H20_新人戦(団体登録)

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "H20_新人戦(団体登録)"

Bản ghi

1 '678'9:;<=>? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / ' : ; <. =>? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h i D ] j [ k l m n o. p _. r s. U n t. u UVv w x y z { p. F N 1 2. } ~. Ä 0 b Å Ç É Ñ Ö a Ü áà I 0 â l ä ã å Q ç ã é è _ ê ë. " í 7. ì î ï. ñ UVó ò ô ö å õ 0 ú ù. û V b ü. ~. ' `. [ R. Uß ã Ñ ò 3 L. 0 [ 0 b Æ 1 V Ñ Ø Q0 9 ' ± µ. 0 (. Ä. I ª R è Q. M º H 1æ " 0 ø j Ä E. ò É [ ƒ. L Ç ' À à ã Õ ï Œ œ Ö ^ ' Y 1. 3 s. }..» 0 ÿ Ÿ Q. n ' fi. Ä b Õ. ò 0 fl l. T» W F N 0 Q. [ `. U n Ö a. Â Ê b ü ª Á Ë. f» ó È 0 Í Î Ï [ Ö. Ç É ` E. p _. Ì 0 ù Ó. / É Ô. u 10 Ò Ú Û 0 Ù è Q. Ä 0 ı 1 É ˆ. c. 0 d. Ü 0 É N o 0 ö. ' Ö. 2. ' n ˇ a [ ( ". ñ 0 c d & 2 M N ' ( n * l U n 2 E,0 R - D. / 0 H Ö. 1 É è Q Q. 3 Ê Ö. 4 ã 5 1.,0 r c 9 Õ. L. : ; R <. = " > L. ~ n?. Ç n µ 8.. ' [ 0 ` E W B ü " 3 C D Á E 8 î N `. UV FGH U î I E 0. H J K Î. ó Ö. _ ã L ü. M ã 5. '678'I:;<=>? -. B CDE CD CDF CDG CDH " ' N O 0 P Q. R É T. * ' U V. * ' W. X _ Y Z.. =>? " 0 ( C J [ } ~ \. ] V ^ _. ` n Q Z T ' a P T UVW É b U å. ` R c Ÿ. d ã L Ÿ. e É f Ÿ. g h i j. f UVg X 5 K ' k l m. j ~ B >. F œ n o p r s. 0 t u u UVv v _ w x " y Û z { _ 3 T } T i ~ j (. õ 0 s. Ü UViÄŸ Å Ç M ' É. Ñ ã Y Ÿ. M 4 Ö d > P. ñ áà Ü r p _ s á. à â W { " y B u. ä ' \ ã Uß 1 ' < å. D ç é. è ê Z. _ m Y ë Ÿ. - \ í. g D d ú ' n ì Ÿ. U 0 l î T. 4 [ n o. ï É é. ì ñ b Ÿ. 1æ Q 3 ó õ 0 V. õ 0 Y B. U n s ò. 0 P o. Å.» ô C 6 ^ î ö i j. õ ~ w ú. ù ã l. Q 0 ê Z. û \ ü..» W ò ô ö 0 c d Ò T T» ó Î R 8 ß 0 W ü ú f 10 0 ö M Å Q P j. Å Ÿ. ã ö ú. [ ê i. ã Æ. u 0 i F T { 1 ~ ê Ÿ. Ä 0 ê i Q. 0 \ Q Ÿ. î L Q. ' - Q P. Ü 0 É Ø & ' 0 s ì J ñ,0 1 É 5 < ± j ;. U n \ _ [ m T _ â Ÿ,0 r I ª R } E F ` j µ. _ {. p _ l R. ì R j. p Y. c d Ÿ W N Ò ª º ó Ä. _ 0 L Ÿ æ Î ø Ÿ

