வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல.

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல."

Bản ghi

1 வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல தல தள த ச உ க எ ஒ கண உ வ க க க. வ ம ன வ கண க ன த க ச ய தல உ க கன தன ய க account ஒ ற ன உ வ க வ. 3. ம க ட இ ணயதள த ழ த ட, வல ற த உ ள Login எ ப த click ச ய. ப ன register எ ப த click ச ய. அத ப ன க வ வர க ள த ச ய. உ கள ம ன ச (E- mail ) கவ ய உ ள ச க. இத உ க PAN Number த உ கள User Id ஆ. (உ கள வ வர க PAN Card உ ள ப உ ள ச க ) ப ன உ கள ம ன ச (E- mail ) கவ வ link click ச உ ள ழய எ ற இ ணயதள ச ல வல ப க த உ ள login எ ற இட த click க ள ச உ கள USER NAME : உ கள PAN CARD NUMBER ஐ பத வ க. PASSWORD: ந க க த கட ச ல உ ள ச க. ( க ழ உ ள பட த உ ள ப வழ ற ய ப ப ற )

2

3 5. Login ச த ப க க டவ த த ரய உ கள பய உ ள Account Open ஆக இ. அத E file எ ற ம வ ச Income Tax Return எ ற Option ஐ த த க. E file Online த ச வத க ன நர 15 ந ம ட கள. இ வல ப க ம லய Idle Session Time என த. 10 ந ம ட க ம ச ற ட ந க Save draft எ ப த Click ச Timer ஐ த ப க ள. 6. Income Tax Return எ ற Option ஐ த த த ப ன க க டவ த த ரய உ கள, PAN CARD Number ஐ தல வத க உ ள ச ய, ப ன Assessment Year எ பத எ ப த த த க. ITR form name எ பத ITR-1 எ ப த த த க. Submission mode எ பத Prepare and submit online எ ப த த த க. Field/Schedule எ ற Option Employee category எ ப த ச ய. ( ப வ ன ) Verify your Income Tax Return எ பத Normal or Speed Post எ ற option ஐ த த ப ச ற தத. அத ப Submit க க.

4

5 7. Submit க த ப க க டவ 1. Instructions 2. Part a General Information 3. Computation of Income and Tax 4. Tax Details 5. Taxes Paid And Verification G எ 6 Options இ. Instructions எ ப த கவனம க ப க. ONLINE BACK ப த ன அ த ட. எ க ரண க அத தல வத க PART A GENERAL INFORMATION எ ப த த த க அத உ ள உ கள ய வ வர க அ ன த ச ப க ம ற இ ப ம ற க ள. Save draft எ ப த Click ச ய.. ஏ த. எ க ரண க Preview & Submit எ ற ப ட ன Click ச ய வ ட.

6

7 8. இர ட வத க Computation of Income and Tax எ ப த த த க. அத B1 எ ற கல த உ க டய GROSS TOTAL INCOME AMOUNT ஐ பத வ ட. B4 எ ற கல த ந க பத வ ட த க வ ளத என ச ப க. 80c எ ற கல த உ க டய LESS DEDUCTIONS ஐ (Amount box) பத வ ட. ( இத உ கள ஆ ஆ க ன வ ம ன வ ப வ த ள LESS DEDUCTIONS: UNDER CHAPTER VI 1 9 வ ரய ல ன ம த த க ட உ கள HRA + Professional Tax த க ய ச கண க வ ம த த க ய பத வ ட. ) 80D எ ற கல த Click ச Health Insurance Premium எ பத Self And Family எ ப த க க டவ Select ச ய. ( உ க உ ய த த த க ) Self And Family எ ப த த த த ப 80D எ ற கல த Amount box உ கள Health Insurance (NHIS) Amount ஐ பத வ ட. இ ப C1 எ ற கல த Total Deductions amount ஐ ச ப க. C2 எ ற கல த GROSS TOTAL INCOME AMOUNT (B1) ல Total Deductions amount (D1) எ ப த கழ வ Amount ஐ ச ப க. Part - D ந க க ய TAX, CESS தல ய வ வர க ள ச ப த ப ன Save draft எ ப த Click ச ய. எ க ரண க Preview & Submit எ ற ப ட ன Click ச ய வ ட.

8

9 9. ற வத க Tax Details எ ப த Click ச 16A வ வர க ள ச ப க ள. (second row) வ வர க ள ச ப த ப ன Save draft எ ப த Click ச ய. எ க ரண க Preview & Submit எ ற ப ட ன Click ச ய வ ட.

10 10. ந க வத க Taxes Paid And Verification எ ப த Click ச D 11 ( i, ii, iii, iv, v ) ( D 12, D 13 ) வ வர க ள ச ப க. ப ன Part - E எ பத உ க டய Bank Account Details ந ர ப. IFSC Code ந ர ப ய ட உ கள Bank Name Display ஆ. ப ன Bank Account Number ஐ பத ச ய. Verification எ ற Option I further declare that I am making this return in my capacity as எ ற இட த ந க ஆ ஆ க ய உ கள TAX த கய ன ச ய க பத வ ட. Place எ ற இ த உ கள ஊ பய ன பத வ ட. வ வர க ள ச ப த ப ன Save draft எ ப த Click ச ய. ப ன Preview & Submit எ ற ப ட ன Click ச உ கள வ வர க ள ம ச ப தப Submit க க.

11

12 ச ற நர த உ கள E - mail வ ம னவ ப வ அ ப வ க ப. கவ த க ச ய ப ட அ த Click ச ய. Password எ க. அத உ கள PAN Card Number (Only small letters) ப ற த தத ய உ ள ச ய. (DD/MM/YYYY) ந வ இ ட வள வர. (No space) (example: eqkps7447h ) Open ச ய ப ட க ப ன File ஐ Print எ க ய த Income Tax Department CPC, Post Bag No - 1, Electronic City Post Office, Bengaluru , Karnataka எ ற கவ 120 ந க அ ப வ. க ப ன தவற வ டவ க My Accounts Click ச IT Returns எ ப த Click ச ப க ளல. Design: STUDENT TEACHER WELFARE COMMITTEE PUMS, POLAMPATTI. MARUNGAPURI BLOCK TRICHI (DT). Contact U TEACH WEL COM

Untitled Document

Untitled Document க த ச க ல த! அ ம க க ல ப ர ப ர, ந த ப. இ உலக அள க த ச க ல ரபலம னவ க ஒ வ. இர ந ட ப ற உலக அள ல ன க த ச ழ கல க ட த இ ய ப எ ற ப ம உ யவ. ஹதர ப வ இவ இர ஆ ழ தக. இவ டய உ ரய ட ட க க க த ப றன! ` ழ த ப வ த ச ன,.நக

Chi tiết hơn

Microsoft Word Pongal Bonus GO Ms No.5 Finance _Allowance_ dated Tamil - Final

Microsoft Word Pongal Bonus GO Ms No.5 Finance _Allowance_ dated Tamil - Final தம ந அர 2019 க ய த ட ந த (ப க ) ற அரச ண எ.5, ந : 08-01-2019. (வ ள ப, ம கழ -24, த வ வ ஆ 2049) க ம க ஊத ய 2017-2018-ஆ கண ஆ த க ல க ம க ஊத ய ம ச ற த க ல க ம க ஊத ய வழ த ஒ பள - ஆ ணக - வள ய ட ப க றன. Ã tutdt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 ஒ ட டர ப ல 24 ப ய... ட ட க க 24 ப ய.2 மண நர ம ப ம. 'ப க க ம க ம க க ம கட ப ப ய ன வ ல கட வ வச ய கள ப ர ட த ந ள க டய எனச ச ல லல ம. அந தள க க வ வச ய க ளப ப ட ய ப த க ற, க ள தல வ லப ப ரச ன. ஒ ட டர ப ல 28 ப

