(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY»

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY»"

Bản ghi

1 (.1, +x.1,.2) +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» n º fiωœi V» Ω i»æ Æ cêºv i» 1 +º FÊ& { Ê π» ºÆ b º x i»x ËØ ºi n º ƒ BΩ»I i 2 +º FÊx» Æ º»3 ºi{ π» º nº n» º º Æ»k 3 +FÊ º ºY»v ºÆ º i»& { Æ º Æ» <q º π» M SUÙ i 4 +º FÊΩ Êi» EºÚ G»Úi & ºi 2 ºj» i & n º n º ºÆ M» i 5 nº K" nº π º i FÊ ºp E»Ú Æ ºπ» i k i ºi» K"Æ & 6 ={» i FÊ nº n» º n π» i Ãv º º x º Æ» xi º B» 7 Æ V»xi v ºÆ h M º { fiωi º n n» v «x º n 8 x»& { ºi» Ωx %FÊ { ºx» S» x & º i 9 (9) 2 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i & 1-3, <xp 4-6, j Ø h Ë 7-9 º» Ω n «i º º +Æ EfiÚi & i π { Ω Ωv Ω» 1» =ºCl»V «Æ xi º i SUÙ» V Æ ºi Æ» & Ωi +Ωº à n» & 2 º i» { fixêºi v x» V M i nº π =º ºS»{ i 3 <xp» <º Ωi ={ º ºÆ M»i <xn» Ω Œxi º Ω 4 º xp» 2 S i l & Ωi x V x i»i º {» pº i 5 º xp» 2 x ºi +»i º {» x πefiωúi ºŒI il v º x»æ 6 ºj Ω» { Ωi n» I º Ø» h S Æ º n» v P fiωi S º v»xi 7 1

2 (.1, x» j Ø h fii fiv fii { fi GÚi fiω xi» l 8 EºÚ x ºj Ø» h i V º i =»Ø ºI» n I n v i +º{» 9 (12) 3 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + x Ë 1-3, <xp & 4-6, n & 7-9, Æ i 10-12»x º V»Æ º Æ π º p»i{ h º» { i { Ø» V S x º i» 1 +»x º { Ø» n º x Æ º Æ v º v πh º x»i º M Æ» & 2 n ª» Ω E»Ú & Ωi x»i fiωhú»ãω π & +»i Ø p i «x 3 <xp» Ω S j x Ωi <º i º»& +h º i x» { Ωi»& 4 <xp» Ω v º π ºi»V i & Ωi»i & ={ º» h º P i»& 5 <xp» Ωº i i»v x º ={ º» h Ω Æ & Ωi n» v π x º2 x»& 6 +» 2 π «h v fii º n º + M»i nº nº π»& Ωi 7 n º +ºuÊ Æ» & Ωi M»xi º i h «& =ºª <» º»Æ h 8 n º +º ª v º B Ω» +ºp Ω» & v V π xi º <») & 9 { º ºEÚ x º& Æ» i º V º «V x i ºY»7 $ v º» & 10 S º nº ºj Ωx fii»x º S i»xi i º x ºY n» v º Æ» i 11 ºΩ +h «º& Æ» i º S i i E ºÚi x» v º º Æ»V i 12 (10) 4 π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i <xp & Ω º{ ºEfiΩÚcÊ Ωi Ωn P» M º n Ω V Ω Ω º t»t 1 ={» x º& ºx M» Ωº» { & { M º n <p º i º n» & 2 +l» i º +xi» x ºt» i º x x º + i» J º + M» Ω 3 { Æ Ωº O º i fi»i º xp { fisuù { º 2 i» i º J» º + Æ» 4 =ºi» xi x º x nº x Æ ºx i» 2 n Æ i n v»x º <xpº <q»& 5 =ºi x»& Ω M ƒ +º Æ º ÊS»n«EfiΩÚ7$»& n xp» º «h 6 2

3 (.1, +x.2,.6) B º º Æ Y º x fiω n» x { ºi º x»xnº i»j 7 +º { º i»i GÚi P ºx fiωj h» & º V π º V x» 8 i i º V π º V x º V» & i GÚi v x»x xp º i 9 Æ º º x» «ºΩ xi»{ º Æ &»x ºi & J» i º <xp» M i 10 (10) 5 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i <xp & + i i º x π nº i xp» º M» i J» º& i» Ω & 1 { Ω ºi { ºh»x º «h <xp º º S» Ωi 2 P» x º M º +» ºi Æ º { Æ v M ºu V ºÆ x»& 3» º l x fiωh i º Ω Æ º i Ω j» & i º <xp» M i 4 Ωi º{ 0Ê Ωi <º S» Œxi º i» º n v» Æ & 5 i Ωi» { º i ºt fiωr +»V l & <xpº V Ë9%» GÚi 6 + i» xi º º&» <xp M «h & i xi Ω S i 7 i i» + fiv ºxi ΩCl»i GÚi i»v «xi x º M Æ» & 8 + I»i i & x nº V º xp» & Ωº ª h» Œ ºŒx» x º { È» 9 x º i «+º p» Ω xi ºx x» xp M «h & <x ºv 10 (10) 6 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i <xp & 1-3,10, Ø i & 4,6,8-9, Ø i & <xp & S 5,7 ΩYÊŒxi» ºtÊ»Ø ºπ S Æ» xi º { Æ» i º l π»& Æ S»xi Æ S ºx nº 1 ΩYÊxi» º EÚ º Ω Æ º {»I º Æ l h» v fiωπh x fiω Ω» 2 E ºÚi EfiΩÚh z»e ºÚi º { «+{ º Ωπ o»(æ V l & 3 + n Ω» ºv x Ω { x»m ««ºi Æ ºÆ n v»x º x» º Y» 4 º S»n Ø V ºcÊ ºM «Ω» S n xpº <») & +»xn =º ª º +x» 5 n º º xi º l» º i SUÙ» ºn u» Ω M Æ» & ºΩ»x π i Ωi 6 3