2 îª^ºä.æ_øê ƒy ^ µ x HI_` y À '(ab O zo{ H I J çéê G& " '(_ œ[^ãÿe^\ F " " " " " " " & '( " *, -. / / : 2 ; <: 8= >? BCDEF G& '( " HIJ HIK " *, -. / 01 2 LM / NO, PQ / R = 2 45 / : 2 " T 8 UV = 2 <: 8= >? ; W XY BCDEF 8= HQ " ; Z: BCDEF [\] ^\] ^\] HI_` '(ab '( " '(ab HIa " cdef, Og / : 3 2 HQ / hi, -. / 01 2 " HQ / hi, VO / 41 2 " aj / ki 8 lm 2 V 8 9: 2 " no 8 V 2 VO 8= go p Brs tu 8= Lv 2 3 tu 8= wx 2 = 41 [\] ^\] ^\] yo zo{ }O " '(o HIo " *, y~ / wx p B=s 4 / ÄQ, ÅÇ / -Q = 2 ÉO / Ñ~, UÄ / Ö- = 2 45 / 67 8 OÜ 3 2 wü 8 áo ; 2 àv 8 âo " 2 Z: 8= NO 2 3 äã 8= g- 2 R 8= V = 2 [\] ^\] Gå& HIJ çéèê Hëêí " yo '( '(o, LÄ / NO 2 = ìo / î-, VO / yi = 2 y~ / wï, -. / 01 ; 2 R / Ñ~ 8 T 2 _v 8 ñ1 3 2 OÜ 8 9: 2 " àv 8= XY 2 " Xó 8= òo = 2 NO 8= >? 2 " ô~ [\] ^\] Gå& zo îo HIJ " '(öõ yo HIJ, y~ / úu ; 2 ùo / ûm, LM / NO 2 ; üo / N, y~ / wx 2 LM / NO 8 2 " gj 8 T OÜ B3s p T 8= y = 2 hß 8= XY 2 " Q- 8= NO ; 2 XY [\] ^\] Gå& }Oef " HIo HIK " îo HIK 4, ûy / åv 2 UÄ / Ö-, R / _v 2 3 ùn / ûm, R / _v 3 " / 1 8 gj " 2 âo 8 UV 2 " O 8 UV 2 " ôo 8= næ ; 2 ØI 8= PQ 2 = hß 8= PQ 2 " -O ^\] Gå& îª^ãµõ[µœœf ^[ŒœŒF}- W [ ' ( [^ H I K [ z [ î [ } O 4 ÿ [ ' ( o Hëêí [[ '(öõ 4 y HIa " *, / 1 2 " ±V / Ñ-, VO / 41 ; 2 45 / 67 8 ôo 2 UN 8 - = 2 <: 8= -O = 2 ñ~ 8= wx = 2 [ÿ [ [ [µ ^ ^[ y O O H I a cdef }Oef H I o *

3 `ß } YdÆرf `ß HùªEºG`ùªEªG ôdæø _ر µá ï ù ùß = B = É ` ùù U ë WXBû ƒ F œ «À / 0 ô0 /0jk " W X =B ÃÕ ô 0 " " Eƒ ÅG " " " ùœ f Œ f 0 " " " ù` ùƒ ù ùf ù«ùà ù W X ü =îï =cde = O d N O [ \ uv =B " f0 & ' Ym ( àp * g ( h5 z{ *,, ig op~äåg suv suv =B " ô0 -. =cde f0 & ' Ym ( àp, f} ( ö0 ' PQ ( HI, g ( h5 z{ " õz JK *, úy Dò~ÄÅG, LM ig op ùab, Uë " /0 * & /0jk fœ 1 2 NO [\ - ' 0 ( CD 3 " 45 ( 64 ' ì4 ( âä 7 8 <0 ( 90: '? ( R 7 8 ]^ ( _D " ;< lm * 90ÿ D>, CDê * =>, T4 8 7 =>, =0 * T4 UV ùab stuv WXBû WXü, 2 ÃÕ " ô0 - =B " WX. ' Üá ( ó0 " ( ' üö ( ö0 ( õz ' Ym ( úy * 7 YZ ( }~ÄÅG " 0 B * f} z{ ", ó0, Y, 40 0, àp wp xy ùab stuv 1 d " NO 2 " =É " WXBû & /0jk " ô0 - ' õ (? ( R ' 4Ñ ( Ö, Üá ( ' lm ( T4, ö0 ( õz Ÿ}, D> UV " ó0 ì4., m> =0, r ", Rn " f} Dò~ÄÅG,ab stuv =B " Uë, * =îï " =cde. " =É " =cde. ' Ym ( àp, 0 ( CD3 ' Çp ( ñk, PQ ( HI ' 4Ñ ( Ö PQ ( HI z{ " id " JK UV.,. CDê, iç LM, r JK LM,ab stuv. WX " ô0 7 7 =O " f0 & & f0 NO 2 ' YZ ( xy " ( ' Dé ( ã}. h5 ( íp ' g ( h5 *? ( R }, D0 lå, ig ig EFG& 8 D>, wp Rè, âä g, op =0

