SỞ GD&ĐT GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn: Vật lí lớp 12 - THPT Thời gian làm bài: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Họ, tên

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "SỞ GD&ĐT GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn: Vật lí lớp 12 - THPT Thời gian làm bài: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Họ, tên"
  • Lý Kim
  • 3 năm trước
  • Lượt xem:

Bản ghi

1 SỞ GD&ĐT GIA AI ĐỀ HÍNH THỨ KIỂM TRA HỌ KÌ I, NĂM HỌ 1-1 Môn: Vật lí lớ 1 - THPT Thời gian làm bài: 6 hút; (8 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí inh:...sbd:... Mã đề thi 1 A/ PHẦN HUNG HO TẤT Ả THÍ SINH ( câu, từ câu 1 đến câu ) âu 1: Một ật dao động điều hoà có hương trình dao động x= 5coÁ t+ ( cm, ). ấy = 1. Gia tốc của ật khi có li độ x = ( cm) là cm cm m m A. - 6( ) B. - 1( ). - 1( ) D. - 1,( ) âu : Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiế ới một tụ điện. Biết hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mạch là 1V, ở hai đầu điện trở là 6V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là A. 8V B. 6V. 16V D. V âu : Trong thí nghiệm giao thoa óng trên mặt nước, hai nguồn kết hợ A, B dao động ới tần ố Hz, tại một điểm M cách A à B lần lượt là 16cm à cm, óng có biên độ cực đại, giữa M à đường trung trực của AB có dãy cực đại khác. Tốc độ truyền óng trên mặt nước là bao nhiêu? A. = 5, cm/ B. = 6,7 cm/. = cm/ D. = cm/ âu : Người ta đặt chìm trong nước nguồn âm có tần ố 75Hz à ận tốc truyền âm trong nước là 15m/. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trong nước, trên cùng một hương truyền à dao động ngược ha ới nhau là A.,5m B. 1m. 1cm D.,5m âu 5: Dòng điện xoay chiều có biểu thức i = o1 c t(a), trong 1 giây dòng điện đổi chiều A. 6 lần B. 1 lần. lần D. 1 lần âu 6: Hiệu điện thế à cường độ dòng điện trong mạch chỉ có tụ điện có dạng co( u = U ) wt+ à i= I co( wt+ a). I à a có giá trị nào au đây? U A. I = U w; a = rad B. I = ; a = rad w U. I = U w; a =- rad D. I = ; a =- rad w âu 7: Dây AB căng nằm ngang dài m, hai đầu A à B cố định, tạo một óng dừng trên dây ới tần ố 5 Hz, trên đoạn AB thấy có 5 nút óng. Vận tốc truyền óng trên dây là A. 1,5 cm/ B. 5 m/. 1 m/ D. 5 cm/ âu 8: Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo hương thẳng đứng ới tần ố 5Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ óng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N cách nhau 9cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động cùng ha ới nhau. Biết rằng ận tốc truyền óng thay đổi trong khoảng từ 7cm/ đến 8cm/. Vận tốc truyền óng trên mặt nước là A. 75cm/ B. 8cm/. 7cm/ D. 7cm/. âu 9: Một ợi dây mảnh AB dài l ( m), đầu B cố định à đầu A dao động ới hương trình dao động là * u = o c t(cm). Vận tốc truyền óng trên dây 5m/. Với kœ N, điều kiện ề chiều dài của dây AB để xảy ra hiện tượng óng dừng là Ê 1 Ê 1 A. l =,5k B. l = 1,5Ák +. l = 1,5k D. l =,5Ák + Ë Ë âu 1: Nguồn óng O có hương trình dao động là u = acowt. Biên độ óng không đổi, hương trình nào au đây đúng ới hương trình dao động của điểm M cách O một khoảng OM = d? Trang 1/5 - Mã đề thi 1

2 Ê Ê d A. um = aco Áwt- B. um = aco Áwt- Ë Ë Ê Ê. um = aco Áwt+ D. um = aco Át- Ë Ë âu 11: Thực hiện thí nghiệm giao thoa trên mặt nước: A, B là hai nguồn kết hợ có hương trình lần lượt là ua = acowt thì ha ban đầu của óng tổng hợ tại M( ới MA= d1; MB= d) là ( d 1 + d) d1- d f ( d 1 + d) f ( d1 - d) A. - B. -. D. l l âu 1: họn câu trả lời đúng. Trong đoạn mạch xoay chiều gồm R,, mắc nối tiế. Nếu tăng tần ố của điện á xoay chiều đặt ào hai đầu đoạn mạch thì A. điện trở tăng B. tổng trở đoạn mạch thay đổi. cảm kháng giảm D. dung kháng tăng âu 1: Một ật dao động điều hoà ới biên độ cm, tần ố Hz. họn gốc thời gian là lúc ật có li độ ( cm ), chuyển động ngược chiều ới chiều dương đã chọn. Phương trình dao động của ật là Ê A. x= coá t+ ( cm) B. x= coá t + ( cm) Ê 5. x= coá t + ( cm) D. x = iná t+ ( cm) âu 1: Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn kết hợ A, B cách nhau 1cm có hương trình dao động ua = 5o c t(cm). Vận tốc truyền óng trên mặt chất lỏng là 1m/. Phương trình dao động tổng hợ tại điểm M trên mặt nước là trung điểm của AB là A. u = 1co(t- )(cm) B. u = 5o( c t+ )(cm). u = 5o( c t- )(cm) D. u = 1co(t+ )(cm) âu 15: ho đoạn mạch R,, mắc nối tiế thì dòng điện trong mạch nhanh ha hay chậm ha o ới điện á của đoạn mạch hụ thuộc ào A., à ω B. R,, à ω. R à D. à âu 16: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động ới biên độ cm, chu kỳ,5. Khối lượng của quả nặng bằng g. ấy = 1, cho g = 1m/. Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng ào quả nặng là A. 56N B. 6,56N.,56N D. 656N âu 17: Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợ A, B có hương trình dao động là ua = o1 c t(cm). Vận tốc truyền óng là m/. Phương trình óng tại M cách A, B một khoảng lần lượt d 1 = 15cm; d = cm là Ê 7 Ê 7 A. u = o c in 1 t- ( cm) 1 Á 1 B. u = o c co 1 t ( cm) Ë 1 Á - 1 Ë Ê 7 Ê 7. u= o c iná1 t+ ( cm) D. u = iná1 t- ( cm) 1 Ë 1 Ë 1 âu 18: ho một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R à tụ điện có điện dung mắc nối tiế. Hiệu điện thế đặt ào hai đầu mạch là u = 1 co(1 t)( V), bỏ qua điện trở dây nối. Biết cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là ( A ) à lệch ha o ới hiệu điện thế hai đầu mạch. Giá trị của R à là - 1 A. R = 5 ( W ) à = F - 1. R = 5 ( W ) à = F 5-1 B. R = 5 ( W ) à = F - 1 D. R = 5 ( W ) à = F 5 Trang /5 - Mã đề thi 1

3 âu 19: Một ật treo ào lò xo làm nó dãn ra cm, khi cân bằng theo hương thẳng đứng. ho g = ª 1( m/ ). Biết lực đàn hồi cực đại, lực đàn hồi cực tiểu lần lượt là 1N à 6N. hiều dài tự nhiên của lò xo cm. hiều dài cực đại à cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động là A. cm à cm B. 6cm à cm. 5cm à cm D. 5cm à cm âu : Một ật dao động điều hoà theo hương trình x = 1co( t+ )( cm). Gốc thời gian được chọn ào lúc A. ật ở ị trí biên dương. B. ật ở ị trí biên âm.. ật qua ị trí cân bằng theo chiều âm. D. ật qua ị trí cân bằng theo chiều dương. âu 1: Một ật dao động điều hòa ới chu kì T. họn gốc thời gian là lúc ật qua ị trí cân bằng, ận tốc của ật bằng lần đầu tiên ở thời điểm A. 8 T. B. 6 T.. T. D. T. âu : Một con lắc lò xo ới lò xo có độ cứng k = 5( N / m) thực hiện dao động điều hòa ới hương trình x= coá t- ( cm). Động năng của quả nặng tại ị trí ật có li độ x =+ ( cm) có giá trị là A. 6 J B., J.,6 J D. J âu : Trong mạch điện xoay chiều gồm R,, mắc nối tiế. ho Z, Z à U không đổi. Thay đổi R cho đến khi R= R thì công uất tiêu thụ của mạch đạt giá trị lớn nhất. hỉ ra hệ thức liên lạc đúng. A. R = Z - Z B. Z = Z. Z = R D. R = Z + Z âu : họn câu ai. Trong đoạn mạch xoay chiều R,, mắc nối tiế. Khi hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra thì A. U = UR B. Z = Z. U = U = D. ông uất tiêu thụ trong mạch lớn nhất âu 5: Một ật dao động điều hoà, có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 1cm. Biên độ dao động của ật là A. 1cm B. cm. 6cm D. cm âu 6: Để có óng dừng xảy ra trên một dây đàn hồi ới hai đầu dây là hai nút óng thì A. chiều dài dây bằng một hần tư lần bước óng. B. bước óng bằng một ố lẻ lần chiều dài dây.. chiều dài dây bằng một ố nguyên lần nửa bước óng. D. bước óng luôn đúng bằng chiều dài dây. âu 7: Một ật nặng 5g dao động điều hoà trên quỹ đạo dài cm à trong khoảng thời gian hút ật thực hiện 5 dao động. ho = 1. ơ năng của ật là A.,5J B.,9J. 9J D. 5J âu 8: Hai điểm ở cách một nguồn âm những khoảng 6,1m à 6,5m. Tần ố âm là 68Hz, ận tốc truyền âm trong không khí là m/. Độ lệch ha của óng âm tại hai điểm trên là A. 16 B.. D. âu 9: Đoạn mạh R mắc nối tiế, mắc ào hiệu điện thế u = Uc o w t(v). Điều kiện để có cộng hưởng trong mạch là A. w = 1 B. = Rw. R = D. w = 1 âu : ho đoạn mạch xoay chiều R, mắc nối tiế, biết: R = 1W, U = 1,5UR, tần ố của dòng điện xoay chiều f = 5Hz. Tổng trở của mạch à điện dung của tụ có giá trị là A. Z = 11 W ; = F B. Z = 11 W ; = F Z = 5 1 W ; = F D. Z = 11 W ; = F 15 âu 1: Khi nói ề một ật dao động điều hoà, hát biểu nào au đây ai? Trang /5 - Mã đề thi 1

4 A. Vận tốc của ật biến thiên điều hoà theo thời gian. B. ực kéo ề tác dụng lên ật biến thiên điều hoà theo thời gian.. ơ năng của ật biến thiên tuần hoàn theo thời gian. D. Động năng của ật biến thiên tuần hoàn theo thời gian. âu : ó hai con lắc đơn mà chiều dai của chúng hơn kém nhau cm. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ nhất được dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 6 dao động. hiều dài của mỗi con lắc là A. 7cm à 9cm B. 1cm à 5cm. 7cm à 5 cm D. 1cm à 9cm B/ PHẦN RIÊNG (8 câu) Thí inh chỉ chọn một trong hai hần riêng thích hợ dưới đây (Phần I hoặc hần II) I/ Phần theo chương trình chuẩn (8 câu, từ câu đến câu ) âu : Tính ận tốc dài của một điểm trên mặt đất tại Hà Nội, biết rằng ĩ độ của Hà Nội là a = 1 à bán kính Trái Đất là R= 6km A. ( m/ ) B. 6( m/ ).,5( m/ ) D.,( m/ ) âu : Mạch dao động của một máy thu ô tuyến điện gồm cuộn cảm = 1mH à tụ xoay x. Tìm giá trị x để mạch thu được óng ô tuyến có bước óng ngắn l = 75m. A.,5 F B. 1,58 F.,58F D. 9,16 F âu 5: Một ôtô chuyển động ới ận tốc S = 15 m/ bấm hồi còi dài à đi ngược chiều xe máy. Tỷ ố tần ố nhỏ nhất à lớn nhất của tiếng còi hát ra từ ôtô mà người đi xe máy nghe được là 9/1. Biết ận tốc truyền âm trong không khí là ( m/ ). Tìm ận tốc xe máy. A. 16 m/ B. 5,8 m/. m/ D.,9 m/ âu 6: hu kỳ dao động điện từ tự do trong mạch dao động được xác định bởi hệ thức nào au đây? A. T = B. T =. T = D. T = âu 7: Một bánh xe bắt đầu quay nhanh dần đều, au 1 nó đạt tốc độ góc rad/. Góc mà bánh xe quay được trong giây thứ 1 là A. 19( rad ) B. 81( rad ). 1( rad ) D. 16( rad ) âu 8: Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung,15m F à một cuộn cảm có độ tự cảm 5m H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Điện á cực đại giữa hai bản tụ điện là (V). ường độ dòng điện cực đại trong mạch là A. 7,5 ( A ) B. 7,5 ( ma ). 15( ma ) D.,15( A ) âu 9: Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu ô tuyến điện gồm cuộn dây có độ tự cảm không đổi à một tụ điện có điện dung thay đổi được. Biểu thức nào au đây là biểu thức điện dung của tụ điện để mạch có thể thu được óng ô tuyến có tần ố f? 1 A. = f B. 1 = f. 1 = f D. 1 = f âu : Phát biểu nào au đây là không đúng ới chuyển động quay đều của ật rắn quanh một trục một trục cố định? A. Tốc độ góc là hàm bậc nhất đối ới thời gian. B. Gia tốc góc của ật bằng.. Trong những khoảng thời gian bằng nhau, ật quay được những góc bằng nhau. D. Phương trình chuyển động là một hàm bậc nhất đối ới thời gian. II/ Theo chương trình nâng cao (8 câu, từ câu 1 đến câu 8) âu 1: Vật dao động điều hòa ới chu kỳ T = ( ). Thời gian ngắn nhất kể từ khi động năng ật đạt cực đại đến khi động năng bằng thế năng là Trang /5 - Mã đề thi 1

