Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ"

Bản ghi

1 Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th ng

2 Bé gi o dôc & µo t¹o Sè: 12/2001/Q -BGD& t céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do -H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 4 n m 2001 QuyÕt Þnh cña Bé tr ëng bé gi o dôc vµ µo t¹o VÒ viöc ban hµnh ch ng tr nh khung c c ngµnh µo t¹o ¹i häc, cao ¼ng thuéc nhãm ngµnh Khoa häc søc khoî Bé tr ëng bé gi o dôc & µo t¹o - C n cø NghÞ Þnh sè 29/CP ngµy cña ChÝnh phñ quy Þnh vò nhiöm vô, quyòn h¹n vµ tæ chøc bé m y cña Bé Gi o dôc vµ µo t¹o; - C n cø NghÞ Þnh sè 15/CP ngµy cña ChÝnh phñ vò nhiöm vô, quyòn h¹n vµ tr ch nhiöm qu n lý Nhµ n íc cña Bé, cña c quan ngang Bé; - C n cø NghÞ Þnh sè 43/2000/N -CP ngµy cña ChÝnh phñ quy Þnh chi tiõt vµ h íng dén thi hµnh mét sè iòu cña LuËt Gi o dôc; - C n cø b o c o cña c c Héi ång ngµnh thuéc nhãm ngµnh Khoa häc søc khoî îc thµnh lëp theo QuyÕt Þnh sè 3704/Q -BGD& T/ H ngµy , sè 5995/Q -BGD& T/ H ngµy cña Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o; - C n cø Ò nghþ cña Bé Y tõ t¹i c«ng v n sè 2588/YT/K2 T ngµy ; - Theo Ò nghþ cña Vô tr ëng Vô ¹i häc; QuyÕt Þnh iòu 1: Ban hµnh ch ng tr nh khung cña c c ngµnh µo t¹o ¹i häc, cao ¼ng thuéc nhãm ngµnh Khoa häc søc khoî gåm (v n b n kìm theo): 1. Ch ng tr nh µo t¹o B c sü a khoa hö chýnh quy, 6 n m; 2. Ch ng tr nh µo t¹o B c sü a khoa, 4 n m (hö chuyªn tu cò); 3. Ch ng tr nh µo t¹o B c sü Y häc cæ truyòn, 6 n m; 4. Ch ng tr nh µo t¹o B c sü R ng - Hµm - MÆt, 6 n m; 5. Ch ng tr nh µo t¹o D îc sü, 5 n m; 6. Ch ng tr nh µo t¹o D îc sü, 4 n m (hö chuyªn tu cò) 2

3 7. Ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n y tõ c«ng céng, 4 n m; 8. Ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n iòu d ìng, 4 n m; 9. Ch ng tr nh µo t¹o cö nh n Kü thuët y häc, 4 n m (cho 4 chuyªn ngµnh: XÐt nghiöm, VËt lý trþ liöu, Kü thuët h nh nh, Phôc h nh r ng); 10. Ch ng tr nh µo t¹o Cao ¼ng iòu d ìng. iòu 2: Ch ng tr nh nµy îc p dông trong c c tr êng ¹i häc, cao ¼ng khèi y, d îc vµ c c khoa y thuéc c c tr êng ¹i häc tõ n m häc ; iòu 3: Bé y tõ tiõp tôc chø ¹o c c tr êng x y dùng ch ng tr nh chi tiõt cho c c ngµnh µo t¹o, chø ¹o viöc biªn so¹n vµ phª duyöt c c gi o tr nh, tµi liöu gi ng d¹y vµ häc tëp. iòu 4: C c ng Ch nh v n phßng, Vô tr ëng Vô ¹i häc, Vô KÕ ho¹ch - Tµi chýnh thuéc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o, Vô tr ëng Vô Khoa häc - µo t¹o thuéc Bé Y tõ, Gi m èc c c ¹i häc HuÕ, ¹i häc Th i Nguyªn, HiÖu tr ëng c c tr êng ¹i häc, cao ¼ng khèi y, d îc, HiÖu tr ëng tr êng ¹i häc cã khoa y chþu tr ch nhiöm thi hµnh QuyÕt Þnh nµy. N i nhën: - Nh iòu 4; - Bé Y tõ; - Lu VP, Vô H K/t Bé tr ëng bé gi o dôc vµ µo t¹o Thø tr ëng Vò Ngäc H i 3

