BUU SON KY ` H U ONG -D AI. PHONG THAN `ˆ U (N OC MAT ME. HIÈN) ˆ T AI BAN Yˆ eu C`au ˆ Phoˆ Bien ˆ Rong ˆ. Rãi In Lai. Theo An ˆ Ban 2011 BUU SON KY

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "BUU SON KY ` H U ONG -D AI. PHONG THAN `ˆ U (N OC MAT ME. HIÈN) ˆ T AI BAN Yˆ eu C`au ˆ Phoˆ Bien ˆ Rong ˆ. Rãi In Lai. Theo An ˆ Ban 2011 BUU SON KY"

Bản ghi

1 U D AI. PH THAN U (N OC MAT ME. HIÈN) T AI BAN Y eu C`au Pho Bien Rong. Rãi In Lai. Theo An Ban 2011 U

2 D anh may lại: H `ong Lan Tr`ınh bày: H `ong Lan & Tan Hung X ep chũ: H&L TypeSetter D ong tạp: H&L ebooker L` am tại: Chicago U.S.A. D AI. PH THÀN (N OC MAT ME. HIÈN) T AI BAN U Copyright 2011 Buu Son Ky u ong Y eu C`au Pho Bien Rong. Rãi U

3 4 D AI. PH THAN LOI ` NÓI D ÀU T am Su. Ng oi ` Tu K ınh thua cac chi. em d òng dạo, T oi la` cu s ı tai. gia cung nhu cac chi. em, lúc d `au th`ı khong có an chay, ng oi ` ta goi. là dạo dụng, d ung. chay an chay, d ung. m ạn an man.. V` ı cac con tôi n oi lon tuoi c`an phai b`oi d ong so. benh,. mac. du` là v. ay nhung toi vãn d. inh thièn d e t`ım ra chon ly, cai g`ı m` a co ma` khong, khong ma ` co. Khong ma ` co, nghĩa l` a toi tu khong xuat gia, khong cao. toc, khong m ạc d ò tu, cai co la` có o trong Tam, ta nghe d oc. lúc dịnh thi `en ta thu d ọc Di en thien va` hoi lại d oc,. nhung s th. at la` khong thay ai het. Khi tôi d ang ngu hay dang d. inh thi`en mà nghe keu ngay ten toi "Mau thuc day. ma` lay but ra Ta d ay",. khi toi nghe keu r`oi th`ı rat tınh tao, li`en ngòi d. ay lay tap,. viet ra th`ı nghe tho d`on dap. rat la` hay, có khi viet 5 trang hoac. 10 trang, co khi ca d em, co khi m ay d em li`en ma` van thay trong ng oi ` rat khoe, kh ong bu`on ngu, khi nghe noi dut bai ` th`ı khong có c au nào d e viet nũa. H om nay, d oi voi toi dong ` chu nay ` không phai la` ngau nhien nua. Ma` la` toi huu duyen voi phàn V o Vi cho tôi d oc. phiên âm d e luu truy`en cho ng òi chua hieu biet: Tu nhu the nào? D e d oc. vè dâu? C ung nhu toi co nghe D uc Thày D ao. Hoa ao dạy: Bi et rang ` no. the chua xong, M` a biet an nan sua lay lòng, Ni. em chu Di D` a tan chuong nghiẹp, Thuy `en tu` Thày d ua d en non bòng. Th` ı toi cung nghe loi ` Th`ay niem. Nam Mo A u u u u u u u u u ụ u U 5 Di D` a Phat,. ma` tam toi suy ngh ı chang biet Th`ay là ai? Và o d au? Theo toi ngh ı, chang phai rieng toi mà t at ca chi. em cung vay,. v` ı m` ınh chang thay d oc. s chúng d ac nhu the nao ` phai khong chi. em? Cac chị em d òng d ao. cua ch ung ta dang song trong canh kh cua tr`an gian, cung qua chan nan cua tr`an gian. V` ı ch `ong, v` ı con, v` ı ngheo ` kho chung ta cung muon giai tho at, khong muon luan h`oi noi coi tr`an nay ` nua, v` ı n o không dem lai. cai g`ı t`on tai. cho chung ta va` cuọc s ong rat la` mong manh, kho so ca d oi ` ma` khi chet không dem theo d oc. cai g`ı het. Ch ınh ban than tôi c ung ngh ı the, nen toi t`ım mot. su. that. cua Phat. dạy: Tu bang ` cach nao? ` Va` sẽ d oc. vè dâu? ************ LOI ` CAU NGUY ẸN Nam Mo A Di D` a Phạt Nam Mo Bon Su Th ıch Ca Mau Ni Phạt Nam Mo Quan The Am B`o Tát Nam Mo T`am Thinh Cuu Kho, Cuu Nan. Quán Th e Am B`o Tát Nam Mô D ai. Nguyẹn D. ia Tang. V ong, B`o Tát Cuu Kho Cuu Nan. Ba Gioi Bon Loài d oc. vãng sanh v`e Tay Ph ong Cuc. Lạc. Di en van Thi Phu Quan The Am B`o Tát: Con nuoc lua oi thoi tham thiet, V. an chuyen hanh ` vu tru. the gian, L` am cho duong the phai mang, Tr `an gian chiu. canh di eu tan ` nga nghiêng. N` ao nuoc lut,. thien tai, tạt ách, Noi song biet trach ai gây? C ac nuóc dó dó dây dây, u u ụ o u u u u

4 6 D AI. PH THAN Noi nao ` cung co vui ` thay bat ngò. ooo Chu Tu cu bo lang lo, Chu Tai, ` danh vong. giu ho` mot. bên. Gi` au chi cuoc. song chang bèn, B ay ai ngan ` tuoi ghi ten bao giò. V o thuong ` nó d en bat ngò, Cuóp di sinh mang. co chò d oi. ai. Ham chi cua cai làu dài, Lo gi` au khong huong chı ngoai ` t`am tay. N am muoi tuoi van con ` sai, Quên di cai chet nay mai can. kè. R ang tu d e kiem d uong ` vè, Nghe loi ` Phat. day. hoi. t`e Thanh Tiên. Ai nguoi ` h uu phuoc huu duyên, Quy en nay ` g ạp d uoc. Th`an Tien kiep tièn. D en giò d ung khac Ta truyèn, H am mot the k y mo li`en Long Hoa. Nguoi ` thi o coi Ta Bà, Con R`ong chau Phung. tuyen qua hoi. này. Ban truy`en khap ca D ong Tây, D `e tai ` ghi ro tù d ay xuong tràn. Ti eng keu khap het xa gàn, Tu. m`ınh chon. lay huu phàn d `e thi. Long Hoa sap mo kip. kỳ, Mau mau tu học d. ang thi Hoi. này. Ph ep Thàn d ác d uoc. moi hay, Th anh, Tien, Troi, ` Phat. tù d ay giang tràn. Quan Am B`o Tat h`au gàn, D. o ngu` oi luong thien. Phong Thàn d `e tên. ************ U 7 TAM S CUA NG ÒI CU SI TAI. GIA K ınh thua cac chi. em d òng d ao. than men! Tu` xua toi bay gio, ` trong cac kinh Phat. dạy m` ınh Tu, co quyen day. ta Tu keo tre, ma` chung ` nào toi ma` tre? Va` Tu d e d oc. giai thoat kiep luan hòi n` ay, va` khi bo xác d oc. v`e coi Phat. Tiên, di `eu này ch ınh toi cung thac mac la` khong biet tu lam ` sao? C ach tu nhu the nao? ` Va` khi chet h`on m` ınh se vè d au? Và d au la` Tay Ph ong? D au la` Cuc. Lạc? D au là Ni et Ban? ` Và o d o co ai hoc. phai lam ` g`ı? Su. that. la` ta ch ang biet va` cug chang thay bao gio. ` Con ` lam ` toi. th`ı xu ong d. ia nguc,. viec. nay ` toi cung hoang mang. Boi v` ı ng oi ` chet nhu: Cha me,. anh, chi,. em co thay ai v`e nói g`ı và o dâu? Thua cac chi. em! Tôi d oc. nghe va` tôi d ọc xu ong bai ` va` hien. gio` th`ı toi dung ` chay. Toi luon càu xin Troi ` Cha D at Me. ban on cho biet su. that. cua cõi Am va` coi Thien, cho con nghe va` ch ınh mat con th ay. Th` ı toi nghe co tieng tra loi: ` "Chua toi thoi ` co, h ay chò d ay d ung giò, d ung khac Ta ban". Nhung tôi cũng d oc. toai. nguyen. mot. làn di xuong và d oc. mọt l àn di len, nhung chua cho noi ra nhung g`ı ma` m át th ay tai nghe va` hom nay toi xin tai lap. nhung bài Ph. at day. va` cua Me. Quan The Am B`o Tát. Qua con bao so 5 va` nhung trạn dọng d at c ac noi, Me. rat dau long ` va` th ong cho le th o các n oc va ` cac noi nhu c`au C`an Tho bi. sap,. that. la` vô c` ung tham thiet. D ay là di `em thong kho Ky` 3, Dại H. oi Long Hoa gàn d en, co nhi`eu ta` ma, quy quái u U Ụ u u u u u u u u u ú o

5 8 D AI. PH THAN U 9 u dang ham ha,i ng ` hi`en, nen Me. ra bo` bien Hai ma ` Me. ng`oi Me. khóc. Nho` Mẹ d o le. Hai Nam, Boi v`ı Me. cam x ot thuong con khò. L` ong lanh ` yeu men con tho, Thuong cho con tre bo vo h`ong tràn. D. o con thoat canh kho thân, Th T e on thuyet phap ly nao ` sai? Ch ınh ngay ` con bị dọa dày, M` a con co hieu long ` nay ` Mẹ dau. Li `en keu Ngoc. Nu mau mau, Xu ong tr`an Linh. me. truy`en rao Phong Thàn. Nhu Lai thuyet Pháp an càn, C ac con rang hoc. Phong Th`an cho thông. M e. ng`oi nho le. s`au trông, B en bo` Nam Hai rat mong con vè. Con oi long ` Me. tai tê, D ay la` ky ` chot can. k`e Me. Cha. N oi long ` Me. goi. thiet tha, L. e cho con tre g` an xa huong phàn. Phong Th` an van. phuoc thiên ân, C ac con hay rang lap. than ky` này. Canh Tien co Me. co Thày, Bang vang ` con d. ang sum vày do` an viên. Gio` con co g ang lam ` hièn, Tạp an chay lat. gieo duyen buoi d àu. D `an dàn d ao. phap tham sâu, Truong ` chay con ráng d. ang ch`au Phat. Tiên. S ong me be kho luy. phièn, C oi tr`an vat va nao ` yen bao giò. Phong Th`an con cho lam ` ngo, oi Nam H ay lo du. th ı, Me. cho` ten con. D `e thi con muon vuong tròn, An chay, l` am phuoc danh son bang vàng. Phong Th`an giac ngọ d ang tràng, Truong ` chay d e cuu vo van ` sanh linh. M oi. ngu` oi duoi the d `ong t` ınh, Thu tha tat ca van. linh muon loài. Kh ong tu cũng d uoc. v`e Tròi, T am lanh ` la` Phat. hiẹn d oi ` này dây. Kh o than boi toi. m`ınh gây, S at sanh thuong ` mang. nghiep. vay luan hòi. K` y nay ` l`an cuoi ma` thôi, Mong con chó d e bo troi Hoi. này. A Tỳ d. ia nguc. sa lày, L` am sao Me. cuu, con nay ` hoi con! Quy vuong cuop mat d au còn, Mẹ d au gianh ` lại d ua con Me. hièn. Ai la` ti`en kiep can Tiên, D oc. xong Th`an Ban hieu lièn d. ang thi. H oc. thi con hãy d en ghi, Nho` noi cac cua Tu` Bi chung rày. Nh` a Tho, ` Thanh That Cao Dài, Ch` ua chi`en, Tinh. Xa cac Ngai ` chung minh. Quan Âm, D uc Mẹ D ` ong Trinh (MARIA), Ch ua Troi, ` Phat. To oai linh nhiem. màu. Nay con thi le cúi d àu, Nguy en ten ho,. tuoi... ngo h`au du. thi. C ac coi nay Mẹ d a ghi, Tu. con chon. lua,. tụ di hanh ` tr` ı. D ay la ` Me. day. hai ` nhi, C` on trong ba tanh Tang Ni hieu ròi.

6 10 D AI. PH THAN U 11 Mẹ d ay lo. het co Tròi, Phong Th`an thau rõ, d oi d` oi Phuoc Duyên. T ang Ni co g ang hanh ` thièn, D at. Ma xuong but luu truy`en oai linh. D oc. xong nen ro chung sinh, D ay l` a van. phuoc van. kinh chang b àng. T ang Ni thi d uc ban ân, Thuy et ra ba tanh Phong Thàn d oi ` nay. Kinh nay ` co mot. khong hai, Thi en co tiet lo. chı bay ` chung sanh. N eu ai l` am phuoc lam ` lành, Mẹ d a san danh ` Th`an Ban ráng âu. D o la ` Bau quy Ngoc. Châu, H oc. xong thi d. au, Tay Phuong h`au gàn. Ch u kinh van. quyen ngan ` làn, Khó dem sanh noi Phong Th`an Quan Âm. T ay Phuong Tam Thanh kiem tàm, Di D` a, The Ch ı, Quan Âm d. o nguòi. Ai ma` cao d uc giúp d òi, Ni et Ban ` Cuc. Lac. vay. thòi d ua sang. T oi cao Phap Chu vo vàn, Ph. at, B`o Tat thuyet vao ` hang ` tham. thâm. D ai. Bi cua Me. Quan Âm, Oai linh, m`au nhiem. cao tham vo ngàn. Tu` khi Phat. thuyet Phong Thàn, Th au nhap. cac ph ap, muoi ` ph`an luc. hon. Mẹ d` a phan to ngu`on con, Di. eu tham Th`an Ban ban on cho d òi. Du. thi con hay kip. thòi, Nhu Lai To D at. ghi loi ` Phat. tuyên. Vua ` xong Th`an Ban dieu. huyèn, Ba ngh`ın hai le luc nao ` (3002)... C oi Tay Thien Truc ghi vao ` tên Ông. Boi v`ı d a lạp d ai. công, Ch ung sanh gi ac ngo. vuot. song me làm. Th `an thong cung sanh ngang tàm, N ang len ch ın ch ın sau tram bon ngh`ın (4699)... Mu` oi phuong ch ın cõi d `ong t` ınh, Phong Th`an b ı phap quang minh sang ngòi. N eu ai biet ro co Tròi, D oc. qua hieu thau l` a nguoi ue. Quang. H `ong tr`an con ch o vuong mang, D `au cho quy` en tuoc, giau ` sang ıch g`ı. Tu` nay con quyet du. thi, C o Th`an, Tien, Thanh tu` bi ho. tr` ı. N eu con co ban. co tri, Truy `en ra ban. biet cung ` thi kip. kỳ. Chó d ung ` ıch ky lam ` chi, Sanh ra tai ach hoa. th` ı da mang. D o l` a phuóc d uc the gian, M e. nguy`en d`au co gian nan cúu d òi. Mong sao con tre ngo. lòi, Phong Th`an tai ban c uu nguoi ` tr`an gian. Gi up con vuot. khoi tai nàn, An chay, thièn d. inh Pham cang ` cao xa. D ay loi ` Phat. To thuyet ra, Ni et Bàn o the, Long Hoa can. kè. Th anh, Th`an, Tien, Phat. cung ` vè, Du. hoi. Bàn D` ao huong ruou. truong ` sanh. Ng oi kia Phạt d a san dành, Cho nguòi d o bang Phong Th`an du. thi. Quan Am chuyen but tu` bi,

