PERFORMANCE DATA SC Series 10 inch (250mm) Submersible Borehole Pumps Selection Chart

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "PERFORMANCE DATA SC Series 10 inch (250mm) Submersible Borehole Pumps Selection Chart"

Bản ghi

1 PERFORMANCE DATA Selection Chart

2

3 SC125 6Ê-Ê75kW 6AÊ-Ê55kW SC125 50Hz 6AAÊ-Ê55kW 5Ê-Ê55kW 5AÊ-Ê45kW 5AAÊ-Ê45kW 4Ê-Ê37kW 4AÊ-Ê37kW 4AAÊ-Ê37kW 3-Ê30kW 3A-Ê30kW 3AAÊ-Ê22kW 2-Ê22kW 2A-Ê18.5kW 2AAÊ-Ê15kW 1Ê-Ê11kW 1AÊ-Ê7.5kW

4 SC125 TECHNICAL DATA D SC125ÊDIMENSIONSÊ&ÊWEIGHTS C B A NO. OF MOTOR DIMENSIONS (mm) MASS (kg) STAGES kw DIAM A B C D E* E** M PUMP MOTOR SC125-1A SC SC125-2AA SC125-2A SC SC125-3AA SC125-3A SC SC SC125-4AA SC125-4AA SC125-4A SC125-4A SC SC SC125-5AA SC125-5AA SC125-5A SC125-5A SC SC125-6AA SC125-6A SC BSPF E*:ÊÊMaximumÊdiameterÊofÊpumpÊwithÊsingleÊmotorÊcable. E**:ÊMaximumÊdiameterÊofÊpumpÊwithÊtwoÊmotorÊcables. MotorÊdimensionsÊareÊforÊstandardÊFranklinÊMotors. M E* E** ELECTRICALÊDATAÊ6Ê&Ê8ÊINCHÊMOTORS 415VÊ50ÊHzÊ3ÊPHASE MOTOR THRUST FULL LOAD NOMINAL LOCK ROTOR kw kg AMPS RPM AMPS 6 INCH FRANKLIN MOTORS INCH FRANKLIN MOTORS

5 SC kW kW SC125 50Hz kW kW kW kW kW 10-93kW 10A-93kW 10AA-93kW 9-93kW 9A-93kW 9AA-93kW 8-75kW 8A-75kW 8AA-75kW 7-75kW 7A-75kW 7AA-75kW

6 SC125 TECHNICAL DATA D SC125ÊDIMENSIONSÊ&ÊWEIGHTS C B A NO.ÊOF MOTOR DIMENSIONSÊ(mm) MASSÊ(kg) STAGES kwêê DIAM A B C DÊ E* E** M PUMP MOTOR SC125-7AA Ó SC125-7A Ó SC Ó SC125-8AA Ó SC125-8A Ó SC Ó SC125-9AA Ó SC125-9A Ó SC Ó SC125-10AA Ó SC125-10A Ó SC Ó SC Ó SC Ó SC Ó SC Ó SC Ó SC Ó SC Ó ÓÊBSPF E*:ÊÊMaximumÊdiameterÊofÊpumpÊwithÊsingleÊmotorÊcable. E**:ÊMaximumÊdiameterÊofÊpumpÊwithÊtwoÊmotorÊcables. MotorÊdimensionsÊareÊforÊstandardÊFranklinÊMotors. M E* E** ELECTRICALÊDATAÊ6Ê&Ê8ÊINCHÊMOTORS 415VÊ50ÊHzÊ3ÊPHASE MOTOR THRUSTÊ FULLÊLOAD NOMINAL LOCKÊROTOR kw kg AMPS RPM AMPS 8ÊINCHÊFRANKLINÊMOTORS ÊINCHÊFRANKLINÊMOTORS

7 SC kW 6A-75kW 6AA-75kW 5-75kW 5A-55kW 5AA-55kW 4-55kW 4A-45kW 4AA-45kW 3-37kW 3A-37kW 3AA-30kW 2-30kW 2A-22kW 2AA-18.5kW 1-15kW 1A-11kW

8 SC160 TECHNICAL DATA D SC160 DIMENSIONS & WEIGHTS C B A NO. OF MOTOR DIMENSIONS (mm) MASS (kg) STAGES kw DIAM A B C D E* E** M PUMP MOTOR SC160-1A '' SC '' SC160-2AA '' SC160-2A '' SC '' SC160-3AA '' SC160-3A '' SC '' SC160-4AA '' SC160-4A '' SC '' SC160-5AA '' SC160-5A '' SC '' SC160-6AA '' SC160-6A '' SC '' BSPF E*: Maximum diameter of pump with single motor cable. E**: Maximum diameter of pump with two motor cables. Motor dimensions are for standard Franklin Motors. ELECTRICAL DATA 6 & 8 INCH MOTORS 415V 50Hz 3 PHASE M E* E** MOTOR kw THRUST kg FULL LOAD AMPS NOMINAL RPM LOCK ROTOR AMPS 6 INCH FRANKLIN MOTORS INCH FRANKLIN MOTORS

9 SC kW SC160 50Hz kW kW kW kW kW 10A-130kW 10AA-110kW 9-110kW 9A-110kW 9AA-110kW 8-93kW 8A-93kW 8AA-93kW 7-93kW 7A-93kW 7AA-75kW

10 SC160 TECHNICAL DATA D SC160 DIMENSIONS & WEIGHTS NO. OF STAGES MOTOR DIMENSIONS (mm) MASS (kg) kw DIAM A B C D E* E** M PUMP MOTOR C B A SC160-7AA '' SC160-7A '' SC '' SC160-8AA '' SC160-8A '' SC '' SC160-9AA '' SC160-9A '' SC '' SC160-10AA '' SC160-10A '' SC '' SC '' SC '' SC '' SC '' SC '' BSPF E*: Maximum diameter of pump with single motor cable. E**: Maximum diameter of pump with two motor cables. Motor dimensions are for standard Franklin Motors. M E* ELECTRICAL DATA 6 & 8 INCH MOTORS 415V 50Hz 3 PHASE MOTOR kw THRUST kg FULL LOAD AMPS NOMINAL RPM LOCK ROTOR AMPS 8 INCH FRANKLIN MOTORS INCH FRANKLIN MOTORS E** INCH FRANKLIN MOTORS

