188 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG NGHI THƯ C TU NG KINH KIM CANG L H NG TA N: H ng vân di bô, Tha nh đư c chiêu ch ng, Bô -đê tâm qua ng ma c nĕng l ơ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "188 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG NGHI THƯ C TU NG KINH KIM CANG L H NG TA N: H ng vân di bô, Tha nh đư c chiêu ch ng, Bô -đê tâm qua ng ma c nĕng l ơ"

Bản ghi

1 188 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG NGHI THƯ C TU NG KINH KIM CANG L H NG TA N: H ng vân di bô, Tha nh đư c chiêu ch ng, Bô -đê tâm qua ng ma c nĕng l ơ ng, Xu c xư pho ng ha o quang, Vi thoa i, vi t ơ ng, Ng ơ ng kha i Pha p Trung V ng, Nam-mô H ng vân ca i Bô -ta t. (3 lâ n) TI NH KHÂ U NGHIÊ P CH N NGÔN: Tu ri tu ri, ma ha tu ri tu tu ri, ta t ba ha. (3 lâ n) TI NH TAM NGHIÊ P CH N NGÔN: A n ta pha ba pha, truâ t đa ta pha, đa t ma ta pha, ba pha truâ t đô ha m. (3 lâ n) A N THÔ ĐI A CH N NGÔN: Nam-mô tam ma n đa mô t đa nă m, a n đô rô đô rô, đi a vy ta ba ha. (3 lâ n) PHÔ CU NG D Ơ NG CH N NGÔN: A n nga nga nă ng tam ba pha phiê t nhâ t ra hô ng. (3 lâ n)

2 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG 189 PHU NG THI NH BA T KIM CANG Phu ng thi nh Thanh Trư Tai Kim Cang. Phu ng thi nh Bi ch Đô c Kim Cang. Phu ng thi nh Huy nh Tu y Câ u Kim Cang. Phu ng thi nh Ba ch Ti nh Thu y Kim Cang. Phu ng thi nh Xi ch Thinh Ho a Kim Cang. Phu ng thi nh Đi nh Tri Tai Kim Cang. Phu ng thi nh Tư Hiê n Kim Cang. Phu ng thi nh Đa i Thâ n Kim Cang. PHU NG THI NH TƯ BÔ -TA T Phu ng thi nh Kim Cang Quyê n Bô -ta t. Phu ng thi nh Kim Cang Sa ch Bô -ta t. Phu ng thi nh Kim Cang A i Bô -ta t. Phu ng thi nh Kim Cang Ngư Bô -ta t. PHA T NGUYÊ N VĔN Khê thu tam giơ i tôn Quy ma ng thâ p ph ng Phâ t, Nga kim pha t hoă ng nguyê n: Tri tu ng Kim Cang kinh, Th ơ ng ba o tư tro ng ân, Ha tê tam đô khô, Nh ơ c hư u kiê n, vĕn gia, Tâ t pha t Bô -đê tâm, Tâ n thư nhâ t ba o thân, Đô ng sanh Cư c-la c quô c.

3 190 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG VÂN HA PHA M Vân ha đă c tr ơ ng tho, Kim cang bâ t hoa i thân? Phu c di ha nhân duyên Đă c đa i kiên cô lư c? Vân ha thư kinh, Cư u ca nh đa o bi nga n? Nguyê n Phâ t khai vi mâ t, Qua ng vi chu ng sanh thuyê t, Nam mô Bô n s Thi ch Ca Mâu Ni Phâ t. (3 lâ n) KHAI KINH KÊ Vô th ơ ng thâ m thâm vi diê u pha p, Ba thiên va n kiê p nan tao ngô, Nga kim kiê n vĕn đă c tho tri, Nguyê n gia i Nh -Lai ch n thiê t nghi a. ***

4 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG 191 KIM CANG BA T-NHA BA-LA-MÂ T KINH Dao-Tâ n Tam-Ta ng Pha p-s C U-MA-LA-THÂ P di ch Nh thi nga vĕn: như t thơ i Phâ t ta i Xa -Vê quô c, Ky -Tho Câ p-cô-đô c viên, dư đa i Ty -kheo chu ng thiên nhi ba ngu thâ p nh n cu. Nhi thơ i, Thê -Tôn, thư c thơ i, tr ơ c y tri ba t, nhâ p Xa -Vê đa i tha nh khâ t thư c. ky tha nh trung thư đê khâ t di, h ơ n chi bô n xư, pha n thư c ngâ t thâu y ba t, tâ y tu c di, phu to a nhi to a. Thơ i Tr ơ ng la o Tu-Bô -Đê, ta i đa i chu ng trung, tư c tu ng to a khơ i, thiên đa n hư u kiên, hư u tâ t tr ơ c đi a hiê p ch ơ ng cung ki nh nhi ba ch Phâ t ngôn: "Hi hư u Thê -Tôn! Nh -Lai thiê n hô niê m ch Bô -ta t, thiê n pho chu c ch Bô -ta t! Thê -Tôn! Thiê n nam tư, thiê n nư nh n pha t A-nâ u-đa-la tam-miê u tam-bô -đê tâm, vân ha ng tru, vân ha ha ng phu c ky tâm?". Phâ t ngôn: "Thiê n tai! Thiê n tai! Tu-Bô -Đê! Nh như sơ thuyê t, Nh -Lai thiê n hô niê m ch Bô ta t, thiê n pho chu c ch Bô -ta t. Như kim đê thi nh, đ ng vi như thuyê t. Thiê n nam tư, Thiê n nư nh n! pha t A-nâ u-đa-la tam-miê u tam-bô -đê tâm, ng nh thi tru, nh thi ha ng phu c ky tâm". - Duy nhiên, Thê -Tôn! Nguyê n nha o du c vĕn. Phâ t ca o Tu-Bô -Đê : "Ch Bô -ta t ma-ha-ta t, ng nh thi, ha ng phu c ky tâm: Sơ hư u như t thiê t

5 192 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG chu ng sanh chi loa i, nh ơ c noa n sanh, nh ơ c thai sanh, nh ơ c thâ p sanh, nh ơ c ho a sanh, nh ơ c hư u să c, nh ơ c vô să c, nh ơ c hư u t ơ ng, nh ơ c vô t ơ ng; nh ơ c phi hư u t ơ ng, phi vô t ơ ng, nga giai linh nhâ p Vô-d Niê t-ba n, nhi Diê t-đô chi. Nh thi Diê t-đô vô l ơ ng vô sô, vô biên chu ng sanh, thiê t vô chu ng sanh, đă c diê t-đô gia. Ha di cô? Tu-Bô -Đê! Nh ơ c Bô -ta t hư u nga t ơ ng, nh n t ơ ng, chu ng sanh t ơ ng, tho gia t ơ ng, tư c phi Bô -ta t. Phu c thư, Tu-Bô -Đê! Bô -ta t pha p, ng vô sơ tru, ha nh bô thi. Sơ vi bâ t tru să c bô thi, bâ t tru thinh, h ng, vi, xu c, pha p bô thi. Tu-Bô -Đê! Bô -ta t ng nh thi bô thi, bâ t tru t ơ ng. Ha di cô! Nh ơ c Bô -ta t bâ t tru t ơ ng bô thi, ky ph ơ c đ c bâ t kha t l ơ ng. Tu-Bô -Đê! y vân ha? Đông ph ng h không kha t l ơ ng phu? - Phâ t da Thê -Tôn! - Tu-Bô -Đê! Nam, Tây, Bă c ph ng, tư duy th ơ ng, ha h không kha t l ơ ng phu? - Phâ t da, Thê -Tôn! - Tu-Bô -Đê! Bô -ta t vô tru t ơ ng bô thi, ph ơ c đư c diê c phu c nh thi, bâ t kha t l ơ ng. Tu-Bô -Đê! Bô -ta t đa n ng nh sơ gia o tru. Tu-Bô -Đê! y vân ha? Kha di thân t ơ ng kiê n Nh -Lai phu? - Phâ t da, Thê -Tôn! Bâ t kha di thân t ơ ng đă c kiê n Nh -Lai. Ha di cô? Nh -Lai sơ thuyê t thân t ơ ng, tư c phi thân t ơ ng.

6 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG 193 Phâ t ca o Tu-Bô -Đê : "Pha m sơ hư u t ơ ng, giai thi h vo ng: nh ơ c kiê n ch t ơ ng phi t ơ ng, tư c kiê n Nh -Lai". Tu-Bô -Đê ba ch Phâ t ngôn: "Thê -Tôn! Pha hư u chu ng sanh, đă c vĕn nh thi ngôn thuyê t ch ng cu, sanh thiê t ti n phu?". Phâ t ca o Tu-Bô -Đê : "Ma c ta c thi thuyê t. Nh -Lai diê t hâ u, hâ u ngu ba tuê, hư u tri giơ i tu ph ơ c gia, thư ch ng cu, nĕng sanh ti n tâm, di thư vi thiê t. Đ ng tri thi nh n, bâ t như t Phâ t, nhi Phâ t, tam, tư, ngu Phâ t nhi chu ng thiê n cĕn, di vô l ơ ng, thiên va n Phâ t sơ, chu ng ch thiê n cĕn. Vĕn thi ch ng cu, na i chi như t niê m, sanh ti nh ti n gia. Tu-Bô -Đê! Nh -Lai, tâ t tri tâ t kiê n, thi ch chu ng sanh, đă c nh thi vô l ơ ng ph ơ c đư c. Ha di cô! Thi ch chu ng sanh vô phu c nga t ơ ng, nh n t ơ ng, chu ng sanh t ơ ng, tho gia t ơ ng, vô pha p t ơ ng, diê c vô phi pha p t ơ ng. Ha di cô! Thi ch chu ng sanh nh ơ c tâm thu t ơ ng, tă c vi tr ơ c nga, nh n, chu ng sanh, tho gia ; nh ơ c thu pha p t ơ ng, tư c tr ơ c nga nh n, chu ng sanh tho gia. - Ha di cô! Nh ơ c thu phi pha p t ơ ng tư c tr ơ c nga, nh n, chu ng sanh, tho gia. Thi cô, bâ t ng thu pha p, bâ t ng thu phi pha p. Di thi nghi a cô, Nh -Lai th ơ ng thuyê t: Như đă ng Ty -kheo, tri nga thuyê t pha p, nh phiê t du gia. Pha p th ơ ng ng xa, ha huô ng phi pha p!

7 194 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG - Tu-Bô -Đê! y vân ha? Nh -Lai đă c A- nâ u-đa-la tam-miê u tam-bô -đê gia? Nh -Lai hư u sơ thuyê t pha p gia? Tu-Bô -Đê ngôn: "Nh nga gia i Phâ t sơ thuyê t nghi a, vô hư u đi nh pha p danh A-nâ u-đa-la tam-miê u tam-bô -đê, diê c vô hư u đi nh pha p Nh - Lai kha khuyê t. - Ha di cô? - Nh -Lai sơ thuyê t pha p, giai bâ t kha thu, bâ t kha thuyê t, phi pha p, phi phi pha p. Sơ di gia ha? - Như t thiê t Hiê n Tha nh giai di vô vi pha p nhi hư u sai biê t. - Tu Bô -Đê! y vân ha? Nh ơ c nh n ma n tam thiên đa i thiên thê giơ i thâ t bư u, di du ng bô thi, thi nh n sơ đă c ph ơ c đư c ninh vi đa phu? Tu-Bô -Đê ngôn: "Thâ m đa, Thê -Tôn. Ha di cô? Thi ph ơ c đư c tư c phi ph ơ c đư c ta nh, thi cô Nh -Lai thuyê t ph ơ c đư c đa". - Nh ơ c phu c hư u nh n, thư kinh trung tho tri na i chi tư cu kê đă ng, vi tha nh n thuyê t, ky ph ơ c thă ng bi. Ha di cô? Tu-Bô -Đê! Như t thiê t ch Phâ t câ p ch Phâ t A-nâ u-đa-la tam-miê u tambô -đê pha p, giai tu ng thư kinh xuâ t, Tu-Bô -Đê! Sơ vi Phâ t pha p gia tư c phi Phâ t pha p. - Tu-Bô -Đê! y vân ha? Tu-Đa -Hoa n nĕng ta c thi niê m: Nga đă c Tu-Đa -Hoa n qua phu? - Tu-Bô -Đê ngôn: "Phâ t da, Thê -Tôn! Ha di cô? Tu-Đa -Hoa n danh vi Nhâ p-l u, nhi vô sơ nhâ p, bâ t nhâ p să c, thinh, h ng, vi, xu c, pha p, thi danh Tu-Đa -Hoa n".

8 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG Tu-Bô -Đê! y vân ha? T -Đa -Ha m nĕng ta c thi niê m: Nga đă c T -Đa -Ha m qua phu? Tu-Bô -Đê ngôn: "Phâ t da, Thê -Tôn! Ha di cô? T -Đa -Ha m danh Như t-va ng-lai, nhi thiê t vô va ng lai, thi danh T -Đa -Ha m". - Tu-Bô -Đê! y vân ha? A-Na-Ha m nĕng ta c thi niê m: nga đă c A-Na-Ha m qua phu : Tu-Bô -Đê ngôn: "Phâ t da, Thê -Tôn! Ha di cô? A-Na-Ha m danh vi Bâ t-lai, nhi thiê t vô bâ t lai, thi cô danh A-Na-Ha m". - Tu-Bô -Đê! y vân ha? A-La-Ha n nĕng ta c thi niê m: Nga đă c A-La-Ha n đa o phu? Tu-Bô -Đê ngôn: "Phâ t da, Thê -Tôn! Ha di cô? Thiê t vô hư u pha p danh, A-La-Ha n. Thê -Tôn! Nh ơ c A-La-Ha n ta c thi niê m: Nga đă c A-La-Ha n đa o, tư c vi tr ơ c nga, nh n, chu ng sanh, tho gia. Thê -Tôn! Phâ t thuyê t nga đă c Vô-tra nh tammuô i, nh n trung tô i vi đê như t, thi đê như t ly du c A-La-Ha n, Thê -Tôn! Nga bâ t ta c thi niê m, nga thi ly du c A-La-Ha n. Thê -Tôn! Nga nh ơ c ta c thi niê m: Nga đă c A-La-Ha n đa o, Thê -Tôn, tă c bâ t thuyê t. Tu-Bô -Đê! thi nha o A-lan-na ha nh gia. Di Tu-Bô -Đê thiê t vô sơ ha nh, nhi danh Tu-Bô -Đê, thi nha o A-lan-na ha nh". Phâ t ca o Tu-Bô -Đê : " y vân ha? Nh -Lai ti ch ta i Nhiên-Đĕng Phâ t sơ, Pha p hư u sơ đă c phu?". - Phâ t da, Thê -Tôn, Nh -Lai ta i Nhiên-Đĕng Phâ t sơ, pha p thiê t vô sơ đă c. - Tu-Bô -Đê! y vân ha? Bô -ta t trang nghiêm Phâ t đô phu?