Chi tiết hơn

Microsoft Word - கர்ணன்

Microsoft Word - கர்ணன் 1 l க ண + 4 இ க ண க க ரய ள :- ல ட வ ம ந த ; க ர எ -766 date 30/12/2013 க ண, க ண, க ட க ண, பக ண, வ க ண :-- 5 க ண கள க த க ண எ ற ல ப ர ட ப ற தவ க எ த த க ற. இ மத த 4 க ண க, l மத த ஒ க ண ம க ச ஐ க ண க ள ந

Chi tiết hơn

Microsoft Word - அருட்பெரும் ஜோதி வள்ளலார் பாடல்கள்

Microsoft Word - அருட்பெரும் ஜோதி வள்ளலார் பாடல்கள் 17 th January Thai Pusam- Vallalar Memorial Day அ ப ஜ த வ ளல ப ட க வ ள ல த ர மல க வ ம கள க ய ப ட க ள த த ள. க ல ச ற என த த ம ர த னமண ப ப ச rய வ.ச த ன, வ ளல ப த. பல ச ற ட கள வ ளல ப ற உ ர ஆ ற ன. வ ளல, த

Chi tiết hơn

Hướng dẫn làm bài thi xếp lớp tiếng Anh GIỚI THIỆU VỀ BÀI THI XẾP LỚP Bài thi kiểm tra xếp lớp tiếng Anh của Cambridge English là dạng bài thi trực tu

Hướng dẫn làm bài thi xếp lớp tiếng Anh GIỚI THIỆU VỀ BÀI THI XẾP LỚP Bài thi kiểm tra xếp lớp tiếng Anh của Cambridge English là dạng bài thi trực tu Hướng dẫn làm bài thi xếp lớp tiếng Anh GIỚI THIỆU VỀ BÀI THI XẾP LỚP Bài thi kiểm tra xếp lớp tiếng Anh của Cambridge English là dạng bài thi trực tuyến tương thích các câu hỏi sau phụ thuộc vào câu trả

Chi tiết hơn

ITS Project

ITS Project 1 ITS Project 1. Tổng quan 1.1 Giới thiệu TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT Far Eastern Apparel ITS Website được xây dựng dựa trên mục đích số hóa quá trình đăng ký giấy tờ hiện đang được lưu hành và sử dụng

Chi tiết hơn

த ர வ ண யத த ர வ க க வ ண ப ப ப ப ற க ன வழ ம ண கள மற ற ம அ வ ண கள : எச சர க க : 1. வ ண ணப பத த க சமர ப ப க க ம ம ன ர வ ண ணப பத ல உள ள த வல கள ம ற றல ம.

த ர வ ண யத த ர வ க க வ ண ப ப ப ப ற க ன வழ ம ண கள மற ற ம அ வ ண கள : எச சர க க : 1. வ ண ணப பத த க சமர ப ப க க ம ம ன ர வ ண ணப பத ல உள ள த வல கள ம ற றல ம. த ர வ ண யத த ர வ க க வ ண ப ப ப ப ற க ன வழ ம ண கள மற ற ம அ வ ண கள : எச சர க க : 1. வ ண ணப பத த க சமர ப ப க க ம ம ன ர வ ண ணப பத ல உள ள த வல கள ம ற றல ம. தவற வ ண ணப ப த த ர ந த த ல வ ண ணப பத த க ந க ல ம.

Chi tiết hơn

ப அற கண ப ற Prepare Q&A 1. எ தர ஈ அ ல தர ப சய ற? a. > b. << c. < d. >> 2. Star Office Calc இல கண ப வ ப க ப வ எ த ற ட த ட க வ? a. & b. = c. # d. $ 3. ப

ப அற கண ப ற Prepare Q&A 1. எ தர ஈ அ ல தர ப சய ற? a. > b. << c. < d. >> 2. Star Office Calc இல கண ப வ ப க ப வ எ த ற ட த ட க வ? a. & b. = c. # d. $ 3. ப ப அற கண ப ற Prepare Q&A 1. எ தர ஈ அ ல தர ப சய ற? a. > b. > 2. Star Office Calc இல கண ப வ ப க ப வ எ த ற ட த ட க வ? a. & b. = c. # d. $ 3. ப னல ன if ற ( Nested if... else ) எ த க ம ற அ ம கல?

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

ww.padasalai.n ww.padasalai.net ww.padasalai.net ww.padasalai.net

ww.padasalai.n  ww.padasalai.net  ww.padasalai.net  ww.padasalai.net t et t et t et t et t et 11 ஆம வக ப ப தம ழ இயல 7 & 8 ச ந தன வ க கள சர ய ன வ ட டயத த ர க 1) அகந ழ டகய ன த ல அட க கப பட வத அ) தக ப ரம ஆ) வ னம இ) கர வட 2) ஞ டசப பபர ய தக ய ல வ னத ன உயரம அ) 216 அட ஆ) 217 அட

Chi tiết hơn

Hướng dẫn chuyển hoặc rút tiền Tài khoản FXCM Nic

Hướng dẫn chuyển hoặc rút tiền Tài khoản FXCM  Nic Lưu ý : chuyển và rút tiền đúng tài khoản Visa Debit mà bạn đã đăng ký FXCM khi mở tài khoản - chuyển tiền từ 2-3 tiếng tiền sẽ vào tài khoản của các bạn (tối đa 1 ngày) - khi ra lệnh rút tiền FXCM thông

Chi tiết hơn

KIẾM TIỀN THẬT 100% TRÊN MẠNG VỚI CASHFIESTA (bản hướng dẩn chi tiết nhất)

KIẾM TIỀN THẬT 100% TRÊN MẠNG VỚI CASHFIESTA (bản hướng dẩn chi tiết nhất) KIẾM TIỀN THẬT 100% TRÊN MẠNG VỚI CASHFIESTA (bản hướng dẩn chi tiết nhất) (1/1) SERPANT18: KIẾM TIỀN THẬT 100% TRÊN MẠNG VỚI CASHFIESTA (bản hướng dẩn chi tiết nhất) CASHFIESTA được đánh giá là một trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan su dung Mailchimp.docx

Microsoft Word - Huong dan su dung Mailchimp.docx Đăng ký Đầu tiên, bạn truy cập tại địa chỉ http://mailchimp.com/ Chọn Sign Up Free để có thể sử dụng tài khoản miễn phí. Với Mail Chimp, bạn có thể gửi tối đa 12.000 email cho tối đa 2.000 khách hàng trong

Chi tiết hơn

Hướng dẫn cụ thể từng bước để đăng ký sử dụng Đơn đăng ký không tín chỉ sau đó ghi danh vào các lớp không tín chỉ. 1 tháng Sáu, 2018 Các sinh viên dự