4 Ch ng tr nh khung µo t¹o cö nh n kü thuët y häc chuyªn ngµnh xðt nghiöm (Ban hµnh theo quyõt Þnh sè 12/2001/Q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001) Ch ng tr nh khung µo t¹o Cö nh n kü thuë y häc chuyªn ngµnh xðt nghiöm îc x y dùng theo c c quyõt Þnh cña Bé gi o dôc & µo t¹o, QuyÕt Þnh sè 3704/Q -BGD& T/ H ngµy 28/9/1999 vò viöc thµnh lëp Héi ång ch ng tr nh µo t¹o ¹i häc nhãm ngµnh Khoa häc Søc khoî vµ QuyÕt Þnh sè 5995/Q -BGD/ T/ H ngµy 29/12/1999 vò viöc thµnh lëp Héi ång cña ngµnh Kü thuët y häc. Chñ tþch héi ång Ngµnh kü thuët y häc Chñ tþch héi ång Nhãm ngµnh khoa häc søc khoî GS. ç nh Hå PGS.TS. Lª Ngäc Träng ¹i diön Bé Gi o dôc & µo t¹o t/l Bé tr ëng bé gi o dôc & µo t¹o vô tr ëng vô ¹i häc PGS.TS. ç v n chõng 4

5 môc lôc Néi dung: Trang 1. Lêi giíi thiöu 3 2. Giíi thiöu ngµnh nghò µo t¹o 4 3. M«t nhiöm vô 5 4. Môc tiªu tæng qu t 6 5. Môc tiªu cô thó 7 6. Quü thêi gian 8 7. Ch ng tr nh tæng qu t µo t¹o cö nh n KTYH chuyªn ngµnh xðt nghiöm M«t thi tèt nghiöp C së thùc hµnh chñ yõu H íng dén thùc hiön ch ng tr nh Tµi liöu tham kh o chýnh 16 5

6 Lêi giíi thiöu Ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n Kü thuët y häc chuyªn ngµnh xðt nghiöm hö chýnh quy îc x y dùng trªn c së ph p lý cña c c v n b n sau y: - LuËt Gi o dôc îc Quèc héi n íc Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam kho X th«ng qua ngµy 2/12/ NghÞ Þnh cña ChÝnh phñ sè 43/2000/N -CP ngµy 30/8/2000 quy Þnh chi tiõt vµ h íng dén thi hµnh mét sè iòu cña LuËt Gi o dôc. - QuyÕt Þnh sè 2677/GD- T cña Bé Gi o dôc & µo t¹o ban hµnh ngµy 3/12/1993 quy Þnh vò cêu tróc vµ khèi l îng tèi thióu cho c c cêp µo t¹o trong bëc ¹i häc. - QuyÕt Þnh sè 2678/GD- T cña Bé Gi o dôc & µo t¹o ban hµnh ngµy 3/12/1993 quy Þnh vò khèi l îng kiõn thøc gi o dôc ¹i c ng tèi thióu cña ch ng tr nh ¹i häc. - C«ng v n sè 2162/ H ngµy 15/3/1999 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o h íng dén x y dùng l¹i ch ng tr nh khung vµ tæ chøc biªn so¹n giaã tr nh ¹i häc vµ Cao ¼ng. - C«ng v n 5413/ H ngµy 12/6/1999 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o göi Bé Y tõ vò viöc x y dùng ch ng tr nh khung c c ngµnh Khoa häc Søc khoî. - QuyÕt Þnh sè 3704/Q -BGD& T/ H ngµy 28/9/1999 cña Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o vò viöc thµnh lëp Héi ång ch ng tr nh µo t¹o ¹i häc nhãm ngµnh Khoa häc Søc khoî. - QuyÕt Þnh sè 5995/Q -BGD& T/ H ngµy 29/12/1999 cña Bé tr ëng Bé Gi o dôc vµ µo t¹o vò viöc thµnh lëp c c Héi ång ch ng tr nh µo t¹o ¹i häc, cao ¼ng thuéc nhãm ngµnh Khoa häc Søc khoî. - C«ng v n sè 9898/K2 T ngµy 30/12/1999 cña Vô tr ëng Vô Khoa häc µo t¹o bé y tõ göi HiÖu tr ëng c c Tr êng ¹i häc, Cao ¼ng Y tõ, Chñ tþch Héi ång ch ng tr nh µo t¹o ¹i häc thuéc nhãm ngµnh khoa häc søc khoî vò viöc h íng dén x y dùng ch ng tr nh khung nhãm ngµnh khoa häc søc khoî. - KÕt qu ch ng tr nh khung cña Héi ång µo t¹o ngµnh Kü thuët Y häc îc Chñ tþch héi ång ngµnh ký ngµy 7/6/2000 vµ ý kiõn gãp ý cña c c c së µo t¹o. Trong qu tr nh ho¹t éng biªn so¹n, Héi ång ch ng tr nh µo t¹o ngµnh Kü thuët y häc vµ Héi ång ch ng tr nh µo t¹o ¹i häc, Cao ¼ng thuéc nhãm ngµnh Khoa häc Søc khoî tham kh o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n Kü thuët y häc trong n íc vµ n íc ngoµi, c c khuyõn c o cña Tæ chøc Y tõ thõ giíi vµ Héi gi o dôc Y häc quèc tõ vµ khu vùc vò viöc chuèn bþ nh n lùc y häc cho thõ kû XXI. Héi ång còng tham kh o ý kiõn cña c c gi o s, gi ng viªn cã kinh nghiöm, c c c n bé qu n lý cña nhiòu Tr êng ¹i häc, ViÖn nghiªn cøu trong n íc. C c Héi ång lµm viöc thën träng, khèn tr ng Ó hoµn thµnh ch ng tr nh nµy. 6