9 196 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG - Phâ t da, Thê -Tôn. Ha di cô? Trang nghiêm Phâ t đô gia, tư c phi trang nghiêm, thi danh trang nghiêm. - Thi cô, Tu-Bô -Đê! Ch Bô -ta t ma-ha-ta t ng nh thi sanh thanh ti nh tâm; bâ t ng tru să c sanh tâm, bâ t ng tru thinh, h ng, vi, xu c, pha p sanh tâm, ng vô sơ tru nhi sanh ky tâm. Tu-Bô -Đê! Thi nh hư u nh n thân nh Tudi s n v ng. y vân ha? Thi thân vi đa i phu? Tu-Bô -Đê ngôn: "Thâ m đa, Thê -Tôn. Ha di cô? Phâ t thuyê t phi thân, thi danh đa i thân". - Tu-Bô -Đê! Nh hă ng ha trung sơ hư u sa sô, nh thi sa đă ng hă ng ha. y vân ha? Thi ch hă ng-ha sa, ninh vi đa phu? Tu-Bô -Đê ngôn: Thâ m đa, Thê -Tôn! Đa n ch hă ng-ha th ơ ng đa vô sô, ha huô ng ky sa". - Tu-Bô -Đê! Nga kim thiê t ngôn ca o như. Nh ơ c hư u thiê n nam tư, thiê n nư nh n, di thâ t ba o ma n nhi sơ hă ng-ha sa sô tam thiên đa i thiên thê giơ i di du ng bô thi, đă c ph ơ c đa phu? Tu-Bô -Đê ngôn: "Thâ m đa Thê -Tôn!". Phâ t ca o Tu-Bô -Đê : "Nh ơ c thiê n nam tư, thiê n nư nh n thư kinh trung, na i chi tho tri tư cu kê đă ng, vi tha nh n thuyê t, nhi thư ph ơ c đư c, thă ng tiê n ph ơ c đư c. - Phu c thư, Tu-Bô -Đê! Tu y thuyê t thi kinh, na i chi tư cu kê đă ng, đ ng tri thư xư, như t thiê t thê gian; thiên, nh n, a-tu-la giai ng cu ng d ơ ng nh Phâ t tha p miê u. Ha huô ng hư u nh n tâ n nĕng tho tri đo c tu ng! Tu-Bô -Đê! Đ ng tri thi nh n, tha nh tư u tô i th ơ ng đê như t hy hư u chi pha p.

10 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG 197 Nh ơ c thi kinh điê n sơ ta i chi xư, tư c vi hư u Phâ t, nh ơ c tôn tro ng đê tư ". Nhi thơ i Tu-Bô -Đê ba ch Phâ t ngôn: "Thê - Tôn! Đ ng ha danh thư kinh, nga đă ng vân ha phu ng tri. Phâ t ca o Tu-Bô -Đê : "Thi kinh danh vi Kim- Cang Ba t-nha Ba-La-Mâ t, di thi danh tư, như đ ng phu ng tri. Sơ di gia ha? Tu-Bô -Đê! Phâ t thuyê t Ba t-nha Ba-la-mâ t, tư c phi Ba t-nha Ba-la-mâ t, thi danh Ba t-nha Bala-mâ t. Tu-Bô -Đê! y vân ha? Nh -Lai hư u sơ thuyê t pha p phu!". Tu-Bô -Đê ba ch Phâ t ngôn: "Thê -Tôn! Nh - Lai vô sơ thuyê t". - Tu-Bô -Đê! y vân ha? Tam thiên đa i thiên thê giơ i sơ hư u vi trâ n, thi vi đa phu?". Tu-Bô -Đê ngôn: "Thâ m đa Thê -Tôn". - Tu-Bô -Đê! Ch vi trâ n, Nh -Lai thuyê t phi vi trâ n, thi danh vi trâ n, Nh -Lai thuyê t thê giơ i, phi thê giơ i, thi danh thê giơ i. - Tu-Bô -Đê! y vân ha? Kha di tam thâ p nhi t ơ ng kiê n Nh -Lai phu? - Phâ t da, Thê -Tôn. Bâ t kha di tam thâ p nhi t ơ ng đă c kiê n Nh -Lai. Ha di cô? Nh -Lai thuyê t tam thâ p nhi t ơ ng, tư c thi phi t ơ ng, thi danh tam thâ p nhi t ơ ng? - Tu-Bô -Đê! Nh ơ c hư u thiê n nam tư, thiê n nư nh n, di hă ng-ha sa đă ng thân ma ng bô thi. Nh ơ c phu c hư u nh n thư kinh trung, na i chi

11 198 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG tho tri tư cu kê đă ng, vi tha nh n thuyê t, ky ph ơ c thâ m đa. Nhi thơ i, Tu-Bô -Đê vĕn thuyê t thi kinh, thâm gia nghi a thu, thê lê bi khâ p, nhi ba ch Phâ t ngôn: "Hi hư u Thê -Tôn! Phâ t thuyê t nh thi thâ m thâm kinh điê n, nga tu ng ti ch lai sơ đă c huê nha, vi tă ng đă c vĕn nh thi chi kinh. Thê -Tôn! Nh ơ c phu c hư u nh n đă c vĕn thi kinh, ti n tâm thanh ti nh tư c sanh thiê t t ơ ng. Đ ng tri thi nh n, tha nh tư u đê như t hy hư u công đư c. Thê -Tôn! Thi thiê t t ơ ng gia, tư c thi phi t ơ ng, thi cô Nh -Lai thuyê t danh thiê t t ơ ng. Thê -Tôn! Nga kim đă c vĕn nh thi kinh điê n, ti n gia i tho tri, bâ t tu c vi nan. Nh ơ c đ ng lai thê, hâ u ngu ba tuê, ky hư u chu ng sanh đă c vĕn thi kinh, ti n gia i tho tri, thi nh n tư c vi đê như t hihư u. Ha di cô? Thư nh n vô nga t ơ ng, vô nh n t ơ ng, vô chu ng sanh t ơ ng, vô tho gia t ơ ng. Sơ di gia ha? Nga t ơ ng tư c thi phi t ơ ng, nh n t ơ ng, chu ng sanh t ơ ng, tho gia t ơ ng, tư c thi phi t ơ ng. Ha di cô? Ly như t thiê t ch t ơ ng, tư c danh ch Phâ t. Phâ t ca o Tu-Bô -Đê "Nh thi! Nh thi! Nh ơ c phu c hư u nh n, đă c vĕn thi kinh, bâ t kinh, bâ t bô, bâ t u y, đ ng tri thi nh n, thâ m vi hi hư u. Ha di cô? Tu-Bô -Đê! Nh -Lai thuyê t đê như t Bala-mâ t, tư c phi đê như t Ba-la-mâ t, thi danh đê như t Ba-la-mâ t. Tu-Bô -Đê! Nhâ n-nhu c Ba-la-mâ t,

12 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG 199 Nh -Lai thuyê t phi nhâ n-nhu c Ba-la-mâ t, thi danh nhâ n-nhu c Ba-la-mâ t. Ha di cô? Tu-Bô -Đê! Nh nga ti ch vi Ca-Lơ i-v ng ca t triê t thân thê, nga nhi thơ i vô nga t ơ ng, vô nh n t ơ ng, vô chu ng sanh t ơ ng, vô tho gia t ơ ng. Ha di cô? Nga va ng ti ch, tiê t tiê t chi gia i thơ i, nh ơ c hư u nga t ơ ng, nh n t ơ ng, chu ng sanh t ơ ng, tho gia t ơ ng, ng sanh sân hâ n. Tu-Bô -Đê! Hư u niê m qua khư, ngu ba thê, ta c nhâ n-nhu c tiên-nh n. nhi sơ thê, vô nga t ơ ng, vô nh n t ơ ng, vô chu ng sanh t ơ ng, vô tho gia t ơ ng. Thi cô, Tu-Bô -Đê! Bô -ta t ng ly như t thiê t t ơ ng, pha t A-nâ u-đa-la tam-miê u tam-bô -đê tâm. Bâ t ng tru să c sanh tâm, bâ t ng tru thinh, h ng, vi, xu c, pha p sanh tâm, ng sanh vô sơ tru tâm. Nh ơ c tâm hư u tru, tư c vi phi tru. Thi cô, Phâ t thuyê t Bô -ta t tâm bâ t ng tru să c bô thi. Tu- Bô -Đê! Bô -ta t vi lơ i i ch như t thiê t chu ng sanh cô, ng nh thi bô thi. Nh -Lai thuyê t như t thiê t ch t ơ ng, tư c thi phi t ơ ng, hư u thuyê t: như t thiê t chu ng sanh tư c phi chu ng sanh. Tu-Bô -Đê, Nh - Lai thi ch n ngư gia, thiê t ngư gia, nh ngư gia, bâ t cuô ng ngư gia, bâ t di ngư gia. Tu-Bô -Đê! Nh - Lai sơ đă c pha p, thư pha p vô thiê t vô h. Tu-Bô - Đê! Nh ơ c Bô -ta t tâm tru pha p nhi ha nh bô thi, nh nh n nhâ p a m, tư c vô sơ kiê n. Nh ơ c Bô -ta t tâm bâ t tru pha p nhi ha nh bô thi, nh nh n hư u mu c, như t quang minh chiê u kiê n chu ng chu ng să c.

13 200 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG Tu-Bô -Đê! Đ ng lai chi thê, nh ơ c hư u thiê n nam tư, thiê n nư nh n, nĕng thư kinh tho tri đo c tu ng, tư c vi Nh -Lai, di Phâ t tri huê tâ t tri thi nh n, tâ t kiê n thi nh n giai đă c tha nh tư u, vô l ơ ng vô biên công đư c. Tu-Bô -Đê! Nh ơ c hư u thiê n nam tư, thiê n nư nh n, s như t phâ n di hă ng-ha sa đă ng thân bô thi, trung như t phâ n phu c di hă ng-ha sa đă ng thân bô thi, hâ u như t phâ n diê c di hă ng-ha sa đă ng thân bô thi ; nh thi vô l ơ ng ba thiên va n ư c kiê p, di thân bô thi. Nh ơ c phu c hư u nh n vĕn thư kinh điê n ti n tâm bâ t nghi ch, ky ph ơ c thă ng bi. Ha huô ng th ta, tho tri, đo c tu ng, vi nh n gia i thuyê t! Tu-Bô -Đê! Di yê u ngôn chi, thi kinh hư u bâ t kha t nghi, bâ t kha xư ng l ơ ng vô biên công đư c. Nh -Lai vi pha t đa i thư a gia thuyê t, vi pha t tô i th ơ ng thư a gia thuyê t. Nh ơ c hư u nh n nĕng tho tri đo c tu ng, qua ng vi nh n thuyê t. Nh -Lai tâ t tri thi nh n, tâ t kiê n thi nh n, giai đă c tha nh tư u bâ t kha l ơ ng, bâ t kha xư ng, vô hư u biên, bâ t kha t nghi công đư c. Nh thi nh n đă ng tă c vi ha đa m Nh -Lai A-nâ u-đa-la tam-miê u tam-bô -đê. Ha di cô? Tu-Bô -Đê! Nh ơ c nha o tiê u pha p gia, tr ơ c nga kiê n, nh n kiê n, chu ng sanh kiê n, tho gia kiê n, tư c thư kinh bâ t nĕng thi nh tho, đo c tu ng vi nh n gia i thuyê t. Tu-Bô -Đê! Ta i ta i xư xư nh ơ c hư u thư kinh, như t thiê t thê gian, thiên, nh n, A-tu-la sơ ng cu ng d ơ ng. Đ ng tri thư xư, tư c vi thi tha p, giai ng cung ki nh, ta c lê vi nhiê u, di ch hoa h ng, nhi ta n ky xư.