Hướng dẫn cụ thể từng bước để đăng ký sử dụng Đơn đăng ký không tín chỉ sau đó ghi danh vào các lớp không tín chỉ. 1 tháng Sáu, 2018 Các sinh viên dự Hướng dẫn cụ thể từng bước để đăng ký sử dụng Đơn đăng ký không tín chỉ sau đó ghi danh vào các lớp không tín chỉ. 1 tháng Sáu, 2018 Các sinh viên dự định nhận các dịch vụ hỗ trợ hoặc đăng k{ vào các lớp

Chi tiết hơn

Hướng Dẫn Sử Dụng Doanh Nghiệp với Giao AdminLTE Bao gồm: - Trỏ record - Quản trị với giao diện AdminLTE - Cấu hình trên Outlook 2013 ( PO

Hướng Dẫn Sử Dụng Doanh Nghiệp với Giao AdminLTE Bao gồm: - Trỏ record - Quản trị với giao diện AdminLTE - Cấu hình trên Outlook 2013 ( PO Hướng Dẫn Sử Dụng Email Doanh Nghiệp với Giao AdminLTE Bao gồm: - Trỏ record - Quản trị với giao diện AdminLTE - Cấu hình Email trên Outlook 2013 ( POP) - Cấu hình Email trên Mac OS (POP) *Trỏ Record TXT

Chi tiết hơn

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course Tnpsc Aptitude & Mental Ability Model Questions With Answers Set 3 1. Find the number which when multiplied by 15 is increased by 196? ஒர எண 15 ல ப ர க கப ட ம ப ழ த 196 அத கம க றத என ல அந த எண ண க க ண.

Chi tiết hơn

SUBMIT SHIPPING INTRUCTIONS (SI) CMA CGM GROUP EBUSINESS Login to ebusiness on the CMA CGM Group websites: CMA-CGM ANL https:

SUBMIT SHIPPING INTRUCTIONS (SI) CMA CGM GROUP EBUSINESS Login to ebusiness on the CMA CGM Group websites: CMA-CGM  ANL https: SUBMIT SHIPPING INTRUCTIONS (SI) CMA CGM GROUP EBUSINESS Login to ebusiness on the CMA CGM Group websites: CMA-CGM https://www.cma-cgm.com/ ANL https://www.anl.com.au/ CNC http://www.cnc-ebusiness.com/

Chi tiết hơn

PDT&SELAB

PDT&SELAB 1.1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN SINH VIÊN (Áp dụng cho sinh viên mới trúng tuyển khóa 2019) I. TIỆN ÍCH KHI SỬ DỤNG TÀI KHOẢN SINH VIÊN - Đăng ký học phần. - Xem thời khóa biểu học tập. - Xem lịch thi.

Chi tiết hơn

Hik-Connect làgì? Hướng dẫn sử dụng Hik-Connect Tính năng chia sẻ (Share) Dịch vụ lắp đặt camera quan sát uy tín chất lượng, hệ thống đại

Hik-Connect làgì? Hướng dẫn sử dụng Hik-Connect Tính năng chia sẻ (Share)  Dịch vụ lắp đặt camera quan sát uy tín chất lượng, hệ thống đại Hik-Connect làgì? Hướng dẫn sử dụng Hik-Connect Tính năng chia sẻ (Share) Hik-Connect là gì? Mạng công cộng Hik-Connect HiDDNS (www.hik-online.com) Dịch vụ tên miền động được HIKVISION cung cấp cho khách

Chi tiết hơn

BƯỚC 1 CÀI LẮP SIM BƯỚC 2 APN BƯỚC 3 ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH Bỏ SIM vào máy di động. Cài đặt APN. Vui lòng khởi động lại thiết bị. Vui lòng mở trình duyệt

BƯỚC 1 CÀI LẮP SIM BƯỚC 2 APN BƯỚC 3 ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH Bỏ SIM vào máy di động. Cài đặt APN. Vui lòng khởi động lại thiết bị. Vui lòng mở trình duyệt BƯỚC CÀI LẮP SIM BƯỚC APN BƯỚC ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH Bỏ SIM vào máy di động. Cài đặt APN. Vui lòng khởi động lại thiết bị. Vui lòng mở trình duyệt và đăng ký thông tin cá nhân của bạn (họ tên, ngày sinh,

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 Hợp đồng số: 25/KTQD-FPT Cung cấp hệ thống Office trực tuyến và thư điện tử Trường Đại Học Kinh Tế Quốc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 Hợp đồng số: 25/KTQD-FPT Cung cấp hệ thống Office trực tuyến và thư điện tử Trường Đại Học Kinh Tế Quốc HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 Hợp đồng số: 25/KTQD-FPT Cung cấp hệ thống Office trực tuyến và thư điện tử Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. Người hướng dẫn : Đặng Quốc Hưng (FPT-IS HN) Nội

Chi tiết hơn

Website

Website Trường trung học Balwyn là trường dạy chung cho cả nam lẫn nữ học sinh từ lớp 7 12 với khoảng 2000 học sinh. Vị trí trường chúng tôi nằm vào hướng Đông của thành phố Melbourne, trường được thành lập vào

Chi tiết hơn

அரச ப த த த ர வ ம ர ச /ஏப ரல ம வக ப ப ப ர ள யல வ ட க க ற ப ப கள I.சர ய ன வ ட ; 1. மன வ ர ப ம ம 27. ட ம ர கன

அரச ப த த த ர வ ம ர ச /ஏப ரல ம வக ப ப ப ர ள யல வ ட க க ற ப ப கள I.சர ய ன வ ட ; 1. மன வ ர ப ம ம 27. ட ம ர கன I.சர ய ன வ ட ; 1. மன வ ர ப ம ம 27. ட ம ர கன மற ற ம ஃப ர ஷ ந ட வட ல ம 28. டலய க பக ள டக 2. இல த க க 29. டவர ஆ ரணங கள 3. க வ டல உண டமவ டல 30. த ல ட ட ப ண ங கள 4. வ டல, ண ங கள க க 31. ஆண ட இர ப ட உள ள டலக

Chi tiết hơn

Windows 7ன ல Client Serverர Install ச ய தல HDPOS smart Tutorials 1. Control Panelல க க ச ல லவ ம. 2. Programsய select ச ய வ ம. 3. Turn Windows Features

Windows 7ன ல Client Serverர Install ச ய தல HDPOS smart Tutorials 1. Control Panelல க க ச ல லவ ம. 2. Programsய select ச ய வ ம. 3. Turn Windows Features Windows 7ன ல Client Serverர Install ச ய தல 1. Control Panelல க க ச ல லவ ம. 2. Programsய select ச ய வ ம. 3. Turn Windows Features On or Off ய select ச ய வ ம. a) Internet Information Service ய select ச ய

Chi tiết hơn

Winmeen VAO Mission 100 DAY 5 [3] ச த ர [4] அரவ த தக த தற ச லறய அலட க டன. த வ ரவ த கள ச தலனக : * யர ய லத ற லமய க தல தக யவ க த வ ரவ