7 Giíi thiöu ngµnh nghò µo t¹o - BËc häc : ¹i häc - Nhãm ngµnh µo t¹o : Khoa häc søc khoî - Ngµnh µo t¹o : Kü thuët y häc (KTYH) - Chøc danh khi tèt nghiöp : Cö nh n kü thuët y häc chuyªn ngµnh xðt - M sè µo t¹o : nghiöm (CNKTYH-CNXN) - Thêi gian µo t¹o : 4 n m - H nh thøc µo t¹o : ChÝnh quy tëp trung - èi t îng tuyón sinh : Tèt nghiöp v n ho Trung häc phæ th«ng hoæc bæ tóc. - C së µo t¹o : C c Tr êng/khoa KTYH cña Tr êng ¹i häc - C së lµm viöc : C c bönh viön, ViÖn nghiªn cøu, Tr êng Y - D îc vµ c c c së y tõ kh c. - BËc sau ¹i häc : Cã thó tiõp tôc häc c c lo¹i h nh: + Th¹c sü + TiÕn sü 7

8 M«t nhiöm vô Cö nh n Kü thuët Y häc chuyªn ngµnh XÐt nghiöm cã c c nhiöm vô sau y: 1. Thùc hiön c c kü thuët xðt nghiöm: 1.1. Pha chõ dung dþch chuèn, c c thuèc thö, thuèc nhuém, m«i tr êng; Sö dông îc c c bé thuèc thö (Kyt) C c kü thuët xðt nghiöm huyõt häc truyòn m u vµ miôn dþch C c kü thuët xðt nghiöm vi sinh vµ ký sinh C c kü thuët xðt nghiöm ho sinh C c kü thuët xðt nghiöm tõ bµo. 2. Qu n lý chuyªn m«n: 2.1. Tham gia tæ chøc vµ qu n lý phßng xðt nghiöm Trùc tiõp qu n lý mét sè trang thiõt bþ kü thuët cao vµ c c ho chêt sinh phèm chuyªn dïng Ò ra nh ng biön ph p thých hîp Ó m b o chêt l îng xðt nghiöm vµ thùc hiön kióm tra chêt l îng. 3. Tham gia phßng bönh vµ gi o dôc søc khoî: 3.1. Tham gia phßng chèng dþch b»ng c ch thùc hiön c c xðt nghiöm t ng íng Tham gia c c ch ng tr nh ch m sãc søc khoî Tham gia tuyªn truyòn, gi o dôc søc khoî céng ång. 4. µo t¹o vµ nghiªn cøu khoa häc: 4.1. Tù häc v n lªn Ó cëp nhët kiõn thøc vµ kü thuët míi Tham gia µo t¹o, båi d ìng chuyªn m«n cho häc viªn, nh n viªn xðt nghiöm tuyõn d íi Tham gia c c Ò tµi nghiªn cøu khoa häc. 8

