MergedFile

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "MergedFile"

Bản ghi

1 K `ªi bvg t dvwrj cvm 1g el cixÿv-2016 wlª vã cixÿvq Abycw Z cixÿv_x i ZvwjKv K `ªi KvW b ^i t bs iwr ªkb b ^i Abycw Z welqmg~ ni KvW (cixÿvi µgvbymv i) gšíe G ZvwjKv 3 Kwc Zwi Ki Z n e ZË xq cixÿv kl niqvi 7 w` bi g a Bmjvwg Aviwe wek we` vj qi cixÿv wbqš K kvlvq 1 Kwc Ges wek we` vj qi AvB.wm.wU kvlvq 1 Kwc cvvv Z n e 1 Kwc K `ª mwpe msiÿy Ki eb D jøl h, cixÿvi djvdj cöwµqvki Yi Kv R GB ZvwjKvB P~ovšÍ e j we ewpz n e GB ZvwjKvq Kvb fzj-îæwu cwijwÿz n j mswkøó K `ª mwpe `vqx _vk eb Kÿ cwi`k Ki bvg I ^vÿi fvicövß Kg KZ vi ^vÿi I mxj

2 Bmjvwg Aviwe wek we` vjq, XvKv dvwrj cvm 1g el cixÿv-2016 Ae eüz gvjvgvj diz cvvv bvi dig K `ªi bvg :... K `ªi KvW b ^i :... cixÿvi bvg :... mb... LvZvi msl v: (K) g~j LvZv :... (L) AwZwi³ LvZv :... (M) e envwik LvZv :... wb œi QK Aek B c~iy Ki Z n e t µg weeiy cövß gvjvgv ji msl v e eüz gvjvgv ji msl v ÎæwU hy³ msl v DØ Ë msl v 1. g~j LvZvi msl v AwZwi³ LvZvi msl v e envwik LvZvi msl v e envwik b ^i cî OMR-Gi 1g Ask cöi Yi KvUz b msl v K iv M UW evw msl v e Ívi msl v Uªvs Ki msl v Zvjvi msl v wet `ªt (1) MYbvi ci LvZv Kg ev ewk cviqv wm q _vk j A_ev Ab K `ª n Z MÖnY K i _vk j g~j, AwZwi³ LvZv, e envwik LvZv I e envwik b ^i c Îi µwgk b ^i D jøl K i Zv Z K `ª ZË eavq Ki ^vÿi MÖnY c~e K Zvi GKwU Kwc gvjvgvj dir `Iqvi mgq cixÿv wbqš Ki wbku Rgv w` Z n e (2) g~j LvZv/AwZwi³ LvZv/e envwik LvZv cövwß I e env ii GKwU Avjv`v kxu Rgv w` Z n e ^vÿi :... ZvwiL :... fvicövß Kg KZ vi bvg :... K `ª b ^i :... K `ª KvW b ^i :...

3 dvwrj cvm 1g el cixÿv-2016 K `ª cöwzw`b/cöwz cixÿvq e eüz gvjvgv ji ZvwjKv cixÿv_ xi msl v :... Rjvi bvg :... (K) dvwrj (Abvm )... el... Rb K `ªi bvg :... (L) dvwrj (cvm)... el... Rb K `ª KvW bs :... (M) Kvwgj... ce... Rb ZvwiL :... gvu... Rb µg miävgvw`i weeiy cwigvy c v KU msl v gšíe 1. g~j LvZv 2. AwZwi³ LvZv 3. e envwik LvZv 4. OMR-Gi 1g Ask cöi Yi KvUz b msl v 5. iwr: wpikzu/wmu cø vb 6. ^vÿi wjwc 7. wk ivbvg cî 8. ev Ûj j ej 9. DËicÎ cöi Yi mgwš^z weeiy 10. K iv M UW ev W i msl v 11. e envwik cövß b ^ ii ZvwjKv dig 12. wbqg f½ msµvší Z_ dig 13. cökœcî Lvjvi mvwu wd KU dig 14. ewn vi wjwc 15. cixÿvq Abycw Z cixÿv_ xi ZvwjKv dig 16. K `ª gvjvgvj e envi dig 17. K `ª KZ K DØ Ë gvjvgvj dir dig 18. cixÿvq ewn vi ZvwjKv dig 19. cixÿvi mgqm~px 20. g~j LvZvi e Ívi msl v 21. AwZwi³ LvZvi e Ívi msl v 22. e envwik LvZvi e Ívi msl v ^vÿi :... ZvwiL :... fvicövß Kg KZ vi bvg :... K `ª b ^i :... K `ª KvW b ^i :...

4 Bmjvwg Aviwe wek we` vjq XvKv cixÿv wbqš Ki `dzi n Z M nxz I cixÿvq e eüz g~j DËicÎ I AwZwi³ DËic Îi wnmve weeiyx cixÿv K `ªi bvg :... K `ª KvW... cixÿvi bvg :... cixÿvi ZvwiL welq cîwk ivbvg AskMÖnYKvix cixÿv_ xi msl v e eüz g~j DËic Îi msl v e eüz AwZwi³ DËic Îi msl v e envwik cixÿvq e eüz AwZwi³ DËic Îi msl v gvu= wet `ªt GB wnmve weeiyxwu cixÿv wbqš K, Bmjvwg Aviwe wek we` vjq eivei cöiy Ki Z n e fvicövß Kg KZ v I Aa ÿ... gv`ivmv