Winmeen VAO Mission 100 DAY 5 [3] ச த ர [4] அரவ த தக த தற ச லறய அலட க டன.  த வ ரவ த கள ச தலனக : * யர ய லத ற லமய க தல தக யவ க த வ ரவ [3] ச த ர [4] அரவ த தக த தற ச லறய அலட க டன. www.tnpscexam.info த வ ரவ த கள ச தலனக : * யர ய லத ற லமய க தல தக யவ க த வ ரவ த கதளய வ. * வ தலல இய க த ம கலள ப மளவ ஈ த ய ம பற ச தலனய. * த தல அலன இ த ய அரச ய இய

Chi tiết hơn

Exchange Server - Recipient Configuration - Create Mailbox Exchange Server - Recipient Configuration - Create Mailbox Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Chún

Exchange Server - Recipient Configuration - Create Mailbox Exchange Server - Recipient Configuration - Create Mailbox Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Chún Exchange Server - Recipient Configuration - Create Mailbox Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Chúng ta sẽ làm quen với công việc tạo User, Group và tiến hành gởi Mail cho nhau giữa các User Tại màn hình Exchange

Chi tiết hơn

பொது அறிவு வினா விடை

பொது அறிவு வினா விடை 10 th வக ப ப சமச ச கல வ வ ன வ ட தம ழ ம ழ ய ல அற வ யல ச ந த னகள வ ண ண யல அற வ : உலகம உர ண ட என ற பத ன ற ம ந ற ற ண ட ற க ப ற க ம ல ந ட ட ன உற த சய தன. ஆன மஇயல ஏச ம த ர வ சகம வ ண ண ய லய ம பச க றத அண டப பக

Chi tiết hơn

தவக க ல ந ன ப த த ய னம St.Anna Kappelle, Annaberg 35, Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன ழ த

தவக க ல ந ன ப த த ய னம St.Anna Kappelle, Annaberg 35, Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன ழ த தவக க ல ந ன ப த த ய னம 24022018 St.Anna Kappelle, Annaberg 35, 45721 Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன 2. 3. 4. 5. 6. 7. ழ த த க ன வ ம ணங க க ன வ ம 8. த ய ஆ வய வத அக க ன வய 9. எந

Chi tiết hơn

Microsoft Word - form_trong_html.docx

Microsoft Word - form_trong_html.docx Form trong HTML Các mẫu form trong HTML được yêu cầu khi bạn muốn thu thập một vài dữ liệu từ người sử dụng., khi người sử dụng đăng ký, bạn có thể muốn thu thập thông tin như tên, địa chỉ email, thẻ tín

Chi tiết hơn

July 15 th 2017 Lê Hoàng Video Surveillance HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GuardingVision Guardingvision App Version V3.0.0xx Hỗ Trợ Kỹ Thuật (0283) Địa

July 15 th 2017 Lê Hoàng Video Surveillance HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GuardingVision Guardingvision App Version V3.0.0xx Hỗ Trợ Kỹ Thuật (0283) Địa HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GuardingVision Guardingvision App Version V3.0.0xx Hỗ Trợ Kỹ Thuật (0283) 981 5678 1 Địa chỉ : 18 đường 239 khu III Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh Email: kythuat@lehoangcctv.com

Chi tiết hơn

தர வ ள : 28/10/ கன ன தகள ட சப க ழ 8ம க ப ப சம க அந ல 1. ப ல க க ள எத தண க ற ர ல உர ல மள ரத? 3 2. க ர ல பன பட த

தர வ ள : 28/10/ கன ன தகள ட சப க ழ  8ம க ப ப சம க அந ல 1. ப ல க க ள எத தண க ற ர ல உர ல மள ரத? 3 2. க ர ல பன பட த 1. ப ல க க ள எத தண க ற ர ல உர ல மள ரத? 3 2. க ர ல பன பட த த ம ட த ச றய ல உள ர லர ஆத ங ள... என அணறக ப பட ன மன. இய ற மல லரஆத ங ள 3. ன தர ர ல பன பட த தப பட ம லரஆத ங ள... என ற அணறக ப பட ன மன. லரர ச ச மற ம

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan dang ky Techsoup_v1

Microsoft Word - Huong dan dang ky Techsoup_v1 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NHẬN PHẦN MỀM TRAO TẶNG TỪ TECHSOUP (Đối với NPO lần đầu tiên nhận phần mềm bản quyền trao tặng từ TechSoup) Tổng quan Bước 1: Tạo tài khoản người dùng của bạn Bạn mới sử dụng

Chi tiết hơn

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ VIETTEL-CA SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ VIETTEL-CA MỤC LỤC 1. GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ VIETTEL-CA SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ VIETTEL-CA MỤC LỤC 1. GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ VIETTEL-CA SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ VIETTEL-CA MỤC LỤC 1. GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ VIETTEL-CA VÀ USB TOKEN... 2 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chi tiết hơn

SSLC EXAM INSTRUCTION FOR STUDENTS பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு மாணவர்களுக்கான அறிவுரைகள்

SSLC EXAM INSTRUCTION FOR STUDENTS பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு மாணவர்களுக்கான அறிவுரைகள் SSLC EXAMINATION INSTRUCTION FOR STUDENTS பத த ம வக ப ப ததர வ ம ணவர கள க க ன அற வ ரரகள VISIT YOUTUBE FOR THIS VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=0_6ypypfidq பப ர ளடக கம PART - I ததர வ க லங கள ல ப ன

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Cau hoi on tap.doc

Microsoft Word - Cau hoi on tap.doc CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1 1. Dãy nào biểu thị phân lớp của các thuật ngữ, từ nhỏ đến lớn? (a) Cơ sở dữ liệu, bảng, bản ghi, trường (b) Trường, bản ghi, bảng, cơ sở dữ liệu (c) Bản ghi, trường, bảng, cơ sở

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Forskrift om SFO - tamil.docx

Microsoft Word - Forskrift om SFO - tamil.docx Lørenskog kommune ப டச ல ஓய நர ஏற ப பற ற ய நகர ச பய ன ச ற றற க க அத த ய யம I: க ற க க ம, சல ப ய க ம பக த க ம 1. சட ட வ ரய ப : இ ப டச ல ஓய நர ஏற ப ட ற க ம ம ணவன ன பர ம ப ப ள க க ம இ டப பட ட ஓர ஒப பந தம.

Chi tiết hơn

SMART PLUS ACADEMY 29, CURRENT AFFAIRS 29 TH TO 30 TH SEPTEMBER CURRENT AFFAIRS IN TAMIL SEPTEMBER 29 -உலக க ப த ன SEPTEMBER 30 - ச வ தச ம ழ

SMART PLUS ACADEMY 29, CURRENT AFFAIRS 29 TH TO 30 TH SEPTEMBER CURRENT AFFAIRS IN TAMIL SEPTEMBER 29 -உலக க ப த ன SEPTEMBER 30 - ச வ தச ம ழ 29 TH TO 30 TH SEPTEMBER CURRENT AFFAIRS IN TAMIL SEPTEMBER 29 -உலக க ப த ன SEPTEMBER 30 - ச வ தச ம ழ பய த ன ஈர க ல " த த ன " தன ந க வ க நட த ய த த ட " த த " ப த வ ம ன க ச ல ஈர அர ச வ தச த ட வ த ள. 119

Chi tiết hơn

Chứng từ điện tử đa mục đích phụ thuộc EMD-A thu phí HLTT Trang: 1/27 Hướng dẫn xuất EMD-A thu phí Hành lý trả trước tại tổng đại lý và đại lý sử dụng