9 Môc tiªu tæng qu t µo t¹o Cö nh n Kü thuët y häc chuyªn ngµnh xðt nghiöm cã y øc; cã kiõn thøc khoa häc c b n v ng, cã kiõn thøc vµ kü n ng vò chuyªn m«n, nghiöp vô ë tr nh é ¹i häc lµm chñ îc c c kü thuët xðt nghiöm thuéc c c lünh vùc: Vi sinh, Ký sinh trïng, Ho sinh, HuyÕt häc truyòn m u, MiÔn dþch vµ Gi i phéu bönh; Cã kh n ng tù häc v n lªn p øng nhu cçu ch m sãc vµ b o vö søc khoî nh n d n. 9

10 Môc tiªu cô thó 1. VÒ th i é: 1.1 TËn tuþ víi sù nghiöp ch m sãc, b o vö vµ n ng cao søc khoî nh n d n, hõt lßng phôc vô ng êi bönh. 1.2 Khiªm tèn häc tëp, ch n thµnh hîp t c víi ång nghiöp. 1.3 Trung thùc, kh ch quan, cèn träng trong c«ng viöc chuyªn m«n. 2. VÒ kiõn thøc vµ kü n ng: 2.1 Gi i thých îc nguyªn lý vµ c chõ cña c c xðt nghiöm th«ng th êng. 2.2 ChØ ¹o viöc thùc hiön c c xðt nghiöm hµng lo¹t t¹i céng ång. 2.3 Thùc hiön nh ng biön ph p m b o chêt l îng vµ kióm tra chêt l îng xðt nghiöm. 2.4 Tham gia tæ chøc vµ qu n lý ho¹t éng cña mét phßng xðt nghiöm y sinh häc ë møc tuyõn TØnh. 2.5 Sö dông vµ b o qu n trang thiõt bþ phßng xðt nghiöm, c c ho chêt, sinh phèm chuyªn dïng. 2.6 Pha chõ îc c c dung dþch chuèn, thuèc nhuém, thuèc thö m«i tr êng trong c c lünh vùc chuyªn khoa, Sö dông îc c c bé thuèc thö (Kyt). 2.7 Lµm îc c c xðt nghiöm huyõt häc truyòn m u, ho sinh, vi sinh, ký sinh, miôn dþch, tõ bµo vµ gi i phéu bönh. 10

11 Cô thó: Stt Quü thêi gian * Sè n m häc : 04 * Tæng sè tuçn häc vµ Thi ( Gåm c c h nh thøc häc tëp ) : Tèi a 160 tuçn * Tæng sè tuçn thi vµ «n tëp : Theo quy chõ cña Bé GD& T * Tæng sè khèi l îng kiõn thøc : 210 VHT ( týnh theo n vþ häc tr nh ) Khèi l îng häc tëp 1 Gi o dôc ¹i c ng ( gåm c c m«n häc chung vµ c c m«n khoa häc c b n ): 2 Gi o dôc chuyªn nghiöp ( gåm c c m«n c së vµ c c m«n chuyªn ngµnh ): B¾t buéc Tù chän ( Æc thï) Thi tèt nghiöp n vþ häc tr nh* Tæng LT TH Tû lö% sè , ** 56 ** 59,0 4,8 4,8 Tæng céng * 01 n vþ häc tr nh t ng ng 15 tiõt lý thuyõt, 30 tiõt thùc tëp t¹i c c phßng thý nghiöm, 45 tiõt thùc tõ t¹i céng ång, qu n sù vµ thó dôc ** PhÇn tù chän ( Æc thï) lý thuyõt, thùc hµnh do c c Tr êng/khoa Ò xuêt vµ x y dùng, thó hiön trong ch ng tr nh chi tiõt. 11

