`icî bs-xvkwcwc/wbjvg/07/ggwu/wrgmb/ ZvwiLt 19/02/2015 wlªt `icî eü ZvwiLt 25/03/2015 wlªt `icî eü t 113 welqt - 09wU g~j wmwwdj MÖæc-ÒGÓ Lot N

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "`icî bs-xvkwcwc/wbjvg/07/ggwu/wrgmb/ ZvwiLt 19/02/2015 wlªt `icî eü ZvwiLt 25/03/2015 wlªt `icî eü t 113 welqt - 09wU g~j wmwwdj MÖæc-ÒGÓ Lot N"

Bản ghi

1 welqt - 09wU g~j wmwwdj MÖæc-ÒGÓ Lot Name of Vehicles Registration No. Qty. Chassis No. Engine No. YOM Location Quoted Price (TK.) Quoted Price in Word (Tk.) 01 Nissan Sunny DAC-MET-KA EA BAAB E MT YARD 02 Mitsubishi Lancer DAC-MET-KA EA CSNCB1-APU G13-QJ MT YARD 03 Mitsubishi Lancer DAC-MET-KA EA CSNCB1-APU G13-QJ MT YARD 04 Mitsubishi Lancer DAC-MET-KA EA CSNCB1-APU G13-QH MT YARD 05 Nissan Sunny DAC-MET-KA EA BAAB E MT YARD 06 Nissan Sunny DAC-MET-KA EA BAAB E MT YARD 07 Nissan Sunny DAC-MET-KA EA BAAB E MT YARD 08 Nissan Sunny DAC-MET-KA EA BAAB E MT YARD 09 Toyota Liteace DAC-MET-CHA EA KR K POULTRY mshyw³t -AWv i/e vsk Wªvd&U bs... ZvwiLt UvKv (K_vq)t & m `i`vzvi ^vÿit...

2 c~b v½ wvkvbvt... t... t... welqt Ges BwÄb g~j wmwwdj MÖæc-ÓweÓ ju wrgmb'i bvg wrgmb'i b ^i cwigvy cö`ë g~j UvKv cö`ë g~j UvKv (K_vq) 01 M«vDÐ cviqvi BDwbU 11-93/ H / H 03 M«vDÐ cviqvi BDwbU 11-93/ H 04 d vm KvU 06-94/ H 05 Gqvi vu KvU 04-94/ wrgmb n v½vi 06 bvb bvb 11 bvb H mshyw³t -AWv i/e vsk Wªvd&U bs... ZvwiLt...

3 &... m `i`vzvi ^vÿit... c~b v½ wvkvbvt... t... t... welqt Kvi BwÄb, e vuvix, Uvqvi/wUDe, Kw cduvi Ges Ab vb wmwwdj MÖæc-ÒwmÓ ju cwigvy 01 Ae envi Mvwoi BwÄb ju cökvmb feb cö`ë g~j UvKv cö`ë g~j UvKv (K_vq)

4 02 Ae envi vuvix - 212wU 01 ju cökvmb feb 03 Ae envi Uvqvi/wUDe - 320wU 01 ju cökvmb feb 04 Ae envi Kw cduvi gwbui-02wu, wmwcbd-01wu, wc«èvi-01wu, K vbvi-kvg-d v -01wU, BDwcGm-01wU, BwmwR-01wU, - 03wU Ges Ab vb 01 ju cökvmb feb mshyw³t -AWv i/e vsk Wªvd&U bs... ZvwiLt UvKv (K_vq)t `i`vzvi ^vÿit... m& c~b v½ wvkvbvt... t... t...

5 welqt wrgmb wmwwdj MÖæc-ÒwWÓ ju cwigvy 01 Uvqvi/wUDe (gvrvix/ wcm GÛ K«01 ju Uvqvi/wUDe GÛ K«vc (eo/gvrvix/ wcm, Mvoxi wmu, wdëvi mn Ab vb `ªe vw` wewfbè c«kvi -03 wu, wmaviwu- 46 wu -55 wu -55 wu,iwk wc«èvi-06 wu - 01 wu, -06 wu Ges wfgbpgd wiwcuvi-04 wu BZ vw` 01 ju 01 ju 04 K«vc, wdëvi mn Ab vb `ªe vw` 01 ju 05 `ªe vw` Uvqvi/wUDe GÛ K«vc (eo wcm mn Ab vb 01 ju 06 Uvqvi (eo) - 48 wcm 01 ju mshyw³t 01 -AWv i/e vsk Wªvd&U bs... ZvwiLt UvKv (K_vq)t ez gvb c~e (iæg-01) c~e (iæg-02) c~e (iæg-01) DËi(iæg- 01) DËi(iæg- 02) DËi(iæg- 02) cö`ë g~j UvKv cö`ë g~j UvKv (K_vq)

