Инструкция Philips 42PFL6907T/12

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Инструкция Philips 42PFL6907T/12"

Bản ghi

1 LED и LCD-телевизоры Philips 42PFL6907T/12: Инструкция пользователя

2 -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0 /15/ ǝȁƿǻǯǻdzǿǿǯǻ

3 !"#$%&'()$ *+,"% -./%"0./1' 3 Smart TV 3!"#$%$& '%(#)*$+(, 3 -(.$) +"'%)/" $%+$0-0$#$2(.$+($ 3 3)4("#5+6$ 7$0( 4 Skype 4 38"%09)+6 ( '#"+:$0+6$ ;< 4 ;%()70"+)2/" '%)78)0%" ( ="'(75 0$#$'$%$."> 4 1?%6 5 EasyLink /'("13' ;).70"2/".#& 0$#$2(=)%" ( +"70$++6, /%)+:0$,+ 6 ') 26A)%B 8$70".#& B70"+)2/( <"A$#5 '(0"+(& C+0$++" $ ;)./#D>$+($ B70%), E$+D +"70%),/( F$=)'"7+)705 ( BG) $5$1),"%6 22 -/#D>$+($ 22 ;B#50 HI 23 ;%)78)0% 0$#$2(=)%" 24!(. '$%$."> 33 ;$%$/#D>$+($ +" B70%),702" 33 3BA0(0%6 ( &=6/( 35 J",8$%6 ( >"76 36 ;"%"8$0%6 (=)A%"*$+(& 36 I70"+)2/( =2B/" 38 K"70%),/( Ambilight 39 I+(2$%7"#5+6,.)70B' D L0) 0%$AB$07& M>/( 3D ;%)78)0% /)+0$+0" 2 9)%8"0$ 3D M'0(8"#5+6$ '"%"8$0%6 '%)78)0%" 2(.$) 2 9)%8"0$ 3D ;%$.B'%$*.$+($ ) 2%$.$.#& =.)%)25& IG). =" )>/"8( 3D Smart TV 44!#"2+)$ 8$+D 44 ;%(#)*$+(& Smart TV 44 -(.$)9",#6, 9)0)?%"9(( ( 8B=6/" 47 ;%()70"+)2/" '%)78)0%" 0$#$'$%$.">( 49 N"'(75 50 ;%(#)*$+($ MyRemote Skype 56 L0) 0"/)$ Skype? 56 N"'B7/ Skype 56 <)+0"/ )2$%:$+($ 26=)2" 2 Skype 58 3>$0 Skype 60 K"70%),/( Skype 60-6G) I7#)2(& (7')#5=)2"+(& %6 62 1?%" 62 1?%".#& 2-G (?%)/) '%'3/$%)./)3) /$5$1),"%' 63 -="(8).$,702($ 7 )/%B*"DO$, 7%$.), 63 ;(0"+($ 64 ;%($8 64 H(7'#$, 64 N2B/ 64 EB#50(8$.(" 64 ;)./#D>$+(& ( 2$ /).)8 9.4 :* /$5$1),"%' 66 -$%7(& '%)?%"88+)?) )A$7'$>$+(& 66 MA+)2#$+($ ;M 66 ;%)?%"88+)$ )A$7'$>$+($ 7 )0/%6068 (7G) P(4$+=(& )0/%60)?) ;M ')(7/" :"##$%&3' 68 17')#5=)2"+($ ( 9B+/4(( $%"/0(2+)$ %B/)2).702) 68 Q$+0% ')..$%*/( ')/B'"0$#$, ;1/"%.3)$ <%'1' ) 5)=$(,)) 69 HDMI 69 Dolby 69 Skype 69 DivX 69 Microsoft 69 H%B?($ 0)%?)26$ 8"%/( 69 23','/$5> 70 3).$%*"+($

4 1!"#$% &'(%$)'(*+ 1.1 Smart TV!"#$%&'()* +)") '*,($-.$-/0) 12 Philips Smart LED $,-)*.-*)/ ( ")$."0)* #%1 2*31 -"450 6(. )*%*4(#*-(1. 7%1 +)"8" 6"9-" /2):-"4(); $:3*%;-"* 2"*#(-*-(* 2 6:.<./)(=:)"."6 (%( 2"=#:); 3*2>."4"#-"* >"#$%&'*-(* $ 2*)( Wi-Fi. F#*2; #"2)/>-5 >.(%"9*-(1 #%1 >."26").: 4(#*" 2 YouTube, ')*-(1 6*2)-5D 8:=*), 2*)*4"8" >."26").: B")"8.:B(0, 4 Facebook, Twitter ( ). #. G*$")".5* >.(%"9*-(1 >"=4"%1&) 3.:); -:>."$:) B(%;65 2" 2>*C(:%;-5D (-)*.-*)-6:8:=(-"4 (%( 26").*); )*%*>*.*#:'(.?2%( 9* 4 8:%*.** >.(%"9*-(0 -* "$:9*)21 -/9-"0 (-B".6:C((, ** 6"9-" -:0)( 4,-)*.-*)* -*>"2.*#2)4*--" -: +$.:-* )*%*4(=".:. 7%1 >"%/'*-(1 3"%** >"#."3-"0 (-B".6:C(( 453*.()* >/-$) 3&4$*$-'(*$, -:96()* * 56.'$4 ( -:0#()* >/-$) 7+8,%,9 6%.8$:,/.) ,$ /+6%$4+( 7%1 )"8" ')"35 4=1); *.-,$ /+6%$4+(, -* >").*3/*)21 45D"#(); (= #"6: #"2):)"'-" 4=1); B(%;6 -:>."$:) 4 2>*C(:%;-"6.*8("-:%;-"6 (-)*.-*)-6:8:=(-*.?2%( )*%*4(=". >"#$%&'*- $ #"6:<-*0 2*)(, 2 >%:-<*)-"8"!A 6"9-" >."26:).(4:); -: 3"%;<"6 +$.:-* B")"8.:B(( 2" 26:.)B"-: ( 4(#*"B(%;65 2 $"6>;&)*.: ( #:9* />.:4%1); )*%*4(="."6.?2%( )*%*4(=". >"#$%&'*- $,-)*.-*)/, 6"9-" 3.:); -:>."$:) 4(#*"B(%;65 4 2>*C(:%;-"6 (-)*.-*)-6:8:=(-*, '():); +%*$)."--50 8(# >*.*#:' (%( =:>(254:); %&3(65* )*%*>*.*#:'( -: 9*2)$(0 #(2$ USB.!.(%"9*-(1 2%/935 Smart TV >.*#"2):4%1&) "8."6-"*.:=-""3.:=(*.:=4%*'*-(0 ( /#"3-5D /2%/8. F:>/2)()* Smart TV ( #"3:4;)* >.(%"9*-(* 4(#*"6:8:=(-: -: 8%:4-/& 2).:-(C/ Smart TV. H)$."0)* >.(%"9*-(* 4(#*"6:8:=(-:, 2"=#:0)* 24"& /'*)-/& =:>(2;, 453*.()* B(%;6 ( =:>/2)()* >."26").. E:6 -* >.(#*)21 9#:); =:8./=$( >"$:= B(%;6: -:'-*)21 -*=:6*#%()*%;-"*. 7%1 >"%/'*-(1 3"%** >"#."3-"0 (-B".6:C(( 453*.()* >/-$) 3&4$*$-'(*$, -:96()* * 56.'$4 ( -:0#()* >/-$) Smart TV. 7%1 >"%/'*-(1 3"%** >"#."3-"0 (-B".6:C(( 453*.()* >/-$) 3&4$*$-'(*$, -:96()* * 56.'$4 ( -:0#()* >/-$) 2.-,$ /+6%$4+(. 1.2 * E =:4(2(6"2)( ") >:.:6*)."4 2%/935 >")"$"4"0 >*.*#:'( 4(#*", (2>"%;=/*6"0 453.:--56 4(#*"6:8:=(-"6. 7+8,%,9 6%.8$:,/.) E.:=#*%* Smart TV ")$."0)* >/-$) 7+8,%,9 6%.8$:,/.), ')"35 -:0)( (-)*.*2-5* >.(%"9*-(1 2>*C(:%;-5* 4*32:0)5 #%1 )*%*4(=".:. 1.4 ;/(,%/,(-(,8,*.-,/.,!.(%"9*-(1./(,%/,(-(,8,*.-,/.9, #"2)/>-5* -: )*%*4(=".* Smart TV (>")"$"4:1 >*.*#:': #:--5D 2 IE), >"=4"%1&) 26").*); )*%*>*.*#:'(, 4 )"6 '(2%* 4 /#"3-"* #%1 4:2 4.*61. G:0#()* %"8")(> )*%*$:-:%: 4 8:%*.** >.(%"9*-(0. H3=". /2)."02)4: /,-)*.-*)-)*%*4(#*-(* 3

5 @ (( $%0%;9= 34 0%7(5( <3%)*59,-&<9#0 3 "=+&= 5%'6& :3(51 * 3*,(59 *B.!"# C5%8% 310 )(%+B%,*01 610(-1 :% 3:5-%())40 0*6-%/%)%0 * 34:%6%:6%-%:5)%( $%,6"='()*( 6 D)5(-)(5&.!"# $%"&'()*# +%"(( $%,-%+)%. *)/%-012** 34+(-*5( $&)65!"#$%$&'(%$, )170*5( * )*+'$# * )1.,*5( $&)65 Skype.!"# $%"&'()*# +%"(( $%,-%+)%. *)/%-012** 34+(-*5( $&)65!"#$%$&'(%$, )170*5( * )*+'$# * )1.,*5( $&)65,-(./-.(-(.0.%+& )$ '.(+ 1.7 ):2/(;$-4 + *02-<.(-4. => E5%+4 *:$%"9<%3159 :01-5/%) *"* $"1)A(5)4. FG 3 61'(:53( $&"951!H,"# 5("(3*<%-1 *"* :-(,:531 &$-13"()*# 0(,*1/1."10*, <18-&<*5( $-*"%7()*( Philips MyRemote *< 0181<*)1 $-*"%7()*.,"# 31A(8% :01-5/%)1 *"* $"1)A(5)%8% FG.!"# 5%8% '5%+4 $-%3(-*59 :%%+;()*# %5,-&<(., 310 )( $-*,(5:# % :# %5 5("(3*<%-1 * *,5* 6 6%0$9=5(-&. >56-%.5( Smart TV, 34+(-*5( :3%= :5-1)*2& 3 '$ '.(65 * %53('1.5( )1 :%%+;()*#, )( 3:5131# :,*31)1.? Smart TV $%,,(-7*31=5:# $%$&"#-)4( :%2*1"9)4( :(5* Facebook * Twitter.!"# $%"&'()*# +%"(( $%,-%+)%. *)/%-012** 34+(-*5( $&)65!"#$%$&'(%$, )170*5( * )*+'$# * )1.,*5( $&) /.6 */+0$ I("(3*<%-%0 0%7)% &$-13"#59 :% :01-5/%)1 *"* $"1)A(5)%8% FG, 3 5%0 '*:"( $(-(6"='159 61)1"4 *"* -(8&"*-%3159 &-%3()9 8-%06%:5*. F-* $%0%;* $-*"%7()*# MyRemote 5("(/%) *"* $"1)A(5)4. FG 0%7)% *:$%"9<%3159,"# $(-(,1'* /%5%8-1/*., 0&<46* *"* 3*,(% : 6%0$9=5(-1 )1 5("(3*<%-. F-*"%7()*( MyRemote, <18-&7())%( )1 $"1)A(5)4. FG, $%<3%"#(5 $-%:015-*3159 8*, 5("($(-(,1', '*5159 :3(,()*# % $-%8-1001B * $(-(6"='159 61)1"4 $-%:540 )1715*(0 6)%$6*. F-*"%7()*( MyRemote,%:5&$)%,"# &:5-%.:53 )1 +1<( ios * Android. 1.6!"# $%"&'()*# +%"(( $%,-%+)%. *)/%-012** 34+(-*5( $&)65!"#$%$&'(%$, )170*5( * )*+'$# * )1.,*5( $&)65 =/+0$8.-+. Skype $%<3%"#(5 :%3(-A159 +(:$"15)4( 3*,(%34<%34 )($%:-(,:53())% '(-(< 5("(3*<% Skype =/+$'(2-$%#2 */$':$(/2 +?2*+'3 J:"* 6 5("(3*<%-& $%,6"='() 7(:56*.,*:6 USB, 0%7)% */+$'(2-2%0+%2(3 */$':$(/ +?2*+'4%2(3 : 2*/-%34B 5("(61)1"%3. 4 >+<%- &:5-%.:531 / F-*%:51)%361 $-%:0%5-1 * <1$*:9 5("($(-(,1'

6 !"#$%&'($)#) *"$%+$&", +$,($ $&)-&#&. (' &-/-0$((12 3)$($4 #/# *"$%&$ %5-/'&. *-"-"1) )$ )"-+6 %*$"&#)($7$ +'&8'. 9-/-)#3$" %$:"'(#& *-"-5'8; (',-%&4#2 5#%4 USB, *$3)$/66 *"$%+$&"-&. -- *$35(--. <"$+- &$7$, *$54/=8#),-%&4#2 5#%4 USB, +$,($ 3'*#%1)'&. >#0"$)1- *-"-5'8# %"'3; *"# *"$%+$&"- #/# 3'*"$7"'++#"$)'&. #: 3'*#%. *$ "'%*#%'(#=.?/6 #(0$"+'>## (',+#&- * )*+'$# # ('25#&- *;(4& EasyLink.?/6 #(0$"+'>## (',+#&- * )*+'$# # ('25#&- *;(4&,-+$'(./$%#. *-$'0$(-. (121*1-1&.3+ #/# 4.*+' A%/# ) 7/')($+ +-(= *;(4& 67-$%.9 *-+'(.%#., &-/-)#3$" ')&$+'&#8-%4# ;%&'($)#& ('%&"$24#, 4$&$"1$*&#+'/.($ *$5:$56& 5/6 #7". B +($7$*$/.3$)'&-/.%4#: #7"': % "'35-/-((1+ C4"'($+ +$,($ )4/=8#&. *$/($C4"'((12 "-,#+ 5/6 #7"$4$), 4',512 +$7 *$/($%&.= %$%"-5$&$8#&.%6 (' %)$-+ *-"%$(',-. %*->#'/.($2 3D&-:($/$7##.?/6 &$7$ #%*$/.3$)'&. C&; 0;(4>#=, 4',5$+; #7"$4; 3D-$84#.?/6 #(0$"+'>## (',+#&- * )*+'$# # ('25#&- *;(4& 67-$%.9 *-+'(.%#. #/# 67-. &29 2-: +7-$#$% EasyLink 9-:($/$7#6 EasyLink *$3)$/6-& ;*"')/6&. *$54/=8-((1+# ;%&"$2%&)'+#, ('*"#+-" *"$#7"1)'&-/-+ 5#%4$) Blu-ray, *"# *$+$E# *;/.&'?F &-/-)#3$"'.?/6 5'((1+# % *$54/=8-((1+# ;%&"$2%&)'+# ) &-:($/$7## EasyLink #%*$/.3;-&%6 *$54/=8-(#- HDMI CEC. ;%&"$2%&)' / EasyLink 5

7 2!"#$%&'($ 2.1 )&*"#$'($ *+, #-+-'./&0$. %$"#-%%12 (0&%3#-2% )&*"#$'($ *+, #-+-'./&0$!"#$%&'()) *+ '%,*-,"). *+/#$01') /-2 $,-,1)3+%0 #4. 1 5%0$'+4 %&'+1+/#$1,, '+$+%+, 16+/)$ 1 '+4*-,'$ *+#$01') $,-,1)3+%0. 7#-) "08$) %&'+1+/#$1+ ", &/0,$#2,,9+ 4+:"+ 309%&3)$; # 1,<-#08$0 =-2 *+)#'0 '%0$'+9+ %&'+1+/#$10 )#*+-;3&8$, "+4,% 4+/,-) $,-,1)3+% (&9-%*$<.. 7& '1=&05 9-"#$ *+, 5"#$%&'(. G#$0"+1)$, $,-,1)3+% $0', "0 ",9+ ", *+*0/0-) -&>). H+"+1&. *+/#1,$'& Ambilight -&>B, )#*+-;3+10$; 1 '+4"0$, # +#1,I,"),4. =-2 <+-;B,9+ J??,'$0 +$?+"+1+8 *+/#1,$') Ambilight &#$0"+1)$, $,-,1)3+% "0 %0##$+2")) ", <+-,, 25 #4 +$ %0##$+2"), /-2 *%+#4+$%0 $,-,1)3+%0 %01"+ 3"0>,"). %034,%0 /)09+"0-) J'%0"0, &4"+:,""+4& "0 $%). A,-,1)3+% /+-:," %0#*+-+:," $0')4 +<%03+4, %)$,-2 "06+/)-)#; "0 &%+1", J'%0"0. =-2 +*$)40-;"+9+ '0>,#$10 31&'0 *+#$01;$, $,-,1)3+% "0 $1,%/&. *+1,%6"+#$;. =-2 *+-&>,")2 <+-,, *+/%+<"+8 )"?+%40()) + "0#$,""+4 4+"$0:, *+/#$01') /-2 $,-,1)3+%0 *&"'$ 45(&'&*"#'&, "0:4)$, * 67."&( ) "08/)$, *&"'$ 8$"#-%%12 9&%#$:. 8$"#-%%12 9&%#$: A,-,1)3+% #+14,#$)4 # '%+"B$,8"+4 /-2 "0#$,""+9+ '%,*-,")2 VESA (", 16+/)$ 1 '+4*-,'$). C):, 4+/,-,8 VESA, # 4+/,-24) $,-,1)3+% PFL VESA MIS-F 400x400,M6-47PFL VESA MIS-F 400x400,M6 "0/,:"+ 30'%,*)$; '%+"B$,8", )#*+-;3&8$, $0'+8 '0' *+'030"+ "0 %)#&"',. ;%.9$%.-! 4+"$0: $,-,1)3+%0 $%,<&,$ ) /+-:," $+-;'+ #*,()0-)#$+4. E+ 1%,42 "0#$,""+9+ 4+"$0:0 ",+<6+/)4+ #+<-./0$; $%,<+10")2 $,6")') <,3+*0#"+#$) 1 #++$1,$#$1)) # 1,#+4 $,-,1)3+%0. F,%,/ &#$0"+1'+8 $,-,1)3+%0 1")40$,-;"+ +3"0'+4;$,#; # 4,%04) <,3+*0#"+#$). TP Vision Netherlands B.V. ", ",#,$ +$1,$#$1,""+#$) 30 ",*%01)-;"+ 4+"$0: )-) 30 4+"$0:, *+1-,'B)8 #-&>08 )-) $%014& >$=-+? 7.#$%., F+/'-.>)$, '0<,-; *)$0")2 ' %03K,4& 7.#$%., $,-,1)3+%0. G<,/)$,#;, >$+ '0<,-; *)$0")2 *+/'-.>," ' %03K,4& $,-,1)3+%0 /+ &*+%0. G<,/)$,#; 1 "0-)>)) *+#$+2""+9+ /+#$&*0 ' #,$,1+8 1)-', 1 %+3,$', J-,'$%+#,$). F%) +$'-.>,")) '0<,-2 *)$0")2 +$ #,$) 1#,9/0 $2")$, 30 1)-'&, 0 ", 30 B"&%. L+$2 $,-,1)3+% +$-)>0,$ '%08", ")3'+, J",%9+*+$%,<-,"), 1 %,:)4, +:)/0")2, /-2 J'+"+4)) J",%9)) +$'-.>)$, '0<,-; *)$0")2 +$ #,$),,#-) ", #+<)%0,$,#; *+-;3+10$;#2 $,-,1)3+%+4 1 $,>,"), /-)$,-;"+9+ 1%,4,"). =-2 *+-&>,")2 <+-,, *+/%+<"+8 )"?+%40()) + 1'-.>,")) ) +$'-.>,")) $,-,1)3+%0 *&"'$ 45(&'&*"#'&, "0:4)$, * 67."&( ) "08/)$, *&"'$ 4-:.9 &:.*$%.,. G#$0"+1'0 / M"$,""0

8 2.4!"#$""%!"#$%&' (")*'+ ",&',,-," )"$,'#.",'/% &'/'0%)1(". 23&"04&' $1 5.1(" 6"7'/4 ",&',,- 0 (")*'+ %"#$""& a. 8'/'0%)1( +19,1.1$6/:;%&4 6 1&$'/4,1# %/% 17<'# ",&',,' (%3.1/4)5:&3= 0 1&$'/4,-> A&1?1 3/59%& 61"63%"/4,-# ;"3&1&,-# 6"7'/4 3 (")*'+1+ IEC 75 B+. C.1+1<4: A&1# ",&',,-.(%,%+":&3= 3%?,"/- DVB-T % DVB-C. E'61+',$5'&3= %3.1/4)10"&4.13/'$,:: 0'(3%: KB +'$%"3'(0'(",,".(%+'( Windows Media Player 11, Twonky %/% ","/1?%;,-'.(%/19',%=*. M3&",10%&'.(1?("++,1' 17'3.';',%'," 61+.4:&'( %,"3&(1#&' $13& /4&%+'$%#,-+ G"#/"+ 3 30'$',%= (56101$3&0'.1/4)10"&'/= KB &1?1 ;&17- G"#/- +19,1 7-/1 1&6(-0"&4 3 &'/'0%)1(", KB +'$%"3'(0'(" $1/9,1 7-&4 )".5<',1," 61+.4:&'('. %,G1(+"I%% 1.1$$'(9%0"'+-> +'$%"3'(0'("> 0-7'(%&'.5,6& ;3<-.-/*#.-,,"9+%&' * '+0*-< %,"#$%&'.5,6& 9: 6$/0%*$,.$,%, +-//$,=0.%$6&$. >*#%"-.<% 2-.1/,%&' $'#3&0%= '$#( )$*+,-.-/"-$ *-$/0"$"0$ 1#- 7'3.(101$,1?1.1$6/:;',%= &'/'0%)1(" 6 D,&'(,'&5.1&('75'&3= 2$*+,-.-/"-5 6%,7,3#08%#-,. E'61+',$5'&3= %3.1/4)10"& (13&,1' (F%(161.1/13,1') 31'$%,',%'. % 1&6(-&%= G"#/10," $(5?%> 53&(1#3&0">.1 7'3.(101$,1# 3'&% (,".(%+'(,," 61+.4:&'(' %/% 0 3'&'01+ >(",%/%<') %3.1/4)5'&3=.(1&161/ DLNA. H19,1 %3.1/4)10"& :&'( 3 OC Microsoft Windows XP, Vista %/% Windows 7, Intel Mac OSX %/% 1.'("I%1,,-+% 3%3&'+"+%," 7")' Linux. 9: 6$/0%*$,.$,% J3/%," 61+.4:&'(' 53&",10/',1 KB +'$%"3'(0'(", +19,1 1&6(-0"&4," A6(",' &'/'0%)1(" G1&1?("G%%, +5)-65 % 0%$'1)".%3%, 61&1(-' >(",=&3=," KL. M3&",106" / C'&4 1. M7'$%&'34, ;&1 +"(F(5&%)"&1(7'3.(101$,1# 3'&% 06/:;',. 2.!"9+%&' h, 0-7'(%&'.5,6& S B-"C0D3,%E04 %,"9+%&' OK '(%&'.5,6& < *$#0 %,"9+%&' OK '(%&'.5,6& )$*+,-.-/"-$ %,"9+%&' OK '(%&'.5,6& '<%"0,-.%#(, ;&17-,"#&% 7'3.(101$,5: 3'&4. J3/% %3.1/4)5'&3= +"(F(5&%)"&1( 3 G5,6I%'# WPS, +19,1 0-7("&4.5,6& WPS. 2-7'(%&',59,-#.5,6& %,"9+%&' OK. - '<%"0,-.%#( 2-7'(%&'.5,6& '<%"0,-.%#(, ;&17-,"#&% 7'3.(101$,5: 3'&4 (7'3.(101$,1# +"(F(5&%)"&1(). 8'/'0%)1( +19'& 17,"(59%&4,'361/461 7'3.(101$,-> 3'&'# 0 )1,' $'#3&0%=. - WPS J3/% %3.1/4)5'&3= +"(F(5&%)"&1( 3 G5,6I%'# WPS,.1$6/:;%&43= 6,'+5 +19,1 7') 36",%(10",%=.!"9+%&'," +"(F(5&%)"&1(' 6,1.65 WPS % ;'(') $0' +%,5&0'(,%&'34 6,"3&(1#6"+ &'/'0%)1(". N"&'+,"9+%&' ;&17-53&",10%&4 31'$%,',%'. J3/% 0.1$6/:;',,-> 6 7'3.(101$,1# 3'&% 53&(1#3&0"> %3.1/4)5'&3= 3%3&'+" 7')1."3,13&%," 13,10' F%G(10",%= WEP,.(%+',=&4 WPS,'/4)=. J3/% $/=.1$6/:;',%=,'17>1$%+1 %3.1/4)10"&4 PIN-<-/ WPS, 0+'3&1.5,6&" WPS 0-7'(%&'.5,6& '<%"0,-.%#( %36',"#$',,-> 3'&'# 0-7'(%&',59,5: 7'3.(101$,5: 3'&4 %,"9+%&' OK. J3/%,59,"= 3'&4 0 3.%36',' 1&17("9"'&3=,.1361/465 %+= 3'&% 36(-&1 (0 +"(F(5&%)"&1(' 1&6/:;',".'('$";" SSID), 0-7'(%&'.5,6& % 00'$%&' %+= 3'&% 3"+13&1=&'/4, )"0%3%+13&% 1& &%." +"(F(5&%)"&1(".13/' A&1?1 +19,1 75$'& 00'3&% 6/:; F%G(10",%= (WEP, WPA %/% WPA2). J3/% 6/:; F%G(10",%= $/= A&1# 3'&% 59' 001$%/3= (",'',,"9+%&' 6,1.65 G%?$$, ;&17-,')"+'$/%&'/4,1 53&",10%&4.1$6/:;',%'. J3/% +"(F(5&%)"&1(.1$$'(9%0"'& WPS %/% PIN-61$ WPS, 0-7'(%&'.5,6& WPS, PIN-<-/ WPS %/% '#%"/%,#"&5. 2-7'(%&',59,-#.5,6& %,"9+%&' OK. 7

9 -!"#$%#&"$'(!"#$%&'$ ()*+'!"#$%#&"$'(,,'-#".%),*)/..$0'& +1/, 2&3%-.4*&5 ((4%-16, +-7-.)/ 3%48) &1& +1/, #$8-(40*-0'&) /,4 2&3%-.4*&5 :-;*&0( '6 +14.&4')%) +-:(6/'$%4.!.$7&'$ +1/, &."#$%&'$ ()*+' )*%+,-./"0. - PIN-+*% WPS <'-#" )0'4*-.&'6 WPS-(-7+1/,$*&$ (- PIN-+-7),."#$%&'$ ()*+' PIN-+*% WPS & *4;:&'$ OK. =4 >+%4*$ -'-#%48&'05 8-8*4,*"? $A-, 4 84'$:..$7&'$ *4 0'%4*&B$ )(%4.1$*&5 :4%2%)'&84'-%-: *4 +-:(6/'$%$.!$%*&'$06 + *40'%-?+4: '$1$.&8-%4 & *4;:&'$ )*%+,-./"0. C.$7$*&5 - '-:,. +4+-: %487$1$ 0'%4*&B" )(%4.1$*&5 :4%2%)'&84'-%-:..-7&'05 PIN-+-7, 0:.. %)+-.-70'.$ ( '$15 :4%2%)'&84'-%4. 8. D-01$ )0'4*-.+& (-7+1/,$*&5 *4 >+%4* #)7$'.".$7$*0--#E$*&$. 1*$2/34&#5/6 78"/ F01& )0'4*-.&'6 (-7+1/,$*&$ *$ )74$'05, (%-.$%6'$. :4%2%)'&84'-%$ *40'%-?+& DHCP. G)*+B&5 DHCP 7-1;*4 #"'6 9+,-.8$#. H("'*"$ ( '$1& :-A)' *40'%-&'6. 0$'& &. '$1$.&8-%$ 0'4'&,$0+&$ IP-47%$04. <'-#" )0'4*-.&'6. '$1$.&8-%$ 0'4'&,$0+&? IP-47%$0, *4;:&'$ h,."#$%&'$ ()*+' S 1*$2/34&#5/6 & *4;:&'$ OK.!"#$%&'$ ()*+' :#7"&*(+/ 78"/ > 1*$2/34&#5/6 78"/ >!"#"/.87+/( %487$1$ 1*$2/34&#5/6 7"#"/.87+*3* IP-#%&87# )+4;&'$ IP47%$0 & 7%)A&$ *40'%-?+&. :8;*,#%+/ 78"/ <87;&*9*%$#6 78"0 $8 *=$#&4>8$# /,/ ;*%+,-.8$/8 *"74"7"948". I&+%-.-1*-."$ ($,&, '$1$3-*" 0'4*74%'4 DECT & 7%)A&$ )0'%-?0'.4, &0(-168)/E&$ 0$'6 Wi-Fi 0'4*74%' b/g/n & %40(-1-;$**"$. 8-*$ 7$?0'.&5 0$'&, :-A)' '6 >1$+'%-:4A*&'*"$ (-:$J&. K#$7&'$06,,'- #%4*7:4)>%". 0$'& *$ #1-+&%)/' #$0(%-.-7*-$ (-7+1/,$*&$ *4 '$1$.&8-%$. F01& #$0(%-.-7*45 0$'6 %4#-'4$' 0-0#-5:&, (-("'4?'$06 )0'4*-.&'6 (%-.-7*-$ (-7+1/,$*&$.?"74"7"948" ;*%+,-.8$/8 F01& (-7+1/,$*&$ + :4%2%)'&84'-%)."(-1*$*- )0($2*-, (%-.$%6'$ (-7+1/,$*&$ :4%2%)'&84'-%4 + L*'$%*$'). :/A+#6 7+*&*7"0 7*8%/$8$/6 7 +*B;0-"8&*B L*3-%:4B&/ - 7&4(48-*$ 7$?0'.&5.*)'%& (-:$E$*&5, 0+-%-0'& ($%$74,& & 34+'-%4J, -+48".4/E&J.1&5*&$ *4 +4,$0'.- 0&A*414, 0:.. %)+-.-70'.$ ( '$15 :4%2%)'&84'-% %4#-'" :4%2%)'&84'-%4 *$-#J-7&:." %-0'*-$ (2&%-+-(-1-0*-$) &*'$%*$'-0-$7&*$*&$. )&*9*%$*8 ;*%+,-.8$/8 C"* "&8=48" (-7+1/,$*&5 '$1$.&8-%4 + L*'$%*$') *$-#J-7&: 0$'$.-? B#&D&4"/A#"*&. M$+-:$*7)$'05 &0( '6 :4%2%)'&84'-% 0." %-0'*": (2&%-+-(-1-0*":) (-7+1/,$*&$: + L*'$%*$'). E7"#$*9+#!"(-1*&'$ 7$?0'.& D-7+1/,&'$ :4%2%)'&84'-% + '$1$.&8-%) (%& (-:-E& 0$'$.-A- +4#$15 (+4#$15 Ethernet**). 2. K#$7&'$06,,'- :4%2%)'&84'-%.+1/,$*. 3. =4;:&'$ h,."#$%&'$ ()*+' S 1*$2/34&#5/6 & *4;:&'$ OK. 4.!"#$%&'$ ()*+' )*%+,-.8$/8 + 78"/ & *4;:&'$ OK. 5.!"#$%&'$ ()*+' )&*9*%$*8 & *4;:&'$ OK. N$1$.&8-% *4,*$' (-&0+ 0$'$.-A- (-7+1/,$*&5. D-01$ )0'4*-.+& (-7+1/,$*&5 *4 >+%4* #)7$'.".$7$*0--#E$*&$. 1*$2/34&#5/6 78"/ F01& )0'4*-.&'6 (-7+1/,$*&$ *$ )74$'05, (%-.$%6'$. :4%2%)'&84'-%$ *40'%-?+& DHCP. G)*+B&5 DHCP 7-1;*4 #"'6.+1/,$*4. H("'*"$ ( '$1& :-A)' *40'%-&'6. 0$'& &. '$1$.&8-%$ 0'4'&,$0+&$ IP-47%$04. <'-#" )0'4*-.&'6. '$1$.&8-%$ 0'4'&,$0+&? IP-47%$0, *4;:&'$ h,."#$%&'$ ()*+' S 1*$2/34&#5/6 & *4;:&'$ OK.!"#$%&'$ ()*+' :#7"&*(+/ 78"/ > 1*$2/34&#5/6 78"/ >!"#"/.87+/( %487$1$ 1*$2/34&#5/6 7"#"/.87+*3* IP-#%&87# )+4;&'$ IP-47%$0 & 7%)A&$ *40'%-?+&. DLNA 915 (-&0+4 & -'+%"'&5 34?1-. *4 7%)A&J )0'%-?0'.4J (#$0(%-.-7*-? 0$'& (*4(%&:$%, *4 +-:(6/'$%$) &0(-168)$'05 (%-'-+-1 DLNA. I-;*- &0( '6 +-:(6/'$% 0 OC Microsoft Windows XP, Vista &1& Windows 7, Intel Mac OSX &1& -($%4B&-**":& 0&0'$:4:& *4 #48$ Linux. )? B8%/#78&98&# F01& *4 +-:(6/'$%$ )0'4*-.1$*- DH :$7&40$%.$%4, *4 >+%4*$ '$1$.&8-%4 :-;*- (%-0:4'%&.4'6 3-'-A%43&& &.-0(%-&8.-7&'6 :)8"+) &.&7$-84(&0&, +-'-%"$ J%4*5'05 *4 DO. M$+-:$*7)$'05 &0( '6 (-01$7*//.$%0&/ DH :$7&40$%.$%4, *4(%&:$% Windows Media Player 11, Twonky &1& 4*41-A&,*"$ (%&1-;$*&5*. K0'4*-.&'$ (%-A%4::*-$ -#$0($,$*&$ *4 +-:(6/'$% & *40'%-?'$ 7-0')( + :)16'&:$7&?*": 34?14: 0 +-:(6/'$%4. 9-(-1*&'$16*"$ 0.$7$*&5 0:.. %)+-.-70'.$ ( '$15 DH :$7&40$%.$% '-A-,'-#" 34?1" :-;*- #"1- -'+%".4'6 0 '$1$.&8-%4, DH :$7&40$%.$%4 7-1;*- #"'6 84()E$*- *4 +-:(6/'$%$. K0'4*-.+4 / C$'6

10 *!"# $%"&'()*# *)+%,-./** % $%00(,1*2.(-34 -(0*.5(,2(,.4 236(,*7( $&)87!"#$%$&'(%$, ).1-*7( * )*+'$# * ).90*7( $&)87,-./&+0'/1%/10, *$&&/12+%0/.3/. **: /("#4 5%6";0()*# 7,(6%2.)*9 $% <=> A8,.)*,%2.))39 FTP 8.6("? Ethernet 8.7(B%,** 5E. 40'(1$5#+ '/(+ C7%63 D.57,%98* 5(7*, ).1-*7( h, 236(,*7( $&)87 S 6$78+9"10:+; * ).1-*7( OK. :36(,*7( $&)87 40'(1$5#+ '/(+ * ).1-*7( OK.,1$'.$(1 70'(1$/# '/(+ : %7%6,.1.;75# 25( ).57,%98* 5(7*: IP-.0,(5 * MAC-.0,(5, &,%2()? 5*B)."., 58%,%57? $(,(0.'* 0.))34 -(7%0 E*+,%2.)*# * <+* '/(+ :36%, 7*$. 5(7*: $,%2%0).# *"* 6(5$,%2%0).#. 6$78+9"10:+; '/(+ F57.)%28. 8%)+*B&,./** 5(7*: DHCP IP.0,(5. *"* 57.7*'(58*9 IP-.0,(5.!"#$%$&'(%$ *$ *$&#?A=/7+A!"# $%08";'()*# &57,% (B0. 70+>$?// %3'$#$'#$1$'(7$/ *$&#?A=/7+/. I,%-( 7%B%, 0"# ).0(1)%9 $(,(0.'* 235%8%8.'(572())3( 8.6("*. >$,.2%')&; *)+%,-./*; $% $%08";'()*; )(58%"?8*4 &57,% "#$%$&'(%/ *$ *$&#?A=/7+A (/?/%+B$1$% Philips. : A7%-,&8%2%0572( 5%0(,1.75#,(8%-()0./** $% 5$%5%6.- &57.)%28* $%08";'()*# * 236%,& 8.6("(9. H%5(7*7( 2( E7(/770 G5"* & 2.5 *-((75# 7("($,* (/*+,%2%9,(5*2(,) *"* 7% 07(/77" )(%64%0*-% $%08";'*7? 5).'.". 8,(5*2(,& */*"* * "*E? $%5"( A7%B% 8 : A7%- 5"&'.( 0%$%")*7("?)3( 8.)."3 * 7("($,*57.28&. 6$78+9"10:+; '(0(+=/'#$9$ IP-0&1/'0 G5"* 236,.) $&)87 >7.7*'(58*9 IP-.0,(5, 2 -%1)% &57.)%2*7? 25( ).57,%98* 57.7*'(58%B% IP-.0,(5.. DMR C7%63 $(,(0.2.7? ). -&"?7*-(0*9)3( +.9"3 5% 5-.,7+%)%2 *"* $".)E(7)34 HI, %#?A=+(/ +&)8/*; DMR. )/(/%$/ +.; (/?/%+B$10 G5"* 2 0%-.E)(9 5(7* )(58%"?8% 2 -%1)% $(,(*-()%2.7? -=+'(#0 C107+?+D0 +7(/17/(-805?$% J&)8/*# K'*578. 4,.)*"*L. *)7(,)(7-+.9"%2 &0."*7? 25( *)7(,)(7-+.9"3, 8%7%,3( 4,.)#75# 2 H,* A7%- &0."#;75# 0.))3( %,(B*57,./** 2 Philips Smart TV * ).57,%98*,%0*7("?58%B%,(97*)B., 0.))3( 0"# 24%0. 2 $,*"%1()*# 25( $,*"%1()*# Smart * 1&,)." M)7(,)(7.. I,%-( 7%B%, *)7(,.87*2)3( $,*"%1()*# MHEG 7.81( -%B&7 5%4,.)#7? 2 cookie-+.9"3. <7* +.9"3 7.81( 6&0&7 &0."()3. HDMI H%08";'()*( &57,%9572 HDMI 0%57*'? -.85*-."?)%B% 8.'(572. :*0(%- *.&0*%5*B)." $(,(0.(75# $% %0)%-& * 7%-& 1( 8.6("; HDMI.!"# $,*(-. 7("(5*B)."%2 235%8%9 '(78%57* (HD),(8%-()0&(75# HDMI-8.6("?. =.85*-."?)%( 0%57*B.(75# $,* 0"*)( HDMI-8.6("# )( 6%"(( ,$&#?A=/7+/ "'(1$5'(% EasyLink HDMI CEC F57.)%28. / H%08";'()*( &57,%9572 9

11 !"#$ %"&'()"&*+,(-.#/ '14 HDMI $,(--1'5$*+/& &162(#(7$/ EasyLink, $8$ 8(52( %,'+*#9&:,'$,(8(;$,%#:&+ <= &1#1*$4('+. <#9 >&(7( 21(?6(-$8( *.#/0$&: * &1#1*$4('1 $ 2+,(-.#/ EasyLink HDMI CEC. <#9,(#%012$9?(#11,(-'(?2() ( &162(#(7$$ EasyLink *3?1'$&1,%2.&!"#$%$&'(%$, 2+58$&1 * )*+'$# $ 2+)-$&1,%2.& EasyLink HDMI CEC. HDMI ARC B"1 HDMI-,(-.#/012$9 * ARC (C+2+# *(4*'+&+ +%-$("$72+#+).!"#$ %"&'()"&*( (2+,'$81', "$"&18+ -(8+D217(.$2(&1+&'+),(--1'5$*+1& &162(#(7$/ HDMI ARC, 17( 8(52(,(-.#/0$&:. #/?(8% HDMI-'+4E18% * &1#1*$4('1. F#+7(-+'9 &162(#(7$$ HDMI ARC *+8 21,'$-1&"9 $",(#:4(*+&: -(,(#2$&1#:231 +%-$(.+?1#$,(-.#/012$9 &1#1*$4('+. "$"&181 -(8+D217(.$2(&1+&'+, &... 01'14 '+4E18 HDMI ARC,1'1-+1&"9 21 &(#:.( *$-1("$72+#, 2( $ 4*%.. G$"&18% -(8+D217(.$2(&1+&'+ 8(52(,(-.#/0$&: 01'14 #/?() HDMI-'+4E18 * &1#1*$4('1, ARC 8(51& (-2(*'18122( $",(#:4(*+&:"9 &(#:.( 2+ (-2(8 %"&'()"&*1/'+4E181. <#9,(-.#/012$9 %"&'()"&* '1.(812-%1&"9 $",(#:4(*+&:.+?1#: +-+,&1'+ YPbPr, *6(-9;$) *.(8,#1.&,("&+*.$ &1#1*$4('+. K*1&+ '+4E18(* YPbPr (41#123), "$2$),.'+"23)) -(#523 "((&*1&"&*(*+&:.+?1#:238 *$#.+8.!"#$ %"&'()"&*( &+.51,(--1'5$*+1&,1'1-+0% 4*%.+, $",(#:4%)&1.+?1#: +-+,&1'+ Audio L/R (cinch) 2+ 8$2$D&1.1' 3,5 88 (21 *6(-$& *.(8,#1.&,("&+*.$). H&(?3 ARC -#9 HDMI-'+4E18(*, 2+58$&1 h, *3?1'$&1,%2.& S,$-.+/"012+3 $ 2+58$&1 OK. B3?1'$&1,%2.& 41'(0$5#+ 67 > 8%"# > 9$*$:-+(;:<-$ > HDMI ARC. L+4E18 SCART (?1",10$*+1& 6('(D11.+01"&*(,(-.#/012$9. L+4E18 SCART 8(51& $",(#:4(*+&:"9 -#9,1'1-+0$ *$-1("$72+#(* CVBS $ RGB, 2( 21,(4*(#91&,'$2$8+&: &1#1"$72+#3 *3"(.() 01&.("&$ (HD). B$-1(- $ +%-$("$72+#,1'1-+1&"9,( (-2(8% $ &(8% SCART DVI HDMI I",(#:4%)&1 +-+,&1' DVI HDMI, 1"#$ %"&'()"&*( ("2+;12( &(#:.( '+4E18(8 DVI. I",(#:4%)&1 (-2( $4,(-.#/012$) HDMI; -#9 *(",'($4*1-12$9 4*%.+ $",(#:4%)&1.+?1#: Audio L/R (8$2$'+4E18 3,5 88),,(-.#/0$* 17(. *6(-% Audio VGA/DVI ),+21#$ &1#1*$4('+. 81=+(1 $( #$*+0$%1-+3 C+?1#$ DVI $ HDMI,(--1'5$*+/& &162(#(7$/ HDCP (D$'(.(,(#("2+9 4+;$&+ "(-1'5$8(7(). HDCP,'1-"&+*#91& "(?() "$72+# 4+;$&3 (&.(,$'(*+2$9 "(-1'5$8(7( " -$".+ DVD $#$ Blu-ray. <'%7(1 2+4*+2$1 >&() &162(#(7$$ DRM (%,'+*#12$1,'+*+8$ ). I",(#:4%)&1 *6(-9;$) *.(8,#1.&,("&+*.$.+?1#:-+-+,&1' SCART -#9,(-.#/012$9 %"&'()"&*. Y Pb YPbPr,(4*(#91& "(4-+*+&: *3"(.(.+01"&*122(1,(-.#/012$1. %"&'()"&*+8. J(-.#/012$1 YPbPr 8(51& $",(#:4(*+&:"9 -#9,'$18+ &1#1"$72+#(* *3"(.() 01&.("&$ (HD). J(8$8( '+4E18(* Y, Pb $ Pr,.+?1#$ 21(?6(-$8(,(-.#/0$&:. +%-$('+4E18+8 #1*(7( $,'+*(7( 4*%.(*36.+2+#(*. 10 B"&+$%AC$& $*(+D;'#+5 E*(+D;'#+5 1"&+$%AC$& (?1",10$*+1& *3"(.(1.+01"&*(,1'1-+0$ 4*%.+. H1'14 (,&$01".(1,(-.#/012$1 8(51&,1'1-+*+&:" #:23) +%-$("$72+#.!"#$ 2+ +%-$(%"&'()"&*1 (2+,'$81', 2+ "$"&181 -(8+D217(.$2(&1+&'+) 21& '+4E18+ HDMI ARC, &( +%-$(.+?1#: 8(52(,(-.#/0$&:. (,&$01".(8% +%-$(*6(-% 2+ -(8+D218.$2(&1+&'1. H1'14 >&(&.+?1#: +%-$("$72+#,1'1-+1&"9 " &1#1*$4('+ 2+ -(8+D2$).$2(&1+&'. ="&+2(*.+ / J(-.#/012$1 %"&'()"&*

12 ! "#$#%&'()# *(+,( -./'/"0 "&1 %23(4,(5( /-4(6&5,/$/, 7"(82 (, 6(("%#"6"%(%/$ %('*(+,(6"9* 6&6"#*2 4(*/:,#5(.&,("#/")/. ;$9 1($-7#,&9 8($## 1(4)(8,(< &,=()*/>&& %28#)&"# 1-,."!"#$%$&'(%$,,/+*&"# * )*+'$# &,/<4&"# 1-,.",-'(.$/#+ -"&+$%01$&-.,-'(.$/#- EasyLink I( -*($7/,&A %6#,/6")(<.& EasyLink % "#$#%&'()# %.$A7#,2. I)(%#)0"#, 7"( %6# 1/)/*#")2 HDMI CEC,/ 1(4.$A7#,,23-6")(<6"%/3,/6")(#,2 1)/%&$0,(. J/8("/ =-,.>&& EasyLink 6-6")(<6"%/*& 4)-5&3 */)(.,# 5/)/,"&)-#"69.?6$& '%-.,# 6(%1/4/#" 6 *(+,( 6.())#."&)(%/"0 6&,3)(,&'/>&A /-4&(- & %&4#(6&5,/$/. ;$9 1($-7#,&9 8($## 1(4)(8,(< &,=()*/>&& %28#)&"# 1-,."!"#$%$&'(%$,,/+*&"# * )*+'$# &,/<4&"# 1-,." )+21.$ "&+$- + %+&6$' HDMI CEC 2- "'(.$/'(%-1 &."7+1 ;-.$#! '/%&6&*(6"& (" 1)(&'%(4&"#$9,/'%/,&9 =-,.>&& HDMI CEC )/'$&7/A"69. I)&*#)2,#.("()23,/'%/,&<: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink & Viera Link. K# %6# -6")(<6"%/ 4)-5&3 */)(. 1($,(6"0A 6(%*#6"&*2 6 EasyLink. VGA I)&%#4#,,2# %./7#6"%# 1)&*#)(%,/'%/,&9 "#3,($(5&<, 6(("%#"6"%-AF&3 6"/,4/)"- HDMI CEC, 9%$9A"69 6(86"%#,,(6"0A %$/4#$0>#%. B/8#$0 VGA (D-sub, 15-.(,"/.",2<) 1('%($9#" 1(4.$A7/"0 "#$#%&'()..(*10A"#)-. C$/5(4/)9 VGA-1(4.$A7#,&A "#$#%&'() *(+,( &61($0'(%/"0 %./7#6"%# *(,&"()/. ;$9 1#)#4/7& '%-./ 1(4.$A7&"#./8#$0 Audio L/R (*&,&:"#.#) 3,5 **). <*.-%862+6 "'(.$/'(%-;+ ;$9-1)/%$#,&9-6")(<6"%(* 6 "#3,($(5&#< EasyLink,.("()(# 82$( 1(4.$A7#,( 7#)#' HDMI, %28#)&"# -6")(<6"%( (&$& #5( =-,.>&A) % 61&6.# 1(4.$A7#,&< "#$#%&'()/. K/+*&"# c SOURCE, %28#)&"# -6")(<6"%(, 1(4.$A7#,,(# 7#)#' HDMI-)/'H#*, &,/+*&"# OK. B)(*# "(5(,.(*10A"#) *(+,( 1(4.$A7&"0. "#$#%&'()- 1( 8#61)(%(4,(< 6#"&. D"( 1('%($&" 1)(6*/")&%/"0 *-$0"&*#4&<,2# =/<$2 "#$#%&'()/. ;$9 1($-7#,&9 8($## 1(4)(8,(< &,=()*/>&& %28#)&"# 1-,."!"#$%$&'(%$,,/+*&"# * )*+'$# &,/<4&"# 1-,." )6(9, :6'*.$%$&2-5. EasyLink HDMI CEC HDMI CEC E#3,($(5&9 EasyLink 1('%($9#" -1)/%$9"0 1(4.$A7#,,2*& -6")(<6"%/*& 1)& 1(*(F& 1-$0"/ ;G "#$#%&'()/. ;$9 %'/&*(4#<6"%&9 6-6")(<6"%/*& % "#3,($(5&& EasyLink &61($0'-#"69 1(4.$A7#,&# HDMI CEC*. G6")(<6"%/ 4($+,2 1(44#)+&%/"0 "#3,($(5&A HDMI CEC & 1(4.$A7/"069 7#)#' HDMI-)/'H#*. * Consumer Electronics Control (!"#$%&'()' *+,-%-. /&'0,#-()0-.) G6"/,(%./ / I(4.$A7#,&# -6")(<6"% B(54/ -6")(<6"%( 8-4#" %28)/,(, &* *(+,( 8-4#" -1)/%$9"0 1)& 1(*(F& 1-$0"/ ;G "#$#%&'()/. 6&5,/$2 6.,(1(. h (L$/%,(# *#,A) & o OPTIONS (/ "/.+#,#.("()23 4)-5&3, 1)#4,/',/7#,,23 &6.$A7&"#$0,( 4$9 "#$#%&'()/,,/1)&*#) Ambilight),/ -6")(<6"%(,# 1#)#4/A"69.?6$&,-+,(<.,(1.&,/ 1-$0"# ;G "#$#%&'()/,#", ## *(+,( %28)/"0 % *#,A "M1>&&". K/+*&"# o OPTIONS & %28#)&"#,/ 1/,#$& *#,A 1-,." % =86;62(0 -6")(<6"%/ &,/+*&"# OK. N/6"0 61#>&/$0,23.,(1(. -6")(<6"%/ *(+#" ("6-"6"%(%/"0 % *#,A "D$#*#,"2-1)/%$#,&9".,-'(.$/#+ EasyLink I( -*($7/,&A %6#,/6")(<.& EasyLink % "#$#%&'()# %.$A7#,2. OA82#,/6")(<.& EasyLink *(+,( (".$A7/"0,#'/%&6&*( 4)-5 (" 4)-5/. 11

13 EasyLink!"#$% &#'(#)"*+ #",'+-."* "/0(#'#1.+ EasyLink, (234."/ h, 5%$/6."/ &7(," S!"#$%&'()*%+. (234."/ OK. 8%$/6."/ &7(,",)-.("/0% 12 > 345%6 #)-.("/0% > EasyLink > EasyLink. 8%$/6."/ &7(," (234."/ OK. 9'#0*%+ EasyLink Remote Control 9)'. "6/$7/"):, -"#$% "/'/5.;#6 5;2.4#</=)"5#52' ) 7)"6#=)"524., (# <': 7&625'/(.:.4. (/3/'2"/'*(#.)&#'*;#52"* &7'*" >? "/'/5.;#62, 4#3(# #",'+-."* &7'*"2 >? EasyLink. 8 4/(+ (2)"6#/, EasyLink 5%$/6."/ &7(," :'8;. <= EasyLink, 2 ;2"/4 &7(," Pixel Plus link B/,#"#6%/ 7)"6#=)"52. &6#.16%52"/'. <.),#5 DVD.'. Blu-ray 4#17" $%"* #)(2C/(% )5#/= )#$)"5/((#= "/0(#'#1./= #$62$#",..;#$623/(.:. 8#.;$/32(./ &'#0#1#,2-/)"52.;#$623/(.:, #$7)'#5'/((#1# (2'#3/(./4 #$62$#",..;#$623/(.: #$62$#",..;#$623/(.: D".0 7)"6#=)"5 )'/<7/" #",'+-."*. E# Pixel Plus link 5 "/'/5.;#6/ 5,'+-/(2. F(2 25"#42".-/),. #$62$#",..;#$623/(.: &#<,'+-/((#1# 7)"6#=)"52.!"#$% #",'+-."* 5 4/(+ (2)"6#/, EasyLink 5%$/6."/ &7(," Pixel Plus link, 2 ;2"/4 &7(," '#0*%+ -?656#%+ -'4.%.("> E6. &6#)4#"6/ <.),2 DVD.'. Blu-ray (2 &6#.16%52"/'/ Philips, &#<</63.52+C/4 )7$"."6%, 4#3(# )<5.(7"* )7$"."6% 55/60. G2,.4 #$62;#4, )7$"."6% $7<7" <#)"7&(% &6. '+$#4 E# H5"#42".-/),#/ )4/C/(./ )7$"."6#5 5 "/'/5.;#6/ 5,'+-/(2.!"#$% #",'+-."* 5 4/(+ (2)"6#/, EasyLink 5%$/6."/ &7(," -?656#%6 -'4.%.(">, 2 ;2"/4 &7(," %/ %#.6($6/- CAM CAM 2-.)>0)?"C'8+ CAM E/6/< "/4,2, 5)"25."* 5 )'#" CAM, 5%,'+-."/ "/'/5.;#6. B2=<."/ &625.'*(#/ &#'#3/(./ CAM <': 7)"2(#5,. 5 )'#". B/5/6(2: 7)"2(#5,2 CAM 4#3/" &6.5/)"., &#56/3</(.+ 4#<7':.'. "/'/5.;#62. 8)"25*"/,26"7 CAM 5 62;K/4 (2 '/5#= &2(/'. "/'/5.;#62*. F)"#6#3(# 5)"25*"/,26"7 CAM <# 7&#62. #)"25*"/ // 5 62;K/4/. H,".52A.:,26"% CAM 4#3/" ;2(:"* (/),#'*,# 4.(7". 9)'.,26"2 CAM $7</".;5'/-/(2.; "/'/5.;#62, 7)'71. "/'/,#4&2(.. $7<7" (/<#)"7&(%. * 8 62;K/4 4#3(# 7)"2(#5."*,26"7 PCMCIA, 5,#"#67+ 5)"25'/(2 )426"-,26"2. F$/,26"% <#'3(% $%"* &6/<#)"25'/(% "/'/,#4&2(./=. 9)'.,26"2 CAM 5)"25'/(2, 2 &#<&.),2 #&'2-/(2 (4/"#<% &#<,'+-/(.: 4#17" #"'.-2"*):), 4#3(# &6#)42"6.52"* "/'/&/6/<2-. D"#=,#4&2(... 8)"25'/((2:,26"2 CAM 4#3/".)&#'*;#52"*): "#'*,# ) 52J.4 "/'/5.;#6#4.,)-.("/0% CAM!"#$% 7)"2(#5."* &26#'..'. PIN-,#<% <': "/'/&/6/<2CAM, (234."/ h, 5%$/6."/ &7(," S!"#$%&'()*%+. (234."/ OK. 8%$/6."/ &7(,",)-.("/0% 0)#)8"> > 345%/ %#.6($6/-. 8%$/6."/ "/'/,#4&2(.+. (234."/ OK. CI+ G/'/5.;#6 &#<</63.52/" ).)"/47 7)'#5(#1# <#)"7&2 CI+. I.)"/42 CI+ &#;5#':/" &6#)42"6.52"* &6#16244% HD, )&#6".5(%/ &/6/<2-.,,#"#6%/ &/6/<2+",#4&2(.. 5/C2(.: 5 52J/4 6/1.#(/. I.1(2' &6. D"#4 "/'/,#4&2(./=, 2 ;2"/4 )&/A.2'*(# &#<1#"#5'/((%4 4#<7'/4 CI+. E6. &6.#$6/"/(.. &#<&.),. (2 "2,./ &6#16244%,#4&2(.. &6/<#)"25':+" 4#<7'* CI+ (CAM, 4#<7'* 7)'#5(#1# <#)"7&2). G2,./ &6#16244% "62()'.67+"): ) 5%)#,.4 76#5(/4 ;2C."% #",#&.6#52(.:. 1686E(%-.)>0) (STB) >': &#<,'+-/(.: 2("/((%, "/'/&6.)"25,/ 6/).5/67). "/'/5.;#67.)&#'*;7="/ 2 2("/((%0,2$/':. >#&#'(."/'*(%/ )5/</(.: #$ 7)'#5.:0 #$)'73.52(.: 4#3(# &#'7-."* 5,#4&2(.. 5/C2(.:. >': &#'7-/(.: $#'// # &#<,'+-/(.. 4#<7': CAM 5%$/6."/ &7(," B'0">"C-.>", (234."/ * DE%-"0. (2=<."/ &7(," 345%/ %#.6($6/CAM. 12 L2"/4 &#<,'+-."/ "/'/&6.)"25,7, "/'/5.;#67 &6. &#4#C. HDMI-,2$/':. M6#4/ "#1#, /)'. (2 "/'/&6.)"25,/ (/" HDMI-62;K/42, 4#3(#.)&#'*;#52"*,2$/'* SCART.?)"2(#5,2 / E#<,'+-/(./ 7)"6#=)"5