7 12 D AI. PH THAN U 13 o Thuy et ra c di en phu thi Ta Bà. (Tr ıch Di en Van Thi Phu Quan The Am Bò Tát) ************ TAM S QUAN THE AM BO T ÁT Ng oi ` viet ra Phong Th`an nay ` là D at. Ma Nhu Lai To Su Di en Thien xuong but ra d oi ` Phong Th `an Ban Quan The Am B`o Tát d e cúu d. o chung sanh ba ky. ` Nhung Ky` Ba nay ` Me. bu`on hon hai ky` tr óc, M e. rat la` buòn. D úc D at. Ma Nhu Lai mot. hom xuong bo` bien ph ıa Nam, noi Quan The Am B`o Tat ngu.. T` ınh cò ông th ay Quan The Am B`o Tat ng`oi khoc nhu mua roi, D úc D at. Ma li`en hoi Quan The Am B`o Tat: "Sao D úc B` a bu`on ma ` khoc vay?".. Quan The Am B`o Tat tra lòi: "T oi khoc v` ı chung sanh dai. lam, loi l`am nhi`eu phen. Ta la ` Me. hi`en khong no thay d` an con dai. ma` không cuu. Ta xuong Di en Linh Quang khong biet bao nhiêu l `an, the ma ` chung sanh cac con Ta khong giac ngọ d oc,. th`ı Ta vui sao d oc. chú"... D úc D at. Ma tói d ay con ` thay The Ton Nh Lai Th ıch Ca Mau Ni. Phat. thay Ba` ng`oi nen Phat. có loi ` moi ` Quan The Am B`o Tat v`e Tay Thien Truc d h. oi Bàn Dào d e t`ım cach cuu dân d. o the. ************ HOI. YEN COI TAY THIEN TRÚC C oi Tay Ph ong Th ıch Ca Mau Ni cung ` họi Ph. at, ca Niet Bàn d `ong long ` v` ı tam tu` bi th ong xót ch ung sanh cua Quan The Am B`o Tat nen Phat. m u u Ụ u u u u u ụ o h. oi yen, moi ` tat ca cac Tr ong Giao cua ch ın n Thiên D` ang va` nam coi Niet Ban ` vè d ay du. họi, d en dụ d ai. hoi. co cac vi. Th`an, Thanh, Tien va` B`o Tát d ày d u. * D. IA THAN: Co 3 vị 1. Nu Sinh Cong Thàn 2. Th`an Tài 3. Tho Dịa D ay la ` 3 vi. Tr ong Giao cung D. ia Thàn. * NHON THAN: Co 3 vị 1. D. ia Th`an Quy`en N 2. Y Nhi Kim Thàn 3. Luu Huynh ` Tho Cong Thàn * THIEN THAN: Co 3 vị 1. D uc Me. MARIA (Me. chua GiêSu) 2. Kh ong Tu Nha 3. Bach. Y Thàn * D. IA THANH: Co 3 vị 1. D ai. Thanh Nguyen Bınh Khiêm 2. H`ong Minh Nguyet. Nhon 3. Thai Minh Thien V ong * NHON THANH: Co 3 vị 1. Kim Tra 2. Moc. Tra 3. Na Tra * THIEN THANH: Co 3 vi. va` 1 D uc Chúa 1. D uc Chua GiêSu 2. Ly Tịnh 3. Quan Thánh D e Quân 4. Trieu. Tu Long * D. IA TIEN: Co 5 vị u u óc u u ũ u

8 14 D AI. PH THAN U 15 ũ 1. Tay Thi Tien N 2. Thien Nga Tien N 3. Ki`eu Nguyet. Tien N 4. Cam Lan Anh Tuyet Tien N 5. Hòng D` ao Tien N * NHON TIEN: Co 3 vị 1. Ngu Cong V ong Kham T óc 2. Thai Th ong. Lao Quân 3. Ho. Phap Pham. Cong T ác * THIEN TIEN: Co 3 vị 1. Chua Tien Huy`en N 2. H`ong Quan Lao T 3. Tam Thánh D ong Hai Ti`en Boi * BO TAT g`om có: 1. D. ia Tang. V ong B`o Tát 2. Muc. Ki`en Lien B`o Tát 3. D at. Ma B`o Tát 4. Ngu Cong V ong B`o Tát 5. D` a La Ni B`o Tát 6. Pho Hi`en B`o Tát 7. Quan The Am B`o Tát C` ung tat ca cac vi. B`o Tat khac trong buoi d ti. ec vui ve, Giao Chu Th ıch Ca Mau Ni The Ton Nh Lai d a thuyet ra pháp D ai. Thua ` toi cao Phong Thàn Ban này. Ng oi ` viet ra bang ` chu Han la` Su To D at. Ma Nhu Lai, nhung lai. co ten la` Phong Th`an Ban Quan Th e Am B`o Tát. L` a v` ı Ba ` qua th ong tat ca chung sanh, Ba` ra o Bo` Bie ph ıa Nam Nam Hai Ba` ng`oi khoc khien The T on cam d. ong v` ı long ` Ba ` Me. bao la, moi thuyet ra u u u ũ ũ ũ u ũ u u o ũ u u ụ Ban Phong Th`an nay ` truy`en ba ra cach tu và an chay. Ban nay ` do D at. Ma Su To phien dich. va` xuong bút. ************ D AT. MA L A ` AI? L` a vi. mà o chua ` th ong ` ton tho` Ngai ` m ạc áo xanh den, vai quay chiec giay ` va` bang ` gay. Kim Tháp. Sau khi To D at. Ma viet xong Ban Phong th`an nay ` t nhiên o Niet Ban ` rai rac Hoa Bau tung bay ca coi Tròi. Các D uc Phat. m oi ` ph ong to long ` hoan hy, D at. Ma chung qua D au Chien Thang Phat. thu hai. V. ay tu` nay coi Niet Ban ` co hai vi. mang hiẹu D au Chi en Thang Phạt: 1. La` Ton Ngo. Khong ng oi ` diẹt d oc. Thien Ma Ba Tuàn d ác d ọc D au Chien Thang Phạt. 2. Là D at. Ma Su To, ng òi d a viet ra Phong Thàn Ban thoi a. Ng on này, d oi ` mat. phap. Co cong lón lao cho nhan loai. chung sanh, nên d ac qua D au Chien Th ang Phat. thu hai. Di `eu nay ` cho thay Phong Th`an Ban la` Bon D ai. Thua, ` Nhut Nguyen Ly Hu Vo Cuc.. Quyen sách n` ay co ra nhi`eu n oc, xuong nhi`eu noi va` nhi`eu th chu viet d e cho nhon sanh de hoc. va` de tu, chı tu` cách tu va` cách an chay d e thi va` tu. lua. chon. cung nào? D ay là d oi ` Mat. Phap, cung la` quyen d `au tiên d oc. tha toi. cho cac linh can xuong tr`an mau tu tro vè voi Mẹ d e kip. ky` thi va` du. hoi. Long Hoa. Các d. oc gia dọc d ung ` khinh quyen Phong Th `an Ban nay. ` Neu ai d oc. qua ma` truy`en ba cho ch ung sanh hoac. xep chu in luu truy`en rong. rai ra ch ac chan ng o`ı dó d ọc d ai. ph oc ma` con ` hon la` tu o chua. ` Neu d en tay m` ınh d ung ` ıch ky khong cho u ụ u u u u u u u u u u u u ú

9 16 D AI. PH THAN U 17 u oi ` kh kh ng ac xem th`ı m` ınh ông d oc. ph óc. ************ PH THAN QUAN THE AM BO T ÁT Chia ra lam ` 2 phàn: 1. Cuu Pham Th`an Tien Coi Thiên 2. Pham Ngu. Coi Niet Bàn I. PHAN M ỌT CH IN N OC THIÊN DÀNG 1. PHAM TH U NH AT D. IA THÀN a) N oc Thiên Dàng d `au tien la` cung Dịa Th àn, d ay la` coi Troi ` thu nhat tu` d oi len. Cung Dịa Th `an có da so la ` cac vị D. ia Th`an cu ngu. g`om co tat ca c ac vi. tu hành o the gian trong bá d ao. tu d ac qua Dịa Th àn d `eu ngu. Cung nay. ` G`om co Quan Th`an, Dân Th `an va ` thu vat. ma ` cac vi. Th`an nuoi noi dây. b) Pháp D. ia Th`an: Co 3 hang. phep la` 28, 26 v` a 24 phép. * D ay la` tr ong ` thi cho ng òi o the gian hiẹn t ai.. Tu` lau nay cac con Ta co tu ma` chua biet cach tu d e d at. v`e coi nao. ` Nay Me. chı ro cach tu de nhat và g `an nhat. * Bang ` cach cac con phai an chay. An chay là c ac con d a to long ` sam hoi tu` nhièu d oi ` nhi`eu kiep. C ac con có an chay, cac con moi co tha thu cho tat ca và d a xa bo nhung g`ı toi. loi trong nhièu d oi ` cua các con. D ay cung la` l`an cuoi cung ` ma ` Me. tha toi. cho các con, hay nghe loi ` Me. chı con ` l`an cuoi ma ` Me. phai cúu h et cac con. * Cac con nen hieu la` tat ca cac con biet ăn chay, ca nhóm an chay, ca n óc d èu an chay tu hành, u U u u u u u u bi et tha thu cho nhau, biet yeu th nhau, biet dùm b oc. lan nhau th`ı the giói d o khong co chien tranh, kh ong co giet hai. lan nhau va` con ng oi ` khong còn tham lam doi tra, th`ı kiep song tu` ng oi ` tro nen la` Bò T at vạy. * Ngay ` hom nay cac con con ` song d ay cho d en ngay ` thi th`ı Me. tap. cac con lam ` B`o Tat, lam ` Phạt v` a tr ong ` thi d a co danh ` cho moi tr`ınh dọ dạo d uc và c ach tu an chay. Trong moi tr òng, d `eu co cac vị ch am thi tung ` cung, tung ` coi tu` d oi len rat ro ràng. K` y Ba nay ` Me. chı rat rõ d e cho cac con tu. lua. chon. mà d. inh cho so phan. cua m` ınh. V` ı tù d ay Cha rat gàn, M e. vãn o ben cac con, Thanh Th`an luon luon ho trọ cho cac con ma ` cac con khong hoc,. không an chay, không d. inh thi`en, khong lam ` ph óc d uc ma` cu theo con d òng ac th`ı l`an nay ` cac con d ung ` trach Me. sao kh ong cúu. Con oi con ` chı mot. làn, An chay sua tánh d e con ` du. thi. Bang vang ` ten tuoi d a ghi, Long Hoa d ai. họi d uoc. ng`oi toa ` sen. Ph. at Troi ` Cha Mẹ d `ong khen, Ch am cong tang. bang mot. ngoi san dành. Non Tien lo. bong Ngoc. hành, Hi. en than B`o Tát d. o d`an chung sanh. c) D ay La` Tr ong ` Thi Cua Pham D. ia Thàn C o 3 vi. cham thi va ` 3 hang. phep: 28 phep, 26 ph ep va ` 24 phep. Vi. Giao Chu cham thi o coi nay ` la` 3 vị: 1. Nu Sinh Cong Thàn d at. 28 phep thông. 2. Th`an Tai ` vi. thu hai d at. 26 phep thông. u u u ong u u u u u u

10 18 D AI. PH THAN U Th`an Tho Dịa d at. 24 phep thông. Ch ung sanh coi Ta Ba` va` the gian h`ong tràn ai muon thi tr ong ` nay ` v`e pham D. ia Thàn, d ay là nhung ng oi ` co duyen v`e voi Nu Sinh Cong Thàn, c ung la` lop nhe. nhat de hoc,. de thi va` co hoi. cho nhung chung sanh o hang. ha. thùa. d) Di `eu Kien. Du. Thi: * An chay 1 thang ıt nhat la` 10 ngày. * Tam hi`en lanh, ` lam ` ph oc, bo th ı. Ng` ay sau chet r`oi th`ı tuy ` viec. ph óc d uc mà chúng d ac 3 hang. phep thong nhu d a ghi. Dạt d oc. th`an thong nhi`eu hay ıt hon tuy ` theo súc ăn chay cua m` ınh. Còn an sut. xuong th`ı chang d oc. g`ı, ch ang khac nao ` uong cong gieo lua ma` khong thu g ạt h at. nao, ` tuc la` không d at. phap nào, d o la` chac ch án r ` ang bị d oa. sa A Tỳ D. ia Nguc. neu Tâm o ác. Ho. ac co vi. nao ` tr oc gio` khong biet an chay, an 2 ngay, ` 4 ngay, ` 6 ngay, ` 9 ngay ` th`ı nay co g áng ăn di. D ay la` 10 ngay ` chay trong 1 thang: mung ` 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30, neu thang thieu th`ı ăn th em ngay ` 27. Ho. ac 10 ngay ` sau: Mung ` 8, 18, 28, 29, la` ngày V ıa Chua Tien Huy`en Nu. Mung ` 9, 19, 29 la` ngay ` v ıa Quan The Am B`o Tat. Mung ` 1, 14, 15 va` 30. D ay cũng l` a 10 ngay ` theo Phong Thàn. 2. PHAM THU HAI NHON THÀN a) Nhi. cung Nhon Thàn: d ay la` coi thu hai t d oi len tren t`ang Troi. ` Cung Troi ` Nhon Th`an: Có da s o cac vi. ngu. tại d ay la` Nhon Th`an va ` cac thu vạt Th `an nuoi, Dan Th`an, Quan Th`an tu d ac qua o the u u u u u u u u ù gian ngu. tai. cung này. b) Pham Nhon Th`an: Co 3 hang. phep la` 34 ph ep, 32 phep va ` 30 phep. Tr ong Giao cung nay ` là: 1. D. ia Th`an Quy`en Nũ d at. 34 phép. 2. Y Nhi Kim Thàn d at. 32 phép. 3. Luu Huynh ` Tho Công d at. 30 phép. Ch ung sanh coi Ta Ba` chon h`ong tr`an muon d ang ky du. thi tr ong ` nay ` co 3 vi. cham thi nhu trên. c) Di `eu Kien. Du. Thi: * An chay 1 thang la` 12 ngay ` (10 ngay ` theo Phong Th `an cong. them 2 ngay ` nua la: ` mung ` 2 va` 25). * Tam hi`en lanh, ` lam ` ph oc, bo th ı. Còn an chay 1 thang 11 ngay ` th`ı roi vào Cung D. ia Thàn. 3. PHAM THU BA THIEN THÀN a) Cung Thien Thàn d ay la` cung thu ba t d oi len cua coi Troi, ` cung Thien Th`an có da so là Thi en Thàn d `eu v`e ngu,. nhung vi. tu o the gian d ác qua Thien Thàn d `eu v`e ngu. tai. cung nay. ` G`om Quan Th `an, Dan Th`an va ` suc vat. Th`an nuôi. b) Pham Thien Th`an: Co 3 hang ` phep la` 52 ph ep, 48 phep va ` 36 phep. Vi. Giao Chu coi nay ` là Thi en Thàn D uc Me. MARIA (Me. cua D uc Chua Giê Su) ben Thien Chua Giáo d at. 52 phep thong. Ba v. i Tr ong Giao cung nay ` cham thi là: 1. D uc Me. MARIA d at. 52 phep thông. 2. Kh ong Tu Nha d at. 48 phep thông. 3. Bach. Y Thàn d at. 36 phep thông. Ch ung sanh coi Ta Ba` ai muon thi tr ong ` này d e d oc. v`e cung ` Me. MARIA nên d ang ky du. thi tr ong ` này. u u u u u u u u u ù

