tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«"

Bản ghi

1 tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«ng nhën kióu Road vehicles - Rear view mirrors of motorcycles and mopeds - Requirements and test methods in type approval Hµ Néi

2 Lêi nãi Çu TCVN 6770 : 2001 îc biªn so¹n trªn c së qui Þnh ECE 81-00/S1. TCVN 6770: 2001 do ban kü thuët tiªu chuèn TCVN/TC 22 Ph ng tiön giao th«ng êng bé vµ Côc ng kióm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuèn o l êng ChÊt l îng Ò nghþ, Bé Khoa häc, C«ng nghö vµ M«i tr êng ban hµnh.

3 t i ª u c h u È n v i Ö t n a m tcvn 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - Yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«ng nhën kióu Road vehicles - Rear view mirrors of motorcycles and mopeds Requirements and test methods in type approval 1 Ph¹m vi p dông Tiªu chuèn nµy p dông cho: 1.1 C c lo¹i g ng chiõu hëu dïng Ó l¾p trªn ph ng tiön giao th«ng êng bé (sau y gäi t¾t lµ ph ng tiön) hai hoæc ba b nh cã éng c kh«ng l¾p th n ph ng tiön mµ mét phçn hoæc toµn bé v y quanh ng êi l i. 1.2 ViÖc l¾p Æt g ng chiõu hëu trªn c c ph ng tiön cã éng c quy inh trong iòu 1.1 nªu trªn. Chó thých - èi víi c c ph ng tiön cã tõ 3 b nh trë xuèng cã l¾p th n ph ng tiön mµ mét phçn hoæc toµn bé th n v y quanh ng êi l i sï p dông theo TCVN 6769: Tiªu chuèn trých dén CIE 50(45) ThuËt ng iön tö quèc tõ, nhãm 45: ChiÕu s ng International electronical vocabulary, group 45: Lighting. G ng chiõu hëu 3 ThuËt ng vµ Þnh nghüa C c thuët ng dïng trong tiªu chuèn nµy îc Þnh nghüa nh sau: 3.1 G ng chiõu hëu (Rear-view mirror ): Mét lo¹i thiõt bþ îc thiõt kõ dïng Ó quan s t phýa sau. 3.2 KiÓu g ng chiõu hëu (Rear-view mirror type): C c g ng chiõu hëu kh«ng cã sù kh c biöt vò c c Æc týnh kü thuët chýnh sau: KÝch th íc vµ b n kýnh cong bò mæt ph n x¹ cña g ng. 3

4 3.2.2 KÕt cêu, h nh d ng hoæc vët liöu chõ t¹o g ng, bao gåm bé phën nèi víi ph ng tiön giao th«ng êng bé. 3.3 Lo¹i g ng chiõu hëu (Class of rear-view mirrors): TÊt c c c g ng chiõu hëu cã chung mét hoæc nhiòu c c chøc n ng hay Æc týnh kü thuët. G ng chiõu hëu Ò cëp trong tiªu chuèn nµy lµ thuéc lo¹i "L" 3.4 r: B n kýnh cong trung b nh äc o trªn bò mæt ph n x¹ phï hîp víi ph ng ph p m«t ë F.2, phô lôc F cña tiªu chuèn nµy. 3.5 C c b n kýnh cong chýnh t¹i mét ióm lêy trªn bò mæt ph n x¹ (r i ) vµ (r' i ) (Principal radii of curvature at one point obtained on the reflecting surface): C c gi trþ o îc b»ng thiõt bþ nªu trong phô lôc F, o trªn cung trßn cña bò mæt ph n x¹ n»m trªn mæt ph¼ng song song víi mæt cã kých th íc lín nhêt cña g ng vµ i qua t m cña mæt ã vµ o trªn cung trßn vu«ng gãc víi nã. 3.6 B n kýnh cong t¹i mét ióm trªn bò mæt ph n x¹ (r p ) (Radius of curvature at one point obtained on the reflecting surface): Gi trþ trung b nh céng cña c c b n kýnh cong chýnh r i vµ r' i... tøc lµ: r i + r' i r p = T m cña g ng (Centre of the mirror ): Vïng trung t m cã thó thêy îc cña bò mæt ph n x¹. 3.8 B n kýnh cong cña c c phçn cêu thµnh cña g ng (Radius of curvature of the constituent parst of the rear-view mirror): b n kýnh "c" cña cung êng trßn gçn gièng nhêt víi d¹ng cong cña phçn cêu thµnh t ng óng. 4 Yªu cçu tµi liöu kü thuët vµ méu tr íc khi thö c«ng nhën kióu 4.1 Tµi liöu kü thuët Tµi liöu m«t kü thuët, bao gåm h íng dén l¾p r p vµ nªu râ nh ng lo¹i ph ng tiön dù Þnh l¾p lo¹i g ng nµy B n vï îc chi tiõt ho Çy ñ Ó cã thó: Chøng minh îc sù phï hîp víi nh ng yªu cçu kü thuët chung qui Þnh trong iòu Chøng minh îc sù phï hîp víi nh ng kých th íc qui Þnh trong Chøng minh sù phï hîp cña vþ trý dµnh Ó g¾n dêu c«ng nhën. TÊt c c c g ng chiõu hëu ph i cã kho ng trèng ñ réng trªn phçn vá b o vö Ó g¾n dêu c«ng nhën kióu, dêu nµy ph i Ó ë vþ trý dô nh n khi g ng chiõu hëu îc l¾p trªn ph ng tiön giao th«ng êng bé; kho ng trèng nµy ph i îc chø râ trªn c c b n vï. 4.2 MÉu thö 4

