Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004"

Bản ghi

1 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12 n m 2004) LUËT B O VÖ Vµ PH T TRIÓN RõNG C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ quyõt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th ng 12 n m 2001 cña Quèc héi kho X, kú häp thø 10; LuËt nµy quy Þnh vò b o vö vµ ph t trión rõng. iòu 1. Ph¹m vi iòu chønh Ch ng I Nh ng quy Þnh chung LuËt nµy quy Þnh vò qu n lý, b o vö, ph t trión, sö dông rõng (sau y gäi chung lµ b o vö vµ ph t trión rõng); quyòn vµ nghüa vô cña chñ rõng. iòu 2. èi t îng p dông 1. LuËt nµy p dông èi víi c quan nhµ n íc, tæ chøc, hé gia nh, c nh n trong n íc, ng êi ViÖt Nam Þnh c ë n íc ngoµi, tæ chøc, c nh n n íc ngoµi cã liªn quan Õn viöc b o vö vµ ph t trión rõng t¹i ViÖt Nam. 2. Trong tr êng hîp iòu íc quèc tõ mµ Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam ký kõt hoæc gia nhëp cã quy Þnh kh c víi quy Þnh cña LuËt nµy th p dông quy Þnh cña iòu íc quèc tõ ã. iòu 3. Gi i thých tõ ng Trong LuËt nµy, c c tõ ng d íi y îc hióu nh sau: 1. Rõng lµ mét hö sinh th i bao gåm quçn thó thùc vët rõng, éng vët rõng, vi sinh vët rõng, Êt rõng vµ c c yõu tè m«i tr êng kh c, trong ã c y gç, tre nøa hoæc hö thùc vët Æc tr ng lµ thµnh phçn chýnh cã é che phñ cña t n rõng tõ 0,1 trë lªn. Rõng gåm rõng trång vµ rõng tù nhiªn trªn Êt rõng s n xuêt, Êt rõng phßng hé, Êt rõng Æc dông.

2 2 2. é che phñ cña t n rõng lµ møc é che kýn cña t n c y rõng èi víi Êt rõng, îc bióu thþ b»ng tû lö phçn m êi gi a diön tých Êt rõng bþ t n c y rõng che bãng vµ diön tých Êt rõng. 3. Ph t trión rõng lµ viöc trång míi rõng, trång l¹i rõng sau khai th c, khoanh nu«i xóc tiõn t i sinh phôc håi rõng, c i t¹o rõng nghìo vµ viöc p dông c c biön ph p kü thuët l m sinh kh c Ó t ng diön tých rõng, n ng cao gi trþ a d¹ng sinh häc, kh n ng cung cêp l m s n, kh n ng phßng hé vµ c c gi trþ kh c cña rõng. 4. Chñ rõng lµ tæ chøc, hé gia nh, c nh n îc Nhµ n íc giao rõng, cho thuª rõng, giao Êt Ó trång rõng, cho thuª Êt Ó trång rõng, c«ng nhën quyòn sö dông rõng, c«ng nhën quyòn së h u rõng s n xuêt lµ rõng trång; nhën chuyón nh îng rõng tõ chñ rõng kh c. 5. QuyÒn së h u rõng s n xuêt lµ rõng trång lµ quyòn cña chñ rõng îc chiõm h u, sö dông, Þnh o¹t èi víi c y trång, vët nu«i, tµi s n g¾n liòn víi rõng trång do chñ rõng tù Çu t trong thêi h¹n îc giao, îc thuª Ó trång rõng theo quy Þnh cña ph p luët vò b o vö vµ ph t trión rõng vµ c c quy Þnh kh c cña ph p luët cã liªn quan. 6. QuyÒn sö dông rõng lµ quyòn cña chñ rõng îc khai th c c«ng dông, h ëng hoa lîi, lîi tøc tõ rõng; îc cho thuª quyòn sö dông rõng th«ng qua hîp ång theo quy Þnh cña ph p luët vò b o vö vµ ph t trión rõng vµ ph p luët d n sù. 7. ng ký quyòn sö dông rõng, quyòn së h u rõng s n xuêt lµ rõng trång lµ viöc chñ rõng ng ký Ó îc c quan nhµ n íc cã thèm quyòn c«ng nhën quyòn sö dông rõng, quyòn së h u rõng s n xuêt lµ rõng trång. 8. C«ng nhën quyòn sö dông rõng, quyòn së h u rõng s n xuêt lµ rõng trång lµ viöc c quan nhµ n íc cã thèm quyòn thõa nhën quyòn sö dông rõng, quyòn së h u rõng s n xuêt lµ rõng trång b»ng h nh thøc ghi trong GiÊy chøng nhën quyòn sö dông Êt, trong hå s Þa chýnh nh»m x c lëp quyòn vµ nghüa vô cña chñ rõng. 9. Gi trþ quyòn sö dông rõng lµ gi trþ b»ng tiòn cña quyòn sö dông rõng èi víi mét diön tých rõng x c Þnh trong thêi h¹n sö dông rõng x c Þnh. 10. Gi trþ rõng s n xuêt lµ rõng trång lµ gi trþ b»ng tiòn cña quyòn së h u rõng s n xuêt lµ rõng trång èi víi mét diön tých rõng trång x c Þnh. 11. Gi rõng lµ sè tiòn îc týnh trªn mét n vþ diön tých rõng do Nhµ n íc quy Þnh hoæc îc h nh thµnh trong qu tr nh giao dþch vò quyòn sö dông rõng, quyòn së h u rõng s n xuêt lµ rõng trång. 12. TiÒn sö dông rõng lµ sè tiòn mµ chñ rõng ph i tr èi víi mét diön tých rõng x c Þnh trong tr êng hîp îc Nhµ n íc giao rõng cã thu tiòn sö dông rõng. 13. Céng ång d n c th«n lµ toµn bé c c hé gia nh, c nh n sèng trong cïng mét th«n, lµng, b n, Êp, bu«n, phum, sãc hoæc n vþ t ng ng. 14. Loµi thùc vët rõng, éng vët rõng nguy cêp, quý, hiõm lµ loµi thùc vët, éng vët cã gi trþ Æc biöt vò kinh tõ, khoa häc vµ m«i tr êng, sè l îng cßn Ýt

3 3 trong tù nhiªn hoæc cã nguy c bþ tuyöt chñng thuéc Danh môc c c loµi thùc vët rõng, éng vët rõng nguy cêp, quý, hiõm do ChÝnh phñ quy Þnh chõ é qu n lý, b o vö. 15. Vïng Öm lµ vïng rõng, vïng Êt hoæc vïng Êt cã mæt n íc n»m s t ranh giíi víi khu rõng Æc dông, cã t c dông ng n chæn hoæc gi m nhñ sù x m h¹i khu rõng Æc dông. 16. Ph n khu b o vö nghiªm ngæt cña rõng Æc dông lµ khu vùc îc b o toµn nguyªn vñn, îc qu n lý, b o vö chæt chï Ó theo dâi diôn biõn tù nhiªn cña rõng. 17. Ph n khu phôc håi sinh th i cña rõng Æc dông lµ khu vùc îc qu n lý, b o vö chæt chï Ó rõng phôc håi, t i sinh tù nhiªn. 18. Ph n khu dþch vô - hµnh chýnh cña rõng Æc dông lµ khu vùc Ó x y dùng c c c«ng tr nh lµm viöc vµ sinh ho¹t cña Ban qu n lý rõng Æc dông, c c c së nghiªn cøu - thý nghiöm, dþch vô du lþch, vui ch i, gi i trý. 19. L m s n lµ s n phèm khai th c tõ rõng gåm thùc vët rõng, éng vët rõng vµ c c sinh vët rõng kh c. L m s n gåm gç vµ l m s n ngoµi gç. 20. Thèng kª rõng lµ viöc tæng hîp, nh gi trªn hå s Þa chýnh vò diön tých vµ chêt l îng c c lo¹i rõng t¹i thêi ióm thèng kª vµ t nh h nh biõn éng vò rõng gi a hai lçn thèng kª. 21. KiÓm kª rõng lµ viöc tæng hîp, nh gi trªn hå s Þa chýnh vµ trªn thùc Þa vò diön tých, tr l îng vµ chêt l îng c c lo¹i rõng t¹i thêi ióm kióm kª vµ t nh h nh biõn éng vò rõng gi a hai lçn kióm kª. y: iòu 4. Ph n lo¹i rõng C n cø vµo môc Ých sö dông chñ yõu, rõng îc ph n thµnh ba lo¹i sau 1. Rõng phßng hé îc sö dông chñ yõu Ó b o vö nguån n íc, b o vö Êt, chèng xãi mßn, chèng sa m¹c hãa, h¹n chõ thiªn tai, iòu hoµ khý hëu, gãp phçn b o vö m«i tr êng, bao gåm: a) Rõng phßng hé Çu nguån; b) Rõng phßng hé ch¾n giã, ch¾n c t bay; c) Rõng phßng hé ch¾n sãng, lên bión; d) Rõng phßng hé b o vö m«i tr êng; 2. Rõng Æc dông îc sö dông chñ yõu Ó b o tån thiªn nhiªn, méu chuèn hö sinh th i rõng cña quèc gia, nguån gen sinh vët rõng; nghiªn cøu khoa häc; b o vö di tých lþch sö, v n ho, danh lam th¾ng c nh; phôc vô nghø ng i, du lþch, kõt hîp phßng hé, gãp phçn b o vö m«i tr êng, bao gåm: a) V ên quèc gia; b) Khu b o tån thiªn nhiªn gåm khu dù tr thiªn nhiªn, khu b o tån loµi - sinh c nh;