4 (.1, +x.3,.8) <xp h º Ω f(i» V M º x +» π ºxn» º x»s «7 +ºx º ºtËÆ º t» «ºJ & Ω» n S «i M ºh Ë Æ xp» º EÚ Ë & 8 +i»& { Æ V ºz M» Ω nº» Æ S ºx n v»»œ z fiyêi º M Æ» & 9 <ºi» º i»ω nº º { Ãl º n v» <xp ºΩ º Æ V» & 10 (10) 7 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i <xp & <xpº hº( l x fiω n xp» ºEÊÚ»Æ ºÃEÚh»& <xp º h Æ x π i 1 <xpº <r º Ê& S º»4º +»S º V» <xp ºX Ω» Æ ºh»& 2 <xp nº P «º S I» º +» Æ Ω qº M ºÆ p» ËÆ i 3 <xpº V π x % ºΩ ª» v x π S =ºO =ºO» º i»& 4 <xp º»Ω v ºx <xpº Ê Ω Ω V fiωj π» º X h» 5 x fiπ z º S ºØ j»n ºz {» fi v +º º» i πe Úi & 6 i ΩYÊ i»yê º =k»æ º i º <xp» º X h»& x»xv + 7 Ω$ i 7 fiπ» Ωl º»M & EfiΩÚ7$ Æ» ºi ÊV» <x º +» i πe Úi & 8 BE»Ú2 π «h º x»x Æ ºV i» <xpº & { XÊ» I i º x 9 <xp º i º { Æ º Ω» Ω º V x & +º E»Ú i Ω E Ú»}& 10 (10) 8 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i <xp & Bxp» x ºÀ Æ ºÀ º V i»x nº Ω» Ãπ 9% Ωi Æ 1 x x» 7$Ωº i º x fiωj Ø ºh v» ΩË i i» º x «i 2 <xpº i i» º + º X P ºx n» n Ω V º Ω v { fiv»& 3 º Æ ºÆ i fi» º Æ xpº i» ΩV º º º» { fii x ºi & 4 ºΩ ƒ <xp» & { ºÆ 2 º x» Ωº i» i º X h t Ëx l ºx»& 5 º º Ω º +»i º x Æ» i º EÚ º x»i Ë» v º»& 6 4

5 (.1, +x.3,.10) & E ΩÚ I & º{ i» & Ωp <» º { x»i =º Æ { º x EºÚ E Ún» & 7 Bº» Ωx fii» Æ º{ M»i ºΩ { ºE! J º x nº π 8 Bº Ω i º»i >ºapplei» <xpº»i ºt 2 ºi Œxi» nº π 9 Bº» º EÚ º i» =ºCl S º» <xp» º»{ i 10 (10) 9 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i <xp & <xp Ωº i xv» º & º{ «& ºΩ ƒ +» º 7$Æ V» 1 B x fiv i Ωi ºŒxn xp» ºŒxn x S ÀGºÚ» x º S G»Ú 2 i» ºŒxn º& i à S π «h S ˺π»x ºπ 3 + fi»o xp i º M Æ º& i º i n» Ω i +V π fiπ º { i» 4 S n S ºj º «O v» <xpº Æ h + º n k º º 5 +º xi i j» S nº xp» Æ º Æ» i & i»t º» i & 6 M» n xpº V» nº { fiωl fiω i º»v ʺ I»i 7 +º v Ωº fiω q Ω»Ω ª º i» <xpº i Æ º l x º Æ π»& 8 º Æ xp º»{ Ài M º à M fi«ωh Ω º M xi»æ Ωi 9 Ωi»i º x EÚ fiω mfi»(ωº i Bnº Æ & <xp» Ωπ»S «i 10 (12) 10 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & +x 7 ${ n i <xp & M»Œxi i M º j h %S «xi ºE«Ú ºÃEÚh»& º h» i i GÚi º =u º» Æ 1 i x º & x Ω Ø» Ωº o ( «{»7º$ EÚi «i n xpº +l» S i i Ωl x» fiωœπh Æ V i 2 ΩI Ω E ºÚ x º Ω Æ º fiπ»h EÚI º +l» x <xp { M ºÆ {» Ài S Æ 3 B Ωº i ƒ +º»Æ º M fi»h º Ø»» S x º S xp» ºY S» v «4 =ºCl xp» º º v «x { Ø x ºŒππ v ºGÚ l» Ωi π» h Æ º Æ h»i ºJ π» S 5 i i» J ºi <«Ω º i Æ º i Ω Ê ºGÚ =ºi x»& EºÚ n xpº Ω n» x & 6 5

6 (.1, +x.3,.12) Ω º fii x ºÆ V º xpº i n»i º t»& M º {» µ ºV fi» v EfiÚh Ωπ Æ v + p & 7 x º Ω i º Æ n» º»h º x»i & V π º&» «i Æ º{ & M +º v x Ω 8 +»ieúh «Ωv Ω º x S»q v π º M Æ» & <xpº i» º» EfiΩÚπ ΩV 2 ºn xi»æ 9 ºs Ω i º fiπ»xi º V π Ω x º i» fiπ»xi Ω Ω >ºappleÀi»Ω ª º i» 10 + i x» <xp EÚ Ë EÚ xn º x & Ωi {» x º Ω& i»æ EfiΩÚv»Ω ª º fi π» 11 { Æ» i M «h º M Æ» <º» xi º i»& fiωr Ω x Ω fir» º V 7$» xi Ω V 7»$ & 12 (8) 11 (.1, +x. π & V i v SUÙxn & UÙxn & +x 7 ${ n i <xp & <xp º» + fiv xi Ωp»S º M Æ» & Æ ºl i» Æ ºl x º V»x º i{»ài º { i» 1 ºJ i» <xp º V x º { i i º h x º V i»æ º {»Æ V i 2 { Ω Æ xp» Æ º i º x n» xi Ωi»& nº V» º M»i & i º i fi º Ω» i ºP 3 { ΩÆ ºxn EºÚ Æ»i ËV +V i <xpº» º EÚ «h v ºi «ºX {»Ø 7 Ω$i & 4 i º} º M ºi %{» Æ p º }» i n º +» π i ΩV»x + π & 5 i º Ω»Æ Æ º i º& i» º xv» º n» x ={» i 9%xi M «h ºn 7 º$ i» EºÚ Æ»& 6 º» Æ xp º x º i πh º» i Æ & ºn 7 º$ i º v»æ º i π º º k»æ 7 <xpº»x º V» º i» +x π i ºΩ ª º» Æ º i» =ºi º Œxi º» & 8 (12) 12 (.1, π & v i l & EÚ h & UÙxn & M j n i + FÊ& +ºÀFÊ n Ω i fi»h Ω º Ω i»æ º n +º ºY» ΩGÚi» 1 +º FÊ»ÀFʺ Ω º& n» Ω xi º { i» Ωº º Ω { Ø º 2 +FÊ n º ƒ <ºΩ»Ω V Y º x fiωhú»ãω π + º Ω i» x º <«b»& 3 i ƒ =» ºi v º n» FÊ º» n Ω i» n º ËÆ»Œi ºÃΩ π» 4 P fii»ω x n n º& i» π º Æ π»i n Ω +FÊ º i Æ» I ºŒ x»& 5 +º FÊx º FÊ&»v i EºÚ M fi«ω {» i º Ωº º b V Ω=)» & 6 6