6 m& `i`vzvi ^vÿit... c~b v½ wvkvbvt... t... t... welqt Rb `icî g~j wmwwdj MÖæc-ÒBÓ Lot Name of Items Qty. Location Quoted Price (TK.) Quoted Price in Word (Tk.) Communication Items: PABX (80+400) + PABX (70+300) Siemens EMS EA, Operating Console 01 Box, Telephone Set & 01 Accessories 47 Bags, Junction & Extension Card 06 Box, Rectifier AUCTION YARD 04 EA, Junction & Extension Card Rack 21 EA, Steno Phone Set - 01 Lot North (Room-03) 02 EA, Fax 01 EA, Computer Monitor-13 EA, CPU 06 EA, Cellular Phone 01 Box, Battery 12V 04 EA and Chair 05 EA etc. (More or Less). Medical Items: Reflotron System 01 EA, Microscope (B.C.) 02 EA, 02 Microscope (M) 01 EA, Centrfuge Machine 03 EA, Sterilizer (W.B.) AUCTION YARD - 02 EA, Balance Mawta 01 EA, Monitor 01 EA, cpu 01 ea, 01 Lot North (Room-03) Printer 01 EA, Fax 01 EA, Revolving Chair 03 EA, Cushion Chair 02 EA, Armed Chair 06 EA, Wooden Almirah 02 EA, Glass

7 & Frame Door 01 EA, Single Sofa 01 EA, Tea Table 01 EA, Table 01 Ea,Three Seater Sofa 01 EA & Table 01 EA etc. (More or Less). mshyw³t -AWv i/e vsk Wªvd&U bs... ZvwiLt UvKv (K_vq)t m `i`vzvi ^vÿit... c~b v½ wvkvbvt... t... t... welqt Rb `icî g~j wmwwdj MÖæc-ÒGdÓ Lot Name of Items Qty. Location Quoted Price (TK.) Quoted Price in Word (Tk.)

8 & 01 Galley Equipment: Full Meal Cart Pcs., Half Meal Cart Pcs., Air Larda DC10 38 Pcs., Oven Pcs. Waste Cart Inner 04 Pcs., Beverage Flask 21 Pcs., Ice Bin DC10 38 Pcs., Baby Bassinet 12 Pcs., First Aid Box 10 Pcs., Plastic Drawer 236 Pcs., Wheel 250 Pcs., Video Cassette+H/Set 01 Lot and Melamine Tray 2400 Pcs. etc. (More or Less). 01 Lot BFCC YARD mshyw³t -AWv i/e vsk Wªvd&U bs... ZvwiLt UvKv (K_vq)t m `i`vzvi ^vÿit... c~b v½ wvkvbvt... t... t...

HỆ THỐNG THÔNG BÁO KHẨN CẤP DÒNG VM-3000 CPD No CPD CPD No CPD-083. Integrated Voice Evacuation System VM-3000 series Cấu hình Tất c

HỆ THỐNG THÔNG BÁO KHẨN CẤP DÒNG VM-3000 CPD No CPD CPD No CPD-083. Integrated Voice Evacuation System VM-3000 series Cấu hình Tất c HỆ THỐNG THÔNG BÁO KHẨN CẤP DÒNG VM-3000 CPD No. 1438-CPD-0180. CPD No. 1134-CPD-083. Integrated Voice Evacuation System VM-3000 series Cấu hình Tất cả trong một đáp ứng tiêu chuẩn EN54 Hệ thống âm thanh

Chi tiết hơn

Center-1

Center-1 µt bs K `ªi bvg ivj cwimi cix v_x i msl v 1, XvKv 1200001-1207500 7500 2 c MvR zj, Rwe K v úvm, XvKv 1207501-1208800 1300 3 mikvix Kwe bri j K jr, j²xevrvi, XvKv 1208801-1210800 2000 4 mikvix knx` mvniviqv`x