5 `ªóe t Bmjvwg Aviwe wek we` vjq, XvKv cixÿv PjvKv j cixÿv_x KZ K cixÿvi wbqg f½ msµvší Mvcbxq Z_ dig cö Z K cixÿv_x i Rb Avjv`v dig e envi Ki Z n e di gi Kvb Ask Lvwj ivlv hv e bv DËicÎmn AvUK Kiv KvMRc Îi mv _ GB wi cvu mshy³ K i ^Zš /Avjv`v c v K U iwr ªvW WvK hv M cixÿv wbqš K eivei m ½ m ½ cöiy Ki Z n e bkj Kivi mgq h KvMRcÎ aiv n q Q m KvMRcÎ h ch eÿk/awdmvi bkj a i Qb m ch eÿk/awdmvi KZ K ZvwiLmn ^vÿi Øviv mz vwqz n Z n e G wi cvu Qvov GZ`msµvšÍ Kvb welq we epbv Kiv n e bv 1 cixÿvi bvg... mvj... K `ª... K `ª KvW... 2 h cixÿv_x i weiæ wi cvu `Iqv n q Q Zvi weeiy iwr ªkb bs... wkÿvel... 3 wi cv U i m ½ RwoZ cixÿvi weeiy welq... cî... 4 NUbvi ZvwiL I mgq ZvwiL... mgq... 5 Kÿ ch eÿk A_ev Kvh iz Ab h Awdmvi bkj a i Qb Zvi weeiy (whwb bkj a i Qb Zvi g~j wi cvu mshy³ K i w` Z n e ) 6 cixÿv_x K bkj Kivi mgq aiv n q Q A_ev Zvi wbku bkj Kivi gz KvMRcÎ wqj e j a Z n q Q Ges m bkj Kivi KvR m úbœ Ki Z mg_ n q Q wkbv Zvi cök Z Ae vi c~y weeiy w` Z n e hw` bkj Kivi mgq aiv n q _v K Z e h Ask bkj Kiv n q Q mb Ask DËi c Î Ges bk ji KvMRc Î jvj Kvwj Øviv Aek B wpwýz Ki Z n e Ges h ch eÿk/awdmvi welqwu ai jb ZvwiLmn Zvi ^vÿi mlv b _vk Z n e 7 cixÿv_x KvMRcÎ mgc Y Ki Z Kvb evav w` q _vk j A_ev Agvb K i _vk j A_ev cwi`k biz Kg KZ vi mv _ A ea AvPiY K i _vk j Zvi we ÍvwiZ weeiy w` Z n e (cö qvr b AwZwi³ KvMR e envi Kiv hv e ) 8 cixÿv_x K ewn vi bv K i k Ljv aviv Abyhvqx cixÿv `Iqvi AbygwZ cö`ë n q _vk j Giƒc e e v Aej ^ bi KviYmn ey bv Ki Z n e (cö qvr b AwZwi³ KvMR e envi Kiv hv e ) Ges Zvi DËicÎ Avjv`vfv e Mvcbxq cöwz e`b Ges Ab vb KvMRcÎmn wek we` vj q cöiy Ki Z n e 9 AvUK Kiv KvMRcÎ (DËicÎ, cö ekcî, bkj Kivi KvMR) Ges GZ`m ½ `vwlj Kiv Ab vb wi cv U i we ÍvwiZ weeiy bvg... c`ex... h Kv R wbhy³ n q Qb Kÿ cwi`k Ki mxj gvnimn ^vÿi fvicövß Kg KZ vi ^vÿi mxj gvni 11 k Ljv weavqk KwgwUi wbku KvMRcÎmn NUbvi welqe ck Kivi ZvwiL... (wek we` vjq Awdm KZ K c~iy Kiv n e) 13 k Ljv weavqk KwgwUi wm vší 14 DcvPv h i Aby gv`b 12 cixÿv wbqš Ki mycvwik cixÿv wbqš K mfvcwz k Ljv weavqk KwgwU DcvPvh Bmjvwg Aviwe wek we` vjq

6 dvwrj cvm 1g el cixÿv 2016 cixÿvq ewn v ii ZvwjKv dig K `ª KvW... K `ªi bvg... Rjv... µg iwr ªkb b ^i h wel q ewn vi n q Q m wel qi bvg h wel q ewn vi n q Q m wel qi KvW gšíe (kvw Íi aviv D jøl Kiæb) * GB ZvwjKv 3 Kwc Zwi Ki Z n e e envwik cixÿv kl niqvi 7 w` bi g a wek we` vj qi cixÿv wbqš K kvlvq 1 Kwc Ges wek we` vj qi AvB.wm.wU kvlvq 1 Kwc cvvv Z n e Ges 1 Kwc K `ª mwpe msiÿy Ki eb * D jøl h, cixÿvi djvdj cöwµqvki Yi Kv R GB ZvwjKvB PyovšÍ e j we ewpz n e GB ZvwjKvq Kvb fzj- ÎæwU cwijwÿz n j mswkøó K `ª mwpe `vqx _vk eb fvicövß Kg KZ vi ^vÿi I mxj

7 cökœ-c Îi c v KU Lvjvi mvwu wd KU 1g el dvwrj cvm cixÿv-2016 ZvwiL... cökœ-c Îi c v KU Lvjvi mvwu wd KU 1 el dvwrj cvm cixÿv-2016 ZvwiL... wba vwiz Zvwi Li Rb mxj gvnik Z cökœc Îi c v KU/c v KU jv K `ªi wb œwjwlz Kg KZ v `i m y L Lvjv nj bs bvg c`ex ^vÿi wba vwiz Zvwi Li Rb mxj gvnik Z cökœc Îi c v KU/c v KU jv K `ªi wb œwjwlz Kg KZ v `i m y L Lvjv nj bs bvg c`ex ^vÿi fvicövß Kg KZ vi ^vÿi I mxj fvicövß Kg KZ vi ^vÿi I mxj Dc i ewy Z mvwu wd KU cö Z K w` bi cixÿvi DËi c Îi P~ovšÍ ev Û ji mv _ `vwlj Ki Z n e Dc i ewy Z mvwu wd KU cö Z K w` bi cixÿvi DËi c Îi P~ovšÍ ev Û ji mv _ `vwlj Ki Z n e

8 1g el dvwrj cvm cixÿv-2016 wlª vã wjwlz DËic Îi cöwzwu ev Û ji Dc i jvmv bvi Rb ev Ûj j ej welq/cî wk ivbvg :... welq KvW :... cökœ KvW :... ev Û ji Af ší i DËic Îi msl v :... we.`ª. AbwaK 50wU DËicÎ Dc i wb P K iv M UW evw Øviv eu a GKwU ev Ûj Zix Ki Z n e cöwzwu ev Û ji Dci wbw` ó GB ev Ûj j ej jvmv Z n e GB ev Ûj j e ji Dci ev ev Û ji Ab Kvb v b Kvb cökvi wpý/mxj gvni wksev K `ªi Kvb cökvi cwiwpwz `Iqv m ú~y wbwl GKB ev Û ji g a Ab Kvb welq Kv Wi DËicÎ cvvv bv hv e bv 1g el dvwrj cvm cixÿv-2016 wlª vã wjwlz DËic Îi cöwzwu ev Û ji Dc i jvmv bvi Rb ev Ûj j ej welq/cî wk ivbvg :... welq KvW :... cökœ KvW :... ev Û ji Af ší i DËic Îi msl v :... we.`ª. AbwaK 50wU DËicÎ Dc i wb P K iv M UW evw Øviv eu a GKwU ev Ûj Zix Ki Z n e cöwzwu ev Û ji Dci wbw` ó GB ev Ûj j ej jvmv Z n e GB ev Ûj j e ji Dci ev ev Û ji Ab Kvb v b Kvb cökvi wpý/mxj gvni wksev K `ªi Kvb cökvi cwiwpwz `Iqv m ú~y wbwl GKB ev Û ji g a Ab Kvb welq Kv Wi DËicÎ cvvv bv hv e bv 1g el dvwrj cvm cixÿv-2016 wlª vã wjwlz DËic Îi cöwzwu ev Û ji Dc i jvmv bvi Rb ev Ûj j ej welq/cî wk ivbvg :... welq KvW :... cökœ KvW :... ev Û ji Af ší i DËic Îi msl v :... we.`ª. AbwaK 50wU DËicÎ Dc i wb P K iv M UW evw Øviv eu a GKwU ev Ûj Zix Ki Z n e cöwzwu ev Û ji Dci wbw` ó GB ev Ûj j ej jvmv Z n e GB ev Ûj j e ji Dci ev ev Û ji Ab Kvb v b Kvb cökvi wpý/mxj gvni wksev K `ªi Kvb cökvi cwiwpwz `Iqv m ú~y wbwl GKB ev Û ji g a Ab Kvb welq Kv Wi DËicÎ cvvv bv hv e bv 1g el dvwrj cvm cixÿv-2016 wlª vã wjwlz DËic Îi cöwzwu ev Û ji Dc i jvmv bvi Rb ev Ûj j ej welq/cî wk ivbvg :... welq KvW :... cökœ KvW :... ev Û ji Af ší i DËic Îi msl v :... we.`ª. AbwaK 50wU DËicÎ Dc i wb P K iv M UW evw Øviv eu a GKwU ev Ûj Zix Ki Z n e cöwzwu ev Û ji Dci wbw` ó GB ev Ûj j ej jvmv Z n e GB ev Ûj j e ji Dci ev ev Û ji Ab Kvb v b Kvb cökvi wpý/mxj gvni wksev K `ªi Kvb cökvi cwiwpwz `Iqv m ú~y wbwl GKB ev Û ji g a Ab Kvb welq Kv Wi DËicÎ cvvv bv hv e bv