12 Ch ng tr nh tæng qu t µo t¹o Cö nh n kü thuët y häc chuyªn ngµnh xðt nghiöm A. PhÇn gi o dôc ¹i c ng: Stt Tªn m«n häc/häc phçn M sè TS VHT C c m«n häc chung: Ph n bè VHT LT TH 1 Lich sö triõt häc TriÕt häc M c - Lª nin Kinh tõ chýnh trþ M c Lªnin T m lý y häc/ y øc LÞch sö ng CSVN Chñ nghüa x héi khoa häc T t ëng Hå Chi Minh Ngo¹i ng (cã NNCN ) Gi o dôc thó chêt Gi o dôc quèc phßng vµ YHQS Céng C c m«n khoa häc c b n: 11 To n cao cêp X c suêt thèng kª Tin häc VËt lý ¹i c ng vµ lý sinh Ho ¹i c ng Ho h u c Sinh häc Di truyòn y häc Ho ph n tých Céng Tæng céng

13 B. C c m«n gi o dôc chuyªn nghiöp: Stt Tªn m«n häc/häc phçn M sè TS VHT C c m«n häc c së : Ph n bè VHT LT TH 20 Gi i phéu M«ph«i Sinh lý Ho sinh Vi sinh Ký sinh Gi i phéu bönh Sinh lý bönh-miôn dþch D îc häc Néi c së Ngo¹i c së Dinh d ìng-vsat thùc phèm Søc khoî m«i tr êng DÞch tô häc Tæ chøc y tõ- Ch ng tr nh y tõ - Gi o dôc n ng cao søc khoî 35 D n sè häc-kõ ho¹ch ho gia nh- SKSS Céng

14 C c m«n chuyªn m«n: 36 KT xðt nghiöm c b n Gi i phéu bönh HuyÕt häc c së HuyÕt häc tõ bµo «ng m u TruyÒn m u Ho sinh Ho sinh Ho sinh Vi sinh Vi sinh Vi sinh Ký sinh trïng Ký sinh trïng Ký sinh trïng B o m vµ kióm tra chêt l îng xðt nghiöm Thùc hµnh xðt nghiöm Thùc hµnh xðt nghiöm Céng Tæng céng

15 M«t thi tèt nghiöp 1. Thêi gian «n thi vµ lµm kho luën :Theo quy chõ cña Bé Gi o dôc & µo t¹o 2. Thêi gian thi :Theo quy chõ cña Bé Gi o dôc & µo t¹o 3. H nh thøc thi: Thi tèt nghiöp cã thó lµ kho luën tèt nghiöp, thi cuèi kho hoæc kõt hîp c hai h nh thøc. 3.1 Lµm kho luën tèt nghiöp: Sinh viªn cã ióm trung b nh trung häc tëp trong 3 n m häc ¹t tõ kh trë lªn th îc Héi ång thi tèt nghiöp nhµ tr êng xem xðt cho thùc hiön kho luën tèt nghiöp theo quy chõ cña Bé Gi o dôc & µo t¹o vµ Bé Y tõ. 3.2 Thi cuèi kho : Gåm hai phçn Lý thuyõt vµ Thùc hµnh ióm thi cña mçi phçn îc týnh éc lëp Lý thuyõt: - Néi dung: Gåm 5 m«n chuyªn ngµnh: Vi sinh, Ký sinh trïng, HuyÕt häc, Ho sinh, Gi i phéu bönh. - H nh thøc: + Thi viõt c u hái truyòn thèng cã c i tiõn hoæc thi viõt c u hái tr¾c nghiöm kh ch quan. + HoÆc kõt hîp c hai h nh thøc Thi thùc hµnh: - Thêi gian: 240 phót. - Néi dung: Gåm c c kü n ng cña 5 m«n chuyªn ngµnh (Vi sinh, Ký sinh trïng, HuyÕt häc, Sinh ho, Gi i phéu bönh). - H nh thøc: Thi nhiòu tr¹m, mçi m«n chuyªn ngµnh îc bè trý Ýt nhêt cã 2 tr¹m. 15

