Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n"

Bản ghi

1 QuyÕt Þnh Cña Bé tr ëng Bé N«ng nghiöp vμ ph t trión n«ng th«n Sè 92/2001/Q -BNN, ngµy 11 th ng 9 n m 2001 VÒ viöc ban hµnh tiªu chuèn ngµnh: ThiÕt bþ quan tr¾c côm Çu mèi c«ng tr nh thuû lîi - C c quy Þnh chñ yõu vò thiõt kõ bè trý. Bé TR ëng Bé N NG NGHIÖP Vμ PH T TRIÓN N NG TH N - C n cø NghÞ Þnh sè 73/CP ngµy 01/11/1995 cña ChÝnh phñ quy Þnh chøc n ng, nhiöm vô, quyòn h¹n vµ tæ chøc bé m y cña Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión N«ng th«n ; - C n cø vµo ph p lönh chêt l îng hµng ho ngµy 24 th ng 12 n m 1999; - C n cø vµo Quy chõ lëp, xðt duyöt vµ ban hµnh tiªu chuèn ngµnh ban hµnh kìm theo quyõt Þnh sè 135/1999/Q -BNN-KHCN ngµy 01 th ng 10 n m 1999; - Theo Ò nghþ cña «ng Vô tr ëng Vô khoa häc c«ng nghö vµ chêt l îng s n phèm, QuyÕt Þnh iòu 1. Nay ban hµnh kìm theo quyõt Þnh nµy tiªu chuèn ngµnh " 14TCN ThiÕt bþ quan tr¾c côm Çu mèi c«ng tr nh thuû lîi - C c quy Þnh chñ yõu vò thiõt kõ bè trý ". iòu 2. Tiªu chuèn nµy cã hiöu lùc sau 15 ngµy, kó tõ ngµy ký ban hµnh. iòu 3. C c «ng Ch nh v n phßng Bé, Vô tr ëng Vô khoa häc c«ng nghö vµ ChÊt l îng s n phèm, Thñ tr ëng c c n vþ liªn quan chþu tr ch nhiöm thi hµnh quyõt Þnh nµy. KT. Bé tr ëng Bé N«ng nghiöp vμ ph t trión n«ng th«n Thø tr ëng Ph¹m Hång Giang : ký 1

2 bé n«ng nghiöp vµ ph t trión n«ng th«n céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc tiªu chuèn ngμnh 14tcn thiõt bþ quan tr¾c côm Çu mèi c«ng tr nh thuû lîi - c c quy Þnh chñ yõu vò thiõt kõ bè trý (Ban hµnh theo quyõt Þnh sè: 92/2001/Q -BNN ngµy 11 th ng 9 n m 2001 cña Bé tr ëng Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n) 1. C c quy Þnh chung Tiªu chuèn nµy p dông Ó thiõt kõ bè trý c c thiõt bþ quan tr¾c côm Çu mèi c«ng tr nh thuû lîi thuéc têt c c c cêp, ë mäi giai o¹n thiõt kõ. ThiÕt bþ quan tr¾c bao gåm thiõt bþ o vµ thiõt bþ thu. Tiªu chuèn nµy chø quy Þnh néi dung thiõt kõ bè trý thiõt bþ o Néi dung quan tr¾c c«ng tr nh thuû lîi quy Þnh trong tiªu chuèn nµy gåm: 1. Quan tr¾c chuyón vþ; 2. Quan tr¾c thêm; 3. Quan tr¾c p lùc kï rçng; 4. Quan tr¾c nhiöt é; 5. Quan tr¾c tr¹ng th i øng suêt; 6. Quan tr¾c p lùc Êt, lªn c«ng tr nh; 7. Quan tr¾c p lùc n íc, p lùc m¹ch éng cña dßng ch y; 8. Quan tr¾c øng lùc cèt thðp cña kõt cêu bª t«ng cèt thðp. C c quan tr¾c kh c sï îc quy Þnh cô thó trong c c tiªu chuèn t ng øng Thµnh phçn vµ khèi l îng c«ng t c quan tr¾c îc Ên Þnh theo cêp, lo¹i vµ kióu c«ng tr nh ViÖc bè trý thiõt bþ quan tr¾c phôc vô cho c«ng t c nghiªn cøu Ó lµm râ thªm hoæc chýnh x c ho c c vên Ò lý thuyõt týnh to n th cçn cã chõ é quan tr¾c Æc biöt Quan tr¾c c«ng tr nh thuû lîi ph i îc tiõn hµnh ngay tõ khi më mãng x y dùng, suèt c qu tr nh thi c«ng vµ khai th c vën hµnh c«ng tr nh. C«ng t c tæ chøc quan tr¾c ë giai o¹n x y dùng do ban qu n lý dù n chñ tr tæ chøc thùc hiön. Thêi kú vën hµnh khai th c do bé phën qu n lý khai th c c«ng tr nh thùc hiön. C c kõt qu quan tr¾c sï îc ph n tých, týnh to n, tæng hîp Ó sö dông vµ göi cho c c c quan qu n lý, thiõt kõ c«ng tr nh vµ nghiªn cøu khoa häc khi cã yªu cçu Trong å n bè trý thiõt bþ o cçn ph i cã quy tr nh l¾p Æt, quy tr nh quan tr¾c cïng c c bióu méu thèng nhêt Ó tiön ghi chðp sè liöu quan tr¾c. 2

3 1.7. Trong c c giai o¹n thiõt kõ, c«ng t c quan tr¾c c«ng tr nh cçn ph i lµm râ c c néi dung c b n sau: Giai o¹n b o c o nghiªn cøu tiòn kh thi: 1. Sù cçn thiõt ph i bè trý thiõt bþ quan tr¾c; 2. X c Þnh s bé thµnh phçn khèi l îng thiõt bþ o, thiõt bþ thu; 3. Vèn Çu t Giai o¹n b o c o nghiªn cøu kh thi: 1. Sù cçn thiõt ph i bè trý thiõt bþ quan tr¾c c«ng tr nh; 2. Thµnh phçn khèi l îng thiõt bþ o, thiõt bþ thu (danh môc thiõt bþ o, thiõt bþ thu, lo¹i thiõt bþ nµo ph i Æt mua cña n íc ngoµi); 3. Vèn Çu t ; 4. KiÕn nghþ (nõu cçn) chõ é quan tr¾c Æc biöt vµ ph i cã b n Ò c ng quan tr¾c Æc biöt; 5. Quan tr¾c Æc biöt bao gåm c c néi dung chñ yõu sau: - Sù cçn thiõt ph i tiõn hµnh quan tr¾c Æc biöt; - Néi dung cçn quan tr¾c Æc biöt; - Danh môc thiõt bþ o, thiõt bþ thu Ó quan tr¾c Æc biöt; - Vèn Çu t phôc vô quan tr¾c Æc biöt; - Thêi gian b¾t Çu, kõt thóc quan tr¾c Æc biöt Giai o¹n thiõt kõ kü thuët bao gåm c c néi dung: 1. Bè trý c c tuyõn quan tr¾c trªn mæt b»ng vµ c c mæt c¾t c«ng tr nh; 2. Bè trý thiõt bþ o trong mçi tuyõn, mçi mæt c¾t; 3. S å bè trý hö thèng d y dén tõ thiõt bþ o Õn thiõt bþ thu; 4. B n liöt kª danh môc c c thiõt bþ o, thiõt bþ thu; 5. Tæng dù to n Giai o¹n B n vï thi c«ng gåm nh ng néi dung sau: 1. ThiÕt kõ l¾p Æt cho mçi lo¹i thiõt bþ o; 2. ThiÕt kõ chi tiõt tõng tuyõn dén tõ mèc thiõt bþ o Õn thiõt bþ thu; 3. ThiÕt kõ chi tiõt, kõt cêu cña c c thiõt bþ o (nõu ch a cã thiõt kõ méu); 4. ThiÕt kõ l¾p Æt thiõt bþ o, thu, lëp b n danh môc vò sè l îng, lo¹i, vþ trý Æt thiõt bþ o, thiõt bþ thu, trong tõng mæt c¾t vµ toµn bé c«ng tr nh; 5. Dù to n h¹ng môc Giai o¹n ThiÕt kõ kü thuët thi c«ng ( èi víi c«ng tr nh thiõt kõ mét b íc): Thùc hiön theo quy Þnh ë iòu vµ Bè trý thiõt bþ o phôc vô cho quan tr¾c Æc biöt còng nh quan tr¾c t¹m thêi trong thêi gian thi c«ng nªn bè trý tëp trung vµo mét khèi, mét n nguyªn ¹i diön quan träng nhêt mµ dùa vµo ã chóng ta cã thó nh gi îc sù lµm viöc cña toµn bé c«ng tr nh Trong è n thiõt kõ cçn ph i sö dông c c thuët ng vµ c c ký hiöu quy íc nh sau: 1. n nguyªn o: lµ mét o¹n c«ng tr nh mµ trªn ã ta bè trý c c thiõt bþ o; 2. TiÕt diön o: mæt c¾t ngang hay øng Ó thó hiön vþ trý, lo¹i thiõt bþ o; 3. TuyÕn o: êng th¼ng theo ph ng ngang hay däc tim c«ng tr nh; 4. ióm o: vþ trý Æt tõng thiõt bþ o. 3