Chứng từ điện tử đa mục đích phụ thuộc EMD-A thu phí HLTT Trang: 1/27 Hướng dẫn xuất EMD-A thu phí Hành lý trả trước tại tổng đại lý và đại lý sử dụng EMD-A thu phí HLTT Trang: 1/27 Hướng dẫn xuất EMD-A thu phí Hành lý trả trước tại tổng đại lý và đại lý sử dụng Sabre Interact I. Phạm vi áp dụng Áp dụng cho: + Các chuyến bay của VN do VN trực tiếp khai

Chi tiết hơn

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 THÔNG TIN TÀI LIỆU MÔ TẢ TÀI LIỆU Customer: Trường đại học Kinh tế Quốc dân Title: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 Document

Chi tiết hơn

Padasalai.Net s Special - க ல ண ட த த வ ம த rவ ன த த ள ( 2018 ) ( Based on New Official Model Question Paper P

Padasalai.Net s Special - க ல ண ட த த வ ம த rவ ன த த ள ( 2018 ) ( Based on New Official Model Question Paper P Padasalai.Net s Special - க ல ண ட த த வ ம த rவ ன த த ள --- 2 ( 2018 ) ( Based on New Official Model Question Paper Pattern ) மல ந ல ம தல ம ஆண ட கணக க ப பத வ யல நரம : 2.30 மண மத ப பண : 90 பக த ---- I அ

Chi tiết hơn

Thư viện HUFLIT Tài liệu hướng dẫn sử dụng CSDL ProQuest TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CSDL PROQUEST 1 GIỚI THIỆU CHUNG ProQuest là một cơ sở dữ liệu đa

Thư viện HUFLIT Tài liệu hướng dẫn sử dụng CSDL ProQuest TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CSDL PROQUEST 1 GIỚI THIỆU CHUNG ProQuest là một cơ sở dữ liệu đa Thư viện HUFLIT Tài liệu hướng dẫn sử dụng CSDL ProQuest TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CSDL PROQUEST 1 GIỚI THIỆU CHUNG ProQuest là một cơ sở dữ liệu đa ngành, cung cấp các bài báo, tạp chí, luận án, tài

Chi tiết hơn

Microsoft Word - thuat-ngu-thuong-mai-dien-tu.docx

Microsoft Word - thuat-ngu-thuong-mai-dien-tu.docx www.chiakhoathanhcong.com hân hạnh giới thiệu đến Quý vị ebook miễn phí: THUẬT NGỮ TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Tác giả: Thạc sĩ Dương Tố Dung Tháng 9 năm 2012 Quý vị có thể tìm đọc rất nhiều ebook miễn phí

Chi tiết hơn

Sani peyarchi - Kara Thirukanitham

Sani peyarchi - Kara Thirukanitham C தண க பஞ ச ங கம Balu Saravana Sarma Prohithar Astrologer No9, 4th street, Kalyan Nagar, Tambaram West, Chennai 45, INDIA. Ph: +91 44 2226 1742, Cell: +91 98403 69677 Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com

Chi tiết hơn

Winmeen VAO Mission 100 Day 9 ச ந த வ ள ந கர கம 6 th Std Term 1 ரல ற - ப டம 2 1] ஹரப ப ந கர கம எவ ற அழ க கப பட க றத? நகர ந கர கம. 2] இந த ய ந கர கத த

Winmeen VAO Mission 100 Day 9 ச ந த வ ள ந கர கம 6 th Std Term 1 ரல ற - ப டம 2 1] ஹரப ப ந கர கம எவ ற அழ க கப பட க றத? நகர ந கர கம. 2] இந த ய ந கர கத த ச ந த வ ள ந கர கம 6 th Std Term 1 ரல ற - ப டம 2 1] ஹரப ப ந கர கம எவ ற அழ க கப பட க றத? நகர ந கர கம. 2] இந த ய ந கர கத த ன வத டக கம க கர தப பட ம ந கர கம எத? ச ந த வ ள ந கர கம 3] ஆங க லலயர கள ச ட ட வசங கற

Chi tiết hơn

Cách thức sử dụng phần mềm MT4 của FxPro

Cách thức sử dụng phần mềm MT4 của FxPro Hướng dẫn Cài đặt Lưu ý: - Nếu chưa có phần mềm MT4 thì bạn vào đường link sau để download https://direct.fxpro.com/dwn/fxpro4setup.exe - Để tạo tài khoản thật, vui lòng vào đường link sau: https://direct.fxpro.com/ib/vn/usd/147122

Chi tiết hơn

Hướng dẫn sử dụng Merchant Center

Hướng dẫn sử dụng Merchant Center Hướng dẫn sử dụng Affiliate Center AFFILIATE MARKETING LEADER I. Đăng nhập AC II. Adpia AC 1. Giao diện AC 2. Mục offer 3. Mục báo cáo 4. Mục thanh toán 5. Mục tin tức 6. Mục developer 7. Mục công cụ I.

Chi tiết hơn

asqw

asqw TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN THEO CHUẨN THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTTT Sửdụng tiệních MicrosoftPowerpoint MỤC LỤC 1. Tổng quan về Microsoft Powerpoint...

Chi tiết hơn

ELMS Guide

ELMS Guide Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG 2016 Faculty of Information Technology HUFLIT. All rights reserved. Version 1.0 Mục lục KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN...

Chi tiết hơn

July 15 th 2017 Ecam.vn Video Surveillance HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT Version V3.0xx 1 Địa chỉ : Số 502, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận

July 15 th 2017 Ecam.vn Video Surveillance HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT Version V3.0xx 1 Địa chỉ : Số 502, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT Version V3.0xx 1 Địa chỉ : Số 502, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội Email: contact@ecam.vn MỤC LỤC 1. Cấu hình trên thiết bị... 3 1.1. Cấu hình

Chi tiết hơn

KAMARAJ IAS ACADEMY தம ழ இலக க யம த ள I ப ர வ (அ) பக த - 1: தம ழ மம ழ வரல ற ம தன ம இந த ய ம ழ க க ட ம பங கள மப த வ க இந த ய ம ழ கள ல ம க ற ப ப கத த ர

KAMARAJ IAS ACADEMY தம ழ இலக க யம த ள I ப ர வ (அ) பக த - 1: தம ழ மம ழ வரல ற ம தன ம இந த ய ம ழ க க ட ம பங கள மப த வ க இந த ய ம ழ கள ல ம க ற ப ப கத த ர தம ழ இலக க யம த ள I ப ர வ (அ) பக த - 1: தம ழ மம ழ வரல ற ம தன ம இந த ய ம ழ க க ட ம பங கள மப த வ க இந த ய ம ழ கள ல ம க ற ப ப கத த ர வ ட ம ழ கள ல ம த ழ ம ழ மபற டம த ர வ ட ம ழ கள ன கணக க ட ம வமகப ப ட ம சங

Chi tiết hơn

PHẦN 8: LỊCH TUẦN I. Giới thiệu: Chương trình lịch tuần với các tính năng như sau: Lịch chạy trên giao diện WEB với CSDL chạy tập trung. Theo dõi lịch

