Môc lôc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Môc lôc"

Bản ghi

1 ñyban nh n d n tønh vünh phóc ¹i häc quèc gia hμ néi Tr êng ¹i häc Khoa häc Tù nhiªn B o c o chuyªn Ò N íc ngçm vïng tam o 2 Thuéc Ò tμi X c Þnh c së khoa häc Ó nh gi t c éng m«i tr êng phôc vô dù n x y dùng khu du lþch sinh th i bòn v ng Tam o 2 T y Thiªn Hμ Néi th ng 9, 2006

2 Môc lôc Trang Ch ng 1. iòu kiön Þa lý tù nhiªn khu vùc nghiªn cøu VÞ trý Þa lý Þa h nh Þa chêt, thæ nh ìng Th m thùc vët KhÝ hëu M¹ng l íi thñy v n 6 Ch ng 2. Tµi nguyªn n íc ngçm vïng Tam o iòu kiön Þa chêt nh gi tµi nguyªn n íc ngçm vµ kh n ng khai th c KÕt luën vµ kiõn nghþ 14 Tµi liöu tham kh o 15 2

3 Ch ng 1 iòu kiön Þa lý tù nhiªn khu vùc nghiªn cøu 1.1. VÞ trý Þa lý Khu vùc Tam o 2 täa l¹c trªn Ønh ph n thñy cña d y Tam o thuéc tønh VÜnh Phóc, b¾c gi p Tuyªn Quang, «ng gi p víi Th i Nguyªn cã täa é Þa lý nh sau: Tõ kinh é «ng vü é B¾c Khu vùc Tam o 2 lµ vïng Êt lßng ch o t ng èi b»ng ph¼ng cã diön tých kho ng 600 ha n»m phýa B¾c thþ x VÜnh Yªn, phýat y Tam o 1, c ch Tam o 1 kho ng 6,5 km êng chim bay, vµ 17 km theo êng bé hµnh ven c c triòn nói. Ngù trªn Ønh Tam o nªn giao th«ng vµo Õn khu vùc nµy hçu nh kh«ng cã, chø cßn l¹i dêu tých cña êng mßn tõ thêi Ph p thuéc, hiön kh«ng thó khai th c îc do bþ s¹t lë, xuèng cêp theo thêi gian Þa h nh Ph n tých b n å Þa h nh tû lö 1: ta cã thó nhën xðt nh sau: Khu vùc nghiªn cøu cã é cao b nh qu n kho ng m (cao h n Tam o 2 kho ng 200 m), Ønh cao nhêt n»m trªn êng sèng nói cña d y Tam o víi cao é 1403 m. Trªn khu vùc nghiªn cøu, vþ trý b»ng ph¼ng nhêt n»m ë trung t m gi a c c sèng nói, th îng nguån suèi «ng Thäng cã cao é tõ m, réng kho ng 300 ha. Þa h nh thêp dçn tõ «ng (1400 m) sang T y (700 m). Cã thó chia l nh thæ nghiªn cøu thµnh 4 khu vùc tiªu bióu: 1. Khu vùc phýa B¾c Tam o 2 (thuéc l u vùc Çu nguån nh nh thø hai cña suèi Th c L c) cã cao é tõ m, Þa h nh dèc, bao bäc bëi mét êng ph n thñy n»m trªn bæc Þa h nh cã cao é lín h n 900 m. 3