9 Bmjvwg Aviwe wek we` vjq, XvKv 1g el dvwrj cvm cixÿv-2016 wlª vã ewn vi wjwc 2016 mv ji 1g el dvwrj cvm cixÿvq `wbk Abycw Z/ewn Z cixÿv_x `i iwr ªkb b ^i m ^wjz ZvwjKv: cixÿv K `ªi bvg... K `ª KvW b ^i... ZvwiL t... welq KvW t... welq/cî wk ivbvg t... Abycw Z cixÿv_x `i iwr ªkb b ^i t ewn Z cixÿv_x `i iwr ªkb b ^i t Kÿ cwi`k Ki bvg I ^vÿi ZvwiL... fvicövß Kg KZ vi ^vÿi I mxj ZvwiL... GB ZvwjKv cö Z K w` bi cixÿvi gylc Îi mv _ iwr ªvW WvK hv M wek we` vj qi cixÿv wbqš K eivei cöiy Ki Z n e GwU Kvb Ae v ZB DËic Îi mv _ ev A_ev c v K U cöiy Kiv hv e bv

10 Bmjvwg Aviwe wek we` vjq XvKv dvwrj cvm 1g el cixÿv-2016 wlª vã Bmjvwg Aviwe wek we` vjq XvKv dvwrj cvm 1g el cixÿv-2016 wlª vã K `ª... iwr: bs... K `ª... iwr: bs... Bmjvwg Aviwe wek we` vjq XvKv dvwrj cvm 1g el cixÿv-2016 wlª vã Bmjvwg Aviwe wek we` vjq XvKv dvwrj cvm 1g el cixÿv-2016 wlª vã K `ª... iwr: bs... K `ª... iwr: bs...

11 Bmjvwg Aviwe wek we` vjq, XvKv dvwrj cvm 1g el cixÿv 2016 wlª vã ^vÿiwjwc cixÿvi K `ª... K `ª KvW :... gv`ivmvi bvg :... gv`ivmv KvW :... cixÿv_ xi bvg :... wczvi bvg :... gvzvi bvg :... iwr ªkb b ^i :... wkÿvel :... ZvwiL welq/cî wk ivbvg welq KvW cixÿv_ xi ^vÿi DËic Îi Kfvi c ôvi (OMR) µwgk b ^i Kÿ cwi`k Ki c~y bvg I ^vÿi fvicövß Kg KZ vi bvg ^vÿi bvg, c`exmn mxj ^vÿiwjwc mkj wel q cixÿv_ xi cixÿvq AskMÖn Yi GKgvÎ wbf i hvm `wjj m Kvi Y wb œv³ wbqgvejx h_vh_ iæz mnkv i cvjb Kivi Rb mswkøó mkj K we klfv e Aby iva Kiv hv Q: 1. cixÿv_ x wbr nv Z ^vÿwjwc wba vwiz vbmg~n c~iy Ki e 2. Kÿ cwi`k K cixÿv_ x KZ K c~iyk Z Z_ vejx hvpvb K i ^vÿiwjwci wba vwiz v b c~y bvg wj L ^vÿi Ki eb 3. fvicövß Kg KZ v ^vÿiwjwc h_vh_fv e c~iy Kiv n q Q GB g g wbwðz n q mxjmn wba vwiz v b ^vÿi Ki eb 4. cixÿv_ xi e envwik cixÿvi Rb I GKBfv e iæz mnkv i ^vÿiwjwc e envi Ki Z n e 5. cixÿv kl niqvi 3 (wzb) w` bi g a K `ªi mkj cixÿv_ xi ^vÿiwjwc iwr ªk bi µgvbymv i h_vh_fv e mvwr q wek we` vj qi cixÿv kvlvq Rgv w` Z n e 6. iwr ªkb kxu ` L cixÿv_ xi cwvze welqmg~n Aek B wjl Z n e 7. cixÿv_ x Kvb wel q Abycw Z _vk j cixÿvi ZvwiL I wel qi bvg wj L cixÿv_ xi ^vÿ ii Kjv g jvj Kvwj w` q ÒAbycw ZÓ wj L Kÿ cwi`k K Zvi wba vwiz Kjv g Aek B ^vÿi Ki eb cixÿv wbqš K (AwZwi³ `vwqz )

12 dvwrj cvm 1g el cixÿv-2016 wlª. dvwrj cvm 1g el cixÿv 2016 wlª. K `ª KZ K wek we` vj qi wbku cixÿvi DËicÎ cöi Yi mgwš^z weeiy ZvwiL :... K `ª KZ K wek we` vj qi wbku cixÿvi DËicÎ cöi Yi mgwš^z weeiy ZvwiL :... wel qi bvg :... cî wk ivbvg :... welq KvW :... cökœ KvW :... cöwiz gvu ev Û ji msl v :... wu cöwiz me gvu DËi c Îi msl v :... wu wel qi bvg :... cî wk ivbvg :... welq KvW :... cökœ KvW :... cöwiz gvu ev Û ji msl v :... wu cöwiz me gvu DËi c Îi msl v :... wu K `ª mwp ei ^vÿi I mxj K `ª mwp ei ^vÿi I mxj

13 1g el dvwrj cvm cixÿv-2016 wlª vã wjwlz cixÿvi Kfvi c ôvi 1g Ask m ^wjz cöwzwu e i* wk ivbvg cî cixÿvi welq/cî wk ivbvg t... welq KvW t...cixÿvi ZvwiL t... c v K U DËi c Îi iwr ªkb b ^img~n t... Abycw Z cixÿv_ xi iwr: b ^img~n (cöwzwu wjl Z n e) t gvu...(... Rb) fzjk Z cixÿv_x i iwr: b ^i mg~n (cöwzwu wjl Z n e) t gvu...(... Rb) ewn Z cixÿv_x i iwr: b ^i mg~n (cöwzwu wjl Z n e) t gvu...(... Rb) Dcw Z cixÿv_x i msl v t...(...) Rb cöwiz e DËic Îi Kfvi c ôvi OMR-Gi Quov As ki msl v t...(...) Rb cö ÍyZKvixi ^vÿi cixÿv K `ªi Kÿ cwi`k Ki ^vÿi fvicövß Kg KZ v ^vÿi I mxj

weáwß bs- 150/2018 e vskvm wm jkkb KwgwU mwpevjq evsjv `k e vsk cöavb Kvh vjq gwzwsj, XvKv-1000 ZvwiL t 28/05/1425 e½vã 12/09/2018 wlª vã mvbvjx e vsk

weáwß bs- 150/2018 e vskvm wm jkkb KwgwU mwpevjq evsjv `k e vsk cöavb Kvh vjq gwzwsj, XvKv-1000 ZvwiL t 28/05/1425 e½vã 12/09/2018 wlª vã mvbvjx e vsk weáwß bs- 150/2018 vm wm jkkb KwgwU mwpevjq Kvh vjq ZvwiL t 28/05/1425 e½vã 12/09/2018 wlª vã mvbvjx wjwg UW G Ôwmwbqi AwdmviÕ c ` mivmwi wb qv Mi j ÿ wjwlz cixÿvq DËxY cöv_x `i Av e` bi mg_ b KvMR-cÎ

