Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí KHỐI CHÓP ĐỀU 0 Câu 1. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a. Góc giữa mặt

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí KHỐI CHÓP ĐỀU 0 Câu 1. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a. Góc giữa mặt"

Bản ghi

1 KỐ ÓP ĐỀU âu ho hình chóp tm giác đều có cạnh đá bằng Góc giữ mặt bên với mặt đá bằng 6 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng () bằng: [ách ] Phương pháp dựng hình Gọi G là trọng tâm tm giác, su r G là hình chiếu củ trên mặt phẳng () Gọi là trung điểm củ su r góc giữ () với () là góc G Tm giác đều cạnh bằng nên G = = 6 Theo bài G = 6, su r G G = Gtn G = tn 6 = 6 G = Vì nên d(,) = d( G,) = G Gọi là hình chiếu củ G trên () ( thuộc đoạn thẳng ) u r G G (,) 6 d G = G = G G = =, su r d(,) = d( G,) = + + [ách ] Phương pháp thể tích T có: V = sin 6 =, = Gcos 6 =, su r = 6 V Vậ ( ;) 8 d = = = 6 [ách ] Phương pháp tọ độ họn hệ trục tọ độ, với,, ; // G (ình vẽ) Khi đó, ;;, ; ; ; ;; 6, su r ;;, ; ;, ;; 6, su r d(,) = =, âu ho hình chóp tm giác đều có cạnh đá bằng Gọi G là trọng tâm tm giác Góc giữ đường thẳng với mặt phẳng () bằng 6 Khoảng cách giữ hi đường thẳng G và bằng: Group: G

2 [ách ] Phương pháp dựng hình Gọi, N lần lượt là trung điểm củ hi cạnh và Gọi là hình chiếu củ G lên đường thẳng đi qu và song song với G GK là đường co củ tm giác G Khi đó, d( G, ) = d( G,( )) = GK T có: G = ;, = G = 6 G = Gtn 6 =, G = =, su r [ách ] Phương pháp tọ độ họn hệ trục tọ độ, với G G G d( G, ) = GK = = G + G, G, // N, G (ình vẽ) Khi đó, ; ; 6 ; ( ;; ), su r ( ;; ) ;; su r ;;, G, G ; ; 6, G, G d(, G) = = G, âu ho hình chóp tứ giác đều có =, = Gọi G là trọng tâm tm giác Góc giữ đường thẳng G với mặt phẳng () bằng: 8 rctn 7 rctn 7 K K 8 rcsin 7 G G N N 8 rccos 7 [ách ] Phương pháp dựng hình Gọi là trung điểm, kẻ GK song song với và cắt tại K, su r K là hình chiếu củ G trên mp(), su r ( G,( ) ) = GK T có: =, =, GK = =, 6 vì K = nên K =, su r K = 6 GK 8 tn ( G,( ) ) = tn GK = = K 7 G K Group:

3 [ách ] Phương pháp tọ độ họn hệ trục tọ độ, với,, Khi đó, G 6 ; 6 ; 6 ; ;; ;; = ( ;; ) = k ; ;, ; ; ;; n 6 6 = =, 6 6, su r G nk 7 8 sin( G,( )) = = cos( G,( )) = tn( G,( )) = n k 7 âu ho hình chóp tứ giác đều có =, = Gọi G là trọng tâm tm giác Góc giữ đường thẳng G với đường thẳng bằng: rccos rccos rccos rccos [ách ] Phương pháp dựng hình Gọi là trung điểm, Gọi E =, su r GE// u r ( G, ) = ( G, GE) Vì G, E lần lượt là trọng tâm tm giác và nên GE = = Kẻ GK song song với và cắt tại K, su r K là hình chiếu củ G trên mp() T có: =, =, GK = = E = 6 Vì K = nên K =, su r K = G = 6 Xét tm giác EG, có E =, GE =, G =, G + GE E su r cos GE = = G GE [ách ] Phương pháp tọ độ họn hệ trục tọ độ, với,, Khi đó, ; ; E G K Group:

4 G 6 ; 6 ; 6 ; ;;, ;;, ; ; ;; n 6 6 = =, 6 6 su r G ;; = ( ;; ) = k u r Group: nk cos( G, ) = = n k âu ho hình chóp tứ giác đều có cạnh đá bằng, = là trung điểm củ cạnh Góc giữ hi mặt phẳng () với () bằng: rctn rctn rctn rctn [ách ] Phương pháp dựng hình Gọi là tâm hình vuông, Gọi E = su r E là trọng tâm tm giác Gọi là hình chiếu củ lên mặt phẳng (), thuộc đường thẳng, su r hình chiếu củ E lên mặt phẳng () nằm trên đoạn thẳng và = Kẻ K tại K ( K // ), khi đó (( ), ) = ( K, EK) T có: = =, E = = = + K = = u r 6 tn ( ), = tn( K, EK) = tn KE = [ách ] Phương pháp thể tích d(,( )) Đặt = (( ), ) su r sin = d(, ) V T có d( ; ) = =, d( ;( )) = V = = Tm giác có =, = E E K

5 và =, su r =, 8 V u r d(,( )) = = d(,( )) u r sin = = tn = d(, ) [ách ]Phương pháp tọ độ họn hệ trục tọ độ, với,, Khi đó, ; ;, ; ; ; ;;, ; ; ; ;; E ; ; = ;; =, ; ; = ( ;; ) su r = ; ;= ( ; ; ) = u n ;; ;; v = =, ; = [, ] = ( 6 ; ; ) và k [ u, v] ( ; ; ) = = u r nk cos = = n k tn = âu 6 ho hình chóp có,, đôi một vuông góc, =, = và diện tích tm giác bằng 6 [ách ] Phương pháp dựng hình Kẻ vuông góc với tại, kẻ K vuông góc với tại K Khi đó d(,) = K T có nên Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng () bằng: = + =, và = = Group: 6 K

6 6 = =, = = + u r d(,) = K = = [ách ] Phương pháp thể tích T có thể tích củ khối chóp là V = = = 9 8 V u r d(,) = = [ách ] Phương pháp tọ độ họn hệ trục tọ độ, với,,, Khi đó, ( ;; ), (; ;), ;; su r ( ; ;), ;;, ( ;;) su r, d(,) = =, âu 7 ho hình chóp tm giác có vuông góc với mặt đá, tm giác vuông cân tại, = =, góc giữ mp() với mp() bằng 6 Gọi là tâm đường tròn ngoại tiếp tm giác Tính khoảng cách giữ hi đường thẳng với 6 [ách ] Phương pháp dựng hình Vì tm giác vuông tại nên tâm đường tròn ngoại tiếp tm giác là trung điểm củ T góc giữ mp() với mp() là góc, theo bài góc = tn = Kẻ //, là đỉnh thứ tư củ hình bình bình hành Kẻ E tại E E tại Khi đó: d(, ) = d(,( )) = d(,( )) = T có E = =, su r E + = 6, su r: d(, ) = d(,( )) = = [ách ] Phương pháp tọ độ Gọi là trung điểm củ, vì tm giác vuông cân tại nên họn hệ trục tọ độ, với,, E Khi đó, ;;, (; ;), ;;, ; ;, Group:

7 su r ; ;, ; ;,, d(, ) = =, [ách ] Phương pháp thể tích Kẻ J //, J thuộc cạnh u r d(, ) = d(,( J )) = d(,( J )) T có: Tm giác J vuông tại J và J = =, J = = su r J = V J = V J = V = V V J u r d(, ) = d(,( J )) = = J ; ; u r âu 8 ho tứ diện có,, đôi một vuông góc, góc bằng, góc bằng 6 và = 6 Điểm nằm trên cạnh so cho = Tính góc giữ hi đường thẳng và 9 rctn rctn 9 rctn 6 J rctn [ách ] Phương pháp dựng hình Gọi là hình chiếu củ lên mp() Vì = nên = u r (, ) = (, ) = Đặt = T có =, = 6 6 T có = =, = 9 + = u r tn( ) = = [ách ] Phương pháp tọ độ họn hệ trục tọ độ, với,, + = = = = Đặt = T có =, =, 6 6 = = Khi đó, + = = = = (; ;), ;;, ;;, Group:

8 u = = su r ; ; ( ; ; ) uv, 9 cos(, ) = cos ( u, v) = = tn(, ) = u v Group: ;; = ;; = v su r âu 9 ho tứ diện có,, đôi một vuông góc, góc bằng, góc bằng 6 và = 6 Điểm nằm trên cạnh so cho = Tính góc giữ hi mặt phẳng () và () rcsin [Phương pháp tự luận] [ách ] Phương pháp thể tích Gọi là hình chiếu củ lên mp() Vì = nên = u r (, ) = (, ) = Đặt = T có =, = = = = = rcsin T có = =, su r 7 = + = Gọi φ là góc giữ hi mặt phẳng () và () d(,) u r sin = d(, ) rcsin rcsin 7 T có: V = = Tm giác có = =, = 6 su r 6 =, V su r (,) d = = = Vì tm giác vuông tại nên d(,) d(, ) = = u r sin = = = + d(, ) [ách ] Phương pháp tọ độ họn hệ trục tọ độ, với,, Đặt = T có =, =, = = = = = = Khi đó, (; ;), ( ;; ), ;;, ( ;;)

9 (; ;) = ;; =, u r ;; = ( ;; ) = ; ( ; ;) = ( ; ; ) = ; ( ;; ) = ( ;; ) = = [, ] = ( ;; ) và k [ u, v] ( ; ; ) u v n = = nk u r cos = = = n k 7 Vậ sin = âu ho tứ diện có,, đôi một vuông góc Góc giữ đường thẳng và mp() bằng 6, =, = Gọi là trung điểm củ cạnh Góc giữ đường thẳng với mặt phẳng ( bằng: rcsin rcsin rcsin rcsin [ách ] Phương pháp thể tích] T có Góc giữ và mp() bằng 6 = tn 6 = 6 u r = + = = + = = + = u r = V = = 6 6 V u r d(,( )) = = d(,( )) Gọi là góc giữ với (), su r sin = = 7 [ách ] Phương pháp tọ độ họn hệ trục tọ độ, với,, (; ;), ( ;; 6 ), ;; u r, = ;; 6 = ( ;; 6 ) =, Group:

10 = ; ;= ; ; =, n = [, ] = ; 6; và = ;; 6 = 6 ;; = 6 k Gọi là góc giữ với (), u r nk sin = = n k 7 âu ho tứ diện có,, đôi một vuông góc Góc giữ đường thẳng và mp() bằng 6, =, = Gọi là trung điểm củ cạnh Tính góc giữ hi mặt phẳng () và () bằng: rcsin rcsin rcsin rcsin [ách ] Phương pháp thể tích T có Góc giữ và mp() bằng 6 = tn 6 = 6 u r = + = = + = = + = u r = V = = u r 6 6 V d(,( )) = = = d(,( )) 6 Kẻ vuông góc với tại su r vuông góc với và d(, ) = = = 6 Tm giác vuông tại có =, = = d(,( )) sin (( ), ) = = [ách ] Phương pháp tọ độ họn hệ trục tọ độ, với,, (; ;), ( ;; 6 ), ;;, ( ;; ) u r, = ;; 6 = ( ;; 6 ) =, = ; ;= ( ; ; ) = Group:

11 = ( ) = n, = ( ; ;) = ( ; ; ) =, k = u, v= ( ; 6; ) [, ] ; 6; v = ;; 6 = ;; 6 = u, nk Gọi là góc giữ () với (), u r cos = = sin = n k KỐ ÓP Ó ẠN ÊN VUÔNG GÓ VỚ ẶT ĐÁY âu ho hình chóp có đá là hình thng vuông tại và iết =, = = = ạnh bên vuông góc với mặt đá, gọi là trung điểm củ Tính khoảng cách h từ đến mặt phẳng 6 h = 6 : phương pháp dựng hình 6 h = h = 6 Tứ giác là hình vuông nên = = su r tm giác vuông tại, T có h = Kẻ tại khi đó do ( ) ( ) Vậ d (,( ) ) = d (, ( ) ) = Tm giác vuông tại, đường co nên = + = + = 6 6 u r = d (,( ) ) = 6 : Phương pháp tọ độ họn hệ trục tọ độ như hình vẽ, khi đó t có : ;;, ;;, ; ;, ;; Từ đó su r ( ; ; ), ( ; ;) = ( ; ; ) = ( ; ; ), = ( ; ; ), ; ;,, = = 6 Vậ khoảng cách từ đến mặt phẳng ( ) là (,( ) ) d = = =, 6 6, 6 Group:

12 âu ho hình tứ diện có đá là tm giác vuông tại, =, = ạnh vuông góc với mặt phẳng (), =, gọi là trung điểm củ Tính khoảng cách h giữ hi đường thẳng và h = h = h = h = ách : phương pháp dựng hình Gọi N là điểm đối ứng củ qu Khi đó // N ( tính chất đường trung bình ) // d, = d, N = d, N ( ) do đó ( N ) u r ựng K N, ( ) N N K ựng K khi đó ( N ) Từ đó d (, ) Tm giác N vuông tại, đường co K nên = + = + = K N Tm giác K vuông tại, đường co nên = + = + = = K Vậ d (, ) = ách : Phương pháp tọ độ họn hệ trục tọ độ như hình vẽ Khi đó ( ;; ), ( ;; ), ( ;; ), ( ; ;) ; ; u r ; ;, = ( ;; ), = ( ;;), ; ;,, = = Vậ d (, ), = =, = âu ho hình chóp có đá là hình vuông cạnh, vuông góc với mặt phẳng ( ), = Gọi F là trung điểm, tính góc giữ hi đường thẳng F và = 9 = 6 = N = K Group:

13 : Phương pháp dựng hình Gọi là gio điểm củ và khi đó F // F F Lại có nên F F F Vậ (, F ) = 9 ách : phương pháp tọ độ họn hệ trục tọ độ như hình vẽ, khi đó t có : ;;, ;;, ; ;, ;; u r F ; ;, F = ; ;, = ( ; ;) Vậ F = F ( F, ) 9 = F âu ho hình chóp có đá là tm giác đều cạnh, cạnh vuông góc với mặt đá và = Gọi là trung điểm củ Tính côsin củ góc giữ đường thẳng và mặt phẳng cos = 7 cos = cos = 7 : phương pháp dựng hình // Gọi là trung điểm củ khi đó Vậ hình chiếu củ lên mặt phẳng ( ) là u r (,) (, ) = = T có : =, =, = = Tm giác vuông tại nên 7 = + = cos = = 7 cos = 7 Group:

14 : phương pháp tọ độ Gọi là trung điểm củ khi đó // ( ) họn hệ trục tọ độ như hình vẽ, khi đó ( ;; ), ( ;; ), ;; = ;;, = ( ;; ) Giả sử góc giữ và mặt phẳng () là thì t có : 7 sin = = cos = 7 7 âu 6 ho hình chóp có đá là hình vuông cạnh, cạnh bên vuông góc với đá và = Tính góc giữ hi mặt phẳng ( ) và = 6 : phương pháp dựng hình = 9 = T chứng minh được, Kẻ ( ) T có ( ) Từ ( ), ( ) Vậ (( ),( )) = (, ) = Tm giác vuông tại, đường co nên t có 6 = + = = = Áp dụng định lí cô sin vào tm giác t có + cos = = Vậ cos (,( ) ) = cos (, ) = ( ),( ) = 6 : phương pháp tọ độ Group:

15 họn hệ trục tọ độ như hình vẽ, khi đó ;;, ;;, ; ;, ; ;, ;; u r ( ;; ), ( ; ; ), ( ; ; ), ặt phẳng ( ) có một VTPT là : n =, = ( ;; ) ặt phẳng ( ) có một VTPT là : k =, = ( ; ; ) nk n k Vậ cos (( ),( )) = = (( ),( )) = 6 = ác mặt phẳng âu 7 ho hình chóp có đá là hình thoi tâm cạnh, góc cùng vuông góc với mặt đá Gọi là trung điểm, thể tích khối chóp là ( ) và ã tính khoảng cách h từ tới mặt phẳng ( ) theo 8 8 h = h = h = h = ách : phương pháp dựng hình cắt nhu theo gio tuến và i mặt phẳng ( ) và cùng vuông góc với mặt phẳng ( ) nên ( ) d (,( )) d (, ( )) = = // // d (, ( )) = d (, ( )) Vậ d (, ) = d (, ( )) Gọi là trung điểm củ, do tm giác đều nên, lại có ( ) nên ( ) ( ) ( ) ựng K K ( ) d, ( ) = K iện tích hình thoi là : = sin 6 = V Từ đó su r = = Tính được = Tm giác vuông tại, đường co K nên : 9 8 K K 9 = + = + = = Vậ, K 8 d ( ) = K = 8 Group:

16 Phương pháp tọ độ họn hệ trục tọ độ như hình vẽ, // Khi đó t có ( ;; ), ;;, ; ;, ;; ; ; ;;, ; ; = ; ;, = ( ;; ), = ; ; Vậ d,( ), = =, 8 8 âu 8 ho hình chóp có đá là hình thoi tâm cạnh, góc ( ) và ( ) cùng vuông góc với mặt đá Thể tích khối chóp là cách h giữ hi đường thẳng và theo = ác mặt phẳng ã tính khoảng h = h = ách : phương pháp dựng hình i mặt phẳng ( ) và vuông góc với mặt phẳng ( ) nên ( ) 6 h = cắt nhu theo gio tuến và cùng ựng đường thẳng d qu và song song với ựng d, K K T chứng minh được ( ) // // d, = d, = K, su r // Vậ tứ giác là hình chữ nhật nên = = iện tích hình thoi là V u r = = = sin 6 = 6 h = Tm giác vuông tại, đường co K nên = + = + = K = K Vậ d (, ) = d K Group:

17 ách : phương pháp tọ độ họn hệ trục tọ độ như hình vẽ, // Khi đó t có ( ;; ), ( ;;), ( ; ;), ( ;;), ( ;; ) u r = ( ; ; ), = ( ; ; ), = ( ;;) Vậ d (, ), = =, âu 9 ho hình chóp có đá là tm giác vuông cân tại, = i mặt phẳng và ( ) cùng vuông góc với mặt đá, khoảng cách từ đến mặt phẳng ( ) là bởi hi đường thẳng và = 6 ách : phương pháp dựng hình = 9 = = Tính góc tạo i mặt phẳng và cùng vuông góc với mặt phẳng ( ) nên ( ) cắt nhu theo gio tuến và ựng K T có :, K Vậ K ( ), từ đó su r K = Tm giác vuông tại, đường co K nên t có : = = = = K ựng hình bình hành như hình vẽ, khi đó: // (, ) = (, ) K Tính được =, =, = nên tm giác đều Vậ, = = 6 ách : phương pháp tọ độ họn hệ trục tọ độ như hình vẽ, // Khi đó theo cách t có : ;;, ;;, ; ;, ;; u r = ( ;; ), = ( ; ; ) cos, = =, = 6 Vậ Group:

18 âu ho hình chóp có đá là hình vuông cạnh, hi mặt phẳng ( ) và ( ) cùng vuông góc với mặt đá iết thể tích khối chóp là ( ) = ách : phương pháp dựng hình = 6 Tính góc giữ đường thẳng và mặt phẳng = i mặt phẳng ( ) và cùng vuông góc với mặt phẳng ( ) nên ( ) o đó V = = cắt nhu theo gio tuến và Tm giác vuông tại nên = + =, T có Vậ diện tích tm giác là : Gọi là hình chiếu củ lên mặt phẳng V V ặt khác = = = = 9 = = khi đó, ( ) =, = Tm giác vuông tại nên = + = Tm giác vuông tại nên sin = = = Vậ (,) = ách : phương pháp tọ độ họn hệ tọ độ như hình vẽ, khi đó theo cách t tính được = ;;, ;;, ; ;, ; ;, ;; Nên u r = ( ;; ), = ( ; ; ), = ( ; ; ) ặt phẳng ( ) có một vectơ pháp tuến là: n =, = ( ; ; ) n = = = n Vậ sin (, ( ) ) (, ( ) ) âu ho hình chóp có đá tm giác đều cạnh, hi mặt phẳng ( ) và ( ) cùng vuông góc với mặt đá và = Tính côsin củ góc giữ hi mặt phẳng ( ) và Group:

19 cos = cos = 7 7 cos = 7 cos = ách : phương pháp dựng hình i mặt phẳng ( ) và vuông góc với mặt phẳng ( ) nên ( ) cắt nhu theo gio tuến và cùng Gọi là trung điểm củ, do tm giác đều nên, lại có su r ựng thì ( ) Vậ, (,( )) = (, ) i tm giác và đồng dạng nên : = = = = + Tm giác vuông tại nên : = = Tm giác vuông tại nên : = = Tm giác vuông tại nên : = = Áp dụng định lí côsin cho tm giác t có : + cos = = cos = ách : phương pháp tọ độ họn hệ tọ độ như hình vẽ, là trung điểm, // Khi đó ( ;; ), ;;, ; ;, ;; = ( ;; ), = ; ; = ;;, = ; ; ặt phẳng ( ) có một vectơ pháp tuến là n =, = ; ; ặt phẳng ( ) có một vectơ pháp tuến là k =, = ;; Group:

20 Vậ cos (,( )) nk = = n k ho hình chóp có đá là hình vuông tâm cạnh, cạnh vuông góc với mặt đá Góc là, gọi G là trọng tâm tm giác Tính khoảng cách giữ đường thẳng và mặt phẳng h giữ hi đường thẳng chéo nhu G và h = h = h = h = ách : phương pháp dựng hình Gọi, N lần lượt là trung điểm củ, // N // N d, N = d (, N ) = d (, ( N )) T có : N, N N ( N ) ựng K N ( N ) d (, ( N )) = K Lại có ( ) nên là hình chiếu củ lên mặt phẳng ( ) N K G Từ đó su r (, ( )) = (, ) = = Vậ giác vuông cân, su r = = Tm giác N vuông tại, đường co K su r : 9 = + = + = K = K N ách : phương pháp tọ độ họn hệ tọ độ như hình vẽ, theo cách t tính được = Khi đó ( ;; ), ( ;; ), ( ; ; ), ( ; ; ), ( ;; ) u r ; ;, ; ;, ; ; G = G = 6 6 = ( ; ; ), = ; ; Vậ d (, G), G = =, G G âu ho hình chóp có đá là hình thoi tâm, cạnh, Group: = i mặt phẳng là ( ) và ( ) cùng vuông góc với mặt đá, góc giữ đường thẳng và mặt phẳng Gọi G là trọng tâm tm giác, tính khoảng cách h từ G đến mặt phẳng ( ) theo