4 2. Khu vùc phýa T y Tam o 2 (l u vùc Çu nguån suèi BÕn T¾m) n»m trªn bëc Þa h nh cã cao é tõ m, Þa h nh dèc (tuy nhiªn tho i h n so víi phçn phýa B¾c). êng sèng nói bao quanh l u vùc n»m trªn bëc Þa h nh tõ 900 Õn 1100 m. 3. Khu vùc Trung t m l nh thæ kðo xuèng phýa Nam (thuéc phçn l u vùc Çu nguån nh nh phýa t y suèi «ng Thäng) cã thó ph n ra hai d¹ng Þa h nh chýnh: - PhÇn Trung t m (khu dù n) cã bëc Þa h nh tõ 1100 m m n»m Çu nguån, cã Þa h nh t ng èi b»ng ph¼ng, é dèc bð thuën lîi cho viöc khai th c phôc vô du lþch. - PhÇn phýa Nam, theo êng tho t n»m trªn bëc Þa h nh tõ m, cã é dèc rêt lín, Þa h nh v ch dèc chiõm u thõ. 4. Khu vùc phýa «ng Nam l nh thæ nghiªn cøu (thuéc Çu nguån nh nh phýa t y l u vùc suèi «ng Thäng) n»m trªn bëc Þa h nh tõ m. PhÇn trung t m l u vùc cã é dèc kh«ng lín, cã thó khai th c mét sè mæt b»ng Ó x y dùng c c c«ng tr nh. Møc é chia c¾t Þa h nh khu vùc Tam o 2 kh lín. Trªn mét diön tých kh«ng lín cã thó ph n ra 4-5 l u vùc nhá, cã dßng ch y éc lëp. Nh n tæng thó l u vùc nghiªng tõ «ng sang T y. C c s«ng suèi b¾t nguån tõ khu vùc nµy Òu ch y tëp trung æ vò s«ng Phã y. KiÓu Þa h nh chýnh phæ biõn ë Tam o lµ kióu Þa h nh nói thêp uèn nõp - khèi t ng. Qu tr nh Þa m¹o chñ yõu lµ kióu x m thùc - bµo mßn, cã nhiòu thung lòng x m thùc båi tô Þa chêt, thæ nh ìng Trªn Ønh Tam o 2 cã c c lo¹i Êt Æc tr ng gåm Êt phï sa kh«ng îc båi ¾p hµng n m, giµu dinh d ìng, cã thµnh phçn c giíi tõ Êt thþt nhñ Õn Êt thþt trung, kh n ng gi n íc tèt; Êt mïn trªn nói, tçng máng, trªn é dèc tõ chþu t c éng cña qu tr nh röa tr«i m¹nh. NÒn Þa chêt lµ trçm tých cæ sinh, riolit, biõn chêt granit vµ phun trµo a xit. Trªn thung lòng lµ c c khèi xõp chång t¹o ra c c khe nøt lín víi nguån n íc ngçm phong phó t¹o nguån nu«i d ìng c c s«ng suèi. 4

5 NhiÒu n i cã c c t ng th¹ch anh lín. R i r c kh¾p c c s ên lµ c c tinh thó th¹ch anh vì vôn, lêp Çy c c lßng suèi Th m thùc vët N»m trong V ên Quèc gia Tam o nªn Tam o 2 lµ khu vùc cã hö thùc vët rêt phong phó vµ a d¹ng cã gi trþ cao trong viöc b o tån a d¹ng sinh häc. Th m thùc vët chñ yõu th êng gæp lµ thùc vët rõng chý tuyõn ch n nói cã nhiòu lo¹i a Èm vµ nhiöt, lªn phýa cao lµ ai rõng nhiöt íi. QuÇn hö thùc vët phong phó víi 490 lo¹i bëc cao, thuéc 334 chi vµ 130 hä. Trong rõng cã nhiòu lo¹i c y quý hiõm nh P Mu, Sam B«ng, Kim Giao, L t Hoa, Lim Xanh, ç Quyªn,. Æc biöt lµ hö rõng thùc vët lïn, th m rªu Çm lçy rêt hiõm ë vïng nhiöt íi. Tuy nhiªn trong mét thêi gian dµi, do qu n lý láng lîo nªn rngf bþ tµn ph nhiòu, c c lo¹i gç hiõm cßn rêt Ýt, chñ yõu cßn l¹i lµ rõng t¹p. T¹i vïng dù n, c c lo¹i tre, vçu tróc chiõm u thõ KhÝ hëu Tam o nãi riªng, còng nh VÜnh Phóc nãi chung n»m trong khu vùc khý hëu giã mïa chý tuyõn, cã mïa «ng l¹nh, kh«. Theo sè liöu c c Æc tr ng khý hëu giai o¹n t¹i tr¹m khý t îng Tam o cho thêy : NhiÖt é kh«ng khý b nh qu n nhiòu n m kho ng C, nhiöt é kh«ng khý trung b nh cao nhêt nhiòu n m lµ C, nhiöt é kh«ng khý trung b nh thêp nhêt nhiòu n m lµ C. NhiÖt é cao nhêt tuyöt èi lµ C, nhiöt é thêp nhêt tuyöt èi lµ 0 0 C. Chªnh löch nhiöt é ngµy ªm kh lín kho ng C. L îng m a n m trung b nh nhiòu n m lµ 2355 mm, cao h n nhiòu so víi l îng m a b nh qu n c n íc (1960mm) vµ tønh VÜnh Phóc ( mm). L îng m a ngµy lín nhêt ¹t mm. B nh qu n hµng n m cã kho ng 203 ngµy m a, tëp trung chñ yõu trong 6 th ng. Mïa m a ë Tam o kðo dµi h n so víi tønh VÜnh Phóc (5 th ng). Mçi n m xuêt hiön b nh qu n 60 ngµy cã d«ng. Mét vµi n m cßn xuêt hiön hiön t îng m a. é Èm t ng èi b nh qu n nhiòu n m lµ 87.7%; é Èm t ng èi trung b nh thêp nhêt b nh qu n nhiòu n m lµ 76.2%; é mè t ng èi thêp nhêt tuyöt èi lµ 6%. é Èm tuyöt èi trung b nh lµ

