wk v I M elyv Bbw wudu XvKv wek we` vjq Gg.GW (mvü ) Kvh µg: wk ve l i fwz wb ` wkkv wk vq wwwmömn ( Having Degree in Education) K. wegw (m

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "wk v I M elyv Bbw wudu XvKv wek we` vjq Gg.GW (mvü ) Kvh µg: wk ve l i fwz wb ` wkkv wk vq wwwmömn ( Having Degree in Education) K. wegw (m"

Bản ghi

1 wk v I M elyv Bbw wudu XvKv wek we` vjq Gg.GW (mvü ) Kvh µg: wk ve l i fwz wb ` wkkv wk vq wwwmömn ( Having Degree in Education) K. wegw (m vb)/ wegw ev mgzzj wwwmö cövß A_ev 2017 mv j D³ cix vq AskMÖnYKvixMY fwz i Rb Av e`b Ki Z cvi eb L mv j wegw cix vq AeZxY wk v_x `i K cix vq AeZxY mb` Ges cix vi cö ekc Îi mz vwqz d UvKwc fwz PjvKvjxb mg q Rgv w` Z n e AeZxY cix vq DËxY n Z bv cvi j wk v_x i fwz evwzj e j MY n e M. cöv_ x `i gv vm A_ev œvzk ch v q wk v Rxe bi Kvb Î Z Zxq kªwy MÖnY hvm bq Z e PvKzixiZ cöv_x `i Î 1wU Z Zxq kªwy MÖnY hvm N. fwz PjvKvjxb mg q cöv_x i m` Zvjv GKB ik gi Pvi Kwc cvm cvu AvKv ii iw½b Qwe Ges mkj cix vi mb`cî I b ^icî/ MÖWkx Ui GKwU K i mz vwqz d UvKwc Aek B Rgv w` Z n e O. wk vi wewfbœ Î Kg iz cöv_ x `i AMÖvwaKvi `Iqv n e Z e m Î fwz PjvKvjxb mg q h_vh_ cögvycî Rgv w` Z n e P ZvwiL _ K Zvwi Li g a fwz dig eve` wba vwiz 1100 (GK nvrvi GKkZ) UvKv wekv ki gva g b ^ i Rgv w` Z n e Q ZvwiL ïµevi mkvj 10:00 Uvq AvBBAvi fe b 1 N Uvi fwz cix v AbywôZ n e R. djvdj cökv ki cöwµqv GKv WwgK / wk vmz hvm Zv: Gm.Gm.wm, GBP.Gm.wm, œvzk Ges gv vm A_v r 4wU wwwmö we epbv Kiv n e G Î cövß vi K 12 b ^ i iƒcšíi Kiv n e 1g kªwy - 3 b ^i 2q kªwy - 2 b ^i AeZxY - 1 b ^i AwfÁZv: cöwz eq ii Rb 1 b ^i m e v P 8 b ^i we epbv Kiv n e wk vmz hvm Zvq 12 b ^i, AwfÁZvq 8 b ^i Ges fwz cix vq 100 b ^i, gvu 120 b ^ ii g a g~j vqb K i P~ovšÍ gav ZvwjKv cökvk Kiv n e c ôv-1

2 S. K v mi mgqm~wp mgqkvj w`bmg~n mgq: GK eqi gqv`x `yb eqi gqv`x e n úwzevi, ïµevi, iweevi, g½jevi e n úwzevi I ïµevi ïµevi: mkvj 9:30 wgwbu _ K 12:50 wgwbu ch ší e n úwzevi, iweevi, g½jevi: wekvj 5:30 wgwbu _ K 9:00 ch ší * igrvb gv m cwiewz Z mgqm~wp Abyhvqx K vm AbywôZ n q _v K T. fwz cix vi welq I b ^i wb œiƒc : µwgk bs welqwfwëk wefvrb b ^i e Ub 01 evsjv 15 b ^i 02 Bs iwr 15 b ^i 03 evsjv ` ki wk v welqk 10 b ^i we.gw. ch v q cwvz 6wU Core Kvm _ K (6 10) = 60 b ^i 04 Avek Kxq wk Y ` Zv 10 b ^i 05 RÛvi vwwr 10 b ^i 06 gva wgk wk v, wk vµg, I wkïi µgwekvk 20 b ^i 07 wklb g~j hvpvb Ges cöwzdjbg~jk Abykxjb 10 b ^i 08 gšwjk Kw úduvi ` Zv 10 b ^i me gvu 100 b ^i U. Gg.GW (mvü ) Kvh µg LÛKvjxb weavq wek we` vj qi Ab vb my hvm-myweav wek we` vj qi wewa gvzv ek cö hvr n e V. fwz K Z wk v_x iv wek we` vj qi Avevmb myweav cv eb bv Z e wek we` vj qi wewa gvzv ek Zv `i mkj KvR mswkøó nj I Bbw wud Ui gva g cwipvwjz n e W. Kvb Z_ fyj w` j ev Av e`bcî Am ú~y _vk j Zv evwzj e j MY n e X. fwz wel q KZ c i wm všíb P~ovšÍ e j we ewpz n e Aa vck W. gvt Avãyj nvwjg Pqvicvimb fwz KwgwU : Gg.GW. (mvü ) Kvh µg cö qvr b: , , c ôv-2

3 wk v I M elyv Bbw wudu XvKv wek we` vjq Gg.GW (mvü ) Kvh µg: wk ve l i fwz wb ` wkkv wk vq wwwmö e ZxZ (Not Having Degree in Education) K. gv vi wwwmö A_ev 4 eqi gqv`x œvzk (m vb) wwwmö avixmy fwz i Rb Av e`b Ki Z cvi eb L. wk vi wewfbœ Î Kg iz ev AwfÁZv m úbœ cöv_x MY fwz i Rb Av e`b Ki Z cvi eb Ges Zv `i K AMÖvwaKvi `Iqv n e Z e m Î fwz PjvKvjxb mg q h_vh_ cögvycî Rgv w` Z n e M. gv vm A_ev œvzk m vb ch vq ch ší mkj cix vq Kgc wøzxq wefvm/ kªwy A_ev mggv bi wmwrwcg _vk Z n e Z e PvKzwiiZ cªv_x `i wk vrxe b GKwU Z Zxq kªwy/wefvm A_ev mggv bi wmwrwcg MÖnY hvm N. fwz PjvKvjxb mg q cöv_x i m` Zvjv GKB ik gi Pvi Kwc cvm cvu AvKv ii iw½b Qwe Ges mkj cixÿvi mb`cî I b ^icî/ MÖWkx Ui GKwU K i mz vwqz d UvKwc Aek B Rgv w` Z n e O. fwz K Z wk v_ x `i 1g I 2q Uv g gvu 6wU c~e kz g~jk Kvm m úbœ Ki Z n e c~e kz g~jk Kvm mvd j i mv _ m úbœ Kivi ci gv vi Ae GWy Kkb Kvh µ gi wba vwiz Kvm mg~n m úbœ Ki Z n e c~e kz g~jk Kvm Gg.GW Kvm Uvg msl v 2wU 1 eqi gqv`x A_ev 2 eqi gqv`x Kvm msl v 6wU 15wU P ZvwiL _ K Zvwi Li g a fwz dig eve` wba vwiz 1100 (GK nvrvi GKkZ) UvKv wekv ki gva g b ^ i Rgv w` Z n e Q ZvwiL ïµevi mkvj 10:00 Uvq AvBBAvi fe b 1 N Uvi fwz cix v AbywôZ n e R. djvdj cökv ki cöwµqv GKv WwgK / wk vmz hvm Zv: Gm.Gm.wm, GBP.Gm.wm, œvzk/ œvzk (m vb) Ges gv vm A_v r 4wU wwwmö we epbv Kiv n e G Î cövß vi K 12 b ^ i iƒcvšíi Kiv n e 1g kªwy - 3 b ^i 2q kªwy - 2 b ^i 3q köwy - 1 b ^i AwfÁZv: cöwz eq ii Rb 1 b ^i m e v P 8 b ^i we epbv Kiv n e wk vmz hvm Zvq 12 b ^i, AwfÁZvq 8 b ^i Ges fwz cix vq 100 b ^i gvu 120 b ^ ii g a g~j vqb K i P~ovšÍ gav ZvwjKv cökvk Kiv n e c ôv-1