4 4 c) Khu b o vö c nh quan gåm khu rõng di tých lþch sö, v n ho, danh lam th¾ng c nh; d) Khu rõng nghiªn cøu, thùc nghiöm khoa häc; 3. Rõng s n xuêt îc sö dông chñ yõu Ó s n xuêt, kinh doanh gç, l m s n ngoµi gç vµ kõt hîp phßng hé, gãp phçn b o vö m«i tr êng, bao gåm: a) Rõng s n xuêt lµ rõng tù nhiªn; b) Rõng s n xuêt lµ rõng trång; c) Rõng gièng gåm rõng trång vµ rõng tù nhiªn qua b nh tuyón, c«ng nhën. iòu 5. Chñ rõng 1. Ban qu n lý rõng phßng hé, Ban qu n lý rõng Æc dông îc Nhµ n íc giao rõng, giao Êt Ó ph t trión rõng. 2. Tæ chøc kinh tõ îc Nhµ n íc giao rõng, cho thuª rõng, giao Êt, cho thuª Êt Ó ph t trión rõng hoæc c«ng nhën quyòn sö dông rõng, quyòn së h u rõng s n xuêt lµ rõng trång, nhën chuyón quyòn sö dông rõng, nhën chuyón quyòn së h u rõng s n xuêt lµ rõng trång. 3. Hé gia nh, c nh n trong n íc îc Nhµ n íc giao rõng, cho thuª rõng, giao Êt, cho thuª Êt Ó ph t trión rõng hoæc c«ng nhën quyòn sö dông rõng, quyòn së h u rõng s n xuêt lµ rõng trång, nhën chuyón quyòn sö dông rõng, nhën chuyón quyòn së h u rõng s n xuêt lµ rõng trång. 4. n vþ vò trang nh n d n îc Nhµ n íc giao rõng, giao Êt Ó ph t trión rõng. 5. Tæ chøc nghiªn cøu khoa häc vµ ph t trión c«ng nghö, µo t¹o, d¹y nghò vò l m nghiöp îc Nhµ n íc giao rõng, giao Êt Ó ph t trión rõng. 6. Ng êi ViÖt Nam Þnh c ë n íc ngoµi Çu t t¹i ViÖt Nam îc Nhµ n íc giao rõng, cho thuª rõng, giao Êt, cho thuª Êt Ó ph t trión rõng. 7. Tæ chøc, c nh n n íc ngoµi Çu t t¹i ViÖt Nam îc Nhµ n íc cho thuª rõng, cho thuª Êt Ó ph t trión rõng. iòu 6. QuyÒn cña Nhµ n íc èi víi rõng 1. Nhµ n íc thèng nhêt qu n lý vµ Þnh o¹t èi víi rõng tù nhiªn vµ rõng îc ph t trión b»ng vèn cña Nhµ n íc, rõng do Nhµ n íc nhën chuyón quyòn së h u rõng s n xuêt lµ rõng trång tõ c c chñ rõng; éng vët rõng sèng tù nhiªn, hoang d ; vi sinh vët rõng; c nh quan, m«i tr êng rõng. 2. Nhµ n íc thùc hiön quyòn Þnh o¹t èi víi rõng quy Þnh t¹i kho n 1 iòu nµy nh sau: a) QuyÕt Þnh môc Ých sö dông rõng th«ng qua viöc phª duyöt, quyõt Þnh quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng; b) Quy Þnh vò h¹n møc giao rõng vµ thêi h¹n sö dông rõng; c) QuyÕt Þnh giao rõng, cho thuª rõng, thu håi rõng, cho phðp chuyón môc Ých sö dông rõng;

5 5 d) Þnh gi rõng. 3. Nhµ n íc thùc hiön iòu tiõt c c nguån lîi tõ rõng th«ng qua c c chýnh s ch tµi chýnh nh sau: a) Thu tiòn sö dông rõng, tiòn thuª rõng; b) Thu thuõ chuyón quyòn sö dông rõng, chuyón quyòn së h u rõng s n xuêt lµ rõng trång. 4. Nhµ n íc trao quyòn sö dông rõng cho chñ rõng th«ng qua h nh thøc giao rõng; cho thuª rõng; c«ng nhën quyòn sö dông rõng, quyòn së h u rõng s n xuêt lµ rõng trång; quy Þnh quyòn vµ nghüa vô cña chñ rõng. iòu 7. Néi dung qu n lý nhµ n íc vò b o vö vµ ph t trión rõng 1. Ban hµnh, tæ chøc thùc hiön c c v n b n quy ph¹m ph p luët vò b o vö vµ ph t trión rõng. 2. X y dùng, tæ chøc thùc hiön chiõn l îc ph t trión l m nghiöp, quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng trªn ph¹m vi c n íc vµ ë tõng Þa ph ng. 3. Tæ chøc iòu tra, x c Þnh, ph n Þnh ranh giíi c c lo¹i rõng trªn b n å vµ trªn thùc Þa Õn n vþ hµnh chýnh x, ph êng, thþ trên. 4. Thèng kª rõng, kióm kª rõng, theo dâi diôn biõn tµi nguyªn rõng vµ Êt Ó ph t trión rõng. 5. Giao rõng, cho thuª rõng, thu håi rõng, chuyón môc Ých sö dông rõng. 6. LËp vµ qu n lý hå s giao, cho thuª rõng vµ Êt Ó ph t trión rõng; tæ chøc ng ký, c«ng nhën quyòn së h u rõng s n xuêt lµ rõng trång, quyòn sö dông rõng. 7. CÊp, thu håi c c lo¹i giêy phðp theo quy Þnh cña ph p luët vò b o vö vµ ph t trión rõng. 8. Tæ chøc viöc nghiªn cøu, øng dông khoa häc vµ c«ng nghö tiªn tiõn, quan hö hîp t c quèc tõ, µo t¹o nguån nh n lùc cho viöc b o vö vµ ph t trión rõng. rõng. 9. Tuyªn truyòn, phæ biõn ph p luët vò b o vö vµ ph t trión rõng. 10. KiÓm tra, thanh tra vµ xö lý vi ph¹m ph p luët vò b o vö vµ ph t trión 11. Gi i quyõt tranh chêp vò rõng. iòu 8. Tr ch nhiöm qu n lý nhµ n íc vò b o vö vµ ph t trión rõng 1. ChÝnh phñ thèng nhêt qu n lý nhµ n íc vò b o vö vµ ph t trión rõng. 2. Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n chþu tr ch nhiöm tr íc ChÝnh phñ thùc hiön qu n lý nhµ n íc vò b o vö vµ ph t trión rõng trong ph¹m vi c n íc. 3. Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr êng, Bé C«ng an, Bé Quèc phßng vµ c c bé, c quan ngang bé trong ph¹m vi nhiöm vô, quyòn h¹n cña m nh cã tr ch nhiöm phèi

6 6 hîp víi Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n thùc hiön qu n lý nhµ n íc vò b o vö vµ ph t trión rõng. 4. Uû ban nh n d n c c cêp cã tr ch nhiöm thùc hiön qu n lý nhµ n íc vò b o vö vµ ph t trión rõng t¹i Þa ph ng theo thèm quyòn. ChÝnh phñ quy Þnh tæ chøc, nhiöm vô, quyòn h¹n cña c quan chuyªn ngµnh vò l m nghiöp tõ trung ng Õn cêp huyön vµ c n bé l m nghiöp ë nh ng x, ph êng, thþ trên cã rõng. iòu 9. Nguyªn t¾c b o vö vµ ph t trión rõng 1. Ho¹t éng b o vö vµ ph t trión rõng ph i b o m ph t trión bòn v ng vò kinh tõ, x héi, m«i tr êng, quèc phßng, an ninh; phï hîp víi chiõn l îc ph t trión kinh tõ - x héi, chiõn l îc ph t trión l m nghiöp; óng quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng cña c n íc vµ Þa ph ng; tu n theo quy chõ qu n lý rõng do Thñ t íng ChÝnh phñ quy Þnh. 2. B o vö rõng lµ tr ch nhiöm cña mäi c quan, tæ chøc, hé gia nh, c nh n. Ho¹t éng b o vö vµ ph t trión rõng ph i b o m nguyªn t¾c qu n lý rõng bòn v ng; kõt hîp b o vö vµ ph t trión rõng víi khai th c hîp lý Ó ph t huy hiöu qu tµi nguyªn rõng; kõt hîp chæt chï gi a trång rõng, khoanh nu«i t i sinh phôc håi rõng, lµm giµu rõng víi b o vö diön tých rõng hiön cã; kõt hîp l m nghiöp víi n«ng nghiöp vµ ng nghiöp; Èy m¹nh trång rõng kinh tõ g¾n víi ph t trión c«ng nghiöp chõ biõn l m s n nh»m n ng cao gi trþ s n phèm rõng. 3. ViÖc b o vö vµ ph t trión rõng ph i phï hîp víi quy ho¹ch, kõ ho¹ch sö dông Êt. ViÖc giao, cho thuª, thu håi, chuyón môc Ých sö dông rõng vµ Êt ph i tu n theo c c quy Þnh cña LuËt nµy, LuËt Êt ai vµ c c quy Þnh kh c cña ph p luët cã liªn quan, b o m æn Þnh l u dµi theo h íng x héi ho nghò rõng. 4. B o m hµi hoµ lîi Ých gi a Nhµ n íc víi chñ rõng; gi a lîi Ých kinh tõ cña rõng víi lîi Ých phßng hé, b o vö m«i tr êng vµ b o tån thiªn nhiªn; gi a lîi Ých tr íc m¾t vµ lîi Ých l u dµi; b o m cho ng êi lµm nghò rõng sèng chñ yõu b»ng nghò rõng. 5. Chñ rõng thùc hiön c c quyòn, nghüa vô cña m nh trong thêi h¹n sö dông rõng theo quy Þnh cña LuËt nµy vµ c c quy Þnh kh c cña ph p luët, kh«ng lµm tæn h¹i Õn lîi Ých chýnh ng cña chñ rõng kh c. iòu 10. ChÝnh s ch cña Nhµ n íc vò b o vö vµ ph t trión rõng 1. Nhµ n íc cã chýnh s ch Çu t cho viöc b o vö vµ ph t trión rõng g¾n liòn, ång bé víi c c chýnh s ch kinh tõ - x héi kh c, u tiªn Çu t x y dùng c së h¹ tçng, ph t trión nguån nh n lùc, Þnh canh Þnh c, æn Þnh vµ c i thiön êi sèng nh n d n miòn nói. 2. Nhµ n íc Çu t cho c c ho¹t éng b o vö vµ ph t trión rõng Æc dông, rõng phßng hé, rõng gièng quèc gia; b o vö vµ ph t trión c c loµi thùc vët rõng, éng vët rõng nguy cêp, quý, hiõm; nghiªn cøu, øng dông kõt qu nghiªn cøu khoa häc, ph t trión c«ng nghö vµ µo t¹o nguån nh n lùc cho viöc b o vö vµ ph t trión rõng; x y dùng hö thèng qu n lý rõng hiön ¹i, thèng kª rõng, kióm kª rõng vµ theo dâi diôn biõn tµi nguyªn rõng; x y dùng lùc l îng ch a ch y rõng chuyªn