5 Ph i göi kìm theo bèn méu thö cña lo¹i g ng ã. NÕu cã yªu cçu cña phßng thö nghiöm, c c méu thö ph i îc göi bæ sung. 5 Yªu cçu kü thuët chung 5.1 TÊt c g ng chiõu hëu (sau y gäi lµ g ng) Òu ph i iòu chønh îc. 5.2 MÐp biªn cña bò mæt ph n x¹ ph i n»m trong vá b o vö ( Õ g ng) vµ trªn toµn chu vi cña mðp vá ã ph i cã b n kýnh cong "c" cã gia trþ > 2,5mm t¹i mäi ióm vµ theo mäi h íng. NÕu bò mæt ph n x¹ nh«ra khái vá b o vö th b n kýnh cong "c" cña mðp biªn cña phçn nh«ra kh«ng îc nhá h n 2,5mm vµ ph i di chuyón îc vµo phýa trong cña vá b o vö d íi mét lùc 50N t c dông vµo ióm ngoµi cïng cña phçn nh«ra lín nhêt so víi vá b o vö theo h íng ngang gçn nh song song víi mæt ph¼ng trung tuyõn däc cña ph ng tiön. 5.3 Khi g ng chiõu hëu îc l¾p trªn mét mæt ì ph¼ng, têt c c c phçn, kh«ng kó vþ trý iòu chønh cña thiõt bþ, bao gåm c c phçn vén g¾n víi vá b o vö sau khi kióm tra nh nªu trong 7.2., mµ chóng n»m ë vïng sï ph i va ch¹m víi khèi cçu cã êng kýnh 100mm, th ph i cã mét b n kýnh cong "c" kh«ng nhá h n 2,5mm MÐp cña c c lç Ó l¾p Æt hay lµ c c chç lâm cã chiòu réng nhá h n 12mm th kh«ng cçn ph i p dông c c yªu cçu vò b n kýnh theo 5.3 nh ng ph i îc lµm cïn c¹nh s¾c. 5.4 C c bé phën cña g ng chiõu hëu îc lµm b»ng vët liöu cã é cøng kh«ng lín h n 60 Shore A th kh«ng ph i p dông c c yªu cçu nªu trong 5.2 vµ Yªu cçu kü thuët riªng 6.1 KÝch th íc KÝch th íc tèi thióu cña bò mæt ph n x¹ ph i tu n theo c c yªu cçu sau: DiÖn tých kh«ng îc nhá h n 69cm Trong tr êng hîp g ng trßn, êng kýnh kh«ng îc nhá h n 94mm Trong tr êng hîp g ng kh«ng trßn, kých th íc ph i ñ lín Ó chøa îc mét vßng trßn néi tiõp cã êng kýnh 78mm trªn bò mæt ph n x¹ KÝch th íc tèi a cña bò mæt ph n x¹ ph i tu n theo c c yªu cçu sau: Trong tr êng hîp g ng trßn, êng kýnh kh«ng îc lín h n 150mm Trong tr êng hîp g ng kh«ng trßn, bò mæt ph n x¹ ph i n»m îc trong mét h nh ch nhët o cã kých th íc 120mm x 200mm. 6.2 BÒ mæt ph n x¹ vµ hö sè ph n x¹ BÒ mæt ph n x¹ cña g ng ph i lµ h nh cçu låi. 5

6 6.2.2 Sù kh c nhau gi a c c b n kýnh cong: Sù kh c nhau gi a r i hoæc r' i vµ r p t¹i mçi ióm kh o s t kh«ng îc v ît qu 0,15 r Sù kh c nhau gi a c c b n kýnh cong (r p1, r p2 vµ r p3 ) vµ r kh«ng îc v ît qu 0,15r Gi trþ "r" kh«ng îc nhá h n 1000mm vµ kh«ng lín h n 1500mm Gi trþ hö sè ph n x¹ th«ng th êng îc x c Þnh theo ph ng ph p m«t trong phô lôc E cña tiªu chuèn nµy, kh«ng îc nhá h n 40%. NÕu g ng cã hai vþ trý ("ngµy" vµ " ªm"), vþ trý "ngµy" ph i cho phðp nhën îc c c mµu cña týn hiöu sö dông trong giao th«ng êng bé. Gi trþ cña hö sè ph n x¹ b nh th êng ë vþ trý " ªm" kh«ng îc nhá h n 4% BÒ mæt ph n x¹ ph i cã c c Æc týnh tr nh bµy trong 6.2.4, khi sö dông trong c c iòu kiön b nh th êng còng nh trong iòu kiön thêi tiõt kh«ng thuën lîi kðo dµi. 7 C c phðp thö 7.1 G ng chiõu hëu ph i îc thö theo qui Þnh trong 7.2 vµ 7.3 d íi y Ó x c Þnh é bòn va ch¹m vµ é uèn cña vá b o vö khi nã îc cè Þnh ë c n hoæc trô ì. 7.2 Thö va ch¹m M«t thiõt bþ thö ThiÕt bþ thö bao gåm mét qu l¾c cã kh n ng u a gi a hai trôc ngang vu«ng gãc víi nhau, mét trong hai trôc vu«ng gãc víi mæt ph¼ng tr íc chøa quü ¹o th tù do cña qu l¾c. Çu cña qu l¾c cã mét bóa h nh cçu cøng, cã êng kýnh 165 mm ±1mm vµ cã mét líp bäc b»ng cao su dµy 5mm é cøng 50 Shore A. Mét dông cô o gãc cho phðp x c Þnh gãc tèi a do tay ßn t¹o thµnh trªn mæt ph¼ng th con l¾c, nã îc cè Þnh ch¾c ch¾n vµo phçn gýa ì qu l¾c, gi ì nµy cßn dïng Ó kñp chæt méu thö phï hîp víi c c yªu cçu vò va ch¹m qui Þnh trong d íi y. Th«ng sè vò kých th íc vµ c c Æc ióm vò kõt cêu cña thiõt bþ thö (xem h nh 1) T m cña ióm Ëp qu l¾c ph i trïng víi t m Çu bóa h nh cçu. Kho ng c ch "l" tõ trôc dao éng tíi t m va ch¹m trong mæt ph¼ng th qu l¾c lµ 1m ±5mm. Khèi l îng quy gän cña qu l¾c tíi t m Ëp lµ m o = 6,8 kg ±0,05kg. Mèi quan hö gi a träng t m cña qu l¾c vµ trôc quay îc bióu thþ b»ng c«ng thøc: d m 0 = m l Qui tr nh thö Qui tr nh dïng Ó kñp g ng chiõu hëu vµo gi ì ph i do nhµ s n xuêt g ng hoæc tïy tr êng hîp cô thó cã thó do nhµ s n xuêt ph ng tiön Ò xuêt. 6