4 2. c c quy Þnh chñ yõu vò thiõt kõ bè trý thiõt bþ quan tr¾c Quan tr¾c chuyón vþ Néi dung quan tr¾c chuyón vþ gåm: 1. Quan tr¾c lón mæt, lón cña tõng líp Êt trong th n vµ nòn (lón s u); 2. Quan tr¾c chuyón vþ ngang, nghiªng, löch; 3. Quan tr¾c é më réng hay thu hñp cña khíp nèi, khe hë Bè trý c c thiõt bþ o Ó quan tr¾c chuyón vþ îc quy Þnh nh sau: - èi víi c«ng tr nh Êt, quy Þnh theo iòu èi víi c«ng tr nh bª t«ng trªn nòn, quy Þnh theo iòu 3.2.2; èi víi c«ng tr nh bª t«ng cèt thðp trªn nòn Êt, quy Þnh theo iòu vµ Quan tr¾c thêm Néi dung quan tr¾c thêm gåm: 1. Quan tr¾c é cao mùc n íc hå chøa, tr íc sau mæt c¾t bè trý thiõt bþ o; tr íc sau c«ng tr nh x, cèng lêy n íc v.v...; 2. Quan tr¾c êng b o hoµ; 3. Quan tr¾c p lùc n íc thêm lªn c«ng tr nh; 4. Quan tr¾c l u l îng thêm Bè trý thiõt bþ o Ó quan tr¾c thêm îc quy Þnh nh sau: èi víi c«ng tr nh Êt, quy Þnh theo iòu 3.1.4; èi víi c«ng tr nh bª t«ng trªn nòn, quy Þnh theo iòu 3.2.3; èi víi c«ng tr nh bª t«ng cèt thðp trªn nòn Êt, quy Þnh theo iòu Õn Quan tr¾c nhiöt é Ó quan tr¾c nhiöt é trong c«ng tr nh bª t«ng, cçn Æt c c nhiöt kõ o tõ xa, trong ã nhiöt kõ iön trë îc p dông nhiòu nhêt. NhiÖt kõ îc bè trý trong c«ng tr nh ngay khi thi c«ng. HÖ thèng d y dén îc nèi tõ nhiöt kõ Õn ióm thu tëp trung Sè l îng nhiöt kõ bè trý trong c«ng tr nh phô thuéc vµo kých th íc, h nh d¹ng c«ng tr nh vµ nhiöm vô Ò ra cho c«ng t c quan tr¾c. ViÖc bè trý nhiöt kõ cçn ph i th«ng qua týnh to n. Nguyªn t¾c c b n lµ ph i ñ ióm Ó vï îc bióu å ång nhiöt é, Ó so s nh víi lý thuyõt týnh to n. Nªn bè trý nhiöt kõ ë hai biªn vµ h¹ l u víi sè l îng dµy h n, cµng vµo t m c«ng tr nh cµng Ýt i. NÕu bª t«ng cã dïng chêt phô gia th cçn bè trý nhiöt kõ ë t m Ó kióm tra nh h ëng cña nã Õn chõ é nhiöt cña bª t«ng C«ng tr nh bª t«ng trªn nòn cã cét n íc lín (c«ng tr nh cêp II trë lªn) ph i bè trý thiõt bþ o nhiöt cña nòn vµ mæt tiõp xóc cña c«ng tr nh víi nòn. ChiÒu s u nòn cçn quan tr¾c quy Þnh tèi a b»ng 0,5 H (H lµ chiòu cao Ëp) ë nh ng cêu kiön máng cña c«ng tr nh (chiòu dµy nhá h n 5m), nhiöt é gi m t ng èi nhanh, trong tr êng hîp nµy kh«ng cçn ph i bè trý nhiöt kõ, trõ tr êng hîp cã yªu cçu nghiªn cøu Quan tr¾c nhiöt é cña n íc thêm Ó x c Þnh h íng i vµ tèc é cña dßng thêm. Bè trý nhiöt kõ Ó o nhiöt é cña dßng thêm vò nguyªn t¾c còng gièng nh 4

5 nhiöt kõ o nhiöt é cña bª t«ng. Ó n gi n, nªn bè trý trïng víi tuyõn quan tr¾c êng b o hoµ Quan tr¾c øng suêt trong c«ng tr nh vµ nòn cña nã Ó quan tr¾c øng suêt trong c«ng tr nh Êt còng nh c«ng tr nh bª t«ng, cã thó p dông mét trong hai ph ng ph p: Quan tr¾c trùc tiõp trþ sè øng suêt hoæc quan tr¾c trþ sè biõn d¹ng sau ã týnh to n b»ng lý thuyõt µn håi hoæc dîo. Khi thiõt kõ bè trý thiõt bþ o tõ xa cçn chó ý kõt hîp víi thiõt kõ vµ bè trý hö thèng nhiöt kõ sï tiõt kiöm d y dén ra ióm quan tr¾c Sè l îng bè trý c c thiõt bþ quan tr¾c øng suêt trong c«ng tr nh phô thuéc vµo quy m«, h nh d¹ng c«ng tr nh vµ týnh phøc t¹p cña nòn. Ó quan tr¾c øng suêt t¹i mét ióm theo bµi to n mét chiòu, hai chiòu, cña m«i tr êng ¼ng h íng vµ liªn tôc th trong mét ióm ( o) chóng ta chø cçn bè trý 1, 2 thiõt bþ o lµ ñ (Xem h nh 2-1) Trong tr êng hîp tæng qu t Ó nghiªn cøu tr¹ng th i øng suêt cña bµi to n kh«ng gian, ph i bè trý mét côm gåm 9 thiõt bþ o (Xem h nh 2-2). Khi nghiªn cøu bµi to n biõn d¹ng ph¼ng th bè trý 4 thiõt bþ o. Tr êng hîp bµi to n øng suêt ph¼ng bè trý 5 thiõt bþ o (h nh 2-3). Trong tr êng hîp øng suêt hai h íng vu«ng gãc víi nhau th chø cçn bè trý hai thiõt bþ o cho mét ióm quan tr¾c. MÆt c¹nh MÆt øng MÆt c¹nh MÆt b»ng MÆt b»ng H nh 2-1: S å bè trý côm 2 thiõt bþ o. H nh 2-2: S å bè trý côm 9 thiõt bþ o. 5

6 MÆt c¹nh MÆt øng H nh 2-3: S å bè trý côm 5 thiõt bþ o. MÆt b»ng èi víi kõt cêu bª t«ng, Ó quan tr¾c øng suêt ph i bè trý t¹i nh ng vþ trý c«ng tr nh îc týnh to n theo lý thuyõt hoæc b»ng thý nghiöm trªn m«h nh nh»m so s nh gi a trþ sè thùc tõ víi trþ sè týnh to n. Ó nghiªn cøu øng suêt côc bé t¹i nh ng n i nh mðp lç cèng, c c gãc cöa vµo cña cèng th ph i Æt c c thiõt bþ o t¹i ã Ýt nhêt tõ 2-3 ióm quan tr¾c Ó nghiªn cøu øng suêt cña nòn, thiõt bþ o ph i Æt trong c c hè khoan îc khoan tr íc vµo nòn. Trong nòn, c c thiõt bþ o ph i Æt th¼ng øng. Ó lo¹i trõ øng suêt b n th n cña nòn ra khái c c chø sè quan tr¾c, ph i bè trý thiõt bþ o trong c c èng h nh trô kh«ng chþu øng suêt tr íc. Do viöc x c Þnh øng suêt trong nòn rêt khã kh n vµ phøc t¹p, nªn chø bè trý c c thiõt bþ o t¹i nh ng ióm mµ ë ã xuêt hiön øng suêt lín nhêt (Xem h nh 2-4). Bª t«ng TÊm thðp H nh 2-4: S å bè trý thiõt bþ o øng suêt trong nòn. 6

7 Néi dung thiõt kõ bè trý chi tiõt c c thiõt bþ o øng suêt trong c«ng tr nh bª t«ng trªn nòn îc quy Þnh ë iòu vµ èi víi c«ng tr nh Êt Quan tr¾c øng lùc trong cèt thðp Ó o øng lùc trong c c cèt thðp chþu lùc cña kõt cêu bª t«ng cèt thðp, sö dông lùc kõ (Load cell) hµn trùc tiõp vµo cèt thðp chþu lùc (kh«ng îc hµn vµo o¹n cèt thðp cong). VÞ trý Æt lùc kõ, c n cø vµo bióu å m«men týnh to n Kh«ng nªn bè trý lùc kõ n chiõc, mµ bè trý thµnh côm 2-3 chiõc trë lªn. Cã thó bè trý trªn tõng cèt thðp c ch mét hoæc hai thanh. èi víi cèt thðp cã êng kýnh nhá h n 20cm th kh«ng îc hµn lùc kõ vµo cèt thðp Quan tr¾c p lùc n íc, p lùc m¹ch éng cña dßng ch y ThiÕt bþ o m¹ch éng cña dßng ch y th êng dïng lµ c m biõn kióu tù c m. C c thiõt bþ nµy cã thó îc l¾p Æt ngay khi b¾t Çu æ bª t«ng hoæc khi hoµn thµnh æ bª t«ng vµ ph i cã bé phën Æt s½n trong khèi bª t«ng Ó m b o liªn kõt ch¾c ch¾n gi a thiõt bþ o víi mæt bª t«ng. Tr êng hîp ph i Æt thiõt bþ o trong thêi gian thi c«ng bª t«ng, cçn thiõt kõ vá bäc b»ng kim lo¹i Ó b o vö thiõt bþ khái chþu va Ëp trong qu tr nh x y dùng. Tr íc khi a thiõt bþ o vµo vën hµnh ph i th o bá c c vá bäc. ThiÕt bþ o ph i l¾p Æt hoµn chønh tr íc khi c«ng tr nh ngëp n íc hoæc tr íc khi x lò, v vëy trong thêi gian l¾p Æt thiõt bþ cçn ph i m b o bª t«ng chìn cã ñ c êng é C c thiõt bþ o p lùc n íc, p lùc m¹ch éng cã thó Æt trªn mæt ph¼ng n»m ngang hoæc th¼ng øng cña c«ng tr nh. S å bè trý, vþ trý Æt thiõt bþ o ph i c n cø vµo kõt qu týnh to n hoæc thý nghiöm m«h nh ThiÕt bþ o rung éng Ó x c Þnh biªn é dao éng cña c«ng tr nh sï cã tiªu chuèn riªng, chø nªn tiõn hµnh o rung éng ë nh ng ióm tù do (c«ng son). iòu vµ quy Þnh chi tiõt viöc bè trý c c thiõt bþ o m¹ch éng cña c«ng tr nh bª t«ng trªn nòn vµ trªn nòn mòm yõu L¾p Æt d y dén tõ c c thiõt bþ o Õn ióm quan tr¾c ( ióm thu) PhÇn lín c c thiõt bþ o dïng Ó quan tr¾c thùc tõ c«ng tr nh thuû lîi lµ c c thiõt bþ o tõ xa, nªn khi lëp è n bè trý c c thiõt bþ o cçn ph i thiõt kõ hö thèng d y dén. Néi dung thiõt kõ bao gåm tuyõn cña d y dén tõ c c ióm Æt thiõt bþ o Õn ióm quan tr¾c, biön ph p l¾p Æt hö thèng d y dén, biön ph p b o vö d y khái va Ëp còng nh tr nh tù æ bª t«ng Ó tr nh h háng, c c hö thèng d y dén ph i îc bäc cèn thën vµ Æt vµo r nh (m ng), sau ã ph i îc lêp Çy nhùa êng hoæc bª t«ng C c m ng, r nh Æt d y dén ph i b o m kh«r o, tr nh n íc thêm däc theo m ng; m ng bè trý phýa th îng l u (mæt chþu p) ph i Æt c ch mæt tho ng Ýt nhêt 2m nh»m tr nh n íc thêm vµo m ng C c ióm quan tr¾c (t¹m thêi vµ cè Þnh) nªn Æt t¹i c c hµnh lang hoæc c c ng n chuyªn dïng vµ ph i bè trý ë cao tr nh thêp h n cao tr nh cña thiõt bþ o, nh ng ph i cao h n mùc n íc h¹ l u Ó l¾p Æt c c thiõt bþ o vµo c«ng tr nh còng nh hö thèng d y dén, c quan thiõt kõ ph i lëp å n thiõt kõ bè trý vµ quy tr nh l¾p Æt. 7