7 7 ngµnh; Çu t c së vët chêt, kü thuët vµ trang bþ ph ng tiön phôc vô ch a ch y rõng, phßng trõ sinh vët g y h¹i rõng. 3. Nhµ n íc cã chýnh s ch hç trî viöc b o vö vµ lµm giµu rõng s n xuêt lµ rõng tù nhiªn nghìo, trång rõng s n xuêt gç lín, gç quý, c y Æc s n; cã chýnh s ch hç trî viöc x y dùng c së h¹ tçng trong vïng rõng nguyªn liöu; cã chýnh s ch khuyõn l m vµ hç trî nh n d n ë n i cã nhiòu khã kh n trong viöc ph t trión rõng, tæ chøc s n xuêt, chõ biõn vµ tiªu thô l m s n. 4. Nhµ n íc khuyõn khých tæ chøc, hé gia nh, c nh n nhën Êt ph t trión rõng ë nh ng vïng Êt trèng, åi nói träc; u tiªn ph t trión trång rõng nguyªn liöu phôc vô c c ngµnh kinh tõ; më réng c c h nh thøc cho thuª, Êu thçu Êt Ó trång rõng; cã chýnh s ch miôn, gi m thuõ èi víi ng êi trång rõng; cã chýnh s ch èi víi tæ chøc týn dông cho vay vèn trång rõng víi l i suêt u i, n h¹n, thêi gian vay phï hîp víi loµi c y vµ Æc ióm sinh th i tõng vïng. 5. Nhµ n íc cã chýnh s ch ph t trión thþ tr êng l m s n, khuyõn khých tæ chøc, hé gia nh, c nh n thuéc mäi thµnh phçn kinh tõ Çu t Ó ph t trión c«ng nghiöp chõ biõn l m s n, lµng nghò truyòn thèng chõ biõn l m s n. 6. Nhµ n íc khuyõn khých viöc b o hióm rõng trång vµ mét sè ho¹t éng s n xuêt l m nghiöp. iòu 11. Nguån tµi chýnh Ó b o vö vµ ph t trión rõng 1. Ng n s ch nhµ n íc cêp. 2. Nguån tµi chýnh cña chñ rõng vµ tæ chøc, hé gia nh, c nh n kh c Çu t b o vö vµ ph t trión rõng. 3. Quü b o vö vµ ph t trión rõng îc h nh thµnh tõ nguån tµi trî cña tæ chøc, hé gia nh, c nh n trong n íc vµ tæ chøc, c nh n n íc ngoµi, tæ chøc quèc tõ; ãng gãp cña tæ chøc, hé gia nh, c nh n trong n íc vµ tæ chøc, c nh n n íc ngoµi khai th c, sö dông rõng, chõ biõn, mua b n, xuêt khèu, nhëp khèu l m s n, h ëng lîi tõ rõng hoæc cã nh h ëng trùc tiõp Õn rõng; c c nguån thu kh c theo quy Þnh cña ph p luët. ChÝnh phñ quy Þnh cô thó vò èi t îng, møc ãng gãp, tr êng hîp îc miôn, gi m ãng gãp vµ viöc qu n lý, sö dông quü b o vö vµ ph t trión rõng. iòu 12. Nh ng hµnh vi bþ nghiªm cêm 1. ChÆt ph rõng, khai th c rõng tr i phðp. 2. S n, b¾n, b¾t, béy, nu«i nhèt, giõt mæ éng vët rõng tr i phðp. 3. Thu thëp méu vët tr i phðp trong rõng. 4. Huû ho¹i tr i phðp tµi nguyªn rõng, hö sinh th i rõng. 5. Vi ph¹m c c quy Þnh vò phßng ch y, ch a ch y rõng. 6. Vi ph¹m quy Þnh vò phßng, trõ sinh vët h¹i rõng. 7. LÊn, chiõm, chuyón môc Ých sö dông rõng tr i phðp. 8. Khai th c tr i phðp c nh quan, m«i tr êng vµ c c dþch vô l m nghiöp.

8 8 9. VËn chuyón, chõ biõn, qu ng c o, kinh doanh, sö dông, tiªu thô, tµng tr, xuêt khèu, nhëp khèu thùc vët rõng, éng vët rõng tr i víi quy Þnh cña ph p luët. 10. Lîi dông chøc vô, quyòn h¹n lµm tr i quy Þnh vò qu n lý, b o vö vµ ph t trión rõng. 11. Ch n th gia sóc trong ph n khu b o vö nghiªm ngæt cña khu rõng Æc dông, trong rõng míi trång, rõng non. 12. Nu«i, trång, th vµo rõng Æc dông c c loµi éng vët, thùc vët kh«ng cã nguån gèc b n Þa khi ch a îc phðp cña c quan nhµ n íc cã thèm quyòn. 13. Khai th c tr i phðp tµi nguyªn sinh vët, tµi nguyªn kho ng s n vµ c c tµi nguyªn thiªn nhiªn kh c; lµm thay æi c nh quan thiªn nhiªn, diôn biõn tù nhiªn cña rõng; lµm nh h ëng xêu Õn êi sèng tù nhiªn cña c c loµi sinh vët rõng; mang tr i phðp ho chêt éc h¹i, chêt næ, chêt dô ch y vµo rõng. 14. Giao rõng, cho thuª rõng, chuyón æi, chuyón nh îng, thõa kõ, tæng cho, thõ chêp, b o l nh, gãp vèn b»ng gi trþ quyòn sö dông rõng, gi trþ rõng s n xuêt lµ rõng trång tr i ph p luët. 15. Ph ho¹i c c c«ng tr nh phôc vô viöc b o vö vµ ph t trión rõng. 16. C c hµnh vi kh c x m h¹i Õn tµi nguyªn rõng, hö sinh th i rõng. Ch ng II QuyÒn cña Nhµ n íc vò b o vö vµ ph t trión rõng Môc 1 Quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng iòu 13. Nguyªn t¾c lëp quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng 1. Quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng ph i phï hîp víi chiõn l îc, quy ho¹ch tæng thó, kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi, quèc phßng, an ninh; chiõn l îc ph t trión l m nghiöp, quy ho¹ch, kõ ho¹ch sö dông Êt cña c n íc vµ tõng Þa ph ng. Quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng cña c c cêp ph i b o m týnh thèng nhêt, ång bé. 2. ViÖc lëp quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng ph i ång bé víi viöc lëp quy ho¹ch, kõ ho¹ch sö dông Êt. Trong tr êng hîp ph i chuyón æi Êt cã rõng tù nhiªn sang môc Ých sö dông kh c th ph i cã kõ ho¹ch trång rõng míi Ó b o m sù ph t trión rõng bòn v ng ë tõng Þa ph ng vµ trong ph¹m vi c n íc. 3. Quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng ph i b o m khai th c, sö dông tiõt kiöm, bòn v ng, cã hiöu qu tµi nguyªn rõng; b o vö hö sinh th i rõng, b o vö di tých lþch sö, v n ho, danh lam th¾ng c nh; ång thêi b o m x y dùng c së h¹ tçng, ph t trión nguån nh n lùc nh»m n ng cao hiöu qu vµ týnh kh thi, chêt l îng cña quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng.

9 9 4. ViÖc lëp quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng ph i b o m d n chñ, c«ng khai. 5. KÕ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng ph i phï hîp víi quy ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng îc c quan nhµ n íc cã thèm quyòn phª duyöt, quyõt Þnh. 6. Quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng ph i îc lëp vµ îc c quan nhµ n íc cã thèm quyòn phª duyöt, quyõt Þnh trong n m cuèi kú quy ho¹ch, kõ ho¹ch tr íc ã. iòu 14. C n cø lëp quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng 1. ViÖc lëp quy ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng ph i dùa trªn c c c n cø sau y: a) ChiÕn l îc, quy ho¹ch tæng thó ph t trión kinh tõ - x héi, quèc phßng, an ninh, chiõn l îc ph t trión l m nghiöp; b) Quy ho¹ch sö dông Êt cña c n íc vµ cña tõng Þa ph ng; c) KÕt qu thùc hiön quy ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng kú tr íc; d) iòu kiön tù nhiªn, d n sinh, kinh tõ - x héi, kh n ng tµi chýnh; ) HiÖn tr¹ng, dù b o nhu cçu vµ kh n ng sö dông rõng, Êt Ó trång rõng cña tæ chøc, hé gia nh, c nh n. y: 2. ViÖc lëp kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng ph i dùa trªn c c c n cø sau a) Quy ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng îc c quan nhµ n íc cã thèm quyòn phª duyöt; b) KÕ ho¹ch sö dông Êt; c) KÕt qu thùc hiön kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng kú tr íc; d) iòu kiön tù nhiªn, d n sinh, kinh tõ - x héi, kh n ng tµi chýnh; ) Nhu cçu vµ kh n ng sö dông rõng, Êt Ó trång rõng cña tæ chøc, hé gia nh, c nh n. iòu 15. Néi dung quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng 1. Néi dung quy ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng bao gåm: a) Nghiªn cøu, tæng hîp, ph n tých t nh h nh vò iòu kiön tù nhiªn, kinh tõ - x héi, quèc phßng, an ninh, quy ho¹ch sö dông Êt, hiön tr¹ng tµi nguyªn rõng; b) nh gi t nh h nh thùc hiön quy ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng kú tr íc, dù b o c c nhu cçu vò rõng vµ l m s n; c) X c Þnh ph ng h íng, môc tiªu b o vö, ph t trión vµ sö dông rõng trong kú quy ho¹ch; rõng; d) X c Þnh diön tých vµ sù ph n bè c c lo¹i rõng trong kú quy ho¹ch; ) X c Þnh c c biön ph p qu n lý, b o vö, sö dông vµ ph t trión c c lo¹i e) X c Þnh c c gi i ph p thùc hiön quy ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng;