21 7 h = h = h = h = 7 7 ách : phương pháp dựng hình cắt nhu theo gio tuến và cùng vuông góc với mặt phẳng i mặt phẳng ( ) và ( ) nên ( ) T có Gọi, N lần lượt là trung điểm củ, khi đó G = ( ) // d, = d, G = = = Tm giác đều nên N, mà Lại có d ( G, ( ) ) d (,( ) ) d (, ( ) ) ( N ) ( N ) ( ) ựng, o ( ) ( ) su r K N K d = K nên là hình chiếu củ lên mặt phẳng (,) (, ) = = = = = T tính được N = Tm giác N vuông tại, đường co K nên t có : 7 = + = + = K = K N 7 Vậ d ( G, ( ) ) = K = ách : phương pháp tọ độ G K N họn hệ tọ độ như hình vẽ, theo cách t tính được = Khi đó ( ;; ), ;;, ;;, ; ; G ; ;, ;; = ;; 6 ; ;, G ; = = ; 6 Vậ d G, ( ), G = =, G Group:

22 KỐ ÓP Ó ẶT ÊN VUÔNG GÓ ẶT ĐÁY ÌN ẾU VUÔNG GÓ âu ho hình chóp có đá là hình vuông cạnh, mặt bên là tm giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đá Tính khoảng cách h từ điểm đến mặt phẳng h = h= h = h = 7 7 [ách ]: Phương pháp dựng hình : [ách ]: Phương pháp dựng hình Gọi là trung điểm, t có: ( ) ( ) = ( ), (,) =, (vì // ( ) ) Gọi E là trung điểm, kẻ E, E thì (,) d = d d Tm giác E vuông tại : E = = = + E 7 + Vậ: d (, ( )) = 7 [ách ]: Phương pháp thể tích đổi đỉnh T tính được V = = 6 V V d (,( ) ) = = Tính diện tích tm giác : T có: = ; = = = = + = 7 Vì = nên gọi E là trung điểm : E = E = 7 = E = d (,( ) ) = 7 Group: E

23 (ó thể dùng công thức ê-rông kết hợp TT để tính diện tích tm giác ) [ách ]: Phương pháp tọ độ họn hệ trục tọ độ có gốc tại, trục hoành là, trục tung là E, trục co là như hình ( ;; ), ;;, ;;, ; ; ; ; ;, = ; ; Vậ, d (, ( ) ) = = =, 7 + âu ho hình chóp có đá là tm giác vuông cân tại, mặt bên là tm giác đều vuông góc với mặt đá Tính theo khoảng cách h giữ hi đường thẳng cạnh và mặt phẳng, h = h = h = h = : [ách ]: Phương pháp dựng hình Trước tiên, t cần kiểm tr em và có vuông góc với nhu không Gọi là trung điểm, là đường co củ hình chóp T nhận thấ có, và do là tm giác vuông cân tại nên: u r: nên cắt tại, kẻ ( ) u r là đoạn vuông góc chung củ và nên d, = T có: = = + E Group:

24 Vậ d (, ) = [ách ]: Phương pháp tọ độ họn hệ trục tọ độ có gốc tại, trục hoành là, trục tung là, trục co là T có: ;;, ;;, ; ; ; ; ; Vậ d ( ),, = =, âu ho hình chóp có đá là hình vuông cạnh, = ; = và mặt phẳng ( ) vuông góc với mặt phẳng đá Gọi, N lần lượt là trung điểm củ các cạnh, Tính côsin củ góc giữ hi đường thẳng, N : [ách ]: Phương pháp dựng hình Gọi E là trung điểm, F là trung điểm E T có F / / E / / N, N =, F + = = =, với là trung điểm E = + E = F = ; F = = ; = = F = + F = ( F vuông tại ) Group: N F E

25 F = + F F cos F Định lí côsin trong F : = + cos F cos F = cos (, F ) = [ách ]: Phương pháp tọ độ họn hệ trục tọ độ có gốc tại, trục hoành, trục tung là K, trục co là = = ;;, ;;, ; ; ; N ; ; N cos, = = N Vậ ( N ) âu 6 ho hình chóp có đá là hình vuông cạnh, tm giác là tm giác đều và Gọi là trung điểm củ Tính côsin nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đá củ góc giữ và ( ) : [ách ]: Phương pháp dựng hình Gọi K là trung điểm, = K T có: ( ) tại và tm giác là hình chiếu củ lên vuông tại ( ) cos, = cos, = cos K = = K + 6 ; = = = = ; Vậ cos (, ( ) ) = cos = = [ách ]: Phương pháp tọ độ họn hệ trục tọ độ có gốc tại, N K K Group:

26 trục hoành là, trục tung là E, trục co là ( ;; ), ;;, ; ; ; ; ; T có:, = ; ; n = ( ;; ) là một vectơ pháp tuến củ n sin (, ( ) ) = cos (, n) = = n cos, = = Vậ âu 7 ho hình chóp có đá là hình vuông cạnh Tm giác vuông tại và một nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đá ( ), đường thẳng tạo với mặt phẳng góc 6 Tính góc giữ ( ) và ( ) 6 E : [ách ]: Phương pháp dựng hình Từ dựng, su r ( ) dựng / /,, su r Góc giữ ( ) và ( ) là Từ 6 = = và T có: ( ) (, ( )) 6 = = tn 6 = = = = Theo T-let: = = = = vuông cân tại Vậ = [ách ]: Phương pháp tọ độ Group:

27 Từ dựng, su r ( ) Từ dựng / /, Góc giữ ( ) và ( ) là họn hệ trục tọ độ có gốc tại, trục hoành là, trục tung là song song, trục co là T có: ( ), = = 6 và ( ) = = = = tn 6 = = ;;, ;; ; ; ; (vì = = ) ( ;; ), T có:, = ( ) ; ; n = ;;, = ;; n = ;; nn cos (( ),( ) ) = cos ( n, n) = = n n Vậ =, su r là một vectơ pháp tuến củ ( ) là một vectơ pháp tuến củ ( ) âu 8 ho hình chóp có đá là hình vuông cạnh, =, hình chiếu vuông góc củ trên ( ) là trung điểm cạnh Tính theo khoảng cách h từ đến mặt phẳng h = : [ách ]: Phương pháp dựng hình Gọi là trung điểm, t có: h = h = Gọi K là trung điểm thì K, kẻ K, K ( ) =, = 6 6 h = thì, d = Group:

28 K (,) (,) d = d = = = = + K + 8 = = ; K = = [ách ]: Phương pháp thể tích đổi đỉnh T tính được V = = V V (,) d = = = Tính diện tích tm giác : T có: = ; = = + = ùng công thức ê-rông kết hợp TT: + + ; p = = p p p ( p ) = [ách ]: Phương pháp tọ độ họn hệ trục tọ độ có gốc tại, trục hoành là, trục tung là E, trục co là như hình = = ( ;; ), ;;, ( ;; ), ;; ; ; ;, = ; ;, d (, ( ) ) = = =, âu 9 ho hình chóp có đá là tm giác đều cạnh ình chiếu vuông góc củ trên mặt là điểm thuộc cạnh so cho = Góc giữ đường thẳng và mặt phẳng phẳng ( ) bằng 6 Tính khoảng cách h giữ hi đường thẳng và theo h = h = 8 : [ách ]: Phương pháp dựng hình d, = d, t, t / / Group: K h = với E h =

29 = d (, ( t )), vì //( t ) Gọi N là trung điểm, qu dựng EK / / N, E t, K EKN là hình chữ nhật, ( t ) là E ựng E t có: E (,) = = d E + E 7 = = = + = 6 6, ( ) = = 6, tn 6 = = K = N E = N = E d (, ( E )) = = = + E ( E) =, = d (, ( E )) = d (, ( E )) = 8 Vậ d (, ) = 8 [ách ]: Phương pháp tọ độ họn hệ trục tọ độ có gốc tại, trục hoành là, trục tung là, trục co là // T có: 7 = = = + = 6 6 (, ( )) = = 6, tn 6 = = ; ;, ; ; 6, ; ; ; ;; 7, = ; ; 6, d (, ) = =, 8 âu ho hình chóp có đá là hình chữ nhật, là gio điểm hi đường chéo và, có ; là trung điểm củ, = = ình chiếu vuông góc củ đỉnh lên = Tính côsin củ góc (, ) E 6 6 N K Group:

30 7 7 : [ách ]: Phương pháp dựng hình, =, 7 = + = = + = = ; = = = = 9 = + = Định lí côsin trong tm giác : = + cos cos = cos (, ) = cos (, ) = cos = [ách ]: Phương pháp tọ độ họn hệ trục tọ độ có gốc tại, trục hoành là, trục tung là, trục co là ;;, ;; ( ;; ), ; ; ; ( ) ( ) cos, = cos, 7 = = âu ho tứ diện có đá là tm giác vuông tại, cosin củ góc giữ và ( ) 6 6 = = =, = Tính Group:

31 : [ách ]: Phương pháp dựng hình Gọi là trung điểm cạnh, su r ( ) = = ) (,) = = = Vậ cos (, ( )) = cos = = = [ách ]: Phương pháp tọ độ T thấ di chuển trên đường tròn đường kính nên, không đổi th đổi, và góc giữ và T chọn vị trí so cho tm giác vuông cân tại Khi đó với là trung điểm thì họn hệ trục tọ độ có gốc tại, trục hoành là, trục tung là, trục co là = =, = = ; ( ;; ), ;;, ; ; ; ;; T có:, = ;; n = ( ;;) là một vectơ pháp tuến củ n sin (, ( )) = cos (, n) = = n ( ( )) cos, = = âu ho hình chóp có đá là tm giác vuông tại đỉnh, cạnh cạnh bên (vì =, = = = Tính góc tạo bởi mặt bên ( ) và mặt phẳng đá 6 rctn : [ách ]: Phương pháp dựng hình 6 =, các Group:

32 Gọi là trung điểm, t có: (,) = = =, = = ; 6 = = 6 tn = = = 6 6 Vậ (,( )) = = [ách ]: Phương pháp tọ độ họn hệ trục tọ độ có gốc tại, trục hoành là, trục tung là, trục co là // = = ; ( ;; ), ;;, ; ; 6 ; ; 6 ; T có: 6, = ; ; n ( ; ;) = là một vectơ pháp tuến củ, = ;; n = ( ;;) là một vectơ pháp tuến củ nn cos (,( )) = cos ( n, n) = = n n, = Vậ ( ( )) Ủ ĐỀ LĂNG TRỤ ĐỨNG - ÌN ỘP Ữ NẬT- ÌN LẬP PƯƠNG âu ho hình lăng trụ đứng có mặt đá là tm giác vuông tại có =, =, = Gọi là trung điểm củ Khoảng cách từ đến là: Group:

33 [ách ]: Phương pháp cổ điển + Đi tính d (, ) Kẻ,có: ' d (, ) = ' ó = = ó = + = = ó = và là trung điểm d (,( )) = d (,( )) = [ách ] : Phương pháp tọ độ: họn hệ trục to độ như hình vẽ Khi đó t có: (;;); (; ;); ( ;;); ' (; ; ); ( ; ;) T có: = (; ; ); = ( ;;) = = Khi đó phương trình (; 6; ) (; ;) ( ): + = u r d (,( ) ) = = ' ' ' âu ho hình lăng trụ đứng có mặt đá là tm giác đều, cạnh = iết góc giữ và đá bằng Tính khoảng cách hi đường chéo nhu và theo là: [ách ]: phư ơng pháp cổ điển: Group:

34 T có // // u r d, = d, Kẻ T chứng minh đư ợc Khi đó d,( ) = T có = Kẻ T chứng minh được ( ) = ( ) T có = ( ) ( ) u r (( ), ) = (, ) = Khi đó vuông cân tại = = à đều nên = = Vậ d, = [ách ]: Phương pháp tọ độ T tính được = họn hệ trục tọ độ như hình vẽ Khi đó t có (;;); (; ; ); ( ;;); ( ;;); ( ;; ) T có: = ( ; ; ); = (;; ); ' ' ' ' ' = ( ;;) Lại có: T tính được: Khi đó t có: = ( 9 ; ;) ( ) = 8 = 6 ( ) d (, ) = = ' âu ho hình lăng trụ tm giác đều có cạnh bên, góc tạo bởi và mặt đá là 6 Gọi là trung điểm Tính cosin góc tạo bởi đường thẳng và 9 7 [ách ]: Phương pháp tích vô hướng Group:

35 Lăng trụ đều là lăng trụ đứng có đá là tm giác đều Áp dụng công thức: cos (, ) = T có (, ) = (, ) = = 6 Trong v có: tn = = Lại có = ( ) ( + ) = + = ( os6 ) + c = ' ' N ' [ách ]: Phương pháp dựng hình ặt khác = + = ; = = (Trung tuến trong tm giác đều) Khi đó cos (, ) = = Gọi N là trung điểm củ N //, =, N u r cos, = cos, N = cosn Xéttm giác N có : cos N = T có : N = = = N = + N = + N N N Khi đó cos N = cos (, ) = [ách ]: Phương pháp hệ trục tọ độ Group:

36 họn hệ trục tọ độ như hình vẽ Khi đó: (;;); (; ;); ( ;;); (; ; ) T có = ( ; ; ) = = (; ;) = Khi đó: cos (, ) = = ' ' ' âu 6 ho hình lăng trụ đứng có =, = 6, = 7 ; = Tính góc tạo bởi đường thẳng và rctn rctn rcsin [ách ]: Phương pháp cổ điển Kẻ u r là hình chiếu vuông góc củ trên Khi đó + + T có p= = 9 = p( p )( p )( p ) = 6 6 à = = 6 ó = = T có = + = Xét (,) (, ) = = 6 v có tn = = = 7 Khi đó = cr tn 7 ' rcsin 7 ' ' Group:

37 [ách ] : Phương pháp tọ độ T tính được = 6; = họn hệ trục tọ độ như hình vẽ Khi đó t có: (;;); (6 ;; ); ( ; 6;) T có : = Lại có : T có : = ( ; 6; ) = (; 6;) ( ) có VTPT là n = (;;) có VTP là u = (; 6;) ' ' ' nu 87 Khi đó sin ( ;( )) = = n u 9 Đặt =,( ) T 7 + cot = cot = tn = sin 7 Vậ góc giữ và là = rctn 7 âu 7 ho hình lăng trụ đứng với đá là tm giác vuông tại có = 8cm = 6,diện tích tm giác là cm Tính tn củ góc tạo bởi hi mặt phẳng ( ) và 6 6 [ách ]:Phương pháp cổ điển T có = Kẻ T chứng minh được ( ) = ( ) ' T có = ( ) () Nên, =, = Trong V có cos = = cm Trong = = V : sin 6 cm ó = = cm Trong V t có: tn = = 6 Group: ' '

38 [ách ]: Phương pháp tọ độ họn hệ trục to độ như hình vẽ Khi đó t có (;;); (;;) ( ;;); (;;) T có ( ) : = Lại có = (;; ); = ( ;; ) = ( ; ; 6 ) ' ' u r ( ) có VTPT là n = (; ; ) ' và ( ) có VTPT là n = (;;) Khi đó nn cos (( ), ) = = n n 7 o đó: + tn = tn (, ) = cos 6 âu 8 ho hình hộp chữ nhật có =, =, góc tạo bởi và mặt đá là Gọi là trung điểm củ Tính khoảng cách giữ hi đường thẳng chéo nhu và [ách ]: Phương pháp cổ điển: Gọi Tcó N là trung điểm //(N) (, ) (,( )) (,( )) d = d N = d N Kẻ E N, K E hứngminh được K ( N) d,( N ) = K Kẻ đường co củ N t có = E 6 T có = + = = E N T có,( ) = = u r vuông cân tại = = Lại có = + = E 66 ' ' N N ' ' K E E [ách ]: Phương pháp tọ độ Group:

39 họn hệ trục to độ như hình vẽ khi đó : (;;);( ;;); (;; ); ( ; ;) ó = ( ; ;); = ( ;; ); = ( ;;) T có : = ( ; ;6 ); ( ) = 6; = ( ) Khi đó d (, ) = = 66 ' ' ' ' âu 9 ho hình lập phương có diện tích tm giác bằng Tính khoảng cách giữ điểm và mặt phẳng ( ) là: [ách ]: Phương pháp cổ điển Gọi = ; = d (,( ) ) o ( ) = = = d,( ) (,( )) (,( )) d = d Kẻ T có: ( ) d,( ) = Đặt = ó = = = ó = + = Khi đó d (,( ) ) = [ách ]: Phương pháp tọ độ ' ' ' ' Group:

40 họn hệ trục tọ độ như hình vẽ Khi đó : (;;); ( ;;); (; ;); (;; ); (; ; ) T có = (; ; ); = ( ;; ) ' ' = = ( ; ; ) (;;) u r ( ) nhận n = (;;) là VTPT và qu điểm ( ;;) Nên ( ) có PT: + + = + Khi đó d (,( ) ) = = ' ' âu ho hình hộp chữ nhật có =, =, góc tạo bởi đường thẳng và mặt đá là 6 Gọi là trung điểm củ Tính góc giữ hi đường thẳng và rccos rccos rccos rccos 6 ách : Phương pháp tích vô hướng Áp dụng công thức: ( ) cos, = T có :,( ) = = 6 ; = Trong V có = tn 6 = T có = ( + + )( + ) = ( + + )( ) = + = T tính được: = ; = Khi đó cos (, ) = = 6 ' ' ' ' Vậ, = rccos 6 ( ) [ách ]: Phương pháp tọ độ: Group:

41 họn hệ trục tọ độ như hình vẽ Khi đó t có (;;); ( ; ;); (; ;); ( ;;); ( ;; ) T có = ( ; ; ) = = ( ; ;) = Khi đó cos (, ) = = = 6 Vậ: (, ) = rccos 6 ' ' ' ' âu ho hình lập phương có thể tích là 7cm Tính tn góc tạo bởi đường thẳng và mặt phẳng ( ) : [ách ]: Phương pháp cổ điển Gọi = ; K = ; = K T chứng minh: ( ); K ( ) u r K là hình chiếu vuông góc củ lên ( ) Nên (,) (, ) = K = K Đặt = ó thể tích hình lập phương là 7 = = cm Tính được = Xét tm giác vuông K có tn = = Vậ góc giữ và mặt phẳng ( ) là góc ' ' K ' ' thỏ mãn tn = [ách ]: Phương pháp tọ độ Group:

42 họn hệ trục tọ độ như hình vẽ Khi đó t được: (;;); (;;) (;;); (;;); (;;) T có u r ( ) có VTPT là n = (; ;) và có VTP là = (;;); = (;;); = ( ;;) = (9; 9;) = 9(; ;) u = ( ;;) ' ' ' ' nu 6 Khi đó sin (,( ) ) = = n u Đặt =,( ) o + cot = cot = tn = sin âu ho hình hộp chữ nhật có = ; = ; = Tính góc tạo bởi mặt phẳng ( ) và mặt đá rccos rccos rccos [ách ]: Phương pháp cổ điển T có = ( ) ( ) Kẻ T chứng minh: ( ) ( ) ( ) = T có ( ) ( ) = ( ),( ) =, = T có = + = Trong tm giác vuông tại có tn = = ' rccos ' ' ' o + tn = cos = cos u r = rccos ách : Phương pháp tọ độ Group:

43 họn hệ trục tọ độ như hình vẽ Khi đó t có (;;); ( ;;); (; ;); (;; ) T có ( ) ( ) ( ) : = Lại có u r và = (; ; ); = ( ;; ) = = ( 8 ; ; ) (;;) ( ) có VTPT là n = (;;) ( ) có VTPT là n = (;;) ' ' ' ' Khi đó nn cos (( ),( ) ) = = nn Vậ (( ),( ) ) = rccos LĂNG TRỤ XÊN âu ho hình lăng trụ có mặt đá là tm giác đều cạnh ình chiếu vuông góc củ lên mặt phẳng trùng với trung điểm củ cạnh iết góc giữ cạnh bên và mặt đá bằng 6 Tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng theo là: 7 [ách ]: Phương pháp dựng hình 9 T có: là hình chiếu vuông góc củ lên nên:,, 6 Gọi là trung điểm củ và là trung điểm củ Kẻ K Khi đó: ; ; T có: K d, K K Xét tm giác vuông tại có: K ặt khác: d, d, K d, [ách ]: Phương pháp dùng thể tích Group:

44 V V T có: d, d, V có: ; ; 6 u r: Vậ d, [ách ]: họn hệ trục tọ độ họn hệ trục tọ độ so cho: ;;, ;;, ;;, ; ;, ;; T có: ; ; ; ;; ; ; ; Vậ d, âu ho hình lăng trụ có mặt đá là tm giác đều cạnh ình chiếu vuông góc củ lên mặt phẳng trùng với trung điểm củ cạnh iết góc giữ cạnh bên và mặt đá bằng 6 Tính khoảng cách hi đường chéo nhu và theo là: 7 K 9 [ách ]: Phương pháp dựng hình T có: là hình chiếu vuông góc củ lên nên:,, 6 K Khi đó: ; ; Gọi là trung điểm củ và là trung điểm củ Kẻ K T có: K d, K Xét tm giác vuông tại có: K Group:

45 ặt khác: d, d, K d, họn và có // nên: d, d, d, [ách ]: Phương pháp tọ độ họn hệ trục tọ độ so cho: ;;, ;;, ;;, ; ;, ;; Vì ;; T có: ; ; ; ;; ; ; ; d, âu ho hình lăng trụ có mặt đá là tm giác đều cạnh ình chiếu vuông góc củ lên mặt phẳng trùng với trung điểm củ cạnh iết góc giữ cạnh bên và mặt đá bằng 6 Tính khoảng cách hi đường chéo nhu và theo là: [ách ]: Phương pháp dựng hình 7 K 9 T có: // nên: d, d, d, Gọi E là điểm đối ứng với qu điểm t có: // E và E Vì: d, d E, E Nên: d, d E, Kẻ EK ; EF K hứng minh được: EF d E, EF K F E Group:

46 Xét tm giác KE vuông tại K và Xét tm giác EK vuông tại E t có: EF Vậ d, EF= KE 6 t có: EK E sin6 EK E EK E [ách ]: Phương pháp dùng thể tích V V T có: d, d, d, d, V có: ; ; E E 6 u r: Vậ d, = [ách ]: họn hệ trục tọ độ họn hệ trục tọ độ so cho: ;;, ;;, ;;, ; ;, ;; T có: K ; ; ; ;; ; ; ; Vậ d, âu 6 ho hình lăng trụ có mặt đá là tm giác đều cạnh ình chiếu vuông góc củ lên mặt phẳng trùng với trung điểm củ cạnh iết góc giữ cạnh bên và mặt đá bằng 6 Gọi là góc giữ hi đường thẳng và Khi đó cos : cos cos cos cos [ách ]: Phương pháp cổ điển T có: // nên: cos, cos, cos Tính được:,, 6 Áp dụng định lý cosin trong tm giác t được: Group:

47 cos cos Vậ cos [ách ]: Phương pháp tọ độ họn hệ trục tọ độ so cho: ;;, ;;, ;;, ; ;, ;; Vì ;; T có: ; ; ; ;; T có: cos, Vậ cos âu 7 ho hình lăng trụ có mặt đá là tm giác đều cạnh ình chiếu vuông góc củ lên mặt phẳng trùng với trung điểm củ cạnh iết góc giữ cạnh bên và mặt đá bằng 6 Tính góc giữ hi đường thẳng và là: 6 [ách ]: Phương pháp cổ điển rcsin T có: nên: là hình chiếu vuông góc củ lên Khi đó:,, Xét tm giác vuông tại t có: tn Vậ, [ách ]: Phương pháp tọ độ họn hệ trục tọ độ so cho: Group:

48 ;;, ;;, ;;, ; ;, ;; ặt phẳng : có vtpt k ;; VTP củ đường thẳng là: u ; ; Khi đó: sin, uk u k Vậ, âu 8 ho hình lăng trụ có mặt đá là tm giác đều cạnh ình chiếu vuông góc củ lên mặt phẳng trùng với trung điểm củ cạnh iết góc giữ cạnh bên và mặt đá bằng 6 Tính góc giữ hi mặt phẳng và là: rctn rctn rctn rctn ách : [Phương pháp dựng hình] Gọi E là điểm đối ứng với qu điểm t có: // E và E E Kẻ EK ; EF K T có: EK K Khi đó:, K, EK K E K F E Xét tm giác KE vuông tại K và Xét tm giác EK vuông tại E có: tn KE E EK Vậ, rctn ách : [Phương pháp tọ độ] KE 6 t có: EK E sin6 Group:

49 họn hệ trục tọ độ so cho: ;;, ;;, ;;, ; ;, ;; ặt phẳng : có vtpt k ;; ặt phẳng có vtpt: n ;; cos, nk n k tn, Vậ, rctn âu 9 ho hình lăng trụ có mặt đá đá là tm giác vuông tại,, ình chiếu vuông góc củ lên mặt phẳng trùng với trung điểm củ cạnh iết góc giữ cạnh bên và mặt đá bằng Tính khoảng cách từ điểm đến là: 8 7 ách : [Phương pháp dựng hình] Tm giác vuông tại có: ; Vì nên là hình chiếu vuông góc củ lên, khi đó:,, u r, tn 6 T có: nên: d, d, E Vì: d, d, Nên: d, d, Kẻ E ; E hứng minh được: d, T có: Group: E

50 Xét tm giác E vuông tại t có: Vậ 8 d, = 7 E 8 E 7 [ách ]: Phương pháp dùng thể tích V V T có: d, d, d, V 6 có: ; ; u r: Vậ 8 d, 7 [ách ]: Phương pháp tọ độ họn hệ trục tọ độ so cho: ;;, ;;, ; ;, ; ;, ; ; 6 Vì ; ; 6 Phương trình mặt phẳng là: 6 8 Vậ d, d, d, 7 âu ho hình lăng trụ có mặt đá đá là tm giác vuông cân tại, ình chiếu vuông góc củ lên mặt phẳng trùng với trung điểm củ cạnh iết góc giữ cạnh bên và mặt đá bằng Tính khoảng cách giữ hi đường thẳng chéo nhu và là: ách : [Phương pháp dựng hình] 9 7 Group:

51 Tm giác vuông cân tại có: 6 6 ; Vì nên là hình chiếu vuông góc củ lên, khi đó:,, u r, tn Kẻ K, t có: K nên: K u r, d, K K Xét tm giác vuông tại có: K 6 6 Vậ d, [ách ]: Phương pháp tọ độ họn hệ trục tọ độ so cho: ;;, ;;, ; ;, ; ;, ; ; T có: ; ; ; ; ; ; ;; Vậ d, 6 âu ho hình lăng trụ có mặt đá là tm giác đều cạnh ình chiếu vuông góc củ lên mặt phẳng trùng với trọng tâm G củ tm giác, biết Tính góc giữ hi mặt phẳng và là: 6 rccos rccos rccos rccos Group:

52 ách : [Phương pháp dựng hình] Tính được: ; Kẻ GE T có: E G EG ; 69 G G Vậ, E, EG EG Xét tm giác EG vuông tại G t được: G tn EG cos EG EG Vậ 6, rccos 6 [ách ]: Phương pháp tọ độ họn hệ trục tọ độ so cho: ;;, ; ;, ;;, ;;, 69 G ; ;, ; ; E G ặt phẳng : có vtpt k ;; ặt phẳng có vtpt 69 n ; ; nên: cos, nk n k 6 Vậ 6, rccos âu ho lăng trụ có đá là hình chữ nhật tâm có, Gọi, lần lượt là trung điểm củ, ình chiếu vuông góc củ lên mặt phẳng trùng với điểm iết góc giữ cạnh bên và mặt đá bằng 6 Tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng : ách : [Phương pháp dựng hình] 9 Group: 7

53 o là hình chữ nhật tâm có, nên: ; T có: ; Nên là hình chiếu vuông góc củ lên, su r:,, 6 tn 6 Vì // nên: d, d, K E ựng hình bình hành E t có: E, E và d, d E, E u r, d, d E, T có: KE// và E nên tính được: KE Xét tm giác KE vuông tại E có: E KE E 8 KE E 8 8 Vậ d, 9 [ách ]: Phương pháp dùng thể tích T có: V d, d, d, V V Xét tm giác t có:, E E E K KE 9 u r, 8 8 Vậ d, 9 [ách ]: họn hệ trục tọ độ Group:

54 họn hệ trục tọ độ so cho: ;;, ; ;, ;;, ; ;, ; ; 7 ; ;, ; ; 8 8 Vì ; ; ; T có: ; ; ; ; ; ; 7 7 ; ; Vậ d, 9 Ủ ĐỀ TỔNG ỢP âu ho hình chóp có đá là tm giác vuông tại, đỉnh cách đều các điểm,, iết, = =, góc giữ đường thẳng và điểm củ đến mp ( ) theo [ách ]: Phương pháp dựng hình 6 Gọi hình chiếu củ uống mặt phẳng ( ) là u r ( ) T có : cách đều các điểm,, nên = = Vì = = (tm giác vuông có cạnh huền bằng nhu) nên = = h là tâm đường tròn ngoại tiếp à vuông tại nên là trung điểm mp bằng 6 Tính khoảng cách từ trung là trung điểm củ nên d (, ) = d (, ) = d (, ) Gọi K là trung điểm K Kẻ K tại Group:

55 T có : K K = K K, ( K ) ( K ) à ( K ) nên K Lại có : K = K K,, d = Góc giữ đường thẳng và mp ( ) bằng góc nhọn = 6 K T có = = ; K = = Xét : = tn 6 = Xét K vuông tại su r = + = + K 9 d ( ) = = Vậ, 9 = [ách ]: Phương pháp dùng thể tích T có : d V =, Tm giác vuông tại = = = ặt khác : V V = V = V Lại có : V = = = = 6 Tm giác K vuông tại nên o đó : 9 = K = = K = + K = + = V = V = Group: K

56 V 9 Vậ : d (, ) = = [ách ]: Phương pháp toạ độ họn hệ trục toạ độ như hình vẽ, K ;; Khi đó ( ;; ), ( ;; ) ; ;, ; ; u r: ;;, ; K K ;, K ; ; = = = Vậ d, K, K K = = K, K âu ho hình chóp có đá là hình thoi tâm cạnh, khoảng cách giữ và 6, = = = = Tính [ách ]: Phương pháp dựng hình có =, = 6 nên đều Gọi G là trọng tâm tm giác, K là trung điểm củ T có : G = = nên Group: 8 ặt khác: // ( ) d (, ) = d (, ( ) ) = d (, ( ) ) = d ( G, ( ) ) Vì G là trọng tâm đều nên G h G Kẻ G G G T có: ( G ) G G = G G, G ( G) mà G ( G ) nên G G G K Lại có G ( ) = G, ( )

57 h, d G = G đều có cạnh bằng nên Tm giác G vuông tại G su r G = K = = G = G = = = + G = G G G 6 d, = d ( G, ) = = 6 Vậ [ách ]: Phương pháp dùng thể tích V // d, = d, = d, = Tm giác G vuông tại G su r ( ) G = G = = Tm giác đều có cạnh bằng nên: =, = Tm giác vuông tại : = = = o đó: V = G = = G G T có: ( G ) G G = G G, G ( G) Tm giác vuông tại : = = = V Vậ d (, ) = = K [ách ]: Phương pháp toạ độ họn hệ trục toạ độ như hình vẽ trong đó: G G ( ;;), ;;, ;;, ; ; 6, ;; u r: ; ; = 6, = ; ; Group:

58 = ; ; u r: d (, ) d, ( ), = = =, âu ho tứ diện có,, đôi một vuông góc và = = =, là trung điểm củ Tính góc giữ hi đường thẳng và rctn rctn rctn rctn [ách ]: Phương pháp dựng hình Gọi là trung điểm củ T có // Nên góc giữ và là góc giữ và và bằng góc T có : ( ) mà // nên ( ) nên Lại có Xét tm giác vuông tại nên t có: = = ; = + = + = = tn = = = rctn Vậ góc giữ hi đường thẳng và bằng rctn [ách ]: Phương pháp dùng tích vô hướng T có: cos (, ) = cos (, ) T ét: cos (, ) = = + = + = = cos, = = ó: cos, = = = cos, = tn, = 6 6 o đó: ( ) ( ) ( ) Vậ góc giữ hi đường thẳng và bằng [ách ]: Phương pháp toạ độ rccos rctn 6 = Group:

59 họn hệ trục toạ độ như hình vẽ: T có: ( ;; ), ( ;; ), ( ;;), ( ; ;), ; ; u r: = ; ; ; = ( ;;) cos (, ) = cos (, ) = = tn (, ) = 6 Vậ góc giữ hi đường thẳng và bằng rctn âu 6 ho hình chóp đều có đá là hình vuông tâm cạnh, cạnh bên bằng Gọi, N lần lượt là trung điểm và Tính góc giữ N và mặt phẳng ( ) rctn rctn rctn [ách ]: Phương pháp dựng hình Gọi E, F lần lượt là trung điểm củ, Vì hình chóp đều, là tâm củ đá nên ( ) Lại có là hình vuông nên T có =, E // T có : E ( ) ( ) Lại có : NF ( ) o đó : ình chiếu củ N lên mặt phẳng ( ) là EF Nên góc giữ N và mặt phẳng ( ) là góc giữ N và EF bằng góc NF rctn Vì là hình vuông cạnh nên = NF là đường trung bình củ tm giác NF = ặt khác EF = = Tứ giác NEF là hình bình hành nên hi đường chéo N, EF cắt nhu tại trung điểm củ mỗi đường F = EF = E F N Group:

60 Tm giác NF vuông tại F nên Vậ góc giữ N và mặt phẳng [ách ]: Phương pháp toạ độ họn hệ trục toạ độ như hình vẽ: ;; T có ( ;; ), FN tn NF = NF rctn F = = = bằng rctn, ; ;, ;; ; ; ;, ; ;, ;;, ; N ; N = ; ; là: n= i = ( ;; ) Véctơ pháp tuến củ E F N N n N n ( N ( )) = ( N n) = = N ( ) sin, cos, tn ; = âu 7 ho hình lăng trụ ' ' ' có đá là tm giác đều cạnh, cạnh bên bằng và ' ' ' ' = = Tính giá trị tn với là góc giữ hi mặt phẳng ( ) và mặt phẳng [ách ]: Phương pháp dựng hình Gọi là tâm củ đá u r ' ( ) Gọi là trung điểm T có ( tm giác đều ) ' T có : ( ' ) ' ' = ', ( ' ) ( ' ) ( ) = ặt khác : ( ) : ( ' ) : ' Nên góc giữ hi mặt phẳng ( ' ) và mặt phẳng ( ) bằng góc ' = ó, ' ' = = = = = = 6 Group: ' ' ' tn = = ' ' '