6 Hµng n m b nh qu n cã 118 ngµy cã hiön t îng s ng mï. Tæng l îng m y trung b nh nhiòu n m b»ng 8. Mét n m b nh qu n cã 1212 giê n¾ng. Tæng l îng bèc h i b nh qu n nhiòu n m lµ 512 mm. Tèc é giã b nh qu n lµ 3.0 m/s; tèc é giã cùc ¹i lµ 30 m/s M¹ng l íi thñy v n Tam o 2 thuéc l u vùc s«ng Phã y vµ c c suèi b¾t nguån tõ khu vùc nµy Òu tëp trung æ vµo s«ng Phã y. Tam o 2 lµ Çu nguån cña c c suèi Th c L c, BÕn T¾m vµ «ng Thäng, b¾t nguån tõ é cao trªn 1000 m ch y qua nhiòu khu vùc cã é dèc lín. C c nh nh suèi îc nu«i d ìng b»ng c nguån n íc m a vµ n íc ngçm. S«ng suèi chýnh ch y theo h íng «ng B¾c - T y Nam. Riªng trªn khu vùc nghiªn cøu c c o¹n suèi cã h íng «ng T y vµ B¾c Nam. Nh vëy, víi tæng diön tých 5,739 km 2, phçn l u vùc c c suèi khu vùc Tam o 2 thuéc l u vùc s«ng Phã y cã tæng chiòu dµi c c dßng ch y th êng xuyªn lµ km. MËt é l íi s«ng trung b nh cña Tam o 2 lµ 1.5 km/km 2 6

7 Ch ng 2 Tμi nguyªn n íc ngçm vïng tam o iòu kiön Þa chêt Tam o 2 n»m trªn vïng cêu t¹o tõ riolit vµ tuff. Thµnh t¹o riolit hö tçng Tam o T 2 td t¹o thµnh mét khèi Þa chêt kðo dµi theo h íng T y B¾c - «ng Nam dµi 50 km, réng 10 km bþ ph n c¾t m¹nh bëi c c hö thèng øt g y trong tçng cã h íng «ng B¾c T y Nam vµ T y B¾c - «ng Nam. Qua thùc Þa (chuyõn kh o s t tõ 20/9/2006 Õn 25/9/22006) t¹i Tam o 2, tõ nh ng v ch taluy dèc øng quan s t thêy c c khèi riolit bþ ph n c¾t bëi hö thèng c c khe nøt t¹o ra c c khèi cã kých th íc kh c nhau vµ bþ Ðp m¹nh thµnh têm vµ phiõn. Møc é phong hãa trong vïng rêt kh c nhau, tõ vì vôn Õn Êt mµu vµng n u. Däc theo tuyõn tõ Tam o 1 Õn Tam o 2, Êt phong hãa cã é Èm cao. C c thµnh t¹o Þa chêt phæ biõn lµ phun trµo bþ Ðp têm, Ðp phiõn vµ dëp vì m¹nh. C c bò mæt s ên rêt dèc, îc phñ bëi th m rõng t¹p, chñ yõu lµ tróc, vçu xen lén c c c y th n gç. NhiÒu chç tr ra gèc, nhiòu chç bþ b m n t vµ tých tô thµnh c c khèi t ng cã kých th íc kh c nhau : tõ rêt lín (2x2 m) Õn nhá. T¹i khu vùc lßng ch o cña suèi «ng tháng 1 (khu vùc trung t m theo ý t ëng quy ho¹ch ph c th o cña C«ng ty Vietnam Parners LLC. Hoa Kú víi sù tham gia cña Belt Collin Hawaii Ltd.), trªn nòn Þa h nh tõ m, t ng èi b»ng ph¼ng (H nh 2.1 B n å é dèc khu vùc Tam o 2), bþ khèng chõ bëi mét nòn Þa h nh nói cao bao bäc xung quanh ( m) tiõn hµnh kh o s t chi tiõt c c Æc ióm Þa chêt vïng nµy. Víi lé tr nh kh o s t däc theo c c suèi trong vïng vµ c c l t c¾t ¹i 7