11 20 D AI. PH THAN U 21 c) Di `eu Kien. Du. Thi: * An chay 1 thang la` 16 ngày. * Tam hi`en lanh, ` th ong yeu chung sanh. C` on neu an chay 1 thang 15 ngay ` th`ı không d u di `eu kien. du. thi tr ong ` nay ` va ` bi. roi vao ` cung Nhon Th`an. Nen co gang boi v` ı khi d ang ky th`ı se có c ac chu Th`an theo ghi chep va` pho` ho. cho m` ınh d ọc chúng d ac th`ı ho. cung co công. 16 ngay ` la: ` mung ` 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, và m` ung 5, 7, 9, 10, 17, 19, 12, 20, 22. Ho. ac 15 ngay ` la: ` Mung ` 8, 18, 28 la` ngay ` v ıa Ch ua Tien. Mung ` 9, 19, 29 la` ngay ` v ıa Quan The Âm B `o Tat. Va ` cac ngay: ` mung ` 1, 7, 12, 14, 15, 22, 23, 24 và PHAM TH U T U D. IA THÁNH a) D ay la` coi Troi ` thu tu tu` d oi len cua ch ın t `ang Troi, ` g`om cac vị d ac qua D. ia Thanh ngu. tại dây. Khi tu hành d ac qua D. ia Thanh hay con ` goi. la` Tu Dà Ho` an. G`om co Quan Thanh, Dan Thanh, cac con vạt Th anh nuôi d `eu ngu. noi dây. b) Pham D. ia Thanh co 3 hang. phep: 70 phép, 68 phep va ` 62 phep. Vi. Tr ong Giao coi nay ` la` Nam Thánh: 1. Nguyen Bınh Khiêm d at. 70 phep thông. 2. H`ong Minh Nguyet. Nhon d at. 68 phep thàn thông. 3. Thai Minh Thien V ong d at. 62 phep thàn thông. Ch ung sanh o the gian h`ong tr`an, muon d ang ky thi vao ` tr ong ` nay ` danh ` cho nhung vi. trong x a hoi. dẽ d ac thanh ` qua này. u u u u u u u c) Di `eu Kien. Du. Thi: * An chay 1 thang 18 ngày. * Tam hi`en lanh, ` tanh dung manh, hao ` kh ı, chánh nh an, quan tu. Ai khong co tanh nay ` th`ı khó d. au hoac. roi v` ao tr ong ` Thien Th`an, dù an chay 1 thang 18 ngày. C` on neu an chay 1 thang 17 ngay ` ma ` co tam cao th ong. cũng d ọc d ac Thanh Nhan hàng D. ia Thánh, kh ong lot. vao ` pham Thien Thàn. 17 ngay ` la: ` 15 ngay ` cua Thien Th`an cọng th em hai ngay ` nua la: ` mung ` 6 va` PHAM TH U N AM NHON THÁNH a) Cung Nhon Thanh có da ph`an la` Nhon Thánh d ác dạo o the gian d `eu ngu. tai. cung di. en này khi tu d ac Nhon Thanh Qua. G`om co Quan Thánh, D an Thanh va ` co cac con vat. Thanh nuôi d `eu ng dây. D ay la` coi Troi ` thu năm. b) Pham Nhon Thanh co 3 hang. phep la: ` 91 ph ep, 82 phep va ` 72 phep. Vi. Tr ong Giao cung Nhon Thanh là: 1. Moc. Tra d at. 91 phep thông. 2. Kim Tra d at. 82 phep thông. 3. Na Tra d at. 72 phep thông. Ba vi. Nhon Thanh này d `eu la` 3 ng oi ` con trai cua Ly Tinh,. khi còn o the gian. C ac chung sanh nào o coi the gian h`ong tràn mu on thi vao ` tr ong ` nay ` th`ı co 3 vi. Thanh trên dây theo ho. mang,. sau v`e coi Nhon Thánh. c) Di `eu Kien. Du. Thi: * An chay 1 thang la` 22 ngày. * Tam hi`en lan ` h, co tanh dung manh c ong trục, u u u u u u u ụ o

12 22 D AI. PH THAN U 23 h` ao kh ı, trung dân, ai quoc va` la` ng oi ` chanh nhân qu an tu. 22 ngay ` trong 1 thang la` 17 ngay ` cua Dịa Th anh cong. them 5 ngay ` nua la: ` 4, 5, 10, 17, PHAM TH U S AU THIEN THÁNH a) Cung di. en Thien Thanh ch ınh la` cung diẹn Thi en Chua Giao goi. la` n oc Thien Chua ton tho` ng t ai. cung nay. ` Tr`an gian goi. là d ao. Thien Chua Giáo. b) Co 4 hang. phep (3 hang. tieu bieu va` 1 h ang. ngoai. le). la ` 3600 phep, 220 phep, 172 phep và 120 phep. Vi. Tr ong Giao cung Thien Thanh nay ` là: CH UA GIÊSU, d at phep thong. So phép Ch ua Giesu la` so phep ngoai. le. ıt co trong hàng Th anh. Ke d en là: 1. Ly Tịnh d at. 220 phep thông. 2. Quan Thánh D e Quân d at. 172 phep thông. 3. Trieu. Tu Long d at. 120 phép. Ng oi ` cúu Au Chua = Giesu Thanh dũng m anh dam chiu. Thap. Tu. Giá dóng dinh d e cúu dọ ch ung sanh la` phai ton tho` Chúa d at. bang ` hang ` Bò T at, hang ` thu 3 lon hon phap Thien Tien, H`ong Quân L ao To. Ch ung sanh nào d ang ky thi tr ong ` nay ` cua Ch ua th`ı rang theo Chua gia ho. va` cuu kho cho mọi di `eu tot lành. c) Di `eu Kien. Du. Thi: * An chay 1 thang la` 25 ngày. * Co long ` hy sinh, co tanh can tr ong ` va` la` bạc ch anh nhan quan tu. N eu an chay 23 ngay ` trong 1 thang vãn d ọc d ac Thanh nhung phai kem ` theo mot. loi ` nguyen. là u u u u u u u ụ Di. et cho het bon. yeu quai, bon. Quy v ong tan ` bạo. C ung nhu thoi ` xua co bon. Quy V ong la` Tao ` Tháo kh ong ai diẹt d oc,. cuoi cung ` co Quan Thánh D e Quân d a diẹt d oc. Tao ` Tháo. 25 ngay ` la` 22 ngay ` cua Nhon Thanh cọng th em 3 ngay ` nua la: ` ngay ` 11, 13, va` PHAM TH U B AY D. IA TIÊN a) D ay la` canh Tiên d `au tien cua coi Troi, ` mọt canh d ep. mat. Neu ng oi ` the gian h`ong tr`an mo thay canh Tien trong chiem bao chac chan ng òi d o la` Tiên bị dày d oa. noi tr`an gian do pham. luat. Thiên D` ınh. L au nam Me. cho tro v`e canh cũ, o the gian th òng n oi, ban ` chuyen. Tien, canh Tiên d ep. lam, ho. noi choi hay noi thạt d èu d ung ca. V` ı canh Tien la` canh dẹp nh at tren Troi, ` tat ca d èu d ep. sieu pham ` nhu ng òi th e gian noi chang sai. K` y nay ` Me. keu goi. cac linh can xuong tràn mau mau thi vao ` pham này d e d oc. gap. Me. va` ty mu. oi cua m` ınh ngay ` xua dang chò d ọi. b) Pham D. IA TIEN co 3 hang ` phep: 482 ph ep, 320 phep va ` 282 phep. Cung D. ia Tien tren co 5 v. i Tien Nu la` Tr ong Giao, cung mọt an hai thông. D ay la ` 5 vi. Tien Ngu. Ngu Hanh ` con ` goi. la` 5 v. i Ngu Hanh ` Van la` hop. than voi nhau khi còn o the gian, thoi ` La Ma Co Dại o n oc Trung Hoa. Khi o the gian, 5 vi. nay ` ket ban. va` cung ` co mot. loi ` th`e: Nguyẹn tu thanh ` Tien Nu và d a gap. Th`ay chı day. luyẹn Dạo l` a Nu Ba` Minh V ong Kham T oc, sau tu d ac qua c` ung mot. loai. phep la ` 482 phep, ch ınh la ` 5 vi. sau dây: 1. Tay Thi Tien N 2. Kim H`ong Nhi N u u u u u u u u u o u u u ũ ũ u

13 24 D AI. PH THAN U Cam Lan Anh Tuyet Tien N 4. Thien Nga Tien N 5. Minh Ki`eu Tien N D ay la` 5 vị d èu d at. 482 phep thong, các ch ung sanh va ` cac linh căn dang o the gian con ` l`an thi cu oi cung ` nay ` hay mau mau d ang ky du. thi vào ph am 7 nay ` sẽ dạt d oc. 482 phep thong va` sẽ d oc. 5 co Tien nay ` ho trọ d en cùng. c) Di `eu Kien. Du. Thi: * An chay 1 thang 27 ngày. * Tham thi`en, nhạp d. inh (moi ngay ` thi`en 45 phút d en 1 giò d `ong hò, d. inh hoac. tinh. 7 ngay, ` luc cuoi d oi, ` ng oi ` co long ` hi`en, long ` nhon hạu). 27 ngay ` trong 1 thang la: ` 25 ngay ` cua Thiên Th anh cong. voi 2 ngay: ` mung ` 2 va` mung ` PHAM TH U T AM NHON TIÊN a) D ay la` canh Tien thu 2 o coi Troi, ` t`ang này kh ong kh ı nhe. hon, co nhi`eu canh d ep. y nhu canh D. ia Tien, nhung chı khac la` khong kh ı o t`ang nay ` nhẹ hon cõi D. ia Tien. Cac vị o the gian tu hành d ac qua Nhon Tiên d `eu ngu. tai. cung di. en nay. ` G`om co Quan Ti en, Dan Tien va ` cac con vat. Tien nuôi. b) Nhon Tien co 3 hang ` phep: 888 phep, 772 ph ep va ` 688 phep. Tr ong Giao coi nay ` la` Kim Tiên Kh ı Hoa con ` goi. la ` Thai Th ong. Lao Quan la` Lao Tu. 1. Thai Th ong. Lao Quân d at. 888 phep thàn thông. 2. Ngu Cong V ong Kham T óc d at. 772 phép th `an thông. 3. Thái At Th `an Tôn d at. 688 phep thông. Ch ung sanh nao ` muon d ang ky du. thi vào u u ũ ũ ũ u u u u u u u u tr ong ` Nhon Tien Th ong. Th` nay o 3 vi. Tien theo h. o mạng. c) Di `eu Kien. Du. Thi: * An chay 1 thang la` 29 ngày. * Tam hi`en lanh, ` tham thi`en, nhạp d. in h (mõi ng` ay thi`en 2 d en 4 giò d `ong h`o, nhạp d. inh 12, 15, 17 ng` ay sẽ d at. t ong ung voi 3 hang ` phep trên dây). 29 ngay ` trong 1 thang la: ` 27 ngay ` cua Dịa Ti en cong. voi 2 ngay ` nua la: ` 25 va` 27 hoac. la` 1 tháng bo 3 ngày. 9. PHAM TH U CH IN TIEN THIÊN a) Cung di. en Tien Thien con ` goi. la` Cuu Thi en Huy`en Hóa. D ay la` cap bac. cao nhat cua ch ın tung ` Troi, ` ch ın Cung Di. en, qua coi Niet Bàn d `au tiên phai qua cung Cuu Thien Huy`en Hoa này. D ay la` Th ong. Tien, nhung vị D ai. Tien s áp th` anh B`o Tat ng o Cung Di. en nay ` la` nhung vị o the gian tu d ac hang ` Th ong. Thua, ` co duyen theo Phạt, D ao. Phạt. b) Cung Di. en Tien Thien, cac bac. Tr ong Gi ao Thanh Tien, khi co cuoc. hop. th`ı hop. tại d ay. Vị Tr ong Giao coi nay ` la ` Chua Tien Huy`en Nu, the gian th ong ` goi. la` Cuu Thien Huy`en Nũ d at ph ep th`an thong. Ke d en là: 1. H`ong Quan Lao To d at phep thông. 2. Ti`en boi Tam Thánh D ong Hai d at phép th `an thông. 3. D. ia Tien Kim Quan d at. 992 phep thông. c) Di `eu Kien. Du. Thi: * An chay tr òng. * Tham thi`en, nhạp d. inh (moi ngay ` thi`en 7 d en 9 u u u ụ u u ua ` c u u

14 26 D AI. PH THAN U 27 giò d `ong h`o; nhạp d. inh 20, 22, 27 ngay ` sẽ d at. t ong ung voi 3 hang ` phep trên dây; d. inh 20 ngày d at. 992 phép, d. inh 22 ngay ` sẽ d at phép, d. inh 27 ngay ` sẽ d at phép). II. PHAN HAI PHAM NGU. COI NIET B Ni et Ban ` co 5 canh gioi Cuc. Lạc. D ay la` 5 canh gioi co 5 tr ong ` thi hang ` B`o Tat, danh ` cho nhung bac. Ti`en boi, nhung vị D ai. Giac Ngọ, D ai. Căn Co, D ai. Tr ı Hue. lap. nguyen. lon va ` co long ` tu` bi vô l ong. kiep. Ai trong chung sanh cam thay Cuu Thiên Huy `en Hoa con ` thap so vói oc nguyen. cua m` ınh mu on tro thanh ` B`o Tat nên d ang ky tr ong ` thi này, d ay la` co hoi. cho so ıt ng oi ` trong thien hạ. D ay la` Th ong. Th ọng D ai. Thua, ` muon thi phai ngh ı ky xem m` ınh có d u suc khong? Chú d ùng t ong thay B`o Tat la` de dang. ` Coi chung ` treo ` cao mà t e n ạng. 1. TR ` BO TAT TH U NH ÁT a) D ay La` Canh Nhut Thiet Niet Ban ` hay là C oi Hu Vo Kim S ác. D ay la` tr ong ` B`o Tát d `au tien t d oi len, ai muon thi vao ` tr ong ` nay ` phai la` nhung sĩ tre v ot. qua Cuu Thien Huy`en Hoa, v ot. qua ch ın cung Troi ` th`ı lot. qua coi này. b) Hang ` B`o Tat coi Hu Vo Kim Sac co 3 hàng ph ep: 300 ph ep, 3050 phep va ` 3072 phep. Vi. Giao Chu coi này là Ông: 1. Muc. Ki`en Lien B`o Tát d at phep thàn thông. u u u u u u u U u u u u u u u ù u 2. D. ia Tang. V ong B`o Tát d at phep thàn thông. 3. D at. Ma To Su Bò D è d at phep thông. Khi D at. Ma To Su chua viet xong Phong Th `an Ban nay ` chı co 3002 phep thong. Khi viet xong d at phep thong va ` vi. ti`en boi nào th e gian h`ong tr`an muon thi vao ` tr ong ` này d ang ký du. thi vói di `eu kiẹn... c) Di `eu Kien. Du. Thi: * An chay tr òng. * Lap. nguyẹn d. o chung sanh. * Long ` Tu` bi vo l ọng. * Tr ı hue. hang ` th ong. tue. tr ı. * Thi`en 1 ngay ` 12 d en 14 giò d `ong h`o sẽ d at. các h` ang phep trên dây. 2. TR ` BO TAT TH U HAI a) Canh Nhi. Niet Ban ` hay la` Coi Nhac. Hòng Nh. i Nguyet. C`am Linh Son. Canh nhi. Niet Ban ` co cõi H `ong Bach. Nguyet. C`am, Linh Son Hoi. Trang ` Phat. Bò Tát. D ay la` canh coi Nhac. H`ong Nhi Nguyet. Càm Linh Son, D ong C`am khay d e cúu d. o chung sanh. C oi nay ` co 7 cây d` an loi. hai,. chı c`an khay nhẹ m. ot cai co the ca coi Niet Ban ` canh gioi hoac. cung Thi en ch ın n oc Thiên Dàng d `eu nghe nhạc dàn. Dây l` a loại d` an tuyet. voi ` hon bao gio` het. b) Cac vi. B`o Tát o coi nay ` suot ngay ` ngòi nghe nhac,. h ong canh nhan ` ha,. con ` bay vi. B`o Tát D ai. Giac Kim Quang dùng dàn d e khay, cúu dọ ch ung sanh coi the. Ti eng d` an co the lam ` cho moi. ng oi ` mê o the gian h`ong tr`an tınh giac va ` giac ngọ d ong ` tu. Tieng u U u u u u u u u o u