4 œ Ø fifl fl ÿ ÿ ÂLÊÁËæÈÍ ÎÏÌ " & ' ( * " ÿ -. / 0 1 ÿ x = >? ÿ Û : ; < B C D E ÿ dß,, G H I J " C F 7 K L M ÿ G G' 7 8 O P ÿ N, Q ' R < T V W X Y ÿ T U ' G T L ' Z [ ÿ -ø T 6 N \. ] < ` ' a ÿ xˇ K H ^ _ N ÿ, Û b c d ı e " : f k l m 5 1 ÿ ÛÙ, 7 g h i j _, T ı \ H n ÿ G é o ' p t u v s ÿ x 6, r 3 s 6 é V W w ÿ  x y 5 z } ~ Ä ÿ 2" { f î Å W ^ z ÿ 6 e" :f, Ñ u Ö Ç L É [ Ü 3 á à ÿ x2 h ' É â ÿ xÿ, klm51 7 K y ä [ 6 ã 0 å ÿ dß T ÿûù, r L d 5 ç é 76 è ' a ê ÿ Â' F c ë í - ï Z ÿ ì Ü î _ 7 ñ ó / = ÿ W ^ ò b ö õ ú ÿ 6 6 K H ô 5 z 7 ÿ xÿ ù û / 5 ü 4 7 L y z ÿ Â' N, ' r d 77 ì c " ÿ N b c T ì Ü ß ÿ xˆ " G 7T ÿ ' 3 p G N. Æ Ø ÿ -ø T T = } D F, 7N r 3 a ä ÿ ' ± / 5 ı G H F ÿ ' T, y 7ı g & µ ÿ xˆ 8 é c & ^ z ÿ x2 T L G 7é ÿ ÛÙ ª u 0 [ V º / ø ÿ ' æ L J 7 ÿ Û, W Q ê Q å _ ' ò ÿ G', 7 Ñ ƒ 7 ÿ 6 ÓÔÒÚ,, Fc ëí KH ^_ T ' à F ñ 5 b À 6 ñ W G ÿ xÿ,'ó T6 h ' Õ Œ ÿ G' -ï & bc d ÛÙ

5 .&'( ÿÿ ê }o }o}fifln i ÂÊÁË " & ' ( 8 *, -. o í; Í 8 1 ' 2 3 o Î Í / 0 4 ' = B C o ; Í 8 9 : ; < = >? o ı Í 8 D ' E. 8 R F G ( H & ' L M o fl' Í 9 9 I J 7 K R o fl' Í / N O H ( N ' P Q ` 8 V W 7 X Y o flı Í 8 R / D T B U ` o kù Í 0 / Z [ 2 \ N ] ^ _ : e' f gh o ' Í : ` a b c d : o Í / 0 8 i N j k 8 l _ m 9 nop r ' ( H s D t, u o kù Í v N c w o Í N ' x _ 8 * { } 7 o Í y O j z o : íè ~ ' = U f Í 8 ' Ä Å Ò Ñ Ö Ü _. o " Í ã å Ä Å ê J 2 ë. o íè Í 0 / e Ç É Y Ò o í; Í / 8 R eá àâ ä 8 / "fi / D ç é M è o ˇ' Í : *, í ì j ^ 8 î ï j 89 ó ò ô 7 o Í 8 0 oíæ;fiífi / ñ ~. R9 o ö ' õç XLú Í ù û ü 7 * ú _ 88 ü o íè Í R8 ï G o " Í y ' j H. 8 ó E H o fl' Í R ß N 7 R o Í e 2 w. M 8R ±. o í; Í ` / ` Æ Ø ê RR o Í / n8 ì H µ M 8 Ü ± 7 M 8` v N o Í 8 0 ' c R` o I Í ` 8 * G 8 V ª º. F ï 3 8: N t é o íú Í R: æ ± ü o ÛÚ Í 0 / ø û " D é o í; Í 8 : ` e E. R o í; Í / ú _ ƒ ú µ. 8 î & Ä. o Î Í / R ñ 7 Y R o Î Í : 1 ' N ì. 8Ò «ç» o ÛÚ Í / 0 Z [ P RÒ o íú Í l» 8 À à à U 8 8 D Õ M Œ o íˆ Í 8 R ` ßñ H(_ R o pïìóô : / ùûfiü7 &'fi( 0 ƒ ' L ú H ' œ e Í s D P 9 À 3 o Í 0n: `9 ï Ä Y. o fl' Í fiü 1'fi23 oíèfiífi o ÎfiÍfi