7 Þnh vþ g ng Ó thö G ng ph i îc Þnh vþ trªn thiõt bþ thö va ch¹m qu l¾c sao cho c c trôc ë ph ng n»m ngang vµ th¼ng øng khi l¾p trªn ph ng tiön phï hîp víi h íng dén l¾p Æt cña nhµ s n xuêt g ng hoæc nhµ s n xuêt ph ng tiön, ë cïng mét vþ trý Khi g ng cã thó iòu chønh îc so víi ch n Õ th vþ trý thö ph i ë chç Ýt thuën lîi nhêt cho c cêu xoay ho¹t éng trong ph¹m vi giíi h¹n do nhµ s n xuêt g ng hoæc nhµ s n xuêt ph ng tiön a ra Khi g ng cã c cêu iòu chønh kho ng c ch tíi ch n Õ th c cêu nµy ph i îc Æt t¹i vþ trý mµ kho ng c ch gi a vá b o vö vµ ch n Õ lµ ng¾n nhêt Khi bò mæt ph n x¹ cã thó xoay trong ph¹m vi vá b o vö, th ph i iòu chønh sao cho phçn gãc trªn - lµ phçn xa nhêt týnh tõ ph ng tiön - ë vþ trý nh«ra lín nhêt so víi vá b o vö Khi qu l¾c ë vþ trý th¼ng øng, c c mæt ph¼ng n»m ngang vµ th¼ng øng i qua phçn t m cña bóa ph i i qua phçn t m cña g ng nh Þnh nghüa trong 3.7. Ph ng dao éng däc cña qu l¾c ph i song song víi mæt ph¼ng trung tuyõn däc cña ph ng tiön. KÝch th íc týnh b»ng mm.. H nh 1 7

8 Trong c c iòu kiön cã thó iòu chønh nh nªu trong vµ ë trªn, nõu c c bé phën cña g ng lµm h¹n chõ sù håi vþ cña bóa, ióm t c éng ph i îc dþch chuyón theo h íng vu«ng gãc víi trôc quay hoæc chèt quay tïy tõng tr êng hîp. Sù chuyón dþch nµy chø thùc hiön khi thët cçn thiõt Ó tiõn hµnh thö. ViÖc thö ph i îc giíi h¹n t¹i ióm tiõp xóc cña bóa ë vþ trý c ch chu vi cña bò mæt ph n x¹ tèi thióu 10mm Khi thö, th bóa r i tõ é cao t ng øng víi gãc l¾c lµ 60 o so víi êng th¼ng øng sao cho bóa Ëp vµo g ng t¹i thêi ióm qu l¾c ë vµo vþ trý th¼ng øng G ng chiõu hëu ph i îc thö va ch¹m trong c c iòu kiön kh c nhau nh sau Thö lçn 1: ióm va ch¹m ph i nh m«t trong hoæc nªu trªn. Sù va ch¹m ph i lµ bóa Ëp vµo bò mæt ph n x¹ cña g ng Thö lçn 2: ióm va ch¹m ph i nh m«t trong hoæc nªu trªn. Sù va ch¹m ph i lµ bóa Ëp vµo g ng trªn mæt èi diön víi bò mæt ph n x¹ cña g ng. 7.3 Thö é uèn cña vá b o vö g ng khi îc g¾n trªn c n Qui tr nh thö Vá b o vö ph i îc Æt n»m ngang trong mét thiõt bþ sao cho c c bé phën iòu chønh cña thiõt bþ îc kñp mét c ch ch¾c ch¾n. Theo h íng cã kých th íc lín nhêt cña vá b o vö, Çu cña vá b o vö gçn nhêt víi ióm kñp chæt trªn bé phën iòu chønh ph i îc cè Þnh b»ng mét m kñp cã chiòu réng 15mm, bao trïm lªn toµn bé chiòu réng cña vá b o vö T¹i Çu kia cña vá b o vö, mét m kñp gièng nh trªn ph i îc Æt trªn vá b o vö Ó cã thó Æt t i träng kióm tra lªn theo qui Þnh (xem h nh 2 d íi y) Çu kia cña vá b o vö èi diön víi ióm Æt t i cã thó îc kñp chæt thay cho viöc Þnh vþ t¹i vþ trý m«t trong h nh 2. M kñp kim lo¹i Vá g ng VÊu kñp iòu chønh. Gi iòu chønh T i träng P C cêu kñp 8 H nh 2 - VÝ dô vò thiõt bþ thö é uèn cho vá b o vö g ng

9 7.3.2 T i träng thö ph i lµ 25kg t c dông liªn tôc trong 1 phót. 7.4 KÕt qu thö Trong c c phðp thö m«t ë 7.2, qu l¾c ph i trë vò vþ trý sau khi va ch¹m sao cho h nh chiõu cña tay ßn vµ êng th¼ng øng trªn mæt ph¼ng th con l¾c Ýt nhêt lµ 20 o é chýnh x c cña phðp o gãc ph i lµ G ng kh«ng bþ vì trong qu tr nh thö nh m«t ë 7.2 vµ 7.3. Tuy nhiªn, cho phðp cã chç vì trªn bò mæt ph n x¹ cña g ng nõu cã mét trong c c iòu kiön sau: M nh kýnh vì vén dýnh ë mæt trong cña vá b o vö hoæc dýnh vµo mét mæt ph¼ng g¾n ch¾c trªn vá b o vö, ngo¹i trõ mét phçn m nh kýnh vì cho phðp t ch rêi khái vá b o vö, miôn lµ kých th íc mçi c¹nh cña m nh vì kh«ng v ît qu 2,5 mm. Cho phðp nh ng m nh vì nhá cã thó rêi ra khái bò mæt g ng t¹i ióm Æt lùc G ng ph i îc lµm tõ kýnh an toµn. 8 Thay æi kióu g ng vµ më réng c«ng nhën BÊt cø thay æi nµo èi víi lo¹i ph ng tiön ph i m b o r»ng: 8.1 Trong mäi tr êng hîp g ng chiõu hëu vén ph i tu n theo c c qui Þnh; vµ 8.2 Yªu cçu cã c c b o c o kióm tra chi tiõt tõ phßng thö nghiöm chþu tr ch nhiöm thö c«ng nhën kióu. 9 Sù phï hîp cña s n xuêt 9.1 BÊt kú g ng chiõu hëu îc c«ng nhën kióu theo Tiªu chuèn nµy ph i îc s n xuêt sao cho phï hîp víi kióu îc c«ng nhën vµ tháa m n c c yªu cçu nªu trong c c iòu 5 Õn 7 ë trªn. 9.2 Ó x c minh c c yªu cçu cña 8.1 îc p øng, ph i tiõn hµnh c c kióm tra thých hîp trong qu tr nh s n xuêt. 9

