ த த வ எ ண ய ந எ ண யவ என க த வ த ப ட உவ த ன ச வம த வ ச ச பய வ ள க ற த வம த த வ 21.அ ப ந வ த க ட rத வ ஆ ய க க ல ந அ சய வ எ ப எ பத எ க ந ச ற

12 எ த ந னத க ழ இய ப ய ட வ ச ப த மன ல ம தச வ ம க த க த க அ ச த ச த ய ட வ த ப ந சய ந ப த வ த லவ ந ன ப rய த ந ல ம வ வ ன. 22. க டய ல இ ள ப ற க வ க க ட த ள த வ த ந ழ ல ந ழ கன த கன ய ஓ டய ல ஊ க ற த வ த ண ர உக த த ண இ டமல த க த மணமல ர ம டய ல வ க ற ம ல ய க ற ம க ற வ ள க ம க த உ பய ன ஆ டய ல எ னமண த மணவ ள ப வ ஆ க ற அர சஎ அல க அண த ள. க ல க றவ கள ப கள ப 23.க ல க றவ கள ப கள ப க ண க டவ க ணள க ண வ ல ம ட வரமள வர ம மத ய மத பவ மத க மத ய ந ல ப ல ந ந ற ந வ

13 நர க ர க நல க நல ம எ ல ப வ நட இ க ற ச வ ம எ னர ச ய க இ ச அண த ள. 24. ச த ர எ ல த ப எ தல க த மன எ மவ ர ச த அ ப ச த அதன த ப ச த ய ஈ த. வ ன த ம மய ல ட க ட வ ன த ம மய ல ட க ட மய ய ஆ த அ க ச மய ய ஆ த ள ல வ த ட க ன ம ற வ ள ல க டன அ க ச வ ள ல க டன ச த சமய சழ கவ ட அ ச த ய க டன அ க ச ச த ய க டன

14 ப ய ஒழ ற ப ட ம ற ஐய ர க டன அ க ச ஐய ர க டன ப பல சமய 25. ப பல சமய எ நத க எ ல கல த ட ந றவ ப க ஓ க க ர க ண த கட ல எ க ண க க க ற கத ய அ ப த க ந ழ பர ப மய க ட ய ல தண க ற த வ தட ம ஞ ன ச த மல வ மத ய எ ல ச ய வ ல கட ள தவ த வ.

Untitled Document

Untitled Document க த ச க ல த! அ ம க க ல ப ர ப ர, ந த ப. இ உலக அள க த ச க ல ரபலம னவ க ஒ வ. இர ந ட ப ற உலக அள ல ன க த ச ழ கல க ட த இ ய ப எ ற ப ம உ யவ. ஹதர ப வ இவ இர ஆ ழ தக. இவ டய உ ரய ட ட க க க த ப றன! ` ழ த ப வ த ச ன,.நக

Chi tiết hơn

Microsoft Word - கர்ணன்

Microsoft Word - கர்ணன் 1 l க ண + 4 இ க ண க க ரய ள :- ல ட வ ம ந த ; க ர எ -766 date 30/12/2013 க ண, க ண, க ட க ண, பக ண, வ க ண :-- 5 க ண கள க த க ண எ ற ல ப ர ட ப ற தவ க எ த த க ற. இ மத த 4 க ண க, l மத த ஒ க ண ம க ச ஐ க ண க ள ந

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 ஒ ட டர ப ல 24 ப ய... ட ட க க 24 ப ய.2 மண நர ம ப ம. 'ப க க ம க ம க க ம கட ப ப ய ன வ ல கட வ வச ய கள ப ர ட த ந ள க டய எனச ச ல லல ம. அந தள க க வ வச ய க ளப ப ட ய ப த க ற, க ள தல வ லப ப ரச ன. ஒ ட டர ப ல 28 ப

Chi tiết hơn

Microsoft Word Pongal Bonus GO Ms No.5 Finance _Allowance_ dated Tamil - Final

Microsoft Word Pongal Bonus GO Ms No.5 Finance _Allowance_ dated Tamil - Final தம ந அர 2019 க ய த ட ந த (ப க ) ற அரச ண எ.5, ந : 08-01-2019. (வ ள ப, ம கழ -24, த வ வ ஆ 2049) க ம க ஊத ய 2017-2018-ஆ கண ஆ த க ல க ம க ஊத ய ம ச ற த க ல க ம க ஊத ய வழ த ஒ பள - ஆ ணக - வள ய ட ப க றன. Ã tutdt

Chi tiết hơn

பொது அறிவு வினா விடை

பொது அறிவு வினா விடை 10 th வக ப ப சமச ச கல வ வ ன வ ட தம ழ ம ழ ய ல அற வ யல ச ந த னகள வ ண ண யல அற வ : உலகம உர ண ட என ற பத ன ற ம ந ற ற ண ட ற க ப ற க ம ல ந ட ட ன உற த சய தன. ஆன மஇயல ஏச ம த ர வ சகம வ ண ண ய லய ம பச க றத அண டப பக

Chi tiết hơn

அரச ப த த த ர வ ம ர ச /ஏப ரல ம வக ப ப ப ர ள யல வ ட க க ற ப ப கள I.சர ய ன வ ட ; 1. மன வ ர ப ம ம 27. ட ம ர கன

அரச ப த த த ர வ ம ர ச /ஏப ரல ம வக ப ப ப ர ள யல வ ட க க ற ப ப கள I.சர ய ன வ ட ; 1. மன வ ர ப ம ம 27. ட ம ர கன I.சர ய ன வ ட ; 1. மன வ ர ப ம ம 27. ட ம ர கன மற ற ம ஃப ர ஷ ந ட வட ல ம 28. டலய க பக ள டக 2. இல த க க 29. டவர ஆ ரணங கள 3. க வ டல உண டமவ டல 30. த ல ட ட ப ண ங கள 4. வ டல, ண ங கள க க 31. ஆண ட இர ப ட உள ள டலக

Chi tiết hơn

தவக க ல ந ன ப த த ய னம St.Anna Kappelle, Annaberg 35, Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன ழ த

