Thơ cậu Hai Miêng Đêm thu bóng nguyệt soi mành, Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga. Xét trong thế sự người ta, Tài ba cho mấy cũng là như không.

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Thơ cậu Hai Miêng Đêm thu bóng nguyệt soi mành, Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga. Xét trong thế sự người ta, Tài ba cho mấy cũng là như không."

Bản ghi

1 Thơ cậu Hai Miêng Đêm thu bóng nguyệt soi mành, Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga. Xét trong thế sự người ta, Tài ba cho mấy cũng là như không. Cho hay thiên địa chí công, Dữ lành báo ứng vô cùng màu linh. Gương xưa trông thấy đành rành, Người nay xem đó giữ mình cho yên. Nam Kỳ có cậu Hai Miêng, Con quan lớn Tấn ở miền Gò Công. Cậu hai là bực anh hùng, Ăn chơi đúng bực vô cùng liệt oanh. Nam Kỳ lục tỉnh nổi danh, Thật là một bực hùng anh trên đời. Tuổi nay gần mới ba mươi, Tánh tình hào hiệp ít người dám đương. Thương người thất thế lỡ đường, Thương người trung chánh ghét phường tà gian. Cậu hai tuy thật dọc ngang, Nhưng mà chánh trực vẹn toàn không sai. Xóm làng lớn nhỏ ai ai, Thảy đều mến tiếng cậu hai phục tùng. Những tay xưng bá xưng hùng, Hễ là gặp cậu ắt không thứ tình. Ghét người hiếp đáp dân lành,

2 Ghét người ỷ thế bất bình với dân. Gò Công khắp chốn xa gần, Nghe danh của cậu trăm phần nể kiêng. Cậu hai vốn bực có quyền, Quan trên cũng nể cũng kiêng lựa là. Ngày kia cậu ở trong nhà, Bảy Danh, Tám Hổ, Ba Ngà đến chơi. Cậu hai vội vã mời ngồi, Cả ba tỏ lại khúc nôi cậu tường. Chúng tôi xuôi xẻo trăm đường, Hốt me thua sạch vẫn đương lo rầu. Nghĩ càng tức giận xiết bao, Chệt Lù nó trúng trước sau ba ngàn. Chúng tôi buồn bã lòng vàng, Hết tiền sạch túi lại càng nhuốc nhơ. Mang danh là điếm thuở giờ, Để cho người trúng lòng tơ thêm phiền. Bây giờ đã sạch bạc tiền, Nghĩ càng tức tối rất nên thảm sầu. Cậu hai nghe hảng đuôi đầu, Tức thời hỏi lại âm hao cho tàng. Chúng bây dại dột rõ ràng, Cái gì thua tới ba ngàn tức thay. Thưa rằng: Me lạ bữa nay, Bác tiên ngồi lúng chẳng sai cửa nào. Chúng tôi chẳng biết làm sao,

3 Thay cái mới vào hốt cũng bác tiên. Thiệt là nó trúng liên miên, Trúng gần mười chén có trên ba ngàn. Cậu hai nghe rõ mọi đàng, Xét suy trong dạ vội vàng phân ra. Chúng bây chớ có thiết tha, Để tao gỡ lại kẻo mà nhơ danh. Thuở nay ai cũng biết mình, Điếm đàng ai lại dễ dàng thua ai. Chệt Lù bây gọi đến đây, Đặng tao tính một việc này gỡ cho. Kẻo mà mang nhuốc mang nhơ, Thua tiền mà chúng gọi khờ mới đau. Ba người nghe hảng âm hao, Lòng mừng khấp khởi mau mau đi liền. Chệt Lù nay trúng nhiều tiền, Về nhà vích đốc rất nên thỏa lòng. Chẳng dè nghe rõ đục trong, Cậu Hai Miêng gọi chẳng thông sự gì. Vội vàng xách áo ra đi, Đến nhà hỏi cậu kêu chi cho tàng. Bước vào nơi chốn gia trang, Cậu hai bèn hỏi mọi đàng thấp cao. Nghe mày nay đã làm giàu, Trúng me nhiều quá trước sau ba ngàn. Thôi đừng có bụng tham lam,

4 Hốt cái tao đánh vài ngàn giải khuây. Chệt Lù nghe rõ vắn dài, Vốn nó đã biết cậu hai thuở giờ. Cậu đã biểu, há dám ngơ, Tức thì thưa lại so đo sự tình. Cậu hai khá xét hắc minh, Tôi thua cả tháng thảm tình xiết bao. Thật là chẳng phải ít đâu, Gần một muôn bạc dám nào nói sai. Tôi chỉ gỡ lại hôm nay, Có ba ngàn mấy như vầy đủ đâu. Xin cậu khá tưởng lòng nhau, Như cậu có túng tôi nào tiếc chi. Vài trăm dưng cậu tức thì, Thôi đừng hốt đánh làm gì mắc công. Cậu hai nghe hảng đục trong, Trợn mắt bèn tỏ thủy chung sự tình. Tao không phải túng mà xin, Đánh chơi mi có ưng đành hay không. Chệt Lù nghe sợ vô cùng, Thưa rằng: Cậu biểu há không vưng lời. Cậu hai bèn nói tức thời, Hốt bao nhiêu vốn vậy ngươi khá bày. Đáp rằng: Tự ý cậu hai, Hốt bao nhiêu vốn tôi đây vui lòng. Cậu rằng: Tao đã định xong,

5 Hốt ba ngàn vốn mựa đừng ít hơn, Chệt Lù nghe hảng thiệt hơn, Vui lòng ưng thuận chẳng còn nói chi. Cậu hai liền biểu hốt đi, Giữa nhà bài bạc xiết chi vui vầy. Xòng me mua khóc đã vầy, Tai con hốt cái có ngoài hai mươi. Cậu hai xem chén một hồi, Cậu âu cửa lượng tức thời tám trăm. Khi ra cửa lượng mừng thầm, Cậu hai đã trúng thỏa tâm vô hồi. Thua qua trúng lại một hồi, Cậu hai chén chót đặng thôi ba ngàn. Cậu đặt cửa túc rõ ràng, Khui ra cửa túc lòng vàng mừng vui. Sau khi cái hết tiền rồi, Cậu hai tính lại vậy thời mừng thay. Cậu ăn hơn bốn ngàn hai, Chệt Lù hết túi tức thay trong lòng. Nhưng mà cam chịu cho xong, Nếu nói láng cháng ắt không còn hồn. Cậu hai toại bấy lòng son, Xuất ba ngàn bạc chẳng còn tiếc chi. Trả cho ba kẻ tức thì, Ba người vui vẻ khác gì lên mây. Thảy đều cám nghĩa cậu hai,

6 Thưa rằng: ơn nghĩa sánh tày biển sông. Nếu cậu chẳng tưởng tấm lòng, Chúng tôi chắc phải vô cùng hiểm nguy. Ân này chí quyết tạc ghi, Ngàn ngày cũng nhớ dễ gì lạt phai. Ba người từ tạ cậu hai, Dẫn nhau ra chợ bạc bài vui chơi. Nửa năm lễ đã đến rồi, Nhơn dân trong hạt vô cùng vầy vui. Nào là bông vụ đông người, Nào là lúc lắc, kẻ thời bầu cua. Vui chơi từ sớm đến trưa, Bài cào, tứ sắc cũng đua chơi bời. Có tên Hương Quản hiện thời, Thấy dân bài bạc lòng người ghét thay. Phân rằng phải dẹp lũ này, Nếu mà để nó bạc bài thất công. Ỷ mình chức phận hành hung, Cầm roi cá đuối quyết không vị tình. Dạo cùng khắp chợ khắp thành, Hễ thấy bài bạc bất bình la vang. Cầm roi Hương Quản đến càng, Đánh người không kể nguy nan là gì. Thảm thay mấy đứa hài nhi, Hương Quản cũng đánh khác nào đánh trâu. Đàn bà đang bấu cùng nhau,

7 Đánh bài tứ sắc vốn nào có hay. Gặp cậu Hương Quản ra tay, Áp vào đánh đại thảm thay đàn bà. Bảy Thẹo thấy vậy bước ra, Phân cùng Hương Quản gần xa sự tình. Cậu đừng ỷ thế bất bình, Chuyện chi cậu đánh dạ đành hung hăng. Thật cậu ngang dọc vô ngần, Cậu đừng ỷ thị cấm ngăn đánh người. Hương Quản nghe rõ mấy lời, Trong lòng thêm giận tức thì hỏi qua. Tao đánh mi làm chi ta, Nếu mày láng cháng ắt là ngồi trăng. Bảy Thẹo tức giận vô ngần, Chuyện chi mà phải ngồi trăng dọa người. Hương Quảng bước đến tức thì, Nếu mày nói nữa bỏ đời mày đi. Bảy Thẹo trong dạ xét suy, Thằng này phách lối dễ gì nhịn sao. Thôi tao chẳng nói thấp cao, Hễ có người trị ngày sau mới chừa. Bảy Thẹo không nói hơn thua, Hương Quản thấy vậy rất vừa lòng thay. Thầm rằng: Nó biết sợ oai, Nếu không nó gặp ta đây chẳng còn. Bảy Thẹo tức giận chi hơn,

8 Vội vàng chổi bước dời chơn đi liền. Bảy Thẹo kiếm cậu Hai Miêng, Cậu đang uống rượu sạ duyên nào tàng. Cậu đang ngồi tại nhà hàng, Chung quanh bằng hữu điếm đàng rất đông. Bảy Thẹo chưa tỏ đục trong, Cậu hai bèn hỏi thủy chung sự tình. Chuyện chi xem bộ bất bình, Mặt mày mầy lại tái xanh như vầy. Bảy Thẹo thưa với cậu hai, Cậu xem Hương Quản còn ai mà bằng. Dọc ngang ỷ thị vô ngần, Nó muốn sanh sự khó khăn vô cùng. Xách roi cá đuối hành hung, Đánh người bài bạc nó không vị tình. Bà già bị đánh thảm tình, Con nít nó cũng chẳng đành dung tha. Làm cho thiên hạ gần xa, Đang khi vui vẻ hóa ra sự buồn. Thảy đều kinh sợ phi thường, Bạc bài dẹp hết trăm đường uế thay. Đang khi làng chợ vui vầy, Cũng bị Hương Quản bạc bài hăm he. Cậu hai trong đục đã nghe, Phân rằng Hương Quản trăm bề hung hăng. Nó thật phách lối vô ngằn,

9 Gặp tao thì nó chẳng an đâu là. Bảy Thẹo lời mới thưa qua, Nó còn hăm dọa nào là đóng trăng. Nghĩ càng tức giận vô ngần, Nó cấm bài bạc thì có vui chi. Vậy xin cậu khá xét suy, Nếu mà để vậy nó khi chúng mình. Cậu hai nghe rõ hắc minh, Trong dạ bất bình lời mới phân qua. Mày đừng buồn bã thiết tha, Mày ra ngoài chợ gần xa giãi bày. Rao cho lớn nhỏ đặng hay, Cứ việc bạc bài cứ việc vui chơi. Nói tao đây biểu các người, Thì là cứ việc vầy vui bạc bài. Chuyện chi thì có tao đây, Lịnh tao biểu vậy thì mày đi đi. Bảy Thẹo mừng rỡ xiết chi, Vội vàng chỗi gót tức thì bước ra. Đến chợ kêu hết người ta, Điếm đàng đủ mặt phân qua như vầy. Hương Quản tuy cấm bạc bài, Nhưng mà có lịnh cậu hai đã truyền. Chúng ta cứ việc lòng yên, Gầy sòng chơi lại chẳng thèm sợ ai. Bởi vì có lịnh cậu hai,