PHẦN 8: LỊCH TUẦN I. Giới thiệu: Chương trình lịch tuần với các tính năng như sau: Lịch chạy trên giao diện WEB với CSDL chạy tập trung. Theo dõi lịch PHẦN 8: LỊCH TUẦN I. Giới thiệu: Chương trình lịch tuần với các tính năng như sau: Lịch chạy trên giao diện WEB với CSDL chạy tập trung. Theo dõi lịch thuận tiện thông qua đánh số tuần làm việc. Cho phép

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 038_VRaman_final.docx

Microsoft Word - 038_VRaman_final.docx எ த உடற க ற ய ய ம, வ கக ம - த வ ம, ச க கல க ம (Type Anatomy and Categories Necessity and issues) பர. னவர. வ. இர மன (Prof.Dr.V.Raman) email: raman600@gmail.com, Prof.Dr.V.Raman@gmail.com உலக ன த ன மய ன

Chi tiết hơn

6/8/2019 Preview Question Paper GOVT.HR.SEC.SCHOOL,VELLAIYUR ONE WORD QUESTIONS 10

6/8/2019 Preview Question Paper GOVT.HR.SEC.SCHOOL,VELLAIYUR ONE WORD QUESTIONS 10 et et GOVT.HR.SEC.SCHOOL,VELLAIYUR ONE WORD QUESTIONS th Standard 9 TM MATHEMATICS TAMIL MEDIUM Reg.No. : Date : 8-Jun-9 Time : :: Hrs Total Marks : 5 et et ) க ட த ண PQ - ன ச ய வட ன ச ய - et et ) என ல,

Chi tiết hơn

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ FTP

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ FTP HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ FTP 1.Cài đặt FTP Client Để sử dụng dịch vụ FTP bắt buộc phải sử dụng FTP client có hỗ trợ TLS. Chúng tôi gợi ý sử dụng FileZilla FTP Client. Đây là một FTP client miễn phí và

Chi tiết hơn

HOW TO REQUEST A BOOKING CMA CGM GROUP EBUSINESS Login to ebusiness on the CMA CGM Group websites: CMA-CGM ANL

HOW TO REQUEST A BOOKING CMA CGM GROUP EBUSINESS Login to ebusiness on the CMA CGM Group websites: CMA-CGM  ANL HOW TO REQUEST A BOOKING CMA CGM GROUP EBUSINESS Login to ebusiness on the CMA CGM Group websites: CMA-CGM https://www.cma-cgm.com/ ANL https://www.anl.com.au/ CNC http://www.cnc-ebusiness.com/ Đăng nhập

Chi tiết hơn

Hướng dẫn cấu hình tổng đài AsteriskNow và kết nối Trunk với tổng đài Cisco CME 1. Giới thiệu Bùi Quốc Kỳ Để nghiên cứu về tổng đài mã nguồn mở Asteri

Hướng dẫn cấu hình tổng đài AsteriskNow và kết nối Trunk với tổng đài Cisco CME 1. Giới thiệu Bùi Quốc Kỳ Để nghiên cứu về tổng đài mã nguồn mở Asteri Hướng dẫn cấu hình tổng đài AsteriskNow và kết nối Trunk với tổng đài Cisco CME 1. Giới thiệu Bùi Quốc Kỳ Để nghiên cứu về tổng đài mã nguồn mở Asterisk, ta có thể cài Asterisk trên hệ điều hành Linux

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MOBILE APP TRÊN iOS

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MOBILE APP TRÊN iOS HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOBILE APP V3.0 THÁNG 5 2013 Tài liệu này nhằm cung cấp hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm dành cho Khách hàng của Maritime Bank khi sử dụng dịch vụ Mobile App phiên bản dành cho cho hệ

Chi tiết hơn

Giới thiệu

Giới thiệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZPANEL Người thực hiện: Nguyễn Tường Vĩnh Huy Người kiểm tra: Nguyễn Tấn Vỹ 1 MỤC LỤC 1. Giới thiệu... 3 2. Cài đặt... 3 3. Cấu hình thông số ban đầu... Error! Bookmark not defined. 4.

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING Version 1.2 Công Ty TNHH Uratek Website: TP.HCM, 11/2017

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING Version 1.2 Công Ty TNHH Uratek  Website:  TP.HCM, 11/2017 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING Version 1.2 Công Ty TNHH Uratek Email: support@uratek.vn Website: www.uratek.vn TP.HCM, 11/2017 MỤC LỤC I. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HỆ THỐNG... 1 II. NGƯỜI DÙNG VÀ PHÂN QUYỀN...

Chi tiết hơn

Stored Procedures Stored Procedures Bởi: Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên Trong những bài học trước đây khi dùng Query Analyzer chúng ta có thể đặt tên và s

Stored Procedures Stored Procedures Bởi: Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên Trong những bài học trước đây khi dùng Query Analyzer chúng ta có thể đặt tên và s Bởi: Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên Trong những bài học trước đây khi dùng Query Analyzer chúng ta có thể đặt tên và save các nhóm câu lệnh SQL vào một file dưới dạng script để có thể sử dụng trở lại sau này.

Chi tiết hơn

OCTOBER 09 : உலக அ ச த ன. "ச வ தச அ ச ஒ ற ய " வ ச ல த ஆ அ ட ப 9- தத த ட க ப ட. அ த ன "உலக அ ச த ன " இ க ட ட ப க ற. வ க தச த அ ம க ப உலக ம க ப ய

OCTOBER 09 : உலக அ ச த ன. ச வ தச அ ச ஒ ற ய வ ச ல த ஆ அ ட ப 9- தத த ட க ப ட. அ த ன உலக அ ச த ன இ க ட ட ப க ற. வ க தச த அ ம க ப உலக ம க ப ய OCTOBER 09 : உலக அ ச த ன. "ச வ தச அ ச ஒ ற ய " வ ச ல த 1874- ஆ அ ட ப 9- தத த ட க ப ட. அ த ன "உலக அ ச த ன " இ க ட ட ப க ற. வ க தச த அ ம க ப உலக ம க ப ய அகத க க ஆப த ன த ட என ஐ.ந. அத க எ ச க. வ க தச த த சம

Chi tiết hơn

tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho người dùng cuối

tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho người dùng cuối CÔNG TY TNHH VIETTEL CHT TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TÍNH ẢO CLOUD PC (Phiên bản 1.0) Hà nội, 2016 CLOUD PC Page 1 MỤC LỤC 1. GIỚI THIỆU ------------------------------------------------------------------------------------------

Chi tiết hơn

Page 1 of 6 Share Report Abuse Next Blog» Create Blog Sign In எனத பத வ கள -வரல ற ம வ ழ க கய ம Help those most in need Eradicate extreme poverty & hunger Support Concern Worldwide ப த ச வ வ ளம பரம தர வத

Chi tiết hơn

MergedFile

MergedFile வ த ய யல க ற ந வதர வ 1 வ ரம : 45 க ப ப : 11 அலக -1 மத ப ப ண : 25 வ த ய யல க ற ந வதர வ 2 வ ரம : 45 க ப ப : 11 அலக -1 மத ப ப ண : 25 1 ) ஒர ம ல வர யற? 2 ) ஆக ஸ ஜம ற ற எண வர யற? 3 ) க ம ச ந ரற என ற ல என? 1

Chi tiết hơn

Chương trình dịch

Chương trình dịch Linux và Phần mềm Mã nguồn mở Bài 4: Người dùng, phân quyền và quản lý file trên linux Nhắc lại và chú ý Các chế độ làm việc của hệ điều hành linux Phiên làm việc (login làm việc logout) Các thông tin