7 (.1, +x.4,.14) EºÚ º FÊ {» i Ω ºi v» «h v ºÆ n º» ºS i»x 7 i»fê Ωº π{» i n «Ω i n { º «i» i» ºi» 8 +ºÀFÊ n º i Ωº π ƒ + º» i i Ë { EÚ fi 9 x»& { EÚ n nº %FÊ n º ƒ <ºΩ»Ω ={» ºY Ωº 2» x & 10 x º& i»x º +»Æ M ºj h º x Æ ºÀ º Æ»i º π» 11 +FÊ ΩG Úh» º S π º» nêº Ω» i & <º i V π x & 12 (12) 13 (.1, +x. π & v i l & EÚ h & UÙxn & M j n i <v & r & + FÊ& 1, i x x { i 2, x Æ & 3, < & 4, ÃΩ & 5, n u «Æ & 6, =π x HÚ 7, në Ë Ω i Æ Ë S i Ë 8, i ª & n & Æ i Æ i & 9, i 7$ 10, x { i & 11, Ω EfiÚi & 12» r x º +»Ω n º ƒ +»FÊ Ωº π»i Ω i»& { EºÚ I» S 1 v» xi i x x { tºy n º π» x & EÚ +ºt Efi»Úh Ω º i 2 x Æ º» ºΩ º ºŒ x ºY ={»=) v» V = ) Ω ºπEfiÚi» 3 +FÊ ΩJ i» º Æ l n º ƒ <«º i +»Ω + º Ω i º x»ãω i & 4 i fiωh º i ºÃΩ Æ»x Ωπ MP fiωi { fi»9 % x π h & j º fii» º S I»h 5» xi fii º fiv º u Æ n º Æ» º2 i»& +ºt x Ωx S º 7»$ 6 x HºÚ π» Ω{» º %Œ x ºY ={» =) <ºn x ºÃΩ Æ º n 7 i» V º=) ={»=) º Ω i»æ º në» EºÚ ºY x I i º 8 < º Æ» i ºΩ i ºª n º «º»& ºÃΩ & n xi º ª v»& 9 <ºΩ i 7$»Æ O º º» { º {» =) +º E»Ú i Ω E Ú»}& 10 +» fiv x { i º n» n º Ωº & nº i Æ» i Ω S i»x 11 Ω» ºY Efi»Úh i ºx xp» º V»x M fiω i j» n º ƒ ={» =) 12 7

8 (.1, +x.4,.15) (12) 14 (.1, +x. π & v i l & EÚ h & UÙxn & M j n i n & B»Æ FÊ º n º M Æ º º&»{ i n º» «Ωº I» S 1 + i º EÚh» +Ω π i M fiωh Œxi» i º v»& n º»Æ Fʺ + M» Ω 2 <ºxpº º fiωº { Ài» ºj ÀFÊ» { Ωπ h º M» + º nº i x Ø» i M ºh 3 ß xi º <xn» i ºÆ»n ºπh»& pº { v»2 Ωπ n» & 4 < i º i» º º& EÚh» fiωhú»ãω π & Ωº π»xi +Æ ºEfiÚi»& 5 P fiωi { fi»9% x º V º i º Ω» Œxi º <») & + n º xi»{ i 6 i x V»j º fiv %FÊ º { cê i EfiÚ v v»& V =) { 7 V»j º <«b º i i { xi V º=)» v Æ FÊ º π»z $ i 8 + EºÚ «Æ S ºx u»xn º ƒ =»π º «v»& º Ω i ºΩ»I i 9 & º v Fʺ <xp h º x» {» ºj º v» & 10 i Ω i º x»ãωº i %FÊ ºY π» n x +v ºÆ»V 11 ΩI Ø» π º Æ l Ωº Æ i n Æ º Ω i»& i»nêº ƒ <ºΩ»Ω 12 (12) 15 (.1, +x. π & v i l & EÚ h & UÙxn & M j n i <xp & 1,5, Ø i & 2, i 7$ 3, + FÊ& 4,12, j Ø h Ë 6, p h n & 7-10, + x Ë 11 <xpº º x i» ºŒxi xn» & ºi ºÆ º i n»eú & 1 Ø» i º& x» { º j tºy {»x i x Ω Ω 9%»n x & 2 +º ºY M fi»h Ω x º FÊ º x 7º$& x» i Ω Æ» cêºv +» 3 +FÊ n º ƒ <ºΩ»Ω º n º x»π j ºπ { Æ» π º x» 4»h n xpº Æ v» º& { º» fiωi ƒæ x» i r ºJ i fi»i 5 Ω n I v fii µ i º j» Ø h n x» ºY» l 6 pº ºh º n p»h º O»Ω i +v ºÆ ºY π» n º i 7 pº ºh º n n» n i x º» x º x» fiœh ºÆ n º π Ω i»x Ω 8 pº ºh º n & {»{ π i V Ω i º S» i 9%i x º7 $ fº(i» Æ π i 9 8

9 (.1, +x.5,.17) k» i ΩÆ» fiωi ºph nº V» Ω +v» x nº n «10 +»x º {»i º v Ω n t»fê S µ x» Y Ω 11 M Ω«{ i x x» Y ºx Æ» n º xn ºi»V 12 (9) 16 (.1, +x. π & v i l & EÚ h & UÙxn & M j n i <xp & + i» Ω xi Ω Ω Æ» º fiπ»h º»{ i <xp» i º Æ» S I & 1 <º v º x P fi»i º6 º Ω Æ <ºΩ {» I i & <xp ΩJ i» º Æ l 2 <xp º i Ω«Ωº <xp ºi»v ºÆ <xp º» { º i 3 ={» x & Ωi M» Ωº Ω Æ» Æ xp E ºÚ»& Ωi Ω i º Ω» Ω 4 x º& i º M º { ºn»x Ωi M º ËÆ x i fi» π ºi & {» 5 <º» º <xn» & Ωi º + v» ºÃΩ π» i ƒ <»xpº Ω» { 6 +º i º i + O º æ» nº { fim» i Ω i» & +l º Ωi {» 7 º i»x Ωi xpº n» M SUÙ i fiωj ºΩ»{ i 8 x º& EÚ º { fi»h º M ºÆ Ë& i GÚi i» i º v»& 9 (9) 17 (.1, +x. π & v i l & EÚ h & UÙxn & M j 1-3,6-9, { n x S fii 4-5 n i <xp Ø h Ë <xpº Ø» h Æ ºΩ V º Æ º + fi»h i x fi i <«ºf( 1 M xi»æ º Ω l %» º Ω º» º»i & v ºi «Æ» S π «h º x 2 +ºx ΩEºÚ i»{ «l º xp» Ø h Æ º + i º x n» 9% Ω 3 Ω E ΩÚ Ω S x Ω E»Ú i º x Ω» V ºn 0Ê» 4 <xp» & Ω ª ºn 0ʺ Ø» h º&»x GÚi» «i ΩCl»& 5 i º Æ n» º ºx º x S» v Ω n Ω i ºÆ S»x 6 <xp» Ø h ºΩ Ω Ω S ºj º Æ v» +º xi V ºM π» EfiÚi 7 <xp» Ø h º x x º π» xi π v º π +º º «SUÙi 8» 3 i 7 Ω$ i Æ xp» Ø h º Ω Ω fiωv l ºv i» i 9 9