4 S. K v mi mgqm~wp mgqkvj w`bmg~n mgq: c~e kz g~jk Kvm (2 Uvg ) ïµevi I kwbevi GK eqi gqv`x e n úwzevi, ïµevi, iweevi, g½jevi `yb eqi gqv`x e n úwzevi I ïµevi * igrvb gv m cwiewz Z mgqm~wp Abyhvqx K vm AbywôZ n q _v K T. fwz cix vi welq I b ^i wb œiƒc µwgk bs welqwfwëk wefvrb b ^i e Ub 01 evsjv 25 b ^i 02 Bs iwr 25 b ^i 03 evsjv ` ki welqvewj 15 b ^i 04 AvšÍ RvwZK welqvewj 15 b ^i 05 wk v m úwk Z mvaviy Ávb 10 b ^i 06 MwYZ 10 b ^i me gvu 100 b ^i ïµevi: wekvj 3:30 wgwbu _ K 7:00 ch ší kwbevi: wekvj 5:30 wgwbu _ K 9:00 ch ší ïµevi: mkvj 9:30 wgwbu _ K 12:50 wgwbu ch ší e n úwzevi, iweevi, g½jevi: wekvj 5:30 wgwbu _ K 9:00 ch ší U. Gg.GW.(mvÜ ) Kvh µg LÛKvjxb weavq wek we` vj qi Ab vb my hvm-myweav wek we` vj qi wewa gvzv ek cö hvr n e V. fwz K Z wk v_x iv wek we` vj qi Avevmb myweav cv eb bv Z e wek we` vj qi wewa gvzv ek Zv `i mkj KvR mswkøó nj I Bbw wud Ui gva g cwipvwjz n e W. Kvb Z_ fyj w` j ev Av e`bcî Am ú~y _vk j Zv evwzj e j MY n e X. fwz wel q KZ c i wm všíb P~ovšÍ e j we ewpz n e Aa vck W. gvt Avãyj nvwjg Pqvicvimb fwz KwgwU : Gg.GW. (mvü ) Kvh µg cö qvr b: , c ôv-2

5 Gg.GW.(mvÜ ) Gi P~ovš gav ZvwjKv cö Zi bxwzgvjv: 1 fwz cix v (120) : wk vmz hvm Zv : 12 3 AwfÁZv : wk vmz hvm Zvi Î bæi e Ub wbæiƒc : K) cö_g kªyx/mggvb wmwrwcg = 03 L) 2q kªyx/ mggvb wmwrwcg = 02 M) 3q kªyx/ mggvb wmwrwcg = 01 wk vmz hvm Zvi Î GmGmwm/mggvb, GBPGmwm/mggvb, e v Pji (cvk), (m vb), Ges we.gw. (cvk), (m vb)/mggvb wwmöxi djvdj we epbv Kiv n e G Î Kvb Av e`bkvixi wk vq wwmöxmn gvu 4wU wwmöxi djvdj we epbv Kiv n e Z e Kvb e w³i wk vq wwmöxmn 3/5wU A_ev Z ZvwaK wwmöx _vk j Zv `i b ^i K 12 b ^ i KbfvU Kiv n e D`vniY: GmGmwm 3 (cö_g kªyx) + GBP.Gm.wm 2 (2q kªyx) + e v Pji 2 (2q kªyx) + gv vm 3 (cö_g) + we.gw. 3 (cvk) = 13 myzivs 13/5 4 =10.4 AZGe Dc iv³ wk v_x i cövß vi 10.4 (wk vmz hvm Zv) we.`ª: wk vq 4 eqi gqv`x m vb wwmöx AR bkvix `i Î 3 b ^i hvm Kiv n e Kbbv Zv `i Î wk vmz hvm Zvq Gm.Gm.wm., GBP.Gm.wm. Ges wk vq m vb gvu wzbwu wwmöxi ekx we epbv Kivi Kvb my hvm bb MÖwWs c wz Z wwmöx AR bkvix wk v_x `i djvdj wb æv³ fv e we epbv Kiv n e: wmwrwcg 4.00 j n jcö_g kªyx = 3.50 Ges Z ZvwaK 2q kªyx = 2.75 _ K q kªyx = 2.00 _ K 2.74 wmwrwcg 5.00 j n jcö_g kªyx = 4.50 Ges Z ZvwaK 2q kªyx = 3.00 _ K q kªyx = 2.00 _ K 2.99 wk v/mgch v qi ckvmz AwfÁZvi Î cöwz 1 eq ii Rb 1 c q U cövß n eb G Î Av e`bkvix m e v P 8 c q U cövß n eb P~ovš gav ZvwjKv cö Zi Î fwz cix vq cövß b ^i wk vmz hvm Zvi c q U Ge AfwÁZvi c q U we epbv K i gvu cövß b ^ ii wfwë Z P~ovš gav ZvwjKv AvB.B.Avi. Gi bvwuk evw Ges XvKv wek we` vj qi I qe mvb U cökvk Kiv n e Pqvicvimb fwz KwgwU: Gg.GW.(mvÜ ) Kvh µg cö qvr b: ,

GZϦviv mswkøó mK‡ji AeMwZi Rb¨ Rvbv‡bv hv‡”Q †h, MZ 01 gvP©, 2012 mKvj 10

GZϦviv mswkøó mK‡ji AeMwZi Rb¨ Rvbv‡bv hv‡”Q †h, MZ 01 gvP©, 2012 mKvj 10 BwcGm UwcK wmwewu 2017 (c q U wiµzu g U wm g)-g AbjvB b cöv_wgk iwr ªkbK Z cöv_ x `i ga n Z juvwi Z DËxY cöv_ x `i K ev q mj Gi cÿ n Z Awfb `b juvwi Z DËxY cöv_ x `i P~ovšÍ iwr ªkb-Gi Rb we ÍvwiZ Z_ m~px