6 :;<=*<>?9*>>BCDEFGHI6JKL M N O P QR, T U V W XY, & Z [ û Ú [ e p \ ] Û 7 f g l r XY ëí hi s\, _ `, û Ù,, j k,& m n a b h ù b l o ] cd ëí B^ QR t d u v 7 hd &,t d j s Zw x Ä y N z Å U { a Ç É QR XÑ ' ' (* ' " &,x d,ä Ö n } ~ Ü á à Q XÑ / h â v 7 cd,,/ ä d h l Öã " å U o a Q &" ç é l è Qê ï ñ Ü a cd " & Ö ì î ëí õ ú C d s a î ù QR Öã " (- & ó ò & h ô ö 7 XÑ cd, û ü X ' ' " & &, d X & d } X ' ' && ˆ d t ß d 7 Ñ & & &t j k x s\ Ä a ëí, ", MNOP Bd ı 7d &x ü Æ Ø s\ &Ä X ± Öã / p d 7 Qê QR* &/ 7 C " U d 7 XÑ t" µ a à QR., Æ ª XY t v Å º ëí " æ ø XÑ t n é 8 Öã, Ü t & ' ( Zw, â Ç r Q t, n ƒ ^ & Ç É ëí t& «â» hi " t U d Ç r ^ tt Å XY " x j s a Zw tx À Ã Õ Ä œ ü á ù QR tä Œ C ù XÑ / h â hd t/ ± P ëí ' & " æ O g s\ x" C õ h QR " ÿ Öã x Ÿ X h l X x Å s Q Æ C Qê x «d W Qê,,, «n fi g Xfl x, d ß & T r hi x& Z [ r " t X Æ Â XÑ xt U Ç * Ñ, x Ê N Á h cd xx d k f g QR, " Ä û [ s QR," Ì N Ó ëí xä k ˇ h ÌNÓ 9Ô TUVW ëí* " / Ë È Í l Bd x/ Î Ö Ï g s\ XÃY* X hd cd Ä" N Ò 7 ëí

7 f1òúûù ı ˆ Õ = = />l ˇ "Ù ± «= Bd Ó V å 1 = ef B? W s t = uc o p *? P T 1 = >? * Î º Ï 1 = Bd &'*( D a à  1 = B} D 6 é = 9? Ü V 4 = 9? Ü ~ 1 = uc " w x y z { = B *"? = 9N l fi é = ef * = ìî,'( Ÿ : P = * P ÿ = B} ã { = ÑÖ * 1 = Bd & l? _ m = >n D a b c 5 6 = Bd " &'( Ü l P Ñ = èê &'&( *Ü? å Ç = 9N =B»d/ / v t = B " *v 2 ƒ = ìú ø é = B} & 2 ] æ 1 = Bd B O _ ` = 9N ". 0 1 = 9? & M é = ef " " l Z = wâ & ª º r = uc " *? ; ç = ìî &* _ = BC " D Æ V Ø 1 = Bd &D E? t = >? v R : Ç j = BC &v ï : L t = 9? " " l O 1 = uc D" \ ] 6 ^ = l W ß = BC D X Y Z [ = ã W = ÑÖ D R M T = " ú ù é û = ôn D ü ; ç = B} * & ë : í = ìî D& I J K L = D E? M L = 9N cg &'*( *& h i j k = *D å À = & B O P Q = H? DD E? F G = r = B} v ö? Ç fl = wâ v Ä º é t = wâ 3 Ø T = >? * Õ Œ å œ 1 = B} /±«ã _ Ô = èê ù? 5 T = >? " \ Ì K L = BC È i ñ Í = d &'( & Ë E 6 á é = H? & Ê Á é = * l T M = >? ** ã à ". T M 6 = 9? &"? M T = wâ - " &? µ é = d && l ± = &'( Ü I = ef &Ü b P õ = ìî é õ = Bd D U V W < = t k = B * ö? Z õ = ìú D* d ï ñ ó ò = ôn " & Ü w x Ç G = èê DÜ V á à < = Bd 8&'( ef ÑÖ wâ ÑÖ èê ìî uc >? BC v ä ã å ç é = wâ " 9 : ; < 1 = >?.// =9?/ / =ìî/ / Dv ~ Ä 6 = ÑÖ Ü" Å V Ç É L = 2*