10 (.1, +x.5,.19) (9) 18 (.1, +x. π & v i l & EÚ h & UÙxn & M j n i h { i & 1-3 h { i & <xp & & S 4, h { i & n I h <xp & & S 5, n { i & 6-8, n { i & x Æ & 9 º x º Æ» h EfiÚh Ω Ω» h { i EºÚI»xi º + Ë ºV & 1 Æ º x +» ºΩ» Ω i{» 7º$ v «x & x»& π H ΩÚ i ΩÆ & 2 x º& º +Æ» Ø π v ΩÃi & h ºO"i «Æ I» h h { i 3 P» º Æ x Æ» π i º xpº»h º { i»& Ωº x i º i «4 i i» h { i º º <xp» 2 º i «n I»h { º i Ω» & 5 n» º { i º o»(i º xp» º EÚ» ºÀx ºv» π 6»fº(i x v» i ºY»{ º 2 i»2 ºx v º x M» x i 7 + f»(tê i Ωº πefi»úài º XÊ EfiÚh i v ºÆ Ω j» n º π» M SUÙ i 8 x Æ º Ωv fi7»$ º {» º l» i nº x s» J 9 (9) 19 (.1, +x. π & v i l & EÚ h & UÙxn & M j n i + FÊ& Ø i & S i º i S Ø» v ºÆ M { º l º Ω» ºØ o»(æ Fʺ + M» Ω 1 x º Ω n º x i Ê ºΩ i º GÚi { ºÆ & ºØ o»(æ Fʺ + M» Ω 2 ºΩ Æ V» ºn à n º +ºp Ω» & ºØ o»(æ Fʺ + M» Ω 3 =ºO +ºE«Ú»x fiωs Æ x»v fi7$ º + V» ºØ o»(æ Fʺ + M» Ω 4 Ωß P º Æ»{ «& I ºj Æ º n» & ºØ o»(æ Fʺ + M» Ω 5 x EºÚ v» Æ S ºx nº n º º +»i ºØ o»(æ Fʺ + M» Ω 6 <«ºJ"»Œxi º { «i x i ºÆ &» Ωp»h «º ºØ o»(æ Fʺ + M» Ω 7 + i ºx Œxi» Æ ºŒ»Œ i ºÆ &» Ωp V» ºØ o»(æ Fʺ + M» Ω 8 +º i» { Ω «{ i fiωv» º v» ºØ o»(æ Fʺ + M» Ω 9 < i l 7$E Ú l %v & uê& 10

Question Paper.pmd

Question Paper.pmd ºÉÆEò±ÉxÉÉi ÉEÆò ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ É (SA II) EÚI - n - Δ EfiÚi - u i j ºÉ ÉªÉ : ½þÉä úé jéªé É x nê & 1) x { j S i Æ & J hb & Œxi * J hb - EÚ. +{ `ˆi + n v x - 10 +R ÛEÚ & J hb - J. Æ S x i EÚ EÚ «- 15 +R

Chi tiết hơn

Annual Report final for printing.pdf

Annual Report final for printing.pdf { < b«ãπ EÚ Æ { ]«ı 2016-17 { < b«h V B Δ =t M Δj ± Æ i Æ EÚ Æ M Δv x, {.. x Δ. 2277, EÚ S x - 682 025 n Æ π : 0484-2333610-616, 2347965

Chi tiết hơn

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ Ø Õ ` ì j Ø 7!#"#$%& ),+ - 1 79 ;7=9> 9@B EG9KL OQ 7 S Q 1 TVWY ^]`_bac T bf^g`hi_jbmnbopq^rsm } tvu`xbf{ ci x S r 9 ˆ 9Šs c 9Œ g`ž c SS ˆ š œž Ÿ r c g Ž ž xª«9o ±²³ Ôm 1 µ 9bc  ëì 11 ¹º»¼½¾9 À ÂV ÇÈ

Chi tiết hơn

культура.pdf

культура.pdf O2;;6 86-5$.-0@ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ç `3.021252=8! 6-5$.-0% ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

Chi tiết hơn

Matsyagandha Layout

Matsyagandha Layout i M v V ± EfiÚ π  V Ë Ët M EÚ EÚ v i B 2009, + EÚ 9 73 Ω ± l Æ x  EÚ V Ë Ët M EÚ Ω i + {.B. B B Ú + Æ + < EÚ ] ı ]ıeú Ï Æ x +x v x E Úxp, ] ı ]ıeú Ï Æ x, i ± x b + i ËÆ { Æ p EÚEÚb x + Ω i Ω ± l Æ p V

Chi tiết hơn

Untitled-5

Untitled-5 12. Ω x `ˆ + { h v b i EÚ EÚh Æ + Ω i? 1. Ω h V EÚ? EÚÆ h S Ω i EÚ + Ω? 2. EÚ EÚ EÚÆ i? 3. Æ EÚ Æ «Úi EÚ h i + V Æ Æ n i i? 4. ]ı S Æ EÚ EÚ V P? 5. + { h EÚÆ h i EÚ n i EÚ E Ú? 6. + V Æ ]ı h `ˆ

Chi tiết hơn

C:/Users/Roupoil/Documents/Carnotyo/Devoirs/lyon97cor.dvi

C:/Users/Roupoil/Documents/Carnotyo/Devoirs/lyon97cor.dvi Å ÄÝÓÒ ½ ÓÖÖ ÄÝ ÖÒÓØ ¾¾ Ù Ò ¾¼½½ Ü Ö ½ ½ µ Ò Ø M + + + + + + + + 3M + + + + µ ËÙÔÔÓ ÓÒ ÓÒ ÕÙ³ÙÒ ÖØ Ò Ö Ð λ Ó Ø Ú Ð ÙÖ ÔÖÓÔÖ Ð Ñ ØÖ M ÇÒ Ô ÙØ ÓÒ ØÖÓÙÚ Ö ÙÒ Ñ ØÖ ¹ÓÐÓÒÒ X ÒÓÒ ÒÙÐÐ Ø ÐÐ ÕÙ MX λx Å ÐÓÖ Ò ÑÙÐØ