8 3. Bè trý thiõt bþ quan tr¾c côm Çu mèi chñ yõu c«ng tr nh thuû lîi Bè trý c c thiõt bþ quan tr¾c Ëp Êt vµ Ëp Êt hçn hîp Thµnh phçn, khèi l îng c«ng t c quan tr¾c: îc quy Þnh nh sau: S.T.T Néi dung quan tr¾c CÊp c«ng tr nh I II III IV V 1 Quan tr¾c chuyón vþ Quan tr¾c thêm Quan s t p lùc kï rçng Quan tr¾c nhiöt é 5 Quan tr¾c øng suêt Quan tr¾c p lùc Êt lªn + + kõt cêu bª t«ng n»m trong Ëp 7 Quan tr¾c biõn d¹ng cña c c bé phën bª t«ng cèt thðp n»m trong Ëp + + Ëp cêp IV vµ V nõu kh«ng cã yªu cçu nghiªn cøu Æc biöt th chø cçn bè trý c c thiõt bþ o Ó quan tr¾c lón, êng b o hoµ vµ l u l îng thêm ThiÕt bþ o Ó quan tr¾c lón Ó quan tr¾c lón mæt (lón cña Ønh, c vµ trªn m i Ëp) ta cã thó sö dông c c thiõt bþ o giíi thiöu ë Phô lôc A; èi víi c«ng tr nh nhë tõ cêp IV trë xuèng nªn u tiªn p dông ph ng ph p tr¾c ¹c dïng hö thèng mèc mæt. Ó quan tr¾c c c líp Êt kh c nhau trong th n vµ nòn cña Ëp cao (cêp II trë lªn) nªn sö dông c c thiõt bþ o tù éng nh : Qu l¾c thuën o, thiõt bþ o kióu tõ týnh (Magnetic Extensometer), thiõt bþ o lón s u b»ng khý nðn (Pneumatic settlement cell) v.v... (Xem Phô lôc A). èi víi nh ng Ëp thêp (cêp IV trë xuèng) nªn sö dông c c mèc s u n gi n. HÖ thèng mèc mæt vµ mèc s u ph i bè trý trong cïng mét tuyõn o. Sè l îng mèc trong mét tuyõn phô thuéc vµo týnh chêt phøc t¹p cña Þa chêt nòn, sè líp Êt trong th n, nhiöm vô nghiªn cøu, quy m«ëp v.v... 8

9 1 2 3 l 1 =98 H nh 3.1: S å bè trý mèc quan tr¾c lón. 1- Mèc quan tr¾c lón mæt kõt hîp mèc cao é; 2- Mèc ng¾m; 3- Mèc quan tr¾c lón s u TuyÕn quan tr¾c lón mæt cña Ëp Êt hçn hîp îc quy Þnh nh sau: - PhÇn b i (thòm s«ng) c ch nhau m; - PhÇn lßng s«ng c ch nhau m. Trong nh ng tr êng hîp sau y, tuyõn o lón mæt ph i bè trý bæ sung: - NÕu cã chiòu cao Ëp biõn æi ét ngét; - Þa chêt nòn phøc t¹p; - TuyÕn Ëp cong mµ cã gãc ngoæt v ît qu 15 o. H nh 3.2: S å bè trý c c tuyõn quan tr¾c èi víi Ëp. 1.Mèc quan tr¾c lón s u; 2: Mèc quan tr¾c lón mæt; 3. Mèc ng¾m quan tr¾c chuyón vþ ngang; 4. Mèc cè Þnh. 9

10 Sè l îng mèc mæt trong mçi tuyõn o quy Þnh: ë trªn Ønh Ëp ngoµi ph¹m vi êng giao th«ng, cçn bè trý tõ 1-2 mèc; NÕu bò réng Ønh Ëp B < 8m th chø cçn bè trý 1 mèc, B > 8m bè trý 2 mèc. Trªn m i h¹ l u Ëp nªn bè trý c c mèc mæt trªn c c c Ëp, chø khi kh«ng cã c míi bè trý trùc tiõp lªn m i Ëp. VÞ trý c c mèc lêy tuú theo chiòu cao Ëp, cø chªnh nhau theo chiòu cao 8-10 m th bè trý 1 ióm o. Trªn m i th îng l u Ëp, hö thèng mèc mæt chø Æt èi víi Ëp cêp I, II cã chõ é lµm viöc Æc biöt nh mùc n íc giao éng lín th bè trý mét mèc ë trªn mùc n íc d ng b nh th êng vµ mét mèc Æt cao h n mùc n íc chõt tõ 1-2m TuyÕn quan tr¾c lón s u îc quy Þnh nh ë iòu , nªn bè trý trïng víi tuyõn quan tr¾c lón mæt. C c mèc o lón s u Æt trªn cïng mét cao é trong mæt c¾t ngang cña Ëp gäi lµ tuyõn o ngang. èi víi tuyõn o ngang: cø chªnh nhau theo chiòu cao tõ 8-10m th bè trý mét tuyõn víi Ëp ång chêt; èi víi Ëp kh«ng ång chêt th cø mçi lo¹i Êt bè trý mét tuyõn o s u. Sè l îng mèc s u trong mçi tuyõn bè trý tõ 2-5 mèc. H nh 3.3: S å bè trý tuyõn quan tr¾c däc cña Ëp. 1. Mèc cao é; 2. C c èng o p quan tr¾c êng b o hoµ (cét n íc thêm); 3. ThiÕt bþ quan tr¾c p lùc kï rçng Bè trý thiõt bþ quan tr¾c chuyón vþ ngang ViÖc bè trý quan tr¾c chuyón vþ ngang èi víi Ëp Êt quy Þnh nh sau: - Ëp n»m trªn phçn lßng s«ng cø c ch nhau m bè trý 1 tuyõn quan tr¾c; - Ëp n»m trªn phçn thòm s«ng cø c ch nhau m bè trý 1 tuyõn quan tr¾c. 10

11 Sè l îng tuyõn quan tr¾c chuyón vþ ngang tuú thuéc vµo chiòu dµi Ëp, nh ng kh«ng îc Ýt h n 3 (mét tuyõn t¹i vþ trý s u nhêt, hai tuyõn bè trý hai bªn thòm s«ng), vþ trý tuyõn quan tr¾c chuyón vþ ngang nªn thiõt kõ trïng víi tuyõn quan tr¾c lón. Khi bò réng Ønh Ëp B > 8m sï bè trý 2 ióm quan tr¾c t¹i mðp th îng vµ h¹ l u Ëp, B < 8m chø bè trý 1 ióm quan tr¾c t¹i mðp th îng l u Ëp hoæc t¹i giao ióm cña mùc n íc d ng gia c êng víi m i Ëp th îng l u Theo chiòu cao cña Ëp ång chêt cø c ch nhau 8-10m bè trý mét ióm quan tr¾c chuyón vþ ngang; èi víi Ëp kh«ng ång chêt, cø mçi lo¹i Êt ¾p kh c nhau bè trý 1 ióm quan tr¾c chuyón vþ ngang ThiÕt bþ o Ó quan tr¾c chuyón vþ ngang cã thó sö dông mét trong nh ng lo¹i sau: - Mèc ng¾m; - HÇm däc; - Qu l¾c thuën, o; - ThiÕt bþ o bè trý nghiªng (Inclinometer) v.v Trong tr êng hîp cã kõt cêu bª t«ng cèt thðp n»m trong th n Ëp, tuyõn quan tr¾c nªn bè trý trïng víi vþ trý cã kõt cêu bª t«ng cèt thðp, nõu kõt cêu bª t«ng n»m lé thiªn ra khái mæt Ëp th bè trý thiõt bþ quan tr¾c chuyón vþ ngang nh Ëp Êt b nh th êng Bè trý thiõt bþ quan tr¾c thêm Quan tr¾c thêm trong th n Ëp Êt vµ Ëp Êt hçn hîp gåm nh ng néi dung sau: 1. Quan tr¾c é cao mùc n íc tr íc, sau Ëp; 2. Quan tr¾c êng b o hoµ trong th n, nòn vµ hai bªn vai Ëp; 3. Quan tr¾c p lùc n íc thêm lªn c«ng tr nh bª t«ng, p lùc khe hë; 4. Quan tr¾c l u l îng thêm Ó quan tr¾c êng b o hoµ trong Ëp, bè trý c c èng o p (Observation well). Cao tr nh Æt èng o p còng nh chiòu dµi o¹n thu n íc cña èng o p îc x c Þnh b»ng týnh to n nh ng ph i thêp h n gi trþ týnh to n êng b o hoµ mét o¹n tèi thióu tõ 1-2m. C c èng o p bè trý trong mæt c¾t ngang cña Ëp gäi tuyõn o p. TuyÕn o p îc quy Þnh nh sau: - ë phçn thòm s«ng, c c tuyõn bè trý c ch nhau m; - ë phçn lßng s«ng, c c tuyõn o p c ch nhau m. Khi bè trý tuyõn o p chó ý Æt ë nh ng vþ trý cã sù thay æi vò Þa chêt nòn hoæc kõt cêu Ëp. Sè l îng tuyõn o p cho mçi Ëp kh«ng Ýt h n Sè l îng èng o p trong mét tuyõn tuú thuéc chiòu cao Ëp, h nh thøc vµ kõt cêu Ëp nh ng kh«ng îc Ýt h n 4, trong ã bè trý mét èng ë m i th îng l u trªn mùc n íc d ng b nh th êng (MNDBT); 1-2 èng trªn Ønh Ëp nh ng ph i n»m ngoµi ph¹m vi êng giao th«ng; 2-3 èng trªn m i h¹ l u, tèt nhêt t¹i c h¹ l u vµ tr íc thiõt bþ tiªu n íc nõu cã (Xem h nh 3.5). 11