Chi tiết hơn

ĐẠO HÀM VÀ ĐẠO HÀM CẤP CAO

ĐẠO HÀM VÀ ĐẠO HÀM CẤP CAO BIÊN SOẠN: THẦY ĐẶNG THÀNH NAM PRO X CHO TEEN K DUY NHẤT TẠI VTEDVN ĐẠO HÀM VÀ ĐẠO HÀM CẤP CAO *Biên soạn: Thầy Đặng Thành Nam website: wwwvtedvn Video bài giảng và lời giải chi tiết chỉ có tại wwwvtedvn

Chi tiết hơn

World Bank Document

World Bank Document re Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Item Cost Table Codes Mã số bảng chi phí Compo nent Refere nce as per Hạng mục theo PAD GOODS/HÀNG HÓA

Chi tiết hơn

VGBQ3002RT1 : BURNER BOX AREA [1/8] Page 1 of 16

VGBQ3002RT1 : BURNER BOX AREA [1/8] Page 1 of 16 VGBQ3002RT1 : 001 - BURNER BOX AREA [1/8] Page 1 of 16 VGBQ3002RT1 : 001 - BURNER BOX AREA [1/8] Ref # Part Number Qty. Description 1 B20015516 1 GRILL FRAME 30 2 020051-000 46 SCR, DR, PHLP,PNH, 410SS,

Chi tiết hơn

µwgK bs

µwgK bs K `ª- 01: ( ivj bs- 10001 _ K 11767ch ší) =1767 Rb µwgb bs Kÿ cwiwpwz cixÿv_ xi ivj bs 01 K vk iæg-1 (wcaviwuwm) 10001-10035 (35) 02 K vk iæg-2 (wcaviwuwm) 10036-10075 (40) 03 evw wgwus iæg, (wcaviwuwm)

Chi tiết hơn

Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 D /8/16 DINING ROOM SIDE CHAIR (2/CN) D Disco D /8/16 RECTANGULAR DINING ROOM TABLE D55

Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 D /8/16 DINING ROOM SIDE CHAIR (2/CN) D Disco D /8/16 RECTANGULAR DINING ROOM TABLE D55 Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 D5573-01 8/8/16 DINING ROOM SIDE CHAIR (2/CN) D5573-01 Disco D5573-25 8/8/16 RECTANGULAR DINING ROOM TABLE D5573-25 Disco D5573-60 8/8/16 DINING ROOM SERVER D5573-60

Chi tiết hơn

Yeastar S50 VoIP PBX Installation Guide Version 1.0 Jun. 2016

Yeastar S50 VoIP PBX Installation Guide Version 1.0 Jun. 2016 Yeastar S50 VoIP PBX Installation Guide Version 1.0 Jun. 2016 Content Content...2 Welcome.3 Before You Start...4 Package Contents.4 Hardware Overview..4 LED Indicators and Ports.5 Installation.7 Safety

Chi tiết hơn

Specification Eng-Viet-C10K.doc

Specification Eng-Viet-C10K.doc MODEL No. / MÃ SẢN PHẨM C10K 1 OF 7 INPUT / NGÕ VÀO Nominal Voltage Điện áp danh định Phase Số pha Voltage Range Hoạt động ở dải điện áp Voltage Detection Ngưỡng nhận biết điện áp Voltage Comeback Ngưỡng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CNC DRILL-MILLING UNIT _MAY KHOAN-PHAY CNC_.doc

Microsoft Word - CNC DRILL-MILLING UNIT _MAY KHOAN-PHAY CNC_.doc CNC DRILL/MILLING UNIT (MÁY KHOAN/PHAY CNC) CNC Drill / Milling Unit (Máy khoan/phay CNC) BO 90 CNC Thân máy được đúc bằng gang xám với bệ và các thanh dẫn lớn đảm bảo cho quá trình khoan và phay là tối

Chi tiết hơn

Av`gRx K v Ub g U cvewjk zj XvKv mbvwbevm QvÎ fwz wkÿvel 1g köwy mvÿvzkvi MÖn Yi mgq wb œewy Z KvMRcÎ mv _ Avb Z n e : * Rb mb` c Îi g~j Kwc *