5 A. 8 1 () B. 1(). 1 () D. 1 () âu : Khi ật dao động điều hòa từ biên ề ị trí cân bằng thì A. ận tốc ngược chiều gia tốc B. ận tốc cùng chiều gia tốc. lực tác dụng lên ật ngược chiều gia tốc D. ận tốc đổi chiều - 1 âu : Đặt ào hai đầu tụ điện = (F) một điện á xoay chiều u = 11co(1 t- )( V). ường độ dòng điện cực đại qua tụ điện có giá trị A. 1,1A B. 1,A.,A D. 1A âu : Một người quan át một chiếc hao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 5 lần liên tiế trong khoảng thời gian ( ) à đo được khoảng cách giữa hai đỉnh óng lân cận là 5( cm ). Tốc độ truyền óng trên mặt biển là A. 1 (m/) B. 1,5 (m/).,15 (m/) D.,1 (m/) âu 5: Đặt ào hai đầu đọạn mạch chỉ có một hần tử một điện á xoay chiều u = U o( c wt- )( V) 6 thì dòng điện trong mạch là i= I o( c wt- )( A). Phần tử đó là A. cuộn dây thuần cảm B. cuộn dây có điện trở thuần. điện trở thuần D. tụ điện âu 6: Đặt ào hai đầu một tụ điện một điện á xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi à tần ố 5Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 1A thì tần ố của dòng điện hải bằng A. 5 Hz B. 5 Hz. 6 Hz D. 1Hz âu 7: Vật dao động điều hòa trên trục Ox ới max = 1( m/ ), amax = 1( m/ ). Gốc thời gian khi ật qua ị trí x=5(cm), theo chiều dương. Phương trình dao động của ật là A. x = 1co(1t+ )( cm) B. x = 1co(1t- )( cm) 6. x = 1co(1t- )( cm) D. x = 1in(1t+ )( cm) t x âu 8: Một óng ngang có hương trình óng là u = 8o c ( - )( mm), trong đó x tính bằng cm, t,1 5 tính bằng. hu kì dao động của óng là A. 8 B. 1.,1 D HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 1

6 SỞ GD&ĐT GIA AI ĐỀ HÍNH THỨ KIỂM TRA HỌ KÌ I, NĂM HỌ 1-1 Môn: Vật lí lớ 1 - THPT Thời gian làm bài: 6 hút; (8 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí inh:...sbd:... Mã đề thi 9 A/ PHẦN HUNG HO TẤT Ả THÍ SINH ( câu, từ câu 1 đến câu ) âu 1: Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo hương thẳng đứng ới tần ố 5Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ óng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N cách nhau 9cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động cùng ha ới nhau. Biết rằng ận tốc truyền óng thay đổi trong khoảng từ 7cm/ đến 8cm/. Vận tốc truyền óng trên mặt nước là A. 75cm/ B. 7cm/.. 8cm/ D. 7cm/ âu : Một ật dao động điều hoà có hương trình dao động x= 5coÁ t+ ( cm, ). ấy = 1. Gia tốc của ật khi có li độ x = ( cm) là m cm m cm A. - 1,( ) B. - 6( ). - 1( ) D. - 1( ) âu : Một ật dao động điều hoà theo hương trình x = 1co( t+ )( cm). Gốc thời gian được chọn ào lúc A. ật qua ị trí cân bằng theo chiều âm. B. ật ở ị trí biên dương.. ật qua ị trí cân bằng theo chiều dương. D. ật ở ị trí biên âm. âu : họn câu ai. Trong đoạn mạch xoay chiều R,, mắc nối tiế. Khi hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra thì A. U = UR B. ông uất tiêu thụ trong mạch lớn nhất. U = U = D. Z = Z âu 5: Hiệu điện thế à cường độ dòng điện trong mạch chỉ có tụ điện có dạng co( u = U ) wt+ à i= I co( wt+ a). I à a có giá trị nào au đây? U A. I = U w; a = rad B. I = ; a = rad w U. I = U w; a =- rad D. I = ; a =- rad w âu 6: Dòng điện xoay chiều có biểu thức i = o1 c t(a), trong 1 giây dòng điện đổi chiều A. 1 lần B. lần. 6 lần D. 1 lần âu 7: Một ật dao động điều hòa ới chu kì T. họn gốc thời gian là lúc ật qua ị trí cân bằng, ận tốc của ật bằng lần đầu tiên ở thời điểm A. T. B. 6 T.. T. D. 8 T. âu 8: ho đoạn mạch R,, mắc nối tiế thì dòng điện trong mạch nhanh ha hay chậm ha o ới điện á của đoạn mạch hụ thuộc ào A. R,, à ω B., à ω. R à D. à âu 9: Một con lắc lò xo ới lò xo có độ cứng k = 5( N / m) thực hiện dao động điều hòa ới hương trình x= coá t- ( cm). Động năng của quả nặng tại ị trí ật có li độ x =+ ( cm) có giá trị là A. 6 J B., J.,6 J D. J Trang 1/5 - Mã đề thi 9

7 âu 1: Thực hiện thí nghiệm giao thoa trên mặt nước: A, B là hai nguồn kết hợ có hương trình lần lượt là ua = acowt thì ha ban đầu của óng tổng hợ tại M( ới MA= d1; MB= d) là ( d 1 + d) d1- d f A. - B. -. ( d + 1 d) f ( d1 - d) D. l l âu 11: họn câu trả lời đúng. Trong đoạn mạch xoay chiều gồm R,, mắc nối tiế. Nếu tăng tần ố của điện á xoay chiều đặt ào hai đầu đoạn mạch thì A. điện trở tăng B. tổng trở đoạn mạch thay đổi. cảm kháng giảm D. dung kháng tăng âu 1: Một ật nặng 5g dao động điều hoà trên quỹ đạo dài cm à trong khoảng thời gian hút ật thực hiện 5 dao động. ho = 1. ơ năng của ật là A. 5J B. 9J.,9J D.,5J âu 1: Một ật treo ào lò xo làm nó dãn ra cm, khi cân bằng theo hương thẳng đứng. ho g = ª 1( m/ ). Biết lực đàn hồi cực đại, lực đàn hồi cực tiểu lần lượt là 1N à 6N. hiều dài tự nhiên của lò xo cm. hiều dài cực đại à cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động là A. 6cm à cm B. cm à cm. 5cm à cm D. 5cm à cm âu 1: Trong mạch điện xoay chiều gồm R,, mắc nối tiế. ho Z, Z à U không đổi. Thay đổi R cho đến khi R= R thì công uất tiêu thụ của mạch đạt giá trị lớn nhất. hỉ ra hệ thức liên lạc đúng. A. R = Z - Z B. Z = Z. Z = R D. R = Z + Z âu 15: Nguồn óng O có hương trình dao động là u = acowt. Biên độ óng không đổi, hương trình nào au đây đúng ới hương trình dao động của điểm M cách O một khoảng OM = d? Ê Ê A. um = aco Áwt+ B. um = aco Áwt- Ë Ë Ê d Ê. um = aco Áwt- D. um = aco Át- Ë Ë âu 16: Để có óng dừng xảy ra trên một dây đàn hồi ới hai đầu dây là hai nút óng thì A. chiều dài dây bằng một hần tư lần bước óng. B. bước óng bằng một ố lẻ lần chiều dài dây.. chiều dài dây bằng một ố nguyên lần nửa bước óng. D. bước óng luôn đúng bằng chiều dài dây. âu 17: Dây AB căng nằm ngang dài m, hai đầu A à B cố định, tạo một óng dừng trên dây ới tần ố 5 Hz, trên đoạn AB thấy có 5 nút óng. Vận tốc truyền óng trên dây là A. 5 m/ B. 5 cm/. 1 m/ D. 1,5 cm/ âu 18: Hai điểm ở cách một nguồn âm những khoảng 6,1m à 6,5m. Tần ố âm là 68Hz, ận tốc truyền âm trong không khí là m/. Độ lệch ha của óng âm tại hai điểm trên là A. 16 B.. D. âu 19: Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợ A, B có hương trình dao động là ua = o1 c t(cm). Vận tốc truyền óng là m/. Phương trình óng tại M cách A, B một khoảng lần lượt d 1 = 15cm; d = cm là Ê 7 Ê 7 A. u = o c iná1 t- ( cm) B. u = o c coá1 t- ( cm) 1 Ë 1 1 Ë 1 Ê 7 Ê 7. u= o c iná1 t+ ( cm) D. u = iná1 t- ( cm) 1 Ë 1 Ë 1 âu : Một ợi dây mảnh AB dài l ( m), đầu B cố định à đầu A dao động ới hương trình dao động là * u = o c t(cm). Vận tốc truyền óng trên dây 5m/. Với kœ N, điều kiện ề chiều dài của dây AB để xảy ra hiện tượng óng dừng là Ê 1 Ê 1 A. l =,5k B. l = 1,5Ák +. l = 1,5k D. l =,5Ák + Ë Ë Trang /5 - Mã đề thi 9

8 âu 1: Trong thí nghiệm giao thoa óng trên mặt nước, hai nguồn kết hợ A, B dao động ới tần ố Hz, tại một điểm M cách A à B lần lượt là 16cm à cm, óng có biên độ cực đại, giữa M à đường trung trực của AB có dãy cực đại khác. Tốc độ truyền óng trên mặt nước là bao nhiêu? A. = cm/ B. = 6,7 cm/. = cm/ D. = 5, cm/ âu : Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn kết hợ A, B cách nhau 1cm có hương trình dao động ua = 5o c t(cm). Vận tốc truyền óng trên mặt chất lỏng là 1m/. Phương trình dao động tổng hợ tại điểm M trên mặt nước là trung điểm của AB là A. u = 1co(t+ )(cm) B. u = 1co(t- )(cm). u = 5o( c t- )(cm) D. u = 5o( c t+ )(cm) âu : Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động ới biên độ cm, chu kỳ,5. Khối lượng của quả nặng bằng g. ấy = 1, cho g = 1m/. Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng ào quả nặng là A. 56N B. 6,56N.,56N D. 656N âu : Một ật dao động điều hoà, có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 1cm. Biên độ dao động của ật là A. 1cm B. cm. 6cm D. cm âu 5: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiế ới một tụ điện. Biết hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mạch là 1V, ở hai đầu điện trở là 6V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là A. V B. 8V. 6V D. 16V âu 6: Một ật dao động điều hoà ới biên độ cm, tần ố Hz. họn gốc thời gian là lúc ật có li độ ( cm ), chuyển động ngược chiều ới chiều dương đã chọn. Phương trình dao động của ật là Ê A. x= coá t + ( cm) B. x= coá t+ ( cm) Ê 5. x= coá t + ( cm) D. x = iná t+ ( cm) âu 7: ho một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R à tụ điện có điện dung mắc nối tiế. Hiệu điện thế đặt ào hai đầu mạch là u = 1 co(1 t)( V), bỏ qua điện trở dây nối. Biết cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là ( A ) à lệch ha o ới hiệu điện thế hai đầu mạch. Giá trị của R à là - 1 A. R = 5 ( W ) à = F - 1. R = 5 ( W ) à = F - 1 B. R = 5 ( W ) à = F 5-1 D. R = 5 ( W ) à = F 5 âu 8: Đoạn mạh R mắc nối tiế, mắc ào hiệu điện thế u = Uc o w t(v). Điều kiện để có cộng hưởng trong mạch là A. w = 1 B. = Rw. R = D. w = 1 âu 9: ho đoạn mạch xoay chiều R, mắc nối tiế, biết: R = 1W, U = 1,5UR, tần ố của dòng điện xoay chiều f = 5Hz. Tổng trở của mạch à điện dung của tụ có giá trị là A. Z = 11 W ; = F B. Z = 11 W ; = F Z = 5 1 W ; = F D. Z = 11 W ; = F 15 âu : ó hai con lắc đơn mà chiều dai của chúng hơn kém nhau cm. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ nhất được dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 6 dao động. hiều dài của mỗi con lắc là A. 7cm à 9cm B. 1cm à 5cm. 7cm à 5 cm D. 1cm à 9cm Trang /5 - Mã đề thi 9