14 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG 201 Phu c thư, Tu-Bô -Đê! Thiê n nam tư, thiê n nư nh n tho tri đo c tu ng thư kinh, nh ơ c vi nh n khinh tiê n, thi nh n tiên thê tô i nghiê p, ng đo a a c đa o, di kim thê nh n khinh tiê n cô, tiên thê tô i nghiê p tư c vi tiêu diê t, đ ng đă c A-nâ u-đa-la tam-miê u-tam-bô -đê. Tu-Bô -Đê! Nga niê m qua khư vô l ơ ng a- tĕng-ky kiê p Nhiên-Đĕng Phâ t tiê n đă c tri ba t ba tư thiên va n ư c na-do-tha ch Phâ t, tâ t giai cu ng d ơ ng thư a sư, vô không qua gia. Nh ơ c phu c hư u nh n, hâ u ma t thê, nĕng tho tri đo c tu ng thư kinh, sơ đă c công đư c, nga sơ cu ng d ơ ng ch Phâ t, công đư c ba phâ n bâ t câ p như t, thiên va n ư c phâ n, na i chi toa n sô thi du sơ bâ t nĕng câ p. Tu-Bô -Đê! Nh ơ c thiê n nam tư, thiê n nư nh n hâ u ma t thê, hư u tho tri đo c tu ng thư kinh, sơ đă c công đư c, nga nh ơ c cu thuyê t gia, hoă c hư u nh n vĕn, tâm tă c cuô ng loa n, hô nghi bâ t ti n. Tu-Bô -Đê! Đ ng tri thi kinh nghi a bâ t kha t nghi, qua ba o diê c bâ t kha t nghi. Nhi thơ i, Tu-Bô -Đê ba ch Phâ t ngôn: "Thê - Tôn! Thiê n nam tư, thiê n nư nh n, pha t A-nâ u-đala tam-miê u tam-bô -đê tâm, vân ha ng tru, vân ha ha ng phu c ky tâm?". Phâ t ca o Tu-Bô -Đê : "Thiê n nam tư, thiê n nư nh n, pha t A-nâ u-đa-la tam-miê u tam-bô -đê tâm gia, đ ng sanh nh thi tâm: Nga ng diê t đô như t thiê t chu ng sanh, diê t-đô như t thiê t chu ng sanh, di, nhi vô hư u như t chu ng sanh thiê t diê t-đô gia. Ha di cô? Tu-Bô -Đê! Nh ơ c Bô -ta t hư u nga t ơ ng, nh n t ơ ng, chu ng sanh t ơ ng, tho gia t ơ ng, tư c

15 202 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG phi Bô -ta t. Sơ di gia ha? Tu-Bô -Đê! Thiê t vô hư u pha p, pha t A-nâ u-đa-la tam-miê u tam-bô -đê tâm gia. Tu-Bô -Đê! y vân ha? Nh -Lai Nhiên- Đĕng Phâ t sơ, hư u pha p đă c A-nâ u-đa-la tammiê u tam-bô -đê phu? - Phâ t da, Thê -Tôn! Nh nga gia i Phâ t sơ thuyê t nghi a, Phâ t Nhiên-Đĕng Phâ t sơ, vô hư u pha p đă c A-nâ u-đa-la tam-miê u tam-bô -đê. Phâ t ngôn: "Nh thi! Nh thi! Tu-Bô -Đê! Thiê t vô hư u pha p, Nh -Lai đă c A-nâ u-đa-la tammiê u tam-bô -đê. Tu-Bô -Đê! Nh ơ c hư u pha p Nh - Lai đă c A-nâ u-đa-la tam-miê u tam-bô -đê gia, Nhiên-Đĕng Phâ t tư c bâ t dư nga tho ky : "Như lai thê, đ ng đă c ta c Phâ t, hiê u Thi ch-ca Mâu- Ni". Di thiê t vô hư u pha p, đă c A-nâ u-đa-la tammiê u tam-bô -đê, thi cô Nhiên-Đĕng Phâ t dư nga tho ky, ta c thi ngôn: "Như lai thê, đ ng đă c ta c Phâ t, hiê u "Thi ch-ca Mâu-Ni". Ha di cô? Nh -Lai gia, tư c ch Pha p nh nghi a. Nh ơ c hư u nh n ngôn: "Nh -Lai đă c A-nâ u-đa-la tam-miê u tambô -đê ". Tu-Bô -Đê! Thiê t vô hư u Pha p Phâ t đă c A- nâ u-đa-la tam-miê u tam-bô -đê. Tu-Bô -Đê! Nh - Lai sơ đă c A-nâ u-đa-la tam-miê u tam-bô -đê, thi trung vô thiê t vô h, thi cô Nh -Lai thuyê t như t thiê t pha p, giai thi Phâ t pha p. Tu-Bô -Đê! Sơ ngôn như t thiê t pha p gia, tư c phi như t thiê t pha p, thi cô danh như t thiê t pha p. Tu-Bô -Đê! Thi nh nh n thân tr ơ ng đa i".

16 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG 203 Tu-Bô -Đê ngôn: "Thê -Tôn! Nh -Lai thuyê t: Nh n thân tr ơ ng đa i, tư c vi phi đa i thân, thi danh đa i thân". Tu-Bô -Đê! Bô -ta t diê c nh thi. Nh ơ c ta c thi ngôn: "Nga đ ng diê t-đô vô l ơ ng chu ng sanh, tư c bâ t danh Bô -ta t. Ha di cô? Tu-Bô -Đê! Thiê t vô hư u Pha p, danh vi Bô -ta t. Thi cô Phâ t thuyê t như t thiê t pha p, vô nga, vô nh n, vô chu ng sanh, vô tho gia. Tu-Bô -Đê! Nh ơ c Bô -ta t thi ngôn: Nga đ ng trang nghiêm Phâ t đô. Thi bâ t danh Bô -ta t. Ha di cô? Nh -Lai thuyê t trang nghiêm Phâ t đô gia, tư c phi trang nghiêm, thi danh trang nghiêm. Tu-Bô - Đê! Nh ơ c Bô -ta t thông đa t vô nga pha p gia, Nh - Lai thuyê t danh ch n thi Bô -ta t. Tu-Bô -Đê! y vân ha? Nh -Lai hư u nhu c nha n phu? Nh thi, Thê -Tôn! Nh -Lai hư u nhu c nha n. - Tu-Bô -Đê! y vân ha? Nh -Lai hư u thiên nha n phu? - Nh thi, Thê -Tôn! Nh -Lai hư u thiên nha n. - Tu-Bô -Đê! y vân ha? Nh -Lai hư u huê nha n phu? - Nh thi, Thê -Tôn! Nh -Lai hư u huê nha n. - Tu-Bô -Đê! y vân ha? Nh -Lai hư u pha p nha n phu? - Nh thi, Thê -Tôn! Nh -Lai hư u pha p nha n. Tu-Bô -Đê! y vân ha? Nh -Lai hư u Phâ t nha n phu? Nh thi, Thê -Tôn! Nh -Lai hư u Phâ t nha n. Tu-Bô -Đê! y vân ha? Nh hă ng-ha trung

17 204 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG sơ hư u sa, Phâ t thuyê t thi sa phu? Nh thi, Thê - Tôn! Nh -Lai thuyê t thi sa. - Tu-Bô -Đê! y vân ha? Nh như t hă ng-ha trung sơ hư u sa, hư u nh thi sa đă ng hă ng-ha. Thi ch hă ng-ha sơ hư u sa sô Phâ t thê giơ i, nh thi ninh vi đa phu? - "Thâ m đa, Thê -Tôn!" Phâ t ca o Tu-Bô -Đê : "Nhi sơ quô c đô trung, sơ hư u chu ng sanh, nh ơ c can chu ng tâm, Nh - Lai tâ t tri. Ha di cô? Nh -Lai thuyê t ch tâm, giai vi phi tâm, thi danh vi tâm. Sơ di gia ha? Tu-Bô - Đê! Qua khư tâm bâ t kha đă c, hiê n ta i tâm bâ t kha đă c, vi lai tâm bâ t kha đă c. - Tu-Bô -Đê! y vân ha? Nh ơ c hư u nh n ma n tam thiên đa i thiên thê giơ i thâ t ba o, di du ng bô thi, thi nh n di thi nh n duyên, đă c ph ơ c đa phu? - Nh thi, Thê -Tôn! Thư nh n di thi nh n duyên, đă c ph ơ c thâ m đa. - Tu-Bô -Đê! Nh ơ c ph ơ c đư c hư u thiê t, Nh -Lai bâ t thuyê t đă c ph ơ c đư c đa. Di ph ơ c đư c vô cô, Nh -Lai thuyê t đă c ph ơ c đư c đa. - Tu-Bô -Đê! y vân ha? Phâ t kha di cu tu c să c thân kiê n phu? - Phâ t da, Thê -Tôn? Nh -Lai bâ t ng di cu tu c să c thân kiê n. Ha di cô? Nh -Lai thuyê t cu tu c să c thân, tư c phi cu tu c să c thân, thi danh cu tu c să c thân. - Tu-Bô -Đê! y vân ha? Nh -Lai kha di cu tu c ch t ơ ng kiê n phu?

18 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG Phâ t da, Thê -Tôn! Nh -Lai bâ t ng di cu tu c ch t ơ ng kiê n. Ha di cô? Nh -Lai thuyê t ch t ơ ng cu tu c, tư c phi cu tu c, thi danh ch t ơ ng cu tu c. - Tu-Bô -Đê! Như vâ t vi Nh -Lai ta c thi niê m: "Nga đ ng hư u sơ thuyê t pha p. Ma c ta c thi niê m. Ha di cô? Nh ơ c nh n ngôn: Nh -Lai hư u sơ thuyê t pha p, tư c vi ba ng Phâ t, bâ t nĕng gia i nga sơ thuyê t cô. Tu-Bô -Đê! Thuyê t pha p gia, vô pha p kha thuyê t, thi danh thuyê t pha p. Nhi thơ i, Huê -Ma ng Tu-Bô -Đê, ba ch Phâ t ngôn: "Thê -Tôn! Pha hư u chu ng sanh, vi lai thê, vĕn thuyê t thi pha p, sanh ti n tâm phu?". Phâ t ngôn: "Tu-Bô -Đê! Bi phi chu ng sanh, phi bâ t chu ng sanh. Ha di cô? Tu-Bô -Đê! Chu ng sanh chu ng sanh gia, Nh -Lai thuyê t phi chu ng sanh, thi danh chu ng sanh ". Tu-Bô -Đê! Ba ch Phâ t ngôn: "Thê -Tôn! Phâ t đă c A-nâ u-đa-la tam-miê u tam-bô -đê, vi vô sơ đă c đa?". Phâ t ngôn: "Nh thi! Nh thi! Tu-Bô -Đê! Nga A-nâ u-đa-la tam-miê u tam-bô -đê, na i chi vô hư u thiê u pha p kha đă c, thi danh A-nâ u-đa-la tam-miê u tam-bô -đê. - Phu c thư c, Tu-Bô -Đê! Thi pha p bi nh đă ng vô hư u cao ha, thi danh A-nâ u-đa-la tam-miê u tam-bô -đê. Di vô nga, vô nh n, vô chu ng sanh, vô tho gia. Tu như t thiê t thiê n pha p, tư c đă c A-nâ uđa-la tam-miê u tam-bô -đê. Tu-Bô -Đê! Sơ ngôn thiê n pha p gia. Nh -Lai thuyê t tư c phi thiê n pha p, thi danh thiê n pha p.

19 206 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG - Tu-Bô -Đê! Nh ơ c tam thiên đa i thiên thê giơ i trung, sơ hư u ch Tu-Di s n v ng, nh thi đă ng thâ t ba o tu, hư u nh n tri du ng bô thi. Nh ơ c nh n di thư Ba t-nha Ba-La-Mâ t kinh, na i chi tư cu kê đă ng, tho tri đo c tu ng, vi tha nh n thuyê t, tiê n ph ơ c đư c, ba phâ n bâ t câ p như t, ba thiên va n ư c phâ n, na i chi toa n sô thi du, sơ bâ t nĕng câ p. - Tu-Bô -Đê! y vân ha? Như đă ng vâ t vi Nh -Lai ta c thi niê m: Nga đ ng đô chu ng sanh. Tu-Bô -Đê, ma c ta c thi niê m. Ha di cô? Thiê t vô hư u chu ng sanh, Nh -Lai đô gia. Nh ơ c hư u chu ng sanh Nh -Lai đô gia, Nh -Lai tư c hư u nga, nh n, chu ng sanh, tho gia. Tu-Bô -Đê? Nh -Lai thuyê t hư u nga gia, tư c phi hư u nga, nhi pha m, phu chi nh n, di vi hư u nga. Tu-Bô -Đê! Pha m phu gia, Nh -Lai thuyê t tư c phi pha m phu, thi danh pha m phu. - Tu-Bô -Đê! y vân ha? Kha di tam thâ p nhi t ơ ng quan Nh -Lai phu? Tu-Bô -Đê ngôn: "Nh thi! Nh thi! Di tam thâ p nhi t ơ ng quan Nh -Lai". Phâ t ngôn: "Tu-Bô -Đê! Nh ơ c di tam thâ p nhi t ơ ng quan Nh -Lai gia, Chuyê n-luân Tha nh-v ng tư c thi Nh -Lai?". Tu-Bô -Đê, ba ch Phâ t ngôn: "Thê -Tôn! Nh nga gia i Phâ t sơ thuyê t nghi a, bâ t ng di tam thâ p nhi t ơ ng quan Nh - Lai". Nhi thơ i Thê -Tôn nhi thuyê t kê ngôn: Nh ơ c di să c kiê n nga, Di âm thinh câ u nga, Thi nh n ha nh ta đa o,