Av`gRx K v Ub g U cvewjk zj XvKv mbvwbevm QvÎ fwz wkÿvel 1g köwy mvÿvzkvi MÖn Yi mgq wb œewy Z KvMRcÎ mv _ Avb Z n e : * Rb mb` c Îi g~j Kwc * Av`gRx K v Ub g U cvewjk zj XvKv mbvwbevm 1g köwy mvÿvzkvi MÖn Yi wb œewy Z KvMRcÎ mv _ Avb Z n e : * Rb mb` c Îi g~j Kwc * wczv/gvzvi RvZxq cwipqc Îi d UvKwc * mvgwik PvKzixiZ A_ev cöwziÿvlv Z ezbfy³

Chi tiết hơn

Ch ìng 1. Ma trªn - ành thùc- H» ph ìng tr¼nh tuy n t½nh Phan Quang S ng Bë mæn To n- Khoa CNTT- VNUA H Nëi, Ng y 14 th ng 9 n«m

Ch ìng 1. Ma trªn - ành thùc- H» ph ìng tr¼nh tuy n t½nh Phan Quang S ng Bë mæn To n- Khoa CNTT- VNUA H Nëi, Ng y 14 th ng 9 n«m Ch ìng 1. Ma trªn - ành thùc- H» ph ìng tr¼nh tuy n t½nh Phan Quang S ng Bë mæn To n- Khoa CNTT- VNUA H Nëi, Ng y 14 th ng 9 n«m 2018 http://fita.vnua.edu.vn/vi/pqsang/ pqsang@vnua.edu.vn Nëi dung ch½nh

Chi tiết hơn

vbxq mev`vbkvix `i 1-w` bi cöwkÿyt Gw qj d v cv ú wd c PvU mkb 3t vb wbe vpb, cv ú vcb Ges wbivc ` Pvjv bv wmmv - hvwš KxKiY I mp cökí wmwgu evsjv `k

vbxq mev`vbkvix `i 1-w` bi cöwkÿyt Gw qj d v cv ú wd c PvU mkb 3t vb wbe vpb, cv ú vcb Ges wbivc ` Pvjv bv wmmv - hvwš KxKiY I mp cökí wmwgu evsjv `k vbxq mev`vbkvix `i 1-w` bi cöwkÿyt Gw qj d v cv ú wd c PvU mkb 3t vb wbe vpb, cv ú vcb Ges wbivc ` Pvjv bv wmmv - hvwš KxKiY I mp cökí wmwgu evsjv `k Gw qj/wg W d v cv ú vc bi Rb vb wbe vpb Gw qj ev wg

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Khai thac AWS EC2_Web hosting.docx

Microsoft Word - Khai thac AWS EC2_Web hosting.docx SỬ DỤNG AWS EC2 ĐỂ HOST MỘT WEB SITE Amazon EC2 để cho khách hàng thuê các máy ảo để chạy các ứng dụng. Người dùng có thể cài đặt bất cứ phần mềm nào như trên máy vật lý. Amazon EC2 cung cấp một số loại

Chi tiết hơn

Bảng giá

Bảng giá Bảng giá 2018-2019 www.blum.com 1 Blum Hơn 60 năm qua, Blum đã không ngừng nghiên cứu và phát triển những giải pháp lưu trữ có tính năng tuyệt vời cho khu vực bếp. Hơn 7000 nhân viên trên khắp thế giới

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Dang lan chuong 7 11

Microsoft Word - Dang lan chuong 7 11 CHƯƠNG 4: TỪ TRƯỜNG Câu 1: Tính chất cơ bản của từ trường là gây ra A. lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó. B. lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó. C. lực đàn hồi tác dụng lên

Chi tiết hơn

HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG

HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG N SỬ DỤNG I N F O Torino BẾP GAS ÂM ĐỌC KỸ SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI DÙNG SẢN PHẨM VÀ GIỮ SÁCH NÀY ĐỂ SỬ DỤNG VỀ SAU 2 NỘI DUNG Ghi chú Quan trọng Không được tháo rời hay thay thế tất cả các

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Chương 1 : Tổng Quan về Kiến Trúc Máy Tính 1. Các khái niệm và định nghĩa cơ bản 2. Nguyên lý họat động 3. Phân lọai máy tính 4. Lịch sử phát triển máy tính 21/04/13 Kiến Trúc Máy Tính 1 Các khái niệm