9 âu 1: Người ta đặt chìm trong nước nguồn âm có tần ố 75Hz à ận tốc truyền âm trong nước là 15m/. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trong nước, trên cùng một hương truyền à dao động ngược ha ới nhau là A. 1cm B.,5m. 1m D.,5m âu : Khi nói ề một ật dao động điều hoà, hát biểu nào au đây ai? A. ơ năng của ật biến thiên tuần hoàn theo thời gian. B. Động năng của ật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.. Vận tốc của ật biến thiên điều hoà theo thời gian. D. ực kéo ề tác dụng lên ật biến thiên điều hoà theo thời gian. B/ PHẦN RIÊNG (8 câu) Thí inh chỉ chọn một trong hai hần riêng thích hợ dưới đây (Phần I hoặc hần II) I/ Phần theo chương trình chuẩn (8 câu, từ câu đến câu ) âu : Mạch dao động của một máy thu ô tuyến điện gồm cuộn cảm = 1mH à tụ xoay x. Tìm giá trị x để mạch thu được óng ô tuyến có bước óng ngắn l = 75m. A.,5 F B. 1,58 F.,58F D. 9,16 F âu : hu kỳ dao động điện từ tự do trong mạch dao động được xác định bởi hệ thức nào au đây? A. T = B. T =. T = D. T = âu 5: Tính ận tốc dài của một điểm trên mặt đất tại Hà Nội, biết rằng ĩ độ của Hà Nội là a = 1 à bán kính Trái Đất là R= 6km A.,5( m/ ) B. 6( m/ ). ( m/ ) D.,( m/ ) âu 6: Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu ô tuyến điện gồm cuộn dây có độ tự cảm không đổi à một tụ điện có điện dung thay đổi được. Biểu thức nào au đây là biểu thức điện dung của tụ điện để mạch có thể thu được óng ô tuyến có tần ố f? 1 A. = f B. 1 = f. 1 = f D. 1 = f âu 7: Một bánh xe bắt đầu quay nhanh dần đều, au 1 nó đạt tốc độ góc rad/. Góc mà bánh xe quay được trong giây thứ 1 là A. 19( rad ) B. 81( rad ). 1( rad ) D. 16( rad ) âu 8: Một ôtô chuyển động ới ận tốc S = 15 m/ bấm hồi còi dài à đi ngược chiều xe máy. Tỷ ố tần ố nhỏ nhất à lớn nhất của tiếng còi hát ra từ ôtô mà người đi xe máy nghe được là 9/1. Biết ận tốc truyền âm trong không khí là ( m/ ). Tìm ận tốc xe máy. A. 5,8 m/ B. 16 m/. m/ D.,9 m/ âu 9: Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung,15m F à một cuộn cảm có độ tự cảm 5m H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Điện á cực đại giữa hai bản tụ điện là (V). ường độ dòng điện cực đại trong mạch là A. 7,5 ( A ) B. 7,5 ( ma ). 15( ma ) D.,15( A ) âu : Phát biểu nào au đây là không đúng ới chuyển động quay đều của ật rắn quanh một trục một trục cố định? A. Gia tốc góc của ật bằng. B. Tốc độ góc là hàm bậc nhất đối ới thời gian.. Trong những khoảng thời gian bằng nhau, ật quay được những góc bằng nhau. D. Phương trình chuyển động là một hàm bậc nhất đối ới thời gian. II/ Theo chương trình nâng cao (8 câu, từ câu 1 đến câu 8) âu 1: Vật dao động điều hòa ới chu kỳ T = ( ). Thời gian ngắn nhất kể từ khi động năng ật đạt cực đại đến khi động năng bằng thế năng là Trang /5 - Mã đề thi 9

10 A. 1 () B. 8 1 (). 1() D. 1 () âu : Khi ật dao động điều hòa từ biên ề ị trí cân bằng thì A. ận tốc ngược chiều gia tốc B. ận tốc đổi chiều. lực tác dụng lên ật ngược chiều gia tốc D. ận tốc cùng chiều gia tốc âu : Một người quan át một chiếc hao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 5 lần liên tiế trong khoảng thời gian ( ) à đo được khoảng cách giữa hai đỉnh óng lân cận là 5( cm ). Tốc độ truyền óng trên mặt biển là A.,15 (m/) B. 1,5 (m/).,1 (m/) D. 1 (m/) âu : Vật dao động điều hòa trên trục Ox ới m ax = 1( m/ ), amax = 1( m/ ). Gốc thời gian khi ật qua ị trí x=5(cm), theo chiều dương. Phương trình dao động của ật là A. x = 1co(1t- )( cm) B. x= 1in(1t+ )( cm) 6. x = 1co(1t+ )( cm) D. x = 1co(1t- )( cm) âu 5: Đặt ào hai đầu một tụ điện một điện á xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi à tần ố 5Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 1A thì tần ố của dòng điện hải bằng A. 5 Hz B. 5 Hz. 6 Hz D. 1Hz t x âu 6: Một óng ngang có hương trình óng là u = 8o c ( - )( mm), trong đó x tính bằng cm, t,1 5 tính bằng. hu kì dao động của óng là A. 8 B. 1.,1 D. 5 âu 7: Đặt ào hai đầu đọạn mạch chỉ có một hần tử một điện á xoay chiều u = U o( c wt- )( V) 6 thì dòng điện trong mạch là i= I o( c wt- )( A). Phần tử đó là A. cuộn dây thuần cảm B. cuộn dây có điện trở thuần. điện trở thuần D. tụ điện - 1 âu 8: Đặt ào hai đầu tụ điện = (F) một điện á xoay chiều u= 11co(1 t- )( V). ường độ dòng điện cực đại qua tụ điện có giá trị A. 1,A B.,A. 1A D. 1,1A HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 9

11 SỞ GD&ĐT GIA AI ĐỀ HÍNH THỨ KIỂM TRA HỌ KÌ I, NĂM HỌ 1-1 Môn: Vật lí lớ 1 - THPT Thời gian làm bài: 6 hút; (8 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí inh:...sbd:... Mã đề thi 57 A/ PHẦN HUNG HO TẤT Ả THÍ SINH ( câu, từ câu 1 đến câu ) âu 1: Một ật dao động điều hoà ới biên độ cm, tần ố Hz. họn gốc thời gian là lúc ật có li độ ( cm ), chuyển động ngược chiều ới chiều dương đã chọn. Phương trình dao động của ật là A. x= coá t + ( cm) B. x= coá t + ( cm) Ê Ê 5. x= coá t+ ( cm) D. x = iná t+ ( cm) âu : ho một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R à tụ điện có điện dung mắc nối tiế. Hiệu điện thế đặt ào hai đầu mạch là u = 1 co(1 t)( V), bỏ qua điện trở dây nối. Biết cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là ( A ) à lệch ha o ới hiệu điện thế hai đầu mạch. Giá trị của R à là A. R = 5 ( W ) à = F B. R = 5 ( W ) à = F 5. R = ( W ) à = F D. R = 5 ( W ) à = F 5 âu : Dây AB căng nằm ngang dài m, hai đầu A à B cố định, tạo một óng dừng trên dây ới tần ố 5 Hz, trên đoạn AB thấy có 5 nút óng. Vận tốc truyền óng trên dây là A. 5 m/ B. 5 cm/. 1 m/ D. 1,5 cm/ âu : Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn kết hợ A, B cách nhau 1cm có hương trình dao động ua = 5o c t(cm). Vận tốc truyền óng trên mặt chất lỏng là 1m/. Phương trình dao động tổng hợ tại điểm M trên mặt nước là trung điểm của AB là A. u = 1co(t+ )(cm) B. u = 1co(t- )(cm). u = 5o( c t+ )(cm) D. u = 5o( c t- )(cm) âu 5: Trong mạch điện xoay chiều gồm R,, mắc nối tiế. ho Z, Z à U không đổi. Thay đổi R cho đến khi R= R thì công uất tiêu thụ của mạch đạt giá trị lớn nhất. hỉ ra hệ thức liên lạc đúng. A. R = Z - Z B. Z = Z. Z = R D. R = Z + Z âu 6: Hai điểm ở cách một nguồn âm những khoảng 6,1m à 6,5m. Tần ố âm là 68Hz, ận tốc truyền âm trong không khí là m/. Độ lệch ha của óng âm tại hai điểm trên là A. 16 B.. D. âu 7: ho đoạn mạch R,, mắc nối tiế thì dòng điện trong mạch nhanh ha hay chậm ha o ới điện á của đoạn mạch hụ thuộc ào A., à ω B. R,, à ω. à D. R à âu 8: họn câu trả lời đúng. Trong đoạn mạch xoay chiều gồm R,, mắc nối tiế. Nếu tăng tần ố của điện á xoay chiều đặt ào hai đầu đoạn mạch thì A. điện trở tăng B. tổng trở đoạn mạch thay đổi. cảm kháng giảm D. dung kháng tăng Trang 1/5 - Mã đề thi 57

12 âu 9: Trong thí nghiệm giao thoa óng trên mặt nước, hai nguồn kết hợ A, B dao động ới tần ố Hz, tại một điểm M cách A à B lần lượt là 16cm à cm, óng có biên độ cực đại, giữa M à đường trung trực của AB có dãy cực đại khác. Tốc độ truyền óng trên mặt nước là bao nhiêu? A. = 6,7 cm/ B. = cm/. = cm/ D. = 5, cm/ âu 1: Hiệu điện thế à cường độ dòng điện trong mạch chỉ có tụ điện có dạng co( u = U ) wt+ à i= I co( wt+ a). I à a có giá trị nào au đây? U A. I = U w; a =- rad B. I = ; a =- rad w U. I = ; a = rad D. I = U w; a = rad w âu 11: Một ật nặng 5g dao động điều hoà trên quỹ đạo dài cm à trong khoảng thời gian hút ật thực hiện 5 dao động. ho = 1. ơ năng của ật là A. 5J B. 9J.,9J D.,5J âu 1: Một ật dao động điều hoà có hương trình dao động x= 5coÁ t+ ( cm, ). ấy = 1. Gia tốc của ật khi có li độ x = ( cm) là cm m m cm A. - 6( ) B. - 1( ). - 1,( ) D. - 1( ) âu 1: Một ật dao động điều hoà, có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 1cm. Biên độ dao động của ật là A. 1cm B. cm. 6cm D. cm âu 1: Một ợi dây mảnh AB dài l ( m), đầu B cố định à đầu A dao động ới hương trình dao động là * u = o c t(cm). Vận tốc truyền óng trên dây 5m/. Với kœ N, điều kiện ề chiều dài của dây AB để xảy ra hiện tượng óng dừng là Ê 1 Ê 1 A. l =,5k B. l = 1,5Ák +. l = 1,5k D. l =,5Ák + Ë Ë âu 15: Để có óng dừng xảy ra trên một dây đàn hồi ới hai đầu dây là hai nút óng thì A. chiều dài dây bằng một hần tư lần bước óng. B. bước óng bằng một ố lẻ lần chiều dài dây.. chiều dài dây bằng một ố nguyên lần nửa bước óng. D. bước óng luôn đúng bằng chiều dài dây. âu 16: Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo hương thẳng đứng ới tần ố 5Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ óng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N cách nhau 9cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động cùng ha ới nhau. Biết rằng ận tốc truyền óng thay đổi trong khoảng từ 7cm/ đến 8cm/. Vận tốc truyền óng trên mặt nước là A. 75cm/ B. 7cm/.. 7cm/ D. 8cm/ âu 17: Một ật dao động điều hòa ới chu kì T. họn gốc thời gian là lúc ật qua ị trí cân bằng, ận tốc của ật bằng lần đầu tiên ở thời điểm A. T. B. T.. 6 T. D. 8 T. âu 18: Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợ A, B có hương trình dao động là ua = o1 c t(cm). Vận tốc truyền óng là m/. Phương trình óng tại M cách A, B một khoảng lần lượt d 1 = 15cm; d = cm là Ê 7 Ê 7 A. u = o c iná1 t- ( cm) B. u = o c coá1 t- ( cm) 1 Ë 1 1 Ë 1 Ê 7 Ê 7. u= o c iná1 t+ ( cm) D. u = iná1 t- ( cm) 1 Ë 1 Ë 1 Trang /5 - Mã đề thi 57