61 [ách ]:Phương pháp toạ độ họn hệ trục toạ độ như hình vẽ: ( ;; ), ; ;, ; ;, ; ; 6 6 ' = ' = ' ;; ' = ; ; ; = ;; 6 Véctơ pháp tuến củ ( ' ) là: Véctơ pháp tuến củ ( ) là: n k ( ;;) T có: cos cos ( n, n) n = ', = ; ; 6 = = = = tn = âu 8 ho hình chóp có đá là hình chữ nhật với =, =, cạnh bên vuông góc với mặt phẳng đá và cạnh bên tạo với đá một góc 6 Gọi, N là trung điểm các cạnh bên và Tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng N 6 6 [ách ]: Phương pháp dựng hình (,) T có cắt ( N ) tại d N d, N = = (,), Kẻ N // T có : N ( ) ( ) à N N T có: N =, N N h d, N = d N = d N ( ) Group: ( ) ( N ) N

62 T có là hình chiếu củ lên mặt phẳng Nên góc giữ và bằng góc = 6 Tm giác vuông tại su r: = tn 6 = 6 Xét tm giác vuông tại nên: = + = + = = 6 6 Vậ d (, ( N )) = [ách ]: Phương pháp dùng thể tích V N T có: d, N = ( ) N N // T có: N ( ) N ( ) Tm giác N vuông tại : N = N = = 8 ặt khác VN N = = = = = = V 8 VN V V 6 Vậ d (, ( N )) = [ách ]: Phương pháp toạ độ họn hệ trục toạ độ như hình vẽ: ( ;; ); ( ;; ); ( ; ; ); ;; ; N ;; N = ; ; ; N = ; ; ; = ( ; ; ) ( ;( N )) d, N 6 = =, N âu 9 ho hình chóp đều có đá là hình vuông cạnh, tâm Góc giữ và mặt phẳng bằng 6 Gọi là trung điểm củ Tính khoảng cách giữ và Group:

63 [ách ]: Phương pháp dựng hình ình chóp đều, là tâm củ đá nên Vì là hình vuông nên T có: ( ) Góc giữ và là góc giữ và bằng góc = 6 // T có // à nên d, = d, = d, Gọi là trung điểm củ Kẻ T có: ( ) mà ( ) Lại có d (, ) = Vì là đường trung bình củ tm giác nên = = 6 Tm giác vuông tại nên t có: = = = tn 6 6 = + = + = = 6 6 Vậ d (, ) = d (, ) = d (, ) = = [ách ]:Phương pháp toạ độ u r: ( ) 6 họn hệ trục toạ độ so cho: ( ;; ); ;; ; ; ; ; ; ; ; ;; 6 6 = ; ; ; = ; ; ; = ; ; 6, d (, ) = d (, ) = =, âu 6 ho hình lập phương ' ' ' ' có cạnh bằng Gọi, N lần lượt là trung điểm và Tính khoảng cách giữ ' và N Group:

64 [ách ]: Phương pháp dựng hình T có // N N // ' ( ) d N, ' = d N, ' = d, ' Gọi = ' ' và là trung điểm củ // T có ' ' ' Lại có : ' ( ( ' ' )) o đó: d ( N, ' ) = d (, ( ' )) = = = ' = [ách ]: Phương pháp toạ độ ' ' ' N ' họn hệ trục toạ độ so cho: ( ;; ); ( ;; ); ( ; ; ); ' ( ;; ) ; ;; u r: ' = ( ;; ) ; = ( ; ; ); = ;; ', d ( N; ' ) = d ( N; ( ' ) ) = d ( ;( ' )) = = ', âu 6 ho hình chóp có đá là hình thng cân //, =, = = iết ( ), = Tính cosin góc giữ hi đường thẳng và [ách ]: Phương pháp dựng hình T có // nên góc giữ hi đường thẳng và là góc giữ hi đường thẳng và Vì là hình thng cân nên = = Gọi là trung điểm củ = = T có: nên tứ giác là hình bình hành // nên = = Tm giác có = tm giác vuông tại Tm giác vuông tại nên t có: = = = = Tm giác vuông tại nên t có: = + = + = = Group:

65 Tm giác vuông tại nên t có: = + = + = = + Áp dụng định lí cosin trong tm giác : cos = = Vậ cosin góc giữ hi đường thẳng và bằng [ách ]: Phương pháp toạ độ họn hệ trục toạ độ như hình vẽ t có: u r: ( ;; ); ( ;; ); ( ; ; ); ( ;; ) = ( ;; ); = ; ; cos (, ) = cos (, ) = = Vậ cosin góc giữ hi đường thẳng và bằng âu 6 ho hình chóp có đá là tm giác vuông tại, = =, cạnh bên, Tính góc giữ và = rctn rctn rctn rctn [Phương pháp tự luận] Gọi là trung điểm cạnh Kẻ Vì tm giác vuông cân tại nên T có: ( ) à T có: ( ) u r : góc giữ và là góc giữ và bằng góc Tm giác vuông tại : có =, = = tn [ách ]: Gán hệ trục tọ độ họn hệ trục toạ độ so cho: ;; ; ; ;; ; ; ; ; ;; T có : Vậ góc giữ và bằng rctn = = = ( ;; ), = ( ; ;) Group:

66 u r:, = ; ; = ;; ặt phẳng có véctơ pháp tuến là: n = ;; Đường thẳng có véctơ chỉ phương là: k = ;; u r: ( ) ( ) = ( n k ) = ( ) sin ; cos ; ( ( )) tn, = Vậ góc giữ và ( ) bằng rctn cot ; = Group:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 142 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 142 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 4 (Đề thi có 5 trng) ĐỀ TH THỬ THPT QUỐC GA 07 Môn thi: TÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

Đề thi thử HỌC KÌ 1 - môn Toán lớp 12 năm học đề 02

Đề thi thử HỌC KÌ 1 - môn Toán lớp 12 năm học đề 02 Moonvn Học để khẳng định mình ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trng) ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ I NĂM HỌC 08 09 ĐỀ 0 Môn: TOÁN Lớp Thời gin m ài: 50 phút, không kể thời gin phát đề Họ, tên thí sinh: Số áo dnh: ID

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại Group thảo luận học tập :

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại   Group thảo luận học tập : Group thảo luận học tập : https://www.fceook.com/groups/thuviendethi/ Câu. [5] Cho hàm số Hàm số có ảng iến thiên như su y 0 0 y đồng iến trên khoảng nào dưới đây? ;. ;. ;. Câu. [5] Trong không gin với

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1 SỞ GD & ĐT TỈNH NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐH VINH (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm bài: 5 phút, hông ể thời gian phát

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 0) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 07 08 Môn Toán Khối Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Cho hàm số y Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Chi tiết hơn

Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! DẠNG 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN THẲNG DÀI + Cảm ứng từ của dòng

Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! DẠNG 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN THẲNG DÀI + Cảm ứng từ của dòng Tên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! DẠG 1. À TÁ LÊ QU ĐẾ TỪ TRƯỜG Ủ DÒG ĐỆ THẲG DÀ + ảm ứng từ của dòng điện thẳng, dài:.1. + guyên lý chồng chất từ tường: 1... n 7 VÍ DỤ H HỌ

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm có 08 trang) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể th

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm có 08 trang) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể th BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm có 08 trng) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 07 Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 90 phút, không kể thời gin phát đề Câu Đường cong trong hình ên là đồ thị củ

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề này có 06 trang) Họ và tên: KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ T

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề này có 06 trang) Họ và tên: KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ T SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề nà có 06 trng) Họ và tên:............................................ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 08 Bài thi: TOÁN Thời gin làm bài:

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 3 TỔ TOÁN Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn

TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 3 TỔ TOÁN Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn TRƯỜNG THPT TĨNH GIA TỔ TOÁN ------------------------ Câu. Đường cong trong hình ên là đồ thị củ một hàm số trong ốn hàm số được liệt kê ở ốn phương án A, B, C, D dưới đâ. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Chi tiết hơn

Microsoft Word - De thi HK2 truong THPT Vinh Vien

Microsoft Word - De thi HK2 truong THPT Vinh Vien SỞ GIÁO DỤ VÀ ĐÀO TẠO TP.HM TRƯỜNG THPT VĨNH VIỄN Đề thi gồm:5 trng ĐỀ KIỂM TRA HỌ KỲ II Năm học 6 7 Môn thi: TOÁN Thời gin làm ài: phút, không kể thời gin phát đề Họ và tên học sinh: Số áo dnh: âu : ho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: THPT Lục Ng

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại   THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: THPT Lục Ng THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 08 MOONVN Đề thi: THPT Lục Ngạn -Bắc Ging-ID: 698 Thời gin làm ài : 90 phút, không kể thời gin phát đề Group thảo luận học tập : https://wwwfceookcom/groups/thuviendethi/ Câu

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đề thi: THPT Lương Tài 2-Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đề thi: THPT Lương Tài 2-Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm Đề thi: THPT Lương Tài -Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm số được cho bởi các phương án sau đâ, hàm số nào là hàm số chẵn? A. cot B. sin C. tan D. cos

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI THỬ THPTQG Năm học 07-08 Môn: TOÁN - Lớp: Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 8 //08 (Đề thi có 07 trang,

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 1 NĂM HỌC MÔN: TOÁN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 1 NĂM HỌC MÔN: TOÁN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 0 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN: TOÁN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề: 0 Câu : Khẳng định nào dưới

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019 Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút không kể thời g

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019 Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút không kể thời g BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH (Đề thi có trng) KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 09 Môn thi: TOÁN Thời gin: 0 phút không kể thời gin phát đề ĐỀ THI MẪU Mã đề: 0 Câu Cho hàm số f PHẦN I: TRẮC

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 Phút

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 Phút SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trng) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN: TOÁN Thời gin làm bài : 90 Phút (không kể thời gin gio đề) (Đề có 50 câu trắc nghiệm) Họ tên

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 160 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 160 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 6 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GI 7 Môn thi: TÁN Thời gian làm bài: 9 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Câu Cho bảng biến thiên của hàm số = f () trên nửa khoảng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CHUYÊN - HU?NH M?N Đ?T- KIÊN GIANG-L1.docx

Microsoft Word - CHUYÊN - HU?NH M?N Đ?T- KIÊN GIANG-L1.docx SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT --------------- KỲ THI THỬ THPT QG LẦN NĂM 09 BÀI THI: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút MÃ ĐỀ THI: 86 Họ và tên thí sinh: SBD: Câu : Hàm số nào su đây

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

Câu 1.[ ] Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng a, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt 0 đáy là 60. Tính thể tích của khối

Câu 1.[ ] Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng a, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt 0 đáy là 60. Tính thể tích của khối Câu [ 99] Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy là 6 Tính thể tích củ khối lăng trụ 7 9 V V V V 8 Câu [ 9] Cho, b Khẳng định nào su đây đúng?