8 chêt c c s ên quan s t thêy c c kõt qu thó hiön cêu tróc Þa chêt: - PhÇn lín ë lßng suèi vµ hai bªn bê îc tých tô c c vët liöu th«gåm t ng, d m vµ s¹n c t th¹ch anh kých th íc kh c nhau. - NhiÒu chç lé gèc víi møc é ph hñy vµ phong hãa kh c nhau. Theo Chu V n Ngîi, dùa trªn c c Æc ióm Þa chêt t¹i c c ióm kh o s t cã thó x c lëp t¹i khu vùc nµy 3 pha biõn d¹ng: Pha 1: NÐn Ðp - bþ ch y dîo ph n têm vµ phiõn, mæt Ðp nghiªng vò phýa T y Nam. Pha 2: C c mæt Ðp bþ hö thèng khe nøt chia c¾t vµ lêp Çy th¹ch anh Pha 3: C c mæt Ðp vµ khe nøt bþ bþ hö thèng khe nøt míi (vu«ng gãc víi hö thèng khe nøt h nh thµnh tõ tr íc) céng øng vµ lµm dþch chuyón. Qua ba pha biõn d¹ng, bþ b m n t vµ vì vôn vµ phong hãa ch a triöt Ó, Ó l¹i dêu võt trªn c c v ch. T¹i mét sè ióm kh o s t, gèc r¾n ph n thµnh khèi, chia c¾t bëi c c khe nøt. Líp phñ thæ nh ìng bò mæt vò c b n lµ aluvi vµ dealuvi vµ líp vá phong hãa máng. D íi líp phñ nµy lµ gèc riolit dëp vì vµ phong hãa. Trªn c c s ên phýa T y, bþ phong hãa t¹o ra Êt x m mµu n u, phít xanh lén c t s¹n th¹ch anh. Líp phong hãa máng, nhiòu rô c y xen lén. S ên «ng Nam, tých tô nhiòu t ng, s¹n, sái th¹ch anh. Quy luët ph n bè vët chêt trªn c c lßng suèi thó hiön râ diôn biõn éng lùc cña dßng ch y. Tõ nguån xu«i vò h¹ l u kých th íc h¹t bð dçn. Riªng th¹ch anh xuêt hiön r i r c nhiòu n i lµ do kõt qu vën chuyón tõ c c s ên vµ vì vôn, kh«ng ph i lµ kõt qu vën chuyón bïn c t däc theo c c suèi. Lßng suèi nhiòu chç tr gèc, chñ yõu lµ ë c c o¹n lßng hai bê cã v ch, x y ra hiön t îng x m thùc gèc vµ lßng suèi ¹t Õn mèc x m thùc. C c o¹n suèi kh c, vò mïa lò n íc ch y trµn trªn vïng Êt ít, t¹o ra nhiòu khe r nh vµ dßng kh«ng cè Þnh bþ ph n t n, kh n ng x m thùc m¹nh. D íi c c bëc thòm c c th c, nhiòu t ng vµ vët liöu kých th íc lín îc tých tô. 8

9 2.2. nh gi tµi nguyªn n íc ngçm vµ kh n ng khai th c Trong c c chuyªn Ò iòu kiön thñy v n vµ tµi nguyªn n íc mæt vïng Tam o 2 vµ C nh quan thñy vùc vïng Tam o 2 còng m«t nhiòu vò nguån n íc ngçm cung cêp cho c c suèi trong thung lòng, n i ph c th o dù n cña C«ng ty Vietnam Parners LLC. Hoa Kú víi sù tham gia cña Belt Collin Hawaii Ltd.. Môc Ých cña chuyªn Ò nµy lµ nh gi nguån tµi nguyªn n íc ngçm cña vïng Tam o 2 nãi chung vµ khu du lþch sinh th i nãi riªng, nh»m p øng nhu cçu sö dông n íc ë y. Theo tµi liöu tê Þa chêt thñy v n tû lö 1: , vïng Tam o 2 n»m trªn íi øt g y ch¹y theo h íng T y B¾c - «ng Nam. Vïng Tam o 2 n»m trong vïng nghìo n íc ngçm, q < 0,2 l/s.m; Q >0,5 l/s. Vïng kh«ng cã kh n ng khai th c n íc ngçm theo quy m«c«ng nghiöp. Trong chuyõn thùc Þa kh o s t tµi nguyªn n íc ngçm t¹i khu vùc thung lòng, chñ yõu iòu tra c c ióm xuêt lé n íc ngçm, vµ y lµ tµi liöu chýnh Ó nh gi tµi nguyªn n íc ngçm trong chuyªn Ò nµy. C c tuyõn kh o s t theo lé tr nh: TuyÕn thø nhêt. Tõ khu s n bay chýnh theo dßng suèi nh nh 2 qua chç hîp l u c c nh nh 1 & 2 Õn th c chýnh Tam o 2. NhiÒu t ng n»m trong lßng suèi, lßng chýnh réng tõ 5-10 m, lßng nh nh phô réng 3-5 m. Thùc vët ven bê chñ yõu lµ tróc, vçu, døa d¹i vµ c y bôi. CÊu tróc Êt, hai s ên îc h nh thµnh tõ nòn riolit h¹t mþn, bþ Ðp thµnh d m kõt ë møc é nhñ. Vá phong hãa hai s ên lµ saprolit ë giai o¹n chuyón hãa thµnh cao lanh. Êt x m en, nhiòu rô c y cã chiòu dµy kho ng 0,5 0,7 m. NhiÒu chç suèi ch y trªn nòn gèc. Hai bªn bê lµ nh ng v ch ( nh 1) é dèc lßng suèi lín. Trªn tuyõn quan s t thêy mét vµi ióm xuêt lé n íc ngçm ( nh 2) Tªn do t c gi Æt Tªn do t c gi Æt 9

10 nh 1. V ch tr íc th c Tam o 2 nh 2. N i xuêt lé n íc ngçm æ vµo suèi TuyÕn thø hai. Tõ ng ba hîp l u theo dßng suèi nh nh 1 qua chç hîp l u 1a vµ 1b. o¹n suèi nµy cã chiòu dµi kho ng 300 m, lßng suèi cã nhiòu t ng ( nh 3). Suèi len lái trong rõng trªn bò mæt cã é dèc nhá kho ng cã thó t¹o êng mßn bé hµnh ven suèi. Mét vµi o¹n nhá cã v ch, xuêt lé nhiòu nguån n íc ngçm ( nh 4). é réng lßng suèi tõ 0,7 Õn 2 m. Suèi c¹n, cã é s u tõ 0,2 0,7 m, VËt liöu cêu t¹o nªn lßng suèi gåm c t mþn, cuéi, t ng víi nhiòu tinh thó th¹ch anh vì vôn, cã «i chç suèi ch y trªn nòn gèc. CÊu tróc th¹ch häc hai bê gåm c c khèi riolit, granit vµ th¹ch anh Ðp phiõn. nh 3. t ng trong lßng suèi nh4. N i xuêt lé n íc ngçm trªn tuyõn 2i Chç hîp l u cña hai nh nh 1a vµ 1b cã mæt b»ng tých n íc kho ng 10 m 2, lßng suèi réng tõ 1,5 3 m (nh nh 1b) vµ 1-1,2 m (nh nh 1a), s u 10

11 kho ng 0,5 m, lßng suèi phñ Çy cuéi nhá. TuyÕn thø ba. Tõ hîp l u hai nh nh i ng îc Õn Çu nguån nh nh 1a råi c¾t thung lòng Õn Çu nguån nh nh 1b, xu«i theo suèi vò chç hîp l u hai nh nh 1a vµ 1b. Nh nh 1a dµi kho ng 200 m, tõ ng ba theo suèi kho ng 100 m, suèi cã h íng B¾c Nam, sau ã vò th îng nguån suèi cã h íng «ng T y. Lßng suèi hñp 0,5 2,0 m, nhiòu t ng vµ rêt n«ng 0,2 m. nh 5. N íc ngçm Çu nguån suèi nh nh 1a nh 6. N íc ngçm Çu nguån suèi nh nh 1b Nguån cña nh nh 1a lµ mét m¹ch n íc ngçm rêt lín ë é cao 1200 m trong lßng mét khèi gèc lín, lé thiªn ( nh 5). N íc ngçm ë y lµ n íc khe nøt. Lßng suèi n i Çu nguån xõp chång chêt c c t ng lín, dßng ch y ngçm phýa d íi. Tõ Çu nguån cña nh nh 1 a, nhãm nghiªn cøu c¾t rõng theo êng b nh é Õn Çu nguån cña nh nh 1b. Quan s t thêy nhiòu ióm xuêt lé n íc ngçm. Nguån cña nh nh 1b còng xuêt ph t tõ b nh é 1200 m, gåm c c m¹ch n íc ngçm nhá tô thñy trªn nòn Êt ít trong rõng rëm. Çu nguån lµ c c hèc n íc høng tõ c c m¹ch ngçm ( nh 6). TuyÕn thø t. Theo suèi nh nh thø 2 ng îc lªn Çu nguån tíi Ønh ph n thñy ng îc vò Þa ióm h¹ tr¹i (s n bay chýnh) o¹n suèi kh o s t lµ nh nh 2 cña suèi «ng Tháng 1, b¾t Çu tõ o¹n suèi c ch nguån 600 m. T¹i ióm kh o s t nµy lßng suèi réng 0,7 m, s u 0,3 m. CÊu t¹o lßng suèi lµ nòn gèc vµ c c m nh th¹ch anh vì vôn. Hai bê cã v ch cao 0,5 m, trªn nòn thùc vët rõng c y t¹p. 11

12 nh 7. Nguån n íc ngçm Çu nguån nh nh 2 nh 8. Nguån n íc ngçm trªn cao ë l u vùc Ng îc h íng dßng ch y i vò th îng l u lßng suèi îc më réng, hai bê kõt cêu bëi Êt yõu, dô xãi lë. Lßng suèi phñ cuéi vµ th¹ch anh, réng 0,8 1,2 m, s u 0,3-0,5 m. H u ng¹n kh b»ng ph¼ng, t ng¹n h i dèc. o¹n tiõp theo lßng suèi îc Æc tr ng bëi nòn gèc riolit. Lßng suèi lëm chëm t ng, nhiòu ôn Êt vµ c y th n gç mäc gi a lßng suèi. L îng n íc trong suèi t¹i thêi ióm kh o s t rêt Ýt, dßng ch y chëm. T ng¹n lµ v ch dùng øng, h u ng¹n lµ åi dèc tho i. Tõ th c n íc trë lªn lßng suèi hñp (<0,5m), rêt Ýt n íc. So víi c c nh nh 1a vµ 1b, nguån n íc ngçm cña nh nh 2 kðm h n nhiòu ( nh 7). Trªn tuyõn kh o s t nµy tõ Çu nguån c¾t vò s n bay chýnh nhãm gæp nhiòu ióm xuêt lé n íc ngçm, cung cêp cho c c suèi ( nh 8) trªn nòn Þa chêt Ðp t¹o thµnh phiõn. nh 9. Mét o¹n suèi Bßm Bäp nh 10. N íc ngçm trªn suèi Bßm Bäp 12