13 âu 19: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động ới biên độ cm, chu kỳ,5. Khối lượng của quả nặng bằng g. ấy = 1, cho g = 1m/. Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng ào quả nặng là A. 656N B.,56N. 56N D. 6,56N âu : ó hai con lắc đơn mà chiều dai của chúng hơn kém nhau cm. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ nhất được dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 6 dao động. hiều dài của mỗi con lắc là A. 7cm à 9cm B. 1cm à 5cm. 7cm à 5 cm D. 1cm à 9cm âu 1: Một ật dao động điều hoà theo hương trình x = 1co( t+ )( cm). Gốc thời gian được chọn ào lúc A. ật ở ị trí biên âm. B. ật ở ị trí biên dương.. ật qua ị trí cân bằng theo chiều dương. D. ật qua ị trí cân bằng theo chiều âm. âu : ho đoạn mạch xoay chiều R, mắc nối tiế, biết: R = 1W, U = 1,5UR, tần ố của dòng điện xoay chiều f = 5Hz. Tổng trở của mạch à điện dung của tụ có giá trị là A. Z = 11 W ; = F B. Z = 11 W ; = F Z = 5 1 W ; = F D. Z = 11 W ; = F 15 âu : Một ật treo ào lò xo làm nó dãn ra cm, khi cân bằng theo hương thẳng đứng. ho g = ª 1( m/ ). Biết lực đàn hồi cực đại, lực đàn hồi cực tiểu lần lượt là 1N à 6N. hiều dài tự nhiên của lò xo cm. hiều dài cực đại à cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động là A. 5cm à cm B. 6cm à cm. 5cm à cm D. cm à cm âu : Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiế ới một tụ điện. Biết hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mạch là 1V, ở hai đầu điện trở là 6V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là A. V B. 8V. 6V D. 16V âu 5: Một con lắc lò xo ới lò xo có độ cứng k = 5( N / m) thực hiện dao động điều hòa ới hương trình x= coá t- ( cm). Động năng của quả nặng tại ị trí ật có li độ x =+ ( cm) có giá trị là A., J B. 6 J.,6 J D. J âu 6: họn câu ai. Trong đoạn mạch xoay chiều R,, mắc nối tiế. Khi hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra thì A. U = U = B. Z = Z. ông uất tiêu thụ trong mạch lớn nhất D. U = UR âu 7: Đoạn mạh R mắc nối tiế, mắc ào hiệu điện thế u = Uc o w t(v). Điều kiện để có cộng hưởng trong mạch là A. w = 1 B. = Rw. R = D. w = 1 âu 8: Dòng điện xoay chiều có biểu thức i = o1 c t(a), trong 1 giây dòng điện đổi chiều A. 6 lần B. 1 lần. 1 lần D. lần âu 9: Thực hiện thí nghiệm giao thoa trên mặt nước: A, B là hai nguồn kết hợ có hương trình lần lượt là ua = acowt thì ha ban đầu của óng tổng hợ tại M( ới MA= d1; MB= d) là d1- d f ( d1 - d) ( d 1 + d) ( d 1 + d) f A. - B.. - D. l l âu : Khi nói ề một ật dao động điều hoà, hát biểu nào au đây ai? A. ơ năng của ật biến thiên tuần hoàn theo thời gian. B. Động năng của ật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.. Vận tốc của ật biến thiên điều hoà theo thời gian. D. ực kéo ề tác dụng lên ật biến thiên điều hoà theo thời gian. Trang /5 - Mã đề thi 57

14 âu 1: Người ta đặt chìm trong nước nguồn âm có tần ố 75Hz à ận tốc truyền âm trong nước là 15m/. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trong nước, trên cùng một hương truyền à dao động ngược ha ới nhau là A. 1cm B.,5m. 1m D.,5m âu : Nguồn óng O có hương trình dao động là u = acowt. Biên độ óng không đổi, hương trình nào au đây đúng ới hương trình dao động của điểm M cách O một khoảng OM = d? Ê Ê d A. um = aco Áwt- B. um = aco Áwt- Ë Ë Ê Ê. um = aco Áwt+ D. um = aco Át- Ë Ë B/ PHẦN RIÊNG (8 câu) Thí inh chỉ chọn một trong hai hần riêng thích hợ dưới đây (Phần I hoặc hần II) I/ Phần theo chương trình chuẩn (8 câu, từ câu đến câu ) âu : Tính ận tốc dài của một điểm trên mặt đất tại Hà Nội, biết rằng ĩ độ của Hà Nội là a = 1 à bán kính Trái Đất là R= 6km A.,5( m/ ) B. ( m/ ). 6( m/ ) D.,( m/ ) âu : hu kỳ dao động điện từ tự do trong mạch dao động được xác định bởi hệ thức nào au đây? A. T = B. T =. T = D. T = âu 5: Mạch dao động của một máy thu ô tuyến điện gồm cuộn cảm = 1mH à tụ xoay x. Tìm giá trị x để mạch thu được óng ô tuyến có bước óng ngắn l = 75m. A.,58F B.,5F. 9,16 F D. 1,58 F âu 6: Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung,15m F à một cuộn cảm có độ tự cảm 5m H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Điện á cực đại giữa hai bản tụ điện là (V). ường độ dòng điện cực đại trong mạch là A. 7,5 ( A ) B. 7,5 ( ma ). 15( ma ) D.,15( A ) âu 7: Một ôtô chuyển động ới ận tốc S = 15 m/ bấm hồi còi dài à đi ngược chiều xe máy. Tỷ ố tần ố nhỏ nhất à lớn nhất của tiếng còi hát ra từ ôtô mà người đi xe máy nghe được là 9/1. Biết ận tốc truyền âm trong không khí là ( m/ ). Tìm ận tốc xe máy. A. 16 m/ B. 5,8 m/. m/ D.,9 m/ âu 8: Phát biểu nào au đây là không đúng ới chuyển động quay đều của ật rắn quanh một trục một trục cố định? A. Gia tốc góc của ật bằng. B. Tốc độ góc là hàm bậc nhất đối ới thời gian.. Trong những khoảng thời gian bằng nhau, ật quay được những góc bằng nhau. D. Phương trình chuyển động là một hàm bậc nhất đối ới thời gian. âu 9: Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu ô tuyến điện gồm cuộn dây có độ tự cảm không đổi à một tụ điện có điện dung thay đổi được. Biểu thức nào au đây là biểu thức điện dung của tụ điện để mạch có thể thu được óng ô tuyến có tần ố f? 1 A. = f B. 1 = f. 1 = f D. 1 = f âu : Một bánh xe bắt đầu quay nhanh dần đều, au 1 nó đạt tốc độ góc rad/. Góc mà bánh xe quay được trong giây thứ 1 là A. 1( rad ) B. 19( rad ). 81( rad ) D. 16( rad ) II/ Theo chương trình nâng cao (8 câu, từ câu 1 đến câu 8) Trang /5 - Mã đề thi 57

15 t x âu 1: Một óng ngang có hương trình óng là u = 8o c ( - )( mm), trong đó x tính bằng cm, t,1 5 tính bằng. hu kì dao động của óng là A. 1 B D.,1 âu : Một người quan át một chiếc hao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 5 lần liên tiế trong khoảng thời gian ( ) à đo được khoảng cách giữa hai đỉnh óng lân cận là 5( cm ). Tốc độ truyền óng trên mặt biển là A.,15 (m/) B.,1 (m/). 1 (m/) D. 1,5 (m/) âu : Vật dao động điều hòa ới chu kỳ T = ( ). Thời gian ngắn nhất kể từ khi động năng ật đạt cực đại đến khi động năng bằng thế năng là A. 1() B. 1 (). 1 () D. 8 1 () âu : Đặt ào hai đầu một tụ điện một điện á xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi à tần ố 5Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 1A thì tần ố của dòng điện hải bằng A. 5 Hz B. 5 Hz. 6 Hz D. 1Hz âu 5: Khi ật dao động điều hòa từ biên ề ị trí cân bằng thì A. ận tốc đổi chiều B. ận tốc ngược chiều gia tốc. ận tốc cùng chiều gia tốc D. lực tác dụng lên ật ngược chiều gia tốc âu 6: Đặt ào hai đầu đọạn mạch chỉ có một hần tử một điện á xoay chiều u= U o( c wt- )( V) 6 thì dòng điện trong mạch là i= I o( c wt- )( A). Phần tử đó là A. cuộn dây thuần cảm B. cuộn dây có điện trở thuần. điện trở thuần D. tụ điện âu 7: Vật dao động điều hòa trên trục Ox ới m ax = 1( m/ ), amax = 1( m/ ). Gốc thời gian khi ật qua ị trí x=5(cm), theo chiều dương. Phương trình dao động của ật là A. x = 1co(1t- )( cm) B. x= 1in(1t+ )( cm) 6. x = 1co(1t+ )( cm) D. x = 1co(1t- )( cm) - 1 âu 8: Đặt ào hai đầu tụ điện = (F) một điện á xoay chiều u = 11co(1 t- )( V). ường độ dòng điện cực đại qua tụ điện có giá trị A. 1A B. 1,A. 1,1A D.,A HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 57

16 SỞ GD&ĐT GIA AI ĐỀ HÍNH THỨ KIỂM TRA HỌ KÌ I, NĂM HỌ 1-1 Môn: Vật lí lớ 1 - THPT Thời gian làm bài: 6 hút; (8 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí inh:...sbd:... Mã đề thi 85 A/ PHẦN HUNG HO TẤT Ả THÍ SINH ( câu, từ câu 1 đến câu ) âu 1: Một ật nặng 5g dao động điều hoà trên quỹ đạo dài cm à trong khoảng thời gian hút ật thực hiện 5 dao động. ho = 1. ơ năng của ật là A.,5J B. 9J.,9J D. 5J âu : Nguồn óng O có hương trình dao động là u = acowt. Biên độ óng không đổi, hương trình nào au đây đúng ới hương trình dao động của điểm M cách O một khoảng OM = d? Ê Ê d A. um = aco Áwt- B. um = aco Áwt- Ë Ë Ê Ê. um = aco Áwt+ D. um = aco Át- Ë Ë âu : Người ta đặt chìm trong nước nguồn âm có tần ố 75Hz à ận tốc truyền âm trong nước là 15m/. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trong nước, trên cùng một hương truyền à dao động ngược ha ới nhau là A. 1cm B.,5m. 1m D.,5m âu : Để có óng dừng xảy ra trên một dây đàn hồi ới hai đầu dây là hai nút óng thì A. bước óng bằng một ố lẻ lần chiều dài dây. B. chiều dài dây bằng một ố nguyên lần nửa bước óng.. chiều dài dây bằng một hần tư lần bước óng. D. bước óng luôn đúng bằng chiều dài dây. âu 5: Khi nói ề một ật dao động điều hoà, hát biểu nào au đây ai? A. ơ năng của ật biến thiên tuần hoàn theo thời gian. B. Động năng của ật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.. Vận tốc của ật biến thiên điều hoà theo thời gian. D. ực kéo ề tác dụng lên ật biến thiên điều hoà theo thời gian. âu 6: họn câu ai. Trong đoạn mạch xoay chiều R,, mắc nối tiế. Khi hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra thì A. U = U = B. Z = Z. ông uất tiêu thụ trong mạch lớn nhất D. U = UR âu 7: họn câu trả lời đúng. Trong đoạn mạch xoay chiều gồm R,, mắc nối tiế. Nếu tăng tần ố của điện á xoay chiều đặt ào hai đầu đoạn mạch thì A. tổng trở đoạn mạch thay đổi B. cảm kháng giảm. dung kháng tăng D. điện trở tăng âu 8: Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợ A, B có hương trình dao động là ua = o1 c t(cm). Vận tốc truyền óng là m/. Phương trình óng tại M cách A, B một khoảng lần lượt d 1 = 15cm; d = cm là Ê 7 Ê 7 A. u = o c coá1 t- ( cm) B. u = iná1 t- ( cm) 1 Ë 1 Ë 1 Ê 7 Ê 7. u = o c iná1 t+ ( cm) D. u = o c iná1 t- ( cm) 1 Ë 1 1 Ë 1 Trang 1/5 - Mã đề thi 85