10 L¾p Æt g ng chiõu hëu 10 ThuËt ng vµ Þnh nghüa C c thuët ng dïng trong tiªu chuèn nµy îc Þnh nghüa nh sau: 10.1 VËn tèc thiõt kõ lín nhêt (The maximum design speed): Nh nªu trong cña tiªu chuèn KiÓu ph ng tiön îc l¾p g ng chiõu hëu (Type of vehicle as regards rear view mirror): C c ph ng tiön gièng nhau vò c c Æc ióm c b n sau: C c th«ng sè h nh häc cña ph ng tiön cã kh n ng nh h áng Õn viöc l¾p Æt g ng chiõu hëu C c vþ trý vµ lo¹i g ng chiõu hëu îc x c Þnh. 11 Yªu cçu tµi liöu kü thuët vµ méu tr íc khi thö c«ng nhën kióu 11.1 Tµi liöu m«t kióu ph ng tiön liªn quan víi c c ióm nªu trong ë trªn Danh s ch nh ng côm chi tiõt cçn thiõt Ó nhën d¹ng kióu g ng sï îc l¾p cho ph ng tiön C c b n vï thó hiön vþ trý cña g ng vµ c c bé phën g l¾p cña g ng trªn ph ng tiön Mét méu ¹i diön cña kióu ph ng tiön îc c«ng nhën Ó göi tíi phßng thö nghiöm cña c quan cã thèm quyòn chþu tr ch nhiöm tiõn hµnh kióm tra c«ng nhën. 12 Yªu cçu kü thuët chung 12.1 Ph ng tiön ph i p øng c c yªu cçu sau: G ng îc l¾p trªn ph ng tiön lµ lo¹i g ng cêp L îc c«ng nhën kióu theo tiªu chuèn nµy G ng ph i îc l¾p ch¾c ch¾n Ó gi îc æn Þnh trong c c iòu kiön sö dông th«ng th êng Sè l îng g ng TÊt c c c lo¹i ph ng tiön hai b nh víi vën tèc tèi a theo thiõt kõ kh«ng v ît qu 50km/giê ph i îc g¾n Ýt nhêt lµ mét g ng. NÕu chø îc g¾n mét g ng, g ng ph i îc cè Þnh bªn tay tr i ph ng tiön trong c c n íc cã luët lö ph ng tiön giao th«ng êng bé i bªn tay ph i, vµ bªn tay ph i cña ph ng tiön trong c c n íc cã luët lö ph ng tiön giao th«ng êng bé i bªn tay tr i Ph ng tiön hai b nh víi vën tèc tèi a theo thiõt kõ v ît qu 50km/giê vµ têt c c c ph ng tiön ba b nh ph i îc l¾p hai g ng, mét bªn tay tr i vµ mét bªn tay ph i cña ph ng tiön VÞ trý l¾p 10

11 G ng ph i îc l¾p hoæc iòu chønh sao cho kho ng c ch cña t m bò mæt ph n x¹ o trong mét mæt ph¼ng n»m ngang lµ Ýt nhêt b»ng 280mm trë ra tõ mæt ph¼ng th¼ng øng theo chiòu däc i qua mæt trung t m cña Çu dén l i. Tr íc khi o, tay l i ph i îc Æt ë vþ trý h íng th¼ng vò phýa tr íc vµ c c g ng ph i îc iòu chønh theo vþ trý th«ng th êng iòu chønh C c g ng chiõu hëu ph i îc l¾p Æt sao cho ng êi l i ph ng tiön cã thó iòu chønh îc g ng tõ vþ trý ngåi l i th«ng th êng. 13 Thay æi kióu ph ng tiön vµmë réng c«ng nhën BÊt cø thay æi nµo èi víi lo¹i ph ng tiön ph i m b o r»ng: 13.1 Trong mäi tr êng hîp ph ng tiön vén ph i tu n theo c c qui Þnh; hoæc 13.2 Yªu cçu cã c c b o c o kióm tra chi tiõt tõ c c phßng thö nghiöm cña c quan cã thèm quyòn chþu tr ch nhiöm tiõn hµnh c«ng viöc kióm tra. 14 Sù phï hîp cña s n xuêt 14.1 BÊt cø ph ng tiön nµo îc c«ng nhën kióu theo tiªu chuèn nµy ph i îc s n xuêt Ó phï hîp víi kióu g ng c«ng nhën kióu b»ng viöc p øng c c qui Þnh nªu trong iòu 12 ë trªn Ó x c minh c c yªu cçu cña 13.1 îc p øng, ph i tiõn hµnh c c kióm tra thých hîp trong qu tr nh s n xuêt. 11

12 Phô lôc A (tham kh o) (VÝ dô tham kh o vò th«ng b o c«ng nhën kióu cña c c n íc tham gia HiÖp Þnh 1958, ECE, Liªn hîp quèc. Ch E trong vßng trßn t îng ch ng cho viöc c«ng nhën kióu cña c c n íc nµy ) ( Þnh d¹ng tèi a: Khæ giêy A4 (210 x 297mm)) TH«NG B O C«ng bè bëi : C quan cã thèm quyòn VÒ (2) : CÊp c«ng nhën Kh«ng cêp c«ng nhën CÊp c«ng nhën më réng Thu håi c«ng nhën ChÊm døt s n xuêt èi víi mét kióu g ng chiõu hëu theo quy Þnh ECE 81. C«ng nhën sè :... C«ng nhën më réng sè :... A.1 Tªn hoæc nh n hiöu th ng m¹i cña thiõt bþ :... A.2 Lo¹i thiõt bþ :... A.3 M«t tãm t¾t bao gåm c c th«ng tin chi tiõt sau: A.3.1 KÝch th íc chýnh ) cña bò mæt ph n x¹ A.3.2 B n kýnh cong danh nghüa A.4 Tªn vµ Þa chø cña nhµ s n xuêt: A.5 Tªn vµ Þa chø cña ¹i diön nhµ s n xuêt, nõu cã:... A.6 ThiÕt bþ îc Ö tr nh Ó xin c«ng nhën kióu:... A.7 Phßng thö nghiöm cña c quan cã thèm quyòn chþu tr ch nhiöm tiõn hµnh kióm tra... A.8 Ngµy b o c o do phßng thö nghiöm cêp:... A.9 Sè b o c o do phßng thö nghiöm cêp:... 12

13 A.10 Ph ng tiön mµ thiõt bþ îc thiõt kõ cho thých hîp:... A.11 C«ng nhën / Kh«ng c«ng nhën / më réng / thu håi 2/ A.12 Lý do më réng c«ng nhën: A.13 Þa ióm:... A.14 Ngµy, th ng, n m:... A.15 Ch ký :... A.16 Göi kìm theo th«ng b o nµy mét danh s ch c c tµi liöu trong hå s xin giêy c«ng nhën îc chuyón tíi c quan cã thèm quyòn qu n lý n i cêp giêy c«ng nhën. 2) G¹ch i nh ng phçn kh«ng p dông. 13