15 28 D AI. PH THAN U 29 d` an lam ` cho chung sanh khong con ` thù d. ich giet hại t at ca chung sanh, tieng d` an rat thanh tinh. va` dịu n òng. C oi nay ` co 3 hang ` phep la: ` 4002 phep, 3099 ph ep va ` 3088 phep. Bay vi. Tr ong Giao coi nay ` là: 1. Tong Tr`ı V ong B`o Tat Ma Ha Tát d at phép. 2. Qua Khu Vo L ong. Kiep Ty` Ba ` Thi Gia Na Phạt d at phép. 3. Qua Khu Cuu Thap,. Cúu Uc Can Gia Sa Phạt Th e Tôn d at phép. 4. Qua Khu Vo L ong. Kiep Thien Quang V ong T. inh Tru. The Tôn d at phép. 5. Hien Kiep Thien Phat. Tam The Nhat Thiet Ch Ph. at The Tôn d at phép. 6. Quang D ai. Vien Man Vo Ngại D ai. Bi Tâm Dà La Ni th`an dieu. ch ong cú d at phép. 7. Xien Thien Thai Giao Quan The Âm d at ph ep th`an thông. Ch ung sanh muon thi tr ong ` này d at. coi này nên d ang ky du. thi: c) Di `eu Kien. Du. Thi: * An chay tr òng. * Lap. nguyẹn d. o chung sanh. * Long ` tu` bi vo l ọng d. o sanh. * Moi ngay ` thi`en tu` 12 d en 14 tieng d `ong hò. * Nhạp d. inh 39, 40, 42 ngày d e d at. 3 hang ` phép trên dây. 3. TR ` BO TAT TH U BA a) Canh Tam Niet Ban ` hay la` Coi Canh Kim Quang D ai. Giac. Coi nay ` cac vi. B`o Tat ng`oi toa ` sen U u u u u u u u u u u dùng anh hao ` quang mau ` vang ` ngu sac quan sát xu ong the gian h`ong tràn d e d. o ng oi ` coi the, dọ T ang Ni tu hanh ` va` ng oi ` l ong thien.. Khi gap. nạn tai hoac. quy v ong am hai,. cac vi. nay ` co truc. giác si eu diet,. sieu quang, sieu ly thuoc. hang ` nhi. nguyẹn tu hanh, ` nhi`eu kiep hien than thanh ` B`o Tat Phạt. b) Coi nay ` co 3 hang ` phep la ` 4036 phep, 4072 ph ep va ` 4092 phep. Cac vi. Tr ong Giao coi nay ` là: 1. Quan The Am B`o Tát d at phép. 2. D ai. The Ch ı B`o Tát d at phép. 3. D oc. Su Luu Ly Quang V ong Phạt d at phép. 4. Ty` Lo Gia Na Phạt d at phép. D ay la ` 4 vi. Giao Chu coi nay. ` Cac bac. ti`en boi o the gian h`ong tr`an muon d ang ky thi tr ong ` nay ` rat khó d at.. Chı nhung vi. tu hanh ` qua nhi`eu kiep B`o Tát moi mong thi d. au tr ong ` này. c) Di `eu Kien. Du. Thi: * An chay tr òng. * Tu hanh. B`o Tát. * Ch ı tâm D ai. Tu ` Bi co tr ı hue. Ch ı Khieu quang Gi ac Ngọ d at. cõi. * Tinh. Thi`en Toi th ong. thùa. * Nhạp d. inh: 44, 45, 46 ngay ` hang ` th ong. Hue. Tr ı d e d at. 3 hang ` phep trên dây. 4. TR ` BO TAT TH U T a) Canh Niet Ban ` hay la` Coi Hue. Quang. Cõi n` ay cac vi. B`o Tat dung ue. Quang d e cúu d. o chúng sanh. Cac vi. nay ` tuy o Niet Ban ` rat xa voi chung sanh c oi the gian h`ong tr`an, nhung khi dung ue. Nhãn Quang cam thay chung sanh nhu tr oc mat hien. tièn u u u u u u u u U u u u u U u

16 30 D AI. PH THAN U 31 r at gàn. D e cúu d. o chung sanh, cac vi. nay ` ngay ` ngày d` ung Hue. Nhan Quang d e cúu dọ. b) Coi nay ` co 3 hang ` phep la ` 4476 phep, 4399 ph ep va` 4299 phép. D ai. dien. co 3 vi. Giao Chu: 1. A Di D` a Phat. co 4476 phep thông. 2. Di Lac. V ong B`o Tat co 4399 phep thông. 3. Vo L ong. Tam Muoi. Phat. co 4299 phep thàn thông. V. i Tien, B`o Tat nao ` muon thi vao ` tr ong ` này r at khó dạu. c) Di `eu Kien. Du. Thi: * An chay tr òng. * Tu hanh ` tu` nho. * Co Tr ı Hue. sang suot thuo nho. * Co Tâm D ai. Bi hi`en l ong. * Tinh. Thi`en hang ` toi th ong. thua ` toi cao. * Nhạp d. inh 46, 47, 48, ngày d at. 3 hang ` phep trên dây. 5. TR ` BO TAT TH U NĂM a) Canh Ngu Sac Van hay la` Niet Ban ` Cõi T ay Thien Truc. Canh Ngu Sac Van, Niet Ban ` Cõi Nh at Thiet Kim Thi`en Nhu Lai, Nhat Huy`en Vi Diẹu Pháp. D ay la` canh Troi ` Niet Ban ` la` coi cao nhat còn g oi. la` Tay Thien Truc, noi The Ton Nhu Lai ngu. giá Gi ao Chu Tay Ph ong. D ay la` canh ma ` cac vi. chu Thien, chu Thàn, chu Thanh, chu Tien tùng oc ao mot. làn d en coi này. V` ı da ph`an ho. chı ngu. h ong nhan ` canh Tiên o cõi Troi, ` chua tung ` nghe thay coi Niet Ban ` bao gio, ` v` ı có oc cung không d en d oc. v` ı khó d en. u u U u u u u u u u u u C oi nay ` cac vi. tu luyen. v`e Thièn Dịnh d e dạt Nhut Thiet Nhu Lai chanh phap Nhut Ti`en Vi. Diẹu Ph ap Toi Cao Th ong. Thua ` ngu. tại d ay coi Tay Thiên Truc nay. ` B`o Tat hang ` nay ` co pham cao nhat trong 4 c oi Niet Ban ` ke trên dây. b) So phep hang ` nay ` chia lam ` 3 hang: ph ep, 4772 phep va ` 4699 phep. Giao Chu coi Tây Thi en Truc co 3 vị: 1. Th ıch Ca Mau Ni The Tôn d at phép. 2. Nhiên D ang Co Phạt d at phép. 3. D au Chien Thang Phạt d at phep, ch ınh là T on Ngo. Khong ng òi d a diet. Thien Ma Ba Tu`an cúu nguy Tam gioi lạp d ai. công. 4. D at. Ma Nhu Lai d at phep. Khi viet xong Phong Th`an Quan The Am Nhu Lai, lạp d ai. cong thòi Th ong. Ng on giup chung sanh nen giac ngọ d e vè c oi Cuc. Lac. nhu Phong Th`an viet. ************ D. ICH VAN THI PHÚ QUAN AM BO TAT TAI BAN XU B ÚT D OI A. NG ON D e day. chung sanh tr`an the va ` cac coi, các b. ac tu cho mau chúng d ac ky` Ba nay, ` Me. Quan The Am day. rat ro, de tu, chı càn AN CHAY d o la ` sam hoi tu` nhièu d oi, ` nhi`eu kiep. Chı con ` mot. kiep ngan ngui n` ay nen truy`en ba ra cho chung sanh d oc. biet mà d ang ky vao ` thi cho kịp. K e tu ` khi chung sanh nhạn d oc. Ban Phong Th `an tai ban d oi a. Ng on nay ` tu hoc. se co cac vị Th `an theo ho tro. ngày dêm d e dan v`e noi Cung nào m` ınh chọn. u u u u U u u u

17 32 D AI. PH THAN THO: B ach. trinh nu lay ngh ıa nhân, Mu on v`e coi Phat. lap. than coi này. Ng` ay xua tu hoc. khong Thày, Giò d ay co Me. co Th`ay day. khuyên. D ay. tu co ca Thien. Duyên, C ach tu co lop, c o truòng, d `e thi. Mau mau ten tuoi cu ghi, C o Th`an, co Thanh ho. tr` ı som trua. H` ang ngay ` thanh d am. muoi dua, T` ım d uong ` tro lai. Phat. chua ` san ngôi. ************ M E. QUAN THE ÂM NGOI KHÓC O B O ` BI EN NAM HAI THO: Qua r`oi nhung tran. bao giông, Quan Am ng`oi kh oc boi thuong con tràn. Kh o dau giong to m ay làn, Noi th` ı sụp d at, nguoi ` th` ı cuon trôi. Nh`ın xem Kho canh khon nguôi, Th ay nguoi ` vui ` lap keo loi mat hòn. Th gian e d au c o truong ` tòn, Canh tr`an la` chon dap. d`on tra vay. M. ot l`an co mot. khong hai, M e. nay khuyen bao gai trai nghe lòi. M` an ba d a cuoi het ròi, H a. Nguon nay d a lạp d oi ` Thanh Tiên. R ang nghe loi ` Me. day. khuyên, Ghi ten chon. bang d u duyen kip. kỳ. An chay khoi lay,. khoi quỳ, U 33 D. inh Thièn d e d uọc Di en th` ı ngu. thân. C o Th`an co Mẹ an càn, Mo cho sang suot rua than Hoi. này. ************ PH THAN XU BUT ` BA Nho ` Me. Quan The Am ng`oi khóc o bo` bien Nam Hai v` ı long ` th ong yêu d` an con tho dại o the gian me vat. chat moi ra d oc. Phong Th`an. Quan Âm D uc Me. nhi`eu lúc d. o chung sanh khoi chon sai làm h `ong tr`an, nhu do an. tho tr oc co ghi: THO:... Long ` lanh ` yeu men con tho, Thuong cho con tre bo vo h`ong tràn. D. o con thoat canh kho thân, Th T e on thuyet phap ly nao ` sai? Ch ınh ngay ` con bị dọa dày, M` a con co hieu long ` nay ` Mẹ dau... Y noi r ang: ` Con bị d oa. sa A Ty ` Nguc. ma` các con khong hieu cho long ` cua Me.. Ch ınh v` ı the, nên M e. Quan The Am cho xuong but ky` Ba nay ` nh àm h `au Me. truy`en ra Phong Th`an, v` ı The Ton thuyet ph ap toi cao, Me. sọ d` an con tho tr ı tue. ıt, khong hieu d oc. thong suot Phong Th`an, ma` uong cong lai. bị d oa. khong giac ngọ d oc.. Me. khuyen cac con o the tr `an rang lo du. thi d e ngay ` sau Me. truy`en bang vàng. Y noi: M e. se truyèn d en cac con vao ` Pham Th `an Tien, v` ı o chon H`ong Tr`an kho hay Me. so. các con than s`au lay. kho, dau th ong dọa d` ay, nên khuyên d` an con rang tu học d e mau v`e canh Tien ng h ong an nhan ` Troi ` ban. u u u u u u u ụ

18 34 D AI. PH THAN U 35 C` on nh khong ang lo tu, thi du. ngay ` sau kh ai d oa. xuong A Ty, ` chùng d o, Me. Quan The Âm kh ong the nao ` cúu d oc. khi Quy V ong d a bat toi. và d ua con vào d. ia nguc. A Ty` th`ı Mẹ d` anh chiu. thua v. ay, khong the nao ` cuu cac con d oc.. Ai la` con cua Th `an Tiên d oc. xong Th`an Ban nay ` ráng d en du. thi ngay li`en, neu khong th`ı khong con ` kip. thoi ` Th ọng Ng on Long Hoa Họi. M e. khuyen: muon d oc. du. thi Phong Thàn n` ay, ai muon thi tr ong ` nao ` nên d en Chua, ` Tinh. Xá, Th at Cao Dài d. ang lap. nguyen. la` noi d o co Me. Quán Th e Am B`o Tat hay la` Phat. Th ıch Ca Mau Ni The Tôn hay o nha` m` ınh cũng d oc,. thanh ` long ` th`ı Me. sẽ chung ngay, d e chi... cac con d oc. du. thi. D ay la` Mẹ mu on nói d ua pham ` phu, con ` hang ` Tang Ni tu Ch` ua th`ı hieu r`oi. Me. dan:. Neu co vi. Tang Ni nào hi eu thau Phong Th`an th`ı lam ` ph oc thuyet lai. cho ch ung sanh nghe hoac. khi chung sanh d en Chua, ` Am xin thuyet ra lam ` ph oc, v` ı d ay la` ph oc cua the gian h `ong tràn. M e. noi du ` cho van. quyen kinh thien chang s anh bang. ` Me. khuyen Tang Ni lam ` ph oc cho chúng sanh ngay ` nay chua hieu. Me. cho rang: ` khong de g`ı mà d oc. Phong Th`an thien co tiet lọ d e dãn d òng cho chung sanh di v`e coi Troi, ` coi Phat.. Me. noi: ai mà l` a ng oi ` co duyen tr óc d oc. xong ngo. li`en, Giac Ngọ m` a tu hành: Tuy rang ` khong phai Ngoc. Châu, Chó dem so sanh Ngoc. Chau chang b àng. M e. noi kinh D. ia Tang,. Di D` a là d ai. ph óc d uc chó dem so sanh th`ı ph oc bang ` so 2 voi Phong o u u r u u u u u u u u u u u u u u u o u u u Th `an la` so 10. Bao nhieu Phap Chu cua Phat. B`o Tát d `eu khong qua d oc. Phong Th`an nay. ` Ngay ca D ai. Bi Th `an Luc. Dieu. Phap, Phong Th`an manh. hon. Khi mà d úc D at. Ma chua ghi, d at. co 3002 phep, khi viet vùa xong d at phép. D ay la` Dieu. Ky` Th`an Thông D úc Mẹ. Khuy en chung sanh cac con o the gian dọc xong hay truy`en cho moi. ng òi d oc. vói, d e cung ` thi du. ma` sau nay ` thanh ` Th`an, Tien, B`o Tat ma` du. họi Bàn D` ao, h ong r ou. Tr ong ` Sanh. Neu ng oi ` có l` ong ıch ky coi xem biet mot. m` ınh th`ı coi chùng d úa d o bi. hoa. mang vao ` m` ınh, v` ı d ay la` B ı Pháp d e cúu dân d. o the ky` Ba này. D ay khong phai là d oc. choi vui hay biet Phạt, Ti en, B`o Tat bao nhieu phep mà dọc d e tu. chon. cho m` ınh cach giai thoat, v` ı ky` nay ` la` can. k`e Long Hoa H. oi, ma ` chung sanh chua giac ngọ d ọc. N eu ai co Tâm D ao. ton chut ıt ti`en ma` xep chu in, an tong quyen nay ` th`ı ng òi d o là D ai. Ph óc noi h`ong tr`an nay, ` v`e sau con cháu an m ạc dẹp d e dẽ th ong. Ong ba` sieu roi noi Phong D o, That To Cuu Huy `en hoan hy, neu chung sanh nao ` chep ra cho truy `en that. nhi`eu Phong Th`an Ban nay ` th`ı cũng d ọc h ong d ai. ph oc gap may l`an ng òi dang tu o Chùa. V. ay chung sanh nao ` chép d oc. 10 quyen này d `au tien, hoac. in ra d oc. 10 quyen chac chan ngày sau D ac Qua Thanh Nhan chang sai chut nao. ` Neu ng` ay sau không d ac qua Thanh Nhan th`ı Th ıch Ca M au Ni ngụ d` ai cao khong thanh ` Chanh Giac, v` ı dây là D ai. Thua ` Chon Giao Toi Th ong. Thua ` Ngai ` thuyet ra th`ı sao khong m`au nhiẹm d ọc. u u u u u u u u u u u u u u u u u u