11 SC125/160 PARTS AND MATERIALS Part Material 1 Discharge 304 Stainless Steel 2 Lower Valve Seat 304 Stainless Steel Retainer 4 Valve Cup 304 Stainless Steel 5 Upper Valve Seat 304 Stainless Steel Retainer 11 Upper Diffuser 304 stainless steel 12 Diffuser 304 Stainless Steel 18 Impeller 304 Stainless Steel 18 Impeller A 304 Stainless Steel 19 Impeller Ring 304 Stainless steel 21 Split Cone 304 Stainless Steel 22 Split Cone Nut 304 Stainless Steel 26 Spacing Washer MoO 2 + PTFE for Stop Ring 34 Strainer one lead 304 Stainless Steel 34 Strainer two leads 304 Staonless Steel 36 Suction 304 Stainless Steel Interconnector 6 36 Suction 304 Stainless Steel Interconnector 8 37 Pump Shaft 431 Stainless Steel 44 Coupling Stainless Steel 44 Coupling Stainless Steel 47 Strap 304 Stainless Steel 52 Cable Guard 304 Stainless Steel 86 Valve Seat NBR 87 Neck Ring PPS / NBR 88 Nut 304 Stainless Steel 89 Bearing NBR 90 Upper Bearing 304 SS / NBR 91 Screw Stainless Steel 91 Screw Stainless Steel 92 Key Stainless Steel 92 Key Stainless Steel 93 O-Ring 6 NBR 93 O-Ring 8 NBR 94 O-Ring NBR 95 Spring 304 Stainless Steel 98 Spring Washer 304 Stainless Steel

12

13 SC kW 6A-110kW SC220 50Hz 6AA-110kW 5-93kW 5A-93kW 5AA-93kW 4-75kW 4A-75kW 4AA-75kW 3-75kW 3A-55kW 3AA-55kW 2-45W 2A-37kW 2AA-30kW kW 1A-15kW

14 SC220 TECHNICAL DATA D NO. OF STAGES SC220 DIMENSIONS & WEIGHTS MOTOR DIMENSIONS (mm) MASS (kg) kw DIAM A B C D E* E** M PUMP MOTOR SC220-1A C A SC SC220-2AA SC220-2A SC SC220-3AA SC220-3A SC SC220-4AA SC220-4A SC SC220-5AA SC220-5A SC SC220-6AA SC220-6A SC BSPF E*: Maximum diameter of pump with single motor cable. E**: Maximum diameter of pump with two motor cables. Motor dimensions are for standard Franklin Motors. B ELECTRICAL DATA 6 & 8 INCH MOTORS 415V 50Hz 3 PHASE MOTOR kw THRUST kg FULL LOAD AMPS NOMINAL RPM LOCK ROTOR AMPS M 6 INCH FRANKLIN MOTORS E* INCH FRANKLIN MOTORS E**

15 SC kW SC220 50Hz kW 10A-225kW 10AA-225kW 9-185kW 9A-185kW 9AA-185kW 8-147kW 8A-147kW 8AA-147kW 7-130W 7A-130kW 7AA-130kW

16 SC220 TECHNICAL DATA D SC220 DIMENSIONS & WEIGHTS NO. OF STAGES MOTOR DIMENSIONS (mm) MASS (kg) kw DIAM A B C D E* E** M PUMP MOTOR SC220-7AA C SC220-7A SC SC220-8AA SC220-8A SC SC220-9AA SC220-9A BSPF A SC SC220-10AA SC220-10A SC SC E*: Maximum diameter of pump with single motor cable. E**: Maximum diameter of pump with two motor cables. Motor dimensions are for standard Franklin Motors. B ELECTRICAL DATA 10 & 12 INCH MOTORS 415V 50Hz 3 PHASE MOTOR kw THRUST kg FULL LOAD AMPS NOMINAL RPM LOCK ROTOR AMPS 10 INCH FRANKLIN MOTORS M INCH FRANKLIN MOTORS E* E**

17 SC220 PARTS AND MATERIALS Part Material 1 Discharge 304 Stainless Steel 2 Lower Valve Seat 304 Stainless Steel Retainer 4 Valve Cup 304 Stainless Steel 5 Upper Valve Seat 304 Stainless Steel Retainer 11 Upper Diffuser 304 Stainless Steel 12 Diffuser 304 Stainless Steel 18 Impeller 304 Stainless Steel 18 Impeller - A 304 Stainless Steel 19 Impeller Ring 304 Stainless Steel 21 Split Cone 304 Stainless Steel 22 Split Cone Nut 304 Stainless Steel 26 Spacing Washer MoO 2 + PTFE for Stop Ring 34 Strainer - one lead 304 Stainless Steel 34 Strainer - two leads 304 Stainless Steel 36 Suction Interconnector 304 Stainless Steel 37 Pump Shaft 431 Stainless Steel 44 Coupling 304 Stainless Steel 47 Strap 304 Stainless Steel 52 Cable Guard 304 Stainless Steel 86 Valve Seat NBR 87 Neck Ring PPS/NBR 88 Nut 304 Stainless Steel 89 Bearing NBR 90 Upper Bearing 304SS/NBR 91 Screw 304 Stainless Steel 92 Key 304 Stainless Steel 93 O-Ring NBR 94 O-Ring NBR 95 Spring 304 Stainless Steel 98 Spring Washer 304 Stainless Steel

JSC Volgogradneftemash Pump TKA120/ Í Ò Â Ò À Ã 13 Ê 1. Pump casing; 13. Spiral-woun

JSC Volgogradneftemash Pump TKA120/ Í Ò Â Ò À Ã 13 Ê 1. Pump casing; 13. Spiral-woun Pump TKA1/ 16 7 5 4 Í Ò Â Ò 8 9 2 11 6 1 17 21 15 14 18 19 12 22 23 Ã Ê 1. Pump casing;. Spiral-wound gaskets; 2. Pump cover; 14. Oil supply ring; 4. Shaft; 15. Complete set of washers; 5. Bearing housing;

Chi tiết hơn

VR-6500-KF client final.xls

VR-6500-KF client final.xls VR-6500-KF2-00 MAIN UNIT NO. PART NO PART DESCRIPTION QTY REMARKS 00-1 VR-6500-KF2-01 ENGINE UNIT 1 00-2 VR-6500-KF2-02 OPERATION HANDLE UNIT 1 00-3 VR-6500-KF2-03 MAIN FRAME UNIT 1 00-4 VR-6500-KF2-04