Chi tiết hơn

GZϦviv mswkøó mK‡ji AeMwZi Rb¨ Rvbv‡bv hv‡”Q †h, MZ 01 gvP©, 2012 mKvj 10

GZϦviv mswkøó mK‡ji AeMwZi Rb¨ Rvbv‡bv hv‡”Q †h, MZ 01 gvP©, 2012 mKvj 10 BwcGm UwcK wmwewu 2017 (c q U wiµzu g U wm g)-g AbjvB b cöv_wgk iwr ªkbK Z cöv_ x `i ga n Z juvwi Z DËxY cöv_ x `i K ev q mj Gi cÿ n Z Awfb `b juvwi Z DËxY cöv_ x `i P~ovšÍ iwr ªkb-Gi Rb we ÍvwiZ Z_ m~px

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Resqruietny Result Circular-2017.doc

Microsoft Word - Resqruietny Result Circular-2017.doc gva wgk I D P gva wgk wkÿv evw, w`bvrcyi Web : www.dinajpureducationboard.gov.bd E-mail : dinajpureducationboard@gmail.com weáwß vik bs t gvdwk evw`/cwb/ RGmwm/cix:-2017/2354(03) ZvwiL t 29/01/2018 wlª.

Chi tiết hơn

Center-1

Center-1 µt bs K `ªi bvg ivj cwimi cix v_x i msl v 1, XvKv 1200001-1207500 7500 2 c MvR zj, Rwe K v úvm, XvKv 1207501-1208800 1300 3 mikvix Kwe bri j K jr, j²xevrvi, XvKv 1208801-1210800 2000 4 mikvix knx` mvniviqv`x

Chi tiết hơn

e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek¦we`¨vjq

e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek¦we`¨vjq Av e`bk Z c `i bvg (evgcv k wuk w`b) t e½eüz kl gywreyi ingvb K wl wek we` vjq MvRxcyi-1706 ch v qvbœq bi Rb Av e`bcî (K) mnkvix Aa vck (L) mn hvmx Aa vck (M) Aa vck wefvm t 1 cöv_ xi bvg (evsjvq) t...

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 dvi G Bqvb WvBwqs wjwg UW KvBPvevwo, mvfvi, XvKv- 1340, evsjv `k (23.945831, 90.261923) 25 gvp, 2014 1 2 ch e Ymg~n 3 Kjv gi Dc i AwZwi³ Pvc QvULv Uv wn m e `Lv M Q h, Kjvg jv AwZwi³ Pv c Av Q wewìs BwÄwbqvi

Chi tiết hơn

ikw e e vcbv ikw e e vcbv n Q `ÿ Awdm e e vcbvi Ab Zg AsM Gg.Avwgbyi e e vcbv Dc `óv weavbgg,xvkv Friday, July 06, 2018

ikw e e vcbv ikw e e vcbv n Q `ÿ Awdm e e vcbvi Ab Zg AsM Gg.Avwgbyi e e vcbv Dc `óv weavbgg,xvkv Friday, July 06, 2018 ikw e e vcbv ikw e e vcbv n Q `ÿ Awdm e e vcbvi Ab Zg AsM Gg.Avwgbyi e e vcbv Dc `óv weavbgg,xvkv Friday, July 06, 2018 G Awa ekb _ K hv Rvbv hv e Awd mi ikw wk? ikw e e vcbv ej Z wk eysvq? ikw e e vcbvi

Chi tiết hơn

MYcÖRvZš x evsjv `k mikvi Aa i Kvh vjq ivrkvnx mikvix wmwu K jr, ivrkvnx EIIN GKv`k kªyx Z fwz weáwß wk vel t wkÿv e l GKv

MYcÖRvZš x evsjv `k mikvi Aa i Kvh vjq ivrkvnx mikvix wmwu K jr, ivrkvnx EIIN GKv`k kªyx Z fwz weáwß wk vel t wkÿv e l GKv EIIN- 126489 wk vel t 2015-2016 2015-2016 wkÿv e l GKv`k köyx Z fwz n Z B QzK QvÎ-QvÎx `i Rvbv bv hv Q h, ivrkvnx mikvwi wmwu K j R ez gv b mxu msl v k~b Av Q Zv wb œ `Iqv n jv weávb gvbwek = 46wU = 85

Chi tiết hơn

ms hvrbx-l BÛvw ªqvj GÛ Bbd«v ªvKPvi W fjc g U dvbb vý Kv úvbx (AvBAvBwWGdwm) wjwg UW mb vwbz MÖvnKe `i m`q AeMwZi Rb 1. ` k A ea m ú` AvniY, e envi I

ms hvrbx-l BÛvw ªqvj GÛ Bbd«v ªvKPvi W fjc g U dvbb vý Kv úvbx (AvBAvBwWGdwm) wjwg UW mb vwbz MÖvnKe `i m`q AeMwZi Rb 1. ` k A ea m ú` AvniY, e envi I ms hvrbx-l BÛvw ªqvj GÛ Bbd«v ªvKPvi W fjc g U dvbb vý Kv úvbx (AvBAvBwWGdwm) wjwg UW mb vwbz MÖvnKe `i m`q AeMwZi Rb 1. ` k A ea m ú` AvniY, e envi I m ú `i A ea cvpvi iv a gvwb jûvwis cöwz iva AvBb,

Chi tiết hơn

ewe Kb vi cwipvjbv bxwzgvjv Rvbyqvix 2019

ewe Kb vi cwipvjbv bxwzgvjv Rvbyqvix 2019 Rvbyqvix 2019 bw_/document fvlv evsjv Aby gv`b 03/12/2018 Aby gv`bkvix B Gg wu, UªvÝcv iwý B Uvib vkbvj evsjv `k (wuavbwe) ciezx czb:mgxÿv/review / / ms iy 2q ms iy, 2018 2 m~wpcî c ôv b ^i 1. f~wgkv 4

Chi tiết hơn

Av`gRx K v Ub g U cvewjk zj XvKv mbvwbevm QvÎ fwz wkÿvel 1g köwy mvÿvzkvi MÖn Yi mgq wb œewy Z KvMRcÎ mv _ Avb Z n e : * Rb mb` c Îi g~j Kwc *

Av`gRx K v Ub g U cvewjk zj XvKv mbvwbevm QvÎ fwz wkÿvel 1g köwy mvÿvzkvi MÖn Yi mgq wb œewy Z KvMRcÎ mv _ Avb Z n e : * Rb mb` c Îi g~j Kwc * Av`gRx K v Ub g U cvewjk zj XvKv mbvwbevm 1g köwy mvÿvzkvi MÖn Yi wb œewy Z KvMRcÎ mv _ Avb Z n e : * Rb mb` c Îi g~j Kwc * wczv/gvzvi RvZxq cwipqc Îi d UvKwc * mvgwik PvKzixiZ A_ev cöwziÿvlv Z ezbfy³

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 ^vmzg wiwps AvDU-Ae- zj wpj Wªb (i ) dbr-2 cökí 1 mvbvjx e vsk wjt Gi mswkøó kvlv g v brvi `i AskMÖn Y i dbr-2 cök íi wkÿv fvzv-aby`vb e e vcbv I weziy welqk Iwi q Ukb Kg kvjv 2 i -2 cök íi mswÿß weeiy

Chi tiết hơn

dg - 36 (MÖvg câv qz Abykvmb wewa 2004 Abymv i ms kvwaz) cözvcvw`z bmi MÖvg câv q Zi erm ii Aby gvw`z ev RU Avq Rjv: `:24ciMYv eøk: KvKØxc Kvb

dg - 36 (MÖvg câv qz Abykvmb wewa 2004 Abymv i ms kvwaz) cözvcvw`z bmi MÖvg câv q Zi erm ii Aby gvw`z ev RU Avq Rjv: `:24ciMYv eøk: KvKØxc Kvb dg - 36 (MÖvg câv qz Abykvmb wewa 2004 Abymv i ms kvwaz) cözvcvw`z bmi MÖvg câv q Zi 2019-20 erm ii Aby gvw`z ev RU Avq Rjv: `:24ciMYv eøk: KvKØxc Kvb Lv Z Rgv wemz 2017-18 erm ii cök Z Rgv PjwZ 2018-19

Chi tiết hơn

Exabyte Technology

Exabyte Technology MvwYwZK m~îvewj RULES OF MATHEMATICS exrmwyz (ALGEBRA) em, Nb, b, Drcv`K, Abywm vš I gvb wby qi m~î (a + b) 2 = a 2 + 2ab + b 2 (a + b) 2 = (a b) 2 + 4ab (a b) 2 = a 2 2ab + b 2 (a b) 2 = (a + b) 2 4ab

Chi tiết hơn

vbxq mev`vbkvix `i 1-w` bi cöwkÿyt Gw qj d v cv ú wd c PvU mkb 3t vb wbe vpb, cv ú vcb Ges wbivc ` Pvjv bv wmmv - hvwš KxKiY I mp cökí wmwgu evsjv `k

vbxq mev`vbkvix `i 1-w` bi cöwkÿyt Gw qj d v cv ú wd c PvU mkb 3t vb wbe vpb, cv ú vcb Ges wbivc ` Pvjv bv wmmv - hvwš KxKiY I mp cökí wmwgu evsjv `k vbxq mev`vbkvix `i 1-w` bi cöwkÿyt Gw qj d v cv ú wd c PvU mkb 3t vb wbe vpb, cv ú vcb Ges wbivc ` Pvjv bv wmmv - hvwš KxKiY I mp cökí wmwgu evsjv `k Gw qj/wg W d v cv ú vc bi Rb vb wbe vpb Gw qj ev wg

Chi tiết hơn

µwgK bs

µwgK bs K `ª- 01: ( ivj bs- 10001 _ K 11767ch ší) =1767 Rb µwgb bs Kÿ cwiwpwz cixÿv_ xi ivj bs 01 K vk iæg-1 (wcaviwuwm) 10001-10035 (35) 02 K vk iæg-2 (wcaviwuwm) 10036-10075 (40) 03 evw wgwus iæg, (wcaviwuwm)

Chi tiết hơn

wk v I M elyv Bbw wudu XvKv wek we` vjq Gg.GW (mvü ) Kvh µg: wk ve l i fwz wb ` wkkv wk vq wwwmömn ( Having Degree in Education) K. wegw (m

wk v I M elyv Bbw wudu XvKv wek we` vjq Gg.GW (mvü ) Kvh µg: wk ve l i fwz wb ` wkkv wk vq wwwmömn ( Having Degree in Education) K. wegw (m wk v I M elyv Bbw wudu XvKv wek we` vjq Gg.GW (mvü ) Kvh µg: 2016-2017 wk ve l i fwz wb ` wkkv wk vq wwwmömn ( Having Degree in Education) K. wegw (m vb)/ wegw ev mgzzj wwwmö cövß A_ev 2017 mv j D³ cix

Chi tiết hơn

MergedFile

MergedFile wk kvimä cjøx we`ÿ r mwgwz Gi ÒmnKvix K vwkqvió c ` wb qvm jv fi Rb Av e`b dig ( mswkøó vb cöv_x K ^n ÍcyiY Ki Z n e) Rbv ij g v brvi wk kvimä cjøx we`ÿ r mwgwz gyk m`cyi, wk kvimä cvm cvu mvb Ri GK Kwc

Chi tiết hơn

G j dvb j wmgj QKmg~n c~i Yi wb ` wkkv FY kªyxweb vm wefvm, we Kwe, cöavb Kvh vjq, XvKv

G j dvb j wmgj QKmg~n c~i Yi wb ` wkkv FY kªyxweb vm wefvm, we Kwe, cöavb Kvh vjq, XvKv G j dvb j wmgj QKmg~n c~i Yi wb ` wkkv FY kªyxweb vm wefvm, we Kwe, cöavb Kvh vjq, XvKv Change of System Date cö_ g kvlvi h mkj Kw úduv i FY köyxweb vm msµvší KvR Kiv n e mb mkj Kw úduv i Date mwvk Av

Chi tiết hơn

jvkmvg ivw, Kvw `icvo, Kzwgjv dvb : d v : website : vik bs ZvwiL: 20 R

jvkmvg ivw, Kvw `icvo, Kzwgjv dvb : d v : website :     vik bs ZvwiL: 20 R jvkmvg ivw, Kvw `icvo, Kzwgjv dvb : 081-76328 d v : 081-76438 website : www.comillaboard.gov.bd. E-mail : info@comillaboard.gov.bd. vik bs ZvwiL: 20 Ryb 2015 gva wgk I D Pgva wgk wk v evw, Kzwgj v Gi 2015

Chi tiết hơn

Executive Summary

Executive Summary Gwe G vcv ijm wj. 225, wmovbi ivw, ngv qzcyi, mvfvi, evsjv `k (23.791290, 90.265415) 9B b f ^i, 2016 ch eÿymg~n 2 2 g~j Drcv`b feb 3 3 fe b D PPvc m úbœ Kjvgmg~n 4 4 D PPvc m úbœ Kjvgmg~n wwrvb b wbav

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 1 G v g wbwus G vû WvBwqs BÛvw ªR wj. (BDwbU 2) mywdqv cøvrv, 327/3/we-wm, `wÿy hvîvevwo, XvKv-1204, evsjv `k (23.708897, 90.437078) 12B Ryb, 2014 2 ch eÿymg~n 3 Kswµ Ui Kjvgmg~ n AZ wak Pvc N Kjvgmg~

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 1 Pwi Bw U gu wjwg UW cøu bs 105, XvKv G cvu c«mwms Rvb, MbKevox, Avïwjqv, mvfvi, XvKv evsjv `k (23.952002D, 90.266265c~) 4 g 2014 2 Kjv g Pv ci gvîv 3 Kjv gi Dci Z` ší cv_ ii wgk«bi Dcw wz cviqv M Q d

Chi tiết hơn

CANTONMENT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE SYLLABUS-2019 CLASS: II (ENGLISH VERSION) Name of Books Publisher Writer Avgvi evsjv eb (2q fvm) NCTB English For T

CANTONMENT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE SYLLABUS-2019 CLASS: II (ENGLISH VERSION) Name of Books Publisher Writer Avgvi evsjv eb (2q fvm) NCTB English For T CANTONMENT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE SYLLABUS-2019 CLASS: II (ENGLISH VERSION) Name of Books Publisher Writer Avgvi evsjv eb (2q fvm) NCTB English For Today Book-2 NCTB Elementary Mathematics NCTB Esho Chobi

Chi tiết hơn

management***

management*** Z_ I hvmv hvm cöhyw³ e envwik welq : WUv er g v br g U wm g cöwz e`b-1 t WUv e R cö ek Kiv, Uwej I wdì Zwi Kiv ZË t GKwU WUv e R GKvwaK WUv Uwej _v K WUv Uwe j wewfbœ wd ìi Aax b GKB ai bi WUv _v K WUv

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 GivBfvj d vkb wj. Ltd Kj gk i, evw evrvi, cv Awdm- RvZxq wek we` vjq, wc.gm- MvRxcyi, evsjv `k (23.948126D, 90.385079c~) 17 Ryb 2014 DEA 1 2 ch eÿymg~n 3 AZ wak Kjvg Pvc Ges Awbqwš Z A vqx fvi AvcvZ wnmv

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 G vw±f K úvrvbu wgjm wj. `Iqvb Bw`ªm ivw, wriv ev, Avïwjqv, mvfvi (23.912511D, 90.308666c~) 21 k Ryb 2014 1 2 ch eÿymg~n 3 d v±wi fe bi Kjvgmg~ n Pv ci gvîv ^vfvwek wwrvbb mxgvi D aÿ g b n q Q AvcvZ wnmve

Chi tiết hơn

g~j ms e`bkxj Z_ Avcbv `i m`q AeMwZi Rb Rvbv bv hv Q h, A` gvp 15, 2016 Bs ZvwiL ivr eyaevi, wekvj 4.30 Uv _ K 6.00 Uv ch ší wgdpzqvj Uªv e vs Ki K c

g~j ms e`bkxj Z_ Avcbv `i m`q AeMwZi Rb Rvbv bv hv Q h, A` gvp 15, 2016 Bs ZvwiL ivr eyaevi, wekvj 4.30 Uv _ K 6.00 Uv ch ší wgdpzqvj Uªv e vs Ki K c g~j ms e`bkxj Z_ Avcbv `i m`q AeMwZi Rb Rvbv bv hv Q h, A` gvp 15, 2016 Bs ZvwiL ivr eyaevi, wekvj 4.30 Uv _ K 6.00 Uv ch ší wgdpzqvj Uªv e vs Ki K c v iu nw Awdm, evw i g, mvb dvi ( j fj 5), GgwUwe m

Chi tiết hơn

wi UBjv ii Rb KiYxq t eiv K Z UwjUK b ^i _ K wej cwi kv ai Rb wi UBjvi wb Ri A vkvd U iwr óªkb Ki eb wi UBjvi I wwjvi iwr óªk bi wbqgvejx t g mr Ack b

wi UBjv ii Rb KiYxq t eiv K Z UwjUK b ^i _ K wej cwi kv ai Rb wi UBjvi wb Ri A vkvd U iwr óªkb Ki eb wi UBjvi I wwjvi iwr óªk bi wbqgvejx t g mr Ack b wi UBjv ii Rb KiYxq t eiv K Z UwjUK b ^i _ K wej cwi kv ai Rb wi UBjvi wb Ri A vkvd U iwr óªkb Ki eb wi UBjvi I wwjvi iwr óªk bi wbqgvejx t g mr Ack b wm q Regr wj L 727 b ^ i cvvv Z n e (SMS charge Free)

Chi tiết hơn

Av e`b wd I dig c~iy: Kzwgjøv wek we` vjq Kzwgjøv-3506 fwz wb ` wkkv (wkÿvel : ) Av e`b wd 550/- (cuvpkz câvk) UvKv Av e` bi ZvwiL 01 m Þ ^i 20

Av e`b wd I dig c~iy: Kzwgjøv wek we` vjq Kzwgjøv-3506 fwz wb ` wkkv (wkÿvel : ) Av e`b wd 550/- (cuvpkz câvk) UvKv Av e` bi ZvwiL 01 m Þ ^i 20 Av e`b wd I dig c~iy: Kzwgjøv wek we` vjq Kzwgjøv-3506 fwz wb ` wkkv (wkÿvel : 2018-19) Av e`b wd 550/- (cuvpkz câvk) UvKv Av e` bi ZvwiL 01 m Þ ^i 2018 _ K 30 m Þ ^i 2018 ch ší (w`b-ivz h Kvb mgq, GgbwK

Chi tiết hơn

Muktinagar Book

Muktinagar Book ebmjvbb cöwz e`b KwgDwbwU GWz Kkb IqvP gyw³bmi BDwbqb, mvnvuv, MvBevÜv wgr v Kvgiæb bvnvi D`qb ^vej ^x ms v MYmvÿiZv Awfhvb D`qb ^vej ^x ms v wbz P `ª gyleü wkÿv gšwjk gvbevwakvi Ges cöv_wgk wkÿv mkj wkÿvi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BN MASTER'S FINAL_2017_2018

Microsoft Word - BN MASTER'S FINAL_2017_2018 RvZxq wek we` vjq gv vm (wbqwgz) cövmöv g fwz wb ` wkkv wk vel : 2017-2018 [RvZxq wek we` vjq _ K Pvi eqi gqv`x mœvzk (m vb) cix vq DËxY A_ev wzb eqi gqv`x mœvzk (cvm) I GK eqi gqv`x 1g ce gv vm (wbqwgz)

Chi tiết hơn

iwr v W bs ww G - 1 ev sj v ` k M R U A w Z w i³ m s L v K Z c ÿ K Z K c ÖK v w kz iwe e v i, Rv byq v wi 28, e v sjv `k RvZ xq m sm ` XvKv, 15

iwr v W bs ww G - 1 ev sj v ` k M R U A w Z w i³ m s L v K Z c ÿ K Z K c ÖK v w kz iwe e v i, Rv byq v wi 28, e v sjv `k RvZ xq m sm ` XvKv, 15 iwr v W bs ww G - 1 ev sj v ` k M R U A w Z w i³ m s L v K Z c ÿ K Z K c ÖK v w kz iwe e v i, Rv byq v wi 28, 2 0 18 e v sjv `k RvZ xq m sm ` XvKv, 15 gvn, 1424/28 Rvbyqvwi, 2018 msm` KZ K M nxz wbgœwjwlz