Chi tiết hơn

Nine9 Mui khoan NC Helix_Phay tho, Khoan va phay ranh.pdf

Nine9 Mui khoan NC Helix_Phay tho, Khoan va phay ranh.pdf Tool ath Một dụng cụ thực hiện nhiều ứng dụng nine9.jic-tools.com.tw M K H C Helix Drill ội suy xoắn ốc Cat. 05 Tool Rotation Tool ath guyên lý Tool Rotation hay thô, Khoan và phay rãnh (Rough Milling,

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 dvi G Bqvb WvBwqs wjwg UW KvBPvevwo, mvfvi, XvKv- 1340, evsjv `k (23.945831, 90.261923) 25 gvp, 2014 1 2 ch e Ymg~n 3 Kjv gi Dc i AwZwi³ Pvc QvULv Uv wn m e `Lv M Q h, Kjvg jv AwZwi³ Pv c Av Q wewìs BwÄwbqvi

Chi tiết hơn

BẢNG BÁO GIÁ (UPS APC) (dành cho Dealer) TpHCM, ngày 01 tháng 06 năm 2011 Công ty TNHH tin học viễn thông nhất phú việt xin trân

BẢNG BÁO GIÁ (UPS APC) (dành cho Dealer) TpHCM, ngày 01 tháng 06 năm 2011 Công ty TNHH tin học viễn thông nhất phú việt xin trân BẢNG BÁO GIÁ (UPS APC) (dành cho Dealer) TpHCM, ngày 01 tháng 06 năm 2011 Công ty TNHH tin học viễn thông nhất phú việt xin trân trọng báo giá các thiết bị như sau: PART NUMBER PRODUCT DESCRIPTION WebSite

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI THỬ THPTQG Năm học 07-08 Môn: TOÁN - Lớp: Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 8 //08 (Đề thi có 07 trang,

Chi tiết hơn

CÔNG BÁO/Số /Ngày PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ NGOẠI GIAO BỘ NGOẠI GIAO Số: 01/2012/TT-BNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

CÔNG BÁO/Số /Ngày PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ NGOẠI GIAO BỘ NGOẠI GIAO Số: 01/2012/TT-BNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT CÔNG BÁO/Số 307 + 308/Ngày 10-04-2012 3 PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ NGOẠI GIAO BỘ NGOẠI GIAO Số: 01/2012/TT-BNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

Cách thức sử dụng phần mềm MT4 của FxPro

Cách thức sử dụng phần mềm MT4 của FxPro Hướng dẫn Cài đặt Lưu ý: - Nếu chưa có phần mềm MT4 thì bạn vào đường link sau để download https://direct.fxpro.com/dwn/fxpro4setup.exe - Để tạo tài khoản thật, vui lòng vào đường link sau: https://direct.fxpro.com/ib/vn/usd/147122

Chi tiết hơn

TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT VIỆT NAM BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2017 HÀ NỘI, NĂM 2017 1 BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐHCN VIỆT - HUNG Số: 36 /ĐA-ĐHVH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Chi tiết hơn

SOLID STATE RELAY.xls

SOLID STATE RELAY.xls Website : www.thietbitudongvietnam.com Skype: phuocthinh208 Yahoo: phuoc208 Điện thoại : 097.557.22.55 or 0908.77.17.97 Email : phuoc208@yahoo.com or phuocthinh.tudong@gmail.com BẢNG GIÁ SOLID STATE RELAY

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE TAI KIEN TRUC MANG 2.doc

Microsoft Word - DE TAI  KIEN TRUC MANG 2.doc BÀI LAB REPORT KIẾN TRÚC MẠNG 2 QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ MỘT HỆ THỐNG MẠNG CƠ BẢN (HỆ THỐNG MẠNG MỚI) I_ Khảo sát hiện trạng Khảo sát hiện trạng là 1 bước quan trọng nhất trong quá trình thiết kế 1 hệ thống

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GA_KT DO LUONG_LQHuy_C17_Do luu luong_8.doc

Microsoft Word - GA_KT DO LUONG_LQHuy_C17_Do luu luong_8.doc CHƯƠNG 17. ĐO LƯU LƯỢNG CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ (2 LT) 17.1. Cơ sở chung và phân loại các phương pháp đo lưu lượng. 17.1.1. Cơ sở chung về đo lưu lượng chất lỏng và chất khí (chất lưu): Chất lưu là các môi