14 Phô lôc B (tham kh o) (VÝ dô tham kh o vò th«ng b o c«ng nhën kióu cña c c n íc tham gia HiÖp Þnh 1958, ECE, Liªn hîp quèc. Ch E trong vßng trßn t îng ch ng cho viöc c«ng nhën kióu cña c c n íc nµy ) ( Khæ giêy tèi a : Khæ giêy A4 (210 x 297mm)) TH«NG B O C«ng bè bëi : C quan cã thèm quyòn VÒ (1) : CÊp c«ng nhën Kh«ng cêp c«ng nhën CÊp c«ng nhën më réng Thu håi c«ng nhën ChÊm døt s n xuêt èi víi mét kióu ph ng tiön îc l¾p g ng chiõu hëu theo quy Þnh ECE 81. C«ng nhën sè:... C«ng nhën më réng sè :... B.1 Tªn th ng m¹i vµ nh n hiöu xe:... B.2 Lo¹i ph ng tiön:... B.3 VËn tèc tèi a theo thiõt kõ cña ph ng tiön giao th«ng êng bé: (1) < 50km/h hoæc > 50km/h. B.4 Tªn vµ Þa chø cña nhµ s n xuêt: B.5 NÕu cã thó, tªn vµ Þa chø cña ¹i diön nhµ s n xuêt: B.6 ThiÕt bþ îc Ö tr nh Ó xin c«ng nhën kióu:... B.7 DÊu c«ng nhën kióu cña g ng chiõu hëu:... B.8 Ph ng tiön giao th«ng êng bé îc göi tíi Ó xin c«ng nhën kióu vò:... 14

15 B.9 Phßng thö nghiöm chþu tr ch nhiöm tiõn hµnh kióm tra:... B.10 Ngµy b o c o do Phßng thö nghiöm cêp:... B.11 Sè b o c o do Phßng thö nghiöm cêp:... B.12 Lo¹i ph ng tiön giao th«ng êng bé mµ thiõt bþ îc thiõt kõ cho thých hîp:... B.13 CÊp c«ng nhën / Kh«ng cêp c«ng nhën / më réng / thu håi 2/ B.14 Lý do më réng c«ng nhën: B.15 N i:... B.16 Ngµy:... B.17 Ch ký:... B.18 Göi kìm theo th«ng b o nµy mét danh s ch c c tµi liöu trong hå s xin giêy c«ng nhën îc chuyón tíi c quan cã thèm quyòn qu n lý n i cêp giêy c«ng nhën. (1) G¹ch i c c phçn kh«ng p dông. 15

16 Phô lôc C (tham kh o) (VÝ dô tham kh o vò bè trý c c d u c«ng nhën kióu cña c c n íc tham gia HiÖp Þnh 1958, ECE, Liªn hîp quèc) Bè trý trªn dêu c«ng nhën kióu g ng chiõu hëu a = 8mm (tèi thióu) DÊu c«ng nhën kióu nªu trªn îc g¾n trªn g ng bióu thþ r»ng g ng lµ g ng chiõu hëu, lo¹i L, îc c«ng nhën kióu ë Hµ Lan (E 4) víi sè c«ng nhën kióu lµ Hai ch sè Çu cña sè c«ng nhën kióu bióu thþ îc c«ng nhën kióu theo c c yªu cçu cña quy Þnh ECE 81 theo méu gèc. Chó thých - Sè c«ng nhën kióu vµ bióu t îng bæ sung ph i îc Æt gçn s t víi vßng trßn c trªn vµ d íi ch E hoæc sang bªn tr i hoæc bªn ph i cña ch E. C c ch sè trong sè c«ng nhën kióu ph i ë cïng mét bªn víi ch E vµ quay theo cïng mét h íng. BiÓu t îng bæ sung ph i èi diön víi sè c«ng nhën kióu. Kh«ng îc sö dông ch sè La m cho sè c«ng nhën kióu Ó tr nh lén víi c c ký tù kh c. 16

17 Phô lôc D (tham kh o) (VÝ dô tham kh o vò bè trý c c dêu c«ng nhën kióu cña c c n íc tham gia hiöp Þnh 1958, ECE, Liªn hîp quèc Bè trý dêu c«ng nhën kióu trªn ph ng tiön liªn quan Ón viöc l¾p g ng chiõu hëu MÉu A.. a = 8 mm (tèi thióu) DÊu c«ng nhën kióu îc g¾n vµo ph ng tiön giao th«ng êng bé bióu thþ lo¹i ph ng tiön giao th«ng êng bé nµy îc c«ng nhën kióu t¹i Hµ Lan (E4) theo Quy Þnh ECE 81 víi sè c«ng nhën kióu Hai ch sè Çu cña sè c«ng nhën kióu bióu thþ îc c«ng nhën kióu theo c c yªu cçu cña quy Þnh ECE 81 theo méu gèc. MÉu B.. a= 8 mm (tèi thióu) DÊu c«ng nhën kióu îc g¾n vµo ph ng tiön giao th«ng êng bé bióu thþ lo¹i ph ng tiön giao th«ng êng bé nµy îc c«ng nhën kióu t¹i Hµ Lan (E4) theo Quy Þnh ECE 81 vµ 47 1/. Hai ch sè Çu cña sè c«ng nhën kióu bióu thþ r»ng vµo ngµy mµ c c giêy chøng îc cêp, Quy Þnh ECE 81 ch a îc söa æi vµ quy Þnh ECE 47 bao gåm mét sè c c söa æi. 1) Sè thø hai n thuçn chø lµ vý dô. 17