19 36 D AI. PH THAN U 37 u Tr khi ra Phong `an Ban nay, ` ch ınh D úc Ph. at B` Quan The Am B`o Tat co loi ` th`e nhu sau: "Neu ch ung sanh cac con thi du. Phong Th`an Ban nay ` mà c ac con sa vao ` trong ba d ong ` du th`ı Me. th`e không th` anh Chanh Giac. Neu cac con tr`ı d oc. hoac. tung. kinh Phong Th`an Ban nay ` ma` không d oc. Vo L ong. Biẹn T` ai Tam Muoi,. không d oc. cac bac. Tien, Thanh, Bò T at, Phat. gia ho. th`ı Me. th`e khong thanh ` Chanh Giác". N eu truy`en ba trong thoi ` hien. tai. Mat. Pháp n` ay cho cac bá D ao,. tat ca su. mong càu d èu d at. ket qua, tai qua nan. khoi, van. su. nhu y. Neu không d ọc nhu y th`ı d ay không d ang goi. la` Ban Phong Thàn Quan Am B`o Tat, ngoai. tru` nhung ke bat thien. và thi eu long ` ch ı thanh ` cung k ınh d en quyen Phong Th `an Ban này. N eu chung sanh nao ` mọ d ao. sang ngòi d en an tong ra ngan ` quyen Phong Th`an truy`en ba ho ạc cho ng oi ` lanh ` xem qua, coi nhu ng òi d o v`e sau ch ac chan sẽ d ac qua tai. Niet Ban ` chang sai. Neu không d ac, chac The Tôn d au dam la: ` Giao Chu Tây Ph ong thuyet ra Phong Th`an Toi Cao Dại D uc nh vạy. N eu chung sanh nào an tong 10 quyen d àu ti en truy`en bá D ao. cho Chua, ` Tinh. That hoac. ng òi am hieu d ao,. chung sanh d o suot d òi d oc. Me. Quán Th e Am B`o Tát d. o mạng. THO: Phong Th`an Phat. thuyet chang sai, L` am nguoi ` phai biet hoc. ngay thi lièn. H oc. mau d e du. hoi. Tiên, N eu khong keo tre nhu thuy`en chang d ua. u oc Th a u u u u u u u u u u H oc. hanh ` tạm d o muoi dua, Thanh tam rua xac Phat. chua ` san ngôi. Ph. at Troi ` keu goi. con oi, M` an ba sap het noi troi cho g`ı. Tu mau tro lai. truong ` thi, B` ai nay ` Me. xuong But ghi ro ràng. Truy `en cho ba tanh the gian, Ai muon het kho Tay Phang buoc vào. Khoi con song gio ba dào, Thoát di mot. kiep luan h`oi tai sanh. V `e Thien du. yen Phat. dành, B ò D` ao ban thuong hien. hanh ` chang sai. B `ong Lai Tien canh thang ngày, Hoa thom toa ngat, yen bay ` mua ca. C ac con nay d a t`am ra, Phong Th`an nhut Ban d uoc. vao ` ghi tên. C ac con Mẹ d e hang ` trên, Phong Th`an tai ban d uoc. nen kiep này. K` y ba chı mot. l`an thi, Bi et ma` khong hoc. vay. th` ı trach ai? Ph. at Tien cúu d. o hang ` ngày, Phong Th`an tai ban, Phat. Th`an du. thi. Ng` ay này an but Me. ghi, M e. cho c ac nuoc, xuong bai ` cac noi. Nuoc nao ` tieng d o keu mòi, Chon can thuc tınh học d oi ` du. thi. Tu` Phat,. Tien, Thanh, Th`an ghi, Di en quang xuong but cho nhi`eu linh căn. Quy là y co khac văn, N. oi quy cũng d ung truong ` thi bang d è. Bao nuoc ket hop. tuu. vè,

20 38 D AI. PH THAN U 39 Phong Th`an tai ban thu v`e mot. noi. Linh can tu hoc. biet ròi, M oi noi mõi y cung loi ` Me. Cha. Ph. at, Tien, Thanh xuong Ta Bà, Tro. duyen giup suc xuong bai ` khuyen lon. M. ot l`an xuong but khuyên d òi, Ng` an l` an phai chiu. nguòi d oi ` che bai. L `an nay ` co mot. khong hai, Ch e bai mac. ke. Ta d ay chang buòn. Tr `an gian tham dien nhi`eu tuòng, Tu `ong nao ` cung có d en h`oi ket thôi. Ph. at Ma, Ma Phat. khap noi, Theo Phat. moi biet ai thoi ` la` Ma. Con nguoi, ` con Phat,. con Ma, Con Ta, con Phat. moi ra Phong Thàn. Lòi d ay Ta noi xa gàn, Tr ong xa ma` biet rat gàn o Tâm. Thuong con Mẹ dọ am thàm, Thuong con Me. kiem, Me. t`am cac con. Huu h`ınh chac hoai. chang còn, V o Vi ma ` c o truong ` t`on BAN LAI. B ut Thien Ta d a xuong bài, Mong cho ba tánh d ung ` r`ay bo qua. Truy `en ra cho khap g`an xa, D e cung ` tu hoc. thi qua hoi. này. V `e Thien gap. Me. gap. Thày, Phong Th`an cham. Ban, Hoi. nay ` co tên. Nam Mo A Di D` a Phạt Nam Mo Bon Su Th ıch Ca Mau Ni Phạt Nam Mo Quan The Am B`o Tát Nam Mo Pho D` a V ong Nam Hai Chúng u Minh... ************ AN CHAY DIET. T ỌI TR U ` B ẸNH THO: M e. hi`en cuu kho Quan Âm, Muon. tay tr`an the Linh Lan ghi lòi. M e. nay ha. but cúu d òi, D ay. khuyen cac tre y loi ` Me. ban. An chay khoi benh,. nghiep. tan, An chay manh. khoe, trai oan chang còn. An chay hue. phuoc song toàn, An chay niem. Phat. phuoc con ` tang cao. An chay sua tanh gi`oi trau, An chay moi biet thap cao tu hành. An chay niem. Phat. lam ` lành, An chay moi tro nhi`eu canh oa Tiên. An chay ket d uoc. Thien. Duyên, An chay moi thay Di en Thien tang dàn. An chay mo tr ı hoi. thân, An chay mo d uoc. sau t`ang nguc. môn. An chay giũ d uoc. xac hòn, An chay tan nghiep. phuoc d`on v`e sau. An chay cua Phạt d ang vào, An chay ao gam, mao bao ` Me. ban. An chay cúu d uoc. tam tràng, An chay cúu d uoc. bay d oi ` Me. Cha. An chay niem. chu DI DÀ, An chay con chau ca nha` hi` en luong. An chay Phat. ch ung mu` oi phuong, An chay o that,. ngu` oi thuong ke chào.

21 40 D AI. PH THAN U 41 An chay Phat. Thánh d on vào, An chay Cha Me. ruọu Dào d oi. ban. An chay khong co gian nan, An chay con chau gi` au sang hon nguòi. An chay chang so. che cuòi, An chay d e mo muòi di `eu Tu` Bi. An chay kinh chu rang tr` ı, An chay d e thay nhung g`ı khai thông. An chay biet d uoc. Non bòng, An chay moi thay cai long ` biet yêu. An chay niem. Phat. som chièu, An chay moi thay d uoc. nhièu Di en Quang. An chay khong co chet oan, An chay song mai con ` tang loc. tài. An chay van. kiep gap. may, An chay Tien Phạt d ap lai ho. tr` ı. An chay co da. Tu` Bi, An chay thuong het nhung g`ı co thân. An chay moi biet xa gàn, An chay moi biet may t`ang thap cao. An chay khoi d o máu dào, An chay mói d uoc. buoc vao ` cua Thiên. An chay khoi bi. x ıch xièng, An chay moi thoat khoi mi`en tr`am luân. An chay nghiep. chuong moi dùng, An chay thoat kiep m`ınh tung ` tra vay. ************ V` I SAO M E. BAO AN CHAY? V` ı sao Me. bao an chay trong thoi ` ky` Mạt Ph ap nay? ` Cac n oc hiẹn d ai. con ng oi ` rat van minh. u u Ti en hóa d en xa hoi,. thien nhan tai ` tr ı. Ng ` co th di tren mat. n oc, và di l en cung trăng, di ngoai ` vũ tr u,. con ng oi ` kiep nay ` la` Th`an Tien, Thanh Tien, và Thi en Tiên. Tu` cho sieu pham ` tai ` tr ı bien hoa, che bien d oc. tat ca nhung thu ma` th e gian dang càn d e d oi lại nhung g`ı? La` ti`en. V` ı ti`en mà d anh mat l ong tam, v` ı ti `en ma ` ho. khong ng`an ngai. che bien ra nhung thu có ch at d. oc hại d en than mang. con ng oi, ` la` do nhũng ng oi ` khong t`ım hieu v`e hoa chat co hai. lau dai ` cho con ng òi. O hien. tai. thoi ` ky` này d ay Ta chı cho mọt s o nho ma` tr`an gian mac phai... D ay la ` Ta noi vè dọng v. at: Heo, Ga, ` Vit,. Bo` va` Cá. 1. Bo, ` Trau: tuoi tho. cua chung tu` 7 d en 10 năm. 2. Heo: tuoi tho. cua no chı co 3 năm. 3. Ga, ` Vit:. tuoi tho. cua no chı 24 tháng. 4. Ca: tuoi tho. cua no tu` 4 tháng d en 1 năm. Ng` ay xua, tat ca nhung con vat. nay ` cac con th e gian dung ` no khong co hại d en ban than, v` ı ng òi nu oi no bang ` lua gao. tu. nhien cua ng oi ` tr`ong, nên ng oi ` dung ` bo d ong. Nhung phai mac tọi d `en mang l` a luan h`oi tra qua, th ong ` mạng. C` on hien. gio` nhung con vat. noi trên d `eu có h ai. cho co the va` suc khoe con ng oi. ` Ma` con ` gay ton h ai. them, nhu con Heo hien. gio` ng oi ` ta nuoi b àng thúc an gia suc mau lon, con ` Ga, ` Vit,. Bo` sua trong thúc ăn d o co chua nhung thu ph` ı mau lon, ng oi ` chu nu oi co loi. cho kinh doanh ma` quên di ng òi an có hại. V` ı cai hai. nay ` khong phai la ` no phat sinh u u u u u u oi u u e u o u u u u u u u u

22 42 D AI. PH THAN U 43 li `en, ma` tu` 3 năm d en 5 nam hoac. 10 nam, 20 năm, nhung hoa chat d o no ngam ng`am trong tung ` te bào cua co the va` lu`on qua lam ` muc. x ong cua con ng òi. Cho nen ng oi ` tu` 20 nam tro lại dây o the gian phai mang nhi`eu binh. va` nhi`eu bien chung trong co th sinh ra nhu: benh. tieu d ong, ` benh. loang x ong, b. enh cao huyet ap, benh. nh`oi mau co tim, benh. gan soi mat,. benh. bao tu, u nang, u xo d ai. trang, ` bẹnh tim, suy than,. mo` mat, phong nhuc, te bai,. viêm xoang, th`an kinh, tai bien, bai. xui. v.v... no co tu` trong h at. lua, trai cay, rau cai. Ng oi ` ta che bien tung ` loại thu oc ph` ı mau lon, tat ca nhung loai. nay ` rat co hại cho con ng òi o the gian, cho d en tu` n oc uong o các s ong rach,. con ` nhung loai. giai khat toan ` la` bang ` hóa ch at. Th` ı con ng òi o the gian nay ` cung la` toàn b ` ang hoa chat tao. ra d e nuoi than. Ban than ben ngoài tr ang treo, dẹp d e beo ph` ı, nhung than xac ben trong, m. ot ng oi ` mang rat nhi`eu la` benh,. khong biet chet l uc nao ` ma ` ho. khong cho d o la ` quan trong,. ma` c lu on luon t`ım thúc an ngon beo bo cho than the d cho cac con benh. trong than tiep them ph`an tăng tr ong, lam ` cho con ng oi ` cang ` ngay ` te liet. them, mà ng òi d oi ` khong hay biet. Cung v` ı cái an, cai uong ngon mieng. ma` phai hai. vao ` than, th an bị dau nhúc h` anh ha. keu khoc, ren la cung v` ı ta an ngon. ************ M E. KHUYÊN AN CHAY THO: D oi ` nay ` Mat. Ph ap Ha. Nguon, An chay rua xác d e con ` du. thi. u u u u u u u u u u u u u e ú e Mu on ngan ` van. kiep beo ph`ı, Gieo nhan thuong ` mạng d en th` ı kiep nay. An chay sua tanh thang ngay, T am. d` ung dua muoi mac. ai che cuòi. An chay khoi benh. tieu d uòng, An chay nhuc kh op khoi vuong theo m`ınh. An chay la` cuu sanh linh, An chay la` het nghiep. h`ınh v`e sau. An chay tri. huyet ap cao, An chay bao tu khong cao ` ben trong. An chay l` am phuoc sua lòng, Th an tam thanh tinh. thoat vong ` oan khiên. An chay het benh. kinh niên, Tim, gan, ruot,. than. b`ınh yen nhu thuòng. D` u cho benh. nang. phai vuong, An chay loc. huyet mau cang ` luu thông. Nguoi ` gày om yeu lai. mong, An chay d o tham ngay ` càng d ep. ra. Ti eu d uong ` len mau bẹnh da, An chay d oi mau khoi ra ton tièn. U nang cung ` voi viem xoang, An chay het benh. vay. th` ı moi tin. An chay chua benh. tai ` t` ınh, Lo ang xuong tuot. mau khong con ` trong thân. M au len xay xam tay chân, D ` au xoay mat. choáng uót d `am m`o hôi. An chay niem. Phat. biet ròi, Kh ong con ` benh. tat. nha nhòi o thân. An chay d oi mau muon phàn, B. enh suyen, soi mat. cung d`an tieu tan. An chay trị d uoc. benh. gan,

Tình Thương Nhân Loại 1 Điển Mẹ Diêu Trì Rằm tháng sáu Nhâm Thìn, 2012 Nước Việt Nam một miền linh địa Có rồng vàng thánh địa mai sau Nước Nam hơn cả

Tình Thương Nhân Loại 1 Điển Mẹ Diêu Trì Rằm tháng sáu Nhâm Thìn, 2012 Nước Việt Nam một miền linh địa Có rồng vàng thánh địa mai sau Nước Nam hơn cả Tình Thương Nhân Loại 1 Điển Mẹ Diêu Trì Rằm tháng sáu Nhâm Thìn, 2012 Nước Việt Nam một miền linh địa Có rồng vàng thánh địa mai sau Nước Nam hơn cả nước Tàu Trung ương ba cõi người mau rõ tường 4 Điển

Chi tiết hơn

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI TÁM 17

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI TÁM 17 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI TÁM 17. KHUYÊN KHẮP MỌI NGƯỜI KÍNH TIẾC GIẤY CÓ CHỮ VÀ TÔN KÍNH KINH SÁCH (Năm Dân Quốc 24-1935).

Chi tiết hơn

Thơ cậu Hai Miêng Đêm thu bóng nguyệt soi mành, Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga. Xét trong thế sự người ta, Tài ba cho mấy cũng là như không.

Thơ cậu Hai Miêng Đêm thu bóng nguyệt soi mành, Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga. Xét trong thế sự người ta, Tài ba cho mấy cũng là như không. Thơ cậu Hai Miêng Đêm thu bóng nguyệt soi mành, Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga. Xét trong thế sự người ta, Tài ba cho mấy cũng là như không. Cho hay thiên địa chí công, Dữ lành báo ứng vô cùng

Chi tiết hơn

Niệm Phật Tông Yếu

Niệm Phật Tông Yếu Bổn Nguyện của Đức Phật A Di Đà là dùng danh hiệu của Ngài để cứu độ tất cả chúng sanh. Không hiểu rõ lý nầy, người ta thường cho rằng xưng danh là để cho hạng hạ căn không đủ căn-cơ để tu những pháp môn

Chi tiết hơn

TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng t

TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng t TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng thân tâm, dứt bỏ thói cao ngạo. 3. Người dịch phải tự

Chi tiết hơn

Mấy Điệu Sen Thanh - Phần 4

Mấy Điệu Sen Thanh - Phần 4 Mấy Ðiệu Sen Thanh: Phần 4 PHƯƠNG HẢI SANH Đồng tử Phương Hải Sanh là con của cư sĩ Phương Dưỡng Thu ở Hương Cảng. Dưỡng Thu ưa làm việc phước thiện, sau tuổi trung niên lại chuyên tâm hướng về Tịnh độ.