10 10 g) Dù b o hiöu qu cña quy ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng. 2. Néi dung kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng bao gåm: a) Ph n tých, nh gi viöc thùc hiön kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng kú tr íc; b) X c Þnh nhu cçu vò diön tých c c lo¹i rõng vµ c c s n phèm, dþch vô l m nghiöp; c) X c Þnh c c gi i ph p, ch ng tr nh, dù n thùc hiön kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng; d) TriÓn khai kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng n m n m Õn tõng n m. iòu 16. Kú quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng 1. Kú quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng ph i phï hîp víi kú quy ho¹ch, chiõn l îc ph t trión kinh tõ - x héi, quèc phßng, an ninh cña c n íc vµ cña tõng Þa ph ng. 2. Kú quy ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng lµ m êi n m. 3. Kú kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng lµ n m n m vµ îc cô thó ho thµnh kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng hµng n m. iòu 17. Tr ch nhiöm lëp quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng 1. Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n tæ chøc thùc hiön viöc lëp quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng trong ph¹m vi c n íc. 2. Uû ban nh n d n tønh, thµnh phè trùc thuéc trung ng tæ chøc thùc hiön viöc lëp quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng cña Þa ph ng. 3. Uû ban nh n d n huyön, quën, thþ x, thµnh phè thuéc tønh tæ chøc thùc hiön viöc lëp quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng cña Þa ph ng. 4. Uû ban nh n d n x, ph êng, thþ trên tæ chøc thùc hiön viöc lëp quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng cña Þa ph ng theo sù h íng dén cña Uû ban nh n d n cêp trªn trùc tiõp. iòu 18. ThÈm quyòn phª duyöt, quyõt Þnh quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng, quyõt Þnh x c lëp c c khu rõng 1. ThÈm quyòn phª duyöt quy ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng îc quy Þnh nh sau: a) Thñ t íng ChÝnh phñ phª duyöt quy ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng trong ph¹m vi c n íc do Bé tr ëng Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n tr nh; b) Chñ tþch Uû ban nh n d n tønh, thµnh phè trùc thuéc trung ng phª duyöt quy ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng cña tønh, thµnh phè trùc thuéc trung ng sau khi cã ý kiõn thèm Þnh cña Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n vµ îc Héi ång nh n d n cïng cêp th«ng qua; c) Uû ban nh n d n tønh, thµnh phè trùc thuéc trung ng phª duyöt quy ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng cña Uû ban nh n d n huyön, quën, thþ x, thµnh phè thuéc tønh;

11 11 d) Uû ban nh n d n huyön, quën, thþ x, thµnh phè thuéc tønh phª duyöt quy ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng cña Uû ban nh n d n x, ph êng, thþ trên. 2. ThÈm quyòn phª duyöt, quyõt Þnh kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng îc quy Þnh nh sau: a) Thñ t íng ChÝnh phñ phª duyöt kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng trong ph¹m vi c n íc do Bé tr ëng Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n tr nh; b) Uû ban nh n d n c c cêp lëp kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng cña cêp m nh tr nh Héi ång nh n d n cïng cêp quyõt Þnh. 3. ThÈm quyòn quyõt Þnh x c lëp c c khu rõng îc quy Þnh nh sau: a) Thñ t íng ChÝnh phñ quyõt Þnh x c lëp c c khu rõng phßng hé, rõng Æc dông cã tçm quan träng quèc gia hoæc liªn tønh do Bé tr ëng Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n tr nh; b) Chñ tþch Uû ban nh n d n tønh, thµnh phè trùc thuéc trung ng quyõt Þnh x c lëp c c khu rõng phßng hé, rõng Æc dông, rõng s n xuêt ë Þa ph ng theo quy ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng îc phª duyöt. iòu 19. iòu chønh quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng, x c lëp c c khu rõng 1. ViÖc iòu chønh quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng ph i dùa trªn c c c n cø sau y: a) Khi cã sù iòu chønh vò môc tiªu ph t trión kinh tõ - x héi, quèc phßng, an ninh hoæc cã sù iòu chønh quy ho¹ch, kõ ho¹ch sö dông Êt cña c quan nhµ n íc cã thèm quyòn mµ sù iòu chønh ã nh h ëng Õn quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng; b) Khi cã sù iòu chønh quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng cña cêp trªn trùc tiõp mµ sù iòu chønh ã nh h ëng Õn quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng; c) Do yªu cçu cêp b ch Ó thùc hiön c c nhiöm vô vò kinh tõ - x héi, quèc phßng, an ninh. 2. C quan nhµ n íc cã thèm quyòn phª duyöt, quyõt Þnh quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng nµo th cã quyòn iòu chønh quy ho¹ch, kõ ho¹ch ã. 3. Néi dung iòu chønh quy ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng lµ mét phçn néi dung cña quy ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng. Néi dung iòu chønh kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng lµ mét phçn néi dung cña kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng. 4. C quan nhµ n íc cã thèm quyòn quyõt Þnh x c lëp khu rõng nµo th cã quyòn iòu chønh viöc x c lëp khu rõng ã. iòu 20. C«ng bè quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng Trong thêi h¹n kh«ng qu ba m i ngµy kó tõ ngµy îc c quan nhµ n íc cã thèm quyòn phª duyöt, quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng ph i îc c«ng bè c«ng khai theo c c quy Þnh sau y: 1. Uû ban nh n d n c c cêp cã tr ch nhiöm c«ng bè c«ng khai quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng cña Þa ph ng; 2. ViÖc c«ng bè c«ng khai t¹i trô së Uû ban nh n d n îc thùc hiön trong suèt thêi gian cña kú quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng cã hiöu lùc.

12 12 iòu 21. Thùc hiön quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng 1. Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n tæ chøc chø ¹o viöc thùc hiön quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng cña c n íc; kióm tra, nh gi viöc thùc hiön quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng cña tønh, thµnh phè trùc thuéc trung ng. Uû ban nh n d n tønh, thµnh phè trùc thuéc trung ng, huyön, quën, thþ x, thµnh phè thuéc tønh tæ chøc chø ¹o viöc thùc hiön quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng cña Þa ph ng; kióm tra, nh gi viöc thùc hiön quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng cña cêp d íi trùc tiõp. Uû ban nh n d n x, ph êng, thþ trên tæ chøc chø ¹o viöc thùc hiön quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng cña Þa ph ng. 2. DiÖn tých rõng, Êt Ó ph t trión rõng ghi trong quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng cña Þa ph ng îc c«ng bè ph i thu håi mµ Nhµ n íc ch a thùc hiön viöc thu håi th chñ rõng îc tiõp tôc sö dông theo môc Ých îc x c Þnh tr íc khi c«ng bè quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng. Tr êng hîp chñ rõng kh«ng cßn nhu cçu tiõp tôc sö dông th Nhµ n íc thu håi rõng, Êt Ó trång rõng vµ båi th êng hoæc hç trî theo quy Þnh cña ph p luët. Tr êng hîp sau ba n m kh«ng thùc hiön kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng ã th c quan nhµ n íc cã thèm quyòn xðt duyöt ph i huû bá kõ ho¹ch, iòu chønh quy ho¹ch vµ c«ng bè c«ng khai. 3. C quan cã thèm quyòn quy Þnh t¹i kho n 1 iòu nµy Þnh kú ba n m mét lçn ph i kióm tra, nh gi kõt qu thùc hiön quy ho¹ch; hµng n m ph i kióm tra, nh gi viöc thùc hiön kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng ë c c cêp. Môc 2 Giao rõng, cho thuª rõng, thu håi rõng, chuyón môc Ých sö dông rõng iòu 22. Nguyªn t¾c giao rõng, cho thuª rõng, thu håi rõng, chuyón môc Ých sö dông rõng 1. ViÖc giao rõng, cho thuª rõng, thu håi rõng, chuyón môc Ých sö dông rõng ph i óng thèm quyòn. 2. ViÖc giao rõng, cho thuª rõng, thu håi rõng, chuyón môc Ých sö dông rõng ph i ång thêi víi viöc giao Êt, cho thuª Êt, thu håi Êt, chuyón môc Ých sö dông Êt, cêp giêy chøng nhën quyòn sö dông Êt. 3. Thêi h¹n, h¹n møc giao rõng, cho thuª rõng ph i phï hîp víi thêi h¹n, h¹n møc giao Êt, cho thuª Êt theo quy Þnh cña ph p luët vò Êt ai. iòu 23. C n cø Ó giao rõng, cho thuª rõng, chuyón môc Ých sö dông rõng ViÖc giao rõng, cho thuª rõng, chuyón môc Ých sö dông rõng ph i dùa trªn c c c n cø sau y: 1. Quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng îc c quan nhµ n íc cã thèm quyòn phª duyöt, quyõt Þnh; 2. Quü rõng, quü Êt rõng s n xuêt, Êt rõng phßng hé, Êt rõng Æc dông;

