Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t"

Bản ghi

1 Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t ٤ x ˬd) α ʶb Y i ʤ j B Y p ΤW U k ʤ Z a ʴ L մ в ʶZ 椸 : ε{ ` J D h TouchPad V O Y i N V O i ͻp ƹ TouchPad D P V q ` K C V G p P

2 V q P V j h ƪ TouchPads t Ʀ G Ӧp P Dzηƹ C z i w q o ǫ ΡC V O i ͻp P ĪG C V O i ( D) 䪺 ĪG A z ] i H NTouchPad Ө պa P C o ǯs V Q Υ Ө V ϰ [ W ϰ P G ӹ 誺 A z TouchPad ӤC ӫ 䪺 ƹ! w q d : ] z n N TouchPad ӤT 䪺 ƹ C z i NTouchPad ƹ C O o ĪG A TouchPad k h p P ƹ k C A B k 䪺 ĪG A V L a ( Ǧ ) h p P C TouchPad d z i N P ϰ \ h P \ CSynaptics TouchPad X ʵ{ ѤF U C w ]

3 \ C p G z w ˤF L t Ӫ TouchPad s n A z γ \ ٥i H o L B ~ \ C P N в \ C } l C o ӥ\ C } l ö} Ҷ} l P { b \ C o ӥ\ N в ץ b \ ( q ` ɮ } \ ) æ۰ʥ } \ C P N { b ε{ p ơc o ӥ\ N { b { p ơc p G { b w g \ N Ӫ m P j p C P N { b ε{ j ơc o ӥ\ N { b { j ( л \ ӿù ) C p G { b w g Q j ƤF A \ N Ӫ m P j p C P z w { C o ӥ \ z w N n { W ١C b z n q V P \ ɡA Ш ƹ \ ʹ ʭ C Ϋ ө ϥ A Ψ L q ` z n b ʴ Ъ P ɫ ƹ TouchPad C p P A z ] i H Ϋ ө C n ʩΩ ( P TouchPad 䤣 P): 1) N Щ b W V G A U- W- U A b ĤG V ɱn d btouchpad W C 2) btouchpad W ưʱz Y i ʿ C

4 3) _ Y i U C b z γ\ ı o _ ǡa b ɫo w g I TouchPad t p B z C Synaptics w \ C o ӥ \ z b _ M b A C z i H Ʀ Ӿ ӿù C A Y i h X w C Synaptics TouchPad t \ U Z C Ѧ Z ʴ ӱo h T C V P ƹ ʹ IJ P ʭ C ո`ij P F ӫ z i H ո`ij P F ӫ Ƭ ӱ C o Ƭ ] w F ӫסatouchpad N { D ` L IIJ Q n A бn F ӫէc C C F ӫ j Ө A L r ɷN ~ b r ɦ ɭԤ x p I TouchPad C o y в ʩαo Q n V G CTouchPad յ h r ɦ] N

5 p G z b r ɵo Q n в ʡA z i ո` ƹ x Ƭ C N Ƭ զ j h r ɪ N ~ i Q p C b P ɡA z b r ɥi N L k Q TouchPad Ӳ C α ʶb ӱ ʤ i z ʤ ӵl } СC u n N btouchpad k W U ʧY i 襪 k ʧY i ʤ C z n O O N в ( Ҧp r B z θպ ) A P ɤ] C u ʤ K Q ] ʤ ơc z Q ʫ ɡA \ h { n z } ɤ~ e C Q ɵ{ h b ʮɤ M e C p ϥε? b ƹ ʹ ʭ i z w \ C j/ Y p ΤW U k ʤ Ъ` N A j/ Y p P W U k u b P 䴩 L n z ƹ { W C b ǵ{ A z i H t a B z C! p j/ Y p? p W U k?