Chi tiết hơn

CÔNG BÁO/Số /Ngày PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ NGOẠI GIAO BỘ NGOẠI GIAO Số: 01/2012/TT-BNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

CÔNG BÁO/Số /Ngày PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ NGOẠI GIAO BỘ NGOẠI GIAO Số: 01/2012/TT-BNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT CÔNG BÁO/Số 307 + 308/Ngày 10-04-2012 3 PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ NGOẠI GIAO BỘ NGOẠI GIAO Số: 01/2012/TT-BNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng

Chi tiết hơn

FPT – Information System

FPT – Information System TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EMAIL ONLINE TRÊN TRÌNH DUYỆT WEB VÀ TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG (CHO NGƯỜI DÙNG) 1 THÔNG TIN TÀI LIỆU MÔ TẢ TÀI LIỆU Customer: Title: Document Name: Trường đại học Kinh tế Quốc

Chi tiết hơn

MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ LEICA TCR1101

MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ LEICA TCR1101 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ LEICA TCRA1105 plus I. Các thông số cơ bản của máy: Là dòng máy cao cấp nhất của dòng Leica TPS1100, Đcx đo góc: 1" Đcx đo cạnh: 1mm+ ppm x D (thời gian đo 1s) Chế

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỄN NAM TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN WEBSITE MIỄN PHÍ ( WEBMIENPHI.INFO ) Mọi chi tiết về tài liệu xin liên hệ: CÔNG TY TNHH G

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỄN NAM TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN WEBSITE MIỄN PHÍ ( WEBMIENPHI.INFO ) Mọi chi tiết về tài liệu xin liên hệ: CÔNG TY TNHH G CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỄN NAM TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN WEBSITE MIỄN PHÍ ( WEBMIENPHI.INFO ) Mọi chi tiết về tài liệu xin liên hệ: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỄN NAM 347/28 Lê Văn Thọ, P.9,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Visitor Checklist - Feb 2013.doc

Microsoft Word - Business Visitor Checklist - Feb 2013.doc BUSINESS VISITOR VISA HƯỚNG DẪN THỊ THỰC DIỆN CÔNG TÁC Immigration New Zealand reserves the right to request additional information in the course of assessing an application and to retain information and

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING Version 2.9 Công Ty TNHH Uratek Website: TP.HCM, 7/2018

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING Version 2.9 Công Ty TNHH Uratek  Website:  TP.HCM, 7/2018 Version 2.9 Công Ty TNHH Uratek Email: support@uratek.vn Website: www.uratek.vn TP.HCM, 7/2018 Thuật Ngữ Các thuật ngữ trong bài hướng dẫn sử dụng sẽ được thay thế nhằm mục đích phù hợp với người sử dụng:

Chi tiết hơn

தம ழ இலக கணம ச ந தன ட.என.ப.எஸ.ச 1. வ ண ப ன வப த இலக கணம வபற ற த தன ச வ ல இன ற ந ன கட கள உட யத ய ர த? அ) க றள வ ண ப

தம ழ இலக கணம ச ந தன ட.என.ப.எஸ.ச 1. வ ண ப ன வப த இலக கணம வபற ற த தன ச வ ல இன ற ந ன கட கள உட யத ய ர த? அ) க றள வ ண ப 1. வ ண ப ன வப த இலக கணம வபற ற த தன ச வ ல இன ற ந ன கட கள உட யத ய ர த? அ) க றள வ ண ப ஆ) நநர ட வ ண ப இ) இன ன ட வ ண ப ஈ) பஃவற ட வ ண ப 2. வப ர த த க. (a) (b) (c) (d) a) தன ட ஒர ட டனம ற ற க த கள - 1) ன அ) 1

Chi tiết hơn

1 Tạo slide trình diễn với Microsoft Powerpoint Tạo slide trình diễn với Microsoft Powerpoint Người thực hiện Hoàng Anh Tú Phạm Minh Tú Nội dung 1 Mục

1 Tạo slide trình diễn với Microsoft Powerpoint Tạo slide trình diễn với Microsoft Powerpoint Người thực hiện Hoàng Anh Tú Phạm Minh Tú Nội dung 1 Mục 1 Tạo slide trình diễn với Microsoft Powerpoint Tạo slide trình diễn với Microsoft Powerpoint Người thực hiện Hoàng Anh Tú Phạm Minh Tú Nội dung 1 Mục tiêu... 3 2 Kế hoạch... 3 3 Hướng dẫn sử dụng Microsoft

Chi tiết hơn

Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐĂNG KY GIAO NHÂ N CONTAINER & THANH TOÁN QUA NGÂN HA NG Tha ng 04/2019 (Phiên bản 1.0)

Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐĂNG KY GIAO NHÂ N CONTAINER & THANH TOÁN QUA NGÂN HA NG Tha ng 04/2019 (Phiên bản 1.0) Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐĂNG KY GIAO NHÂ N CONTAINER & THANH TOÁN QUA NGÂN HA NG Tha ng 04/2019 (Phiên bản 1.0) MỤC LỤC 1 GIỚI THIỆU... 5 Giơ i thiệu tô ng quan...

Chi tiết hơn

Giới thiệu MSB trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã lựa chọn dịch vụ M-Banking của chúng tôi. Sứ mệnh đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của Khách hàng Doa

Giới thiệu MSB trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã lựa chọn dịch vụ M-Banking của chúng tôi. Sứ mệnh đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của Khách hàng Doa Giới thiệu MSB trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã lựa chọn dịch vụ M-Banking của chúng tôi. Sứ mệnh đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của Khách hàng Doanh nghiệp là động lực giúp MSB ngày càng cải tiến sản

Chi tiết hơn

Làm quen với chương trình Microsoft Excel Làm quen với chương trình Microsoft Excel Bởi: unknown Làm quen với chương trình Những thao tác đầu tiên với

Làm quen với chương trình Microsoft Excel Làm quen với chương trình Microsoft Excel Bởi: unknown Làm quen với chương trình Những thao tác đầu tiên với Làm quen với chương trình Microsoft Excel Bởi: unknown Làm quen với chương trình Những thao tác đầu tiên với bảng tính Sổ bảng tính và tờ bảng tính là gì? Sau khi khởi động chương trình MS Excel, ta có

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ LẦN BAN HÀNH: 01 HÀ NỘI 2019

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ LẦN BAN HÀNH: 01 HÀ NỘI 2019 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ LẦN BAN HÀNH: 01 HÀ NỘI 2019 MỤC LỤC 1. Mục đích:... 3 2. Nội dung:... 3 2.1. Đăng nhập... 3 2.2. Thoát chương trình... 5 2.3. Quên mật khẩu... 5 2.4. Đổi mật

Chi tiết hơn

Microsoft Word - யக்ஷப் ப்ரஸ்னம்

Microsoft Word - யக்ஷப் ப்ரஸ்னம் ய ர ன :123 க வ க - ப த -1 By London Swaminathan Post No 785 Dated 11/01/2014 This is (Yaksha Prasna) posted in English as well. இ க ர பல ப த கள க வ க றன. ய க ய எ ற ஆர ச க ர உ ள. மஹ ப ரத த வன ப வ த வ வய