தவக க ல ந ன ப த த ய னம St.Anna Kappelle, Annaberg 35, Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன ழ த தவக க ல ந ன ப த த ய னம 24022018 St.Anna Kappelle, Annaberg 35, 45721 Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன 2. 3. 4. 5. 6. 7. ழ த த க ன வ ம ணங க க ன வ ம 8. த ய ஆ வய வத அக க ன வய 9. எந

Chi tiết hơn

தர வ ள : 28/10/ கன ன தகள ட சப க ழ 8ம க ப ப சம க அந ல 1. ப ல க க ள எத தண க ற ர ல உர ல மள ரத? 3 2. க ர ல பன பட த

தர வ ள : 28/10/ கன ன தகள ட சப க ழ  8ம க ப ப சம க அந ல 1. ப ல க க ள எத தண க ற ர ல உர ல மள ரத? 3 2. க ர ல பன பட த 1. ப ல க க ள எத தண க ற ர ல உர ல மள ரத? 3 2. க ர ல பன பட த த ம ட த ச றய ல உள ர லர ஆத ங ள... என அணறக ப பட ன மன. இய ற மல லரஆத ங ள 3. ன தர ர ல பன பட த தப பட ம லரஆத ங ள... என ற அணறக ப பட ன மன. லரர ச ச மற ம

Chi tiết hơn

KAMARAJ IAS ACADEMY தம ழ இலக க யம த ள I ப ர வ (அ) பக த - 1: தம ழ மம ழ வரல ற ம தன ம இந த ய ம ழ க க ட ம பங கள மப த வ க இந த ய ம ழ கள ல ம க ற ப ப கத த ர

KAMARAJ IAS ACADEMY தம ழ இலக க யம த ள I ப ர வ (அ) பக த - 1: தம ழ மம ழ வரல ற ம தன ம இந த ய ம ழ க க ட ம பங கள மப த வ க இந த ய ம ழ கள ல ம க ற ப ப கத த ர தம ழ இலக க யம த ள I ப ர வ (அ) பக த - 1: தம ழ மம ழ வரல ற ம தன ம இந த ய ம ழ க க ட ம பங கள மப த வ க இந த ய ம ழ கள ல ம க ற ப ப கத த ர வ ட ம ழ கள ல ம த ழ ம ழ மபற டம த ர வ ட ம ழ கள ன கணக க ட ம வமகப ப ட ம சங

Chi tiết hơn

தம ழ இலக கணம ச ந தன ட.என.ப.எஸ.ச 1. வ ண ப ன வப த இலக கணம வபற ற த தன ச வ ல இன ற ந ன கட கள உட யத ய ர த? அ) க றள வ ண ப

தம ழ இலக கணம ச ந தன ட.என.ப.எஸ.ச 1. வ ண ப ன வப த இலக கணம வபற ற த தன ச வ ல இன ற ந ன கட கள உட யத ய ர த? அ) க றள வ ண ப 1. வ ண ப ன வப த இலக கணம வபற ற த தன ச வ ல இன ற ந ன கட கள உட யத ய ர த? அ) க றள வ ண ப ஆ) நநர ட வ ண ப இ) இன ன ட வ ண ப ஈ) பஃவற ட வ ண ப 2. வப ர த த க. (a) (b) (c) (d) a) தன ட ஒர ட டனம ற ற க த கள - 1) ன அ) 1

Chi tiết hơn

Winmeen VAO Mission 100 Day 9 ச ந த வ ள ந கர கம 6 th Std Term 1 ரல ற - ப டம 2 1] ஹரப ப ந கர கம எவ ற அழ க கப பட க றத? நகர ந கர கம. 2] இந த ய ந கர கத த

Winmeen VAO Mission 100 Day 9 ச ந த வ ள ந கர கம 6 th Std Term 1 ரல ற - ப டம 2 1] ஹரப ப ந கர கம எவ ற அழ க கப பட க றத? நகர ந கர கம. 2] இந த ய ந கர கத த ச ந த வ ள ந கர கம 6 th Std Term 1 ரல ற - ப டம 2 1] ஹரப ப ந கர கம எவ ற அழ க கப பட க றத? நகர ந கர கம. 2] இந த ய ந கர கத த ன வத டக கம க கர தப பட ம ந கர கம எத? ச ந த வ ள ந கர கம 3] ஆங க லலயர கள ச ட ட வசங கற

Chi tiết hơn

Padasalai.Net s Special - க ல ண ட த த வ ம த rவ ன த த ள ( 2018 ) ( Based on New Official Model Question Paper P

Padasalai.Net s Special - க ல ண ட த த வ ம த rவ ன த த ள ( 2018 ) ( Based on New Official Model Question Paper P Padasalai.Net s Special - க ல ண ட த த வ ம த rவ ன த த ள --- 2 ( 2018 ) ( Based on New Official Model Question Paper Pattern ) மல ந ல ம தல ம ஆண ட கணக க ப பத வ யல நரம : 2.30 மண மத ப பண : 90 பக த ---- I அ

Chi tiết hơn

ww.padasalai.n ww.padasalai.net ww.padasalai.net ww.padasalai.net

ww.padasalai.n  ww.padasalai.net  ww.padasalai.net  ww.padasalai.net t et t et t et t et t et 11 ஆம வக ப ப தம ழ இயல 7 & 8 ச ந தன வ க கள சர ய ன வ ட டயத த ர க 1) அகந ழ டகய ன த ல அட க கப பட வத அ) தக ப ரம ஆ) வ னம இ) கர வட 2) ஞ டசப பபர ய தக ய ல வ னத ன உயரம அ) 216 அட ஆ) 217 அட

Chi tiết hơn

MergedFile

MergedFile வ த ய யல க ற ந வதர வ 1 வ ரம : 45 க ப ப : 11 அலக -1 மத ப ப ண : 25 வ த ய யல க ற ந வதர வ 2 வ ரம : 45 க ப ப : 11 அலக -1 மத ப ப ண : 25 1 ) ஒர ம ல வர யற? 2 ) ஆக ஸ ஜம ற ற எண வர யற? 3 ) க ம ச ந ரற என ற ல என? 1

Chi tiết hơn

த ர வ ண யத த ர வ க க வ ண ப ப ப ப ற க ன வழ ம ண கள மற ற ம அ வ ண கள : எச சர க க : 1. வ ண ணப பத த க சமர ப ப க க ம ம ன ர வ ண ணப பத ல உள ள த வல கள ம ற றல ம.