6 Z a ʴ p z Ӫ A t a ( g! ) Υ r a ʴ Юɫo o { w g FTouchPad t C TouchPad t \ i ϱz! t i U Z a в ʡC z I TouchPad t ɡA ( ʫ ) N P V ~ ʪ z _ β } C t t ץi H O w t ] i H H O C b ƹ ʹ t ʭ i z պa t S ʡC L մ в Synaptics TouchPad \ h B ~ \ U z в ʡC аѧ [ \ C

7 ε{ z TouchPad O u P Ͳ O ӳ] ~ C ڭ ѤF G Ӧ { Ӯi {TouchPad O: O P L P A a Synaptics O C n o ǵ{ : U C Synaptics TouchPad ϥ A } ε{ \ A A z ҭn 檺 { Y i C p G z ӳn ] p v A z ] i H ] p X O M n A ( ] \ ) C o ǵ{ z L зǥb } ɭ A ^ B \ ( Ҧp G y и ơa O ) C a ۱z { TouchPad ε{ ѡa z i H Ϥd U Synaptics TouchPad ϥϊ q C p z Ʊ 榬 Synaptics TouchPad X ʵ{ ɭ W (API) A лp ڭ x s ΰe q l l

8 ` J D ` J D D: ڨϥε ʮɡA b ɷƹ и ʶb M A ^ ӭ Ӧ ǵ ʶb A ӧ O b W ϥε? ǵ ʦa D ` ơa Ӧ ǵ b ڱ ʮɭ s ӿù? ʫ Ц ɭԷ ڱ ʮɷ Ӹ h A ӵl k h Х T a? ʵL k b L n I a W ` ګ Shift Ctrl 䤣 ɡA в ʪ D ` w C Υu W U/ k ʡA ^? Q: ڨϥε ʮɡA b ɷƹ и ʶb M A: O C Q: Y Ϧ ǵ 㦳 ʶb A ӧ O b W ϥε ʡH A: ʥ n ѧo ʶb p G ʶb Q L ΡA γ Ө ӵ ʶb X { b b ӵ W ϥε ʡC Өҥ~ G ʹ \

9 S O O A Y ϥ ʶb ä Q: ǵ ʦa D ` A Ӧ ǵ s ӿù H A: ^ ʶb 覡 ӵ ε{ C ε{ D \ ε{ ε A åb ϥγo Ǫ \ h i J Ʊ ( Ҧp GMicrosoft _ Word _ õl k Ʊ ʡA L ϥε p G ʨä ӯs κa o N U Ϥ ʦ T m C Q: ʫ ɭԷ ڱ ʮɷ Ӹ h A ӵl k h Х T a H A: A A ε{ ƹ W ʫ в ʪ 覡 C ӵ e A ε{ ƹ W T ɡA ʫ u Q \ i J u ۱ Ӧ m I ɡA Y ϱz u O ʦ a H ƹ Щ ʫ o { z ЮɡA ^ m C O A ʵL k ε{ p Q: ʵL k b L n I a W ` A: Хα I a4.01 Χ s A åb n I Q: ګ Shift Ctrl 䤣 ɡA в ʱo D ` w C Υu / W U ʡC ^? A: Shift Ctrl 藍 P ƥs N q A Ҧp b ɮ ` W Ψӿ h ɮשΦ Y p պ C o b в ʤW ] S N q A Ҧ W U ʡC ] z w Shift 䬰 C C z Shift ɡA гt C

10 \ h C Ъ` N z Shift 䤴 M S N q! z M i Υ ӿ h ɮצ гt C \ h C z Shift Ctrl ɵo { в ʽw C γq A \ ʭ C

11 h TouchPad z TouchPad I m [ { t 襫 Synaptics q ѡc ڭƱ z ʯ ίs ʷP N C p z Ʊ o i ШB T γn ɯšc лp ڭ x s Chttp:// ڭ w z P ɱz ] i H z L q l l P ڭs TouchPad ǵ q e P z ( ӫd q O) z IJ O A K O F q TouchPad P u Ӧb Ǿɯx } q O C b S q q e y A ] ӨM ϱz TouchPad o \ A нt { TouchPad X ʵ{ w g Q w ˡC p GSynaptics TouchPad w T A ƹ ʹ O N ] t TouchPad W C