Chi tiết hơn

CIV340_2013_2014.dvi

CIV340_2013_2014.dvi Ø ÔÖÓÚ ÓÖÑÙÐ Ø Ë ÀÇÇÄ Ç Å ÌÀ Å ÌÁ Ë Æ ËÌ ÌÁËÌÁ Ë ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ò Ò Ö Ò Å Ø Ñ Ø ÙØÙÑÒ Ë Ñ Ø Ö ¾¼½ ¹¾¼½ Ì Ö ÓÙÖ Å Ö Û ÐÐ Û Ö ÓÖ ÝÓÙÖ Ø ÇÍÊ Ò Û Ö ½ ÌÙÖÒ ÇÚ Ö ½ µ Ì ÓÒ ÓÖ Ö Ô A 2 Φ x 2+B 2 Φ x y +C 2 Φ y 2+D

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

M3/4 P1

M3/4 P1 4 «â 1. Ÿª µ Ë â π Ÿª µ Õß Ÿª ªìπ Ÿª Ë â π ËÕ Ÿª µ Èß Õß Ÿª à ß À Õπ π π Õ à πà Õ µ µà ß π Á â Ë 1 Ÿª µµàõ ªπ È ªìπ Ÿª Ë â πà Õ à 1.. Ÿª Ë À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à â π) ŸªÀâ À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

Microsoft Word - exam21new.doc

Microsoft Word - exam21new.doc »Ÿπ å àß Õ ªî «æ π µ π µ å µ» µ å» ( Õ«π.) øî å Õ Õ â ß àß Õ ªî «Èß Ë Õß ªï» 543 «øî å ƒ Æ Ì π πì : âõ Õ ÈßÀ 15 âõ Àâπ π ß«Ì π Ì À ß«Ì â«ÿª Ì µõ ß π ÿª Ì µõ Õ Àπ Ëß àß Èß ß«Ì ÿª Ì µõ ËÕ Õ Á â«õπÿ µ ÀâπÌ

Chi tiết hơn

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4 4 5 201710 UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 P RS L T ,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 K 4 B.D# TU 9?@Z! B 7 A B,- FM, -)*, A 4 B b 5:9 F b B B P, B CD 10%, E 49%, 9 1050.5m B? @ Z!,

Chi tiết hơn

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu húng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của một điểm đối với hai đường tròn ho hai đường tròn không

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

TLC1542C-

TLC1542C- = ı98-6-29 ı= P&S `ƒ ˇ «13-1» 1.1» ª ˆ ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø TLC1542C/I/M/Q,TLC1543C/I/Q ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ł fi 11

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN Tóm tắt nội dung Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm t

Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN Tóm tắt nội dung Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm t Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN Tóm tắt nội dung Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm tỷ cự và phương tích thông qua hệ thức Leibnitz. Tâm

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 電工機械 1. p Ì Û hv± (A) Ž ÂÎ 628 ëâ0ô t à Î ð Î 1 800 Ô (B) 1800 rpm 180 ð 1 180 Ô (C) 60 rps ð 1 120 Ô º Î (D) ð 0.01 Ô º Î 50 rpm 2. p Ì oº n «º Î 16 à Π15 ˆ á (A) 60 (B) 60 2 á (C) 31 (D) 31 2

Chi tiết hơn

WholeIssue_35_5.dvi

WholeIssue_35_5.dvi ÈÊÇ Ä ÅË ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ù ÓÙÐ ÖÖ Ú ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ½ Å Ö ¾¼½¼º Ò Ø Ö ) Ø Ö ÒÙÑ Ö Ò Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û ÔÖÓÔÓ Û Ø ÓÙØ ÓÐÙØ ÓÒº ÔÖÓ Ð Ñ Ú Ò Ò Ò Ð Ò Ö Ò Ø ÓÆ Ð Ð Ò Ù Ó Ò º ÁÒ Ù ½ Ò Ò Ð Û ÐÐ ÔÖ Ö Ò Ò Ò Ù

Chi tiết hơn

lakshmiisahasranaamaavali.dvi

lakshmiisahasranaamaavali.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 大会 Distr.: General 8 January 2014 Chinese Original: English 人权理事会 t ¹ú ºw {dáè }¹ ~ 2013 11 25 Ž 29 人权与跨国公司和其他工商企业问题工作组第六届会议的结果 GE.14-10096 (C) 280114 030214 *1410096* 一. 二. 概要 1. t ¹ú ºw {dáè p 2013

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

Puran Sikh Updated

Puran Sikh Updated Í»appleÈ «º «Â «È øâ «ÿ Ó È ÁπappleÒæÌ Á Ú È ÒÀ apple ( πúàâ) ø ëapple :- apple«øáapple «ÿ Ï«Ò Chief Editor: Media Advisor of: www.gurbanifm.com e-mail : hsbasiala25@gmail.com, hsbasiala25@yahoo.com

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 146 (Đề thi có 7 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 146 (Đề thi có 7 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 46 (Đề thi có 7 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

Correction.dvi

Correction.dvi Mathématiques MPSI et PCSI Concours blanc Éléments de correction Problème On considère la fonction f définie sur R + par :. Étude de la fonction f x > 0, f(x) = ln(x) +x µ g Å Ø Ö Ó ÆÒ Ø Ù Ö ]0,] Ú Ð Ù

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Đề 01 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Môn: TOÁN 6 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1(3,0 điểm): Thực hiện ph

Đề 01 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Môn: TOÁN 6 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1(3,0 điểm): Thực hiện ph Đề 01 Bài 1(3,0 điểm): Thực hiện phép tính. a) 1 4 b) 3 : 1 4 5 4 4 3 1 3 01-5 01 14 c) 5 3 1 d). +. 4 5 4 013 9 013 9 Bài (,0 điểm): Tìm x biết: a) x - 4 1 = 4 3 1 1 b) x 1 3 Bài 3(,0 điểm): Một kỳ thi