10 Dẫu cho Hương Quản hoặc ai kể gì. Nghe đà tỏ rõ tường tri, Thảy đều vui vẻ xiết chi trong lòng. Cậu hai có lịnh thì xong, Chúng ta cứ việc gầy sòng vui chơi. Nói rồi có mấy trăm người, Bày ra giữa chợ vầy vui bạc bài. Bảy Thẹo toại dạ lắm thay, Trông cho Hương Quản đến đây ỷ quyền. Hương Quản nghe tiếng Hai Miêng, Nhưng chưa biết mặt dữ hiền ra sao. Nhưng ỷ mình võ nghệ cao, Lại thêm quyền chức ai nào dám đương. Cầm roi đi dạo khắp đường, Trông thấy thiên hạ vẫn đương gầy sòng. Hương Quản càng tức vô cùng, Xốc vào quyết dạ hành hung đánh người. Bảy Thẹo bước đến tức thời, Vội vàng bày tỏ khúc nôi sự tình. Chú đừng ỷ thế quyền mình, Cậu không phép đánh dân làng vầy đâu. Hương Quản giận mặt đỏ ao, Rằng: Mày chớ khá cản tao làm gì. Bạc bài giữa chợ dễ gì, Dầu tao đánh chết làm chi mà phòng. Bảy Thẹo phân lại đục trong,

11 Cậu hai cho phép gầy sòng vui chơi. Chú đừng ỷ thị đánh người, Nói cho chú biết đầu đuôi sự tình. Hương Quản chi xiết bất bình, Rằng: Ta chẳng biết tánh danh cậu nào. Làng này vốn ở quyền tao, Cậu hai thây kệ ta đâu kể màng. Nói vừa dứt tiếng đánh càng, Làm cho thiên hạ kinh hoàng chạy dông. Cậu hai nghe hảng đục trong, Tức thì chạy đến thủy chung hỏi rằng. Chú này ngang ngược vô ngằn, Sao chú dám đánh người đang vui vầy. Hương Quản bèn nói lời này, Còn mày lại dám cản đây làm gì. Không tường mày đó là ai, Giấy thuế thân khá trình bày xem coi. Cậu hai nghe vậy liền cười, Mày muốn mất chức vậy thời không sai. Hương Quản nạt nộ cậu hai, Lại toan bước đến bạt tai chẳng nhường. Cậu hai tức giận trăm đường, Dằn hoài không đặng há nhường hay sao. Nói rồi ra sức anh hào, Đánh chú Hương Quản dễ nào thứ dung. Hương Quản cũng giận vô cùng,

12 Ỷ mình võ nghệ quyết không chịu nhường. Hai người nỗ lực cự đương, Đánh nhau kịch liệt đánh luôn nửa giờ. Hương Quản trong dạ hơi lo, Quả thật không ngờ người thật hùng anh. Cậu hai lui tới rất lanh, Đá chú Hương Quản trúng mình nhào lăn. Hương Quản kinh sợ vô ngằn, Chắc là phải chết khó an thân mình. Cậu hai chưa dứt lôi đình, Nhảy đến đánh nữa tử sanh kể gì. Hương Quản phách lạc hồn phi, Thưa rằng: Thứ mạng ân ghi đến già. Cậu hai thấy vậy buông ra, Nói cho mày biết tao là Hai Miêng. Hương Quản chừ mới nể kiêng, Đâm đầu chạy tuốt rất nên sảng hoàng. Cậu hai thấy vậy cười vang, Thầm rằng như vậy cũng rằng hùng anh. Cậu hai chi biết bất bình, Nhưng mà thấy vậy cũng đành nới tya. Thiên hạ tựu lại đông đầy, Xúm nhau chào hỏi cậu hai thỏa lòng. Rằng chú Hương Quản dữ hung, Nay gặp tay cậu mới không ỷ mình. Cậu hai lời mới trần tình,

13 Chúng bây tua khá giữ mình về sau. Hương Quản võ nghệ cũng cao, Không tao tưởng chẳng kẻ nào dám đương. Điếm đàng thưa lại mọi đường, Trông thấy nó đánh cũng tường nghề hay. Cậu hai lời mới tỏ bày, Chúng bây cứ việc bạc bài vui chơi. Chuyện chi tao chịu cho ngươi, Cứ việc chơi bời trối kệ mặc ai. Điếm đàng nghe nói mừng thay, Chắc là thỏa dạ từ rày sấp lên. Xiết bao nhiêu nỗi thỏa nguyền, Điếm đàng được dịp kiếm tiền mừng thay. Toại lòng phỉ dạ vô hồi, Cậu hai ra lịnh trăm người tuân theo. Từ nay cho đến bang chiều, Thảy đồng bài bạc thảy đều vui chơi. Hương Quản này đoạn nhắc người, Bị cậu hai đánh vô hồi xấu xa. Lại thêm trước mặt người ta, Còn chi danh tiếng thật là hổ hang. Bị cậu hai đánh bò càng, Chạy về gia nội nghĩ càng nhơ danh. Trong lòng chi xiết bất bình, Tính thầm trong bụng chẳng đành chịu thua. Tính toan từ sớm đến trưa,

14 Trong lòng bứt rứt xót chua vô hồi. Như vầy miệng thế chê cười, Làm sao rửa nhục vậy thời mới an. Nghĩ càng tức bấy lòng vàng, Nghĩ càng chua xót dạ càng thảm thê. Xấu xa hổ thẹn trăm bề, Mình người chức việc chẳng hề thua ai. Bây giờ chịu xấu như vầy, Muôn ngày thẹn nhục lòng này sao an. Nghĩ thôi đau đớn đoạn tràng, Nghĩ thôi bứt rứt gan vàng nào yên. Căm hờn thay cậu Hai Miêng, Trả thù cho đặng vẹn tuyền mới an. Âu là cậy sức của làng, Hoặc là trừ mới được chàng mà thôi. Hương Quản bị đánh sớm mơi, Mặt mày xưng bấy vô hồi thiết tha. Lại thêm tức ngực thay là, Bước đi không vững lựa là đánh ai. Nhà làng liền bước đến ngay, Hương Quản xụ mặt châu mày bước vô. Thật là hổ thẹn nhuốc nhơ, Nhưng mà phải chịu phòng lo báo thù. Chú Xã ông Cả đương ngồi, Hương thân, Hương chánh đang hồi bàn nhau. Hương Quản chừ mới bước vào,

15 Các ông hương chức xiết bao lạ lùng. Tức thì hỏi lại đục trong, Chuyện chi mà lại xem chừng khổ nguy. Khá tua nói lại tường tri, Mặt mày xem chẳng khác gì chú ôn. Hương Quản nghe hãng thiệt hơn, Thẹn thùa đỏ mặt chẳng còn thấy ai. Làm thinh gượng gạo một giây, Đoạn bèn sự thật giãi bày thấp cao. Chúng ta hổ thẹn xiết bao, Tôi mà như thế xót đau tấm lòng. Hai Miêng ỷ thế vô cùng, Đánh tôi mang bịnh e không đặng toàn. Chú xã nghe nói hỏi ngang, Chuyện chi dữ vậy mau toan giãi bày. Hương Quản mới nói lời vầy, Cũng vì tôi cấm bạc bài gây ra. Hai Miêng có lịnh truyền ra, Biểu người cứ việc hiệp mà vui chơi. Tôi càng tức giận vô hồi, Cãi cọ mấy lời nó lại đánh tôi. Chú xã nghe nói hỡi ôi! Tưởng ai đâu lạ chớ người tôi thông. Hai Miêng quả thật anh hùng, Nhưng mà ngang ngược vô cùng chẳng chơi. Ngày xưa gã cũng đánh tôi,

16 Nhưng mà xét lại nhiều người theo va. Nếu mình gây chuyện thêm ra, Thì mình thua hắn cũng là uổng công. Nhưng nay đã đến nước cùng, Nhục này quả thật nhục chung của làng. Vậy ta mau khá lên quan, Thưa hết các việc xem chàng ra sao. Kẻo mà ỷ sức anh hào, Hiếp người hiếp chúng kể nào lịnh trên. Chú xã bày tỏ sạ duyên, Đốc chú Hương Quản rất nên lắm lời. Rằng: Ta làm hắn đến nơi, Đặng cho hắn hết khinh người mới nghe. Chuyện này xấu hổ trăm bề, Nếu mình bỏ lãng chẳng hề hết nhơ. Nghe qua tỏ rõ nguyên do, Hương Quản bệ tờ thưa tới quan trên. Tham biện biết cậu Hai Miêng, Tức thì đòi cậu sạ duyên cho tàng. Cậu hai ngồi tại nhà hàng, Đang khi uống rượu lòng vàng phỉ vưi. Chẳng dè có trác đến nơi, Lính đòi cậu phải hầu thời quan trên. Cậu hai bèn hỏi sạ duyên, Chuyện chi đòi hỏi rất nên rộn ràng. Lính rằng: Vì có lịnh quan,

17 Sai tôi mời cậu mau sang dinh ngài. Chuyện chi tôi chẳng có hay, Sai mời tôi phải đến đây thỉnh mời. Cậu hai nghe nói bèn cười, Thôi ngươi về trước thưa người đặng hay. Rằng ta bận việc lắm thay, Cho nên từ sớm đến mai rộn ràng. Khá tua thưa lại thượng quan, Ngày mai ta rảnh sẽ sang dinh người. Tên lính nghe hãng khúc nôi, Hai Miêng liền tỏ khúc nôi sự tình. Thưa cậu đặng rõ hắc minh, Ngày mai chúa nhựt trong dinh vắng ngài. Cậu rảnh thì tối hôm nay, Cậu lên quan lớn giãi bày việc riêng. Cậu hai nghe rõ sự duyên, Tức thì nói lại cho tên lính làng. Nếu như tối có rảnh rang, Bảy giờ ta đến ngỏ toan viếng người. Tên lính mừng rỡ vô hồi, Vội vàng chào cậu tức thời ra đi. Cậu hai chẳng rõ chuyện gì, Vẫn còn suy xét ngại nghi trong lòng. Điếm đàng lo lắng không cùng, Hỏi han cho rõ đục trong thể nào. Chuyện chi chưa rõ âm hao,

18 Để cậu lên trển thể nao thì tàng. Có người lời lại bàn rằng, Chắc chuyện Hương Quản rõ ràng không sai. Có người lại nói như vầy, Chắc việc bạc bài chớ chẳng việc chi. Cậu hai bèn nói tức thì, Dầu có chuyện gì gẫm cũng vô can. Tham biện mời đến dinh lang, Chẳng qua muốn hỏi cho tàng âm hao. Chớ không tù rạc chi đâu, Chúng bây đừng sợ cho tao sự gì. Cậu hai đứng dậy tức thì, Trả xong tiền rượu rồi đi về nhà. Bảy giờ tối cậu bước ra, Lên dinh tham biện xem mà chuyện chi. Cậu hai đội nón ra đi, Trong lòng ngẫm nghĩ chuyện chi nào tàng. Cậu hai bước đến dinh lang, Lính gác trông thấy vội vàng vào trong. Thưa quan tham biện rõ thông, Cậu hai nay đến dinh trung hầu ngài. Tham biện vui vẻ lắm thay, Đang khi uống rượu bước ngay ra ngoài. Cậu hai trông thấy chào ngài, Quan lớn bước đến nắm tay mời vào. Thật là niềm nở xiết bao,