13 13 3. Nhu cçu, kh n ng cña tæ chøc, hé gia nh, c nh n thó hiön trong dù n Çu t hoæc n xin giao Êt, giao rõng, thuª Êt, thuª rõng, chuyón môc Ých sö dông Êt, chuyón môc Ých sö dông rõng. iòu 24. Giao rõng 1. Nhµ n íc giao rõng Æc dông kh«ng thu tiòn sö dông rõng èi víi c c Ban qu n lý rõng Æc dông, tæ chøc nghiªn cøu khoa häc vµ ph t trión c«ng nghö, µo t¹o, d¹y nghò vò l m nghiöp Ó qu n lý, b o vö vµ ph t trión rõng Æc dông theo quy ho¹ch, kõ ho¹ch îc phª duyöt, quyõt Þnh. 2. Nhµ n íc giao rõng phßng hé kh«ng thu tiòn sö dông rõng èi víi c c Ban qu n lý rõng phßng hé, tæ chøc kinh tõ, n vþ vò trang nh n d n, hé gia nh, c nh n ang sinh sèng t¹i ã Ó qu n lý, b o vö vµ ph t trión rõng phßng hé theo quy ho¹ch, kõ ho¹ch îc phª duyöt, quyõt Þnh phï hîp víi viöc giao Êt rõng phßng hé theo quy Þnh cña LuËt Êt ai. 3. ViÖc giao rõng s n xuêt îc quy Þnh nh sau: a) Nhµ n íc giao rõng s n xuêt lµ rõng tù nhiªn vµ rõng s n xuêt lµ rõng trång kh«ng thu tiòn sö dông rõng èi víi hé gia nh, c nh n ang sinh sèng t¹i ã trùc tiõp lao éng l m nghiöp phï hîp víi viöc giao Êt Ó ph t trión rõng s n xuêt theo quy Þnh cña LuËt Êt ai; tæ chøc kinh tõ s n xuêt gièng c y rõng; n vþ vò trang nh n d n sö dông rõng s n xuêt kõt hîp víi quèc phßng, an ninh; Ban qu n lý rõng phßng hé trong tr êng hîp cã rõng s n xuêt xen kï trong rõng phßng hé giao cho Ban qu n lý; b) Nhµ n íc giao rõng s n xuêt lµ rõng tù nhiªn vµ rõng s n xuêt lµ rõng trång cã thu tiòn sö dông rõng èi víi c c tæ chøc kinh tõ; c) Nhµ n íc giao rõng s n xuêt lµ rõng trång cã thu tiòn sö dông rõng èi víi ng êi ViÖt Nam Þnh c ë n íc ngoµi Çu t vµo ViÖt Nam Ó thùc hiön dù n Çu t vò l m nghiöp theo quy Þnh cña ph p luët vò Çu t ; d) ChÝnh phñ quy Þnh cô thó viöc giao rõng s n xuêt. iòu 25. Cho thuª rõng 1. Nhµ n íc cho tæ chøc kinh tõ thuª rõng phßng hé tr tiòn hµng n m Ó b o vö vµ ph t trión rõng kõt hîp s n xuêt l m nghiöp - n«ng nghiöp - ng nghiöp, kinh doanh c nh quan, nghø d ìng, du lþch sinh th i - m«i tr êng. 2. Nhµ n íc cho tæ chøc kinh tõ thuª rõng Æc dông lµ khu b o vö c nh quan tr tiòn hµng n m Ó b o vö vµ ph t trión rõng, kõt hîp kinh doanh c nh quan, nghø d ìng, du lþch sinh th i - m«i tr êng. 3. Nhµ n íc cho tæ chøc kinh tõ, hé gia nh, c nh n trong n íc thuª rõng s n xuêt tr tiòn hµng n m Ó s n xuêt l m nghiöp, kõt hîp s n xuêt l m nghiöp - n«ng nghiöp - ng nghiöp, kinh doanh c nh quan, nghø d ìng, du lþch sinh th i - m«i tr êng. 4. Nhµ n íc cho ng êi ViÖt Nam Þnh c ë n íc ngoµi, tæ chøc, c nh n n íc ngoµi thuª rõng s n xuêt lµ rõng trång tr tiòn mét lçn cho c thêi gian thuª hoæc tr tiòn hµng n m Ó thùc hiön dù n Çu t vò l m nghiöp theo quy Þnh cña ph p luët vò Çu t, kõt hîp s n xuêt l m nghiöp - n«ng nghiöp - ng nghiöp, kinh doanh c nh quan, nghø d ìng, du lþch sinh th i - m«i tr êng.

14 14 ChÝnh phñ quy Þnh viöc cho ng êi ViÖt Nam Þnh c ë n íc ngoµi, tæ chøc, c nh n n íc ngoµi thuª rõng tù nhiªn. iòu 26. Thu håi rõng 1. Nhµ n íc thu håi rõng trong nh ng tr êng hîp sau y: a) Nhµ n íc sö dông rõng vµ Êt Ó ph t trión rõng vµo môc Ých quèc phßng, an ninh, lîi Ých quèc gia; b) Nhµ n íc cã nhu cçu sö dông rõng vµ Êt Ó ph t trión rõng cho lîi Ých c«ng céng, ph t trión kinh tõ theo quy ho¹ch, kõ ho¹ch îc phª duyöt; c) Tæ chøc îc Nhµ n íc giao rõng kh«ng thu tiòn sö dông rõng hoæc îc giao rõng cã thu tiòn sö dông rõng cã nguån gèc tõ ng n s ch nhµ n íc hoæc cho thuª rõng tr tiòn hµng n m bþ gi i thó, ph s n, chuyón i n i kh c, gi m hoæc kh«ng cßn nhu cçu sö dông rõng; d) Chñ rõng tù nguyön tr l¹i rõng; ) Rõng îc Nhµ n íc giao, cho thuª cã thêi h¹n mµ kh«ng îc gia h¹n khi hõt h¹n; e) Sau m êi hai th ng liòn kó tõ ngµy îc giao, îc thuª rõng phßng hé, rõng Æc dông, rõng s n xuêt Ó b o vö vµ ph t trión rõng mµ chñ rõng kh«ng tiõn hµnh c c ho¹t éng b o vö vµ ph t trión rõng; g) Sau hai m i bèn th ng liòn kó tõ ngµy îc giao, îc thuª Êt Ó ph t trión rõng mµ chñ rõng kh«ng tiõn hµnh c c ho¹t éng ph t trión rõng theo kõ ho¹ch, ph ng n îc c quan nhµ n íc cã thèm quyòn phª duyöt; h) Chñ rõng sö dông rõng kh«ng óng môc Ých, cè ý kh«ng thùc hiön nghüa vô èi víi Nhµ n íc hoæc vi ph¹m nghiªm träng quy Þnh cña ph p luët vò b o vö vµ ph t trión rõng; i) Rõng îc giao, cho thuª kh«ng óng thèm quyòn hoæc kh«ng óng èi t îng; k) Chñ rõng lµ c nh n khi chõt kh«ng cã ng êi thõa kõ theo quy Þnh cña ph p luët. 2. Khi Nhµ n íc thu håi toµn bé hoæc mét phçn rõng th chñ rõng îc båi th êng thµnh qu lao éng, kõt qu Çu t, tµi s n bþ thu håi, trõ c c tr êng hîp quy Þnh t¹i kho n 3 iòu nµy. ViÖc båi th êng khi Nhµ n íc thu håi rõng îc thùc hiön b»ng c c h nh thøc giao rõng, cho thuª rõng kh c cã cïng môc Ých sö dông; giao Êt Ó trång rõng míi; båi th êng b»ng hiön vët hoæc b»ng tiòn t¹i thêi ióm cã quyõt Þnh thu håi rõng. Trong tr êng hîp thu håi rõng cña chñ rõng trùc tiõp s n xuêt theo quy Þnh t¹i ióm a vµ ióm b kho n 1 iòu nµy mµ kh«ng cã rõng Ó båi th êng cho viöc tiõp tôc s n xuêt th ngoµi viöc îc båi th êng b»ng hiön vët hoæc b»ng tiòn, ng êi bþ thu håi rõng cßn îc Nhµ n íc hç trî Ó æn Þnh êi sèng, µo t¹o chuyón æi ngµnh nghò.

15 15 3. Nh ng tr êng hîp sau y kh«ng îc båi th êng khi Nhµ n íc thu håi rõng: a) Tr êng hîp quy Þnh t¹i c c ióm e, g, h, i vµ k kho n 1 iòu nµy; b) Rõng îc Nhµ n íc giao, cho thuª mµ phçn vèn Çu t cã nguån gèc tõ ng n s ch nhµ n íc gåm tiòn sö dông rõng, tiòn nhën chuyón nh îng quyòn sö dông rõng, tiòn nhën chuyón nh îng quyòn së h u rõng s n xuêt lµ rõng trång; tiòn Çu t ban Çu Ó b o vö vµ ph t trión rõng. iòu 27. ChuyÓn môc Ých sö dông rõng 1. ViÖc chuyón rõng phßng hé, rõng Æc dông, rõng s n xuêt sang môc Ých sö dông kh c vµ viöc chuyón môc Ých sö dông tõ lo¹i rõng nµy sang lo¹i rõng kh c ph i phï hîp víi quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng îc phª duyöt vµ ph i îc phðp cña c quan nhµ n íc cã thèm quyòn quy Þnh t¹i kho n 2 iòu 28 cña LuËt nµy. 2. ViÖc chuyón rõng tù nhiªn sang môc Ých sö dông kh c ph i dùa trªn tiªu chý vµ iòu kiön chuyón æi do ChÝnh phñ quy Þnh. iòu 28. ThÈm quyòn giao rõng, cho thuª rõng, thu håi rõng, chuyón môc Ých sö dông rõng 1. ThÈm quyòn giao rõng, cho thuª rõng, thu håi rõng îc quy Þnh nh sau: a) Uû ban nh n d n tønh, thµnh phè trùc thuéc trung ng quyõt Þnh giao rõng, cho thuª rõng èi víi tæ chøc trong n íc, ng êi ViÖt Nam Þnh c ë n íc ngoµi; cho thuª rõng èi víi tæ chøc, c nh n n íc ngoµi; b) Uû ban nh n huyön, quën, thþ x, thµnh phè thuéc tønh quyõt Þnh giao rõng, cho thuª rõng èi víi hé gia nh, c nh n; c) Uû ban nh n d n cã thèm quyòn giao, cho thuª rõng nµo th cã quyòn thu håi rõng ã. 2. ThÈm quyòn chuyón môc Ých sö dông rõng îc quy Þnh nh sau: a) Thñ t íng ChÝnh phñ quyõt Þnh chuyón môc Ých sö dông toµn bé hoæc mét phçn khu rõng do Thñ t íng ChÝnh phñ x c lëp; b) Chñ tþch Uû ban nh n d n tønh, thµnh phè trùc thuéc trung ng quyõt Þnh chuyón môc Ých sö dông toµn bé hoæc mét phçn khu rõng do Chñ tþch Uû ban nh n d n tønh, thµnh phè trùc thuéc trung ng x c lëp. Môc 3 Giao rõng cho céng ång d n c th«n; quyòn, nghüa vô cña céng ång d n c th«n îc giao rõng iòu 29. Giao rõng cho céng ång d n c th«n 1. iòu kiön giao rõng cho céng ång d n c th«n îc quy Þnh nh sau: a) Céng ång d n c th«n cã cïng phong tôc, tëp qu n, cã truyòn thèng g¾n bã céng ång víi rõng vò s n xuêt, êi sèng, v n ho, týn ng ìng; cã kh n ng qu n lý rõng; cã nhu cçu vµ n xin giao rõng;