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 103 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 103 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 7 Môn thi: TÁN Thời gin làm bài: phút Họ và tên thí sinh: Số báo dnh: Mã đề thi 6 Câu Tìm số gio điểm củ đồ thị hàm số = và đồ thị

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ]

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ] TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP MÔN TOÁN NĂM HỌC 00 0 ĐỀ SỐ Bài Cho hà số = + - - có đồ thị là ( C ) y ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) củ hà số khi =- b) Tì

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC MÔN: TOÁN 10 Phần 1: Trắc nghiệm: (4 đ) A. Đại số: Chương 4: Bất đẳng thức Bất phương trình: Nội dung Số

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC MÔN: TOÁN 10 Phần 1: Trắc nghiệm: (4 đ) A. Đại số: Chương 4: Bất đẳng thức Bất phương trình: Nội dung Số ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC 08 09 MÔN: TOÁN 0 Phần : Trắc nghiệm: ( đ) A. Đại số: Chương : Bất đẳng thức Bất phương trình: Nội dung Số câu Bất đẳng thức (lý thuyết) Bất phương trình bậc Bất phương

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án chuyên đề: Khoảng cách - Hình học OA OB a) Do OA ( OBC) OA OI OA OC Lại có OB = OC và I là trung

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án chuyên đề: Khoảng cách - Hình học OA OB a) Do OA ( OBC) OA OI OA OC Lại có OB = OC và I là trung Đáp án chuyên đề: Khoảng cách - ình học 11 64 O O a o O ( O O O O O Lại có O = O và là trung điểm của nên O Vậy O là đoạn vuông góc chung của O và a O = = b Gọi J là trung điểm của O thì mặt phẳng ( J

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN LỚP 12 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gia

SỞ GIÁO DỤC BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN LỚP 12 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gia SỞ GIÁO DỤC BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề thi có 0 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ TOÁN LỚP Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 0 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:.............................................

Chi tiết hơn

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT   GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A KIẾN THỨC CƠ BẢN Định nghĩa Góc giữa hai đường thẳng d và d là góc giữa hai đường thẳng d và d ' cùng đi qua một điểm và lần lượt song

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai tap ve tiep tuyen 1.doc

Microsoft Word - bai tap ve tiep tuyen 1.doc ài 1: ho tam giác nhọn ( < ). Vẽ đường tròn (;R) đường kính cắt, lần lượt tại và F. Vẽ đường cao cắt F tại. a) hứng minh,, thẳng hàng. b) Gọi là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác F. hứng minh: F là tiếp

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I Toán 9 - Năm học 14-15 M TRẬN ĐỀ KIỂM TR HK 1 Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu 1. ĐS - Chương I: CĂN ẬC (C) CĂN ẬC (C) - Tìm được C, C của 1 số. - Thực hiện được các phép tính,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VaiDieuThuViVeMotLoaiTamGiacDacBiet

Microsoft Word - VaiDieuThuViVeMotLoaiTamGiacDacBiet VÀ ĐỀU THÚ VỊ VỀ MỘT LOẠ TM GÁ ĐẶ ỆT Ta quy ước gọi một tam giác có độ dài các cạnh là các ố tự nhiên liên tiếp là tam giác đẹp và nếu cạnh nhỏ nhất của tam giác là n,n N thì đó là tam giác đẹp thứ n.

Chi tiết hơn

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước Mục lục Chuyên đề Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số 3 Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước 3 Tương Giao Giữa Hai Đồ Thị 6 3 Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số 4 Biện Luận Số Nghiệm Phương Trình Bằng

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN TH

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN TH SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 8-9 MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 9 Phút; (Đề có 5 câu) (Đề có 6 trang) Họ tên : Số báo danh : Mã đề 6 Câu : Cho hàm số y = Mệnh

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

1 I. TÊN ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8; LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ."

1 I. TÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8; LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ. I. TÊN ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8; LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ." II. ĐẶT VẤN ĐỀ:. Tầm qun trọng củ vấn đề: Bồi dưỡng về

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC A. CHUẨN KIẾN THỨC A.TÓM TẮT GIÁO KHOA. 1. Định nghĩa: B. LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI CÁC DẠNG

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC A. CHUẨN KIẾN THỨC A.TÓM TẮT GIÁO KHOA. 1. Định nghĩa: B. LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI CÁC DẠNG HI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓ HUẨN KIẾN THỨ TÓM TẮT GIÁO KHO 1 Định nghĩa: LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI Á ẠNG ÀI TẬP ài toán 1: TÍNH GÓ GIỮ HI ĐƯỜNG THẲNG Phương pháp: Để tính góc giữa hai đường thẳng d,d trong không

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: Sở giáo dục

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại   THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: Sở giáo dục THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 MOONVN Đề thi: Sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang-8 Thời gian làm bài : 9 phút, không kể thời gian phát đề Group thảo luận học tập : https://wwwfacebookcom/groups/thuviendethi/

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương Đáp án chuên đề: Phương rình hm số củ đường hẳng - Hình học 0 Bài.5. ) Phương rình hm số củ đường hẳng : là b) Vì nhận vecơ n 4; làm vecơ pháp uến nên VTCP củ là u ;. Vậ phương rình hm số củ đường hẳng

Chi tiết hơn

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học môn toán luôn xuất hiện câu hỏi hình học Oxy và gây khó dễ cho không ít các thí sinh. Các bạn luôn gặp khó khăn trong khâu tiếp

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 2 Mã đề thi: 132 ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học: Môn: TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (50

SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 2 Mã đề thi: 132 ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học: Môn: TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 SỞ GD & ĐT BẮ NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ Mã đề thi: ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học: 0-00 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 0 phút; (0 câu trắc nghiệm) (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE VA DA THI HOC KI II TRUONG THPT VINH LOCHUE

Microsoft Word - DE VA DA THI HOC KI II TRUONG THPT VINH LOCHUE SỞ GD VÀ ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT VINH LỘC KIỂM TRA HỌC KỲ II_NĂM HỌC 06-07 ĐỀ KIỂM TRA: MÔN TOÁN_LỚP ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm 04 trng) Thời gin làm ài: 90 hút (Không kể thời gin hát đề) Họ và tên :

Chi tiết hơn

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC Môn: TOÁN Ghi chú: Học s

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC Môn: TOÁN Ghi chú: Học s Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC - Môn: TOÁN Ghi chú: Học sinh sử dụng các bài tập trong cuốn Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp phổ thông và các bài tập

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

VẤN ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN 1. Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c. vectơ chỉ phươn

VẤN ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN 1. Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c. vectơ chỉ phươn VẤN ĐỀ 4 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c vectơ chỉ phương là Phương trình tổng quát của đường thẳng có dạng như

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút Mã đề thi 6 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu : Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = - + 9 là:

Chi tiết hơn

... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN TOÁN Năm học: Thời gian là

... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN TOÁN Năm học: Thời gian là SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN MÔN TOÁN Năm học: 08-09 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề 00 Họ và tên

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 113 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 113 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo dnh: Mã đề thi 56 Câu Cho hàm số y = + + + 6 Khẳng định nào su

Chi tiết hơn

Mét sè ph ng ph p gi i ph ng tr nh v«tû NguyÔn V n Rin To n 3A LỜI NÓI ĐẦU: Phương trình là một mảng kiến thức quan trọng trong chương

Mét sè ph ng ph p gi i ph ng tr nh v«tû NguyÔn V n Rin To n 3A LỜI NÓI ĐẦU: Phương trình là một mảng kiến thức quan trọng trong chương LỜI NÓI ĐẦU: Phương trình là một mảng kiến thức quan trọng trong chương trình Toán phổ thông Giải phương trình là bài toán có nhiều dạng và giải rất linh hoạt, với nhiều học sinh kể cả học sinh khá giỏi

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ CHƯƠNG 04 BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO SỐ PHỨC... Các khái niệm cơ bản nhất Chủ đề 1. Các bài toán tính toán số phức B

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ CHƯƠNG 04 BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO SỐ PHỨC... Các khái niệm cơ bản nhất Chủ đề 1. Các bài toán tính toán số phức B CHƯƠNG 04 BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO SỐ PHỨC... Các khái niệm cơ bản nhất Chủ đề. Các bài toán tính toán số phức Bài tập áp dụng chi tiết Chủ đề. Phương trình số phức Bài tập áp dụng chi tiết Chủ đề 3. Các

Chi tiết hơn

PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (8.9.10) Chủ đề 5. KHỐI ĐA DIỆN Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A B C D có AB a, AD a 3. Tính khoảng cách giữa hai đườ

PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (8.9.10) Chủ đề 5. KHỐI ĐA DIỆN Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A B C D có AB a, AD a 3. Tính khoảng cách giữa hai đườ PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (890) Chủ đề 5 KHỐI ĐA DIỆN Câu : Cho hình hộp chữ nhật D ABC D có AB a, AD Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BB và AC 4 Chọn C B C Ta có: A C A B B C a Kẻ BH AC AB BC

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phuong phap tinh tich phan - Luyen thi dai hoc.doc

Microsoft Word - Phuong phap tinh tich phan - Luyen thi dai hoc.doc PHƯƠNG PHÁP TÌM NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN A. BẢNG CÁC NGUYÊN HÀM Nguyên hàm cơ ản. = + C. + = + C +. = ln + C. = + C ln 5. = + C ( ). cos. = sin + C 7. sin. = cos + C 8. = ( + tg ) = tg + C cos 9. = ( + cot

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ NỘI Mã đề thi 209 ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ NỘI Mã đề thi 209 ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệ TƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ NỘI Mã đề thi 09 ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP NĂM HỌC 06 07 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu : Cho hàm số = ( a)( b)( c) có đồ thị ( C ) với a < b

Chi tiết hơn

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e 1 P a g e P a g e 3 P a g e 4 P a g e 5 P a g e 6 P a g e 7 P a g e --- ĐÁP ÁN CHI TIÊT--- Đáp án D 8 P a g e 9 P a g e - Đáp án Đáp án 10 P a g e 11 P a g e 1 P a g e x 1 3 PT hoành độ giao điểm : x 3x

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi gồm 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 2 Năm học: MÔN THI: TOÁN Thời gian l

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi gồm 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 2 Năm học: MÔN THI: TOÁN Thời gian l SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi gồm trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN Năm học: 7-8 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút, không kể thời gian phát đề. Câu : Cho hình chóp

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 148 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 148 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 48 (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 89 Câu Cho f (x) dx = 3, 3 f (x) dx =, 3

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT

TRƯỜNG THPT SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT TỐNG VĂN TRÂN THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI Môn: Toán 80 PHẦN CHUNG CHO MỌI THÍ SINH Câu I ( điểm).. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = 4 4 +. Tìm m để phương trình 4 + = log m có 4

Chi tiết hơn

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 10 Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 BỘ ĐỀ SỐ 1 ớp: 3 ọ và t n: ĐỀ Ể T UỐ Ọ : T Ố 3 T i gian: 4 p t Bài 1: K oan vào c ữ đặt trước câu trả l i đ ng: a) Số liền trước của 16 là: A. 161 B. 150 C. 159 D.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DecuongOnthiTotNghiep2009_Toan.doc

Microsoft Word - DecuongOnthiTotNghiep2009_Toan.doc - - N TËP M«n to n II PHẦN RIÊNG (, điểm) Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm hần dành riêng cho chương trình đó (hần hoặc hần ) Theo chương trình Chuẩn: THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 9 A CẤU TRÚC

Chi tiết hơn

Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 12 THÁNG

Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 12 THÁNG Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 1 THÁNG 11-017 Mục lục 1 Đề giữa học kỳ 0.1 Đề kiểm tra giữa học kì 1, năm học 017-018, trường THPT

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 13 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 13 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo danh:.........................................