த ர வ ண யத த ர வ க க வ ண ப ப ப ப ற க ன வழ ம ண கள மற ற ம அ வ ண கள : எச சர க க : 1. வ ண ணப பத த க சமர ப ப க க ம ம ன ர வ ண ணப பத ல உள ள த வல கள ம ற றல ம. த ர வ ண யத த ர வ க க வ ண ப ப ப ப ற க ன வழ ம ண கள மற ற ம அ வ ண கள : எச சர க க : 1. வ ண ணப பத த க சமர ப ப க க ம ம ன ர வ ண ணப பத ல உள ள த வல கள ம ற றல ம. தவற வ ண ணப ப த த ர ந த த ல வ ண ணப பத த க ந க ல ம.

Chi tiết hơn

Sani peyarchi - Kara Thirukanitham

Sani peyarchi - Kara Thirukanitham C தண க பஞ ச ங கம Balu Saravana Sarma Prohithar Astrologer No9, 4th street, Kalyan Nagar, Tambaram West, Chennai 45, INDIA. Ph: +91 44 2226 1742, Cell: +91 98403 69677 Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com

Chi tiết hơn

Winmeen VAO Mission 100 DAY 5 [3] ச த ர [4] அரவ த தக த தற ச லறய அலட க டன. த வ ரவ த கள ச தலனக : * யர ய லத ற லமய க தல தக யவ க த வ ரவ

Winmeen VAO Mission 100 DAY 5 [3] ச த ர [4] அரவ த தக த தற ச லறய அலட க டன.  த வ ரவ த கள ச தலனக : * யர ய லத ற லமய க தல தக யவ க த வ ரவ [3] ச த ர [4] அரவ த தக த தற ச லறய அலட க டன. www.tnpscexam.info த வ ரவ த கள ச தலனக : * யர ய லத ற லமய க தல தக யவ க த வ ரவ த கதளய வ. * வ தலல இய க த ம கலள ப மளவ ஈ த ய ம பற ச தலனய. * த தல அலன இ த ய அரச ய இய

Chi tiết hơn

SMART PLUS ACADEMY 29, CURRENT AFFAIRS 29 TH TO 30 TH SEPTEMBER CURRENT AFFAIRS IN TAMIL SEPTEMBER 29 -உலக க ப த ன SEPTEMBER 30 - ச வ தச ம ழ

SMART PLUS ACADEMY 29, CURRENT AFFAIRS 29 TH TO 30 TH SEPTEMBER CURRENT AFFAIRS IN TAMIL SEPTEMBER 29 -உலக க ப த ன SEPTEMBER 30 - ச வ தச ம ழ 29 TH TO 30 TH SEPTEMBER CURRENT AFFAIRS IN TAMIL SEPTEMBER 29 -உலக க ப த ன SEPTEMBER 30 - ச வ தச ம ழ பய த ன ஈர க ல " த த ன " தன ந க வ க நட த ய த த ட " த த " ப த வ ம ன க ச ல ஈர அர ச வ தச த ட வ த ள. 119

Chi tiết hơn

nraw;jpwd; mwpf;if 2016

nraw;jpwd; mwpf;if 2016 கணக க ய வ ச வ கள ஆவணக க ழ ச யல ற ற வக அற க வக 2017.04.01 2017.06.30 கணக க ய வ ச வ கள ஆவணக க ழ இல.35/ஏ கல ந த என.எம.ச ச ம த வத சக ழ ம ப 08. Nehf;F nghjkf;fsf;fhd flg;ghl;lf;fk; nghwg;gf;$wyf;fkhd mu;g;gzpj;j

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 038_VRaman_final.docx

Microsoft Word - 038_VRaman_final.docx எ த உடற க ற ய ய ம, வ கக ம - த வ ம, ச க கல க ம (Type Anatomy and Categories Necessity and issues) பர. னவர. வ. இர மன (Prof.Dr.V.Raman) email: raman600@gmail.com, Prof.Dr.V.Raman@gmail.com உலக ன த ன மய ன

Chi tiết hơn

Microsoft Word - யக்ஷப் ப்ரஸ்னம்

Microsoft Word - யக்ஷப் ப்ரஸ்னம் ய ர ன :123 க வ க - ப த -1 By London Swaminathan Post No 785 Dated 11/01/2014 This is (Yaksha Prasna) posted in English as well. இ க ர பல ப த கள க வ க றன. ய க ய எ ற ஆர ச க ர உ ள. மஹ ப ரத த வன ப வ த வ வய

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Forskrift om SFO - tamil.docx

Microsoft Word - Forskrift om SFO - tamil.docx Lørenskog kommune ப டச ல ஓய நர ஏற ப பற ற ய நகர ச பய ன ச ற றற க க அத த ய யம I: க ற க க ம, சல ப ய க ம பக த க ம 1. சட ட வ ரய ப : இ ப டச ல ஓய நர ஏற ப ட ற க ம ம ணவன ன பர ம ப ப ள க க ம இ டப பட ட ஓர ஒப பந தம.

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation க றள த ன த ர க க றள ப ட ட க க ன க றள கள ப ங கல வ ழ 2017 Kural Thenee by Vallalar Tamil School, New Jersey http://njvallalarpalli.org/ 2016 Vallalar Tamil School, New Jersey No part of this ebook may be

Chi tiết hơn

அச ப பப த த த ர வ ர ச 2016 பத ம லக ப ப - ழ ப ல ள ல ட க க ம ப ப வ எண வ ட க க ப ப நத ப பண 1 அப ப ட கள 1 2 ஊ ம 1 3 ட ட

அச ப பப த த த ர வ ர ச 2016 பத ம லக ப ப - ழ ப ல ள ல ட க க ம ப ப வ எண வ ட க க ப ப நத ப பண 1 அப ப ட கள 1 2 ஊ ம 1 3 ட ட அச ப பப த த த ர வ ர ச 06 பத ம லக ப ப - ழ ப ல ள ல ட க க ம ப ப வ எண வ ட க க ப ப நத ப பண அப ப ட கள ஊ ம 3 ட ட த ப டக 4 பபர ர 5 தபச ச க கடய 6 ர ம 7 ர லள ள ல டய 9 சட ப ப லள ரல 0 பன ம ம ச லணப த ர பத ச த ர த த

Chi tiết hơn

வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல.

வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல. வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல. http://incometaxindiaefiling.gov.in/ 2. தல தள த ச உ க எ ஒ கண

Chi tiết hơn

Page 1 of 6 Share Report Abuse Next Blog» Create Blog Sign In எனத பத வ கள -வரல ற ம வ ழ க கய ம Help those most in need Eradicate extreme poverty & hunger Support Concern Worldwide ப த ச வ வ ளம பரம தர வத

Chi tiết hơn

SSLC EXAM INSTRUCTION FOR STUDENTS பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு மாணவர்களுக்கான அறிவுரைகள்

SSLC EXAM INSTRUCTION FOR STUDENTS பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு மாணவர்களுக்கான அறிவுரைகள் SSLC EXAMINATION INSTRUCTION FOR STUDENTS பத த ம வக ப ப ததர வ ம ணவர கள க க ன அற வ ரரகள VISIT YOUTUBE FOR THIS VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=0_6ypypfidq பப ர ளடக கம PART - I ததர வ க லங கள ல ப ன

Chi tiết hơn

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course Tnpsc Aptitude & Mental Ability Model Questions With Answers Set 3 1. Find the number which when multiplied by 15 is increased by 196? ஒர எண 15 ல ப ர க கப ட ம ப ழ த 196 அத கம க றத என ல அந த எண ண க க ண.

Chi tiết hơn

6/8/2019 Preview Question Paper GOVT.HR.SEC.SCHOOL,VELLAIYUR ONE WORD QUESTIONS 10

6/8/2019 Preview Question Paper GOVT.HR.SEC.SCHOOL,VELLAIYUR ONE WORD QUESTIONS 10 et et GOVT.HR.SEC.SCHOOL,VELLAIYUR ONE WORD QUESTIONS th Standard 9 TM MATHEMATICS TAMIL MEDIUM Reg.No. : Date : 8-Jun-9 Time : :: Hrs Total Marks : 5 et et ) க ட த ண PQ - ன ச ய வட ன ச ய - et et ) என ல,

Chi tiết hơn

OCTOBER 09 : உலக அ ச த ன. "ச வ தச அ ச ஒ ற ய " வ ச ல த ஆ அ ட ப 9- தத த ட க ப ட. அ த ன "உலக அ ச த ன " இ க ட ட ப க ற. வ க தச த அ ம க ப உலக ம க ப ய

OCTOBER 09 : உலக அ ச த ன. ச வ தச அ ச ஒ ற ய வ ச ல த ஆ அ ட ப 9- தத த ட க ப ட. அ த ன உலக அ ச த ன இ க ட ட ப க ற. வ க தச த அ ம க ப உலக ம க ப ய OCTOBER 09 : உலக அ ச த ன. "ச வ தச அ ச ஒ ற ய " வ ச ல த 1874- ஆ அ ட ப 9- தத த ட க ப ட. அ த ன "உலக அ ச த ன " இ க ட ட ப க ற. வ க தச த அ ம க ப உலக ம க ப ய அகத க க ஆப த ன த ட என ஐ.ந. அத க எ ச க. வ க தச த த சம

Chi tiết hơn

Microsoft Word - pm0658_04forpdf

Microsoft Word - pm0658_04forpdf த ப ந. ப தச ரத ய மண ப லவ (ச த ர ந வ ) ப க 4 ( ப ட ( ப ட ) manipallavam -part 4 (Historical Novel) by na. partacarati In tamil script, unicode/utf-8 format Acknowledgements: Our thanks also go to the Tamil

Chi tiết hơn

TNPSC Current Affairs Daily

TNPSC Current Affairs Daily TNPSC Current Affairs 17 th, 19 th January 2017 ண 1. ன பல பதண ல ஆச ர ர வ.ப. கக வ க அம ள. இர ன பல ல "வகக ' என த க ம. இந ட லன பத ட டத றம தங ப ற ற ள ப ர. இத ட தல ப ண அர ப ம, பத ன நல அக னத ல க ந த ட ட ல லபப

Chi tiết hơn

ப அற கண ப ற Prepare Q&A 1. எ தர ஈ அ ல தர ப சய ற? a. > b. << c. < d. >> 2. Star Office Calc இல கண ப வ ப க ப வ எ த ற ட த ட க வ? a. & b. = c. # d. $ 3. ப

ப அற கண ப ற Prepare Q&A 1. எ தர ஈ அ ல தர ப சய ற? a. > b. << c. < d. >> 2. Star Office Calc இல கண ப வ ப க ப வ எ த ற ட த ட க வ? a. & b. = c. # d. $ 3. ப ப அற கண ப ற Prepare Q&A 1. எ தர ஈ அ ல தர ப சய ற? a. > b. > 2. Star Office Calc இல கண ப வ ப க ப வ எ த ற ட த ட க வ? a. & b. = c. # d. $ 3. ப னல ன if ற ( Nested if... else ) எ த க ம ற அ ம கல?

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Colour of Modern Unicode

Microsoft Word - Colour of Modern Unicode நவ னத த ன ந றம 1907-ம ஆண ட சப டம பர ம தத த ல உ ர மய ல ப ப பரசrன ஆட ச மன றம (Roman Curia) ம க ந த பரபரப ப டன க ணப பட டத. வ ரவ ல வந த வ ட ம என ற எத ர ப ர த த நவ னர கள க க எத ர ன ச ற ற மடல பற ற ய வதந த ய

Chi tiết hơn

Test Batch Schedule for TNPSC Group IV 2018

Test Batch Schedule for TNPSC Group IV 2018 TNPSC Group IV 2019 Test Batch Schedule க ற : TEST NO. 1 2 ஒவ வவ ர த ர வ ல ம வ த ம ழ க த ய ல ர ந த 100 வ ன க கள ம, வ த அற வ க த ய ல ர ந த 100 வ ன க கள ம இடம வற ம. ம ல ல ழழய ட கங கள மற ற ம 2018-19 ஆண ட

Chi tiết hơn

அச சம ல ல கல வ அறக கட டல PG TRB ECONOMICS ம த ர ததர வ PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ( AMENMENT) BILL ந த ஆண