14 !"#$%&'"( )"*" "'+,-..-#*,-/01-"23 "*$(#* 4 "*, 2$1&'-, -2$5 526*$(71-"23 *"0-$(/8+ 61$(" 9: *" 261"/5#*4*=* '. ; )"*, 2$1&'- "-$-457*. /- <10-" '4"*,'"5&-2#5 *"#$%&'"(23 6* 52"-&-/55 4 &'2*4 2,*,-/"' 6*2$-0/-=* /'>'"53 #/*6#5 /' 61$("- 9: "-$-457*.'. 9$3 *"#$%&-/53 /'>,5"- h, 48<-.5"- 61/#" S &"5./ 5 /'>,5"- OK. ;8<-.5"- 61/#" 6"78&1#).!9 > :;<.% -"78&1#). >!"#$%& '()*+,%-./ ,-2"5"- 6*$71/*# 4 6*$*>-/50.!"#$%& '()*+,%-./!"#$%&'"( )"*" "'+,-..-#*,-/01-"23 "*$(#* 4 "*, 2$1&'-, -2$5 526*$(71-"23 *"0-$(/8+ 61$(" 9: *" "-$-6.52"'4#5. ; )"*, 2$1&'- "-$-457*. /- <10-" '4"*,'"5&-2#5 *"#$%&'"(23 6* 52"-&-/55 4 &'2*4 2,*,-/"' 6*2$-0/-=* /'>'"53 #/*6#5 /' 61$("- 9: "-$-457*.'.?"*<8 *"#$%&5"( "'+,-. 48#$%&-/53, /'>,5"- h, 48<-.5"- 61/#" S &"5./ 5 /'>,5"- OK. ;8<-.5"- 61/#" 6"78&1#).!9 > :;<.% -"78&1#). >!"#$%& '()*+,%-./ 5 48<-.5"- 61/#" 9()*. =>48-.)1'(# #'<-$( 261"/5#*4*+ '/"-//8 # 261"/5#*4*, ).-18%"8&" Connect 9$3 6*0#$%&-/53 252"-,8 0*,'D/-=* #5/*"-'".' # "-$-457*.1 526*$(71+"- HDMI-#'<-$(. E*>/* 526*$(7*4'"( 252"-,1 Philips Soundbar 5$5 0*,'D/5+ #5/*"-'". 2* 42".*-//8, 6.*5=.84'"-$-, 052#*4. F.*,- "*=*, -2$5 /' 12".*+2"4- /-" HDMI-.'7C-,',,*>/* 526*$(7*4'"( #'<-$( SCART. HDMI ARC G2$5 /' 252"-,- 0*,'D/-=* #5/*"-'".' 5,--"23.'7C-, HDMI ARC, 0$3 6*0#$%&-/53,*>/* 526*$(7*4'"( $%<*+ HDMI-.'7C-, 4 "-$-457*.-. ;2- HDMI-.'7C-,8 4 "-$-457*.- 6*00-.>54'%" #'/'$ 4*74.'"' '105*25=/'$' (ARC).!0/'#* -2$5 # "-$-457*.1 6*0#$%&-/' 252"-,' 0*,'D/-=* #5/*"-'".', 25=/'$ ARC <10-" 6-.-0'4'"(23 "*$(#* /' )"*".'7C-,. H$'=*0'.3 I1/#J55 HDMI ARC 4', /- 6*".-<1-"23 526*$(7*4'"( 0*6*$/5"-$(/8+ '105*#'<-$(.?-.-7.'7C-, HDMI ARC 6-.-0'-"23 /- "*$(#* 450-*25=/'$, /* 5 6*0#$%&-/53 '/"-//8 6*0#$%&5"- 12".*+2"4* # "-$-457* *,*A5 HDMI-#'<-$3. B5<*, -2$5 /' 12".*+2"4- /-" HDMI-.'7C-,',,*>/* 526*$(7*4'"( #'<-$( SCART. G2$ "-,- 0*,'D/-=* #5/*"-'".' /-".'7C-,' HDMI ARC, 0$ '&5 741#' 2 "-$-457*.' # 252"-,0*,'D/-=* #5/*"-'".'.-#*,-/01-"23 526*$(7*4'"( *6"5&-2#5+ '105*#'<-$(.!"#$%& '()*+,%-./ :2"'/*4#' 13

15 C90*1$/*,')(/ > 9-+3 >!7.B.#". (+,"&. A*1*3*"/$/*,+#%')+( $ )-23$/* OK. E"/-)+&#*))+* %)->*)$* +%)->-*/ (+3,*)"-<$B &1*3*)$, )*+07+.$3+8+ "$"/*3*.+3-6)*8+ ($)+/*-/1-.#: /($ %&'(-. I+11*(<$: "3*D*)$: -'.$+ +"'D*"/&#:*/": " ". F-("$3-#5)+* %)->*)$* "+"/-&#:*/ -60 3". A1$ 4/+3.+#2)- 09/5 %-.*12($ -'.$+& =(/4%&>3" (+,"&-A$&,(!"#$%&#"'()"* (+,"&- " -",.&/"0#(1(!"#$ %&'( )* "+&,-.-*/ " $%+01-2*)$*3 )- 4(1-)*, & 0+#56$)"/&* "$"/*3.+3-6)$7 ($)+/*-/1+& " DVD,1+$819&-/*#:3$ 3+2)+ +/1*8'#$1+&-/5 %-.*12(' -'.$+"$8)-#-. ;-1'6*)$* "$)71+)$%-<$$ +"+0*))+ %-3*/)+ &.$-#+8-7, (+8.-.&$2*)$* 8'0 )* "+&,-.-*/ " -'.$+,+/+(+3. =#:,+#'>*)$: 0+#**,+.1+0)+? &90*1$/*,')(/ 2+3&-&,/4-&, )-23$/* *!5"/&3 $ )-?.$/*,')(/!"#$%&#"'()"* (+,"&- " -",.&/"0#(1(.!"#$%&#"'()"* (+,"&- " -",.&/"0#(1( A1$,+.(#B>*)$$ ( /*#*&$%+1' "$"/* )*8+ ($)+/*-/1- (HTS) $%+01-2*)$* )- 4(1-)* /*#*&$%+1- $ %&'( & "$"/*3* )*+07+.$3+ "$)71+)$%$1+&-/5. ;-1'6*)$* "$)71+)$%-<$$ +"+0*))+ %-3*/)+ &.$-#+8-7, (+8..&$2*)$* 8'0 )* "+&,-.-*/ " -'.$+,+/+( &7(4"8./3(* /"#$%&#"'()"* (+,"& " -",.& C "$"/* )*8+ ($)+/*-/1- Philips,+"#*.)*8+,+(+#*)$: "$)71+)$%-<$: -'.$+- $ &$.*+"$8)-#+"'D*"/&#:*/": -&/+3-/$>*"($. 9(,.%:3( '-+3( C )*(+/+197 "$"/* )$7 ($)+/*-/1+& 3+2*/,+/1*0+&-/5": 1'>)-: )-"/1+?(- "$)71+)$%-<$$ -'.$+ $ &$.*+. E&*#$>$&-?/* %)->*)$* %-.*12($ %&'(- )- "$"/*3* HTS.+ /*7,+1,,+(- )*.+05*/*"5 "+&,-.*)$: &$.*+1:." -'.$+,+/+(+3. F+2*/,+/1*0+&-/5": '"/-)+&(- %)->*)$: %-.*12($ %&'( ". G-,+.1+0)+? +01-/$/*"5 ( 1'(+&+."/&',+#5%+&-/*#: "$"/* )*8+ ($)+/*-/1-.!"#$ & "$"/*3*.+3-6)*8+ ($)+/*-/1- '"/-)+&#*)+ %)->*)$* %-.*12($, & /*#*&$%+1* )*+07+.$3+ +/(#B>$/5 %-.*12(' -'.$+& =#: 4/+8+ )-23$/* h, &90*1$/*,')(/ S ;&#<"0+%()"* $ )-23$/* OK. C90*1$/*,')(/ > 9-+3 > 9(,.%:3( (+,"&-A$&,(. $ )-23$/* OK. C&%7(4 (+,"&-A$&,( A+ '3+#>-)$B -'.$+&97+.D#&0&3(#(1E#A>. =+3-6)$* ($)+/*-/19 3)+8+(-)-#5)+8+ &9&+.- %&'(- (Dolby Digital, DTS $#$ -)-#+8$>)9*) 3+8'/,1$)$3-/5 "2-/9? 3)+8+(-)-#5)9? -'.$+"$8)-# " /*#*&$%+1- $#$,+.(#B>*))+8+,1+$819&-/*#:.$"(+&. H/+09 -'.$+&97+.-, )-23$/* h, &90*1$/*,')(/ S ;&#<"0+%()"* $ )-23$/* OK. C90*1$/*,')(/ > 9-+3 > C&%7(4 (+,"&-A$&,(.!"#$ "$"/* )*8+ ($)+/*-/1- )*,+..*12$&-*/ 3)+8+(-)-#5)9? %&'(, &90*1$/*,')(/!4.%.& "%&-3( (+,"&-A$&,( J*8'#$1+&(- -'.$+&97+.-,+%&+#:*/ '"/-)+&$/5 81+3(+"/5 /*#*&$%+1- $ "$"/* )*8+ ($)+/*-/1-,1$,*1*(#B>*)$$ " +.)+8+ '"/1+?"/&- )-.1'8+*. J-%)$<- & 81+3(+"/$ 3+2*/ 09/5 &9%&-)- 1-%#$>$:3$ & ",+" /($ %&'(-. H/+09 +/1*8'#$1+&-/5 1-%)$<' 81+3(+"/$, )-23$/* h, &90*1$/*,')(/ S ;&#<"0+%()"* $ )-23$/* OK. C90*1$/*,')(/ > 9-+3 > 2.0+1"%&-3( (+,"&-A$&,(.!"#$ 1-%)$<- & 81+3(+"/$ &*#$(-, &90*1$/*,')(/ F&1EG.. C,1+/$&)+3 "#'>-* &90*1$/*,')(/ D.#EG.. ;-"/1+?($ 1*8'#$1+&($ -'.$+&97+.- &#$:B/ )- -'.$+"$8)-#,,*1*.-&-*39? >*1*% +,/$>*"($? -'.$+&97+. $ 1-%K*3 HDMI-ARC. H%&"0%A-(4.1E Blu-ray =#:,+.(#B>*)$:,1+$819&-/*#: Blu-ray ( /*#*&$%+1' $",+#5%'?/* HDMI-(-0*#5.!7.B.#". (+,"&!"#$ )-"/1+$/5 %-.*12(' %&'(- & "$"/*3*.+3-6)*8+ ($)+/*-/1- )*&+%3+2)+, 3+2)+ &(#B>$/5 "$)71+)$%-<$B %&'(- & /*#*&$%+1*. H/+09 &(#B>$/5 "$)71+)$%-<$B %&'(-, )-23$/* h, &90*1$/*,')(/ S ;&#<"0+%()"* $ )-23$/* OK. 14 E"/-)+&(- / A+.(#B>*)$* '"/1+?"/&

16 !"#$ %&'$(&)*+,-#. Blu-ray %'//-&0$*+-,,-12'#'($3 EasyLink HDMI CEC, $4 4'02' 5%&+*#6,. %&$ %'4'7$ %5#.,+ 89,-#-*$:'&+. 8#6 %'#5;-2$6 <'#-- %'/&'<2'= $2>'&4+?$$ 2+04$,- * )*+'$# $ 2+=/$,- EasyLink HDMI CEC. A&'4-,'(', /#6 $(&'*'= 4'02' $"%'#.:'*+,. +/+%,-& SCART (2- *1'/$, * DVD-*,$+-,.%/(012 8#6 $"%'#.:5=,- A&'4-,'(', -"#$ 2+ 5",&'=",*- 2-, HDMI-&+:B-4+, 4'02' SCART. 40'(#+5 &+'# USB 6($ (,07"0('8!"#$ DVD-%&'$(&)*+,-#. ;-&-: HDMI $ %'//-&0$*+-,,-12'#'($3 EasyLink HDMI CEC, $4 4'02' 5%&+*#6,. %&$ %'4'7$ %5#.,+ 89,-#-*$:'&+. 8#6 %'#5;-2$6 <'#-- %'/&'<2'= $2>'&4+?$$ 2+04$,- * )*+'$# $ 2+=/$,- EasyLink HDMI CEC. 3-,/ &+:B :+/2-= $#$ %+2-#$,-#-*$:'&+. 8#6 D,'(' 4'02' $"%'#.:'*+,. &+:B-4 HDMI, YPbPr $#$ SCART.!"#$ 2+ $(&'*'= *)1'/) Video (CVBS) $ Audio L/R, $"%'#.:5=,- +/+%,-& Video Audio L/R 2+ SCART &+:B-45 USB, 4'02' %&$'",+2+*#$*+,. %&'"4',&,-#-%-&-/+;?$>&'*'(' *-7+2$6 (DVB $#$ +2+#'($;2)1) $#$ :+%$")*+,. $1. A&'4,'(', 2+ USB 4'02' "4',&-,. >$#.4) $: '2#+=2-4+(+:$2'* ("*$/-' %' :+%&'"5"). 9,$':$(, %+&0$:/(0,+/1$%, %;8(.< =/*,$#/( C&$ F2,-&2-,5 >$#.4) 4'02' <&+,. * '2#+=2-4+(+:$2-. ",&+2$?5 Smart TV $ :+%5",$,- %&$#'0-2$- /#6 &+<',) " *$/-' $: >/10,0+ *,+1$?0=+5. $2,-&2-,-4+(+:$2) *$/-' /#6 "'1&+2-2$6 /+22)1 %-&-/+;$ 4'(5, :+%&+E$*+,. USB $#$ USB ($"%'#.:5=,- USB 8 IJ). C&$ USB 4'02' *)<&+,. '%?$3 $"%'#.:'*+2$6 USB /#6 "'1&+2-2$6 %-&-/+;$ *$/-' $: *$/-'4+(+:$2+. 9,+$'(/=$%#/ %$'*,$+;%0&0=+8 8#6 2-'<1'/$4 ",+2/+&,+ USB 2.0 "' "*'<'/2)4 %&'",&+2",*' IJ $ :+%$"$ L,'<) $4-,. *':4'02'",. %&$'",+2+*#$*+,. $ :+%$")*+,.,-#-%-&-/+;$,,&-<5-,"6 " '<B-4'4 "*'<'/2'(' 4-", IJ. 8#6 '<-"%-;-2$6 $(&'*53 @,-#-*$:'&5 %&$ %'4'7$ $(&'*+6 ;-&-: HDMI $ %'//-&0$*+-,,-12'#'($3 EasyLink HDMI CEC, -3 4'02' 5%&+*#6,. %&$ %'4'7$ %5#.,+ 89,-#-*$:'&+. / 5",&'=",* >+& *0,0&/A 15

17 !"#"$ %#&'(#")"*&"+,"-).'/' $&-.0 USB $12 30%&-& )"1"%"#"$04 #".'+"*$5")-2 %#'6"#&)7, 6'3+',*0 1& 6 608"9 -)#0*" 30%&-7 :&;#'6<= )"1".0*01'6. >0,+&)" *0 GUIDE. A-1& *0 -)#0*&:" /&$0 %"#"$04 $'-)5%*0.*'%.0 "B0%&-7", C)' 3*04&), 4)' 30%&-7 %"#"$04 - :&;#'6<= )"1".0*01'6 6'3+',*0. A-1&.*'%.0 "B0%&-7" *"$'-)5%*0, %#'6"#7)", 6<%'1*2")-2 1& '(*'61"*&" /&$0 %"#"$04 4"#"3 D*)"#*").?12 )'/' 4)'(< %#'6"#&)7 %#&"+ $0**<= /&$0 %"#"$04 &3 D*)"#*")0, *0,+&)" h, 6<("#&)" %5*.) S!"#$%&'()*%+ & *0,+&)" OK. E<("#&)" %5*.),)-.("/0% 12 > 345%6 #)-.("/0% > 7%8 96(68):. E<("#&)" %5*.) ;< ;#.6(#6.) & *0,+&)" OK.?12 %'154"*&2 &*;'#+0:&& ' %'$.1F4"*&&,"-).'/' $&-.0 USB. C)'+5 )"1"6&3'#5, 6<("#&)" %5*.) ='0">"8-.>", *0,+&)" *?9%-"0 & *09$&)" 8%-0 USB, '-.)#">0).?12 %'154"*&2 &*;'#+0:&& ' %#&'-)0*'6." %#'-+')#0 & 30%&-& )"1"%"#"$04& 6<("#&)" %5*.) ='0">"8-.>", *0,+&)" *?9%-"0 & *09$&)" %5*.) B(%"-.)#">0) 9("-D".().6E696(68):% &1& F)9%-G. USB-0E)>%).'() %E% DHIG USB-0E)>%).'()?12 66'$0 )".-)0 *0 )"1"6&3'#" %'$.1F4&)". *"+5 USB.106&0)5#5 ()&%0 USB-HID). K )"1"6&3'#5 +',*' %'$.1F4&)7.106&0)5#5 & +<87.?12 %'$.1F4"*&2 &-%'17359)" #03J"+ USB *0 ('.'6'9 %0*"1& )"1"6&3'#0. A-.)#">0) G5*.:&2 %#&'-)0*'6.& 6"H0*&2 & ;5*.:&2 30%&-& $'-)5%*< )'17.' %#& *01&4&& %'$.1F4"**'/' & ');'#+0)&#'60**'/',"-).'/' $&-.0 USB. I)'(< 30%&-0)7 &3 D*)"#*")0 )"1"%#'/# &*;'#+0:&"9 /&$0 %"#"$04, 5-)0*'6&)" *0 )"1"6&3'#" &*)"#*")-%'$.1F4"*&", %#",$" 4"+ %'$.1F40)7,"-).&9 $&-. USB. 1.!'$.1F4&)","-).&9 $&-. USB. USB-#03J"+5 *0 30$*"9 %0*"1& )"1"6&3'#0.?12 C)'/' +',*' &-%'173'60)7 1F('9 USB-#03J"+ *0 )"1"6&3'#", '$*0.' 5$'(*"" 6-"/' &-%'173'60)7 )'),.')'#<9 #0-%'1',"* #2$'+ - #03J"+'+ HDMI 1. >" %'$.1F409)" $#5/&" USB-5-)#'9-)60. $#5/&+ USB-%'#)0+ 6' 6#"+2 ;'#+0)&#'60*&2. 2. E.1F4&)","-).&9 $&-. USB & )"1"6&3'#. 3. K'/$0 )"1"6&3'# (5$") *0-)#'"* *0 :&;#'6'9 )"1".0*01, *0,+&)" p (!0530).!#& %'%<)." %#&'-)0*'6&)7 %#'-+')# (5$") 30%5H"*' ;'#+0)&#'60*&" %'$.1F4"**'/',"-).'/' $&-.0 USB.!#& C)'+ 6-" $0**<" - *"/' (5$5) 5$01"*<. L1"$59)" %'2612FH&+-2 *0 C.#0*" &*-)#5.:&2+.!'-1" )'/'.0. ;'#+0)&#'60*&","-).'/' $&-.0 USB (5$") 306"#8"*', '-)067)" "/' %'$.1F4"**<+. B(68'9(6C86#%6 G'#+0)&#'60*&","-).'/' $&-.0 USB 6<%'1*2")-2 )'17.' $12 $0**'9 +'$"1& )"1"6&3'#0, %'C)'+5 -'=#0*"**<" 30%&-& *"6'3+',*' 6'-%#'&36"-)& *0 $#5/'+ )"1"6&3'#" &1&.'+%7F)"#". >".'%&#59)" & *" &3+"*29)" 30%&-0**<" ;091< *0,"-).'+ $&-." USB - %'+'H7F.'+%7F)"#*<= %#&1',"*&9, )0..0. C)' +',") %#&6"-)&. %'6#",$"*&F ;091'6.!#& ;'#+0)&#'60*&& $#5/'/',"-).'/' $&-.0 USB.'*)"*), -'=#0*"**<9 *0 %#"$<$5H"+ $&-.", (5$") 5$01"*.?12 &-%'173'60*&2 *0.'+%7F)"#","-).'/' $&-.0, 5-)0*'61"**'/' *0 )"1"6&3'#", "/' %')#"(5")-2 ');'#+0)&#'60)7. 16 A-.)#">0) 0E)>%).'(H I)'(< 5-)0*'6&)7 USB-.106&0)5#5, 6.1F4&)" )"1"6&3'# & %'$.1F4&)" USB-.106&0)5#5. '$*'+5 &3 USB-#03J"+'6 *0 ('.'6'9 %0*"1& )"1"6&3'#0.!#& %"#6'+ '(*0#5,"*&&.106&0)5#< )"1"6&3'#'+ +',*' 6<(#0)7 #0-.10$.5.106&0)5#< & 6<%'1*&)7 %#'6"#.5. A-1& -* < 5-)0*'6&1&.&#&11&:5 &1& /#"4"-.5F #0-.10$.5.106&0)5#<, 30)"+ 6.04"-)6" $'%'1*&)"17*'9 #0-.10$.& +',*' 6<(#0)7 10)&*&:5.?12 )'/' 4)'(< 6%'-1"$-)6&& &3+"*&)7 #0-.10$.5.106&0)5#<, *0,+&)" h, 6<("#&)" %5*.) S!"#$%&'()*%+ & *0,+&)" OK. E<("#&)" %5*.),)-.("/0% 12 > 345%6 #)-.("/0% > USB-DHIG % 0E)>%).'() > B)()D6.(H 0E)>%).'(H & *0,+&)" OK. F#):6#%+ 0E)>%I 9(% 96(6%D6#">)#%% 0)#)E"> - Enter  = OK - Backspace z = 5$01"*&" -&+6'10 %"#"$.5#-'#'+ - K*'%.& -' -)#"1.0+& = %"#"+"H"*&" %' )".-)'6'+5 %'1F -?12 %"#".1F4"*&2 #0-.10$'..106&0)5#< ("-1& 5-)0*'61"*0 $'%'1*&)"17*02 #0-.10$.0) '$*'6#"+"**' *0,+&)".106&8& Alt + Shift. F#):6#%+ 0E)>%I 9(% %-9"EG<">)#%% 9(%E"C6#%/ Smart TV % %#.6(#6.--.()#%* - Tab & Shift Tab = L1"$5FH&9 & %#"$<$5H&9 - Home = %"#"+"H"*&". 6"#=*"9 40-)& -)#0*&:< - End = %"#"+"H"*&". *&,*"9 40-)& -)#0*&:< - Page Up = %"#"+"H"*&" *0 '$*5 -)#0*&:5 66"#= - Page Down = %"#"+"H"*&" *0 '$*5 -)#0*&:5 6*&3 - + = 56"1&4"*&" *0 '$*' $"1"*&" - - = 5+"*78"*&" *0 '$*' $"1"*&" - * = %'$/'*.0 %' /!'$.1F4"*&" 5-)#'9-)6

18 !"# $%"&'()*# *)+%,-./** % $%01"2'()** USB--34* 536(,*7( $&)17!"#$%$&'(%$, ).8-*7( * )*+'$# * ).90*7( $&)17 USB-,-./. USB-,-./ :%8)% $%01"2'*7; USB--34; (7*$. USB-HID), '7%63 $(,(-(<.7;=# $% =7,.)*/.- 5 >)7(,)(7(.? $%-%<;2-34* &0%6)(( $% ==3"1.- ). A.5*B./*# $% $,*"%8()*#- Smart TV *"* $% -()2 7("(5*C%,. $,* $%-%<* USB--34* )(5%C-%8).. J="* =$*=%1 +.9"%5 )( $%#5*7=#.57%-.7*'(=1*, ).8-*7( c SOURCE, 536(,*7( $&)17 USB * ).8-*7( OK. K7%63 %=7.)%5*7; $,%=-%7, +.9"%5 = +"G4-).1%$*7("# USB, ).8-*7( t ;< *"* 536(,*7( 0,&B&2 +&)1/*2. K7%63 %71"2'*7; +"G4-).1%$*7("; USB, (B% -%8)% *C5"('; *C,.CE(-. 5 "26%9 -%-()7.!"# $%"&'()*# *)+%,-./** % $,%=-%7,( * $,%="&4*5.)** +.9"%5 = +"G4-).1%$*7("# USB 536(,*7( $&)17!"#$%$&'(%$, ).8-*7( * )*+'$# * ).90*7( $&)17 <+&4$=175-, =$($>81=++ +,"?-#1. 9$($#1,481!"# 7%B% '7%63 $,%=-.7,*5.7; +%7%B,.+** = /*+,%5%9 +%7%1.-(,3, (( -%8)% $%01"2'*7; )($%=,(0=75())% 1 7("(5*C%,&.!"# G7%B%,(1%-()0&(7=# *=$%";C%5.7; USB-,.CE(- ). 6%1%5%9 $.)("* 7("(5*C%,.. H%="( 7%B% (,. 6&0(7 $%01"2'()., 51"2'*7( ((. 0'(12$%#1,-.+ D1"2'*7( 7("(5*C%, * $%01"2'*7( USB--34; 1 %0)%-& *C USB-,.CE(-%5 ). 6%1%5%9 $.)("* 7("(5*C%,.. F,%-( 7%B%, 1.6("; USB--34* -%8)% 5=7.5*7; 5,.CE(- ). $%01"2'())%9 USB-1".5*.7&,(. 3456#+, $# 54%$7 #2$*#$7 = OK $# *81%$7 #2$*#$7 = A.C.0 b!"# $,%1,&71* =7,.)*/3 -%8)% *=$%";C%5.7; 1%"(=*1% $,%1,&71*.!"# $%"&'()*# *)+%,-./** % $%01"2'()** USB-1".5*.7&,3 536(,*7( $&)17!"#$%$&'(%$, ).8-*7( * )*+'$# * ).90*7( $&)17 USB-#51%+1("81. J="* =$*=%1 +.9"%5 )( $%#5*7=#.57%-.7*'(=1*, ).8-*7( c SOURCE, 536(,*7( $&)17 USB * ).8-*7( OK. D%C-%8)%, ). 1.-(,( $,*0(7=# 51"2'*7; $(,(0.'& =%0(,8*-%B% $% $,%7%1%"& PTP.?5(0()*# %6 G7%- =-. 5,&1%5%0=75( $%";C%5.7("# /*+,%5%9 1.-(,3. 95:.-21#$*+(45/ USB!"# $%"&'()*# 6%"(( $%0,%6)%9 *)+%,-./** % $,%=-%7,( +%7%B,.+*9 536(,*7( $&)17!"#$%$&'(%$, ).8-*7( * )*+'$# * ).90*7( $&)17 <+&4$=175-, =$($>81=++ +,"?-#1. A. 7("(5*C%,( -%8)% $,%=-.7,*5.7; +%7%B,.+** *"* 5%=$,%*C5%0*7; -&C31& *"* 5*0(%C.$*=* = $%01"2'())%B% +"G4-).1%$*7("# USB. H%01"2'*7( +"G4-).1%$*7("; USB 1,.CE(-& USB ). "(5%9 $.)("* 7("(5*C%,.. I("(5*C%, 0%"8() 637; 51"2'(). <+&4$#1,481 H%01"2'*7( *B,%5&2 $,*=7.51& 1,.CE(-& ). C.0)(9 $.)("* 7("(5*C%,.. :%8)% *=$%";C%5.7; $%01"2'()*( HDMI, YPbPr *"* Scart. J="* *B,%5.# $,*=7.51. %=).<(). 7%";1% (CVBS) * Audio L/R, 5%=$%";C&97(=;.0.$7(,%- Video Audio L/R Scart 0"# $%01"2'()*# 1,.CE(-& Scart.!"# %6(=$('()*# ).*53=4(B% 1.'(=75. 5*0(%1.-(,&,(1%-()0&(7=# $%01"2'.7; 1 7("(5*C%,& $,* $%-%<* HDMI-1.6("#. I("(5*C%, %6).,&8*7 +"G4-).1%$*7(";, * %71,%(7=# =$*=%1 ). )(- +.9"%5. L=7.)%51. / H%01"2'()*( &=7,%9=75 17

19 !"#$% &#'#, ()* +#(,)-.%/0* 10(%#,2$%"3, &%)%104#"5 $#6/# 07+#)84#12&8 2(2+&%" Scart. *()(+,.,$'() DVI /, HDMI!"#$% &#'#,,#$+8-&%" $#6/# +#(,)-.0&8, HDMI"24;%$5 7 +#$#<8-2(2+&%"2 DVI /2 HDMI, 2 42&%$ +#(,)-.0&8 25(0#13>#( VGA.%"%4,2=%)8 Audio L/R, "24;%$5 AUDIO IN VGA/DVI /2 42(/%? +2/%)0 &%)%104#"2.!"#$%&'() 9%)%104#" $#6/# +#(,)-.0&8,,#$+8-&%" #)84#12&8 %'#,2, $#/0&#",#$+8-&%"2. *()(+ ),+-(# VGA :#(,)-.0&%,#$+8-&%", VGA-"24;%$5 +"0 +#$#<0 VGA,2=%)*, 2 42&%$ +#(,)-.0&% 25(0#13>#( VGA.%"%4,2=%)8 Audio L/R, "24;%$5 AUDIO IN VGA/DVI /2 42(/%? +2/%)0 &%)%104#"2. *()(+ ),+-(# HDMI :#(,)-.0&%,#$+8-&%", &%)%104#"5 7 +#$#<8- HDMI,2=%)*. 18 0,12"3(( $".4".561( /,7')"891 +"0 +#(,)-.%/00,#$+8-&%" ,% +#(,)-.%/0? 1 $%/- "A7&#./0," 13="2/ &0+ 57&"#?7&12!"#$%&'(), &# &%)%104#" 21&#$2&0.%7,0 13=%"%& /20=#)%% +#(>#(*<0% /27&"#?,0 ()* 131#(2 70'/2) #)845%&7* ()* +"#7$#&"2 B0)8$#1 0)0 0'"3 1,#$+8-&%"/3% 0'"3, /2 &%)%104#"% $#6/# 13="2&8 /20=#)%% +#(>#(*<0% /27&"#?,0 ()* B0)8$#1 0 0'". C&#=3 1"5./5-13="2&8 /20=#)%% +#(>#(*<0% /27&"#?,0 &%)%104#"2, 13+#)/0&% 7)%(5-<0% (%?7&10*. 1. D26$0&%,/#+,5 h, 13=%"0&% S!"/:1;<),=15 0 /26$0&% OK. 2. E3=%"0&% 0,7')"891 >? "#$%&'() 0 /26$0&% OK. 3. E,)-.0&% $)17',B9, (()* 0'") 0)0 13,)-.0&% %'# (+2"2$%&"?C93. ()* B0)8$#1) 0 /26$0&% OK. 4. D26$0&% b (/%7,#)8,# "24, %7)0 +#&"%=5%&7*),.&#=3 42,"3&8 $%/-. :# 421%"F%/00 0'"3 /% 42=5(8&% 1/#18 57&2/#10&8 ()* +2"2$%&"2 A'"2 0)0,#$+8-&%" 4/2.%/0%!"#$%&'(). D")#,' 1+"2),A(/15 0( B #,7E',2( :#$0$# 21&#$2&0.%7,0> /27&"#%, ()* +2"2$%&"2 "G#"$2& 04#="26%/0*" $#6/# 13="2&8 4/2.%/0% "D% 1 $27F&2=%". :"0 H&#$ 10(%#70'/2) #&#="262%&7* 7 &#./#7&8- (# +0,7%)* ($#'5& +#*1)*&87*.%"/3% +#)#73). 1. D26$0&% o OPTIONS 0 13=%"0&% /2 +2/%)0 $%/+5/,& o F$=11. I7&2/#1,2 / :#(,)-.%/0% 57&"#?7&1

20 2.!"#$%&'$ ()*+'!"#$%& '(")#%*+,'- >.+ / $%01&%)+ & *,-.&'$ OK. /01 (20)3$*&1 &*42%.,5&& 2 (266$%-&7,$."8 %,9%$:$*& ;< 7"#$%&'$ ()*+' 234"/"50&/", *,-.&'$ * 67'0"4 & *,=6&'$ ()*+' 2%(#+1+,'+ 84#%,%. <"'04 4%,%?"/ /01 (20)3$*&1 #20$$ (26%2#*2= &*42%.,5&& 7"#$%&'$ ()*+' 234"/"50&/", *,-.&'$ * 67'0"4 & *,=6&'$ ()*+' A%,%?, "),"/?+,'+ &0& A%,%?=, 7+#+30&%,"/4% ,:,%0&#";4' <%#%$+&#= )=0&#";,%0&#";4' '(")#%*+,'<%#%$+&#= )=0&#";,%0&#";4' '(")#%*+,';,%,.$'%" #">'%2= *,>'%2=+& &92#%,-$*&1 (297201?' 2>*27*"$ *,>'%2=+&, 7"(20*&7 (%2>'"8 6$=>'7&=.!"#%,**"$ (,%,.$'%" >28%,*1?'>1 7 %,96$0$ &92#%,-$*&1" >0)3,$ &9.$*$*&1 (,%,.$'%27.2-*2 + *,>'%2=+$ &92#%,-$*&1. B)-*"= (,%,.$'% &92#%,-$*&1.2-* ,-62= 4)*+5&& '$0$7&92%, &0& 601 (26+0?3$**2C2 )>'%2=>'7,. D'2#" + *,>'%2=+$ &92#%,-$*&1, 72 7%$.1 (%2>.2'%, '$0$+,*,0, *,-.&'$ +*2(+) o OPTIONS, *, (,*$0&.$*? 7"#$%&'$ j >(")#%*+,'+ ' (/34,, 9,'$. 7"#$%&'$ '(")#%*+,'- & E>',*27+, (,%,.$'%27 #">'%2= *,>'%2=+& &92#%,-$*& )*+5&& '$0$7&92%, &0& (26+0?3$**2C2 )>'%2=>'7, 1. B,-.&'$ h, 7"#$%&'$ 4)*+5&? &0& (26+0?3$**2$ )>'%2=>'72 (&0& $C2 >2$6&*$*&$) & *,-.&'$ OK. 2. A*27, *,-.&'$ +*2(+) h, 7"#$%&'$ S A",B'C3#%D'& *,-.&'$ OK. 3.!"#$%&'$ <%#%$+&#= )=0&#";,%0&#";4' '(")#%*+,'& *,-.&'$ OK.!"(20*&'$ (%&7$6$**"$ :,C& & 9,7$%:&'$ *,>'%2=+). F)*+5&1/>2$6&*$*&$ #)6)' *,>'%2$*" 7 >22'7$'>'7&& > 7,:&.& (%$6(23'$*&1.&. /01 (20)3$*&1 #20$$ (26%2#*2= &*42%.,5&& 7"#$%&'$ ()*+' 234"/"50&/", *,-.&'$ * 67'0"4 & *,=6&'$ ()*+' '(")#%*+,'-..%0&#";4' 4%,%?% I(=4' /01 (20)3$*&1 #20$$ (26%2#*2= &*42%.,5&& 7"#$%&'$ ()*+' 234"/"50&/", *,-.&'$ * 67'0"4 & *,=6&'$ ()*+' I(=4 %35'" &0& 63)&'&#=. 5"0&37 /01 (20)3$*&1 #20$$ (26%2#*2= &*42%.,5&& 2 *,>'%2=+$ '$0$7&92%, 601 > *,%):$*&1.& 9%$*&1 & >0)8, 7"#$%&'$ ()*+' 234"/"50&/", *,-.&'$ * 67'0"4 & *,=6&'$ ()*+' 5"0&37..%0&#";4% 4%,%?%!.$*? 234"/"50&/" *,-.&'$ * 67'0"4 & *,=6&'$ ()*+' L/&"$%&'J+04"+ "),"/?+,'+ 4%,%?% &0& 6"")H+,'+ ") "),"/?+,'' 4%,%?"/. /01 *,>'%2=+&,*,02C27"8 +,*,027 7"#$%&'$ ()*+' K0&%,"/4% /#3J,3: 0&#2 7"#$%&'$ ()*+' DVB 601 ($%$+0?3$*&1,*'$**2C2 >2$6&*$*&1. M?"4'#"/4% "& 5+&+; /01 (20)3$*&1 #20$$ (26%2#*2= &*42%.,5&& 7"#$%&'$ ()*+' 234"/"50&/", *,-.&'$ * 67'0"4 & *,=6&'$ ()*+' M?"4'#"/4% "& 5+&+;. <"54?:J+,'+ 4 0+&' <"54?:J+,'+ 4 0+&' /01 (20)3$*&1 #20$$ (26%2#*2= &*42%.,5&& 7"#$%&'$ ()*+' 234"/"50&/", *,-.&'$ * 67'0"4 & *,=6&'$ ()*+' )+07#"/"5,%- &0& 7#"/"5,%-..%0&#";4' 0+&'.%0&#";4' EF.%0&#";4' EF!.$*?.%0&#";4' EF.2-*2 0?#"$ (,%,.$'%" '(")#%*+,'-, 3D, (/34% & 7"50/+&4' Ambilight. G,96$0 G)H'+ 7%#%$+&#= H'2C2.$*? 7+0?3,$' ',+&$ (,%,.$'%", +,+ I(=4 $+,:, E%;$+# "&4?:J+,'-, E%;$+# /=4?:J+,'-, 5"0&37 & 6%.!"#$%&'$ ()*+' 234"/"50&/", *,-.&'$ * 67'0"4 & *,=6&'$ *$2#826&."= %,96$0 &0& (,%,.$'%. E>',*27+, / I$*? *,>'%2=+&.%0&#";4' 0+&' /01 (20)3$*&1 #20$$ (26%2#*2= &*42%.,5&& 7"#$%&'$ ()*+' 234"/"50&/", *,-.&'$ * 67'0"4 & *,=6&'$ ()*+'.%0&#";4' 0+&'. G),"/?+,'+ 7#"C#%$$,"C" ")+07+J+,'G),"/?+,'+ 7#"C#%$$,"C" ")+07+J+,'/01 (20)3$*&1 #20$$ (26%2#*2= &*42%.,5&& 7"#$%&'$ ()*+' 234"/"50&/", *,-.&'$ * 67'0"4 & *,=6&'$ ()*+' <#"C#%$$,"+ ")+07+J+,'+, "),"/?+,'+ J+#+( >,&+#,+& &0& <#"C#%$$,"+ ")+07+J+,'+, "),"/?+,'+ 0 USB. 19

21 !"#$%&'() *+!"#$%&'() *+!"# $%"&'()*# +%"(( $%,-%+)%. *)/%-012** 34+(-*5( $&)65,-(&.&/#$.&, )170*5( * 01)#&( * )1.,*5( $&)65 *%&2%"334&5 &65#15754)5, $5(-8"9.5%#)9. *%&#3&$% /53&4#$%. %&:)(&. *%&#3&$% /53&4#$%. %&:)(&. 8&)65 *%&#3&$% /53&4#$%. %&:)(&. 3 0()9 ;&4<)2-%"=)9 $%:3%"#(5 $-%;0%5-(5< )(6%5%-4(,(0%);5-12*%))4( 3*,(%-%"*6*, 3 6%5%-4= %$*;43195;# )(6%5%-4( $1-10(5-4 61'(;531 *:%+-17()*# 5("(3*:%-1. >($).4&5-1%".:54)5 >("(3*:%- %5;"(7*31(5 61'(;53% *:%+-17()*#, *)5();*3)%;5<,3*7()*# 3 *:%+-17()**, +%"(( #-6*( *"* 5(0)4( %55()6*, ( &-%3()< %;3(?())%;5* 3 $%0(?()**. A &'(5%0 B5*= :)1'()*. 5("(3*:%- )1;5-1*31(5 61'(;53% *:%+-17()*#,"# %$5*01"<)%. -1+%54 &;5-%.;531. ) 8(-(, 36"9'()*(0 5("(3*:%-1 %:)16%0<5(;< ;% 3;(0* *);5-&62*#0* $% +(:%$1;)%;5*. C1-1)5*# )( -1;$-%;5-1)#(5;# )1 ;"&'1* 3%:)*6)%3()*# $%3-(7,()*# 3 -(:&"<515( )(;%+"9,()*# *);5-&62*..,)#( D( 5("(3*:%- 3%:,(.;53* ( )( ;513<5( -#,%0 ; 5("(3*:%-%0 (06%;5* ; 7*,6%;5<9, )1$-*0(- 31:4. E ;"&'1( $%$1,1)*# 7*,6%;5* )1 $%3(-=)%;5< *"* 3)&5-< 5("(3*:%-1 )(0(,"())% %56"9'*5( %5 B"(65-%;(5*. F+-15*5(;< 3 2()5- $%,,(-76* $%6&$15("(.,"# $-%3(-6* 5("(3*:%-1 $(-(, ;"(,&9?*0 *;$%"<:%31)*(0. D( 5("(3*:%-, $&"<5!G *"* +151-(* '-(:0(-)%0& D( $%0(?1.5( *= 3+"*:* :177())4= ;3('(., *;5%')*6%3 $"10()* *;5%')*6%3 5($"1, 3 5%0 '*;"( 3%:,(.;53*# $-#04= ;%")(')4= "&'(.. D( 3;513"#.5( $%;5%-%))*( $-(,0(54 3 3()5*"#2*%))4( %53(-;5*# 3 5("(3*:%-(. D( ;513<5( 5#7("4( $-(,0(54 )1 H)&- $*51)*#. 8-* %+-1?()** ;% H)&-%0 $*51)*# )( $-*0()#.5( ;"*H6%0 +%"<H%( &;*"*(. D(,%;515%')% $"%5)% $%,6"9'())4. H)&- $*51)*# 0%7(5 ;515< $-*'*)%. *;6-()*# *"* G+(,*5(;<, '5% $-* $%3%-%5( 5("(3*:%-1 H)&- $*51)*# )( %56"9'()*# 5("(3*:%-1 %5 B"(65-%;(5* %5;%(,*)*5( 3*"6& H)&-1 $*51)*# 5("(3*:%-1. 8-* %56"9'()** %5 ;(5* $*51)*# 5#)*5( :1 3*"6&, 1 )( :1 H)&-. F+(;$('<5( $%;5%#))4. ;3%+%,)4.,%;5&$ 6 -%:(56( B"(65-%;(5*, 3*"6( * H)&-& $*51)*#.,)#( 4"45#54)9 1&.%5D/54)' 5-1);$%-5*-%36* 5("(3*:%-1 3(;%0 +%"(( 25 )(%+=%,*0% &'1;5*(,3&= '("%3(6. 8-* &;51)%36( 5("(3*:%-1 )1 $%,;5136& *;$%"<:&.5( 5%"<6% $%,;5136&, 6%5%-1# 3=%,*5 3 6%0$"(65 &;5-%.;531. D1,(7)% :16-($*5( 5("(3*:%- )1 $%,;5136(. >("(3*:%;"(,&(5 $%;513*5< )1 $-%')&9 * -%3)&9 $%3(-=)%;5<, 6%5%-1# 0%7(5 34,(-715< 3(; 5("(3*:%-1 * $%,;5136*. 8-* 6-($"()** )1 ;5()& &+(,*5(;<, '5% 6-%)H5(.) 34,(-7*5 3(; 5("(3*:%-1. TP Vision Netherlands B.V. )( )(;(5 %53(5;53())%;5* :1 )(;'1;5)4( ;"&'1*, $%3-(7,()*# *"* , 3%:)*6H*( 3;"(,;53*( )($-13*"<)% 0%)5171. D(6%5%-4( '1;5* &;5-%.;531 *: ;5(6"1. A%+"9,1.5( %;5%-%7)%;5< 3% *:+(71)*( $%3-(7,()*. *"* ,)#( 4"45#54)9 1&.%5D/54)' $%,6"9'()*(0 5("(3*:%-1 6 -%:(56( B"(65-%;(5* &+(,*5(;<, '5% )1$-#7()*( *;5%')*61 $*51)*# ;%%53(5;53&(5 )1$-#7()*9, &61:1))%0& )1 :1,)(. $1)("* 5("(3*:%-1. D( $%,6"9'1.5( 5("(3*:%- 6 *;5%')*6& $*51)*#, (;"* $1-10(5-4 B"(65-%;(5* %5"*'195;#.,)#( 4"45#54)9 1&.%5D/54)' /5$93 A%+"9,1.5( 0(-4 $-(,%;5%-%7)%;5*, '5%+4 $-(,%53-15*5< $1,()*( 5("(3*:%-1 * *:+(715< &,(5(.. )( ;513<5( 5("(3*:%- )1 $%3(-=)%;5*, $%6-454( ;615(-5<9 ;6%"<:#?*0 015(-*1"%0. A"(,*5( :1 5(0, '5%+4 5("(3*:%- )( )1=%,*";# & 6-1# $%3(-=)%;5*. )( -1:0(?1.5( 5("(3*:%- )1 34;%6%. 0(+("* ()1$-*0(-, )1 6)*7)%0 H61/&) +(: 6-($"()*# 5("(3*:%-1 * 0(+("* 6 ;5()( &;5%.'*3%. $%3(-=)%;5*. F+I#;)*5(,(5#0, '5% 3:+*-15<;# )1 0(+("<, '5%+4,%5#)&5<;#,% 5("(3*:%-1, %$1;)%. +1"#4&#$A 1%&2:"$C."4)9 6"$"%5)! E $&"<5!G +45< &;51)%3"() (* 5*$1, 6%5%-4(,(5* J-1)*5( +151-(.6* 3 )(,%;5&$)%0,"#,(5(. 0(;5(!,)#( 15%52%5."! K1$-(?1(5;# &;51)13"*315< 5("(3*:%- 3 $-%;5-1);53(. F;513<5( )( 0()(( 10 ;0 $-%;5-1);531 5("(3*:%-1,"# %+(;$('()*# 3()5*"#2**. G+(,*5(;<, '5% :1)13(;6* $-(,0(54 )( : ()5*"#2*%))4( %53(-;5*# 5("(3*:%-1. %56"9'*5( 5("(3*:%- %5 B"(65-%;(5* * 1)5())4. E% )( $-*61;1.5(;< 6 5("(3*:%-&, ;(5(3%0& H)&-& *"* 61+("9 1)5())4. /:9 #:-B" *;$%"<:%31)*# )1&H)*6%3 )1 3 $5315%"$-%C 20 G;51)%361 / M(:%$1;)%;5< * &=%,

22 !"#$% &'()#*"'&+'",-+ &%$%,+."'( *'+ &%/*%'(&0'% )+1% 5 2 '(#*(-03&% %4" + *"5"15+&%, *"-( %4" &%/*%'(&0'( 5"#&+4)%& -"/)(&)"3, (.(&%/ *"5-$67+&% &%$%,+."' '".%&-% 8$%-&'"#%&+.!"#$ %& '()&*#+ 9% -(#(3&%#: 8-'()(, )% )(1+/(3&% )( )%4", )% *'"&+'(3&% + )% 05(';3&% *" )%/0 -(-+/+-$+<" *'%5/%&(/+.!%'%5 "7+#&-"3 "&-$67(3&% &%$%,+."' "& 8$%-&'"#%&+. =7+#&+&% 8-'() + -"'*0# &%$%,+."'( /;4-"3,$(1)"3 &-():6 + (--0'(&)" *'"&'+&% +>. 9% *'+-(#(3&%#: #,%&"5+"5(/ *"5#,%&-+ Ambilight )(.(5)%3 *()%$+ &%$%,+."'(. 9% +#*"$:.03&% 5$; "7+#&-+ &%$%,+."'( #*+'&, >+/+7%#-+% '%(4%)&? +$+ <?&",?% #'%5#&,( + 5'04+% A" +.<%1()+% 5%B"'/(C++ +,?C,%&()+; #'(.0 #&+'(3&% # &%$%,+."'( *"*(,D+% )( )%4" -(*$+,"5?. 2&('(3&%#: +.<%4(&: #&(&+7)?> +."<'(1%)+3 )( 8-'()%. 2&(&+7)?% +."<'(1%)+; 8&" +."<'(1%)+;, -"&"'?% "&"<'(1(6&#; )( 8-'()%, &%7%)+% 5$+&%$:)"4",'%/%)+.!'+/%'? #&(&+7)?> +."<'(1%)+3: 8-'())?% /%)6, 7%')?% *"$"#?, "&"<'(1%)+% 7(#", + &.*.!'+ )%"<>"5+/"#&+ +#*"$:.",()+; &(-+> +."<'(1%)+3 0/%):D+&% -")&'(#&)"#&: + ;'-"#&: 5$; *",'%15%)+; 8-'()(.,-+.-)&/0)& 1 23&4*#5/6 A '%5-+> #$07(;> *'+ "*'%5%$%))"/ #"7%&()++ &%/*%'(&0'? +,$(1)"#&+ )( *%'%5)%3 *()%$+ &%$%,+."'( /"1%& "<'(.",(&:#; )%<"$:D"% -"$+7%#&," -")5%)#(&( (8&" -(#(%&#; )%-"&"'?> /"5%$%3). E&"<? +.<%1(&: 8&"4", )% *"5,%'4(3&% &%$%,+."',".5%3#&,+6 *';/?> #"$)%7)?> $07%3, )(4'%,( +$+ +.$+D)%3,$(1)"#&+. A #$07(% "<'(.",()+; -")5%)#(&( ") #(/"*'"+.,"$:)" +#7%.)%& *"#$% &"4", -(- &%$%,+."' *'"'(<"&(%& )%#-"$:-" 7(#",. F")5%)#(& )% *'+,%5%& - *",'%15%)+6 &%$%,+."'( +$+,".)+-)",%)+6 )%+#*'(,)"#&+. G#&()",-( / H%."*(#)"#&: + 0>"5 21

23 3!"#"$%&'() 3.1 *+#,-".%" *+#,-".%" % $)+#,-".%"!"#"$ %&'()"*+", -"'"%+./#0 /12.0-"'3*/ 4/$&'()+-" 5*6# 4+-0*+2 (*0.0$*"7 40*"'+ -"'"%+./#0) & 8'"&-#/9"-+. :9'+ &#09*;7 +*$+&0-/# /-&'()"*, *0<,+-" &*/4&6 A % 4#0%/7 )09-+.0$*"7 40*"'+ -"'"%+./#0, )-/1; 4"#"&'()+-3 -"'"%+./# % #"<+, /<+$0*+2. =#09*;7 +*$+&0-/#.0>/#+-92. :9'+ *0 -"'"%+./#" %&'()"* #"<+, /<+$0*+2, *0<,+-" &*/4&6 A *0 -"'"%+./#0, )-/1; %&'()+-3 -"'"%+./#. =#/," -/>/, %&'()+-3 -"'"%+./#,/<*/ &*/4&/7 CH+, CH- +'+ h. /)01('" (2&3'(2.%"?'2 -/>/ )-/1; -"'"%+./# %&'()0'92 1;9-#"" /1;)*/>/,,/<*/ %&'()+-3 #"<+, 4)01('3' $+#,-".%5.?'2 4/'6)"*+2 1/'"" 4/$#/1*/7 +*A/#,0B++ %;1"#+-" 46*&- 67+'$'801$', *0<,+-" * 9:%0'+ + *07$+-" 46*&/)01('" $+#,-".%". ;"("+#,-".%" $ ("<%= '<%82.%5 C-/1; 4"#"%"9-+ -"'"%+./# % #"<+, /<+$0*+2, *0<,+-" &*/4&6 A *0 *)+#,-".%" C-/1; %;&'()+-3 -"'"%+./#, *0<,+-" &*/4&6 A % 4#0%/7 )09-+.0$*"7 40*"'+ -"'"%+./#0. =#09*;7 +*$+&0-/# 4/>09*"-. D 8-/, 9'6)0" 8*"#>/4/-#"1'"*+" -"'"%+./#0 16$"-,+*+,0'3*;,, $0<" "9'+ /* 4/$&'()"* & 8'"&-#/9"-+. C-/1; 4/'*/9-3( /-&'()+-3 -"'"%+./#, /-9/"$+*+-" %+'&6 /- 8'"&-#/9"-+.!#+ /-&'()"*++ /- 9" *+2 %9">$0-2*+-".0 %+'&6, 0 *".0 5*6#. E1"94")3-" 4/9-/2**;7 9%/1/$*;7 $/9-64 & #/."-&" 8'"&-#/9"-+, %+'&" + 5*6#6 4+-0* /)01('" (2&3'(2.%" D #"<+," 1;9-#/>/ %&'()"*+2 -"'"%+./# %&'()0"-92 1;9-#"" /1;)*/>/: 4#+ %;%/$" -"'"%+./#0 +. #"<+,0 /<+$0*+2 +./1#0<"*+" *0 8&#0*" 4/2%'2"-92 %9">/ '+53 )"#". *"9&/'3&/ 9"&6*$. F"'"%+./#,/<"-.04/,+*0-3 4#+%;)*/" $'2 %09 %#",2 4#/9,/-#0 -"'"4"#"$0). G".0$/'>/ $/ -/>/ %#","*+, &/>$0 %; /1;)*/ *0)+*0"-" 9,/-#"-3 -"'"%+./#, A6*&B+2 1;9-#/>/ %&'()"*+2 0&-+%+#6"-92 0%-/,0-+)"9&+. =#/," -/>/, %;,/<"-" 90,/9-/2-"'3*/ %;1#0-3 $/ -#"H A+&9+#/%0**;H 4"#+/$/% %#","*+, % -")"*+" &/-/#;H -"'"%+./# 16$"- >/-/% & 1;9-#/,6 %&'()"*+(.!#+ 4"#"&'()"*++ -"'"%+./#0 % #"<+, /<+$0*+2 A6*&B+2 1;9-#/>/ %&'()"*+2 /9-0"-92 0&-+%*/7 $/.0%"#5"* */%'"**/>/ 4"#+/$0 %#","*+. >+1%$2?%5?'2 -/>/ )-/1; *09-#/+-3 0&-+%0B+( A6*&B++ 1;9-#/>/ %&'()"*+2, *0<,+-" h, %;1"#+-" 46*&- + *0<,+-" OK, )-/1; /-&#;-3,"*( "=/*A+>6#0B+2". D;1"#+-" 46*&- B201('C+%!* > D4E%".201('C+% > /)01('" $+#,-".%" > >+1%$2?%5. I/<*/ %;1#0-3.*0)"*+" "J%-/,0-+)"9&+" +'+ "D#6)*6(". - >$1'=21%-"0+%?'2 0%-/,0-+)"9&/7 0&-+%0B++ A6*&B++ 1;9-#/>/ %&'()"*+2 %;1"#+-" 46*&- >$1'=21%-"0+%. F"'"%+./# 16$"-.04/,+*0-3 4#+%;)*/" $'2 %09 %#",2 4#/9,/-#0 -"'"4"#"$0) + 0&-+%+#/%0-3 A6*&B+( 1;9-#/>/ %&'()"*+2 % 8-+ 4"#+/$; %#","*+. :9'+ %;1#0* 46*&- "J%-/,0-+)"9&+", -"'"%+./#,/<"- 69-0*/%+-3 $/ 4 4"#+/$/% %#","*+ 4#/$/'<+-"'3*/9-3( 1 )09. - *(7-.7, C-/1; 69-0*/%+-3 3 A+&9+#/%0**;H 4"#+/$0 %#","*+ $'2 0&-+%0B++ A6*&B++ 1;9-#/>/ %&'()"*+2, %;1"#+-" 46*&*(7-.7,. G04#+,"#, /$+* 4"#+/$,/<*/ 69-0*/%+-3 *0 6-#/, "K" /$+* *0 $*"%*/" %#",2, + -#"-+7 *0 %")"#. D#","**/7 +*-"#%0' % &0<$/, 9'6)0" %;,/<"-" 69-0*/%+-3 90,/9-/2-"'3*/. :9'+ %;1#0* 40#0,"-# "D#6)*6(", %;,/<"-" -0&<" %&'()+-3 40#0,"-# F28"(<+2 ("<%=2 '<%82.%5. :9'+.0$"#<&0 #"<+,0 /<+$0*+2 %&'()"*0, A6*&B+2 1;9-#/>/ %&'()"*+2 /9-0"-92 0&-+%*/7 % -")"*+" /4#"$"'"**/>/ %#","*+ 4/9'" 4"#"&'()"*+2 -"'"%+./#0 % #"<+, /<+$0*+2. I0&9+,0'3*02 4#/$/'<+-"'3*/9-3.0$"#<&+ 9/9-0%'2"- 1 )09; 50> 6%"'+)"*+2 #0%"* 15,+*6-0,. ;(%="-2.%5?'2 0&-+%0B++ A6*&B++ 1;9-#/>/ %&'()"*+2 % -"'"%+./#" $/'<*; 1;-3 4#0%+'3*/ 69-0*/%'"*; )09;. L6*&B+2 1;9-#/>/ %&'()"*+2 *",/<"- 0&-+%+#/% /'"" )", *0 4 )090. L6*&B+2 1;9-#/>/ %&'()"*+2 6%"'+)+%0"- #09H/$ 8*"#>++ % #"<+," /<+$0*+2. F"'"%+./#;