Chi tiết hơn

Microsoft Word - agri and fisharich routine-2014.doc

Microsoft Word - agri and  fisharich routine-2014.doc cix v wbqš Y wefvm (K wl kvlv) web site: www.bteb.gov.bd vik bs evkvwk ev/ K wl/2014/08 ZvwiLt 04-02-2014 wlªt 2014 m bi ww c vgv- Bb-GwMÖKvjPvi cix vi mgqm~px GZØviv mswk ó mk ji AeMwZi Rb Rvbv bv hv

Chi tiết hơn

Capital market investment Reporting.xls

Capital market investment  Reporting.xls Website:www.bb.org.bd evsjv `k e vsk cöavb Kvh vjq WvKev bs 325 XvKv wwcvu g U Ae AdmvBU mycviwfkb 13 dvêyb, 1420 e½vã wwigm mvky jvi juvi bs07 ZvwiLt 25 deªæqvwi, 2014 Lªxóvã cöavb wbe vnx evsjv ` k Kvh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BN MASTER PRELIMINARY_2017_2018

Microsoft Word - BN MASTER PRELIMINARY_2017_2018 wcöwjwgbvix Uz gv vm fwz wb ` wkkv- 1 RvZxq wek we` vjq wcöwjwgbvix Uy gv vm (wbqwgz) cövmöv g fwz wb ` wkkv wk vel : 2017-2018 fwz welqk I qemvbu: (www.nu.ac.bd/admissions) 1 mvaviy wb ` kbv K) RvZxq

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation vwcz - 2002 wlª: XvKv wkÿv evw KZ K ^xk wz cövß Ges XvKv Avn&Qvwbqv wgkb KZ K cwipvwjz gvbm Z wkÿvb Avgv `i GKgvÎ jÿ GB D Ï k 2002 mv j Avn&Qvwbqv wgkb K jr cöwzwôz nq 1 cöwzôv bi g~j jÿ I D Ïk wbijm Ávb

Chi tiết hơn

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MIH GIẢI CHI TIẾT ĐỀ LUYỆ THI THPT QUỐC GIA Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5 phút Câu 1: Giới hạn quang điện của Cs là 66. Công thoát của Cs bằng A.,7 ev. B.,1 ev. C. 1,5 ev. D.

Chi tiết hơn

`icî bs-xvkwcwc/wbjvg/07/ggwu/wrgmb/ ZvwiLt 19/02/2015 wlªt `icî eü ZvwiLt 25/03/2015 wlªt `icî eü t 113 welqt - 09wU g~j wmwwdj MÖæc-ÒGÓ Lot N

`icî bs-xvkwcwc/wbjvg/07/ggwu/wrgmb/ ZvwiLt 19/02/2015 wlªt `icî eü ZvwiLt 25/03/2015 wlªt `icî eü t 113 welqt - 09wU g~j wmwwdj MÖæc-ÒGÓ Lot N welqt - 09wU g~j wmwwdj MÖæc-ÒGÓ Lot Name of Vehicles Registration No. Qty. Chassis No. Engine No. YOM Location Quoted Price (TK.) Quoted Price in Word (Tk.) 01 Nissan Sunny DAC-MET-KA-03-6021 01 EA BAAB-13-510912

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 e vwejb K vryqvjiq vi wjt Aebx d vkbm wjt myifx Mv g Um wjt cøu-23,24, ZuZzj Svov, ngv qzcyi, mvfvi, XvKv (23.792784D, 90.254587c~) 29 gvp 2014 1 2 ch eÿymg~n 3 AZ wak Pv c _vkv Kjvgmg~n Aebx 7 Zjv wewìs

Chi tiết hơn

BDwbU wew Qbœ m vebv web vm Discrete Probability Distribution 2 f wgkv m vebv web vm wew Qbœ I Awew Qbœ ˆ`e Pj Ki cöwÿ Z e vl v Kiv nq Kvb wew Qbœ PjK

BDwbU wew Qbœ m vebv web vm Discrete Probability Distribution 2 f wgkv m vebv web vm wew Qbœ I Awew Qbœ ˆ`e Pj Ki cöwÿ Z e vl v Kiv nq Kvb wew Qbœ PjK BDwbU wew Qbœ m vebv web vm Discrete Probability Distribution 2 f wgkv m vebv web vm wew Qbœ I Awew Qbœ ˆ`e Pj Ki cöwÿ Z e vl v Kiv nq Kvb wew Qbœ PjK x Gi wewfbœ gv bi cöwÿ Z hlb wewfbœ m vebv cviqv hvq

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Inner

Microsoft Word - Inner Mvfxi RvZ Dbœqb I `y» Lvgvi vcb Dairy Breed Improvement and Establishment of Dairy Farm BAE 4104 SCHOOL OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT h wm cn E¾j š² hnä hcé mu SCHOOL OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Chi tiết hơn

wk ivbvg Awf hvm m úwk Z bxwz Bmÿ ZvwiL deªæqvix 12, 2013 wiwfkb ZvwiL I b ^i ikw b ^i, WKz g U MI/Policy/19 Awf hvm m úwk Z bxwz Grivience

wk ivbvg Awf hvm m úwk Z bxwz Bmÿ ZvwiL deªæqvix 12, 2013 wiwfkb ZvwiL I b ^i ikw b ^i, WKz g U MI/Policy/19 Awf hvm m úwk Z bxwz Grivience Grivience Policy 1. bxwz (Principle)t Gg AvB wjwg UW kªwgk/kg x `i h Kvb ai Yi Awf hvm iæz mnkv i we epbv K i Ges m wji h_vh_ wggvsmv Ges mgvav bi gva g KviLvbvq kªwgk-gvwjk mk ji g a mym úk ˆZwi mn mȳ

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

st qxd

st qxd viwkc iwmwc `y ai h Zv iwmwc C ` Zv wgwó gyl Ki ZB n e `y ai GB iwmwc jv GKB m ½ ^v Ki I gy LviPK `ya w` q evbv bv hvq Ggb mnr, Dcv `q iwmwc _vk jv Avcbv `i Rb... P `ª cy wj bvwi Kj 3wU, o Avav KwR, `ya

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Exam-2nd_4th_6th_8th_Sem_June-July-2019.doc

Microsoft Word - Exam-2nd_4th_6th_8th_Sem_June-July-2019.doc cöwzw`b evkvwk ev Gi I qemvbu (www.bteb.gov.bd) wfwru Kiæb Ges Avcbvi cöwzôv bi B- gbj I cb Kiæb m vik bs- 57.17.0000.301.31.002.19.82 evsjv `k KvwiMwi wk v evw cix v wbqš K wefvm (ww cøvgv kvlv) AvMviMuvI,