16 16 b) ViÖc giao rõng cho céng ång d n c th«n ph i phï hîp víi quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng îc phª duyöt; phï hîp víi kh n ng quü rõng cña Þa ph ng. qu ; 2. Céng ång d n c th«n îc giao nh ng khu rõng sau y: a) Khu rõng hiön céng ång d n c th«n ang qu n lý, sö dông cã hiöu b) Khu rõng gi nguån n íc phôc vô trùc tiõp cho céng ång, phôc vô lîi Ých chung kh c cña céng ång mµ kh«ng thó giao cho tæ chøc, hé gia nh, c nh n; c) Khu rõng gi p ranh gi a c c th«n, x, huyön kh«ng thó giao cho tæ chøc, hé gia nh, c nh n mµ cçn giao cho céng ång d n c th«n Ó phôc vô lîi Ých cña céng ång. 3. ThÈm quyòn giao rõng, thu håi rõng èi víi céng ång d n c th«n îc quy Þnh nh sau: a) ñy ban nh n d n huyön, quën, thþ x, thµnh phè thuéc tønh c n cø vµo quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng îc phª duyöt vµ quy Þnh t¹i kho n 1 vµ kho n 2 iòu nµy quyõt Þnh giao rõng cho céng ång d n c th«n; b) ñy ban nh n d n huyön, quën, thþ x, thµnh phè thuéc tønh cã quyòn thu håi rõng cña céng ång d n c th«n theo quy Þnh t¹i c c ióm a, b, d,, e, h vµ i kho n 1 iòu 26 cña LuËt nµy hoæc khi céng ång d n c th«n di chuyón i n i kh c. iòu 30. QuyÒn, nghüa vô cña céng ång d n c th«n îc giao rõng 1. Céng ång d n c th«n îc giao rõng cã c c quyòn sau y: a) îc c quan nhµ n íc cã thèm quyòn c«ng nhën quyòn sö dông rõng æn Þnh, l u dµi phï hîp víi thêi h¹n giao rõng; b) îc khai th c, sö dông l m s n vµ c c lîi Ých kh c cña rõng vµo môc Ých c«ng céng vµ gia dông cho thµnh viªn trong céng ång; îc s n xuêt l m nghiöp - n«ng nghiöp - ng nghiöp kõt hîp theo quy Þnh cña LuËt nµy vµ quy chõ qu n lý rõng; giao; c) îc h ëng thµnh qu lao éng, kõt qu Çu t trªn diön tých rõng îc d) îc h íng dén vò kü thuët, hç trî vò vèn theo chýnh s ch cña Nhµ n íc Ó b o vö vµ ph t trión rõng vµ îc h ëng lîi Ých do c c c«ng tr nh c«ng céng b o vö, c i t¹o rõng mang l¹i; ) îc båi th êng thµnh qu lao éng, kõt qu Çu t Ó b o vö vµ ph t trión rõng theo quy Þnh cña LuËt nµy vµ c c quy Þnh kh c cña ph p luët cã liªn quan khi Nhµ n íc cã quyõt Þnh thu håi rõng. 2. Céng ång d n c th«n îc giao rõng cã c c nghüa vô sau y: a) X y dùng quy íc b o vö vµ ph t trión rõng phï hîp víi quy Þnh cña LuËt nµy vµ c c quy Þnh kh c cña ph p luët cã liªn quan, tr nh Uû ban nh n d n huyön, quën, thþ x, thµnh phè thuéc tønh phª duyöt vµ tæ chøc thùc hiön;

17 17 b) Tæ chøc b o vö vµ ph t trión rõng, Þnh kú b o c o c quan nhµ n íc cã thèm quyòn vò diôn biõn tµi nguyªn rõng vµ c c ho¹t éng liªn quan Õn khu rõng theo h íng dén cña Uû ban nh n d n x, ph êng, thþ trên; c) Thùc hiön nghüa vô tµi chýnh vµ c c nghüa vô kh c theo quy Þnh cña ph p luët; d) Giao l¹i rõng khi Nhµ n íc cã quyõt Þnh thu håi rõng hoæc khi hõt thêi h¹n giao rõng; ) Kh«ng îc ph n chia rõng cho c c thµnh viªn trong céng ång d n c th«n; kh«ng îc chuyón æi, chuyón nh îng, tæng cho, cho thuª, thõ chêp, b o l nh, gãp vèn kinh doanh b»ng gi trþ quyòn sö dông rõng îc giao. Môc 4 ng ký quyòn sö dông rõng, quyòn së h u rõng s n xuêt lµ rõng trång; thèng kª rõng, kióm kª rõng, theo dâi diôn biõn tµi nguyªn rõng iòu 31. ng ký quyòn sö dông rõng, quyòn së h u rõng s n xuêt lµ rõng trång 1. Chñ rõng îc ng ký quyòn sö dông rõng, quyòn së h u rõng s n xuêt lµ rõng trång. 2. ViÖc ng ký lçn Çu vµ ng ký biõn éng quyòn sö dông rõng ph i tiõn hµnh ång thêi víi ng ký quyòn sö dông Êt theo quy Þnh cña ph p luët vò Êt ai vµ ph p luët vò b o vö vµ ph t trión rõng. 3. ViÖc ng ký quyòn së h u rõng s n xuêt lµ rõng trång îc thùc hiön theo quy Þnh vò ng ký tµi s n cña ph p luët d n sù. iòu 32. Thèng kª rõng, kióm kª rõng, theo dâi diôn biõn tµi nguyªn rõng 1. ViÖc thèng kª rõng, kióm kª rõng, theo dâi diôn biõn tµi nguyªn rõng îc quy Þnh nh sau: a) ViÖc thèng kª rõng îc thùc hiön hµng n m vµ îc c«ng bè vµo quý I cña n m tiõp theo; b) ViÖc kióm kª rõng îc thùc hiön n m n m mét lçn vµ îc c«ng bè vµo quý II cña n m tiõp theo; c) ViÖc theo dâi diôn biõn tµi nguyªn rõng îc thùc hiön th êng xuyªn; d) n vþ thèng kª rõng, kióm kª rõng, theo dâi diôn biõn tµi nguyªn rõng lµ x, ph êng, thþ trên. 2. Tr ch nhiöm thèng kª rõng, kióm kª rõng, theo dâi diôn biõn tµi nguyªn rõng îc quy Þnh nh sau: a) Chñ rõng cã tr ch nhiöm thèng kª rõng, kióm kª rõng, theo dâi diôn biõn tµi nguyªn rõng theo h íng dén vµ chþu sù kióm tra cña c quan chuyªn ngµnh vò l m nghiöp tønh, thµnh phè trùc thuéc trung ng èi víi chñ rõng lµ tæ chøc trong n íc, ng êi ViÖt Nam Þnh c ë n íc ngoµi, tæ chøc, c nh n n íc ngoµi Çu t vµo ViÖt Nam; theo h íng dén vµ chþu sù kióm tra cña c quan chuyªn

18 18 ngµnh vò l m nghiöp huyön, quën, thþ x, thµnh phè thuéc tønh èi víi chñ rõng lµ hé gia nh, c nh n trong n íc; b) Chñ rõng cã tr ch nhiöm kª khai sè liöu thèng kª rõng, kióm kª rõng, diôn biõn tµi nguyªn rõng theo bióu méu quy Þnh víi Uû ban nh n d n x, ph êng, thþ trên; c) Uû ban nh n d n x, ph êng, thþ trên cã tr ch nhiöm kª khai sè liöu thèng kª rõng, kióm kª rõng èi víi nh ng diön tých rõng ch a giao, ch a cho thuª do m nh trùc tiõp qu n lý; d) Uû ban nh n d n c c cêp cã tr ch nhiöm tæ chøc thùc hiön vµ kióm tra viöc thèng kª rõng, kióm kª rõng, theo dâi diôn biõn tµi nguyªn rõng; ) Uû ban nh n d n cêp d íi cã tr ch nhiöm b o c o kõt qu thèng kª rõng, kióm kª rõng, diôn biõn tµi nguyªn rõng lªn Uû ban nh n d n cêp trªn; Uû ban nh n d n tønh, thµnh phè trùc thuéc trung ng b o c o kõt qu thèng kª rõng, kióm kª rõng, diôn biõn tµi nguyªn rõng lªn Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n; e) Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n chñ tr, phèi hîp víi Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr êng kióm tra, tæng hîp kõt qu thèng kª rõng hµng n m, kióm kª rõng n m n m; g) ChÝnh phñ Þnh kú b o c o Quèc héi vò hiön tr¹ng vµ diôn biõn tµi nguyªn rõng. 3. Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n chñ tr, phèi hîp víi Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr êng, C quan thèng kª trung ng quy Þnh néi dung, bióu méu vµ h íng dén ph ng ph p thèng kª rõng, kióm kª rõng, theo dâi diôn biõn tµi nguyªn rõng. iòu 33. Gi rõng Môc 5 Gi rõng 1. ViÖc x c Þnh gi rõng, c«ng khai gi rõng îc quy Þnh nh sau: a) ChÝnh phñ quy Þnh nguyªn t¾c vµ ph ng ph p x c Þnh gi c c lo¹i rõng; b) C n cø vµo nguyªn t¾c vµ ph ng ph p x c Þnh gi c c lo¹i rõng do ChÝnh phñ quy Þnh, Uû ban nh n d n tønh, thµnh phè trùc thuéc trung ng x y dùng gi rõng cô thó t¹i Þa ph ng, tr nh Héi ång nh n d n cïng cêp th«ng qua tr íc khi quyõt Þnh vµ c«ng bè c«ng khai. 2. Gi rõng îc h nh thµnh trong c c tr êng hîp sau y: a) Gi rõng do Uû ban nh n d n tønh, thµnh phè trùc thuéc trung ng quy Þnh; b) Gi rõng do Êu gi quyòn sö dông rõng, quyòn së h u rõng s n xuêt lµ rõng trång; c) Gi rõng do chñ rõng tho thuën víi nh ng ng êi cã liªn quan khi thùc hiön quyòn chuyón nh îng, cho thuª, cho thuª l¹i, thõ chêp, gãp vèn b»ng gi trþ quyòn sö dông rõng, gi trþ rõng s n xuêt lµ rõng trång.