Chi tiết hơn

VL eng 150CC 3(2008).xls

VL eng 150CC 3(2008).xls BN157QMJ GY6 长箱体发动机 150CC E- 1 Cyl i nder Head Cover E- 2 Cyl i nder Head E- 3 Cyl i nder Updat ed t i mes: NO.1 E- 4 Cr ankshaf t Connect i ng Rod Pi st on E- 5 Cr ankcase- L E- 6 Lef t Cr ankcase Cover

Chi tiết hơn

Spare Parts List IPF ENGINEERING LTD Ref: IDAF40359 Model: IDROP BENZ-C L DL2021Pi P 3-01IPC

Spare Parts List IPF ENGINEERING LTD Ref: IDAF40359 Model: IDROP BENZ-C L DL2021Pi P 3-01IPC Spare Parts List IPF ENGINEERING LTD Ref: IDAF40359 Model: IDROP BENZ-C L DL2021Pi P 3-01IPC Table: OVERALL Progressive Number: 1 0001 LAFN40179 CHASSIS BENZ HP 9-13 1,00 -- 0002 RTRT40006 WHEEL D. 13.5"X

Chi tiết hơn

Part Number Description Warehouse Location Qty Crate RCS40007 STEERING BOX SLAVE RH NEW D. 2 DV5 TAS65090 STEERING GEAR D. 2 DV5 292

Part Number Description Warehouse Location Qty Crate RCS40007 STEERING BOX SLAVE RH NEW D. 2 DV5 TAS65090 STEERING GEAR D. 2 DV5 292 RCS40007 STEERING BOX SLAVE RH NEW 614290 19D. 2 DV5 TAS65090 STEERING GEAR 614290 19D. 2 DV5 292SEX STEER BOX 614290 19D. 2 DV5 592SAJ SLAVE STEER BOX 614290 19E. 1 DV5 592SDTF STEERING BOX 614290 19E.

Chi tiết hơn

Äèàôpàãìà ïîpøíÿ ïåpâè íîé êàìåpû Êîpïóñ êëàï

Äèàôpàãìà ïîpøíÿ ïåpâè íîé êàìåpû Êîpïóñ êëàï 190 83 17 3151-3510090-10 45 4321 1380 1 1 1 1 Äèàôpàãìà ïîpøíÿ ïåpâè íîé êàìåpû 18 3151-3510074 45 4321 0090 1 1 1 1 Êîpïóñ êëàïàíà óïpàâëåíèÿ 19 351307 45 9964 2025 1 1 1 1 Âèíò Ì8õ18 ñòîïîpíûé 20 3151-3510092

Chi tiết hơn

VGBQ3002RT1 : BURNER BOX AREA [1/8] Page 1 of 16

VGBQ3002RT1 : BURNER BOX AREA [1/8] Page 1 of 16 VGBQ3002RT1 : 001 - BURNER BOX AREA [1/8] Page 1 of 16 VGBQ3002RT1 : 001 - BURNER BOX AREA [1/8] Ref # Part Number Qty. Description 1 B20015516 1 GRILL FRAME 30 2 020051-000 46 SCR, DR, PHLP,PNH, 410SS,

Chi tiết hơn

Nama Model: GDR155 AEROX Kode Tipe Model: B65A Tahun Model: 2017 Kode Produk: 010 Warna: A-YAMAHA BLACK Gambar 04 CAMSHAFT & CHAIN Nomor Nomor Part Na

Nama Model: GDR155 AEROX Kode Tipe Model: B65A Tahun Model: 2017 Kode Produk: 010 Warna: A-YAMAHA BLACK Gambar 04 CAMSHAFT & CHAIN Nomor Nomor Part Na Gambar 0 CAMSHAFT & CHAIN B65-E70-00 CAMSHAFT ASSY 930-09806. O-RING 3 93306-00X9 BEARING B63-E80-00 DECOMPRESSION ASSY 5 DP-E88-00 CAM, DECOMPRESSION 6 5YP-E57-00 BOLT 7 9568-F9096 CHAIN (DID SCR-00 SV)

Chi tiết hơn

Specification Eng-Viet-C10K.doc

Specification Eng-Viet-C10K.doc MODEL No. / MÃ SẢN PHẨM C10K 1 OF 7 INPUT / NGÕ VÀO Nominal Voltage Điện áp danh định Phase Số pha Voltage Range Hoạt động ở dải điện áp Voltage Detection Ngưỡng nhận biết điện áp Voltage Comeback Ngưỡng

Chi tiết hơn

KHỞI NGHIỆP CAFE ADD: 88/4 đường số 27, Phường 6, Gò Vấp, HCM HOTLINE : BẢN BÁO

KHỞI NGHIỆP CAFE ADD: 88/4 đường số 27, Phường 6, Gò Vấp, HCM   HOTLINE : BẢN BÁO KHỞI NGHIỆP CAFE ADD: 88/4 đường số 7, Phường 6, Gò Vấp, HCM www.khoinghiepcafe.com HOTLINE : 0-666-457 EMAIL: SUPPORT@KHOINGHIEPCAFE.COM BẢN BÁO GIÁ THÁNG 04/08 STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT GIÁ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan lap dat

Microsoft Word - Huong dan lap dat LT SERIES ROOTS BLOWER HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ ISSUE 09.04 LONGTECH MACHINERY INDUSTRY CO LTD (An ISO 9001:2000 Certified Company) Manufacturer of Quality Roots Blowers MỤC LỤC

Chi tiết hơn

Output file

Output file PROFILE THANG MÁNG CÁP- TỦ ĐIỆN Chúng tôi chuyên sản xuất các loại thang máng cáp như: Thang máng cáp sơn tĩnh điện (Power Coating Cable Ladder - trunking). Thang máng cáp tráng kẽm (Galvanized Cable Ladder

Chi tiết hơn

ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT THANG MAÙY VCE

ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT THANG MAÙY VCE CATALOG HỆ THỐNG ĐỖ XE TỰ ĐỘNG APS4-5-6H HÀ NỘI - 2016 I. GIỚI THIỆU THIẾT KẾ 1. Tiêu chuẩn thiết kế 1.1. Căn cứ thiết kế: 1.1.1. Bản vẽ kiến trúc và yêu cầu từ khách hàng 1.1.2. Các tiêu chuẩn kỹ thuật

Chi tiết hơn

PX870/770_EN

PX870/770_EN PX-770 Hướng dẫn sử dụng General Guide Illustrations in this User s Guide show the PX-870. PX-870 PX-770 Front 1 2 1 2 bo 3 3 4 4 5 6 5 6 7 8 9 7 8 9 bp Bottom Rear bk bl bm bn bn (PX-870 only) (PX-870)