18 Phô lôc E (qui Þnh) Ph ng ph p kióm tra Ó x c Þnh hö sè ph n x¹ E.1 C c Þnh nghüa E.1.1 nh s ng tiªu chuèn A theo CIE (CIE standard illuminant A): 1/ λ x (λ) 600 1, , ,28 5 E.1.2 Nguån ph t s ng tiªu chuèn A theo CIE (CIE standard sourse A): 1/ Bãng Ìn dïng sîi tãc vomfram îc th¾p s ng ë mµu s¾c t ng øng víi nhiöt é T 68 = 2855,6K. E.1.3 ThiÕt bþ quan s t mµu s¾c tiªu chuèn theo CIE 1931 (CIE 1931 standard colorimetric observer): 1/ ThiÕt bþ thu bøc x¹ cã c c Æc týnh vò mµu s¾c t ng øng víi c c gi trþ v¹ch quang phæ x (λ), y(λ), z (λ) (xem b ng). E.1.4 C c gi trþ v¹ch quang phæ CIE (CIE spectral tristimulus values): 1/ C c gi trþ cña c c thµnh phçn quang phæ cña mét phæ n ng l îng t ng øng trong hö thèng CIE (XYZ). E.1.5 H nh nh chïm s ng (photopic vision): 1/ H nh nh nh n îc b»ng m¾t th êng khi nã îc chønh tíi møc c êng é s ng Ýt nhêt lµ mét vµi cd/m 2. E.2 ThiÕt bþ E.2.1 Qui Þnh chung E ThiÕt bþ gåm mét nguån ph t s ng, mét gýa ì méu thö, mét thiõt bþ thu víi mét bé t ch sãng nh s ng, mét ång hå hión thþ (xem h nh E.1), vµ mét vµi chi tiõt kh c Ó lo¹i trõ nh h ëng cña c c nh s ng tõ bªn ngoµi. E ThiÕt bþ thu cã thó g¾n vµo víi mét h nh cçu héi tô nh s ng Ó hç trî viöc o hö sè ph n x¹ cña g ng kh«ng ph¼ng (g ng låi) (xem h nh E.2). E.2.2 C c Æc týnh quang phæ cña nguån ph t s ng vµ thiõt bþ thu E Nguån s ng gåm cã mét nguån ph t s ng tiªu chuèn A theo CIE vµ mét hö quang häc Ó cung cêp mét chïm s ng chuèn. Mét æn p Ó duy tr iön p cña Ìn æn Þnh trong khi thiõt bþ ho¹t éng. 1) C c Þnh nghüa d îc trých tõ tiªu chuèn CIE c«ng bè n m 50, thuët ng iön tö quèc tõ, nhãm 45: nh s ng. 18

19 E ThiÕt bþ thu ph i cã mét bé t ch chïm s ng víi é nh¹y phæ tû lö víi chïm s ng cã c êng é theo yªu cçu cña thiõt bþ quan tr¾c mµu theo tiªu chuèn CIE (1931)(xem b ng E.1). BÊt kú sù kõt hîp kh c cña bé thu läc nh s ng Ó a ra nh s ng t ng ng víi nh s ng A theo tiªu chuèn CIE vµ h nh nh chïm s ng Òu cã thó îc sö dông. Khi mét g ng cçu héi tô îc sö dông trong thiõt bþ thu, bò mæt bªn trong cña g ng cçu sï îc bäc mét líp vá bäc mµu tr¾ng Ó kh«ng bþ khuyõch t n quang phæ. E.2.3 Th«ng sè h nh häc E Gãc cña chïm s ng tíi (0) víi êng vu«ng gãc víi bò mæt kióm tra lµ 0,44 rad ± 0,09 rad (25 o ± 5 o ) vµ kh«ng îc v ît qu giíi h¹n trªn cña dung sai (vý dô 0,53 rad hay 30 o ). Trôc cña thiõt bþ thu víi êng vu«ng gãc nµy sï t¹o nªn mét gãc (0) t ng ng víi gãc cña tia tíi (xem h nh 1). Chïm s ng tíi truyòn Õn bò mæt kióm tra ph i cã êng kýnh kh«ng nhá h n 19mm. Tia ph n x¹ kh«ng îc réng h n vïng l¾p bé c m nhën cña thiõt bþ ph n tých nh s ng, vµ kh«ng chiõm d íi 50% diön tých vïng nµy, vµ gçn nh b»ng vïng s ng sö dông khi chuèn thiõt bþ. E Khi mét h nh cçu héi tô îc dïng trong khoang thiõt bþ, h nh cçu nµy ph i cã êng kýnh tèi thióu lµ 127mm. MÉu thö vµ tia tíi trªn v ch h nh cçu ph i cã kých cì sao cho cã thó nhën îc c c tia tíi vµ chïm tia s ng ph n x¹. Bé t ch chïm s ng ph i îc Æt vµo vþ trý Ó kh«ng thu chïm nh s ng trùc tiõp tõ chïm tia tíi hoæc tõ chïm tia ph n x¹. E.2.4 C c Æc týnh vò iön cña phçn hión thþ bé t ch chïm s ng KÕt qña cña bé ph n tých chïm s ng îc äc trªn phçn hiön thþ ph i lµ mét hµm tuyõn týnh cña c êng é nh s ng ë vïng c m quang. C c thiõt bþ ( iön vµ quang häc) ph i îc chønh vò kh«ng vµ hiöu chuèn sao cho c c thiõt bþ nµy kh«ng lµm nh h ëng tíi gi trþ o hoæc Æc týnh quang phæ cña thiõt bþ chýnh. é chýnh x c cña phçn hiön thþ cña m y thu sï lµ ± 2% cña toµn thang o, hoæc ±10% gi trþ o, lêy gi trþ nhá h n E.2.5 Gi ì méu thö Gi ì ph i cã kõt cêu Ó cã thó Þnh vþ méu kióm tra sao cho c c êng trôc cña nguån s ng vµ m y thu giao nhau t¹i bò mæt ph n x¹. BÒ mæt ph n x¹ cã thó n»m trong hoæc t¹i mçi bò mæt cña méu g ng thö, tïy thuéc vµo lo¹i g ng cã mæt trªn ph n x¹, mæt d íi ph n x¹, hoæc g ng l ng trô kióu "flip". E.3 C c ph ng ph p x c Þnh é ph n x¹ E.3.1 Ph ng ph p hiöu chuèn trùc tiõp E Trong ph ng ph p x c Þnh trùc tiõp, kh«ng khý îc dïng lµm hö chuèn Ó so s nh. Ph ng ph p nµy cã thó îc p dông cho c c thiõt bþ îc thiõt kõ Ó cho phðp hiöu chuèn t¹i ióm 100% b»ng c ch thiõt bþ thu tíi mét vþ trý h íng tíi trôc cña nguån s ng (h nh E.1) 19