அச சம ல ல கல வ அறக கட டல PG TRB ECONOMICS ம த ர ததர வ PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ( AMENMENT) BILL ந த ஆண PG TRB ECONOMICS ம த ர ததர வ - 1 1. PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ( AMENMENT) BILL ந த ஆண ட ட படக க யந தத a. 2006 b. 2007 c. 2008 d. 2009 2. ணய க கத டத இந த ன ய ல கணக க ப ட ம பட a. மந த த ய ட க ன ட ம

Chi tiết hơn

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course Tnpsc Aptitude & Mental Ability Model Questions Set 1 1. Calculate the area of a sector whose radius and arc length are 6 cm and 20 cm respectively. ஆரம 6 ச.ம வ ல ல ன ந ளம 20 ச.ம. ச ண ட ள ள வட டக க ணப

Chi tiết hơn

Microsoft Word - à®°à¯†à®Łà¯“ வà¯⁄தம௓ à®›à®ªà®¾à®Łà®°à¯“à®®à®¾

Microsoft Word - à®°à¯†à®Łà¯“ வà¯⁄தம௓ à®›à®ªà®¾à®Łà®°à¯“à®®à®¾ வத ஆ வல யன த ர.- உப க ம 17-08-2016 த க ழ ம ய நமஹ உப க ம ப இட க ச ண ப க ப அ ச, க எ. ப ; ந, த க, பழ, வ ல, வ ற ல ப. த ண. ப ச ப த ர உ த ண, த ப ள, க ச ல வ. ரண ய ச ரஸ தவ கள ர வ ன யக. ப த வ ஸ ம ர ந ய ஆ ஹ க ம

Chi tiết hơn

TNPSC GROUP I PRELIMINARY SYLLABUS AND SUGGESTED READINGS 1-1 இயற ப யல : ப த அற வ யல ப ரண டத த ன அம ப ப -ப த அற வ யல வ த கள -ப த ய உர வ க கங கள ம,கண ட

TNPSC GROUP I PRELIMINARY SYLLABUS AND SUGGESTED READINGS 1-1 இயற ப யல : ப த அற வ யல ப ரண டத த ன அம ப ப -ப த அற வ யல வ த கள -ப த ய உர வ க கங கள ம,கண ட TNPSC GROUP I PRELIMINARY SYLLABUS AND SUGGESTED READINGS 1-1 இயற ப யல : ப த அற வ யல ப ரண டத த ன அம ப ப -ப த அற வ யல வ த கள -ப த ய உர வ க கங கள ம,கண ட ப ட ப ப ம -ப ச ய அற வ யல ஆர ய ச ச க டங கள - ர ப ப

Chi tiết hơn

PG

PG PG TRB ECONOMICS MODEL QUESTION AND ANSWER 2018 By ACHAMILLAI 1. ய ல பதம க ட ட ல, ஒர ம ற ற ர லநன ர க லந த ய லன ல ய ற ல ச ய க ர எ ல, அதற க க க பணம அங க a. அத க நக ழ ச ச b. க றய நக ழ ச ச c. உற த த க க பண

Chi tiết hơn

த மர TNPSC / TET பய ற ச ரமயம TNPSC GROUP II A, GROUP IV & VAO Online Test த மர அக டம பப த த தம ழ மற ற ம பப த அற வ

த மர TNPSC / TET பய ற ச ரமயம  TNPSC GROUP II A, GROUP IV & VAO Online Test த மர அக டம பப த த தம ழ மற ற ம பப த அற வ த மர TNPSC / TET பய ற ச ரமயம www.lotustnpsctetacademy.com TNPSC GROUP II A, GROUP IV & VAO Online Test - 2019 த மர அக டம பப த த தம ழ மற ற ம பப த அற வ ப த தகம வ ங க பவர கள க க Online Coaching இலவசம த மர

Chi tiết hơn

SRIMAAN COACHING CENTRE-POLYTECHNIC TRB-CHEMISTY STUDY MATERIAL

SRIMAAN COACHING CENTRE-POLYTECHNIC TRB-CHEMISTY STUDY MATERIAL IMN COACHING CENTRE-TNPSC-GROUP-IV:VAO STUDY MATERIAL-CONTACT: 80722300 2017 IMN TNPSC-GROUP-IV-VAO VILLAGE ADMINISTRATIVE OFFICER TAMIL GENERAL TAMIL 10% DISCOUNT FOR ALL PG-TRB MATERIALS PG-TRB MATERIALS:

Chi tiết hơn

அம ர க கத தம ழ க கல வ க கழகம American Tamil Academy ந ல -4 க ய ட பள ள ஆண ட : / aac.org

அம ர க கத தம ழ க கல வ க கழகம American Tamil Academy ந ல -4 க ய ட பள ள ஆண ட : /  aac.org அம ர க கத தம ழ க கல வ க கழகம American Tamil Academy ந ல -4 க ய ட பள ள ஆண ட : 2013-14 www.americantamilacademy.org / www.amt: aac.org e-mail: support@amtaac.org ந ல -5 லகய ட 1. ப டத த ட டம வ த வரம ப : க

Chi tiết hơn

அறம அம ப ப பற ற : வ ஸ ட ம ண ட ழ நண பர கள 2011 த ப ள த ர ந ள ம தல ஒவ வ ர த ப ள க க ம ஒன ற க க ட மக ழ ந த, மக ழ ச ச ய பர ம ற க வக ள ர கள. 11 க ட ம பங கள

அறம அம ப ப பற ற : வ ஸ ட ம ண ட ழ நண பர கள 2011 த ப ள த ர ந ள ம தல ஒவ வ ர த ப ள க க ம ஒன ற க க ட மக ழ ந த, மக ழ ச ச ய பர ம ற க வக ள ர கள. 11 க ட ம பங கள அறம அம ப ப பற ற : வ ஸ ட ம ண ட ழ நண பர கள 2011 த ப ள த ர ந ள ம தல ஒவ வ ர த ப ள க க ம ஒன ற க க ட மக ழ ந த, மக ழ ச ச ய பர ம ற க வக ள ர கள. 11 க ட ம பங கள இய ந த ஆரம ப த த, பட ப பட க ளர ந த கடந த 2015 த ப