Chi tiết hơn

Pháp ngữ của hòa thượng Tuyên Hóa - Phần 2

Pháp ngữ của hòa thượng Tuyên Hóa - Phần 2 Bạn nên thâm nhập tu trì một pháp môn: Người tọa thiền thì phải chuyên tâm trì chí học thiền tông. Người học giáo thì phải chuyên tâm trì chí học Giáo tông. Người học luật thì phải chuyên môn học Luật

Chi tiết hơn

TỪ BI ÐẠO TRÀNG SÁM PHÁP LƯƠNG HOÀNG SÁM HT.THÍCH TRÍ TỊNH giảo chính Dịch giả: TT.VIÊN GIÁC --- o0o --- Mục Lục LỜI GIỚI THIỆU THAY LỜI TỰA SÁM HỐI N

TỪ BI ÐẠO TRÀNG SÁM PHÁP LƯƠNG HOÀNG SÁM HT.THÍCH TRÍ TỊNH giảo chính Dịch giả: TT.VIÊN GIÁC --- o0o --- Mục Lục LỜI GIỚI THIỆU THAY LỜI TỰA SÁM HỐI N TỪ BI ÐẠO TRÀNG SÁM PHÁP LƯƠNG HOÀNG SÁM HT.THÍCH TRÍ TỊNH giảo chính Dịch giả: TT.VIÊN GIÁC --- o0o --- Mục Lục LỜI GIỚI THIỆU THAY LỜI TỰA SÁM HỐI NGHĨA LÀ GÌ? NGHI THỨC TỤNG NIỆM TỤNG CHÚ ÐẠI BI QUYỂN

Chi tiết hơn

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT (Tập 3A- Lời khuyên anh chị em) Tác giả: Cư sỹ Diệu Âm (Minh Trị Úc Châu) 1 MỤC LỤC Khai thị của Liên Tông Thập Nhất Tổ:... 3 Lời Giới Thiệu... 5 Lời Tâm Sự!... 6 Đôi Lời Trần Bạch:...

Chi tiết hơn

Pháp Ngữ và Khai Thị của HT Diệu Liên

Pháp Ngữ và Khai Thị của HT Diệu Liên Quý vị có biết lợi dụng thời gian mà tu hành không? Nếu quý vị lấy thời gian coi ti vi, tới và rời sở làm, ngồi xe, đi bộ mà niệm Phật, lấy thời gian đọc sách ngày thường mà đọc kinh Phật, tu hành như

Chi tiết hơn

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Hệ Thống Chùa Tầ

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh   Hệ Thống Chùa Tầ KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Email: chuatamnguyen@yahoo.com Hệ Thống Chùa Tầm Nguyên: www.hethongchuatamnguyen.org Chí Tâm Quy

Chi tiết hơn

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM - Quyển Một...01 - Quyển Hai...11 - Quyển Ba...23 - Quyển Bốn...37 - Quyển Năm...50 - Quyển Sáu...62 - Quyển Bảy...81 - Quyển Tám...90 - Quyển Chín..102 - Quyển Mười..113 KINH THỦ LĂNG NGHIÊM Thích Duy

Chi tiết hơn

Kinh Di Da Giang Giai - HT Tuyen Hoa

Kinh Di Da Giang Giai - HT Tuyen Hoa KINH PHẬT THUYẾT A DI ÐÀ ( LƯỢC GIẢI ) Hán Văn: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Giảng Giải: Tại Vạn Phật Thánh Thành Tuyên Hóa Thượng Nhân HT.Tuyên Hóa Mục Lục I/ Thích danh II/ Hiển thể III/ Minh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - trachvuphattutaigia-read.docx

Microsoft Word - trachvuphattutaigia-read.docx LỜI NÓI ĐẦU Phần đông Phật tử Quy Y Tam Bảo mà chưa ý thức nhiệm vụ mình phải làm gì đối với mình, đối với mọi người, đối với đạo. Hoặc có ít người ý thức lại là ý thức sai lầm, mình lầm hướng dẫn kẻ khác

Chi tiết hơn

KINH ĐẠI BI Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Cao-Tề ( ). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra

KINH ĐẠI BI Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Cao-Tề ( ). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra KINH ĐẠI BI Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Cao-Tề (550-577). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn và chú thích, tại Canada, năm 2016. 1 Đệ

Chi tiết hơn

ẨN TU NGẨU VỊNH Tác giả: HT. THÍCH THIỀN TÂM ---o0o--- Nguồn Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên

ẨN TU NGẨU VỊNH Tác giả: HT. THÍCH THIỀN TÂM ---o0o--- Nguồn   Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên ẨN TU NGẨU VỊNH Tác giả: HT. THÍCH THIỀN TÂM ---o0o--- Nguồn http://thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 5-8-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org

Chi tiết hơn

Kinh Bat Chu Tam Muoi - HT Minh Le Dich

Kinh Bat Chu Tam Muoi - HT Minh Le Dich Kinh Bát Chu Tam Muội Ðời Tùy Tam Tạng, Khất Ða và Cấp Ða Việt dịch: HT Minh Lễ Nguồn http://niemphat.com/ Chuyển sang ebook 21-6-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com Link Audio Tại Website

Chi tiết hơn

KINH THUYẾT VÔ CẤU XỨNG

KINH  THUYẾT  VÔ  CẤU  XỨNG KINH THUYẾT VÔ CẤU XƯNG Hán dịch: Ðại Ðường, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch: Thích nữ Tịnh Nguyên Chứng nghĩa: Tỳ kheo Thích Ðỗng Minh, Tỳ kheo Thích Tâm Hạnh. --- o0o --- Quyển thứ nhất. 1- PHẨM

Chi tiết hơn

PHÓNG SANH VẤN ĐÁP

PHÓNG SANH VẤN ĐÁP CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH Pháp sư Viên Nhân 1 MỤC LỤC MỤC LỤC... 2 LỜI NÓI ĐẦU... 6 PHẦN I. CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH... 14 LỜI DẪN... 14 CHUƠNG I: PHÓNG SINH LÀ GÌ?... 20 Phóng sinh có những công đức gì?... 22 CHUƠNG

Chi tiết hơn

KINH PHÁP CÚ Illustrated Dhammapada Illustrations by Mr. P. Wickramanayaka Tâm Minh Ngô Tằng Giao CHUYỂN DỊCH THƠ

KINH PHÁP CÚ Illustrated Dhammapada Illustrations by Mr. P. Wickramanayaka Tâm Minh Ngô Tằng Giao CHUYỂN DỊCH THƠ KINH PHÁP CÚ Illustrated Dhammapada Illustrations by Mr. P. Wickramanayaka Tâm Minh Ngô Tằng Giao CHUYỂN DỊCH THƠ KINH PHÁP CÚ MINH HỌA: Mr. P. Wickramanayaka (Illustrated Dhammapada) CHUYỂN DỊCH THƠ:

Chi tiết hơn

0365 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật án h: Lưu Tống Lương a Xá d ch Vi t h: T. Thí h Trí T nh ---o0o--- Nam Mô Bổn Sư Thí h Ca Mâu Ni Phật. ( 3 lần) Như v

0365 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật án h: Lưu Tống Lương a Xá d ch Vi t h: T. Thí h Trí T nh ---o0o--- Nam Mô Bổn Sư Thí h Ca Mâu Ni Phật. ( 3 lần) Như v 0365 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật án h: Lưu Tống Lương a Xá d ch Vi t h: T. Thí h Trí T nh ---o0o--- Nam Mô Bổn Sư Thí h Ca Mâu Ni Phật. ( 3 lần) Như vậy, tôi nghe một lúc đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai

Chi tiết hơn

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI HAI 19

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI HAI 19 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI HAI 19. LỜI TỰA CHO BỘ TỊNH ĐỘ THÁNH HIỀN LỤC (Năm Dân Quốc 22 1933). Pháp Môn Tịnh Độ rộng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - doc-unicode.doc

Microsoft Word - doc-unicode.doc PHÁP TU CĂN BẢN CỦA HỆ NAM TÔNG VÀ PHÁP TU CĂN BẢN CỦA HỆ BẮC TÔNG Hôm nay tôi giảng buổi cuối năm với đề tài Pháp tu căn bản của hệ Nam tông và pháp tu căn bản của hệ Bắc tông. Qua đó, đối chiếu cho quí

Chi tiết hơn

Code: Kinh Văn số 1650

Code: Kinh Văn số 1650 Code: Kinh Văn số 1650 Luận Về Nhơn Duyên Bích Chi Phật Quyển Thượng Thứ tự Kinh Văn số 1650 - Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32 thuộc Luận tập Bộ toàn. Từ trang 473 đến trang 480. - Không rõ

Chi tiết hơn

Kinh Dai Thong Phuong Quang Sam Hoi Diet Toi Trang Nghiem Thanh Phat - HT Trung Quan Dich

Kinh Dai Thong Phuong Quang Sam Hoi Diet Toi Trang Nghiem Thanh Phat - HT Trung Quan Dich Kinh Ðại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật Việt Dịch HT Trung Quán Nguồn http://www.thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 27-6-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com

Chi tiết hơn

Cảm Ứng Về Phật A Di Đà

Cảm Ứng Về Phật A Di Đà SỰ CẢM ỨNG TẠO TƯỢNG PHẬT ĐƯỢC THẤY CÕI CỰC LẠC Thích Huệ Cảnh, người Truy Châu, xuất gia tu ở chùa Ngộ Chân. Sau khi thế phát, Sư gắng công khai giới khổ hạnh. Lòng mến cảnh Tịnh độ, Sư tạo hai tượng

Chi tiết hơn

Cúc cu

Cúc cu HỒI XX Oán Thù Tương Báo, Vĩnh Kết Tơ Duyên Vệ Thiên Nguyên đoán chắc là Phi Phụng nên tinh thần vô cùng hưng phấn, chàng liếc mắt nhìn qua thì quả nhiên là nàng, chàng vội kêu lên: - Phi Phụng, nàng đến

Chi tiết hơn

Kinh Quán Vô Lượng Thọ

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Như vậy, tôi nghe một lúc đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai ở tại thành Vương Xá trong núi Kỳ Ðà Quật, cùng chúng đại Tỳ kheo, một ngàn hai trăm năm mươi người câu hội. Chúng Bồ tát có ba vạn hai ngàn,

Chi tiết hơn

NGHI THỨC TỤNG GIỚI BỔ TÁT HT Trí Tịnh Soạn ---o0o--- Nguồn Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên namth

NGHI THỨC TỤNG GIỚI BỔ TÁT HT Trí Tịnh Soạn ---o0o--- Nguồn   Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên namth NGHI THỨC TỤNG GIỚI BỔ TÁT HT Trí Tịnh Soạn Nguồn http://www.thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 20-6-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org

Chi tiết hơn

KINH DƯỢC SƯ 275 NGHI THƯ C TỤNG KINH DƯƠ C SƯ -----***----- (Thă p đe n đô t hương, đư ng ngay ngă n, chă p tay ngang ngư c, chu lê mâ t niê m) CHU T

KINH DƯỢC SƯ 275 NGHI THƯ C TỤNG KINH DƯƠ C SƯ -----***----- (Thă p đe n đô t hương, đư ng ngay ngă n, chă p tay ngang ngư c, chu lê mâ t niê m) CHU T KINH DƯỢC SƯ 275 NGHI THƯ C TỤNG KINH DƯƠ C SƯ -----***----- (Thă p đe n đô t hương, đư ng ngay ngă n, chă p tay ngang ngư c, chu lê mâ t niê m) CHU TI NH PHA P GIƠ I A n lam xoa ha. (3 lâ n) CHU TI NH

Chi tiết hơn

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni Đời Đường, Tam tạng Bất Không dịch 1 Việt dịch: Quảng Minh Kính lạy đấng đại bi Quán Âm Ng

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni Đời Đường, Tam tạng Bất Không dịch 1 Việt dịch: Quảng Minh Kính lạy đấng đại bi Quán Âm Ng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni Đời Đường, Tam tạng Bất Không dịch 1 Việt dịch: Quảng Minh Kính lạy đấng đại bi Quán Âm Nguyện lực rộng sâu, thân tướng đẹp Ngàn tay trang nghiêm

Chi tiết hơn

HOÀNG BÁ THIỀN SƯ

HOÀNG BÁ THIỀN SƯ HOÀNG BÁ THIỀN SƯ TRUYỀN TÂM PHÁP YẾU (Trích trong Chỉ Nguyệt Lục của bộ Tục Tạng Kinh) Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực --o0o - Lời Nói đầu Của Dịch giả. - Giới Thiệu Tác Giả. - Bùi Hưu. - Khai thị Bùi

Chi tiết hơn

1 Triệu Châu Ngữ Lục Dịch theo tài liệu của : Lư Sơn Thê Hiền Bảo Giác Thiền Viện Trụ Trì Truyền Pháp Tứ Tử Sa Môn Trừng Quế Trọng Tường Định. Bản khắ

1 Triệu Châu Ngữ Lục Dịch theo tài liệu của : Lư Sơn Thê Hiền Bảo Giác Thiền Viện Trụ Trì Truyền Pháp Tứ Tử Sa Môn Trừng Quế Trọng Tường Định. Bản khắ 1 Triệu Châu Ngữ Lục Dịch theo tài liệu của : Lư Sơn Thê Hiền Bảo Giác Thiền Viện Trụ Trì Truyền Pháp Tứ Tử Sa Môn Trừng Quế Trọng Tường Định. Bản khắc của : Minh Thanh Và bản của : James Green. Dịch giả

Chi tiết hơn

1 Những chuyện niệm Phật cảm ứng, nghe được. 1- Sát sanh bị đoản mạng. Tác giả : Cư sĩ Lâm Khán Trị Dịch giả : Dương Đình Hỷ Cổ đức có nói : Tâm có th

1 Những chuyện niệm Phật cảm ứng, nghe được. 1- Sát sanh bị đoản mạng. Tác giả : Cư sĩ Lâm Khán Trị Dịch giả : Dương Đình Hỷ Cổ đức có nói : Tâm có th 1 Những chuyện niệm Phật cảm ứng, nghe được. 1- Sát sanh bị đoản mạng. Tác giả : Cư sĩ Lâm Khán Trị Dịch giả : Dương Đình Hỷ Cổ đức có nói : Tâm có thể tạo nghiệp, tâm có thể chuyển nghiệp, nghiệp do tâm

Chi tiết hơn

PHÁP MÔN TỊNH ÐỘ HT. Trí Thủ ---o0o--- Nguồn Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên Link A

PHÁP MÔN TỊNH ÐỘ HT. Trí Thủ ---o0o--- Nguồn   Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên Link A PHÁP MÔN TỊNH ÐỘ HT. Trí Thủ ---o0o--- Nguồn http://www.niemphat.net Chuyển sang ebook 19-6-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org Mục

Chi tiết hơn

daithuavoluongnghiakinh

daithuavoluongnghiakinh KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG NGHĨA (Phẩm 2 và 3) PHẨM THỨ HAI THUYẾT PHÁP Sa môn Đàm Ma Dà Đà Da Xá Người Thiên trúc đến Trung Quốc Đời nhà Tề dịch kinh này từ Phạn văn ra Hán văn. Hoà Thượng Thích Từ Thông

Chi tiết hơn

Tình Thương Nhân Loại, bài Đức Diêu Trì Kim Mẫu

Tình Thương Nhân Loại, bài Đức Diêu Trì Kim Mẫu Tình Thương Nhân Loại, Bài 2 Bút Điển của Vu Lan tháng Bảy năm Nhâm Thìn, 2012 (email: vienluutd@yahoo.com) Chúng tôi xin hân hạnh trình bày với quí độc giả bài Bút Điển của có tựa đề mà nhóm Bạch-Y-Huynh-Đệ