20 E Trong mét sè tr êng hîp (nh khi o c c bò mæt ph n x¹ kðm) cã thó x c Þnh t¹i mét ióm hiöu chuèn ë kho ng gi a (gi a 0 vµ 100% cña thang o) b»ng ph ng ph p nµy. Trong nh ng tr êng hîp nµy mét bé läc nh s ng trung gian víi hö sè truyòn s ng biõt tr îc îc l¾p thªm vµo hö quang häc, vµ bé phën kióm tra viöc o îc iòu chýnh cho tíi khi ång hå chø îc % hö sè truyòn nh s ng cña bé läc nh s ng trung gian. Bé läc nµy sï îc th o ra tr íc khi tiõn hµnh o é ph n x¹. E.3.2 Ph ng ph p hiöu chuèn gi n tiõp Ph ng ph p hiöu chuèn gi n tiõp cã thó p dông cho c c thiõt bþ cã bé thu vµ nguån s ng cè Þnh. Yªu cçu c c thao t c khi Þnh chuèn ph i óng c ch vµ lu«n duy tr îc møc é ph n x¹ chuèn. ChuÈn so s nh ë y sï lµ mét g ng ph¼ng cã é ph n x¹ gçn b»ng víi g ng méu thö. E.3.3 Ph ng ph p o g ng kh«ng ph¼ng (låi). ViÖc o é ph n x¹ cña g ng kh«ng ph¼ng (låi) ßi hái ph i sö dông c c thiõt bþ îc g¾n vµo víi cçu héi tô trong bé thu (h nh E.2). NÕu bé hiön thþ cña thiõt bþ chø gi trþ n e t ng øng víi g ng chuèn cã é ph n x¹ lµ E% th víi mét g ng ch a biõt é ph n x¹, gi trþ o îc n x sï t ng øng víi é ph n x¹ lµ X%, t¹o bëi c«ng thøc : n X = E n x e 20

21 . VÝt iòu chønh 0 ång hå o cã iòu chønh VÝt hiöu chuèn Gi ì méu Nguån s ng vµ hö thêu kýnh Bé thu ë vþ trý x c Þnh trùc tiõp Bé thu ë vþ trý x c Þnh gi n tiõp H nh E.1 - S å kh i qu t hö thèng o hö sè ph n x¹ theo 2 c ch Nguån s ng vµ hö thêu kýnh ång hå o cã iòu chønh VÝt iòu chønh 0 VÝt hiöu chuèn Bé ph n tých chïm s ng Gi ì méu H nh E.2 - ång hå o cã iòu chønh 21

22 B ng E.1 - TrÞ sè v¹ch quang phæ èi víi thiõt bþ quan tr¾c mµu theo tiªu chuèn CIE / (B ng nµy îc lêy tõ tiªu chuèn CIE 50(45) (1970)) λ nm x (λ) y (λ) z (λ) ,0014 0,0042 0,0001 0,0065 0, ,0143 0,0435 0,1344 0,2839 0,3483 0,0004 0,0012 0,0040 0,0116 0,0230 0,0679 0,2074 0,6456 1,3856 1, ,3362 0,2908 0,1954 0,0956 0,0320 0,0380 0,0600 0,0910 0,1390 0,2080 1,7721 1,6692 1,2876 0,8130 0, ,0049 0,0093 0,0633 0,1655 0,2904 0,3230 0,5030 0,7100 0,8620 0,9540 0,2720 0,1582 0,0782 0,0422 0, ,4334 0,5945 0,7621 0,9163 0,0263 0,9950 0,9950 0,9520 0,8700 0,7570 0,0087 0,0039 0,0021 0,0017 0, ,0622 1,0026 0,8544 0,6424 0,4479 0,6310 0,5030 0,3810 0,2650 0,1750 0,0008 0,0003 0, ,2335 0,1649 0,0874 0,0468 0,0227 0,1070 0,0610 0,0320 0,0170 0, ,0114 0,0058 0,0029 0,0014 0,0007 0,0041 0,0021 0,0010 0,0005 0,0002 2) ,0003 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 1) B ng tãm t¾t. Gi trþ cña y (λ) = v (λ) îc lµm trßn Õn bèn sè thëp ph n. 2) îc thay æi vµo n m 1966 (tõ 3 xuèng 2). 22

23 . H nh E.3 - ThiÕt bþ o hö sè ph n x¹ cña g ng cçu Chó thých: C = Bé thu D = Mµn ch¾n E = Cöa nhën nh s ng F = Cöa o nh s ng L = ThÊu kýnh M = Cöa Æt méu thö S = Nguån s ng (S) = MÆt cçu héi tô 23

24 Phô lôc F (qui Þnh) Qui tr nh x c Þnh b n kýnh cong "r" cña bò mæt ph n x¹ cña g ng F.1 Ph ng ph p o F.1.1 ThiÕt bþ Sö dông thiõt bþ o é cong cña bò mæt cçu îc m«t ë h nh F.1. F.1.2 C c ióm o F B n kýnh cong ph i îc o t¹i 3 ióm n»m gçn tíi møc cã thó víi c c gi trþ t¹i kho ng c ch 1/3, 1/2 vµ 2/3 däc theo cung cña bò mæt ph n x¹ i qua t m g ng vµ song song víi o¹n b, hoæc cña cung i qua êng cong cña g ng mµ êng cong nµy vu«ng gãc víi cung nõu cung nµy lµ dµi nhêt. F ë y, v cì g ng, kh«ng thó cã îc kých th íc theo h íng x c Þnh trong F bé phën kü thuët chþu tr ch nhiöm kióm tra cã thó o t¹i ióm nµy ë hai h íng vu«ng gãc cµng gçn víi c c vþ trý nªu trªn cµng tèt. F.2 TÝnh b n kýnh cña êng cong (r) "r" o b»ng mm sï îc týnh theo c«ng thøc sau y : r r = trong ã: r p1 lµ b n kýnh cong cña ióm o thø nhêt r p2 lµ b n kýnh cong cña ióm o thø hai r p3 lµ b n kýnh cong cña ióm o thø ba. + r p1 p2 p3 3 + r 24

25 H nh F.1 25

26 Phô lôc G (qui Þnh) KiÓm tra sù phï hîp cña s n xuêt G.1 ThuËt ng vµ Þnh nghüa C c thuët ng dïng trong phô lôc nµy, HÖ thèng iòu chønh h íng (Type of deflection system): Mét sù kõt hîp Æc biöt cña c c trôc, c c ióm chýnh vµ c cêu khíp, b n lò m b o é löch cña g ng theo h íng va ch¹m liªn quan. G.2 KiÓm tra G ng chiõu hëu ph i qua c c b íc kióm tra sau: G.2.1 BÒ mæt ph n x¹ G KiÓm tra b n kýnh danh nghüa cña êng cong theo c c yªu cçu ghi trong phô lôc F phçn F.2 cña tiªu chuèn nµy. G o é sai löch gi a c c b n kýnh cong theo c c yªu cçu ghi trong phçn F cña tiªu chuèn nµy. G.2.2 HÖ thèng ph n x¹ KiÓm tra va ch¹m theo c c yªu cçu trong 7.2 cña tiªu chuèn nµy. Gi trþ chªnh löch tèi a o îc ph i phï hîp víi qui Þnh trong cña tiªu chuèn nµy. G.3.2 KiÓm tra va ch¹m C c kõt qu o ph i phï hîp víi c c qui Þnh trong 7.4 cña tiªu chuèn nµy. G.3.3 Chän méu ViÖc chän méu thö dïng Ó kióm tra ph i týnh Õn sè l îng s n phèm cña mçi lo¹i g ng chiõu hëu. 26