Chi tiết hơn

weáwß bs- 150/2018 e vskvm wm jkkb KwgwU mwpevjq evsjv `k e vsk cöavb Kvh vjq gwzwsj, XvKv-1000 ZvwiL t 28/05/1425 e½vã 12/09/2018 wlª vã mvbvjx e vsk

weáwß bs- 150/2018 e vskvm wm jkkb KwgwU mwpevjq evsjv `k e vsk cöavb Kvh vjq gwzwsj, XvKv-1000 ZvwiL t 28/05/1425 e½vã 12/09/2018 wlª vã mvbvjx e vsk weáwß bs- 150/2018 vm wm jkkb KwgwU mwpevjq Kvh vjq ZvwiL t 28/05/1425 e½vã 12/09/2018 wlª vã mvbvjx wjwg UW G Ôwmwbqi AwdmviÕ c ` mivmwi wb qv Mi j ÿ wjwlz cixÿvq DËxY cöv_x `i Av e` bi mg_ b KvMR-cÎ

Chi tiết hơn

Center-1

Center-1 µt bs K `ªi bvg ivj cwimi cix v_x i msl v 1, XvKv 1200001-1207500 7500 2 c MvR zj, Rwe K v úvm, XvKv 1207501-1208800 1300 3 mikvix Kwe bri j K jr, j²xevrvi, XvKv 1208801-1210800 2000 4 mikvix knx` mvniviqv`x

Chi tiết hơn

MYcÖRvZš x evsjv `k mikvi Aa i Kvh vjq ivrkvnx mikvix wmwu K jr, ivrkvnx EIIN GKv`k kªyx Z fwz weáwß wk vel t wkÿv e l GKv

MYcÖRvZš x evsjv `k mikvi Aa i Kvh vjq ivrkvnx mikvix wmwu K jr, ivrkvnx EIIN GKv`k kªyx Z fwz weáwß wk vel t wkÿv e l GKv EIIN- 126489 wk vel t 2015-2016 2015-2016 wkÿv e l GKv`k köyx Z fwz n Z B QzK QvÎ-QvÎx `i Rvbv bv hv Q h, ivrkvnx mikvwi wmwu K j R ez gv b mxu msl v k~b Av Q Zv wb œ `Iqv n jv weávb gvbwek = 46wU = 85

Chi tiết hơn

Av`gRx K v Ub g U cvewjk zj XvKv mbvwbevm QvÎ fwz wkÿvel 1g köwy mvÿvzkvi MÖn Yi mgq wb œewy Z KvMRcÎ mv _ Avb Z n e : * Rb mb` c Îi g~j Kwc *

Av`gRx K v Ub g U cvewjk zj XvKv mbvwbevm QvÎ fwz wkÿvel 1g köwy mvÿvzkvi MÖn Yi mgq wb œewy Z KvMRcÎ mv _ Avb Z n e : * Rb mb` c Îi g~j Kwc * Av`gRx K v Ub g U cvewjk zj XvKv mbvwbevm 1g köwy mvÿvzkvi MÖn Yi wb œewy Z KvMRcÎ mv _ Avb Z n e : * Rb mb` c Îi g~j Kwc * wczv/gvzvi RvZxq cwipqc Îi d UvKwc * mvgwik PvKzixiZ A_ev cöwziÿvlv Z ezbfy³

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Resqruietny Result Circular-2017.doc

Microsoft Word - Resqruietny Result Circular-2017.doc gva wgk I D P gva wgk wkÿv evw, w`bvrcyi Web : www.dinajpureducationboard.gov.bd E-mail : dinajpureducationboard@gmail.com weáwß vik bs t gvdwk evw`/cwb/ RGmwm/cix:-2017/2354(03) ZvwiL t 29/01/2018 wlª.

Chi tiết hơn

e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek¦we`¨vjq

e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek¦we`¨vjq Av e`bk Z c `i bvg (evgcv k wuk w`b) t e½eüz kl gywreyi ingvb K wl wek we` vjq MvRxcyi-1706 ch v qvbœq bi Rb Av e`bcî (K) mnkvix Aa vck (L) mn hvmx Aa vck (M) Aa vck wefvm t 1 cöv_ xi bvg (evsjvq) t...

Chi tiết hơn

µwgK bs

µwgK bs K `ª- 01: ( ivj bs- 10001 _ K 11767ch ší) =1767 Rb µwgb bs Kÿ cwiwpwz cixÿv_ xi ivj bs 01 K vk iæg-1 (wcaviwuwm) 10001-10035 (35) 02 K vk iæg-2 (wcaviwuwm) 10036-10075 (40) 03 evw wgwus iæg, (wcaviwuwm)

Chi tiết hơn

jvkmvg ivw, Kvw `icvo, Kzwgjv dvb : d v : website : vik bs ZvwiL: 20 R

jvkmvg ivw, Kvw `icvo, Kzwgjv dvb : d v : website :     vik bs ZvwiL: 20 R jvkmvg ivw, Kvw `icvo, Kzwgjv dvb : 081-76328 d v : 081-76438 website : www.comillaboard.gov.bd. E-mail : info@comillaboard.gov.bd. vik bs ZvwiL: 20 Ryb 2015 gva wgk I D Pgva wgk wk v evw, Kzwgj v Gi 2015

Chi tiết hơn

ikw e e vcbv ikw e e vcbv n Q `ÿ Awdm e e vcbvi Ab Zg AsM Gg.Avwgbyi e e vcbv Dc `óv weavbgg,xvkv Friday, July 06, 2018

ikw e e vcbv ikw e e vcbv n Q `ÿ Awdm e e vcbvi Ab Zg AsM Gg.Avwgbyi e e vcbv Dc `óv weavbgg,xvkv Friday, July 06, 2018 ikw e e vcbv ikw e e vcbv n Q `ÿ Awdm e e vcbvi Ab Zg AsM Gg.Avwgbyi e e vcbv Dc `óv weavbgg,xvkv Friday, July 06, 2018 G Awa ekb _ K hv Rvbv hv e Awd mi ikw wk? ikw e e vcbv ej Z wk eysvq? ikw e e vcbvi

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 dvi G Bqvb WvBwqs wjwg UW KvBPvevwo, mvfvi, XvKv- 1340, evsjv `k (23.945831, 90.261923) 25 gvp, 2014 1 2 ch e Ymg~n 3 Kjv gi Dc i AwZwi³ Pvc QvULv Uv wn m e `Lv M Q h, Kjvg jv AwZwi³ Pv c Av Q wewìs BwÄwbqvi