12 H nh 3.5: S å bè trý thiõt bþ quan tr¾c êng b o hoµ trong th n Ëp ång chêt Ó quan tr¾c p lùc thêm, bè trý p lùc kõ (piezometer). Sè l îng lùc p kõ trong mét tuyõn kho ng tõ 3-5 (Xem h nh 3.6). Tr êng hîp nòn tèt, Ýt nøt nî th kh«ng cçn bè trý thiõt bþ quan tr¾c p lùc thêm. H nh 3.6: S å bè trý thiõt bþ quan tr¾c thêm trªn mét tuyõn o. 1. Mèc lón mæt; 2. Mèc ng¾m; 3. C c èng o p trong lâi; 4. C c èng o p Æt trong nòn; 5. Hµnh lang quan tr¾c Ëp cã kõt cêu chèng thêm kióu t êng t m, t êng nghiªng b»ng vët liöu Ýt thêm n íc th ph i bè trý c c thiõt bþ quan tr¾c thêm Ó kióm tra hiöu qu lµm viöc cña t êng. Bè trý thiõt bþ quan tr¾c thêm quy Þnh nh ë iòu vµ (Xem h nh 3.6 vµ 3.7). H nh 3.7: S å bè trý thiõt bþ quan tr¾c thêm cña Ëp 1. C c èng o p; 2. p lùc kõ (piezometer) quan tr¾c p lùc kï rçng; 3. èng o p quan tr¾c thêm trong nòn. 12

13 Ó x c Þnh l u l îng thêm, t¹i ch n m i h¹ l u Æt c c r nh tëp trung n íc. T¹i nh ng vþ trý cçn o l u l îng th bè trý c c c«ng tr nh o l u l îng nh : Ëp trµn kióu tam gi c, kióu thµnh máng. Ó o l u l îng thêm qua khíp nèi bªn trong Ëp cçn Æt c c m ng tëp trung n íc vµ dén ra c c c«ng tr nh o l u l îng NÒn Ëp xö lý thêm b»ng mµn ch¾n kióu phun xi m ng hay cõ (thðp, bª t«ng v.v...), ph i bè trý èng o p Ó nh gi hiöu qu lµm viöc cña mµn. TuyÕn quan tr¾c thêm îc quy Þnh nh ë iòu ; Mçi tuyõn bè trý tèi thióu 3 hµng: - Hµng thø nhêt Æt tr íc mµn ch¾n, é s u d íi mæt tiõp xóc cña Ëp víi nòn kho ng 2 m; - Hµng thø hai Æt s t sau mµn ch¾n, é s u b»ng 0,5-0,7 chiòu s u cña mµn ch¾n; - Nh ng hµng tiõp sau bè trý n«ng h n, hµng cuèi cïng ph i Æt s t mæt tiõp xóc gi a Ëp vµ nòn. HÖ thèng o p cã thó Æt ngay trong qu tr nh thi c«ng hoæc thi c«ng xong nh ng ph i cã biön ph p khoan hç trî Quan tr¾c lùc kï rçng Bè trý thiõt bþ o Ó quan tr¾c p lùc kï rçng chø èi víi Ëp cêp II trë lªn mµ th n Ëp, t êng t m hoæc t êng nghiªng lµ Êt sðt hoæc sðt næng. èi víi Ëp cã cêp thêp h n chø tiõn hµnh khi cã chõ é quan tr¾c Æc biöt ThiÕt bþ quan tr¾c p lùc kï rçng trong th n Ëp lµ c c p lùc kõ (piezometer) cã cêu t¹o gièng nh p lùc kõ o p lùc Êt, n íc. C c p lùc kõ o p lùc kï rçng Æt s½n vµo vþ trý cçn o ngay trong thêi gian thi c«ng Ëp. TuyÕn o p lùc kï rçng nªn bè trý trïng víi tuyõn o êng b o hoµ. Bè trý c c tuyõn o ngang trªn mæt c¾t ngang cña Ëp, vþ trý theo chiòu cao c ch nhau 15-20m. Sè l îng thiõt bþ o trong mçi tuyõn phô thuéc vµo bò réng mæt c¾t Ëp nh ng kh«ng Ýt h n 5 (Xem h nh 3.7) ViÖc bè trý hö thèng d y dén tõ c c p lùc kõ ra ióm quan tr¾c cã thó sö dông hµnh lang khoan phôt, nõu kh«ng cã hµnh lang khoan phôt th bè trý mét buång Æc biöt ë ch n Ëp h¹ l u n i kh«ng ngëp n íc Bè trý thiõt bþ quan tr¾c øng suêt cña Ëp ChØ nh ng Ëp cêp II trë lªn cçn bè trý thiõt bþ o øng suêt ThiÕt bþ o øng suêt trong th n Ëp Êt vµ Êt hèn hîp lµ c c p kõ (pressure cell) cêu t¹o gièng nh p kõ o p lùc Êt lªn c«ng tr nh bª t«ng. Bè trý tuyõn quan tr¾c øng suêt gièng nh quy Þnh ë iòu Ó tiön lîi cho viöc l¾p Æt vµ quan tr¾c, nªn bè trý tuyõn quan tr¾c øng suêt trïng víi tuyõn quan tr¾c lón. Sè l îng p lùc kõ quy Þnh theo iòu Bè trý thiõt bþ quan tr¾c p lùc Êt lªn kõt cêu bª t«ng, bª t«ng cèt thðp n»m trong Ëp. Dïng c c p lùc kõ Ó quan tr¾c p lùc Êt lªn kõt cêu bª t«ng, bª t«ng cèt thðp n»m trong Ëp. Bè trý p lùc kõ Ó o p lùc Êt khi chiòu cao cét Êt trªn kõt cêu bª t«ng H > 25m. Bè trý tuyõn o p lùc Êt lªn kõt cêu bª t«ng quy Þnh nh ë iòu Sè l îng p lùc kõ bè trý trong mét tuyõn Ýt nhêt lµ 5 Ó cã thó x y dùng îc bióu å ¼ng p lùc Êt lªn c«ng tr nh (Xem h nh 3.8). 13

14 p lùc kõ H nh 3.8: S å bè trý c c p lùc kõ Ó o p lùc Êt lªn bò mæt kõt cêu bª t«ng Æt trong Ëp Bè trý thiõt bþ quan tr¾c biõn d¹ng cña c c kõt cêu bª t«ng, bª t«ng cèt thðp n»m trong Ëp èi víi Ëp cêp II trë lªn mµ trong th n Ëp cã c c kõt cêu chèng thêm b»ng bª t«ng hay bª t«ng cèt thðp th ph i bè trý thiõt bþ o Ó quan tr¾c chuyón vþ còng nh tr¹ng th i øng suêt, biõn d¹ng cña nã. Nguyªn t¾c bè trý c c thiõt bþ o Ó quan tr¾c theo c c iòu 3.1.2; vµ 3.1.6; èi víi cèng lêy n íc Æt trong th n Ëp th ph i bè trý thiõt bþ o Ó quan tr¾c lón vµ quan tr¾c chuyón vþ ngang cña khíp nèi; ThiÕt bþ o Ó quan tr¾c biõn d¹ng cña khíp nèi tham kh o ë Phô lôc A Bè trý c c thiõt bþ quan tr¾c Ëp bª t«ng, bª t«ng cèt thðp (c«ng tr nh bª t«ng) trªn nòn Thµnh phçn khèi l îng c«ng t c quan tr¾c: îc quy Þnh nh sau: S.T.T Néi dung quan tr¾c CÊp c«ng tr nh I II III IV V 1 Quan tr¾c chuyón vþ Quan tr¾c thêm Quan s t nhiöt é Quan tr¾c øng suêt Quan tr¾c p lùc m¹ch éng + + cña dßng ch y 6 Quan tr¾c p lùc kðo cèt thðp Bè trý thiõt bþ quan tr¾c chuyón vþ cña c«ng tr nh bª t«ng trªn nòn Néi dung quan tr¾c chuyón vþ gåm: - Quan tr¾c é lón c«ng tr nh vµ bé phën c«ng tr nh; - Quan tr¾c chªnh löch lón gi a c c bé phën hoæc gi a c c n nguyªn cña c«ng tr nh; 14