Chi tiết hơn

Ref# Display Part# Qty Remarks 1 MAIN P.C.B. VEP56199A 1 (RTL)E.S.D. P,PC,EE,GC,GH,GT,GK,GN,GD,PU 3 FLASH P.C.B. UNIT VEK0V28 1 (RTL)E.S.D. 3-1 SHEET

Ref# Display Part# Qty Remarks 1 MAIN P.C.B. VEP56199A 1 (RTL)E.S.D. P,PC,EE,GC,GH,GT,GK,GN,GD,PU 3 FLASH P.C.B. UNIT VEK0V28 1 (RTL)E.S.D. 3-1 SHEET Ref# Display Part# Qty Remarks 1 MAIN P.C.B. VEP56199A 1 (RTL)E.S.D. P,PC,EE,GC,GH,GT,GK,GN,GD,PU 3 FLASH P.C.B. UNIT VEK0V28 1 (RTL)E.S.D. 3-1 SHEET VGQ1L45 1 4 WI-FI NFC P.C.B. VEP56200A 1 E.S.D. 5 CAPACITOR

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN ĐỨC 126 Lê Thanh Nghị - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện Thoai : Fax : Website : www.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN ĐỨC 126 Lê Thanh Nghị - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện Thoai : Fax : Website : www. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN ĐỨC 126 Lê Thanh Nghị - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện Thoai : 04.38684698 Fax : 04.38684730 Website : www.nguyenduc.com.vn Hướng dẫn sử dụng Camera DVR 910 Hướng

Chi tiết hơn

dg - 36 (MÖvg câv qz Abykvmb wewa 2004 Abymv i ms kvwaz) cözvcvw`z bmi MÖvg câv q Zi erm ii Aby gvw`z ev RU Avq Rjv: `:24ciMYv eøk: KvKØxc Kvb

dg - 36 (MÖvg câv qz Abykvmb wewa 2004 Abymv i ms kvwaz) cözvcvw`z bmi MÖvg câv q Zi erm ii Aby gvw`z ev RU Avq Rjv: `:24ciMYv eøk: KvKØxc Kvb dg - 36 (MÖvg câv qz Abykvmb wewa 2004 Abymv i ms kvwaz) cözvcvw`z bmi MÖvg câv q Zi 2019-20 erm ii Aby gvw`z ev RU Avq Rjv: `:24ciMYv eøk: KvKØxc Kvb Lv Z Rgv wemz 2017-18 erm ii cök Z Rgv PjwZ 2018-19

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Giải pháp Kaspersky - NTS.docx

Microsoft Word - Giải pháp Kaspersky - NTS.docx Giải pháp phòng chống Virus NTSSI - 2016 THÔNG TIN KIỂM SOÁT Đơn vị chịu trách nhiệm Công ty cổ phần tích hợp hệ thống Nam Trường Sơn Địa chỉ : 20 Tăng Bạt Hổ, P.11, Q. Bình Thạnh, TP. HCM Điện thoại :

Chi tiết hơn

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH AN GIANG ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI LÝ THUYẾT BẢNG A - KHỐI TIỂU HỌC Khóa ngày: Thời gian : 20 phút (không kể thời gian

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH AN GIANG ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI LÝ THUYẾT BẢNG A - KHỐI TIỂU HỌC Khóa ngày: Thời gian : 20 phút (không kể thời gian ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI LÝ THUYẾT BẢNG A - KHỐI TIỂU HỌC Thời gian : 0 phút (không kể thời gian phát đề) SBD:...PHÒNG :... ĐỀ A Các câu hỏi dưới đây để trắc nghiệm kiến thức cơ bản về Tin học, về hệ điều

Chi tiết hơn

(Tái bản lần thứ hai)

(Tái bản lần thứ hai) (Tái bản lần thứ hai) MỤC LỤC PHẦN 1. THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 2D...7 LỜI NÓI ĐẦU...7 Mô đun 1. SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH PAINT VẼ MỘT SỐ HÌNH ĐƠN GIẢN...9 A. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, KHÁM PHÁ...9 1. Tìm hiểu các menu vẽ

Chi tiết hơn

305 - Vietnamese Translation.cdr

305 - Vietnamese Translation.cdr KIT 305 DHC-2 BEAVER COPYRIGHT 2011 BY PAUL K. GUILLOW, INC. WWW.GUILLOW.COM Trýớc khi bắt tay vào làm mô hình phải nghiên cứu thật kỹ toàn bộ quy trình và sõ đồ hýớng dẫn lắp ráp, qua đó bạn sẽ hiểu rõ

Chi tiết hơn

01_De KSCL Giua Ki 1 Toan 10_De 01

01_De KSCL Giua Ki 1 Toan 10_De 01 Bài tập trắc nghiệm (Toán 0 Moon.vn) ĐỀ KSCL GIỮA KÌ TOÁN 0 (Đề số 0) Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Câu : Đường

Chi tiết hơn

Chöông 1 (tt.)