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph Chủ đề 1. HIỆN TƯỢNG QANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QAN ĐẾN CHYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương pháp giải 1) Chuyển động trong từ trường đều theo phương vuông góc Chùm hẹp các electron qung điện

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 17 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo danh:.........................................

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 0 trang) A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) * KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 08-09 Môn: TOÁN Lớp Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ 0 Câu.

Chi tiết hơn

Đề toán thi thử THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Bình Dương năm 2018

Đề toán thi thử THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Bình Dương năm 2018 SỞ GD-ĐT BÌNH DƯƠNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 5 MÔN TOÁN TRƯỜNG CHUYÊN HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC 07-08 Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề: 4 Đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. Câu. Gọi x 0 là nghiệm dương lớn nhất

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu : Tìm tất cả các giá trị thực của x để đồ thị hàm số y log0,5x nằm phía trên đường thẳng y x B. 0 x C. 0 x D. x pq pq Câu : Cho p,

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ BIỂU ĐIỂM DỰ KIẾN: Câu Phần Nội dung Điểm 2x 3 x (1) (ĐK: x 0) 1) 2 2 x 1 (1) x 2x 3 x 2x 3 0 ( x 1)( x 3) 0 x Kết hợp với điề

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ BIỂU ĐIỂM DỰ KIẾN: Câu Phần Nội dung Điểm 2x 3 x (1) (ĐK: x 0) 1) 2 2 x 1 (1) x 2x 3 x 2x 3 0 ( x 1)( x 3) 0 x Kết hợp với điề HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ IỂU ĐIỂM DỰ KIẾN: âu Phần Nội dung Điểm 3 ( (ĐK: 0) ( 3 3 0 ( ( 3) 0 3 Kết hợp với điều kiện 3 Vậy nghiệm của phương trình là = 3. Đường thẳng (d đi qua các điểm y (0; ) và ( ; 0) 4 Đường

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2 SỞ GD & ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm ài: 5 phút, không

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học *

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học * SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LA SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆ Năm học 013 014 ---------------- * ------------------ ỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC TRONG ẶT PHẲNG TỌA

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 10 (Đề thi có 5 trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi Câu 1 Với giá trị nào của m thì đồ thị

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Phạm Thái Ly Đồng nhất thức và bất đẳng thức hì

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Phạm Thái Ly Đồng nhất thức và bất đẳng thức hì ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Phạm Thái Ly Đồng nhất thức và bất đẳng thức hình học Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP Mã số:

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ (Đề thi có 0 trang) KỲ THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN TOÁN Khối lớp Thời gian làm bài : 50 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh :... Số

Chi tiết hơn

Bí kíp CASIO ver1.0 Beta CASIO EXPERT : Nguyễn Thế Lực fb.com/ad.theluc Chuyên đề Skill CASIO Công Phá Trắc nghiệm Toán 2017 Ver 1.O Beta Chú ý: Skill

Bí kíp CASIO ver1.0 Beta CASIO EXPERT : Nguyễn Thế Lực fb.com/ad.theluc Chuyên đề Skill CASIO Công Phá Trắc nghiệm Toán 2017 Ver 1.O Beta Chú ý: Skill Chuyên đề Skill CASIO Công Phá Trắc nghiệm Toán 07 Ver.O Beta Chú ý: Skill này đã có version.0 hoàn thiện và mở rộng nhiều hơn, các em tham khảo sách và khóa học có skill version tại đây: http://bikiptheluc.com/luyen-thi-trac-nghiemtoan-07.html

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ CHỦ ĐỀ 1: HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH SÓNG Phương pháp giải 1) Phương trình s

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ CHỦ ĐỀ 1: HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH SÓNG Phương pháp giải 1) Phương trình s CHỦ ĐỀ : HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH SÓNG Phương pháp giải ) Phương trình sóng Giả sử sóng truyền từ điểm đến điểm N cách nhau một khoảng d trên cùng một phương truyền sóng.

Chi tiết hơn

ĐỀ SỐ 3 Đề thi gồm 06 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câ

ĐỀ SỐ 3 Đề thi gồm 06 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câ ĐỀ SỐ Đề thi gồm 6 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 5 phút, không kể thời gian phát đề Câu : Đồ thị hàm số nào sau đây luôn nằm dưới trục hoành

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11 ĐỀ SỐ BÀI TẬP TOÁN HAY Ó ĐÁP ÁN âu : (0 điểm ) cos )Tìm tập ác định của hàm số y sin ) Giải phương trình a) cot 0 b) sin cos âu : (0 điểm) ) Tìm số hạng không chứa trong khai triển của 9 (0đ) ) Từ một

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 146 (Đề thi có 7 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 146 (Đề thi có 7 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 46 (Đề thi có 7 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : Website Đề Thi Thử T

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : Website Đề Thi Thử T Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebookcom/dethithunet BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THAM KHẢO (Đề gồm 6 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 7 Bài

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA Đề gồm có 5 trang KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: Toán Mã đề thi 100 Thời gian làm bài: 90 phút,

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA Đề gồm có 5 trang KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: Toán Mã đề thi 100 Thời gian làm bài: 90 phút, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA Đề gồm có 5 trang KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 07 Môn: Toán Mã đề thi 00 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 0. Cho hình chóp S.ABCD

Chi tiết hơn

Lớp Luyện Thi Đại Học Thầy Giuse Quyền Tham gia lớp học để có Skill giải nhanh nhất SỰ ĐỒNG BIẾN - NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Kiến Thức Cần Nhớ Cho hàm số

Lớp Luyện Thi Đại Học Thầy Giuse Quyền Tham gia lớp học để có Skill giải nhanh nhất SỰ ĐỒNG BIẾN - NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Kiến Thức Cần Nhớ Cho hàm số Lớp Luện Thi Đại Học Thầ Giuse Quền Tham gia lớp học để có Skill giải nhanh nhất SỰ ĐỒNG BIẾN - NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Kiến Thức Cần Nhớ Cho hàm số = f () có tập ác định là D khi đó: Nếu f () > 0, D thì

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN SỞ GD &ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN II ĐỀ HÍNH THỨ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐ GIA 0 (Lần 1) Môn : TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Họ và tên giám

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí B A K D M C Đáp án: ABK = CBM (c/h-g/n) => ABK = CBM = (T/C của hình thoi) Suy ra: KBM =

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí B A K D M C Đáp án: ABK = CBM (c/h-g/n) => ABK = CBM = (T/C của hình thoi) Suy ra: KBM = K K = (c/h-g/n) => K = = (T/ của hình thoi) Suy ra: K = = Tia nằm trong góc K nên là pg của góc âu 32: Tứ giác có = 40 ; = 80 ;= Gọi, F,, N theo thứ tự là trung điểm của,,,. Tính: a) F b) F N F a) Vì,N

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ Một số lưu ý Khi giải phương trình vô tỷ bằng phương pháp đặt ẩn phụ ta có thể gặp các dạng như: Đặt ẩn phụ đưa phương trình đã cho về

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 ĐH Bách Kho TP.HCM Kho Điện-Điện Tử Bộ Môn Thiết Bị Điện Bài giảng: Biến đổi năng ượng điện cơ Chương 5: Biên soạn: Ngyễn Qng N Cập nhật: Trần Công Binh NH, HK Giới thiệ Các ô hình động học củ hệ thống

Chi tiết hơn

ĐỀ ÔN TOÁN NÂNG CAO LỚP 1

ĐỀ ÔN TOÁN NÂNG CAO LỚP 1 TÀI LIỆU TOÁN LỚP 1 CHUYÊN ĐỀ TOÁN LỚP 1 NÂNG CAO Câu 1: Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng 5 + 0 +1 = A. 6 B. 7 C 8 1 + 4 + 9 = A. 13 B. 14 C 15 20-10 + 5 = A. 13 B. 14 C 15 40-20 +10 = A. 20

Chi tiết hơn

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] tcxdvn

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] tcxdvn TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 338 : 005 KẾT CẤU THÉP TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Steel strutures Design stndrd LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 338 : 005 th thế ho TCVN 5575 : 99. TCXDVN 338 : 005 Kết ấu thép Tiêu huẩn

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1-B 2-A 3-C 4-C 5-C 6-A 7-B 8-C 9-C 10-C 11-D 12-B 13-D 14-D 15-A 16-C 17-D 18-B 19

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1-B 2-A 3-C 4-C 5-C 6-A 7-B 8-C 9-C 10-C 11-D 12-B 13-D 14-D 15-A 16-C 17-D 18-B 19 Đáp án -B -A 3-4- 5-6-A 7-B 8-9- 0- -D -B 3-D 4-D 5-A 6-7-D 8-B 9-D 0-D -B - 3-4-D 5-A 6-D 7-A 8-A 9-A 30-3-D 3-D 33-B 34-B 35-A 36-B 37-B 38-39-D 40-D âu : Đáp án B ỜI GIẢI HI TIẾT Dao động duy trì có

Chi tiết hơn

11_On tap Nang cao ve PT luong giac_BaiGiang

11_On tap Nang cao ve PT luong giac_BaiGiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11 11. ÔN TẬP NÂNG CAO VỀ PT LƯỢNG GIÁC Thầy Đặng Việt Hùng VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Bài 1: [ĐVH]. Giải các phương trình

Chi tiết hơn

toanth.net MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP 1. Mệnh đề và mệnh đề chứa biến. Bài 1. Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề, câu nào không phải là mệnh đề? Nếu là

toanth.net MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP 1. Mệnh đề và mệnh đề chứa biến. Bài 1. Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề, câu nào không phải là mệnh đề? Nếu là MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP 1. Mệnh đề và mệnh đề chứa biến. Bài 1. Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề, câu nào không phải là mệnh đề? Nếu là mệnh đề, hãy xác định là mệnh đề đúng hay sai. a)trời nóng quá!

Chi tiết hơn

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh)

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh) TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI BA ĐÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 0 trng) ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 08-09 Môn thi: TOÁN Lớp Thời gin làm bài : 90 phút,không kể thời gin phát đề Họ và tên học sinh : Số báo dnh

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN dethithu.net ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 MÔN TOÁN LẦN 1 NĂM 2019 Thời gian làm bài : 90 phút

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN dethithu.net ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 MÔN TOÁN LẦN 1 NĂM 2019 Thời gian làm bài : 90 phút SỞ GD&ĐT NGHỆ AN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU MÔN TOÁN LẦN NĂM 9 Thời gian làm bài : 9 phút không kể thời gian phát đề Mã đề thi Họ, tên thí sinh:... Số bá danh:...

Chi tiết hơn

C 11.D 21.A 31.A 2.C 12.C 22.A 32.D 3.D 13.A 23.D 33.A 4.C 14.A 24.A 34.D 5.D 15.D 25.C 35.B 6.C 16.D 26.B 36.B 7.A 17.B 27.C 37.C 8.B 18.B 28.

C 11.D 21.A 31.A 2.C 12.C 22.A 32.D 3.D 13.A 23.D 33.A 4.C 14.A 24.A 34.D 5.D 15.D 25.C 35.B 6.C 16.D 26.B 36.B 7.A 17.B 27.C 37.C 8.B 18.B 28. 018 1.C 11.D 1.A 31.A.C 1.C.A 3.D 3.D 13.A 3.D 33.A 4.C 14.A 4.A 34.D 5.D 15.D 5.C 35.B 6.C 16.D 6.B 36.B 7.A 17.B 7.C 37.C 8.B 18.B 8.A 38.C 9.B 19.B 9.D 39.D 10.B 0.B 30.C 40.A P UIcos =10.3.cos 180W

Chi tiết hơn