Chi tiết hơn

Exabyte Technology

Exabyte Technology MvwYwZK m~îvewj RULES OF MATHEMATICS exrmwyz (ALGEBRA) em, Nb, b, Drcv`K, Abywm vš I gvb wby qi m~î (a + b) 2 = a 2 + 2ab + b 2 (a + b) 2 = (a b) 2 + 4ab (a b) 2 = a 2 2ab + b 2 (a b) 2 = (a + b) 2 4ab

Chi tiết hơn

MergedFile

MergedFile wk kvimä cjøx we`ÿ r mwgwz Gi ÒmnKvix K vwkqvió c ` wb qvm jv fi Rb Av e`b dig ( mswkøó vb cöv_x K ^n ÍcyiY Ki Z n e) Rbv ij g v brvi wk kvimä cjøx we`ÿ r mwgwz gyk m`cyi, wk kvimä cvm cvu mvb Ri GK Kwc

Chi tiết hơn

ewe Kb vi cwipvjbv bxwzgvjv Rvbyqvix 2019

ewe Kb vi cwipvjbv bxwzgvjv Rvbyqvix 2019 Rvbyqvix 2019 bw_/document fvlv evsjv Aby gv`b 03/12/2018 Aby gv`bkvix B Gg wu, UªvÝcv iwý B Uvib vkbvj evsjv `k (wuavbwe) ciezx czb:mgxÿv/review / / ms iy 2q ms iy, 2018 2 m~wpcî c ôv b ^i 1. f~wgkv 4

Chi tiết hơn

T. G. Class iv inner

T. G. Class iv inner cöv_wgk MwYZ PZz_ kªwy wk K ms iy cöv_wgk MwYZ PZy_ kªwy wk K ms iy wøzxq cöv_wgk wk v Dbœqb Kg mwp (wcbwwwc 2) Gi A_ vq b gyw`ªz ipbvq iv Kqv emg nvwg`v evby emg Aveyj nvmbvz dvi K gvt iwdkzj Bmjvg m

Chi tiết hơn

XvKv wek we` vjq ÔNÕ BDwbU mvgvwrk weávb Abyl` wk vel, cö_g el mœvzk (m vb) kªyxi fwz -wb ` wkkv fwz cix v: 26 m Þ ^i-2014, ïµevi, mkvj 10.0

XvKv wek we` vjq ÔNÕ BDwbU mvgvwrk weávb Abyl` wk vel, cö_g el mœvzk (m vb) kªyxi fwz -wb ` wkkv fwz cix v: 26 m Þ ^i-2014, ïµevi, mkvj 10.0 XvKv wek we` vjq ÔNÕ BDwbU mvgvwrk weávb Abyl` 2014-2015 wk vel, cö_g el mœvzk (m vb) kªyxi fwz -wb ` wkkv fwz cix v: 26 m Þ ^i-2014, ïµevi, mkvj 10.00 Uvq D P-gva wgk/ mggvb cix vi kvlvmg~n weávb, K wl

Chi tiết hơn

XvKv wek we` vjq ÔNÕ BDwbU mvgvwrk weávb Abyl` wk vel, cö_g el mœvzk (m vb) kªyxi fwz -wb ` wkkv fwz cix v: 27 m Þ ^i 2019, ïµevi mkvj 10:00

XvKv wek we` vjq ÔNÕ BDwbU mvgvwrk weávb Abyl` wk vel, cö_g el mœvzk (m vb) kªyxi fwz -wb ` wkkv fwz cix v: 27 m Þ ^i 2019, ïµevi mkvj 10:00 XvKv wek we` vjq ÔNÕ BDwbU mvgvwrk weávb Abyl` 20192020 wk vel, cö_g el mœvzk (m vb) kªyxi fwz wb ` wkkv fwz cix v: 27 m Þ ^i 2019, ïµevi mkvj 10:00 Uvq cixÿvi mgq: 1 N Uv 30 wgwbu cixÿvi n j cö e ki me

Chi tiết hơn

dg - 36 (MÖvg câv qz Abykvmb wewa 2004 Abymv i ms kvwaz) cözvcvw`z bmi MÖvg câv q Zi erm ii Aby gvw`z ev RU Avq Rjv: `:24ciMYv eøk: KvKØxc Kvb

dg - 36 (MÖvg câv qz Abykvmb wewa 2004 Abymv i ms kvwaz) cözvcvw`z bmi MÖvg câv q Zi erm ii Aby gvw`z ev RU Avq Rjv: `:24ciMYv eøk: KvKØxc Kvb dg - 36 (MÖvg câv qz Abykvmb wewa 2004 Abymv i ms kvwaz) cözvcvw`z bmi MÖvg câv q Zi 2019-20 erm ii Aby gvw`z ev RU Avq Rjv: `:24ciMYv eøk: KvKØxc Kvb Lv Z Rgv wemz 2017-18 erm ii cök Z Rgv PjwZ 2018-19

Chi tiết hơn

wewcGmwm dg©-2

wewcGmwm dg©-2 G N i cvm cvu mvb Ri GK Kwc mz vwqz Qwe AvVv w` q jvmv Z n e Qwei Dci mz vqb Ki Z n e evsjv `k mikvix Kg Kwgkb cyivzb wegvb e `i feb ZRMuvI, XvKv-1215 wewcgmwm dg -2 iwr ªkb b ^it... (Bs irx Z cöv_x KZ

Chi tiết hơn

ms hvrbx-l BÛvw ªqvj GÛ Bbd«v ªvKPvi W fjc g U dvbb vý Kv úvbx (AvBAvBwWGdwm) wjwg UW mb vwbz MÖvnKe `i m`q AeMwZi Rb 1. ` k A ea m ú` AvniY, e envi I

ms hvrbx-l BÛvw ªqvj GÛ Bbd«v ªvKPvi W fjc g U dvbb vý Kv úvbx (AvBAvBwWGdwm) wjwg UW mb vwbz MÖvnKe `i m`q AeMwZi Rb 1. ` k A ea m ú` AvniY, e envi I ms hvrbx-l BÛvw ªqvj GÛ Bbd«v ªvKPvi W fjc g U dvbb vý Kv úvbx (AvBAvBwWGdwm) wjwg UW mb vwbz MÖvnKe `i m`q AeMwZi Rb 1. ` k A ea m ú` AvniY, e envi I m ú `i A ea cvpvi iv a gvwb jûvwis cöwz iva AvBb,

Chi tiết hơn

PÆMÖvg cÖ‡KŠkj I cÖhyw³ wek¦we`¨vjq

PÆMÖvg cÖ‡KŠkj I cÖhyw³ wek¦we`¨vjq PÆMÖvg cö KŠkj I cöhyw³ wek we` vjq PÆMÖvg-4349, evsjv `k wb qvm weáwß PÆMÖvg cö KŠkj I cöhyw³ wek we` vjq-gi wbgœewy Z vqx/a vqx c`mg~n c~i Yi wbwg Ë evsjv ` ki cök Z bvmwik `i wbku _ K `ilv Í Avnevb