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Ngày 22/04/2018 Nội dung Đại biểu làm thủ tục đăng ký, nhận tài liệu Báo cáo tình hình đại biểu dự đ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Ngày 22/04/2018 Nội dung Đại biểu làm thủ tục đăng ký, nhận tài liệu Báo cáo tình hình đại biểu dự đ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Ngày 22/04/2018 Nội dung Đại biểu làm thủ tục đăng ký, nhận tài liệu Báo cáo tình hình đại biểu dự đại hội Phần nghi thức - Tuyên bố lý do, Giới thiệu

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63>

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63> 1 1 2 2 3 3 4 4 vì vìôy soäy ko Ä Ä i y; vwyž'væ åž fæ )Ä*o ; )Ä*oe ùù BLU-boBqqmjfeNbufsjbmtDpnqboz qe Eqjy-bYfspyDpnqboz YfspyQbmpBmupSftfbsdiDfoufs åž ÅmöÀ ÅmöÀ vpàž y; r ìý ìý ; k É ìý ìý qìý ìý ìý

Chi tiết hơn

æπƒ ª øπ æπ /7-60 Amarex KRT μ æ» º ª æ» DN 40 DN 700» ƒ μ æ π πæ π º æ» Ω π º» 50 ü æ æ Ã-ø μ ΩΩ π æ æ Ã æ ª ø π æ Ã æ ª Ã æ ª μπ π ø ºæ æπã ø

æπƒ ª øπ æπ /7-60 Amarex KRT μ æ» º ª æ» DN 40 DN 700» ƒ μ æ π πæ π º æ» Ω π º» 50 ü æ æ Ã-ø μ ΩΩ π æ æ Ã æ ª ø π æ Ã æ ª Ã æ ª μπ π ø ºæ æπã ø æ㟦 øπæπ 2553.5/760 μ æ» ºª æ» DN 40 DN 700» ƒ μ æ π πæ πº æ» Ω πº» 50 ü æ æãøμωω πææã æ ª ø π æã æ ª Ã æ ª μπ πøºææπã ø ª Ω π πã Ω æ : PumpExpert Hyamaster hyatronic ª Ωπ ø ºæπà º π øπωææπã μ æ» ºª æ»

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

Ru8_01-19

Ru8_01-19 æπƒ ª øπ æπ 23./860 μ æ» º ª æ» DN 0 DN 700» ƒ μ æ π πæ π º æ» Ω π º» 0 ü æ æ Ãø μ ΩΩ π æ æ Ã æ ª ø π æ Ã æ ª Ã æ ª μπ π ø ºæ æπã ø ª Ω π πã Ω æ : PumpExpert Hyamaster hyatronic LevelControl Basic 2 º

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

Ru9_01-19

Ru9_01-19 æπƒ ª øπ æπ 23./ 9RU μ æ» º ª æ» DN 0 DN 700» ƒ μ æ π πæ π º æ» Ω π º» 0 ü æ æ Ãø μ ΩΩ π æ æ Ã æ ª ø π æ Ã æ ª Ã æ ª μπ π ø ºæ æπã ø ª Ω π πã Ω æ : PumpExpert Hyamaster hyatronic LevelControl Basic 2 º

Chi tiết hơn

vimshatiratnamaalaa.dvi

vimshatiratnamaalaa.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø Ð ËÐ ÖÉÆüÐØ Ð ÖÉ ÚØËØ ÉÖ ÐüÑ ÖØ ØÝ ÖÉÝÒÒÉØÒ ÉÝ ÖÉÚØÒÉØÉÖ ÉÚØÒÉØÉÖ ÚØ ÒÉØ ÖÉÝ ØÉØ ÒÉØ Ú ÝØÉÚ ÉÝ ÐÔÞÉÞÖ ÖÉÝ ÔÖÒ ØÝ

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 o0o NGUYỄN TRUNG DŨNG TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ ỔN ĐỊNH HÓA CỦA MỘT SỐ LỚP HỆ NHẢY MARKOV RỜI RẠC LUẬN ÁN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 o0o NGUYỄN TRUNG DŨNG TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ ỔN ĐỊNH HÓA CỦA MỘT SỐ LỚP HỆ NHẢY MARKOV RỜI RẠC LUẬN ÁN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 o0o NGUYỄN TRUNG DŨNG TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ ỔN ĐỊNH HÓA CỦA MỘT SỐ LỚP HỆ NHẢY MARKOV RỜI RẠC LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chi tiết hơn

SkriptInterpolationstheorieSoSe11.dvi

SkriptInterpolationstheorieSoSe11.dvi Ò ÜØ Ð ÑÑ º ÇÒ Ø ÔÖÓÚ m(d x ) L(L p (R n )) ÓÖ ÐÐ < p 2 Ý Ø Å Ö Ò Û Þ ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ ØÓÖ Ñ Ò Ø 2 < p < Û ÐÐ ÓÐÐÓÛ Ý Ù Ð Øݺ Ä ÑÑ º½ Ä Ø M m(d x ) Ò ÌÓÖ Ñ º½º ÌÒ {x R n : Mf(x) > t} C f L (R n ) t ÓÖ ÐÐ t

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Vò Kim Thñy - NguyÔn Xu n Mai - Hoµng Träng H o (TuyÓn chän - Biªn so¹n) TuyÓn chän 10 n m To n Tuæi th C c chuyªn Ò vµ Ò to n chän läc THCS (T i b n

Vò Kim Thñy - NguyÔn Xu n Mai - Hoµng Träng H o (TuyÓn chän - Biªn so¹n) TuyÓn chän 10 n m To n Tuæi th C c chuyªn Ò vµ Ò to n chän läc THCS (T i b n Vò Kim Thñy - NguyÔn Xu n Mai - Hoµng Träng H o (TuyÓn chän - Biªn so¹n) TuyÓn chän 0 n m To n Tuæi th C c chuyªn Ò vµ Ò to n chän läc THCS (T i b n lçn thø nhêt, cã chønh lý vµ bæ sung) Nhµ xuêt b n Gi

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ CHỦ ĐỀ 1: HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH SÓNG Phương pháp giải 1) Phương trình s

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ CHỦ ĐỀ 1: HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH SÓNG Phương pháp giải 1) Phương trình s CHỦ ĐỀ : HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH SÓNG Phương pháp giải ) Phương trình sóng Giả sử sóng truyền từ điểm đến điểm N cách nhau một khoảng d trên cùng một phương truyền sóng.