19 Coi như huynh đệ ngang nhau đồng bàn. Kéo ghế mời cậu vội vàng, Kêu bồi đem rượu đãi càng hậu thay. Sau khi uống rượu một giây, Cậu hai bè hỏi cho hay sự tình. Rằng: Xin quan lớn phân minh, Cho đòi tôi đến nơi dinh chuyện gì? Vốn tôi tự sự nan tri, Xin ngài tỏ lại vậy thì đặng hay. Quan lớn bèn nói lời này, Không chi quan hệ cậu hai chịu phiền. Vốn tên Hương Quản làng trên, Đâm đơn nó kiện Hai Miêng nhiều điều. Tôi đây rõ biết cậu nhiều, Lẽ nào tôi chẳng biết điều hay sao. Cho nên đơn nó đưa vào, Tôi biểu ký lục mau mau xé liền. Vốn không có chuyện chi phiền, Muốn đòi cậu đến sạ duyên giải bày. Chỉ còn có một điều này, Chơi việc bạc bài giữa chợ khó thay. Nhưng mà nếu có cậu hai, Xin cậu coi sóc đừng rầy thì thôi. Muốn chơi thì cứ việc chơi, Nhưng mà cậu phải trông coi xem chừng. Vậy cậu mựa chớ buồn lòng,

20 Chỉ bảo nhiêu đó chớ không chuyện gì. Nghe qua tử sự tường tri, Cậu hai thưa lại tức thì trước sau. Xin ngài khá vị tình nhau, Việc chơi bài bạc lẽ nào dám ngang. Nhưng tôi cai trị điếm đàng, Cho nên chẳng việc rộn ràng xảy ra. Xin trên ngài chớ lo xa, Tôi xin lãnh việc thật là không sao. Nếu có xảy đến chuyện nào, Tôi chịu trách nhiệm dám đâu sai lời. Nếu ngài xuống lịnh cho chơi, Thì tôi đây nguyện trông coi bạc bài. Tôi xin hứa chắc cùng ngài, Chuyện chi cứ việc tôi đây làm đầu. Tham biện nghe hãng âm hao, Tức thì phân lại thấp cao sự tình. Nếu mà có tiếng cầu xin, Lẽ nào tôi lại chẳng đành tuân y. Vậy cậu mựa chớ ngại nghi, Tôi nay cho phép trong khi lễ này. Bạc bài chơi nội bảy ngày, Nghĩa là nội một tuần này mà thôi. Cậu hai nghe rõ rất vui, Cám ơn quan lớn tức thời phân qu. Hương Quản hà hiếp người ta,

21 Nó đánh con nít đàn bà chẳng dung. Nó thật một đứa ác hung, Trong làng có nó vô cùng khó toan. Xin trên xét lại kỹ càng, Để nó trong làng nhiều việc xảy ra. Tham biện nghe rõ gần xa, Rằng nếu nó vậy khó mà thứ dung. Vậy cậu tua khá an lòng, Tôi cách chức nó mới xong mọi đàng. Ngày mai chạy giấy xuống làng, Cách chức Hương Quản cho an dân lành. Cậu hai nghe rõ thỏa tình, Giã từ quan lớn ra dinh về nhà. Điếm đàng trông đợi thay là, Vừa thấy dạng cậu kéo ra đón đàng. Xúm nhau tự sự hỏi han, Chuyện chi xin khá bày tàng thấp cao. Cậu hai bèn tỏ âm hao, Chẳng chuyện chi hại đến tao mà phòng. Tức thì thuật lại đục trong, Đầu đuôi các việc thủy chung giãi bày. Điếm đàng vui vẻ lắm thay, Có lịnh cờ bạc vui vầy ngày đêm. Thật là đặng dịp kiếm tiền, Cũng là nhờ cậu Hai Miêng xin dùm. Nhắc qua Hương Quản chưa thông,

22 Tưởng là kiện vậy trả xong mối thù. Ở nhà chờ đợi tin coi, Chắc là sẽ trả đặng cừu nào sai. Chẳng ngờ vừa được hai ngày, Có giấy quan lớn mới hay sự tình. Nào dè nguy khổ thình lình, Đã bị cách chức thấm tình biết bao. Trong lòng tức giận máu trào, Hại người chẳng đặng dè đâu hại mình. Trong lòng tức ói mật xanh, Nghe lời chú xã thâm tình biết bao. Đến nhà chú Xã bước vào, Than phiền mọi nỗi đuôi đầu hắc minh. Hai Miêng thế lực hơn mình, Ta toan hại nó lại thành hại ta. Chuyện này nếu xét sâu xa, Cũng tại chú xã mới là vầy đây. Tôi bị cách chức ngày nay, Chắc là cũng tại cậu hai hại mình. Chú xã bèn tỏ đành rành, Tôi đây thề có cao xanh chứng lòng. Anh em chức việc đồng song, Ai muốn hại vậy thiên công đọa đày. Chẳng qua thế lực cậu hai, Cậu nói quan lớn sao đây mới là. Hương Quản xin chớ trách ta,

23 Tôi nào có dạ tây tà hại nhau. Nghe qua buồn bã xiết bao, Nhưng việc vĩ lỡ, biết sao bây giờ. Trong lòng rối rắm như tơ, Lại thêm một nỗi nhuốc nhơ muôn ngày. Hương Quản vội vã ra ngoài, Về nhà sửa soạn ra ngoài Hà Tiên. Đất này nhường cậu Hai Miêng, Nếu không sớm tránh chẳng hiền cho ta. Chi bằng mình khá dở nhà, Kiếm nơi kiếm chốn cho xa ẩn mình. Hồi nào chức phận oai danh, Mình đây hiếp đáp dân tình nể oai. Bây giờ thừa cái dịp này, E cho chúng nó thù đây sai nào. Chắc nó nhớ việc trước sau, Báo thù báo oán dễ nào lại không. Âu là trổi bước ruổi dung, Thà ta đi phút mới xong phận mình. Ở đây thấy mặt dân tình, Càng thêm xấu thẹn lòng thành sao an. Nghĩ rồi các việc lo toan, Nội trong tuần lễ bỏ làng đi xa. Cậu hai này đoạn nhắc qua, Trong lòng buồn bã bỏ nhà dạo chơi. Kiếm nơi kiếm chốn nào vui,

24 Giải khuây giải muộn vậy thời mới an. Theo sau ba kẻ điếm đàng, Dạo chơ cùng cậu dặm tràng ra đi. Cùng nhau bàn bạc vân vi, Xét ra cạn lẽ ai bì cậu hai. Thật là như vậy mới oai, Làm cho Hương Quản từ nay phải chừa. Cậu hai nghe rõ hơn thua, Phân rằng: Nếu vậy bây chưa có tàng. Hương Quản đã trốn bỏ làng, Còn ai đâu nữa nghinh ngang ỷ quyền. Điếm đàng nào rõ sự duyên, Nghe cậu phân vậy mới liền hỏi phăng. Cậu hai thuật lại rõ ràng, Các việc mọi đàng nói rõ hắc minh. Điếm đàng chừ biết đành rành, Thảy đều thích chí toại tình với nhau. Kẻ thì nói đáng biết bao, Kẻ thì nói: vậy thật nào có thương. Còn đang bàn luận mọi đường, Bỗng nghe tiếng gái má hường kêu la. Cậu hai nóng dạ thay là, Chuyện chi chẳng rõ âu ta đến gần. Nhìn thấy thiên hạ rần rần, Xúm nhau xem việc trăm phần trái tai. Một nàng con gái mày ngài,

25 Đang bị một gã con trai vầy vò. Thiên hạ chưa rõ nguyên do, Xúm nhau xem thấy lòng tơ thêm phiền. Ai đời thân gái thuyền quyên, Bị tay hung thủ rất nên dữ dằn. Thiệt là tàn ác vô ngần, Đánh người thục nữ trăm đàng nguy nan. Cậu hai bước đến vội vàng, Rạch người bước tới hỏi nàng thọ nguy. Nàng đang khóc lóc ai bi, Nghe cậu hai hỏi xiết chi đau lòng. Hai hàng nước mắt ròng ròng, Rằng: tôi oan ức vô cùng thầy ơi. Cậu hai bèn tỏ tức thời, Nàng đừng khóc lóc khúc nôi khá bày. Chuyện chi sanh cái việc này, Khá tua nói lại ta hay sự tình. Chuyện chi sanh sự bất bình, Để người vùi dập thân hình vầy đây. Nàng kia chưa kịp tỏ bày, Thì chàng hung nọ châu mày phân qua. Chuyện này thì mặc người ta, Mày can chi đó phòng mà dự can. Dứt lời làm bộ nghinh ngang, Múa tay làm bộ xem càng đáng khinh. Điếm đàng chi xiết bất bình,

26 Muốn vào bẻ họng mới đành dạ riêng. Nhưng vì tại cậu Hai Miêng, Ra dấu biểu khá đứng yên để mình. Cậu hai cũng rất bất bình, Nhưng cậu vuốt dạ hùng anh hỏi rằng. Chú đừng ỷ sức dọc ngang, Chuyện chi còn có phép quan công bình. Gã kia nghe vậy bất bình, Phân rằng: Chẳng phải việc mình thì thôi. Chuyện người thì cứ mặc người, Cũng không can hệ đến ngươi đâu là. Hoặc ngươi chưa biết danh ta, Cho nên bạo dạn mà vào dự can. Cậu hai tức giận muôn vàn, Nhưng mà vuốt dạ hỏi chàng thấp cao. Tôi nay xin lỗi anh hào, Tánh danh chẳng rõ, ở đâu không tàng. Xin người vì kẻ qua đàng, Nói cho tôi biết rõ ràng họ tên. Người kia càng nổi xung lên, Rằng: ta Tám Hổ khắp miền kiêng oai. Ta làm phước nói mi hay, Thôi thôi ra khỏi nơi này là xong. Cậu hai nghe hãng đục trong, Chẳng thèm cùng gã thủy chung chuyện trò. Ngó qua hỏi gái đào thơ,

27 Nàng tua phân hết lai do ta tàng. Chuyện chi la xóm la làng, Bị người đánh đập giữa đàng vầy đây. Nàng kia lời mới giãi bày, Tôi là gái ở mé ngoài làng trên. Nhơn tôi ra chợ đổi tiền, Chàng này chọc ghẹo rất nên thẹn thùa. Tôi muốn cho hắn phải chừa, Cho nên phải quấy hơn thua giãi bày. Chẳng dè mặt dạn mày dày, Theo ghẹo mỗi ngày nói việc ong hoa. Tôi đây xấu hổ thay là, Mắng chàng mấy tiếng kẻo mà chẳng kiêng. Chẳng dè hắn xáp đến liền, Đánh tôi tàn ác rất nên dữ dằn. Thật là oan ức vô ngần, Tôi đây kinh sợ la làng cứu tôi. Chẳng ngờ việc cũng lạ đời, Hương tuần nghe chạy đến nơi vội vàng. Hương tuần quen lớn cùng chàng, Chửi tôi thậm tệ hổ hang vô cùng. Cậu hai nghe rõ đục trong, Bèn hỏi Tám Hổ thủy chung sự tình. Rằng mình là bực hùng anh, Đánh chi phận gái bố kình ngây thơ. Tám Hổ nghe nói nguyên do,

28 Thẹn thùa trong dạ đỏ lơ mặt mày. Phân rằng: Tao đã biểu mày, Muốn an thân phận chốn này phải xa. Chuyện ta thì để mặc ta, Chẳng chi phòng có dò la sự tình. Cậu hai chi xiết bất bình, Dằn lòng khuyên giải hắc minh mọi đàng. Rằng nên tha thứ hồng nhan, Đánh nàng dầu thắng nào chàng danh chi. Cho tôi xin thứ nữ nhi, Xin người tua khá xét suy cho tàng. Tám Hổ đặng nước nạt vang, Đừng xin vô ích muốn an đi liền. Dầu cho có cậu Hai Miêng, Đến đây ta cũng chẳng kiêng lựa mày. Cậu hai nghe nói cười dài, Điếm đàng đứng ngoài đều cũng cười vang. Vốn gã chưa thấu mọi đàng, Lầm người không biết lại càng hành hung. Tám Hổ chẳng rõ đục trong, Nghe người cười rộ vô cùng hổ hang. Tức mình chàng mới nạt vang, Chuyện chi cười rộ một đoàn đáng khinh. Cậu hai lời nói trần tình, Nghe người ỷ thị tài mình cười chơi. Hai Miêng sức há thua ngươi,