24 ()*+, -.+/ Smart TV ;)"-<)(& 0#.*',> 5)-.'(B< Smart TV. 15. i INFO ;)"-<)(& (#( +."-<)(& 16 ;+ ;%,1#-695 6&-&2&C&'(& **&-?, *'(+, *#&*, (#( */-.*,. 17. o OPTIONS!?,3 * 2&'$ ";/B((" (#( *<?,3 (+ '&0,. 01,2.33 /+#+45.6 >58.33 /+# !"#$% &' 1. A :6.53!"#$%&'(& )&#&*(+,-. (#( /&-&"#$%&'(& &0, * -&1(2,1(3.'( ;/,+5*41: *6/5;$, "',/"( x!,5/-,(+*&3&'(& p q 8),/! 6&-&2,)". '.+.3 6&-&2,)". */&-&3 r 9./(5: 3. GUIDE ;)"-<)(& ( +."-<)(& =#&")-,'',0, 0(3. /&-&3.%. 4.c SOURCE ;)"-<)(& (#( +."-<)(& 5/(5". /,3"#$%&'(>. 5. h <# =!?,3 (#( *<?,3 (+ 0#.*',0, 2&'$.6. L LIST ;)"-<)(& (#( +."-<)(& 5/(5". ".'.#,* (#( 5/(5". 7. OK 6,3)*&-13&'(& *<A, / EXIT!,+*-.) " /,5#&3'&27 *<A-.'',27 75)-,>5)*7 (+ 5/(5". /,3"#$%&''<?, './-(2&- " -&5(*& b >6*6:!,+*-.) " /-&3<37C&27 *<A-.'',27 ".'.#7.!<?,3 (+ 2&'$ A&+ (+2&'&'(4 '.5)-,&". 6&-&?,3 " /-&3<37C&> 5)-.'(B& )&#&)&"5). (#( Smart TV D 6&-&?,3 " 2&'$ "3D". 11. AMBILIGHT!"#$%&'(& (#(,)"#$%&'(& /,35*&)"( Ambilight.!"#$%&'(& /,35*&)"( Ambilight * -&1(2&,1(3.'( f FORMAT 6&-&?,3 " 2&'$ "D,-2.)". 13.?0 6&-&?,3 * -&1(2 /-,52,)-. )&#&*(+,-.. H&#&*(+,-< / 67#:) FG 1. CH-, ".'.# 6&-&?,3 " /-&3<37C&27 ".'.#7 * 5/(5"& ".'.#,*, " /-&3<37C&> 5)-.'(B& )&"5). (#( /-&3<37C& &#7 3(5".. 2. CH+, ".'.# + 6&-&?,3 " 5#&37$C&27 ".'.#7 * 5/(5"& ".'.#,*, " 5#&37$C&> 5)-.'(B& )&"5). (#( 5#&37$C& &#7 3(5".. 3. <,+9-+;%$ - ( + E&07#(-,*". 0-,2",5)(. 4. **** B41%.C1 -.+/ ,> *<A,-,/B(>. )" D5E,+4+F -#6456%",C!<A,- )&#&".'.#. './-427$ (#( **,3 )&"5).. 6. SUBTITLE!"#$%&'(& (#(,)"#$%&'(& 57A)()-,*.!"#$%&'(& 57A)()-,* * -&1(2& A&+ +*7".. 7. TEXT ;)"-<)(& (#( +."-<)(& )&"5).. 8. m, 0C-#=G1.51 *4"-6 ;)"#$%&'(& (#( *,+,A',*#&'(& +*7".. './-.*#4>)& /7#:) FG '. 3.)%(", -.5/,#,1&''<> '. /&-&3'&> /.'&#( )&#&*(+,-.. 23

25 !"#"$%&'(!"# $%&'() *"'&'(+,-./+%(/#,+01,2+',+3'0 4"# 5%+%1'2, 1%3.,",6'(()2 (% $%4('2 3+,1,('.7"8+%!9. 1. :%4%-/+' (% 3+1'"07 (% $%4('2 3+,1,('.7"8+%!9 /,+01,2+' 01);07,+3'0% 4"# 5%+%1'2, 3&'3+/- '' (%.1%-"'(// 3+1'"0/. 2. <$-"'0/+' 3+%1)' 5%+%1'/ / 73+%(,-/+' 4-% (,-)= *"'&'(+%./+%(/# +/.% AAA-LR03 1,5 >.?"'4/+' $% ($(%A0/ "+" / "-") %(,-/+' (% &'3+, 01);07,+3'0% 4"# 5%+%1'2 / $%01,2+' '', 3&'3+/- 4, B'"A0%. 8%$%'2=7%;(% '";"2+, 0%(%"), (%6&/+' CH+ /"/ CH-. C3"/ /$-'3+'( (,&'1 (76(,D, 0%(%"%, --'4/+' 'D, 0(,.,0 3 E/F1%&/. G,3"' --,4% (,&'1% (%6&/+' OK, A+,5) (% (76()2 0%(%". I+,5) -(,-8 -'1(7+83# 0 1%('' -)51%((,&7 0%(%"7, (%6&/+' '";"2" (3.0(.'" '";"2+, I+,5),+01)+8 3./3,0 0%(%",-, (%6&/+' L LIST -, -1'&#.1,3&,+1% +'"'0%(%"%. >)5'1/+' 3+1,07-3./30'. C3"/ -) ('."%(/17'+' /3.,"8$,-%+8.7"8+!9 - +'A'(/' 4"/+'"8(,D, -1'&'(/, /$-"'0/+' 5%+%1'/. 9+/"/$/172+',+3"76/-;/' 5%+%1'20/ - 3,,+-'+3+-// 3 +1'5,-%(/#&/., 7+/"/$%E//.!"#.,"7A'(/# 5,"''.,41,5(,2 /(F,1&%E// -)5'1/+'.7(0+ )*'+,+-.#,+, (%6&/+' * /0(.+' / (%24/+'.7(0+ 1#(2(3"4(5. 67(.#'" G7"8+!9,3(%B'( 3.'E/%"8()&.,01)+/'&, 73+,2A/-)& E%1%./(. HA/B%2+'.7"8+!9 &#D0,2 -"%6(,2 :' /3.,"8$72+' 3./1+, =/&/A'30/' /"/ 417D/' 5)+,-)' A/3+#B/' 31'43+-% 4"#,A/3+0/ +'"'-/$,1% /"/.7"8+% $+.9+#$ #%2%,(3+$" :";"2< > 3./30' 0%(%",- -)5'1/+' (76()2 +'"'- /"/ 1%4/,0%(%". J,D4% 574'+ -)4'"'( (76()2 $(%A,0, (%6&/+' OK, (% *+,+ 0%(%".?./3,0 0%(%",- &,6'+ 5)+8 1%$5/+ (% ('30,"80, 3+1%(/E. I+,5).'1'2+/ 0.1'4)47B'2 /"/ 3+1%(/E', (%6&/+' CH- /"/ CH+. I+,5) $%01)+8 3./3,0 0%(%",- 5'$ -)5,1% 0%(%"%,.,-+,1(, (%6&/+' L LIST. $"-(+'";"2< C3"/ 37B'3+-7'+ -,$&,6(,3+8 E/F1,-,D, -'B%(/#, E/F1,-)' 1%4/,3+%(E// (%3+1,'() -, -1'&#.1,E'33% 73+%(,-0/. (% +%0 6' 0%0 (% +'"'0%(%". H5)A(, DVB-C 3,=1%(#'+ 1%4/,3+%(E//.,4 (,&'1%&/, (%A/(%# (( '";"2+, 8%$%'2=7%;(% '";"2+, I+,5).'1'2+/ - 1'6/&.1,3&,+1% +'"'-/$,1%, (%6&/+' t >?. G1/ *+,& 574'+ -)51%(()2 0%(%". J1,&' +,D,, &,6(, (%6%+8 h, A+,5),+01)+8 D"%-(,' % $%+'& -)51%+8.7(0+ 8$+.9+#$ #%2%,(3+$" / (%6%+8 OK. 24 > $%-/3/&,3+/,+ +/.%.1,3&%+1/-%'&,D, 0%(%"% (%(%",D,-)2 /"/ E/F1,-,2) /"/ -)51%(()= (%3+1,'0 +'"'-/$,1% &,D7+ 5)+8 4,3+7.() 1%$"/A()',.E//. 6#'$<#(% 9%;= +04(& G1/.1,3&,+1' +'"'0%(%"% (%6&/+' o OPTIONS /.'1'24/+' (%.%('"/ (% -0"%407 o 604((. K'"'-/$,1) / G1,3&,+1 +'"'-/$,1%

26 E/7),$3) 4+*&3 (327/ 4,2"523,)3. 3):*$()"&$) "%)1)*$9 2 4,2"5-3,$%-)525 &-*-#) (-*-#2?2%/0 $#$ 8$=,2%20) $#$ 421&#'()**25 +"3,20"3%). 41#'3# 3("().$ 41#'3# 3("().$!"#$%&'()*"+, -.'/01!"#$ %&#'()* +*$%),"-#.*/0 12"3+4, 526*2 %/7,-3. "4)8$-#.*/) 248$$ 1#9 #'1)0 " 2"#-7#)**/5 "#+:25 $ ;,)*$)5. <#9 42#+()*$9 72#)) 421,27*20 $*=2,5-8$$ %/7),$3) 4+*&3 203.$.-'/$., *-65$3) * 41#'.3 $ *-01$3) 4+*&3!"#$%&'()*"+, -.'/01. E "4$"&) &-*-#2% 2327,-6-'3"9 %") "2:,-*)**/) 3)#)- $,-1$2&-*-#/. 5+6.& $#-%. >- 8$=,2%/: &-*-#-: %2;526)* 4,$)5 3)#)4),)1-( " *)"&2#.&$5$ %$1)2"$?*-#-5$, 21*$: $ 3): 6) "27/3$0 ",-;#$(*/: 32()& $ +?#2% 27;2,-, - 3-&6),-;#$(*/: 3)#)4,2?,-55. A,$ *-#$($$ 3-&$: &-*-#2% *B&,-*) 3)#)%$;2,- 2327,-6-)3"9 "227C)*$). 5+6.& 3("()( #9 '1#'3( 3("().$ F327/ 23&,/3. "4$"&$ &-*-#2%, *-65$3) L LIST %2 %,)59 4,2"523,- #'72?2 3)#)&-*-#-. E/7),$3) 21$* $; "4$"&2% &-*-#2%. A25$52 4,2"523,- $'%A +"3-*2%#)**/: &-*-#2%, 526*2 4,2"523,)3. "4$"2& BC6#8+% 1&.D&(88+, 231)#.*/0 "4$"2& &(-#.'/("E#, $#$ *-03$ *)1-%*2 127-%#)**/) &-*-#/ % "4$"&) F.$+%. 406/#/&+ D323 4-,-5)3, $5))3 1%- ;*-()*$9: 406/#/&+ $3). $#$ 406/#/&+ $+3). E/7),$3) 4+*&3 53). $ &%7#8% 6%9 9$03(, (327/ "+73$3,/ 2327,-6-#$". 32#.&2 4,$ 23&#'()*$$ ;%+&&*24&20 m. :9+3 '06/#/&.$ E 8$=,2%/: &-*-#-: 526*2 %/7,-3. 21$* $; 12"3+4*/: 9;/&2% "+73$3,2% % &-()"3%) %,)5)**2?2 ()"#$ *$ 21$* $; 4,)142($3-)5/: 9;/&2% "+73$3,2% *) 12"3+4)*). <#9 42#+()*$9 72#)) 421,27*20 $*=2,5-8$$ %/7),$3) 4+*&3 203.$.-'/$., *-65$3) * 41#'.3 $ *-01$3) 4+*&3 406/#/&+. :9+3 (0-#. E 8$=,2%/: &-*-#-: 526*2 %/7,-3. 21$* $; 12"3+4*/: 9;/&2% -+1$2"$?*-#- % &-()"3%) %,)5)**2?2 ()"#$ *$ 21$* $; 4,)142($3-)5/: 9;/&2% "+73$3,2% *) 12"3+4)*). <#9 42#+()*$9 72#)) 421,27*20 $*=2,5-8$$ %/7),$3) 4+*&3 203.$.-'/$., *-65$3) * 41#'.3 $ *-01$3) 4+*&3 :9+3# (0-#.. ;$.,"., I-II. D323 4-,-5)3, 12"3+4)* % 325 "#+(-), )"#$ $5))3"9 -+1$2"$?*-# *- 1%+: 9;/&-:, 21*-&2 1#9 21*2?2 ($#$ 1%+:) $; *$: 23"+3"3%+)3 272;*-()*$) 9;/&-. <6=#, #"/%&>%,'!"#$ (),); 521+#. CAM 12"3+4*2 4#-3*2) "21),6$52), 32 B323 4-,-5)3, 42;%2#9)3 +"3-*2%$3. *-"3,20&$ 42"3-%C$&-. E "4$"&) &-*-#2% %/7),$3) *+6*/0 3)#)- $#$,-1$2&-*-#. G2?1-7+1)3 %/1)#)* *+6*/0 ;*-(2&, *-65$3) OK, (327/ 4),)&#'($3."9 *- B323 &-*-#. H4$"2& &-*-#2% 526)3 7/3.,-;7$3 *- *)"&2#.&2 "3,-*$8. F327/ 4),)03$ & 4,)1/1+C)0 $#$ "#)1+'C)0 "3,-*$8), *-65$3) CH- $#$ CH+. F327/ ;-&,/3. "4$"2& &-*-#2% 7); %/72,- &-*-#-, 42%32,*2 *-65$3) L LIST. </8%/#/* 3(3 #96&("".% I'720 $; &-*-#2%, 12"3+4*/: % "4$"&) 5'%, 526*2 127-%$3. % $;7,-**2). A),)01$3) & &-*-#+ % "4$"&) $ *-65$3) * </8%/#/* 3(3 #96&("".%. A2"#) B32?2 &-*-# 7+1)3 127-%#)* % "4$"2& "J;7,-**2)". <1E## '1#'3( 3("().$ >-:219". % 5)*' "4$"&- &-*-#2%, *-65$3) &*24&+ o OPTIONS 1#9 12"3+4- & "#)1+'C$5 4-,-5)3,-5: K$=,2%20/-*-#2?2%/0 L)"4#-3*/0/;-M$=,2%-**/0 N-7#2&$,2%-3. O-;7#2&$,2%-3. HbbTV "(?/.8 3("()% >- &-*-#-: " HbbTV 526*2 ;-7#2&$,2%-3. "3,-*$8/ HbbTV. <#9 42#+()*$9 72#)) 421,27*20 $*=2,5-8$$ %/7),$3) 4+*&3 203.$.-'/$., *-65$3) * 41#'.3 $ *-01$3) 4+*&3 HbbTV. P)#)%$;2,/ / A,2"523, 3)#)%$;2,- 25

27 EF=;*;*%; &"+"G;*%2 ()*)+",, 4;$(; 4$5>/$. $+$#5"6-)(>.")"%$,, *1(*.- 8$6)$ B%> 1$%0:-)(> #$%-- 1$/5$#)$= ()G$58"E((,2#-5(+10).+ A/(","?4$,", )"68(+- * B&%4"( ( )"=/(+- 10).+ EF90)**'; ()*)+'.!"#"$%&' ()*)+",!" #$%&'()*+,-.")"%$, /$*+01)2 %$3$+(12. 45( 6-%")(( (7 $+$#5"6-)(- 8$6)$ $+.%9:(+&. ;+$#2 $+.%9:(+& +"#"$%&' ()*)+",,,21$%)(+- *%-/09<(/-=*+,(>. 1.!"68(+-.)$1.0 h,,2#-5(+- S-"*.%#/0)1%2 ( )"68(+- OK. 2.?2#-5(+- 10).+ 3)4$0"5(% 67 > 89:%; *)4$0"5(% >!"#"$%&' ()*)+", ( )"68(+- OK. 3.?2#-5(+- 10).+ 7'(+. ( )"68(+- OK. 4.!"68(+- b, ()-*.$%&.$ -*%( 1$+5-#0-+*>), 8-)9. <;0;%=;*",)*%; ()*)+", 1-5-(8-)$,2,"+&.")"%2, %9#$8 *1(*.$,.")"%$,. 1.? *1(*.-.")"%$, )"=/(+-.")"%,.$+$52= )-$#7$/(8$ 1-5-(8-)$,"+&. 2.!"68(+- *<;0;%=;*",)$>. 7,"? $;(4$) ;+$#2 )"1-:"+"+& +-.*+,2#-5(+- +-.*+$,$- 1$%- 15( 1$8$<(.)$1$. *$ *+5-%."8(.?,-/(+- )06)2- *(8,$%2 *.%",(" %&+" BC (.". 15( )"#$5- SMS (%( +-.*+$,$3$ *$$#<-)(>). 45( )"6"+(( 1-5,$=.)$1.( #0/-+ $+.52+" D.5"))">.%",("+05" %9:-)(-,,-57)(= (%( )(6)(= 5-3(*+5,,,$/ *1-E("%&)27 *(8,$%$, (%( 0/"%-)(-,,-/-))$3$ *(8,$%" $*0<-*+,%>-+*> 15( 1$8$<( E,-+)27.)$1$.. ;+$#2 0/"%(+& *(8,$%, )"68(+- b. ;+$#2,2=+( 8-)9 1-5-(8-)$,")(>,,2#-5(+- F5$8- +$3$, -*%( *+$5$)- 10%&+" BC (8--+*>.%",("+05", 8$6)$,,$/(+& +-.*+ * -- 1$8$<&9. B%> 1$%0:-)(> #$%-- 1$/5$#)$= ()G$58"E((,2#-5(+10).+ A/(","?4$,", )"68(+- * B&%4"( ( )"=/(+- 10).+ -+),%)$/0) &/+>$) CD. 26 EF90)**'; ()*)+'? *1(*$. #0/0+,7$/(+& +$%&.$ +-.")"%2,.$+$52-,2 7$+(+15$*8"+5(,"+&. H*%(,2#5") D+$+ *1(*$., +$ 15( 1-5-.%9:-)((.")"%$,,2 #0/ $/(+& +$%&.$ 1$ D%-8-)+"8 B"F?)*%; 4&%4() %F90)**'H ()*)+", 1.?$,5-8> 15$*8$+5" %9#$3$ +-%-.")"%" )"68(+- L LIST, :+$#2 $+.52+& *1(*.(.")"%$,. 2.?2#-5(+- 10).+!I9%='; &0"#0)=='. 3. H*%( *1(*$. 10*+, 15-/%$6(+ /$#",(+&, )-3$.")"%2.!"68(+- OK. 4 - I 1$8$<&9.)$1$. *$ *+5-%."8(,2#-5(+- )06)2=.")"% ( )"68(+- OK, :+$#2 /$#",(+& -3$, *1(*$. 4$5>/$. $+$#5"6-)(>.")"%$,, $+ 1$5>/." (7 /$#",%-)(>. C"9),+;*%; % /?)+;*%; ()*)+", %F 4&%4() %F90)**"#" B%> +$3$ :+$#2 /$#",(+& (%( 0/"%(+&.")"%2 *1(*." $+.5$=+- D+$+ *1(*$., )"68(+- o OPTIONS,,2#-5(+- 10).+ C"9),%$>//?)+%$> %F90)**"; ( )"68(+OK. I 1$8$<&9.)$1$. *$ *+5-%."8(,2#-5(+- )06)2=.")"% ( )"68(+- OK, :+$#2 /$#",(+& -3$, *1(*$. (%( 0/"%(+& -3$ *1(*.". <;0;/&"02?. 4$5>/$. $+$#5"6-)(>.")"%$,, *1(*.- 8$6)$ 1.? *1(*.- %F90)**'H ()*)+",,2/-%(+-.")"%,.$+$52= )-$#7$/(8$ *+(+& )" / !"68(+- *<;0;=;4$%$>. 3 - I 1$8$<&9.)$1$. *$ *+5-%."8( *+(+-.")"% )" )06)09 J%(,,-/(+- )$8-5 *$ *+5-%."8(. 4.!"68(+- OK /%> 1$/+,-56/-)(>. ;+$#2 $+8-)(+& <-)(-, )"68(+- * 8$=;*). K$6)$,2/-%(+& *%-/09<(=.")"% ( -3$ 1$5>/$. +".(8 6- C"9),+;*%; % /?)+;*%; ()*)+", %F 4&%4() %F90)**"#",?0/#%H 4&%4()H ()*)+", B$#",%>+&.")"%2 ( 5"/($*+")E((, *1(*$. 8$6)$, *1(*."7 74;, A)?%" ( 3",';.? %9#$8 D+(7 *1(*.$,,2/-%(+- )06)2=.")"% ( )"68(+- * 8$=;$%$> ()( %F90)**";. F")"% #0/-+ $+8-:-) s ( /$#",%-), *1(*$. ;+$#2 *)>+& 1$8-+.0 * *1(*.- ( )"68(+- *D?)+%$> %F %F90)**"#". F")"% #0/-+ 0/"%-) *1(*." / 45$*8$+5

28 =204*"0 "06>D*9 6#4, ( 3("0/ 2204*"0 )#2%9 6#4 :"#&# )#2%9 6#4 $>40" >."()#210). 0(18"% $#*? E.1* 2% 3($%1* 6#4 '(3$1#6*'#26*, -#32#)*"0 2.1>5$> -#440'56* -#6>-(" (F09."'()0. C#/0' "010H#)( /#5)# )(9"* 2 4#6>/0)"(B**, 2;#48D09 2 6#/-106" "0102*3#'(, *1* )( 20$-.(9"0 #) *+)+,!"#$% #&'()*+*", -'#./#"' "0102*3#'( 40",/*, /#5)# 3($1#6*'#2(", #-'04010))%0 6()(1% *1* -'#&'(//%. 2#3'(.")%/ #&'()*+0)*0/ )( -'#./#"'.!"#$%&#'$( $(-("( 718 "#&# +"#$% 40"* )0 /#&1* -'#./("'*2(", #-'04010))%9 6()(1, 0&# /#5)# 3($1#6*'#2(",. 718 :"#&# )0#$;#4*/# 220."* 6#4 $1#6*'#26* #" 40"09.!"#$% 3($1#6*'#2(", 6()(1, 2# 2'0/8 -'#./#"'( 1<$#&# "0106()(1( )(5/*"0 L LIST * #"6'#9"0./%.$% $(-("#'. = 1<$#/.-*.60 2%$0'*"0 )>5)%9 6()(1, )(5/*"0 o OPTIONS * 2%$0'*"0 ->)6" 0(1"#$%&#'()2 $(-(".?($1#6*'#2())%9 6()(1 $>40" #"#$'(5(",.8 2.-*.60 3)(+6#/.!"#$% '(3$1#6*'#2(", 6()(1, 2%401*"0 3($1#6*'#2())%9 6()(1 2.-*.60 * 2%$0'*"0 -('(/0"' 3(41"#$%&#'()2 :"#/ -#"'0$>0" "* 6#4 $1#6*'#26* #" 40"09. A>)6B*8 $1#6*'#26* -'#&'(//. -#461<+0))%; >."'#9."2 )04#.">-)(. 3#*%)+"2.$%, &+,)%-5 C06#"#'%0."()B** 20D()*8 >."()(21*2(<" 418 -'#&'(// >'#20), 2#3'(.")#&# #&'()*+0)*8. E.1* 3)(+0)*0 >'#2)8 2#3'(.")#&# #&'()*+0)*8 '(2)80".8 >."()#210))#/> *1* -'02%F(0" 0&#, -'#&'(//( $>40" 3($1#6*'#2()( '#./#"'( 3($1#6*'#2())#9 -'#&'(//% )0#$;#4*/# 220."* 6#4 $1#6*'#26*. G'#20), 2#3'(.")%; #&'()*+0)*9 >."()(21*2(0" ; 6()(1#2. 6.)(-#'%)2 7&#'+-2 '#4&(.)-89 #5&(-%:+-%, C(5/*"0 h, 2%$0'*"0 ->)6" S ;#-<%57&(=%> * )(5/*"0 OK. =%$0'*"0 ->)6"?(.)&#,$% $(-("#' >!"#$%&#'$( #) *+)+, > 3#*%)+"2.$%, &+,)%-5.!"#$% 2%$'(", >'#20), 2#3'(.")#&# #&'()*+0)*8, )0#$;#4*/#.)(+(1( 220."* +0"%'0;3)(+)%9 6#4 $1#6*'#26*. E.1* 6#4 $1#6*'#26* 0D0 )0 >."()#210), /#5)# )(."'#*", 22#4( 6#4( /#5)# 2%$'(", >'#20), 2#3'(.")#&# #&'()*+0)*8. E.1* 3)(+0)*0 >'#2)8 2#3'(.")#&# #&'()*+0)*8 '(2)80".8 >."()#210))#/> *1* -'02%F(0" 0&#, -'#&'(//( $>40" -#-%"60 -'#./#"'( -#82*".8 3(-'#. )( 22#4 6#4(. C06#"#'%0 #-0'("#'% $1#6*'><" -'#&'(//% "#1,6#. $#100 2%.#6*/ >'#2)0/ $#*!"#$% *3/0)*", "06>D*9 6#4 $1#6*'#26* #" 40"09, )(5/*"0 h, 2%$0'*"0 ->)6" S ;#-<%57&(=%> * )(5/*"0 OK. =%$0'*"0 ->)6"?(.)&#,$% $(-("#' >!"#$%&#'$( #) *+)+, $#*. L0102*3#'% "0102*3#'(?(.)&#,$( $(-("( B1-#'%)2 $(-("8 C')#A()%:+.$#+ #1-#'"+-%+ E.1* 2040".8 -'*0/ B*H'#2%; 6()(1#2, 2 "0102*3#'0 /#5)# )(."'#*", (2"#/("*+0.6#0 #$)#210)*0.-*.6( 6()(1#2. I'#/0 "#&#, 3(->."*", #$)#210)*0 /#5)# 2'>+)><. C')#A()%:+.$#+ #1-#'"+-%+ $(-("( J4*) '(3 2 40),, 2 6 +(.#2 >"'(, "0102*3#' #$)#2180".-*.#6 6()(1#2 *.#;'()80" )#2%0 6()(1%. C#2%0 6()(1% 4#$(218<".8 2.-*.#6 "=.0", ( "( *.#6 6()(1% >4(18<".8. E.1* $%1* #$)('>50)% )#2%0, ( "(650 *3/0)*2F*0.8 *1* >4(10))%0 6()(1%, "# -'* 261<+0)** "0102*3#'( )( :6'()0 -#82*".8.##$D0)* (2"#/("*+0.6#&# #$)#210)*8 6()(1#2 "0102*3#' 4#150) )(;#4*",.8 2 '05*/0 #5*4()*8.!"#$% #"61<+*", #"#$'(50)*0.##$D0)*8 2# 2'0/8 3(->.6( "0102*3#'(, )(5/*"0 6)#-6> h, 2%$0'*"0 ->)6" S ;#-<%57&(=%> * )(5/*"0 OK. =%$0'*"0 ->)6"?(.)&#,$% $(-("#' * )(5/*"0 OK. =%$0'*"0 ->)6"?(.)&#,$( $(-("( #1 #1-#'"+-%% $(-("#' > E8$".!"#$% #"61<+*", (2"#/("*+0.6#0 #$)#210)*0 6()(1#2, )(5/*"0 h, 2%$0'*"0 ->)6" S ;#-<%57&(=%> * )(5/*"0 OK. =%$0'*"0 ->)6"?(.)&#,$( $(-("#' * )(5/*"0 OK. =%$0'*"0 ->)6"?(.)&#,$( $(-("( > C')#A()%:+.$#+ #1-#'"+-%+ $(-("( > E8$".?(:()2 #1-#'"+-%+!"#$% 3(->."*", #$)#210)*0 2'>+)><, )(5/*"0 h, 2%$0'*"0 ->)6" S ;#-<%57&(=%> * )(5/*"0 OK. =%$0'*"0 ->)6" F#%.$ $(-("#' * )(5/*"0 OK. =%$0'*"0 ->)6" B1-#'%)2 $(-("8 *.104>9"0 *)."'>6B*8/ )( :6'()0. J$)#210)*0 /#50" 3()8", )0.6#1,6# /*)>". = )06#"#'%;."'()(; (2"#/("*+0.6#0 #$)#210)*0 6()(1#2 #.>D0."2180".8 -'* -'#./#"'0 "0102*3#'( *1* 6#&4( #) )(;#4*".8 2 '05*/0 #5*4()*8.?#'8+ $(-("8 C#2%0 6()(1%, 4#$(210))%0 2# 2'0/8 (2"#/("*+0.6#&# #$)#210)*8, )(;#48".8 2.-*.60?#'8+. K"* 50 6()(1% "(650.#;'()8<".8 2.-*.60 E.+ *1* 3(*%#. 27

29 !"#$% &'(')$ "*+',+*- # *./*&% "!"#$%" 0" +%1."2,."&' "(/ (% #&),5%($ /)/ "+6%5%($ &'& /732'(($%. 8)-.")45%(/- /(9"26':// " 0"3'#)%(// &'(')"# # *./*"& /732'((";" #$3%2/+%.4(&+!"#$%$&'(%$, ('<6/+% * )*+'$# / ('=0/+%.4(&+,-./01123 # /3"'(01$%#0 #0104$% A+";".'2'6%+2' 6"<(" )/3" 4*+'("#&4 #*%1 ('*+2"%& +%)%#/7"2', )/3" ('=+/ &'(')$, (% 7'+2';/#'- ('*+2"=&/. B*)/ 4*+'("#)%( &"0 3)"&/2"#&/ "+ 0%+%=, %;"."+2%34%+*##%*+/.%2%0."#+"2("= 4*+'("#&"= &'(')"#. 53/3"'(01$%#0 #0104$% C+"3$."#+"2(" &'(')$, #$.")(/+% *)%04,?/% 0%=*+#/-. 1.!'<6/+% &(".&4 h, #$3%2/+% S6$17+8"/09+: / ('<6/+% OK. 2. D$3%2/+%.4(&+ 5$+'# #0104$% > 53/3"'(01$%#0 #0104$% / ('<6/+% OK. 3. D$3%2/+%.4(&+ ;1(3110 (DVB-T) /)/ 60.34< (DVB-C). E"/*& &'(')"# 6"<%+ 6/(4+. >)%04=+% /(*+24&:/-6 (' A&2'(%. 5$410: "'(01$%#0 4*+'("#&4 +%)%#/7"2', #$.")(/+% *)%04,?/% 0%=*+#/-. 1.!'<6/+% &(".&4 h, #$3%2/+% S6$17+8"/09+: / ('<6/+% OK. 2. D$3%2/+%.4(&+ > A.B+3 10'(/$>#+ > / ('<6/+% OK. F*+'("#&' 6"<%+ 6/(4+. >)%04=+% /(*+24&:/-6 (' A&2'(%. C0%$&'#+3 "'(01$%#+ E'2'6%+2 "G'#"0*&/% 4*+'("#&/" #"**+'('#)/#'%+ /*1"0($% ('*+2"=&/ /7"32'<%(/-, 7#4&' /."0*#%+&/ Ambilight. C+"3$ /*1"0($% 7'#"0*&/% ('*+2"=&/, #$.")(/+% *)%04,?/% 0%=*+#/-. 1.!'<6/+% &(".&4 h, #$3%2/+% S6$17+8"/09+: / ('<6/+% OK. 2. D$3%2/+%.4(&+ > A.B+3 10'(/$>#+ > C0%$&'#+3 "'(01$%#+ / ('<6/+% OK. 3.!'<6/+% OK 0)-."0+#%2<0%(/-. 4.!'<6/+% b, 2'7, %*)/."+2%34%+*-), 5+"3$ 6%(,. 6$*+/$%01+3 '*+'#0 H4(&:/- &"./2"#'(/- *./*&' &'(')"#.2%0('7('5%(' 0)+"2;"#$1.2%0*+'#/+%)%= / 28 H4(&:/- #$*+/$%01+: '*+'#0 #0104$%."7#")-%+ &'(')$, ('*+2"%(($% (' "0("6 +%)%#/7"2%, (' 024;"= +%)%#/7"2 Philips +"= <% *%2//. I)';"0'2- A+"= 94(&:// (%+ (%"31"0/6"*+/ &'(')"#."#+"2("; 0"*+'+"5(" ;"+"#4, ('*+2"=&4 *./*&' 9'=) * 0'(($6/ 6"<(" (' ),3"6 7'."6/(',?%6 4*+2"=*+#% USB. D'4$%+: K3% 6"0%)/ +%)%#/7"2"# "+("*-+*- & "0("64 ;"04 #$.4*&'.!' +%)%#/7"2'1 # ("6%2% 6"0%)/ 4&'7'( "0/( / +"+ <% *499/&* 0)- DVB (H, K, M, T /)/ D/00), +'&<% # 6%(, "3"/1 +%)%#/7"2"# #$32'(' "0(' / +' <% *+2'('. K3' +%)%#/7"2' /6%,+ "0/('&"#$= +/. '..'2'+(";" "3%*.%5%(/-. L/. '..'2'+(";" "3%*.%5%(/- 4&'7'( (' +'3)/5&% (' 7'0(%=.'(%)/ 4*+2"=*+#'. K3$5(" "( #$;)-0/+ &'& Q... LA!' +%)%#/7"2'1 4*+'("#)%($."00%2</#'%6$% #%2*// EK. B*)/ #%2*/- (%."00%2</#'%+*-, #" #2%6-7';247&/ (' A&2'(%."-#/+*- *""3?%(/% *.2%04.2%<0%(/%6.?3#"B0: %3/'+: E'2'6%+2?3#"B0: +%&4?4, #%2*/,.2";2'66(";" "3%*.%5%(/- +%)%#/7"2'. 6$*+/$%01+3 '*+'#0 #0104$% 6$*+/$%01+3 '*+'#0 #0104$% 1. D&),5/+% +%)%#/7"2, (' &"+"2"6 /6%,+*- ('*+2"%(($% &'(')$. E"0&),5/+% 7'."6/(',?%% 4*+2"=*+#" USB. 2.!'<6/+% h, #$3%2/+%.4(&+ S 6$17+8"/09+: / ('<6/+% OK. 3. D$3%2/+%.4(&+ > A.B+3 10'(/$>#+ > 6$*+/$%01+3 '*+'#0 #0104$% > 6$*+/$%0(< 10 "'(/$>'(%$ USB / ('<6/+% OK. 8)- &"./2"#'(/- *./*&' &'(')"# * +%)%#/7"2' ##%*+/ &"0 3)"&/2"#&/ "+ 0%+%=, 4&'7'(($= #" #2%6- ('*+2"=&/. 4. E" 7'#%2J%(// &"./2"#'(/- "+&),5/+% 4*+2"=*+#" USB. E"*)% A+";" *&"./2"#'(($= *./*"& &'(')"# 6"<(" (' 024;"= +%)%#/7"2 Philips. C08/"-#0 '*+'#0 #0104$% C08/"-#0 '#$*+/$%011$8$ '*+'#0 #0104$% >."*"3 7';247&/ *./*&' &'(')"# 7'#/*/+ "+ +";", 3$)' )/ #$.")(%(' 4*+'("#&' +%)%#/7"2'. =0 1310'(/$3112> (343%+-$/ 1. 8)- ('5')' ('*+2"=&/."0&),5/+% +%)%#/7"2 & *%+/./+'(/-, #$3%2/+% -7$& / *+2'(4. E"/*& &'(')"# G'#%2J/+% ('*+2"=&4. 2. E"0&),5/+% 4*+2"=*+#" USB *" *./*&"6 &'(')"# * 024;";" +%)%#/7"2'. 3. C+"3$ 7';247&4 *./*&' &'(')"#, ('<6/+% h, #$3%2/+%.4(&+ S 6$17+8"/09+: / ('<6/+% OK. 4. D$3%2/+% > A.B+3 10'(/$>#+ > 6$*+/$%01+3 '*+'#0 #0104$% > 6$*+/$%0(< / ('<6/+% OK. D"76"<(",."+2%34%+*- ##%*+/ &"0 3)"&/2"#&/ "+ 0%+%=. 5. D *)45'% 4*.%J(";" &"./2"#'(/- *./*&' &'(')"#."-#/+*4#%0"6)%(/%. K+&),5/+% 7'."6/(',?%% 4*+2"=*+#" USB. L%)%#/7"2$ / E2"*6"+2 +%)%#/7"2'

30 !" #"$%&'(##)* +, 1.!"#$%"&'% ()*'"#+,- *'")(.. /01 2'#3# ()45-'% h, $.6%"-'% 78(,' S -'#./01&"2/3 - ()45-'% OK. 9.6%"-'% 78(,' 4'/$5 5"#"6'7 > 4(&(1$%"#'75" 5"#"6'7 - ()45-'% OK. :)45-'% b, ) ;)'%5 8%9(#", <'#6. $.+'- -; 7#-*,),)()0#$. =*0- *'")() $.6")() $%"(#, 7%"%>#?-'%, 78(,'8 2. =*0- *'")() $.6")() (%7")$-0&(#, (%#6>#?-5# ;)78*'-'& 8*')(#$,8. /01 2'#3# ()45-'% h, $.6%"-'% 78(,' S -'#./01&"2/3 - ()45-'% OK. 9.6%"-'% 78(,' 4'/$5 5"#"6'7 > 4(&(1$%"#'75" 5"#"6'7 > OK. 9.6%"-'% *'")(8-7"#78*'-'% 7#-*,,)()0#$. A)$%"B-'% 8*')(#$,8.!# ;)$%"B%(-- 7%"%+?-'%, 78(,'8 2. 8*'"#+*'$# USB *# *7-*,#5,)()0#$ *?"83#3# '%0%$-;#"). 3. C'#6. ()<)'& ;)3"8;,8 *7-*,),)()0#$, ()45-'% h, $.6%"-'% 78(,' S -'#./01&"2/3 - ()45-'% OK %"-'%!"$%&'*5/ +, > 8:;/( #"$%&'*5/ > -'</&'7"#/( $</$5" 5"#"6'7 > -'</&'7"%= #" +, ()45-'% OK. 9#;5#4(#, 7#'"%68%'*1 $$%*'-,#? 60#,-"#$,- #'?%'% *08<)% 8*7%B(#3#,#7-"#$)(-1 *7-*,),)()0#$ 7#1$-'*1 8$%?#50%(-%. 8*'"#+*'$# USB. =*0- $. -*7#0&;8%'% (% '#0&,# )('%((8 DVB-T, (# - DVB-C, $ '%0%$-;#"% 5#4(# ()*'"#-'& #?(#$"%5%((.+ 7"-%5 *-3()0#$ DVB-T - DVB-C. J*')(#$-'% *()<)0) #?(8 *-*'%58, ) 8,);)$ $*% (%#6>#?-5.% ()*'"#+,-.!#*0% '#3#,), #6% *-*'%5. 68?8' 8*')(#$0%(.,?01 7"#*5#'"),)()0#$ 7#'"%68%'*1 "#%(##1 () ;)?(%+ 7)(%0- '%0%$-;#") - $ '%0%$-;#"% *-*'%58. I$%?%(-1 # $.6#"% ()*'"#%, DVB-T -0- DVB-C *5. $.B%.!"$%&'*5/ DVB B(C/9 $5'&'$%/ DVB-T /6/ DVB-C B(C/9 $5'&'$%/ =*0-7#*')$E-, 8*083,)6%0&(#3# '%0%$-?%(-1 (% 8,);)0 #7"%?%0%((#% ;()<%(-% $5'&'$%/ 8*')(#$,'%0%,)()0#$, #*')$&'%?01 7)")5%'") B(C/9 $5'&'$%/ ;()<%(-% =*0-8,);)(# #7"%?%0%((#% ;()<%(-% *,#"#*'- 7%"%?)<-, $.6%"-'% D?(),# 7#08<%((#% ;()<%(-% 5#4%' -5%'&*1 $ *7-*,% 7"%?8*')(#$#, *,#"#*'- 7%"%?)<-. C'#6. 7"#$%"-'&,?#*'87(# 0- ;()<%(-% )$'#5)'-<%*,-, $.6%"-'% 4&(?1$%"#'75/ $5'&'$%/ 4&/(9 DVB-T /6/ DVB-C 4&(?1$%"#'76(##)( =*0- $ $)B%+ *'")(%?#*'87(. #6) '-7) $%E)(-1 DVB-T - DVB-C - '%0%$-;#" 7#??%"4-$)%' 7"-%5 DVB-T DVB-C, 5#4(# $.6")'& #?-( -; '-7#$ 7"-%5) $# $"%51 8*')(#$,-,)()0#$ 7"- 7%"$#5 '%0%$-;#"). 4&(?1$%"#'76(##)( =*0-?01 7)")5%'") B(C/9 $5'&'$%/ $.6")( 78(,' '%0%$-;#" -*7#0&;8%' 1 -; 7"%?8*')(#$#, *,#"#*'- 7%"%?)<-,,), - 6#0&B-(*'$# 7#*')$E-,#$ 8*083,)6%0&(#3# '%0%$-?%(-1 $ $)B%+ *'")(%. =*0- (%#6>#?-5# -;5%(-'& ()*'"#+,- DVB, <'#6. ;)78*'-'& 8*')(#$,8 (#$.>,)()0#$, ()45-'% h, $.6%"-'% 78(,' S -'#./01&"2/3 - ()45-'% OK. 9.6%"-'% 78(,'!"$%&'*5/ 5"#"6'7 - ()45-'% OK. 9.6%"-'% 78(,'!"$%&'*5" 5"#"6" > >#%(##'( $'(?/#(#/( > >#%(##" (DVB-T) -0- -":(6= (DVB-C) ()45-'% OK. 9.6%"-'% ()*'"#+,8 DVB.!"$%&'*5" 5"#"6'7 DVB-C /01 7"#*'#'. -*7#0&;#$)(-1?01 $*%> ()*'"#%, DVB-C $.6")(# ;()<%(-% "F$'#5)'-<%*,-". =*0-7#*')$E-, 8*083 DVB-C *##6E-0 $)5 *7%G-)0&(.% ()*'"#+,- DVB-C (-?%('-H-,)'#" *%'- -0- <)*'#'8), $$%?-'% 2'- ()*'"#+,-,,#3?) $# $"%51 8*')(#$,7#1$-'*1 ;)7"#*. 9#;5#4(#, 7#'"%68%'*1 -;5%(-'& ()*'"#+,- *,)(-"#$)(-1 (7#0(#% -0-6.*'"#% *,)(-"#$)(-%) -0- *,#"#*'& 7%"%?)<- $ 4"&"9(%&). /01 '#3# <'#6. 5#4(# 6.0# ()*'"#-'& $5'&'$%= 7"%?$)"-'%0&(# (%#6>#?-5# 8*')(#$-'&?01 7)")5%'") "I,#"#*'& 7%"%?)<-" -'#.6/5% #'9(&'7 5"#"6'7 9 (%,#'#".> *'")()> ");(.% '%0%,)()0. ('%0%$%E)'%0&(.%,#57)(--) 5#38' -5%'& #?-(),#$.% (#5%"),)()0#$. 9# $"%51 8*')(#$,- () 2,")(% '%0%$-;#") #'#6");-'*1 (#5%"#$,)()0#$. 9 2'#5 *08<)% 7#'"%68%'*1 $.6")'&,,),#+,)()0 68?%' #'#6")4)'&*1 7#? (#5%"#5,,#'#"#58 *#7#*')$0%(# (%*,#0&,# '%0%,)()0#$. DVB-T + DVB-C K%0%$-;#". /!"#*5#'" '%0%$-;#") $/97'6" 1 $/97'6" 1 =*0-?01 7)")5%'") B(C/9 $5'&'$%/ $.6")( 5#4(# $$%*'- ;()<%(-% *,#"#*'- 7%"%?)<-, 7#08<%((#% #' 7#*')$E-,) 8*083,)6%0&(#3# '%0%$-?%(-1. /01 $$#?) ;()<%(-1 -*7#0&;8+'% G-H"#$.%,(#7,-. $/97'6" 2 $/97'6" 2 =*0-?01 7)")5%'") B(C/9 $5'&'$%/ $.6")( 5#4(# $$%*'- $'#"#% ;()<%(-% *,#"#*'7%"%?)<-, 7#08<%((#% #' 7#*')$E-,) 8*083,)6%0&(#3# '%0%$-?%(-1. /01 $$#?) ;()<%(-1 -*7#0&;8+'% G-H"#$.%,(#7,-. B(C/9 B(C/9 =*0-?01 7#-*,),)()0#$ 68?%' -*7#0&;#$)'&*1 *7#*#6 F)$%&'( $5"#/&'7"#/(, $.6")((.+ $ $.6%"-'% 78(,' K%0%$-;#" -*7#0&;8%' 1 -; 7"%?8*')(#$#, *%'%$#+ <)*'#'. (-0- HC,)()0 ()$%?%(-1),,), - 6#0&B-(*'$# 7#*')$E-,#$ 8*083,)6%0&(#3# '%0%$-?%(-1 $ $)B%+ *'")(%. 29

31 !"#$ %&' ()*+,"-&%#*.,,()*+*#*..,* /.&0*.$* "*-*%,1 0&"-,-2 +#3 (,$"4& 4&.&#,%, %25*)$-* (6.4-!"#$%#&. F+$(-)*. 5"0(D+ '()(*+, $+-).)+ '()(*+, $+-).)+!"#$ +#3 )*7$'& '()(*+, $+-).)+ %25)&. (6.4-!"#$%#&, ',7., %%*"-$ /.&0*.$* "*-*%,1 0&"-,-2, (,#60*..,*,(,"-&%8$4& 6"#69 4&5*#:.,9, -*#*%$+*.$3. ;#3 %%,+& /.&0*.$3 $"(,#:/61-* <$=),%2* 4.,(4$. '/+%0".*+%0( $+-).)1 '/+%0".*+%0( $+-).)1 >25*)$-* "(,",5 (,$"4& 4&.&#,%.?,7., %25)&-: "(,",5 21-)".( -/+%0".*+%0( $ $"(,#:/,%&-: ()*+6"-&.,%4$, $"(,#:/6*'2* (,"-&%8$4,% 6"#69 4&5*#:.,9, -*#*%$+*.$3 % "-)&.*.!"#$ ()$ A-,' 6"-&.,%4& 4&.&#,%.* %2(,#.*.& $#$.*4,-,)2* 4&.&#2,-"6-"-%6B-, ',7., %25)&-: 3.4%.( -/+%0".*+%0(. C)$ $"(,#:/,%&.$$ +&..,9, "(,",5& (,$"4 $ 6"-&.,%4& 4&.&#,% /&.$'&*- %)*'*.$. 3("(5+6 $+-).) C)$ ()$*'* <$=),%,9, -*#*"$9.&#& ',7., (),%*)$-: *9, 4&0*"-%, $ 6"-,10$%,"-:.!"#$ %2 (,#:/6*-*": ",5"-%*..,1 &.-*..,1, +#3 4&0*"-%& ()$*'& "$9.&#& (,(),561-* (*)*"-&%$-: &.-*..6. G-,52 (),%*)$-: 4&0*"-%, ()$*'& <$=),%,9, 4&.&#&, %4#B0$-* A-,- 4&.&#. H&7'$-* h, %25*)$-* S F.%;0<#"+90, $.&7'$-* OK. >25*)$-* (6.4- G+-)".=/0 /+%+4.* $.&7'$-* OK. >25*)$-* (6.4- G+-)".=/+ /+%+4+ > :0;".*.=: )(-) 5"0(D+ $.&7'$-* OK. I-,5)&/$-"3 0&"-,-& <$=),%,9, "$9.&#& +&..,9, 4&.&#&.!"#$ ()$*'.*6"-,10$%21, (,(),561-* (*)*"-&%$-: &.-*..6. G-,52 *8* )&/ (),%*)$-: 4&0*"-%, "$9.&#&.& +&..,1 0&"-,-*, %25*)$-* 3.0-/ $.&7'$-* OK. ;#3 %%,+& 0&"-,-2 <$=),%,9, "$9.&#& $"(,#:/6B-"3 4.,(4$ " <$=)&'$.& (6#:-* ;J. K),'* -,9,, ',7., %25)&-: 0&"-,-6, 6"-&.,%$-: "-)*#4$.&(),-$% <$=) ()$ (,',8$ 4.,(,4 w $ x, $ & /&-*' $/'*.$-: <$=)2 ()$ (,',8$ 4.,(,4 u $ v. G-,52 (),%*)$-: 0&"-,-6, %25*)$-* ( / $.&7'$-* OK. 3("(5+6 $+-).) D*#*%$/,) %2(,#.3*- (,$"4 4&.&#,% % !"#$ ()$ A-,' 6"-&.,%4& 4&.&#,%.* %2(,#.*.& $#$.*4,-,)2* 4&.&#2,-"6-"-%6B-, ',7., %2(,#.$-: (,$"4 % C)$ % 1?E< (,$"4 $ 6"-&.,%4& 4&.&#,% /&.$'&*- %)*'*.$.!"#$ +#3 ()$*'& 4&.&#,% $"(,#:/6*-"3 DVB-C, 56+6+,"-6(.2 (&)&'*-)2 C(H0D -/.".-)0 5("(6+$0 $ 3"(6#-)+%.*/0 -/.".-)0 5("(6+$0. ;#3 )*7$'& "4,),"-$ (*)*+&0$ %25*)$-* I*).D+)0$(-/0, *"#$ (,"-&%8$4,' 6"#69.* ()*+,"-&%#*.,,()*+*#*..,* /.&0*.$* )*7$'& "4,),"-$. ;#3 %%,+& /.&0*.$3 )*7$'& "4,),"-$ %,"(,#:/61-*": 4.,(4&'$ " <$=)&'$. :0;".*1( /+%+41 J-)+%.*/+ *"#$%#& :0;".*1( /+%+41!"#$ %&' $/%*"-.,, 0-, (,"-&%8$4 6"#69 4&5*#:.,9,.* ()*+,"-&%#3*- <$=),%2* 4&.&#2, (,$"4 <$=),%2F 4&.&#,% ',7., (),(6"-$-:. >25*)$-*!1/4. L.&#,9,%2* -*#*4&.&#2 ',7., (,,0*)*+$.&"-),$-: %)60.6B. A%+4.<.*. /+%+41 A%+4.<.*. /+%+41!"#$ %&' $/%*"-.,, 0-, (,"-&%8$4 6"#69 4&5*#:.,9,.* ()*+,"-&%#3*- &.&#,9,%2* 4&.&#2, (,$"4 &.&#,9,%2F 4&.&#,% ',7., (),(6"-$-:. >25*)$-*!1/4. 2(-54+)%1=/>+?0;".*+%%1= 2(-54+)%1(/>+?0;".*+%%1( C)$.&#$0$$ (,+($"4$ $ ',+6#3 CAM (',+6#: 6"#,%.,9, +,"-6(&) +#3,(#&-2 6"#69 -*#*%$+*.$3 %25*)$-* 2(-54+)%1=" + C)$,-"6-"-%$$ (,+($"4$ +#3,(#&-2 -*#*%$/$,..2F 4&.&#,% $ 6"#69 +,"-6(*. %25,) -,#:4, A(-54+)%1B /+%+4.*. ;#3 (,#60*.$3 5,#** (,+),5.,1 $.=,)'&<$$ %25*)$-* (6.4- C#/.*.6-)*.,.&7'$-* * '50-./ $.&1+$-* (6.4CAM D.6#4E #-4.*%.<. 6.-)# G-,52 %)60.6B.&"-),$-: &.&#,9,%2* 4&.&#2,.&7'$-* h, %25*)$-* (6.4- S F.%;0<#"+90, $.&7'$-* OK. >25*)$-* (6.4- G+-)".=/0 /+%+4.* $.&7'$-* OK. >25*)$-* (6.4- G+-)".=/+ /+%+4+ > I%+4.<.*1=: #-)+%.*/+ *"#$%#& $.&7'$-* OK. 1. '0-)(D+ G-,52 6"-&.,%$-: -*#*"$"-*'6, %25*)$-* (6.4- '0-)(D+ $.&7'$-* OK. >25*)$-* "-)&.6 $#$ 0&"-: "%*-&, % 4,-,),1.&F,+$-*": / /+%+4.* G-,52.&1-$ 4&.&#, %25*)$-* 3.0-/ /+%+4.* $.&7'$-* OK. >25*)$-* 3.0-/ $.&7'$-* OK.?,7., -&47* %%*"-$ 0&"-,-6 "&',"-,3-*#:.,.!"#$ ()$*'.*6"-,10$%21,.&7'$-* 3.0-/ *8* )&/.!"#$.*,5F,+$', ",F)&.$-: 4&.&#, %25*)$-* 8.).*. $.&7'$-* OK. 3. K.%/+, %+-)".=/+ G-,52 4&.&#&, %25*)$-* (6.4- K.%/+, %+-)".=/+ $.&7'$-* OK. ;#3 -,.4,1.&"-),14$ 4&.&#& $"(,#:/6B-"3 4.,(4$ u $ v. G-,52 ",F)&.$-:.&1+*..21 4&.&#, %25*)$-* (6.4-8.).*. $.&7'$-* OK. 4. '.B"+%(%0( K&.&# ',7., ",F)&.$-: (,+ -*468$' $#$ (,+.,%2'.,'*),'. D*#*%$/,)2 / C),"',-) -*#*%$/,)&

32 !"#$%&'$ ()*+'!"#$%&'() (*+,-'. +%&%/ &,&!"#$%&'() +%+ &"01. +%&%/. -./'.%&'$.(&01**"$ 2$30'/&4 2,4 *10'%.3+&.0'1,5*"6 2.0')(*"6 1*1,.7./"6 +1*1,./. 2"$3%( '4"5$%6*&'7 80,& 0/$%6) & 0*&9) &,& (. #.+1:.' &9.#%1;$*&4.'.#%1;1<'04 =$%*"$ (.,.0", :.;*. *10'%.&'5 >.%:1' &9.#%1;$*&4 (. %19:$%)?+%1*1.!. /%$:4 (%.0:.'%1,<#.7. '$,$+1*1,1 *1;:&'$ f FORMAT, ='.#".'+%"'5 :$*< 2"$3%( '4"5$%6*&'7.!"#$%&'$ / 0(&0+$ *);*"3 >.%:1' & *1;:&'$ OK. E15"$ <($%&'C1 (*/*(*+<(% L,4 /"#.%1 0'%1*&D"...!/$2&'$ *.:$% 0'%1*&D" 0 D&>%./"6 +*.(.+. H1;:&'$ w &,& x H1;:&'$ u &,& v. H1;:&'$ D/$'*)< +*.(+) 2,4 /"#.%1.2*.7. &9 D/$'*"6?,$:$*'./ / *&;*$3 =10'&?+%1*1. 2"$3%(1 '4"5$%6*&'.! 91/&0&:.0'&.' &9.#%1;$*&4 *1?+%1*$ 2.0')(*" >.%:1'". F"G<($%&'C1 (*/*(*+<(% K'%1*&D1 '$,$'$+0'1 :.;$' 0.2$%;1'5 *$0+.,5+. (.20'%1*&D. H.:$%1 (.20'%1*&D.'.#%1;1<'04 / 0'%.+$ %42.: 0 *.:$%.:.0*./*.3 0'%1*&D". M'.#" /"#%1'5 (.20'%1*&D), *1;:&'$ w &,& x. 80("4%9"/&*&'* A/'.:1'&=$0+.$ )/$,&=$*&$ &9.#%1;$*&4 *1 /$05?+%1*. B0+1;$*&$ :&*&:1,5*.;.'.#%1;$*&$ 0)#'&'%./ 0.6%1*4$'04. C'1 >)*+D&4 *$ &0(.,59)$'04 2,4.'.#%1;$*&4 0.2$%;&: E.! %$2+&6 >.%:1'16 &9.#%1;$*&4 =$%*"$ (.,.0" :.7)' 0.6%1*4'504.!($%&'C1 (*/*(*+<(% T.O.P. H$+.'.%"$ 0'1*D&& (.22$%;&/1<' >)*+D&< T.O.P. '$,$'$+0'1. M'.#" (.,)=&'5 2.0')( + '$,$'$+0') T.O.P. &9 %$;&:1 '$,$'$+0'1, *1;:&'$ o OPTIONS & /"#$%&'$ D54"$ T.O.P. 80(",0*/':*&'* F1+0&:1,5*.$ %10'4;$*&$ &9.#%1;$*&4 2. %19:$%1?+%1*1 #$9 &0+1;$*&3.!.9:.;*. *1,&=&$ =$%*"6 (.,.0. C'1 >)*+D&4 *$ &0(.,59)$'04 2,4.'.#%1;$*&4 0.2$%;&: E. F"'<+ (*+<(% F.;*. /"#%1'5 0,./. & (%.&9/$0'& (.&0+ 21**.7. 0,./1 (. /0$:) '$+0'). N'+%.3'$ 0'%1*&D) '$,$'$+0'1 & *1;:&'$ OK. -%& +*.( '%$,+1:& /"#$%&'$ 0,./. &,& =&0,.. O1'$: %19 *1;:&'$ OK, ='.#" ($%$3'& + :$0'), 72$ /0'%$=1$'04?'. 0,./. &,& =&0,.. M'.#" (./'.%&'5 (.&0+, *1;:&'$ OK %19. M'.#".0'1*./&'5 (.&0+, *1;&:13'$ u, (.+1 *132$**"$ /1%&1*'" *$ 91+.*=1'04.!0*$#,0*/':*&'* G21,$*&$ =$%*"6 (.,.0 (. #.+1: (%& / >.%:1'$ 4:3. H10'%.3+1 &9.#%1;$*&4 (. %19:$%)?+%1*1. ;%<='$*&'* >"$3%(% 16:9 F10I'1#&%./1*&$ 2. >.%:1'1 J10'4;$*&$ 2. >.%:1'1 16:9. A* 0 3%<=(%5* K($D&1,5*"3 %$;&: 2,4 0.2$%;&:.7. 0'1*21%'1 HD &,& 0.2$%;&: E. -&+0$,&91D&4 &9.#%1;$*&3 *1.0*./$ (&+0$,5*.3 0'%)+')%". -%&.'.#%1;$*&& 0.2$%;&: E :.7)' (.4/,4'504 =$%*"$ (.,.0". B*+<(!($%&'C1 (*/*(*+<(% D(+$1() (*+<( L,4 2.0')(1 + '$,$'$+0') /. /%$:4 (%.0:.'%1 *1;:&'$ TEXT. L,4 /"6.21 &9 %$;&:1 '$,$'$+0'1 0*./1 *1;:&'$ TEXT. P$,$/&9.%" / -%.0:.'% '$,$/&9.%1 B*+<( < 9"G+/H:*&&"I",<($".<(0% H1 *$+.'.%"6 (.2+,<=$**"6 )0'%.30'/16, '$,$+1*1,", '1+;$ (.22$%;+1 '$,$'$+0'1. M'.#".'+%"'5 '$,$'$+0' 0 (.2+,<=$**.7. )0'%.30'/1, *1;:&'$ h, /"#$%&'$ )0'%.30'/. & *1;:&'$ OK. -%& (%.0:.'%$ +1*1,1 *1 )0'%.30'/$ *1;:&'$ o OPTIONS, /"#$%&'$ ()*+' "-.+191'5 +*.(+& )0'%.30'/1", *1;:&'$ +*.(+) T & OK. M'.#" 0+%"'5 +*.(+& )0'%.30'/1, *1;:&'$ b. M'.#" 91+%"'5 '$,$'$+0', *1;:&'$ b (./'.%*.. J'>$"0". (*/*(*+<( (("/)+" G/7 E*/'+"5$'(%&'') H1 *$+.'.%"6 D&>%./"6 '$,$+1*1,16 (%$2,171<'04 0($D&1,5*"$ D&>%./"$ '$+0'./"$ 0,);#" &,& &*'$%1+'&/*.$ '$,$/&2$*&$. P1+&$ 0,);#" /"7,424', +1+.#"=*"3 '$,$'$+0', D&>%./":& & D/$'*":& +*.(+1:&, 1 '1+;$ +*.(+1:& 0. 0'%$,+1:&. M'.#" 91+%"'5 D&>%./.3 '$,$'$+0', *1;:&'$ b. 31

33 !"#$$ %&'&%&()%*! "#$%&# '#(#'#)*'+,+$&%'# ),-.)/ o OPTIONS 0(1 0-*'/.+ ) *(#0/23%&.+"+&#'"+&. 4*'+,-5)+ *'"+,% ,-9 :)"+, 4;<-" T.O.P. A%)(.-0*'"+,%6 B<7)!)%*+,-(* )%.*+$#/ C'-;7 -*'+,-5%'? +5'-&+'%>#*)-#.#"#(%*'75+,%#.-0*'"+,%6,,+$&%'# ),-.)/ o OPTIONS % 57;#"%'#./,)'!)%*+,-(* )%.*+$#/. 0-,1+,1 2(.*+/",'+,2(.*++/1.&3$4 C'-;7.#"#0+>+ % '#(#'#)*' -'-;"+$+(%*? "10-& 0"/D * 0"/D-&,,+$&%'# o OPTIONS % 57;#"%'#./,)' 0-,1+,1 2(.*+. C'-;7 5#",/'?*1 ) -;7>,-&/ "#$%&/, 57;#"%'#./,)' 5,'+,2(.*++/1.&3$4. T.O.P. o67op C'-;7 -')"7'? T.O.P. '#(#'#)*',,+$&%'# o OPTIONS % 57;#"%'#./,)'!67,. T.O.P.. 8-&'$9$%: C'-;7 /5#(%>%'? *'"+,%6/ '#(#'#)*'+ 0(1 ;-(## )-&E-"',-D-."-*&-'"+,,+$&%'# o OPTIONS % 57;#"%'#./,)' 8-&'$9$%:. C'-;7."-)"/'%'? *'"+,%6/,,+$&%'# v %(% u. 5,(*7. C'-;7."-*&-'"#'? %,E-"&+6%2, *)"7'/2,+ *'"+,%6#,,+$&%'# o OPTIONS % 57;#"%'#./,)' 5,(*7. ;$(' ",<)%.*+$# 8(1 +5'-&+'%>#*)-D-."-(%*'75+,%1.-0*'"+,%6 (."% %F,+(%>%%),+$&%'# o OPTIONS % 57;#"%'#./,)' ;$(' ",<)%.*+$#. =7/( C'-;7 57;"+'?,+;-" *%&5-(-5 0(1 )-""#)',-D-'-;"+$#,%1 '#(#'#)*'+,,+$&%'# o OPTIONS % 57;#"%'#./,)' =7/(. >*)%.,1(* %&'&%&()%* =7/( %&'&%&()%* G#)-'-"7# )-&.+,%% 6%E"-5-D- 5#3+,%1."#0(+D+2',#*)-(?)- 1<7)-5 '"+,*(16%% '#(#'#)*'+. C'-;7 /*'+,-5%'? -*,-5,-9 % 0-.-(,%'#(?,79 1<7) '#(#'#)*'+,,+$&%'# h, 57;#"%'#./,)' %,+$&%'# OK.!7;#"%'#./,)' >*)%.,1($ (*+*',-, + <+'#&!)+,-+,1 %(% 0,",'+$%&':+/1 %&()% % 57;#"%'#."#0.->%'+#&7# 1<7)% -'-;"+$#,%1 '#(#'#)*'+. C'-;7 -')(2>%'? :'/ E/,)6%2,,+$&%'# h, 57;#"%'#./,)' %,+$&%'# OK.!7;#"%'#./,)' >*)%.,1($ DE > 5*.*4&%./ > D&'&%&()% 2.5. F+%&.*(%$-+,& %&'&-$<&+$& G%, %*(,& itv? J*.-(?</1 5-<&-$,-*'% %,'#"+)'%5,-D- '#(#5%0#,%1,,#)-'-"7# *'+,6%% 5#3+,%1 '"+,*(%"/2' '#(#*%D,+(, + '+)$#."#0-*'+5(12' %,E-"&+6%-,,7# % "+<5(#)+'#(?,7# &+'#"%+(7. G+,#)-'-"7F *'"+,%6+F <"%'#(% &-D/' />+*'5-5+'? 5 %**(#0-5+,%% %(% D-(-*-5+'?, *-5#"I+'?.-)/.)% %(% -.(+>%5+'? +"#,0/ E%(?&+. HbbTV, MHEG $ <.BA$& )$)%&4/. K'+,6%% 5#3+,%1 %*.-(?</2' "+<(%>,7# *%*'#&7 %,'#"+)'%5,-D- '#(#5%0#,%1: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) %(% itv (Interactive TV MHEG). J,-D0+ %,'#"+)'%5,-# '#(#5%0#,%#,+<75+2' 6%E"-57& '#(#'#)*'-& %(% ")"+*,-9 ),-.)-9". 40,+)- )+$0+1 *%*'#&+ %&##' *5-% -*-;#,,-*'%. 8(1.-(/>#,%1 0-.-(,%'#(?,-9 %,E-"&+6%%.-*#'%'# *+9' *'+,6%% 5#3+,%1. G%, %.&6B&%)C J,'#"+)'%5,-# '#(#5%0#,%# 0-*'/.,- '-(?)-,+ 6%E"-57F '#(#)+,+(+F. 8(1.-(/>#,%1 5*#F."#%&/3#*'5 %,'#"+)'%5,-D- '#(#5%0#,%1 5+&.-'"#;/#'*1 57*-)-*)-"-*',-# (I%"-)-.-(-*,-#).-0)(2>#,%# '#(#5%<-"+ ) *#'% J,'#",#'. H%.*+$#/ itv 5.,)4,%. )%.*+$# itv G+ ;-(?I%,*'5# )+,+(-5,."#0-*'+5(123%F.-00#"$)/ *'+,0+"'+ HbbTV %(% itv, 0(1 0-*'/.+ ) %,'#"+)'%5,-9."-D"+&&#,#-;F-0%&-,+$+'? ),-.)/ * ()"+*,/2) ),-.)/ %(% ),-.)/ OK. 5&.&4&I&+$& ", )%.*+$#*4 itv 8(1.#"#&#3#,%1.- *'"+,%6+& itv &-$,- %*.-(?<-5+'? ),-.)% *- *'"#()+&%, 65#',7# ),-.)%, ),-.)% * 6%E"+&% % ),-.)/ b. 8(1 /."+5(#,%1 5-*."-%<5#0#,%#& 5%0#-,+ *'"+,%6+F itv %*.-(?</9'# ),-.)% x (5-*."-%<5#0#,%#), p % q (K'-.). %&'&%&()% (%,':(, <'C E&'$(,6.$%*+$$) 8(1 0-*'/.+ ) 6%E"-5-&/ '#(#'#)*'/,+$&%'# ),-.)/ TEXT. 8(1 57F-0+,+$&%'# ),-.)/ b. E/J,< ), )%.*+$# itv G+ ;-(?I%,*'5# *'"+,%6 itv #*'? %,E-"&+6%1 - '-&, )+)%# ),-.)% %*.-(?<-5+'? 0(1 57F-0+. C'-;7 <+)"7'? *'"+,%6/ itv, 57;#"%'# 0"/D-9 )+,+( %.#"#)(2>%'#*?,+<+0. D&'&%&()% 2.5 H/,)6%1 Te(e'e)c' 2.5 -;#*.#>%5+#' /(/>I#,,/2 D"+E%)/ % 65#'-.#"#0+>/. H/,)6%1 Te(e'e)c' 2.5 5)(2>#,+./&-(>+,%2 5 <+5-0*)%F /*'+,-5)+F. 32 L#(#5%<-"7 / M%0.#"#0+>

34 3.4!"# $%&%#'( )*+&,*"% -"#' $%&%#'(! "#$% &%'%$() *+,-+ &'+.*(/'#0(/1.&#.+2 /%234#5 # 63$34#5 /%7%&%'%$() -( -(./'+%--85 2(-(7(5*. )*+&,*"% -"#' $%&%#'( 9/+68 +/2'8/1 "#$ &%'%$(), -(,*#/% GUIDE. 9/+68 08:/# #; -%"+, -(,*#/% 2-+&23 GUIDE %4% '(;. 9/+68 3$(7#/1 -(&+*#-(-#%, -(,*#/% >0%/-3? 2-+&23,.++/0%/./03?43? 1'$35"1'1"%. 9/+68 &'+.*+/'%/1.&#.+2 0.%5 3./(-+07%--85 -(&+*#-(-#:, -(,*#/% >0%/-3? 2-+&23,.++/0%/./03?43? 2+*(-$% A'$/'1"&36'11,% 1'$35"1'1"=..3"4+ $3 B'1&2 G.7# #*%%/.A.++/0%/./03?4(A #-=+'*(>#A, &%'%$()# *+,-+ -(5+$#/1 &+,(-'(*: =#71*8,.&+'/ # /. $. 9/+68 -(:/# &%'%$()# +&'%$%7%--+"+,(-'(, -(,*#/% o OPTIONS # 086%'#/% &3-2/.3"4+ $3 B'1&2.!86%'#/%,(-' # -(,*#/% OK. H( D2'(- 63$%/ 080%$%.&#.+2 -(:$%--85 &%'%$(). A'$"4: G.7# 2 /%7%0#;+'3 &+$27?)%-,%./2#: $#.2 USB, -( -%"+ *+,-+ ;(&#.80(/1 &%'%$()#. B(&7(-#'+0(/1 ;(&#.1 *+,-+ &'# &+*+4# "#$( &%'%$(). I7A &+73)%-#A 6+7%% &+$'+6-+: #-=+'*(>## 086%'#/% &3-2/ C2+363#4*63, -(,*#/% * <$"43+ # -(:$#/% &3-2/ A'$"4:. <'# &%'0+* +/2'8/## "#$( &%'%$() /%7%0#;+' #4%/ #-=+'*(>#? + &%'%$()(5 -( *+,%/ ;(-A/1 -% *#-3/. B(/%* /%7%0#;+'.+5'(-A%/ &+73)%--8% $(--8%..%&%+/0(%1"% 1' $%&%#'(2 C; "#$( &%'%$() *+,-+ &%'%27?)#/1.A -( &%'%$(0(%*3? 0 $(--8: *+*%-/ &%'%$()3. 9/ '(/1 &%'%$()3, 08$%7#/% %% -(;0(-#% &'# &+*+4# 2-+&+2.+./'%72(*#. <%'%:$#/% 0&'(0+, )/+68 &'+.*+/'%/1 &%'%$()#, 2+/+'8% 63$3/ &+2(;(-8 &+;,% 0 D/+/,% $%-1. 9/+68 &%'%27?)#/1.A -( &%'%$()3 (2(-(7), 086%'#/% -3,-3? &%'%$()3 # -(,*#/% OK..&3453*& 46%#%1"7 3 $%&%#'(% 9/+68 &'+.*+/'%/1.0%$%-#A + 086'(--+: &%'%$()%, -(,*#/% i INFO. 895%1"*: #%1:! "#$% &%'%$() *+,-+ &'+.*+/'%/1 &'+"'(**3 &%'%$() -( -% #,(:E#5 $-%: ($+ 8 $-%:). 9/+68 &'+.*+/'%/1 &'+"'(**3 &%'%$() -( +$#- #; 67#,(:E#5 $-%:, -(,*#/% CH+. 9/+68 0%'-3/1.A 2 &'%$8$34%*3 $-?, -(,*#/% CH-. F'+*% /+"+, *+,-+ -(,(/1 o OPTIONS # 086'(/1 &3-2/ 895%1"*: #%1:.!86%'#/% &3-2/.&%#,#2;"7 #%1:, <%-3#1= #7# </%#20;"7 #%1: # -(,*#/% OK, )/ '(/1 &'+"'(**3 -( +&'%$%7%--8: $%-1. G.7# #-=+'*(>#A $7A "#$( &%'%$() &+./3&(%/ #; C-/%'-%/(, -(,*#/% * >,?&'*: 1'$35"1'1"% G.7# $(--8% $7A "#$( &%'%$() &+./3&(?/.+./(->## 0%4(-#A, 0 /%7%0#;+'% *+,-+ 3./(-+0#/1 -(&+*#-(-#A + -()(7% &%'%$(), 2+/+'8% 63$3/ 080+$#/1.A -( D2'(-. 9/+68 3./(-+0#/1 -(&+*#-(-#%, 086%'#/% &%'%$()3 0 &'+"'(**% # -(,*#/% >0%/-3? 2-+&23,.++/0%/./03?43? &%'%$()( 63$%/ +/*%)%-( ;-()2+* )(.+0 ê. J%7%0#;+'8 / <%'%27?)%-#% -( 3./'+:./0( *! ;(0#.#*+./# +/ /+"+, +/23$( &+./3&(%/ #-=+'*(>#A ($(--8%) $7A "#$( &%'%$(), +/+6'(,(?/.A 7#6+ (-(7+"+08% # >#='+08% 2(-(78, 7#6+ /+712+ >#='+08%. H%2+/+'8% 2(-(78 -% &'%$+./(07A?/ #-=+'*(>#? $7A "#$( &%'%$()..&"%5 "1D3&5'E"" #/= -"#' $%&%#'( J%7%0#;+' &'#-#*(%/ #-=+'*(>#? ($(--8%) $7A "#$( &%'%$().+./(->## 0%4(-#A #7# #; C-/%'-%/(.! -%2+/+'85 '%"#+-(5 # $7A -%2+/+'85 2(-(7+0 #-=+'*(>#A $7A "#$( &%'%$() *+,%/ 68/1 -%$+./3&-(. G.7# /%7%0#;+' -% &+$27?)%- 2 C-/%'-%/3, #-=+'*(>#A &+./3&(%/.+./(->## 0%4(-#A. F+"$( /%7%0#;+' &+$27?)(%/.A 2 C-/%'-%/3, +- &+73)(%/ #-=+'*(>#? #; C-/%'-%/(. G.7# #-=+'*(>#A $7A "#$( &%'%$() &+./3&(%/ #; C-/%'-%/(, &+*#*+ >#='+085 2(-(7+0 *+"3/ +/+6'(,(/1.A # (-(7+"+08%.! *%-? "K#$ &%'%$()" *+,-+ 027?)#/1 &'+.*+/' /%234%"+ 2(-(7( 0 -%6+71E+* +2-%. G.7# #-=+'*(>#A $7A "#$( &%'%$() &+./3&(%/ #; C-/%'-%/(, 3./(-+02( -(&+*#-(-#: -%0+;*+,-(. F'4*&37+' "1D3&5'E"" #/= -"#' $%&%#'( G.7# /%7%0#;+' &+$27?)%- 2 C-/%'-%/3, 0 -%* *+,-+ -(./'+#/1 &+73)%-#% #-=+'*(>## $7A "#$( &%'%$().+./(->## 0%4(-#A. 9/+68 -(./'+#/1 &'#%* #-=+'*(>## $7A "#$( &%'%$(), -(,*#/% h, 086%'#/% &3-2/ S G31D"-2&'E"= # -(,*#/% OK.!86%'#/% &3-2/ F'4*&37+" H> > )?;"% 1'4*&37+" >!"# $%&%#'(.!86%'#/% &3-2/ <3 4*'1E"" 6%;'1"= #7# 89 81*%&1%*'. 33

35 3.5!"#"$%&'"()" (* +,-#./,-0* 1$*()#.0*-9 2.7$%&'"(); :0'17 67#'),$0; #'60'2,'& "%3,$2'63,$& 6"&? #'(%)*+&,$- 0&)&6$8'23 $ '1,'6$0;.&,* "/"0'+,$%",,34.$0& o OPTIONS, #&2&-($0&,3 #3,&)$.&,*,3 6%)3(%9 =2>)), 671&2$0& #9,%0 1$*()#.0*-9 2.7$%&'"(); $,34.$0& OK. 12),.$ ),-.'()$.0! "#$"%& #'(%)*+&,$- (.&,* "/"0'+,$%") '0'12343*0"5 6"& #'(%)*+&,,7& % 0&)&6$8'29 9"02'-"063. :&2&8.&,* "/"0'+,$%".'4,' #&2&%)*+$0;"5,3 )*1'& 9"02'-"06'. 3"(& "4,-.'()$" :0'17 '0%270;.&,* "/"0'+,$%",,34.$0& c SOURCE. :0'17 #&2&%)*+$0;"5,3 #'("'&($,&,,'& 9"02'-"06', 671&2$0& &<' #2$ #'.'=$ "02&)'% w (6)&6') $)$ x (6#236') $,34.$0& OK. >3,&%'0'27? 9"02'-"063? (HDMI CEC).'4,',3#25.9* 671$230; 0& $)$ $8 "#$"%3, 23"#')'4&,,'<' #'( 8,3+%'. 9"02'-"063.!71&2$0& 9"02'-"06', 3 830&. $,34.$0& OK. :0'17 83%270;.&,* "/"0'+,$%",,& 671$235 9"02'-"06', #'60'2,',34.$0& c *-)'",$.".2#"7"%"()" B2$ #'(%)*+&,$$,'6'<' 9"02'-"063 0&)&6$8'2 360'.30$+&"%$ '#2&(&)5&0 &<' $ 6,'"$0 6 "#$"'% 6.&,* "/"0'+,$%". C)5 %34('<' 9"02'-"063 6 "#$"%& '0'12343&0"5 8,3+'% (0$# 9"02'-"063) $ $.5. D")$ 0$# 9"02'-"063 '#2&(&)&,,&6&2,', &<'.'4,' $8.&,$0;. :0'17 $8.&,$0; 0$# 9"02'-"063,,34.$0& * 8)2 +,-#./,-0*, 671&2$0&,94,7-0$# $,34.$0& OK. D")$ $.5 9"02'-"063 '#2&(&)&,',&6&2,' ($)$ 02&19&0"5 $8.&,$0; $.5),,34.$0& *!"#")6"(.0*-9. E #'.'=;* %)36$30927 #9);03 CF 66&($0&,'6'& $.5. 4< #"?)6*.?)7*(); I'<(3 0&)&6$8'2,3?'($0"5 6 2&4$.& '4$(3,$5, #2$ #'.'=$ #9);03 CF 0&)&6$8'23.'4,' 6%)*+$0; #'(%)*+&,,'& :0'17 676&"0$ #2'$<27630&); ($"%'6 $ 0&)&6$8'2 $8 2&4$.3 '4$(3,$5 $ 83#9"0$0; #2'".'02 ($"%3 $)$ #&2&(3+$,,34.$0&,3 #9);0& CF 0&)&6$8'23 x (6'"#2'$86&(&,$&). F"02'-"06' (')4,' 170; #'(%)*+&,' +&2&8 HDMI-%31&);; %2'.& 0'<',,3 0&)&6$8'2& $,3 9"02'-"06& (')4,3 170; HDMI CEC. 1),-"6* 7.6*A("B. $)(.-"*-#* J&)&6$8'2 #'86')5&0 6%)*+$0; "$"0&.9 ('.3H,&<' %$,'0&3023 ()5 #2'")9H$63,$5.987%3);,'<' ($"%3 $)$ 23($'"03,A$$ $ '"036$0; 0&)&6$8'2 6 2&4$.& '4$(3,$5. :0'17 6%)*+$0; 0');%' "$"0&.9 ('.3H,&<' %$,'0&3023, %'<(3 0&)&6$8'2,3?'($0"5 6 2&4$.& '4$(3,$5,,3 #9);0& CF 0&)&6$8'23,34.$0& c SOURCE. D")$ 0$# 9"02'-"063 '#2&(&)&, #236$);,', $. 9('1,&& #');8'630;"5. G0 0$#3 9"02'-" $"$0 "0$); 869%3 $ $8'1234&,$5, 2382&H&,$&, +3"0;,3"02'&% $.&"0'#')'4&,$& 6.&,* "/"0'+,$%". B2$ #'(%)*+&,$$,'6'<' 9"02'-"063 % 0&)&6$8'29 8,3+'% 9"02'-"063 #&2&?'($0,3 #&2&(,** #3,&);.&,* /"0'+,$%. D")$ 0&)&6$8'2,& '#2&(&)5&0 9"02'-"06' 360'.30$+&"%$, 671&2$0& "''06&0"069*=&& #'(%)*+&,$& $ $8.&,$0& 0$# $ $.5 9"02'-"063. 4,:.7(." )6; ) <(*'.$ :0'17 6'""03,'6$0; $"?'(,'& $.5 $ 8,3+'% 9"02'-"063,,34.$0& o OPTIONS, #&2&-($0&,3 #3,&)$.&,*,3 6%)3(%9 =2>)), 671&2$0& #9,%0 4,:.7(." )6; ) <(*'.$ $,34.$0& OK. 34 EasyLink J&?,')'<$5 EasyLink #'86')5&0 9#236)50; #'(%)*+&,,7.$ 9"02'-"063.$ #2$ #'.'=$ #9);03 CF 0&)&6$8'23. C)5 683$.'(&-"06$5 " 9"02'-"063.$ 6 0&?,')'<$$ EasyLink $"#');89&0"5 #'(%)*+&,$& HDMI CEC. F"02'-"063 (')4,7 #'((&24$630; 0&?,')'<$* HDMI CEC $ #'(%)*+30;"5 +&2&8 HDMI-238K&.. C)5 #')9+&,$5 1')&& #'(2'1,'- 671&2$0& #9,%0 C+$.0.7,-0.,,34.$0& * 12),.$ $,3-($0& #9,%0 EasyLink. J&)&6$8'27 / E910$027 $ 587%$

36 D12)/"* b, (+*-&#4(&# '1>, *-4/ :#"'*$.*"-6), 8"#$% >1&'%"( )*+,.!"#$%$&'!"#$% 0%$'1"( 6>%& -.$"/"'# *0, &#791 :'*9:#8/"1*)%* 6>%&/ +*9#-".:+%, 0%:#4+/"* -4*9.,;/* 9*A-"0/6. 1. D12)/"* o OPTIONS 2. B%$*'/"* 0'*)*++%A ()'* 1"#$%$&23 / +12)/"* OK.!"#$%$&' % ()'*% +*,-./0%/ 1"#$%$&23!"#$% #"&'%"( )*+, -.$"/"'#0, +12)/"* SUBTITLE. 3.$"/"'% )#2+# 3*,-.%$4 /4/ 3'*,-.%$ "#7# 8"#$% -.$"/"'% #"#$'1214/-( 946 :*'*918, "'1+-4/'.,;/<-6 +* +1 01=*) 6>%&* (+* +1 6>%&*, +1-"'#*++#) +1 "*4*0/>#'*), 0%$*'/"* :.+&" 53$267$%./1*%.?'#)* "#7#, >9*-( )#2+# 0&4,8/"( #"#$'12*+/* -.$"/"'#0, &#791 >0.& #"&4,8*+ :'/ :#)#;/ &+#:&/ m. 3.$"/"'% 1+14#7#0%< &1+14#0 9#42+% $%"( 9#-".:+% 8*'*> $/,/$/*1$.!"#$%$&' 707,2823'9 *707,23 3.$"/"'% &129#7# 1+14#7#0#7# &1+141 "'*$.*"-6 0&4,8/"( 0'.8+., :# #"9*4(+#-"/ %A &1+14 / +12)/"* :/,/$/*1$, 8"#$% #"&'%"( "*4*"*&-". 2. B0*9/"* +#)*' -"'1+/C% "*4*"*&-"1 - -.$"/"'1)/ (#$%8+# 888). 3. D12)/"* &+#:&. :/*1$ :#0"#'+#, 8"#$% >1&'%"( "*4*"*&-". E-4/ :'/ :'#-)#"'* F"#7# 1+14#7#0#7# & )*+, "3.$"/"'%" 0%$'1+ :.+&" "B&4.", -.$"/"'% $.9." #"#$'121"(-6 +1 F&'1+* (*-4/ #+/ 9#-".:+%).!"#$% #:'*9*4/"( "/: &1+141 (C/G'#0#A /4/ 1+14#7#0%A), :*'*&4,8/"*-( %A &1+14 / 0%$*'/"* 0 )*+, ;<=%% :.+&"!21$2(0%/.!"#$%$&' =%>&23'9 *707,23 D1-"'1/01"( -.$"/"'% C/G'#0%< &1+14#0 0 "*4*"*&-"* +* "'*$.*"-6. 3.$"/"'% 946 &129#A :*'*918/ +1 C/G'#0%< &1+141< )#7." #"#$'121"(-6 +1 '1>+%< 6>%&1<. B "*4*0/>#'* )#2+# +1-"'#/"( :'*9:#8/"1*)%* 6>%&/ -.$"/"'#0 #-+#0+#A / 9#:#4+/"*4(+%A. E-4/ 9#-".:+% -.$"/"'% +1 #9+#) /> F"/< 6>%&#0, #+/ $.9." #"#$'121"(-6 +1 F&'1+* "*4*0/>#'1. E-4/ -.$"/"'% +1 :'*9:#8/"1*)%< 6>%&1< +*9#-".:+%, )#2+# 0%$'1"( 9'.7#A 6>%& /> 8/-41 9#-".:+%<.!"#$%.-"1+#0/"( #-+#0+#A / 9#:#4+/"*4(+%A 6>%&/ -.$"/"'#0, 0%:#4+/"* -4*9.,;/* 9*A-"0/6. 1. D12)/"* h, 0%$*'/"* :.+&"?20>%8"&7=%( / +12)/"* OK. 2. B%$*'/"* *707,23, 1 >1"*) B)'*% > ;10230'/ 1"#$%$&' /4/ C2<2,0%$/,40'/ 1"#$%$&' / +12)/"* OK. 3. B%$*'/"* 6>%& / +12)/"* OK. I*4*0/>#'% / 3.$"/"'% / 6>%&/ B)'* +1 C/G'#0%< &1+141< )#7." "'1+-4/'#01"( *-&#4(&/< 6>%&1<. B "*4*0/>#'* )#2+# +1-"'#/"( #-+#0+#A / 9#:#4+/"*4(+%A 6>%&/ 1.9/#. E-4/ >0.&#0#* -#:'#0#29*+/* 9#-".:+# +1 #9+#) /> F"/< 6>%&#0, "*4*0/>#' 10"#)1"/8*-&/ :*'*&4,8/" *7#. E-4/ 1.9/# +1 :'*9:#8/"1*)%< 6>%&1< +*9#-".:+#, )#2+# 0%$'1"( 9'.7#A 6>%& /> 8/-41 9#-".:+%<.!"#$%.-"1+#0/"( #-+#0+#A / 9#:#4+/"*4(+%A 6>%&/ 1.9/#, 0%:#4+/"* -4*9.,;/* 9*A-"0/6. 1. D12)/"* h, 0%$*'/"* :.+&"?20>%8"&7=%( / +12)/"* OK. 2. B%$*'/"* *707,23, 1 >1"*) B)'*% > ;102302/ 7"D%2 /4/ C2<2,0%$/,402/ 7"D%2 / +12)/"* OK. 3. B%$*'/"* 6>%& / +12)/"* OK. 4. D12)/"* b, (+*-&#4(&# '1>, *-4/ :#"'*$.*"-6), 8"#$% >1&'%"( )*+,.!"#$% 0%$'1"( 6>%& 1.9/# *0, &#791 :'*9:#8/"1*)%* 6>%&/ +*9#-".:+%, 0%:#4+/"* -4*9.,;/* 9*A-"0/6. 1. D12)/"* o OPTIONS 2. B%$*'/"* :.+&" B)'* 7"D%2 / 0%$*'/"* 0'*)*++%A 6>%&, 1 >1"*) +12)/"* OK. B)'* 2&%8%07,7 E-4/ 946 :*'*918 /4/ G/4()#0, "'1+-4/'.,;/<-6 +1 C/G'#0#) &1+14*, 9#-".:+# >0.&#0#* -#:'#0#29*+/* +1 6>%&* #'/7/+141, 0 "*4*0/>#'* )#2+# +1-"'#/"( 10"#)1"/8*-&#* :*'*&4,8*+/* +1 F"#" 6>%&.!"#$% :'#-)1"'/01"( G/4()% - 9.$462*) +1 6>%&* #'/7/+14 (*-4/ #+ 9#-".:*+),.-"1+#0/"* 946 :1'1)*"'1 "H>%& #'/7/+141" >+18*+/* "B&4.".!"#$% +1-"'#/"( :*'*&4,8*+/* +1 ()'* 2&%8%07,7, 0%:#4+/"* -4*9.,;/* 9*A-"0/6. 1. D12)/"* h, 0%$*'/"* :.+&"?20>%8"&7=%( / +12)/"* OK. 2. B%$*'/"* *707,23, 1 >1"*) :.+&" B)'*% > B)'* 2&%8%07,7 / +12)/"* OK. 3. B%$*'/"* :.+&" +*,. /4/ +'*,. / +12)/"* OK. 4. D12)/"* b, (+*-&#4(&# '1>, *-4/ :#"'*$.*"-6), 8"#$% >1&'%"( )*+,. 35

37 !"#$% &'(%) (*+ *,(-. / )/*&0*-11#2 /*'3)2 % "4-1%-2!"#$%$&'" ()*&$+'" %","#-.-,' /$00"&1)+-2% 3/"()-,4.$" -50)$3$/&$+$10".)" ) 356%)%&', /&" "..'" 0,9,20": 3 $3,-6,"..'; 3,5<$; ) 7&".)";. =,9 /$,58".)9 6$,"" /$0&$6.$: ).*$&;-()) +'6"&)%" /5.#% 5'$)6)(/76),.-1;)%" * 89%/)$ ).-:0)%" /5.#% :1%6-4/&*;1#. ()/7'9.!"#$ 2-1, >%$6' )7;".)%4 97'#?#&-..'< ;".2 ) +'/$,.)%" 0":3%+)9. 1.!-1;)%" #.$/#5 h, +'6"&)%" S<)1=%>'4&?%+ ).-1;)%" OK. 2. A'6"&)%" AB > C0D%- 1&/74).$% >!"#$ 2-1, ).-1;)%" OK. 3. A'6"&)%" %&"65";': 97'# ).-1;)%" OK. 4.!-1;)%" b, (."3#$,4#$ &-7, "3,) /$%&"65"%39), 8%$6' 7-#&'%4 ;".2. A'6"&)%" /5.#% H-4-3)( 1& * ) +'6"&)%" %&$:#5. >%$6'.-3%&$)%4 +&";9 ) 0-%5 +&58.52, +'6"&)%" 5'E1&+. F-%"; +'6"&)%" /5.#% B4-2+ ),) I&7&. B&) 7-/)3) /&$C&-;; 3 *5.#()) Smart TV, Recording." &"#$;".05"%39 )7;".9%4 +&";9 ) 0-%5 +& A&.2-4 6#$*,E-1%+ G3,) + %"8".)" 4 8-3$+." 650"%.-1-%-.) $0.- #.$/#-./5,4%" =H ),) "3,) %","+)7$&." /$,58-"% +<$0.$: 3)C.-, ) #$;-.0' 3 /5,4%- =H + %"8".)" 10 ;).5%, 0,9?#$.$;))?."&C)) %","+)7$& 650"% -+%$;-%)8"3#) $%#,28".. G3,) %","+)7$& )3/$,475"%39 + #-8"3%+" ;$.)%$&- ),) 0,9 /&$3;$%&- %","#-.-,$+ /$0#,28". ()*&$+$: &"3)+"& (%","/&)3%-+#-) ) /5,4% =H %","+)7$&-." )3/$,475"%39, *5.#()2 -+%$$%#,28".)9 3,"05"% +'#,28)%4. A&.2-4# % E&/# >%$6' $%#,28)%4?%5 *5.#()2,.-1;)%" h, +'6"&)%" /5.#% S <)1=%>'4&?%+ ).-1;)%" OK. A'6"&)%" AB > C0D%- 1&/74).$% > A&.2-4 6#$*,E-1%+ ) /"&";"3%)%" /$,75.$# + /$,$1".)" 0. A&.2-4 )7$*,E-1%+ =,9 /$,58".)9 6$,"" /$0&$6.$: ).*$&;-()) $6?#$.-3%&$:#-< %","+)7$&- +'6"&)%" /5.#% 5'$)6)(/76),.-1;)%" * 89%/)$ ).-:0)%" /5.#% J1-4>)/0-4-K-1%-. B&) -#%)+-()) %-:;"&- $%#,28".)9 %","+)7$& /"&"#,28-"%39 + &"1); $1)0-.)9 /$ )3%"8".)) 53%-.$+,"..$C$ /"&)$0- +&";".) >%$6' 53%-.$+)%4 %-:;"& $%#,28".)9,.-1;)%" h, +'6"&)%" /5.#% S <)1=%>'4&?%+ ).-1;)%" OK. A'6"&)%" AB > C0D%- 1&/74).$% > A&.2-4 )7$*,E-1%+. D /$,75.#- ;$1.$ 53%-.$+)%4 %-:;"& 3 E-C$; 5 ;).5% (;-#3);-,4.$" +&";9 180 ;).5%). B&) +'6$&" 7.-8".)9 0 ;).5% %-:;"& $%#,28-"%39. A,26$" +&";9 ;$1.$ +'#,28)%4 %","+)7$& ),) 36&$3)%4 +&";9 $%#,28".)9. F&/# >%$6' $%$6&-7)%4 8-3' + C)0" /"&"0-8,.-1;)%".- #.$/#5 GUIDE. A."#$%$&'< 3%&-.-< 3%-.()) ()*&$+$C$ )3/$,4752% UTC ).*$&;-()2 $ +3";)&.$; 3#$$&0).)&$+-..$; +&";".). A 3+97) 3?%); ;$1"%." +'/$,.9%439 $6.$+,".)" 8-3$+ /&) /"&"<$0".- 3"7$..$" +&";9, ) %","+)7$& 650"% /$#-7'+-%4."/&-+),4.$" +&";9. >%$6'.-3%&$)%4 8-3',.-1;)%" h, +'6"&)%" /5.#% S <)1=%>'4&?%+ ).-1;)%" OK. A'6"&)%" AB > C0D%- 1&/74).$% > F&/#, - 7-%"; /5.#% G&6%/%7 )7 /74&1#. 36 H&4&2-74# %")04&K-1%+ H&4&2-74# %")04&K-1%+ A ;".2 I7$6&-1".)9, ;$1.$ $%0",4.$.-3%&-)+-%4 +3" /-&-;"%&' )7$6&-1".)9. >%$6' $%#&'%4 &-70",!-3%&$:#) )7$6&-1".)9,.-1;)%" h, +'6"&)%" /5.#% S <)1=%>'4&?%+ ).-1;)%" OK. A'6"&)%" AB > L")04&K-1%-. 87%*; %")04&K-1%+ =,9 /$,58".)9 ).*$&;-()) $.-3%&$:#" 3%),9 )7$6&-1".)9 +'6"&)%" /5.#% 5'$)6)(/76),.-1;)%" * 89%/)$ ).-:0)%" /5.#% 87%*; %")04&K-1%+. (3D) 9)(/6-7$& H3%-.$+#- 5&$+.9 #$.%&-3%.$3%) /$03+"%#). M6-7 H3%-.$+#- 5&$+.9 F-7$)/7; H3%-.$+#- 5&$+.9 &"7#$3%) 0"%-,":. H)(&6*. 9)2-3 J),4%&-()9 ) /$;"< )7$6&-1".)9. 81%K-1%- (-=-$7)6 MPEG D;9C8".)" /"&"<$0$+ ()*&$+$C$ )7$6&-1".)9. Pixel Precise HD H/&-+,".)" 0$/$,.)%",4.';).-3%&$:#-;) %"<.$,$C)) Perfect Pixel HD Engine. K","+)7$&' / B-&-;"%&' )7$6&-1".)9

38 Perfect Natural Motion!"#$%&'(# )$*+%&,(,-*.$%+(&,', *.("/(0,1%(# 2'34!5 /($()%0! )1,+(&,6 *.7(4#*1, *"*.(&&* 1 8,9:2%;. Clear LCD *.("/(0,1%(# /$(1*";*)&!5 0(#4*"#: ),&%2,0&<; "=(&,!9!0>(&&<6!$*1(&: 0($&*3*, 1<"*4!5 4*&#$%"#&*"#:.(- 2($=%&,', "#%.,9:&*"#:,-*.$%+(&,', $%">,$(&&<6!3*9 *.-*$%.!"#$%&%'(% Super *.("/(0,1%(#,"4950,#(9:&!5 0(#4*"#:, *"*.(&&* 9,&,6, 4*&#!$*1,-*.$%+(&,'. )*%+(,%''"- $%#./012 *.("/(0,1%(#,"4950,#(9:&!5 0(#4*"#:, *"*.(&&* 9,&,6, 4*&#!$*1,-*.$%+(&,'. Perfect contrast!"#%&%19,1%(# $(+,2, /$, 4*#*$*2 #(9(1,-*$ %1#*2%#,0("4,!9!0>%(# *#*.$%+(&,( #(2&<;, "$()&,;, "1(#9<;!0%"#4*1,-*.$%+(&,'. 3('"4(,%0."- 5/60*%1."!"#%&%19,1%(# $(+,2, /$, 4*#*$*2?&($3*/*#$(.9(&,( 2*+&*!2(&:>,#:, /$,39!>,1 )9' )*"#,+(&,' */#,2%9:&*3*?&($3*/*#$(.9(&,',9, 2%4",2%9:&*3*!$*1&' '$4*"#,,-*.$%+(&,'. )+7,&%'(% 0*%1" *+,19'(# =1(#%,!9!0>%(# $%-$(>(&,( '$4* *"1(A(&&<; *.7(4#*1. 3/5/+'(1%+2'/,-2(&(&,( $%">,$(&&<; &%"#$*(4,-*.$%+(&,'. 3"1,(. /0*%8%'(- %1#*2%#,0("4%' &%"#$*64%,-*.$%+(&,', 8!&4=,, Ambilight 1 "**#1(#"#1,, " ;%$%4#($*2 *"1(A(&,' 4*2&%#<. 9"44"?#* &(9,&(6&%' &%"#$*64% '$4*"#,, 4*&#$%"#&*"#,,-*.$%+(&,'. B /*2*A:5 $(3!9'#*$% 2*+&* 1<.$%#: /$()/*0#,#(9:&<( &%"#$*64, 3%22<. :*%1/*"- 1%45%$"17$"!"#%&*14% =1(#*1: ;/$4"+2'<=, >%5+<= (4$%"&*1%#<( #*&%),9,?/+/6'<= (3*9!.*1%#<( A*%1/*"- 1%45%$"17$" &%"#$*64% =1(#*1*6 #(2/($%#!$<,-*.$%+(&,'. B/'1$"01'/012 *(6%/ (3D) &%"#$*64% 4*&#$%"#&*"#,,-*.$%+(&,'. C$./012 &%"#$*64%!$*1&' '$4*"#,,-*.$%+(&,'. DE$" (+(./452F1%$ C%"#$*64% */#,2%9:&<; /%$%2(#$*1 #(9(1,-*$% 1 "**#1(#"#1,, " &%"#$*64%2, 4*2/:5#($%, ("9, /*)4950(& 4*2/:5#($,9,,3$*1%' /$,"#%14%. G/$4"1 (.$" G/$4"1 (#/H$"I%'(- &%+2,#( 4&*/4! L J5(0/., *-&%4*2:#(": " $%-)(9*2 G/$4"1 (#/H$"I%'(-. B$"- K.$"'" &(-&%0,#(9:&*(!1(9,0(&,(,-*.$%+(&,' )9' "4$<#,',"4%+(&,' 4$%(1. J4%8%'(% (#/H$"I%'(- /($()1,+(&,(,-*.$%+(&,' 11($;/1&,-,9, 19(1*/1/$%1* /$, /*2*A, 49%1,> 4!$"*$%. J1(+2 (#/H$"I%'(D9'.<"#$*6 &%"#$*64,,-*.$%+(&,' 2*+&* 1<.$%#:!"#%&*19(&&<( &%"#$*64, 1 2(&5 J1(+2 (#/H$"I%'(-. E* 1$(2' /$*"2*#$% #(9(4%&%9% &%+2,#( 4&*/4! ooptions, 0#*.< *#4$<#: 2(&5 "F/=,,",, 1<.($,#( &% /%&(9, 2(&5 /!&4# j D#/H$"I%'(% ( #*7., -%#(2 1<.($,#( J1(+2 (#/H$"I%'(-. E<.($,#( "#,9:,-*.$%+(&,', &%+2,#( OK. J1(+( (#/H$"I%'(E 2(&5 "B#,9:,-*.$%+(&,'" 2*+&* 1<.$%#: &%,.*9(( /*);*)'A,( &%"#$*64, )9' /$*"2*#$% 8,9:2*1,9,?&($3*".($(+(&,'. L(9(1,-*$< / J%$%2(#$<,-*.$%+(&,' G$*2( #*3*, -)(": 2*+&*,-2(&,#: */$()(9(&&<( &%"#$*64, 1<.$%&&*3* "#,9',-*.$%+(&,', &%/$,2($ '$4*"#:,9, 4*&#$%"#&*"#:. E&("(&&<(,-2(&(&,'.!)!# "*;$%&(&< 1 #(9(1,-*$(. ;"01$/=." 01(+- (#/H$"I%'(H#*.< &%"#$*,#: "#,9:,-*.$%+(&,', 1</*9&,#( "9()!5A,( )(6"#1,'. 1. E<.($,#( "#,9:, &%+2,#( OK. 2. C%+2,#( 4&*/4! h, 1<.($,#( SB/'L(E7$"A(-, &%+2,#( OK. 3. E<.($,#( /!&4# ;"01$/=.( >M, /($(6),#( 4 &!+&*6 &%"#$*64(,,-2(&,#( ((. 4. C%+2,#( b, 0#*.< -%4$<#: 2(&5. H#*.< 1*""#%&*1,#:,";*)&<( &%"#$*64, "#,9',-*.$%+(&,', 1</*9&,#( "9()!5A,( )(6"#1,'. 1. C%+2,#( h, 1<.($,#( /!&4# SB/'L(E7$"A(-, &%+2,#( OK. 2. E<.($,#( /!&4# ;"01$/=.( >M > D#/H$"I%'(% > J1(+2 (#/H$"I%'(-, 1<.($,#( "#,9:,,";*)&<( &%"#$*64, 4*#*$*3* &(*.;*),2* 1*""#%&*1,#:. 3. C%+2,#( *JH$/0. I!)!# 1*""#%&*19(&<,";*)&<( &%"#$*64,?#*3* "#,9'. D9' /*9!0(&,',&8*$2%=,, *.,-2(&(&,, *#)(9:&<; &%"#$*(4,-*.$%+(&,' 1<.($,#( /!&4#!7./*/601*/, &%+2,#( * J5(0/., &%6),#( /!&4# D#/H$"I%'(%. E #(9(1,-*$( )*"#!/&< "9()!5A,( &%"#$*64,, 1<.$%&&<( 1 2(&5 "J%$%2(#$<.<"#$*6 &%"#$*64,,-*.$%+(&,'" C$./ */#,2%9:&<6 1%$,%&# )9' /$*"2*#$% /$, )&(1&*2 "1(#( N01%01*%''<= ("#("#1(&&<( &%"#$*64,,-*.$%+(&,'. B('/ */#,2%9:&<6 1%$,%&# )9' /$*"2*#$% 8,9:2*1 O'%$E/0H%$.?&($3*".($(3%5A,( &%"#$*64, J1"'6"$1'<= -%1*)"4,(!"#%&*14, G/1/ */#,2%9:&<6 1%$,%&# )9' /$*"2*#$% 8*#*3$%8,6!%I(4 "P"E"#('" (+( "3/4" K"9, /$, 4%+)* (&,, #(9(1,-*$%!"#%&%19,1%(#"' "#,9:,-*.$%+(&,' C$./%, 1($*'#&(( 1"(3*,?#* /$*,";*),#,---% #*3*, 0#* )9' #(9(1,-*$% 14950(& $(+,2 P"E"#(', /$()&%-&%0(&&<6 )9' )(2*&"#$%=,, 1 2%3%-,&%;. H#*.< 14950,#: $(+,2 "D*2", 1</*9&,#( "9()!5A,( )(6"#1,'. 1. C%+2,#( 4&*/4! h, 1<.($,#( SB/'L(E7$"A(-, &%+2,#( OK. 2. E<.($,#( /!&4# ;"01$/=.( >M > QH8(% '"01$/=.( > P%01/5/+/I%'(%, &%+2,#( OK. 3. E<.($,#( /!&4# 3/4, &%+2,#( OK. 4. C%+2,#( b, (&("4*9:4* $%-, ("9, /*#$(.!(#"'), 0#*.< -%4$<#: 2(&5. P%01/5/+/I%'(% P%01/5/+/I%'(% K"9, #(9(1,-*$ &%;*),#"' 1 2%3%-,&(, #* &% &(2 2*+&* *#*.$%+%#: $(49%2&<6.%&&($ 2%3%-,&%. D9' 57'.1" "D#/H$"I%'(%" %1#*2%#,0("4,!"#%&%19,1%(#"' /%$%2(#$ C$.(=. >"=4%$ "*1/4"1(,%0./E/ /1.+F,%'(- 1<4950%(#"'. 37

39 !"# $%&'&()# * +&,&-./,&0 /.".*)'1,& -.2/1+1"13.()# -&4&')(& &3-)/. %(1+%$ h, *67.,)/. S!"#$%&'()*%+ ) (&3-)/. OK ,)/. +$(%/,)-.("/0% 12 > 345%6 #)-.("/0% > 76-."8"9":6#%6 ) (&3-)/. OK ,)/. 7)&);%# ) (&3-)/. OK. 4. 5&3-)/. b, ((.2%1"9%1,&',.2") +1/,.7$./2#), :/176 '&%,6/9 -.(;. 3.9 <-.)#"=0% ;='0) >='0 8 -.(; <*$%& -13(1 1/=."9(1 (&2/,&)*&/9 *2. +&,&-./,6 '*$%&. >/176 1/%,6/9,&'=." 5&2/,1?%) '*$%&, (&3-)/. h, *67.,)/. +$(%/ S!"#$%&'()*%+ ) (&3-)/. OK. 867.,)/. +$(%/,)-.("/0% 12 $,1*(# ()'%)0 :&2/1/ $,1*(# *621%)0 :&2/1/ '*$%&. 7&"&(2& ".*141 ) +,&*141 =)(&-)%& ="# 1+/)-&"9(141 +,12"$A)*&()# * 211/*./2/*)) 2 +1"13.().+1"9'1*&/."#. B6:%C BCC.%/& 17D.-(141 '*$:&()# *2/,1.((60 =)(&-)%1*. D("C0"-.E 4,1-%12/) (&$A()%1*, +1=%";:.((60 % /.".*)'1,$. G=."(6&'9%("=0) &("C0"-.% E-#4:.().,.'%)0 +.,.+&=1* 4,1-%12/), (&+,)-.,, * (&:&".,.%"&-6 )") +,) +.,.%";:.()) 2 %&(&"& (& %&(&". )'I%"$"(C). 8 /.".*)'1,. -13(1 *67,&/9 &$=)1C1,-&/: "E/&(=&,/(6?" (2/.,.1) )") (-(141%&(&"9(6?). F2") =12/$+.( 1=)( )' B/)0 /)+1* &$=)1C1,-&/&, /.".*)'1, 7$=./ &*/1-&/):.2%) +.,.%";:&/92# (& *67,&((6? /) &3-)/. %(1+%$ h, *67.,)/. S!"#$%&'()*%+ ) (&3-)/. OK ,)/. +$(%/,)-.("/0% 0)#)9"= > > )'I%"$"(C). ) (&3-)/. OK ,)/. +$(%/ )") ) (&3-)/. OK. 4. 5&3-)/. b, ((.2%1"9%1,&',.2") +1/,.7$./2#), :/176 '&%,6/9 -.(;. 7"#"/-.6(6" 8 /.".*)'1,. -13(1 (&2/,1)/9-1(1C1():.2%1. *12+,1)'*.=.(). '*$%&. 1. 5&3-)/. %(1+%$ h, *67.,)/. S!"#$%&'()*%+ ) (&3-)/. OK ,)/. +$(%/,)-.("/0% 0)#)9"= > 7"#"/K.6(6" ) (&3-)/. OK ,)/. +$(%/ 7"#" )") K.6(6" ) (&3-)/. OK &3-)/. b, ((.2%1"9%1,&',.2") +1/,.7$./2#), :/176 '&%,6/9 -.(;. K.%9E ;='0)!"# 762/,1? (&2/,1?%) '*$%& -13(1 *67,&/9 $2/&(1*".((6. (&2/,1?%) * -.(; K.%9E ;='0). 81 *,.-# +,12-1/,& ";7141 /.".%&(&"& (&3-)/. ooptions, :/176 1/%,6/9 -.(; "G+H))", ) *67.,)/. +$(%/ K.%9E ;='0). 867.,)/. 2/)"9 '*$%& ) (&3-)/. OK. K.%9% ;='0) 8 -.(; "E/)"9 '*$%&" -13(1 *67,&/9 (&)71".. +1=01=#I). (&2/,1?%) ="# *12+,1)'*.=.()#,.:) (2/)"9 "51*12/)") )") +,12-1/,& C)"9-1*. J,1-. /141, '=.29-13(1 )'-.()/9 1+,.=.".((6. (&2/,1?%) *67,&((141 2/)"# '*$%&, (&+,)-., *621%). )") ()'%). :&2/1/6. 8(.2.((6. )'-.(.()# 7$=$/ 210,&(.(6 * /.".*)'1,..,)-.("/0) -.%9+ ;='0) >/176 (&2/,1)/9 2/)"9 '*$%&, *6+1"()/. 2".=$;I). =.?2/*)# ,)/. 2/)"9 ) (&3-)/. OK. 2. 5&3-)/. %(1+%$ h, *67.,)/. S!"#$%&'()*%+ ) (&3-)/. OK ,)/. +$(%/,)-.("/0% 12, +.,.?=)/. % ($3(1? (&2/,1?%. ) )'-.()/ &3-)/. b, :/176 '&%,6/9 -.(;. >/176 *122/&(1*)/9 )201=(6. (&2/,1?%) 2/)"# '*$%&, *6+1"()/. 2".=$;I). =.?2/*)#. 1. 5&3-)/. h, *67.,)/. +$(%/ S!"#$%&'()*%+ ) (&3-)/. OK ,)/. +$(%/,)-.("/0% 12 > >='0 > K.%9E ;='0) ) *67.,)/. 2/)"9, )201=(6. (&2/,1?%) %1/1,141 (.1701=)-1 *122/&(1*)/ &3-)/. *K4("-. K$=$/ *122/&(1*".(6 )201=(6. (&2/,1?%) B/141 2/)"#.!"# +1"$:.()# )(C1,-&H)) 17 )'-.(.()) 1/=."9(60 (&2/,1.% '*$%& *67.,)/. +$(%/ B'0"="I-.=", (&3-)/. * K8%-"0 ) (&?=)/. +$(%/ >='0. 8 /.".*)'1,. =12/$+(6 2".=$;I). 2/)") '*$%&. H"9E;"=. *671, (&2/,1.% * -.(; "E172/*. C1/1 ) '*$%)" 2/&(=&,/(6. '&*1=2%). $2/&(1*%),"="-.% 1+/)-&"9(6? *&,)&(/ ="# +,12-1/,& (1*12/.?!%#" 1+/)-&"9(6? *&,)&(/ ="# +,12-1/,& C)"9-1* L&() 1+/)-&"9(6? *&,)&(/ ="# )4, 1+/)-&"9(6? *&,)&(/ ="# +,12"$A)*&()# -$'6%) <-.)#"=0) 12 <-.)#"=0) 12 L,) +.,*1(&:&"9(1? $2/&(1*%. /.".*)'1,& ="# B/141 +&,&-./,& $2/&(&*")*&./2# '(&:.().,) 8"I-.)=06 I9+.696=%;"() )"),) -.6#6. M.".*)'1,6 '*$%&

40 !"#$ %&'"#()"*%$$ *(#(%$+', -.# /"*01'%#(1 ),/2$3 "&'"'-'3, )#4 '&*$30#51'2' %'"&,'$+%()(1$4 +%/60 $+3(1$*( +107(1$( 8*'2' &0,03(*, :3$*( 61'&6/ h, %.-(,$*( S!"#$%&'()*%+ $ 10:3$*( OK. 2. ;.-(,$*( &/16*,)-.("/0% 12 > 345%6 #)-.("/0% > 7-.)#"80) 12 $ 10:3$*( OK. 3. ;.-(,$*( &/16*,) 9":-.)806 :;+.6;68%<"() $#$,) -.6#6 $ 10:3$*( OK :3$*( b, (1("6'#56',0+, ("#$ &'*,(-/(*"4), 7*'-. +06,.*5 3(1<. 3.10,)-.("/0% Ambilight 20;=>6#%6 % ".0;=>6#%6 Ambilight =#4 *'2' 7*'-. >/16?$4 Ambilight )0%0#0 8>>(6*, 1('-B')$3' /7$*.%0*5 "#()/<C$(,(6'3(1)0?$$. "%(* % &'3(C(1$$ $ &'"*0%5*( *(#(%$+', 10,0""*'41$$ )' 25 "3 '* "*(1.. 90"*,'A*( &')"%(*6/ Ambilight % "''*%(*"*%$$ " '**(16'3 "*(1 % &'3(C(1$$, %.-,0% 10"*,'A6/ % 3(1< "E%(* "*(1.". D')"%(*60 Ambilight 3':(* 607("*%' "$210#0 &/#5*'% =F,,0-'*0<C$B &' $1>,06,0"1'A *(B1'#'2$$. F"*,'A"*%0 (&,'$2,.%0*(#$ )$"6'% $ "$"*(3. 6$1'*(0*,0),(6'3(1)/(*"4 /"*010%#$%0*5 10 )'"*0*'71'3,0""*'41$$ '* *(#(%$+',0 " &')"%(*6'A Ambilight. Ambilight ; :%#)A%>6-0"A (6C%A6 3':1' $+3(1$*5 "6','"*5, " 6'*','A &')"%(*60 Ambilight,(02$,/(* 10 $+3(1(1$( $+'-,0:(1$ ,01(. 90:3$*( h, %.-(,$*( &/16* S!"#$%&'()*%+ $ 10:3$*( OK. ;.-(,$*( &/16*,)-.("/0% 12 $ 10:3$*( OK. ;.-(,$*( &/16* Ambilight > D6C%A $ 10:3$*( OK. ;.-(,$*( I &'3'C5< &'#+/160 $+3(1$*( "6','"*5. ; -.).%>6-0"A (6C%A6 3':1' /"*01'%$*5 '&,()(#(11.A?%(* Ambilight. 90:3$*( h, %.-(,$*( &/16* S!"#$%&'()*%+ $ 10:3$*( OK. ;.-(,$*( &/16*,)-.("/0% 12 $ 10:3$*( OK. ;.-(,$*( &/16* Ambilight > D6C%A > B.).%>6-0%/ $ 10:3$*( OK. ;.-(,$*( &/16* B.).%>6-0%/. ;.-(,$*( 1/:1.A?%(*. ; "*0*$7("6'3,(:$3( $"&'#5+/(*"4 &'"*'411.A (1($+3(11.A)?%(* &')"%(*6$ Ambilight.,)-.("/0% Ambilight ;,0+)(#( Ambilight 3(1< "90"*,'A6$ J;" )'"*/&1. )'&'#1$*(#51.( 10"*,'A6$ &')"%(*6$ Ambilight. G*'-. $+3(1$*5 8*$ 10"*,'A6$, 10:3$*( h, %.-(,$*( &/16* S!"#$%&'()*%+ $ 10:3$*( OK. ;.-(,$*( &/16*,)-.("/0% 12 > Ambilight. 90:3$*( 10 &/#5*( =F 61'&6/ AMBILIGHT, 7*'-. %6#<7$*5 $#$ '*6#<7$*5 &')"%(*6/ Ambilight $#$ %.-,0*5,0+#$71.( 10"*,'A6$ Ambilight: $#$ B.).%>6-0%/. G*'-. '+106'3$*5"4 " )'&'#1$*(#51'A $1>',30?$(A ' 10"*,'A60B &')"%(*6$ Ambilight, 10:3$*( LB9%-"0 $ 10A)$*( &/16* $#$ Ambilight B.).%>6-0%/. H,'3( *'2', %6#<70*5 $ %.6#<70*5 &')"%(*6/ Ambilight 3':1' % 3(1< "Ambilight". 90:3$*( h, %.-(,$*( &/16* S!"#$%&'()*%+ $ 10:3$*( OK. ;.-(,$*( &/16*,)-.("/0% 12 $ 10:3$*( OK. ;.-(,$*( &/16* Ambilight. J(#(%$+',. / 90"*,'A6$ Ambilight D6C%A Ambilight H'2)0 *(#(%$+', %6#<7(1, &,$ &'3'C$ 61'&6$ AMBILIGHT 3':1' 3(14*5,(:$3. Ambilight: $ B.).%>6-0%/. ;.-(,$*( ("#$ %. B'*$*(, 7*'-. &')"%(*60 Ambilight,(02$,'%0#0 10 $+3(1(1$( $+'-,0:(1$ ,01(. ;.-(,$*( &/16* B.).%>6-0%/, ("#$ %. &,()&'7$*0(*( /"*01'%$*5 &'"*'411.A?%(*. E(0"-.F Ambilight G*'-. 10"*,'$*5 4,6'"*5 &')"%(*6$ Ambilight, %.-(,$*( &0,03(*, E(0"-.F $ 10:3$*( OK. 90"*,'A*( /,'%(15 4,6'"*$ Ambilight. Ambilight G*'-. $+3(1$*5 "6','"*5, " 6'*','A &')"%(*60 Ambilight,(02$,/(* 10 $+3(1(1$( $+'-,0:(1$ ,01(, %.-(,$*( =#4 &'#/7(1$4 -'#(( &'),'-1'A $1>',30?$$ %.-(,$*( &/16* D'0"8":-.8", 10:3$*( * B9%-"0 $ 10A)$*( &/16* 39

41 Ambilight!"#"$%&'($)!"#$%&'($ )&"#&*%%&+&,'-#$ )&."'-#(/ Ambilight. 0 "#$#/1-"(&2 3-4/2- /")&5678-#"* )&"#&*%%9: (%-/72-%%9:),'-# )&."'-#(/ Ambilight. ;5* )&581-%/* <&5-- )&.3&<%&: /%=&32$,// '9<-3/#)8%(# *+(,-,.'"-,, %$42/#- *!/$',( / %$:./#- )8%(# Ambilight!"#"$%&'($). 0-&" '"&12 >'-# "#-%9, )-3-. (&#&3&: 8"#$%&'5-% #-5-'/7&3, 2&4-# '5/*#6 %$,'-#&'&:?==-(# )&."'-#(/ "(&33-(#/3&'$#6?#& '5/*%/-, '9<-3/#- )8%(# Ambilight > 3,/,41$"&451, > 0-&" '"&12 / '9<-3/#%84%9:,'-#. A&."'-#($ Ambilight <8.-# (&33-(#/3&'$#6"* " 81-#&2,'-#$ "#-%9. 62(47%&1$& "&4&-$8,9# ;5* #&+& 1#&<9 8"#$%&'/#6 ")&"&< &#(5B1-%/* )&."'-#(/ Ambilight (&.%&'3-2-%%& " #-5-'/7&3&2 /5/ " )&"#-)-%%92 82-%6C-%/-2 *3(&"#/, 1#&<9 &%$ &#(5B1$5$" %-"(&56(& "-(8%. )&"5- #-5-'/7&3$), '9<-3/#- )8%(# Ambilight > 3,/,41$"&451, > 62(47%&1$& "&4&-$8,9#. Lounge light ;5* )&581-%/* <&5-- )&.3&<%&: /%=&32$,// '9<-3/#)8%(# *+(,-,.'"-,, %$42/#- *!/$',( / %$:./#- )8%(# Lounge light C1$-&9'#4512).,'"+/ 6(47%&1$& A3/ '(5B1-%// =8%(,// 8%/'-3"$56%&+&.&"#8)$ #-5-'/7&3 %$"#3$/'$-#"* %$ 3$<&#8 ' ")-,/$56%&2 3-4/2-, )3-.%$7%$1-%%&2.5* 5B.-: " &+3$%/1-%%92/ '&72&4%&"#*2/ 73-%/* / "58D$. 6(47%&1$& G"5/ =8%(,/*!%/'-3"$56%9:.&"#8) %- <95$ '(5B1-%$ )3/ )-3'&: %$"#3&:(- #-5-'/7&3$, '9 2&4-#- '(5B1/#6 -)&74- ' 2-%B '(5B1/#6 8%/'-3"$56%9:.&"#8), %$42/#- h, '9<-3/#- )8%(# S:,1;$<+9#=$> / %$42/#- OK. 09<-3/#- > DEF$& 1#'"9,)($ > C1$-&9'#4512).,'"+/. 09<-3/#- )8%(# 6(4. / %$42/#OK. A3/ '(5B1-%// =8%(,// 8%/'-3"$56%&+&.&"#8)$ ' 2-%B (&%=/+83$,// =8%(,/* "!%/'-3"$56%9:.&"#8)".&<$'5*-#"* ' 2-%B "H),//". I )&2&J6B =8%(,// 8%/'-3"$56%&+&.&"#8)$ ' 2-%B "H),//" 2&4%& 8"#$%&'/#6 &"&<9: 3-4/2 3$<&#9 #-5-'/7&3$.5* 5B.-: " &+3$%/1-%%92/ '&72&4%&"#*2/ 73-%/* / "58D$. Lounge light 0 3-4/2- &4/.$%/* 2&4%& '(5B1/#6 =8%(,/B Ambilight / "&7.$#6 ' (&2%$#- $#2&"=-38 Lounge Light.?#9+G&1$> '(5B1/#6 =8%(,/B Ambilight, ' 3-4/2- &4/.$%/* %$42/#- (%&)(8 AMBILIGHT. E-(&#&39- #-5-($%$59 )&..-34/'$B# ")-,/$56%&$8./&"&)3&'&4.-%/- / "8<#/#39, )3-.%$7%$1-%%9-.5* 5B.-: " %$38C-%/*2/ "58D$. A3/ '(5B1-%// =8%(,//.5* 5B.-: " %$38C-%/-2 "58D$ #-5-'/7&3 $'#&2$#/1-"(/ )-3-D&./# %$ ")-,/$56%&- $8./&"&)3&'&4.-%/- / "8<#/#39, )3-.%$7%$1-%%9-.5* 5B.-: " %$38C-%/*2/ /72-%/#6,'-#&'8B "D-28 Lounge Light, "%&'$ %$42/#- &#(5B1/#6?==-(# Lounge light, %$42/#- / 8.-34/'$:#- (%&)(8 AMBILIGHT ' #-1-%/- %-"(&56(/D "-(8%.. >'-#&'8B "D-28 2&4%& #$(4-7$.$#6 ' 2-%B "E$"#3&:(/ F0". A3/ '(5B1-%%&2 #-5-'/7&3- %$42/#- h, '9<-3/#- )8%(# S:,1;$<+9#=$> / %$42/#- OK. 09<-3/#- > Ambilight > 3,/,41$"&451, > *&A$B Lounge light. 09<-3/#-,'-#&'8B "D-28,.5* (&#&3&: <8.-# '(5B1$#6"* =8%(,/* Lounge light. 40 '(5B1/#6 3-4/2.5* 5B.-: " %$38C-%/-2 "58D$, %$42/#- ooptions, '9<-3/#- )8%(# C1$-&9'#4512).,'"+/ / %$42/#- OK. 09<-3/#- )8%(#?#9+G&1$> '4+H#, '9<-3/#- )8%(# 6(4. / %$42/#- )3&'-3/#6,.&"#8)%& 5/ $8./&"&)3&'&4.-%/-.5* 5B.-: " %$38C-%/-2 "58D$, %$42/#- (%&)(8 ooptions, '9<-3/#- )8%(# I82( #+.$, / )3&'-36#- %$5/1/- ' ")/"(*79($ $8./&"&)3&'&4.-%/* "& 7%$1(&2 J. G"5/ )8%(# "!%/'-3"$56%9:.&"#8)" %- &#&<3$4$-#"* ' 2-%B "H),//", '(5B1/#- ' 2-%B "K&%=/+83$,/*" )$3$2-#3 C1$-&9'#4512).,'"+/. ;5* )&581-%/* <&5-- )&.3&<%&: /%=&32$,// '9<-3/#)8%(# *+(,-,.'"-,, %$42/#- *!/$',( / %$:./#- )8%(# C1$-&9'#4512).,'"+/. F-5-'/7&39 /!%/'-3"$56%9:.&"#8)

42 ! "#$%&$'(()* +,'(-'*!" #$%&'()* +","-"*.'/01 1&",2-$&'(" &67"8$ 2' 256#$"-3,). "07$'2'5&'('976,$6., ( +'1'&'. '5$2)("6124, 81' 5&'$2*'7$1," :+&",6. ;-4 1'/' 81'<).'9,' <)-' 021",'($13,"21&'=+$ 16-6($>'&" 7-4 -?76= 2 '2-"<-6,,). >&6,$6., 7'-96, <)13 (+-?86, 5"&".61& 7'2105".! "#$%&$'(()* +,'(-'* A &69$.6! "#$%&$'(()* +,'(-'* 5'.$.' '<)8,'/' >(0+'('/' 2'5&'('976,$4 ('25&'$>('7$124 +'..6,1"&$= 7$+1'&". B1'<) (+-?8$13 "07$'2'5&'('976,$ ?76= 2 '2-"<-6,,). >&6,$6. (62-$ 7",,"4 %0,+#$4 5'776&9$("6124), ()5'-,$ ?C$6 76=21($4. 1. D&$ (+-?86,,'. 5"&".61&6.(-/',#%$0()1 2"#345,"9.$16 o OPTIONS $ 56&6=7$16," 5",6-$.6,?," (+-" A)<6&$16 50,+1! "#$%&$'(()* +,'(-'* $,"9.$16 OK. 3. A)<6&$16 50,+1 89$. $,"9.$16 OK. A 16-6($>'&6.'9,' 5&'(6&$13, 7'2105,' -$ "07$'2'5&'('976,$ ?76= 2 '2-"<-6,,). >&6,$6.. A.6,? "E5#$$" ()<6&$16 50,+1 :+)9 %42-" $ 5&'(6&316,"-$8$6 ( 25$2+6 4>)+" "07$'2'5&'('976,$4 2' >,"8+'. Ï. ;-(%*-9-/(%4<(-9A 16-6($>'&6.'9,' (+-?8"13 $-$ '1+-?8"13 "07$'2'5&'('976,$6 86&6> 7$,".$+$ 16-6($>'&", 86&6>,"0F,$+$ $ 86&6> '<" 021&'=21(" ('25&'$>(676,$4. B1'<) (+-?8$13 5"&".61& ;-(%*-9-/(%4<(-9-, ()5'-,$ ?C$6 76=21($4. 1.!"9.$16 +,'5+0 h, ()<6&$16 $,"9.$16 OK. 2. A)<6&$16 50,+1 A%#3,"19-9%(%$"/ > :+)9- >! "#$%&$'(()* +,'(-'* > ;-(%*-9-/A%4<(-9- $,"9.$16 OK. 3. A)<6&$16 50,+1 ;-(%*-9-, A%4<(-9- $-$ ;-(%*-9- + A%4<(-9- $,"9.$16 OK. 4.!"9.$16 b, (,62+'-3+' &">, 62-$ 5'1&6<06124), 81'<) >"+&)13.6,?. 2. A)<6&$16 50,+1 A%#3,"19-9%(%$"/ > :+)9- >! "#$%&$'(()* +,'(-'* > B42-"C>>'93) $,"9.$16 OK. 3. A)<6&$16 50,+1 89$. $-$ 8)9$. $,"9.$16 OK. 4.!"9.$16 b, (,62+'-3+' &">, 62-$ 5'1&6<06124), 81'<) >"+&)13.6,?. D'E0 D&$ ('25&'$>(676,$$ &68$ ( "07$'2'5&'('976,$$.'/01 1"+96 (+-?8" <1$1&) 5&'$>,'2$.)* 2-'(. B1'<) (+-?8$13 20<1$1&) (62-$ 7",,"4 %0,+#$4 5'776&9$("6124), ()5'-,$ ?C$6 76=21($4. 1.!"9.$16 +,'5+0 h, ()<6&$16 $,"9.$16 OK. 2. A)<6&$16 50,+1 A%#3,"19-9%(%$"/ > :+)9- >! "#$%&$'(()* +,'(-'* > D'E0 $,"9.$16 OK. 3. A)<6&$16 50,+1 65-#%(-' ("07$') $-$!4&3-3,) $,"9.$16 OK. 4.!"9.$16 b, (,62+'-3+' &">, 62-$ 5'1&6<06124), 81'<) >"+&)13.6,?.!-?(%$ 9$%/-<!-?(%$ 9$%/-< 5'>('-461 0<67$1324 ( 1'., 81' +-"($F"," <)-","9"1". H&'.+'213 2$/,"-" +-"($F,6 &6/0-$& $FE'(-' B1'<) (+-?8$13 2$/,"- +-"($F,,"9.$16 ooptions, ()<6&$16 50,+1.(-/',#%$0()1 2"#345 $,"9.$16 OK. A)<6&$16 50,+1!-?(%$ 9$%/-<-, " >"16. 50,+1 89$. I2-$ 50,+1 7'2105",6 '1'<&"9"6124 (.6,? "E5#$$", (+-?8$16 (.6,? "J',%$/0&"#$4" 5"&".61& 7'2105". ;-4 5'-086,$4 <'-66 5'7&'<,'= $,%'&."#$$ ()<6&$16 50,+1 D49"/"2#3/",,"9.$16 *!5-#"9 $,"=7$16 50,+1.(-/',#%$0()1 2"#345.!*'<%(()' 9%(%$) A 16-6($>'&6.'9,' $>.6,$13 /&'.+'213 '<)8,'/' >(0+" $ "07$'2'5&'('976,$4. B1'<) $>.6,$13 /&'.+'213, ()5'-,$ ?C$6 76=21($4. 1.!"9.$16 o OPTIONS $ 56&6=7$16," 5",6-$.6,?," (+-" A)<6&$16 50,+1!*'<%(()' 9%(%$) $,"9.$16 OK. 3. G 5'.'C3? +,'5'+ 2' 21&6-+".$ ((6&* $ (,$> 56&6.621$16 5'->0,'+. 4.!"9.$16 OK 7-4 5'71(6&976,$4. B42-"C>>'93) A,6+'1'&)* 2-08"4* ( "07$'25&'('976,$$.'/01 (21&68"1324 7'5'-,$16-3,)6 "07$':%%6+1),,"5&$.6& 216&6'>(08",$6 $-$ 5'21656,,'6 0.6,3F6,$6 /&'.+'21$. B1'<) (+-?8$13 %42-"C>>'93) (62-$ 7",,"4 %0,+#$4 5'776&9$("6124), ()5'-,$ ?C$6 76=21($4. 1.!"9.$16 +,'5+0 h, ()<6&$16 $,"9.$16 OK. K6-6($>'&) 7'

43 4 >"#35 #"7)5"6 *$29 3D, 3D ' &53$)'"$.827" :%$%3#8 0 $%A-7 3D +%- 20/")#;7'.0)0*$")0. 3D 4.1!"# "$%&'%"()!"# "$%$&'(#) *#+$%' Easy 3D. B/+/4#.$#(7#"$/,#1"%1"/ 0 ;#$7/"% 3D C#<+0 "$%$&'(#).$)$7%9?'"/- & 3D, '%' 7#<+0 20 B7)02$ #"#3)0('"/- 8&$+#*%$2'$ &7%9?'"$ 3D-#?7' ' 20+$26"$ '4.,%- &'+$#.)#/*#")0 & 1#)*0"$ 3D 2$#34#+'*#: &53)0"6 7020%, ")02/%')89:';.)#<)0**5 & 1#)*0"$ 3D &(-"6 20.)#70" 1'%6* 1#)*0"0 3D & '2"$)2$"-*0<0('2$ /.#*#: ='' Smart TV &53)0"6 1'%6* 1#)*0"0 3D 20 +'/7$ 3D Blu-ray, 8/")#;/"&$ USB '%' 7#*.69"$)$ D/%' "$%$&'(#)8 2$ 8+0$"/- /'<20% 3D (#"/8"/"&8$" "B< /'<20%0 3D), 70)"'270 3D 38+$" & &'+$ +&#;2#<# & 3D 3D, &53$)'"$.827" 6)8#7 '%' C%$3/1-D & /##"&$"/"&'' / +&#;2#<# >$"5)$.0)5 #?7#& 3D /.0//'&2#; "$42#%#<'$; &4#+-" & 7#*.%$7" 8/")#;/"&0.,%-.)'#3)$"$2'- +#.#%2'"$%62#;.0)5 #?7#& 3D-#?7' /.0//'&2#; "$42#%#<'$; Philips PTA417 '%' PTA426 #"+$%62#). +)8<'4 *#+$%$; #?7#& 3D 2$ <0)02"')8$"/-. :$%,$/?%1-%.$#(7#"$/,#1"%1"/ 0 ;#$7/"% 3D,%- &54#+0 '( 3D ooptions, &53$)'"$ E4'&-1/ 3D, C9,4. A)'.$)$7%9?$2'' 7020%0 '%' 8/")#;/"&0 3D.$)$7%9?0$"/- & 2D. 4.2 *+,- 3D *+,- 3D PTA417 (./((-01#2 "%31#4#5-%2,%-.)#/*#")0 &'+$# & 1#)*0"$ 3D 20 "$%$&'(#)$ 20+$26"$ #?7' 3D. 6%,#7%18'%7/) 09(#"/.$#(7#"$/ A)' '/.#%6(#&02'' #?7#& 3D /.0//'&2#; "$42#%#<'$; #."'*0%62#<# 70?$/"&0 8+0$"/- +#/"'?6, 7#<+0 <%0(0 ()'"$%- 204#+-"/- 20 8)#&2$ /$)$+'25 B7)020 "$%$&'(#) :$#(7#"$,#1"%1"/ 0 ;#$7/"% 3D :%$%,4<+%1-% 3D A)'.$)&#* /'<20%0 3D &5 20/")#'"6, 707'* #3)0(#* 38+$" (0.8/70"6/- &.#/%$+89:$*.,%- "#<#?"#35 "$%$&'(#).$)$7%9?0%/- & 3D 0&"#*0"'?$/7', &53$)'"$.827" =0"#7/"-+%(,-.,%- "#<#?"#35 "$%$&'(#) /20?0%0 8&$+#*%$2'$, &53$)'"$ >"#35 "$%$&'(#) 2$.$)$7%9?0%/- & 3D, &53$)'"$.827" 3D 09,4<+%1#. :$%#&$/D#0/1-% 2D 0 3D 2D & 1#)*0" 3D. >"#35.)$#3)0(#&0"6.)#<)0**8 2D & 1#)*0" 3D, 3D, &53$)'"$.827" :$%#&$/D#0/1-% 2D 0 3D,.#+"&$)+'"$ &53#) 72#.7' OK. >"#35.)$)&0"6.)$#3)0(#&02'$ 1#)*0"0 2D & 3D, ooptions, &53$)'"$.827" E4'&-1/ 3D, C9,4. '%' &53$)'"$ +)8<#$ +$;/"&'$ & <%0&2#* *$29. A)'.$)$7%9?$2'' 7020%#&.)$#3)0(#&02'$ 2$.)$7)0:0$"/-. >"#35 8/'%'"6 '%' 8*$26F'"6 B11$7" 3D &# &)$*.)$#3)0(#&02'- 1#)*0"0 2D & 3D, '(*$2'"6 <%83'28 3D. >"#35 '(*$2'"6 <%83'28 3D, ooptions ' &53$)'"$ E4'&-1/ 3D. E53$)'"$.827" C9,4. (3D &57%9?$2#), (*$2$$ '2"$2/'&20- <%83'20 3D), (#."'*0%62#$ 70?$/"&# 3D) '%' (3#%$$ '2"$2/'&20- <%83'20 3D) %# 0 ;#$7/"% 3D G%$+8;"$.)'&$+$225* +0%$$ )$7#*$2+0='-* +%.#%8?$2'- #."'*0%62#<# 70?$/"&0 1#)*0"0 3D. G*#")'"$ "$%$&'(#) 20 )0//"#-2'', 7#"#)#$.)$&5F0$" &5/#"8 B7)020 2$ *$2$$?$* & ")' )0(0 (2# 2$ +0%6F$ 6 *$")#&). & *$29 +%- 3D B"#".0)0*$") 38+$" '(*$2'" D / H."'*0%625$.0)0*$")5.)#/*#")0 &'+$# & 1#)*0"$ 3D

44 !" #"$%"&'"()* *$+,-./), 012"3,(4,')'"-" "(#,5,'*6 ('.73*%,3, ),3%"18%*',(4,')'9: *1* ");,1<'9: #*;"# =',3-"(+,3,-.85*: 1.%7, 3.+").85*: '. '*$>"/?.()"),) * 736%"-" ("1',?'"-" (#,).; =)" %"&,) 7"#1*6)< '. >.?,()#" *$"+3.&,'*6 3D. E, 3"'6/),, ', (-*+./), * ', 73*%,'6/), (*12 > 1*'$.% "?>"# 3D. E, *(7"1<$2/), #,5,()#., (";,3&.5*, (7*3), 3.()#"3*),1<, 7"#,3:'"()'"-.>)*#'9, #,5,()#., #"(>, +,'$*', 3.$+.#*),1<, 3,7,11,') *1* (%.$>2. H)* #,5,()#. %"-2) 7"#3,;*)< >3.(>2 *1* 7"(12&*)< 73*?*'"/ "+3.$"#.'*6 )3,5*'. 4.5!"#$%&"#'$#()# * +"#$# # #.A,/ (,%<, *1* 2 #.( #.'.%',$, *%,8)(6 (12?.* $.+"1,#.'*6 =7*1,7(*,/ *1* 7"#9A,''.6 (#,)"?2#()#*),1<'"()<, )" 7,3,; 73"(%")3"% #*;,"%.),3*.1"# (?.()" %*-.85*% (#,)"%, +9()3"/ (%,'"/ *$"+3.&,'*/ *1* 73"(%")3"% #*;," # 0"3%.), 3D ',"+:";*%" 73">"'(21<)*3"#.)<(6 ( #3.?"%. B" *$+,&.'*, ',73*6)'9: "525,'*/, '.73*%,3 -"1"#">32&,'*6, -"1"#'"/ +"1* *1* 7"),3* "3*,').4** # 73"()3.'()#,, ', 3,>"%,';2,)(6 (%")3,)< #*;," # 0"3%.), 3D # ),?,'*, ;1*),1<'"-" #3,%,'*. 01,) +2 )1&232+4#3# $)15*67*"3, &"#5"43)3# &"*16*3" 3D ) (#5*3*"*# +"#6- &*134"483#1/ (#.4()643/1,9:26) &*3#(;)4,/(* *&41(26) +)$46) $#-3#,/(*13) ((4&")6#", (# 14$)3#1/.4 "%,/). 01,) 1)6&3*62 1*<"4( #=#()# $,)3#,/(*>* +"#6#(), (# +*.*:(*+,-83# &"*16*3" 3D :#. &"#$+4")3#,/(*8 5*(1%,/34;)) 1 +"4=*6. C";*),16% ',"+:";*%" '.+18;.)< $. ;,)<%* #" #3,%6 73"(%")3. 0*1<%"# 3D * (1,;*)< $. ")(2)()#*,% "7*(.''9: #9A, (*%7)"%"#.!3"(%")3 3D ', 3,>"%,';2,)(6 ;,)6% %1.;A, 6 1,), 7"(>"1<>2 *: $3*),1<'", #"(73*6)*, ">"'?.),1<'" ', (0"3%*3"#.1"(<. D(7"1<$2/), "?>* 3D )"1<>" ( 4,1<8 73"(%")3. #*;," # 0"3%.), 3D. 4.6?<*$.4 *=546) 3D E, "().#16/), "?>* 3D #+1*$* *()"?'*>"# ),71., ")>39)"-" "-'6, #";9 *1* 7"; 736%9%* ("1',?'9%* 12?.%*. E,("+18;,'*, =)"-" 2(1"#*6 %"&,) 73*#,()* > 7"#3,&;,'*8 *$;,1*6 *1* 7"&.32. F16 "?*()>* 1*'$ *(7"1<$2/), %6->28 )>.'< ()"'>"#"1">'*()28 )>.'< *1* 01.',1<) #" *$+,&.'*, 4.3.7*'. G.73,5.,)(6 3.(7916)<?*()65*, (3,;()#. ',7"(3,;()#,''" '. "?>* 3D =)" %"&,) 7"#3,;*)< =1,>)3"'*>2. 3D / I:"; $. "?>.%* 3D 43

45 5 C#7 &$1/.'586 8$&$#'% 6#6 4$.$()/.'% /)#)%6?'.$ %,-).6/) :&%;40-8#<4= >-/&$&7+,$& C#7 2'1/34$ 8 E8.$&&'(3.38'%'21/%3 %,-).6/) 43&8/ >-/&$&7+,$& 6 &$+(6/) OK. F3+&,5.$?2)# %.38'%'21/%) ('+&' &$5/6 % $#<$%6/&'( 38$?$/)#).! "#$%&'( ()&* ('+&' %,-.$/0 %1) 2'1/34&,) 2)51/% ! "#$%&'( ()&* ('+&' %8#*96/0 4.'1('/. /)#)4.'".$(( 6#6 2618$ &$ 2'($:&)( 86&'/)$/.). ;$8+) % "#$%&'( ()&* ('+&' 4'#396/0 2'1/34 8 <3&8=66 Smart TV 2#7.$-'/, % >&/).&)/), %8#*96/0 Skype 6#6 '/8.,/0.$?2)# 2#7 4'#39)&67 6&<'.($=66 '- 614'#0?'%$&66 /)#)%6?'.$. A,&,8'B-',+= Smart TV!"#$%&' ('%) *&+,-. / 0"#$%&(- ('%) A/'-, '/8.,/0 "#$%&') ()&*, &$+(6/) 8&'483 h.!,-).6/) 2)51/%6) 1 4'('B0* 8&'4'8 1' 1/.)#8$(6. A/'-, %,4'#&6/0 2)51/%6), &$+(6/) OK. A/'-,?$8.,/0 "#$%&') ()&* -)? 6?()&)&67 /)83B)"' 2)51/%67, 1&'%$ &$+(6/) 8&'483 h C#7 4.'1('/.$ /)#)8$&$#'% %,-).6/) 43&8/ 12 6 &$+(6/) OK ,%4/ C#7 4.'1('/.$ 143/&68'%,D 8$&$#'% %,-).6/) 43&8/ 3.-,%4/ 6 &$+(6/) OK (/'#08' 2#7 ('2)#)5 /)#)%6?'.'% 1' %1/.')&&,( 143/&68'%,( /*&).'(). - Smart TV C#7 2'1/34$ 8 2'($:&)5 1/.$&6=) %,-).6/) Smart TV 6 &$+(6/) OK. - 5+,&6%4/!,-).6/) 43&8/ 5+,&6%4/, %,-).6/) 4'28#*9)&&') 31/.'51/%' % 14618) 4'2?&$98'(. C#7 4).)D'2$ 8 %,-.$&&'(3 61/'9&683 &$+(6/) OK. -!47.'8'7#6 C#7 2'1/34$ /.$&1#6.3)(,D 6?$4.'".$((6.'%$&&,D /)#)4).)2$9 %,-).6/) 43&8/!47.'8'7#6 6 &$+(6/) OK. - 9#.4+4 C#7 2'1/34$ ?$461)5 %,-).6/) 9# &$+(6/) OK (/'#08' 4.6 4'28#*9)&66 +)1/8'"' 2618$ USB). - Skype C#7 1'%).:)&67 -)14#$/&,D %62)'%,?'%'% %,-).6/) Skype. - :&%;40-8#<4= Smart TV C#7.$-'/, 1 4.6#'+)&67(6 Smart TV &)'-D'26(' 4'28#*96/0 /)#)%6?'. 8 ($.:.3/6?$/'.3 1 %,1'8'18'.'1/&,( (:6.'8'4'#'1&,() 2'1/34'( 8 1)/6 >&/).&)/. G'+&' 614'#0?'%$/0 2'($:&** 1)/0, 4'28#*9)&&3* 8 1)/6 >&/).&)/. H'(40*/). &) /.)-3)/17. C#7 4'#39)&67 -'#)) 4'2.'-&'5 6&<'.($=66 %,-).6/) 43&8/ >-/&$&7+,$&, &$+(6/) * 3.4+&/ 6 &$526/) 43&8/ 3',C. 3&$', C#7 %%'2$ /)81/$ 6 4).)()B)&67 4' 6&/).&)/-1/.$&6=) 8 /)#)%6?'.3 ('+&' 4'28#*96/0 USB-8#$%6$/3.3 6 USB-(,:0. I 4'('B0* USB-(,:6 ('+&' 4).)()B$/017 4' 1/.$&6=$( % >&/).&)/), &' &) 4' 1/.$&6=$( 4.6#'+)&65 Smart TV. C#7 4'#39)&67 -'#)) 4'2.'-&'5 6&<'.($=66 %,-).6/) 43&8/ >-/&$&7+,$&, &$+(6/) * 3.4+&/ 6 &$526/) 43&8/ USB-/"#$4#,-8# 6#6 USB-(DEC. :&%;40-8#<4= J.6 4).%'( 2'1/34) 8 Smart TV &)'-D'26(' 4.'%)1/6 &$1/.'583 4'28#*9)&67. C#7 4.'2'#+)&67 4.'96/$5/) 6 4.6(6/) 31#'%67 614'#0?'%$&67. A/'-, %,5/6 6?.)+6($ Smart TV, &$+(6/) b. >'04+,8#<4= K$.)"61/.6.35/)10 % Club Philips.!,-).6/) 43&8/ >'04+,8#<4= 6 &$+(6/) OK.!%)26/) $2.)1 E#)8/.'&&'5 4'9/,, 6 &$+(6/) OK. J'2/%).26/) $2.)1 E#)8/.'&&'5 4'9/,. F08#%46'%4' %#.8&+(&,8 A/'-,?$-#'86.'%$/0 4.6#'+)&67 1.)5/6&"'( 18+, %8#*96/) '".$&69)&6) &$ 4.'1('/. Smart TV, %,-.$% 43&8/ 2/")64,C 6 &$+$% OK.!%)26/) %,-.$&&,5 PIN-8'2.$?-#'86.'%86. J'2/%).26/) PIN-8'2. J.6#'+)&67 1.)5/6&"'( /?$-#'86.'%$&,. C#7 2'1/34$ 8?$-#'86.'%$&&'(3 4.6#'+)&6* %,-).6/) 4.6#'+)&6) 6 &$+(6/) OK. J'7%6/17?$4.'1 &$ %%'2 9)/,.)D?&$9&'"' 8'2$. 5G('%'%4' /&%;40-8#<44 C#7 6?()&)&67 8'&<6"3.$=66 4'28#*9)&67 Smart TV &)'-D'26(' '961/6/0 8E:-4$(7/0. Smart TV / J.6#'+)&67 Smart TV

46 !"#$% #&'("'") *+,--./0"), 1.2/'"3 *1#-*4 h, 5%$36'"3 S!"#$%&'()*%+ ' 1.2/'"3 OK. 7%$36'"3,)-.("/0% -1.% > 23%-.0) 4()#%5%6) %#.1(#1.$)/5"7 ' 1.2/'"3 OK. 8.)(."7)+ -.()#%*) Smart TV 8".6"#5.0 ("6.1'9. Smart TV 5.,. (50:) ( ;1"3613"#/. <=.>#?.60 /#21# $6.") 1.-6#*." A'=)/% 5 '1"3613"-/.>.:'1.B, &'".") >.:3"%, (/#"63") 5'?3#6#='*' ' (=4,.") /4:%*4, (#536,.") -#*4-*' #1=.C1, #$D.")(0 5 (#9'.=)1%B (3"0B '=' (/#"63") -6#>6.//% '1"3613"-"3=35'?31'0 5 4?#$1#3 563/0. E=0 +"#># 13#$B#?'/# #"*6%") -6'=#231'0 (.C"%, (-39'.=)1# 6.:6.$#".11%3?=0 "3=35':#6.. F(=' "3=35':#6 * ;1"3613"4, /#21# -#=4&'")?#("4- * A41*9'' Smart TV. 9"-.': 0 Smart TV E=0?#("4-. * (".6"#5#C ("6.1'93 Smart TV 1.2/'"3 Smart TV. ;=' 1.2/'"3 *1#-*4 h, 5%$36'"3 Smart TV ' 1.2/'"3 OK. G3=35':#6 4(".1#5'" * (3"' ;1"3613" ' #"*6#3" ("6.1'94 Smart TV. H"# /#23" :.10") 13(*#=)*# (3*41?. 8-'(#* -6'=#231'C /#23" :.1'/.") 13(*#=)*# ("6.1'9. E=0-363B#?. * '=' -63?%?4D3C ("6.1'93 '(-#=):4C"3 *1#-*' (# ("63=*./'. ;=' 1.2/'"3 CH+ ("6.1'9.) '=' CH- (-63?%?4D.0 ("6.1'9.). >)51(1+ :(%5"=1#%/ 7 >.=3633-6'=#231'C (#B6.131% 5(3?#("4-1%3-6'=#231'0.?#.1(#1. K6'=#231'3?=0?#.1(#1.) #"*6%5.3"?#("4- * (3"' ;1"3613" ( +*6.1. "3=35':#6.. G3#63"'&3(*' 1. "3=35':#63 /#21# -6#(/."6'5.") 53$-(.C"%, #?1.*# $#=),'1("5# (.C"# ?1.:1.&31#?=0-6#(/#" *6.13 "3=35':#6.. - N3*#"#6%3 /#?4=' (1.-6'/36,?=0-6#(/#"6. ("6.1'9 '=' 5'?3#6#='*#5) 13 "3=35':#6#/. - K6' -6#(/#"63 53$-("6.1'9 1. +*6.13 #"#$6.2.3"(0 #?1. ("6.1'9. 5 -#=1#+*6.11#/ :(%5"=1#%+ 7 +"#/ #*13 Philips -63?(".5=03" -6'=#231'C, 63*#/31?43/%B?=0 5.,3C ("6.1%, '1"3613"-"3=35'?31'0 '=' -#?$#6*4 A'=)/#5?=0-6#*.". 5 '1"3613"-/.>.:'1.B. ;B /#21# 5%$6.") ' #"*6%") 5 #*13 "J3*#/31?43/%3-6'=#231'0". D"%-0 8 A41*9'' K#'(* /#21# #(4D3("5=0") -#'(* -6'=#231'C 5 >.=3633-6'=#231'C. 7 "3*("#5#/ -#=3 553?'"3 (=#5#, 5%$36'"3 l,?=0 1.&.=. -#'(*. 1.2/'"3 OK. 7 *.&3("53 (=#5 -#'(*. /#21# '(-#=):#5.") 1.:5.1'0, '/31., 2.16% ' #-'(.1'0. ;=' 5% /#23"3-6#53("' -#'(* (./%B -#-4=061%B 63:4=)"."#5 (=#5 5 *."3>#6'0B. 7%$36'"3 (=#5# 5 (-'(*3 ' 1.2/'"3 OK?=0 1.&.=. -#'(*. +=3/31"#5, (50:.11%B ( +"'/ (=#5#/. 7 (-'(*3-6'=#231'C 1. (".6"#5#C ("6.1'93 Smart TV?#("4-1% EB)51#%1 :(%5"=1#%+!"#$% 4?.='") -6'=#231'3 (# (".6"#5#C ("6.1'9% Smart TV, 5%$36'"3 :1.&#* -6'=#231'0 ' 1.2/'"3 * EB)5%.F C&.( 5 +A' ,' -6'=#231'0 3. I.=3630-6'=#231'C 4. ;1"3613" 5. J3*#/31?43/%3-6'=#231'0 6. K#'(* 7. L53"1%3 *1#-*' 4-6.5=31'0 ;)<% :(%5"=1#%+ M.-4(* -6'=#231'C #(4D3("5=03"(0 (# (".6"#5#C ("6.1'9% Smart TV. F(=' 1. (".6"#5#C ("6.1'93 3D3 13" -6'=#231'C, 'B /#21#?#$.5'") ': I.=363' -6'=#231'C. D1(1A161#%1 :(%5"=1#%+!"#$% -363/3("'") -6'=#231'3 5 (-'(*3, 5%$36'"3 :1.&#* -6'=#231'0, 1.2/'"3 * D1(1A1-.%.F ' ':/31'"3 -#=#231'3-6'=#231'0 5 (-'(*3 ( *1#-#* (# ("63=*./'. N.2/'"3 2!?=0 -#?"5362?31'0. G5"0%("70) :(%5"=1#%+!"#$% :.$=#*'6#5.") -6'=#231'3, 5%$36'"3 :1.&#* -6'=#231'0 ' 1.2/'"3 * G5"0%("7).F.!"#$% :.$=#*'6#5.") -6'=#231'3, 13#$B#?'/# 553("' 4:1.&1%C PIN-*#?, *#"#6%C $%= 4*.:.1 5# 563/0 1.("6#C*' #>6.1'&31' #(/#"6 Smart TV. M.$=#*'6#5.11#3-6'=#231'3 #"/3&31# 5 (-'(*3 :1.&*#/.!"#$% 6.:$=#*'6#5.") -6'=#231'3, 5%$36'"3 :1.&#* -6'=#231'0 ' 1.2/'"3 E=0 6.:$=#*'6#5*' 13#$B#?'/# 553("' 4-:1.&1%C PIN-*#?. 2*1#0) :(%5"=1#%+ Smart TV / K6'=#231'0 Smart TV 45

47 !"#$%&'$ (%&)*+$,&$ &,-+.&'$ *!"#$%& /)0 *'*#%-+$,&0 1,*(*1 ",%-2&'30" &)& ",$,%-2&'30", *'(%-21& (%$/)*+$,&0 &)& (%&.$4-,& $ 2".*+$'$ 3**#6&'7 * 3#*08 2 %-#*'$ (%&)*+$,&0. '()*+,- Smart TV 9'*#" :-1%"'7 3'-%'*2;< 3'%-,&=; Smart TV,,-+.&'$ h & 2"#$%&'$ /%;>*$ TP Vision Netherlands B.V.,$,$3$' *'2$'3'2$,,*3'& :- 1*,'$,' & 1-4$3'2* 1*,'$,'-, (%$/*3'-2)0$.*>* (*3'-26&1-.& ;3);>..&/*0& 1 23,4*5#$,67, A)0 :-(;31- (%&)*+$,&0 $>* 3,-4-)-,$*#8*/&.* /*#-2&'7,- 3'-%'*2;< 3'%-,&=; Smart TV. B%&)*+$,&0.*+,* /*#-2&'7 2 3(&3*1 &: >-)$%$& (%&)*+$,&?. 8&4#3#6 23,4*5#$,9! >-)$%$$ (%&)*+$,&? 3*8%-,$," 23$ /*3';(,"$ (%&)*+$,&0.! >-)$%$$ 23$ (%&)*+$,&0 3*8%-,$," 2 3(&31-8 (* 3'%-,-.. A)0 /*3';(- 1 >-)$%$$ (%&)*+$,&? 2"#$%&'$ :,-4*1 >-)$%$&,- 3'-%'*2*? 3'%-,&=$ Smart TV &,-+.&'$ OK. A)0 2"#*%- (%&)*+$,&? 2 >-)$%$$ &3(*)7:;?'$ 1,*(1& 3* 3'%$)1-.&. A)0 (%*3.*'%- (%&)*+$,&? (* 1-'$>*%&0.,-+.&'$ * '1# 23,4*5#$,6, 2"#$%&'$ 1-'$>*%&< &,-+.&'$ OK. A)0 (%*3.*'%- (%&)*+$,&? &: /%;>*? 3'%-,",-+.&'$ * :03&$&, 2"#$%&'$ 3'%-,; &,-+.&'$ OK. 9'*#" :-#)*1&%*2-'7 (%&)*+$,&$, 2"#$%&'$ :,-4*1 (%&)*+$,&0 &,-+.&'$ * ;4*%,3*<&0=. 9'*#" :-#)*1&%*2-'7 (%&)*+$,&$,,$*#8*/&.* 22$3'& 4:,-4,"? PIN-1*/, 1*'*%"? #") ;1-:-, 2* 2%$.0,-3'%*?1& *>%-,&4$,&0,- (%*3.*'% Smart TV. C-#)*1&%*2-,,*$ (%&)*+$,&$ *'.$4$,* 2 3(&31$ :,-41*.. 9'*#" %-:#)*1&%*2-'7 (%&)*+$,&$, 2"#$%&'$ :,-4*1 (%&)*+$,&0 &,-+.&'$ *.&-/4*%,3*<&0=. A)0 %-:#)*1&%*21&,$*#8*/&.* 22$3'& 4-:,-4,"? PIN-1*/. 9'*#" 2$%,;'730,- 3'-%'*2;< 3'%-,&=; Smart TV,,-+.&'$ L LIST &)& b. >*/&<4#$,# 23,4*5#$,6 < 12,1*%! >-)$%$$ (%&)*+$,&? 2"#$%&'$ :,-4*1 (%&)*+$,&0 &,-+.&'$ OK.!"#$%&'$ >*/&<,0= &,-+.&'$ OK. D)& 2"#$%&'$ >*/&<,0=, 2#3#7#10,0= & 3%-:; +$ 2"#$%&'$ (*)*+$,&$ (%&)*+$,&0 2 23,4*5#$,6 A)0 :-(;31- (%&)*+$,&0,-+.&'$ h & 2"#$%&'$ Smart TV. E- 3'-%'*2*? 3'%-,&=$ 2"#$%&'$ :,-4*1 (%&)*+$,&0 &,-+.&'$ OK. 9'*#" 2$%,;'730,- F->,-:-/ &)&,- (%$/"/;6;< 3'%-,&=;, 2 (%&)*+$,&&,-+.&'$ b. 103&$,"( 23,4*5#$,6 G3)& 3'%-,&=- (%&)*+$,&0 :->%;:&)-37,$(%-2&)7,*, /)0 ($%$:->%;:1&,-+.&'$ o OPTIONS & 2"#$%&'$ 46 C&1D0&/ H-3F'-# 3'%-,&=" (%&)*+$,&0.*+,* &:.$,&'7. 9'*#" &:.$,&'7.-3F'-# 3'%-,&=",,-+.&'$ o OPTIONS & 2"#$%&'$ E-7#$#$,# 7&1D0&/& 103&$,"(. I%*2$,7.-3F'-#&%*2-,&0.*+,* 2"#%-'7 (%& (*.*6& (*):;,1-. 9'*#" 2$%,;'730 1 &38*/,*.;.-3F'-#;, 3#%*37'$ (-%-.$'%" (*):;,1-. A3*17*03 1<#+#$,9 * /#-*2&1$*10, H*+,* (%*2$%&'7 ;%*2$,7 #$:*(-3,*3'& 3'%-,&=" (%&)*+$,&0. E- 3'%-,&=$ (%&)*+$,&0,-+.&'$ o OPTIONS & 2"#$%&'$ E$F*37&",6 * /#-*2&1$*10,. G3)& 2* 2%$.0 :->%;:1& 3'%-,&=" %0/*. 3* :,-41*. :->%;:1& 2,&:; 3'%-,&=" *'*#%-+-$'30 3&.2*), ($%$/-4- /-,,"8 (%*&38*/&' 2 :-6&6$,,*. %$+&.$. '()*+,- 23,4*5#$,6 9'*#" 2"?'& &: (%&)*+$,&0 & 2$%,;'730,- 3'-%'*2;< 3'%-,&=; Smart TV,,-+.&'$ Smart TV. A3,4*5#$,6 &3#$+( <,+#* J)->*/-%0 (%&)*+$,&0. (* %-#*'$ 3 2&/$*.->-:&,-.&,3'%-,&=$ Smart TV 2".*+$'$ #%-'7,-(%*1-' )<#&."$ K&)7." 2 &,'$%,$'-.->-:&,$ (%*1-'- 2&/$*. L()-'#$:*(-3,- & (%*&:2*/&'30 1%$/&',*? 1-%'*?. A3*%&0 F,4=7*< 1. L'1%*?'$ (%&)*+$,&$!&/$*.->-:&, 2 3(&31$ (%&)*+$,&? &)& 2"#$%&'$ %$1*.$,/;$.*$ (%&)*+$,&$,3'-%'*2*? 3'%-,&=$ Smart TV. 2.!"#$%&'$ K&) B%*2$/&'$ &,'$%,$'-*()-';. 4. C->%;:&'$ 2&/$*K-?). 5.!1)<4&'$ 2*3(%*&:2$/$,&$. A)0 ;(%-2)$,&0 2*3(%*&:2$/$,&$..*+,* &3(*)7:*2-'7 1,*(1& x (2*3(%*&:2$/$,&$) & p (B-;:-). A)0 %-#*'" 3 &,'$%,$'-.->-:&,-.& (%*1-'- 2&/$* 2 #*)7F&,3'2$ 3);4-$2,$*#8*/&.* 3*:/-'7 ;4$',;< :-(&37. A#3#+&G& <,+#* < 2*0*%*<*7 3#5,7# E- '$)$2&:*%$ 2 %$+&.$ (*'*1*2*? ($%$/-4&.*+,* 3.*'%$'7 K&)7.", 2:0'"$,-(%*1-'. M&)7..*+,* 3.*'%$'7 (%-1'&4$31& 3%-:;,,$ /*+&/-037 $>* :->%;:1&. G3)& 2 *,)-?,-.->-:&,$ &3(*)7:;$'30 (*'*1*2-0 ($%$/-42&/$*, +$3'1&? /&31 USB.*+$' (*'%$#*2-' $3'2$ #;K$%-.!*3(%*&:2$/$,&$ K&)7.-, 2:0'*>*,-(%*1-', & '%-,3)&%;$.*>* 2 %$+&.$ (*'*1*2*? ($%$/-4&,.*+,* (%&*3'-,*2&'7 &)& :-(;3'&'7 :-,*2*. G3)& (*/1)<4$, +$3'1&? /&31 USB,.*+,* :->%;+-'7 K&)7.", 2:0'"$,-(%*1-' 2 2&/$*.->-:&,-8, (%$/)->-<6&8 &31)<4&'$)7,* :->%;:1; K&)7.*2.!*3(%*&:2$/$,&$ :->%;+$,,*>* K&)7.-, 2:0'*>*,-(%*1-',.*+,* (%&*3'-,*2&'7 &)& :-(;3'&'7 :-,*2*. D,K*%.-=&< * /)&'$)7,*3'& (%*1-'- K&)7.*2.*+,* (*);4&'7 2 2&/$*.->-:&,$. H3&F,% Smart TV / B%&)*+$,&0 Smart TV

48 !"#"$%&% ' ()*)+)'), #"-.,"./. 0%1#20+% 3)/45)1) +)/.&"6*'% '.$")7%8/)',)-"* (#.'"6*. + (#"'95":.; /.,.*% *#%7.+%, 26*%:)'/"::)1) $/< '%5"1) *%#.7:)1) (/%:%.!"#$%"$#-#$&$'()$"($ =6()/402< (#./)-":." $/< $)6*2(% +.:*"#:"**"/"'.$":.; :% 6*%#*)')8 6*#%:.>"* Smart TV,,)-:) 6,)*#"*4 (#)(2?"::9" *"/"("#"$%&../. /;3.,9" (#)1#%,,9 ' /;3)" 2$)3:)" '#",<. *+,#-. / )*+#9*4 (#./)-":." $/< $)6*2(% +.:*"#:"**"/"'.$":.;, :%-,.*" +:)(+2 h. '93"#.*" (2:+* Smart TV. A% 6*%#*)')8 6*#%:.>" '93"#.*" 0:%&)+ O!"#$%"$##$&$'()$"($. :%-,.*" OK. A% 6*#%:.>" '93"#.*" (#)1#%,,2, $/< :%&%/% (#)6,)*#% :%-,.*" OK. B/< 2(#%'/":.< ')6(#).0'"$":.",.6()/4028*" +:)(+. x (')6(#).0'"$":."). p (!%20%). 1%+,2+#%.%+3%422.+,#4"5(62 '$74"(6 B/< (#)6,)*#% *"/"(#)1#%,,, *#%:6/.#2",9C ' #"-.," ()$+/;&":.<, () 6*%:>.<, '"?%:.<, :%-,.*" * 8,$,#4"5(( '$74"(6. D93"#.*" 6*%:>.; '"?%:.<. :%-,.*" OK. ()(9*+" (#.)6*%:)'/":.< ')6(#).0'"$":.<./. 0%(.6. (#)1#%,,9 :% ()$+/;&"::), -"6*+), $.6+" USB, :% F+#%:" *"/"'.0)#% ()<'.*6< 0%(#)6 :% 7)#,%*.#)'%:." -"6*+)1) $.6+% USB. H)#,%*.#)'%:." (#.'"$"* + 2$%/":.; '6"C 7%8/)', 6)C#%:"::9C :% -"6*+), $.6+" USB. = /+2.A0#$%4 G6/. *"/"'.0)#. +),(4;*"# ()$+/;&":9 + )$:)8 6"*., :% F+#%:" *"/"'.0)#%,)-:) (#)6,%*#.'%*4. ')6(#).0')$.*4 7%8/9, 6)C#%:"::9" :% +),(4;*"#". B%::%<,)$"/4 *"/"'.0)#%.,""* 6"#*.7.+%* DLNA. 6)',"6*.,% 6 $#21.,. 26*#)86*'%,. 6 6"#*.7.+%>."8 DLNA. B/< (#)6,)*#% 7%8/)' :% F+#%:" *"/"'.0)#% :% +),(4;*"#" :")3C)$.,) 26*%:)'.*4 (#)1#%,,:)" )3"6("&":.","$.%6"#'"#%, :%(#.,"# Twonky. A% *"/"'.0)#" 7%8/9. (%(+. 32$2* )*)3#%-":9 *%+ -", +%+. :% +),(4;*"#". B/< (#)6,)*#% 7%8/)' :% +),(4;*"#" :%-,.*" +:)(+2 SOURCE, '93"#.*" >?<+%,$#(. :%-,.*" OK. *!#. :%/.&.. ' '%5", #"1.):" ()$+94:&;, 9+#+3%49(( ( 2-<;/4 = "4/+.(#$&6 USB (&( (<,$#( 14"$&A 2$"0 (,+%#(%+'/4 94:&+'!#. ()$+/;&":.. 26*#)86*'% USB 7%8/9 :% *"/"'.0)#" 6)#*.#2;*6< () *.(2.!"#"8$.*" + (%:"/.,":;. '93"#.*" :")3C)$.,98 *.( 7%8/)'.!#. (#)6,)*#" 7%8/)' 6 +),(4;*"#% :% F+#%:" *"/"'.0)#% )30)# 7%8/)'. (%()+ (#).0')$.*6< *)/4+) *%+, +%+ :% +),(4;*"#". E)-:) (#)6,%*#.'%*4 7)*)1#%7.., ')6(#).0')$.*4,209+2./. '.$") 6 ()$+/;&"::)1) 7/F5-:%+)(.*"/<./. -"6*+)1) $.6+% USB. G6/. +),(4;*"# ()$+/;&": + $),%5:"8 6"*., '9,)-"*" 6,)*#"*4. ')6(#).0')$.*4 7%8/9 6 +),(4;*"#% :% F+#%:" *"/"'.0)#%. 14"$&A 2$"0!"#"8$.*" + (%:"/.,":;. '93"#.*" *.( 7%8/)' $/< (#)6,)*#%./. ')6(#).0'"$":.<. D93"#.*" P B+#+, M C-<;/4./.! 8()$+. =/. ("#"8$.*" ',":; F 1%+,2+#%.4.+/. :%8$.*" :2-:98 7%8/. = -,#%+:,#'4 USB D+/;&.*" *"/"'.0)#, ()$+/;&.*" 7/F5-:%+)(.*"/4./. -"6*+.8 $.6+ USB + 6')3)$:),2 ()#*2 USB.!)6/" *)1) +%+ 26*#)86*') 32$"* #%6()0:%:), :% F+#%:" *"/"'.0)#% )*)3#%0.*6< 6(.6)+ 7%8/)'. G6/. 6(.6)+ 7%8/)' :" ()<'./6< %'*),%*.&"6+., :%-,.*" +:)(+2 SOURCE, '93"#.*" (2:+* >?<+% USB. :%-,.*" OK. =+%#(%+'/4 B/< (#)6,)*#% 7)*)1#%7.8 () $%*",,"6<>2, 1)$2./. ' %/7%'.*:), ()#<$+" () :%0'%:.; :%-,.*" * =+%#(%+'4#A. B/< (#)6,)*#%,209+%/4:9C 7%8/)' () %/43),%,,.6()/:.*"/;, -%:#2./. ' %/7%'.*:), ()#<$+" () :%0'%:.; :%-,.*" * =+%#(%+'4#A. D.$")7%8/9 6)#*.#2;*6< ' %/7%'.*:), ()#<$+". 1%+,2+#% 9+#+3%49(: B/< (#)6,)*#% 7)*)1#%7.8 '93"#.*" P B+#+ :% (%:"/.,":;, '93"#.*",.:.%*;#2 7)*)1#%7... :%-,.*" OK. Smart TV / D.$")7%8/9, 7)*)1#%7...,209+% 47

49 !"#$ % &'&() "*+,'-)-* -)"(*#.(* /*0*1,'/$2, 3#4 *0*5,'6)-$4 %")+ /*0*1,'/$2 % &'&() %,)6$7) "#'23-8*9 %:5),$0) /*0*1,'/$; $ -'67$0) *!"#$%-&'(. <0*5: &),)20$ ( "#)39;=)2 $#$ &,)3:39=)2 /*0*1,'/$$, -'67$0) (-*&(9 CH+ $#$ CH-. <0*5: *"0'-*%$0. %*"&,*$>%)3)-$) "#'23-8*9, -'67$0) L LIST $#$ q ("0*&).?* %,)74 %*"&,*$>%)3)-$4 "#'23-8*9 7*6-* 79>:('#.-*) 79>:(9, ' >'0)7 >'&9"0$0) "#'23-8*9. 1.?:5),$0) 79>:('#.-9; (*7&*>$A$; $#$ &'&(9 " 79>:('#.-:7$ (*7&*>$A$47$ $ -'67$0) OK. 2. B'67$0) L LIST $ %:5),$0) P )'*'. 3.?:5),$0) /*0*1,'/$; $#$ &'&(9 " /*0*1,'/$47$ $ -'67$0) *!"#$%-&'(. Info (+,-'./#012) <0*5: $-/*,7'A$4 (,'>7),, 3'0' "*>3'-$4, &90. ( /'2#9 $ &,.) *0*5,'6'#'". -' /*0*1,'/$$, %:5),$0) /*0*1,'/$; $ -'67$0) (-*&(9 i INFO. <0*5: "(,:0. $-/*,7'A$;, -'67$0) (-*&(9 &*%0*,-* B'67$0) (-*&(9 o OPTIONS /6&#*7 C0*5,'6)-$) /*0*1,'/$2 % &,*$>%*#.-*7 &*,43(). - 5'8*'. B)&,),:%-*) %*"&,*$>%)3)-$) "#'23-8*9. -!9'.':*7 :/6,; 9#%.'8?:5*, %,)7)-$ *0*5,'6)-$4 ('3,*% %,)6$7) "#'23-8* <'% :"#$%-&'(?:5*, 0$&' &),)+*3*% 7)639 ('3,'7$. <0*5: %:20$ $>,)6$7' 3=>'. USB $#$ 3=>'. :6*1, -'67$0) h $ %:5),$0) 3,91*) 3)2"0%$).!"(&#$*6 /(>;9( D#4 %*"&,*$>%)3)-$4 79>:($ %:5),$0) -' &'-)#$ 7)-; &9-(0 M?(>;9#, %:5),$0) 79>:('#.-9; (*7&*>$A$; $ -'67$0) OK.!"#$ % &'&() "*+,'-)-* -)"(*#.(* (*7&*>$A$2, 3#4 %*"&,*$>%)3)-$4 %")+ (*7&*>$A$2 % &'&() -'67$0) 8:6. <0*5: &),)20$ ( "#)39;=)2 $#$ &,)3:39=)2 (*7&*>$A$$, -'67$0) (-*&(9 CH+ $#$ CH-. <0*5: &,$*"0'-*%$0. %*"&,*$>%)3)-$) 79>:($, -'67$0) OK. D#4 &,*3*#6)-$4 %*"&,*$>%)3)-$4 "-*%' -'67$0) OK. <0*5: &),)20$ -' 10 ")(9-3 %&),)3 $#$ -'>'3 % 79>:('#.-*2 (*7&*>$A$$, -'67$0) (-*&(9 x $#$ w. <0*5: *"9=)"0%$0. 5:"0,9; &),)7*0(9 -'>'3 $#$ %&),)3, -'67$0)! $#$. E*"#)3*%'0)#.-* -'6$7'20) (-*&($ 3#4 %:5*,' "(*,*"0$ 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. <0*5: *"0'-*%$0. %*"&,*$>%)3)-$), -'67$0) (-*&(9 q ("0*&). E,$ -'6'0$$ (-*&($ L LIST $#$ b %*"&,*$>%)3)-$) -) 593)0 &,),%'-*. Info (+,-'./#012) 48 D#4 &,*"7*0,' $-/*,7'A$$ * 79>:('#.-*2 (*7&*>$A$$ (-'>%'-$), $"&*#-$0)#., 3#$0)#.-*"0. $ &,.) %:5),$0) (*7&*>$A$; $ -'67$0) i INFO. <0*5: "(,:0. $-/*,7'A$;, -'67$0) (-*&(9 &*%0*,-* B'67$0) (-*&(9 o OPTIONS /6&#*7?*"&,*$>%)3)-$) 79>:('#.-:+ (*7&*>$A$2 % &,*$>%*#.-*7 &*,43(). - 5'8*'. C3-*(,'0-*) $#$ -)&,),:%-*) %*"&,*$>%)3)-$) (*7&*>$A$$. 3*9"AB6,16 C9.#,# E,$ &,*"#98$%'-$$ 79>:($ 7*6-* F(,'- % A)#4+ F(*-*7$$ F-),1$$. <0*5: F(,'-, -'67$0) o OPTIONS, -' &'-)#$ 7)-; %:5),$0) fi D9',#:*.'$91, 3*9"AB6,16 C9.#,# $ -'67$0) OK. <0*5: "-*%' F(,'-, -'67$0) #;59; (-*&(9 -' &9#.0) DG. <0*5: %:20$ $>,)6$7' 3=>'. USB $#$ 3=>'. :6*1, -'67$0) h $ %:5),$0) 3,91*) 81%6'>#41:6$ D#4 %*"&,*$>%)3)-$4 %$3)* -' &'-)#$ 7)-; -'67$0) %:5),$0) %$3)*/'2# $ -'67$0) OK.!"#$ % &'&() "*+,'-)-* -)"(*#.(* %$3)*/'2#*%, 3#4 %*"&,*$>%)3)-$4 %")+ %$3)*/'2#*% % &'&() -'67$0) 8:6. <0*5: &),)20$ ( "#)39;=)2 $#$ &,)3:39=)2 %$3)*>'&$"$, -'67$0) (-*&(9 CH+ $#$ CH-. <0*5: &,$*"0'-*%$0. %*"&,*$>%)3)-$) %$3)*>'&$"$ -'67$0) OK. D#4 &,*3*#6)-$4 %*"&,*$>%)3)-$4 "-*%' -'67$0) OK. <0*5: &),)20$ -' 10 ")(9-3 %&),)3 $#$ -'>'3 &* %$3)*>'&$"$, -'67$0) (-*&(9 x $#$ w. <0*5: *"9=)"0%$0. 5:"0,9; &),)7*0(9 -'>'3 $#$ %&),)3, -'67$0)! $#$. E*"#)3*%'0)#.-* -'6$7'20) (-*&($ 3#4 %:5*,' "(*,*"0$ 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. <0*5: *"0'-*%$0. %*"&,*$>%)3)-$), -'67$0) (-*&(9 q ("0*&). Info (+,-'./#012) <0*5: *0*5,'>$0. $-/*,7'A$; * %$3)*>'&$"$ %*"&,*$>%)3)-$4, 3#$0)#.-*"0., -'>%'-$), 3'0' $ &,.), %:5),$0) %$3)*>'&$". $ -'67$0) i INFO. <0*5: "(,:0. $-/*,7'A$;, -'67$0) (-*&(9 &*%0*,-* B'67$0) (-*&(9 o OPTIONS. -!(=*1*.; E,$ "950$0,*% 3*"09&-: 8.6E1/6 =6> >8(9# /6&#*7?*"&,*$>%)3)-$) %$3)*>'&$")2 % &*,43(). - 5'8*'. C3-*(,'0-*) $#$ -)&,),:%-*) %*"&,*$>%)3)-$) %$3)*>'&$"$. - DivX VOD D*"09& (,)1$"0,'A$$ DivX. Smart TV /?$3)*/'2#:, /*0*1,'/$$ $ 79>:('

50 !"#$% &%'"( () *+,(-.!"#$% USB (/(!"#$% &'(), 0.,-("+ h ( &%$+*("+ 1*23#+ 1+'4"&(+. DivX VOD #1+/7 "+/+&()#*. 4 4+*"(8(9.:(+' DivX Certified ;#)&#/6+" &#4;*#()&#1("7 &(1+# DivX VOD & &%4#9#- 9.<+4"&+. FP DIVX VIDEO-ON-DEMAND. J"# 24"*#'4"&#, 4+*"(8(:(*#&.00#+ ;# 4".01.*"2 DivX, 1/6 &#4;*#()&+1+0(6 ;*(#$*+"+00%> 8(/7-#& DivX Video-onDemand (VOD) 1#/,0# $%"7 ).*+3(4"*(*#&.0#. 5/6 ;#/2<+0(6 9#1. *+3(4"*.:(( 0.'1("+ *.)1+/ DivX VOD & -+0= 0.4"*#'9( 24"*#'4"&.. 5/6 ;#/2<+0(6 1#;#/0("+/70#' (08#*-.:(( # ;*#:+44+ *+3(4"*.:(( ;+*+'1("+ 0. &+$-4.'" vod.divx.com. 5/6 &#4;*#()&+1+0(6 &(1+#8.'/#& DivX VOD () &(1+#-.3.)(0. (/( 4 9#-;7="+*. 40.<./. 0+#$>#1(-#.9"(&(*#&."7 DivX VOD 0. "+/+&()#*+.?9"(&.:(6 DivX VOD $+4;/." DivX VOD 0. "+/+&()#*+ 9 -#-+0"2 &#4;*#()&+1+0(6 &(1+# DivX, &)6"#3# 0.;*#9.", +A+ 0+ $%/. ;*#&+1+0., 0. B9*.0+ ;#6&("46 9#1 *+3(4"*.:(( DivX 1/6 ;*#&+1+0(6.9"(&.:((. C*#4-#"* "+/+&()(#00#' ;*#3*.--% -#,0# ;*(#4".0#&("7 ( &#)#$0#&("7 ;#),+. M209:(6 ;*(#4".0#&9( 1#4"2;0. "#/79# 1/6 :(8*#&%> 9.0./#&. 5/6 ).;(4( "*.04/6:(( 0+#$>#1(-# ;#19/=<("7,+4"9(' 1(49 USB. C*(#4".0#&("7 ;*(+- ;*#3*.--% -#,0# 0+ 1#/7D+ < (02". 5/6 ;#/2<+0(6 $#/++ ;#1*#$0#' (08#*-.:(( &%$+*("+ ;209" *83$2$6&(2$, 0.,-("+ * 94)&$3 ( 0.'1("+ ;209" :'&(3); 6)&3 USB, 8&(,0$23,. 5/6 ;*#&+1+0(6 *+3(4"*.:(( &%;#/0("+ 4/+12=A(+ 1+'4"&(6. 1. C*( ;#6&/+0(( 8- (/( 10-)0.<0#3# 9#1. *+3(4"*.:(( ).;(D("+ +3# ( ;+*+'1(" '" 4 9#-;7="+*. 2. E.3*2)("+ ( 24".0#&("+ CF ;*#(3*%&."+/6 DivX 0. 9#-;7="+*+. 3. E.;24"("+ CF ;*#(3*%&."+/6 DivX ( 4#)1.'"+ 2<+"02= ).;(47 DivX (VOD > G#)1." " DivX...) 4. H ;*#(3*%&."+/+ DivX ).*+3(4"*(*2'"+ "+/+&()#* 4 ;#-#A7= 9#1. *+3(4"*.:(( (VOD > I+3(4"*.:(6 4+*"(8(:(*#&.00#3# 24"*#'4"&. DivX...) 5. C*( ;#6&/+0(( ).;*#4. ).3*2)("+ ( 4#>*.0("+ &(1+# 1/6 *+3(4"*.:((. 6. C+*+0+4("+ &(1+# 1/6 *+3(4"*.:(( 0. "+/+&()#* 4 ;#-#A7= 8/BD-0.9#;("+/6 USB (/( 4+"+&#3# ;#19/=<+0(6. 7. H9/=<("+ &#4;*#()&+1+0(+ &(1+# 1/6 *+3(4"*.:(( 0. "+/+&()#*+. J"# ).&+*D.=A(' B".; *+3(4"*.:((, 9#"#*%'.9"(&(*2+" DivX 0. "+/+&()#*+. 1%)$&(,0$23, 4%$&/$(%, ('5'4'%'6,7) 1%)$&(,0$23, )5) 2$#$"0$25'0)' 4%)'/, 4%$+%,//<!"#$% ;*(#4".0#&("7 "*.04/6:(=, 0.,-("+ 90#;92 p (C.2).). L. 9#*#"9#+ &* B9*.0+ ;#6&("46 (01(9."#* &%;#/0+0(6.!"#$% &#44".0#&("7 #"#$*.,+0(+ (01(9."#*. &%;#/0+0(6, 40#&. 0.,-("+ 90#;92 p (C.2).).!"#$% &#)#$0#&("7 ;*#4-#"*, 0.,-("+ x (H#4;*#()&+1+0(+). E0.<#9 0. B9*.0+ (08#*-(*2+" # ;*#4-#"*+ ;*#3*.--%, ;*(+- 9#"#*#' ;*(#4".0#&/+0. =$#2%,( 3 4%./$; ('5'(%,0&5.-)) 5/6 ;+*+9/=<+0(6 9 ;*6-#' "+/+"*.04/6:(( 0.,-("+ q (G"#;). 5/6 ;#/2<+0(6 1#;#/0("+/70#' (08#*-.:(( ;#4+"("+ 4.'" DivX.!(/'0, %'+)&(%,-)) K#,0# #"-+0("7 *+3(4"*.:(= "+/+&()#*. ( #"9/=<("7 &#4;*#()&+1+0(+ DivX VOD. 5/6 #"-+0% *+3(4"*.:(( 0.,-("+ 90#;92 SOURCE, &%$+*("+ ;209"!"#$% USB ( 0.,-("+ OK. L.,-("+ 90#;92 o OPTIONS, &%$+*("+ DivX VOD ( 0.,-("+ OK. DivX, DivX Certified ( 4##"&+"4"&2=A(+ /#3#"(;% 6&/6="46 "#*3#&%-( -.*9.-( 9#-;.0(( Rovi Corporation (/( ++ 1#<+*0(> 9#-;.0(' ( (4;#/7)2="46 ;# /(:+0)((. F DIVX: DivX B"# 8#*-." :(8*#&#3# &(1+#, 4#)1.00%' DivX, LLC, 1#<+*0+' 9#-;.0(+' Rovi Corporation. J"# 24"*#'4"&# 4 #8(:(./70#' 4+*"(8(9.:(+' DivX Certified ;#)&#/6+" &#4;*#()&#1("7 &(1+# DivX. 5/6 ;#/2<+0(6 $#/++ ;#1*#$0%> 4&+1+0(' ( ;*#3*.--0%> 4*+14"& 1/6 ;*+#$*.)#&.0(6 8.'/#& & DivX-&(1+# ;#4+"("+ &+$-4.'" divx.com. Smart TV / C*(#4".0#&9. ;*#4-#"*. "+/+;+*+1.<( C#4/+ ;+*+9/=<+0(6 0. :(8*#&#' 9.0./ 0.<(0.+"46 4#>*.0+0(+ ;+*+1.<( 0. &0+D0(',+4"9(' 1(49. C*( ;+*+9/=<+0(( 0. 1*23#' :(8*#&#' 9.0./ 4#>*.06+"46 "*.04/6:(6 0#&#3# 9.0./., "*.04/6:(6 ;*+1%12A+3# 9.0./. 4"(*.+"46. C*( &%$#*+ ;#19/=<+00#3# 24"*#'4"&. (;*#(3*%&."+/6 Blu-ray (/( :(8*#&#3# *+4(&+*.) ).;(47 0.,+4"9(' 1(49 USB ;*+*%&.+"46, ( 4#>* ).;(47 21./6+"46. C*( ;+*+9/=<+0(( "+/+&()#*. & *+,(#,(1.0(6 4#>* ).;(47 ".9,+ 21./6+"46. H# &*+-6 ).;(4( 0.,+4"9(' 1(49 USB ;*(#4".0#&9. &+A.0(6 0+&#)-#,0.. >$/'0(,5?0<; 4$2($% H# &*+-6 &+A.0(6 :(8*#&%> "+/+9.0./#& &% -#,+"+ &9/=<("7 8209:(= -#-+0"./70#3# ;#&"#*0#3# &#4;*#()&+1+0(6. 5/6 &#4;*#()&+1+0(6 ;#4/+10(> &+A.0(6 0.,-("+ 90#;92 p (C.2).), w (H/+&#). 49

51 !"#$%"& '" (')*(+ w, %)#') *,-,./$ ( '"0"1+ $1$ ( ()'2+ 3"*$4$ /,1,/-"'41&2$$.!"#$%&'() *+,(-"."$/ 5)67" $'7$("/)- 8)7" 9:*)1','$& )/);-"#",/4& '" <(-"',, '"#%$/, (')*(+! (*,-,%)/(" '"3"7) $1$ (*,-,%)/(" 9*,-,7) 71& 9:;)-" '"0"1='). /)0($ 9)4*-)$39,7,'$& *-$)4/"')91,''). /-"'41&2$$. >4*)1=3+./, </$ (')*($ 71& $3%,','$& 4()-)4/$ *,-,%)/($. 0)$1.2&"$/?+7$))*$4"'$, (()%%,'/"-$$) 71& 4 '"-+A,'$&%$ 3-,'$& ',7)4/+*') 9 -,#$%, 3"*$4$ $1$ *-$)4/"')9($ *-)4%)/-" /,1,*,-,7"0$. B)#') 4)8-"'$/= 2$C-)9:, (DVB) 4+;/$/-: ("'"1". D)8-"','$, 4+;/$/-)9 /,(4/)9:8 41+#; ',7)4/+*'). E1& *-)9,-($ 7)4/+*')4/$ 2$C-)9:8 (DVB) 4+;/$/-)9 '"4/-)./, /,1,("'"1 $ '"#%$/, (')*(+ o OPTIONS, '" *"',1$ 9:;,-$/, *+'(/ L 3,4$$, 3"/,% 9:;,-$/, 56+% 789'$')(*, 0/);: )/);-"3$/= 4*$4)( 4+;/$/-)9. E)4/+*') 4)8-"','$, /)1=() &3:(" 4+;/$/-)9 4 3'"0()% DVB. 5.5 :&,$7; :&,$7;,)(<)&11+ G41$ #,4/($. 7$4( USB $ )/C)-%"/$-)9"' $ /,1,9$3)- *-$'$%",/ <1,(/-)'')6) 6$7" *,-,7"0, %)#') 3"*$4"/= 4 2$C-)9)6) ("'"1". E1& +4/"')9($ #,4/()6) 7$4(" USB 9 =8%(*(#7'*( '"#%$/, * >,$7(% $ '".7$/, #$7% USB, 87'&"(*%&. :&,$7; * "&7'(/A.. *).1/ E1& 3"*$4$ /,(+F,. *-)6-"%%: '"#%$/, (')*(+ r (3"*$4=) '" *+1=/, EH. G41$ $'C)-%"2$& 71& 6$7" *,-,7"0 *)4/+*",/ $3 4,/$ >'/,-',/, *,-,7 '"0"1)% 3"*$4$ %)#') +("3"/= 9-,%&,, )()'0"'$& 9) )(',. G41$ $'C)-%"2$& 71& 6$7" *,-,7"0 *)4/+*",/ 4) 4/"'2$$ 9,F"'$&, 3"*$4= '"0',/4& ',%,71,''). I-,%& )()'0"'$& 3"*$4$ %)#') $3%,'$/= 9 4*$4(, 3"*$4,.. D%. '$#,. E1& )4/"')9($ 3"*$4$ '"#%$/, (')*(+ q (4/)*). :&,$7;,( )&7,$7&"$B I: %)#,/, 3"*1"'$-)9"/= 3"*$4= *-,74/)&F,. *-)6-"%%:, ()/)-"& ;+7,/ /-"'41$-)9"/=4& 4,6)7'& $1$ 0,-,3 ',4()1=() 7',. (%"(4$%+% 0,-,3 8 7',.).!" 4/-"'$2, 6$7" *,-,7"0 9:;,-$/, ("'"1 $ *-)6-"%%+, /-,;+,/4& 3"*$4"/=. E1& 9:;)-" ("'"1" $3 4*$4(" 99,7$/, ')%,- ("'"1". E1& *-)4%)/-" *,-,7"0 '" ("'"1, '"#%$/, (')*(+ x (9*-"9)) $1$ w (91,9)). J/);: $3%,'$/= 7"/+ 9 4*$4(,, '"#%$/, (')*(+ o OPTIONS $ 9:;,-$/, *+'(/ D+9)&'; #.";. I 4*$4(, 9:;,-$/, /-,;+,%:. 7,'= $ '"#%$/, OK. G41$ 7"'':, 71& 6$7" *,-,7"0 $3 4,/$ >'/,-',/, 9:;,-$/, 7"/+ 9 9,-8',. 0"4/$ 4/-"'$2: $ '"#%$/, OK. 2. I:7,1$9 *-)6-"%%+, '"#%$/, *:&,$7; $1$ '"#%$/, ooptions $ 9:;,-$/, :&,$7;. K+7,/ 7);"91,') 7)*)1'$/,1='), 9-,%& 71& )()'0"'$& *-)6-"%%:. L/) 3'"0,'$, %)#,/ ;:/= +9,1$0,'). 3. I:;,-$/, *+'(/ =&7,$7&"$. $ '"#%$/, OK. M-)6-"%%" ;+7,/ *)4/"91,'" 9 )0,-,7= '" 3"*$4=. M-$ +4/"')9(, 3"*$4,. '" )7') $ /) #, 9-,%& *)&9$/4& *-,7+*-,#7,'$,. J/);: 3"*$4"/= *-)6-"%%+ 9 9"A, )/4+/4/9$,, /,1,9$3)7)1#,' '"8)7$/=4& 9 -,#$%, )#$7"'$&, " #,4/($. 7$4( USB 7)1#,' ;:/= >,$7(% E1& *-)4%)/-" 4*$4(" 3"*$4,. /,1,*-)6-"%% $ 3"*$4,. *) '"#%$/, (')*(+ h, 9:;,-$/, *+'(/ R :&,$7$ $ '"#%$/, OK. I 4*$4(, %)#') 9:;-"/= 3"*$4= 71& *-)4%)/-", +7"1$/= 3"*$4"'':, *-)6-"%%:, '"4/-)$/= 9-,%& )()'0"'$& /,(+F,. 3"*$4$, " /"(#, *-)9,-$/= 49);)7'), %,4/) '" 7$4(,. N"(#,,,41$ 7"'':, 71& 6$7" *,-,7"0 $3 4,/$ >'/,-',/, %)#') 3"*1"'$-)9"/= 3"*$4= 4 3"7"'':% 9-,%,',% '"0"1" $ )()'0"'$& 3"*$4$, 9 ("0,4/9, 3"*$4$, ', )/')4&F,.4& ( ()'(-,/'). /,1,9$3$)''). *-)6-"%%,. E1& 3"*$4$ 9 3"7"''), 9-,%& 9:;,-$/, *+'(/ :&,$7;,( )&7,$7&"$B 9 9,-8',. 0"4/$ 4/-"'$2: $ '"#%$/, OK. I:;,-$/, ("'"1, 7"/+ $ )/-,3)( 9-,%,'$. E1& *)7/9,-#7,'$& 3"*$4$ 9:;,-$/, *+'(/ =&7,$7&"$. $ '"#%$/, OK. E#&-."$. 6&,$7$,( )&7,$7&"$B J/);: +7"1$/= 3"*$4= *) 9:;,-$/, 3"*$4= 9 4*$4(, $ '"#%$/, OK. >1$ 9:;,-$/, 3"*$4= *) '"#%$/, o OPTIONS $ 9:;,-$/, 3'1."$'; 6&,$7;. 0)$1.2&"$/ I)3%)#,' *-)4%)/- *-,7:7+F,. 3"*$4"''). /-"'41&2$$ 9) 9-,%& 3"*$4$ /,(+F,. *-)6-"%%:. M-)4%)/- /,1,("'"1)9 9) 9-,%& 3"*$4$ ',9)3%)#,'. M-$)4/"')9(" *-&%). /,1,/-"'41&2$$ 9) 9-,%& 3"*$4$ ',9)3%)#'". J/);: 9:*)1'$/= 3"*$4=, 71& 4/"'2$. 9,F"'$& /-,;+,/4& /)0'"& '"4/-).(" 9-,%,'$. G41$ '"4/-)$/= 0"4: 9 /,1,9$3)-, 9)3%)#'), 3"*$4= ', ;+7,/ 9:*)1','". O"*$4= "+7$))*$4"'$& (()%%,'/"-$,9) 71& 4 '"-+A,'$&%$ 3-,'$& ',7)4/+*'". B)#') 3"*$4"/= 2$C-)9:, (DVB) 4+;/$/-: ("'"1". O"*$4= 4+;/$/-)9 /,(4/)9:8 41+#; ',7)4/+*'". E1& *-)9,-($ 7)4/+*')4/$ 2$C-)9:8 (DVB) 4+;/$/-)9 '"4/-)./, /,1,("'"1 $ '"#%$/, (')*(+ o OPTIONS, '" *"',1$ 9:;,-$/, *+'(/ L 3,4$$, 3"/,% 9:;,-$/, 56+% 789'$')(*, 0/);: )/);-"3$/= 4*$4)( 4+;/$/-)9. E)4/+*'" 3"*$4= /)1=() &3:(" 4+;/$/-)9 4 3'"0()% DVB. 1. J/);: 3"*1"'$-)9"/= 3"*$4=, '"#%$/, C$#. 50 Smart TV / O"*$4=

52 !"# $%&'(&)%* +,$%*-"./+# 0*$+'#(+ -12.%+). (./3!"#$%$&'(%$, /*4(+). * )*+'$# + /*56+). %*06.",-$'.$(- /0*+'+.,-$'.$(- /0*+'+!"# $%&'(&)%* 0*$+'+ /*4(+). 7/&$7, h, -12.%+). R 10*+'+ + /*4(+). OK. 812.%+). 0*$+'9 - '$+'7., 6"# /*:*"* -&'$%&+0-.6./+# /*4(+). 7/&$7, x (-&'$%&+0-.6./+.).!"#,$%*-"./+# -&'$%&+0-.6./+.( +'$&"90,5). 7/&$7+ (;.%.(&)7* -$.%.6),! (;.%.(&)7* /*0*6), p (;*,0*) +"+ q (<)&$) /* ;%+"&4./+. MyRemote (&4/& 0*A%,0+)9 2.'$"*)/&. 8'. D,/7?++ $%+"&4./+# MyRemote, 7%&(. Wi-Fi Smart Screen, #-"#3)'# 2.'$"*)/1(+. A4-'++ *-+2$?47+3 ;%+"&4./+. MyRemote $&')&#//& '&-.%G./')-,.)'#. <& -%.(./.( ')*/,) 6&'),$/1 /&-1. -.%'++ ' &2/&-".//1(+ D,/7?+#(+. M.A,"#%/& $%&-.%#5). /*"+:+. &2/&-"./+5 MyRemote /* $&%)*"*B ' $%+"&4./+#(+. * ;%+"&4./+. MyRemote -.%' ')*/.) 6&'),$/& -& -)&%&5 $&"&-+/ A. )-$# &23 *-$'.$(-0 /0*+'+ +'(4# >.7&)&%1. ')*/?++ &A%*/+:+-*3) 7&"+:.')-& 6/.5, - ).:./+. 7&)&%1B 0*$+'9 6&'),$/* 6"# $%&'(&)%*. C*$+'9 - '$+'7. '&6.%4+) +/D&%(*?+3 & 7&"+:.')-. 6/.5 6& +').:./+# '%&7* $%&'(&)%*. 54"&06703 *$*8(#0 /0*+'+ E'"+ /* 0*$+'9 $& %*'$+'*/+3 %*'$%&')%*/#.)'# &A%*/+:./+. ')*/?++ * )*74. - )&( '",:*.,.'"+ )%*/'"#?+# 21"* $%.%-*/*, $&#-+)'# /*6$+'9 9:+;#0. <& /0*+'+ F)&21,6*"+)9 0*$+'9, -12.%+). 0*$+'9 - '$+'7., /*4(+). 7/&$7, o OPTIONS %+). $,/7) <&02+(= /0*+'=.!"# $&",:./+# 2&".. $&6%&2/&5 +/D&%(*? %+). $,/7)!"#$%$&'(%$, /*4(+). * )*+'$# + /*56+). $,/7) 10*+'= *-$> ,-+2$?47+4 MyRemote )%4&47+3 $ *-+2$?47++ MyRemote,-+2$?47+4 MyRemote $&0-&"#.) +'$&"90&-*)9 '(*%)D&/ +"+ $"*/G.)/15 ;H - 7*:.')-. $,"9)*!= 6"# ).".-+0&%*. 81 (&4.). $.%.6*-*)9 D&)&A%*D++, (,017, & /* 6%,A+.,')%&5')-* - 6&(*G/.5 '.)+. I*74. (&4/& +'$&"90&-*)9 ).".A+6, $%&'(*)%+-*)9 $%&A%*((, ).".$.%.6*: + -7"3:*)9 /.&2B&6+(1. ).".7*/*"1. J,/7?+# Wi-Fi Smart Screen $&0-&"#.) '(&)%.)9 ).".$.%.6*:+ /* K7%*/. '(*%)D&/* +"+ $"*/G.)/&A& ;H. J,/7?++ $%+"&4./+# MyRemote +0(./#3)'# 0*-+'+(&')+ &) -.%'++ + L<. Smart TV / ;%+"&4./+. MyRemote B"7#C++ *-+2$?47+3 J,/7?++ $%+"&4./+# 0*-+'#) &).A& -.%'++ +,')%&5')-*, /* 7&)&%&( &/& +'$&"90,.)'#. *!&'),$/* )&"97& /* $"*/G.)/1B ;H. ** 80+(*.)'# /.0/*:+)."9/*# $"*)*. D/8#+ N/).%D.5' $%+"&4./+# MyRemote $.%.-.6./ /* #017+: */A"+5'7+5, /.(.?7+5, D%*/?,0'7+5, +)*"9#/'7+5, +'$*/'7+5, $&%),A*"9'7+5, A&""*/6'7+5 + %,''7+5. E'"+ /* -*G.( (&2+"9/&(,')%&5')-. +'$&"90,.)'# 6%,A&5 #017, $%+"&4./+. MyRemote *-)&(*)+:.'7+ $.%.7"3:+)'# /* */A"+5'7+5. E'*$2=/$%07+4 *-+2$?47+3 MyRemote 70 &-">+F (424%+/$-0F ;%+"&4./+. MyRemote 6&'),$/& 6"# ).".-+0&%&- Philips, -1$,'7*.(1B /*:+/*# ' 2009 A. E'"+ -*G ).".-+0&% +0 (&6."9/&A& %#6* 2009 A., &2/&-+). ;L ).".-+0&%* + -7"3:+). D,/7?+3 JointSpace. E'"+ -*G ).".-+0&% +0 (&6."9/&A& %#6* 2010 A., )%.2,.)'# )&"97& -7"3:+)9 /* ).".-+0&%. D,/7?+3 JointSpace. O&6."+ ).".-+0&%& AA.,4. $&66.%4+-*3) MyRemote.!"# &$%.6."./+# A&6* -1$,'7* $%&-.%9). /&(.% (&6."+ ).".-+0&%* (/*$%+(.%, xxpflxxx4). E'"+ $&'".6/##?+D%* "4", A. E'"+ $&'".6/##?+D%* "5", A. P+D%* "6" '&&)-.)')-,.) 2011 A., *?+D%* "7" 2012 A. A#2G647+4 H"7#C++ JointSpace 1. 87"3:+). ).".-+0&%. 2. =2.6+).'9, :)& -1$&"/./& &2/&-"./+. ;L ()&"97& 6"# (&6." A.) + /*')%&./& /.'7&"97& ).".7*/*"& A"*-/&( (./3-12.%+).,-$'.$(- (424%+/$ >* $,"9).!= /*2.%+).?+D% (JointSpace). >. -/+(*/+# /* $.%.7"3:./+. 7*/*"&-. 5. E'"+ &)&2%*4*.)'# JointSpace enabled, D,/7?+# JointSpace -7"3:./*. 51

53 !"#" $%&' ()*"#+,, $%&'!"#$% &'(#)*+#,-"* (.&)#/01&0 MyRemote, 10#$2#3&4# (#35)67&"* "0)0,&+#., '4-."8#1, ()-190"1%: ;< & 5#4(*6"0. 5 #31#: 3#4-910: '0"&. 3 - I%$0.&"0 2%&%0)% 4*, &%<%04B)6" & 1-/4&"0 OK, 7"#$% #"#$.-+&"* 0C# &4>. G#,#0 '0"0,#0 &4> 4#/1#,,0'"& =J. 4 - ;# +-,0.901&&,%$0.&"0 C)&)0) & 1-/4&"0 OK. 5. G-/4&"0 b, (10'5#)*5#.-+, 0')& 7"#$% +-5.%"* =)> (#35)6701&> "0)0,&+#.- 5 3#4-910: '0"& ?')& '0"0,#: 0A0 10 (#35) (#35)67&"0 0C# (9&.#5#(#)#'1#0 &1"0.10"'#03&101&0). 2 - ;#35)67&"0 "0)0,&+#. 5 D#/1# &'(#)*+#,-"* (.#,#31#: &)& $0'(.#,#31#: '(#'#$% (#35)6701&>. =)> $#)00 (#3.#$1#: &18#.4-E&&,%$0.&"0 -./)0)1$&0), 1-/4&"0 * 234$)/ & 1-:3&"0 2%&', 5%$36)0)1+", &)& 2%&', 36)0)1+",. D"?6.B/" 364<)9%+4, 78 *%14"$%60%6"!"#$% '4#".0"* 1- "0)0,&+#.0 8#"#C.-8&&, &)&,#'(.#&+,#3&"* &,&30#, '# % #4(*6"0. ;F 403&-'0.,0.-. G-'".#:"0 H"# ;F 403&-'0.,0.-, 7"#$% (0.03-,-"* 8-:)% (# 3#4-910: '0"&. =-11-> 4#30)* "0)0,&+#.- (.#"#5#) DLNA & '#,40'"&4- ' I.-+30)0 -./)0)1$&0) 1-/4&"0 * 234$)/ &,%$0.&"0 DLNA, 3)11%6940"%*:% *%14"$%60%6:, 7"#$% #"#$.-+&)'> '(&'#5 (.#C &-'0.,0.-, '#,40'"&4%2 ' "0)0,&+#.#4. Apple ipad!"#$% (.&)#/01&0 1- ipad, (0.0:3&"0 1- (#."-) Apple App Store & 1-:3&"0 (.&)#/01&0 Philips MyRemote HD. 856"5)&;4/ *.<'&4*%14" DMR?')& 403&-8-:)% 10,#'(.#&+,#3>"'> 1- "0)0,&+#.0, (.#,0.*"0,,5)6701- )& 856"5)&;4/ *.<'&4*%14" (DMR). DMR,5)6701-.!"#$% (.#,0.&"*,,5)6701- )& DMR G-/4&"0 h,,%$0.&"0 S & 1-/4&"0 OK. 2. I%$0.&"0 7"6"*%&6: $%&4 & 1-/4&"0 OK. 3 - I%$0.&"0 856"5)&;4/ *.<'&4*%14" - DMR & 1-/4&"0 OK. 4. I%$0.&"0 A"?"B4+ & 1-/4&"0 OK. 5. G-/4&"0 b, (10'5#)*5#.-+, 0')& 7"#$% +-5.%"* =)> (.&)#/01&> MyRemote 1- '4-."8#1 &)& ()-190"1%: ;< 4#/1# &'(#)*+#,-"* QR-5#3% #: '".-1&E0. I%$0.&"0 FK & ' (#4#A*6 QR-5#3- (0.0:3&"0 10(#'.03'",011# Apple iphone!"#$% (.&)#/01&0 1- iphone, (0.0:3&"0 1(#."-) Apple App Store & 1-:3&"0 (.&)#/01&0 Philips MyRemote. Google play =)> (.&)#/01&> Android (0.0:3&"0 1- (#."-) Google play & 1-:3&"0 (.&)#/01&0 Philips MyRemote. 2%&%0)% 4*, &%<%04B)6"?')&, 3#4-910: '0"& 10'5#)*5# "0)0,&+#.#,, H"#" "0)0,&+#. 4#/1# (0.0&401#,-"*. =)> &+40101&> 1-+,-1&> "0)0,&+# G-/4&"0 h,,%$0.&"0 S & 1-/4&"0 OK. 2. I%$0.&"0 7"6"*%&6: $%&4 & 1-/4&"0 OK. 52 Smart TV / ;.&)#/01&0 MyRemote

54 !"#$ %&'()*"#'+!"#$ %&'()*"#'+!,"#$ %&'()*"#'+ MyRemote "#$%# &'()*+,-./0(+*%12 34%'5++ MyRemote. 6,#71 #,'.1,- 34%'5+), 8.#9,# '#9%+, :(; &#0&./,/ & "2%) 8.+(#$2%+; '#9%+,29- '%#8'+ "2%) 8.+(#$2%+; & &2.<%2= */9,+ 9,./% /& &)5416)! 8.+(#$2%++ MyRemote & "#$%# &17./,49,.#=9,&#, 9 8#"#>-) '#,#.#?# +98#(-0#&/,&92 34%' (#$2%+;. A#9%+,29- '%#8'+ -./& &)5416) & 8./&#" &2.<%2" 4?(4 "2%) 8.+(#$2%+;.! 8.+(#$2%++ MyRemote & %'5++. B#&"29,+"#9,- 8.+(#$2%+; MyRemote Philips "#$%# 8.#&2.+,- %/ 9,./%+52 %/ &27-9/=,2 C7;0/,2(-%# 49,/%#&+,2 %/ 49,.#=9,&# Philips &2.9+) 8.#?./""%#?# #72982*2%+;. 73#89'' %&'()*"#'+ SimplyShare SimplyShare &1 9"#$2,2 #,8./&(;,- '/' 3#,#?./3++, "401'/ +(+ 9 92,+ >)6,"41',.",";'0<)&,01. F/,2(2&+0#.2 "#$%# 3/=(1./0(+*%1< 3#."/,#&. 6,#71 #,#7./0+,- &172.+,2 84%',?38)6);416), %/$"+,2 * >%'4)8 + 84%', 7)&,01. 6)4%&)'=6";"#'+. * B#&"29,+"#9,- 8.+(#$2%+; MyRemote 9 '#%'.2,%1" 49,.#=9,&#" Philips "#$%# 8.#&2.+,- %/ 9,./%+52 G,#?# 49,.#=9,&/ %/ &27-9/=,2 C7;0/,2(-%# 49,/%#&+,2 %/ 49,.#=9,&# Philips &2.9+) 8.#?./""%#?# #72982*2%+;. Net TV A%#8'/ Net TV &?(/&%#" "2%) MyRemote 8#0&#(;2, 0/849'/,- Net TV / Smart TV %/,2(2&+0#.2. 6,#71 0/849,+,- Net TV / Smart TV, %/$"+,2 %/ '%#8'4 Net TV &?(/&%#" "2%) MyRemote. :(; 8# 9,./%+5/" "#$%# +98#(-0#&/,- 84(-, :H & 8.+(#$2%++ MyRemote. A(/&+/,4./ & 8.+(#$2%++ MyRemote 8#0&#(;2, %"&";0A I9(+ &1 +98#(-042,2 8(/%E2,%1= JA, &1 "#$2,2 %/,2(2&+0#.2 +(+ 8(/%E2,%#" JA. K/'$2 "#$%# 8.#9"#,.2,- + 8.#*+,/,- # 8.#?./""/<. J.#9,# '#9%+,29-8.#?./""1, +,2(2&+0#. 82.2'()*+,9; %/ G,#,,2(2'/%/(. 6,#71 #,'.1,- SimplyShare & 8.+(#$2%++ MyRemote, %/$"+,2 '%#8'4 SimplyShare & "2%) 8.+(#$2%+; MyRemote. -./)& 341&)54160, 4 8)1)&):) /3;31 )14.(0124+,";'0<05(. 1. F/$"+,2 %/ 72(4) 8#(#94 & &2.<%2= */9,+ G'./%/, *,#71 #,'.1,- 49,.#=9,& & 92, A#9%+,29-49,.#=9,&/ & 98+9'2. -./"&'1" 341&)54160 ;(+ 6)4%&)'=6";"#'+,";'0<05()6 1. F/$"+,2 %/ 72(4) 8#(#94 & %+$%2= */9,+ G'./%/, *,#71 #,'.1,- 49,.#=9,& & 92, A#9%+,29-49,.#=9,&/ & 98+9'2. -./)&,";'0<05(0 F2'#,#.12 49,.#=9,&/, 9 '#,#.1< #,8./&(;),9; 3/=(1, &17./,-,+8 9(4*/2 "#$%# &17./,- 3/=(#&:!3=.80, -';") +(+ 7)1):&0<''. 1 - A#9%+,29-,+8/ '#,#.1= &/" %4$2%. 2 - A#9%+,29- '#"8#0+5++, +(+ 3#,#?./3++ & 98+9'2, *,#71 &#98.#+0&29,+ 2?# %/ &17./%%#" 49,.#=9,&2. Smart TV / J.+(#$2%+2 MyRemote 6,#71 %/$"+,2 & "2%) 8.+(#$2%+; MyRemote. J#9(2 82.&#?# %/$/,+; %/ %/ G'./%2 #,#7./0+,9; 8.+?(/E2%+2 %/ &18#(%2%+2 9#8.;$2%+; 8(/%E2,%#?# JA 9,2(2&+0#.#". B);:)1)680 &18#(%2%+2" 9#8.;$2%+; 8(/%E2,%#?# JA +,2(2&+0#./ 8.#&2.-,2, #7%#&(2% 9 L%,2.%2,/. 1 - F/$"+,2 h, &172.+,2 84%', S C)#<':3&09'+ + %/$"+,2 OK. 2 -!172.+,2 84%', D041&)58' E- > F/G'" #041&)58' %"&";0A. 3 -!172.+,2 H"&"= I#1"&#"1 + %/$"+,2 OK. 4. F/$"+,2 b, (%29'#(-'#./0, 29(+ 8#,.2742,9;), *,#71 0/'.1,- "2%). 53

55 !"#$%&'()' * +','-)."$"/!"# $%&'"()(*# +'&,#-)(*# &".(/)0('1' *4'5 &),)4.6 $ 0)")$*7',) *0) GUIDE (. &9":0)!;, 60'<% '0=,%0: 1*4 &),)4.6 (. 0)")$*7',) *0) (. =".$*/9 * (-)"0.#), 60'<% '0=,%0: +&*+'= '<(.,9-)((%> 5'<*":(%> 9+0,'?+0$. 0"12,34)+5 /"6),5("' 7*+$"8*+-" * (.-5*0) OK 4"# &,'+5'0,. ='4. 4"# +'&,#-)(*# &".(/)0(' &9+0*0) &,*"'-)(*) MyRemote * (.-5*0) $ 1".$('5 5)(A (. =('&=9 9:*+$") *0) (. &9(=0 ;)1: #'$'1:4. 6 ='4 4"# +'&,#-)(*#. <#$:-,'()' 8)='0',%) +0.(C** $)E.(*# 9+0.(.$"*$.A0 4"# &,'1,.55 9,'$)(: $'7,.+0('1' '1,.(*6)(*#. J+"* 7(.6)(*) 9,'$(# $'7,.+0('1' '1,.(*6)(*#,.$(#)0+# 9+0.('$")(('59 *"* &,)$%/.)0 )1', &,'1,.55. <94)0 7.<"'=*,'$.(..!"#,.7<"'=*,'$=* * &,'+5'0,. &,'1,.55% &'0,)<9)0+# $$)+0* PIN-2"1. L0'<% $="A6*0: D;$:()4'()' #$"*/"+$:, ='+(*0)+: $ 5)(A D;$:()4'()' #$"*/"+$:, (.+0,'?0) PIN-='4 * 9=.-*0) $'7,.+0. M1,.(*6)(*) &,'+5'0,. $ &,*"'-)(** MyRemote (.+0,')(' 4"# &,'+5'0,. 0)")=.(.". (. +5.,0D'() *"* &".(/)0('5 23,. () J+"* $% 7.<%"* PIN-='4, &'0,)<9)0+# &),)9+0.('$*0: &,*"'-)(*) MyRemote + &'5'E:A 5.1.7*(. &,*"'-)(*? ,.(*C) &,*'<,)0)(*# Wi-Fi Smart Screen 5'-(' <)+&".0(' $'++0.('$*0: &'=9&=9. B9(=C*# Control $ 1".$('5 5)(A MyRemote &'7$'"#)0 *+&'":7'$.0: +5.,0D'( *"* &".(/)0(%? 23 $ =.6)+0$) &'"('C)(('1' &9":0.!;. * B9(=C*# Wi-Fi smart screen $="A6)(. $ &,*"'-)(*) MyRemote $),+** 3.0 * +0.()0 4'+09&(. $' $0','? &'"'$*() '4.. 0$"*/"+$ +','2:(:,: 8.-5*0) (. =('&=9 Control, 60'<% $%<,.0: 0)")$*7', (*"* &,'*1,%$.0)": 4*+='$ Philips Blu-ray *"* +*+0)59 4'5./()1' =*('0).0,.). 8.-5*0) (. 7(.6'= 9+0,'?+0$., 60'<% '0'<,.7*0: &9":0 9&,.$")(*#. Wi-Fi Smart Screen =:;$7.2: ) 7*+:("-2: B9(=C*# Wi-Fi Smart Screen &'7$'"#)0 &,'+5.0,*$.0: C*D,'$%) 0)")=.(."% (. +5.,0D'() *"* &".(/)0('5 23.* >+" +$'67'+*%!"# &,'+5'0,. 0)")=.(.". (. +5.,0D'() *"* &".(/)0(' &'5'E:A D9(=C** Wi-Fi Smart Screen... ()'<>'4*5' 9+0.('$*0: (. C*D,'$%) 0)")=.(."% 0)")$*7', 4'"-)( <%0: $="A6)( (.+0,'?0) 4"# 4'5./()? +)0* <)7'&.+(') +)0)$') &'4="A6)(*). G.E*0*0) +)0: + &'5'E:A &.,.5)0,'$ WEP, WPA, WPA2 *"* $%<),*0) (.+0,'?=9 WPS. ()'<>'4*5' $="A6*0: D9(=C*A Wi-Fi Smart Screen. 8.-5*0) h (H".$(')) > 9:*+$"82) *'+) > Wi-Fi Smart Screen. 0"$%1"2 Wi-Fi Smart Screen $ B'(3 #$),"&'()%, 60'<% '0=,%0: I09 D9(=C*A. J+"* $% )E) () &,*'<,)"* )), '0'<,.7*0+# 7.&,'+ (. &,*'<,)0)(*) 6),)7 K(0),()0. 2'+") &,*'<,)0)(*# Wi-Fi Smart Screen '0'<,.7*0+#.$0'5.0*6)+=*, * $% +5'-)0) (.6.0: &,'+5'0, C"1)+',5*2)8 $'8+)(; 54 0$"*/"+$ +','2:(:,:!"# &,'+5'0,. 0)")=.(.". + &'5'E:A D9(=C** Wi-Fi smart screen ='+(*0)+: Wi-Fi Smart Screen $ B'(3 #$),"&'()%. Wi-Fi Smart Screen '0'<,.7*0 0)=9E*? 0)")=.(.", $%<,.((%? (. J+"* &),)="A6)( (. &,'+5'0, + &'4="A6)(('1' 9+0,'?+0$., ()'<>'4*5' +('$. $%<,.0: 4"# ()1' 0$"*/"+$ EF *"* 0$"*/"+$ *#7+()2"-GH 2:(:,"()+"* 4'+09&)( $+0,')((%? +&90(*='$%? 0A(),). 0'$'2,34'()' 2:(:,"- +','-)."$:!"# &),)="A6)(*# =.(."'$ 0)")$*7',. &,'$)4*0) &' I=,.(9 +5.,0D'(. *"* &".(/)0('1' 23.!"# &,'+5'0,. &,)4%49E)1' =.(.". &,'$)4*0) $&,.$', +")49AE)1' $")$'. 2'+")4'$.0)":('+0: =.(."'$ +''0$)0+0$9)0 +&*+=9 0)")=.(."'$.!"# &'*+=. * &),)="A6)(*# 0)")=.(."'$ 5'-(' 0.=-) *+&'":7'$.0: 0:(',5 2:(:,"-. 0$)"*+:("-2: -'I:()% +"96.) &,*'+0.('$=* *"* 7.&*+* &,#5'? 0)")0,.(+"#C** + &'5'E:A 0)")$*7',. ((. &'4="A6)((%? -)+0=*? 4*+= USB) D9(=C*# Wi-Fi Smart Screen '0="A6.)0+#. =-72 G$96.(*) 0)")=.(.". #$"#)0+# 5'('D'(*6)+=*5.!76+)+$G B9(=C*# Wi-Fi Smart Screen () &'44),-*$.)0 +9<0*0,%. 0:(',5 2:(:,"0:(',5 2:(:,"!"# $="A6)(*# =.(.". $ $),>()? *"* (*-()? 6.+0* +&*+=. 0)")=.(."'$ 5'-(' *+&'":7'$.0: 0:(',5 2:(:,"-.!"# '0'<,.-)(*# #:(',) 2:(:,"- '4*(,.7 ='+(*0)+: C)(0,. +)(+',('1' I=,.(.. 2.()": =.(."'$ '0'<,.7*0+# $ (*-()? 6.+0* I=,.(.,. #:(',5 )(*+$7/'(+"- $ $),>()?.!"# &,'+5'0,. 0)")=.(.". &,'$)4*0) &.":C)5 &' &.()"* =.(."'$. L0'<% $="A6*0: 0)")=.(.", '4*(,.7 ='+(*0)+: 7(.6=. =.(.".. Smart TV / 2,*"'-)(*) MyRemote

56 !"#$% &'()%"* +',-.* (','.#/ 0 +',-.* 0,1")23-,"#/, -4)'& (#1,0"-1* 5-,")' 6()','.!"#$%&'()* +,-,.)/' 71.0 /% 01+#.*&2-"- +.',8-",%9 :; 0 "-.-<0=,' >? 1 +)0.#A-,0-3 MyRemote, 3#A,# +)#13#")-"* 0,B#)3'50C "-.-<0='. >-.-<0= #"#$)'A'-",'&/',0"-( =2C4-9 +-)-='D0,' =',,#3 (','.-,'= ('A=%3 &,'D(#3 "-.-(','.'.? 1.2D'- B2,(500 Wi-Fi smart screen /,=0'+'&#,' +-)0#=' /)-3-,0 $%1")#<# >? )'$#"'-" / )-A03- $%1")#<# / "-D-,0-5 30,2", D"# +#/"#),# &'+21"0"* Wi-Fi smart screen $-&,-#$E#=03#1"0 >?. $#.-+#=)#$,#9 0,B#)3'500 # B2,(500 "J%1")#- /(.CD-,0-" /%$-)0"- +2,(" E37$4$/2+4$,,'A30"- * B5)2$7 0,'9=0"- +2,(" C?2+%$, 47-8D,"),.!"#$% +-)-(.CD0"* >? / )-A03 (#1,0"-1* (,#+(0 A,' +',-.0 0,1")23-,"#/. 0'",-1 )"2+%3&,"+$4 0'",-1 )"2+%3&,"+$4 :',-.* 0,1")23-,"#/ Wi-Fi Smart Screen /%$)'"* B#)3'" 1+01#( "-.-/0&0#,,%E ",0(#/%E (','.#/ (-1.0 "-.-/0&#)#3), #"()%"* 1#/-"% +# )'$#"- 1 0,1")23-,"' )-(.CD0"* >? )-A03 5'",-) )"2+%3&,"+$4 #=0, )'& (#1,0"-1* 5-,")' 1-,1#),#<# 6()','. :',-.* 0,1")23-,"#/ / /-)E,-9 D'1"0 6()',' /3-1"- 1 +',-.*C (','.#/.!"#$% &'()%"* +',-.* 0,1")23-,"#/ 0 +',-.* (','.#/, -4)'& (#1,0"-1* 5-,")' 6()','. 6"$57' &,"8 5%)-$9,")* /#&/)'"' ( 3-,C MyRemote (#1,0"-1* (,#+(0 &,"8 5%)-$9,")*. :'2;+'<)%$4'"),!"#$%,'1")#0"* 3'18"'$ 6()',2 0.0 /# /-1* 6()',, (#1,0"-1* (,#+(0 :'2;+'<)%$4'"), 3-A=2 =',,%30 )-A03'30 =,-,4)>)$""?, )-) 253+")7$4?, 7'"'-? 71.0 "-.-/0&#)' +)-=213#")-, /1")#-,,%9 1+2",0(#/%9 "C,-), 3#A,# /%$)'"* 1+01#( (','.#/ 0%$2&$+% 0.0 0%$2&$+% 253+")7$4?A 7'"'-$4. G"' (,#+(' 0,B#)30)2-" # "#3, ('(#9 1+01#( (','.#/ /%$)', 3#3-,". "-(24-<# 1+01(' (','.#/ (#1,0"-1* =',,#9 (,#+(0, &'"-3 (#1,0"-1* 0.0 B53+")7, D"#$% /%$)'"*,-#$E#=03%9 1+01#( (','.#/ /1")#-,,%9 1+2",0(#/%9 "C,-) #"12"1"/2-", (,#+(' /%$#)',- B$4,+? 5$ %'<$+, 2 )"2+%3&,"+'&) I 1 2$4,+'&) 5$ %'<$+, 2 )"2+%3&,"+'&) (#1,0"-1* &,'D(' I. H#/-"% +# )'$#"- 1 0,1")23-,"'30 +#/-)E =#1"2+,%E (,#+#(.!"#$% &'()%"* 1#/-"% +# )'$#"- 1 0,1")23-,"'30, (#1,0"-1*.C$#9 D'1"0 1-,1#),#<# 6()','. A Wi-Fi smart screen +-)-(.CD0"* >? / )-A03 1.2D'- 1-"-/#<# +#/"#),#- /(.CD-,0- B2,(500 Wi-Fi smart screen, (#<=' / )-A C?2+%$, 47-8D,"), '("0/,' 0 "-.-/0&#)' /%$)', +-)0#= /)-3-,0 $%1")#<# &'+21( Wi-Fi smart screen 0 +)#13#") >? / =#1"2+,%. :)0 /%$#)- >? +-)0#=' /)-3-,0 $%1")#<# 3#A,# /(.CD'"* 0 #"(.CD'"* B2,(50C Wi-Fi smart screen. Smart TV / :)0.#A-,0- MyRemote 55

57 6 D$+5621 <,< #$<,',5$ 5, *6"(5<1 5601, 6 ("2,5$.621 <,-1*(..1*B51: ;,"26 21%1.6'$*,. Skype 6.1!"# "$%#& Skype?!"#$%&'() #*$+*,--( Skype,./ -$0121 "$.1*3,2& 41"#%,25/1.671$./'$./ " 21%1.6'$*, 6 $48,2&") " 7*('&)-6. %94$: 2$;<1-6*,. =48,:21"& " 7*('&)-6 5, 4$%&3$- ><*,51 21%1.6'$*,. G,#*,.&21 <,-1*(. "2$*$5(.,31+$ -1"2$#$%$0156).!"#$%&'() 5,"2*$:<6 Skype, -$05$ #*$21"26*$.,2& <,-1*(, #*$.1*62& 11 (+$% 5,<%$5, 6%6./4*,2& (*$.15& -,"32,46*$.,56). H,-1*( -$05$ ("2,5$.62&. %94$- -1"21, $75,<$ #*$6'.$762& <*1#%1561 <,-1*/ *)7$- " 765,-6<,-6 21%1.6'$*, 5101%,21%&5$. I"%6 <,-1*, 21%1.6'$*, 51 #$7<%9;15,, #*$+*,--, Skype 51 ',#("262"). ;<#*. =#)$3 (5&"2$3 6$-.+/ A$7<%9;6. 21%1.6'$* < "126!521*512 6 ("2,5$.6. <,-1*(, -$05$.<%9;62& Skype 5, 21%1.6'$*1.?%).671$".)'6. Skype #$2*14(12") 21%1<,-1*, Philips PTA317 (#*$7,12") $271%&5$) "$."2*$155/- #$7<%9;1561 < "126!521*512. A1*17 #*$ ,"2*$:<6 Skype 21%1.6'$* 51$4B$76-$ #$7<%9;62& < "126!521*512 #*$.$75/- 6%6 41"#*$.$75/- "#$"$4$-.?%) #$7<%9;156) 21%1.6'$*, < 7$-,351: "126 6 "126!521*512./41*621 #(5<2 '(%#)#*+")#, 5,0-621 *,-.+#% 6 5,:7621 #(5<2,&"/, 0&+-1#)#*2$3. 45&"2$3 6$-.+/ Skype?%) *,4$2/ " #*$+*,--$: Skype 51$4B$76-$ "$'7,2& (;125(9 ',#6"& Skype. C;125(9 ',#6"& Skype -$05$ "$'7,2& 5, 21%1.6'$*1 6%6 <$-#&921*1.,5&".7. -#*-.+%$ Skype D #$-$8&9 #*$+*,--/ Skype -$05$ '.$562& 5, "2,E6$5,*5/1 6 -$46%&5/1 #$ A$#$%562& ";12 6%6 #$7#6"<( Skype -$05$ 5, ",: $-(+% Skype 4+"$2#)%$ %$9&1: A$7<%9;621 <,41%& 21%1<,-1*/ < ".$4$75$-( *,'F1-( USB 5, 4$<$.$: 6%6 ',751: #,51%6 21%1.6'$*,. 56?%) 7$"2(#, < "2*,56E1.B$7,. Skype 5,0-621 <5$#<( h 6 $2<*$:21 +%,.5$1-159,./41*621 #(5<2 Skype 6 5,0-621 OK. J >#?.2 Skype #(5<2 ;#A". ) Skype 6 5,0-621 OK. G, ><*,51 #$).62") -159 Skype. 8$0:7. 7#? $1#7/ Skype? K,#("2621 Skype 5, <$-#&921*1, ;2$4/ #$%(;62&.*1-155/: #,*$%& 7%) 7$"2(#, < #*$+*,--1 Skype.,#6*$2.& 2#)#A (5&"2#A 6$-.+. I"%6 (.," %$+65, 6 #,*$%) Skype,./ -$0121 "$'7,2& (;125(9 ',#6"& 5, "2*,56E1,.2$*6',E66 5, 21%1.6'$*1. 1. G, "2*,56E1.B$7,./41*621 #(5<2,#6*$"/ (5&"2(B 6$-.+/ 6 5,0-621 OK. 2. D$'7,:21 (;125(9 ',#6"&. J #$%5$1 6-). - L$+65 Skype J %$+65, <$2$*/: 4(712 6"#$%&'$.,2&"). #*$+*,--1 Skype. J,3 %$+65 Skype 4(712 $2$4*,0,2&"). "#6"<1 <$52,<2$. "*176 7*(+6B #$%&'$.,21%1: Skype. L$+65 Skype 7$%015 5,;65,2&") " #*$#6"5$: 6%6 "2*$;5$: 4(<./ 6 "$"2$)2& 6' 6-32 "6-.$%$., "*176 <$2$*/B -$+(2 4/2& G,%6;61 #*$41%$.. %$+651 Skype 51 7$#("<,12"). J #,*$%&. A,*$%& 7$%015 "$"2$)2& 6' 6-20 "6-.$%$., "*176 <$2$*/B 7$%05, 4/2& B$2) 4/ $75, 4(<., 6%6 J #,*$%1 51 7$#("<,12") 6"#$%&'$.,561 "#1E6,%&5/B "6-.$%$., 2,<6B <,< '5,< 2$*+$.$: -,*<6, 6%6 1.*$. M,<01. #,*$%1 51 7$#("<,12") 6"#$%&'$.,561 #*$41%$.. Skype / K,#("< Skype

58 -!". #$%&'!"#$%&' ()*+ #,-'(./'"&-*00*+ 1*2& *2%&#+&' % 1-%5%&' ()"$*+, +)#$"-.$*'/+, Skype (1'80* (*9,#/% 72'&07: 9#1%(; % )*8/% ) 0''. <*$0* *&-',#"&%-*)#&; %/%,*1*/0%&; ()*+ 1-*=%/; Skype 0# "*51;:&'-'. >#17(&%&' Skype 0# "*51;:&'-', )*+,%&' ) (%(&'57, %(1*/;97? % 1#-*/; Skype, % *&"-*+&' 1-*=%/; Skype. <*$0* %95'0%&; %9*A-#$'0%' ) 1-*=%/',,*A#)%&; (&#&7( %/% 0#(&-*%&; 0#(&-*+"% "*0=%,'0B%#/;0*(&%. - B )1&+ K&*& (&#&7( 1-%()#%)#'&(? #)&*5#&%2'("% 1-% )E*,' ) Skype. J*0&#"&3 )%,?&, 2&* )3 0#E*,%&'(; ) ('&% % ()?9#&;(? ( )#5%. - 01& /' 21)&1 J*0&#"&3 )%,?&, 2&* )3 0#E*,%&'(; ) ('&%, 0*, )*95*$0*, *&*8/% *& &'/')%9*-#. J*0&#"&3 1*1-*A*)#&; ()?9#&;(? ( )#5%. 01*$.2$3/$)&- 45)&61//78 *7.$*$* 01*$.2$3/$)&- 45)&61//78 *7.$*$* Skype 0'?)/?'&(? 9#5'0*+ &'/'=*0#, '' 0'/;9? %(1*/;9*)#&;,/? )39*)#."(&-'00*+ 1*5*C% $/&'5&7 :&6'/+;' 5$/&'5&$* D# (&-#0%B'! 9$/&'5&7 *&*A-#$#'&(? (1%(*" )#8%E "*0&#"&*) Skype. 6(' "*0&#"&3 ) (1%("' *&*A-#$#:&(? 1*, Skype. D#.&*+ (&-#0%B' 5*$0*,*A#)/?&;, A/*"%-*)#&; %/% 7,#/?&; "*0&#"&3. <*$0* &#"$' 1-*(5*&-'&; %0=*-5#B%: * "*0&#"&' %/% $7-0#/ )39*)*), "*0&#"&#. </=$62';+, $ 5$/&'5&1 F/? 1-*(5*&-# %0=*-5#B%% * "*0&#"&' )3A'-%&' "*0&#"& % 0#$5%&' i INFO. <)&$6+, 5$/&'5&' F/? 1-*(5*&-# $7-0#/# )39*)*), ()?9#003E (,#0035 "*0&#"&*5, 0#$5%&' * <)&$6+, 5$/&'5&'. G(/% )3 )*8/% ) Skype 0# &'/')%9*-' ( 72'&0*+ 9#1%(%,,#003' ) $7-0#/#E )39*)*) )#8'+ 72'&0*+ 9#1%(% A7,7& 7,#/'03. :$)&$,/+1 * #$>5"?%1/+, 5 )1&+ H&*A3 790#&;, 0#E*,%&(? /% "*0&#"& ) ('&%, *A-#&%&' )0%5#0%' 0# 90#2*" (&#&7(# -?,*5 ( "*0&#"&# Skype. 6#8 ('&')*+ (&#&7( &#"$' *&*A-#$#'&(? 0# (&-#0%B' 1*/;9*)#&'/'+. I,0#"* )3, "#" 1*/;9*)#&'/%, 5*$'&' %95'0%&; ()*+ ('&')*+ (&#&7(. 1. D# (&-#0%B' "*0&#"&*) 0#$5%&' "0*1"7 o OPTIONS % )3A'-%&' 170"& )&'&A) A'-%&' (&#&7( ) (1%("' % 0#$5%&' OK. J#$,3+ -#9 1-% )"/:2'0%% &'/')%9*-# ('&')*+ (&#&7( (0*)# 5'0?'&(? 0# (&#&7( B )1&+. Skype / J*0&#"&3-01 C1)#$5$+&J*0&#"&3 )%,?&, 2&* )3 0#E*,%&'(; ) ('&%, 0* 0' E*&%&', 2&*A3 )#( A'(1*"*%/%. 4-% 1*(&71/'0%% )39*)# )3 1*/72%&' 9)7"*)*' 1-',71-'$,'0%'. - F/? )('E "*0&#"&*) )#8 ('&')*+ (&#&7( A7,'& "D' ) ('&%", 0* )3 5*$'&' 1-*,*/$#&; 1*/;9*)#&;(? Skype "#" *A320*. L#A*&#? (* Skype, 5*$0* 0' A'(1*"*%&;(? * &*5, 2&* )#( 1*&-')*$#& )E*,?C%5% )39*)#5% * )1&+ M)&*5#&%2'("% *&*A-#$#'&(?, )E*, ) Skype 0' 1-*%9)','0. 63 &#"$' 5*$'&' (#5*(&*?&'/;0* )3A-#&; (&#&7( "D' ) ('&%". 0$216' )&';+$/'6/78 + 2$C+"-/78 &1"1=$/$* <*$0*,*A#)%&; ) (1%(*" "*0&#"&*) 0*5'-# (&#B%*0#-03E % 5*A%/;03E &'/'=*0*). N#"%' "*0&#"&3 A7,7& *&5'2'03.&%5 90#2"*5. D$C'*"1/+1 5$/&'5&' G(/% %9)'(&'0 Skype %/% #,-'(./'"&-*00*+ 7,*A0*,*A#)%&; ) (1%(*" "*0&#"&*). G(/% Skype %/% #,-'(./'"&-*00*+ 1*2&3 0' %9)'(&'0, 5*$0* 1*1-*A*)#&; 0#+&% 1* %5'0%. 1. D# 1#0'/% 5'0: )3A'-%&' (&-#0%B7! 9$/&'5&7. F/?,*(&71# " 1#0'/% 5'0: 0#$5%&' "0*1"7 L LIST %/% b. 2. D#$5%&' * D$C'*+&- 5$/&'5& &'"(&*)*5 1*/' ))',%&' Skype, #,-'(./'"&-*00*+ 1*2&3 %/% %5?. F/? ))*,# &'"(&# %(1*/;97+&' "/#)%#&7-7 17/;&# F! A'-%&' E$+)5 % 0#$5%&' OK. 57

59 5. Skype!"#$%"&'(& )!("* )!+,-!'.&%+%/, "!!&'%&"&'#0$(1 #* *5(&%5(64. 7&!83 )5!'%5(&,, 6'+6%&"6 +( 2./9%223/ *!2&.*& &%4 :%+!'%*!4, *!;! '3 ($(&%, 2.<4(&% *2!)*# i INFO 9+6 )5!"4!&5. )!95!82!/ (2=!54.>((! *!2&.*&%. :%+!'%*, *!&!5!;! '3 ($(&%, '38%5(&%!"#$%&'( ( 2.<4(&% OK. A%9.'2! 9!8.'+%223/ *!2&.*& 9!+<%2 )5(26&, '.B -.)5!" 2. 9!8.'+%2(% ' ")("!* *!2&.*&!'. C!*. *!2&.*& 2% 9!8.'(& '." ' ")("!* *!2&.*&!', %;! "%&%'!/ "&.&#" 8#9%&!&!85.<.&,"6 *.* "A% ' "%&(". )*&+,'&-.$/*"0$ +$ 1"#$%2-+&- % 0/&0"3 3"+'$3'"% D5#;(% )!+,-!'.&%+( Skype 4!;#&!&)5.'(&, '.4 -.)5!" 2. 9!8.'+%2(% ' ")("!* *!2&.*&!'. E.)5!" 2. 9!8.'+%2(% ' ")("!* *!2&.*&!' 4!<2! )5(26&, (+(!&*+!2(&,. 42"3&*"%3$ 3"+'$3'$ F3 4!<%&% -.8+!*(5!'.&, +08!;! )!+,-!'.&%+6 Skype. E.8+!*(5!'.223/ *!2&.*& 2% "4!<%& "'6-.&,"6 " '.4( ' Skype. E.8+!*(5!'.223/ *!2&.*& 2% )!+#:(& 2(*.*!;! #'%9!4+%2(6, ' ")("*% *!2&.*&!' -.8+!*(5!'.22!;! *!2&.*&. '.B "&.&#" '"%;9. 8#9%& "A% ' "%&(".?"+( # )!+,-!'.&%+6 #"&.2!'+%2. *.4%5. (!2!&'%&(& 2. '3-!', '3 #'(9(&% %;! &%+%'(-!5. ' 5%<(4%. H!;9. &%+%*.4%5. '*+0:%2., -.;!5.%&"6 "(2(/ "'%&!9(!923/ (29(*.&!5. H.5&(2*., *!&!5#0 '(9(& *!2&.*&,!&!85.<.%&"6 ' 2%8!+,B!4!*2% &%+%'(-!5.. 7&!83!&*+0:(&, 4(*5!=!2 '! '5%46 '3-!'., 2.<4(&% * <632=>&'(.%?3. 7&!83!&*+0:(&, *.4%5#, 2.<4(&% 3$A-*?. 7&!83 2."&5!(&, 4."B&.8(5!'.2(% ( *.95(5!'.2(% (-!85.<%2(6 *.4%53, 2.<4(&% * B$0:'$#&*"%$+&-. I%)%5, 2.<4(&% * CA-+(:-+&- (+( * C%-2&>-+&-. A."&5!(&, *.95(5!'.2(% (-!85.<%2(6 4!<2! " )!4!$,0 "&5%+!*. C!"+% &!;! *.* *.95(5!'.2(% ( 4."B&.8(5!'.2(% 8#9%& -.'%5B%2!, 2.<4(&% * C0'$+"%&'( A$0:'$#. 7&!83 -.'%5B(&, '3-!', 2.<4(&% *2!)*# )"2"D&'( '*?#3?, 2.<4(&% OK. 9"%-*:-+&- E"2"0"%6F %6."%"% C5%9'.5(&%+,2!!&*+0:(' *.4%5#, ' Skype 4!<2! "!'%5B.&, ;!+!"!'3% '3-!'3. D+6 "!'%5B%2(6 ;!+!"!'!;! '3-!'. '38%5(&% *!2&.*&, 2.<4(&% *2!)*# µ G-2-H"++6I.%"+"3, 2.<4(&% OK. 7&!83!&*+0:(&, 4(*5!=!2 '! '5%46 '3-!'., 2.<4(&% * <632=>&'(.%?3. 7&!83 -.'%5B(&, ;!+!"!'!/ '3-!', '38%5(&% *2!)*# )"2"D&'( '*?#3? ( A. "&5.2(>%! 5"+'$3'6 '38%5(&% *!2&.*& ( 2.<4(&% * 7$#2"3&*"%$'( 3"+'$3'. F! '5%46 ;!+!"!'!;! '3-!'. '3 4!<%&% '*+0:(&, '(9%!. D+6 )%5%*+0:%2(6 ' 5%<(4 '(9%!'3-!'. 2.<4(&% * <32=>&'( 3$A-*?. F3 4!<%&% 5.-8+!*(5!'.&, *!2&.*& ' +08!% '5%46. 7&! !*(5!'.&, *!2&.*&, '38%5(&% *!2&.*& ' ")("*% ( 2.<4(&% *8$.#2"3&*"%$'( 3"+'$3'. H!2&.*& 4!<%& 9!8.'(&, '." ' *.:%"&'% #:."&2(*. ;5#))!'!/ '(9%!"'6-(. F3 2% 4!<%&% 9!8.'(&, 9!)!+2(&%+,2!;! #:."&2(*. ".4!"&!6&%+,2!. F ")("*% *!2&.*&!' -.8+!*(5!'.223/ *!2&.*& 8#9%&!&4%:%2-2.:*!4. D+6 )5!"4!&5. ")("*. -.8+!*(5!'.2231 *!2&.*&!' 2.<4(&% o OPTIONS ( '38%5(&% 7$#2"3&*"%$++6- /"2(."%$'-2&. 7&! !*(5!'.&, )!+,-!'.&%+6 ' ")("*%, '38%5(&% (46 ( 2.<4(&% OK "%-*:-+&- %6."%$ % Skype ;"2"0"%6- & %&1-"%6."%6 G )!4!$,0!)>(( F(9%!'3-!' '3 4!<%&% -'!2(&, 95#-,64 ( '(9%&, (1 &%+%'(-!5.. 9"%-*:-+&- %&1-"%6."%$ A. "&5.2(>%! 5"+'$3'6 '38%5(&% *!2&.*&, *!&!5!4# &5%8#%&"6 )!-'!2(&,, '38%5(&% *2!)*# ) <&1-"%6."% ( 2.<4(&% OK. 58 5$A-*$ & A&3*"H"+ J)&(4.+,2.6 ;5!4*!"&, 4(*5!=!2. #"&.2.'+('.%&"6.'&!4.&(:%"*(. K%*!4%29#%&"6 )5!'%5(&, 5.8!&# *.4%53 "! '"&5!%2234 4(*5!=!2!4. D+6 )%5%1!9. * ).2%+( 4%20 2.<4(&% L LIST, 2. ).2%+( 4%20 '38%5(&% S C0'$+"%3&, )*"%-*&'( 3$A-*?. 7%"+3& +$ 0'$J&"+$*+6- & A"#&2(+6'-2-H"+6 G )!4!$,0 Skype 4!<2! -'!2(&, 2. "&.>(!2.523% ( 4!8(+,23% &%+%=!23. D+6 "!'%5B%2(6 '3-!'. 2%!81!9(4! )!)!+2(&, ":%& Skype 2. *!4),0&%5% (+(!=!54(&, )!9)("*# Skype. 7%"+3& +$ '-2-H"+6 1. A. ).2%+( 4%20 '38%5(&% )#2*& 7%"+3& +$ '-2-H"+6. D+6 9!"&#). * ).2%+( 4%20 2.<4(&% L LIST. 2. G )!4!$,0 *+.'(.&#53 )#+,&. DL *+.'(.&#53 ''%9(&% 2!4%5 &%+%=!2.. D+6 ''!9. -2.*. + ()+0") 2.<4(&% * +. D+6 ''!9. -2.*. * (-'%-9!:*.) 2.<4(&% * *. D+6 ''!9. -2.*. # (5%B%&*.) 2.<4(&% * #. D+6 #9.+%2(6!92!/ >(=53 2.<4(&% * Backspace. Skype / G!'%5B%2(% '3-!'. ' Skype

60 3!"#$% &"'" ()( *"+%, -./%& 00%/%*, /$1 *)2)$) 034"0) 03-%,5&% (*"6(.!"#$"%&'( 5 *)7+5&% OK. 8&"-3 "&($925&: +5(,";"* 0" 0,%+1 034"0), *)7+5&% * )*+,-.&'( #$/+. 8&"-3 4)0%,<5&: 034"0, *)7+5&% (*"6(.!","0&'( '1/2+/, *)7+5&% OK. 34&5"+ %678$%" %8218%%*9 %":61"$ =#$ "*5$5 *) #&)>5"*),*3% 5$5 +"-5$:*3% &%$%;"*3 0 Skype, +"7*" 03-,)&: *"+%, &%$%;"*) 0 #65#(%,,)#6"$"7%**"+ 0 $%0"? 2)#&5 #&,)*5>3. 8&"-3./)$5&: 03-,)**3? *"+%, &%$%;"*), *)7+5&% * 3'616'( %":61. 8&"-3 /"-)05&: *"+%, 0 #65#"( ("*&)(&"0, *)7+5&% * ;"28$&'( $ 54&5"+ +"%'8+'"$. 8&"-3./)$5&: 0#% *"+%,) &%$%;"*"0, *)7+5&% * <.&5'&'( $56. =6$"#:"0%"5'( >+5'16%%*9 $*#"$"$!,"',)++) Skype *% 10$1%&#1 4)+%*"? "-32*"'" &%$%;"*), %% *%$:41 5#6"$:4"0)&: /$1 6"+"A5.!1&6: $*#"$"$ B"'/) 0C"/ 0 6,"',)++. Skype 6,"540%/%*, 6,5 6"#&.6$%*55 0C"/1A%'" 034"0) 0" 0,%+1 6,"#+"&,) &%$%054",) 6"10$1%&#1 #""-A%*5%. D.0%/"+$%*55.()4)*) 5*;",+)>51 " 03430)9A%+ )-"*%*&%. D3 +"7%&% 6,5*1&: 5$5 "&($"*5&: 034"0. 8&"-3 6,5*1&: 034"0, *)7+5&% (*"6(. <'$6'&'( 0 "(*%.0%/"+$%*51 5 *)7+5&% OK. 8&"-3 "&($"*5&: 034"0, 03-%,5&% (*"6(. <'+,"%&'( 5 *)7+5&% OK. E)(7% 6"101&#1 0#% *"03% 4)6,"#3 /"-)0$%*51 0 #65#"( ("*&)(&"0.?54",(#"$8%&6 Skype $" 41"5:"'18 A&,(:"$, %841"+8', &,& 182"'* 5 A/%+B&6C 41&"5'8%"$+& 41"5:"'18 '6, &!,5 6,5%+% 034"0) 0 Skype 0" 0,%+1 6,"#+"&,) ;5$:+), 041&"'" *)6,"()& 0 05/%"+)')45*% 5$5 #$.7-% 0%A)*51, ) &)(7% 0" 0,%+1 5#6"$:4"0)*51 ;.*(>55 6,5"#&)*"0(5 6,"#+"&,) &%$%6%,%/)25, 0"#6,"540%/%*5% ;5$:+) 5$5 6,"',)++3, 4)65#)**"? # 6"+"A:9 ;.*(>55 6,5"#&)*"0(5 6,"#+"&,), -./%& 6,%,0)*". 8&"-3 0"4"-*"05&: 0"#6,"540%/%*5% ;5$:+), 041&"'" *)6,"()&, *%"-C"/5+" 0%,*.&:#1 0 05/%"+)')45* 5$5 #$.7-. 0%A)*51. D *%("&",3C 05/%"+)')45*)C 5$5 #$.7-)C 0%A)*51 6"0&",*"% 0"#6,"540%/%*5% ;5$:+) *% 6"//%,750)%&#1.!,"',)++), 4)65#)**)1 # 6"+"A:9 ;.*(>55 6,5"#&)*"0(5 6,"#+"&,) &%$%6%,%/)25,./)$1%&#1.?54",(#"$8%&6 Skype $" #84&5& Skype / I"0%,<%*5% 034"0) 0 Skype D" 0,%+1 4)65#5 6,"',)++3 *) 6"/($92%**3? 7%#&(5? /5#( USB 6,5 6"#&.6$%*55 034"0) &%$%054",) 6"105&#1.0%/"+$%*5% " 6"#&.6$%*55 034"0) # 5*;",+)>5%? " 03430)9A%+ )-"*%*&%.!,5%+ 034"0) 0 Skype 0" 0,%+1 4)65#5 *%0"4+"7%*. D3 +"7%&% 6%,%40"*5&: )-"*%*&. #" #&,)*5>3 ê!"5,67%&6 6"#$% "("*2)*51 4)65#5. " %89"076%&& +"%'8+'8 $ 56'& B,"+%.0%/"+$%*5? " 034"0)C, 03 +"7%&% 6"$.2)&:.0%/"+$%*51, ("'/) ("*&)(& 6"10$1%&#1 0 #%&5 5$5 6"(5/)%& #%&:. F&($925&:.0%/"+$%*51 " *)C"7/%*55 ("*&)(&) 0 #%&5 +"7*" *) #&,)*5>% S D5'8%"$+&.!"5,67%&6 $*#"$* G) #&,)*5>% ê!"5,67%&6 +"7*" 6,"#+)&,50)&: 6"#$%/*5% #"-3&51 Skype.!%,03+ 0 #65#(% "&"-,)7)%&#1 #)+"% *%/)0*%% #"-3&5% Skype. D *%+.()4)* $"'5* ("*&)(&), &56 #"-3&51 05/%"034"0 5$5 '"$"#"0"? 034"0, ) &)(7% 0,%+1 034"0). B)( 5 *) #&,)*5>% ("*&)(&"0, 4/%#: 03 +"7%&% #"0%,<5&: '"$"#"0"? 034"0, 05/%"034"0 5$5 &%$%;"**3? 40"*"( *) *"+%, 03-,)**"'" ("*&)(&). E/1%8, H$5&%$:*"#&: C,)*%*51 #"-3&5? Skype 0 7.,*)$% 4)05#5& "& ("$52%#&0) ("*&)(&"0 5 5*&%*#50*"#&5 5#6"$:4"0)*51 Skype. =#$5 03 0"<$5 0 Skype *) &%$%054",% # 5#6"$:4"0)*5%+ /,.'"?.2%&*"? 4)65#5, /)**3% 6"#$%/*5C #"-3&5? 0 7.,*)$% -./.&./)$%*3. 4".'8 =#$5 03 *% +"7%&% "&0%&5&: *) 40"*"( 0 Skype, 6"$:4"0)&%$: +"7%& "#&)05&: 0)+ #""-A%*5% # 6"+"A:9 '"$"#"0"? 6"2&3 Skype. 8&"-3 "#&)05&: /$1 ("*&)(&) '"$"#"0"% #""-A%*5%, *%"-C"/5+" *)#&,"5&: '"$"#"0.9 6"2&. Skype *) ("+6:9&%,%. =#$5 03 *% *)#&,)50)$5 '"$"#"0.9 6"2&., *" )9A%'" )-"*%*&) '"$"#"0)1 6"2&) *)#&,"%*), "* +"7%& "#&)05&: 0)+ '"$"#"0"% #""-A%*5%. G) #&,)*5>% œ 4".'8 03 +"7%&% 6,"#$.<)&: "#&)0$%**3% /$1 0)# '"$"#"03% #""-A%*51. =#$5,1/"+ #" 4*)2("+ '"$"#"0"? 6"2&3 *) 6)*%$5 +%*9 "&"-,)7)%&#1 >5;,),. 0)# %#&: *"0"% '"$"#"0"% #""-A%*5% œ 1. )"541"&#$676%&6 G","5"$"G" 8&"-3 6,"#$.<)&: '"$"#"0"% #""-A%*5%, *) 6)*%$5 +%*9 03-%,5&% 4*)2"( '"$"#"0"'" #""-A%*51 œ, 03-%,5&% *"0"% #""-A%*5% 0 #65#(% 5 *)7+5&% OK.!,"#$.<50)&: *"03% '"$"#"03% #""-A%*51 +"7*" *%"',)*52%**"% ("$52%#&0",)4. F/*)(" 6"#$% 4)(,3&51 #&,)*5>3 œ 4".'8 0#% 0"#6,"540%/%**3% '"$"#"03% #""-A%*51 -./.&./)$%*3 54 #65#(). 59

61 !"# $ %" &'("%$)* #+%'"#'+,, -.*&/,0 1+2*'* &+,*(3$'/ 4+5+&+,+6,0-+,,,$.*+,0-+, $5$ '*5*7+%%06 -,+%+# %" %+1*(,08("%%+4+ #+%'"#'". 6.5 A*(*6.$'* # :"%*5$ $,08*($'* S 7%$/.'1*).5=.+&'<:" # &'("%$)* %"&'(+*#. F"21$'*!#$#1'3 %$/$+% $,08*($'* &'"'<&, #+'+(06 8<.<',$.*'/,"3$ #+%'"#'0, #+4.",0 %"B+.$'*&/, &*'$, %"21$'* OK.!"#$ Skype 9 :(+4("11* Skype,0 1+2*'* :+:+5%$'/ %"#$ Skype $5$ +7+(1$'/ &'(&)%*+ Skype. ;&:+5/-<= &>*' $5$ :+.:$&#< Skype, 1+2%+ -,+%$'/ %" &'")$+%"(%0* $ 1+8$5/%0* '*5*7+%0 & '*5*,$-+(".,'&'-.#.)# %"#$/ Skype?'+80 :+:+5%$'/ &>*' $5$ +7+(1$'/ :+.:$&#< Skype,,+6.$'*, Skype %" A+:+5%*%%06 &>*' Skype &'"%*'.+&'<:*% :($,B+.*, Skype & '*5*,$-+(". ;2'5*'%$< %)=./-/ 1>?'1/ G(+1#+&'/ &$4%"5",0-+,", Skype 1+2%+ %"&'(+$'/. A*(*6.$'* # :"%*5$ $,08*($'* S 7%$/.'1*).5=.+&'<:" # &'("%$)* %"&'(+*#. 908*($'* :<%#' ;2'5*'%$< %)=./-/ 1>?'1/, & &'(*5+#,,*(B $,%$- %"&'(+6'* 4(+1#+&'/ &$4%"5",0-+,". C"5"%& &>*'" $ &+&'+=%$* :+.:$&#$ <#"-"%0 %",&*B &'("%$)"B, & #+'+(0B 1+2%+ &+,*(3$'/,0-+,.,2'1#2)$< */5#2+ 0#('%$/$'".'# *'-)"#%$1' %2#(%$1./ %"#$# Skype D&5$ %","3*1 &>*'* %*.+&'"'+>%+ &(*.&',.5= &+,*(3*%$=,0-+,",,0 :+5<>$'* <,*.+15*%$*. I"8+'< 1$#(+7+%" $ #"1*(0 Skype 1+2%+ :(+,*($'/. J"#2*, &++',*'&',$$ &,"3$1$ :+2*5"%$=1$,0 1+2*'* %"&'(+$'/ :"("1*'(0 1"&3'"8$(+,"%$= $ #".($(+,"%$=,$.*+$-+8("2*%$= /%$2'3*) Skype 41$'5/$)"#%*)3 16'( E+2%+ %"&'(+$'/ ",'+1"'$>*&#$6,B+., Skype '*5*,$-+(". 9,+. 5+4$%" $5$ :"(+5= Skype %* :+'(*8<*'&=. A*(*6.$'* # :"%*5$ $,08*($'* S 7%$/.'1*).5=.+&'<:" # &'("%$)* %"&'(+*#. 908*($'* :<%#' 41$'5/$)"#%*)3 16'(, >'+80 :+&'",$'/ $5$ &%='/ 4"5+>#<, %"21$'* OK. 71#('5-#.)8 './6'9(#.)) *'.$/*$/ 1 %#$) E+2%+ %"&'(+$'/ +'+8("2*%$* <,*.+15*%$6 +8 $-1*%*%$$ &*'*,+4+ &'"'<&" #+%'"#'+,,+,(*1= :(+&1+'(" '*5*,$-+(". A*(*6.$'* # :"%*5$ $,08*($'* S 7%$/.'1*).5=.+&'<:" # &'("%$)* %"&'(+*#. 908*($'* 71#('5-#.)8 *'.$/*$/, >'+80 :+&'",$'/ $5$ &%='/ 4"5+>#<, %"21$'* OK. A*(*6.$'* # :"%*5$ $,08*($'* S 7%$/.'1*).5=.+&'<:" # &'("%$)* %"&'(+*#. 908*($'*,2'1#2)$< */5#2+. A+=,$'&= $-+8("2*%$* #"1*(0, :($ :+&'<:5*%$$ 4+5+&+,0B."%%0B 1+2%+ :(+,*($'/ 4(+1#+&'/ ) */(2)2'1/.)# )?'B2/9#.)8 1. F"21$'* * 75#.<A#.)# $5$ *71#-)"#.)#. 2. K,*5$>$, $-+8("2*%$*, 1+2%+ &.,$%<'/ ("1#< #"1*(0,,*(B,,%$-,,5*,+ $5$,:(",+. L5= &.,$4" ("1#$ $&:+5/-<6'* &'(*5#$ %" :<5/'* LK. 3. A+ -",*(3*%$$ %"&'(+6#$ %"21$'* * 7%$/.'1)$< 5/%A$/B. G(+1#+&'/ 1$#(+7+%" %"&'("$,"*'&= ",'+1"'$>*&#$. C?5#.)$< &/2'-< *'* $-1*%$'/ '*#<H$6 :"(+5/ Skype $ -"1*%$'/ *4+ %+, A*(*6.$'* # :"%*5$ $,08*($'* S 7%$/.'1*).5=.+&'<:" # &'("%$)* %"&'(+*# *($'* C?5#.)$< &/2'-< *($'* :+5* D#*+E)3 &/2'-<.5=,,+." '*#<H*4+ :"(+5= *($'* :+5* 0'1>3 &/2'-<.5=,,+." %+,+4+ :"(+5= *($'* :+5*,'1$'2)$< 11'( &/2'-8 $ :+.',*(.$'* %+,06 :"(+5/. 6. L5= :+.',*(2.*%$= :"(+5= %"21$'* OK.!'%$'8.)# 1 2#9)5# &'(*-:"#.)8 * %#$) *'* $-1*%$'/ &,+6 &*'*,+6 &'"'<&. 60 Skype / 90B+.

62 6.7!"#$%!"#"$%&'" ( )*+",& -"+. & /01"#&'" S &'()*$+,- %,2 %34'5)* ( 4'#*+&6" +*4'#3"(. 7'310 /0$'& &8 )#39#*--0 Skype +* '","/&83#", +*:-&'"!"#$%. 6.8 &'.$+-/ -'0$.12$+)*-/ ;8+*(3-<'"4< 4 54,3/&2-& &4)3,<83/*+&2 Skype +* 4*$'" =*(:" )#3>&'*$'" "!3,3:"+&" 3 (3+?&%"+6&*,<+34'&" +* 4*$'" Skype &4)3,<83/*+&2 61

63 7!"#$ 7.1!"#%!"#$%&'() (*+"),& -+(./0)$, $ /1%1)(2"+,, 3"45" (*+0/6 ) +02%('571 (*+7 50 /1%1)(2"+1. &%'%() *"#$ 8$%&'(/1 (*+"),& -+(./0)$, ( 5043(/1 h, )791+(/1 250'"$, $"/"+7: "9"250'01/ -+(./0)$, (50-+(31+, (*+0 (%( -%11+), #%; 50'0%0 (* (/1 OK. +,-*.%(/0%1 *"#)2%1 0%3-#)45% <%; (*+, ) $"/"+7= 5,450 /"'5"./6 (.$"+"./6 #1:./)(;, -1+1# 50'0%"3 (*+7 50 /1%1)(2"+1 )791+(/1 50./+":$,!"#%. >.%( ).-(.$1 (./"'5($") (.-(."$ -"#$%&'15(:) (*+")0; -+(./0)$0 #"90)%150 ) $0'1./)1 *"#)2)"),./+":./)0, 50./+":$0!"#% 9,#1/ ) /1%1)(2"+1 0)/"30/('1.$(. >.%( (*+")0; -+(./0)$0 #"90)%150 ) $0'1./)1,(66#% ( ) 9"%6?(5./)1.%,'01) (.-"%62,1/.; ) $0'1./)1 -+"(*+7)0/1%; #(.$"), ;:/1 50./+":$, )+,'5,& )79+0/6 50(9"%11 -"#="#;A(1 50./+":$( /1%1)(2"+0, )7-"%5(/1.%1#,&A(1 #1:./)(;. 1. B043(/1 $5"-$, h, )791+(/1 S8)09*":#%;*1 ( 5043(/1 OK (/1 &%3-#)45* <= >!"#% *(* 5).,/A-6# ( 5043(/1 OK (/1!"#% ( 5043(/1 OK. )7:/( (2 315&, 5043(/1 b.!" "$"5'05(( (*+7,./05")(/1 #%; /+0 C*+0 (%( $"3-6&/1+ 250'15(1 =$5(. <%; -"#$%&'15(; (*+")": -+(./0)$( $ /1%1)(2"+, )791+(/1 -,5$/ B:5)2)C3-2), 5043(/1 * D,*3)5 ( 50:#(/1 -,5$/!"#)2%1,#*3-%25%,,)C5(A'60*6. F-) -#6?:6-31 <%; /"*" '/"97 50 /1%1)(2"+1 (*+0/6 ) (*+7, +0..'(/ #),= (*+"$"), -"/+19,&/.; "'$") 3D. -0..()5": /1=5"%"*(1: Philips PTA436 (-+"#0&/.; "/#1%65"). C*+")0; -+(./0)$0 #"%450 97/6 -"#$%&'150. -"3"A6&."1#(515(; HDMI. G%,:35 *"#$ C(1 2-E *"#)5)2 1. B043(/1 c SOURCE, )791+(/1 (*+"),& -+(./0)$, ( 5043(/1 OK. 2. G0-,./(/1 (*+, 50 (*+")": -+(./0)$1 ( )791+(/1 +14(3 35"*"-"%62")0/1%6.$":.1/1)": (*+7 (%( (*+7 50 #)"(= (/1 +14(3 +02#1%15(; D$ B0 /1%1)(2" (/1 o OPTIONS, )791+(/1 * >2:5, )791+(/1!"#% C(1 C2:E *"#)5)2 ( 5043(/1 OK* (/ /+ "/"9+0415(1 +02#1%15(; D$+050 )" )+13; (*+7: B1C). (%( =6#E/0*> ( 5043(/1 OK. 8 -"%5"D$+055"3 30.?/091 9,#,/ "/" #)0 $04#7: (*+"$ )(#1%.)": D$+05, "5 #"%415 50#1/6.""/)1/./),&A,& -0+, "'$"): #%; (*+"$0 1 (%( #%; (*+"$0 2. #%>C6(60*1 H5#%0% 8 +14(31 +02#1%15(; D$+050 #%; -+".3"/+0 (*+")"*" 315& (%( = "'$") 3"45" -1+1$%&'0/6.; 314#, +14(3"3 +02#1%15(; D$+050 #%; #),= (*+"$") ( $"39(5(+") (3"3. <%; -1+1$%&'15(; 314#, +14(303( (.-"%62,:/1 $5"-$, OK 50 -,%6/1 <H /1%1)(2" %0)25% *"#$ 3 C2:.1 )7:/( (2 +14(30 +02#1%15(; D$+050 #%; #),= (*+"$"), 5043(/1 h ( )791+(/1 #+,*"1 #1:./)(1. * >.%( ) 315& 51/ "-I(( (*+7 #%; #),= (*+"$"), 5043(/1 50 -,%6/1 <H $5"-$, 3D, )791+(/1 2D ( 5043(/1 OK. 7.2!"#% C(1 2-E *"#)5)2 8 (* $"%6$(3( (*+"$03( ) +14(31 +02#1%15(; D$+050 3"45" 50./+"(/6 E"+30/ /0$(3 "9+02"3, '/"97 "90 D$+050 "/"9+040%(.6 ) -"%5"D$+055"3 E"+30/1. F04#7: (*+"$ )(#(/ /"%6$".)": D$+05 ) -"%5"D$+055"3 E"+30/1. <%; "/"9+0415(; #),= D$+05") ) /1%1)(2"+1 (.-"%62,1/.; /1=5"%"*(; 3D. <%; -+".3"/+0 #),= -"%5"D$+0557= (2"9+0415(: $04#"3, (*+"$, -"/+19,&/.; "'$( 3D. 62 C*+7 / C*+0 #%; 2-= (*+"$")

64 8!"#"$%&#'(%'$' %&)&*'+,#" "'.,/&0(%*'& (,$#12"34&0 (#&/,0 56&#7,(8&#&2&6'& A'+$,& ;6&#7,=,%#&8)&6'& * I;>E"0 2 #2&,5 (1"##, ) 3+">)$,18+& ;#&2,%E,+#$2&2"++"0 #7,5" 4)$"+)0 #+)/",$ *+,%-&4&$%,.1,+), 9& 5)+)5;5", #&7%"+00 +,&.7&9)5:' ;%&2,+8 B;+(C)&+"18+&#$) 2 %,/)5, &/)9"+)0. B=#"*)&6'& ;)&$%#,='%"6'&. G#&2,%E,+#$2&2"++&, ;4%"21,+), 4)$"+),5 2 $,1,2)3&%"7 *$&' 5&9,1) &.,#4,>)2",$ +").&1,, *BB,($)2+:' %"#7&9 *+,%-)). F: 5&/,$, 4%&2,%)$8, ("( 4&183&2"$,18#(), +"#$%&'(), ;%&2,+8 0%(&#$) 2 )3&.%"/,+)07 +" *(%"+, ) ;#1&2)0 &4%,9,106$ &$+&#)$,18+&, *+,%-&4&$%,.1,+),. <10 4%&2,%() &$+&#)$,18+&-& *+,%-&4&$%,.1,+)0 +"/5)$, (+&4(; h > > F#,(.,%# /&.,6(%#. #,)'$,* > Active control ) +"/5)$, OK. F:.,%)$, +"#$%&'(;, >$&.: 4%&2,%)$8 4&("3"+)0.!"#$%&'() *+,%-&#.,%,/,+)0 $,1,2)3&%" 4&5&-"6$ #&7%"+)$8 4%)%&9+:, %,#;%#:. <10 9&#$;4" ( 5,+6 5$,6"(%#,0$' 2& 2%,50 4%&#5&$%" $,1,2)3&%" +"/5)$, (+&4(; *. =($)2+:, +"#$%&'() &$5,>,+: 3+">(&5 fi.?$&.: 3"(%:$8 5,+6, +"/5)$, +" (+&4(; %"3. 56&#7,(8&#&7"34'0 A$" 4%,9;#$"+&2(" )3&.%"/,+)0 3"9",$ +"#$%&'(), (&$&%:, 4&32&106$ 2&#4%&)32&9)$8 )3&.%"/,+), # )#4&183&2"+),5 $,7+&1&-)) Ambilight 2 %,/)5,. <10 2(16>,+)0 B;+(C)) 2:.,%)$, 56&#7,(8&#. 2 5,+6 A(&+"#$%&'() ) +"/5)$, OK.?$&.: &$(16>)$8 *+,%-&#.,%,/,+),, 2:.,%)$, 9%;-&' 4"%"5,$% 4%,9;#$"+&2&( )3&.%"/,+)0. 9%$)3:&6'& ;$#"6" D#1) +" $,1,2)3&%, 2: #1;E",$, $&18(& 5;3:(;, 910 #+)/,+)0 *+,%-&4&$%,.1,+)0 5&/+& &$(16>)$8 2&#4%&)32,9,+), )3&.%"/,+)0. F:.,%)$, 9%$). ;$#"6 ) +"/5)$, OK.?$&.: #+&2" 2(16>)$8 *(%"+, +"/5)$, 16.;6 (+&4(; +" 4;18$, <G. <*&%,*,0 /"%:'$ F C,107 *(&+&5)) *1,($%&*+,%-)) 2#$%&,++:' #2,$&2&' 9"$>)( 4&+)/",$ 0%(&#$8 *(%"+", (&-9" ;%&2,+8 2 4"9",$. F#$%&,++:' #2,$&2&' 9"$>)( 25,#$, # 4&9#2,$(&' Ambilight "2$&5"$)>,#() +"#$%")2",$ )3&.%"/,+), 2 #&&$2,$#$2)) # 7"%"($,%&5 2(16>)$8 B;+(C)6, 2:.,%)$, 4;+($ 9=%':&($'0 /"%:'$ ) +"/5)$, OK.?$&.: &$(16>)$8 B;+(C)6, #+&2" +"/5)$, OK. >"0.&# D#1) 2 $,>,+), 4 >"#&2 +" 4;18$, <G +,.;9,$ +"/"$" +) &9+" (+&4(" )1) #)-+"1 +" $,1,2)3&%,.;9,$ &$#;$#$2&2"$8.&1,, 10 5)+;$, $,1,2)3&% 2:(16>)$#0 "2$&5"$)>,#() 2 C,107 *(&+&5)) *+,%-)). F:.,%)$, 4;+($ >"0.&# D#1) $,1,2)3&% )#4&183;,$#0 2 (">,#$2, 5&+)$&%" )1) 910 4%&#5&$%" $,1,("+"1&2 # 4&9(16>,++&-& C)B%&2&-& %,#)2,%" ($,1,4%)#$"2(") ) 4;18$ <G $,1,2)3&%" +, )#4&183;,$#0, &$(16>)$, $"'5,% 2:(16>,+)0. H%&5, *$)7 *(&+"#$%&,(, 2 $,1,2)3&%, $"(/, 4%,9;#5&$%,+" 2&35&/+&#$8 2:.&%" 4"%"5,$%&2, *+,%-&4&$%,.1,+),. G<."#$'#,*$" ;6&#7,;DD&$%'*6,(%' H"#$'#,*$" ;6&#7,;DD&$%'*6,(%' G< 4%,9&#$"210,$ )+B&%5"C)6 & (1"##, *+,%-&*BB,($)2+&#$) )39,1)0. J,1,+:' C2,$ ;("3:2",$ +" 2:#&()' (1"## *+,%-&*BB,($)2+&#$) ) +)3(&, 4&$%,.1,+), *1,($%&*+,%-)).!" 5"%()%&2(, 4%)#;$#$2;6$ 9"++:, & (1"##, *+,%-&*BB,($)2+&#$), #%,9+,5 *+,%-&4&$%,.1,+)) 3" &9)+ %".&>)' C)(1 ) 3" -&9. <"++:, &. *+,%-&4&$%,.1,+)) 4%&9;($" 5&/+& $"(/, 4&#5&$%,$8 +" #"'$, Philips ' (%"#?J <"++&, )39,1), #(&+#$%;)%&2"+& ) )3-&$&21,+& )3 2:#&(&(">,#$2,++:7 5"$,%)"1&2 ) (&54&+,+$&2, (&$&%:, 4&91,/"$ 4,%,%".&$(, ) 2$&%)>+&5; )#4&183&2"+)6. K"%()%&2(" #)52&1&5 4,%,>,%(+;$&-& 5;#&%+&-&."(" &3+">",$, >$& 9"++&, )39,1), 4&94"9",$ 4&9 9,'#$2), 9)%,($)2: D2%&4,'#(&-& L&2,$" 2002/96/EC G3+"'$, & 4%"2)1"7 5,#$+&-& 3"(&+&9"$,18#$2" 4& %"39,18+&' ;$)1)3"C)) *1,($%&$,7+)>,#()7 ) *1,($%&++:7 )39,1)'. <,'#$2;'$, 2 #&&$2,$#$2)) # 5,#$+:5 3"(&+&9"$,18#$2&5 ) +, 2:.%"#:2"'$, &$#1;/)2E), )39,1)0 2.:$&2&' 5;#&%. M%"2)18+"0 ;$)1)3"C)0 &$#1;/)2E,-& &.&%;9&2"+)0 4&5&/,$ 4%,9&$2%"$)$8 2&35&/+&, 2%,9+&, 2&39,'#$2), +" #%,9; ) 39&%&28, >,1&2,(". N"%"($,%)#$)() $,1,2)3&%" / F3")5&9,'#$2), # #%,9&' 63

65 ! "#$%&"" '($%)*+,'-.&%/%0,1 2",+0"-, 3(,()1% 2($2+$+4, 2($ $%5',6"% $")%3," /66/EC " 0% /(78, 91,: 8,"&"#")(6+01 6/%',% ' 91,(61/ /8'()(/. ;#0+3(/:,%': ' /%',01/" 2)+6"&+/" 8,"&"#+<"" 9+,+)%5. =)+6"&:0+- 8,"&"#+<"- 2(/(*%, 2)%$(,6)+,",: 6)%$0(% 6(#$%5',6"% 0+ (3)8*+4>84 ')%$8 " #$()(6:%?%&(6%3+. 2)($83<"" /(78, 91,: "#/%0%01 9%# 2)%$6+)",%&:0(7( 86%$(/&%0"-. =($)(901% A+)+3,%)"',"3" 2)%$',+6&% %9-'+5,% B&%3,)(2",+0"%: 2%)%/.,(3+, ! +/-10 % C%/2%)+,8)+ (3)8*+4>%5 ')%$1: 5 C $( 35 C B0%)7(2(,)%9&%0"% 6 )%*"/% (*"$+0"-: < 0,1!, D803<"".0%)7('9%)%*%0"-: (2,"?%'3"5 $+,?"3, )%*"/ Eco, (,3&4?%0"% "#(9)+*%0"- (2)" 2)('&8E"6+0"" )+$"(),,+5/%) +6,(/+,"?%'3(7( 613&4?%0"-, /%04 "B3(0+',)(53"". '$()"(*+)$ ),$--$.%&(/*.00&)#"+%*-#" - 42PFL6907: 3&+'' A+ - 47PFL6907: 3&+'' A+ F(/"0+&:0+- /(>0(',:, 83+# ,+9&"?3% 2)($83,+, (#0+?+%, 3(&"?%',6( 2(,)%9&-%/(5.&%3,)(.0%)7"" 2)" (91?0(/ $(/+E0%/ "'2(&:#(6+0"" 2)($83,+ (IEC G#$+0"% 2). H+3'"/+&:0+- 0(/"0+&:0+- /(>0(',: 6 '3(93+A 83+#+0+ 6 <%&-A.&%3,)(9%#(2+'0('," (IEC G#$+0"% 7.2). 8.3!("&1!A($ $&- +0,%001: 75 ;/, 3(+3'"+&:015 (IEC75) I"+2+#(01,40%)+: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF DVB: DVB-T (0+#%/0(%, +0,%00(%) COFDM 2K/8K, DVBT2:,(&:3( $&- /($%&%5,%&%6"#()(6"... T/12", DVB-C (3+9%&:0(%) QAM!('2)("#6%$%0"% +0+&(7(6(7( 6"$%('"70+&+: NTSC, SECAM, PAL!('2)("#6%$%0"% <"J)(6(7( 6"$%('"70+&+: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC ), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC )!('2)("#6%$%0"% <"J)(6(7( +8$"('"70+&+ (ISO/IEC ) K/. '2"'(3 ',)+0 0+,+9&"?3% 0+,%&%6"#()% 8.4 2"-3,&4 5"3 C"2 $"'2&%-: '6%,($"($015 Full HD L+#/%).3)+0+ 2( $"+7(0+&" - 42PFL6907: 107 '//42 $45/+ - 47PFL6907: 119 '//47 $45/(6 L+#)%E%0"%: 1920 x 1080p 3D: 3D: Easy 3D Clarity 700, 2(&0(.3)+0015 )%*"/ "7)1 $&- $68A "7)(3(6, 0+',)(53+ 7&89"01 3D, 2)%(9)+#(6+0"% 2D 6 3D D()/+,: 16:9 M)3(',:: 400 3$//2 I"0+/"?%'3+- 3(0,)+',0(',:: :1 ;2,"/"#+<"- "#(9)+*%0"-: 2)(<%''() Pixel Precise HD,,%A0(&(7"- Perfect Motion Rate 400 N<*,,%A0(&(7"- Micro Dimming ($6(&7&%"& "6*8($9&%": ;"<&*0*(1$#= L+#)%E%0"%?+',(,+ (90(6&%0" 480i 60 N< 480p 60 N< 576i 50 N< 576p 50 N< 720p 50 N<, 60 N< 1080i 50 N<, 60 N< 1080p 24 N<, 25 N<, 30 N< 1080p 50 N<, 60 N< 0*(1$#= L+#)%E%0"% (')%$" 2)(?"A) 640 x 480p 60 N< 800 x 600p 60 N< 1024 x 768p 60 N< 1280 x 768p 60 N< 1360 x 765p 60 N< 1360 x 768p 60 N< 1280 x 1024p 60 N< 1920 x 1080i 60 N< 1920 x 1080p 60 N< 8.5 A+B)!1A($0+- /(>0(',: (')%$0%36+$).): 24!, (2x12!,) ;2,"/"#+<"- #683+: +6,()%78&")(63+ 7)(/3(',",,%A0(&(7"- Clear Sound,,%A0(&(7"- Incredible Surround 8.6 'B,?#"1&<"$ C*&<"%&%": / H8&:,"/%$"+

66 USB 2.0 Ethernet LAN RJ-45 Wi-Fi b/g/n (!"#$%&''())!"##$%&'()$*+$,)-."(+$ /'/0$*+ USB FAT 16, FAT 32, NTFS 1"%*)0+ ("/2%"'3($#$4'5 *%'#&)'&$(: 3GP, AVCHD, AVI, DivX, MPEG-PS, MPEGTS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV), Windows Media (ASF/WMV/WMA) +,-&%.%-&.,: DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9 /0-,%.%-&.,: AAC, HE-AAC (!&$",1 1/!&$",1 2), AMRNB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (!.2345&# MP3), WMA (%#!&$",, 2 -%!&$",, 9.2), WMA Pro (!&$",1 9/!&$",1 10) 607#,#$(: 8%$95#(: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer, DivX *%-,$%!5',& ",9!%2%!: UTF-8, :&'#$52;'51 <!$%=5, +%"#%4'51 <!$%=5 (Windows-1250),.,$,22,>5 (Windows1251),?$&4&".,) <!$%=5 (Windows-1252) *%-&.,,A%7$5B&',1: JPEG C?$5',4&',1: D5.",952;'() 7,#$&)# -21 9&-,5E5)25: 30 D7,#/". D5.",952;'() 7,#$&)# -21!,-&%: 20 D7,#/". MPEG-4 AVC (H.264) =%--&$B,!5&#"1 -%!&$",, High L4.1. VC-1 =%--&$B,!5&# -%!&$",, Advanced L3. DivX F21 =%204&',1 7%2&& =%-$%7'%),'E%$95>,,!(7&$,#& =0'.# 678"("#/0(", '5B9,#& * 92'/"8, '5)-,#& =0'.# DivX VOD.!"##$%&'()$*"$!: *$#')/$%($%), /"(*$/0'*"$ / DLNA (DMS) G* Microsoft Windows XP, Vista,2, Windows 7 PacketVideo Twonky Media PacketVideo TwonkyManager Microsoft Windows Media Player Mac OS X PacketVideo TwonkyServer PacketVideo TwonkyManager D%7,2;'(& 0"#$%)"#!5 Philips MyRemote ios, Android +A5,9%-&)"#!,&, =$%,A!%-,#&2;'%"#; A5!,"1# %#!%A9%B'%"#&) 9%7,2;'%?% 0"#$%)"#!5,,"=%2;A0&9%?% GC. +I%- VGA (D-sub 15), Audio In (9,',-$5AK&9 "#&$&% 3,5 99) +I%- Audio In (DVI HDMI/VGA) (9,',-$5AK&9 "#&$&% 3,5 99) 3!I%-5 HDMI " =%--&$B.%) #&I'%2%?,, ARC (3D) USB 6&#&!%) $5AK&9 RJ45 B"8"()5 1 7%.%!%)!I%- HDMI " =%--&$B.%) #&I'%2%?,, ARC (3D) 2x, USB Audio Out L/R ",'I$%',A5>,1,A%7$5B&',1 (%=#,4&".,)) 62%# Common Interface (CI+/CAM) L5AK&9-21 '50J',.%! (9,',-$5AK&9 "#&$&% 3,5 99) 8.8 6)3*$%+ ' ($/ 42PFL6907 M,$,'5: ("%#5: N207,'5: &" ±13.?... " =%-"#5!.%) -21 #&2&!,A%$5 +("%#5: N207,'5: &" ±15.? 47PFL6907 M,$,'5: ("%#5: N207,'5: &" ±16.?... " =%-"#5!.%) -21 #&2&!,A%$5 +("%#5: N207,'5: &" ±18.? UMv !%)('.) #.5 ;96 F5''%& 0"#$%)"#!% %#!&45&#.$,#&$,3.54&"#!5 A -21 H2&.#$%"#5#,4&".,I $5A$1-%!. + "2045& &"2, 0"#$%)"#!% '& =&$&I%-,#! $&B,9 DLNA!"2&-"#!,&!%A-&)"#!,1 H2&.#$%"#5#,4&".%?% $5A$1-5, '&%7I%-,9%!9&J5#&2;"#!% =%2;A%!5#& !"#8.<=$4'5 >)#455 SCART (5-5=#&$!I%-,#!.%9=2&.#): Audio L/R,!I%CVBS, RGB YPbPr: Y Pb Pr (5-5=#&$!I%-,#!.%9=2&.#), Audio L/R O5$5.#&$,"#,., #&2&!,A%$5 / L5A9&$(,!&" 65

67 2. <B$2#'6';+8'. #$%$&'()*+ 2&=,">?1)+ 4*$&(15*>.++ -')%&/')0& USB, %*4H+(- 5* 8&,&0&/ $*5+"1 )+"+014&%*, 078+%1)+ 9+4+#? 1 5*6(1)+ OK. L*/" 1=+5)1:1,*;11 4*$1M+)'# 5* 4*$&(15*>.++ -')%&/')0& USB. 9!" #$%$&'()*+ 9.1,$*-'. /*)0*+112)0) )3$-/$4$2'.!"# $%&'(&)%* )+,-.+/ 0+%'11 23 )+"+014&%* 5*6(1)+,5&$,- h, 078+%1)+ S 5)26'07*+8'. 1 5*6(1)+ OK. 978+%1)+ 9+-#*):;'!" 1 5*6(1)+ OK. 978+%1)+ <26) )3 7-#+2)&%./*)0*.)3$-/$4., $&#01)'# 15:&%(*;1# & 0+%'11,$*-'.: "32)&%$2'$!" "32)&%$2'$ /*)0*+112)0) )3$-/$4$2'. 4$*$( <2#$*2$# <'"1 )+"+014&% 07 (&6+)+ $&"-?*)A -0+=&("+51# TP Vision &8 &85&0" )+"+014&%*.!"# B)&C& $&)%+8-+)'# 07'&,&',&%&')5&+ 15)+%5+)-'&+= %1 $&"-?+511 )*,&C& -0+=&("+51# %+,&(+5=-+)'# $%&0+')1 &85&0" %1)+ =$:4+-.!*"++ '"+=-/)+ 15')%-,;1#( 5* B,%*5+ )+"+014&%*. 97 )*,6+ (&6+)+ '*(&')&#)+"A5& $%&0+%1)A 5*"1?1+ &85&0"+51/. D)&87 $%&0+%1)A 5*"1?1+ &85&0"+51/, 5*6(1)+,5&$,- h, 078+%1)+ S5)26'07*+8'. 1 5*6(1)+ OK. 978+%1)+ $-5,) "32)&%$2'$!" 1 5*6(1)+ OK. E"+=-/)+ 15')%-,;1#( 5* B,%*5+. 2&'"+ 07$&"5+51# &85&0"+51# )+"+014&% *0)&(*)1?+',1 07,">?1)'#, * 4*)+( '5&0* 0,">?1)'#.!&6=1)+'A 0,">?+51#, 5+ 5*61(*/)+,5&$,- $1)*51# A 5* )+"+014&%+. "32)&%$2'$ /*)0*+112)0) )3$-/$4$2'. - 7-#*):-#&+ 5+&8F&=1(& $%&0+')1 &85&0" )+"+014&%*.!"# B)&C& $&)%+8-+)'# 2G ' 07'&,&',&%&')57( 15)+%5+)'&+=15+51+( 1 4*$&(15*>.++ -')%&/')0& USB ="# 4*C%-4,1 23 5* 4*$&(15*>.++ -')%&/')0& USB ' &8H+(&( '0&8&=5&/ $*(#)1 5+ ( IJ. K8+=1)+'A,?)& :-5,;1# 4*.1)7 &) 4*$1'1 &),">?+5*. 1. A+/7-; )32)&%$2'.!" #$%$&'()*+ D)&87 4*$-')1)A &85&0"+51+, 5*6(1)+,5&$,- h, 078+%1)+ S5)26'07*+8'. 1 5*6(1)+ OK. 978+%1)+ "32)&%$2'$!" > USB 1 5*6(1)+ OK A+0*7(;+!" #$%$&'()*+ 2&=,">?1)+ 4*$&(15*>.++ -')%&/')0& USB,,&($A>)+%-. N* 4*$&(15*>.+( -')%&/')0+ USB 5*/=1)+ :*/" update.htm 1 =0*6=7.+",51)+ +C&. N*6(1)+!)-%+#? ID. 2%1 5*"1?11 5&0&C& 23 4*C%-41)+ :*/".zip. 2&'"+ 4*C%-4,1 %*'$*,-/)+ *%F10 1 ',&$1%-/)+ :*/" autorun.upg 5* 4*$&(15*>.++ -')%&/')0& USB. O)&) :*/" (&65& '&F%*5#)A )&"A,& 0,&%5+0&(,*)*"&C+ 4*$&(15*>.+C& -')%&/')0*. 4. "32)&%$2'$!" #$%$&'()*+ E5&0* $&=,">?1)+ 4*$&(15*>.++ -')%&/')0& USB, )+"+014&%-. 2%&;+'' &85&0"+51# 4*$-')1)'# *0)&(*)1?+',1. 2&'"+ 07$&"5+51# &85&0"+51# )+"+014&% *0)&(*)1?+',1 07,">?1)'# 5* 10 '+,-5=, * 4*)+( '5&0* 0,">?1)'#.!&6=1)+'A 0,">?+51#. A+/*$>+$# '$&"A4&0*)A $-"A)!K; &),">?*)A -')%&/')0& $*(#)1 USB &) P9. <'"1 0 F&=+ &85&0"+51# 23 $%&14&/=+) &),">?+51+ $1)*51#, 5+ &),">?*/)+ -')%&/')0& USB &) )+"+014&%*. 2&'"+ 0&'')*5&0"+51# $1)*51# $%&;+'' &85&0"+51# $%&=&"61)'#. 2&'"+ 4*0+%M+51# $%&;+''* &85&0"+51# 5* B,%*5+ &)&8%*41)'# '&& Operation -')%&/')0& USB 1 5* $-"A)+!K 5*6(1)+,5&$,- A. A+/*$>+$#-.... =0*6=7 5*61(*)A,5&$,- A 1'$&"A4&0*)A $+%+,">?*)+"A A 5* )+"+014&%+. 2&'"+ 07$&"5+51# &85&0"+51# )+"+014&% *0)&(*)1?+',1 07,">?1)'# (5* 10 '+,-5=), * 4*)+( '5&0* 0,">?1)'#.!&6=1)+'A 0,">?+51#. 385&0" )+"+014&%* 4*0+%M+5&. I&65& 0+%5-)A'#, $%&'(&)%-. 9& 148+6*51+ '"-?*/5&C& 4*$-',* $%&;+''* &85&0"+51# 23 )+"+014&%* -=*"1)+ :*/" autorun.upg ' 4*$&(15*>.+C& -')%&/')0* USB. 9.3!*)0*+112)$ )3$-/$4$2'$ )#;*C#C1 '-D)B2C1 ;)B)1 N* B)&( )+"+014&%+ -')*5&0"+5& 23 ' &),%7)7( 1'F&=57(,&=&(. N*')&#.1( TP Vision Netherlands B.V. $%+="*C*+) $%+=&')*01)A $& 4*$%&'-,&$1> $&"5&C& '&&)0+)')0->.+C& 1'F&=5&C&,&=* ="# 4* F *0)&%',1(1 $%*0*(1 $*,+)&0 23 ' &),%7)7( 1'F&=57(,&=&(, 1'$&"A4-+(7F 0 B)&( -')%&/')0+, ="#,&)&%7F )*,*#,&$1# %+C"*(+5)1%-+)'# '&&)0+)')0->.1(1 "1;+541#(1. 23 )+"+014&%* / 2%&C%*((5&+ &8+'$+?+51+ ' &),%7)7( 1'F&=57(,&=&(