12 ʭ J n ` ʭ z w qtouchpad ϰ V w q V V Q ҰʮɡA b Ө o V TouchPad a ϤW N Q Ұʪ V 䦳 r C аѧ V TouchPad a ӱo h ơc n w q : P n Ұʻ V A п Ұʻ V Ǫ C N Ҧ V Q C P n w q A Ǫ r C r w q( Ҧp D 䪺 b Y s{ } i z n C P Ө ϰ i j p A z u n TouchPad a W j p Y i C w q z i H w qtouchpad 䪺 N q p P z w q C n w q : P r { Ҧp A A N 䬰 Ϋ D ) U r k 䪺 b Y s{ }

13 i Ҧ i C A q D z n

14 t ʭ J n ` t ʭ z w qtouchpad W Z в ʪ S ʡC A ϱz ~ ʴ ЦӵL _ C n F ѧ h t S ʡA аѧ Z ʴ C Ұ t b z Q n t : ` O ʮ q t ϰ j p b TouchPad p a ϤW A N t ϰ C аѧ t ϰ TouchPad a Ժɪ C z i H TouchPad a ϤW j p ӧ ϰ j p C p G z t ɥx { D A z γ\ ӥ[ e t ϰ C w t t b t A гt ( Ω ʫ ) i H O p G z w س] w A п O t t C άo w t C t p G z w w t A z i Q Υ t t Ƭ ӿ z Q n t t סC

15 IJ P F ӫ ʭ J n ` IJ P F ӫ ʭ z w q TouchPad W V P F ӫסc V bij P ʭ V ` z ҭn V S V Ӳ ĪG V P w IJ P F ӫ Q IJ P F ӫ Ƭ ӱ Touchpad O C аѧ ո`ij P F ӫ C x x Ƭ i H z z b r TouchPad C z b r ɦp G Q n в ( Ҧp p x i TouchPad ز ʡC аѧ r ɷN ~ a for more details. i o h ơc 椸 p Ϋ ө ϥp L

16 ʭ J n ` ʭ z q ʪ S ʡC O? p ϥε? b Y ε{ A ʤ ʰϰ ] i ΨӰ j P Y p j/ Y p P W U k ʤ b z Q n ʺ : Ʀ z n ʿ ʵo m: - - ʴ ФU q ʰϰ j p TouchPad a ϤW N Q Ұʪ ʰϰ C TouchPad a ӱo h ơc z i H TouchPad a ϤW j p ӧ ϰ j p C p G z

17 ɥx { D A z γ\ ӥ[ e t ϰ C p G z ` N ~ a Ұ ɡA z γ \ Y p t ϰ C n w q ʳt z i Q Υ ʳt Ƭ ӽո` t סC нզ k i t סC 椸 O ʫ?

18 h S ʭ J n ` h S ʭ z Synaptics TouchPad U C S : N а b t W ^ w ] C ϥl { t v

19 V ϰ V ϰ TouchPad Ө C z V Ө ɡA z i H w z Q n C 椸 : q P V TouchPad a ϤW V ϰ ʭ

20 p M ƹ ʹ ² M ƹ ʹ 覡 : 1) b C Ǫ Synaptics TouchPad ϥl G C t ~ M ƹ ʹ 覡 : 1) C W } l s C 2) ] w x C 3) ƹ G C p GSynaptics TouchPad X ʵ{ w w \ A b ƹ ʭ F зƿƹ ~ z ] i Touch

21 ʫ ʫ ЬO b ʶb W p ʤ C

22 p ϥε p ϥε? : P A z Ұ ƹ ʭ C A N btouchpad k W U ưʧy i 䥪 k ưʧy i ʡC L Ω C p G { b ʶb A e N ۱ ʡC Ϊ ʴ TouchPad k P U 䪺 ϰ ʰϰ C n IIJ ʰϰ ~ ͱ ʡA I O a A ʰϰ N ͱ ʡC P IIJ ʰϰ ɪu k W U ư ( Ϊu U 䥪 k ư ) Y i } l ʡC P _ } ʰϰ ~ i ʡC P p G z b Ұ ɥx { D A z γ \ ӥ[ e ʰϰ C ƹ ʭ Touch TouchPad a ϤW j p ӧ ϰ j p P Ъ` N n Ϋ Ω! ƹ ʡC P z ϥε ʮɡA C IJ ϥ N ʮɡA ϥ C Ŧ C z P ʳq ` u v T { b C p G ʤ A кv Ϋ { b C Ϊ ƹ ʴ ФU ءC P n D h p ϥε ʡA а ʱоǵ{ C z i ƹ ʭ 楦 C