8 Fèêëíhìîbï7ñóòôöõ/ú /úè ß " " ùôû> ùôûü &' ( *, *- &'. /0 12 *3 4 *3 /0 50 *678 &' 90:; *, <- ô ô 4 4 " " =" >" ùôûü?bc DEF GHIJ KL MNOP QR 1TU VWXY &' ( *- ( 90 *- ( ( Z[\E?]^_ `a bcdef ghij /hkl mnop brs *3 *bt /0 &' uvw *3?BC QR VWXY xnyz { }P~ GHIJ 1TU W: &'Ä *-Ä (Ä &'.Ä Z[\E bcdef ÅÇÉo Ñ0Ö_ brs Üháà âäéã å0ç] *3Ä &'Ä *678Ä /éä

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4 4 5 201710 UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 P RS L T ,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 K 4 B.D# TU 9?@Z! B 7 A B,- FM, -)*, A 4 B b 5:9 F b B B P, B CD 10%, E 49%, 9 1050.5m B? @ Z!,

Chi tiết hơn

&!" #$ %$ %&' ()* +,-./0!"#$ &&&!"#$%&' &' ( )*+,-./01 ( ( ($ ) *+, $'-( $.$ $&/'/&$$$ /01 %& ' ()*$ 2, :; <= > BCD?:E /0 F9% >1 GHIJK?LM

&! #$ %$ %&' ()* +,-./0!#$ &&&!#$%&' &' ( )*+,-./01 ( ( ($ ) *+, $'-( $.$ $&/'/&$$$ /01 %& ' ()*$ 2, :; <= > BCD?:E /0 F9% >1 GHIJK?LM ' ()* +,-/0 ' ' ( )*+,- /01 ( ( ( ) *+, '-( /'/ /01 ' ()*,-345 7 '?@A BCD?E /0 F >1 GHIK?LMIN O 01 1 =/5,- 7 ( )* IK5 H ' ()*, = /0 (K B ) *+ ()*+,-,- +,-= C ' /01 H (? /' -I BCD -I=I345? /' BCD '

Chi tiết hơn

Founder PS conv standard PS By [

Founder PS conv standard PS By [ 6 &.9 & 39&58 &8;&(9) +$6 +$ %! $ $ ' ' $ ']^ $ %&' (P23$'Q_:; C?=:; 78Q_:;(_` KUP23- 'Q:;+ /@,?=/;&QU:; + -% 4526%A,:O&K23 O%K _:; / &' 23&%A@:O' O$K 23$'Q:@ 0C, 2 3-'Q_:;,+`>/ 23-'Q _:;?= K!! " # ( )*+,#

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NGUYỄN VĂN BẮC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC HIỆU QUẢ TRÊN ĐẤT LÚA NƢỚC TẠI HUYỆN BÙ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NGUYỄN VĂN BẮC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC HIỆU QUẢ TRÊN ĐẤT LÚA NƢỚC TẠI HUYỆN BÙ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NGUYỄN VĂN BẮC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC HIỆU QUẢ TRÊN ĐẤT LÚA NƢỚC TẠI HUYỆN BÙ ĐỐP TỈNH BÌNH PHƢỚC TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP

Chi tiết hơn

! "!"#$%&' #"" $ ( $%)*+ #""!"#$%&' ()*+,-./01 2" :; : : FG HIJ K H3L MNO 78 - PQRS? TUVWXY HI" : 456 %&!' "

! !#$%&' # $ ( $%)*+ #!#$%&' ()*+,-./01 2 :; : : FG HIJ K H3L MNO 78 - PQRS? TUVWXY HI : 456 %&!' !"#$%&' #"" $( $%)*+ #""!"#$%&'()*+,-./01 2" 3456-789:; 5 3456?@ABCDE% 478 : : FG HIJ K H3L MNO 78 - PQRS? TUVWXY HI"456-78 : 456 :?@ %&!' "# "! "" "! " # $!! % & # ' # % ' ( ) * +, ' * - ' (.. ' /