17 âu 9: Trong thí nghiệm giao thoa óng trên mặt nước, hai nguồn kết hợ A, B dao động ới tần ố Hz, tại một điểm M cách A à B lần lượt là 16cm à cm, óng có biên độ cực đại, giữa M à đường trung trực của AB có dãy cực đại khác. Tốc độ truyền óng trên mặt nước là bao nhiêu? A. = cm/ B. = 5, cm/. = 6,7 cm/ D. = cm/ âu 1: Một ợi dây mảnh AB dài l ( m), đầu B cố định à đầu A dao động ới hương trình dao động là * u = o c t(cm). Vận tốc truyền óng trên dây 5m/. Với kœ N, điều kiện ề chiều dài của dây AB để xảy ra hiện tượng óng dừng là Ê 1 Ê 1 A. l =,5k B. l =,5Ák +. l = 1,5k D. l = 1,5Ák + Ë Ë âu 11: ho một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R à tụ điện có điện dung mắc nối tiế. Hiệu điện thế đặt ào hai đầu mạch là u = 1 co(1 t)( V), bỏ qua điện trở dây nối. Biết cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là ( A ) à lệch ha o ới hiệu điện thế hai đầu mạch. Giá trị của R à là A. R = ( W ) à = F B. R = 5 ( W ) à = F. R = ( W ) à = F D. R = 5 ( W ) à = F 5 5 âu 1: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiế ới một tụ điện. Biết hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mạch là 1V, ở hai đầu điện trở là 6V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là A. V B. 8V. 6V D. 16V âu 1: Một ật dao động điều hoà, có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 1cm. Biên độ dao động của ật là A. cm B. 6cm. cm D. 1cm âu 1: Trong mạch điện xoay chiều gồm R,, mắc nối tiế. ho Z, Z à U không đổi. Thay đổi R cho đến khi R= R thì công uất tiêu thụ của mạch đạt giá trị lớn nhất. hỉ ra hệ thức liên lạc đúng. A. R = Z - Z B. Z = Z. R = Z + Z D. Z = R âu 15: Một ật treo ào lò xo làm nó dãn ra cm, khi cân bằng theo hương thẳng đứng. ho g = ª 1( m/ ). Biết lực đàn hồi cực đại, lực đàn hồi cực tiểu lần lượt là 1N à 6N. hiều dài tự nhiên của lò xo cm. hiều dài cực đại à cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động là A. 5cm à cm B. cm à cm. 5cm à cm D. 6cm à cm âu 16: Một ật dao động điều hoà ới biên độ cm, tần ố Hz. họn gốc thời gian là lúc ật có li độ ( cm ), chuyển động ngược chiều ới chiều dương đã chọn. Phương trình dao động của ật là Ê 5 A. x= iná t+ ( cm) Ê. x= coá t+ ( cm) B. x= coá t + ( cm) D. x= coá t + ( cm) âu 17: Một ật dao động điều hoà theo hương trình x = 1co( t+ )( cm). Gốc thời gian được chọn ào lúc A. ật ở ị trí biên âm. B. ật qua ị trí cân bằng theo chiều âm.. ật qua ị trí cân bằng theo chiều dương. D. ật ở ị trí biên dương. âu 18: Đoạn mạh R mắc nối tiế, mắc ào hiệu điện thế u = Uc o w t(v). Điều kiện để có cộng hưởng trong mạch là A. w = 1 B. R =. w = 1 D. = Rw âu 19: Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn kết hợ A, B cách nhau 1cm có hương trình dao động ua = 5o c t(cm). Vận tốc truyền óng trên mặt chất lỏng là 1m/. Phương trình dao động tổng hợ tại điểm M trên mặt nước là trung điểm của AB là Trang /5 - Mã đề thi 85

18 A. u = 5o( c t+ )(cm) B. u = 1co(t- )(cm). u = 5o( c t- )(cm) D. u = 1co(t+ )(cm) âu : Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo hương thẳng đứng ới tần ố 5Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ óng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N cách nhau 9cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động cùng ha ới nhau. Biết rằng ận tốc truyền óng thay đổi trong khoảng từ 7cm/ đến 8cm/. Vận tốc truyền óng trên mặt nước là A. 7cm/. B. 8cm/. 75cm/ D. 7cm/ âu 1: Một ật dao động điều hòa ới chu kì T. họn gốc thời gian là lúc ật qua ị trí cân bằng, ận tốc của ật bằng lần đầu tiên ở thời điểm A. T. B. 8 T.. 6 T. D. T. âu : ho đoạn mạch xoay chiều R, mắc nối tiế, biết: R = 1W, U = 1,5UR, tần ố của dòng điện xoay chiều f = 5Hz. Tổng trở của mạch à điện dung của tụ có giá trị là A. Z = 11 W ; = F B. Z = 11 W ; = F Z = 11 W ; = F D. Z = 5 1 W ; = F 15 âu : ho đoạn mạch R,, mắc nối tiế thì dòng điện trong mạch nhanh ha hay chậm ha o ới điện á của đoạn mạch hụ thuộc ào A. R,, à ω B. à. R à D., à ω âu : Một con lắc lò xo ới lò xo có độ cứng k = 5( N / m) thực hiện dao động điều hòa ới hương trình x= coá t- ( cm). Động năng của quả nặng tại ị trí ật có li độ x =+ ( cm) có giá trị là A., J B. 6 J.,6 J D. J âu 5: Hai điểm ở cách một nguồn âm những khoảng 6,1m à 6,5m. Tần ố âm là 68Hz, ận tốc truyền âm trong không khí là m/. Độ lệch ha của óng âm tại hai điểm trên là A. B.. 16 D. âu 6: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động ới biên độ cm, chu kỳ,5. Khối lượng của quả nặng bằng g. ấy = 1, cho g = 1m/. Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng ào quả nặng là A. 56N B. 656N. 6,56N D.,56N âu 7: Dòng điện xoay chiều có biểu thức i = o1 c t(a), trong 1 giây dòng điện đổi chiều A. 6 lần B. 1 lần. 1 lần D. lần âu 8: Thực hiện thí nghiệm giao thoa trên mặt nước: A, B là hai nguồn kết hợ có hương trình lần lượt là ua = acowt thì ha ban đầu của óng tổng hợ tại M( ới MA= d1; MB= d) là d1- d f ( d1 - d) ( d 1 + d) A. - B.. - D. ( d + 1 d) f l l âu 9: Hiệu điện thế à cường độ dòng điện trong mạch chỉ có tụ điện có dạng co( u = U ) wt+ à i= I co( wt+ a). I à a có giá trị nào au đây? U A. I = U w; a = rad B. I = ; a = rad w U. I = U w; a =- rad D. I = ; a =- rad w âu : Dây AB căng nằm ngang dài m, hai đầu A à B cố định, tạo một óng dừng trên dây ới tần ố 5 Hz, trên đoạn AB thấy có 5 nút óng. Vận tốc truyền óng trên dây là A. 1,5 cm/ B. 1 m/. 5 m/ D. 5 cm/ Trang /5 - Mã đề thi 85

19 âu 1: Một ật dao động điều hoà có hương trình dao động x= 5coÁ t+ ( cm, ). ấy = 1. Gia tốc của ật khi có li độ x = ( cm) là cm m m cm A. - 6( ) B. - 1( ). - 1,( ) D. - 1( ) âu : ó hai con lắc đơn mà chiều dai của chúng hơn kém nhau cm. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ nhất được dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 6 dao động. hiều dài của mỗi con lắc là A. 7cm à 9cm B. 7cm à 5 cm. 1cm à 9cm D. 1cm à 5cm B/ PHẦN RIÊNG (8 câu) Thí inh chỉ chọn một trong hai hần riêng thích hợ dưới đây (Phần I hoặc hần II) I/ Phần theo chương trình chuẩn (8 câu, từ câu đến câu ) âu : Một bánh xe bắt đầu quay nhanh dần đều, au 1 nó đạt tốc độ góc rad/. Góc mà bánh xe quay được trong giây thứ 1 là A. 1( rad ) B. 19( rad ). 81( rad ) D. 16( rad ) âu : Một ôtô chuyển động ới ận tốc S = 15 m/ bấm hồi còi dài à đi ngược chiều xe máy. Tỷ ố tần ố nhỏ nhất à lớn nhất của tiếng còi hát ra từ ôtô mà người đi xe máy nghe được là 9/1. Biết ận tốc truyền âm trong không khí là ( m/ ). Tìm ận tốc xe máy. A. m/ B. 16 m/. 5,8 m/ D.,9 m/ âu 5: Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu ô tuyến điện gồm cuộn dây có độ tự cảm không đổi à một tụ điện có điện dung thay đổi được. Biểu thức nào au đây là biểu thức điện dung của tụ điện để mạch có thể thu được óng ô tuyến có tần ố f? 1 A. = f B. 1 = f. 1 = f D. 1 = f âu 6: hu kỳ dao động điện từ tự do trong mạch dao động được xác định bởi hệ thức nào au đây? A. T = B. T =. T = D. T = âu 7: Phát biểu nào au đây là không đúng ới chuyển động quay đều của ật rắn quanh một trục một trục cố định? A. Gia tốc góc của ật bằng. B. Phương trình chuyển động là một hàm bậc nhất đối ới thời gian.. Trong những khoảng thời gian bằng nhau, ật quay được những góc bằng nhau. D. Tốc độ góc là hàm bậc nhất đối ới thời gian. âu 8: Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung,15m F à một cuộn cảm có độ tự cảm 5m H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Điện á cực đại giữa hai bản tụ điện là (V). ường độ dòng điện cực đại trong mạch là A. 7,5 ( A ) B. 7,5 ( ma ).,15( A ) D. 15( ma ) âu 9: Tính ận tốc dài của một điểm trên mặt đất tại Hà Nội, biết rằng ĩ độ của Hà Nội là a = 1 à bán kính Trái Đất là R= 6km A. 6( m/ ) B.,5( m/ ). ( m/ ) D.,( m/ ) âu : Mạch dao động của một máy thu ô tuyến điện gồm cuộn cảm = 1mH à tụ xoay x. Tìm giá trị x để mạch thu được óng ô tuyến có bước óng ngắn l = 75m. A.,5 F B. 1,58 F. 9,16 F D.,58F II/ Theo chương trình nâng cao (8 câu, từ câu 1 đến câu 8) âu 1: Vật dao động điều hòa ới chu kỳ T = ( ). Thời gian ngắn nhất kể từ khi động năng ật đạt cực đại đến khi động năng bằng thế năng là Trang /5 - Mã đề thi 85

20 A. 1() B. 1 (). 1 () D. 8 1 () t x âu : Một óng ngang có hương trình óng là u = 8o c ( - )( mm), trong đó x tính bằng cm, t,1 5 tính bằng. hu kì dao động của óng là A. 8 B D.,1 âu : Khi ật dao động điều hòa từ biên ề ị trí cân bằng thì A. ận tốc đổi chiều B. ận tốc ngược chiều gia tốc. ận tốc cùng chiều gia tốc D. lực tác dụng lên ật ngược chiều gia tốc âu : Một người quan át một chiếc hao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 5 lần liên tiế trong khoảng thời gian ( ) à đo được khoảng cách giữa hai đỉnh óng lân cận là 5( cm ). Tốc độ truyền óng trên mặt biển là A. 1,5 (m/) B.,1 (m/).,15 (m/) D. 1 (m/) âu 5: Vật dao động điều hòa trên trục Ox ới m ax = 1( m/ ), amax = 1( m/ ). Gốc thời gian khi ật qua ị trí x=5(cm), theo chiều dương. Phương trình dao động của ật là A. x = 1co(1t- )( cm) B. x = 1in(1t+ )( cm) 6. x = 1co(1t+ )( cm) D. x = 1co(1t- )( cm) - 1 âu 6: Đặt ào hai đầu tụ điện = (F) một điện á xoay chiều u = 11co(1 t- )( V). ường độ dòng điện cực đại qua tụ điện có giá trị A. 1A B. 1,A.,A D. 1,1A âu 7: Đặt ào hai đầu một tụ điện một điện á xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi à tần ố 5Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 1A thì tần ố của dòng điện hải bằng A. 5 Hz B. 6 Hz. 1Hz D. 5 Hz âu 8: Đặt ào hai đầu đọạn mạch chỉ có một hần tử một điện á xoay chiều u= U o( c wt- )( V) 6 thì dòng điện trong mạch là i= I o( c wt- )( A). Phần tử đó là A. cuộn dây thuần cảm B. điện trở thuần. cuộn dây có điện trở thuần D. tụ điện HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 85