29 Mà ngươi rằng dẫu có người chẳng kiêng. Ngươi có biết mặt Hai Miêng, Hay là chỉ có biết tên của người. Tám Hổ nghe nói mấy lời, Đáp rằng: Bây chớ lắm lời hỏi ta. Tưởng ai thì lạ thì xa, Hai Miêng Tám Hổ vốn là đệ huynh. Ta đây là bực anh hùng, Hai Miêng còn phải kiêng danh tựa là. Thôi thôi chớ nói gần xa, Muố an thì khá tránh xa chỗ này. Cậu hai lại mới giãi bày, Hai Miêng lát nữa đến đây thăm người. Tám Hổ nghe rõ khúc nôi, Đáp rằng: Nếu vậy vô hồi là may. Hai Miêng nếu nó đến đây, Ta biểu nó đánh chúng bây cho tường. Chó tao là bực hùng cường, Gẫm không đáng kẻ đối đương đua tài. Cậu hai nghe vậy cười dài, Tám Hổ thấy vậy thị oai phân liền. Chúng bây nếu sợ Hai Miêng, Thì tao bây phải nể kiêng kính vì. Hai Miêng em của ta đây, Ta dạy võ nghệ bấy chầy nào ai. Bây giờ nó đặng thành tài,

30 Nhờ tao đào tạo công rày mười năm. Cậu hai chừ khó nổi dằn, Thật là căm tức vô ngằn dạ riêng. Cậu nạt một tiếng vang rền, Thằng này quả thật đồ điên đây rồi. Sao mày dám dễ khinh người, Hai Miêng chẳng có học tài với ai. Nói cho mày biết tao đây, Hai Miêng là mổ sao mày dám khinh. Thật mày nói xấu ô danh, Ta thề quyết chẳng thứ tình mày đâu. Nói rồi nhảy đến đánh nhầu, Làm cho Tám Hổ khác nào tỉnh say. Thiên hạ bâu đến đông đầy, Đều cười Tám Hổ phen này tởn kinh. Cái đời đã gặp hùng anh, Mà không biết mặt bôi danh của người. Tám Hổ nói lỡ mấy lời, Bây giờ thẹn nhục vô hồi dạ riêng. Thầm rằng: đã gặp Hai Miêng, Mà mình không rõ bôi tên của người. Nhưng mà đã nói lỡ rồi, Dầu chết thì cũng đua tài thấp cao. Cậu hai tức giận biết bao, Bèn đá Tám Hổ dễ nào thứ dung. Tám Hổ cũng bực anh hùng,

31 Né tránh rất lẹ nếu không rồi đời. Hai Miêng ráng hết sức tài, Đánh miếng tiền tấn phải ai mất hồn. Tám Hổ anh chị du côn, Cho nên cũng học côn quờn nhiều thay. Lẹ mắt thấy đánh miếng này, Chàng bèn tạ xuống sang ngay lẹ làng. Cậu hai tấn tới lẹ làng, Tức thì như chớp đá ngang hết mình. Tám Hổ thất vía hồn kinh, Miếng này nguy hiểm chẳng lành chi đâu. Túng cùng không biết làm sao, Tám Hổ nhập nội a vào cậu hai. Nhập nội thế nó cũng hay, Nếu người nào khác té ngay sai nào. Cậu hai là bực anh hào, Túng thì quyền biến dễ nào thua ai. Tám Hổ nhập nội ghê thay, Cậu hai ngồi xuống chống tay vững vàng. Tám Hổ thấy vậy nào tàng, Tưởng cậu hai té vội vàng dậm lên. Cậu hai lật úp mình liền, Tám Hổ đạp trật một bên kinh hoàng. Đạp trật chúi nhủi té ngang, Cậu hai đứng dậy lẹ làng lui ra. Tám Hổ may mắn thay là,

32 Chúi nhủi gượng đặng nhảy qua thủ liền. Hai bên võ nghệ vẹn tuyền, Đánh mấy mươi hiệp rất nên dữ dằn. Cậu hai trong dạ nghĩ rằng, Thằng này cũng giỏi vô ngần tài ba. Nhưng nó đã gặp tay ta, Nếu trừ không đặng ai mà kiêng đây. Nếu mình cứ đánh như vầy, Thì chắc cả ngày hạ chẳng đặng đâu. Vì nó võ nghệ cũng cao, Lại thêm mạnh mẽ khác nào là voi. Chi bằng ta ráng hết tài, Đánh miếng thiệt độc hạ người mới xong. Hai bên đều bực anh hùng, Cho nên thủ thế vô cùng kín hay. Cậu hai sẻ thẳng hai tay, Phụng hoàng chiếc nhỉ miếng này hiểm nguy. Rùng mình sụng xuống tức thì, Làm cho Tám Hổ nan tri miếng gì. Nhưng chàng bước đến tức thì, Thấy cậu thủ trọng dễ khi đá nhầu. Cậu bè lách lại rất mau, Hạ tay vói nắm mé sau ót chàng. Cái miếng quái lạ trăm đàng, Tám Hổ ngồi xuống lẹ làng lắm thay. Nhưng cái miếng thần cậu hai,

33 Mười người như một chẳng ai vẫy vùng. Tám Hổ ngồi xuống vừa xong, Cậu hai thừa thế liền bồng hỏng lên. Thật là cái miếng diệu huyền, Bồng lên nhẹ hỏng cậu liền liệng xa. Tám Hổ kinh sợ thay là, Bị liệng té sấp cách xa vô cùng. Cậu hai nhảy đạp trên lưng, Tám Hổ hết thế vẫy vùng kêu la. Rằng: xin hào kiệt thứ tha, Tôi đà kính phục đến già không sai. Anh hùng làm phước nới tay, Tha tôi còn sống ơn rày ghi xương. Cậu hai lời mới bày tường, Ta muốn đưa xuống diêm vương cho rồi. Nhưng ta thấy cũng có lời, Thứ dung cho đặng toàn đời từ đây. Ta nói cho đó rõ hay, Hai Miêng là mỗ mặt mày biết chưa. Tám Hổ nghe vậy liền thưa, Vốn trước không rõ hơn thua nên lầm. Ngày nay đã thấu mọi phần, Thật tôi khắc cốt ghi tâm từ rày. Cậu hai thấy vậy tha ngay, Tám Hổ ngồi dậy mặt mày sượng trân. Lại thêm thiên hạ cười rần,

34 Cậu hai vội vã dời chân đi liền. Tám Hổ thẹn nhục dạ riêng, Vô cùng phục cậu Hai Miêng từ rầy. Cậu hai kiếm chốn giải khuây, Nhưng bị chuyện này trời đã tối đen. Điếm đàng ý muốn kiếm tiền, Liền thưa cùng cậu Hai Miêng lời này. Chúng tôi có một việc hay, Xin thưa cùng cậu vắn dài tường tri. Dưới ghe cờ bạc thiếu gì, Chúng mình xuống đó thừa khi kiếm tiền. Cậu hai nghe rõ sạ duyên, Vốn không túng thiếu bạc tiền như ai. Nhưng cậu ý muốn giải khuây, Ham vui tánh ý thuở nay quen rồi. Cho nên nghe nói mấy lời, Cậu hai đành dạ thức thời đồng đi. Bến sông thẳng đến tức thì, Xuống ghe xem thử chơi chi cho tàng. Ghe thầy Cai Tổng đâu ngang, Điếm đàng chẳng rõ bước càng mà đi. Thầy cai nằm hút đang khi, Ghe nghiêng mâm hút tức thì đổ văng. Chụp đèn bể nát trong khoang, Thầy Cai tức giận vội vàng bước ra. Thấy người đang lúc bước qua,

35 Thầy Cai thêm giận hét la vang vầy. Cả gan thay cái lũ bây, Có biết ghe này ghe của ai chăng. Thầy Cai lại chửi mần răng, Một bầy chó đói vô ngần dọc ngang. Ai đời đã thấy ghe quan, Lại còn dám bước đi càng không kiêng. Bầy mọi làm chiếc ghe nghiêng, Mau mau đền lại mâm đèn cho ta. Bằng không bây phải bán nhà, Chạy tiền cho đủ kẻo ta bỏ tù. Điếm đàng bị mắng một hơi, Có người say rượu tức thời trần phân. Chẳng biết ghe quan ghe dân, Chúng ta cứ việc tiện chân đi càng. Thầy Cai nghe nói dọc ngang, Tràn hông nư giận hét vang đánh liền. Một mình mà đánh sáu tên, Điếm đàng cũng chẳng phải hiền chi đâu. Chúng nó hiệp sức cùng nhau, Xốc đến đánh nhầu lại với thầy Cai. Cậu hai đứng đó thị oai, Đứng xem cho biết sức tài hai bên. Thầy Cai võ nghệ vẹn tuyền, Đánh bọn đàng điếm rất nên kinh hoàng. Ai đời hết thảy sáu chàng,

36 Mà đánh chẳng xể té càng ngả nghiêng. Thầy Cai đánh dưới trở lên, Tràng qua né lại rất nên lẹ làng. Một mình đánh ước sáu chàng, Sức thầy dư sức rõ ràng hùng anh. Nửa giờ nỗ lực chống kình, Điếm đàng bị đá trầm mình dưới sông. Sáu người thì cũng như không, Kẻ thì xể mặt máu hồng tuôn sa. Kẻ thì lọi cẳng kêu la, Kẻ thì xể trán rất là kinh mang. Thầy Cai đánh đẹp đã an, Trông thấy một kẻ đứng đang chiếm cười. Thầy Cai ỷ sức ỷ tời, Thầy mới bày lời phân hỏi thấp cao. Bọn này chồn cáo khác nào, Còn ai đúng bực anh hào vô đây. Cậu hai nghe nói giận thay, Tức thì nhảy đá thầy Cai lẹ làng. Thầy Cai thất vía sảng hoàng, Bởi thấy miếng đá gọn gàng vô song. Cậu hai ra sức anh hùng, Đánh cùng Cai tổng quyết không chịu nhường. Hai người nỗ lực đấu đương, Hai bên đều bực hùng cường xứng tay. Thầy Cai thua sức cậu hai,

37 Trong lòng khiếp sợ ráng tài đua tranh. Cậu hai đánh rất lẹ lanh, Thầy Cai chóa mắt chóng kình sao qua. Cậu hai liền thối bước ra, Thầy Cai thấy vậy tưởng là cậu thua. Tức thì nhảy đến đánh đùa, Cậu hai đắc chí bèn thừa dịp ni. Cậu bèn lách trái lánh nguy, Đoạn liền đá tới tức thì quá lanh. Thầy Cai bởi chẳng giữ mình, Bị đá thình lình văng tút vào khoang. Cậu hai nhảy tới lẹ làng, Đạp thầy Cai tổng chận ngang ba sườn. Cậu rằng: đừng ỷ oai cường, Ta đưa nó xuống diêm vương bây giờ. Thầy Cai thất thế sa cơ, Thật là xấu hổ thẹn nhơ vô cùng. Nhưng mà hết thế vẫy vùng, Dám đâu cứng cổ mà không kêu cầu. Rằng: Xin rộng lượng anh hào, Tha cho khỏi thác dám nào quên ơn. Cậu hai cũng muốn làm nhơn, Tha thầy Cai tổng khỏi cơn nguy nàn. Thầy Cai kính phục trăm đàng, Tức thì xin lỗi hỏi han sự tình. Rằng: Tôi rất phục hùng anh,