15 - Quan tr¾c chuyón vþ ngang, nghiªng gi a c c bé phën hoæc gi a c c n nguyªn c«ng tr nh; quan tr¾c é më réng, thu hñp cña khe nèi. ThiÕt bþ o Ó quan tr¾c chuyón vþ tham kh o ë Phô lôc A. VÒ nguyªn t¾c thiõt kõ bè trý thiõt bþ o Ó quan tr¾c chuyón vþ èi víi c«ng tr nh bª t«ng, p dông nh quy Þnh trong Ëp Êt vµ Ëp Êt hçn hîp ThiÕt bþ o é më réng hay thu hñp cña khe nèi èi víi c«ng tr nh bª t«ng trªn nòn th êng sö dông nh : Mèc tr¾c ¹c, Qu l¾c thuën - o, ThiÕt bþ Æt nghiªng (Inclinometer) v.v... èi víi nh ng Ëp thêp (cêp IV, V), Ó quan tr¾c é më réng khe nøt, cã thó dïng hö thèng mèc tr¾c ¹c Æt trªn mæt c«ng tr nh, nªn Æt èi xøng qua khe nèi. Sè l îng thiõt bþ o Ó quan tr¾c khe nèi phô thuéc vµo chiòu cao, chiòu réng vµ kõt cêu Ëp; Theo chiòu däc khe nèi cø c ch nhau 10-15m bè trý mét ióm o Bè trý thiõt bþ quan tr¾c p lùc thêm lªn y Ëp, mµn chèng thêm trong nòn vµ vßng quanh c«ng tr nh Ó quan tr¾c p lùc thêm (kó c p lùc Èy næi) lªn y c«ng tr nh ph i bè trý c c thiõt bþ o lªn mæt tiõp xóc gi a y c«ng tr nh vµ nòn. ThiÕt bþ o lµ c c p lùc kõ (xem ë Phô lôc A) hoæc èng o p, nõu bè trý p lùc kõ sï quan tr¾c ngay îc trþ sè p lùc lªn tõng ióm o, bè trý èng o p th míi cho ta cét n íc p lùc cña tõng ióm quan tr¾c. Nguyªn t¾c bè trý p lùc kõ còng nh èng o p p dông nh quan tr¾c p lùc kï rçng, quan tr¾c êng b o hoµ, trong Ëp Êt hçn hîp Ó quan tr¾c cét n íc p lùc n íc t c dông lªn mµn chèng thêm (mµn phun xi m ng) víi thiõt bþ lµ èng o p, nªn bè trý c c èng o p ë phýa tr íc vµ sau mµn phun. Sè l îng èng o p bè trý trong mét tuyõn tõ 3-4 èng: Mét èng Æt ë phýa tr íc mµn phun, cã é s u b»ng mét nöa é s u cña mµn; èng cßn l¹i (2-3 èng) bè trý sau mµn phun, trong ã cã mét èng Æt s t mµn phun ë é s u b»ng é s u mµn phun, mét èng Æt s t ngang mæt tiõp xóc gi a nòn vµ Ëp. NÕu nòn Ëp cã nhiòu líp xêu kh c nhau l¹i xuêt hiön xãi ngçm ho häc hoæc chþu t c dông cña n íc ngçm cã p lùc th cã thó t ng sè l îng èng o trong mçi tuyõn, nh ng kh«ng nhiòu h n 5 èng trong mét tuyõn. Tr êng hîp nòn ång Òu, kh«ng xö lý thêm th cho phðp chø bè trý 1-2 thiõt bþ vµ Æt ë s t y c«ng tr nh víi nòn Ó quan tr¾c p lùc ng îc vµ thµnh phçn ho häc cña n íc thêm TuyÕn quan tr¾c p lùc thêm phô thuéc vµo chiòu dµi, h nh d¹ng, kõt cêu Ëp vµ iòu kiön Þa chêt cña nòn Ëp. Khi c«ng tr nh cã nhiòu n nguyªn (nhiòu o¹n) th mçi n nguyªn bè trý mét tuyõn o. Tr êng hîp c«ng tr nh cã nhiòu lo¹i vët liöu kh c nhau (vý dô Ëp cã n nguyªn b»ng bª t«ng, n nguyªn b»ng x y th b¾t buéc mçi n nguyªn ph i bè trý mét tuyõn quan tr¾c) Quan tr¾c thêm vßng quanh (thêm hai bªn vai) c«ng tr nh bª t«ng chø tiõn hµnh trong tr êng hîp Êt ¾p hay Þa chêt cña khèi tùa lµ Êt xêu, nøt nî nhiòu. Nguyªn t¾c bè trý tuyõn o p ë y gièng nh quan tr¾c êng b o hoµ Bè trý thiõt bþ quan tr¾c nhiöt é Do sù thay æi nhiöt é trong c«ng tr nh bª t«ng khèi lín, xuêt hiön c c khe nøt nhiöt g y nguy hióm cho sù lµm viöc cña c«ng tr nh nªn cçn chó ý óng møc quan tr¾c chõ é nhiöt trong c«ng tr nh bª t«ng. 15

16 ThiÕt bþ quan tr¾c nhiöt th êng dïng lµ hö thèng nhiöt kõ Æt s½n vµo trong khèi bª t«ng ngay tõ khi thi c«ng c«ng tr nh. ViÖc bè trý tuyõn quan tr¾c nhiöt vµ sè l îng nhiöt kõ trong mét tuyõn phô thuéc vµo kých th íc, quy m«vµ cêp cña c«ng tr nh. Mçi n nguyªn c«ng tr nh bè trý Ýt nhêt mét tuyõn quan tr¾c nhiöt. Theo chiòu cao c«ng tr nh cø c ch nhau kho ng 10-15m bè trý mét mæt c¾t ngang (tiõt diön) quan tr¾c. Sè l îng nhiöt kõ bè trý trong mét mæt c¾t ngang ph i ñ Ó vï îc bióu å ¼ng nhiöt cña c«ng tr nh, th êng bè trý tõ 5-7 nhiöt kõ trong mét mæt c¾t ngang (xem h nh 4.1) vµ nªn bè trý ë phçn s t biªn dµy h n ë phçn t m c«ng tr nh èi víi nh ng c«ng tr nh bª t«ng trªn nòn cã chiòu dµy nhá h n hoæc b»ng 5m th kh«ng cçn ph i tiõn hµnh quan tr¾c nhiöt Quan tr¾c øng suêt Ó quan tr¾c tr¹ng th i øng suêt cña c«ng tr nh bª t«ng khèi lín, th êng thùc hiön b»ng 2 ph ng ph p: trùc tiõp hoæc gi n tiõp qua biõn d¹ng, sau ã týnh chuyón thµnh øng suêt theo lý thuyõt µn håi vµ dîo. ThiÕt bþ quan tr¾c gi n tiõp qua biõn d¹ng lµ thiõt bþ kióu d y c ng (Tenzomet, Embeded Strain gauge) v.v... ThiÕt bþ o trùc tiõp øng suêt th êng dïng hiön nay lµ: Pressure cell, Total pressure cell v.v... Nguyªn t¾c bè trý hö thèng thiõt bþ o trong c«ng tr nh bª t«ng ph i c n cø vµo bióu å øng suêt týnh to n (kó c bióu å øng suêt nhiöt), u tiªn bè trý dµy ë mæt c¾t cã bióu å øng suêt hai dêu. ViÖc bè trý tuyõn vµ sè l îng thiõt bþ o trong mét tuyõn nh quy Þnh cña iòu Quan tr¾c øng suêt nhiöt cña c«ng tr nh bª t«ng toµn khèi cã ý nghüa rêt quan träng. Khi bè trý c c thiõt bþ Ó quan tr¾c øng suêt nhiöt cçn c n cø vµo bióu å øng suêt nhiöt týnh to n. ë s t mðp th îng l u, mæt tiõp xóc gi a bª t«ng víi nòn hoæc khe nhiöt hoæc khe nèi ph i bè trý nhiöt kõ dµy h n ë gi a khèi bª t«ng. Nªn bè trý c c thiõt bþ o Ó quan tr¾c øng suêt vµ øng suêt nhiöt trong cïng mét tuyõn (Xem h nh 3.9). H nh 3.9: S å bè trý c c tuyõn quan tr¾c nhiöt vµ øng suêt Ëp bª t«ng träng lùc trªn nòn. 16

17 Bè trý thiõt bþ quan tr¾c p lùc m¹ch éng cña dßng ch y Quan tr¾c p lùc m¹ch éng cña dßng ch y sau Ëp trµn, cöa ra cèng lêy n íc, mòi hêt cña m ng phun, th n dèc n íc v.v... chø thùc hiön èi víi c«ng tr nh quan träng cêp II trë lªn. Ó quan tr¾c p lùc m¹ch éng cña dßng ch y ta th êng dïng thiõt bþ o kióu c m biõn (Pressure Cell, Hydraulic Load Cell v.v...) Æt ë vþ trý cçn o nh : t¹i cöa van, mòi hêt Ëp trµn, hè tiªu n ng v.v... C c thiõt bþ o m¹ch éng îc Æt thµnh nh ng tuyõn song song vµ vu«ng gãc víi trôc dßng ch y. T¹i mét tuyõn o, sè l îng thiõt bþ o bè trý kh«ng îc Ýt h n 3. èi víi c«ng tr nh quan träng tr íc khi bè trý thiõt bþ quan tr¾c m¹ch éng ph i th«ng qua thý nghiöm m«h nh Ó Æt thiõt bþ o chýnh x c (Xem h nh 3.10). H nh 3.10: S å bè trý thiõt bþ o quan tr¾c p lùc m¹ch éng cña dßng ch y lªn mæt c«ng tr nh bª t«ng Ó quan tr¾c rung éng cña c«ng tr nh do éng Êt, do thiõt bþ m y lµm viöc hoæc do ho¹t t i, kh«ng quy Þnh trong tiªu chuèn nµy Bè trý thiõt bþ quan tr¾c c«ng tr nh bª t«ng cèt thðp trªn nòn Êt C c c«ng tr nh bª t«ng cèt thðp trªn nòn Êt Ò cëp trong tiªu chuèn nµy chñ yõu lµ: Ëp trµn cét n íc thêp, cèng lé thiªn, tr¹m b m v.v... Nguyªn t¾c chung quy Þnh vò néi dung quan tr¾c vµ lëp å n thiõt kõ bè trý c c thiõt bþ o thùc hiön nh quy Þnh nªu ë phçn trªn. 17

18 èi víi c«ng tr nh bª t«ng cèt thðp trªn nòn Êt, viöc quan tr¾c chuyón vþ, p lùc thêm ë nòn, êng b o hoµ ë hai vai c«ng tr nh lµ rêt quan träng, cçn ph i bè trý thiõt bþ quan tr¾c. Ngoµi ra èi víi c«ng tr nh cêp II trë lªn cßn ph i bè trý c c thiõt bþ o Ó quan tr¾c tr¹ng th i øng suêt trong th n vµ nòn, p lùc m¹ch éng ë h¹ l u cña bó tiªu n ng, p lùc ngang cña Êt Quan tr¾c lón cña c«ng tr nh bª t«ng cèt thðp trªn nòn Êt còng gièng nh trong Ëp Êt, c«ng tr nh bª t«ng, theo ph ng ph p Tr¾c ¹c vµ ph ng ph p tù éng nh : Qu l¾c thuën o, Magnetic Extensometer v.v... Nguyªn t¾c bè trý c c mèc o Ó quan tr¾c lón èi víi Ëp bª t«ng gièng nh èi víi Ëp Êt. Trong tr êng hîp c«ng tr nh îc chia thµnh tõng o¹n bëi c c khe lón th c c mèc o cña tõng o¹n sï sö dông lµm mèc quan tr¾c lón (kó c quan tr¾c é nghiªng) cña mçi o¹n c«ng tr nh. NÕu khe lón qua trôc mè trô th cho phðp Æt c c mèc cao é vµo bèn gãc cña mçi mè trô th îng l u vµ h¹ l u (Xem h nh 3.11). H nh 3.11: S å bè trý c c mèc o quan tr¾c lón gi a hai khoang c«ng tr nh bª t«ng trªn nòn Êt Quan tr¾c chuyón vþ ngang cña c«ng tr nh bª t«ng cèt thðp trªn nòn Êt îc tiõn hµnh nh c«ng tr nh bª t«ng trªn nòn Ó quan tr¾c p lùc thêm ë nòn c«ng tr nh, sö dông c c p lùc kõ Æt s½n vµo ióm cçn quan tr¾c ngay tõ khi thi c«ng. èi víi nòn c t mþn ph i thiõt kõ líp b o vö hõt søc cèn thën Ó tr ch t¾c C c tuyõn quan tr¾c p lùc thêm îc bè trý vu«ng gãc víi trôc tim c«ng tr nh. Sè l îng tuyõn quan tr¾c îc Ên Þnh bëi iòu kiön Þa chêt nòn, kých th íc c«ng tr nh, kho ng c ch gi a c c tuyõn kh«ng îc lín h n 40m. Sè l îng tuyõn trªn mét c«ng tr nh kh«ng nhá h n 3: mét tuyõn ë gi a, cßn l¹i hai bªn thòm hoæc vai c«ng tr nh nèi tiõp víi bê Trong mçi tuyõn quan tr¾c, c c p lùc kõ îc bè trý nh sau: - ë nh ng ióm Æc tr ng cña êng viòn; - ë ngay tr íc vµ sau thiõt bþ chèng thêm. 18

19 Quan tr¾c thêm vßng quanh hai bªn vai c«ng tr nh ph i thùc hiön khi ¾p Êt hoæc Þa chêt khèi tùa lµ xêu, nøt nî nhiòu. ThiÕt bþ o îc cêu t¹o gièng nh èng o êng b o hoµ trong Ëp Êt. Sè l îng èng trong mçi tuyõn o tuú thuéc vµo nòn vµ quy m«c«ng tr nh, tèi thióu ph i lín h n C«ng tr nh bª t«ng cèt thðp cêp II trë lªn trªn nòn Êt ngoµi viöc bè trý thiõt bþ o Ó quan tr¾c øng suêt trong th n c«ng tr nh cßn ph i bè trý thiõt bþ o Ó quan tr¾c øng suêt cña Êt nòn, thiõt bþ quan tr¾c øng suêt lµ c c p lùc kõ ph i Æt c ch mæt y bª t«ng 10-15cm. ViÖc bè trý chi tiõt thiõt bþ quan tr¾c øng suêt cña Êt nòn nh iòu vµ ; sè l îng tuyõn quan tr¾c kh«ng îc nhá h n 3: Mét tuyõn ë vþ trý lßng s«ng, hai tuyõn cßn l¹i Æt hai bªn thòm. Kho ng c ch gi a c c tuyõn quan tr¾c kh«ng nªn lín h n 30m. Sè l îng p lùc kõ trong mçi tuyõn phô thuéc vµo kých th íc mæt c¾t ngang c«ng tr nh; tèi thióu tõ 4 Õn 5: Hai biªn, p lùc kõ îc bè trý dµy h n ë gi a; Tr êng hîp nòn phøc t¹p cçn ph i t ng sè l îng p lùc kõ Nh ng bé phën c«ng tr nh cã khèi bª t«ng lín, ph i bè trý thiõt bþ quan tr¾c øng suêt nhiöt p dông theo iòu C«ng tr nh bª t«ng cèt thðp, nªn cçn quan tr¾c øng lùc trong cèt thðp. ThiÕt bþ o lµ c c lùc kõ (Load cell, Vibration load cell, Embeded strain gauge v.v...). C c lùc kõ îc bè trý thµnh tõng tuyõn theo ph ng chþu lùc, mét c«ng tr nh bè trý kh«ng Ýt h n 3 tuyõn: Mét tuyõn ë t m y mãng, hai tuyõn cßn l¹i Æt ë hai biªn cña têm y. Sè l îng lùc kõ trong mét tuyõn phô thuéc vµo h nh d¹ng vµ kých th íc y mãng c«ng tr nh nh ng kh«ng îc Ýt h n 3, tèt nhêt bè trý thµnh tõng côm. C c lùc kõ îc hµn cè Þnh vµo thðp chþu lùc theo hai ph ng (däc vµ ngang). ChØ Æt lùc kõ èi víi thðp cã êng kýnh lín h n 20mm Tr êng hîp c«ng tr nh cã thiõt kõ thðp nðo vµo nòn th ph i bè trý lùc kõ Ó quan tr¾c øng suêt kðo cña nã. ViÖc bè trý tuyõn vµ sè l îng lùc kõ trong mçi tuyõn p dông nh iòu C«ng tr nh bª t«ng cèt thðp trªn nòn Êt mòm yõu cçn ph i bè trý c c thiõt bþ Ó quan tr¾c p lùc m¹ch éng cña dßng ch y lªn mæt Ëp, bó tiªu n ng vµ s n sau nèi tiõp víi bó. C c thiõt bþ o m¹ch éng cña dßng ch y îc bè trý ë nh ng tuyõn song song vµ vu«ng gãc víi dßng ch y. VÞ trý Æt c c ióm o trong tuyõn quan tr¾c cçn nghiªn cøu kü, nªn Æt t¹i ióm cã xung lùc lín nhêt cña dßng ch y. èi víi c«ng tr nh cêp I vµ cêp Æc biöt, vþ trý Æt thiõt bþ o m¹ch éng ph i th«ng qua kõt qu m«h nh Bè trý thiõt bþ quan tr¾c Ëp vßm trªn nòn Ëp vßm lµ mét d¹ng cña c«ng tr nh bª t«ng trªn nòn, néi dung thiõt kõ bè trý c c thiõt bþ quan tr¾c p dông theo iòu 3.2. Tuy vëy, Ëp vßm thuéc lo¹i kõt cêu máng, týnh chêt lµm viöc kh«ng hoµn toµn gièng Ëp bª t«ng träng lùc, nªn cã mét sè quy Þnh cho phï hîp Do Ëp vßm Æt trªn nòn tèt, khi thiõt kõ bè trý thiõt bþ Ó quan tr¾c lón cã thó sö dông ph ng ph p n gi n: bè trý c c mèc tr¾c ¹c trªn bò mæt Ëp. 19

20 H nh 3.12: S å bè trý hö thèng thiõt bþ quan tr¾c trong Ëp vßm Ó quan tr¾c chuyón vþ ngang cña Ëp vßm, sö dông thiõt bþ sau: Qu l¾c thuën vµ ThiÕt bþ Æt nghiªng (Inclinometer). Tr êng hîp Ëp vßm cã mæt c¾t cong hoæc géy khóc kh«ng thó bè trý d y treo ch¹y suèt tõ Ønh Õn nòn th cã thó Æt c c ióm cè Þnh trªn mæt cong cña Ëp (Xem h nh 3.12). C c ióm Æt khi th qu l¾c ph i th¼ng øng tõ trªn xuèng d íi. Qu l¾c vµ gi ì cçn bè trý trong buång (hè) kh«ng ngëp n íc HÖ thèng qu l¾c Ó quan tr¾c chuyón vþ ngang vµ quan tr¾c é vâng cña mæt cong so víi trôc däc cña Ëp. Sè l îng c c ióm Æt quan tr¾c phô thuéc vµo chiòu cao Ëp, trung b nh cø 10-15m theo chiòu cao bè trý mét ióm o. Mçi khoang Ëp cçn bè trý Ýt nhêt mét tuyõn quan tr¾c chuyón vþ ngang vµ é vâng Bè trý thiõt bþ o Ó quan tr¾c é më réng hay thu hñp cña khe nhiöt vµ khe lón cña Ëp vßm lµ Æc biöt quan träng vµ ph i tiõn hµnh quan tr¾c ngay trong qu tr nh thi c«ng c«ng tr nh. ThiÕt bþ o khe hë îc bè trý èi xøng qua khe nhiöt (khe lón), theo chiòu cao Ëp cø 5-10m bè trý mét thiõt bþ o. èi víi Ëp cêp IV trë xuèng cã thó Æt c c ióm dêu hoæc èng th ng b»ng Ó quan tr¾c é më réng cña khe nèi, khe lón. 20

21 Ph ng n A Ph ng n B H nh 3.13a H nh 3.13b Bè trý thiõt bþ o Ó quan tr¾c thêm qua nòn, vai vµ khe nèi cña Ëp vßm quy Þnh gièng nh èi víi Ëp bª t«ng träng lùc ë iòu Quan tr¾c sù lµm viöc cña mµn phun xi m ng chèng thêm cho nòn Ëp, cã thó sö dông lo¹i n gi n lµ c c èng o p Æt s½n trong nòn ngay tõ khi kõt thóc khoan phôt. TuyÕn quan tr¾c thêm îc bè trý nh sau: - Mét tuyõn ë tr íc mµn phun xi m ng cã é s u b»ng nöa é s u cña mµn; - PhÝa sau mµn bè trý hai tuyõn: tuyõn s t mµn chèng thêm cã é s u b»ng 0,5-0,7 é s u mµn; TuyÕn thø ba bè trý s t mæt tiõp xóc víi nòn Quan tr¾c p lùc thêm lªn mæt tiõp xóc gi a nòn víi c«ng tr nh, cã thó sö dông mét sè lo¹i thiõt bþ sau: - èng o p; - p lùc kõ : Total pressure, Pressure cell, Hydraulic Load cells v.v... NÕu sö dông èng o p th ph i bè trý èng dén dµi lªn khái mæt tho ng. Tr êng hîp dïng p lùc kõ Æt s½n lªn mæt tiõp xóc cña nòn víi c«ng tr nh th ph i bè trý hö thèng d y dén Õn ióm quan tr¾c. ThiÕt bþ o cã thó bè trý theo tuyõn hay theo l íi «vu«ng. Sè l îng tuyõn quan tr¾c tuú thuéc vµo chiòu dµi, chiòu cao vµ iòu kiön Þa chêt cña nòn Ëp, kho ng c ch gi a c c tuyõn tèi a m khi Þa chêt nòn Ýt phøc t¹p, tr êng hîp nòn phøc t¹p th thiõt bþ quan tr¾c ph i bè trý dµy h n Bè trý thiõt bþ Ó quan tr¾c thêm vßng quanh hai biªn c«ng tr nh îc thiõt kõ gièng nh hö thèng thiõt bþ quan tr¾c êng b o hoµ trong Ëp Êt Quan tr¾c sù ph n bè nhiöt é bª t«ng trong Ëp vßm lµ Æc biöt quan träng vµ ph i îc thùc hiön ngay tõ khi x y dùng c«ng tr nh. ThiÕt kõ sè l îng vµ vþ trý 21

22 tuyõn quan tr¾c nhiöt é cçn ph i c n cø vµo chiòu cao vµ sè khoang Ëp, tèi thióu mçi khoang Ëp ph i cã mét tuyõn quan tr¾c nhiöt é. Theo chiòu cao cña Ëp cø 10m cã mét mæt c¾t ngang quan tr¾c, trªn ã bè trý tõ 5 Õn 7 ióm tuú theo mæt c¾t ngang cña Ëp. Yªu cçu ióm Çu vµ cuèi ph i c ch biªn ngoµi cña Ëp tõ 0,4 Õn 0,6m Ó quan tr¾c nhiöt é cña nòn Ëp, cçn bè trý c c nhiöt kõ (Resistance thermometer) o tõ xa Æt s½n trong c c lç khoan d íi nòn Ëp ë é s u 5-6m. HÖ thèng lç khoan cã thó bè trý thµnh tuyõn ngang, däc theo nòn Ëp hoæc theo l íi «vu«ng sao cho viöc quan tr¾c thuën lîi. Sè l îng ióm o bè trý trong nòn ph i ñ Ó ph n tých îc tr êng nhiöt é vµ thêm cña nòn Ëp ë Ëp vßm, øng suêt do t i träng ngoµi g y ra th êng kh lín v vëy viöc bè trý thiõt bþ o Ó quan tr¾c øng suêt, biõn d¹ng lµ rêt quan träng. T¹i mçi ióm quan tr¾c Òu ph i bè trý theo ph ng øng vµ ngang. Sè l îng tuyõn o phô thuéc vµo chiòu cao Ëp, nhiöm vô nghiªn cøu Æc biöt (nõu cã), theo chiòu cao Ëp cø kho ng 10m bè trý mét mæt c¾t ngang. Trªn mæt c¾t ngang bè trý tõ 5 Õn 7 ióm o, vþ trý cô thó Æt thiõt bþ o ph i dùa vµo kõt qu týnh to n tr¹ng th i øng suêt vµ biõn d¹ng cña Ëp. Kt. Bé tr ëng bé n«ng nghiöp vμ ptnt Thø tr ëng 22

23 Phô lôc A danh môc c c thiõt bþ o th«ng dông STT Néi dung ThiÕt bþ o Ghi chó quan tr¾c Quan tr¾c lón mæt 1. Mèc quan tr¾c lón mæt b»ng bª t«ng cèt thðp (Mèc mæt). B»ng bª t«ng hay thðp Æt trùc tiõp lªn bò mæt Ëp; îc quan tr¾c b»ng ph ng ph p tr¾c ¹c. 2. Mèc mæt b»ng thðp B»ng thðp Æt lªn mæt líp Êt cçn o 2 Quan tr¾c lón s u 3 Quan tr¾c chuyón vþ ngang (Settlement gauge). 1. Mèc quan tr¾c lón s u b»ng bª t«ng cèt thðp (Mèc s u). 2. Mèc s u b»ng thðp kióu khý nðn (Preumatic settlement cell). 3. Mèc s u b»ng thðp kióu tõ týnh (Magnetic extensometer). 1. Mèc ng¾m quan tr¾c chuyón vþ ngang b»ng ph ng ph p tr¾c ¹c. 2. HÇm däc quan tr¾c chuyón vþ ngang b»ng qu däi. 3. Qu l¾c thuën, o quan tr¾c chuyón vþ ngang, nghiªng b»ng qu däi. 4. ThiÕt bþ o îc Æt nghiªng Ó quan tr¾c lón ngang, nghiªng (Inclinometer) lón; îc quan tr¾c tù éng. B»ng bª t«ng kõt hîp thðp Æt trùc tiõp lªn líp Êt cçn quan tr¾c; îc quan tr¾c b»ng tr¾c ¹c. B»ng thðp, cïng mét lóc quan tr¾c îc é lón cña nhiòu líp Êt kh c nhau. Nguyªn lý quan tr¾c b»ng khý nðn. CÊu t¹o gièng trªn nh ng quan tr¾c b»ng nguyªn lý tõ týnh vµ mét lóc quan tr¾c îc nhiòu líp Êt kh c nhau. B»ng bª t«ng hay thðp; Æt lªn Ønh hay c Ëp; îc quan s t theo ph ng ph p tr¾c ¹c. HÇm Æt chýnh gi a Ønh Ëp, b»ng bª t«ng cèt thðp cã êng kýnh kho ng 1m; C¾m s u vµo gèc, trªn Ønh cã gi ì b»ng thðp h nh Ó treo qu l¾c (qu däi). Qu l¾c thuën lµ ch n cè Þnh vµo nòn, trªn Ønh tù do dþch chuyón; Qu l¾c o ng îc l¹i: cè Þnh trªn Ønh vµ tù do di chuyón d íi y. C n cø vµo sù dþch chuyón so víi h íng th¼ng øng ban Çu, cho biõt é chuyón vþ ngang, nghiªng, löch. ThiÕt bþ o îc ch«n nghiªng, khi o ta th thiõt bþ vµo sï cho ta biõt trþ sè dþch chuyón ngang, nghiªng. 22

24 TiÕp theo ThiÕt bþ o biõn d¹ng kióu d y rung 1 chiòu (Vibrating Wire Jointmeter). chiòu. 4 Quan tr¾c biõn d¹ng khe nèi, khe nøt 5 Quan tr¾c êng b o hoµ 6 Quan tr¾c p lùc kï rçng 2. ThiÕt bþ o biõn d¹ng kióu d y rung 3 chiòu (Vibrating Wire Jointmeter). ThiÕt bþ îc ch«n vµo hai bªn khíp nèi; liªn kõt b»ng d y c ng cã Æt thiõt bþ thu. Lo¹i nµy o biõn d¹ng 1 CÊu t¹o gièng nh trªn nh ng o biõn d¹ng 3 chiòu. 1. èng o p Khoan Æt èng o p vµo trong th n Ëp vµ nòn, phýa d íi èng cã läc b o vö. Khi o th thiõt bþ vµo trong èng t¹o thµnh m¹ch kýn cho ta biõt gi trþ cét n íc trong èng. 2. GiÕng quan tr¾c êng b o hoµ (Observation Well) 1. p lùc kióu thuû lùc (Hydraulic piezometer). 2. p lùc kõ kióu khý nðn (Pneumatic piezometer). 3. p lùc kõ kióu d y rung (Vs piezometer). 4. p lùc kióu d y rung (Carlson pore pressure) CÊu t¹o gièng nh trªn nh ng cã êng kýnh lín h n nhiòu; thiõt bþ thu cã cêu t¹o h nh trßn, khi o th vµo èng nã sï tù éng b o gi trþ cét n íc trong èng. ThiÕt bþ o lµ hö thèng èng æ Çy chêt láng; ThiÕt bþ bé thu cêu t¹o nh nh mét p kõ. Gièng nh trªn nh ng trong èng thay chêt láng b»ng khý nðn. Gåm mét thanh kim lo¹i îc kðo c ng, mét èng thæi vµ mét cuén d y iön tõ. Khi bþ kých, thanh kim lo¹i rung t¹o nªn mét týn hiöu tçn sè truyòn qua mét c p týn hiöu Õn thiõt bþ thu. CÊu t¹o gièng nh trªn. 23