Chi tiết hơn

Máy chiếu 4K HDR Độ sáng cao 3500 ANSI Lumens cho giải trí tại gia PX747-4K Máy chiếu PX747-4K có độ sáng cao 3500 ANSI Lumens 4K UHD cho giải trí tại

Máy chiếu 4K HDR Độ sáng cao 3500 ANSI Lumens cho giải trí tại gia PX747-4K Máy chiếu PX747-4K có độ sáng cao 3500 ANSI Lumens 4K UHD cho giải trí tại Máy chiếu 4K HDR Độ sáng cao 3500 ANSI Lumens cho giải trí tại gia PX747-4K Máy chiếu PX747-4K có độ sáng cao 3500 ANSI Lumens 4K UHD cho giải trí tại gia. Được trang bị độ sáng 3500 ANSI Lumens, máy chiếu

Chi tiết hơn

SOLID STATE RELAY.xls

SOLID STATE RELAY.xls Website : www.thietbitudongvietnam.com Skype: phuocthinh208 Yahoo: phuoc208 Điện thoại : 097.557.22.55 or 0908.77.17.97 Email : phuoc208@yahoo.com or phuocthinh.tudong@gmail.com BẢNG GIÁ SOLID STATE RELAY

Chi tiết hơn

(Katalog _Senzorsko-aktuatorske mre\236e_ANG.pdf)

(Katalog _Senzorsko-aktuatorske mre\236e_ANG.pdf) ª Ÿ ž Ÿ œ š! " # $ % & ' ( ) * + * ( # $ %, -. + 0 # $ % $ 0 4 ( # $ % 5 - * l m = ; n C o p ; = q l m = ; n C o p ; = r F G H I J K S T U V W S T U V [ \ ] ^ _ ` a b T ` a c ] ^ c b ^ S T U V [ d e f

Chi tiết hơn

cyclone 01-08:cyclone.qxd.qxd

cyclone 01-08:cyclone.qxd.qxd s 12, 16, 20, 24, 30, 36, and 44 Mechanical separator using centrifugal force to remove large and high-volume dust from industrial applications. An economical solution to a wide range of dust collection

Chi tiết hơn

_Aquarator

_Aquarator 2016/11/08_Technical Exchange Meeting & Business Matching on Water Environment and Polymer Technology (in Ho Chi Minh)_ Liberty Central Saigon Citypoint Hotel [Vietnam/Ho Chi Minh] 2016/11/09-2016/11/11_TVietWater

Chi tiết hơn

2018

2018 2018 ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN LOẠI TRƠN EMT TNH - VIỆT NAM Page 01-04 Page 05-14 ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN LOẠI REN IMC/ RSC TNH Page 15-20 Page 21-28 Page 29-40 Page 41-46 Page 47-57 01 Standard (Tiêu chuẩn

Chi tiết hơn

Máy chiếu WXGA khoảng cách ngắn cho ngành giáo dục với độ sáng 3,500 ANSI Lumens PS501W 0.49 short throw ratio SuperColor technology 15,000 hours lamp

Máy chiếu WXGA khoảng cách ngắn cho ngành giáo dục với độ sáng 3,500 ANSI Lumens PS501W 0.49 short throw ratio SuperColor technology 15,000 hours lamp Máy chiếu WXGA khoảng cách ngắn cho ngành giáo dục với độ sáng 3,500 ANSI Lumens PS501W 0.49 short throw ratio SuperColor technology 15,000 hours lamp life Built in USB type A for charging Optional PJ-vTouch-10S

Chi tiết hơn

Ref# Display Part# Qty Remarks 1 MAIN P.C.B. VEP56199A 1 (RTL)E.S.D. P,PC,EE,GC,GH,GT,GK,GN,GD,PU 3 FLASH P.C.B. UNIT VEK0V28 1 (RTL)E.S.D. 3-1 SHEET

Ref# Display Part# Qty Remarks 1 MAIN P.C.B. VEP56199A 1 (RTL)E.S.D. P,PC,EE,GC,GH,GT,GK,GN,GD,PU 3 FLASH P.C.B. UNIT VEK0V28 1 (RTL)E.S.D. 3-1 SHEET Ref# Display Part# Qty Remarks 1 MAIN P.C.B. VEP56199A 1 (RTL)E.S.D. P,PC,EE,GC,GH,GT,GK,GN,GD,PU 3 FLASH P.C.B. UNIT VEK0V28 1 (RTL)E.S.D. 3-1 SHEET VGQ1L45 1 4 WI-FI NFC P.C.B. VEP56200A 1 E.S.D. 5 CAPACITOR

Chi tiết hơn

CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KIỂU ĐIỆN TỬ 3 PHA VSE3T TÀI LIỆU KỸ THUẬT Dùng cho công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 3 pha VSE3T o 230/400V - 5(6)A (VSE3T

CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KIỂU ĐIỆN TỬ 3 PHA VSE3T TÀI LIỆU KỸ THUẬT Dùng cho công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 3 pha VSE3T o 230/400V - 5(6)A (VSE3T CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KIỂU ĐIỆN TỬ 3 PHA VSE3T TÀI LIỆU KỸ THUẬT Dùng cho công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 3 pha VSE3T o 230/400V - 5(6)A (VSE3T-5) o 230/400V - 50(100)A (VSE3T-50) o 230/400V - 10(100)A

Chi tiết hơn

MÙY LØM LÏNH NÖÔÙC Scroll Hermetic Chiller Unit KH W- 05 S P P : Keøm maùy bôm (TTCHED CHILLED WTER PUMP) S : Moät maùy neùn (SINGLE COMPRESSOR) D : Hai maùy neùn (DOUBLE COMPRESSOR) T : Ba maùy neùn (THREE

Chi tiết hơn

Crystal Reports - DanhMucSPDuocCongNhan.rpt

Crystal Reports - DanhMucSPDuocCongNhan.rpt CU C ĐĂNG KIÊ M VIÊṬ NAM DANH MỤC SẢN PHẨM ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF APPROVED PRODUCT Tư ngaỳ: 29/06/2010 Đê n ngaỳ: 29/06/2017 :, CWA,, CDA Nhóm sản phẩm: Trang thiết bị Loại sản phẩm: Trang thiết bị/ Equipment