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

MATHVN.COM Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr

MATHVN.COM   Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr ióm A(- 3; ), B(6; - 5), C(5; 7) a = - 61 11 ; b = - 17 11 ; c = - 390 11 Bµi 9 TÝnh gçn óng gi trþ ln nhêt vµ gi trþ nhá nhêt cña hµm sè f() = sin - cos - 5 sin cos ma f() 3,965; min f() -,015 Bµi 10

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

Microsoft Word TCN doc

Microsoft Word TCN doc Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam Bé giao th«ng vën t i Tiªu chuèn ngµnh Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng Yªu cçu kü thuët Ph ng ph p kióm tra 22 Tcn 255-1999 Cã hiöu lùc tõ: 25/02/1999 (Ban hµnh kìm theo QuyÕt

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T

NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. Trong một bảng phải chọn ít nhất 1 dòng nhưng không

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc huyªn Ò : Tø gi c néi tiõp inh V n nh Tr êng THPT guyôn Trung Trùc, Tri T«n, n Giang Tø gi c néi tiõp lμ mét kiõn thøc kh c b n vμ quan träng cña ch ng tr nh h nh häc THS, nã cã nhiòu øng dông trong viöc

Chi tiết hơn

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæn trong R n, t¹i mét ióm y (kh«ng n»m trong nh cña

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

ch13-bai tiet

ch13-bai tiet Ch ng 13 Sinh lý bµi tiõt Th i c c sp cuèi cïng T C, c c chêt k 0 tham gia T C (muèi, chêt éc, thuèc ) gäi lµ chêt bµi tiõt. T/d: + Duy tr æn Þnh ph, Ptt, c n b»ng néi m«i (m u) + Th i c c chêt éc (urª,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc GS. TS. Vò TriÖu M n 0912176623 Phytoplasma (DÞch khuèn bµo h¹i thùc vët) 1. Æc ióm vµ ph n lo¹i Bµi gi ng tãm t¾t cña GS. TS. Vò TriÖu M n N m 1967 Doi vµ ctv NhËt B n ph t hiön bönh do mét nhãm t c nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n

Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n QuyÕt Þnh Cña Bé tr ëng Bé N«ng nghiöp vμ ph t trión n«ng th«n Sè 92/2001/Q -BNN, ngµy 11 th ng 9 n m 2001 VÒ viöc ban hµnh tiªu chuèn ngµnh: ThiÕt bþ quan tr¾c côm Çu mèi c«ng tr nh thuû lîi - C c quy

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC INH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC THÁNG 5/ MÔN THI: TOÁN INH TẾ (Thời gian làm bài: 8 phút) BYDecisin s Blg:

Chi tiết hơn

KiÕn thøc c b n vò iön Bè côc cña ch ng Ch ng nµy gi i thých c c kiõn thøc c b n vò iön M«t Kh i niöm c b n M¾c song song & M¾c nèi tiõp M¹ch iön Chøc

KiÕn thøc c b n vò iön Bè côc cña ch ng Ch ng nµy gi i thých c c kiõn thøc c b n vò iön M«t Kh i niöm c b n M¾c song song & M¾c nèi tiõp M¹ch iön Chøc KiÕn thøc c b n vò iön Bè côc cña ch ng Ch ng nµy gi i thých c c kiõn thøc c b n vò iön M«t Kh i niöm c b n M¾c song song & M¾c nèi tiõp M¹ch iön Chøc n ng cña tô iön ång hå o iön Toyota C c h háng cña

Chi tiết hơn

Phần 1 CƠ SỞ VỀ SOLIDWORKS

Phần 1  CƠ SỞ VỀ SOLIDWORKS Ví dụ 1 : Sử dụng lệnh Extruded Boss/Base và Extruded Cut để vẽ hình sau: Các bước tiến hành: - Trên Front Plane mở 1 sketch, vẽ đường tròn tâm (0,0), bán kính 20mm. - Dùng lệnh Extruded Boss/Base, lựa

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users 76-3 IEC 1980 1 Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i 76-3 IEC 1980 2 Lêi nãi Çu Lêi tùa Môc lôc 1. C c Þnh nghüa :... 5 2. Tæng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

05 TCVN pdf

05 TCVN pdf êng s¾t khæ 143 5mm - Tiªu chuèn thiõt kõ Railway gauge 1435mm - Design standard 1. Quy Þnh chung 1.1. Tiªu chuèn nµy p dông Õn thiõt kõ míi, thiõt kõ më réng vµ c i t¹o êng s¾t khæ 1435 mm. èi víi mét

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

76-2 IEC : Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-2 xuêt b n lçn thø hai M y biõn p lùc PhÇn 2 : Sù t ng nhiöt é QUANPHAM.VN C:\Users\Administrator\

76-2 IEC : Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-2 xuêt b n lçn thø hai M y biõn p lùc PhÇn 2 : Sù t ng nhiöt é QUANPHAM.VN C:\Users\Administrator\ 76-2 IEC : 1993 1 Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-2 xuêt b n lçn thø hai 1994-04 M y biõn p lùc PhÇn 2 : Sù t ng nhiöt é C:\Users\Administrator\Appdata\Local\Temp\IEC762_10BA2A.Doc 1 / 30 76-2 IEC : 1993 2 Néi

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc PhÇn I - më Çu i c së khoa häc cña Ò tµi Trong ch ng tr nh THPT, ë bêt k khèi líp nµo, ch ng phçn nµo còng Òu cã lo¹i bµi tëp: t m gi trþ cùc ¹i hay cùc tióu cña ¹i l îng khi ¹i l îng thay æi (bµi to n

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 3 Trang thai ung suat - Cac thuyet ben.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 3 Trang thai ung suat - Cac thuyet ben.doc Ch ng 3. Tr¹ng th i øng sêt - c c thõt bòn I. Kh i niö vò tr¹ng th i øng sêt Tr¹ng th i øng sêt t¹i ét ió cña vët thó μn håi chþ lùc lμ tëp hîp têt c c c øng sêt t c dông trªn têt c c c Æt v«cïng bð i

Chi tiết hơn