Chi tiết hơn

g~j ms e`bkxj Z_ Avcbv `i m`q AeMwZi Rb Rvbv bv hv Q h, A` gvp 15, 2016 Bs ZvwiL ivr eyaevi, wekvj 4.30 Uv _ K 6.00 Uv ch ší wgdpzqvj Uªv e vs Ki K c

g~j ms e`bkxj Z_ Avcbv `i m`q AeMwZi Rb Rvbv bv hv Q h, A` gvp 15, 2016 Bs ZvwiL ivr eyaevi, wekvj 4.30 Uv _ K 6.00 Uv ch ší wgdpzqvj Uªv e vs Ki K c g~j ms e`bkxj Z_ Avcbv `i m`q AeMwZi Rb Rvbv bv hv Q h, A` gvp 15, 2016 Bs ZvwiL ivr eyaevi, wekvj 4.30 Uv _ K 6.00 Uv ch ší wgdpzqvj Uªv e vs Ki K c v iu nw Awdm, evw i g, mvb dvi ( j fj 5), GgwUwe m

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BN_DEGREE_PASS_

Microsoft Word - BN_DEGREE_PASS_ ªª fwz wb ` wkkv- 1 RvZxq wek we` vjq MvRxcyi-1704 1g el mœvzk (cvm cvm) köyxi fwz wb ` wkkv 2015-2016 wk vel ( 2011/2012/2013 mv ji gva wgk/mggvb Ges 2013/2014/2015 mv ji D P gva wgk/mggvb cix vq DËxY

Chi tiết hơn

Av e`b wd I dig c~iy: Kzwgjøv wek we` vjq Kzwgjøv-3506 fwz wb ` wkkv (wkÿvel : ) Av e`b wd 550/- (cuvpkz câvk) UvKv Av e` bi ZvwiL 01 m Þ ^i 20

Av e`b wd I dig c~iy: Kzwgjøv wek we` vjq Kzwgjøv-3506 fwz wb ` wkkv (wkÿvel : ) Av e`b wd 550/- (cuvpkz câvk) UvKv Av e` bi ZvwiL 01 m Þ ^i 20 Av e`b wd I dig c~iy: Kzwgjøv wek we` vjq Kzwgjøv-3506 fwz wb ` wkkv (wkÿvel : 2018-19) Av e`b wd 550/- (cuvpkz câvk) UvKv Av e` bi ZvwiL 01 m Þ ^i 2018 _ K 30 m Þ ^i 2018 ch ší (w`b-ivz h Kvb mgq, GgbwK

Chi tiết hơn

wi UBjv ii Rb KiYxq t eiv K Z UwjUK b ^i _ K wej cwi kv ai Rb wi UBjvi wb Ri A vkvd U iwr óªkb Ki eb wi UBjvi I wwjvi iwr óªk bi wbqgvejx t g mr Ack b

wi UBjv ii Rb KiYxq t eiv K Z UwjUK b ^i _ K wej cwi kv ai Rb wi UBjvi wb Ri A vkvd U iwr óªkb Ki eb wi UBjvi I wwjvi iwr óªk bi wbqgvejx t g mr Ack b wi UBjv ii Rb KiYxq t eiv K Z UwjUK b ^i _ K wej cwi kv ai Rb wi UBjvi wb Ri A vkvd U iwr óªkb Ki eb wi UBjvi I wwjvi iwr óªk bi wbqgvejx t g mr Ack b wm q Regr wj L 727 b ^ i cvvv Z n e (SMS charge Free)

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BN MASTER PRELIMINARY_2017_2018

Microsoft Word - BN MASTER PRELIMINARY_2017_2018 wcöwjwgbvix Uz gv vm fwz wb ` wkkv- 1 RvZxq wek we` vjq wcöwjwgbvix Uy gv vm (wbqwgz) cövmöv g fwz wb ` wkkv wk vel : 2017-2018 fwz welqk I qemvbu: (www.nu.ac.bd/admissions) 1 mvaviy wb ` kbv K) RvZxq

Chi tiết hơn

vbxq mev`vbkvix `i 1-w` bi cöwkÿyt Gw qj d v cv ú wd c PvU mkb 3t vb wbe vpb, cv ú vcb Ges wbivc ` Pvjv bv wmmv - hvwš KxKiY I mp cökí wmwgu evsjv `k

vbxq mev`vbkvix `i 1-w` bi cöwkÿyt Gw qj d v cv ú wd c PvU mkb 3t vb wbe vpb, cv ú vcb Ges wbivc ` Pvjv bv wmmv - hvwš KxKiY I mp cökí wmwgu evsjv `k vbxq mev`vbkvix `i 1-w` bi cöwkÿyt Gw qj d v cv ú wd c PvU mkb 3t vb wbe vpb, cv ú vcb Ges wbivc ` Pvjv bv wmmv - hvwš KxKiY I mp cökí wmwgu evsjv `k Gw qj/wg W d v cv ú vc bi Rb vb wbe vpb Gw qj ev wg

Chi tiết hơn

BDwbU wew Qbœ m vebv web vm Discrete Probability Distribution 2 f wgkv m vebv web vm wew Qbœ I Awew Qbœ ˆ`e Pj Ki cöwÿ Z e vl v Kiv nq Kvb wew Qbœ PjK

BDwbU wew Qbœ m vebv web vm Discrete Probability Distribution 2 f wgkv m vebv web vm wew Qbœ I Awew Qbœ ˆ`e Pj Ki cöwÿ Z e vl v Kiv nq Kvb wew Qbœ PjK BDwbU wew Qbœ m vebv web vm Discrete Probability Distribution 2 f wgkv m vebv web vm wew Qbœ I Awew Qbœ ˆ`e Pj Ki cöwÿ Z e vl v Kiv nq Kvb wew Qbœ PjK x Gi wewfbœ gv bi cöwÿ Z hlb wewfbœ m vebv cviqv hvq

Chi tiết hơn

CANTONMENT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE SYLLABUS-2019 CLASS: II (ENGLISH VERSION) Name of Books Publisher Writer Avgvi evsjv eb (2q fvm) NCTB English For T

CANTONMENT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE SYLLABUS-2019 CLASS: II (ENGLISH VERSION) Name of Books Publisher Writer Avgvi evsjv eb (2q fvm) NCTB English For T CANTONMENT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE SYLLABUS-2019 CLASS: II (ENGLISH VERSION) Name of Books Publisher Writer Avgvi evsjv eb (2q fvm) NCTB English For Today Book-2 NCTB Elementary Mathematics NCTB Esho Chobi

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 ^vmzg wiwps AvDU-Ae- zj wpj Wªb (i ) dbr-2 cökí 1 mvbvjx e vsk wjt Gi mswkøó kvlv g v brvi `i AskMÖn Y i dbr-2 cök íi wkÿv fvzv-aby`vb e e vcbv I weziy welqk Iwi q Ukb Kg kvjv 2 i -2 cök íi mswÿß weeiy