Chi tiết hơn

ĐỀ THI SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA NĂM 2019 LẦN Vật lí 12 Câu 1: Phản ứng hạt nhân nào sau đây là quá trình phóng xạ? A. C. n U Ba Kr 3 n B. 3 H 2 H 4

ĐỀ THI SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA NĂM 2019 LẦN Vật lí 12 Câu 1: Phản ứng hạt nhân nào sau đây là quá trình phóng xạ? A. C. n U Ba Kr 3 n B. 3 H 2 H 4 ĐỀ THI SỞ GIÁO DỤ THANH HÓA NĂM 019 LẦN 1 00 âu 1: Phản ứng hạt nhân nào sau đây là quá trình phóng xạ? A.. n U Ba Kr 3 n B. 3 H H He 1 n 35 1 89 1 0 9 56 36 0 n U Xe Sr n D. 35 139 95 1 0 9 5 38 0 1 0

Chi tiết hơn

chapter4.dvi

chapter4.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÒÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ÖÉØÉ Ø ßØÉÝ Ý µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÑÉ Ö Ñ Ñ ØË ÒÉ His Holiness

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Teste2-Exame1.eo sem1.Correccao.dvi

Teste2-Exame1.eo sem1.Correccao.dvi Å ØÖ Ó Ñ Ò º Ð ØÖÓØ Ò ÓÑÔÙØ ÓÖ Å µ Ð ØÖÓÑ Ò Ø ÑÓ ÔØ ½ Ó Ñ ØÖ ¾¼½½¹¾¼½¾ ½¾ Â Ò ÖÓ ¾¼½¾ ½½À ¼µ Prof. Jorge Romão (Responsável) Prof. Fernando Barão Prof. Amaro Rica da ilva Ì Ø» Ü Ñ ÓÖÖ Ó ÙÖ ÒØ Ö Ð Þ Ó Ó

Chi tiết hơn

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o" _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a M l. uy h f' ' r. h ' r.x. ) rl'9 " _ 6,!. j n, f ' s.. 6 ò ' e (D Ò. v (D' àn.d J \ s ' 8 à l??íí à1 B '\ $ rò é e lèe r À' *. ì'o,.'!r ÀOn " r' T l.? 4. sv ls 'Ò,'u. c' dú R. j'' ' d s.*b N ìr ì *e,

Chi tiết hơn

sol_themata_cm2_jun_2008.dvi

sol_themata_cm2_jun_2008.dvi È Æ ÈÁËÌÀÅÁÇ ÁÏ ÆÆÁÆÏÆ ¹ ÌÅÀÅ ÍËÁÃÀË ¹ ÌÇÅ Ë Â ÏÊÀÌÁÃÀË ÍËÁÃÀË Å ÂÀÅ ÃÄ ËÁÃÀ ÅÀÉ ÆÁÃÀ ÁÁ ÌÅÀÅ ÊÌÁÏƵ Á ËÃÏÆ Òº Ã Ø Áº ÊÁ ÇË Â Å Ì Ì Ë ÏÆ È ÊÁÇ ÇÍ ÁÇÍÆÁÇÍ ¾¼¼  Š½ ¾º ÑÓÒ µ iµ ÌÓ Ø Ñ Õ Ò Ñ Ð Ù Ö º ÓÒØ

Chi tiết hơn

nakshatramaalikaa.dvi

nakshatramaalikaa.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø Ô Ö ÑÚÖü Ô É Ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ ØË É His Holiness

Chi tiết hơn

05TheodorakisSePotisaRodostamo.musx

05TheodorakisSePotisaRodostamo.musx βαθμός δυσκολίας: διάρκεια: ~ :00 Σε πότισα ροδόσταμο Νίκος Γκάτσος, "Φαίδρα", 1961 επεξεργασία: Κωστής Κριτσωτάκης ανάθεση του Κέντρου Χορωδιακής Πράξης π π q = 50 P Óôïí Üëëï êüóìï ðïõ èá ðáò, êïß ôá

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 22 May 2012 Chinese Original: English 附属履行机构 } è¹ ~ 2012 5 14 Ž 25 zèr 16 ö Í Ÿko~qÀ Ç qz Í ƒí 对清洁发展机制执行理事会的决定提出上诉的程序 机制和体制安排 主席提出的结论草案 1.  Ÿ ( Ÿ ) v ùœq q qg Å o² q² ü ºp

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

lina1_einzeln_sec9.dvi

lina1_einzeln_sec9.dvi ï Ò ÓÑ ØÖ Ò Î ØÓÖÖ ÙÑ Æ Ù Þ ÒÙÒ Ò ÖØ Ò ÃÓÓÖ Ò Ø Ò Ý Ø Ñ Ð Ò ÈÙÒ Ø Ö Ò ÙÙÒ ¹ Ò Ú Ð ½½µµ ÙÖ ÃÓÓÖ Ò Ø ÒÔ Ö Ð Ó Ð Ñ ÒØ ÚÓÒ Ê 2 Ö ÔÖ ÒØ Ö Ò Â Ñ ÈÙÒ Ø P Ð Ø Û Ò ½½µ Ù ÖØ Ò Ð Ñ ÒØ ÚÓÒ V Ð ÇÖØ Ú ØÓÖ ÞÙÓÖ Ò Ò Ë

Chi tiết hơn

Ch4Complements.dvi

Ch4Complements.dvi Ü ÑÔÐ ² ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ÔØ Ö ½ Ä Ò Ö ØÝ Ï Ò ÓÒ Ö Ò ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ ÊÎ Û Ù Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ÓÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ó ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ú ÒØ P [X x,y y,...] Ë Ø Ð ÓÒ Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ð Ò µº Ì ÓÓ Ð Ñ Ñ ÖÖÓÖ ØÓ ÚÓ ÓÒ¹ Ö Ò ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ ÊÎ Ø Ø Ñ Ò Ø

Chi tiết hơn

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ Õ Ëß ªìπ à«πàπ Ëß Õß àõß ßπ Ëπ Õß. àõß ß ª Õ â«ÿ ÕàÕπ

Chi tiết hơn

Matrices.dvi

Matrices.dvi ÍÁÄÄ ³ Ê Á Ë Æ ½ Å ÌÊÁ Ë ÐÙÐ Ñ ØÖ Ð Ü Ö ½ 1 2 2 3 Ø B = ½º ÐÙÐ Ö A B Ø B Aº 1 3 5 1 ¾º ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ A Ø B ÓÒØ ÒÚ Ö Ð Ø ÐÙÐ Ö Ð ÙÖ ÒÚ Ö º º ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ AB Ø BA ÓÒØ ÒÚ Ö Ð Ø ÐÙÐ Ö Ð ÙÖ ÒÚ Ö º º Î Ö Ö Ð ÓÖÑÙÐ