25 TiÕp theo p lùc kõ kióu d y c ng o gi n tiõp (Tenzomet). 7 Quan tr¾c øng suêt, p lùc n íc, p lùc m¹ch éng... 8 Quan tr¾c øng lùc cèt thðp 2. p lùc kõ kióu d y c ng o gi n tiõp (Strain gauge) 3. p lùc kõ kióu trùc tiõp (Pressure Cell) 4. p lùc kõ kióu o trùc tiõp (Preumatic/ Hydraulic Pressure Cell) 1. Lùc kõ o trùc tiõp (Load Cell) 2. Lùc kõ kióu d y rung o gi n tiõp (Embeded Strain gauge) ThiÕt bþ o kióu gi n tiõp th«ng qua quan tr¾c biõn d¹ng, sau ã týnh chuyón thµnh øng suêt theo lý thuyõt µn håi, dîo. CÊu t¹o nh trªn. Nguyªn lý lµm viöc nh trªn, nh ng cã g¾n thiõt bþ o tù éng chuyón tõ tçn sè sang n vþ lùc CÊu t¹o nh trªn. Nguyªn lý lµm viöc gièng nh thiõt bþ o øng suêt. Quan tr¾c biõn d¹ng cña cèt thðp, sau ã x c Þnh øng lùc theo lý thuyõt µn håi. 9 Quan tr¾c nhiöt é 10 Quan tr¾c cét n íc 11 Quan tr¾c l u l îng NhiÖt kõ iön trë (Carlson Resistance Thermometer) Cét thuû khý Theo nguyªn lý iön n ng thµnh nhiöt n ng: Cã iön trë b»ng kim lo¹i, g¾n thiõt bþ thu trþ sè äc lµ gi trþ nhiöt é B»ng bª t«ng, thðp, gç Æt tr íc tuyõn quan tr¾c 1. Ëp thµnh máng. B»ng bª t«ng cèt thðp; Bè trý sau Ëp trªn r nh tëp trong n íc 2. Ëp mæt c¾t h nh Nh trªn thang 3. Ëp mæt c¾t tam gi c Nh trªn 24

26 Phô lôc B Ký hiöu mét sè thiõt bþ o th«ng dông Phô Lôc B TT Tªn gäi vµ c«ng dông Ký hiöu ch Ký hiöu h nh vï MÆt øng MÆt b»ng MÆt c¹nh 1 Mèc o lón mæt M.M 2 Mèc o lón s u M.s 3 Mèc ng¾m o chuyón vþ ngang MN 4 ThiÕt bþ hçm o chuyón vþ ngang Hn 5 ThiÕt bþ o khe hë Kh 6 ThiÕt bþ o êng b o hoµ BH 7 p kõ o p lùc n íc thêm akt 8 p kõ o p lùc Êt ak 9 p kõ o p lùc kï rçng akr o 10 p kõ o p lùc cèt thðp akct 11 NhiÖt kõ o nhiöt é cña bª t«ng nkb 12 ThiÕt bþ o øng suêt trong bª t«ng lo¹i n akb1 13 ThiÕt bþ o øng suêt trong bª t«ng lo¹i kðp 2 akb2 14 ThiÕt bþ o øng suêt trong bª t«ng lo¹i kðp 3 akb3 15 ThiÕt bþ o p lùc m¹ch éng ak o 16 ThiÕt bþ o rung éng do m¹ch éng akr 25

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Microsoft Word TCN doc

Microsoft Word TCN doc Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam Bé giao th«ng vën t i Tiªu chuèn ngµnh Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng Yªu cçu kü thuët Ph ng ph p kióm tra 22 Tcn 255-1999 Cã hiöu lùc tõ: 25/02/1999 (Ban hµnh kìm theo QuyÕt

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

05 TCVN pdf

05 TCVN pdf êng s¾t khæ 143 5mm - Tiªu chuèn thiõt kõ Railway gauge 1435mm - Design standard 1. Quy Þnh chung 1.1. Tiªu chuèn nµy p dông Õn thiõt kõ míi, thiõt kõ më réng vµ c i t¹o êng s¾t khæ 1435 mm. èi víi mét

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c« tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«ng nhën kióu Road vehicles - Rear view mirrors of motorcycles

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T

NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. Trong một bảng phải chọn ít nhất 1 dòng nhưng không

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc PhÇn I - më Çu i c së khoa häc cña Ò tµi Trong ch ng tr nh THPT, ë bêt k khèi líp nµo, ch ng phçn nµo còng Òu cã lo¹i bµi tëp: t m gi trþ cùc ¹i hay cùc tióu cña ¹i l îng khi ¹i l îng thay æi (bµi to n

Chi tiết hơn

Môc lôc

Môc lôc ñyban nh n d n tønh vünh phóc ¹i häc quèc gia hμ néi Tr êng ¹i häc Khoa häc Tù nhiªn B o c o chuyªn Ò N íc ngçm vïng tam o 2 Thuéc Ò tμi X c Þnh c së khoa häc Ó nh gi t c éng m«i tr êng phôc vô dù n x

Chi tiết hơn

ch13-bai tiet

ch13-bai tiet Ch ng 13 Sinh lý bµi tiõt Th i c c sp cuèi cïng T C, c c chêt k 0 tham gia T C (muèi, chêt éc, thuèc ) gäi lµ chêt bµi tiõt. T/d: + Duy tr æn Þnh ph, Ptt, c n b»ng néi m«i (m u) + Th i c c chêt éc (urª,

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

Phần 1 CƠ SỞ VỀ SOLIDWORKS

Phần 1  CƠ SỞ VỀ SOLIDWORKS Ví dụ 1 : Sử dụng lệnh Extruded Boss/Base và Extruded Cut để vẽ hình sau: Các bước tiến hành: - Trên Front Plane mở 1 sketch, vẽ đường tròn tâm (0,0), bán kính 20mm. - Dùng lệnh Extruded Boss/Base, lựa

Chi tiết hơn

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users 76-3 IEC 1980 1 Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i 76-3 IEC 1980 2 Lêi nãi Çu Lêi tùa Môc lôc 1. C c Þnh nghüa :... 5 2. Tæng

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

MATHVN.COM Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr

MATHVN.COM   Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr ióm A(- 3; ), B(6; - 5), C(5; 7) a = - 61 11 ; b = - 17 11 ; c = - 390 11 Bµi 9 TÝnh gçn óng gi trþ ln nhêt vµ gi trþ nhá nhêt cña hµm sè f() = sin - cos - 5 sin cos ma f() 3,965; min f() -,015 Bµi 10

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

KiÕn thøc c b n vò iön Bè côc cña ch ng Ch ng nµy gi i thých c c kiõn thøc c b n vò iön M«t Kh i niöm c b n M¾c song song & M¾c nèi tiõp M¹ch iön Chøc

KiÕn thøc c b n vò iön Bè côc cña ch ng Ch ng nµy gi i thých c c kiõn thøc c b n vò iön M«t Kh i niöm c b n M¾c song song & M¾c nèi tiõp M¹ch iön Chøc KiÕn thøc c b n vò iön Bè côc cña ch ng Ch ng nµy gi i thých c c kiõn thøc c b n vò iön M«t Kh i niöm c b n M¾c song song & M¾c nèi tiõp M¹ch iön Chøc n ng cña tô iön ång hå o iön Toyota C c h háng cña

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc GS. TS. Vò TriÖu M n 0912176623 Phytoplasma (DÞch khuèn bµo h¹i thùc vët) 1. Æc ióm vµ ph n lo¹i Bµi gi ng tãm t¾t cña GS. TS. Vò TriÖu M n N m 1967 Doi vµ ctv NhËt B n ph t hiön bönh do mét nhãm t c nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 3 Trang thai ung suat - Cac thuyet ben.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 3 Trang thai ung suat - Cac thuyet ben.doc Ch ng 3. Tr¹ng th i øng sêt - c c thõt bòn I. Kh i niö vò tr¹ng th i øng sêt Tr¹ng th i øng sêt t¹i ét ió cña vët thó μn håi chþ lùc lμ tëp hîp têt c c c øng sêt t c dông trªn têt c c c Æt v«cïng bð i

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

76-2 IEC : Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-2 xuêt b n lçn thø hai M y biõn p lùc PhÇn 2 : Sù t ng nhiöt é QUANPHAM.VN C:\Users\Administrator\

76-2 IEC : Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-2 xuêt b n lçn thø hai M y biõn p lùc PhÇn 2 : Sù t ng nhiöt é QUANPHAM.VN C:\Users\Administrator\ 76-2 IEC : 1993 1 Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-2 xuêt b n lçn thø hai 1994-04 M y biõn p lùc PhÇn 2 : Sù t ng nhiöt é C:\Users\Administrator\Appdata\Local\Temp\IEC762_10BA2A.Doc 1 / 30 76-2 IEC : 1993 2 Néi

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæn trong R n, t¹i mét ióm y (kh«ng n»m trong nh cña

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc huyªn Ò : Tø gi c néi tiõp inh V n nh Tr êng THPT guyôn Trung Trùc, Tri T«n, n Giang Tø gi c néi tiõp lμ mét kiõn thøc kh c b n vμ quan träng cña ch ng tr nh h nh häc THS, nã cã nhiòu øng dông trong viöc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GT THUY CONG TAP II.doc

Microsoft Word - GT THUY CONG TAP II.doc Gs. Ts. Ng«TrÝ ViÒng (Chñ biªn), pgs. Ts. Ph¹m ngäc quý, Gs. Ts. NguyÔn V n M¹o, pgs. Ts. NguyÔn chiõn, Pgs. Ts. NguyÔn ph ng mëu, ts. Ph¹m v n quèc Thuû c«ng TËp II Nhμ xuêt b n x y dùng Hμ Néi - 004

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC INH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC THÁNG 5/ MÔN THI: TOÁN INH TẾ (Thời gian làm bài: 8 phút) BYDecisin s Blg:

Chi tiết hơn