16 C së thùc hµnh chñ yõu 1. C c Phßng thùc tëp Ho sinh, Vi sinh, Ký sinh trïng, M«häc, Gi i phéu bönh vµ MiÔn dþch cña Khoa KTYH/Tr êng ¹i häc Y. 2. C c Khoa xðt nghiöm Ho sinh, Vi sinh, HuyÕt häc, Gi i phéu häc vµ MiÔn dþch cña BÖnh viön Trung ng, TØnh (Thµnh phè) hoæc BÖnh viön thùc hµnh cña Tr êng ¹i häc Y- D îc îc Bé Y tõ c«ng nhën. 16

17 H íng dén trión khai thùc hiön ch ng tr nh 1. Ch ng tr nh: Ch ng tr nh khung µo t¹o Cö nh n Kü thuët Y häc chuyªn ngµnh XÐt nghiöm îc Bé Gi o dôc & µo t¹o vµ Bé Y tõ thèng nhêt ban hµnh thùc hiön ë têt c c c Khoa Kü thuët y häc cña Tr êng ¹i häc Y Ó µo t¹o Cö nh n Kü thuët y häc chuyªn ngµnh XÐt nghiöm. Ch ng tr nh gåm 210 n vþ häc tr nh, trong ã cã 190 n vþ häc tr nh b¾t buéc, 10 n vþ häc tr nh tù chän ( Æc thï) vµ 10 n vþ häc tr nh thi tèt nghiöp. ViÖc trión khai thùc hiön ch ng tr nh chi tiõt vµ gi m s t chêt l îng chuyªn m«n do Bé Y tõ chø ¹o thùc hiön. PhÇn néi dung ch ng tr nh b¾t buéc, c c Tr êng ¹i häc Y, Khoa Kü thuët Y häc ph i tæ chøc gi ng d¹y ñ khèi l îng kiõn thøc quy Þnh. PhÇn néi dung ch ng tr nh tù chän ( Æc thï), tuú theo Æc ióm riªng cña mçi Tr êng/ Khoa Kü thuët y häc mµ x y dùng phï hîp víi Tr êng/khoa cña m nh. Trªn c së c c n vþ häc tr nh b¾t buéc vµ n vþ häc tr nh tù chän ( Æc thï) îc duyöt, tõng Tr êng/ Khoa kü thuët y häc biªn so¹n ch ng tr nh chi tiõt tõng M«n häc/häc phçn vµ tr nh Bé tr ëng Bé Y tõ ký ban hµnh Ó thùc hiön. 2. KÕ ho¹ch s¾p xõp néi dung vµ quü thêi gian C c Tr êng/khoa Kü thuët y häc chñ éng bè trý vµ iòu chønh c c M«n häc/häc phçn cña c c häc kú nh ng ph i m b o týnh logic vµ týnh hö thèng cña ch ng tr nh µo t¹o theo tr nh tù Ó sinh viªn häc c c m«n Khoa häc c b n, Y häc c së, TiÒn l m sµng råi míi häc c c m«n L m sµng vµ c c m«n Chuyªn ngµnh kü thuët xðt nghiöm. C c Tr êng/khoa s¾p xõp ch ng tr nh vµ trión khai thùc hiön, cã thó p dông ph ng ph p míi nh lång ghðp, cêu tróc ch ng tr nh theo khèi thêi gian (Bloc)... nh ng cçn thën träng nghiªn cøu, chuèn bþ kü vµ b o c o Bé Y tõ, Bé Gi o dôc & µo t¹o phª duyöt tr íc khi thùc hiön. 3. Thùc tëp, thùc hµnh bönh viön: 3.1 Thùc tëp (phßng thý nghiöm vµ c së tiòn l m sµng): Tæ chøc thùc tëp t¹i phßng thý nghiöm theo quy chõ cña Bé Gi o dôc & µo t¹o vµ Bé Y tõ. Tuy nhiªn, môc tiªu µo t¹o Cö nh n Kü thuët y häc chuyªn ngµnh xðt nghiöm cã yªu cçu thùc hµnh cao, Ó m b o chêt l îng µo t¹o, nhµ tr êng cã thó quy Þnh ióm kõt thóc mçi M«n häc/häc phçn lµ ióm éc lëp hoæc lµ ióm tæng hîp cña ióm lý thuyõt vµ ióm thùc tëp (tõng phçn Òu ph i ¹t). 17