23 j/ Y p j/ Y p N j { Cת j/ Y p u b 䴩 L n z ƹ { ϥρc

24 W U k W U k ʷN s ʡC z i A ι 﨤! W U k ʥu b 䴩 L n z ƹ { ϥρc \ h { ] ʤ V( Ҧp L n Excel u P ʡA L k 﨤 ) C

25 p j/ Y p? p b 䴩 L n z ƹ ε{ j/ Y p : P A z Ұ ƹ ʭ C A Ctrl 䤣 n P ɦbTouchPad k W U ʤ C Ϊ j/ Y p : TouchPad k j/ Y p o ϰ ʰϰ C o Ӱϰ P ɤ] Ұ C z u n Ctrl 䤣 Y i j/ Y p C Ҧ ] A Ω j/ Y p C аѧ p ϥε? C P Y ε{ Ҧp L nexcel 䴩 Ʃ j/ Y p C o O b Y Ǧa z i M øբӹ ƮɡC b L nexcel n Ʃ j/ Y p A z Shift A N btouchpad k W U ưʧy i C P аo o ëd Ҧ ε{ 䴩 j/ Y p C j/ Y p 欰 覡 Cھڵ{ P n m j/ Y p A Ы ƹ ʭ m

26 p W U k? p b 䴩 L n z ƹ ε{ W U k : 1) A z NTouchPad պa 䪺 ĪG C p պa аѧ w P V C M b 䴩 L n z ƹ ε{ Y i W 2) з o عϥ : C l Х O ϥ I C N в } l Х ҭn V ʡC o V h ʶV C 3) z F Q n t ɡA _ ӵ e ~! 4) V O a Ϋ Y i ʡC Ϊ W U k : P аo o ëd Ҧ ε{ 䴩 W U k ʡA W U k ʪ 欰 覡 C ε{ ھڵ{ ۰ʱ C L { n D b ʮɻ 䤣 C P W U k ʦb s ɫd ` ΡC A ۰ʥ Ʀӽw C ~ ʡC A L 汲 ʦӤ ` N O C P n m W U k ʡA Ы ƹ

27 Synaptics TouchPad ϥl Synaptics TouchPad ϥl C a B C z i b G عϥ : ʵeIJ P ϥ C I j p N j p C Ŧ b C D ʵeSynaptics Ӽйϥ C W C ϥ G i } TouchPad C

28 Synaptics TouchPad ʭ z պatouchpad C ƹ C

29 TouchPad a Ϥ V ϰ TouchPad a Ϥ V ϰ ƹ ʭ A p P U ϩҥ : TouchPad a Ͻd a ϤW V ϰ m P j p C w Ұʪ C p G z Τ b ۹ V ϰ V A z o V C b ʭ i z q V ϰ P C o ذʵe z ڨ ϰ t C z ] i H a ϤW j p ӧ V ϰ j p C

30 j p j p O Ӥp { } Ψө ϥl j p C

31 b ~ ɱұ t C t в ʮɤ A D z ` O C

32 ` O b ~ в ʮɧ Ұ t C

33 ʮ b ϥ ɱұ t C

34 t ϰ t ϰ OTouchPad ~ ϰ ΨӱҰ t C 椸 : TouchPad a ϤW t ϰ t ʭ

35 TouchPad a Ϥ t ϰ TouchPad a Ϥ t ϰ ƹ t : TouchPad a Ͻd a ϤW X t ϰ j p P m C z N btou \ C b t ʭ i z q t \ P ϰ j p C ڦa ϤW ] t ʵe C z IIJTouchpad ɡA a ϥ b Y Хz m C z b t ϰ ɡA a ϤW ۹ C ʵe U z TouchPad ڰϰ t C z ] i H a ϤW j p ӧ t ϰ j p C