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BN HONS_PROF._

Microsoft Word - BN HONS_PROF._ fwz wb ` wkkv- 1 RvZxq wek we` vjq MvRxcyi-1704 1g el mœvzk (m vb) cö dkbvj Kv m i fwz wb ` wkkv wk vel : 2016-2017 ( gvbwek, weávb, e emvq wk v I Mvn A_ bxwz kvlv _ K 2013/2014 mv ji gva wgk/mggvb Ges

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BN-MAS_PROF guide line

Microsoft Word - BN-MAS_PROF guide line fwz wb ` wkkv- 1 RvZxq wek we` vjq MvRxcyi-1704 œvz KvËi (cö dkbvj) fwz wb ` wkkv 2017 (mswkøó Kvm mg~ ni Rb Pjgvb wk vel cö hvr n e) œvz KvËi (cö dkbvj) Kvm mg~n e v Pji Ae GWy Kkb [we GW] gv vi Ae GWy

Chi tiết hơn

management***

management*** Z_ I hvmv hvm cöhyw³ e envwik welq : WUv er g v br g U wm g cöwz e`b-1 t WUv e R cö ek Kiv, Uwej I wdì Zwi Kiv ZË t GKwU WUv e R GKvwaK WUv Uwej _v K WUv Uwe j wewfbœ wd ìi Aax b GKB ai bi WUv _v K WUv

Chi tiết hơn

MYcÖRvZš x evsjv `k mikvi wk v gš Yvjq kvlv: 22 (Dbœqb-3) bs: wb qvm weáwß gva wgk I D P wk v Awa`ßivaxb m KÛvwi GWy Kkb m±i

MYcÖRvZš x evsjv `k mikvi wk v gš Yvjq kvlv: 22 (Dbœqb-3) bs: wb qvm weáwß gva wgk I D P wk v Awa`ßivaxb m KÛvwi GWy Kkb m±i MYcÖRvZš x evsjv `k mikvi wk v gš Yvjq kvlv: 22 (Dbœqb-3) bs:37.02.0000.083.15.007.13. wb qvm weáwß gva wgk I D P wk v Awa`ßivaxb m KÛvwi GWy Kkb m±i Bb f g U cövmövg (SESIP)-Gi AvIZvq wewfbœ `ß ii Rb

Chi tiết hơn

MergedFile

MergedFile K `ªi bvg t dvwrj cvm 1g el cixÿv-2016 wlª vã cixÿvq Abycw Z cixÿv_x i ZvwjKv K `ªi KvW b ^i t bs iwr ªkb b ^i Abycw Z welqmg~ ni KvW (cixÿvi µgvbymv i) gšíe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G ZvwjKv 3 Kwc Zwi Ki

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BN MASTER'S FINAL_2017_2018

Microsoft Word - BN MASTER'S FINAL_2017_2018 RvZxq wek we` vjq gv vm (wbqwgz) cövmöv g fwz wb ` wkkv wk vel : 2017-2018 [RvZxq wek we` vjq _ K Pvi eqi gqv`x mœvzk (m vb) cix vq DËxY A_ev wzb eqi gqv`x mœvzk (cvm) I GK eqi gqv`x 1g ce gv vm (wbqwgz)

Chi tiết hơn

PÆMÖvg cö KŠkj I cöhyw³ wek we` vjq PÆMÖvg-4349, evsjv `k wb qvm weáwß PÆMÖvg cö KŠkj I cöhyw³ wek we` vjq-gi wbgœewy Z vqx/a vqx c`mg~n c~i Yi wbwg Ë

PÆMÖvg cö KŠkj I cöhyw³ wek we` vjq PÆMÖvg-4349, evsjv `k wb qvm weáwß PÆMÖvg cö KŠkj I cöhyw³ wek we` vjq-gi wbgœewy Z vqx/a vqx c`mg~n c~i Yi wbwg Ë PÆMÖvg cö KŠkj I cöhyw³ wek we` vjq PÆMÖvg-4349, evsjv `k wb qvm weáwß PÆMÖvg cö KŠkj I cöhyw³ wek we` vjq-gi wbgœewy Z vqx/a vqx c`mg~n c~i Yi wbwg Ë evsjv ` ki cök Z bvmwik `i wbku _ K `ilv Í Avnevb

Chi tiết hơn

Muktinagar Book

Muktinagar Book ebmjvbb cöwz e`b KwgDwbwU GWz Kkb IqvP gyw³bmi BDwbqb, mvnvuv, MvBevÜv wgr v Kvgiæb bvnvi D`qb ^vej ^x ms v MYmvÿiZv Awfhvb D`qb ^vej ^x ms v wbz P `ª gyleü wkÿv gšwjk gvbevwakvi Ges cöv_wgk wkÿv mkj wkÿvi

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 1 G v g wbwus G vû WvBwqs BÛvw ªR wj. (BDwbU 2) mywdqv cøvrv, 327/3/we-wm, `wÿy hvîvevwo, XvKv-1204, evsjv `k (23.708897, 90.437078) 12B Ryb, 2014 2 ch eÿymg~n 3 Kswµ Ui Kjvgmg~ n AZ wak Pvc N Kjvgmg~

Chi tiết hơn

Microsoft Word - admission Prospectus _Final_.doc

Microsoft Word - admission Prospectus _Final_.doc RMbœv_ wek we` vjq mœvzk (m vb) I weweg 1g e l fwz wb ` wkkv wk vel : 2019-2020 http://admission.jnu.ac.bd http://admissionjnu.info fwz Qy QvÎQvÎx `i mvwe K fwz cöwµqv myôy I wblyuzfv e m cv` bi Rb fwz

Chi tiết hơn

mœvzk kªwy Z fwz i Z_ vejx (Information for Admission to Undergraduate Program) wk vel : ( ) mshyw³-1 t evsjv `kx bvmwik `i Rb Att

mœvzk kªwy Z fwz i Z_ vejx (Information for Admission to Undergraduate Program) wk vel : ( ) mshyw³-1 t evsjv `kx bvmwik `i Rb Att mœvzk kªwy Z fwz i Z_ vejx (Information for Admission to Undergraduate Program) wk vel : 2018-2019 (20 018-2019) mshyw³-1 t evsjv `kx bvmwik `i Rb Attachment -2 : For Foreign Students Bangladesh University

Chi tiết hơn

1 Rvnv½xibMi wek we` vjq mvfvi XvKv evsjv `k wk ve l cö_g el mœvzk (m vb) kªyx Z fwz i weáwß wk ve l 1g el mœvzk (m vb) kªyx Z wew

1 Rvnv½xibMi wek we` vjq mvfvi XvKv evsjv `k wk ve l cö_g el mœvzk (m vb) kªyx Z fwz i weáwß wk ve l 1g el mœvzk (m vb) kªyx Z wew 1 Rvnv½xibMi wek we` vjq mvfvi XvKv evsjv `k 2015-2016 wk ve l cö_g el mœvzk (m vb) kªyx Z fwz i weáwß 2015-2016 wk ve l 1g el mœvzk (m vb) kªyx Z wewfbœ BDwb Ui AšÍfy ³ wefvmmg~ n fwz i Rb wbgœewy Z hvm