38 Xin cho tôi biết quí danh ghi lòng. Đáp rằng hễ đứng bá tòng, Tánh danh há giấu mà không giãi bày. Hai Miêng vốn thật tôi đây, Con quan lớn Tấn xứ này nào ai. Nghe qua Cai Tổng vui thay, Phân rằng: Nếu vậy tôi đây đã lầm. Tưởng ai chẳng rõ mọi phần, Bây giờ biết đặng vui mừng biết bao. Quan lớn chẳng lạ tôi đâu, Vốn là thân thích với nhau vô cùng. Còn cậu tôi thật chẳng thông, Nhưng nghe danh tiếng anh hùng lâu nay. Chẳng dè gặp gỡ như vầy, Tôi lầm xin cậu thương đây thứ tình. Cậu hai nghe hãng hắc minh, Nếu vậy tôi cũng bất bình lỗi thay. Vì chơn không biết mặt thầy, Cho nên xúc phạm như vầy xin dung. Cả hai đều thảy vui mừng, Thật là hào kiệt anh hùng đoàn viên. Thầy Cai với cậu Hai Miêng, Cùng nhau trò chuyện rất nên hiệp hòa. Hết gần rồi đến chuyện xa, Cùng nhau uống nước rất là thỏa tâm. Cậu hai thỏa chí trăm phần,

39 Thầy Cai chẳng biết mấy lần tặng khen. Đến đây dứt chuyện Hai Miêng, Xin dưng lục vị giải phiền canh thâu.

Kinh Bat Chu Tam Muoi - HT Minh Le Dich

Kinh Bat Chu Tam Muoi - HT Minh Le Dich Kinh Bát Chu Tam Muội Ðời Tùy Tam Tạng, Khất Ða và Cấp Ða Việt dịch: HT Minh Lễ Nguồn http://niemphat.com/ Chuyển sang ebook 21-6-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com Link Audio Tại Website

Chi tiết hơn

BUU SON KY ` H U ONG -D AI. PHONG THAN `ˆ U (N OC MAT ME. HIÈN) ˆ T AI BAN Yˆ eu C`au ˆ Phoˆ Bien ˆ Rong ˆ. Rãi In Lai. Theo An ˆ Ban 2011 BUU SON KY

BUU SON KY ` H U ONG -D AI. PHONG THAN `ˆ U (N OC MAT ME. HIÈN) ˆ T AI BAN Yˆ eu C`au ˆ Phoˆ Bien ˆ Rong ˆ. Rãi In Lai. Theo An ˆ Ban 2011 BUU SON KY U D AI. PH THAN U (N OC MAT ME. HIÈN) T AI BAN Y eu C`au Pho Bien Rong. Rãi In Lai. Theo An Ban 2011 U D anh may lại: H `ong Lan Tr`ınh bày: H `ong Lan & Tan Hung X ep chũ: H&L TypeSetter D ong tạp: H&L

Chi tiết hơn

Mấy Điệu Sen Thanh - Phần 4

Mấy Điệu Sen Thanh - Phần 4 Mấy Ðiệu Sen Thanh: Phần 4 PHƯƠNG HẢI SANH Đồng tử Phương Hải Sanh là con của cư sĩ Phương Dưỡng Thu ở Hương Cảng. Dưỡng Thu ưa làm việc phước thiện, sau tuổi trung niên lại chuyên tâm hướng về Tịnh độ.

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 4 Chương 13 Việc Đã Thành Công Hì hì! Nữ tử ngồi trên giường, khuôn mặt tươi cười, thấy nam nhân tới gần giường, đột nhiên bướng bỉnh ôm thắt lưng nam tử kéo xuống một cái, tay nhỏ bé liền Ba ba đánh

Chi tiết hơn

HỒI I:

HỒI I: MỞ ĐẦU TÓM LƯỢC CỐT TRUYỆN XÁC CHẾT LOẠN GIANG HỒ Tiêu Lĩnh Vu, con một vị quan hồi hưu mắc phải tuyệt chứng Ngũ Âm Tuyệt Mạch, đáng lẽ chỉ sống đến hai mươi tuổi là cùng. Phụ thân chàng đi chơi thuyền

Chi tiết hơn

PHÓNG SANH VẤN ĐÁP

PHÓNG SANH VẤN ĐÁP CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH Pháp sư Viên Nhân 1 MỤC LỤC MỤC LỤC... 2 LỜI NÓI ĐẦU... 6 PHẦN I. CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH... 14 LỜI DẪN... 14 CHUƠNG I: PHÓNG SINH LÀ GÌ?... 20 Phóng sinh có những công đức gì?... 22 CHUƠNG

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 08-toikhongquen

Microsoft Word - 08-toikhongquen TÔI KHÔNG QUÊN **** Năm năm dư đã trải qua, Lòng thương nhau vẫn mặn mà lòng thương. Khổ lao dù mấy cũng là, 8. Việc tu khuyên cứ rán mà lo tu. Xem nhau như thể ruột rà, Khi ai chạm đến thì là biết đau.

Chi tiết hơn

ẨN TU NGẨU VỊNH Tác giả: HT. THÍCH THIỀN TÂM ---o0o--- Nguồn Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên

ẨN TU NGẨU VỊNH Tác giả: HT. THÍCH THIỀN TÂM ---o0o--- Nguồn   Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên ẨN TU NGẨU VỊNH Tác giả: HT. THÍCH THIỀN TÂM ---o0o--- Nguồn http://thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 5-8-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org

Chi tiết hơn

Tình Thương Nhân Loại 1 Điển Mẹ Diêu Trì Rằm tháng sáu Nhâm Thìn, 2012 Nước Việt Nam một miền linh địa Có rồng vàng thánh địa mai sau Nước Nam hơn cả

Tình Thương Nhân Loại 1 Điển Mẹ Diêu Trì Rằm tháng sáu Nhâm Thìn, 2012 Nước Việt Nam một miền linh địa Có rồng vàng thánh địa mai sau Nước Nam hơn cả Tình Thương Nhân Loại 1 Điển Mẹ Diêu Trì Rằm tháng sáu Nhâm Thìn, 2012 Nước Việt Nam một miền linh địa Có rồng vàng thánh địa mai sau Nước Nam hơn cả nước Tàu Trung ương ba cõi người mau rõ tường 4 Điển

Chi tiết hơn

No tile

No tile Phần 9 Vĩnh Phúc ngồi chờ Đức Minh mà trong lòng rất sốt ruột. Thật tình thì anh rất muốn biết tình cảm giữa hai người như thế nào. Họ có yêu nhau không? Nếu có thì có lẽ anh phải âm thầm mà rút lui thôi.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - V doc

Microsoft Word - V doc TRẦN THÁI TÔNG KHÓA HƯ LỤC Giảng Giải THÍCH THANH TỪ THƯỜNG CHIẾU Ấn hành - P.L : 2540-1996 1 LỜI ĐẦU SÁCH Quyển này ra đời do lòng nhiệt tình, tâm tha thiết mong muốn có một Pho Sách Phật Giáo Việt Nam

Chi tiết hơn

TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng t

TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng t TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng thân tâm, dứt bỏ thói cao ngạo. 3. Người dịch phải tự

Chi tiết hơn

Document

Document Phần 28 "N Chương 55 Nhỏ máu nghiệm thân "Nương tử, cũng đã hơn nửa năm, không có tin tức gì của Sở Hà cũng không biết hiện tại đã đến kinh thành chưa." Tằng Tử Phu lau tay, quay đầu cười cười với Thạch

Chi tiết hơn

Document

Document Phần 4 Chương 16 Mất Tích Cục công án thành phố Bạch, Nguyễn Vi ngẩng đầu lên liếc nhìn đồng hồ được treo trên vách tường. Khi cô và Trương Ức An bước vào phòng họp, người cảnh sát tiếp bọn họ mang ra

Chi tiết hơn

Microsoft Word - trachvuphattutaigia-read.docx

Microsoft Word - trachvuphattutaigia-read.docx LỜI NÓI ĐẦU Phần đông Phật tử Quy Y Tam Bảo mà chưa ý thức nhiệm vụ mình phải làm gì đối với mình, đối với mọi người, đối với đạo. Hoặc có ít người ý thức lại là ý thức sai lầm, mình lầm hướng dẫn kẻ khác

Chi tiết hơn

KINH THUYẾT VÔ CẤU XỨNG

KINH  THUYẾT  VÔ  CẤU  XỨNG KINH THUYẾT VÔ CẤU XƯNG Hán dịch: Ðại Ðường, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch: Thích nữ Tịnh Nguyên Chứng nghĩa: Tỳ kheo Thích Ðỗng Minh, Tỳ kheo Thích Tâm Hạnh. --- o0o --- Quyển thứ nhất. 1- PHẨM

Chi tiết hơn

Microsoft Word - I To03_Copy.doc

Microsoft Word - I To03_Copy.doc CON NGƯỜI HẠNH PHÚC, ĐỨC HỶ XẢ XUÂN MẬU NGỌ 1978 Con người hạnh phúc, có thân khỏe tâm an. Muốn được thân tâm đều khỏe thì chúng ta phải làm sao? Sở dĩ chúng ta hay áo não sầu bi là tại cái gì? Tại trong

Chi tiết hơn

Oai đức câu niệm Phật

Oai đức câu niệm Phật Vào thời đại xa xưa, tại nước A Thâu Sa của xứ Thiên Trúc (vì nước Thiên Trúc vào thời cổ có 16 nước lớn) có một người dòng Bà La Môn (không thấy nói tên họ), anh chàng này bẩm tánh chân thật, nhưng ngu

Chi tiết hơn

Công Chúa Hoa Hồng

Công Chúa Hoa Hồng Tác giả: Thể loại: Cổ Tích Website: Date: 18-October-2012 Đời xưa, một ông vua và một bà hoàng hậu có ba cô con gái. Họ yêu thương hai cô con gái lớn sinh đôi tên Cam Vàng và Hoe Đỏ. Hai cô này đẹp, tài

Chi tiết hơn

Đi xe đò, đi xe ôm Tiểu Tử Năm đó, tôi về Việt Nam ăn Tết và cũng để mừng má tôi tròn một trăm tuổi. Đó là lần thứ hai tôi về Việt Nam. Kỳ

Đi xe đò, đi xe ôm Tiểu Tử Năm đó, tôi về Việt Nam ăn Tết và cũng để mừng má tôi tròn một trăm tuổi. Đó là lần thứ hai tôi về Việt Nam. Kỳ Đi xe đò, đi xe ôm Tiểu Tử 11.12.2005 Năm đó, tôi về Việt Nam ăn Tết và cũng để mừng má tôi tròn một trăm tuổi. Đó là lần thứ hai tôi về Việt Nam. Kỳ trước về với vợ con nên đi đâu chúng tôi cũng dùng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - thamthienyeuchi-read.doc

Microsoft Word - thamthienyeuchi-read.doc THAM THIỀN YẾU CHỈ I. ĐIỀU KIỆN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TIÊN CỦA SỰ THAM THIỀN. Mục đích tham thiền là cầu được minh tâm kiến tánh. Muốn thế, phải gạn lọc các thứ nhiễm ô của tự tâm, thấy rõ mặt thật của tự tánh.