Chi tiết hơn

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Thời tiền Đường, Sa Môn Thích Đạo Tuyên ở núi Thái Nhất; Chung Nam soạn thuật. LỜI TỰA Triều Đại tiền Đường có được thiên hạ gần 40 năm, thuần phong dượm hợp;

Chi tiết hơn

Long Thơ Tịnh Độ

Long Thơ Tịnh Độ Long Thơ Tịnh Độ Dịch giả: HT Thích Hành Trụ --- o0o --- QUYỂN NHẤT CHỨC QUỐC HỌC TẤN SĨ ÔNG VƯƠNG NHỰT HƯU SOẠN LỜI ÔNG VƯƠNG NHỰT HƯU NÓI : Tôi xem khắp trong ba tạng kinh và các bộ ký; rút lấy ý chỉ

Chi tiết hơn

73 năm trôi qua, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã cho thấy bài học đoàn kết, lấy dân làm gốc có ý nghĩa sâu sắc. Những ngày mùa Thu tháng Tám của

73 năm trôi qua, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã cho thấy bài học đoàn kết, lấy dân làm gốc có ý nghĩa sâu sắc. Những ngày mùa Thu tháng Tám của 73 năm trôi qua, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã cho thấy bài học đoàn kết, lấy dân làm gốc có ý nghĩa sâu sắc. Những ngày mùa Thu tháng Tám của 73 năm về trước, từ Khu Giải phóng Tân Trào, lệnh Tổng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - thientongtrucchi-read.doc

Microsoft Word - thientongtrucchi-read.doc THIỀN TÔNG TRỰC CHỈ A. MẬT TRUYỀN THAM THIỀN YẾU PHÁP Hạ thủ công phu tu thiền, điều cốt yếu thứ nhất phải lập chí vững chắc. Bởi vì chí là vị nguyên soái của khí lực. Nếu người lập chí vững chắc, như

Chi tiết hơn

ĐẠO ĐỨC LẻM NGƯỜI

ĐẠO ĐỨC LẻM NGƯỜI ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI Tập I Tröôûng Laõo THÍCH THOÂNG LAÏC Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI TẬP I NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO PL: 2557 - DL: 2013 3 ÑAÏO ÑÖÙC LAØM NGÖÔØI - TAÄP 1 4 Tröôûng Laõo THÍCH

Chi tiết hơn

Microsoft Word - thamthienyeuchi-read.doc

Microsoft Word - thamthienyeuchi-read.doc THAM THIỀN YẾU CHỈ I. ĐIỀU KIỆN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TIÊN CỦA SỰ THAM THIỀN. Mục đích tham thiền là cầu được minh tâm kiến tánh. Muốn thế, phải gạn lọc các thứ nhiễm ô của tự tâm, thấy rõ mặt thật của tự tánh.

Chi tiết hơn

Kinh Quan Vo Luong Tho Phat - HT Tri Tinh Dich

Kinh Quan Vo Luong Tho Phat - HT Tri Tinh Dich Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Hán Dịch : Lưu Tống, Tam Cương Lương Gia Xá (Pháp Hội Quán Vô Lượng Thọ Phật Thứ 62 Kinh Đại Bảo Tích) Việt Dịch HT. Trí Tịnh Dịch Nguồn http://www.quangduc.com Chuyển sang

Chi tiết hơn

Thiền tông và Tịnh độ tông - chỗ gặp gỡ và không gặp gỡ

Thiền tông và Tịnh độ tông - chỗ gặp gỡ và không gặp gỡ Thế thì dù niệm Phật, hay tu Thiền quán mà tâm chuyên chú an định từ một ngày cho đến bảy ngày thì nhất định người đó đạt được đạo quả. Tu Tịnh thì được thấy Phật, còn tu Thiền thì chứng từ sơ quả đến

Chi tiết hơn

Lão Pháp Sư TỊNH KHÔNG đề xướng Pháp Sư THÍCH TỰ LIỄU kính biên NHẬT MỘ ĐỒ VIỄN TRỜI ĐÃ XẾ BÓNG, ĐƯỜNG VỀ CÒN XA Lớp học tập Tịnh Độ Vô Lượng Thọ Khoa

Lão Pháp Sư TỊNH KHÔNG đề xướng Pháp Sư THÍCH TỰ LIỄU kính biên NHẬT MỘ ĐỒ VIỄN TRỜI ĐÃ XẾ BÓNG, ĐƯỜNG VỀ CÒN XA Lớp học tập Tịnh Độ Vô Lượng Thọ Khoa Lão Pháp Sư TỊNH KHÔNG đề xướng Pháp Sư THÍCH TỰ LIỄU kính biên NHẬT MỘ ĐỒ VIỄN TRỜI ĐÃ XẾ BÓNG, ĐƯỜNG VỀ CÒN XA Lớp học tập Tịnh Độ Vô Lượng Thọ Khoa Chú (Lần thứ tư) tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu Người

Chi tiết hơn

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVĀDA VÔ THƯỜNG KHỔ NÃO VÔ NGÃ Soạn giả TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG (VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA) Biển trầm khổ sống bồn

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVĀDA VÔ THƯỜNG KHỔ NÃO VÔ NGÃ Soạn giả TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG (VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA) Biển trầm khổ sống bồn PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVĀDA ----- VÔ THƯỜNG KHỔ NÃO VÔ NGÃ Soạn giả TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG (VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA) Biển trầm khổ sống bồng lai láng Kiếp phù sanh đáng chán biết bao, Tấm thân

Chi tiết hơn

ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHÂN TU CHỨNG LIỄU NGHĨA CHƯ BỒ TÁT VẠN HẠNH THỦ LĂNG NGHIÊM

ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHÂN TU CHỨNG LIỄU NGHĨA CHƯ BỒ TÁT VẠN HẠNH THỦ LĂNG NGHIÊM LỜI NGUYỆN THỨ MƯỜI TÁM CỦA ĐỨC PHẬT A ĐI ĐÀ TỲ KHEO THÍCH TUỆ HẢI Viet Nalanda Foundation 2563 PL 2019 DL 1 MỤC LỤC I. DẪN KHỞI... 7 II. ĐI TÌM ĐÚNG ĐỊA CHỈ CỦA TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC... 13 1. Mười tập nhân

Chi tiết hơn

-DẠI -D AO. TAM K Y ` PH Oˆ -D ˆỌ -D.AI -D AO. LU ˆ.AN Luu Hanh ` Noi ˆ. Bˆọ In Lai. Theo An ˆ Ban 1996 CHIEU ˆ MINH VOˆ VI TAM THANH

-DẠI -D AO. TAM K Y ` PH Oˆ -D ˆỌ -D.AI -D AO. LU ˆ.AN Luu Hanh ` Noi ˆ. Bˆọ In Lai. Theo An ˆ Ban 1996 CHIEU ˆ MINH VOˆ VI TAM THANH DẠI D AO. TAM K Y ` PH O D Ọ D.AI D AO. LU.AN Luu Hanh ` Noi. Bọ In Lai. Theo An Ban 1996 CHIEU MINH VO VI TAM THANH D anh may lại: Ph o Lac. Tr`an Van Vinh Tr`ınh bày: H `ong Lan & Tan Hung X ep chũ:

Chi tiết hơn

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT KINH BẢN NGUYỆN CỦA BỒ TÁT ĐỊA TẠNG SA MÔN: THÍCH ĐẠO THỊNH HỘI TẬP NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 5 PHẦN NGHI LỄ ( Mọi người đều tề chỉnh y phục đứng chắp tay đọc ) Chủ lễ xướng:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - kinhthangman.doc

Microsoft Word - kinhthangman.doc THÍCH THANH TỪ CHƯƠNG 1 Ý NGHĨA CHƠN THẬT VỀ CÔNG ĐỨC CỦA NHƯ LAI Pháp Sư TAM TẠNG đời nhà TỐNG (người Trung Ấn Độ) dịch Tôi nghe như vầy, một thời Phật tại nước Xá Vệ vườn Kỳ thụ Cấp Cô Độc. Khi ấy vua

Chi tiết hơn

Tam Quy, Ngũ Giới

Tam Quy, Ngũ Giới A. Tam Quy I. Mở Đề Sống trong cuộc đời muôn mặt, người muốn chọn lấy một lối đi, vạch ra một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa và an lành, thực không phải là việc dễ. Chúng ta là khách lữ hành đang đứng trước

Chi tiết hơn

Ý nghĩa của sự ăn chay

Ý nghĩa của sự ăn chay "Trong các kinh Niết Bàn, Lăng Già, ta không cho người trì giới ăn thịt. Nếu có Tỷ khưu nào bảo rằng trong Tỳ ni giáo, Phật cho ăn cá thịt, cho mặc áo tơ lụa, đó là lời ma thuyết, là phỉ báng ta!" Lời

Chi tiết hơn

Ý Nghĩa MàuTrắng Và Áo Dài Trong Đạo Cao Đài I. ÁO DÀI VIỆT NAM QSTS Nguyễn Thanh Bình Khảo Cứu Vụ Cao Đài Hải Ngoại Tòa Thánh Tây Ninh Mỗi khi bàn đế

Ý Nghĩa MàuTrắng Và Áo Dài Trong Đạo Cao Đài I. ÁO DÀI VIỆT NAM QSTS Nguyễn Thanh Bình Khảo Cứu Vụ Cao Đài Hải Ngoại Tòa Thánh Tây Ninh Mỗi khi bàn đế Ý Nghĩa MàuTrắng Và Áo Dài Trong Đạo Cao Đài I. ÁO DÀI VIỆT NAM QSTS Nguyễn Thanh Bình Khảo Cứu Vụ Cao Đài Hải Ngoại Tòa Thánh Tây Ninh Mỗi khi bàn đến quốc phục của người dân Việt thì không thể nào không

Chi tiết hơn

Sấm Truyền Đức Phật Thầy Tây An Biến dời cuộc thế thình lình,* Thiện tồn ác thất Thiên đình số phân. Vần xây thế giái {giới} phàm trần, Sự mình không

Sấm Truyền Đức Phật Thầy Tây An Biến dời cuộc thế thình lình,* Thiện tồn ác thất Thiên đình số phân. Vần xây thế giái {giới} phàm trần, Sự mình không Sấm Truyền Đức Phật Thầy Tây An Biến dời cuộc thế thình lình,* Thiện tồn ác thất Thiên đình số phân. Vần xây thế giái {giới} phàm trần, Sự mình không biết mưu thâm ở người. Hư nên nhờ phận Phật Trời, Non

Chi tiết hơn

Kinh Duoc Su Luu Ly Quang Nhu Lai Bon Nguyen Cong Duc - Ns Tam Thuong

Kinh Duoc Su Luu Ly Quang Nhu Lai Bon Nguyen Cong Duc - Ns Tam Thuong KINH BỔN NGUYỆN CÔNG ÐỨC CỦA BẢY ÐỨC PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI Hán Dịch: Ðời Ðại Ðường, Tam-tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh, chùa Phật Quang. Việt Dịch:Ns. Tâm Thường --- o0o --- Nguồn http://www.quangduc.com

Chi tiết hơn

Kinh Kim Cuong Luan - Ba Ha La Han Dich - Cs Nguyen Hue Dich

Kinh Kim Cuong Luan - Ba Ha La Han Dich - Cs Nguyen Hue Dich LUẬN KINH KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT PHÁ THỦ TRƯỚC BẤT HOẠI GIẢ DANH Tập 25, Thích Kinh Luận Bộ,số 1515, 2 quyền, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Phá Thủ Trước Bất Hoại Giả Danh Luận, Công Đức Thi Bồ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tuyen tap 15 bai Tho Phat Dan PL TNTMacGiang.doc

Microsoft Word - Tuyen tap 15 bai Tho Phat Dan PL TNTMacGiang.doc Nhân Mùa Phật Đản 2634 Phật lịch 2554 Năm Canh Dần 2010 Chúng tôi đã viết được 15 bài như dưới đây, chân thành dâng lên Đức Phật, nguyện cầu Pháp Pháp trường tồn, chúng sanh độ tận, thế giới hòa bình,

Chi tiết hơn

PHÁP NGỮ HT.Tuyên Hóa Nguồn Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên Link Audio Tại Website

PHÁP NGỮ HT.Tuyên Hóa Nguồn   Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên Link Audio Tại Website PHÁP NGỮ HT.Tuyên Hóa Nguồn http://thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 28-7-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org Vì sao con người ai

Chi tiết hơn

BÃy gi© Di L¥c BÒ Tát nói v§i ThiŒn Tài r¢ng :

BÃy gi© Di L¥c BÒ Tát nói v§i ThiŒn Tài r¢ng : An Lạc Tập Thích Đạo Xước soạn Thích Nhất Chân dịch Bộ An Lạc Tập này trọn một bộ gồm 12 đại môn, môn nào cũng đều trích dẫn các Kinh và Luận ra để chứng minh, nhằm khuyến khích người học tin tưởng mà

Chi tiết hơn

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1 DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1 Mục Lục: 1. Duyên khởi:.......................... trang 03 2. Lời tri ân:............................ trang 06 3. Chương 1 Tổng quát về hộ niệm:.......... trang 09 4. Chương 2: Người

Chi tiết hơn

TRUNG TÂM QLBT DI SẢN VĂN HÓA PHÒNG QUẢN LÝ DI TÍCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 1. Tên gọi 2. Loại hình Phiếu kiểm

TRUNG TÂM QLBT DI SẢN VĂN HÓA PHÒNG QUẢN LÝ DI TÍCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 1. Tên gọi 2. Loại hình Phiếu kiểm TRUNG TÂM QLBT DI SẢN VĂN HÓA PHÒNG QUẢN LÝ DI TÍCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 1. Tên gọi 2. Loại hình Phiếu kiểm kê bước đầu về đạo Cao Đài ở Hội An Tên thường gọi:

Chi tiết hơn

Duyên Nghiệp Dẫn Tu Thiền Sư Lương Sĩ Hằng

Duyên Nghiệp Dẫn Tu Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Manila 26-04- 1985 Thưa các bạn, Đã lâu tôi không thuyết giảng trong băng và không gởi đến những lời phân giải tâm thức cho các bạn. Hôm nay qua thời gian lưu lại Manila đến nay,

Chi tiết hơn

Kinh Ðại Phương Ðẳng Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới Đời Ðường, Tam Tạng Pháp Sư Xoa Nan Ðà, Người nước Vu Ðiền dịch từ Phạm Văn qua Hoa Văn Việt Dịch:

Kinh Ðại Phương Ðẳng Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới Đời Ðường, Tam Tạng Pháp Sư Xoa Nan Ðà, Người nước Vu Ðiền dịch từ Phạm Văn qua Hoa Văn Việt Dịch: Kinh Ðại Phương Ðẳng Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới Đời Ðường, Tam Tạng Pháp Sư Xoa Nan Ðà, Người nước Vu Ðiền dịch từ Phạm Văn qua Hoa Văn Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Minh Lễ ---o0o--- Nguồn http:// www.niemphat.net

Chi tiết hơn

Microsoft Word - doc-unicode.doc

Microsoft Word - doc-unicode.doc KHÓA LỄ BÁT NHÃ (Chủ lễ thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng, cầm hương ngay trán, niệm bài cúng hương) CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT Nguyện thử diệu hương vân, Biến mãn thập phương giới. Cúng dường nhất thiết Phật,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - donngonhapdaoyeumon-read.doc

Microsoft Word - donngonhapdaoyeumon-read.doc LỜI NÓI ĐẦU Trước đây chúng tôi đã cho ra tập Thiền Căn Bản, do các Thiền sư y trong kinh rút ra phương pháp tu thiền theo thứ lớp từ thấp lên cao. Đến tập này để tên là Thiền Đốn Ngộ, căn cứ vào các tác