Chi tiết hơn

ÐÐ Ô ËØ Ò Ö Ê Ö Ò Ð Ò³Ý Ò Ô Ù ¼ Ø Æ¼ µº Ò Ø ÓÒ ¼º½ Ä ØÖ ÜØ Ö ÙÖ ³ÙÒ Ò Ð Ø Ð ÖÓ Ø Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö Ð ØÖ ÒØ Ö ÙÖ Ð³ Ò Ð Ð ØÖ ÒØ Ö ÙÖ Ø ÒØ Ð ÖÓ Ø ÕÙ ÓÙÔ Ð³ Ò

ÐÐ Ô ËØ Ò Ö Ê Ö Ò Ð Ò³Ý Ò Ô Ù ¼ Ø Æ¼ µº Ò Ø ÓÒ ¼º½ Ä ØÖ ÜØ Ö ÙÖ ³ÙÒ Ò Ð Ø Ð ÖÓ Ø Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö Ð ØÖ ÒØ Ö ÙÖ Ð³ Ò Ð Ð ØÖ ÒØ Ö ÙÖ Ø ÒØ Ð ÖÓ Ø ÕÙ ÓÙÔ Ð³ Ò ÐÐ Ô ËØ Ò Ö Ê Ö Ò Ð Ò³Ý Ò Ô Ù ¼ Ø Æ¼ µº Ò Ø ÓÒ ¼º½ Ä ØÖ ÜØ Ö ÙÖ ³ÙÒ Ò Ð Ø Ð ÖÓ Ø Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö Ð ØÖ ÒØ Ö ÙÖ Ð³ Ò Ð Ð ØÖ ÒØ Ö ÙÖ Ø ÒØ Ð ÖÓ Ø ÕÙ ÓÙÔ Ð³ Ò Ð Ò ÙÜ Ò Ð Ùܵº Ì ÓÖ Ñ ¼º½ ËÓ ÒØ M 1 M Ø M 3 ØÖÓ ÔÓ

Chi tiết hơn

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

L dvi

L dvi ÙÖ Ó Ø Ø Ø 1 o Ñ ØÖ ¾¼½ 1 a Ö Ü Ö Ó ÈÖÓ º ÂòÖ Ò ËØ Ð ½º ÆÓ Ò Ó ÙÐÓ ¾¼ È ÖÖ Ò Ú Ö ÓÙ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÑ ÒØ ÔÖ Ú Ò Ø Ò ËÑÓÐÙ ÓÛ Ó Ö Ó ÑÓÚ Ñ ÒØÓ ÖÓÛÒ ÒÓ Ó ÕÙ Ó ÔÖ Ñ Ö Ó ÖÚ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÕÙ ÒØ Ø Ø Ú Ó ØÓ ÓÐ ØÑ º

Chi tiết hơn

sundarakaandam_15.dvi

sundarakaandam_15.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉÚ ÐÉ Ñ ÝÖ Ñ ÝÆÑÉ ý ý ÒÉØÖ ÆÉ ÞÑÉ ý ý ÔÅÉØË ÖÉ É This document has been prepared by Sunder Kidambi with

Chi tiết hơn

! "#$% &' ( )+*-,/.0, ;: EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkz

! #$% &' ( )+*-,/.0, ;: EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkz )+*-,/.0,214365879.;: =?,A@B:414*C)+.:D.0, EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkzyfqtk[p {} ~ J ƒƒ% ƒ ˆ z Š[ Œ /Ž ; [ ; a ` a }ƒ9š f } ã 0 ;š }

Chi tiết hơn

citrastabaka.dvi

citrastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

hayagriivavimshati.dvi

hayagriivavimshati.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø Ú ÐÉ ÖÉ Ò øöé Ð ÐÒ Ø ù É Ú Ñ É Ø Ü This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ

Chi tiết hơn

sankiirnastabaka.dvi

sankiirnastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344> 1. ƒ º ÝÚ Þ ¹ v«ñ o o j (A) n y ú «(B) «(C) Ç º (D) «2. p Û hv± (A) Çéë z Ÿw (B) Ì ÌÇ Ý lð (C) ÇÆpÚ p pd Î y e (D) d k o Âe à 3. t o j à oo n Îv (A) 0~6 º (B) 2~6 º (C) 3~6 º (D) 4~6 º 4. ƒ Ì u vn ïçu

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 數位邏輯. h Ûv± (A) TTL Ç yæ k 2.4 V.4 V () CMOS IC í TTL IC (C) h IC Î. j (D) ECL Ç ¾ Ÿ ð e  ƒ 2. v m(.) 2 o v à Îv (A) (5.5) () (AA.8) (C) (D5.4) (D) (25.2) ˆ A à 3. Ø (47) A (57) 8 (A) 2 () 8 (C)

Chi tiết hơn

ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm

ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm tra, các kì thi, học sinh phải làm môn hóa học dưới

Chi tiết hơn

Khóa học HÓA HỌC 11 Thầy Nguyễn Anh Tuấn Bài tập trắc nghiệm (Hóa học 11) KIỂM TRA VỀ DUNG DỊCH VÀ SỰ ĐIỆN LI Thầy Nguyễn

Khóa học HÓA HỌC 11 Thầy Nguyễn Anh Tuấn   Bài tập trắc nghiệm (Hóa học 11) KIỂM TRA VỀ DUNG DỊCH VÀ SỰ ĐIỆN LI Thầy Nguyễn Bài tập trắc nghiệm (Hóa học 11) KIỂM TRA VỀ DUNG DỊCH VÀ SỰ ĐIỆN LI Thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon.vn VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Câu 1 [575883]: Để hòa tan

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA SƯ PHẠM TOÁN-TIN BÀI GIẢNG ÔN TẬP GIẢI TÍCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỒNG THÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA SƯ PHẠM TOÁN-TIN BÀI GIẢNG ÔN TẬP GIẢI TÍCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỒNG THÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA SƯ PHẠM TOÁN-TIN BÀI GIẢNG ÔN TẬP GIẢI TÍCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỒNG THÁP - 24 MỤC LỤC Lời nói đầu 3 Đạo hàm 4. Tính đạo hàm bằng định nghĩa...................

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-化工群專一試題

Microsoft Word 四技二專-化工群專一試題 1. hûv±ç (A) Îu (B) 4 C ðâ (C) ôôô (D) «100 C. A B C ABC iø A C yî 4 7º B Îl (A) 6 (B) 48 (C) 96 (D) 108 () hº 5 C1 atm 4.5. k NaN(s) Na(s) N(g) u húlx NaN(Na ) (A) 4. x (C) 97.5 x (B) 65 x (D) 10 x 4.

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn