Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte"

Bản ghi

1 Trao æi nghiöp vô X héi häc sè 1 (77), Vò Hµo Quang 1. Nh ng yõu tè x héi nh h ëng tíi t duy x héi häc cña A. Comte A. Comte îc coi lµ ng êi s ng lëp ra ngµnh x héi häc. ng còng lµ nhµ thùc chøng næi tiõng. èi víi «ng, môc Ých cña x héi häc kh«ng ph i lµ mét khoa häc nh»m gi i quyõt nh ng vên Ò cã týnh suy o n, t biön, v«bæ vµ còng kh«ng ph i lµ khoa häc a ra c c gi i ph p cho c c vên Ò trõu t îng mµ ph i lµ mét khoa häc kh m ph tri thøc, sö dông nã lµm c«ng cô c i biõn x héi, lµm cho x héi tiõn bé. Trong thêi ¹i cña «ng, «ng cho r»ng x héi thiõu trët tù, rèi lo¹n vò chýnh trþ vµ kh«ng thèng nhêt vò mæt tinh thçn. X héi ã cã qu nhiòu vên Ò nh sù åi b¹i cña chýnh phñ, nh sù quan liªu hãa, nh bêt ång t t ëng, nh b¹o lùc vµ nh ng t duy gi o iòu trong gi o dôc còng nh khoa häc. C i mµ Comte hõt søc phª ph n ã lµ sù rèi lo¹n vò trý tuö, t nh tr¹ng v«tæ chøc, v«chýnh phñ vò mæt tinh thçn. A. Comte ra êi sau c ch m¹ng 1789 lµ 9 n m, nh ng l¹i tr ëng thµnh qua nhiòu chõ é vµ chýnh phñ mµ theo «ng têt c nh ng chýnh phñ ã Òu kh«ng thó gi i quyõt îc thµnh c«ng nh ng xung ét quèc tõ triòn miªn vµ nh ng khñng ho ng chýnh trþ néi bé. ChÝnh phñ Ph p chuyón tõ Héi ång (Quèc héi) t ng èi d n chñ cña cuéc c ch m¹ng thµnh chýnh quyòn chuyªn chõ cña Héi ång èc chýnh. y lµ chýnh phñ phi d n chñ vµ qu n chñ cña giai cêp trung l u n m vµ tíi chõ é éc tµi chuyªn chõ x m l îc qu n sù cña Nap«lª«n vµ cuèi cïng lµ viöc phôc håi chõ é qu n chñ cña Bourbon tõ Trong suèt nh ng giai o¹n chuyón æi chýnh phñ, n íc Ph p chþu ùng hµng lo¹t khã kh n lín vò kinh tõ, nh ng phøc t¹p vò ngo¹i giao, qu n sù víi n íc ngoµi. So víi c c quèc gia kh c ë ch u u, nh ng vên Ò chýnh trþ phøc t¹p lan réng ë Ph p, t¹o ra hµng lo¹t rèi lo¹n vò mæt t«n gi o, vò mæt tinh thçn trong êi sèng x héi. N íc Ph p kh«ng gièng víi hçu hõt c c n íc ë T y vµ B¾c u v Ph p tõng lµ mét quèc gia m¹nh vµ tån t¹i kh l u êi. Trong thêi kú c i c ch, vai trß cña nhµ thê Thiªn chóa gi o La m rêt quan träng vµ gçn nh éc quyòn trong x héi. Nh ng ng êi theo ¹o Tin lµnh bþ Èy sang c c n íc kh c nh øc, Anh hoæc Thôy sü. Nh ng dêu hiöu cña viöc bµi xých c c t«n gi o kh c ë Ph p cã ë thêi ióm ã. Trong kho ng thêi gian nµy c ch m¹ng Ph p næ ra vµo n m 1789 vµ sù ph n

2 68 chia giai cêp diôn ra trªn quy m«toµn quèc, viöc bêt hßa gi a chýnh quyòn vµ t«n gi o diôn ra, nh ng vþ trý l nh ¹o hµng Çu îc giµnh cho tçng líp quý téc, nh ng gi m môc Thiªn chóa gi o chø cßn gi nh ng vþ trý trung l u trong x héi. QuyÒn lùc cña nhµ thê bþ h¹n chõ. MÆc dï, chýnh phñ c ch m¹ng a ra tuyªn bè vò tù do týn ng ìng vµo ngµy 6/12/1793 nh ng l¹i h¹n chõ quyòn lùc tèi a cña nhµ thê, b»ng chøng lµ nhiòu vïng Êt cña nhµ thê bþ xung vµo c«ng quü vµ mét sè nhµ thê bþ ãng cöa. Nh ng t c éng cña c ch m¹ng vµ quyòn lùc cña t«n gi o ë thêi ã nh h ëng nhiòu tíi t t ëng x héi cña A. Comte. ng cho r»ng niòm tin t«n gi o cçn g¾n liòn víi c c häc thuyõt chýnh trþ. Nh ng ng êi theo chõ é d n chñ tù do ph n èi nh ng ng êi theo chõ é qu n chñ Thiªn chóa gi o c vò vên Ò trët tù x héi lén êi sèng tinh thçn x héi. Tuy nhiªn, hä Òu gièng nhau ë quan ióm vò viöc nh gi sù thµnh c«ng cña c ch m¹ng ã lµ viöc hç trî hay t ng c êng quyòn lùc vµ c héi x héi cho tçng líp t s n vµ chø c i thiön «i chót iòu kiön x héi cho tçng líp lao éng. èi víi A. Comte, môc Ých cña x héi häc mét khoa häc míi mµ «ng dù Þnh thµnh lëp ph i lµ mét khoa häc nh»m t i t¹o mét tæ chøc tinh thçn thèng nhêt. ng nh n thêy trong t nh tr¹ng v«chýnh phñ sau c ch m¹ng th«ng qua nh ng tranh luën chýnh trþ, t«n gi o, t t ëng vµ giai cêp,... V thõ, «ng mong muèn kh m ph nh ng quy luët cã týnh tù nhiªn cña tæ chøc x héi vµ nh ng biõn æi x héi. ång thêi, «ng tin r»ng x héi häc sï kõ tôc quan niöm duy tr trët tù x héi mµ nhµ thê Thiªn chóa gi o thêt b¹i. X héi häc d íi con m¾t «ng lµ mét ngµnh häc Ó dù b o mét c ch khoa häc vò nh ng thiõu sãt trong êi sèng tinh thçn cña x héi Ph p, chuèn bþ mét kõ ho¹ch chi tiõt cho viöc t i x y dùng n íc Ph p c vò ¹o øc x héi lén tiõn bé x héi. Ngoµi nh ng nh h ëng cña chýnh trþ, t«n gi o Õn quan ióm cña c c nhµ khoa häc triõt häc nh lþch sö, to n häc, chýnh trþ,.. cã nh h ëng Æc biöt Õn t duy x héi häc cña A. Comte, Comte Ò cao quan ióm cña nhµ triõt häc Anh lµ Francis Becon ( ) - mét ng êi ph n tých x héi dùa trªn ph ng ph p quy n¹p, nhµ triõt häc Ph p RenÐ Descartes ( ) nhµ s ng lëp ra thuyõt duy lý vµ nhµ thiªn v n häc Galileo ( ) ng êi gãp phçn quan träng trong viöc më ra nh ng thµnh tè chýnh cña t t ëng khoa häc hiön ¹i. Mét t c gi mµ A. Comte coi nh mét ng êi khæng lå vò t duy x héi - ã lµ Bossuet ( ). Theo t c gi nµy th x héi loµi ng êi cã thó nghiªn cøu îc nh mét hiön t îng tù nhiªn dùa vµo quy luët logic cña sù ph t trión. A. Comte còng chþu nh h ëng t t ëng cña Thomas Hobbes nhµ triõt häc ng êi Anh ( ) vò sù tån t¹i nh ng quy luët c b n cña tæ chøc x héi. VÒ mæt chýnh trþ, th t t ëng vò c cêu tæ chøc chýnh phñ vµ mèi quan hö cña chýnh phñ víi bé phën kh c trong x héi cña L. Machiavelli ( ) mét nhµ t t ëng chýnh trþ ng êi Italia. Ngoµi ra, t duy vò nh ng quy luët vò sù ph t trión cã týnh quy luët vµ æn Þnh êi sèng x héi «ng l¹i tiõp thu tõ Montesquieu ( ), nhµ triõt häc øc Immanuel Kant ( ) vµ Winhelm Von Leibniz ( ). MÆc dï A. Comte a ra thuyõt 3 giai o¹n vò sù tiõn bé vµ ph t trión x héi nh»m æi míi têt c nh ng quan ióm i tr íc vò x héi, tuy nhiªn «ng còng thõa

3 Vò Hµo Quang 69 nhën týnh kõ thõa cña c c lý thuyõt i tr íc mµ nh ng bióu hiön râ nhêt cã thó thêy trong häc thuyõt C èc gi o, vý dô trong t c phèm Thµnh phè cña Chóa trêi ( cña Saint Augustine The city of God ). Comte còng nh h ëng trùc tiõp qua nh ng t c phèm cña Condorcet ( ) nhµ triõt häc, to n häc, nhµ c ch m¹ng ng êi Ph p. T c phèm Ph c th o lþch sö vò sù tiõn bé t duy nh n lo¹i n m 1795 cña Condorcet nh h ëng tíi t t ëng vò c i tæng thó duy nhêt vµ vò sù ph t trión cña nã th«ng qua hµng lo¹t c c giai o¹n tiõn hãa trong ã cã sù tiõn hãa vò tæ chøc x héi. Mèi quan hö gi a c i tæng thó cã týnh tæ chøc víi sù ph t trión ång bé xuyªn suèt qu tr nh biõn æi nhën thøc cña nh n lo¹i còng nh nhën thøc vµ hµnh éng cña hä nh h ëng Õn t duy cña A. Comte vò c c giai o¹n ph t trión t duy. ChÝnh t t ëng cña Condorcet vò sù tiõn hãa x héi lµ dùa trªn qu tr nh tiõn hãa cña t duy îc thó hiön râ rµng trong häc thuyõt cña A. Comte. A. Comte tiõp cën nghiªn cøu vò nh ng biõn æi x héi dùa trªn nh ng sè liöu lþch sö vµ d n téc häc, nh ng sè liöu nµy bióu hiön qu tr nh ph t trión cña mét x héi n nhêt trong x héi tæng thó dùa trªn t t ëng cña Condorcet. Ngoµi ra, mét ng êi îc A. Comte ng ìng mé lµ nhµ t t ëng x héi Joseph de Maistre vò viöc ph n tých c c thiõt chõ x héi thêi Trung cæ vµ vai trß quyòn lùc tinh thçn cña Thiªn chóa gi o èi víi viöc duy tr trët tù x héi. C Condorcet lén Maistre cã nh h ëng lín tíi t duy cña A. Comte vò trët tù x héi Æc biöt lµ c c quan hö cã týnh chøc n ng cña c c thiõt chõ x héi vµ viöc ph t trión mét trët tù tinh thçn míi trong t duy cña A. Comte. Ngoµi ra, Comte cßn nh gi cao t t ëng cña nhµ triõt häc Scotland lµ Adam Fergeuson ( ) vµ nhµ triõt häc ng êi øc Franz Joseph Gall ( ). Tõ t c gi Fergeuson, Comte vay m în kh i niöm vò týnh phæ biõn cña c c h nh th i x héi. Comte ång t nh víi quan ióm cña Fergueson, mét x héi kh«ng thó vën dông sù tiõn bé cña qu tr nh tiõn hãa x héi trõ khi nã îc ph t trión mét c ch Çy ñ Ó hîp thµnh mét tæ chøc vµ cã kh n ng sö dông sù tiõn bé ã. Nãi mét c ch kh c, tiõn hãa x héi sï t¹o ra tiõn bé x héi. èi víi J. Gall, th A.Comte l¹i nhën îc sù ång c m vò t t ëng n o t íng häc vò sù ph t trión cña c nh n. ng cho r»ng kh n ng tinh thçn vµ nh ng tr¹ng th i xóc c m cña c nh n cã thó n»m trong nh ng vïng Æc biöt cña bé n o. Comte c i biõn «i chót quan ióm nµy Ó gi i thých sù ph t trión theo giai o¹n trong êi sèng tinh thçn cña tõng c nh n. Cuèi cïng, chóng t«i còng muèn Ò cëp tíi nh h ëng cña ng êi thçy kh«ng chýnh thøc cña A. Comte, ã lµ Saint Simon. ã lµ t t ëng vò sù biõn æi, ph t trión x héi tõ mét x héi qu n sù tíi mét x héi c«ng nghiöp hãa. 2. Nh ng luën thuyõt x héi häc c b n cña A. Comte 2.1. Ba nguyªn lý c b n Nguyªn lý 1: Theo A. Comte, cçn ph i xem xðt sù vët, hiön t îng x héi mét c ch riªng lî, éc lëp t ng èi trong mét tæng thó x héi. Quan ióm nµy cña Comte lµ dùa trªn sù m«pháng vò mèi quan hö tù nhiªn cña cêu tróc c thó. y lµ nguyªn lý c b n nhêt Ó gi i thých trët tù tù nhiªn cña x héi loµi ng êi. Còng chýnh v lý

4 70 do ã, mµ A. Comte ph n lo¹i c c khoa häc c b n lµ to n häc, thiªn v n häc, vët lý häc, hãa häc, sinh häc vµ x héi häc. ChÝnh quan niöm vò trët tù x héi lµ mét b íc tiõn hãa cña trët tù tù nhiªn gióp cho Comte hióu îc èi t îng cña x héi häc trët tù tù nhiªn cña x héi. X héi ph t trión theo c c giai o¹n kh c nhau vµ sù ph t trión cña x héi diôn ra trong c c giai o¹n lþch sö kh c nhau chýnh lµ èi t îng cña x héi häc éng. Nh vëy lµ giai o¹n lþch sö cña mét x héi nhêt Þnh cã týnh éc lëp t ng èi so víi tiõn tr nh ph t trión lþch sö cña nh n lo¹i, tuy nhiªn chø cã thó hióu îc nã trong mét mèi quan hö víi tæng thó lþch sö nh n lo¹i. Nãi mét c ch kh c, lþch sö cña nh n lo¹i còng ph t trión theo mét trët tù tù nhiªn. V thõ, vò mæt ph ng ph p, nhµ x héi häc cçn ph i so s nh cã týnh chêt lþch sö c c giai o¹n ph t trión x héi trong mét tæng thó nµo ã. Nguyªn lý 2: Nguyªn lý vò lþch sö ph t trión trý tuö. Theo Comte, lþch sö ph t trión cña nh n lo¹i chýnh lµ lþch sö ph t trión cña trý tuö. Con ng êi c thó hµnh éng theo nh ng hióu biõt cña riªng m nh dùa vµo nh ng mèi quan hö cña nã víi thõ giíi bªn ngoµi, víi nh ng ng êi xung quanh trong giao tiõp th êng xuyªn trªn c së hióu biõt cña chñ thó hµnh éng vò thiªn nhiªn, con ng êi vµ x héi. èi víi Comte, th ý t ëng kh«ng t¹o nªn thõ giíi, tuy nhiªn, ph ng ph p nhën thøc cña con ng êi l¹i lµ mét nh n tè ph n nh Æc tr ng lþch sö loµi ng êi. V thõ, nhën thøc cña con ng êi cã vai trß quyõt Þnh èi víi sù ph t trión lþch sö. Mèi quan hö cã týnh chêt lþch sö vò sù ph t trión trý tuö cña nh n lo¹i g¾n liòn víi h nh thøc vµ týnh chêt còng nh c ch thøc tæ chøc x héi. Nguyªn lý 3: TiÕn bé x héi lµ h nh th i duy nhêt Ó nh n lo¹i cïng h íng tíi. Mäi con ng êi ë mäi thêi ¹i hoæc trong mäi thêi kú lþch sö Òu cã mét c i chung ã lµ cêu t¹o sinh häc, Æc biöt lµ cêu t¹o cña n o bé. V vëy, con ng êi dï ë c c x héi kh c nhau vò mæt tæ chøc, hä Òu gièng nhau ë chç lµ t m Õn mét ph ng thøc chung vò c ch thøc tæ chøc x héi Ó ¹t tíi tiõn bé x héi Quy luët ba giai o¹n 1 Nh ng nguyªn lý c b n cña Comte lµ t t ëng quyõt Þnh viöc ph n lo¹i x héi cña «ng. Tuy nhiªn, cçn ph i hióu îc quy luët ph t trión cña lþch sö theo c c tr¹ng th i cña t duy kh c nhau vµ t ng øng víi nã lµ c c giai o¹n ph t trión lþch sö kh c nhau. Giai o¹n thø nhêt cña t duy nh n lo¹i lµ giai o¹n t m linh. Dùa vµo tr¹ng th i nµy con ng êi gi i thých mèi quan hö gi a c c sù vët vµ hiön t îng tù nhiªn, x héi theo nh ng møc é kh c nhau tïy thuéc vµo nhën thøc cña con ng êi mµ sù vët cã thó îc hióu thuçn tóy lµ sù vët, vý dô: «ng Bôt îc næn tõ Êt, ý nghüa thuçn tóy cña nã chø lµ kõt qu cña bµn tay khðo lðo vµ ãc s ng t¹o, giµu trý t ëng t îng cña con ng êi. Nã lµ s n phèm cña v n hãa ng êi, tuy nhiªn nã ch a hò cã søc m¹nh khi con ng êi ch a Æt cho nã mét niòm tin, mét søc m¹nh siªu nhiªn, kh«ng thó nh n thêy hoæc tri gi c îc. ChØ khi nµo con ng êi Æt trong sù vët mét ý thøc 1 David Asley vµ D. M. Orenstein. Sociological theory. USA, 1990, trang

5 Vò Hµo Quang 71 vò sù tån t¹i cña Êng Siªu nhiªn, g¾n víi tõng sù vët cô thó th c c sù vët, c c hiön t îng sï hßa ång víi con ng êi thµnh mét thõ giíi thèng nhêt, khi ã nã còng cã t nh c m, ý chý thëm chý nh ng ham muèn riªng. Nh ng sù vët tån t¹i vµ ph t trión trong sù sïng b i vò mæt ý thøc cña con ng êi t¹o ra mét tr¹ng th i linh thiªng mµ con ng êi cçn thêy ph i t«n thê. Trªn c së ã, con ng êi a ra nh ng chuèn mùc, gi trþ Ó so s nh èi chiõu víi víi c i b n n ng, ham muèn cña m nh nh phèm chêt ¹o øc, c i tèt, c i xêu, c i thiön, c i c,... Nhê vµo tr¹ng th i t m linh mµ chþu sù chi phèi chñ yõu cña niòm tin vµo c i siªu nhiªn tõ ã xuêt hiön t«n gi o a thçn vµ éc thçn. ë tr¹ng th i nµy, t duy cña nh n lo¹i g¾n liòn víi nhën thøc cña con ng êi vò thõ giíi xa x«i, trõu t îng. V thõ, ng êi ta th êng göi niòm tin vµo nh ng lô vët hoæc linh vët. Tãm l¹i, theo Comte, giai o¹n t duy thçn häc, con ng êi nhën thøc dùa trªn c së quy g n nh ng sù kiön víi nh ng t m linh cña nh ng t c nh n cã týnh siªu nhiªn. Trong giai o¹n nµy, cã thó ph n thµnh 3 thêi kú: - Thêi kú 1: thê linh vët t ng øng víi viöc thê cóng sao - Thêi kú a thçn: îc thó hiön trong c c nòn t«n gi o Ai cëp, Hy L¹p, La m cæ ¹i. - Thêi kú éc thçn: thêi kú cuèi cña giai o¹n thçn häc chuyón sang giai o¹n Çu cña t duy siªu h nh. Giai o¹n siªu h nh: Nhê vµo nh ng Æc ióm cña c c thùc thó v«h nh Ó con ng êi gi i thých c i b n chêt bªn trong cña c c sù vët, c c hiön t îng còng nh ph ng thøc h nh thµnh vµ ph t trión cña chóng. Nh ng thùc thó v«h nh cã thó lµ nh ng con ng êi, nh ng t c nh n hoæc nh ng vët hiön h u. Nh ng thùc thó v«h nh nµy thay thõ quyòn lùc siªu nhiªn trong giai o¹n ph t trión tr¹ng th i t m linh cña nh n lo¹i. Giai o¹n siªu h nh häc lµ mét giai o¹n cã týnh hçn hîp vµ qu é gi a tr¹ng th i hay giai o¹n thçn häc, t m linh vµ giai o¹n thùc chøng, khoa häc. Æc tr ng cña giai o¹n t duy siªu h nh lµ lo¹i t duy dùa vµo c c thçn linh. Nãi c ch kh c, con ng êi tin vµo cêu tróc cña thõ giíi tù nhiªn hay vò trô vµ sù phèi hîp cña c c Êng Siªu nhiªn hay cña t¹o hãa. V thõ, t duy chuyón tõ tr¹ng th i thçn häc sang siªu h nh g¾n liòn víi viöc chuyón h nh thøc thê cóng tõ thê c c linh vët sang thê c c thçn. Mèi quan hö gi a con ng êi víi thõ giíi siªu nhiªn th«ng qua mèi quan hö víi c c thçn linh. Giai o¹n nµy, con ng êi hióu biõt dùa trªn c së nh ng gi Þnh vò c i b n chêt vò nh ng nguyªn nh n vµ nh ng nh h ëng cô thó cã týnh thçn häc èi víi t duy. Giai o¹n siªu h nh îc b¾t Çu tõ thêi kú cuèi cña giai o¹n thçn häc, ã lµ thêi kú éc thçn, t ng øng víi sù ph t trión cña thêi kú nµy lµ sù ra êi cña ¹o Tin lµnh. Giai o¹n thùc chøng: ë mét tr nh é ph t trión nµo ã, trý tuö cña nh n lo¹i cã ñ kh n ng Ó lý gi i mèi quan hö gi a c c sù vët, hiön t îng th«ng qua ph ng ph p quan s t, o ¹c, suy luën vµ ph n tých. Con ng êi cµng ngµy cµng mêt i nh ng n ng lùc vò mæt t m linh. Thay vµo ã lµ sù ph t trión cña nhën thøc duy lý nhê vµo nh ng tri thøc khoa häc trªn c së cña nh ng d liöu thèng kª, quan s t thùc tõ mèi quan hö gi a con ng êi víi thiªn nhiªn vµ víi x héi gióp con ng êi

6 72 lµm chñ vµ iòu khión îc thõ giíi. T duy nh n lo¹i ë tr¹ng th i thùc chøng chýnh lµ tr¹ng th i t duy khoa häc cña nh n lo¹i. Nh ng sù kiön vµ hiön t îng Òu cçn ph i chøng minh vµ lý gi i vò nguyªn nh n xuêt hiön cña nã còng nh kõt qu cña viöc t c éng gi a chóng cã thó dù b o b»ng nh ng suy lý khoa häc. Nãi c ch kh c, ë giai o¹n ph t trión t duy thùc chøng nhën thøc cña con ng êi trªn c së quan s t quan hö gi a nh ng sù kiön Gi i thých x héi theo quy luët ba giai o¹n Quy luët ba giai o¹n îc p dông Ó gi i thých kh«ng nh ng qu tr nh tiõn hãa cña mét x héi cô thó mµ cßn Ó gi i thých qu tr nh ph t trión vò mæt trý tuö cña tõng con ng êi trong x héi. Comte tõng viõt: "nh ng ng êi trong chóng ta khi nh n l¹i lþch sö b n th n m nh Òu cã thó nhí r»ng chóng ta tõng lµ nhµ thçn häc khi cßn nhá, lµ nhµ siªu h nh häc khi ë tuæi thanh niªn, vµ lµ nhµ vët lý häc khi tr ëng thµnh, khi ¹t tíi tr¹ng th i thùc chøng, chóng ta cã quyòn nãi r»ng ta lµ nhµ vët lý häc x héi hay nhµ x héi häc. ë x héi hiön ¹i, tr nh é nhën thøc cña con ng êi cïng víi ph ng tiön khoa häc kü thuët hä cã trong tay hä gi i thých îc mèi quan hö gi a sù vët, hiön t îng b»ng chýnh nh ng kinh nghiöm trong nhën thøc hay trong t duy. Sù ph t trión cña khoa häc kü thuët cho ta thêy con ng êi dçn dçn tõ bá t m linh häc vµ siªu h nh häc Ó i Õn víi thùc chøng. Tuy nhiªn, kh«ng ph i têt c c c nòn khoa häc kü thuët cña c c x héi kh c nhau Òu ph t trión cïng mét lóc víi cïng mét nhþp é mµ nã ph t trión kh«ng ång nhêt, kh«ng liªn tôc, iòu ã cµng chøng tá quan niöm vò týnh n nhêt vµ týnh thèng nhêt cña c c h nh thøc tæ chøc êi sèng x héi. Comte chø ra møc é ph t trión cña khoa häc kü thuët theo 3 tiªu chuèn, ã lµ: - Møc é phøc t¹p cña c c sù vët, hiön t îng - H nh thøc tån t¹i cña c c sù vët trong mèi quan hö qua l¹i víi con ng êi. - Thêi ióm tån t¹i cña chóng Theo møc é ph t trión cña khoa häc kü thuët, Comte cho r»ng tri thøc thùc chøng dùa vµo nh ng èi t îng d êng nh cã kho ng c ch rêt xa víi con ng êi. VÝ dô c c con sè, c c thiªn thó,... Tuy nhiªn, nã l¹i gçn víi con ng êi khi xðt trong quan hö cña khoa häc hãa häc, nhêt lµ cña sinh vët häc. Môc Ých cña Comte h nh thµnh mét khoa häc míi sau sinh häc lµ Ó gi i thých týnh æn Þnh, trët tù, vën éng hay rèi lo¹n cña ho¹t éng x héi tiõn tíi viöc qu n lý vµ cai trþ thiªn nhiªn. Còng theo lëp luën cña Comte, x héi häc mang l¹i cho con ng êi sù hióu biõt vò c chõ x héi, xu h íng ph t trión cña lþch sö x héi, trªn c së ã, con ng êi lùa chän nh ng ph ng tiön hiöu qu, h u Ých Ó b o vö sù tån t¹i cña chýnh x héi. Sù ph t trión cña x héi còng nh sù tiõn hãa cña tõng con ng êi vµ sù ph t trión tri thøc cña hä Òu tu n theo quy luët ba tr¹ng th i Ph n lo¹i x héi 2 2 Guy Rocher. Introduction µ la sociologie gðnðrale. Ðditiãn VLB, MontrÐal, 1989, trang

7 Vò Hµo Quang 73 Comte ph n c c x héi thµnh: - X héi qu n sù: t ng øng víi giai o¹n t duy thçn häc cña con ng êi. Ng êi ta nh n thêy c ch thøc tæ chøc trong qu n éi còng gièng nh c ch thøc tæ chøc ngoµi x héi, ã lµ b n chêt viöc l nh ¹o éc o n, chuyªn quyòn vµ thèng nhêt theo thø bëc t«n ti, trët tù. Ng êi ta còng nh n thêy ë trong c c thñ lünh chýnh trþ nh ng phong c ch l nh ¹o thçn bý vµ chýnh iòu nµy lµ c héi t¹o ra cho t«n gi o mét quyòn lùc tèi cao. Trong x héi qu n sù, quyòn lùc t«n gi o th êng xuyªn xung ét víi quyòn lùc cña nhµ n íc, tuy nhiªn chóng vén cïng tån t¹i song song. Bëi v b n chêt cña viöc tæ chøc x héi l¹i dùa vµo týnh phi khoa häc vµ týnh thçn bý, siªu nhiªn, cho nªn c hai lo¹i thiõt chõ t«n gi o vµ nhµ n íc Òu cçn thiõt ph i bæ trî quyòn lùc cho nhau. Nhµ n íc kh«ng cã t«n gi o kh«ng thó tån t¹i. Ng îc l¹i, t«n gi o lµ mét yõu tè tinh thçn ph i îc bióu hiön th«ng qua yõu tè vët chêt ã lµ nhµ n íc. Trong lo¹i x héi nµy, vò mæt kinh tõ, chñ yõu dùa vµo nòn s n xuêt n«ng nghiöp, khai khèn Êt ai, trong ã tæ chøc gia nh lµ mét n vþ kinh tõ, lµ mét tõ bµo quan träng cña nòn kinh tõ quèc d n. Th«ng qua gia nh, c c thiõt chõ qu n sù vµ t«n gi o p Æt quyòn lùc cai trþ cña m nh vµo. MÆt kh c, ngay tõ khi con ng êi xuêt hiön, nã cçn thiõt Ó thiõt lëp mét trët tù x héi nh»m tho t khái nh ng rñi ro vµ m b o an ninh trët tù cho mçi thµnh viªn. V thõ, c c h nh thøc tæ chøc céng ång ph t trión còng nhê vµo h nh thøc tæ chøc x héi mang týnh qu n sù mµ c c gi trþ, chuèn mùc îc h nh thµnh vµ thiõt chõ hãa. - X héi ph p quyòn: giai o¹n t duy siªu h nh cña nh n lo¹i, t ng øng víi h nh thøc tæ chøc x héi cã týnh ph p quyòn, cô thó nã îc bióu hiön qua týnh chêt t ng èi éc lëp gi a quyòn lùc tinh thçn vµ quyòn lùc vët chêt. QuyÒn lùc t«n gi o ngµy cµng suy yõu, th chýnh quyòn d n sù ngµy cµng ph t trión. DÇn dçn, trong qu tr nh ph t trión cña t duy nh n lo¹i, kh i niöm vò Chóa, vò thçn linh, nh êng u thõ cho kh i niöm nhµ n íc, tæ quèc. Trong giai o¹n nµy, kh«ng ph i lµ t«n gi o hõt quyòn lùc,tuy nhiªn nã bþ suy gi m râ röt. Cã hai nhãm x héi cã kh n ng së h u vµ më réng chøc n ng vµ quyòn lùc cña nhµ n íc, ã lµ c c quan chøc ngo¹i giao vµ c c bé tr ëng phô tr ch c c bé cã týnh chøc n ng. Sù phèi hîp gi a c c bé tr ëng chøc n ng nh kinh tõ, v n hãa, gi o dôc,.. víi c c quan chøc ngo¹i giao lµm cho x héi ph t trión trong thõ c n b»ng víi tæ chøc x héi hay nh ng quèc gia xung quanh. V thõ, vai trß cña c c vþ t íng lünh trong qu n éi gi m sót, nhµ n íc îc tæ chøc theo kióu nµy lµm mêt i c héi thèng trþ cña qu n sù, thay vµo ã lµ mét nhµ n íc tæ chøc theo ph p quyòn d n sù. Sù ph t trión x héi d n sù phçn nµo ph vì nh h ëng tíi týnh thèng trþ cña thçn quyòn. Tuy nhiªn, trong qu tr nh chuyón tiõp tõ x héi qu n sù sang x héi d n sù còng cã nh ng giai o¹n chuyón tiõp, chuyón giao cña c c h nh thøc quyòn lùc t«n gi o, phi khoa häc vµ éc o n. Trong lþch sö ch u u, Comte cho r»ng tõ thõ kû XIV Õn hõt thõ kû XVIII lµ giai o¹n ph t trión cña x héi ph p quyòn mµ thµnh qu cña nã lµ cuéc c ch m¹ng Ph p 1789, tõ ã xuêt hiön chõ é ¹i nghþ vµ quèc gia hiön ¹i.

8 74 - X héi c«ng nghiöp: lµ x héi chuyón tiõp tõ x héi ph p quyòn. Æc tr ng cña x héi c«ng nghiöp lµ giai o¹n ph t trión cao cña tri thøc nh n lo¹i. Khoa häc ch n chýnh sï g¾n liòn víi trët tù tù nhiªn cña sù ph t trión x héi. Nh ng t t ëng khoa häc sï thèng trþ x héi c«ng nghiöp, nh ng t t ëng tiõn bé xuêt hiön ngµy cµng nhiòu, ngµy cµng p o t t ëng thçn häc vµ lµm cho t t ëng siªu h nh mêt dçn i. NÒn c«ng nghiöp chýnh lµ ph ng thøc bióu hiön cô thó cña c c t t ëng khoa häc. NÕu nh gia nh lµ tõ bµo cña x héi qu n sù, d n téc lµ tõ bµo cña x héi ph p quyòn th c«ng nghiöp vµ s n phèm cña nã lµ h¹t nh n cña x héi c«ng nghiöp. Së h u t nh n trong x héi c«ng nghiöp ch a thó tù tiªu vong, nã vén lµ éng lùc chýnh Ó ph t trión nòn kinh tõ c«ng nghiöp. C c nhµ t b n c«ng nghiöp, nh ng kü s sï lµ nh ng chñ nh n qu n lý x héi. C c nhµ x héi häc sï lµ nh ng ng êi n¾m b¾t quyòn lùc vµ c i t¹o x héi t ng lai. Mét x héi c«ng nghiöp míi sï ra êi trªn con êng ph t trión kh«ng tr nh khái nh ng khñng ho ng nh ng ã chø lµ nhêt thêi. Hßa b nh trªn toµn thõ giíi vµ sù tiõn bé cña nh n lo¹i sï lµ éng lùc cho nòn s n xuêt c«ng nghiöp vµ tiõn bé trong x héi t ng lai. Nh ng ãng gãp cña A. Comte vò mæt ph ng ph p nh quan s t thùc tiôn x héi, thèng kª x héi, ph n tých so s nh theo lþch sö, diôn dþch vµ quy n¹p cho phðp «ng ph n tých toµn bé lþch sö nh n lo¹i theo c c giai o¹n tiõn hãa cña c c tr¹ng th i t duy. Nhê vµo ba nguyªn lý vµ ba quy luët cña sù ph t trión t duy, Comte kh«ng nh ng chø gi i thých sù ph t trión, biõn æi cña c c h nh th i x héi trong mèi quan hö gi a c i n lî víi c i tæng thó mµ cßn gi i thých vµ m«h nh hãa quy luët ph t trión têt yõu cña nh n lo¹i qua ba h nh thøc tæ chøc êi sèng x héi cña nh n lo¹i ã lµ x héi qu n sù, x héi ph p quyòn vµ x héi c«ng nghiöp. Tuy nhiªn, vai trß cña c nh n víi t c ch lµ s n phèm cña x héi, lµ n vþ t¹o ra gia nh, t¹o ra thµnh phè, vµ t¹o ra x héi nãi chung l¹i ch a îc Comte nh gi óng møc. MÆc dï cã nh ng h¹n chõ nhêt Þnh vò mæt t t ëng, nh ng cho Õn nay A. Comte vén îc coi lµ nhµ s ng lëp ra x héi häc thõ giíi. Tµi liöu tham kh o 1. David Asley vµ D. M. Orenstein. Sociological theory. USA, G. Ritzer. Modern Sociological theory. McGraw Hill international editions. 3. Guy Rocher. Introduction µ la sociologie gðnðrale. Ðditiãn VLB, MontrÐal,