Chi tiết hơn

weidmuller_pcb_terminal_blocks.pdf

weidmuller_pcb_terminal_blocks.pdf PCB connectors RS1.6 LS.. Product data IEC: 500 / 14 UL: / 10 or additional articles and information, refer to catalog.weidmueller.com Note: RS1.6 LS.. SN Rectangular plugin male connector with solder

Chi tiết hơn

Nine9 cutting tools and tool holders_Cat. 17_B.pdf

Nine9 cutting tools and tool holders_Cat. 17_B.pdf Mũi bo cung tròn >> Kiểu C Cc i do t cung trn c nu có t l trn cng 1 cn. i do i có t ng ng i tui t rt co To t tin n on o trn i gi cng. Đặc điểm - i i do có 2 cn ct - Kt t cn cung trn t 5 ng dng trn cng

Chi tiết hơn

Đề xuất thuật toán cải tiến hiệu năng mạng P2P

Đề xuất thuật toán cải tiến hiệu năng mạng P2P ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆTHÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG THÁI NGUYÊN Nghiên cứu nâng cao hiệu năng tìm kiếm dữ liệu trong mạng P2P Thực hiện: Ths.Phạm Thành Nam Bộ môn: Công Nghệ Truyền Thông 1 Nội dung Mở đầu Distributed

Chi tiết hơn

B Á O C Á O P H Â N T Í C H PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ TECHNICAL VIEW: TUẦN 09-13/09/2019 THỊ TRƯỜNG & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ PHÂN TÍCH

B Á O C Á O P H Â N T Í C H PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ TECHNICAL VIEW: TUẦN 09-13/09/2019 THỊ TRƯỜNG & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ PHÂN TÍCH PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ TECHNICAL VIEW: TUẦN 09-13/09/2019 THỊ TRƯỜNG & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU CHỌN LỌC 06/09/2019 Phòng Tư vấn VIETSTOCK [ TV@vietstock.vn ] PHÂN TÍCH THỊ

Chi tiết hơn

biofixfresh

biofixfresh PRODUCTS LITERATURE Keeping your world smelling fresh Made in the U.S.A- used around the world Nhanh An Toàn Hiệu Quả CHẤT LƯỢNG & UY TÍN Công ty BioFix Fresh chuyên cung cấp sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ.

Chi tiết hơn

305 - Vietnamese Translation.cdr

305 - Vietnamese Translation.cdr KIT 305 DHC-2 BEAVER COPYRIGHT 2011 BY PAUL K. GUILLOW, INC. WWW.GUILLOW.COM Trýớc khi bắt tay vào làm mô hình phải nghiên cứu thật kỹ toàn bộ quy trình và sõ đồ hýớng dẫn lắp ráp, qua đó bạn sẽ hiểu rõ

Chi tiết hơn

K95_FO.cdr

K95_FO.cdr Ôèëòðè ñìóêàòåëíè Suction filters / FS 0.05 / Íîìèíàëåí äåáèò / Nominal flow /Q/ Ïàä íà íàëÿãàíåòî / Pressure drop Ðàáîòåí òåìïåðàòóðåí äèàïàçîí Ambient temperature from 8 to mm from 5 to 0 1 mm 0.05 Mpa

Chi tiết hơn

Máy chiếu giải trí gia đình với cường độ sáng 3,000 Lumens và độ phân giải 1080p PX706HD Tỷ lệ phóng hình ngắn Thu phóng quang học 1,2X Tích hợp cổng

Máy chiếu giải trí gia đình với cường độ sáng 3,000 Lumens và độ phân giải 1080p PX706HD Tỷ lệ phóng hình ngắn Thu phóng quang học 1,2X Tích hợp cổng Máy chiếu giải trí gia đình với cường độ sáng 3,000 Lumens và độ phân giải 1080p PX706HD Tỷ lệ phóng hình ngắn Thu phóng quang học 1,2X Tích hợp cổng USB Type-C Đầu vào nhanh hơn 3X Chế độ chơi game ViewSonic

Chi tiết hơn

prem_sgm3_vn_01

prem_sgm3_vn_01 RGB ILLUMINATION 2.4 GHz DUAL MODE USE CÁC PHIÊN BẢN MÀU SGM3 WHITE SGM3 GREEN SGM3 BLACK SGM3 GREY TÍNH NĂNG NỔI BẬT PHÍM ĐỔI DPI PHÍM TẮT/MỞ 2.4 GHZ CON LĂN 4 HƯỚNG USB NANO TIẾP NHẬN THÔNG TIN TÍNH

Chi tiết hơn

ConduMax W CLS 13

ConduMax W CLS 13 Technical Information TI 083C/07/en/06.03 50059350 Conductivity Sensor for High-Temperature Applications Two-electrode sensors with cell constant k = 0.01 cm -1 or k = 0.1 cm -1 Application This conductivity

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CNC DRILL-MILLING UNIT _MAY KHOAN-PHAY CNC_.doc

Microsoft Word - CNC DRILL-MILLING UNIT _MAY KHOAN-PHAY CNC_.doc CNC DRILL/MILLING UNIT (MÁY KHOAN/PHAY CNC) CNC Drill / Milling Unit (Máy khoan/phay CNC) BO 90 CNC Thân máy được đúc bằng gang xám với bệ và các thanh dẫn lớn đảm bảo cho quá trình khoan và phay là tối

Chi tiết hơn

Chương 2 Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất

Chương 2 Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất CHƯƠNG.1 Khái niệm và phân loại BIẾN NGẪU NHIÊN MỘT CHIỀU Khái niệm. Biến số gọi là biến ngẫu nhiên (random variable) nếu trong kết quả của phép thử nó sẽ nhận một và chỉ một giá trị có thể có của nó tùy

Chi tiết hơn

(Microsoft PowerPoint - CATALOGUE MNK R\332T G?N)

(Microsoft PowerPoint - CATALOGUE MNK R\332T G?N) ÔNG TY TNHH MTV TMDV KỸ THUẬT ĐIỆN HOÀNG DŨNG HOTLINE: 0908.943.245 0918.943.245 ZALO: 093.212.4497 www.dienhangdung.cm MÁY NÉN KHÍ SREW AIR OMPRESSOR 空压机 GIỚI THIỆU - ông ty Hàng Dũng chuyên cung cấp

Chi tiết hơn

Model (1)