13 H nh 2.1. B n å é dèc vïng Tam o 2 H nh 2.2. B n å c nh quan thñy vùc vïng Tam o 2 13

14 D íi khu vùc nghiªn cøu, suèi Bßm Bäp ( nh 9), cã nguån n íc ngçm còng kh dåi dµo ( nh 10). Suèi nµy b¾t nguån tõ d y Tam o nh ng thuéc vïng kh dåi dµo n íc ngçm (theo tµi liöu Þa chêt thñy v n tû lö 1: ), cã thó khai th c c«ng nghiöp ë quy m«nhá. C c ióm xuêt lé n íc ngçm îc x c Þnh vµ nh dêu trªn b n å (H nh 2.2 B n å c nh quan thñy vùc) 2.3. KÕt luën vµ kiõn nghþ Tõ c c tµi liöu nghiªn cøu tr íc y vµ qua kõt qu kh o s t thùc Þa thêy r»ng t¹i khu dù n theo ý t ëng ph c th o quy ho¹ch khu du lþch sinh th i bòn v ng Tam o 2 T y Thiªn cña C«ng ty Vietnam Parners LLC. Hoa Kú víi sù tham gia cña Belt Collin Hawaii Ltd, tuy thuéc vïng Þa chêt thñy v n cã nguån n íc ngçm nghìo nµn, song t¹i khu dù n cã thó nhën xðt vò tµi nguyªn n íc ngçm nh sau 1. Nguån n íc ngçm trong khu vùc chñ yõu lµ n íc khe nøt. ChÊt l îng n íc ngçm tèt. 2. Nguån cung cêp n íc ngçm ë Tam o, nãi chung vµ vïng dù n, nãi riªng lµ tõ l îng m a lín cña vïng nói Tam o ( mm hµng n m). 3. L u l îng n íc ngçm tuy kh«ng lín, nh ng îc tých lòy trong khèi riolit, víi chiòu dµy tõ m nªn còng ñ Ó nu«i d ìng c c s«ng suèi trong vïng dù n. 4. Nhê cã th m thùc vët dµy, gi Èm tèt, iòu kiön bèc h i kðm nªn viöc l u gi Èm trong c c tçng Êt lµ nguån cêp ng kó cho nguån n íc ngçm trªn c c l u vùc thuéc vïng Tam o KiÕn nghþ khai th c n íc ngçm ë y chø ë c c quy m«nhá Ó cung cêp cho c c ióm du lþch riªng biöt Ó tr nh bþ suy tho i nguån n íc nu«i d ìng c c s«ng suèi trong vïng. 14

15 Tμi liöu tham kh o 1. Atlas Quèc gia. Þa chêt thñy v n, tû lö 1: Vò Tù LËp vµ céng sù, Þa lý Þa ph ng tønh VÜnh Phóc 3. Chu V n Ngîi, nh gi tai biõn tiòm Èn t¹i Tam o 2 vµ phô cën. B o c o chuyªn Ò, Hµ Néi 4. NguyÔn Thanh S n, Chuyªn Ò iòu kiön thñy v n vµ tµi nguyªn n íc mæt vïng Tam o 2. B o c o chuyªn Ò, Hµ Néi 5. NguyÔn Thanh S n, Chuyªn Ò c nh quan thñy vùc vïng Tam o 2. B o c o chuyªn Ò, Hµ Néi 15

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

05 TCVN pdf

05 TCVN pdf êng s¾t khæ 143 5mm - Tiªu chuèn thiõt kõ Railway gauge 1435mm - Design standard 1. Quy Þnh chung 1.1. Tiªu chuèn nµy p dông Õn thiõt kõ míi, thiõt kõ më réng vµ c i t¹o êng s¾t khæ 1435 mm. èi víi mét

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc GS. TS. Vò TriÖu M n 0912176623 Phytoplasma (DÞch khuèn bµo h¹i thùc vët) 1. Æc ióm vµ ph n lo¹i Bµi gi ng tãm t¾t cña GS. TS. Vò TriÖu M n N m 1967 Doi vµ ctv NhËt B n ph t hiön bönh do mét nhãm t c nh

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n

Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n QuyÕt Þnh Cña Bé tr ëng Bé N«ng nghiöp vμ ph t trión n«ng th«n Sè 92/2001/Q -BNN, ngµy 11 th ng 9 n m 2001 VÒ viöc ban hµnh tiªu chuèn ngµnh: ThiÕt bþ quan tr¾c côm Çu mèi c«ng tr nh thuû lîi - C c quy

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4 Page 1 of 12 B o c o kh o s t chèn o n vò b o tån vµ c c c héi ph t trión t¹i vïng Öm khu b o tån kî gç (phçn 1) 1.më Çu Ph n tých vµ ph t trión thþ trêng (MA&D) lµ mét ph ng ph p îc thõ giíi c«ng nhën

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 3 Trang thai ung suat - Cac thuyet ben.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 3 Trang thai ung suat - Cac thuyet ben.doc Ch ng 3. Tr¹ng th i øng sêt - c c thõt bòn I. Kh i niö vò tr¹ng th i øng sêt Tr¹ng th i øng sêt t¹i ét ió cña vët thó μn håi chþ lùc lμ tëp hîp têt c c c øng sêt t c dông trªn têt c c c Æt v«cïng bð i