20 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG 207 Bâ t nĕng kiê n Nh -Lai. - Tu-Bô -Đê! Như nh ơ c ta c thi niê m, Nh - Lai bâ t di cu tu c t ơ ng cô, đă c A-nâ u-đa-la tammiê u tam-bô -đê. Tu-Bô -Đê! Ma c ta c thi niê m: Nh -Lai bâ t di cu tu c t ơ ng cô, đă c A-nâ u-đa-la tam-miê u tam-bô -đê. Tu-Bô -Đê! Như nh ơ c ta c thi niê m: Pha t A- nâ u-đa-la tam-miê u tam-bô -đê tâm gia, thuyê t ch pha p đoa n diê t: ma c ta c thi niê m! Ha di cô? Pha t A-nâ u-đa-la tam-miê u tam-bô -đê tâm gia ; pha p bâ t thuyê t đoa n diê t t ơ ng. - Tu-Bô -Đê! Nh ơ c Bô -ta t di ma n hă ng-ha sa đă ng thê giơ i thâ t ba o tri du ng bô thi. Nh ơ c phu c hư u nh n, tri như t thiê t pha p vô nga, đă c tha nh nhâ n. Thư Bô -ta t thă ng tiê n Bô -ta t, sơ đă c ph ơ c đư c. Ha di cô? Tu-Bô -Đê! Di ch Bô -ta t bâ t tho ph ơ c đư c cô. Tu-Bô -Đê ba ch Phâ t ngôn: "Thê -Tôn! Vân ha Bô -ta t, bâ t tho ph ơ c đư c?". - Tu-Bô -Đê! Bô -ta t sơ ta c ph ơ c đư c, bâ t ng tham tr ơ c, thi cô thuyê t bâ t tho ph ơ c đư c. - Tu-Bô -Đê! Nh ơ c hư u nh n ngôn: "Nh - Lai, nh ơ c lai, nh ơ c khư, nh ơ c to a, nh ơ c ngo a, thi nh n bâ t gia i nga sơ thuyê t nghi a. Ha di cô? Nh -Lai gia, vô sơ tu ng lai, diê c vô sơ khư, cô danh Nh -Lai". - Tu-Bô -Đê! Nh ơ c thiê n nam tư, thiê n nư nh n, di tam thiên đa i thiên thê giơ i, toa i vi vi trâ n. y vân ha? Thi vi trâ n chu ng, ninh vi đa phu? - Tu-Bô -Đê ngôn: "Thâ m đa, Thê -Tôn! Ha di cô? Nh ơ c thi vi trâ n chu ng thiê t hư u gia, Phâ t tư c

21 208 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG bâ t thuyê t vi vi trâ n chu ng. Sơ di gia ha? Phâ t thuyê t vi trâ n chu ng, tư c phi vi trâ n chu ng, thi danh vi trâ n chu ng. Thê -Tôn! Nh -Lai sơ thuyê t tam thiên đa i thiên thê giơ i, tư c phi thê giơ i, thi danh thê giơ i. Ha di cô? Nh ơ c thê giơ i thiê t hư u gia, tư c thi như t hiê p t ơ ng. Nh -Lai thuyê t như t hiê p t ơ ng, tư c phi như t hiê p t ơ ng, thi danh như t hiê p t ơ ng". Tu-Bô -Đê! Như t hiê p t ơ ng gia, tư c thi bâ t kha thuyê t, đa n pha m phu chi nh n, tham tr ơ c ky sư. - Tu-Bô -Đê! Nh ơ c nh n ngôn: Phâ t thuyê t nga kiê n, nh n kiê n, chu ng sanh kiê n, tho gia kiê n. Tu-Bô -Đê! y vân ha? Thi nh n gia i nga sơ thuyê t nghi a phu? - Phâ t da, Thê -Tôn! Thi nh n bâ t gia i Nh - Lai sơ thuyê t nghi a. Ha di cô? Thê -Tôn thuyê t, nga kiê n, nh n kiê n, chu ng sanh kiê n, tho gia kiê n, tư c phi nga kiê n, nh n kiê n, chu ng sanh kiê n, tho gia kiê n, thi danh nga kiê n, nh n kiê n, chu ng sanh kiê n, tho gia kiê n. - Tu-Bô -Đê! Pha t A-nâ u-đa-la tam-miê u tam-bô -đê -tâm gia, như t thiê t pha p, ng nh thi tri, nh thi kiê n, nh thi ti n gia i, bâ t sanh pha p t ơ ng. Tu-Bô -Đê! Sơ ngôn pha p t ơ ng gia, Nh - Lai thuyê t tư c phi pha p t ơ ng, thi danh pha p t ơ ng. - Tu-Bô -Đê! Nh ơ c hư u nh n di ma n vô l ơ ng a-tĕng-ky thê giơ i thâ t ba o tri du ng bô thi. Nh ơ c hư u thiê n nam tư, thiê n nư nh n, pha t bô -đê tâm gia, tri thư kinh, na i chi tư cu kê

22 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG 209 đă ng, tho tri đo c tu ng, vi nh n diê n thuyê t, ky ph ơ c thă ng bi. Vân ha, vi nh n diê n thuyê t? Bâ t thu t ơ ng, nh nh bâ t đô ng. Ha di cô? Như t thiê t hư u vi pha p, Nh mô ng, huyê n, ba o, a nh, Nh lô, diê c nh điê n, ng ta c nh thi qua n. Phâ t thuyê t thi kinh di, Tr ơ ng la o Tu-Bô - Đê, câ p ch Ty -kheo, Ty -kheo-ni, u-ba -Tă c, u- Ba -Di, như t thiê t thê gian: Thiên, nh n, A-Tu-La... vĕn Phâ t sơ thuyê t, giai đa i hoan hy, ti n tho phu ng ha nh. Kim-Cang Ba t-nha Ba-La-Mâ t kinh. *** BA T-NHA VÔ TÂ N CH N NGÔN: Na p mô ba t da pha t đê, ba t ri nha, Ba la mâ t da duê đa t điê t tha. A n, hô c ri đi a ri thâ t ri, thu rô thu rô tri, tam mâ t lâ t tri, Phâ t xa duê ta ha. KIM-CANG TÂM CH N NGÔN: A n, ô luân ni, ta ba ha.

23 210 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG BÔ KHUYÊ T CH N NGÔN: Nam-mô ha t ra đa t na đa ra da da, khê ra khê ra, cu tru cu tru ma ra ma ra, hô ra hô ng, ha ha tô đa t noa hô ng. Ba t ma t noa, ta ba ha. PHÔ HÔ I H Ơ NG CH N NGÔN: A n, ta ma ra, ta ma ra, di ma nă ng, ta t co t ra, ma ha ch ơ c ca ra hô ng. KIM-CANG BÔ KHUYÊ T CH N NGÔN: A n, hô lô hô lô, xa duê mu c khê, ta ha. Như t hô i h ơ ng: ch n nh thiê t tê, tâm tâm khê hiê p. Nhi hô i h ơ ng: vô th ơ ng Phâ t qua bô -đê, niê m niê m viên ma n. Tam hô i h ơ ng: pha p giơ i như t thiê t chu ng sanh, đô ng sanh Ti nh-đô. TA N: Kim-cang công đư c, Diê u ly nan l ơ ng, Nh -Lai vi chu ng qua ng tuyên d ng, Tho thi ngô ch n th ơ ng, Di ch hoa h ng, Phô ta n Pha p-trung-v ng. Nam mô Ky -viên Hô i Th ơ ng Phâ t Bô ta t Ma ha ta t. (3 lâ n)

24 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG 211 MA-HA BA T-NHA BA-LA-MÂ T-ĐA TÂM-KINH Qua n-tư -ta i Bô -ta t, ha nh thâm Ba t-nha ba-la mâ t-đa thơ i, chiê u kiê n ngu uâ n giai không, đô nhâ t thiê t khô a ch. Xa -Lơ i-tư! Să c bâ t di không, không bâ t di să c, să c tư c thi không, không tư c thi să c, tho, t ơ ng, ha nh, thư c, diê c phu c nh thi. Xa -Lơ i-tư! Thi ch Pha p không t ơ ng, bâ t sanh, bâ t diê t, bâ t câ u, bâ t ti nh, bâ t tĕng, bâ t gia m. Thi cô không trung, vô să c, vô tho, t ơ ng, ha nh, thư c, vô nha n, nhi, ty, thiê t, thân, y ; vô să c, thinh, h ng, vi, xu c, pha p; vô nha n giơ i, na i chi vô y thư c-giơ i, vô vô-minh diê c, vô vô-minh tâ n, na i chi vô la o tư, diê c vô la o tư tâ n; vô khô, tâ p, diê t, đa o; vô tri diê c vô đă c. Di vô sơ đă c cô, Bô -đê ta t-đo a y Ba t-nha bala-mâ t-đa cô, tâm vô qua i nga i; vô qua i nga i cô, vô hư u khu ng bô, viê n ly điên đa o mô ng t ơ ng, cư u ca nh Niê t-ba n. Tam thê ch Phâ t, y Ba t-nha ba-la mâ t-đa cô, đă c A-nâ u-đa-la tam-miê u tam-bô -đê. Cô tri Ba t-nha ba-la-mâ t-đa, thi đa i thâ n chu, thi đa i minh chu, thi vô th ơ ng chu, thi vô đă ng đă ng chu nĕng trư như t thiê t khô, ch n thiê t bâ t h. Cô thuyê t Ba t-nha ba-la-mâ t-đa chu, tư c thuyê t chu viê t: Yê t-đê yê t-đê, ba-la yê t-đê, ba-la-tĕng yê t-đê, Bô -đê ta t ba ha. ***

25 212 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG VA NG SANH QUYÊ T ĐI NH CH N NGÔN: Nam-mô a di đa ba da, Đa tha da đa da, Đa đi a da tha. A di ri đô ba ty, A di ri đa tâ t đam ba ty, A di ri đa ti ca lan đê, A di ri đa, ti ca lan đa, Da di ni da da na, Chi đa ca lê ta ba ha. *** THÂ P CHU NG ĐA I NGUYÊ N: Đê tư chu ng đă ng Tu y thuâ n tu tâ p Phô -Hiê n Bô -ta t Thâ p chu ng đa i nguyê n: Như t gia lê ki nh ch Phâ t, Nhi gia x ng ta n Nh -Lai, Tam gia qua ng tu cu ng d ơ ng, Tư gia sa m hô i nghiê p ch ơ ng, Ngu gia tu y hy công đư c, Lu c gia thi nh chuyê n pha p luân, Thâ t gia thi nh Phâ t tru thê, Ba t gia th ơ ng tu y Phâ t ho c, Cư u gia hă ng thuâ n chu ng sanh, Thâ p gia phô giai hô i h ơ ng.

26 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG 213 Nguyê n nga ta i hô i đê tư, lâm ma ng chung thơ i, ca c nguyê n tam nhâ t di hâ u, thâ t nhâ t di tiê n, tâm bâ t điên đa o, y bâ t ta n loa n, vô ch thô ng khô, bâ t tho a c triê n, dư tri thơ i chi thân tâm hoan hy, hoă c ca t t ơ ng nhi thê, hoă c to a thoa t lâ p vong, A- Di-Đa Phâ t dư Qua n-thê -Âm Bô -ta t câ p Đa i-thê - Chi Bô -ta t, vô sô ho a Phâ t ba thiên Ty -kh u, Thinh-Vĕn Đa i-chu ng, vô l ơ ng ch Thiên, thâ t ba o cung điê n, câ p Kim-Cang đa i, thiên nha c nghinh không, di h ng ma n thâ t, tra ng phan ba o ca i, thân thu y tiê p dâ n, linh ch chu ng sanh kiê n gia vĕn gia, sanh hoan hy tâm, pha t Bô -đê nguyê n, ca i a c tu ng thiê n, pha n ta qui cha nh. Duy nguyê n A-Di-Đa Nh -Lai, Đa i tư, Đa i bi ai lân nhiê p tho. Nam-mô Tây ph ng Cư c-la c thê giơ i, đa i tư đa i bi, A-Di-Đa Phâ t. Nam mô A-Di-Đa Phâ t. (108 lâ n) Nam-mô Đa i bi Qua n-thê -Âm Bô -ta t. (10 lâ n) Nam-mô Đa i-thê -Chi Bô -ta t. (10 lâ n) Nam-mô Đi a-ta ng V ng Bô -ta t. (10 lâ n) Nam-mô Thanh ti nh Đa i Ha i chu ng Bô -ta t. (10 lâ n) ***

27 214 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG SA M NGA NGUYÊ N Nga niê m tư tu ng vô l ơ ng kiê p, Thâ t viên minh ta nh ta c trâ n lao Xuâ t sanh nhâ p tư tho luân hô i, Di tra ng thu hi nh tao khô sơ. Tu c t thiê u thiê n sanh nh n đa o, Hoa ch ngô di phong đă c xuâ t gia, Phi truy, t ơ c pha t loa i Sa-môn, Hu y giơ i pha trai đa qua hoa n, Hoa i sanh ha i vâ t vô tư niê m, Đa m nhu c san huân d ơ ng uê xu, Chu ng nh n ta i thư c tư sâm ma n, Tam-ba o t duyên đa hô du ng, Ta ma ng a c câ u vô yê m tu c Đam dâm thi tư u du hoang mê, Ma n Phâ t, khinh Tĕng, ba ng Đa i-thư a, Bô i nghi a vô thân hu y s tr ơ ng, Vĕn qua sư c phi d ng ky đư c, Ha nh tai la c ho a yê m tha nĕng, H cuô ng khi v u ca nh lơ i danh Đâ u câ u thi phi tranh nh n nga, A c niê m ta t vô ta m tư c, Kinh phu tra o ta n vi th ơ ng đi nh, Truy pha m nh n sư du tinh chuyên, Tri tu ng Phâ t kinh duy khô n khô, Ngoa i hiê n oai nghi tĕng siê m tra, Nô i hoa i nga ma n ca nh s cuô ng, La i đo a huân tu tư thu y manh, Xan tâ t, tham lam vô u y si, Da điê n uê bô n t ng ha du ng,

28 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG 215 Đa i ha i phu thi bâ t cư u đi nh. Ky vô như t niê m kha t thân, Tâ t đo a tam đô anh chu ng khô, Ng ơ ng nguyê n Bô n s Vô-L ơ ng-tho Qua n-âm, Thê -Chi, tha nh hiê n tĕng Đô ng triê n oai quan phô chiê u lâm, Cô ng tư minh gia ha m cư u ba t, Vô thi kim sanh ch tô i ch ơ ng, Lu c cĕn tam nghiê p chu ng khiên v u, Như t niê m viên quang tô i ta nh không, Đă ng đô ng pha p giơ i ha m thanh ti nh. *** HÔ I H Ơ NG Phu ng kinh công đư c thu thă ng ha nh, Vô biên thă ng ph ơ c giai hô i h ơ ng, Phô nguyê n pha p giơ i ch chu ng sanh, Tô c va ng Vô-l ơ ng-quang Phâ t sa t. Nguyê n tiêu tam ch ơ ng trư phiê n na o, Nguyê n đă c tri huê ch n minh liê u, Phô nguyê n tô i ch ơ ng tâ t tiêu trư. Thê thê th ơ ng ha nh Bô -ta t đa o. Nguyê n sanh Tây ph ng Ti nh-đô trung, Cư u phâ m Liên hoa vi phu mâ u, Hoa khai kiê n Phâ t ngô vô sanh, Bâ t thô i Bô -ta t vi ba n lư.