Model (1) 'HZ(]H &OXWFK3XPS.LW &OXWFK3XPS.LW )RUG 'LHVHO ZLWK ZR$&, 1 6 7 $ / / $ 7, 2 1, 1 6 7 5 8 & 7, 2 1 6 &KUEQPPGEVVJGDCVVGT[ 4GOQXGVJGCKTFGHNGEVQTUJKGNFHTQOVJGVQRQHVJGHCP UJTQWF 4GOQXGVJG1'/KPVGTEQQNGTVWDG

Chi tiết hơn

bai_39_cach_resize_anh_va_chen_watermark_hang_loat_8362_3386.pdf

bai_39_cach_resize_anh_va_chen_watermark_hang_loat_8362_3386.pdf Bài 39: Cách Resize ảnh và chèn Watermark hàng loạt Bài viết sẽ huớng dẫn bạn đọc cách nhanh nhất để sửa kích thước cũng như chèn hình Watermark vào nhiều bức ảnh bằng phần mềm Photoshop. Nếu như bạn chưa

Chi tiết hơn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9391:2012 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU Welded stee

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9391:2012 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU Welded stee TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9391:2012 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU Welded steel mesh for the reinforcement of concrete - Standard

Chi tiết hơn

HIGH SPEED BORING BARS Cycle Time Roughness Position Accuracy True Roundness Cat. 10

HIGH SPEED BORING BARS Cycle Time Roughness Position Accuracy True Roundness Cat. 10 HIGH SPEED BORING BARS Position Accuracy True Roundness Cat. 10 Program of Boring Bar System Quick Change High Speed EMB Boring Bars Trang: 2, 3 Solid Carbide Shank 00-99151-xxxxW Trang: 9, 10 ĐK. 4.87...6.87

Chi tiết hơn

LỜI NÓI ĐẦU Trong các ngành công nghiệp, động cơ điện không đồng bộ đƣợc sử dụng phổ biến bởi tính chất đơn giản và tin cậy trong thiết kế chế tạo và

LỜI NÓI ĐẦU Trong các ngành công nghiệp, động cơ điện không đồng bộ đƣợc sử dụng phổ biến bởi tính chất đơn giản và tin cậy trong thiết kế chế tạo và LỜI NÓI ĐẦU Trong các ngành công nghiệp, động cơ điện không đồng bộ đƣợc sử dụng phổ biến bởi tính chất đơn giản và tin cậy trong thiết kế chế tạo và sử dụng. Tuy nhiên khi sử dụng động cơ không đồng bộ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - tra_cuu_bang_ascii_trong_html.docx

Microsoft Word - tra_cuu_bang_ascii_trong_html.docx Tra cứu bảng ASCII trong HTML ASCII là chữ viết tắt của American Standard Code for Information Interchange. Có 128 mã ASCII tiêu chuẩn, mỗi mã có thể được biểu diễn bởi 7 ký số nhị phân từ 0000000 đến

Chi tiết hơn

4. Kết luận Đề tài nghiên cứu Phát triển hệ thống nâng hạ tàu bằng đường triền dọc có hai đoạn cong quá độ, kết hợp sử dụng xe chở tàu thông minh đã t

4. Kết luận Đề tài nghiên cứu Phát triển hệ thống nâng hạ tàu bằng đường triền dọc có hai đoạn cong quá độ, kết hợp sử dụng xe chở tàu thông minh đã t 4. Kết luận Đề tài nghiên cứu Phát triển hệ thống nâng hạ tàu bằng đường triền dọc có hai đoạn cong quá độ, kết hợp sử dụng xe chở tàu thông minh đã thu được một số kết quả bước đầu: Tìm ra dạng hợp lý

Chi tiết hơn

Microsoft Word - WI docx

Microsoft Word - WI docx pbib`qfll`~êçë m~êíkìãäéêëñçêíüépbijtutjoipbijtutjpi~åç pbijtutjq lêçéêáåöfåñçêã~íáçå OPRMkbeçéâáåë`çìêí mìääã~åit^vvnspjrsmprp^ müçåéwhnkrmvkppoknuvm c~ñwhnkrmvkppoktvvm fåíéêåéíwïïïkëéäáååkåçã bjã~áäwáåñç]ëéäáååkåçã

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH DÂN VÀ ĐAN D5 Đường Raymondienne, Khu Dân Cư Star Hill, phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh MST: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

CÔNG TY TNHH DÂN VÀ ĐAN D5 Đường Raymondienne, Khu Dân Cư Star Hill, phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh MST: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CÔNG TY TNHH DÂN VÀ ĐAN D5 Đường Raymondienne, Khu Dân Cư Star Hill, phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh MST: 0305046538 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh,

Chi tiết hơn

Mobilkran Mobile Crane Grue mobile Autogrù Grúa móvil Ìîáèëüíûé êðàí LTM Technische Daten Technical Data Caractéristiques techniques Dati tec

Mobilkran Mobile Crane Grue mobile Autogrù Grúa móvil Ìîáèëüíûé êðàí LTM Technische Daten Technical Data Caractéristiques techniques Dati tec Mobilkran Mobile Crane Grue mobile Autogrù Grúa móvil Ìîáèëüíûé êðàí LM 1250-6.1 echnische Daten echnical Data Caractéristiques techniques Dati tecnici Datos técnicos Òåõíè åñêèå äàííûå Maße Dimensions

Chi tiết hơn

KORIZA_1L.cdr

KORIZA_1L.cdr TECHNICAL DETAILS ÒÅÕÍÈ ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ Oil viscosity: admissible recommended Âèñêîçèòåò íà õèäðàâëè íîòî ìàñëî: äîïóñòèì ïðåïîðú âà ñå [ mm 2 /s] 6... 2 2 6 Degree of filtration: Ñòåïåí íà ôèëòðàöèÿ:

Chi tiết hơn

Ðàìêà ïåðåêëþ àòåëÿ * Âûêëþ àòåëü ïðîòèâîòóìàííûõ ôàð ÂÊ

Ðàìêà ïåðåêëþ àòåëÿ * Âûêëþ àòåëü ïðîòèâîòóìàííûõ ôàð ÂÊ 101 36 39623-3709042 45 4214 4806 1 1 - Ðàìêà ïåðåêëþ àòåëÿ 37 3962-3710523* 1 45 7373 4504 1 1 - Âûêëþ àòåëü ïðîòèâîòóìàííûõ ôàð ÂÊ 343.01.03 Switch frame og lamp switch ÂÊ 343.01.03 * - Äëÿ àâòîìîáèëåé

Chi tiết hơn

Tuổi thọ lâu hơn, tầm chiếu ngắn hơn. Một sự sử dụng hiệu quả của máy chiếu tia laser LS810 Công nghệ Phosphor Laser Tuổi thọ giờ Tỉ lệ phóng s

Tuổi thọ lâu hơn, tầm chiếu ngắn hơn. Một sự sử dụng hiệu quả của máy chiếu tia laser LS810 Công nghệ Phosphor Laser Tuổi thọ giờ Tỉ lệ phóng s Tuổi thọ lâu hơn, tầm chiếu ngắn hơn. Một sự sử dụng hiệu quả của máy chiếu tia laser LS810 Công nghệ Phosphor Laser Tuổi thọ 20.000 giờ Tỉ lệ phóng siêu ngắn 0,24 Trải nghiệm xem tuyệt đẹp Ultra-high

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN ĐỨC 126 Lê Thanh Nghị - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện Thoai : Fax : Website : www.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN ĐỨC 126 Lê Thanh Nghị - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện Thoai : Fax : Website : www. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN ĐỨC 126 Lê Thanh Nghị - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện Thoai : 04.38684698 Fax : 04.38684730 Website : www.nguyenduc.com.vn Hướng dẫn sử dụng Camera DVR 910 Hướng

Chi tiết hơn

Wallaby warmer Hướng dẫn sử dụng Ngày có hiệu lực: Tháng 10, 2019 Số phát hành: 01 Phiên bản 03VN Ngày phát hành: Tháng 8, Wall

Wallaby warmer Hướng dẫn sử dụng Ngày có hiệu lực: Tháng 10, 2019 Số phát hành: 01 Phiên bản 03VN Ngày phát hành: Tháng 8, Wall Wallaby warmer Hướng dẫn sử dụng Ngày có hiệu lực: Tháng 10, 2019 Số phát hành: 01 Phiên bản 03VN Ngày phát hành: Tháng 8, 2019 www.mtts-asia.com 2265 Nội dung Thông tin công ty Giới thiệu Mô tả thiết

Chi tiết hơn

tcvn tiªu chuèn quèc gia national STANDARD tcvn : 2009 ISO : 1994 XuÊt b n lçn 1 First edition CẦN TRỤC TỪ VỰNG PHẦN 2: CẦN TRỤC TỰ HÀNH

tcvn tiªu chuèn quèc gia national STANDARD tcvn : 2009 ISO : 1994 XuÊt b n lçn 1 First edition CẦN TRỤC TỪ VỰNG PHẦN 2: CẦN TRỤC TỰ HÀNH tcvn tiªu chuèn quèc gia national STANDARD tcvn 8242 2 : 2009 ISO 4306 2 : 1994 XuÊt b n lçn 1 First edition CẦN TRỤC TỪ VỰNG PHẦN 2: CẦN TRỤC TỰ HÀNH Cranes Vocabulary Part 2: Mobile cranes HÀ NỘI 2009

Chi tiết hơn

01 (new).indd

01 (new).indd Improving Water Resistance Effi ciency of the Earth Building Wall by Natural Coating Materials Narathip Thubthun E-mail : arch.11007@gmail.com 1 2-3 4 : 6, 3 : 7 2 : 8 3 3 1 1 2 Abstract This research

Chi tiết hơn

T&P chap1 online

T&P chap1 online Cutting Tool Applications Tài liệu này được dịch sang tiếng việt bởi: Từ bản gốc: https://docs.google.com/file/d/0b2jjjmzjbjcwytbbzw9tsjhqvgm/edit Liên hệ: thanhlam1910_2006@yahoo.com hoặc frbwrthes@gmail.com

Chi tiết hơn

W a t e r o u s Q u ố c T ế Máy Bơm Lắp Giữa I Máy Bơm Lắp Sau I Máy Bơm Lắp PTO I CAFSystems I Hệ Thống Phun Bọt I Máy Bơm Lưu Động Công Ty Hàng Đầu

W a t e r o u s Q u ố c T ế Máy Bơm Lắp Giữa I Máy Bơm Lắp Sau I Máy Bơm Lắp PTO I CAFSystems I Hệ Thống Phun Bọt I Máy Bơm Lưu Động Công Ty Hàng Đầu W a t e r o u s Q u ố c T ế Máy Bơm Lắp Giữa I Máy Bơm Lắp Sau I Máy Bơm Lắp PTO I CAFSystems I Hệ Thống Phun Bọt I Máy Bơm Lưu Động Công Ty Hàng Đầu Trên Thế Giới Trong Lĩnh Vực Kiềm Chế Lửa. Từ Năm 1

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO SỞ GD&ĐT NINH BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 9 phút; (5 câu trắc nghiệm trong 6 trang) Mã đề thi 1 Họ, tên thí sinh: SBD: Cho g = 1m/s, π = 1, h=

Chi tiết hơn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ & KHUNG XE Innova 2.0V Kích thước - D x R x C mm 4735 x 1830 x Chiều dài cơ sở mm Khoảng sáng gầm xe mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ & KHUNG XE Innova 2.0V Kích thước - D x R x C mm 4735 x 1830 x Chiều dài cơ sở mm Khoảng sáng gầm xe mm THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ & KHUNG XE Kích thước - D x R x C mm 4735 x 1830 x 1795 - Chiều dài cơ sở mm 2750 - Khoảng sáng gầm xe mm 178 - Bán kính vòng quay tối thiểu m 5,4 - Trọng lượng không tải kg 1755

Chi tiết hơn

Báo cáo Thị trường Thép Ngày: 30/07/2018 Tiêu điểm: + Giá thép giao dịch trên thị trường thế giới dự kiến giảm trong nửa cuối năm Ngành thép tr

Báo cáo Thị trường Thép Ngày: 30/07/2018 Tiêu điểm: + Giá thép giao dịch trên thị trường thế giới dự kiến giảm trong nửa cuối năm Ngành thép tr Báo cáo Thị trường Thép Ngày: 30/07/2018 Tiêu điểm: + Giá thép giao dịch trên thị trường thế giới dự kiến giảm trong nửa cuối năm 2018 + Ngành thép trong nước vẫn giữ được đà tăng trưởng trong 6 tháng

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 Người ta chỉ thấy những gì người ta được chuẩn bị để thấy." Ralph Waldo Emerson NGUYÊN LÝ & KỸ THUẬT SIÊU ÂM DOPPLER (PRINCIPLES & TECHNIQUES FOR DOPPLER US) Bs. NGUYỄN QUÝ KHOÁNG Bs. NGUYỄN QUANG TRỌNG