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

0 % 0 ( ( ( ( ( (, /( 0(+* *(*( * *++ ++*!" # $%& ' % $ '$% % $!" ++,, #$ ---(.( %/. $/ % /(*( ( (,,((0% %&' 1 (,+ + 0 %( ( # ( ) H P 3I 5 %& '; "# $,

0 % 0 ( ( ( ( ( (, /( 0(+* *(*( * *++ ++*! # $%& ' % $ '$% % $! ++,, #$ ---(.( %/. $/ % /(*( ( (,,((0% %&' 1 (,+ + 0 %( ( # ( ) H P 3I 5 %& '; # $, %, + ++ ++!"#$%&'%$ '$%%$!" ++,, #$ ---%$%,,% %&',++ % # ) HPI 5 %&'; "#$, 2%MN,GMN[\PS YDE CMNDEMNBC YMNBC=Z,$MMNBC DEY?^, 5=Z, 82CDEP=Z, DE GNYPCc=,\PMNY? BM A A A=MN2Y DEY G,, %MN 245 89 ';5 +++ ' P

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ]

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ] TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP MÔN TOÁN NĂM HỌC 00 0 ĐỀ SỐ Bài Cho hà số = + - - có đồ thị là ( C ) y ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) củ hà số khi =- b) Tì

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

!"#$ %&" #%' %" " %% () ) (!" #$% &'! "#$%&' (! "#$%&' )#*++,#$%&'#* * + -./ #$%&'45 -. * ()*+,-./ :;,7 23

!#$ %& #%' %  %% () ) (! #$% &'! #$%&' (! #$%&' )#*++,#$%&'#* * + -./ #$%&'45 -. * ()*+,-./ :;,7 23 !"#$ %&" #%' %" " %% () ) (!" #$% &'! "#$%&' (! "#$%&' )#*++,#$%&'#* * + -./0 2345678#$%&'45 -. * ()*+,-./0 0 23456789:;,7 23 ?@23AB23CDE,?@23 -- A. =?@E FCGH=4I23J K,B2 3 L M N O ) G H = E J K B P

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

!" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ :

! # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1! #$%&'  (!)*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!)* Z[!)*/\]^ : !" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2!3 456789:4;, / ? @A BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ : 3# `a _bc I ] 3 E ST 6 / M_ _`a _b _b / 3 E ST ! _

Chi tiết hơn

WholeIssue_36_6.dvi

WholeIssue_36_6.dvi ËÃÇÄÁ ÆÓº ½¾ Ä ÐÝ Ò Ò ÅÓ Ò À Ò Ò ÈÐ Ò ÝÓÙÖ ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ë ÓÐ Ý ½  ÒÙ ÖÝ ¾¼½½º ÓÔÝ Ó ÊÍ Û Ø Å Ý Ñ Û ÐÐ ÒØ ØÓ ÓÒ ÔÖ ¹ÙÒ Ú Ö ØÝ Ö Ö Û Ó Ò Ò ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ð Ò º Ì ÓÒ Ó Ø ØÓÖ Ò Ðº ÇÙÖ ÓÒØ Ø Ø ÑÓÒØ

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 015-016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài : Vượt chướng ngại vật Câu.1: Giá trị của x thỏa mãn: (5x - )(3x + 1) + (7-15x)(x + 3) = -0 là: A. x =

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

2*5 4-6E E;3 52 2* (5 E D!!" #$% &'!"#$% &' ()*+,- ()* )+,-./* 01 * + & : ; 0 < = &2, (-." /0* + * - 1-* (. /0 + * - 1-* (.