Chi tiết hơn

SANTHANA TNPSC. THIYAGADURGAM. CELL: , அட த த வரக க ட ய TNPSC GR 2A, VAO, GR 4, GR 2A த ர வ க

SANTHANA TNPSC. THIYAGADURGAM. CELL: , அட த த வரக க ட ய TNPSC GR 2A, VAO, GR 4, GR 2A த ர வ க SANTHANA TNPSC. THIYAGADURGAM. CELL: 876073175, 994104996 அட த த வரக க ட ய TNPSC GR A, VAO, GR 4, GR A த ர வ க க பய ற ச வக ப ப கள நட பபற க றத. வ ரத த ர வ கள, ம த த ர வ கள ந த ப பட க றத. அற வ க க ர டம பக

Chi tiết hơn

C. Subramaniya Bharathiyar Songs - Part III (kannan pattu & kuyil pattu) in Tamil Script, unicode format. ரம ய ப ர ய ப ட க க ண ப, ப Etext Preparation

C. Subramaniya Bharathiyar Songs - Part III (kannan pattu & kuyil pattu) in Tamil Script, unicode format. ரம ய ப ர ய ப ட க க ண ப, ப Etext Preparation C. Subramaniya Bharathiyar Songs - Part III (kannan pattu & kuyil pattu) in Tamil Script, unicode format. ரம ய ப ர ய ப ட க க ண ப, ப Etext Preparation (input, proofreading): K. Kalyanasundaram, Lausanne,

Chi tiết hơn

கல ய அம த 6ம யக ப ப - அ ய னல ஆக கம ந.ச ந தன M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., ட டத ர ஆச ர னர, அபச உனர லப ள, லமனயம. த ர ய ர ர ந யட ட

கல ய அம த 6ம யக ப ப - அ ய னல  ஆக கம ந.ச ந தன M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., ட டத ர ஆச ர னர, அபச உனர லப ள, லமனயம. த ர ய ர ர ந யட ட ஆக கம ந.ச ந தன M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., ட டத ர ஆச ர னர, அபச உனர லப ள, லமனயம. த ர ய ர ர ந யட டம I.ப மத தந ய ட டனத ததர ந பதட க கவ ம 1. க ந தத த ல ஈர க கப ட ம ப மள அ.நபக கட ட ஆ. ஊச இ.அம ப ன ஈ.க க த த த ண ட ஊச

Chi tiết hơn

இந அச னனப ப ப ள ள MOCK TEST 49-15 The Hindu (Tamil) & Ganesh IAS Study Center www.tnpscjob.com Presents INDIAN POLITY (THE HINDU) Total Marks (1x1.5) Time Duration 100 Questions 150 Marks 1 ½ Hours உ 42-த

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 New Media and Tamil - using softwares, tools and Technology தம ம த ய ஊடக - சய க, ம ப க, த ழ ப பய ப Abstract S. Gunasegaran New Media Trainer ACTA Trainer (Singapore WDA Approved), 2D animator/3d visual

Chi tiết hơn

CPF: பண ஓய வ க க ப ப ன னர ள ள உங கள வ ழ க க ய ல க ப ப ற த 1

CPF: பண ஓய வ க க ப ப ன னர ள ள உங கள வ ழ க க ய ல க ப ப ற த 1 CPF: பண ஓய வ க க ப ப ன னர ள ள உங கள வ ழ க க ய ல க ப ப ற த 1 55 வயத 55 55 வயத த ன உங க ளத அட தத ந கர வக கண க க ம ந ரம உள ளடக கம 02 அற ம கம 03 எட க க வ ண ட ய ம ட வ கள : பண ஓய வ க லதத ல, ம த நத ர ச லவ கள

Chi tiết hơn

Test Batch Schedule TNPSC Group 4 & VAO 2019 Unit Test Test No Date Name Mark Hours Unit Test 1 General Studies Mental Ability+ Curr

Test Batch Schedule TNPSC Group 4 & VAO 2019 Unit Test Test No Date Name Mark Hours Unit Test 1 General Studies Mental Ability+ Curr Test Batch Schedule TNPSC Group 4 & VAO 2019 Unit Test Test No Date Name Mark Hours 1 2.07.2019 Unit Test 1 2 05.07.2019 Unit Test 2 3 08.07.2019 Unit Test 3 4 11.07.2019 Unit Test 4 5 15.07.2019 Unit

Chi tiết hơn

TPM Scandal-Pastor Murdered by another Pastor(s)

TPM Scandal-Pastor Murdered by another Pastor(s) TPM Scandal-Pastor Murdered by another Pastor(s) 1 According to the latest unconfirmed reports we have received, TPM has paid 10 Lakh Rupees to the media houses to play down the whole issue. Every TPM

Chi tiết hơn

ம 22 TNPSC த ள கள ஆன ல ன மர ந தக ந ற வனம ன (Online pharmacy) நநட நமட ஸ (Netmeds) ந ற வனம க ர க நகட வ ரர மககந த ர ச ங கத ன ல தன ன லட வ ளம பரத த தர க ந

ம 22 TNPSC த ள கள ஆன ல ன மர ந தக ந ற வனம ன (Online pharmacy) நநட நமட ஸ (Netmeds) ந ற வனம க ர க நகட வ ரர மககந த ர ச ங கத ன ல தன ன லட வ ளம பரத த தர க ந ம 22 TNPSC த ள கள ஆன ல ன மர ந தக ந ற வனம ன (Online pharmacy) நநட நமட ஸ (Netmeds) ந ற வனம க ர க நகட வ ரர மககந த ர ச ங கத ன ல தன ன லட வ ளம பரத த தர க ந ம த த ள ளத. ச ர ஒள ஆற றல ன ம ம ம ழ லம க இ ங க ம இந

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 Tamil Literature through Computer (கண ன ய ட ச ம ழ ) 2 க கண ன ய ட ச ம ழ Mobile Tamil Keypads G. Devarajan E-mail: devarajan @gmail.com 1) க ர: கண ன க க ககள வ ளய ந ன த ழ ப க ல த, ந ன த ழ ப க ஏ ப ம ழ ய பய