19 19 3. Gi rõng do Uû ban nh n d n tønh, thµnh phè trùc thuéc trung ng quy Þnh îc sö dông lµm c n cø Ó: a) TÝnh tiòn sö dông rõng vµ tiòn thuª rõng khi Nhµ n íc giao rõng, cho thuª rõng kh«ng th«ng qua Êu gi quyòn sö dông rõng, quyòn së h u rõng s n xuêt lµ rõng trång; b) TÝnh c c lo¹i thuõ, phý, lö phý theo quy Þnh cña ph p luët; c) TÝnh gi trþ quyòn sö dông rõng khi Nhµ n íc giao rõng kh«ng thu tiòn sö dông rõng; d) Båi th êng khi Nhµ n íc thu håi rõng; ) TÝnh tiòn båi th êng èi víi ng êi cã hµnh vi vi ph¹m ph p luët vò b o vö vµ ph t trión rõng g y thiöt h¹i cho Nhµ n íc. iòu 34. Êu gi quyòn sö dông rõng, quyòn së h u rõng s n xuêt lµ rõng trång 1. ViÖc Êu gi quyòn sö dông rõng, quyòn së h u rõng s n xuêt lµ rõng trång îc thùc hiön trong c c tr êng hîp sau y: a) Nhµ n íc giao rõng cã thu tiòn sö dông rõng, cho thuª rõng Ó b o vö vµ ph t trión rõng; b) Xö lý tµi s n lµ rõng khi thi hµnh n; c) Xö lý hîp ång thõ chêp, b o l nh b»ng gi trþ quyòn sö dông rõng, gi trþ rõng s n xuêt lµ rõng trång Ó thu håi nî; d) C c tr êng hîp kh c do ChÝnh phñ quy Þnh. 2. Gi tróng Êu gi quyòn sö dông rõng, quyòn së h u rõng s n xuêt lµ rõng trång kh«ng îc thêp h n gi rõng do Uû ban nh n d n tønh, thµnh phè trùc thuéc trung ng quy Þnh. 3. ViÖc Êu gi quyòn sö dông rõng, quyòn së h u rõng s n xuêt lµ rõng trång quy Þnh t¹i kho n 1 iòu nµy ph i tu n theo quy Þnh cña ph p luët vò Êu gi. iòu 35. Gi trþ quyòn sö dông rõng, gi trþ rõng s n xuêt lµ rõng trång trong tµi s n cña tæ chøc îc Nhµ n íc giao rõng kh«ng thu tiòn sö dông rõng vµ trong tµi s n cña doanh nghiöp nhµ n íc 1. Tæ chøc îc Nhµ n íc giao rõng kh«ng thu tiòn sö dông rõng th gi trþ quyòn sö dông rõng, gi trþ rõng s n xuêt lµ rõng trång îc týnh vµo gi trþ tµi s n giao cho tæ chøc ã. 2. Doanh nghiöp nhµ n íc îc Nhµ n íc giao rõng cã thu tiòn sö dông rõng, nhën chuyón nh îng quyòn sö dông rõng mµ tiòn sö dông rõng, tiòn chuyón nh îng rõng tr cã nguån gèc tõ ng n s ch nhµ n íc th sè tiòn ã îc ghi vµo gi trþ vèn cña Nhµ n íc t¹i doanh nghiöp. 3. Khi cæ phçn hãa doanh nghiöp nhµ n íc èi víi c c tr êng hîp quy Þnh t¹i kho n 2 iòu nµy mµ doanh nghiöp cæ phçn hãa lùa chän h nh thøc giao rõng

20 20 cã thu tiòn sö dông rõng th ph i x c Þnh l¹i gi trþ quyòn sö dông rõng, gi trþ rõng s n xuêt lµ rõng trång. 4. ChÝnh phñ quy Þnh cô thó viöc týnh gi trþ quyòn sö dông rõng, gi trþ rõng s n xuêt lµ rõng trång èi víi c c tr êng hîp quy Þnh t¹i c c kho n 1, 2 vµ 3 iòu nµy. Ch ng III B o vö rõng Môc 1 Tr ch nhiöm b o vö rõng iòu 36. Tr ch nhiöm b o vö rõng cña toµn d n 1. C quan nhµ n íc, tæ chøc, céng ång d n c th«n, hé gia nh, c nh n cã tr ch nhiöm b o vö rõng, thùc hiön nghiªm chønh c c quy Þnh vò b o vö rõng theo quy Þnh cña LuËt nµy, ph p luët vò phßng ch y, ch a ch y, ph p luët vò b o vö vµ kióm dþch thùc vët, ph p luët vò thó y vµ c c quy Þnh kh c cña ph p luët cã liªn quan. 2. Tæ chøc, hé gia nh, c nh n ho¹t éng trong rõng, ven rõng cã tr ch nhiöm thùc hiön c c quy Þnh vò b o vö rõng; th«ng b o kþp thêi cho c quan nhµ n íc cã thèm quyòn hoæc chñ rõng vò ch y rõng, sinh vët g y h¹i rõng vµ hµnh vi vi ph¹m quy Þnh vò qu n lý, b o vö rõng; chêp hµnh sù huy éng nh n lùc, ph ng tiön cña c quan nhµ n íc cã thèm quyòn khi x y ra ch y rõng. iòu 37. Tr ch nhiöm b o vö rõng cña chñ rõng 1. Chñ rõng cã tr ch nhiöm b o vö rõng cña m nh; x y dùng vµ thùc hiön ph ng n, biön ph p b o vö hö sinh th i rõng; phßng, chèng chæt ph rõng; phßng, chèng s n, b¾t, béy éng vët rõng tr i phðp; phßng ch y, ch a ch y rõng; phßng, trõ sinh vët g y h¹i rõng theo quy Þnh cña LuËt nµy, ph p luët vò Êt ai, ph p luët vò phßng ch y, ch a ch y, ph p luët vò b o vö vµ kióm dþch thùc vët, ph p luët vò thó y vµ c c quy Þnh kh c cña ph p luët cã liªn quan. 2. Chñ rõng kh«ng thùc hiön c c quy Þnh t¹i kho n 1 iòu nµy mµ Ó mêt rõng îc Nhµ n íc giao, cho thuª th ph i chþu tr ch nhiöm theo quy Þnh cña ph p luët. iòu 38. Tr ch nhiöm b o vö rõng cña Uû ban nh n d n c c cêp 1. ñy ban nh n d n tønh, thµnh phè trùc thuéc trung ng cã tr ch nhiöm: a) Ban hµnh c c v n b n thuéc thèm quyòn vò qu n lý, b o vö rõng trong ph¹m vi Þa ph ng; b) Tæ chøc thùc hiön c«ng t c tuyªn truyòn, phæ biõn, gi o dôc ph p luët vò b o vö vµ ph t trión rõng; c) Tæ chøc, chø ¹o viöc phßng ch y, ch a ch y rõng, phßng trõ sinh vët h¹i rõng ë Þa ph ng; chø ¹o thùc hiön vµ kióm tra viöc b o vö rõng Æc dông, rõng phßng hé; tæ chøc viöc khai th c rõng theo quy Þnh cña ChÝnh phñ;

21 21 d) ChØ ¹o viöc tæ chøc m¹ng l íi b o vö rõng, huy éng vµ phèi hîp c c lùc l îng Ó ng n chæn mäi hµnh vi g y thiöt h¹i Õn rõng trªn Þa bµn; ) KiÓm tra, thanh tra viöc chêp hµnh ph p luët vò b o vö vµ ph t trión rõng trªn Þa bµn; xö ph¹t vi ph¹m hµnh chýnh trong lünh vùc qu n lý, b o vö rõng theo quy Þnh cña ph p luët. 2. ñy ban nh n d n huyön, quën, thþ x, thµnh phè thuéc tønh cã tr ch nhiöm: a) H íng dén, chø ¹o viöc thùc hiön ph p luët, chýnh s ch, chõ é cña Nhµ n íc vò qu n lý, b o vö, khai th c rõng trong ph¹m vi Þa ph ng m nh; b) ChØ ¹o, tæ chøc c«ng t c tuyªn truyòn, phæ biõn, gi o dôc ph p luët vò b o vö vµ ph t trión rõng; c) ChØ ¹o Uû ban nh n d n x, ph êng, thþ trên thùc hiön c c biön ph p b o vö rõng, khai th c l m s n theo quy Þnh cña ph p luët; d) Huy éng vµ phèi hîp c c lùc l îng trªn Þa bµn Ó ng n chæn mäi hµnh vi g y thiöt h¹i Õn rõng, phßng ch y, ch a ch y rõng, phßng trõ sinh vët h¹i rõng; ) KiÓm tra, thanh tra viöc chêp hµnh ph p luët, chýnh s ch, chõ é vò qu n lý, b o vö rõng trªn Þa bµn; xö ph¹t vi ph¹m hµnh chýnh trong lünh vùc qu n lý, b o vö rõng theo quy Þnh cña ph p luët. 3. ñy ban nh n d n x, ph êng, thþ trên cã tr ch nhiöm: a) H íng dén, chø ¹o viöc thùc hiön ph p luët, chýnh s ch, chõ é cña Nhµ n íc vò qu n lý, b o vö, khai th c rõng trong ph¹m vi Þa ph ng m nh; b) ChØ ¹o c c th«n, b n vµ n vþ t ng ng x y dùng vµ thùc hiön quy íc b o vö vµ ph t trión rõng trªn Þa bµn phï hîp víi quy Þnh cña ph p luët; c) Phèi hîp víi c c lùc l îng kióm l m, c«ng an, qu n éi, tæ chøc lùc l îng quçn chóng b o vö rõng trªn Þa bµn; ph t hiön vµ ng n chæn kþp thêi nh ng hµnh vi x m ph¹m, hñy ho¹i rõng; d) Tæ chøc tuyªn truyòn, gi o dôc ph p luët vò b o vö rõng; h íng dén nh n d n thùc hiön c c biön ph p phßng ch y, ch a ch y rõng, huy éng c c lùc l îng ch a ch y rõng trªn Þa bµn; ) Tæ chøc qu n lý, b o vö rõng vµ cã kõ ho¹ch tr nh Uû ban nh n d n cêp trªn a rõng vµo sö dông èi víi nh ng diön tých rõng Nhµ n íc ch a giao, ch a cho thuª; e) H íng dén nh n d n thùc hiön quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng, s n xuêt l m nghiöp - n«ng nghiöp - ng nghiöp kõt hîp, lµm n ng réy, Þnh canh, th m canh, lu n canh, ch n th gia sóc theo quy ho¹ch, kõ ho¹ch b o vö vµ ph t trión rõng îc phª duyöt; g) KiÓm tra viöc chêp hµnh ph p luët, chýnh s ch, chõ é vò qu n lý, b o vö rõng èi víi tæ chøc, hé gia nh, c nh n, céng ång d n c th«n trªn Þa bµn; xö ph¹t vi ph¹m hµnh chýnh trong lünh vùc qu n lý, b o vö rõng theo quy Þnh cña ph p luët.