36 V ɡA VTouchPad p P ƹ TouchPad ĪG C ӧ t U- W C L C S V ɡA z U ~ ĪG C

37 V P i z ӵl C n M V M U ФW ФU M b ĤG W C { b z b TouchPad W Ӧ^ ưʥh ʩҿ C A H U C

38 w ϥ w P V ˡA F b _ i ~ C n w M A C w i H z n X N L ӿù C

39 ʰϰ ʰϰ O btouchpad W ΨӱҰ ϰ C N b ʰϰ W Y i ʡC 椸 : TouchPad a Ϥ ʰϰ p ʭ

40 b ʶb W Ұ C

41 b ʶb W Ұ C

42 Ʀ Y ǯs ʯ ʧ e C Ʀ U l ʡC z oı ʫ b z _ ~ ʡC N ^ C g L m A ʴN p P N ʫ С X

43 ʿ z ɡA ʲ{ b ( ϥ ) α C

44 ʴ ФU z ɡA յ h ʴ ФU α C Ъ` N: ʴ ФU L k P Ҧ 95 {

45 N а b t W S ʯ N Э b C z N в b t W C z ղĥg ɡA дn i } C N а b t W ϱz e ϥε t b z Q n a C

46 ^ w ] \ b X { ɯ N в w ] W C

47 C ɭԱz ntouchpad зǽt סA Ҧp e ϮɡC 䤣 ɡA в ʳt N w C

48 ɱz n N Э b Ϋ V C z i w 䤣 P ɲ ʴ ЧY i C b ɴ в ʪ V Q ΨӨM w O Ϋ C

49 { t v t { t v ͳ ƪ C p G

50 TouchPad a Ϥ ʰϰ TouchPad a Ϥ ʰϰ ƹ ʭ A p P U ϩҥ : TouchPad a Ͻd a ϤW X ʻP ʰϰ j p P m C Ұʤ ʰϰ A Ұʪ \ C b ʭ i z q ʰϰ j p C ڦa ϤW ] t ʵe C z IIJTouchpad ɡA a ϥ b Y Хz m C z b ʰϰ ɡA a ϤW ۹ C ʵe U z TouchPad ڰϰ t C z ] i H a ϤW j p ӧ ʰϰ j p C

ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ

ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ އ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ގ އ މ އ ލ ވ ނ ތ ކ މ ގ ރ މ ޒ ވ. އ ޅ

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1.D 2.C 3.A 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.B 10.A 11.A 12.D 13.D 14.C 15.C 16.B 17.A 18.A 19

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1.D 2.C 3.A 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.B 10.A 11.A 12.D 13.D 14.C 15.C 16.B 17.A 18.A 19 Đáp án.d.c.a 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.B 0.A.A.D.D 4.C 5.C 6.B 7.A 8.A 9.A 0.C.B.C.D 4.B 5.C 6.B 7.B 8.C 9.C 0.C.B.D.D 4.A 5.B 6.A 7.C 8.D 9.D 40.A Nếu A và B nằm ở hai bên (về hai phía) của điện tích gây

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

tstdom2a.eps

tstdom2a.eps Ú@ P / ÚÚ6 z Š { æ à p S O 63/4 z N u Œ N S p Å X p æ à Î ~ Z p i S à C É ü à c s c š N N Î @ i ª Œ u ~ I Î ~ î o ~ N p S N p à ~ Š } v c e š v { N ü p S O š p É Ï c Î P Ø u Ó s n N c a Î t u } à z O L

Chi tiết hơn

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

sina dream يخت سينا دريم,ألف ليلة وليلة,شهر عسل في شرم الشيخ,flynasاقوى عروض طيران ناس

sina dream يخت سينا دريم,ألف ليلة وليلة,شهر عسل في شرم الشيخ,flynasاقوى عروض طيران ناس ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ sina dream ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﺻﻮر ﻣﻦ ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ رﺣﻼت ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﺨــﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﻪ رﺣﻠﺔ ﻳﺨـﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﻫﻲ رﺣﻠﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻤﻴﺰة

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344> 1. ƒ º ÝÚ Þ ¹ v«ñ o o j (A) n y ú «(B) «(C) Ç º (D) «2. p Û hv± (A) Çéë z Ÿw (B) Ì ÌÇ Ý lð (C) ÇÆpÚ p pd Î y e (D) d k o Âe à 3. t o j à oo n Îv (A) 0~6 º (B) 2~6 º (C) 3~6 º (D) 4~6 º 4. ƒ Ì u vn ïçu

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

untitled

untitled السبت ٢ محليات تحقيق ٣ ٤ محليات مقالات بلدي ٨ أمة ﻣﺤﻠﻴﺎ ت ١٠ اﻟﺴﺒﺖ ذي اﻟﻘﻌﺪة 47 ﻫ - أﻏﺴﻄﺲ - 6 اﻟﺴﻨﺔ - 45 اﻟﻌﺪد 558 اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺘﻨﺰه اﻟﺠﻬﺮاء وﻣﺘﻨﺰه اﻷﺣﻤﺪي وﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻠﻬﺎ

Chi tiết hơn

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क ल शग ट र न ज सनल ह म हस त न तरण गर क छ ग रख नगरप शलक

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 9 Nguyên Khang v à Lt ng viên Nht Nguyên: - Cuc sng và vic làm ca em ã n nh tt p ri, anh cng thy ri ó...nht Nguyên vui v nói ngay: - Mng cho Khang. Anh và ch Vy khi phi lo gì na. - Cho nên anh phi

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suấ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suấ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Mã số: 60460106 LUẬN VĂN THẠC

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 10 Mt nm sau... Thanh Liêm tr v, ôi chân ã hoàn toàn bình phc và i ng mt cách t nhiên; còn khuôn mt cng c tái to mt cách toàn m. Anh tr v trong nim vui tt nh ca gia ình. - Ông bà Cao Bnh vui mng bao

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.153

Microsoft Word - P.153 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá

Chi tiết hơn

! "#$%(&', /34_S J Ob #O # UP ai\' JKLMN ,- BR CO [V^_ WX89,-,0 + UT U 3 : ( 5X +& + % " ; #0 ++; ^P LM 9R 3 0 B R ( (4 41 L R 7 M M b B 0 M..

! #$%(&', /34_S J Ob #O # UP ai\' JKLMN ,- BR CO [V^_ WX89,-,0 + UT U 3 : ( 5X +& + %  ; #0 ++; ^P LM 9R 3 0 B R ( (4 41 L R 7 M M b B 0 M.. "#%&', 4_SJ Ob #O # UPaI\'JKLMN 289,BRCO[V^_ WX89,,0+UU: X +&+%";#0++;^PLM9R0B R 441LR7M M b B 0 M [ Y cow, 9 489,X 789:*+,;4;:, 89, " Y " O W 0 0 G 7 0 9 7

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

danaige1

danaige1 æπƒ ª øπ æπ 840.132/2-0 𠪻 ø æ» ºÃ» ªπ æ µ ª º Ω π Ω øº πºπ Ω ºº DN 50-00 (2-24 ) º 300 ø ºæ æπ ø EN1251πASMEB1-34 º ø πω æ æπã πωπã, æ πωπã, Ωæ» º ª æ ππ, ª Ω æ» ø πω æ æπã, µ à ø æ» ª æ πƒ ªπΩ ø æ»ω

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題 第一部分 : 基礎化工 1. p þã } 80% Ø Ã } o 60% º ãp l () % (B) 0% (C) 6.% (D) 7%. 16 kg 400 kg ô(}ôôý r Î 0%) kg ô 8.4 kg ô º h Ûv± ( C 1 O 16) () ô Î 0 kg (B) ô r Î % (C) Î 80% (D) ô Î 0%. k 40 C ð k 00 x } 60%