Chi tiết hơn

paratitacan kavitaikal mun2ram tokuti - 75 kavitaikal (in tamil script, unicode format) ர க ஞ ப ர த ச க தக - ற த Acknowledgements: EText input & Proof

paratitacan kavitaikal mun2ram tokuti - 75 kavitaikal (in tamil script, unicode format) ர க ஞ ப ர த ச க தக - ற த Acknowledgements: EText input & Proof paratitacan kavitaikal mun2ram tokuti - 75 kavitaikal (in tamil script, unicode format) ர க ஞ ப ர த ச க தக - ற த Acknowledgements: EText input & Proof-reading: Mr.P.K.Ilango, Erode, Tamilnadu, India. Web

Chi tiết hơn

பய ற ச ப ப த தகம Tamil Assessment Book P2 பபயர : வக ப ப : பள ள :

பய ற ச ப ப த தகம Tamil Assessment Book P2 பபயர : வக ப ப : பள ள : பய ற ச ப ப த தகம Tamil Assessment Book P2 பபயர : வக ப ப : பள ள : COPYRIGHT 2015 TamilCube Learning Centre First Published 2015 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Chi tiết hơn

அன ற ட வ ழ வ ல சம ஸ க ர த ம ழ சம ஸ க ர த ம ழ அன ற ட வ ழ வ ல, வழக க ல இல ல தத என ற பரவல கக கர தப பட க ன றத க கள மத கக கணக ம

அன ற ட வ ழ வ ல சம ஸ க ர த ம ழ சம ஸ க ர த ம ழ அன ற ட வ ழ வ ல, வழக க ல இல ல தத என ற பரவல கக கர தப பட க ன றத க கள மத கக கணக ம சம ஸ க ர த ம ழ அன ற ட வ ழ வ ல, வழக க ல இல ல தத என ற பரவல கக கர தப பட க ன றத. 2001 க கள மத கக கணக மகட ப ப ன பட, இந த ய வ ல சம ஸ க ர த ம ழ கயப பபச பவ ர ன எண ண க கக 14500 என ற அத க ரப ப ர வ கக கணக க டப பட

Chi tiết hơn

க த : ல உ ர வ.ப. ரம ய த ய இய ய. kompi viruttam of ve.pa. cuppiramaniya mutaliyar In tamil script, unicode/utf-8 format Acknowledgements: Our Sincere t

க த : ல உ ர வ.ப. ரம ய த ய இய ய. kompi viruttam of ve.pa. cuppiramaniya mutaliyar In tamil script, unicode/utf-8 format Acknowledgements: Our Sincere t க த : ல உ ர வ.ப. ரம ய த ய இய ய. kompi viruttam of ve.pa. cuppiramaniya mutaliyar In tamil script, unicode/utf-8 format Acknowledgements: Our Sincere thanks go to the Digital Library of India for providing

Chi tiết hơn

Microsoft Word - XI-Economics Model question paper

Microsoft Word - XI-Economics Model question paper பத ன ற வ ம த வ ன த 11 TH STANDARD MODEL QUESTION PAPER நர : 2.30 மண ம த மத ப : 90 Time :2.30 Hours Total Marks :90 ப ள ய ECONOMICS ப த - அ Part- A Answer the following questions I. ப தம ன வ டய ன த ச க:

Chi tiết hơn

家长分享会

家长分享会 தம ழ ப ப டத த ட ட வ ளக கம P5 Tamil Curriculum Briefing Objectives Key curriculum matters pertaining to the subject; and the P5 MT Assessment format (2017 New PSLE format for MT) How parents can help support

Chi tiết hơn

winm een.com Group 2 Mains Syllabus Prepared By Tnpsc Group 2 Mains Syllabus in Tamil Tnpsc க ர ப 2 ம தன ம த ததர வ ப டத த ட டம 1] இந த

winm een.com Group 2 Mains Syllabus Prepared By  Tnpsc Group 2 Mains Syllabus in Tamil Tnpsc க ர ப 2 ம தன ம த ததர வ ப டத த ட டம 1] இந த Tnpsc in Tamil Tnpsc க ர ப 2 ம தன ம த ததர வ ப டத த ட டம 1] இந த ய ற ற ம தம ழக ம ன த ற றத த ல, அற வ யல ற ற ம தத ழ ல ந ட பத த ன பங க ற ற ம த க கம - (Role and impact of science and Technology in the Development

Chi tiết hơn

MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 464 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành học: Kỹ thuật vật liệu (Materials engineering) Mã ngành: 52520309 Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: 4,5 năm Danh hiệu: Cử nhân Đơn vị quản lý: Bộ môn Công

Chi tiết hơn

கண த தம ழ வளர ச ச ப பண க க ன சசயல த ட டங கள தம ழ த தரவ சம ழ ய யல ( Tamil Corpus Linguistics) : 1. சங கக ல இலக க யங கள ம தற சக ண ட தம ழ சம ழ ய ல ர ந த,

கண த தம ழ வளர ச ச ப பண க க ன சசயல த ட டங கள தம ழ த தரவ சம ழ ய யல ( Tamil Corpus Linguistics) : 1. சங கக ல இலக க யங கள ம தற சக ண ட தம ழ சம ழ ய ல ர ந த, கண த தம ழ வளர ச ச ப பண க க ன சசயல த ட டங கள தம ழ த தரவ சம ழ ய யல ( Tamil Corpus Linguistics) : 1. சங கக ல இலக க யங கள ம தற சக ண ட தம ழ சம ழ ய ல ர ந த, இன ற ய தம ழ சம ழ வறர, அறனத த இலக க யங கள க க ம கட

Chi tiết hơn

Heaven Gods Beautiful Home Dhundhari

Heaven Gods Beautiful Home Dhundhari ब ळक ब ई ब इबल प रस त त सरग, परम सर क ख बस रत घर लखब ळ : Edward Hughes सम झ ब ळ : Lazarus र प बदलब ळ : Sarah S. अन व द करब ळ : Royson Norman D'Souza स म अ ल य ब ळ : Bible for Children www.m1914.org 2015

Chi tiết hơn

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क ल शग ट र न ज सनल ह म हस त न तरण गर क छ ग रख नगरप शलक

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 33_CDR_ _Kinh te.doc

Microsoft Word - 33_CDR_ _Kinh te.doc 138 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành học: Kinh tế (Economics) Mã ngành: 7310101 Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: 4 năm Danh hiệu: Cử nhân Đơn vị quản lý: Bộ môn Kinh tế - Khoa Kinh tế 1. Mục

Chi tiết hơn

1 மக ப ரத ன ஆச ர யர ம ஆச ர யர கள ம எப 4:14,. 15,,. 16,,,. பழ ய ஏற ப ட ட ல க ற ப ப டப பட ட ர க க ம பல க ர யங கள ம ஒர ந ல பப ன றழ. அழ இபயச க ற ஸ த என ன

1 மக ப ரத ன ஆச ர யர ம ஆச ர யர கள ம எப 4:14,. 15,,. 16,,,. பழ ய ஏற ப ட ட ல க ற ப ப டப பட ட ர க க ம பல க ர யங கள ம ஒர ந ல பப ன றழ. அழ இபயச க ற ஸ த என ன 1 மக ப ரத ன ஆச ர யர ம ஆச ர யர கள ம எப 4:14, 15,, 16,,, பழ ய ஏற ப ட ட ல க ற ப ப டப பட ட ர க க ம பல க ர யங கள ம ஒர ந ல பப ன றழ அழ இபயச க ற ஸ த என ன ம ந ஜத ழ ச ட ட க க ண ப ப ப க ப கமம ச ல ல க றத கக ல 2: 16,,,

Chi tiết hơn

அர்த்தநாரீச்வர ஸ்தோத்திரம்

அர்த்தநாரீச்வர ஸ்தோத்திரம் ஒம ச வ தந யந நக ஞ சன ஸ க ந தத த ல அடங க ய ப ர வத ய வ ச :- சர ர ர தமஹம, சம ப :, யந, ப ர ப ஸ ய ம கசவ தத த ந ம மம சக ஷ வ, ஸ த த ரம, ச க ரபலப ரதம 1 ப ர வத கட க ற ள :- ஓ, சங கர ந ர யண ன! ந ன உம மப ப ல ஈசன ன

Chi tiết hơn

Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN Tóm tắt nội dung Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm t

Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN Tóm tắt nội dung Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm t Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN Tóm tắt nội dung Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm tỷ cự và phương tích thông qua hệ thức Leibnitz. Tâm

Chi tiết hơn

06_3226_02_2017_ indd

06_3226_02_2017_ indd Cambridge International Examinations Cambridge Ordinary Level *9214348239* TAMIL 3226/02 Paper 2 Translation and Reading Comprehension May/June 2017 1 hour 30 minutes Candidates answer on the Question

Chi tiết hơn

1 Written part: 1. Arrange the words in seqence: ந, ந, ந, ந,, ந, ந, ந, ந,, ந, ந,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ர, ர, ர, ர,, ர, ர,

1 Written part: 1. Arrange the words in seqence: ந, ந, ந, ந,, ந, ந, ந, ந,, ந, ந,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ர, ர, ர, ர,, ர, ர, 1 Written part: 1. Arrange the words in seqence: ந, ந, ந, ந,, ந, ந, ந, ந,, ந, ந,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ர, ர, ர, ர,, ர, ர, ர, ர,, ர, ர,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ர, ர, ர, ர,, ர, ர,

Chi tiết hơn

TNPSC Current Affairs Daily 8 th to 14 th August 2017 த ணஞ TNPSC Current Affairs 9 th to 14 th August ணட த த த ர ட டஞ க ரக ப தட த (ச ப எஃ ச )

TNPSC Current Affairs Daily 8 th to 14 th August 2017 த ணஞ TNPSC Current Affairs 9 th to 14 th August ணட த த த ர ட டஞ க ரக ப தட த (ச ப எஃ ச ) த ணஞ TNPSC Current Affairs 9 th to 14 th August 2017 1. ணட த த த ர ட டஞ க ரக ப தட த (ச ப எஃ ச ) டரப டவ ப இர த ஹ ஹ ரத ணட த த அச க க ய ந நத. அயக க த தத ன க அத தவ க க தச வ யத பதந ந த ல வ ட த டன ச ண ப ச ஜ

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 178 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành học: Kiểm toán (Auditing) Mã ngành: 52340302 Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: 04 năm Danh hiệu: Cử nhân Đơn vị quản lý: Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán - Khoa

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí KHỐI CHÓP ĐỀU 0 Câu 1. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a. Góc giữa mặt

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí KHỐI CHÓP ĐỀU 0 Câu 1. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a. Góc giữa mặt KỐ ÓP ĐỀU âu ho hình chóp tm giác đều có cạnh đá bằng Góc giữ mặt bên với mặt đá bằng 6 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng () bằng: [ách ] Phương pháp dựng hình Gọi G là trọng tâm tm giác, su r G là hình

Chi tiết hơn

Tamilnadu Board Class 11 Bio-Botany Sample Paper

Tamilnadu Board Class 11 Bio-Botany Sample Paper Tamilnadu Board Class 11 Bio-Botany Sample Paper SET - 1 உய யல / BIOLOGY மல ந தல ம ஆண / HIGHER SECONDARY (FIRST YEAR) ப த I (உய யல -த வரவ யல) / PART I (BIO - BOTANY) (தம ழ மற ம ஆங க வழ / Tamil & English

Chi tiết hơn

1 GS1M/19 Test bghj m î GENERAL STUDIES (jäœ k W«M»y tot«) (Tamil & English Version) neu«: 3 kâ bkh j kâ bg : 250 Duration : 3 Hours Max. Mar

1 GS1M/19 Test bghj m î GENERAL STUDIES (jäœ k W«M»y tot«) (Tamil & English Version) neu«: 3 kâ bkh j kâ bg : 250 Duration : 3 Hours Max. Mar 1 Test - 3 2019 bghj m î GENERAL STUDIES (jäœ k W«M»y tot«) (Tamil & English Version) neu«: 3 kâ bkh j kâ bg : 250 Duration : 3 Hours Max. Marks : 250 É z gjhu fs fhd bghj F òfÿ: General Instructions to

Chi tiết hơn

ST

ST ST.JOSEPH S COLLEGE (AUTONOMOUS), TIRUCHIRAPPALLI 620002 DEPARTMENT OF TAMIL STAFF PROFILE S.BACKYA SELVA RATHI Assistant Professor in Tamil Department of Tamil St.Joseph s College (Autonomous), Tiruchirappalli

Chi tiết hơn