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bia.doc

Microsoft Word - bia.doc TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM HỘI THI TAY NGHỀ ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ LẦN THỨ 1 NĂM 2017 NGHỀ TỰ ĐỘNG HÓA Thời gian: 120 phút NHƠN TRẠCH 2, 2017 Hội thi tay nghề dầu khí lần thứ V Năm 2017 I. ĐỀ THI 1.1. Cấu trúc

Chi tiết hơn

DOC Máy đo chất rắn lơ lửng/độ đục cầm tay 09/2008, xuất bản lần thứ 2 Hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn sử dụng thiết bị đo TSS/độ đục/mức bùn

DOC Máy đo chất rắn lơ lửng/độ đục cầm tay 09/2008, xuất bản lần thứ 2 Hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn sử dụng thiết bị đo TSS/độ đục/mức bùn DOC023.53.90050 Máy đo chất rắn lơ lửng/độ đục cầm tay 09/2008, xuất bản lần thứ 2 Hướng dẫn sử dụng 1 MỤC LỤC Phần 1 Thông số kĩ thuật... 4 Phần 2 Thông tin chung... 6 2.1 Thông tin an toàn... 6 2.1.1

Chi tiết hơn

CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOT CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG NINH BÌNH - VIỆT NAM 2018 Chủ đề : NÉM CÒN 1

CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOT CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG NINH BÌNH - VIỆT NAM 2018 Chủ đề : NÉM CÒN 1 CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOT CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG NINH BÌNH - VIỆT NAM 2018 Chủ đề : NÉM CÒN 1 LUẬT THI ĐẤU 1. Thuật ngữ và định nghĩa Thuật ngữ Định nghĩa Ghi chú Robot bằng tay Robot tự động Khu vực xuất

Chi tiết hơn

Microsoft Word - HDSD_NVR_304&3016.docx

Microsoft Word - HDSD_NVR_304&3016.docx HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NVR_304 & NVR_3016 R&D Vantech Page 1 MENU Chương 1: Hướng dẫn sử dụng và các chức năng cơ bản... 3 1.1 Hướng dẫn lắp đặt ổ cứng:... 3 1.2 Hướng dẫn đăng nhập vào hệ thống:... 4 1.3 Hướng

Chi tiết hơn

Catalogue Số. W-02-02V Phát hành tháng 9 năm 2017 Catalog đầy đủ các thiết bị môi trường Tạo môi trường làm việc thoải mái Mang đến sự thân thiện với

Catalogue Số. W-02-02V Phát hành tháng 9 năm 2017 Catalog đầy đủ các thiết bị môi trường Tạo môi trường làm việc thoải mái Mang đến sự thân thiện với Catalogue Số. W-02-02V Phát hành tháng 9 năm 2017 Catalog đầy đủ các thiết bị môi trường Tạo môi trường làm việc thoải mái Mang đến sự thân thiện với môi trường Đề xuất cho việc tạo ra môi trường làm việc

Chi tiết hơn

1 VIETNAMESE Sổ tay dành cho phụ huynh về Smarter Balanced Assessment và Hawai i State Science Assessment trực tuyến Hawai i Department of Education,

1 VIETNAMESE Sổ tay dành cho phụ huynh về Smarter Balanced Assessment và Hawai i State Science Assessment trực tuyến Hawai i Department of Education, 1 VIETNAMESE Sổ tay dành cho phụ huynh về Smarter Balanced Assessment và Hawai i State Science Assessment trực tuyến Hawai i Department of Education, 2018 The Regents of the University of California, 2018

Chi tiết hơn

System 8 Tay khoan Cordless RX ONLY Rev-

System 8 Tay khoan Cordless RX ONLY Rev- System 8 Tay khoan Cordless RX ONLY 2016-11 4100-001-700 Rev- www.stryker.com Mục lục Giới thiệu...3 Đối tượng sử dụng...3 Các quy ước...3 Thông tin liên hệ...3 Chỉ định sử dụng...3 Chống chỉ định...4

Chi tiết hơn

HDSD 1551K TV (up web)

HDSD 1551K TV (up web) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Owner s Manual LOA DI ĐỘNG 15 INCH MỤC LỤC Mục lục Trang 1 Cảnh báo an toàn Trang 2 Mặt sau Trang 3 Bảng điều khiển chính Trang 4 Hướng dẫn kết nối và Remote điều khiển từ xa Trang 5

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bộ gối SKF dùng cho dải vòng bi UC Theo tiêu chuẩn Nhật Bản UCPA UCT UCF UCFC UCFL UCFH UCP Thiết kế chắc chắn, mang lợi ích cao nhất cho khách hàng Gối SKF cải thiện khả năng làm kín chống lại sự nhiễm

Chi tiết hơn

MÁY ĐẾM TIỀN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MODEL: MC-2300.

MÁY ĐẾM TIỀN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MODEL: MC-2300. MÁY ĐẾM TIỀN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MODEL: MC-2300. MỤC LỤC. Hướng dẫn sử dụng Một thiết bị công nghệ hàng đầu lĩnh vực máy đếm tiền ngân hàng Nội dung. Hướng dẫn cơ bản 1 Hướng dẫn an toàn 2 Hộp nội dung 3

Chi tiết hơn

说明书 86x191mm

说明书 86x191mm Multi-function Tester (TC-V2.12k) ① Please carefully read this operation manual throughly before use ② Our company will reserve the right of interpretation for this manual ③ For product appearance please

Chi tiết hơn

Tay cưa Precision Hệ thống Hướng dẫn sử dụng RX Phiên bản C

Tay cưa Precision Hệ thống Hướng dẫn sử dụng RX Phiên bản C Tay cưa Precision Hệ thống 7 7209-009-000 Hướng dẫn sử dụng RX 03-2015 7209-009-700 Phiên bản C www.stryker.com TV 7209-009-700 Phiên bản C Giới thiệu Sổ tay hướng dẫn sử dụng này chứa thông tin toàn

Chi tiết hơn

Hammermills, Pellet Mills, Pellet Coolers, Crumblers

Hammermills, Pellet Mills, Pellet Coolers, Crumblers P.O.Box. Ponca city,oklahoma U.S.A 74602, Phone: (508) 765-7787 Fax: (580)762-0111 Email: sales@bliss-industries.com Web: http://www bliss-industries.com Thiết bị làm mát OP>

Chi tiết hơn