29 216 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG Nguyê n di thư công đư c, Phô câ p như t thiê t, Nga đă ng dư chu ng sanh, Giai cô ng tha nh Phâ t đa o. *** TƯ QUY-Y: Tư quy-y Phâ t, đ ng nguyê n chu ng sanh, thê gia i đa i đa o, pha t vô th ơ ng tâm. (1 la y) Tư quy-y Pha p, đ ng nguyê n chu ng sanh, thâm nhâ p kinh ta ng, tri huê nh ha i. (1 la y) Tư quy-y Tĕng, đ ng nguyê n chu ng sanh, thô ng ly đa i chu ng, như t thiê t vô nga i. (1 la y)

Truyê n ngă n HA NH TRI NH ĐÊ N ĐÊ QUÔ C MY ĐIÊ P MY LINH Chuyê n bay tư Viê t Nam vư a va o không phâ n Hoa Ky, qua khung cư a ki nh, Mâ n thâ

Truyê n ngă n HA NH TRI NH ĐÊ N ĐÊ QUÔ C MY ĐIÊ P MY LINH Chuyê n bay tư Viê t Nam vư a va o không phâ n Hoa Ky, qua khung cư a ki nh, Mâ n thâ Truyê n ngă n HA NH TRI NH ĐÊ N ĐÊ QUÔ C MY - 1 - ĐIÊ P MY LINH Chuyê n bay tư Viê t Nam vư a va o không phâ n Hoa Ky, qua khung cư a ki nh, Mâ n thâ y ca nh să c dươ i xa trông không kha c chi như ng

Chi tiết hơn

LUẬT TỤC CỦA CÁC DÂN TỘC TÀY, NÙNG VỚI VẤN ĐỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN 1 VƯƠNG XUÂN TÌNH Luâ t tu c, vơ i y nghi a la tri thư c dân gian vê

LUẬT TỤC CỦA CÁC DÂN TỘC TÀY, NÙNG VỚI VẤN ĐỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN 1 VƯƠNG XUÂN TÌNH Luâ t tu c, vơ i y nghi a la tri thư c dân gian vê LUẬT TỤC CỦA CÁC DÂN TỘC TÀY, NÙNG VỚI VẤN ĐỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN 1 VƯƠNG XUÂN TÌNH Luâ t tu c, vơ i y nghi a la tri thư c dân gian vê qua n ly cô ng đô ng co vai tro lơ n trong xa hô i,

Chi tiết hơn

1

1 1 2 LỜI TỰA Pháp môn Niệm Phật hợp với tất cả mọi người. Già, trẻ, tại gia, xuất gia, ai cũng niệm Phật được. Nếu hết lòng tin ưa, mong muốn sanh về thế giới của đức Phật A Di Đà, mà niệm danh hiệu Phật

Chi tiết hơn

VÀO QUY TĂ C Ư NG XƯ TRONG KINH DOANH

VÀO QUY TĂ C Ư NG XƯ TRONG KINH DOANH VÀO QUY TĂ C Ư NG XƯ TRONG KINH DOANH Thông điê p tư Chu ti ch và TGĐĐH cu a chúng ta Các ba n đô ng nghiê p thân mê n! Khi Honeywell ngày càng lơ n ma nh, chúng ta pha i tiê p tu c tâ p trung duy tri

Chi tiết hơn

PHẠM ĐOAN TRANG PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC HATE CHANGE

PHẠM ĐOAN TRANG PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC HATE CHANGE PHẠM ĐOAN TRANG PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC HATE CHANGE Với tất cả tấm lòng yêu mến và kính phục, xin dành tặng cuốn sách này cho những người Việt Nam đã, đang và sẽ cống hiến, đấu tranh không mệt mỏi và sẵn

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG BÙI THỊ XUÂN DÀN DỰNG HÁT THEN TẠI NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC LUẬN VĂN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG BÙI THỊ XUÂN DÀN DỰNG HÁT THEN TẠI NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC LUẬN VĂN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG BÙI THỊ XUÂN DÀN DỰNG HÁT THEN TẠI NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC Khóa

Chi tiết hơn

Ghi chu va Trıǹh tư So Trang Chie u Văn ba n Thuye t trıǹh da nh cho Ca p Trung ho c Pho thông [Ba t đầu Phần mục 1] Trang chie u 1.01 Mơ đa u

Ghi chu va Trıǹh tư So Trang Chie u Văn ba n Thuye t trıǹh da nh cho Ca p Trung ho c Pho thông [Ba t đầu Phần mục 1] Trang chie u 1.01 Mơ đa u [Ba t đầu Phần mục 1] Trang chie u 1.01 Mơ đa u Hoan nghênh đe n phiên đa o ta o gia o du c ve cha n đo ng cu a He Trươ ng Công la p Qua n Prince William cho ca c va n đo ng viên va phu huynh trung ho

Chi tiết hơn

Tu y bu t NIÊ M KY VO NG CU A BA TÔI Tha nh ki nh tươ ng niê m Ba tôi nhân Father s Day ĐIÊ P MY LINH Trong khi lang thang trên internet, thâ y câu hô

Tu y bu t NIÊ M KY VO NG CU A BA TÔI Tha nh ki nh tươ ng niê m Ba tôi nhân Father s Day ĐIÊ P MY LINH Trong khi lang thang trên internet, thâ y câu hô Tu y bu t NIÊ M KY VO NG CU A BA TÔI Tha nh ki nh tươ ng niê m Ba tôi nhân Father s Day ĐIÊ P MY LINH Trong khi lang thang trên internet, thâ y câu hô ha o, kêu go i cu a thu tươ ng cô ng sa n Viê t Nam

Chi tiết hơn

So tay luat su_Tap 1_ _File cuoi.indd

So tay luat su_Tap 1_ _File cuoi.indd Lưu hành trực tuyến: Chuyên trang học luật trực tuyến (hocluat.vn) Facebook: Học Luật OnLine (fb.com/hocluat.vn) Nên chia sẻ để học tập, không nên thương mại hóa! LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM JICA PHÁP

Chi tiết hơn

Co ng ty Co phá n Giá i phá p Phá n mể m Doánh nghiể p Solution Software Enterprise QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ - CLOUD CMMS Kiể m soá t dá y chuyể n thi

Co ng ty Co phá n Giá i phá p Phá n mể m Doánh nghiể p Solution Software Enterprise QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ - CLOUD CMMS Kiể m soá t dá y chuyể n thi Co ng ty Co phá n Giá i phá p Phá n mể m Doánh nghiể p Solution Software Enterprise QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ - CLOUD CMMS Kiể m soá t dá y chuyể n thiể t bi mo i lu c mo i nơi Tháo tá c đơn giá n, thuá

Chi tiết hơn

MĂ T TRA I CU A CUÔ C CA CH MA NG CÔNG NGHIÊ P MĂ T TRÁI CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TT. Thích Nhật Từ 2 I. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG

MĂ T TRA I CU A CUÔ C CA CH MA NG CÔNG NGHIÊ P MĂ T TRÁI CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TT. Thích Nhật Từ 2 I. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG MĂ T TRA I CU A CUÔ C CA CH MA NG CÔNG NGHIÊ P 4.0 3 MĂ T TRÁI CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 1 TT. Thích Nhật Từ 2 I. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Mu a an cư năm 2018, tôi tri nh ba y chuyên

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN MX Lâm Thế Truyền Chu ng ta ai cu ng co mô t thơ i đê nhơ, mô t thơ i đa co như ng buô n vui lâ n lô n. co như ng nô i đau đa hă n sâu trong

SÓNG THẦN MX Lâm Thế Truyền Chu ng ta ai cu ng co mô t thơ i đê nhơ, mô t thơ i đa co như ng buô n vui lâ n lô n. co như ng nô i đau đa hă n sâu trong SÓNG THẦN MX Lâm Thế Truyền Chu ng ta ai cu ng co mô t thơ i đê nhơ, mô t thơ i đa co như ng buô n vui lâ n lô n. co như ng nô i đau đa hă n sâu trong ky ư c, cu ng co như ng niê m vui như vâ n co n lay

Chi tiết hơn

ĐẠO LÀM CON

ĐẠO LÀM CON ĐẠO LÀM CON Biên soạn: Lý Dục Tú - Giả Tồn Nhân Chuyển ngữ: Nhóm Tịnh Nghiệp Hiếu & Đạo 4 NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG Mục lục Lời giới thiệu...5 Phần 1: CHÁNH VĂN...9 Phần 2: GIẢI THÍCH...24 Phần tựa...25

Chi tiết hơn

NHƯ NG BÊ NH THƯƠ NG GĂ P Ơ TRE NHO

NHƯ NG BÊ NH THƯƠ NG GĂ P Ơ TRE NHO NHƯ NG BÊ NH THƯƠ NG GĂ P Ơ TRE NHO Điê u quan tro ng khi tre bi ô m ha y liên la c ngay tơi pho ng kha m sư c kho e tư vâ n đi nh ky hoă c trung tâm y tê xin giâ y ô m ngay trong nga y. Giâ y ô m chư

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC BẢNG GHI ĐIỂM THI Hội đồng thi: THPT Hùng Vương Stt Phòng th

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC BẢNG GHI ĐIỂM THI Hội đồng thi: THPT Hùng Vương Stt Phòng th SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018-2019 BẢNG GHI ĐIỂM THI Hội đồng : THPT Hùng Vương cộng Tiếng Anh 1 001 050001 LÊ THI A NH Nữ 06/06/2003 THANH BA PHU

Chi tiết hơn

ROF

ROF REACHING OUT FOUNDATION A NOT-FOR-PROFIT CORPORATION Website: http://reaching-out-foundation.org Facebook: reaching out foundation (ROF) Email address: khaidangpham@yahoo.com P.O. Box 41848 Long Beach,

Chi tiết hơn

R738-1

R738-1 CA C HO C SINH Quy đi nh 738-1 HO C SINH Nga y 14/02/2018 Thu tu c Khiê u na i cho Lơ i Khai cu a Ho c sinh vê Phân biê t Đo i xư hoa c Qua y ro i Hê Trường Công Qua n Prince William (PWCS) không phân

Chi tiết hơn

Microsoft Word Annual Notification - Vietnamese

Microsoft Word Annual Notification - Vietnamese THÔNG BÁO HÀNG NĂM CHO PHỤ HUYNH / NGƯỜI 2018 2019 (Vietnamese) Pho ng Gia o Du c Rosemead Thông Ba o Ha ng Năm Page i MỤC LỤC ĐIE M CHI NH CU A LUA T VA QUY ĐI NH PHA N VIE T TA T 1 SƯ DU NG HƠ P LY

Chi tiết hơn

Trang chu Ca c nam nư công dân Berlin thân mê n, ki nh thưa ca c Quy vi, Nhơ co sư ta i trơ cu a Bô Tư pha p va ba o vê ngươ i tiêu du ng, nga y 17 Th

Trang chu Ca c nam nư công dân Berlin thân mê n, ki nh thưa ca c Quy vi, Nhơ co sư ta i trơ cu a Bô Tư pha p va ba o vê ngươ i tiêu du ng, nga y 17 Th Trang chu Ca c nam nư công dân Berlin thân mê n, ki nh thưa ca c Quy vi, Nhơ co sư ta i trơ cu a Bô Tư pha p va ba o vê ngươ i tiêu du ng, nga y 17 Tha ng Hai 2014 bô phâ n ba o vê ba o ha nh cơ đô ng

Chi tiết hơn

CÔ NG SA N VIÊ T NAM RƠI MĂ T NA ĐIÊ P MY LINH Như thươ ng lê, sau khi du ng điê m tâm, tôi đo c tin trên Yahoo, CNN, VOA tiê ng Viê t, BBC tiê ng Viê

CÔ NG SA N VIÊ T NAM RƠI MĂ T NA ĐIÊ P MY LINH Như thươ ng lê, sau khi du ng điê m tâm, tôi đo c tin trên Yahoo, CNN, VOA tiê ng Viê t, BBC tiê ng Viê CÔ NG SA N VIÊ T NAM RƠI MĂ T NA ĐIÊ P MY LINH Như thươ ng lê, sau khi du ng điê m tâm, tôi đo c tin trên Yahoo, CNN, VOA tiê ng Viê t, BBC tiê ng Viê t va Tin Thơ i Tiê t rô i va o mailbox đo c emails

Chi tiết hơn

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:07/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018 HƯỚNG D

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:07/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018 HƯỚNG D VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:07/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH

Chi tiết hơn

SÁNG KIẾN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI BÔ PHA T TRIÊ N NHA Ơ VA ĐÔ THI HOA KỲ Ca c Phân Bô, Miê n Trư va Ca c Yêu Câ u Thay Thê đô i vơ i Ngươ i Nhâ n

SÁNG KIẾN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI BÔ PHA T TRIÊ N NHA Ơ VA ĐÔ THI HOA KỲ Ca c Phân Bô, Miê n Trư va Ca c Yêu Câ u Thay Thê đô i vơ i Ngươ i Nhâ n SÁNG KIẾN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI BÔ PHA T TRIÊ N NHA Ơ VA ĐÔ THI HOA KỲ Ca c Phân Bô, Miê n Trư va Ca c Yêu Câ u Thay Thê đô i vơ i Ngươ i Nhâ n Quy Khă c Phu c Hâ u Qua Thiên Tai cu a Khoa n Trơ

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần : Đa nh gia kê t qua học tập tin học (Evaluation and

Chi tiết hơn

BRUNO FERRERO CHA MẸ HẠNH PHÚC VỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA THÁNH DON BOSCO NHA XUÂ T BA N HÔ NG ĐƯ C

BRUNO FERRERO CHA MẸ HẠNH PHÚC VỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA THÁNH DON BOSCO NHA XUÂ T BA N HÔ NG ĐƯ C BRUNO FERRERO CHA MẸ HẠNH PHÚC VỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA THÁNH DON BOSCO NHA XUÂ T BA N HÔ NG ĐƯ C Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.

Chi tiết hơn

DẪN NHẬP

DẪN NHẬP TS. Phạm Anh Tuấn Trung tâm E-Bơi (Pi C&E Co., Ltd.) www.eboi.vn E-BƠI BABY Pi C&E 1 TS. Pha m Anh Tuâ n - GĐ Trung tâm E-Bơi, PGĐ Pi C&E - Ngươ i thićh truyê n cươ i, yê u thơ con co c, thićh la m bo

Chi tiết hơn

Truyê n ngă n NGƯƠ I VIÊ T MƠ I ĐIÊ P MY LINH Vư a đo ng cư a Ti n vư a quay sang pho ng ăn, no i tiê ng Anh vơ i nho m ngươ i ngoa i quô c cu ng xo m

Truyê n ngă n NGƯƠ I VIÊ T MƠ I ĐIÊ P MY LINH Vư a đo ng cư a Ti n vư a quay sang pho ng ăn, no i tiê ng Anh vơ i nho m ngươ i ngoa i quô c cu ng xo m Truyê n ngă n NGƯƠ I VIÊ T MƠ I ĐIÊ P MY LINH Vư a đo ng cư a Ti n vư a quay sang pho ng ăn, no i tiê ng Anh vơ i nho m ngươ i ngoa i quô c cu ng xo m: -Ki nh thưa quy vi, đây la ba Hân. Co le quy vi biê

Chi tiết hơn

QUY ĐỊNH VỀ CA C VÂ N ĐÊ LIÊN QUAN ĐÊ N GIẢNG DẠY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hi

QUY ĐỊNH VỀ CA C VÂ N ĐÊ LIÊN QUAN ĐÊ N GIẢNG DẠY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hi QUY ĐỊNH VỀ CA C VÂ N ĐÊ LIÊN QUAN ĐÊ N GIẢNG DẠY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí

Chi tiết hơn

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG Vị trí: Cán bộ Kinh doanh tại Chi nhánh Mô tả công việc - Triê n khai, thư c hiê n ca c công ta c vê pha t triê n kha ch ha ng, kha

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG Vị trí: Cán bộ Kinh doanh tại Chi nhánh Mô tả công việc - Triê n khai, thư c hiê n ca c công ta c vê pha t triê n kha ch ha ng, kha YÊU CẦU TUYỂN DỤNG Vị trí: Cán bộ Kinh doanh tại Chi nhánh Mô tả công việc - Triê n khai, thư c hiê n ca c công ta c vê pha t triê n kha ch ha ng, khai tha c va ba n ca c sản phẩm dịch vụ cho kha ch ha

Chi tiết hơn

CÔNG TY CÔ PHÂ N HU NG VƯƠNG CÔ NG HO A XA HÔ I CHU NGHI A VIÊ T NAM Lô 44, KCN My Tho, ti nh Tiê n Giang Đô c lâ p Tư do Ha nh phu c

CÔNG TY CÔ PHÂ N HU NG VƯƠNG CÔ NG HO A XA HÔ I CHU NGHI A VIÊ T NAM Lô 44, KCN My Tho, ti nh Tiê n Giang Đô c lâ p Tư do Ha nh phu c CÔNG TY CÔ PHÂ N HU NG VƯƠNG CÔ NG HO A XA HÔ I CHU NGHI A VIÊ T NAM Lô 44, KCN My Tho, ti nh Tiê n Giang Đô c lâ p Tư do Ha nh phu c --------------------------- --------------------------- Công văn Tiê

Chi tiết hơn

Pho ng / Ta c gia : Pho ng Tuân thủ & Đạo đức Toàn cầu PepsiCo, Inc. Tiêu đề: CHI NH SA CH TUÂN THU CHÔ NG HÔ I LÔ TOA N CÂ U Nga y có hiê u lư c: 11/

Pho ng / Ta c gia : Pho ng Tuân thủ & Đạo đức Toàn cầu PepsiCo, Inc. Tiêu đề: CHI NH SA CH TUÂN THU CHÔ NG HÔ I LÔ TOA N CÂ U Nga y có hiê u lư c: 11/ Trang 1 / 6 TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH Cùng vơ i Quy tắc Ứng xử Toàn cầu của PepsiCo, chính sách này nhấn mạnh nghĩa vụ của PepsiCo phải hành động đạo đức và có trách nhiê m trong mọi giao dịch kinh doanh

Chi tiết hơn

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ-GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG GIÁO TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ MÔ ĐUN 20: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ T

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ-GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG GIÁO TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ MÔ ĐUN 20: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ T SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ-GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG GIÁO TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ MÔ ĐUN 20: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIESEL. SỬ DỤNG CHO ĐÀO TẠO

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN OÂng Thaàn Thu y Quân Lu c Chiê n PT MX Nguyê n Tâ n Ta i Tôi thuô c Pha o Đô i B/ TQLC, bi bă t ta i Carrol năm Khoa ng tha ng 9 năm

SÓNG THẦN OÂng Thaàn Thu y Quân Lu c Chiê n PT MX Nguyê n Tâ n Ta i Tôi thuô c Pha o Đô i B/ TQLC, bi bă t ta i Carrol năm Khoa ng tha ng 9 năm SÓNG THẦN OÂng Thaàn Thu y Quân Lu c Chiê n PT MX Nguyê n Tâ n Ta i Tôi thuô c Pha o Đô i B/ TQLC, bi bă t ta i Carrol năm 1972. Khoa ng tha ng 9 năm 1975 nho m tu binh chu ng tôi tư Bă c vê Nam. Khi co

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Đańh gia kê t qua ho c tâ p Lịch sử (Evaluation and

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG-NƯỚNG KẾT HỢP Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm, và giữ bản hướng dẫn này cẩn thận.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG-NƯỚNG KẾT HỢP Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm, và giữ bản hướng dẫn này cẩn thận. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG-NƯỚNG KẾT HỢP 535.04.001 Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm, và giữ bản hướng dẫn này cẩn thận. Nê u ba n sư du ng đu ng ca ch, sa n phâ m cu a ba

Chi tiết hơn

Ho so Le hoi Lua gao DBSCL tai Long An 2018.cdr

Ho so Le hoi Lua gao DBSCL tai Long An 2018.cdr UBND TỈNH LONG AN LỄ HỘI LÚA GẠO VÀ TRIỂN LÃM NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO Vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Long An lần thứ I - năm 018 Địa điểm: Thành phố Tân An, tỉnh Long An Thời gian: Ngày

Chi tiết hơn

Đời Lính Chiến Nguyê n Văn Khôi (Đặc San Lâm Viên) Vô ti nh xem trên Google ba i thơ Thương Ca cu a Lê Thi Y nên la i nhơ đê n ba i Tươ ng như co n ng

Đời Lính Chiến Nguyê n Văn Khôi (Đặc San Lâm Viên) Vô ti nh xem trên Google ba i thơ Thương Ca cu a Lê Thi Y nên la i nhơ đê n ba i Tươ ng như co n ng Đời Lính Chiến Nguyê n Văn Khôi (Đặc San Lâm Viên) Vô ti nh xem trên Google ba i thơ Thương Ca cu a Lê Thi Y nên la i nhơ đê n ba i Tươ ng như co n ngươ i yêu do Pha m Duy phô nha c. Thi sĩ Lê Thi Y la

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Như ng Mu c tiêu chăm so c Khôi phu c hi nh da ng va ch c năng sau khi bi ung thư Giu p tăng thêm lơ i i ch vê sinh ly va tâm ly - Quan hê v i ngươ i phô i ngâ u - Ta o lo ng tư tin vơ i hi nh a nh thê

Chi tiết hơn

SỐ 263 NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2019 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình,

SỐ 263 NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2019 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, SỐ 263 NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2019 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, cùng hành giả Vô Vi, trong xây dựng chung cho nền đạo

Chi tiết hơn

Ba o ca o lần đầu 20/02/2017 Khuyê n nghi CTCP CAO SU TÂY NINH (HSX: TRC) MUA Giá mu c tiêu (VND) Tiê m năng tăng giá 40,5% Cô tư c (VND) 1.500

Ba o ca o lần đầu 20/02/2017 Khuyê n nghi CTCP CAO SU TÂY NINH (HSX: TRC) MUA Giá mu c tiêu (VND) Tiê m năng tăng giá 40,5% Cô tư c (VND) 1.500 Ba o ca o lần đầu 2/2/217 Khuyê n nghi CTCP CAO SU TÂY NINH (HSX: TRC) MUA Giá mu c tiêu (VND) 42.35 Tiê m năng tăng giá 4,5% Cô tư c (VND) 1.5 Doanh nghiê p hươ ng lơ i lớn tư gia cao su phu c hô i Đư

Chi tiết hơn

Học tập ở Lower Hutt Wellington, New Zealand Một thành phố đa dạng và nồng ấm với sự hòa quyện độc đáo của thiên nhiên, cuộc sống thuận tiện và hiện đ

Học tập ở Lower Hutt Wellington, New Zealand Một thành phố đa dạng và nồng ấm với sự hòa quyện độc đáo của thiên nhiên, cuộc sống thuận tiện và hiện đ Học tập ở Lower Hutt Wellington, New Zealand Một thành phố đa dạng và nồng ấm với sự hòa quyện độc đáo của thiên nhiên, cuộc sống thuận tiện và hiện đại. Chúng tôi nằm trên con đường tới Thủ đô của New

Chi tiết hơn

NHA TRANG TUY HÒA PHÚ YÊN - VÙNG ĐẤT HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH (5 NGÀY 4 ĐÊM) Điểm nổi bật trong tour: - Khám phá Vinpearland - khu vui chơi giải trí kết

NHA TRANG TUY HÒA PHÚ YÊN - VÙNG ĐẤT HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH (5 NGÀY 4 ĐÊM) Điểm nổi bật trong tour: - Khám phá Vinpearland - khu vui chơi giải trí kết NHA TRANG TUY HÒA PHÚ YÊN - VÙNG ĐẤT HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH (5 NGÀY 4 ĐÊM) Điểm nổi bật trong tour: - Khám phá Vinpearland - khu vui chơi giải trí kết hợp với khu nghĩ dưỡng đẳng cấp 5 sao tiêu chuẩn quốc

Chi tiết hơn

Thông Ba o vê Phiê u Xa c Nhâ n Đi a Chi BPT đa nhâ n đươ c kha nhiê u như ng Phiê u xa c nhâ n đi a chi do ca c AH gư i tra la i trên đo không báo th

Thông Ba o vê Phiê u Xa c Nhâ n Đi a Chi BPT đa nhâ n đươ c kha nhiê u như ng Phiê u xa c nhâ n đi a chi do ca c AH gư i tra la i trên đo không báo th Thông Ba o vê Phiê u Xa c Nhâ n Đi a Chi BPT đa nhâ n đươ c kha nhiê u như ng Phiê u xa c nhâ n đi a chi do ca c AH gư i tra la i trên đo không báo thay đô i đi a chi hoă cgo p y kiê n. Có le ca c AH đo

Chi tiết hơn

Các điều khoản chung của Hợp đồng tín dụng

Các điều khoản chung của Hợp đồng tín dụng Các điều khoản chung của Hợp đồng tín dụng Công ty TNHH Mô t tha nh viê n Ta i Chính Toyota Viê t Nam ( TFSVN ) la mô t công ty ta i chính được tha nh lập va hoạt đô ng theo pháp luật Viê t Nam, Giấy phép

Chi tiết hơn

Các Chương trình Giáo dục Phi Truyên thống

Các Chương trình Giáo dục Phi Truyên thống HƯƠ NG DÂ N Ca c Chương triǹh Gia o du c Phi Truyê n thô ng I. Mu c Đićh Đê thiê t la p ca c quy triǹh phân phô i ca c chương triǹh gia o du c phi truyê n thô ng đê cung ca p gia ng da y cho như ng hô

Chi tiết hơn

PI397V Notice of Privacy Practices-Vietnamese

PI397V Notice of Privacy Practices-Vietnamese Thông Ba o Chung vê Nguyên Tă c Ba o Vê Quyê n Riêng Tư Notice of Privacy Practices / Vietnamese Thông Ba o Chung vê Nguyên Tă c Ba o Vê Quyê n Riêng Tư cu a Bê nh Viê n Nhi Đồng Seattle va Mô t Sô Nha

Chi tiết hơn

Con Người Trở Thành Khổng Lồ Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :

Con Người Trở Thành Khổng Lồ Chia sẽ ebook :   Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : Con Người Trở Thành Khổng Lồ Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach

Chi tiết hơn

MỞ ĐẦU Trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn kiên định và nhất quán đường lối phát triển nê n kinh tê thị trường định hướng xa hô i chu nghi a với nh

MỞ ĐẦU Trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn kiên định và nhất quán đường lối phát triển nê n kinh tê thị trường định hướng xa hô i chu nghi a với nh MỞ ĐẦU Trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn kiên định và nhất quán đường lối phát triển nê n kinh tê thị trường định hướng xa hô i chu nghi a với nhiê u hình thức sở hữu, nhiê u thành phần kinh tê, hình

Chi tiết hơn

Những Quản Gia Trung Thành của Phong Trào Cursillo

Những Quản Gia Trung Thành của Phong Trào Cursillo Như ng Qua n Gia Trung Thành của Phong Trào Cursillo Source: Cursillos in Christianity National Newsletter February 2015. Ba i thuyê t trình cu a LM Modesto Lewis Pérez ơ Đa i Hô i Cursillo Toa n Quốc

Chi tiết hơn

TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG Tháng TƯ LIỆU HỌC TẬP CỦA HIỆP HỘI THÁNH MẪU Lưu hành nội bộ 1

TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG Tháng TƯ LIỆU HỌC TẬP CỦA HIỆP HỘI THÁNH MẪU Lưu hành nội bộ 1 TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG Tháng 02.2018 TƯ LIỆU HỌC TẬP CỦA HIỆP HỘI THÁNH MẪU Lưu hành nội bộ 1 NỘI DUNG TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG THÁNG 02/2018 I. LÁ THƯ LM G.HUẤN TH 02/2018: HỘI VIÊN HHTM SỐNG TINH

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG Số: 03/2017/BC-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC Bình Dương, ngày 14 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016

Chi tiết hơn

ChÜÖng Trình Thæng Ti‰n Hôn Nhân Gia ñình

ChÜÖng Trình Thæng Ti‰n Hôn Nhân Gia ñình Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận Victoria, BC Canada Liên Gia Gioan Phaolo II Lâ n Thư Nhì Ngày: Chúa Nhật, 3 tháng 7 năm 2016 Thời gian: 7:00 pm 8:30 pm Địa điểm: Tại nhà AC Hiếu Nguyệt

Chi tiết hơn

Tập Tài liệu Cơ hội Học qua các Chương trình Trung học Phổ thông

Tập Tài liệu Cơ hội Học qua các Chương trình Trung học Phổ thông TRUNG HO C PHÔ THÔNG CƠ HÔ I HO C TÂ P QUA CA C CHƯƠNG TRI NH HÊ TRƯƠ NG CÔNG LÂ P QUÂ N PRINCE WILLIAM Gifted Education High School Specialty Program Brochure 2018-19 Vietnamese HÊ TRƯƠ NG CÔNG LÂ P QUÂ

Chi tiết hơn

Ba n Tin Pho ng Ngư a Tô n Thâ t Người trốn theo tàu Người trốn theo tàu là mô t trong như ng vâ n nạn xa y ra kê tư khi tàu thuyê n bă t đâ u hoạt đô

Ba n Tin Pho ng Ngư a Tô n Thâ t Người trốn theo tàu Người trốn theo tàu là mô t trong như ng vâ n nạn xa y ra kê tư khi tàu thuyê n bă t đâ u hoạt đô Ba n Tin Pho ng Ngư a Tô n Thâ t Người trốn theo tàu Người trốn theo tàu là mô t trong như ng vâ n nạn xa y ra kê tư khi tàu thuyê n bă t đâ u hoạt đô ng. Mă c du số người ti m ca ch trốn đi đê n mô t

Chi tiết hơn

HƯƠ NG DÂ N KY LUÂṬ CU A HKTNEG (K 12) LUÂṬ cu a BÔ GD HO C SINH VI PHAṂ HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ NHÂ T HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ HAI HÂỤ QUA C

HƯƠ NG DÂ N KY LUÂṬ CU A HKTNEG (K 12) LUÂṬ cu a BÔ GD HO C SINH VI PHAṂ HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ NHÂ T HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ HAI HÂỤ QUA C 48900(a)(1) Gây ra, co y điṇh gây ra, hoă c đe doạ gây thương tı ch cho ngươ i kha c đươc xa c điṇh, taọ điê u kiêṇ cho ho c sinh ta i nhâ p đây cu a ho c sinh va ta i liêụ sư cô hiêṇ tai co trong Synergy

Chi tiết hơn

DATA VALUE Logo__1__Graphic NOT FOUND

DATA VALUE Logo__1__Graphic NOT FOUND Trang 1 thuô c 11 BA N THÔNG TIN AN TOÀN MU C 1 DANH TÍNH SA N PHÂ M VÀ CÔNG TY SA N PHÂ M Mô ta sa n phâ m: Dâ u gô c và các phu gia Ma sa n phâ m.: 201520402010, 441048 Sư du ng đúng mu c đích: Dâ u

Chi tiết hơn

CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH PHƯƠNG BẮC Trụ sở chính: Phan Xích Long Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ CHí Minh, Việt Nam Tel (8428) /

CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH PHƯƠNG BẮC Trụ sở chính: Phan Xích Long Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ CHí Minh, Việt Nam Tel (8428) / Ngày ban hành: 01/6/2018 Lần ban hành: 04 Ngày hiệu lực:15/6/2018 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG BIÊN SOẠN KIỂM TRA PHÊ DUYỆT HỌ VÀ TÊN NGUYỄN NGỌC TUẤN NGUYỄN ĐỨC HỌC NGUYỄN ĐỨC HỌC CHỮ KÝ Ngày ban hành: 01/6/2018

Chi tiết hơn

Mục Tử và Linh Hướng TỜ THÔNG TIN LIÊN LẠC cursillo ViŒt Nam - Âu Châu NỘI DUNG SINH HOẠT HÀNG THÁNG Trường huấn luyện Chu a nhâ t 08/10/2017

Mục Tử và Linh Hướng TỜ THÔNG TIN LIÊN LẠC cursillo ViŒt Nam - Âu Châu NỘI DUNG SINH HOẠT HÀNG THÁNG Trường huấn luyện Chu a nhâ t 08/10/2017 Mục Tử và Linh Hướng TỜ THÔNG TIN LIÊN LẠC 09 2017 cursillo ViŒt Nam - Âu Châu NỘI DUNG SINH HOẠT HÀNG THÁNG Trường huấn luyện Chu a nhâ t 08/10/2017 : 14g30-17g00 Chu a nhâ t 12/11/2017 : 14g30-17g00

Chi tiết hơn

TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI

TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI TỈNH ỦY GIA LAI * Số 33-CTr/TU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Pleiku, ngày 22 tháng 02 năm 2017 CHƯƠNG TRÌNH thực hiện Nghi quyê t Hôi nghi ḷâ n thư tư Ban Châ p ha nh Trung ương Đa ng (kho a XII) về tăng cươ

Chi tiết hơn

10 Kinh tế - Xã hội VẬN DỤNG MA TRẬN SPACE VA QSPM ĐỂ XÂY DỰNG VA LỰA CHO N CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH: TRƯƠ NG HỢP CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH CU A CÔNG TY CỔ

10 Kinh tế - Xã hội VẬN DỤNG MA TRẬN SPACE VA QSPM ĐỂ XÂY DỰNG VA LỰA CHO N CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH: TRƯƠ NG HỢP CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH CU A CÔNG TY CỔ 10 VẬN DỤNG MA TRẬN SPACE VA QSPM ĐỂ XÂY DỰNG VA LỰA CHO N CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH: TRƯƠ NG HỢP CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH CU A CÔNG TY CỔ PHẦN THU Y SA N MINH PHÚ HẬU GIANG ĐÊ N NĂM 2020 USING SPACE MATRIX

Chi tiết hơn

281 TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG HÒA BÌNH CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM ( ) ĐẾN MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ XÃ HỘI BỀN VỮNG Lê Cung & Lê Thành Nam * TÓM TẮT Đầu năm 1965,

281 TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG HÒA BÌNH CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM ( ) ĐẾN MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ XÃ HỘI BỀN VỮNG Lê Cung & Lê Thành Nam * TÓM TẮT Đầu năm 1965, 281 TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG HÒA BÌNH CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM (1965-1975) ĐẾN MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ XÃ HỘI BỀN VỮNG Lê Cung & Lê Thành Nam * TÓM TẮT Đầu năm 1965, Mỹ mở rộng chiến tranh ra cả nước Việt Nam 1, gây

Chi tiết hơn

Tôi muốn kết hôn với bạn trai người Nhật tại Việt Nam. Tôi cần làm những thủ tục gì? Tôi đã mua hồ sơ đăng ký kết hôn nhưng không biết điền thế nào ch

Tôi muốn kết hôn với bạn trai người Nhật tại Việt Nam. Tôi cần làm những thủ tục gì? Tôi đã mua hồ sơ đăng ký kết hôn nhưng không biết điền thế nào ch Tôi muốn kết hôn với bạn trai người Nhật tại Việt Nam. Tôi cần làm những thủ tục gì? Tôi đã mua hồ sơ đăng ký kết hôn nhưng không biết điền thế nào cho phù hợp? Đáp: Quy định pháp luật hiện hành về thủ

Chi tiết hơn

QUY TẮC ỨNG XỬ

QUY TẮC ỨNG XỬ QUY TẮC ỨNG XỬ *TEAMS: Total Environmental Advanced Management System Toàn tập đoàn vận dụng có hiệu quả TEAMS xúc tiến nâng cao hơn nữa các hoạt động môi trường. TUYÊN NGÔN MÔI TRƯỜNG Một công ty càng

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 944 /TB-ĐHĐN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2019 THÔNG BÁO Tuyê n sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đơ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 10-KT-NGUYEN THOAI MY(94-102)

Microsoft Word - 10-KT-NGUYEN THOAI MY(94-102) MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT VÀ HÀNH VI MUA SẮM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI NHÃN HÀNG RIÊNG CỦA CÁC SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Nguyễn Thoại My 1 và Nguyễn Tuấn Kiệt 2 1 Trung tâm Phát triển Du lịch Thành

Chi tiết hơn

Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Sổ tay hướng dẫn dành cho học sinh khuyết tật sắp rời trường trung học

Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Sổ tay hướng dẫn dành cho học sinh khuyết tật sắp rời trường trung học Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Sổ tay hướng dẫn dành cho học sinh khuyết tật sắp rời trường trung học Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Mục lục Lơ i ca m ơn Thư chào

Chi tiết hơn

Dell E2418HN Trình Quản Lý Màn Hình Dell Sổ tay hướng dẫn sử dụng

Dell E2418HN Trình Quản Lý Màn Hình Dell Sổ tay hướng dẫn sử dụng Sô Hươ ng Dâ n Sư Du ng Tri nh Qua n Ly Ma n Hi nh Dell Tô ng quan Tri nh Qua n Ly Ma n Hi nh (Display Manager) Dell la ư ng du ng Windows du ng đê qua n ly ma n hi nh hoă c mô t nho m ma n hi nh. Ư ng

Chi tiết hơn

SỐ 187 NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2017 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình,

SỐ 187 NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2017 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, SỐ 187 NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2017 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, cùng hành giả Vô Vi, trong xây dựng chung cho nền đạo

Chi tiết hơn

succulents, vun la i như ng mâ u gô vụn ma u đo bị me o la m văng ra kho i miê ng ne p như a quây quanh. Mâ y chu me o qua i a c nă m ra p ca cây cu a

succulents, vun la i như ng mâ u gô vụn ma u đo bị me o la m văng ra kho i miê ng ne p như a quây quanh. Mâ y chu me o qua i a c nă m ra p ca cây cu a succulents, vun la i như ng mâ u gô vụn ma u đo bị me o la m văng ra kho i miê ng ne p như a quây quanh. Mâ y chu me o qua i a c nă m ra p ca cây cu a M. nhưng mâ y cây đo cu ng dê mo c lă m nên M. cu

Chi tiết hơn

TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ VIỆT NAM NHA TRANG Tháng 02 va tha ng 03 năm 2016 TẦM NHÌN Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục

TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ VIỆT NAM NHA TRANG Tháng 02 va tha ng 03 năm 2016 TẦM NHÌN Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục TẦM NHÌN Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo xuyên suốt từ bậc Mẫu giáo đến Dự bị đại học, kết hợp những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm đào tạo ra những

Chi tiết hơn

ĐÁNH GIÁ THAY ĐỔI KHÍ HẬU CALIFORNIA LẦN THỨ TƯ Báo Cáo Công Lý Môi Trường Các Cơ Quan Đồng Quản Lý:

ĐÁNH GIÁ THAY ĐỔI KHÍ HẬU CALIFORNIA LẦN THỨ TƯ Báo Cáo Công Lý Môi Trường Các Cơ Quan Đồng Quản Lý: Báo Cáo Công Lý Môi Trường Các Cơ Quan Đồng Quản Lý: Công Lý Môi Trường C alifornia là lãnh đạo toàn cầu về việc sử dụng, đầu tư, và thúc đẩy nghiên cứu để đặt ra các chính sách về biến đổi khí hậu tiên

Chi tiết hơn

Truyê n ngă n CHIA LY NGHE N NGA O ĐIÊ P MY LINH Đang kê tên ca c nghê si thuô c thâ p niên 60/70 đê ngươ i ba n ha ng ti m trên computer, ba Lan chơ

Truyê n ngă n CHIA LY NGHE N NGA O ĐIÊ P MY LINH Đang kê tên ca c nghê si thuô c thâ p niên 60/70 đê ngươ i ba n ha ng ti m trên computer, ba Lan chơ Truyê n ngă n CHIA LY NGHE N NGA O ĐIÊ P MY LINH Đang kê tên ca c nghê si thuô c thâ p niên 60/70 đê ngươ i ba n ha ng ti m trên computer, ba Lan chơ t nghe ông My, să p ha ng sau ba, nhă c khe : -Ba ti

Chi tiết hơn

17 Nguyên tắc thành công - NAPOLEON HILL Napoleon Hill Ông sinh ngày 26 tháng 10 năm 1883, ở một căn nhà nhỏ trong vùng rừng núi Virginia, từ nhỏ ông

17 Nguyên tắc thành công - NAPOLEON HILL Napoleon Hill Ông sinh ngày 26 tháng 10 năm 1883, ở một căn nhà nhỏ trong vùng rừng núi Virginia, từ nhỏ ông Napoleon Hill Ông sinh ngày 26 tháng 10 năm 1883, ở một căn nhà nhỏ trong vùng rừng núi Virginia, từ nhỏ ông đã mồ côi mẹ. Khi còn trẻ, vì mưu sinh cho cuộc sống cơ cực, vất vả, ông đã phải làm phóng viên

Chi tiết hơn

World Bank Document

World Bank Document Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC VÀ VỆ SINH: BÀI HỌC KINH NGHIỆM Dự án Rửa tay với Xà phòng Mở rộng