2*5 4-6E E;3 52 2* (5 E D!! #$% &'!#$% &' ()*+,- ()* )+,-./* 01 * + & : ; 0 < = &2, (-. /0* + * - 1-* (. /0 + * - 1-* (. 2*5 4-6E 3+ -. 5 -E;3 52 2* (5E D!!" #$% &'!"#$%&'()*+,- ()* )+,-./*01 * +&2 + 345 6789: ;0< = &2, >?@AB+ (-." /0* + * - 1-* (. /0 + * - 1-* (. CD EE 2FGHI

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ Ø Õ ` ì j Ø 7!#"#$%& ),+ - 1 79 ;7=9> 9@B EG9KL OQ 7 S Q 1 TVWY ^]`_bac T bf^g`hi_jbmnbopq^rsm } tvu`xbf{ ci x S r 9 ˆ 9Šs c 9Œ g`ž c SS ˆ š œž Ÿ r c g Ž ž xª«9o ±²³ Ôm 1 µ 9bc  ëì 11 ¹º»¼½¾9 À ÂV ÇÈ

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

ExameMestrado17v3.dvi

ExameMestrado17v3.dvi ÈÖÓÚ Ö Ø ¹ ÈÖÓ Ó Ë Ð Ø ÚÓ ¾¼½»½ ¹ Å ØÖ Ó ÔÖÓÚ ÓÒ Ø Ö µ ÕÙ Ø ÕÙ Ó ÐÙÒÓ Ú Ö Ö ÓÐÚ Ö ÕÙ ØÖÓµ Ò Ó Ô ÐÓ Ñ ÒÓ ÙÑ Ö Ó Ö ØÓÖ Ñ ÒØ ÙÑ ÕÙ ØÓ Ö ÓÐ Ö Ñ ÙÑ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÙÑ ØÖ Ö µº ÕÙ ØÓ Ú Ð Ö ¾ ÔÓÒØÓ Ó Ö ½¼ Ô Ö Ö Ð Ó Ô

Chi tiết hơn

article_formatted.dvi

article_formatted.dvi !" #$%&"% '((#) *!+, -#!)!. /) -!# ' &#"!. & *" ", -#!)!. 78!#8 7# &#"!. & *" " 9:;?< @A B CADAEF GE HB FIJ GK AJ LAMMIEN HO FPA PHE AQRHJ L J ADPAD IEFH PQBACRS LAD T IFP AUBGEDIHE HO VWXX T PAE FPA

Chi tiết hơn

Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN Tóm tắt nội dung Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm t

Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN Tóm tắt nội dung Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm t Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN Tóm tắt nội dung Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm tỷ cự và phương tích thông qua hệ thức Leibnitz. Tâm

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

!"# $%!&', 8 8 )*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8-

!# $%!&', 8 8 )*+, M b#$ %_ ` ab5 G K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8- !"# $%!&', 88*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`P[ G 22c +>4 @PB8 -CD5678D 8 -PU V 0-8 - 7 4 I&'c -8 -I 4 8 -CD568 PQ7ab I W 4 8 -CD567 8-8 -I 7 > W P + 2 4*5 18--8-7 - 4 V W 7 ' P Q - c X + c @ 4B 8-78I W2 9

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 數位邏輯. h Ûv± (A) TTL MOS () 4XX 45XX ŒhÇ TTL v () MOS Œh w Î 3~5 (D) 54 Œh 74 Œhp w  2. v 792 D Îv (A) () () (D) 3. Ø A Î Î º húà å áç NAND (A) A () A () A 4. h v± (A) () A (D) A () A A (D) A (A

Chi tiết hơn

prf_MechD.dvi

prf_MechD.dvi Ù ½ Ë Ø ½ ÚÓÒ µ Ö Ò Ò Ò Ò ËÔ ÒÒÙÒ ÞÙ Ø Ò Ø ÓÐ Ò ÖÝ ËÔ ÒÒÙÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ò ÈÓ¹ Ð Ö ÓÓÖ Ò Ø Ò r ÙÒ ϕ Òº F = C 1 r 2 +C 2 r 2 cos(2ϕ) Ö Ò Ò Ë ËÔ ÒÒÙÒ Ò σ rr,σ rϕ,σ ϕr ÙÒ σ ϕϕ Ó Ò ÃÓÒ Ø ÒØ Ò C 1 ÙÒ C 2 ÞÙ Ô Þ Þ

Chi tiết hơn

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

Инструкция Philips 42PFL6907T/12

Инструкция Philips 42PFL6907T/12 LED и LCD-телевизоры Philips 42PFL6907T/12: Инструкция пользователя -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0 /15/ 78991',0%,'1:*50 /1;?!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, @ABC;789D @DBC;789D ǝȁƿǻǯǻdzǿǿǯǻ !"#$%&'()$

Chi tiết hơn