18 3.2 Thùc hµnh bönh viön: Nªn s¾p xõp a sinh viªn i thùc hµnh bönh viön sau khi lµm îc mét sè kü thuët xðt nghiöm c b n. 4. Ph ng ph p D¹y / Häc: - Coi träng tù häc cña sinh viªn - T ng c êng c c ph ng tiön nghe nh n, ph ng ph p d¹y/ häc tých cùc. - m b o gi o tr nh, s ch gi o khoa vµ tµi liöu tham kh o cho sinh viªn. - Khi cã t ng èi ñ tµi liöu häc tëp khuyõn khých gi m sè giê lªn líp lý thuyõt trong ch ng tr nh Ó sinh viªn tù häc. - T ng c êng hiöu qu c c buæi thùc tëp trong phßng thý nghiöm, thùc hµnh bönh viön b»ng c ch ph n c«ng gi ng viªn theo dâi, gi m s t c c ho¹t éng cña sinh viªn kõt hîp víi c c gi ng viªn kiªm nhiöm t¹i c së vµ tæ chøc thi kióm tra sau khi kõt thóc mçi n vþ häc tr nh. - m b o ñ ph ng tiön häc tëp sao cho mçi sinh viªn cã mét bé dông cô Ó tù m nh thùc hiön bµi thùc tëp. 5. KiÓm tra, Thi: 5.1. KiÓm tra sau mçi n vþ häc tr nh (l îng gi qu tr nh µo t¹o) 5.2. Thi sau mçi häc phçn Ó tých luü chøng chø (l îng gi kõt thóc): - èi víi c c m«n khoa häc c b n vµ Y häc c së, sau mçi M«n häc/häc phçn sinh viªn ph i cã mét ióm thi (mét chøng chø). - èi víi c c m«n chuyªn ngµnh Kü thuët y häc sau mçi M«n häc/häc phçn sinh viªn ph i cã hai ióm thi (chøng chø lý thuyõt vµ thùc hµnh). 5.3 C ch týnh ióm: Theo qui chõ cña Bé Gi o dôc & µo t¹o vµ Bé Y tõ. K/T bé tr ëng bé gi o dôc & µo t¹o Thø tr ëng Vò Ngäc H i 18

19 Tµi liöu tham kh o chýnh 1. Ch ng tr nh µo t¹o B c sü a khoa cña Tr êng ¹i häc Y Hµ néi n m häc Ch ng tr nh µo t¹o B c sü a khoa giai o¹n II cña Tr êng ¹i häc Y D îc Thµnh phè Hå ChÝ Minh n m Ch ng tr nh µo t¹o B c sü a khoa cña Bé Y tõ n m Þnh h íng chiõn l îc ph t trión ngµnh y tõ Õn n m 2020 cña Bé Y tõ n m Ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n Kü thuët Y häc cña Bé Y tõ n m Ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n Kü thuët Y häc, Khoa häc Kü thuët Y häc ¹i häc Chiang Mai, Th i lan n m Ch ng tr nh Kü thuët viªn cao cêp, Ecole de Laboratoire, Ph p, Ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n Kü thuët y häc ¹i häc Alabama Birmingham,

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx . Häc viön Ng n hµng Phßng µo T¹o Häc Kú 1 - N m Häc 17-18 XÐt iòu kiön tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng H VHVL - KÕ to n (LTD11TKT) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 5.00 MÉu In D7080B1 Trang

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si phßng thi sè: 1 1 CH0001 Hoµng B o An 10.04.1993 Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 2 CH0002 L ng ThÞ An 06.05.1995 L¹ng S n N DT KV1 3 CH0003 Ph¹m ThÞ An 24.06.1974 Th i Nguyªn N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 4 CH0004