Chi tiết hơn

Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch

Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Phẩm 13. Pháp Phiến Để Ca Các pháp Phiến Để Ca, Bổ Sắc Trưng Ca, A Tỳ Giá Rô Ca ở trước nói chưa rõ, và cũng chưa đầy đủ lắm. Nay nói rộng thêm nghĩa lý ấy để ba pháp khiến mau thành tựu. Nên như pháp

Chi tiết hơn

HỒI I:

HỒI I: MỞ ĐẦU TÓM LƯỢC CỐT TRUYỆN XÁC CHẾT LOẠN GIANG HỒ Tiêu Lĩnh Vu, con một vị quan hồi hưu mắc phải tuyệt chứng Ngũ Âm Tuyệt Mạch, đáng lẽ chỉ sống đến hai mươi tuổi là cùng. Phụ thân chàng đi chơi thuyền

Chi tiết hơn

TRUYỀN THỌ QUY Y

TRUYỀN THỌ QUY Y TRUYỀN THỌ QUY Y Nguyên tác: Pháp Sư Tịnh Không Việt dịch: Thích Chân Tính Kính thưa quý vị đồng tu. Nhận lời mời của quý vị, hôm nay có duyên cùng quý vị bàn về tam quy y trong Phật pháp tại Bờ biển Vàng

Chi tiết hơn

Hạnh Phúc và Đau Khổ Chư Thiên và loài người Suy nghĩ về hạnh phúc Ước mong được hạnh phúc Chân hạnh phúc là gì? (1) Bốn câu thi kệ này được trích tro

Hạnh Phúc và Đau Khổ Chư Thiên và loài người Suy nghĩ về hạnh phúc Ước mong được hạnh phúc Chân hạnh phúc là gì? (1) Bốn câu thi kệ này được trích tro Hạnh Phúc và Đau Khổ Chư Thiên và loài người Suy nghĩ về hạnh phúc Ước mong được hạnh phúc Chân hạnh phúc là gì? (1) Bốn câu thi kệ này được trích trong bài «Kinh Hạnh Phúc» mà đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Chi tiết hơn

LUẶN ĐẠI TRÍ Độ Quyển 21

LUẶN ĐẠI TRÍ Độ Quyển 21 LUẶN ĐẠI TRÍ Độ Quyển 21 Phẩm Thứ Nhất (TIẾP THEO) Ba Tam muội: Không, Vô Tướng, Vô Tác. Bốn Thiền - Bốn Vo Lượng Tâm - Bốn Vô sắc Định - Tám Bối Xả - Tám Thắng Xứ - Chín Thứ Đệ Định - Mười Nhất Thế Nhập.

Chi tiết hơn

Kinh Từ Bi

Kinh Từ Bi Kinh Từ Bi Ni sư Ayya Khema Diệu Liên-LTL chuyển ngữ 1 Người hằng mong thanh tịnh: Nên thể hiện pháp lành, Có khả năng, chất phác, Hiền hòa, không kiêu mạn. Sống dễ dàng, tri túc, Thanh đạm không rộn ràng,

Chi tiết hơn

Con Đường Giải Thoát Thích Nhất Hạnh Mục Lục Chương 01: An Trú Trong Hiện Tại Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở Chương 03: Ôm Ấp và Chăm Sóc

Con Đường Giải Thoát Thích Nhất Hạnh Mục Lục Chương 01: An Trú Trong Hiện Tại Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở Chương 03: Ôm Ấp và Chăm Sóc Con Đường Giải Thoát Thích Nhất Hạnh Mục Lục Chương 01: An Trú Trong Hiện Tại Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở Chương 03: Ôm Ấp và Chăm Sóc Thân Thể Chương 04: Câu Hỏi Và Trả Lời Chương 05: Quán

Chi tiết hơn

Kinh Niệm Phật Ba La Mật - 4

Kinh Niệm Phật Ba La Mật - 4 PHẨM THỨ TƯ XƯNG TÁN DANH HIỆU Bấy giờ, Quốc mẫu Vi-Đề-Hy hoàng thái hậu từ trong pháp hội bước ra, cung kính đảnh lễ Thế-Tôn, rồi chấp tay hướng về ngài Phổ-Hiền Đại Bồ-Tát, mà thưa rằng: - Kính bạch

Chi tiết hơn

Microsoft Word - I To03_Copy.doc

Microsoft Word - I To03_Copy.doc CON NGƯỜI HẠNH PHÚC, ĐỨC HỶ XẢ XUÂN MẬU NGỌ 1978 Con người hạnh phúc, có thân khỏe tâm an. Muốn được thân tâm đều khỏe thì chúng ta phải làm sao? Sở dĩ chúng ta hay áo não sầu bi là tại cái gì? Tại trong

Chi tiết hơn

Thế nay cạn, sự đã rồi! Mở mang dời đổi Lập Đời Thượng Nguơn. Chuyển luân thiên địa tuần huờn, Hội Này thấy lửa tàm lam cháy mày. Ít ai tỏ biết đặng h

Thế nay cạn, sự đã rồi! Mở mang dời đổi Lập Đời Thượng Nguơn. Chuyển luân thiên địa tuần huờn, Hội Này thấy lửa tàm lam cháy mày. Ít ai tỏ biết đặng h Thế nay cạn, sự đã rồi! Mở mang dời đổi Lập Đời Thượng Nguơn. Chuyển luân thiên địa tuần huờn, Hội Này thấy lửa tàm lam cháy mày. Ít ai tỏ biết đặng hay, Ví như cầm chén rủi tay bể rồi!* Thầy xưa lời dặn

Chi tiết hơn

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nữ thí chủ, Khuynh Thành vốn là một vũ khí chất chứa

Chi tiết hơn

Đời Lưu Tống, ngài Cầu Na Bạt Ma dịch Phạn Hán Đời Minh, ngài Trí Húc chú thích Thích Pháp Chánh dịch Hán Việt Kinh Năm Giới Tướng của Ưu Bà Tắc Chú t

Đời Lưu Tống, ngài Cầu Na Bạt Ma dịch Phạn Hán Đời Minh, ngài Trí Húc chú thích Thích Pháp Chánh dịch Hán Việt Kinh Năm Giới Tướng của Ưu Bà Tắc Chú t Đời Lưu Tống, ngài Cầu Na Bạt Ma dịch Phạn Hán Đời Minh, ngài Trí Húc chú thích Thích Pháp Chánh dịch Hán Việt Kinh Năm Giới Tướng của Ưu Bà Tắc Chú thích sơ lược những điểm thiết yếu Tường Quang Tùng

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 1 TÂM ĐIỂM CỦA THIỀN ĐỊNH Tương truyền rằng ngay sau khi rời gốc bồ đề, ra đi lúc mới vừa thành Phật, Ðức thế tôn đã gặp trên đường một du sĩ ngoại giáo. Bị cuốn hút bởi phong thái siêu phàm cùng

Chi tiết hơn

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI NĂM II

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI NĂM II ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI NĂM III. KÝ 1. BI KÝ TRÌNH BÀY SỰ THẦN DỊ CỦA SUỐI BÁT CÔNG ĐỨC THUỘC TAM THÁNH THIỀN VIỆN

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ptdn1257.docx

Microsoft Word - ptdn1257.docx Số 1257 11 tháng 8 năm 2019 ` Tiến Hóa Tiến hóa thâm sâu tự bạc bàn Khai thông trí tuệ sống vẫn an Giải mê phá chấp khỏi bàng hoàng Học hỏi phân minh giữ pháp tràng Lương Sĩ Hằng Mục Bé Tám 1993 Thưa các

Chi tiết hơn

-DẠI -D AO. TAM K Y ` PH Oˆ -D ˆỌ -D AO. HOC. CHI NAM TAM TONG ˆ MIEU ˆ Phˆ o Bien ˆ Noi ˆ. Bˆọ In Lai. Theo An ˆ Ban 2007 MINH L Ý -DẠO

-DẠI -D AO. TAM K Y ` PH Oˆ -D ˆỌ -D AO. HOC. CHI NAM TAM TONG ˆ MIEU ˆ Phˆ o Bien ˆ Noi ˆ. Bˆọ In Lai. Theo An ˆ Ban 2007 MINH L Ý -DẠO DẠI D AO. TAM K Y ` PH O D Ọ D AO. HOC. CHI NAM TAM TONG MIEU Ph o Bien Noi. Bọ In Lai. Theo An Ban 2007 MINH L Ý DẠO D anh may lại: H `ong Lan Tr`ınh bày: H `ong Lan & Tan Hung X ep chũ: H&L TypeSetter

Chi tiết hơn

Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác

Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kim Cang thừa tam muội da giới đệ tử Hoàng Niệm Tổ KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC (TẬP 4) Dịch Việt ngữ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa 1 Dịch theo bản in lần

Chi tiết hơn

Trong bầu không khí khói hương thiêng liêng, các Ông Lớn Mỹ kính cẩn sám hối về chiến lược phân chia đất nước Việt Nam thành hai miền Nam Bắc trong ch

Trong bầu không khí khói hương thiêng liêng, các Ông Lớn Mỹ kính cẩn sám hối về chiến lược phân chia đất nước Việt Nam thành hai miền Nam Bắc trong ch Trong bầu không khí khói hương thiêng liêng, các Ông Lớn Mỹ kính cẩn sám hối về chiến lược phân chia đất nước Việt Nam thành hai miền Nam Bắc trong chiến tranh Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 {U phân}.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - V doc

Microsoft Word - V doc TRẦN THÁI TÔNG KHÓA HƯ LỤC Giảng Giải THÍCH THANH TỪ THƯỜNG CHIẾU Ấn hành - P.L : 2540-1996 1 LỜI ĐẦU SÁCH Quyển này ra đời do lòng nhiệt tình, tâm tha thiết mong muốn có một Pho Sách Phật Giáo Việt Nam

Chi tiết hơn

Liên Trì Ðại Sư - Liên Tông Bát Tổ

Liên Trì Ðại Sư - Liên Tông Bát Tổ Liên Trì Ðại Sư - Liên Tông Bát Tổ Châu Hoằng đại sư, tự Phật Huệ, hiệu Liên Trì, người đời Minh, con nhà họ Trầm, ở xứ Nhân Hòa tại Hàng Châu. Năm mười bảy tuổi ngài đã được bổ làm Giáo thọ, nổi tiếng

Chi tiết hơn

LỜI TỰA Sau khi cuốn sách Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ đầu tiên của tôi được phát hành, không ngờ chỉ trong vòng nửa năm đã có tới hơn một t

LỜI TỰA Sau khi cuốn sách Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ đầu tiên của tôi được phát hành, không ngờ chỉ trong vòng nửa năm đã có tới hơn một t LỜI TỰA Sau khi cuốn sách Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ đầu tiên của tôi được phát hành, không ngờ chỉ trong vòng nửa năm đã có tới hơn một triệu lượt truy cập trên mạng, rất nhiều độc giả để

Chi tiết hơn

Kinh Hồng Danh Lễ Sám (tập 2) Tác giả : Thích Huyền Vi Phật Lịch 2539 ĐỨC PHẬT NÓI

Kinh Hồng Danh Lễ Sám (tập 2) Tác giả : Thích Huyền Vi Phật Lịch 2539 ĐỨC PHẬT NÓI Kinh Hồng Danh Lễ Sám (tập 2) Tác giả : Thích Huyền Vi Phật Lịch 2539 ĐỨC PHẬT NÓI KINH HỒNG DANH LỄ SÁM Dịch từ Tục Tạng Kinh (Ấn Độ Soạn Thuật) THÍCH HUYỀN VI TRỌN BỘ BA TẬP (TẬP THỨ HAI) ĐỨC PHẬT NÓI

Chi tiết hơn

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư T

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư T A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà TẬP MỘT Chư vị đồng tu. Hôm nay chúng

Chi tiết hơn

Cổ học tinh hoa

Cổ học tinh hoa Tiểu tự... 2 1. Không quên được cái cũ... 5 2. Lúc đi trắng, lúc về đen... 7 3. Lợi Mê Lòng Người... 8 4. Lấy Của Ban Ngày... 9 5. Khổ Thân Làm Việc Nghĩa... 10 6. Cách Cư Xử Ở Đời... 11 7. Tu Thân...

Chi tiết hơn

Microsoft Word - KinhVoLuongTho-Viet

Microsoft Word - KinhVoLuongTho-Viet Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Công tác Dịch thuật: Tháng 6 năm 2000 đến tháng 12 năm 2000 Hiệu đính: Tháng 1 năm 2001 đến tháng 12 năm 2001 In lần thứ nhất 650 bản tại

Chi tiết hơn

Microsoft Word - doc-unicode.doc

Microsoft Word - doc-unicode.doc TU THIỀN Giảng tại Hội Liên Hiệp Khoa Học Kỹ Thuật - Hà Nội - 1996 Hôm nay chúng tôi nói về đề tài Tu Thiền. Bởi vì hiện thời nhiều người đang khao khát tu thiền mà chưa biết thiền nào là thiền chánh,

Chi tiết hơn

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI Tác Giả: Tăng Triệu Ðại Sư - Lược Giải: Hám Sơn Ðại Sư Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực --o0o-- LỜI DỊCH GIẢ Triệu Luận là một tuyệt tác của ngài Tăng Triệu, từ xưa rất nổi tiếng tại

Chi tiết hơn

Hướng Đi Thiền Sư Lương Sĩ Hằng

Hướng Đi Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Washington D.C., ngày 27 tháng 4 năm 1982 Thưa các bạn, Hướng đi đã có sẵn rồi Sửa tâm, sửa tánh sang tồi như nhau. Học rồi tiến tới mau mau Hào quang khai triển nhiệm màu khai minh.

Chi tiết hơn

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH 孔 ĐỨC KHỔNG TỬ GIÁO CHỦ NHO GIÁO Tùng Thiên TỪ BẠCH HẠC 子 tài li ệ u sư u tầ m 2015 hai không một năm

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH 孔 ĐỨC KHỔNG TỬ GIÁO CHỦ NHO GIÁO Tùng Thiên TỪ BẠCH HẠC 子 tài li ệ u sư u tầ m 2015 hai không một năm ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH 孔 ĐỨC KHỔNG TỬ GIÁO CHỦ NHO GIÁO Tùng Thiên TỪ BẠCH HẠC 子 tài li ệ u sư u tầ m 2015 hai không một năm Ebook được làm theo Ấn-Bản phổ biến trên Website của daocaodai.info.

Chi tiết hơn

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư T

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư T A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà TẬP BA Xin mở cuốn Hạ của bộ Kinh,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - hong vu cam thu.doc

Microsoft Word - hong vu cam thu.doc HỒNG VŨ CẤM THƯ Dạy về thuật Phong thủy có phụ họa đồ Lập minh để truyền thụ cho học trò gồm có bốn mục: 1. Truyền thụ luận 2. Định minh thệ 3. Nghi thức lập minh 4. Tựa truyền phái Truyền phái tiết lậu

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 15 Chương 71 Xe Két một tiếng thắng gấp lại. Lam Nhi, em nói cái gì? Anh khó có thể tin nhìn cô, anh chưa từng nghĩ tới sẽ buông tha cô, mà chính cô cũng đã đồng ý với Đóa Nhi là người một nhà sẽ

Chi tiết hơn

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn, Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn, ít nhất là cả hai đều làm ra vẻ người lớn. Nhưng lúc này nhìn hai nhóc quả giống hai đứa

Chi tiết hơn

SỐNG HẠNH PHÚC - CHẾT BÌNH AN The Joy of Living - Dying in Peace Ðạt Lai Lạt Ma thứ 14 Dịch: Chân Huyền ---o0o--- Nguồn Chuyể

SỐNG HẠNH PHÚC - CHẾT BÌNH AN The Joy of Living - Dying in Peace Ðạt Lai Lạt Ma thứ 14 Dịch: Chân Huyền ---o0o--- Nguồn   Chuyể SỐNG HẠNH PHÚC - CHẾT BÌNH AN The Joy of Living - Dying in Peace Ðạt Lai Lạt Ma thứ 14 Dịch: Chân Huyền Nguồn http://thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 26-7-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com

Chi tiết hơn