Chi tiết hơn

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC Môn: TOÁN Ghi chú: Học s

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC Môn: TOÁN Ghi chú: Học s Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC - Môn: TOÁN Ghi chú: Học sinh sử dụng các bài tập trong cuốn Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp phổ thông và các bài tập

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph Chủ đề 1. HIỆN TƯỢNG QANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QAN ĐẾN CHYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương pháp giải 1) Chuyển động trong từ trường đều theo phương vuông góc Chùm hẹp các electron qung điện

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DA475B57BBB50BADEB27AC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DA475B57BBB50BADEB27AC3FEB14DA447B8D5C344> 1. 2016 3 vá Facebook oeþ þ Îv (A) þ (B) þ (C) e þ (D) þ 2. µ p l eãs Ø Ô Ò p Ç hå Ô (A) AR (B) IA (C) VR (D) AI 3. j ¾ 4 G dº 4 G Ì Îå (A) Wi-MAX (B) AGPS (C) LTE (D) Internet 4. õ ÿ ð fvšõ 1 Î yÿ h p

Chi tiết hơn

cjøx Kg -mnvqk dvd Ðkb (wc KGmGd) cøu:b-4/we, AvMviMuvI cökvmwbk GjvKv k i evsjv bmi, XvKv-1207 [ cjøx Kg mnvqk dvd Ðkb (wc KGmGd)-Gi

cjøx Kg -mnvqk dvd Ðkb (wc KGmGd) cøu:b-4/we, AvMviMuvI cökvmwbk GjvKv k i evsjv bmi, XvKv-1207 [  cjøx Kg mnvqk dvd Ðkb (wc KGmGd)-Gi cjøx Kg -mnvqk dvd Ðkb (wc KGmGd) cøu:b-4/we, AvMviMuvI cökvmwbk GjvKv k i evsjv bmi, XvKv-1207 [www.pksf-bd.org] cjøx Kg mnvqk dvd Ðkb (wc KGmGd)-Gi mev cö`vb cöwzköæwz (Citizen s Charter) Rvbyqvwi, 2018

Chi tiết hơn

XvKv wek we` vjq ÔNÕ BDwbU mvgvwrk weávb Abyl` wk vel, cö_g el mœvzk (m vb) kªyxi fwz -wb ` wkkv fwz cix v: 27 m Þ ^i 2019, ïµevi mkvj 10:00

XvKv wek we` vjq ÔNÕ BDwbU mvgvwrk weávb Abyl` wk vel, cö_g el mœvzk (m vb) kªyxi fwz -wb ` wkkv fwz cix v: 27 m Þ ^i 2019, ïµevi mkvj 10:00 XvKv wek we` vjq ÔNÕ BDwbU mvgvwrk weávb Abyl` 20192020 wk vel, cö_g el mœvzk (m vb) kªyxi fwz wb ` wkkv fwz cix v: 27 m Þ ^i 2019, ïµevi mkvj 10:00 Uvq cixÿvi mgq: 1 N Uv 30 wgwbu cixÿvi n j cö e ki me

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ Ø Õ ` ì j Ø 7!#"#$%& ),+ - 1 79 ;7=9> 9@B EG9KL OQ 7 S Q 1 TVWY ^]`_bac T bf^g`hi_jbmnbopq^rsm } tvu`xbf{ ci x S r 9 ˆ 9Šs c 9Œ g`ž c SS ˆ š œž Ÿ r c g Ž ž xª«9o ±²³ Ôm 1 µ 9bc  ëì 11 ¹º»¼½¾9 À ÂV ÇÈ

Chi tiết hơn

CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 12 LUYỆN THI TN THPT CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC C. Quang phổ vạch hấp thụ có những vạch sáng nằm trên nền quang phổ liên tục. D. Quang phổ vạch

CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 12 LUYỆN THI TN THPT CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC C. Quang phổ vạch hấp thụ có những vạch sáng nằm trên nền quang phổ liên tục. D. Quang phổ vạch C. Quang pổ vạc ấp tụ có nững vạc sáng nằ trên nền quang pổ liên tục. D. Quang pổ vạc pát xạ do các kí ay ơi ở áp suất tấp bị kíc tíc pát ra. Câu 7: Pát biểu nào sau ây là úng ki nói về quang pổ? A. Quang

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 A vcv ij M vjvwi wjwg UW 147-148, biwmsncyi, Avïwjqv, mvfvi, XvKv (23.929985Gb, 90.304914B) 23 gvp, 2014 1 2 ch e Ymg~n wbpzjvq DuPy Kiv g Si Rb fvwi jvwws 3 DuPy Kiv g S, vcbv ARvbv 4 wbpzjvq DPy Kiv

Chi tiết hơn

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 2/03/2016 02/04/2016 HEXAGON 0.1 Đề thi cho khối lớp 5/ Question Paper for Grade 5 1. Biết rằng số tự nhiên N chia hết cho

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 數位邏輯. h Ûv± (A) TTL Ç yæ k 2.4 V.4 V () CMOS IC í TTL IC (C) h IC Î. j (D) ECL Ç ¾ Ÿ ð e  ƒ 2. v m(.) 2 o v à Îv (A) (5.5) () (AA.8) (C) (D5.4) (D) (25.2) ˆ A à 3. Ø (47) A (57) 8 (A) 2 () 8 (C)

Chi tiết hơn

A EARTHQUAKEENGINEERINGANDENGINEERINGDYNAMICS Vol.35No.6 Dec.2015 : (2015) DOI: /j.eeev wangxj

A EARTHQUAKEENGINEERINGANDENGINEERINGDYNAMICS Vol.35No.6 Dec.2015 : (2015) DOI: /j.eeev wangxj 35 6 215 12 @ A @ A EARTHQUAKEENGINEERINGANDENGINEERINGDYNAMICS Vol.35No.6 Dec.215 :1-131(215)6-186-7 DOI:1.13197/j.eeev.215.6.186.wangxj.25 [ / KL 1, MN 2,O 2 (1. 4< *+]

Chi tiết hơn

Инструкция Philips 42PFL6907T/12

Инструкция Philips 42PFL6907T/12 LED и LCD-телевизоры Philips 42PFL6907T/12: Инструкция пользователя -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0 /15/ 78991',0%,'1:*50 /1;?!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, @ABC;789D @DBC;789D ǝȁƿǻǯǻdzǿǿǯǻ !"#$%&'()$

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 電工機械 1. p Ì Û hv± (A) Ž ÂÎ 628 ëâ0ô t à Î ð Î 1 800 Ô (B) 1800 rpm 180 ð 1 180 Ô (C) 60 rps ð 1 120 Ô º Î (D) ð 0.01 Ô º Î 50 rpm 2. p Ì oº n «º Î 16 à Π15 ˆ á (A) 60 (B) 60 2 á (C) 31 (D) 31 2

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương Đáp án chuên đề: Phương rình hm số củ đường hẳng - Hình học 0 Bài.5. ) Phương rình hm số củ đường hẳng : là b) Vì nhận vecơ n 4; làm vecơ pháp uến nên VTCP củ là u ;. Vậ phương rình hm số củ đường hẳng

Chi tiết hơn