Chi tiết hơn

Executive Summary

Executive Summary Gwe G vcv ijm wj. 225, wmovbi ivw, ngv qzcyi, mvfvi, evsjv `k (23.791290, 90.265415) 9B b f ^i, 2016 ch eÿymg~n 2 2 g~j Drcv`b feb 3 3 fe b D PPvc m úbœ Kjvgmg~n 4 4 D PPvc m úbœ Kjvgmg~n wwrvb b wbav

Chi tiết hơn

KF/AW.RW/2016( ) eivei gnvcwipvjk, K wl m cömviy Awa`ßi,Lvgvievox,XvKv cövwym ú` Awa`ßi,Lvgvievox mok,xvkv grm Awa`ßi, m b evwmpv,xvkv evsjv `k

KF/AW.RW/2016( ) eivei gnvcwipvjk, K wl m cömviy Awa`ßi,Lvgvievox,XvKv cövwym ú` Awa`ßi,Lvgvievox mok,xvkv grm Awa`ßi, m b evwmpv,xvkv evsjv `k KF/AW.RW/2016(009-020) eivei gnvcwipvjk, K wl m cömviy Awa`ßi,Lvgvievox,XvKv cövwym ú` Awa`ßi,Lvgvievox mok,xvkv grm Awa`ßi, m b evwmpv,xvkv evsjv `k cvu M elyv Bbw wudu,gvwbkwgqv GwfwbD, XvKv evsjv `k

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Poribesh.Pori-Inner

Microsoft Word - Poribesh.Pori-Inner cwi ek cwiwpwz mgwš^z wøzxq kªwy wk K mnvwqkv cwi ek cwiwpwz mgwš^z wøzxq kªwy wk K mnvwqkv wøzxq cöv_wgk wk v Dbœqb Kg mwp (wcbwwwc 2) Gi A_ vq b gyw`ªz ipbvq W. BKevj AvwRR gyëvkx nvm b Aviv emg ˆmq`v

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 1 Pwi Bw U gu wjwg UW cøu bs 105, XvKv G cvu c«mwms Rvb, MbKevox, Avïwjqv, mvfvi, XvKv evsjv `k (23.952002D, 90.266265c~) 4 g 2014 2 Kjv g Pv ci gvîv 3 Kjv gi Dci Z` ší cv_ ii wgk«bi Dcw wz cviqv M Q d

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 GivBfvj d vkb wj. Ltd Kj gk i, evw evrvi, cv Awdm- RvZxq wek we` vjq, wc.gm- MvRxcyi, evsjv `k (23.948126D, 90.385079c~) 17 Ryb 2014 DEA 1 2 ch eÿymg~n 3 AZ wak Kjvg Pvc Ges Awbqwš Z A vqx fvi AvcvZ wnmv

Chi tiết hơn

evsjv `k Avš twk v evw mgš^q mve-kwgwu ( XvKv, ivrkvnx, Kzwgj v, h kvi, PÆMÖvg, ewikvj, wm ju, w`bvrcyi, evsjv `k gv`ivmv

evsjv `k Avš twk v evw mgš^q mve-kwgwu (  XvKv, ivrkvnx, Kzwgj v, h kvi, PÆMÖvg, ewikvj, wm ju, w`bvrcyi, evsjv `k gv`ivmv evsjv `k Avš twk v evw mgš^q mve-kwgwu (www.xiclassadmission.gov.bd) XvKv, ivrkvnx, Kzwgj v, h kvi, PÆMÖvg, ewikvj, wm ju, w`bvrcyi, evsjv `k gv`ivmv I evsjv `k KvwiMwi wk v evw GKv`k köwy Z fwz wb ` wkkv

Chi tiết hơn

G j dvb j wmgj QKmg~n c~i Yi wb ` wkkv FY kªyxweb vm wefvm, we Kwe, cöavb Kvh vjq, XvKv

G j dvb j wmgj QKmg~n c~i Yi wb ` wkkv FY kªyxweb vm wefvm, we Kwe, cöavb Kvh vjq, XvKv G j dvb j wmgj QKmg~n c~i Yi wb ` wkkv FY kªyxweb vm wefvm, we Kwe, cöavb Kvh vjq, XvKv Change of System Date cö_ g kvlvi h mkj Kw úduv i FY köyxweb vm msµvší KvR Kiv n e mb mkj Kw úduv i Date mwvk Av

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

`icî bs-xvkwcwc/wbjvg/07/ggwu/wrgmb/ ZvwiLt 19/02/2015 wlªt `icî eü ZvwiLt 25/03/2015 wlªt `icî eü t 113 welqt - 09wU g~j wmwwdj MÖæc-ÒGÓ Lot N

`icî bs-xvkwcwc/wbjvg/07/ggwu/wrgmb/ ZvwiLt 19/02/2015 wlªt `icî eü ZvwiLt 25/03/2015 wlªt `icî eü t 113 welqt - 09wU g~j wmwwdj MÖæc-ÒGÓ Lot N welqt - 09wU g~j wmwwdj MÖæc-ÒGÓ Lot Name of Vehicles Registration No. Qty. Chassis No. Engine No. YOM Location Quoted Price (TK.) Quoted Price in Word (Tk.) 01 Nissan Sunny DAC-MET-KA-03-6021 01 EA BAAB-13-510912

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 電工機械 1. p Ì Û hv± (A) Ž ÂÎ 628 ëâ0ô t à Î ð Î 1 800 Ô (B) 1800 rpm 180 ð 1 180 Ô (C) 60 rps ð 1 120 Ô º Î (D) ð 0.01 Ô º Î 50 rpm 2. p Ì oº n «º Î 16 à Π15 ˆ á (A) 60 (B) 60 2 á (C) 31 (D) 31 2

Chi tiết hơn

evsjv `k KvwiMwi wk v evw ( mikvwi (GwMÖKvjPvi, wdmvwir, d iwó, jvbf K I gwib) I emikvwi ww cøvgv G fwz i wb ` wkkv wk vel t

evsjv `k KvwiMwi wk v evw (  mikvwi (GwMÖKvjPvi, wdmvwir, d iwó, jvbf K I gwib) I emikvwi ww cøvgv G fwz i wb ` wkkv wk vel t evsjv `k KvwiMwi wk v evw (www.btebadmission.gov.bd) mikvwi (GwMÖKvjPvi, wdmvwir, d iwó, jvbf K I gwib) I emikvwi ww cøvgv G fwz i wb ` wkkv wk vel t 2019-2020 cövmövg mg~nt mikvwi cöwzôv b ww cøvgv Bb

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph Chủ đề 1. HIỆN TƯỢNG QANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QAN ĐẾN CHYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương pháp giải 1) Chuyển động trong từ trường đều theo phương vuông góc Chùm hẹp các electron qung điện