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn vật lý trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng - Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn vật lý trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng - Lần 1 BỘ GD & ĐT TỈNH HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 1 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời

Chi tiết hơn

ĐỀ THI THỬ LẦN 2 CHUYÊN VINH – MÔN VẬT LÝ

ĐỀ THI THỬ LẦN 2 CHUYÊN VINH – MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN (Đề thi có 4 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 - LẦN Bài thi: Khoa học Tự nhiên, Môn: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 5 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT Quảng Xương - Thanh Hóa - Lần 2 - Năm 2018 Câu 1: Khi kích thích cho con l

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT Quảng Xương - Thanh Hóa - Lần 2 - Năm 2018 Câu 1: Khi kích thích cho con l Đề thi thử THPT Quảng Xương - Thanh Hóa - Lần - Năm 08 Câu : Khi kích thích cho con lắc lò xo dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu? A. Biên độ dao động. B. Tần

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1-C 2-B 3-A 4-D 5-B 6-A 7-A 8-B 9-C 10-C 11-A 12-A 13-C 14-B 15-A 16-C 17-C 18-A 19

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1-C 2-B 3-A 4-D 5-B 6-A 7-A 8-B 9-C 10-C 11-A 12-A 13-C 14-B 15-A 16-C 17-C 18-A 19 Đáp án - -B 3-A 4-D 5-B 6-A 7-A 8-B 9- - -A -A 3-4-B 5-A 6-7- 8-A 9-A -B -B - 3-A 4-D 5-6-B 7-A 8-B 9-B 3-B 3-B 3-D 33-B 34-B 35-B 36-B 37-B 38-A 39-A 4-B LỜI GIẢI HI TIẾT âu : Đáp án Phương pháp: Phương

Chi tiết hơn

ĐỀ THI SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA NĂM 2019 LẦN Vật lí 12 Câu 1: Phản ứng hạt nhân nào sau đây là quá trình phóng xạ? A. C. n U Ba Kr 3 n B. 3 H 2 H 4

ĐỀ THI SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA NĂM 2019 LẦN Vật lí 12 Câu 1: Phản ứng hạt nhân nào sau đây là quá trình phóng xạ? A. C. n U Ba Kr 3 n B. 3 H 2 H 4 ĐỀ THI SỞ GIÁO DỤ THANH HÓA NĂM 019 LẦN 1 00 âu 1: Phản ứng hạt nhân nào sau đây là quá trình phóng xạ? A.. n U Ba Kr 3 n B. 3 H H He 1 n 35 1 89 1 0 9 56 36 0 n U Xe Sr n D. 35 139 95 1 0 9 5 38 0 1 0

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MIH GIẢI CHI TIẾT ĐỀ LUYỆ THI THPT QUỐC GIA Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5 phút Câu 1: Giới hạn quang điện của Cs là 66. Công thoát của Cs bằng A.,7 ev. B.,1 ev. C. 1,5 ev. D.

Chi tiết hơn

Đề minh họa THPT Quốc Gia 2019 môn vật lý Sở Giáo dục và Đào tạo - Bình Dương

Đề minh họa THPT Quốc Gia 2019 môn vật lý Sở Giáo dục và Đào tạo - Bình Dương BỘ GD & ĐT TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ MINH HỌA THPT QUỐC GIA NĂM 019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Thi thử THPTQG Môn Vật lí - Đề số 1 Câu 1: Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Thi thử THPTQG Môn Vật lí - Đề số 1 Câu 1: Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số Thi thử THPTQG 2018 - Môn Vật lí - Đề số 1 Câu 1: Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số 450 Hz, tai của một người chỉ nghe được âm có tần số cao nhất là 19000 Hz. Tần số lớn nhất nhạc cụ này phát ra

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Thái Nguyên - lần 2 Câu 1: Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Thái Nguyên - lần 2 Câu 1: Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên Đề thi thử THPT QG THPT huyên Thái Nguyên - lần âu : Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình u u 4cos( πt) mm.. oi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng v=5cm/s.

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO SỞ GD&ĐT NINH BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 9 phút; (5 câu trắc nghiệm trong 6 trang) Mã đề thi 1 Họ, tên thí sinh: SBD: Cho g = 1m/s, π = 1, h=

Chi tiết hơn

Like page: để cập nhật đáp án chi tiết! ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ ÔN THI THPT QG MÔN VẬT LÝ Thời gian làm

Like page:   để cập nhật đáp án chi tiết! ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ ÔN THI THPT QG MÔN VẬT LÝ Thời gian làm ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ ÔN THI THPT QG MÔN VẬT Ý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng A. biên độ. B. cường độ âm. C. mức cường độ âm. D. tần số. Chọn đáp án D. Câu : Khi nói

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 009 Môn: VẬT LÍ; Khối: A Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:...

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 009 Môn: VẬT LÍ; Khối: A Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:...

Chi tiết hơn

ĐỀ THI THỬ SỐ 10 Câu 1: Theo định luật khúc xạ thì A. tia khúc xạ và tia tới nằm trong cùng một mặt phẳng. B. góc khúc xạ có thể bằng góc tới. C. góc

ĐỀ THI THỬ SỐ 10 Câu 1: Theo định luật khúc xạ thì A. tia khúc xạ và tia tới nằm trong cùng một mặt phẳng. B. góc khúc xạ có thể bằng góc tới. C. góc ĐỀ THI THỬ SỐ 10 Câu 1: Theo định luật khúc xạ thì A. tia khúc xạ và tia tới nằm trong cùng một mặt phẳng. B. góc khúc xạ có thể bằng góc tới. C. góc tới tăng bao nhiêu lần thì góc khúc xạ tăng bấy nhiêu

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

Câu 1: Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của:

Câu 1: Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của: SỞ GIÁO DỤ VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ ĐỀ HÍNH THỨ (Đề thi có trang) KỲ THI THỬ TRUNG HỌ PHỔ THÔNG QUỐ GIA LẦN II NĂM 08 Bài thi: KHOA HỌ TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian

Chi tiết hơn

Microsoft Word - de thi thu vl _16_.doc

Microsoft Word - de thi thu vl _16_.doc Bộ Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Tiên Hưng ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 0 Môn thi: VẬT LÝ Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề thi 46 Câu : Một con lắc đơn có chiều dài l =

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU Đề ồm có 4 tran ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN I NĂM 07 MÔN : VẬT LÝ Thời ian àm bài: 50 phút (40 câu trắc nhiệm) Mã đề thi Cho biết: hằn số Păn h=6,650-4 Js; độ ớn điện tích

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu 1: Trong máy quang phổ lăng kính,

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu 1: Trong máy quang phổ lăng kính, Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu : Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng A. tăng cường độ chùm sáng B. tán sắc ánh sáng C. nhiễu xạ ánh sáng D. giao thoa ánh sáng

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HOẰNG HOÁ 2 (Đề thi có 04 trang) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I KHỐI 12, NĂM HỌC Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5

SỞ GD & ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HOẰNG HOÁ 2 (Đề thi có 04 trang) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I KHỐI 12, NĂM HỌC Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5 SỞ GD & ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HOẰNG HOÁ (Đề thi có 4 trang) ĐỀ KỂM TRA HỌC KÌ KHỐ 1, NĂM HỌC 17-18 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5 phút. Mã đề: 58 Họ và tên Học sinh: SBD.. Câu 1. Một chất điểm

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ D. không thể nhỏ hơn dung kháng Z C. Câu 61: Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thế xoay chiều không

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ D. không thể nhỏ hơn dung kháng Z C. Câu 61: Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thế xoay chiều không D không thể nhỏ hơn dung kháng Z C Câu 6: Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thế xoay chiều không đổi U AC một hiệu điện thế U DC Để dòng điện xoay chiều có thể qua điện trở và chặn không cho

Chi tiết hơn

ÔN TẬP VẬT LÝ 12 CHƯƠNG SÓNG CƠ CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG CƠ 1. Bước sóng: = vt = v/f. x 2. PTsóng x Tại điểm O: u O = Acos( t + ) O M Chọn gốc tọa

ÔN TẬP VẬT LÝ 12 CHƯƠNG SÓNG CƠ CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG CƠ 1. Bước sóng: = vt = v/f. x 2. PTsóng x Tại điểm O: u O = Acos( t + ) O M Chọn gốc tọa ÔN TẬP VẬT LÝ 12 CHƯƠNG SÓNG CƠ CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG CƠ 1. Bước sóng: = vt = v/f. x 2. PTsóng x Tại điểm O: u O = Acos(t + ) O M Chọn gốc tọa độ tại O, chiều dương là chiều truyền sóng Tại điểm

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1.D 2.C 3.A 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.B 10.A 11.A 12.D 13.D 14.C 15.C 16.B 17.A 18.A 19

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1.D 2.C 3.A 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.B 10.A 11.A 12.D 13.D 14.C 15.C 16.B 17.A 18.A 19 Đáp án.d.c.a 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.B 0.A.A.D.D 4.C 5.C 6.B 7.A 8.A 9.A 0.C.B.C.D 4.B 5.C 6.B 7.B 8.C 9.C 0.C.B.D.D 4.A 5.B 6.A 7.C 8.D 9.D 40.A Nếu A và B nằm ở hai bên (về hai phía) của điện tích gây

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Đại cương về dao động điều hòa Câu 1: Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở về trạ

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Đại cương về dao động điều hòa Câu 1: Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở về trạ TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Đại cương về dao động điều hòa Câu 1: Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở về trạng thái ban đầu gọi là gì? A. Tần số dao động B. Pha

Chi tiết hơn

I

I CHƯƠNG. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀ DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ.. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Câu (CĐ 007): Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C mắc nối tiếp. Kí hiệu

Chi tiết hơn

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 2/03/2016 02/04/2016 HEXAGON 0.1 Đề thi cho khối lớp 5/ Question Paper for Grade 5 1. Biết rằng số tự nhiên N chia hết cho

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút Mã đề thi 6 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu : Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = - + 9 là:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Dang lan chuong 7 11

Microsoft Word - Dang lan chuong 7 11 CHƯƠNG 4: TỪ TRƯỜNG Câu 1: Tính chất cơ bản của từ trường là gây ra A. lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó. B. lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó. C. lực đàn hồi tác dụng lên

Chi tiết hơn

2 CÔNG BÁO/Số /Ngày PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Thông tư số 36/2016/TT-BGTVT ngày 24 tháng 11 năm 2016

2 CÔNG BÁO/Số /Ngày PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Thông tư số 36/2016/TT-BGTVT ngày 24 tháng 11 năm 2016 2 CÔNG BÁO/Số 1275 + 1276/Ngày 28-12-2016 PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Thông tư số 36/2016/TT-BGTVT ngày 24 tháng 11 năm 2016 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm giám

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ SỞ GD&Đ QẢNG BÌNH ĐỀ HI CHÍNH HỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ HI HỬ HP QỐC GIA NĂM 09 Bài thi: KHOA HỌC Ự NHIÊN Môn thi thành phần: VẬ Í hời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề HƯỚNG DẪN GIẢI

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ CÁC LỰC CƠ HỌC A. PHẦN LÍ THUYẾT 1. Phát biểu và viết biểu thức của định luật vạn vật hấp dẫn Hướng dẫn * Phát

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ CÁC LỰC CƠ HỌC A. PHẦN LÍ THUYẾT 1. Phát biểu và viết biểu thức của định luật vạn vật hấp dẫn Hướng dẫn * Phát CÁC LỰC CƠ HỌC A. PHẦN LÍ THUYẾT 1. Phát biểu và viết biểu thức của định luật vạn vật hấp dẫn * Phát biểu: Lực hấp dẫn giữa hai vật (coi như chất điể) bất kì tỉ lệ thuận với tích của hai khối lượng của

Chi tiết hơn

Câu 1: Một vật dao động điều hòa có chu kỳ 2 s, biên độ 10 cm

Câu 1: Một vật dao động điều hòa có chu kỳ 2 s, biên độ 10 cm HỬ SỨC RƯỚC KÌ HI HPQG 018 Đề Cơ bản 10 hời gian làm bài : 50 phú hầy Đặng Việ Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI IẾ CÁC BÀI ẬP chỉ có ại websie MOON.VN Câu 1: Khi nghiên cứu

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 148 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 148 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 48 (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 89 Câu Cho f (x) dx = 3, 3 f (x) dx =, 3

Chi tiết hơn

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ 11)

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ 11) TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ ) CHƯƠNG 4 TỪ TRƯỜNG TỪ TRƯỜNG - TƯƠNG TÁC TỪ A- NAM CHÂM VĨNH CỬU + Thanh (kim ) nam châm nào cũng có hai cực từ. Cực nam (S) và cực bắc (N). Khi để tự do cực luôn chỉ

Chi tiết hơn

04_Ly thuyet co ban ve Giao thoa song_TL BaiGiang

04_Ly thuyet co ban ve Giao thoa song_TL BaiGiang Tài liệu bài giảng (Pro S.A.T 04. LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ GIAO THOA SÓNG Thầy Đặng Việt Hùng VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website OON.VN. Định nghĩa giao thoa sóng - Giao thoa

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 10 (Đề thi có 5 trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi Câu 1 Với giá trị nào của m thì đồ thị

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2 SỞ GD & ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm ài: 5 phút, không

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KÌ I NĂM HỌC 04 05 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Chủ đề Cấp độ. Ôn tập, bổ túc về số tự nhiên. Số câu hỏi Số điểm. Số nguyên. Số câu hỏi Số điểm 3. Đoạn thẳng. Số câu hỏi Số điểm

Chi tiết hơn

BẢN CHẤT CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI 1) Mở đầu BẢN CHẤT CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI Vũ Huy Toàn Công ty cổ phần CONINCO-MI 4 Tôn Thất Tùng, Hà Nội.