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 1 TÂM ĐIỂM CỦA THIỀN ĐỊNH Tương truyền rằng ngay sau khi rời gốc bồ đề, ra đi lúc mới vừa thành Phật, Ðức thế tôn đã gặp trên đường một du sĩ ngoại giáo. Bị cuốn hút bởi phong thái siêu phàm cùng

Chi tiết hơn

Niệm Phật Tông Yếu

Niệm Phật Tông Yếu Bổn Nguyện của Đức Phật A Di Đà là dùng danh hiệu của Ngài để cứu độ tất cả chúng sanh. Không hiểu rõ lý nầy, người ta thường cho rằng xưng danh là để cho hạng hạ căn không đủ căn-cơ để tu những pháp môn

Chi tiết hơn

KINH ĐẠI BI Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Cao-Tề ( ). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra

KINH ĐẠI BI Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Cao-Tề ( ). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra KINH ĐẠI BI Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Cao-Tề (550-577). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn và chú thích, tại Canada, năm 2016. 1 Đệ

Chi tiết hơn

Kinh Di Da Giang Giai - HT Tuyen Hoa

Kinh Di Da Giang Giai - HT Tuyen Hoa KINH PHẬT THUYẾT A DI ÐÀ ( LƯỢC GIẢI ) Hán Văn: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Giảng Giải: Tại Vạn Phật Thánh Thành Tuyên Hóa Thượng Nhân HT.Tuyên Hóa Mục Lục I/ Thích danh II/ Hiển thể III/ Minh

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 13 Chương 61 Xúc Nghịch Lân Giả Tử Nâng chân nhỏ lên, một cước đá văng ra, người phụ nữ kia ngã trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu. Không ngó ngàng tới bà ta, bàn tay nhỏ nhấc thằng nhóc

Chi tiết hơn

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT (Tập 3A- Lời khuyên anh chị em) Tác giả: Cư sỹ Diệu Âm (Minh Trị Úc Châu) 1 MỤC LỤC Khai thị của Liên Tông Thập Nhất Tổ:... 3 Lời Giới Thiệu... 5 Lời Tâm Sự!... 6 Đôi Lời Trần Bạch:...

Chi tiết hơn

Microsoft Word - unicode.doc

Microsoft Word - unicode.doc NGƯỜI BIẾT TU PHẬT THÌ RẤT NHẸ NHÀNG, THẢNH THƠI Nhận lời mời của quý Ni trưởng, Ni sư và toàn thể Ni chúng, tôi về đây thăm trường hạ chư Ni và có đôi lời với tất cả quý vị. Tôi nghĩ người tu xuất gia,

Chi tiết hơn

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT KINH BẢN NGUYỆN CỦA BỒ TÁT ĐỊA TẠNG SA MÔN: THÍCH ĐẠO THỊNH HỘI TẬP NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 5 PHẦN NGHI LỄ ( Mọi người đều tề chỉnh y phục đứng chắp tay đọc ) Chủ lễ xướng:

Chi tiết hơn

mộng ngọc 2

mộng ngọc 2 PHẦN BA Bỗng dưng thật yên ắng, Lam Phương rúc vào cái vỏ của cô, cô đang học thi, thỉnh thoảng mới đi tìm Phú Quang hỏi anh những chỗ khó hiểu. Phú Quang vừa đỡ phiền phức vừa không bận tâm. Nhưng chiều

Chi tiết hơn

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn, Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn, ít nhất là cả hai đều làm ra vẻ người lớn. Nhưng lúc này nhìn hai nhóc quả giống hai đứa

Chi tiết hơn

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch  đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó PHẦN VII Nghi Xuân quẹo phải, rẽ trái rồi lại quẹo phải, cô đi vòng vo như thế đến mỏi nhừ cả chân. Nép vào một góc, cô nín thở. Cái đuôi theo sau cô không còn bám theo nữa. Cởi cái áo đen khoác ngoài

Chi tiết hơn

No tile

No tile Phần 3 Công việc hôm nay coi như cũng tạm ổn. Vy ngước lên nhìn đồng hồ, mới gần sáu giờ. Hôm nay được về sớm, phải ghé Ngọc Hạnh mới được. Nghĩ thế rồi Vy thu dọn đồ cho gọn gàng. Đeo túi xách lên vai,

Chi tiết hơn

Hạnh Phúc và Đau Khổ Chư Thiên và loài người Suy nghĩ về hạnh phúc Ước mong được hạnh phúc Chân hạnh phúc là gì? (1) Bốn câu thi kệ này được trích tro

Hạnh Phúc và Đau Khổ Chư Thiên và loài người Suy nghĩ về hạnh phúc Ước mong được hạnh phúc Chân hạnh phúc là gì? (1) Bốn câu thi kệ này được trích tro Hạnh Phúc và Đau Khổ Chư Thiên và loài người Suy nghĩ về hạnh phúc Ước mong được hạnh phúc Chân hạnh phúc là gì? (1) Bốn câu thi kệ này được trích trong bài «Kinh Hạnh Phúc» mà đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Chi tiết hơn

Tiêu Kim Thủy TIẾP BỘI I Bội vừa bước vào sân bỗng dừng chân quày quả bước ra. Từ lâu rồi chị không về nhà, không gặp ông Nghị Tần, thân phụ chị, vì l

Tiêu Kim Thủy TIẾP BỘI I Bội vừa bước vào sân bỗng dừng chân quày quả bước ra. Từ lâu rồi chị không về nhà, không gặp ông Nghị Tần, thân phụ chị, vì l I Bội vừa bước vào sân bỗng dừng chân quày quả bước ra. Từ lâu rồi chị không về nhà, không gặp ông Nghị Tần, thân phụ chị, vì lẽ cha con bất đồng ý kiến. Nay nghe ông bịnh nặng chị về thăm. Khi vào sân

Chi tiết hơn

hanhtrinhdenUC_2917JUN05

hanhtrinhdenUC_2917JUN05 Hồi ký Chủ đề: Vượt Biển Tác giả: Phương Thảo Nguyễn Kim Thơm Cuộc hành trình đến đất ÚC (Thi viết về đề tài người Việt trên đất Úc. Do Báo SAIGON TIMES Tổ chức. Bài dự thi số 44. Melbourne VIC. Đăng ngày

Chi tiết hơn

Thiền tông và Tịnh độ tông - chỗ gặp gỡ và không gặp gỡ

Thiền tông và Tịnh độ tông - chỗ gặp gỡ và không gặp gỡ Thế thì dù niệm Phật, hay tu Thiền quán mà tâm chuyên chú an định từ một ngày cho đến bảy ngày thì nhất định người đó đạt được đạo quả. Tu Tịnh thì được thấy Phật, còn tu Thiền thì chứng từ sơ quả đến

Chi tiết hơn

Chuong IX

Chuong IX Chương IX Vào một sáng đầu Xuân năm mậu Tuất, cỏ cây tươi tốt, hoa nở khoe màu phô sắc, trong dinh tướng Hoàng Thành tướng tá vui chơi không còn thiết chi nữa. Lam Hà một mình đi trong vường hoa, nhìn

Chi tiết hơn

NGƯỜI CHIẾN SĨ KHÔNG QUÂN PHỤC Tam Bách Đinh Bá Tâm Tôi vốn xuất thân trong một dòng tộc mà ba thế hệ đều có người làm quan văn và không vị nào theo b

NGƯỜI CHIẾN SĨ KHÔNG QUÂN PHỤC Tam Bách Đinh Bá Tâm Tôi vốn xuất thân trong một dòng tộc mà ba thế hệ đều có người làm quan văn và không vị nào theo b NGƯỜI CHIẾN SĨ KHÔNG QUÂN PHỤC Tam Bách Đinh Bá Tâm Tôi vốn xuất thân trong một dòng tộc mà ba thế hệ đều có người làm quan văn và không vị nào theo binh nghiệp cả. Từ cụ cố, cụ nội đến ông thân sinh tôi

Chi tiết hơn

Cúc cu

Cúc cu HỒI XX Oán Thù Tương Báo, Vĩnh Kết Tơ Duyên Vệ Thiên Nguyên đoán chắc là Phi Phụng nên tinh thần vô cùng hưng phấn, chàng liếc mắt nhìn qua thì quả nhiên là nàng, chàng vội kêu lên: - Phi Phụng, nàng đến

Chi tiết hơn

Microsoft Word - thientongtrucchi-read.doc

Microsoft Word - thientongtrucchi-read.doc THIỀN TÔNG TRỰC CHỈ A. MẬT TRUYỀN THAM THIỀN YẾU PHÁP Hạ thủ công phu tu thiền, điều cốt yếu thứ nhất phải lập chí vững chắc. Bởi vì chí là vị nguyên soái của khí lực. Nếu người lập chí vững chắc, như

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHẦN IX CHƯƠNG 15 "An thương yêu! Khi anh nhận được thư này thì em không còn ở đây nữa. Đừng giận em vì đã đặt anh vào hoàn cảnh trớ trêu này, cái đám cưới mà chúng mình cùng mong chờ sẽ không thành. Anh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc CHƯƠNG XIV Nhu Phong trở về nhà, lúc cha mẹ cô không ngờ đến vì chị Hương không hề hé môi gì với ông bà Công Đạt chuyện chị đến gặp Nhu Phong. Chị không dám nói cho ông bà chủ biết, chẳng qua chị sợ Nhu

Chi tiết hơn

CHƯƠNG I

CHƯƠNG I CHƯƠNG V Minh Nhật bước vào nhà hành Thái Bình, chọn chiếc bàn ở gần cửa. Chàng chỉ gọi một ly coca rồi ngồi đợi Mai Giang theo cuộc hẹn đã được báo trước Mười lăm phút sau, Mai Giang đến. Nàng vẫn đẹp

Chi tiết hơn

Pháp ngữ của hòa thượng Tuyên Hóa - Phần 2

Pháp ngữ của hòa thượng Tuyên Hóa - Phần 2 Bạn nên thâm nhập tu trì một pháp môn: Người tọa thiền thì phải chuyên tâm trì chí học thiền tông. Người học giáo thì phải chuyên tâm trì chí học Giáo tông. Người học luật thì phải chuyên môn học Luật

Chi tiết hơn

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI HAI 19

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI HAI 19 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI HAI 19. LỜI TỰA CHO BỘ TỊNH ĐỘ THÁNH HIỀN LỤC (Năm Dân Quốc 22 1933). Pháp Môn Tịnh Độ rộng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - suongdem05.doc

Microsoft Word - suongdem05.doc CHƯƠNG V "Em đã biết bao ngày bên em, là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em. Nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh thầm yêu em, nên tim đau rã rời Anh đã thấy bao người yêu em. Tình anh nhức nhối thinh

Chi tiết hơn

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên PHẦN VII Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên. Dòng chữ trên cuốn sách làm cho cô phải suy nghĩ. Có phải là anh làm thơ tặng cho Nguyên Phương hay không? Có đôi lúc cô

Chi tiết hơn

doc-unicode

doc-unicode NÓI CHUYỆN VỚI LỚP GIẢNG SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Giảng tại Thiền viện Quảng Đức (Văn phòng II) - 2000. Cùng tất cả Tăng Ni giảng sư, hôm nay tôi được Ban Hoằng Pháp mời giảng giải cho quý vị một buổi.