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 e vwejb K vryqvjiq vi wjt Aebx d vkbm wjt myifx Mv g Um wjt cøu-23,24, ZuZzj Svov, ngv qzcyi, mvfvi, XvKv (23.792784D, 90.254587c~) 29 gvp 2014 1 2 ch eÿymg~n 3 AZ wak Pv c _vkv Kjvgmg~n Aebx 7 Zjv wewìs

Chi tiết hơn

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MIH GIẢI CHI TIẾT ĐỀ LUYỆ THI THPT QUỐC GIA Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5 phút Câu 1: Giới hạn quang điện của Cs là 66. Công thoát của Cs bằng A.,7 ev. B.,1 ev. C. 1,5 ev. D.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Eng-2 Inner 1

Microsoft Word - Eng-2 Inner 1 ENGLISH TWO Course Code : SSC-2652 Secondary School Certificate Programme (S S C) OPEN SCHOOOL Bangladesh Open University ENGLISH TWO Course Code : SSC-2652 Secondary School Certificate Programme (S S

Chi tiết hơn

!" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ :

! # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1! #$%&'  (!)*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!)* Z[!)*/\]^ : !" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2!3 456789:4;, / ? @A BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ : 3# `a _bc I ] 3 E ST 6 / M_ _`a _b _b / 3 E ST ! _

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

0 % 0 ( ( ( ( ( (, /( 0(+* *(*( * *++ ++*!" # $%& ' % $ '$% % $!" ++,, #$ ---(.( %/. $/ % /(*( ( (,,((0% %&' 1 (,+ + 0 %( ( # ( ) H P 3I 5 %& '; "# $,

0 % 0 ( ( ( ( ( (, /( 0(+* *(*( * *++ ++*! # $%& ' % $ '$% % $! ++,, #$ ---(.( %/. $/ % /(*( ( (,,((0% %&' 1 (,+ + 0 %( ( # ( ) H P 3I 5 %& '; # $, %, + ++ ++!"#$%&'%$ '$%%$!" ++,, #$ ---%$%,,% %&',++ % # ) HPI 5 %&'; "#$, 2%MN,GMN[\PS YDE CMNDEMNBC YMNBC=Z,$MMNBC DEY?^, 5=Z, 82CDEP=Z, DE GNYPCc=,\PMNY? BM A A A=MN2Y DEY G,, %MN 245 89 ';5 +++ ' P

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 G vw±f K úvrvbu wgjm wj. `Iqvb Bw`ªm ivw, wriv ev, Avïwjqv, mvfvi (23.912511D, 90.308666c~) 21 k Ryb 2014 1 2 ch eÿymg~n 3 d v±wi fe bi Kjvgmg~ n Pv ci gvîv ^vfvwek wwrvbb mxgvi D aÿ g b n q Q AvcvZ wnmve

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation vwcz - 2002 wlª: XvKv wkÿv evw KZ K ^xk wz cövß Ges XvKv Avn&Qvwbqv wgkb KZ K cwipvwjz gvbm Z wkÿvb Avgv `i GKgvÎ jÿ GB D Ï k 2002 mv j Avn&Qvwbqv wgkb K jr cöwzwôz nq 1 cöwzôv bi g~j jÿ I D Ïk wbijm Ávb

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

XvKv wek we` vjq XvKv wek we` vjq L-BDwbU fwz -wb ` wkkv (Pvi eqi gqvw` Abvm Kvm ) cixÿvi ZvwiL 21 m Þ ^i 2019, kwbevi Av e` bi mgqmxgv 5 Av

XvKv wek we` vjq XvKv wek we` vjq L-BDwbU fwz -wb ` wkkv (Pvi eqi gqvw` Abvm Kvm ) cixÿvi ZvwiL 21 m Þ ^i 2019, kwbevi Av e` bi mgqmxgv 5 Av XvKv wek we` vjq XvKv wek we` vjq L-BDwbU fwz -wb ` wkkv 2019-2020 (Pvi eqi gqvw` Abvm Kvm ) cixÿvi ZvwiL 21 m Þ ^i 2019, kwbevi Av e` bi mgqmxgv 5 AvM 2019 _ K 27 AvM 2019 cixÿvi mgq mkvj 10:00 Uv _ K

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 12 LUYỆN THI TN THPT CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC C. Quang phổ vạch hấp thụ có những vạch sáng nằm trên nền quang phổ liên tục. D. Quang phổ vạch

CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 12 LUYỆN THI TN THPT CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC C. Quang phổ vạch hấp thụ có những vạch sáng nằm trên nền quang phổ liên tục. D. Quang phổ vạch C. Quang pổ vạc ấp tụ có nững vạc sáng nằ trên nền quang pổ liên tục. D. Quang pổ vạc pát xạ do các kí ay ơi ở áp suất tấp bị kíc tíc pát ra. Câu 7: Pát biểu nào sau ây là úng ki nói về quang pổ? A. Quang

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 10 (Đề thi có 5 trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi Câu 1 Với giá trị nào của m thì đồ thị

Chi tiết hơn

Bộ môn kết cấu công trình - Khoa Xây dựng DD&CN - Trường ĐH Bách Khoa THÀNH PHẦN TĨNH CỦA TẢI TRỌNG GIÓ 1. Áp lực tiêu chuẩn của tải trọng gió tĩnh tá

Bộ môn kết cấu công trình - Khoa Xây dựng DD&CN - Trường ĐH Bách Khoa THÀNH PHẦN TĨNH CỦA TẢI TRỌNG GIÓ 1. Áp lực tiêu chuẩn của tải trọng gió tĩnh tá THÀNH PHẦN TĨNH CỦA TẢI TRỌNG GIÓ 1. Áp lực têu chuẩ của tả trọg gó tĩh tác ộg vào ểm (cao ộ z ) ược xác ịh theo côg thức: W. ( ). = W0 k z c * W 0 : Áp lực gó têu chuẩ lấ theo phâ vùg áp lực gó trog TCVN

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE DUYEN HAI 2018 VAT LI 10 CHINH THUC dap an

Microsoft Word - DE DUYEN HAI 2018 VAT LI 10 CHINH THUC dap an KỲ HI HỌC SINH GIỎI CÁC ƯỜNG HP CHUYÊN KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ LẦN HỨ XI, NĂ ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤ VẬ LÍ Câu Chuyên Lương Văn ụy Ninh Bình (5 điểm a Động năng của hệ trước khi va chạm:

Chi tiết hơn

RvZxq wek¦we`¨vjq

RvZxq wek¦we`¨vjq RvZxq wek we` vjq RvZxq wek we` vjq AvBb, 1992-Gi 46 bs aviv gvzv ek cöyxz mœvzk (cvm) wwwmöi i jkb&m 2013-2014 Bachelor of Pass Degree Regulations 2013-2014 MÖwWs I µwwu c wz Abyhvqx (2013-2014 wk vel

Chi tiết hơn