BẢN CHẤT CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI 1) Mở đầu BẢN CHẤT CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI Vũ Huy Toàn Công ty cổ phần CONINCO-MI 4 Tôn Thất Tùng, Hà Nội. 1) Mở đầu Vũ Huy Toàn Công ty cổ phần CONINCO-MI 4 Tôn Thất Tùng, Hà Nội. Email: vuhuytoan@conincomi.vn Kim loại là một dạng chất rắn và cũng giống như nhiều dạng chất rắn khác, nó có cấu trúc mạng tinh

Chi tiết hơn

HUS School for Gifted Students, Entrance Exams HEXAGON inspiring minds always HANOI-AMSTERDAM MATHEMATICS EXAM PAPERS (EN

HUS School for Gifted Students, Entrance Exams   HEXAGON inspiring minds always HANOI-AMSTERDAM MATHEMATICS EXAM PAPERS (EN HEXAGON inspiring minds always HANOI-AMSTERDAM MATHEMATICS EXAM PAPERS 1999-2010 (ENTRY LEVEL: GRADE 6) Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 trường Hà Nội - Amsterdam thường diễn ra vào tháng 6 hằng năm, và trung

Chi tiết hơn

- 1 - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Công trình ñược hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI VĂN VĨ Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN ĐỨC

- 1 - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Công trình ñược hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI VĂN VĨ Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN ĐỨC - - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - - Công tình ñược hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI VĂN VĨ Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN ĐỨC THÀNH NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ CẢM

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1 D 2 B 3 D 4 A 5 B 6 A 7 D 8 B 9 D 10 A 11 C 12 D 13 A 14 B 15 A 16 D 17 D 18 B 19

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1 D 2 B 3 D 4 A 5 B 6 A 7 D 8 B 9 D 10 A 11 C 12 D 13 A 14 B 15 A 16 D 17 D 18 B 19 Đáp án D B 3 D 4 A 5 B 6 A 7 D 8 B 9 D 0 A C D 3 A 4 B 5 A 6 D 7 D 8 B 9 D 0 C A B 3 D 4 A 5 B 6 C 7 A 8 C 9 C 30 D 3 B 3 D 33 A 34 A 35 D 36 D 37 B 38 A 39 B 40 C ĐÁP ÁN CHI IẾ Câu : Dòng điện cảm ứng

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1-B 2-A 3-C 4-C 5-C 6-A 7-B 8-C 9-C 10-C 11-D 12-B 13-D 14-D 15-A 16-C 17-D 18-B 19

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1-B 2-A 3-C 4-C 5-C 6-A 7-B 8-C 9-C 10-C 11-D 12-B 13-D 14-D 15-A 16-C 17-D 18-B 19 Đáp án -B -A 3-4- 5-6-A 7-B 8-9- 0- -D -B 3-D 4-D 5-A 6-7-D 8-B 9-D 0-D -B - 3-4-D 5-A 6-D 7-A 8-A 9-A 30-3-D 3-D 33-B 34-B 35-A 36-B 37-B 38-39-D 40-D âu : Đáp án B ỜI GIẢI HI TIẾT Dao động duy trì có

Chi tiết hơn

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN Bởi: Nguyễn Tuấn Hùng KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI Định nghĩa Máy điện

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN Bởi: Nguyễn Tuấn Hùng KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI Định nghĩa Máy điện KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN Bởi: Nguyễn Tuấn Hùng ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI Định nghĩa Máy điện là thiết bị điện từ, nguyên lý làm việc dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ. Máy điện dùng để biến đổi dạng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 30 de toan lop 6.doc

Microsoft Word - 30 de toan lop 6.doc Đề số Thời gian làm bài 0 phút 3 a a Câu : ( điểm) Cho biểu thức A = 3 a a a a, Rút gọn biểu thức b, Chứng minh rằng nếu a là số nguyên thì giá trị của biểu thức tìm được của câu a, là một phân số tối

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 13 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 13 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo danh:.........................................

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ CHỦ ĐỀ 1: HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH SÓNG Phương pháp giải 1) Phương trình s

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ CHỦ ĐỀ 1: HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH SÓNG Phương pháp giải 1) Phương trình s CHỦ ĐỀ : HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH SÓNG Phương pháp giải ) Phương trình sóng Giả sử sóng truyền từ điểm đến điểm N cách nhau một khoảng d trên cùng một phương truyền sóng.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Toàn.doc

Microsoft Word - Toàn.doc CHUYÊN ĐỀ HÂN DẠNG, GIẢI ÀI TẬ VỀ ĐÒN ẨY CH HỌC SINH KHÁ GIỎI / CƠ SỞ XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ I/Nội ung trong chương trình hiện hành: Áp ụng các ạng bài toán cơ bản về đòn bẩy thuộc phần cơ cho học sinh trong

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 1 TÂM ĐIỂM CỦA THIỀN ĐỊNH Tương truyền rằng ngay sau khi rời gốc bồ đề, ra đi lúc mới vừa thành Phật, Ðức thế tôn đã gặp trên đường một du sĩ ngoại giáo. Bị cuốn hút bởi phong thái siêu phàm cùng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Chuong 3. cac may lam nho.doc

Microsoft Word - Chuong 3. cac may lam nho.doc CHƯƠNG 3 CÁC THIẾT BỊ LÀM NHỎ 3.1. Máy nghiền: 3.1.1. Khái niệm : Trong công nghiệp sản xuất lương thực thực phẩm thường gặp quá trình nghiền nhỏ vật liệu từ các cục to, các hạt thành dạng bột thô, vừa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Template

Microsoft Word - Template BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ. BÀI TOÁN TỐI ƯU Câu 1. Câu. Câu. Câu 4. Câu 5. Câu 6. Câu 7. Câu 8. Công suất P (đơn vị W ) của một mạch điện được cung cấp bởi một nguồn pin 1V được cho bởi công thức P 1I,5I

Chi tiết hơn

Phong thủy thực dụng

Phong thủy thực dụng Stephanie Roberts PHONG THỦY THỰC DỤNG Bản quyền tiếng Việt Công ty Sách Alpha NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG XÃ HỘI Dự án 1.000.000 ebook cho thiết bị di động Phát hành ebook: http://www.taisachhay.com Tạo ebook:

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NỘI DUNG KTTT H

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NỘI DUNG KTTT H SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NỘI DUNG KTTT HKII NĂM HỌC 2015 2016 KHỐI 6 STT Môn Thời gian Nội

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM o Câu 1: Góc có số đo 108 đổi ra radian là A. 3. B.. C. 3. D Lời giải Chọn A. n.

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM o Câu 1: Góc có số đo 108 đổi ra radian là A. 3. B.. C. 3. D Lời giải Chọn A. n. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Góc có số đ 8 đổi ra radian là A B C D Chọn A n Cách 1: áp dụng công thức đổi độ ra rad Cách : tương ứng 8 tương ứng 18 tương ứng 70 tương ứng Câu : Biết một số đ của góc Ox,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TUYEN TAP DE THI CO DAP AN TOAN 6.doc

Microsoft Word - TUYEN TAP DE THI CO DAP AN TOAN 6.doc Hoàng Hà - Đinh Thị Hoài Thương 60 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6 (Có đáp án) ĐỀ SỐ Thời gian làm bài 0 phút a a Câu : ( điểm) Cho biểu thức A a a a a, Rút gọn biểu thức b, Chứng minh rằng nếu a là

Chi tiết hơn

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ 9 (Thời gian 45 phút)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ 9 (Thời gian 45 phút) Thời gian làm bài. 45 phút MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA NỘI DUNG KIẾN THỨC Dòng điện xoay chiều Truyền tải điện năng đi xa - Máy biến thế Thấu kính hội tụ - Thấu kính phân kỳ NHẬN BIẾT MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THÔNG HIỂU

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Vietnam National University of Agriculture CHƢƠNG 8: TRẠNG THÁI LỎNG. BIẾN ĐỔI PHA 1. Cấu trúc chất lỏng 2. Áp suất phân tử 3. Thế năng mặt ngoài. Lực căng mặt ngoài 4. Dạng

Chi tiết hơn

Câu 11: Cho sóng cơ ổn định, truyền trên một sợi dây rất dài từ một đầu dây

Câu 11: Cho sóng cơ ổn định, truyền trên một sợi dây rất dài từ một đầu dây BÀ TẬP ÊN QAN ĐẾN GÁ TỊ TỨ THỜ ỦA ĐỆN ÁP VÀ DÒNG ĐỆN TONG MẠH ĐỆN XOAY HỀ VÀ DAO ĐỘNG ĐỆN TỪ. A.VẤN ĐỀ: Trong các đề th ĐH và Đ thường cho dạng trắc nghệm xác định các gá trị tức thờ của đện áp hoặc dòng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tom tat in nop.DOC

Microsoft Word - Tom tat in nop.DOC BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VĂN CUNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CƠ CẤU DẪN ĐỘNG VẠN NĂNG ĐIỀU KHIỂN HỘP SỐ CƠ KHÍ THÔNG QUA BỘ TRUYỀN VI SAI BÁNH RĂNG Chuyên ngành: Kỹ thuật Ô tô Máy kéo Mã số:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN

Microsoft Word - TCVN Lời nói đầu TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9361:2012 CÔNG TÁC NỀN MÓNG - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Foundation works - Check and acceptance TCVN 9361:2012 được chuyển đổi từ TCXD 79:1980 theo quy định tại khoản

Chi tiết hơn

Thuyết minh về Phố Cổ Hội An

Thuyết minh về Phố Cổ Hội An Thuyết minh về Phố Cổ Hội An Author : elisa Thuyết minh về Phố Cổ Hội An - Bài số 1 Hội An - địa danh đã gắn liền với quá khứ nổi bật về sự giao lưu của nhiều nền văn hóa: Việt, Nhật, Hoa; một đô thị gắn

Chi tiết hơn

Cảm nghĩ của em về người cha thân yêu

Cảm nghĩ của em về người cha thân yêu Cảm nghĩ của em về người cha thân yêu Author : vanmau Cảm nghĩ của em về người cha thân yêu Bài làm 1 Đối với bản thân mỗi người, mẹ luôn là người vô cùng quan trọng. Mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra chúng

Chi tiết hơn

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 4

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 4 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 Chuyên đề 1 Tìm thành phần chưa biết của phép tính Bài 1: Tìm x x + 678 = 2813 4529 + x = 7685 x - 358 = 4768 2495 - x = 698 x x 23 = 3082 36 x x = 27612 x : 42

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1 SỞ GD & ĐT TỈNH NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐH VINH (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm bài: 5 phút, hông ể thời gian phát

Chi tiết hơn

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC Môn: TOÁN Ghi chú: Học s

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC Môn: TOÁN Ghi chú: Học s Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC - Môn: TOÁN Ghi chú: Học sinh sử dụng các bài tập trong cuốn Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp phổ thông và các bài tập

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - CHUY\312N \320? 4 - T? TRU?NG)

(Microsoft Word - CHUY\312N \320? 4 - T? TRU?NG) 22 A- TÓM TẮT KẾ THỨC. TỪ TRƯỜG CỦA DÒG ĐỆ CHẠY TROG CÁC LOẠ DÂY DẪ CÓ HÌH DẠG ĐẶC ỆT / Các định nghĩa 1 - Từ trường : - Đ/: Từ trường là một dạng ật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện cụ thể là