22 22 4. Chñ tþch Uû ban nh n d n cêp d íi chþu tr ch nhiöm tr íc Chñ tþch Uû ban nh n d n cêp trªn, Chñ tþch Uû ban nh n d n tønh, thµnh phè trùc thuéc trung ng chþu tr ch nhiöm tr íc Thñ t íng ChÝnh phñ khi Ó x y ra ph rõng, ch y rõng ë Þa ph ng. iòu 39. Tr ch nhiöm b o vö rõng cña c c bé, c quan ngang bé 1. Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n cã tr ch nhiöm chñ tr, phèi hîp víi c c bé, c quan ngang bé chø ¹o Uû ban nh n d n tønh, thµnh phè trùc thuéc trung ng b o m viöc thùc hiön c c quy Þnh vò b o vö rõng theo quy Þnh cña LuËt nµy; tæ chøc dù b o nguy c ch y rõng; x y dùng lùc l îng chuyªn ngµnh phßng ch y, ch a ch y rõng. 2. Bé C«ng an cã tr ch nhiöm phèi hîp víi Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n chø ¹o Uû ban nh n d n tønh, thµnh phè trùc thuéc trung ng thùc hiön viöc phßng ch y, ch a ch y rõng theo quy Þnh cña ph p luët vò phßng ch y, ch a ch y vµ quy Þnh cña LuËt nµy; Êu tranh phßng, chèng c c hµnh vi vi ph¹m ph p luët vò b o vö vµ ph t trión rõng. 3. Bé Quèc phßng cã tr ch nhiöm phèi hîp víi Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n chø ¹o Uû ban nh n d n tønh, thµnh phè trùc thuéc trung ng thùc hiön c«ng t c b o vö rõng t¹i c c vïng biªn giíi, h i o vµ vïng xung yõu vò quèc phßng, an ninh; huy éng lùc l îng tham gia ch a ch y rõng, cøu hé, cøu n¹n; tham gia Êu tranh phßng, chèng c c hµnh vi vi ph¹m ph p luët vò b o vö vµ ph t trión rõng. 4. Bé V n ho - Th«ng tin cã tr ch nhiöm phèi hîp víi Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n chø ¹o Uû ban nh n d n tønh, thµnh phè trùc thuéc trung ng trong viöc tæ chøc qu n lý, b o vö rõng trong c c khu rõng Æc dông cã liªn quan Õn di s n v n ho. 5. Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr êng cã tr ch nhiöm phèi hîp víi Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n chø ¹o Uû ban nh n d n tønh, thµnh phè trùc thuéc trung ng trong viöc tæ chøc qu n lý, b o vö a d¹ng sinh häc, m«i tr êng rõng. 6. C c bé, c quan ngang bé trong ph¹m vi nhiöm vô, quyòn h¹n cña m nh phèi hîp víi Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n trong viöc b o vö rõng. Môc 2 Néi dung b o vö rõng iòu 40. B o vö hö sinh th i rõng 1. Khi tiõn hµnh c c ho¹t éng s n xuêt, kinh doanh hoæc cã nh ng ho¹t éng kh c nh h ëng trùc tiõp Õn hö sinh th i rõng, sinh tr ëng vµ ph t trión cña c c loµi sinh vët rõng ph i tu n theo quy Þnh cña LuËt nµy, ph p luët vò b o vö m«i tr êng, ph p luët vò b o vö vµ kióm dþch thùc vët, ph p luët vò thó y vµ c c quy Þnh kh c cña ph p luët cã liªn quan. 2. Khi x y dùng míi, thay æi hoæc ph bá c c c«ng tr nh cã nh h ëng Õn hö sinh th i rõng, sinh tr ëng vµ ph t trión cña c c loµi sinh vët rõng ph i thùc hiön viöc nh gi t c éng m«i tr êng theo quy Þnh cña ph p luët vò b o

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc HiÖn tr¹ng qu n lý rõng céng ång mét sè tønh vïng miòn nói B¾c Bé vµ Ò xuêt Þnh h íng chýnh s ch khuyõn khých ph t trión rõng céng ång ë ViÖt Nam Ph¹m Xu n Ph ng Vô chýnh s ch Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsSingleFil

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsSingleFil Page 1 of 71 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión N«ng th«n Ch ng tr nh Ph t trión N«ng th«n MiÒn nói ViÖt Nam - Thôy ión 1996-2001 Ph n tých nh gi t nh h nh trión khai thùc hiön chýnh s ch, thó chõ qu n lý l

Chi tiết hơn

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si phßng thi sè: 1 1 CH0001 Hoµng B o An 10.04.1993 Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 2 CH0002 L ng ThÞ An 06.05.1995 L¹ng S n N DT KV1 3 CH0003 Ph¹m ThÞ An 24.06.1974 Th i Nguyªn N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 4 CH0004

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx . Häc viön Ng n hµng Phßng µo T¹o Häc Kú 1 - N m Häc 17-18 XÐt iòu kiön tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng H VHVL - KÕ to n (LTD11TKT) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 5.00 MÉu In D7080B1 Trang

Chi tiết hơn

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th II V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th ng 11 n m 2013 HéI ång XUÊT B N L HåNG ANH Chñ tþch Héi ång INH THÕ HUYNH

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4 Page 1 of 12 B o c o kh o s t chèn o n vò b o tån vµ c c c héi ph t trión t¹i vïng Öm khu b o tån kî gç (phçn 1) 1.më Çu Ph n tých vµ ph t trión thþ trêng (MA&D) lµ mét ph ng ph p îc thõ giíi c«ng nhën

Chi tiết hơn

Môc lôc

Môc lôc ñyban nh n d n tønh vünh phóc ¹i häc quèc gia hμ néi Tr êng ¹i häc Khoa häc Tù nhiªn B o c o chuyªn Ò N íc ngçm vïng tam o 2 Thuéc Ò tμi X c Þnh c së khoa häc Ó nh gi t c éng m«i tr êng phôc vô dù n x

Chi tiết hơn

¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/

¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/ ¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/12) (DHD.D310101) - Ngµnh: Kinh tõ 1 Lª ThÞ Anh µo 08/05/94 26159 A 2 7.25

Chi tiết hơn

Søc khoÎ cña con ng­êi cÇn sù tån t¹i cña nh÷ng c¸nh rõng

Søc khoÎ cña con ng­êi cÇn sù tån t¹i cña nh÷ng c¸nh rõng 86 X héi häc sè 1 (81), 2003 Søc kháe cña con ng êi cçn sù tån t¹i cña nh ng c nh rõng - d n sè vµ n¹n ph rõng N¹n ph rõng diôn ra trªn toµn thõ giíi víi tèc é 9,4 triöu ha/n m, lµ mèi e do¹ nghiªm träng

Chi tiết hơn

Annual report V 2004.qxd

Annual report V 2004.qxd Military Bank 2 3 Military Bank Annual report Néi dung / contents Giíi thiöu chung vò ng n hµng Background Sè liöu tµi chýnh giai o¹n 1994-2004 Financial highlight from 1994-2004 M«h nh tæ chøc Organizational

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending8CA5D283C41C39164

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending8CA5D283C41C39164 Page 1 of 62 Bé N«ng nghiöp vµ ph t trión n«ng th«n Vô Hîp t c quèc Tõ èi t c Dù n Trång míi 5 triöu ha Rõng B o c o nhãm chuyªn tr ch III nh gi nhu cçu Çu t vµ hç trî cho ngµnh l m nghiöp vµ c chõ hç

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi B ng ióm Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Líp QU N Lý HCNN Vµ QL NGµNH G

Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi B ng ióm Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Líp QU N Lý HCNN Vµ QL NGµNH G Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc 1 1001 Bïi ThÞ An 10-10-1994 N 6.5 ¹t GD MÇm non-a 2 1002 Cï ThÞ L u An 15-10-1996 VËt lý-a

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

B ng tæng hîp sinh viªn kho îc cêp häc bæng k I N m häc (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M S

B ng tæng hîp sinh viªn kho îc cêp häc bæng k I N m häc (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M S B ng tæng hîp sinh viªn kho 54-58 îc cêp häc bæng k I N m häc 2013-2014 (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M SV Líp Số tiền Sè TK 1 ç V n D ng 535354 54CB1 2,825,000

Chi tiết hơn

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte Trao æi nghiöp vô X héi häc sè 1 (77), 2002 67 Vò Hµo Quang 1. Nh ng yõu tè x héi nh h ëng tíi t duy x héi häc cña A. Comte A. Comte îc coi lµ ng êi s ng lëp ra ngµnh x héi häc. ng còng lµ nhµ thùc chøng

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsC80F76987BE6A455C72567C20006DBA8C80F7

file://D:MRC964MI-docsC80F76987BE6A455C72567C20006DBA8C80F7 Page 1 of 10 MARD Dù n Ph t trión L m nghiöp X héi S«ng µ Sè 3 Chuyªn Ò vò "Qui Ho¹ch Sö Dông Êt vµ Giao Êt Giao Rõng" Trong sè nµy: Th tæng biªn tëp Qui ho¹ch sö dông Êt vµ giao Êt giao rõng: c së Ó qu

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c« tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«ng nhën kióu Road vehicles - Rear view mirrors of motorcycles

Chi tiết hơn