Chi tiết hơn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n

Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n QuyÕt Þnh Cña Bé tr ëng Bé N«ng nghiöp vμ ph t trión n«ng th«n Sè 92/2001/Q -BNN, ngµy 11 th ng 9 n m 2001 VÒ viöc ban hµnh tiªu chuèn ngµnh: ThiÕt bþ quan tr¾c côm Çu mèi c«ng tr nh thuû lîi - C c quy

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte Trao æi nghiöp vô X héi häc sè 1 (77), 2002 67 Vò Hµo Quang 1. Nh ng yõu tè x héi nh h ëng tíi t duy x héi häc cña A. Comte A. Comte îc coi lµ ng êi s ng lëp ra ngµnh x héi häc. ng còng lµ nhµ thùc chøng

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc GS. TS. Vò TriÖu M n 0912176623 Phytoplasma (DÞch khuèn bµo h¹i thùc vët) 1. Æc ióm vµ ph n lo¹i Bµi gi ng tãm t¾t cña GS. TS. Vò TriÖu M n N m 1967 Doi vµ ctv NhËt B n ph t hiön bönh do mét nhãm t c nh

Chi tiết hơn

B ng tæng hîp sinh viªn kho îc cêp häc bæng k I N m häc (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M S

B ng tæng hîp sinh viªn kho îc cêp häc bæng k I N m häc (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M S B ng tæng hîp sinh viªn kho 54-58 îc cêp häc bæng k I N m häc 2013-2014 (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M SV Líp Số tiền Sè TK 1 ç V n D ng 535354 54CB1 2,825,000

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi B ng ióm Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Líp QU N Lý HCNN Vµ QL NGµNH G

Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi B ng ióm Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Líp QU N Lý HCNN Vµ QL NGµNH G Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc 1 1001 Bïi ThÞ An 10-10-1994 N 6.5 ¹t GD MÇm non-a 2 1002 Cï ThÞ L u An 15-10-1996 VËt lý-a

Chi tiết hơn

Môc lôc

Môc lôc ñyban nh n d n tønh vünh phóc ¹i häc quèc gia hμ néi Tr êng ¹i häc Khoa häc Tù nhiªn B o c o chuyªn Ò N íc ngçm vïng tam o 2 Thuéc Ò tμi X c Þnh c së khoa häc Ó nh gi t c éng m«i tr êng phôc vô dù n x

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc PhÇn I - më Çu i c së khoa häc cña Ò tµi Trong ch ng tr nh THPT, ë bêt k khèi líp nµo, ch ng phçn nµo còng Òu cã lo¹i bµi tëp: t m gi trþ cùc ¹i hay cùc tióu cña ¹i l îng khi ¹i l îng thay æi (bµi to n

Chi tiết hơn

Annual report V 2004.qxd

Annual report V 2004.qxd Military Bank 2 3 Military Bank Annual report Néi dung / contents Giíi thiöu chung vò ng n hµng Background Sè liöu tµi chýnh giai o¹n 1994-2004 Financial highlight from 1994-2004 M«h nh tæ chøc Organizational

Chi tiết hơn

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c« tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«ng nhën kióu Road vehicles - Rear view mirrors of motorcycles

Chi tiết hơn

¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/

¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/ ¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/12) (DHD.D310101) - Ngµnh: Kinh tõ 1 Lª ThÞ Anh µo 08/05/94 26159 A 2 7.25

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

Microsoft Word TCN doc

Microsoft Word TCN doc Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam Bé giao th«ng vën t i Tiªu chuèn ngµnh Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng Yªu cçu kü thuët Ph ng ph p kióm tra 22 Tcn 255-1999 Cã hiöu lùc tõ: 25/02/1999 (Ban hµnh kìm theo QuyÕt

Chi tiết hơn

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users 76-3 IEC 1980 1 Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i 76-3 IEC 1980 2 Lêi nãi Çu Lêi tùa Môc lôc 1. C c Þnh nghüa :... 5 2. Tæng

Chi tiết hơn