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DA475B57BBB50BADEB27AC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DA475B57BBB50BADEB27AC3FEB14DA447B8D5C344> 1. 2016 3 vá Facebook oeþ þ Îv (A) þ (B) þ (C) e þ (D) þ 2. µ p l eãs Ø Ô Ò p Ç hå Ô (A) AR (B) IA (C) VR (D) AI 3. j ¾ 4 G dº 4 G Ì Îå (A) Wi-MAX (B) AGPS (C) LTE (D) Internet 4. õ ÿ ð fvšõ 1 Î yÿ h p

Chi tiết hơn

THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website: ĐỀ THI THỬ SỐ 15 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2017 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề (

THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website:   ĐỀ THI THỬ SỐ 15 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2017 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề ( THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website: wwwvtedvn ĐỀ THI THỬ SỐ 5 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 07 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề (50 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi 46 Họ và tên thí sinh:

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V NC THI CÔNG NGHI P National Technical Regulation on Industrial Wastewater HÀ NI - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut quc gia v cht l ng

Chi tiết hơn

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\ 7. '\ U rt T ij t T\ ].!l Ī. āā\t.f. tt sl. U \ t! ÂA rv.ê A Ạ J t! A N. U \ U d Tt\ '6 fq U!i F dtt N. U'\ f, T fl! AA! '6 f+ Y' à. i ii '! (ii ô;, 1! r;.'j:u U';ci) n * ly. U!V:rtcèàiu 't? (r '! i::

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP Mã số: 60.46.40 Người hướng dẫn khoa

Chi tiết hơn

Nine9 cutting tools and tool holders_Cat. 17_B.pdf

Nine9 cutting tools and tool holders_Cat. 17_B.pdf Mũi bo cung tròn >> Kiểu C Cc i do t cung trn c nu có t l trn cng 1 cn. i do i có t ng ng i tui t rt co To t tin n on o trn i gi cng. Đặc điểm - i i do có 2 cn ct - Kt t cn cung trn t 5 ng dng trn cng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.118

Microsoft Word - P.118 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông D ÁN GIA ÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG H TR TR MU GIÁO VÀ TIU HC C NG NH GIA ÌNH KIN THC THAM GIA GIAO THÔNG VÀ S CP CU KHI

Chi tiết hơn

ads42xx_58c28evm_c

ads42xx_58c28evm_c +V IN J ONN JK PWR J0 R J GN U0 N VIN GN N GT TP00 Q FN + uf 0% 0V F OH @ 00Hz.uF 0% V R 0K lue +V +V uf 0% V.0uF +V JP0 *** FOR XX: HORT JP0.uF V U IN NR/F GN GN TP 0nF F0 K @ 00Hz + + UF.uF V 0V +.V_UF

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ]

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ] TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP MÔN TOÁN NĂM HỌC 00 0 ĐỀ SỐ Bài Cho hà số = + - - có đồ thị là ( C ) y ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) củ hà số khi =- b) Tì

Chi tiết hơn

ÍÊËÇ ÆÁÎ Ä Á Æ Ä ØÙÖ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Å Ó Ö Ú ØÓÖ Ê Ð Þ Ó ÔÓÖ Ð ÐÑ Ò Ò Ð Ñ ÖÓ Ð Ç ÖÚ ØÓÖ Ó È Ó Ä ÈÐ Ø ¾¼½¾

ÍÊËÇ ÆÁÎ Ä Á Æ Ä ØÙÖ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Å Ó Ö Ú ØÓÖ Ê Ð Þ Ó ÔÓÖ Ð ÐÑ Ò Ò Ð Ñ ÖÓ Ð Ç ÖÚ ØÓÖ Ó È Ó Ä ÈÐ Ø ¾¼½¾ ÍÊËÇ ÆÁÎ Ä Á Æ Ä ØÙÖ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Å Ó Ö Ú ØÓÖ Ê Ð Þ Ó ÔÓÖ Ð ÐÑ Ò Ò Ð Ñ ÖÓ Ð Ç ÖÚ ØÓÖ Ó È Ó Ä ÈÐ Ø ¾¼½¾ ½ Å Ó Ö Ú ØÓÖ Ò Ø Ò Ú ÑÓ ÑÓ ØÖ Ö ØÓ Ð ÔÖÓÔ ÒÙÒ Ò Ð Ô ØÙÐÓ Î ØÓÖ º Ñ Ú Ö ÑÓ ÑÓ ÔÙ Ö Ö Ð ÜÔÖ Ò ÙÒ Ö Ø