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

Môc lôc

Môc lôc ñyban nh n d n tønh vünh phóc ¹i häc quèc gia hμ néi Tr êng ¹i häc Khoa häc Tù nhiªn B o c o chuyªn Ò N íc ngçm vïng tam o 2 Thuéc Ò tμi X c Þnh c së khoa häc Ó nh gi t c éng m«i tr êng phôc vô dù n x

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæn trong R n, t¹i mét ióm y (kh«ng n»m trong nh cña

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx . Häc viön Ng n hµng Phßng µo T¹o Häc Kú 1 - N m Häc 17-18 XÐt iòu kiön tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng H VHVL - KÕ to n (LTD11TKT) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 5.00 MÉu In D7080B1 Trang

Chi tiết hơn

Søc khoÎ cña con ng­êi cÇn sù tån t¹i cña nh÷ng c¸nh rõng

Søc khoÎ cña con ng­êi cÇn sù tån t¹i cña nh÷ng c¸nh rõng 86 X héi häc sè 1 (81), 2003 Søc kháe cña con ng êi cçn sù tån t¹i cña nh ng c nh rõng - d n sè vµ n¹n ph rõng N¹n ph rõng diôn ra trªn toµn thõ giíi víi tèc é 9,4 triöu ha/n m, lµ mèi e do¹ nghiªm träng

Chi tiết hơn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc PhÇn I - më Çu i c së khoa häc cña Ò tµi Trong ch ng tr nh THPT, ë bêt k khèi líp nµo, ch ng phçn nµo còng Òu cã lo¹i bµi tëp: t m gi trþ cùc ¹i hay cùc tióu cña ¹i l îng khi ¹i l îng thay æi (bµi to n

Chi tiết hơn

Sãng Xu n Quúnh A/ Nh ng hióu biõt cña em vò t c gi Xu n Quúnh? 1/ T c gi : _ Sinh n m 1942 mêt n m 1988, tªn khai sinh NguyÔn ThÞ Xu n Quúnh, quª La

Sãng Xu n Quúnh A/ Nh ng hióu biõt cña em vò t c gi Xu n Quúnh? 1/ T c gi : _ Sinh n m 1942 mêt n m 1988, tªn khai sinh NguyÔn ThÞ Xu n Quúnh, quª La Sãng Xu n Quúnh A/ Nh ng hióu biõt cña em vò t c gi Xu n Quúnh? 1/ T c gi : _ Sinh n m 1942 mêt n m 1988, tªn khai sinh NguyÔn ThÞ Xu n Quúnh, quª La Khª Hµ «ng, Hµ T y _ XuÊt th n tõ mét gia nh c«ng chøc,

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC INH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC THÁNG 5/ MÔN THI: TOÁN INH TẾ (Thời gian làm bài: 8 phút) BYDecisin s Blg:

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

ch13-bai tiet

ch13-bai tiet Ch ng 13 Sinh lý bµi tiõt Th i c c sp cuèi cïng T C, c c chêt k 0 tham gia T C (muèi, chêt éc, thuèc ) gäi lµ chêt bµi tiõt. T/d: + Duy tr æn Þnh ph, Ptt, c n b»ng néi m«i (m u) + Th i c c chêt éc (urª,

Chi tiết hơn

trung t©m khxh vµ nvqg

trung t©m khxh vµ nvqg 58 X héi häc sè 2 (74), 2001 T m hióu møc é tiõp cën th«ng tin trªn c c ph ng tiön th«ng tin ¹i chóng cña ng êi n«ng d n ch u thæ s«ng Hång trong thêi kú æi míi Tr ng xu n tr êng I- DÉn nhëp Cã thó nãi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc HiÖn tr¹ng qu n lý rõng céng ång mét sè tønh vïng miòn nói B¾c Bé vµ Ò xuêt Þnh h íng chýnh s ch khuyõn khých ph t trión rõng céng ång ë ViÖt Nam Ph¹m Xu n Ph ng Vô chýnh s ch Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Annual report V 2004.qxd

Annual report V 2004.qxd Military Bank 2 3 Military Bank Annual report Néi dung / contents Giíi thiöu chung vò ng n hµng Background Sè liöu tµi chýnh giai o¹n 1994-2004 Financial highlight from 1994-2004 M«h nh tæ chøc Organizational

Chi tiết hơn

05 TCVN pdf

05 TCVN pdf êng s¾t khæ 143 5mm - Tiªu chuèn thiõt kõ Railway gauge 1435mm - Design standard 1. Quy Þnh chung 1.1. Tiªu chuèn nµy p dông Õn thiõt kõ míi, thiõt kõ më réng vµ c i t¹o êng s¾t khæ 1435 mm. èi víi mét

Chi tiết hơn