Chi tiết hơn

Phỏng Vấn Một Trung Đội Trưởng Nghĩa Quân Cao Bá Tuấn ghi LTS: Với nội dung bài này, chúng tôi chủ động không tìm hiểu tác giả; bởi chúng tôi nghĩ, độ

Phỏng Vấn Một Trung Đội Trưởng Nghĩa Quân Cao Bá Tuấn ghi LTS: Với nội dung bài này, chúng tôi chủ động không tìm hiểu tác giả; bởi chúng tôi nghĩ, độ Phỏng Vấn Một Trung Đội Trưởng Nghĩa Quân Cao Bá Tuấn ghi LTS: Với nội dung bài này, chúng tôi chủ động không tìm hiểu tác giả; bởi chúng tôi nghĩ, độc giả sẽ nhận ra tâm tình của mình y như hầu hết ý

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 11 Chương 41 Liên Hệ Tô Niệm Đường xoay người, cúi thấp đầu: Em... Em không sao! Kỷ Lang còn muốn nói thêm nhưng đã đến Sở Sự Vụ, Đặng Phỉ xuống xe: Tôi tự về Cục cảnh sát, khi nào có báo cáo nghiệm

Chi tiết hơn

Cướp Biển và Trại Pulau Bidong

Cướp Biển và Trại Pulau Bidong Tràm Cà Mau Vào chuyện: Trên một đảo nhỏ nằm giữa biên giới Việt Nam, Cao Miên và Thái Lan, không biết thuộc địa phận nước nào, có một gia đình bốn người vui sống êm đềm. Ba cha con là người địa phương,

Chi tiết hơn

Đời Lưu Tống, ngài Cầu Na Bạt Ma dịch Phạn Hán Đời Minh, ngài Trí Húc chú thích Thích Pháp Chánh dịch Hán Việt Kinh Năm Giới Tướng của Ưu Bà Tắc Chú t

Đời Lưu Tống, ngài Cầu Na Bạt Ma dịch Phạn Hán Đời Minh, ngài Trí Húc chú thích Thích Pháp Chánh dịch Hán Việt Kinh Năm Giới Tướng của Ưu Bà Tắc Chú t Đời Lưu Tống, ngài Cầu Na Bạt Ma dịch Phạn Hán Đời Minh, ngài Trí Húc chú thích Thích Pháp Chánh dịch Hán Việt Kinh Năm Giới Tướng của Ưu Bà Tắc Chú thích sơ lược những điểm thiết yếu Tường Quang Tùng

Chi tiết hơn

ĐẠO ĐỨC LẻM NGƯỜI

ĐẠO ĐỨC LẻM NGƯỜI ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI Tập I Tröôûng Laõo THÍCH THOÂNG LAÏC Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI TẬP I NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO PL: 2557 - DL: 2013 3 ÑAÏO ÑÖÙC LAØM NGÖÔØI - TAÄP 1 4 Tröôûng Laõo THÍCH

Chi tiết hơn

Long Thơ Tịnh Độ

Long Thơ Tịnh Độ Long Thơ Tịnh Độ Dịch giả: HT Thích Hành Trụ --- o0o --- QUYỂN NHẤT CHỨC QUỐC HỌC TẤN SĨ ÔNG VƯƠNG NHỰT HƯU SOẠN LỜI ÔNG VƯƠNG NHỰT HƯU NÓI : Tôi xem khắp trong ba tạng kinh và các bộ ký; rút lấy ý chỉ

Chi tiết hơn

Cái Chết

Cái Chết Đức Phật đã nói rằng trong tất cả những mùa khác nhau để cày cấy, mùa thu là mùa tốt nhất, trong tất cả những loại nhiên liệu để đốt, thì phân bò là tốt nhất, và trong tất cả những loại tỉnh giác khác

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 7 Chương 19 Xa Lạ Bắc Vũ không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cô chỉ biết là ánh đèn trong phòng không ngừng lay động. Cả người cô đều đau đớn. Cô giống như người bị say sóng, đầu váng mắt hoa,

Chi tiết hơn

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVĀDA VÔ THƯỜNG KHỔ NÃO VÔ NGÃ Soạn giả TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG (VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA) Biển trầm khổ sống bồn

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVĀDA VÔ THƯỜNG KHỔ NÃO VÔ NGÃ Soạn giả TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG (VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA) Biển trầm khổ sống bồn PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVĀDA ----- VÔ THƯỜNG KHỔ NÃO VÔ NGÃ Soạn giả TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG (VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA) Biển trầm khổ sống bồng lai láng Kiếp phù sanh đáng chán biết bao, Tấm thân

Chi tiết hơn

Bao giờ em trở lại

Bao giờ em trở lại PHẦN MƯỜI Rừng về đêm thật lạnh, gió thổi cành lá xào xạc. Tiếng dế rồi tiếng côn trùng và tiếng của loài thú đi ăn đêm. Thúy An nằm cạnh Đông Quân. Những cảm xúc và khao khát thuở nào bây giờ chìm lắng,

Chi tiết hơn

Document

Document Phần 8 Chương 29 Hồng Diệp ngâm nga bài hát, trên người chỉ mặc nội y, mềm mại thân hình cứ lay động, đứng trước gương thay đổi âu phục. Giường của cô đang bày bừa một đống quần áo lộn xộn, còn chưa xác

Chi tiết hơn

AN SĨ TOÀN THƯ AN SĨ TOÀN THƯ ÂM CHẤT VĂN QUẢNG NGHĨA KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ QUYỂN THƯỢNG Tác giả: Chu An Sĩ Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến LỜI TỰ

AN SĨ TOÀN THƯ AN SĨ TOÀN THƯ ÂM CHẤT VĂN QUẢNG NGHĨA KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ QUYỂN THƯỢNG Tác giả: Chu An Sĩ Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến LỜI TỰ ÂM CHẤT VĂN QUẢNG NGHĨA KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ QUYỂN THƯỢNG Tác giả: Chu An Sĩ Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến LỜI TỰA Chúng ta thấy, Chư Phật Bồ Tát vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp, những

Chi tiết hơn

 PHẦN 1 Mải mê ngắm nhìn nhưng đoá hoa cúc nở vàng, Ngọc Minh cảm thấy hài lòng vì cô đã cố tình chăm sóc chúng thật chu đáo. Đây là thành quả miệt mài hơn tháng của cô. Dù bị bà chị dâu cho rằng mình vô

Chi tiết hơn

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1 DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1 Mục Lục: 1. Duyên khởi:.......................... trang 03 2. Lời tri ân:............................ trang 06 3. Chương 1 Tổng quát về hộ niệm:.......... trang 09 4. Chương 2: Người

Chi tiết hơn

Phân tích nét tương đồng trong thơ Nguyễn Khuyến và Trần Tế Xương

Phân tích nét tương đồng trong thơ Nguyễn Khuyến và Trần Tế Xương Phân tích nét tương đồng trong thơ Nguyễn Khuyến và Trần Tế Xương Author : vanmau Phân tích nét tương đồng trong thơ Nguyễn Khuyến và Trần Tế Xương Bài làm 1 Trần Tế Xương ( hay Tú Xương) và Nguyễn Khuyến

Chi tiết hơn

Kinh Từ Bi

Kinh Từ Bi Kinh Từ Bi Ni sư Ayya Khema Diệu Liên-LTL chuyển ngữ 1 Người hằng mong thanh tịnh: Nên thể hiện pháp lành, Có khả năng, chất phác, Hiền hòa, không kiêu mạn. Sống dễ dàng, tri túc, Thanh đạm không rộn ràng,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ptdn1257.docx

Microsoft Word - ptdn1257.docx Số 1257 11 tháng 8 năm 2019 ` Tiến Hóa Tiến hóa thâm sâu tự bạc bàn Khai thông trí tuệ sống vẫn an Giải mê phá chấp khỏi bàng hoàng Học hỏi phân minh giữ pháp tràng Lương Sĩ Hằng Mục Bé Tám 1993 Thưa các

Chi tiết hơn

Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc

Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM TÀI LIỆU GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG (Dành cho hội viên, phụ nữ) Tháng 12/2015 1 MỘT SỐ CÂU CHUYỆN VỀ BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ Không có chỗ cho Bác gái đứng à? Ngày 26 tháng 12

Chi tiết hơn

Phân tích nhân vật vũ nương trong tác phẩm Người con gái Nam Xương

Phân tích nhân vật vũ nương trong tác phẩm Người con gái Nam Xương Phân tích nhân vật vũ nương trong tác phẩm Người con gái Nam Xương Author : elisa Phân tích nhân vật vũ nương trong tác phẩm Người con gái Nam Xương - Bài số 1 Vũ Nương là nhân vật tiêu biểu cho người

Chi tiết hơn

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nữ thí chủ, Khuynh Thành vốn là một vũ khí chất chứa

Chi tiết hơn

KINH PHÁP CÚ Illustrated Dhammapada Illustrations by Mr. P. Wickramanayaka Tâm Minh Ngô Tằng Giao CHUYỂN DỊCH THƠ

KINH PHÁP CÚ Illustrated Dhammapada Illustrations by Mr. P. Wickramanayaka Tâm Minh Ngô Tằng Giao CHUYỂN DỊCH THƠ KINH PHÁP CÚ Illustrated Dhammapada Illustrations by Mr. P. Wickramanayaka Tâm Minh Ngô Tằng Giao CHUYỂN DỊCH THƠ KINH PHÁP CÚ MINH HỌA: Mr. P. Wickramanayaka (Illustrated Dhammapada) CHUYỂN DỊCH THƠ:

Chi tiết hơn

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Hệ Thống Chùa Tầ

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh   Hệ Thống Chùa Tầ KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Email: chuatamnguyen@yahoo.com Hệ Thống Chùa Tầm Nguyên: www.hethongchuatamnguyen.org Chí Tâm Quy

Chi tiết hơn

Sấm Truyền Đức Phật Thầy Tây An Biến dời cuộc thế thình lình,* Thiện tồn ác thất Thiên đình số phân. Vần xây thế giái {giới} phàm trần, Sự mình không

Sấm Truyền Đức Phật Thầy Tây An Biến dời cuộc thế thình lình,* Thiện tồn ác thất Thiên đình số phân. Vần xây thế giái {giới} phàm trần, Sự mình không Sấm Truyền Đức Phật Thầy Tây An Biến dời cuộc thế thình lình,* Thiện tồn ác thất Thiên đình số phân. Vần xây thế giái {giới} phàm trần, Sự mình không biết mưu thâm ở người. Hư nên nhờ phận Phật Trời, Non

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SC_LB3_VIE.doc

Microsoft Word - SC_LB3_VIE.doc HUYẾT SỰ SỐNG Phúc Âm: Chúng Ta Tin Như Thế Nào? Phần 3 Dr. David Platt 13/04/08 Nếu quý vị có Kinh Thánh, và tôi hy vọng như vậy, xin mời cùng mở ra với tôi Rô-ma đoạn 3. Tôi khuyến khích quý vị cứ tiếp

Chi tiết hơn

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới đến, không gì cản nổi. Giàn giáo, gỗ, sơn và những vật dễ bắt lửa bày la liệt trong căn hộ đang được trang trí, chẳng

Chi tiết hơn

Nghị luận xã hội về bệnh vô cảm hiện nay

Nghị luận xã hội về bệnh vô cảm hiện nay Nghị luận xã hội về bệnh vô cảm hiện nay Author : vanmau Nghị luận xã hội về bệnh vô cảm hiện nay Hướng dẫn Đề bài: Nghị luận xã hội về bệnh vô cảm hiện nay Xem thêm: Suy nghĩ của anh/chị về BỆNH VÔ CẢM

Chi tiết hơn

Lão Pháp Sư TỊNH KHÔNG đề xướng Pháp Sư THÍCH TỰ LIỄU kính biên NHẬT MỘ ĐỒ VIỄN TRỜI ĐÃ XẾ BÓNG, ĐƯỜNG VỀ CÒN XA Lớp học tập Tịnh Độ Vô Lượng Thọ Khoa

Lão Pháp Sư TỊNH KHÔNG đề xướng Pháp Sư THÍCH TỰ LIỄU kính biên NHẬT MỘ ĐỒ VIỄN TRỜI ĐÃ XẾ BÓNG, ĐƯỜNG VỀ CÒN XA Lớp học tập Tịnh Độ Vô Lượng Thọ Khoa Lão Pháp Sư TỊNH KHÔNG đề xướng Pháp Sư THÍCH TỰ LIỄU kính biên NHẬT MỘ ĐỒ VIỄN TRỜI ĐÃ XẾ BÓNG, ĐƯỜNG VỀ CÒN XA Lớp học tập Tịnh Độ Vô Lượng Thọ Khoa Chú (Lần thứ tư) tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu Người