Chi tiết hơn

1

1 1 {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]} Tài liệu Dạy học Vật lí 6 đã được Hội đồng bộ môn Vật lí của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh thẩm định. Một số hình ảnh minh hoạ trong sách được sử dụng từ nguồn

Chi tiết hơn

Chương 11: Mômen động lượng Chủ đề trung tâm của chương này là mômen động lượng, là đại lượng đóng vai trò quan trọng trong động lực học chuyển động q

Chương 11: Mômen động lượng Chủ đề trung tâm của chương này là mômen động lượng, là đại lượng đóng vai trò quan trọng trong động lực học chuyển động q Chương 11: Mômen động lượng Chủ đề trung tâm của chương này là mômen động lượng, là đạ lượng đóng va trò quan trọng trong động lực học chuyển động quay. Tương tự như nguyên lý bảo toàn động lượng, ta cũng

Chi tiết hơn

KỸ THUẬT CƠ BẢN LÁI Ô TÔ

KỸ THUẬT CƠ BẢN LÁI Ô TÔ GIÁO TRÌNH : KỸ THUẬT LÁI XE CHƯƠNG 1: VỊ TRÍ, TÁC DỤNG CÁC BỘ PHẬN CHỦ YẾU TRONG BUỒNG LÁI XE ÔTÔ 1.1. TỔNG QUAN VỀ CÁC BỘ PHẬN CHỦ YẾU TRONG BUỒNG LÁI ÔTÔ Trong buồng lái ôtô có bố trí nhiều bộ phận

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TXD CẨM NANG XÂY NHÀ Dành cho người xây nhà 1 P a g e

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TXD CẨM NANG XÂY NHÀ Dành cho người xây nhà 1 P a g e CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TXD CẨM NANG XÂY NHÀ Dành cho người xây nhà 1 P a g e Mục lục PHẦN 1: XÂY NHÀ BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU... 4 1. Quy trình làm nhà... 4 2 P a g e Quy trình 6 bước tạo nên một ngôi nhà... 4 Bước

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 1 NĂM MÔN: SINH HỌC - LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề ĐỀ CHÍ

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 1 NĂM MÔN: SINH HỌC - LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề ĐỀ CHÍ SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 1 NĂM 2018-2019 MÔN: SINH HỌC - LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) Mã đề 401 Câu 81: Ở thực

Chi tiết hơn

NHỮNG HOẠT ĐỘNG

NHỮNG HOẠT ĐỘNG NHỮNG HOẠT ĐỘNG DẠY TRẺ TỰ KỶ Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính. Éric Schopler Margaret Lansing Leslie Waters I - BẮT CHƯỚC... 8 1 -

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph Chủ đề 1. HIỆN TƯỢNG QANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QAN ĐẾN CHYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương pháp giải 1) Chuyển động trong từ trường đều theo phương vuông góc Chùm hẹp các electron qung điện

Chi tiết hơn

Cảm nhận về bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận

Cảm nhận về bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận Cảm nhận về bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận Author : Hồng Thắm Cảm nhận về bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận - Bài làm 1 Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá được tác giả Huy Cận sáng tác ngày 4-10-1958,

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

Thuyết minh về truyện Kiều

Thuyết minh về truyện Kiều Thuyết minh về truyện Kiều Author : binhtn Thuyết minh về truyện Kiều - Bài số 1 Nguyễn Du là nhà thơ lớn của dân tộc ta trong thế kỷ XIX. Truyện Kiều của ông là đỉnh cao chói lọi và niềm tự hào lớn của

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

Tải truyện "Chiến" Chiếm Hữu | Chương 20 : Chương 20: Cuộc chiến thứ 20

Tải truyện Chiến Chiếm Hữu | Chương 20 : Chương 20: Cuộc chiến thứ 20 "Chiến" Chiếm Hữu Chương 20 : Chương 20: Cuộc chiến thứ 20 Tùy Nhạc nghe được âm thanh khôi phục vững vàng của cô, ngửa đầu nhíu mày: "Thanh tỉnh rồi sao?" Chiến Chiến không khỏi có chút chột dạ quay đầu

Chi tiết hơn

Trước khi sử dụng Hướng dẫn cơ bản Hướng dẫn chuyên sâu Thông tin cơ bản về máy ảnh Chế độ tự động / Chế độ bán tự động Chế độ chụp khác Chế độ P Chế

Trước khi sử dụng Hướng dẫn cơ bản Hướng dẫn chuyên sâu Thông tin cơ bản về máy ảnh Chế độ tự động / Chế độ bán tự động Chế độ chụp khác Chế độ P Chế Hướng dẫn sử dụng máy ảnh máy ảnh, đảm bảo đọc kỹ hướng dẫn này, bao gồm cả phần Cảnh báo an toàn (= 4). Đọc hướng dẫn sẽ giúp bạn sử dụng máy ảnh đúng cách. Giữ kỹ hướng dẫn để có thể sử dụng sau này.

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 Phút

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 Phút SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trng) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN: TOÁN Thời gin làm bài : 90 Phút (không kể thời gin gio đề) (Đề có 50 câu trắc nghiệm) Họ tên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SC_LB3_VIE.doc

Microsoft Word - SC_LB3_VIE.doc HUYẾT SỰ SỐNG Phúc Âm: Chúng Ta Tin Như Thế Nào? Phần 3 Dr. David Platt 13/04/08 Nếu quý vị có Kinh Thánh, và tôi hy vọng như vậy, xin mời cùng mở ra với tôi Rô-ma đoạn 3. Tôi khuyến khích quý vị cứ tiếp

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP.. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự biến thiên điện tích, dòng điện trong mạch dao động. + Năng lượng điện từ trong mạch dao động

Chi tiết hơn

INSTRUCTION MANUAL AQR-IFG50D

INSTRUCTION MANUAL AQR-IFG50D Update: 8 AUG 205 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Tủ lạnh AQR-IFG50D MỤC LỤC TRANG VỊ TRÍ ĐẶT TỦ LẠNH...2 CHỨC NĂNG... 3 Nơi trữ thực phẩm... 3 Cách sử dụng màn hình cảm ứng... 4 Tên gọi của các đèn, các phím điều khiển

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN18_2011_BGTVT_ doc

Microsoft Word - QCVN18_2011_BGTVT_ doc QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 18:2011/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM TRA, NGHIỆM THU TOA XE KHI SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU MỚI National technical regulation on acceptance test of newly

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GT modun 03 - SX thuc an hon hop chan nuoi

Microsoft Word - GT modun 03 - SX thuc an hon hop chan nuoi 1 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN CHUẨN BỊ MÁY MÓC THIẾT BỊ PHƯƠNG TIỆN SẢN XUẤT MÃ SỐ: MĐ 03 NGHỀ: SẢN XUẤT THỨC ĂN HỖN HỢP CHĂN NUÔI Trình độ: Sơ cấp nghề Hà Nội, Năm 2011 2

Chi tiết hơn

Microsoft Word - UW-MLT-W V_AutoCare Wording v14

Microsoft Word - UW-MLT-W V_AutoCare Wording v14 MỤC LỤC PHẦN I - GIẢI THÍCH TỪ NGỮ... 2 PHẦN II - QUY ĐỊNH CHUNG... 4 Điều 1. Hợp Đồng Bảo Hiểm... 4 Điều 2. Thời Hạn Bảo Hiểm và Quy định về thanh toán Phí Bảo Hiểm... 4 Điều 3. Chấm dứt Hợp Đồng Bảo

Chi tiết hơn

CHƯƠNG I

CHƯƠNG I PHẦN X Mặc cho Diệp Hinh lên án rồi trách mực không trả lời, anh ta còn có thể làm gì khác ngoài những điều đó, cô đã chuẩn bị tinh thần rồi, nên không thấy bị sốc trước phản ứng dữ dội của anh ta. Cô

Chi tiết hơn

13. CTK tin chi - CONG NGHE MAY - THIET KE THOI TRANG.doc

13. CTK tin chi - CONG NGHE MAY - THIET KE THOI TRANG.doc BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số 91/QĐ CĐCT ngày 18

Chi tiết hơn

GV: Trần Thiên Đức - V2011 HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM BÀI 1 1. Tên bài: Đo điện trở bằng mạch cầu Wheatston Đo suất điện động

GV: Trần Thiên Đức -   V2011 HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM BÀI 1 1. Tên bài: Đo điện trở bằng mạch cầu Wheatston Đo suất điện động V2011 HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM BÀI 1 1. Tên bài: Đo điện trở bằng mạch cầu Wheatston Đo suất điện động bằng mạch xung đối 2. Nhận xét: - Đây là chắc là một trong hai bài khó nhất trong đợt này vì các bạn thường

Chi tiết hơn

Xe tải ISUZU QKR77HE4 - isuzu 1.9 tấn - 1t9 2t9

Xe tải ISUZU QKR77HE4 - isuzu 1.9 tấn - 1t9 2t9 Xe tải ISUZU QKR77HE4 - isuzu 1.9 tấn Đánh giá: Chưa có đánh giá Hỏi về sản phẩm này Mô tả Xe tải ISUZU QKR77HE4 Đặc điểm nổi bật Thông số kỹ thuật Xe tải ISUZU QKR77HE4 Khối lượng Kích thước Động cơ và

Chi tiết hơn

Đề toán thi thử THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Bình Dương năm 2018

Đề toán thi thử THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Bình Dương năm 2018 SỞ GD-ĐT BÌNH DƯƠNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 5 MÔN TOÁN TRƯỜNG CHUYÊN HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC 07-08 Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề: 4 Đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. Câu. Gọi x 0 là nghiệm dương lớn nhất

Chi tiết hơn

Xe tải ISUZU 1.9 tấn thùng kín Composite - isuzu 1t4 2t5 QKR77 EURO 4

Xe tải ISUZU 1.9 tấn thùng kín Composite - isuzu 1t4 2t5 QKR77 EURO 4 Xe tải ISUZU 1.9 tấn thùng kín composite Đánh giá: Chưa có đánh giá Hỏi về sản phẩm này Mô tả Giới thiệu xe tải ISUZU 1.9 tấn thùng kín composite QKR77 Đặc điểm nổi bật xe tải isuzu 1.9 tấn Ngoại thất

Chi tiết hơn

Huỳnh Minh Khai: Gv: THCS thị Trấn cầu kè, Trà Vinh Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. TU

Huỳnh Minh Khai: Gv: THCS thị Trấn cầu kè, Trà Vinh Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software   For evaluation only. TU TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HS GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6 (CÓ ĐẦY ĐỦ) ĐỀ SỐ Thời gian làm bài 0 phút a a Câu : ( điểm) Cho biểu thức A a a a a, Rút gọn biểu thức b, Chứng minh rằng nếu a là số nguyên thì giá trị của

Chi tiết hơn

Microsoft Word - cankhontuyetphap25.doc

Microsoft Word - cankhontuyetphap25.doc Chương 25 Càn khôn tâm thức Trên quang lộ dẫn đến thành Quan Đô, xuất hiện đám kỵ sĩ, độ trên ba mươi người. Dẫn đ ầu là Thi San Hào với ngọn đại kỳ thêu ba chữ Thiên Sơn phái. Thi San Hào hối thúc các

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan 8H

Microsoft Word - Phan 8H Phần 8H, Chương 1 II QUY ĐỊNH KỸ THUẬT PHẦN 8H SÀ LAN CHUYÊN DÙNG CHƯƠNG 1 QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Quy định chung 1.1.1 Phạm vi áp dụng 1 Quy định trong Phần này áp dụng cho vật liệu, hàn, tính ổn định, kết

Chi tiết hơn

META.vn Mua sắm trực tuyến HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG SHARP R-201VN-W/ R202VN-S/R03VN-M/R-204VN-S/R-205VN-S/R-206VN-SK Sản phẩm tuân thủ theo yêu cầ

META.vn Mua sắm trực tuyến HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG SHARP R-201VN-W/ R202VN-S/R03VN-M/R-204VN-S/R-205VN-S/R-206VN-SK Sản phẩm tuân thủ theo yêu cầ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG SHARP R-201VN-W/ R202VN-S/R03VN-M/R-204VN-S/R-205VN-S/R-206VN-SK Sản phẩm tuân thủ theo yêu cầu của tiêu chuẩn Châu Âu EN550011. Theo tiêu chuẩn này, sản phẩm được phân loại

Chi tiết hơn