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc PhÇn I - më Çu i c së khoa häc cña Ò tµi Trong ch ng tr nh THPT, ë bêt k khèi líp nµo, ch ng phçn nµo còng Òu cã lo¹i bµi tëp: t m gi trþ cùc ¹i hay cùc tióu cña ¹i l îng khi ¹i l îng thay æi (bµi to n

Chi tiết hơn

mammalpst.pub

mammalpst.pub G V Giíi thiöu vò h V ên quèc gia hö éng vët ë a B i Tö Long 1. Chån b¹c m (Melogale moschata) 3. CÇy vßi h ng (Paradoxurus hermaphroditus) 4. GÊu ngùa (Ursus thibeta gùa ibetanus) 2. MÌo rõng (Prionailurus

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

Microsoft Word TCN doc

Microsoft Word TCN doc Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam Bé giao th«ng vën t i Tiªu chuèn ngµnh Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng Yªu cçu kü thuët Ph ng ph p kióm tra 22 Tcn 255-1999 Cã hiöu lùc tõ: 25/02/1999 (Ban hµnh kìm theo QuyÕt

Chi tiết hơn

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte Trao æi nghiöp vô X héi häc sè 1 (77), 2002 67 Vò Hµo Quang 1. Nh ng yõu tè x héi nh h ëng tíi t duy x héi häc cña A. Comte A. Comte îc coi lµ ng êi s ng lëp ra ngµnh x héi häc. ng còng lµ nhµ thùc chøng

Chi tiết hơn

MATHVN.COM Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr

MATHVN.COM   Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr ióm A(- 3; ), B(6; - 5), C(5; 7) a = - 61 11 ; b = - 17 11 ; c = - 390 11 Bµi 9 TÝnh gçn óng gi trþ ln nhêt vµ gi trþ nhá nhêt cña hµm sè f() = sin - cos - 5 sin cos ma f() 3,965; min f() -,015 Bµi 10

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi B ng ióm Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Líp QU N Lý HCNN Vµ QL NGµNH G

Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi B ng ióm Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Líp QU N Lý HCNN Vµ QL NGµNH G Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc 1 1001 Bïi ThÞ An 10-10-1994 N 6.5 ¹t GD MÇm non-a 2 1002 Cï ThÞ L u An 15-10-1996 VËt lý-a

Chi tiết hơn

Søc khoÎ cña con ng­êi cÇn sù tån t¹i cña nh÷ng c¸nh rõng

Søc khoÎ cña con ng­êi cÇn sù tån t¹i cña nh÷ng c¸nh rõng 86 X héi häc sè 1 (81), 2003 Søc kháe cña con ng êi cçn sù tån t¹i cña nh ng c nh rõng - d n sè vµ n¹n ph rõng N¹n ph rõng diôn ra trªn toµn thõ giíi víi tèc é 9,4 triöu ha/n m, lµ mèi e do¹ nghiªm träng

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

76-2 IEC : Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-2 xuêt b n lçn thø hai M y biõn p lùc PhÇn 2 : Sù t ng nhiöt é QUANPHAM.VN C:\Users\Administrator\

76-2 IEC : Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-2 xuêt b n lçn thø hai M y biõn p lùc PhÇn 2 : Sù t ng nhiöt é QUANPHAM.VN C:\Users\Administrator\ 76-2 IEC : 1993 1 Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-2 xuêt b n lçn thø hai 1994-04 M y biõn p lùc PhÇn 2 : Sù t ng nhiöt é C:\Users\Administrator\Appdata\Local\Temp\IEC762_10BA2A.Doc 1 / 30 76-2 IEC : 1993 2 Néi

Chi tiết hơn

Phần 1 CƠ SỞ VỀ SOLIDWORKS

Phần 1  CƠ SỞ VỀ SOLIDWORKS Ví dụ 1 : Sử dụng lệnh Extruded Boss/Base và Extruded Cut để vẽ hình sau: Các bước tiến hành: - Trên Front Plane mở 1 sketch, vẽ đường tròn tâm (0,0), bán kính 20mm. - Dùng lệnh Extruded Boss/Base, lựa

Chi tiết hơn

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N thao (T i b n lçn thø t, cã chønh lý vµ bæ sung) NHμ XUÊT

Chi tiết hơn