Chi tiết hơn

WICELL User Guide Smart Cloud Wicell Controller Standard Version Manual version

WICELL User Guide Smart Cloud Wicell Controller Standard Version Manual version WICELL User Guide Smart Cloud Wicell Controller Standard Version Manual version 1.5.18 Chương 1: Giới Thiệu Chương 2: Gia Nhập Access Point Vào Controller Chương 3: Cài Đặt 3.1. Yêu Cầu Cài Đặt 3.2. Cài

Chi tiết hơn

MD Paper-Based Test ELA Vietnamese Script for Administrating PARCC TAM

MD Paper-Based Test ELA Vietnamese Script for Administrating PARCC TAM 4.10 Script for Administrating Mathematics and English Language Arts/Literacy (ELA/L) The administration script under Section 4.10.1 will be used for all units of the Mathematics Test. Refer to Section

Chi tiết hơn

TRƯỜNG Đ CK Joel Murach lay Harris TÜ SACH BẢN QUYỄN FPT Polytechnic P H P v ä MySQL Murach's PHP and MySQL Khởi động nhanh với PHP & MySQL

TRƯỜNG Đ CK Joel Murach lay Harris TÜ SACH BẢN QUYỄN FPT Polytechnic P H P v ä MySQL Murach's PHP and MySQL Khởi động nhanh với PHP & MySQL TRƯỜNG Đ CK.0000071332 Joel Murach lay Harris TÜ SACH BẢN QUYỄN FPT Polytechnic P H P v ä MySQL Murach's PHP and MySQL Khởi động nhanh với PHP & MySQL Học cách xây dựng, kiểm thử, gỡ lãi ứng dụng PHP sử

Chi tiết hơn

2014 Encyclopædia Britannica, Inc.

2014 Encyclopædia Britannica, Inc. 2014 Encyclopædia Britannica, Inc. Ấn bản Học thuật Trực tuyến của Britannica Bộ sưu tập tài nguyên số hoàn chỉnh Hơn 133,000 bài viết bách khoa toàn thư, trong đó có hơn 23,000 tiểu sử. Hơn 54,000 hình

Chi tiết hơn

TrÝch yÕu luËn ¸n

TrÝch yÕu luËn ¸n THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Kim Dũng 2.Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 10/03/1985 4. Nơi sinh: Hà Nội 5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4860/QĐ-ĐHKHTN ngày

Chi tiết hơn

2018 Vietnamese FL Written examination

2018 Vietnamese FL Written examination Victorian Certificate of Education 2018 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Letter STUDENT NUMBER Vietnamese FIRST LANGUAGE Written examination Tuesday 20 November 2018 Reading time: 11.45 am to

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN ĐỨC 126 Lê Thanh Nghị - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện Thoai : Fax : Website : www.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN ĐỨC 126 Lê Thanh Nghị - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện Thoai : Fax : Website : www. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN ĐỨC 126 Lê Thanh Nghị - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện Thoai : 04.38684698 Fax : 04.38684730 Website : www.nguyenduc.com.vn Hướng dẫn sử dụng Camera DVR 910 Hướng

Chi tiết hơn

VCSP-CSBH-H03-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA H03 PHÂN KHU THE HERO DỰ ÁNVINCITY SPORTIA I. CHÍNH SÁCH/ POLICY / FO

VCSP-CSBH-H03-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA H03 PHÂN KHU THE HERO DỰ ÁNVINCITY SPORTIA I. CHÍNH SÁCH/ POLICY / FO CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA H03 PHÂN KHU THE HERO DỰ ÁNVINCITY SPORTIA I. CHÍNH SÁCH/ POLICY / FOR ARPARMENT AT H03 OF VICITY SPORTIA-THE HERO ZONE ----- Tháng 11/2018/ Nov 2018

Chi tiết hơn

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ivms-4200 (v2.7) ivms-4200 Client Software Hướng dẫn sử dụng (v2.7) 2 P a g e

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ivms-4200 (v2.7) ivms-4200 Client Software Hướng dẫn sử dụng (v2.7) 2 P a g e ivms-4200 Client Software Hướng dẫn sử dụng (v2.7) 2 P a g e Mục lục Chương 1 Tổng quan... 5 1.1 Mô tả... 5 1.2 Yêu cầu hệ thống... 5 1.3 Các modul tính năng... 5 1.4 Chỉ dẫn cập nhật... 7 Chương 2 Live

Chi tiết hơn

Internet Information Service - IIS Internet Information Service - IIS Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Chúng ta đã tìm hiểu về cách dựng một NAT Server...

Internet Information Service - IIS Internet Information Service - IIS Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Chúng ta đã tìm hiểu về cách dựng một NAT Server... Internet Information Service - IIS Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Chúng ta đã tìm hiểu về cách dựng một NAT Server... và cách tùy chỉnh NAT inbound, NAT outbound nhằm chỉ định với các máy bên ngoài truy cập

Chi tiết hơn

BẢO MẬT Hướng dẫn sử dụng VPS HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÙNG MÁY CHỦ RIÊNG ẢO (VPS) CỦA Anzo Capital Cảnh báo rủi ro: giao dịch theo tỉ lệ đòn bẩy với tiền ký q

BẢO MẬT Hướng dẫn sử dụng VPS HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÙNG MÁY CHỦ RIÊNG ẢO (VPS) CỦA Anzo Capital Cảnh báo rủi ro: giao dịch theo tỉ lệ đòn bẩy với tiền ký q HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÙNG MÁY CHỦ RIÊNG ẢO (VPS) CỦA Anzo Capital Cảnh báo rủi ro: giao dịch theo tỉ lệ đòn bẩy với tiền ký quỹ trên hợp đồng ngoại tệ hay là những sản phẩm trao đổi khác có tính chất rủi ro

Chi tiết hơn

Một số thao tác trong windows XP Một số thao tác trong windows XP Bởi: Vien CNTT DHQG Hanoi MỘT SỐ THAO TÁC TRONG WINDOWS XP Tạo đĩa mềm khởi động DOS

Một số thao tác trong windows XP Một số thao tác trong windows XP Bởi: Vien CNTT DHQG Hanoi MỘT SỐ THAO TÁC TRONG WINDOWS XP Tạo đĩa mềm khởi động DOS Một số thao tác trong windows XP Bởi: Vien CNTT DHQG Hanoi MỘT SỐ THAO TÁC TRONG WINDOWS XP Tạo đĩa mềm khởi động DOS: Để tạo đĩa mềm khởi động Dos, bạn mở My Computer, bấm phím phải chuột vào biểu tượng

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MỤC LỤC I. Đăng nhập... 3 II. Thoát chương trình... 5 III. Quên mật khẩu... 5 IV. Đổi mật khẩu... 6 V. Tra cứu hóa đơn không cần đăng nhập vào hệ thống... 7 VI.

Chi tiết hơn

27_7193.pdf

27_7193.pdf Photo Flash Maker: Tạo slideshow ảnh 3D đẹp "miễn chê" Từ hình ảnh hoặc video dạng FLV, Photo Flash Maker sẽ hỗ trợ bạn chế tác slideshow dạng Flash 9 o đẹp lộng lẫy với 60 hỉệu ứng chuyển cảnh độc đáo

Chi tiết hơn