Chi tiết hơn

Document

Document Phần 12 Chương 53 Chăn Cuối cùng đêm nay Mục Nhạc đúng giờ đưa Diệp Dung trở về tuy rằng thời điểm đưa đến dưới ký túc xá vẫn lưu luyến không rời như cũ, nhưng đáy mắt lại phá lệ mang theo vài phần mỹ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - emlatinhyeu10.doc

Microsoft Word - emlatinhyeu10.doc CHƯƠNG X Nhu Phong đi một mạch ra cổng công ty thì cô thấy Trần đứng cạnh bên chiếc xe Ford miệng không ngừng rít thuốc, một thái độ nôn nóng khó bắt gặp ở Trần, khiến Nhu Phong thầm hiểu là anh đang lo

Chi tiết hơn

Chuyện Ba Má Tôi và Phố Hàng Đàn Tác giả: Phùng Annie Kim Tác giả là một nhà giáo, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991, hiện là cư dân Westminster, C

Chuyện Ba Má Tôi và Phố Hàng Đàn Tác giả: Phùng Annie Kim Tác giả là một nhà giáo, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991, hiện là cư dân Westminster, C Chuyện Ba Má Tôi và Phố Hàng Đàn Tác giả: Phùng Annie Kim Tác giả là một nhà giáo, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991, hiện là cư dân Westminster, California. Viết Về Nước Mỹ 2014, với 14 bài, trong

Chi tiết hơn

No tile

No tile CHƯƠNG V - Nhật Linh! Em nhớ kỹ chưa, nói lại cho anh nghe xem nào? Quang Bình lên tiếng chất vấn sau khi đã diễn thử một lần các điệu vũ cho Nhật Linh xem. Nhật Linh vừa nhún nhẩy đôi chân, vừa nhắc lại

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHẦN 3 Xóm Bình Khang từ đó không còn biến động, mọi người không còn nghe tiếng cô Ba Phượng nửa đêm ngồi xoã tóc hát điệu Nam Ai hay xuống sáu câu vọng cổ nghe thật ai oán đau thương. Còn ở gánh hát Long

Chi tiết hơn

NGHI THỨC TỤNG GIỚI BỔ TÁT HT Trí Tịnh Soạn ---o0o--- Nguồn Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên namth

NGHI THỨC TỤNG GIỚI BỔ TÁT HT Trí Tịnh Soạn ---o0o--- Nguồn   Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên namth NGHI THỨC TỤNG GIỚI BỔ TÁT HT Trí Tịnh Soạn Nguồn http://www.thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 20-6-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org

Chi tiết hơn

1 Triệu Châu Ngữ Lục Dịch theo tài liệu của : Lư Sơn Thê Hiền Bảo Giác Thiền Viện Trụ Trì Truyền Pháp Tứ Tử Sa Môn Trừng Quế Trọng Tường Định. Bản khắ

1 Triệu Châu Ngữ Lục Dịch theo tài liệu của : Lư Sơn Thê Hiền Bảo Giác Thiền Viện Trụ Trì Truyền Pháp Tứ Tử Sa Môn Trừng Quế Trọng Tường Định. Bản khắ 1 Triệu Châu Ngữ Lục Dịch theo tài liệu của : Lư Sơn Thê Hiền Bảo Giác Thiền Viện Trụ Trì Truyền Pháp Tứ Tử Sa Môn Trừng Quế Trọng Tường Định. Bản khắc của : Minh Thanh Và bản của : James Green. Dịch giả

Chi tiết hơn

HỒI I:

HỒI I: HỒI 45 BÓNG TÌNH NGHIỆP SÁT Di Hoa công tử Hàn Tuấn bước vào gian thảo xá. Y khép cửa nhìn lại Tịnh Ngọc đang đứng quay lưng về phía mình. Y tiến đến sau lưng nàng. Hàn Tuấn đặt tay lên vai Tịnh Ngọc:

Chi tiết hơn

Liên Trì Ðại Sư - Liên Tông Bát Tổ

Liên Trì Ðại Sư - Liên Tông Bát Tổ Liên Trì Ðại Sư - Liên Tông Bát Tổ Châu Hoằng đại sư, tự Phật Huệ, hiệu Liên Trì, người đời Minh, con nhà họ Trầm, ở xứ Nhân Hòa tại Hàng Châu. Năm mười bảy tuổi ngài đã được bổ làm Giáo thọ, nổi tiếng

Chi tiết hơn

Kinh Quán Vô Lượng Thọ

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Như vậy, tôi nghe một lúc đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai ở tại thành Vương Xá trong núi Kỳ Ðà Quật, cùng chúng đại Tỳ kheo, một ngàn hai trăm năm mươi người câu hội. Chúng Bồ tát có ba vạn hai ngàn,

Chi tiết hơn

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Thời tiền Đường, Sa Môn Thích Đạo Tuyên ở núi Thái Nhất; Chung Nam soạn thuật. LỜI TỰA Triều Đại tiền Đường có được thiên hạ gần 40 năm, thuần phong dượm hợp;

Chi tiết hơn

0365 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật án h: Lưu Tống Lương a Xá d ch Vi t h: T. Thí h Trí T nh ---o0o--- Nam Mô Bổn Sư Thí h Ca Mâu Ni Phật. ( 3 lần) Như v

0365 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật án h: Lưu Tống Lương a Xá d ch Vi t h: T. Thí h Trí T nh ---o0o--- Nam Mô Bổn Sư Thí h Ca Mâu Ni Phật. ( 3 lần) Như v 0365 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật án h: Lưu Tống Lương a Xá d ch Vi t h: T. Thí h Trí T nh ---o0o--- Nam Mô Bổn Sư Thí h Ca Mâu Ni Phật. ( 3 lần) Như vậy, tôi nghe một lúc đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai

Chi tiết hơn

LOI THUYET DAO CUA DUC HO PHAP Q.3

LOI THUYET DAO CUA DUC HO PHAP Q.3 ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH LỜI THUYẾT ÐẠO CỦA ÐỨC HỘ PHÁP Năm Kỷ Sửu - Canh Dần (1949-1950) QUYỂN BA Hội Thánh Giữ Bản Quyền In lần thứ nhứt Năm Giáp Dần (1974) LỜI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tu vi THUC HANH _ edited.doc

Microsoft Word - Tu vi THUC HANH _ edited.doc TỦ SÁCH TỬ VI LÝ SỐ DỊCH LÝ HUYỀN CƠ TỬ VI Nhắn gởi, M ục đích tôi khi viết ra quyển Tử Vi Chính Biện này, sau khi đã tham khảo và học hỏi các sách chính truyền của nhiều bậc danh tiếng tại Trung Hoa,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - emlatinhyeu13.doc

Microsoft Word - emlatinhyeu13.doc CHƯƠNG XIII Chiếc môtô chạy lạng lách điên cuồng, người cầm lái hình như muốn mượn cảm giác mạnh để giải toả bao ấm ức bực dọc trong người. Về đêm không khí có phần trong lành, dịu mát làm cho con người

Chi tiết hơn

Phân tích đoạn trích “Trao duyên” trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

Phân tích đoạn trích “Trao duyên” trong Truyện Kiều của Nguyễn Du Phân tích đoạn trích "Trao duyên" trong Truyện Kiều của Nguyễn Du Author : vanmau Phân tích đoạn trích "Trao duyên" trong Truyện Kiều của Nguyễn Du Bài làm 1 Truyện Kiều là một tác phẩm xuất sắc của Nguyễn

Chi tiết hơn

chiếc xe đò khịt khịt vài hơi rồi đứng khựng lại dưới cơn mưa như thác đổ

chiếc xe đò khịt khịt vài hơi rồi đứng khựng lại dưới cơn mưa như thác đổ PHẦN I Chiếc xe đò khịt khịt vài hơi rồi đứng khựng lại dưới cơn mưa như thác đổ. Đám hành khách ngồi chật cứng trên xe nháo nhào phản ứng rồi lo lắng nhìn nhau khi thấy máy xe ngừng nổ hẳn. Gã phụ xe

Chi tiết hơn

LỜI RU CHẠM MẶT TRỜI

LỜI RU CHẠM MẶT TRỜI LỜI RU CHẠM MẶT TRỜI Thích Thái Hòa -----{----- LỜI RU CHẠM MẶT TRỜI Chùa Phước Duyên, Huế - 2016 - NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC Mục lục Hưng và cá...7 Giọt nắng chiều và mướp...10 Cái đẹp từ bên trong...13 Lời

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Chương 7 Hiên Mặc Lâu vốn không gọi Hiên Mặc Lâu, tên là Văn Hiên Lâu, ông chủ của họ đúng là họ Văn tên Hiên. Nói tới cái tên Văn Hiên này, cũng là có chút địa vị. Phụ thân hắn Văn Như Cảnh đã từ làm

Chi tiết hơn

Kinh sách ấn tống không được bán. This book is strictly for free distribution, it is not for sale.

Kinh sách ấn tống không được bán. This book is strictly for free distribution, it is not for sale. Kinh sách ấn tống không được bán. This book is strictly for free distribution, it is not for sale. ẤN QUANG ÐẠI SƯ GIA NGÔN 1 LỤC 印光大师嘉言录 Theo bản in của Phật Quang Viện Thành phố Bản Kiều, Ðài Loan Tháng

Chi tiết hơn

GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRONG CƠN BÃO CỦA THỜI ĐẠI NGUYỄN HỒNG MAI Gia đình là một thể chế xã hội có tính chất toàn cầu, dù rằng ở quốc gia này, lãnh thổ ki

GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRONG CƠN BÃO CỦA THỜI ĐẠI NGUYỄN HỒNG MAI Gia đình là một thể chế xã hội có tính chất toàn cầu, dù rằng ở quốc gia này, lãnh thổ ki GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRONG CƠN BÃO CỦA THỜI ĐẠI NGUYỄN HỒNG MAI Gia đình là một thể chế xã hội có tính chất toàn cầu, dù rằng ở quốc gia này, lãnh thổ kia vẫn có sự khác biệt. Ai cũng có một gia đình, thuộc

Chi tiết hơn

Code: Kinh Văn số 1650

Code: Kinh Văn số 1650 Code: Kinh Văn số 1650 Luận Về Nhơn Duyên Bích Chi Phật Quyển Thượng Thứ tự Kinh Văn số 1650 - Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32 thuộc Luận tập Bộ toàn. Từ trang 473 đến trang 480. - Không rõ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CÔ EM V?

Microsoft Word - CÔ EM V? CÔ EM VỢ Truyện ngắn của Kha Lăng Đa Không biết cung thê của Tân trong lá số tử vi thế nào mà chàng cứ bị cô em vợ theo quấy phá nhiều phen đến thất điên bát đảo. Thật đúng là nữ kê tác quái, gà gái quậy

Chi tiết hơn

1 Xã hội Việt Nam trong sơ diệp nền đô hộ Pháp Dương Đình Khuê Thực dân Pháp đã chiếm Lục tỉnh Nam bộ từ năm 1867, nhưng mãi đến năm 1884 mới đặt được

1 Xã hội Việt Nam trong sơ diệp nền đô hộ Pháp Dương Đình Khuê Thực dân Pháp đã chiếm Lục tỉnh Nam bộ từ năm 1867, nhưng mãi đến năm 1884 mới đặt được 1 Xã hội Việt Nam trong sơ diệp nền đô hộ Pháp Dương Đình Khuê Thực dân Pháp đã chiếm Lục tỉnh Nam bộ từ năm 1867, nhưng mãi đến năm 1884 mới đặt được nền bảo hộ trên toàn quốc. Tuy nhiên, triều đình Huế

Chi tiết hơn