Chi tiết hơn

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ rxiv:cond-mt/5457v [cond-mt.supr-con] 8 Oct 5 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å ÒÓ Àº Æ ÒÓ ½ ¾ ź Í ¾ ú Ë Ñ ½ ¾ Ò Àº Ì Ý Ò ½ ¾ ½ ÆÌÌ Ê Ö Ä ÓÖ

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 數位邏輯. h Ûv± (A) TTL MOS () 4XX 45XX ŒhÇ TTL v () MOS Œh w Î 3~5 (D) 54 Œh 74 Œhp w  2. v 792 D Îv (A) () () (D) 3. Ø A Î Î º húà å áç NAND (A) A () A () A 4. h v± (A) () A (D) A () A A (D) A (A

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH Đ CH NH TH C KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 0 THPT NĂM HỌC 00 0 Môn thi: TOÁN Th i ian à ài: 0 h h n h i ian ia 3 x 3 Bài. (,0 điểm)ch i u hức A x x x. R ọn i u hức A.. T nh i c a

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT LONG AN

SỞ GD&ĐT LONG AN Bài 1. (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử : KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 016-017 MÔN: TOÁN LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút a) 5x - 10x b) x y x + y c) 4x 4xy 8y Bài : (,0 điểm) 1. Thực hiện phép

Chi tiết hơn

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx H thng ch đ thi và dn dp xung quanh thùng rác Praha A) thi hn hp Trên lãnh th th đô Praha hin nay đã đt khong 118 nghìn thùng thu nhn đ thi hn hp có th tích 70 1 100 lít, vic ch và đ do các Cty chuyên

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Bai giang _Phan tich loi nhuan

Microsoft PowerPoint - Bai giang _Phan tich loi nhuan TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Ộ MÔN PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG Chương V PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN NỘI DUNG I. Những vấn đề chung về lợi nhuận II. Doanh thu biên (MR) và Chi phí cận biên (MC) và điều kiện để tối

Chi tiết hơn

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1 rr) lf) r r) r l ( rrr C!C! d\\\\\\\.t.(r$ A A A óq $A ra (A dotr)rf.-oo-or$ d(f)rcacf)o)c!cocdc!í) ^91 -i gl..e.1.e.e.-e -,; J b :6 r b -,i b r O)..:: 'i rj.j;. -.I t"t 2 ru É. c) 2 (.) C) 6' E g È9 R

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ SỞ GD&Đ QẢNG BÌNH ĐỀ HI CHÍNH HỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ HI HỬ HP QỐC GIA NĂM 09 Bài thi: KHOA HỌC Ự NHIÊN Môn thi thành phần: VẬ Í hời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề HƯỚNG DẪN GIẢI

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ CHỦ ĐỀ 1: HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH SÓNG Phương pháp giải 1) Phương trình s

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ CHỦ ĐỀ 1: HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH SÓNG Phương pháp giải 1) Phương trình s CHỦ ĐỀ : HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH SÓNG Phương pháp giải ) Phương trình sóng Giả sử sóng truyền từ điểm đến điểm N cách nhau một khoảng d trên cùng một phương truyền sóng.

Chi tiết hơn

Ru8_01-19

Ru8_01-19 æπƒ ª øπ æπ 23./860 μ æ» º ª æ» DN 0 DN 700» ƒ μ æ π πæ π º æ» Ω π º» 0 ü æ æ Ãø μ ΩΩ π æ æ Ã æ ª ø π æ Ã æ ª Ã æ ª μπ π ø ºæ æπã ø ª Ω π πã Ω æ : PumpExpert Hyamaster hyatronic LevelControl Basic 2 º

Chi tiết hơn