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN Năm học BẢNG ĐIỂM THI THÁNG LẦN 1 TS:466 KHTN:303, KHTXH:159 STT HỌ ĐỆM TÊN LỚP Môn Toán Văn Anh Lý-Sử Hóa-Địa Sinh-

TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN Năm học BẢNG ĐIỂM THI THÁNG LẦN 1 TS:466 KHTN:303, KHTXH:159 STT HỌ ĐỆM TÊN LỚP Môn Toán Văn Anh Lý-Sử Hóa-Địa Sinh- TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN Năm học 2016-2017 BẢNG ĐIỂM THI THÁNG LẦN 1 TS:466 KHTN:303, KHTXH:159 STT HỌ ĐỆM TÊN LỚP Môn Toán Văn Anh Lý-Sử Hóa-Địa Sinh-CD (KHTN, T_D XT_DT_A, T_CXT_A,C T_B XT_B TA1 1 Nguyễn

Chi tiết hơn

B Ba ca m tho (pha p sô ) Cảm thọ thứ nhất là la c thọ - cảm gia c dê chi u. Cảm thọ thứ hai là khô thọ - cảm gia c kho chi u. Cảm thọ thứ ba là xả th

B Ba ca m tho (pha p sô ) Cảm thọ thứ nhất là la c thọ - cảm gia c dê chi u. Cảm thọ thứ hai là khô thọ - cảm gia c kho chi u. Cảm thọ thứ ba là xả th B Ba ca m tho (pha p sô ) Cảm thọ thứ nhất là la c thọ - cảm gia c dê chi u. Cảm thọ thứ hai là khô thọ - cảm gia c kho chi u. Cảm thọ thứ ba là xả thọ - cảm gia c trung ti nh, không kho chi u cũng không

Chi tiết hơn

DỰ ÁN GIÁM SÁT QUYỀN GIÁO DỤC CỦA TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU Đại học Mount Saint Vincent Halifax, April 2016

DỰ ÁN GIÁM SÁT QUYỀN GIÁO DỤC CỦA TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU Đại học Mount Saint Vincent Halifax, April 2016 DỰ ÁN GIÁM SÁT QUYỀN GIÁO DỤC CỦA TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU Đại học Mount Saint Vincent Halifax, April 2016 Báo cáo nghiên cứu, dự án Giám sát quyền giáo dục của trẻ em gái khuyết tật Mã

Chi tiết hơn

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Phương pháp nghiên cứu khoa học BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN TIÊ U LUÂ N TỐT NGHIÊ P PHÂN VU NG THI CH NGHI TƯ NHIÊN THEO THỜI VỤ CHO CÂY ĐÂ U PHỘNG TẠI TI NH LONG

Chi tiết hơn

New

New Quy Điṇh 718-1 CA C HO C SINH Nga y 12 tha ng 10 năm 2016 HO C SINH Ca c ho c sinh Kinh nghie m Vô gia cư I. Đa o lua t Ho trơ Vô gia cư McKinney-Vento năm 2001 ( 11432, đươ c bo sung la i bơ i Đa o lua

Chi tiết hơn

My Responsibilities as the Organizational Representative Payee: A Best Practices Guide

My Responsibilities as the Organizational Representative Payee:  A Best Practices Guide California s protection & advocacy system Toll-Free (800) 776-5746 Trách Nhiệm Của Tôi Với Tư Cách Là Ngươ i Đươ c Thanh Toán Đa i Diện Mang Tính Tổ Chức Của Những Ngươ i Thụ Hưởng Thu Nhập An Sinh Bổ

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN VĂN HIẾU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CỦA ĐOÀN VĂN CÔNG QUÂN KHU

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN VĂN HIẾU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CỦA ĐOÀN VĂN CÔNG QUÂN KHU BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN VĂN HIẾU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CỦA ĐOÀN VĂN CÔNG QUÂN KHU 3 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA Khóa 6 (2016-2018)

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 769/TB-ĐHĐN Đà Nẵng, ngày 15 tháng 3 năm 2019 THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN Đô i vơ i tôi, điê u đa ng sơ nhâ t trong đời lính là khi tư chiê n trường trở vê hậu cứ phải đô i diện vơ i những vành khăn tang trắng còn

SÓNG THẦN Đô i vơ i tôi, điê u đa ng sơ nhâ t trong đời lính là khi tư chiê n trường trở vê hậu cứ phải đô i diện vơ i những vành khăn tang trắng còn SÓNG THẦN Đô i vơ i tôi, điê u đa ng sơ nhâ t trong đời lính là khi tư chiê n trường trở vê hậu cứ phải đô i diện vơ i những vành khăn tang trắng còn mơ i tinh trên ma i to c xô c xệch của vơ con những

Chi tiết hơn

(Xem tin trang 7) Giải Bạc do Ban Tổ chức trao cho Công trình của Công ty (Xem tin trang 3) Đ.c Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc tiếp và làm việc với đ

(Xem tin trang 7) Giải Bạc do Ban Tổ chức trao cho Công trình của Công ty (Xem tin trang 3) Đ.c Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc tiếp và làm việc với đ (Xem tin trang 7) Giải Bạc do Ban Tổ chức trao cho Công trình của Công ty (Xem tin trang 3) Đ.c Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Belarus và Ukraina đến thăm Công ty

Chi tiết hơn

LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m

LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m Mu c Viê t Nam là: Đồng Ha nh Với Các Gia Đình Trẻ.

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN Huê Maäu Thaân 68 Bà Nguyễn Thị Thái Hòa là nhân chứng sống của cuộc tàn sát dân lành một cách dã man chưa từng có trong lịch sử VN của CSBV

SÓNG THẦN Huê Maäu Thaân 68 Bà Nguyễn Thị Thái Hòa là nhân chứng sống của cuộc tàn sát dân lành một cách dã man chưa từng có trong lịch sử VN của CSBV SÓNG THẦN Huê Maäu Thaân 68 Bà Nguyễn Thị Thái Hòa là nhân chứng sống của cuộc tàn sát dân lành một cách dã man chưa từng có trong lịch sử VN của CSBV. Bà chính mắt chứng kiến ông nội và 3 người anh ruột

Chi tiết hơn

2 SƯ THÂ T VA Y NGHI A VỀ TI NH DU C CON NGƯƠ I NHƯ NG ĐI NH HƯƠ NG ĐỂ GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH 2

2 SƯ THÂ T VA Y NGHI A VỀ TI NH DU C CON NGƯƠ I NHƯ NG ĐI NH HƯƠ NG ĐỂ GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH 2 2 SƯ THÂ T VA Y NGHI A VỀ TI NH DU C CON NGƯƠ I NHƯ NG ĐI NH HƯƠ NG ĐỂ GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH 2 3 3 4 HỘI ĐỒNG TOA THA NH VỀ GIA ĐÌNH 08 tha ng 12 năm 1995 SƯ THÂ T VA Y NGHI A VỀ TI NH DU C CON NGƯƠ

Chi tiết hơn

COMPASS SPIRIT MONTREAL Janvier 2017 Nguyện cho thế giới hòa bình Cùng nhau xây đắp bình minh tương lai Vị tha, từ ái, quan hoài Nhân gian Tịnh Độ, li

COMPASS SPIRIT MONTREAL Janvier 2017 Nguyện cho thế giới hòa bình Cùng nhau xây đắp bình minh tương lai Vị tha, từ ái, quan hoài Nhân gian Tịnh Độ, li COMPASS SPIRIT MONTREAL Nguyện cho thế giới hòa bình Cùng nhau xây đắp bình minh tương lai Vị tha, từ ái, quan hoài Nhân gian Tịnh Độ, liên đài nở Hoa Những lời chúc đầu năm các lớp vùng Montreal Toa n

Chi tiết hơn

KINH DƯỢC SƯ 275 NGHI THƯ C TỤNG KINH DƯƠ C SƯ -----***----- (Thă p đe n đô t hương, đư ng ngay ngă n, chă p tay ngang ngư c, chu lê mâ t niê m) CHU T

KINH DƯỢC SƯ 275 NGHI THƯ C TỤNG KINH DƯƠ C SƯ -----***----- (Thă p đe n đô t hương, đư ng ngay ngă n, chă p tay ngang ngư c, chu lê mâ t niê m) CHU T KINH DƯỢC SƯ 275 NGHI THƯ C TỤNG KINH DƯƠ C SƯ -----***----- (Thă p đe n đô t hương, đư ng ngay ngă n, chă p tay ngang ngư c, chu lê mâ t niê m) CHU TI NH PHA P GIƠ I A n lam xoa ha. (3 lâ n) CHU TI NH

Chi tiết hơn

Tóm tắt về Quyền lợi Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức được cấp phép độc lập của Blue Shield Association Ngày 1 tháng 1 năm

Tóm tắt về Quyền lợi Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức được cấp phép độc lập của Blue Shield Association Ngày 1 tháng 1 năm Tóm tắt về Quyền lợi Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức được cấp phép độc lập của Blue Shield Association Ngày 1 tháng 1 năm 2019 - Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Tâ p sa ch nho na

Chi tiết hơn

Nhìn Lại Thời Vàng Son của Giáo Dục VNCH Trước Năm 1975 GS Phạm Cao Dương Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịc

Nhìn Lại Thời Vàng Son của Giáo Dục VNCH Trước Năm 1975 GS Phạm Cao Dương Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịc Nhìn Lại Thời Vàng Son của Giáo Dục VNCH Trước Năm 1975 GS Phạm Cao Dương Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịch sử Phạm Cao Dương đã có nhã ý gửi cho bài nghiên

Chi tiết hơn

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni Đời Đường, Tam tạng Bất Không dịch 1 Việt dịch: Quảng Minh Kính lạy đấng đại bi Quán Âm Ng

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni Đời Đường, Tam tạng Bất Không dịch 1 Việt dịch: Quảng Minh Kính lạy đấng đại bi Quán Âm Ng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni Đời Đường, Tam tạng Bất Không dịch 1 Việt dịch: Quảng Minh Kính lạy đấng đại bi Quán Âm Nguyện lực rộng sâu, thân tướng đẹp Ngàn tay trang nghiêm

Chi tiết hơn

Tóm tắt về Quyền lợi Ngày 1 tháng 1 năm Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Blue Shield Promise AdvantageOptimum Plan (HMO)

Tóm tắt về Quyền lợi Ngày 1 tháng 1 năm Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Blue Shield Promise AdvantageOptimum Plan (HMO) Tóm tắt về Quyền lợi Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức được cấp phép độc lập của Blue Shield Association Ngày 1 tháng 1 năm 2019 - Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Tập sách nho này

Chi tiết hơn

Quy trình câ p pha t thuô c ngoaị tru QT.01.KD SƠ Y TÊ LONG AN TRUNG TÂM Y TÊ HUYÊṆ BÊ N LƯ C QUY TRÌNH CÂ P PHA T THUÔ C NGOAỊ TRU Người viết Người k

Quy trình câ p pha t thuô c ngoaị tru QT.01.KD SƠ Y TÊ LONG AN TRUNG TÂM Y TÊ HUYÊṆ BÊ N LƯ C QUY TRÌNH CÂ P PHA T THUÔ C NGOAỊ TRU Người viết Người k SƠ Y TÊ LONG AN TRUNG TÂM Y TÊ HUYÊṆ BÊ N LƯ C QUY TRÌNH CÂ P PHA T THUÔ C NGOAỊ TRU Người viết Người kiểm tra Người phê duyệt Họ và tên Nguyêñ Đa o Đăng Thư DS.Hô ng Ngo c Dung Ký Ngày ban hành: Trang

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Modele_TRUYEN1.doc

Microsoft Word - Modele_TRUYEN1.doc Điện Biên Phủ - Điểm Hẹn Lịch Sử Võ Nguyên Giáp Chương 1 CUÔ C HO P Ở TỈN KEO Cuô c khańg chiêń đa sang năm thư taḿ. Ha tuâǹ thańg 5 năm 1953, tôi tư Sâ m Nưa vê tơí khu căn cư. Nhưñg trâṇ mưa đâù muà

Chi tiết hơn

Đọc Tuyê n Tâ p Bắc Đẩu Vo Ý Captovan, K19 Tuyê n Tâ p Bắc Đẩu Vo Y (TTBĐVY) gô m như ng ba i Vo Y (VOY) ưng y nhâ t, đô c gia se ha i lo ng nê u khôn

Đọc Tuyê n Tâ p Bắc Đẩu Vo Ý Captovan, K19 Tuyê n Tâ p Bắc Đẩu Vo Y (TTBĐVY) gô m như ng ba i Vo Y (VOY) ưng y nhâ t, đô c gia se ha i lo ng nê u khôn Đọc Tuyê n Tâ p Bắc Đẩu Vo Ý Captovan, K19 Tuyê n Tâ p Bắc Đẩu Vo Y (TTBĐVY) gô m như ng ba i Vo Y (VOY) ưng y nhâ t, đô c gia se ha i lo ng nê u không qua kho ti nh, co n li nh tra ng chu ng tôi đo c

Chi tiết hơn

CÔNG TY CÔ PHÂ N HU NG VƯƠNG CÔ NG HO A XA HÔ I CHU NGHI A VIÊ T NAM Lô 44, KCN My Tho, ti nh Tiê n Giang Đô c lâ p Tư do Ha nh phu c

CÔNG TY CÔ PHÂ N HU NG VƯƠNG CÔ NG HO A XA HÔ I CHU NGHI A VIÊ T NAM Lô 44, KCN My Tho, ti nh Tiê n Giang Đô c lâ p Tư do Ha nh phu c CÔNG TY CÔ PHÂ N HU NG VƯƠNG CÔ NG HO A XA HÔ I CHU NGHI A VIÊ T NAM Lô 44, KCN My Tho, ti nh Tiê n Giang Đô c lâ p Tư do Ha nh phu c --------------------------- --------------------------- Công văn Tiê

Chi tiết hơn