68 !"##$% &'%()$*%#+% (%,-./+.%)0#$ /.%1%#+%.'%2 )%. 3$3%#." &'+$4'%.%#+5 +6(%)+5 ()5 /-%2 )+7, 8$.$'93 &'%($-."/)%#9 ("##9% -/%(%#+5.!)5 &$):1%#+5 +-2$(#$;$ 8$(" $4'".+.%-0 &$ "('%-:: <-)+ /9 &'%(&$1+."%.% #% +-&$)06$/".0 =)%8.'$##:> &$1.: +)+ /"3 #% 49)$ ($-."/)%#$ &$(./%'*(%#+% &$):1%#+5 /.%1%#+% #%(%)+ &$-)% $.&'"/8+ &+-03" #" :8"6"##9, =)%8.'$##9, "('%-, $.&'"/0.% &+-03$ #" "#;)+,-8$3 5698% &$ "('%-:...!"#$$% "%&"%'()*+,(- +./(01(2(,(0%?$3&"#+5 TP Vision Netherlands B.V. High Tech Campus AE &+6 (),"7)(2( 89 AB.%)%/+6$'" / C+7%#6+5 $.8'9.$;$ AB 67

69 10!"##$%&'( 10.1 )$*+,-%(.+/!"#$%&'(#&#)*($ ($+$,&-.# &,.'/.+0-)*($'0,'$1& /#$&1)2$'(,"1&, '#$3& 4.(.#56 /.+7"8 /.33$#94" &-3$+&8 (,4+:;"8 1"($#&" "%#)-4&), /#&,&+$%&#.,"775* 3.'()/ 4 &7<.#1"=&&. 7.,56 &-3$+&86, >4'4+:-&,75$ /#$3+.9$7&8, '4&34& & 3"9$ );"'(&$, '/$=&"+0756./#.'"6. 7.,.* /#.3)4=&&.!"*3&($ 7",$?-'"*( ,1"234"5(6+$ %(4#$2( )7'"5"#,-5" + 876'.++ >4#"7751 #)4.,.3'(,.1. A$.?6.3&1): &7<.#1"=&: "*(&, "+<",&(7.1 )4"-"($+$ &+&, #"-3$+"6 #)4.,.3'(,". 9",-71 ' :$6; ")7'"5"#,-5"" A"91&($ h, ;(.?5.(4#5(0 %+",7.$ 1$7:. B5?$#&($? )7'"5"#,-5" & 7"91&($ OK. C+8 /#.'1.(#" #"-3$+.,, "+<",&(7.1 /.#834$,5?$#&($,4+"34) L <1+,"' 7" /"7$+& 1$7:. C+8 /#.'1.(#",'$6 #"-3$+., #)4.,.3'(,", #$9&1$ #)4.,.3'(," 7" /"7$+& )/#",+$7&8,5?$#&($ B )7'"5"#,-5". D$#$3 ($1 4"4 /#&'()/&(0 4,5/.+7$7&: 3$*'(,&*,./&'"7756, 1$7: "E)4.,.3'(,.", -"4#.*($ 1$7:. F(.?5,5*(& &- 1$7: "E)4.,.3'(,.", 7"91&($ b &+& h. G.+0H&7'(,../=&* & 7"'(#.$4.'7"2$75 /.3#.?751./&'"7&$1, ;(.?5 /#.;&("(0 /.3#.?7): &7<.#1"=&:.,5?#"77.* 7"'(#.*4$ &+&./=&&, 7"91&($ 47./4) * ('& /4"). I'+& &7<.#1"=&8. 7"'(#.*4$ &+&./=&& 3.'()/7", '7.," 7"91&($ 47./4) * ('& /4") '()/" 4 '..(,$('(,):2$* '(#"7&=$ 1$7: "E)4.,.3'(,.". F(.?5 -"%#)-&(0 1"($#&"+5 &- 1$7: "E)4.,.3'(,." (#)4.,.3'(,. /.+0-.,"($+8), /$#$*3&($ 7" '"*( $%('-+56"$ %7'"5"#,-5" D#&,.-7&47.,$7&& +:?56 7$/.+"3.4, ',8-"7756 ' ($+$,&-.#.1 Philips,,5 1.9$($.?#"(&(0'8, &7($#"4(&,7): '+)9?) /.33$#94&. B5?$#&($ 8-54 &,,$3&($ 7.1$# 1.3$+& &-3$+&8. D.'$(&($,$?-'"*( A",$?-'"*($ /.33$#94&,5 7"*3$($ ($+$< ',8-& ' /#$3'(",&($+$1 4.1/"7&&, " ("49$.(,$(5 7" ;"'(. -"3","$15$,./#.'5 (F!B). B 7$4.(.#56 '(#"7" /..?2"(0'8, ;"($ ' /#$3'(",&($+$1 7"H$* 4.1/"7&& & -"3"(0,./#.' 7"/#81): &+& /. >+$4(#.77.* /.;($. B5 1.9$($ -"%#)-&(0 7.,):,$#'&: DK 3+8 ($+$,&-.#", #)4.,.3'(,. /.+0-.,"($ /#.'1.(#" 7" DJ, -"3"(0,./#.' '/$=&"+&'() '+)9?5 /.33$#94& &+& /..?2"(0'8, ;"($ ' /#$3'(",&($+$1 4.1/"7&& (<)74=&8 3.'()/7" 7$ 3+8,'$6 '(#"7). 10.4?$6-% 1"##$%&'+ C+8 /.+);$7&8 /.33$#94&,5 1.9$($ /.-,.7&(0 /. ($+$<.7) %.#8;$* +&7&&, =$7(# /.33$#94& /.4)/"($+$*,,"H$* '(#"7$. A.1$# ($+$<.7" )4"-"7, 3.4)1$7("=&&,,6.382$*, 4.1/+$4( ($+$,&-.#". L+& /.+);&($ &7<.#1"=&: 7",$?-'"*($ A":$% :"#$2+ 6":$% -$2$5+4"%( B"1 1.9$( /.(#$?.,"(0'8 7.1$# 1.3$+& &+& '$#&*75* 7.1$# &-3$+&8. M(& 7.1$#" )4"-"75 7" )/"4.,4$ &+& 7" 7"4+$*4$, #"'/.+.9$77.* 7" -"37$* &+& 7&97$* /"7$+86 ($+$,&-.#". C+8 7$4.(.#56 3$*'(,&*, ("4&6 4"4 =,$(75$ 47./4&,5/.+78:(./#$3$+$775$ <)74=&& & 7$ 1.%)( &'/.+0-.,"(0' '()/" 4 #"-3$+) "E)4.,.3'(,.". 9",-71 ' :$6; C1%(5'(, 12(6=$-6"*"!>,,:(%-8"6( +2+ '":13;-$%( C+8 /#.'1.(#" >4#"77.%. #)4.,.3'(," 7" /+"7H$(7.1 DJ, '1"#(<.7$ &+& 4.1/0:($#$ $% "%#)-&(0, <.#1"($ PDF. C+8 )/#.2$7&8 #"?.(5 ' /.3#.?751& &7'(#)4=&81& #"'/$;"("(0 '..(,$('(,):2&* #"-3$+ #)4.,.3'(," 7" 4.1/0:($#$. 68 D.33$#94" / N$7(# /.33$#94& /.4)/"($+$*

70 11!"#$%&'() *%+"+ (,(-)./(( :5 DIVX VIDEO-ON-DEMAND. B,' $-1/2-&#$+8+%&' /2&-C2+(+%%3: >&,A4-$ DivX VOD (Video-on-Demand) 8"%%-+ 91(2-=1($ (&>&)"<&+= DivX Certified %+-C:-8&4- #"2+.&1(2&2-$"(A. B,' /-,9?+%&' )-8" 2+.&1(2"<&& %"=8&(+ 2"#8+, DivX VOD $ 4+%0 %"1(2-=)& 91(2-=1($". B,' /-,9?+%&' 8-/-,%&(+,A%-= &%>-24"<&& - /2-< &1(2"<&& /+2+=8&(+ %" $+C-1"=( vod.divx.com HDMI 11.5 Microsoft HDMI!"#$"%&' HDMI & HDMI High-Definition Multimedia Interface, " (")*+,-.-(&/ HDMI '$,'0(1' (-$"2%34& #%")"4& &,& #"2+.&1(2&2-$"%%34& (-$"2%34& #%")"4& HDMI Licensing LLC $ 567 & 829.&: 1(2"%": Dolby Dolby ;2-&#$-8&(1' /-,&<+%#&& Dolby Laboratories, Dolby & 8$-=%-= 1&4$-, D '$,'0(1' (-$"2%34& #%")"4& Dolby Laboratories Skype Windows Media Windows Media '$,'+(1' #"2+.&1(2&2-$"%%34 (-$"2%34 #%")-4,&C- (-$"2%34 #%")-4 )-2/-2"<&& Microsoft $ 567 &/&,& 829.&: 1(2"%":. Microsoft PlayReady D,"8+,A< *&4-.- &1/-,A#90( (+:%-,-.&0 8-1(9/" ) 1-8+2*&4-49 Microsoft PlayReady 8,' #"E&(3 1$-+= &%(+,,+)(9",A%-= 1-C1($+%%-1(&, $),0?"' 1-8+2*&4-+, -:2"%'+4-+ "$(-21)&4 /2"$-4. B,' 8-1(9/" ) )-%(+%(9 1 #"E&(-= PlayReady &,& WMDRM $ 91(2-=1($+ &1/-,A#9+(1' (+:%-,-.&' PlayReady. F1,& %" 91(2-=1($+ %+ C989( $3/-,%+%3 -C'#"(+,A1($" /- #"E&(+ )-%(+%(" -( %+/2"$-4+2%-.- &1/-,A#-$"%&', $,"8+,A<3 )-%(+%(" 4-.9( #"/2-1&(A )-4/"%&0 Microsoft -(-#$"(A /2"$" %" $-1/2-&#$+8+%&+ )-%(+%(" 1 #"E&(-= PlayReady %" 8"%%-4 91(2-=1($+. G(4+%" /2"$" %+ /-$,&'+( %" %+#"E&E+%%3= )-%(+%( &,& )-%(+%(, #"E&E+%%3= /2& /-4-E& 829.&: (+:%-,-.&= -.2"%&?+%&' 8-1(9/". B,' 8-1(9/" ) )-%(+%(9 +.- $,"8+,A<3 4-.9( /-(2+C-$"(A /2-$+1(& -C%-$,+%&+ PlayReady. F1,& -C%-$,+%&+ %+ C98+( /2-$+8+%-, )-%(+%(, 8,' 8-1(9/" ) )-(-2-49 %+-C:-8&4/2-$+8+%&+ -C%-$,+%&', C98+( %+8-1(9/+% ;%<=() #$%=$">)?+%'( Skype '$,'+(1' (-2.-$-= 4"2)-= Skype Limited &,& 2-81($+%%3: )-4/"%&=. D1+ /2-?&+ #"2+.&1(2&2-$"%%3+ & %+#"2+.&1(2&2-$"%%3+ (-$"2%3+ #%")& '$,'0(1' 1-C1($+%%-1(A0 1--($+(1($90E&: $,"8+,A<+$ DivX !45 DIVX VIDEO. DivX <&>2-$-= $&8+->-24"(, 1-#8"%%3= )-4/"%&+= DivX, LLC, 8-?+2%+= )-4/"%&+= Rovi 91(2-=1($- 1 ->&<&",A%-= 1+2(&>&)"<&+= DivX Certified /-#$-,'+( $-1/2-&#$-8&(A $&8+- DivX. B,' /-,9?+%&' C-,++ /-82-C%3: 1$+8+%&= & /2-.2"44%3: 12+81($ 8,' /2+-C2"#-$"%&' >"=,-$ $ DivX$&8+- /-1+(&(+ $+C-1"=( divx.com. 7$(-21)&+ /2"$" &,&<+%#&& / B29.&+ (-2.-$3+ 4"2)& 69

71 !"#$#%&'( 3 3D, 2D! 3D 42 3D, "#$%&'()*+, #-".&"$- 42 3D, "/%.$0' "/0"! 43 3D, #-123#-1421*%1 "!-121 2(5 62"-"!)5 43 3D-"/0%, $%# 42 A Ambilight, Ambilight, Ambilight, Ambilight, Ambilight, Ambilight, Ambilight,!0(7/1*%1 % "$0(7/1*%1 39!+8"- &1.$' 2(5 $1(1!%6"-' 6 2%*'&%/1.0%, 39 *'.$-",0' 39 "$0(7/1*%1 $1(1!%6"-' 40 -'6&191*% %& 39 C CAM &"23() 3.("!*":" 2".$3#' 12 CAM, 3.$'*"!0' 12 CI+ 12 D DivX VOD 49 DLNA 7 DLNA, #"221-4%!'1&+1 &12%'.1-! DMR ;8-'8"$/%0 &3()$%&12%' 9 DVB 29 DVI, #"20(7/1*%1 10 E EasyLink 11 EasyLink, *'.$-",0% 11 EasyLink, #"20(7/1*%5 10 H HbbTV 32 HDCP, 6'9%$' "$ 0"#%-"!'*%5 10 HDMI-#"20(7/1*%1,."!1$+ 9 L Lounge light 40 P Pixel Plus link 12 S SCART-#"20(7/1*%1,."!1$+ 10 Skype 56 Skype, '!$"&'$%/1.0%,!<"2 60 Skype, 8("0%-"!0' 0"*$'0$' 58 Skype,!%21"!+6"!+ 58 Skype,!<"2 56 Skype,!+<"2 61 Skype, :"("."!'5 #"/$' 59 Skype, :"("."!+1!+6"!+ 58 Skype, 43-*'( 59 Skype, 6!"*0% *'.$'=%"*'-*+1 $1(1>"*+ 58 Skype, %6&1*1*%1 #'-"(5 60 Skype, 0"*$'0$+ 57 Skype, *"!'5 3/1$*'5 6'#%.) 56 Skype, "$0(7/1*%1 6!30' Skype, #-%1&!+6"!"! 59 Skype, #-"!1-0' -'8"$+ 0'& Skype,.1$1!",.$'$3. 57 Skype,.%:*'(!+6"!' 60 Skype,."8+$%5 59 Skype,./1$ 60 Skype, 3!12"&(1*%5 60 Smart TV, PIN-0"2 44 Smart TV, -1:%.$-'=%5 44 Smart TV,.$'-$"!'5.$-'*%=' 45 U USB-0('!%'$3-' 16 USB-&+?) 17 V VGA-#"20(7/1*%1,."!1$+ 11 W Wi-Fi Smart Screen, #'*1() %*.$-3&1*$"! 55 Wi-Fi Smart Screen, #'*1() 0'*'("! 54 Wi-Fi Smart Screen, 54 WPS, PIN-0"2 8 WWW. 45 Y YPbPr-#"20(7/1*%1,."!1$+ 10 ) B!$"&'$%/1.0"1 "8*"!(1*%1 0'*'(' 27 B0$%!*"1 3#-'!(1*%1 20 B*$1**"1."12%*1*%1 7 B32%"!+<"2 "#$%/1.0%, 10 B32%"."#-"!"421*%1 41 B32%"C>>10$+ 41 * D'('*. 38 D("0%-"!0' 0'*'(' 27 D+.$-"1 -'6:"-'*% A%21"&':'6%* 46 A%21">',(+,!".#-"%6!121*%1 48 A0(7/1*%1 %!+0(7/1*%1 22, E'&&' 37 E%2 #1-12'/ 33 E%2 #1-12'/, %*>"-&'=%5 33 E('!*"1 &1*7 44 E-"&0".$) *'3?*%0"! 38 F%*'&%0%/*'3?*%0% 41. GH &'-0%-"!0' C*1-:"C>>10$%!*".$% 63 / I1.$0%, 2%.0 USB,.!121*%5 15 I1.$0%, 2%.0 USB, 3.$'*"!0' 16 0 J'!"2.0%1 3.$'*"!0% 28 J'21-40' -14%&' "4%2'*%5 22 J'#%.%, :('!*"1 &1*7 51 K0'6'$1()

72 !"#$%& 50!'"()* +%,-).%,/" 34! 01-" $2$ *)3#&4,5-, $1-" " $2$ *)3#&4,5-, *)3#&4, ", 627 6/+8 $1-)*)/ ", $1-",& )/"7 #-$%,"/*", #)6*24(5'$5 15 0'%,-+*9$$ #) :5;)#"%')%,$ 20 0',5-"*,$/'"7 %2+<:" #)665-<*$ 68 0',5-"*,$/')5,525/$65'$5 32 0',5-'5,-,525/$65'$5 47 0'=-"*-"%'>. 6",($* 23 "?"'"2, $;:-"'')5 26?"'"2, #5-5$35')/",& 26?"'"2, #5-5*24(5'$5 24?"'"2, #5-5+#)-76)($,& 26?"'"2>, ):')/25'$5 27?"'"2>, #5-5+%,"')/*" 28?"(5%,/) #-$53" 30?2"/$",+-", #)6*24(5'$5 16?)6 :2)*$-)/*$ ), 65,5. 27?)#$-)/"'$5 %#$%*" *"'"2)/ 28?)#$-)/"'$5 %#$%*" *"'"2)/, ;"1-+;*" 28?)#$-)/"'$5 %#$%*" *"'"2)/, *)#$-)/"'$5 37 # A5'4 0%,)('$* 34 A5%,)#)2)<5'$5 A"1";$' 37 A)')/%,5-5) 38 A+;>*"2&'>5 =".2>, /)%#-)$;/565'$5 48 A>B&, #)6*24(5'$5 17 $ C"#)3$'"'$5, #5-56"(" 33 C"-+B5'$7 %2+8" 40 C"%,5''>. 3)',"<, VESA 6 C"%,-).*$ DVB 29 % D#9$$ #-$ />:)-5 *"'"2)/ 24 /*24($,& 48 D(*$ 3D, $%#)2&;)/"'$5 42 & E"-"35,-> :>%,-). '"%,-).*$ $;):-"<5'$7 19 E"-"35,-> $;):-"<5'$7 36 E5-56"(" /$65) / #),)*)/)3-5<$35 46 E5-5;"1-+;*" FG 28 E5-5#"6 ("%,), 30 ED 356$"%5-/5-" 8 E)6*24(5'$5 "',5''>, %)/5,> 9 E)6*24(5'$5 #$,"'$7 6 E)6*24(5'$7, %#$%)* 34 E),-5:2753"7 3)H')%,& 63 E-56#)(,$,52&'>. "+6$)=)-3", 38 E-56+%,"')/25''>5 ;'"(5'$7 29 E-$2)<5'$5 MyRemote, Control 54 E-$2)<5'$5 MyRemote, JointSpace 51 E-$2)<5'$5 MyRemote, SimplyShare 53 E-$2)<5'$5 MyRemote, Wi-Fi Smart Screen 54 E-$2)<5'$5 MyRemote, /5-%$$ 51 E-$2)<5'$5 MyRemote, ;"1-+;*" 52 J*";",52& E-$2)<5'$5 MyRemote, 35'4 53 E-$2)<5'$5 MyRemote, %5,& 52 E-$2)<5'$5 MyRemote,,5251$6 53 E-$2)<5'$ ',5-'5," 45 E-$2)<5'$7, :2)*$-)/*" 45 E-$2)<5'$7, 1" E-$2)<5'$7, #)665-<*" 46 E-$2)<5'$7, #)$%* 45 E-$2)<5'$7, -5*)35'6+53>5 45 E-)1-"33')5 ):5%#5(5'$5 % ),*->,>3 $%8)6'>3 *)6)3 66 E-)1-"33')5 ):5%#5(5'$5, ):')/25'$5 % #)3)H&4 USB 66 E-)1-"33')5 ):5%#5(5'$5, ):')/25'$5 (5-5; 0',5-'5, 66 E-)1-"33')5 ):5%#5(5'$5,,5*+H"7 /5-%$7 66 E-)%3),-,525/$;)-" 24 E+2&, IJ, *')#*$ 23 E+2&, #$,"'$7 24 ' K"6$)*"'"2 24 K"%%,)7'$5 627 #-)%3),-" 6 K5<$3 )<$6"'$7 22 K5<$3 %5,5/). ("%,),> 29 K5<$3 %*)-)%,$ #5-56"($ 29 K5(& 41 K)6$,52&%*$. -5.,$'1 27 K+*)/)6%,/) #) #)6*24(5'$4 9 K+*)/)6%,/), $%#)2&;)/"'$5 68 K+*)/)6%,/), '" #2"'B5,')3 E? 68 ( L/5,)/). 6",($* 63 L5,5/"7 ("%,)," 30 L5,5/)5 $37,525/$;)-" 9 L5,5/). 3"-B-+,$;",)- 7 L5,&, DHCP 8 L5,&, :5%#-)/)6'"7 7 L5,&, '"%,-).*$ 9 L5,&, #"-)2& 8 L5,&, #-)/)6'"7 9 L5,&, %,",$(5%*$. IP-"6-5% 8 L$1'"2 *2"/$B$ 41 L$'8-)'$;"9$7 "+6$)- $ /$65)%$1'"2" 14, 14 L$%,53" 6)3"B'51) *$'),5",-", 3')1)*"'"2&'>. ;/+* 14 L$%,53" 6)3"B'51) *$'),5",-", -51+2$-)/*" 1-)3*)%,$ 14 L*"'$-)/"'$5 ("%,),> 30 L*)-)%,& #5-56"($ 29 L2), ):H51) $',5-=5.%" 12 L35B"''>5 *"'"2> 41 L)):H5'$5 ): ):')/2. *"'"2" 27 L)%,)7'$5 25 L#$%*$ *"'"2)/ 25 L#$%)* *"'"2)/, C)/>5 27 L#$%)* #5-56"( 33 L,$2& ;/+*" 38 L,$2& $;):-"<5'$7 37 L+:,$,-> 35 L+:,$,->, ;"#$%& 50 L+:,$,->, #-$)%,"')/*" #-)%3),-",525#5-56"($ 50 ) F".35- />*24(5'$7 63 F".35- ),*24(5'$7 36 F5*%, 31 71

73 !"#"$%&"'%" () *+(,)-. 47!"#"/"0-/, &$)1')1 20,+' 32!"#"/"0-/, '+-/,)10+ 32!"#"/"0-/, )3*), T.O.P. 32!"#"/"0-/, )(4%% 32!"#"/"0-/, )-/+')$0+ 32!"5')#)6%7 Perfect Pixel HD Engine 36! 8'%$",-+#9':1 &)-/.( 40 8-/+')$0+ $,.;'.< 30 8-/+')$0+ - WPS *+=%="'':> Wi-Fi 7 8-/+')$0+!? 39 8-/+')$0% *$ /%#%*+4% )& *+ 20,+')> 21 '+(,)0+/ USB, ()&0#<;"'%" $)-(,)%*$"&"'%7 -#+1&-A). ()&0#<;"'%" +$/)>+/%;"-0)6) ->"="'%7 -.3/%/,)$ 12 # C,+'%#%=" %'/",'"/-B+1#)$, );%-/0+ 9 $ D$"/ Ambilight 40 D$"/ -/"': 40 D%B,)$)1 /"#"/"0-/ 31 % E+-: 36 E+-: /"#"$%*),+ 36 E",':" ()#)-: 31 & F0)'+-/,)10% 63 F'",6)-3","G"'%" 63 FHI 65 ' J*:0 +.&%) 35 J*:0 ),%6%'+#+ 35 J*:0, >"'< *+/"#9

74 L"#&(%&+,#;"'-(&,"#!"#$%&'%( HMHH+NNN+OONP 7)/#"0+3,'/0+HMIH+NNN+OOMG )$*#'+,-,)$*#'./$ HOH+OHH+HQR+SHTIRU1-,#?V )01%(,',2$"3$#04'%( HQQ+PNI+GRI+SW"B(*#,+:"X,5V )"(5'* HMHH+OHI+HGNR ǎȇǹǭǽǵȍ ǚǭȃǵǻǻǭǹDzǻ ǺǻǹDzǽ ćhvni UHSXEOLND GGMMMHMPR+SYZ0&#Z+&(',;V 'DQPDUN QRGR+MQIN 6$/&37*(%8 HIMH+RHI+HN+[P+SHTINU1Y,#?V ƆƫƫƜƤơ ƆƨƭƩƪƞ ƪƫƞƳƧ (VSDxD PHG+MM+IH+MQ+SHTIHU+\+HTHMU1-,#?V 91&0%'( [[MQH[I+SC"6(*,B)8+B]#/8V :"(%3$ HI+RO+QG+NH+RH+S*"%(*V +UYDWVND HI+OOO+[[+HI+SW"B(*#,+:"X,5V ;&(*'( HGNR+GM+OH+IN+S%6,(-(&(+#(X,"#(*/V 5RPüQl HQI+[QHHHNG+SK(',;+*"%(*V ;"$*(%8 HMIM+GIH+INH+S#(&,"#(*+%(**V ǝǻǿǿǵȍ ǮDzǾǼǸǭǿǺǻ <0"&7$"%,;"$*(%8 HMNN+QQM+HN+MM+SR:1-,#+7K+*(#8*,#/V HMNM+HHH+GPI+SHTHMI+Lbc1Y,#?V.DǴDǷFǿDǺ M+IH+MHH+GHHH+HH+HN+S;'//V ǞǽǮǵȔǭ HII+QGI+[MNH+SW"B(*#,+:"X,5V =(&4'( 9LHWĎMDLV WDULIV 6ORYDNLD G+QQG+IRN+PQ+SE#d&'"e&`&#F+6"5"'V ='&7/(%'( I+MMM+MQ+IG+SW"B(*#,+B*,%V /X[HPERXUJ /X[HPEXUJ HP+MM+[G+RH+NH 0DJ\DURUV]iJ HM+ROPG+PHP[+S*"B(*0(-&(*V <$8$"*(%8 HPHH+GHG+HM+OI+SHTIHU1-,#?V ประเทศไทย+SK6(,*(#8V HG+[RG+O[RH <0"#$ GG+PO+IP+IN 7 UNL\H NNN+M+NNR >1&$""$'37 HMGH+NH+II+QQ+SHTINRU1Y,#?V D%'&$8,E'%#80C HMNN+QQM+HN+MM+SR:1-,#+7K+*(#8*,#/V 3ROVND 3RãĀF]HQLH ORNDOQH ǠǷǽǭȓǺǭ ǮDzǴǷǻȅǿǻǯǺǻ?0"&/#(* OHO+OM+HG+GR+SHTIGU1-,#?+$+Ya5/*+ HTQHU1-,#?V >>>?:6,*,:0?%"-10)::"'&!"#$%"#&'(%&)(*+,-(./0+1+2-(./0+#"#+%"#&'(%&)/**/0+1+3)4/'5/' &'(.*,%6/+7,*8/' 9:/%,;,%(&,"#0+('/+0)<=/%&+&"+%6(#./+>,&6")&+#"&,%/? 3**+'/.,0&/'/8+(#8+)#'/.,0&/'/8+&'(8/-('B0+('/+:'":/' &F+";+&6/,'+'/0:/%&,5/+">#/'0? >>>?:6,*,:0?%"-

75 Маршрутизаторы Клавиатуры и комплекты Домашние кинотеатры Пульты ДУ Blu-ray и DVD-плееры Подставки и крепления HD медиаплееры Чистящие средства 3D очки Установка и подключение Wi-Fi адаптеры, камеры и др. аксессуары Телевизионные антенны Ресиверы цифрового телевидения

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 65PFT6909 65PFT6909S Hướng dẫn sử dụng Nội dung 1 TV mới của tôi 4 9 Hướng dẫn TV 36 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 9.1 Những thứ bạn

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7120 series www.philips.com/welcome Hướng dẫn sử dụng 65PUS7120 Nội dung 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 1 Tìm hiểu TV 4 1.1 TV Ultra HD 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6704 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 43PUS6704 50PUS6704 55PUS6704 65PUS6704 70PUS6704 Nội dung 12.1 Mạng gia đình 40 12.2 Kết nối mạng 40 12.3

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7202 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 43PUS7202 Nội dung 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 1 Tin mới 4 1.1 Màn hình chính và các kênh 4 1.2 Ứng dụng và Bộ sưu

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6814 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 43PUS6814 50PUS6814 55PUS6814 65PUS6814 Nội dung 12.2 Cài đặt thường xuyên và Tất cả cài đặt 32 12.3 Tất

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6703 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 43PUS6703 50PUS6703 55PUS6703 65PUS6703 Nội dung 12.2 Kết nối mạng 40 12.3 Cài đặt mạng 41 1 Nhận hỗ trợ

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6501 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 43PUS6501 49PUS6501 55PUS6501 Nội dung 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 1 Tin mới 4 1.1 Màn hình chính và các kênh

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7601 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 65PUS7601 Nội dung 1 Tin mới 4 8 Ứng dụng 39 1.1 Màn hình chính và các kênh 4 1.2 Ứng dụng và Bộ sưu tập

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 8503 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 49PUS8503 55PUS8503 65PUS8503 Nội dung 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 1 Tin mới 4 1.1 Màn hình chính và các kênh

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at OLED873 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 65OLED873 Nội dung 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 1 Tin mới 4 1.1 Màn hình chính và các kênh 4 1.2 Ứng dụng

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7303 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 43PUS7303 50PUS7303 55PUS7303 65PUS7303 Nội dung 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 1 Tin mới 4 1.1 Màn hình chính

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6412 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 43PUS6412 49PUS6412 55PUS6412 65PUS6412 Nội dung 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 1 Tin mới 4 1.1 Màn hình chính và các

Chi tiết hơn

E-MANUAL Cảm ơn bạn đa mua sản phẩm của Samsung. Để nhận được dịch vụ hoàn chỉnh hơn, vui lòng đăng ký sản phẩm của quý vị tại

E-MANUAL Cảm ơn bạn đa mua sản phẩm của Samsung. Để nhận được dịch vụ hoàn chỉnh hơn, vui lòng đăng ký sản phẩm của quý vị tại E-MANUAL Cảm ơn bạn đa mua sản phẩm của Samsung. Để nhận được dịch vụ hoàn chỉnh hơn, vui lòng đăng ký sản phẩm của quý vị tại www.samsung.com/register Kiểu sản phẩm Số sêri Nội dung Hướng Dẫn Nhanh Sử

Chi tiết hơn

HƯƠ NG DÂ N SƯ DU NG SMART Hi-Fi AUDIO SH8 Da n Âm thanh Đa vu ng không dây Hãy truy cập để xem hướng dẫn về các tính năng nâng cao,

HƯƠ NG DÂ N SƯ DU NG SMART Hi-Fi AUDIO SH8 Da n Âm thanh Đa vu ng không dây Hãy truy cập   để xem hướng dẫn về các tính năng nâng cao, HƯƠ NG DÂ N SƯ DU NG SMART Hi-Fi AUDIO SH8 Da n Âm thanh Đa vu ng không dây Hãy truy cập http://www.lg.com để xem hướng dẫn về các tính năng nâng cao, và sau đó tải về Hướng dẫn Sử dụng. Một số nội dung

Chi tiết hơn

TIẾNGVIỆT ENGLISH Hướng dẫn sử dụng User Guide LG-D618 MFL (1.0)

TIẾNGVIỆT ENGLISH Hướng dẫn sử dụng User Guide LG-D618 MFL (1.0) TIẾNGVIỆT ENGLISH Hướng dẫn sử dụng User Guide LG-D618 MFL68301111 (1.0) www.lg.com TIẾNG VIỆT Hướng dẫn sử dụng Hiển thị màn hình và hình minh họa có thể khác với thực tế. Một số nội dung trong hướng

Chi tiết hơn

TIẾNGVIỆT ENGLISH Hướng dẫn sử dụng User Guide LG-E988 MFL (1.0)

TIẾNGVIỆT ENGLISH Hướng dẫn sử dụng User Guide LG-E988 MFL (1.0) TIẾNGVIỆT ENGLISH Hướng dẫn sử dụng User Guide LG-E988 MFL68487301 (1.0) www.lg.com TIẾNG VIỆT Hướng dẫn sử dụng Hiển thị và minh họa trên màn hình có thể khác so với những gì bạn thấy trên điện thoại

Chi tiết hơn

Cổng thuyết trình không dây ViewSonic WPG-370 Full HD 1080p cho phép người sử dụng truyền không dây nội dung HD từ máy laptop và các thiết bị di động khác đến máy chiếu, TV và các thiết kế kỹ thuật số.

Chi tiết hơn

XPS 27 Thiết lập và Thông số kỹ thuật

XPS 27 Thiết lập và Thông số kỹ thuật Tôi và Dell của tôi 2015 Dell Inc. GHI CHU : GHI CHÚ sẽ cho biết thông tin quan trọng giúp bạn sử dụng máy tính tốt hơn. THẬN TRỌNG: THẬN TRỌNG sẽ chỉ báo hư hỏng phần cứng hoặc mất dữ liệu có thể xảy

Chi tiết hơn

HƯỚNG DÂ N SỬ DỤNG Hệ thống Rạp hát Tại gia 3D Blu-ray / DVD Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành thiết bị của bạn và giữ lại để

HƯỚNG DÂ N SỬ DỤNG Hệ thống Rạp hát Tại gia 3D Blu-ray / DVD Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành thiết bị của bạn và giữ lại để HƯỚNG DÂ N SỬ DỤNG Hệ thống Rạp hát Tại gia 3D Blu-ray / DVD Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành thiết bị của bạn và giữ lại để tham khảo sau. LHB655NW (LHB655NW, S63T2-S, S63S2-C,

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Nội dung 04 Hướng dẫn an toàn và các điều cần lưu ý 05 Phần 1: Giới thiệu chung về sản phẩm HANET PlayX One 06 Bộ sản phẩm HANET PlayX One 07 Mặt trước 07 Mặt sau 08 Mặt trên 09 Điều

Chi tiết hơn

Tôi và Dell của tôi Dành cho máy tính Inspiron, XPS và Alienware

Tôi và Dell của tôi Dành cho máy tính Inspiron, XPS và Alienware Tôi và Dell của tôi Dành cho máy tính Inspiron, XPS và Alienware Ghi chú, thận trọng và cảnh báo GHI CHÚ: GHI CHÚ cho biết thông tin quan trọng giúp bạn sử dụng sản phẩm của mình tốt hơn. THẬN TRỌNG: THẬN

Chi tiết hơn

TIẾNG VIỆT ENGLISH Hướng dẫn sử dụng User Guide LG-V400 MFL (1.0)

TIẾNG VIỆT ENGLISH Hướng dẫn sử dụng User Guide LG-V400 MFL (1.0) TIẾNG VIỆT ENGLISH Hướng dẫn sử dụng User Guide LG-V400 MFL69187201 (1.0) www.lg.com TIẾNG VIỆT Hướng dẫn sử dụng Hiển thị màn hình và hình minh họa trên hướng dẫn sử dụng này có thể khác với hình bạn

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DA475B57BBB50BADEB27AC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DA475B57BBB50BADEB27AC3FEB14DA447B8D5C344> 1. 2016 3 vá Facebook oeþ þ Îv (A) þ (B) þ (C) e þ (D) þ 2. µ p l eãs Ø Ô Ò p Ç hå Ô (A) AR (B) IA (C) VR (D) AI 3. j ¾ 4 G dº 4 G Ì Îå (A) Wi-MAX (B) AGPS (C) LTE (D) Internet 4. õ ÿ ð fvšõ 1 Î yÿ h p

Chi tiết hơn

LG-P725_VNM_Cover.indd

LG-P725_VNM_Cover.indd TIẾNGVIỆT E N G L I S H Hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn sử dụng LG-P725 P/N : MFL67600803 (1.0) W www.lg.com Tiếng Việt Hướng dẫn sử dụng LG-P725 Một số nội dung trong sách hướng dẫn này có thể không áp dụng

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

XJ-UT311WN_XJ-UT351WN

XJ-UT311WN_XJ-UT351WN MÁY CHIẾU DỮ LIỆU VI Hướng Dẫn Chức Năng Mạng Phải đọc Phòng Ngừa An Toàn và Biện Pháp Phòng Ngừa khi Vận Hành trong tài liệu Hướng Dẫn Người Sử Dụng, và chắc chắn rằng bạn phải sử dụng sản phẩm này đúng

Chi tiết hơn

Hướng dẫn Cài đặt NOTEBOOK Hướng dẫn Cài đặt Windows Đọc kỹ tài liệu này trước khi cài đặt. Sau khi đọc Hướng dẫn Cài đặt này, cất ở nơi dễ lấy để tất

Hướng dẫn Cài đặt NOTEBOOK Hướng dẫn Cài đặt Windows Đọc kỹ tài liệu này trước khi cài đặt. Sau khi đọc Hướng dẫn Cài đặt này, cất ở nơi dễ lấy để tất Hướng dẫn Cài đặt NOTEBOOK Hướng dẫn Cài đặt Windows Đọc kỹ tài liệu này trước khi cài đặt. Sau khi đọc Hướng dẫn Cài đặt này, cất ở nơi dễ lấy để tất cả người dùng có thể tham khảo. 13ZD970/14ZD970 Series

Chi tiết hơn

MFL _LN51-TA(without WEEE)_수정.indd

MFL _LN51-TA(without WEEE)_수정.indd SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH CHO TV LED P/No: MFL67710808 Điện thoại hỗ trợ 1800 1503 Mục Lục Chỉ dẫn an toàn 4 Quy trình lắp đặt 8 Lắp đặt và chuẩn bị 8 Thiết lập kết nối 17 Điều khiển từ xa 21 Xem TV

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

XBOX

XBOX STB-1306 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG Mục lục Các chỉ dẫn quan trọng về an toàn 3 Lưu ý khi sử dụng 4 Giới thiệu 5 Các chức năng và đặc điểm chính 5 Điều khiển từ xa 6 Lắp pin 7

Chi tiết hơn

Hướng dẫn sử dụng mạng PT-E550W Hướng dẫn Sử dụng Mạng này cung cấp thông tin hữu ích để cấu hình mạng không dây và các thiết lập Wireless Direct thôn

Hướng dẫn sử dụng mạng PT-E550W Hướng dẫn Sử dụng Mạng này cung cấp thông tin hữu ích để cấu hình mạng không dây và các thiết lập Wireless Direct thôn Hướng dẫn sử dụng mạng PT-E550W Hướng dẫn Sử dụng Mạng này cung cấp thông tin hữu ích để cấu hình mạng không dây và các thiết lập Wireless Direct thông qua máy Brother. Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 數位邏輯. h Ûv± (A) TTL Ç yæ k 2.4 V.4 V () CMOS IC í TTL IC (C) h IC Î. j (D) ECL Ç ¾ Ÿ ð e  ƒ 2. v m(.) 2 o v à Îv (A) (5.5) () (AA.8) (C) (D5.4) (D) (25.2) ˆ A à 3. Ø (47) A (57) 8 (A) 2 () 8 (C)

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH AN GIANG ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI LÝ THUYẾT BẢNG A - KHỐI TIỂU HỌC Khóa ngày: Thời gian : 20 phút (không kể thời gian

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH AN GIANG ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI LÝ THUYẾT BẢNG A - KHỐI TIỂU HỌC Khóa ngày: Thời gian : 20 phút (không kể thời gian ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI LÝ THUYẾT BẢNG A - KHỐI TIỂU HỌC Thời gian : 0 phút (không kể thời gian phát đề) SBD:...PHÒNG :... ĐỀ A Các câu hỏi dưới đây để trắc nghiệm kiến thức cơ bản về Tin học, về hệ điều

Chi tiết hơn

BL40_OPEN_Vietnamese_1117.indd

BL40_OPEN_Vietnamese_1117.indd Hướng dẫn Sử dụng BL40 P/N : MMBB0352261 (1.0) G Hướng dẫn Sử dụng BL40 TIẾNGVIỆ T 简体中文 E N G L I S H Bluetooth QD ID B015514 Chúc mừng vì bạn đã mua được điện thoại BL40 hiện đại và nhỏ gọn của LG, được

Chi tiết hơn

LG-P698_VNM_cover.indd

LG-P698_VNM_cover.indd QUI CHẾ BẢO HÀNH TIẾNGVIỆT 简体中文 E N G L I S H Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và qui chế bảo hành Quí khách có thể truy cập Website: www.lge.com/vn Hướng dẫn Sử dụng LG-P698 P/N : MFL67445503

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

LC-32_39LE155D2_VN_G107.indd

LC-32_39LE155D2_VN_G107.indd TIẾNG VIỆT ENGLISH LC-32LE155D2 LC-39LE155D2 TV ĐÈN NỀN LED LED BACKLIGHT TV OPERATION MANUAL LC39LE155D2_VN_G107 book.indb 1 11/18/2013 10:50:11 AM Kính gửi khách hàng của SHARP Cảm ơn các bạn đã mua

Chi tiết hơn

FAQ: Hướng dẫn cấu hình Wireless Router N300 DIR-612 Release date: 17/12/2018 Model support: DIR-612 H/W: Bx F/W: N/A FAQ: Hướng dẫn cấu hình Wireless

FAQ: Hướng dẫn cấu hình Wireless Router N300 DIR-612 Release date: 17/12/2018 Model support: DIR-612 H/W: Bx F/W: N/A FAQ: Hướng dẫn cấu hình Wireless FAQ: Hướng dẫn cấu hình Wireless Router N300 DIR-612 Release date: 17/12/2018 Model support: DIR-612 H/W: Bx F/W: N/A HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH DIR-612 I. Cấu hình DIR-612 dạng wireless router a. Mục đích sử

Chi tiết hơn

HDSD KS361M_2019.cdr

HDSD KS361M_2019.cdr Wifi Video HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀN ÂM THANH DI ĐỘNG KS361M B MICRO UHF CAO CẤP 9 Ver 1.1 190223 B 1. THÔNG TIN CƠ BẢN 1.1 Máy và phụ kiện tiêu chuẩn Phụ kiện tiêu chuẩn gồm: + Cặp micro không dây UHF (kèm

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

PM Nhà thông minh WIFI

PM Nhà thông minh WIFI PM Nhà thông minh WIFI 1 Giới thiệu Trong vài năm qua, Kết nối vạn vật IoT (Internet of Thing) đang phát triển mạnh mẽ là xu hướng tất yếu của thế giới để giúp mọi người có cuộc sống tiện ích và thú vị

Chi tiết hơn

01_De KSCL Giua Ki 1 Toan 10_De 01

01_De KSCL Giua Ki 1 Toan 10_De 01 Bài tập trắc nghiệm (Toán 0 Moon.vn) ĐỀ KSCL GIỮA KÌ TOÁN 0 (Đề số 0) Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Câu : Đường

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MÁY GIỮ XE K1 Lựa chọn hàng đầu cho mọi bãi giữ xe Trình bày: Nguyễn Minh Đức Tel: 0937981285 Email: duc.nguyen@xpt.com.vn 1/57 NỘI DUNG II. NƠI LẮP ĐẶT MÁY GIỮ XE K1 III. CÁC CÔNG TRÌNH THAM KHẢO 2/57

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương Đáp án chuên đề: Phương rình hm số củ đường hẳng - Hình học 0 Bài.5. ) Phương rình hm số củ đường hẳng : là b) Vì nhận vecơ n 4; làm vecơ pháp uến nên VTCP củ là u ;. Vậ phương rình hm số củ đường hẳng

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU GHI LILIN DVR 708/716/ Cấu tạo đầu ghi 1.1 Đầu ghi DVR 816 Mặt trước: Stt Tên Chức năng 1 Phím sang trái Di chuyển sang tr

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU GHI LILIN DVR 708/716/ Cấu tạo đầu ghi 1.1 Đầu ghi DVR 816 Mặt trước: Stt Tên Chức năng 1 Phím sang trái Di chuyển sang tr HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU GHI LILIN DVR 708/716/816 1. Cấu tạo đầu ghi 1.1 Đầu ghi DVR 816 Mặt trước: Stt Tên Chức năng 1 Phím sang trái Di chuyển sang trái, quay camera sang trái, giảm 1 đơn vị 2 Phím Enter

Chi tiết hơn

iCeeNee iOS User's Manual.docx

iCeeNee iOS User's Manual.docx CeeNee iceenee ios Remote HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Version 2.0 2013 Copyright 2013 All rights reserved CeeNee, Inc. Website: www.ceenee.com Bản quyền đã được bảo hộ. Không được sao chép, lưu trữ trong hệ thống

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Oxy.doc

Microsoft Word - Oxy.doc MỤC LỤC Trang Tóm tắt kiến thức Các bài toán về điểm và đường thẳng 4 Các bài toán về tam giác 6 Các bài toán về hình chữ nhật 13 Các bài toán về hình thoi 16 Các bài toán về hình vuông 17 Các bài toán

Chi tiết hơn

DS6340-SC-PCHK.p65

DS6340-SC-PCHK.p65 SC-1 Microsoft Windows Pentium Macintosh SD TM 1. 2. 3. 4. 5. 2-SC SC-3 4-SC + - 3.7V 650mAh 8 SC-5 8 11 17 26 8 10 11 12 14 15 17 17 18 19 SD 20 / 21 22 23 SD 24 26 27 27 28 29 31 32 33 / 34 36 36 6-SC

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Inspiron 15 5000 Gaming Thiết lập và thông số kỹ thuật

Inspiron 15 5000 Gaming Thiết lập và thông số kỹ thuật Inspiron 15 5000 Gaming Thiết lập và thông số kỹ thuật Dòng máy tính: Inspiron 15-5577 Dòng máy điều chỉnh: P57F Dòng máy điều chỉnh: P57F003 Ghi chú, thận trọng và cảnh báo GHI CHÚ: GHI CHÚ cho biết thông

Chi tiết hơn

HP プロダクトセレクション10月号(JPS ) TouchSmartPavilionPC

HP プロダクトセレクション10月号(JPS ) TouchSmartPavilionPC / HP Slate 7 HP Directplus TEL 03-5749-8084 7 HFFS Yahoo/GoogleHP Slate7 HP Slate7 URL 1 519002100 9001700 222 5,775 5,500Web 2 P.22P.173 F Android7 HP Slate7 2800 HP Slate7 2801 13,860 13,200 13,860 13,200

Chi tiết hơn

Dell Latitude 12 Rugged Extreme – 7214 Getting Started Guide

Dell Latitude 12 Rugged Extreme – 7214 Getting Started Guide Dell Latitude 12 Rugged Extreme 7214 Getting Started Guide Regulatory Model: P18T Regulatory Type: P18T002 Ghi chú, thận trọng và cảnh báo GHI CHÚ: GHI CHÚ cho biết thông tin quan trọng giúp cho việc sử

Chi tiết hơn

ZTE-U V889D Hướng dẫn sử dụng

ZTE-U V889D Hướng dẫn sử dụng ZTE-U V889D Hướng dẫn sử dụng THÔNG TIN PHÁP LÝ Bản quyền 2012 của TẬP ĐOÀN ZTE Mọi quyền đều được bảo vệ. Nghiêm cấm việc nhân bản, chuyển nhượng, dịch lại hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của tài liệu này

Chi tiết hơn

UWSHD18D.cdr

UWSHD18D.cdr MX VIETNAMESE IPTV BOX Hướng dẫn sử dụng Giới Thiệu Xin cảm ơn quí vị đã lựa chọn MX Vietnamese IPTV Box - thiết bị media player đã được cài đặt chương trình xem TV tiếng Việt qua internet. Để có thể sử

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-工程與管理類專二試題.doc

Microsoft Word 四技二專-工程與管理類專二試題.doc 1. Ô k p t ñ z ké ÇÆ hå (A) (B) ƒ (C) (D) z 2. p 6 á o n á Þ p Ø á p 65,536 á È(Cylinder) Èp 255 á (Cluster j ) m 4 K v p é ÕÎl v (Bytes) (A) 820 GB (B) 640 GB (C) 512 GB (D) 340 GB 3. p RAM(Random Access

Chi tiết hơn

1_GM730_VIT_ indd

1_GM730_VIT_ indd GM730 Hướng dẫn Sử dụng www.lg.com MMBB0345924 (1.1) GM730 Hướng dẫn Sử dụng TIẾNGVIỆT 简体中文 E N G L I S H Bluetooth QD ID B015251 Một số nội dung trong sách hướng dẫn này có thể khác với điện thoại của

Chi tiết hơn

untitled

untitled 15B+/17B+/18B+ Digital Multimeters Bảng thông tin an toàn Hãy truy cập www.fluke.com để đăng ký sản phẩm của bạn, tải xuống hướng dẫn sử dụng và tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm. Cảnh báo xác định các

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan su dung phan mem Evyhome.docx

Microsoft Word - Huong dan su dung phan mem Evyhome.docx MỤC LỤC A. CÀI ĐẶT... 3 1. Cài đặt ứng dụng... 3 2. Cấu hình... 3 B. SỬ DỤNG PHẦN MỀM... 4 I. TRANG CHÍNH... 4 1. Nút điều khiển (1)... 6 2. Chọn phòng (2)... 6 3. Menu ngữ cảnh (3)... 8 4. Shortcut menu

Chi tiết hơn

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học môn toán luôn xuất hiện câu hỏi hình học Oxy và gây khó dễ cho không ít các thí sinh. Các bạn luôn gặp khó khăn trong khâu tiếp

Chi tiết hơn

Máy chiếu 4K HDR Độ sáng cao 3500 ANSI Lumens cho giải trí tại gia PX747-4K Máy chiếu PX747-4K có độ sáng cao 3500 ANSI Lumens 4K UHD cho giải trí tại

Máy chiếu 4K HDR Độ sáng cao 3500 ANSI Lumens cho giải trí tại gia PX747-4K Máy chiếu PX747-4K có độ sáng cao 3500 ANSI Lumens 4K UHD cho giải trí tại Máy chiếu 4K HDR Độ sáng cao 3500 ANSI Lumens cho giải trí tại gia PX747-4K Máy chiếu PX747-4K có độ sáng cao 3500 ANSI Lumens 4K UHD cho giải trí tại gia. Được trang bị độ sáng 3500 ANSI Lumens, máy chiếu

Chi tiết hơn

HDSD KS361_2018_v17.cdr

HDSD KS361_2018_v17.cdr HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀN ÂM THANH DI ĐỘNG KS361 MICRO UHF CAO CẤP 9 Ver 1.2 190223 1. THÔNG TIN CƠ ẢN 1.1 Máy và phụ kiện tiêu chuẩn Phụ kiện tiêu chuẩn gồm: + Cặp micro không dây UHF (kèm 04 pin AA) + Adapter

Chi tiết hơn

VIETNAMESE HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHANH E550W HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHANH E550W Hãy đọc hướng dẫn này trước khi bạn bắt đầu sử dụng P-touch. Cất giữ hướng dẫn

VIETNAMESE HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHANH E550W HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHANH E550W Hãy đọc hướng dẫn này trước khi bạn bắt đầu sử dụng P-touch. Cất giữ hướng dẫn VIETNAMESE HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHANH E550W HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHANH E550W Hãy đọc hướng dẫn này trước khi bạn bắt đầu sử dụng P-touch. Cất giữ hướng dẫn này ở nơi thuận tiện cho tham khảo sau này. Xin vui

Chi tiết hơn

ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm

ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm tra, các kì thi, học sinh phải làm môn hóa học dưới

Chi tiết hơn

Bitdefender Total Security

Bitdefender Total Security HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Hướng dẫn sử dụng Publication date 05/27/2019 Bản quyền 2019 Bitdefender Văn bản Pháp lý Bảo lưu mọi quyền. Không được sao chép hoặc phát hành bất cứ phần nào của cuốn sách này dưới mọi

Chi tiết hơn

User manual TC cdr

User manual TC cdr I. Thông tin an toàn...1 II. Dò và xóa chương trình...2 1. Dò chương trình...2 2. Xóa chương trình...3 III. Chức năng USB...4 1. Ghi hình chương trình...4 2. Dừng ghi chương trình...4 3. Xem chương trình

Chi tiết hơn

Giới thiệu

Giới thiệu Giới thiệu Thông tin Là 1 trong 3 môn thay thế đồ án tốt nghiệp Lý thuyết 30t, thực hành 30t GV lý thuyết: ThS Lương Trần Hy Hiến Web: https://hienlth.info/ Điện thoại: 0125.4774.690 2 Cách học Chuẩn bị

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÍM TẮT TRONG PHẦN MỀM GÕ CÔNG THỨC MATHTYPE I. Cài đặt phần mềm a) File cài đặt phần mềm Mathtype 6.9 các quý thầy cô có thể tìm k

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÍM TẮT TRONG PHẦN MỀM GÕ CÔNG THỨC MATHTYPE I. Cài đặt phần mềm a) File cài đặt phần mềm Mathtype 6.9 các quý thầy cô có thể tìm k HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÍM TẮT TRONG PHẦN MỀM GÕ CÔNG THỨC MATHTYPE I. Cài đặt phần mềm a) File cài đặt phần mềm Mathtype 6.9 các quý thầy cô có thể tìm kiếm tại các nguồn - Trên mạng internet - Tải về tại

Chi tiết hơn

Tuổi thọ lâu hơn, tầm chiếu ngắn hơn. Một sự sử dụng hiệu quả của máy chiếu tia laser LS810 Công nghệ Phosphor Laser Tuổi thọ giờ Tỉ lệ phóng s

Tuổi thọ lâu hơn, tầm chiếu ngắn hơn. Một sự sử dụng hiệu quả của máy chiếu tia laser LS810 Công nghệ Phosphor Laser Tuổi thọ giờ Tỉ lệ phóng s Tuổi thọ lâu hơn, tầm chiếu ngắn hơn. Một sự sử dụng hiệu quả của máy chiếu tia laser LS810 Công nghệ Phosphor Laser Tuổi thọ 20.000 giờ Tỉ lệ phóng siêu ngắn 0,24 Trải nghiệm xem tuyệt đẹp Ultra-high

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

Operating Instructions

Operating Instructions Hướng Dẫn Vận Hành Để sử dụng chính xác và an toàn, hãy đọc kỹ Thông tin về An toàn trước khi sử dụng máy. Hướng dẫn Vận hành Hãy đọc phần này trước...8 Thông báo...8 Quan trọng...8 Lưu ý Người dùng...8

Chi tiết hơn

Giải pháp Kiểm soát Truy cập Dựa trên Nền tảng Web ACW2-XN Hướng dẫn Dịch vụ Kỹ thuật ACW2XN-905-EN, Sửa đổi A.0 PLT A.0

Giải pháp Kiểm soát Truy cập Dựa trên Nền tảng Web ACW2-XN Hướng dẫn Dịch vụ Kỹ thuật ACW2XN-905-EN, Sửa đổi A.0 PLT A.0 Hướng dẫn Dịch vụ Kỹ thuật ACW2XN-905-EN, Sửa đổi A.0 PLT-03910 A.0 Mục lục 1 Tổng quan... 3 Sơ đồ Mô tả... 3 2 Catalog Thành phần Hệ Thống... 4 3 Khắc phục Sự cố... 5 Nguồn điện trong không có điện (Ngắt

Chi tiết hơn

DICENTIS_Wireless_ConfigSWM

DICENTIS_Wireless_ConfigSWM DICENTIS Wireless Conference System vi Configuration manual DICENTIS Mục lục vi 3 Mục lục 1 An toaǹ 4 2 Giới thiệu về sổ tay hướng dẫn này 5 2.1 Đối tượng mục tiêu 5 2.2 Bản quyền và tuyên bố miễn trừ

Chi tiết hơn

Máy chiếu giải trí gia đình với cường độ sáng 3,000 Lumens và độ phân giải 1080p PX706HD Tỷ lệ phóng hình ngắn Thu phóng quang học 1,2X Tích hợp cổng

Máy chiếu giải trí gia đình với cường độ sáng 3,000 Lumens và độ phân giải 1080p PX706HD Tỷ lệ phóng hình ngắn Thu phóng quang học 1,2X Tích hợp cổng Máy chiếu giải trí gia đình với cường độ sáng 3,000 Lumens và độ phân giải 1080p PX706HD Tỷ lệ phóng hình ngắn Thu phóng quang học 1,2X Tích hợp cổng USB Type-C Đầu vào nhanh hơn 3X Chế độ chơi game ViewSonic

Chi tiết hơn