Chöông 1 (tt.) Cấu Trúc Hệ Điều Hành Các thành phần của hệ điều hành Các dịch vụ hệ điều hành cung cấp Giao tiếp giữa quá trình và hệ điều hành Các chương trình hệ thống (system program) Cấu trúc hệ điều hành Máy ảo

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều Diện tích xung quanh (m ) Thể tích 130 360 50 Chiều dài (m) 8 11 1 13 Chiều rộng (m) 7 10 5 8 Chiều cao (m) 9 1 6 5 Diện tích đáy (m ) 56 110 60 104 Diện tích xung quanh (m ) 70 504 04 10 Thể tích 504

Chi tiết hơn

09_PP dat 2 an phu_Phan 4

09_PP dat 2 an phu_Phan 4 Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 10) 09. ĐẶT HAI ẨN PHỤ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH (P1) Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG.

Chi tiết hơn

JSC Volgogradneftemash Pump TKA120/ Í Ò Â Ò À Ã 13 Ê 1. Pump casing; 13. Spiral-woun

JSC Volgogradneftemash Pump TKA120/ Í Ò Â Ò À Ã 13 Ê 1. Pump casing; 13. Spiral-woun Pump TKA1/ 16 7 5 4 Í Ò Â Ò 8 9 2 11 6 1 17 21 15 14 18 19 12 22 23 Ã Ê 1. Pump casing;. Spiral-wound gaskets; 2. Pump cover; 14. Oil supply ring; 4. Shaft; 15. Complete set of washers; 5. Bearing housing;

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - tra_cuu_bang_ascii_trong_html.docx

Microsoft Word - tra_cuu_bang_ascii_trong_html.docx Tra cứu bảng ASCII trong HTML ASCII là chữ viết tắt của American Standard Code for Information Interchange. Có 128 mã ASCII tiêu chuẩn, mỗi mã có thể được biểu diễn bởi 7 ký số nhị phân từ 0000000 đến

Chi tiết hơn

Microsoft Word - thuat-ngu-thuong-mai-dien-tu.docx

Microsoft Word - thuat-ngu-thuong-mai-dien-tu.docx www.chiakhoathanhcong.com hân hạnh giới thiệu đến Quý vị ebook miễn phí: THUẬT NGỮ TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Tác giả: Thạc sĩ Dương Tố Dung Tháng 9 năm 2012 Quý vị có thể tìm đọc rất nhiều ebook miễn phí

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 30 de toan lop 6.doc

Microsoft Word - 30 de toan lop 6.doc Đề số Thời gian làm bài 0 phút 3 a a Câu : ( điểm) Cho biểu thức A = 3 a a a a, Rút gọn biểu thức b, Chứng minh rằng nếu a là số nguyên thì giá trị của biểu thức tìm được của câu a, là một phân số tối

Chi tiết hơn

IEEE 1394 IEEE 1394 Bởi: Wiki Pedia IEEE 1394 là một chuẩn giao tiếp với băng thông cao do IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) côn

IEEE 1394 IEEE 1394 Bởi: Wiki Pedia IEEE 1394 là một chuẩn giao tiếp với băng thông cao do IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) côn Bởi: Wiki Pedia là một chuẩn giao tiếp với băng thông cao do IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) công bố vào cuối năm 1995 (theo thứ tự công bố chuẩn thứ 1394 như một sự tình cờ hoặc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Module 2. Cau truc cua may tinh dien tu.doc

Microsoft Word - Module 2. Cau truc cua may tinh dien tu.doc MODULE 2. CẤU TRÚC CỦA MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ 2.1. Kiến trúc chung của máy tính Hơn nửa thế kỷ qua, nhờ những tiến bộ khoa học kĩ thuật, tính năng của MTĐT đã được hoàn thiện không ngừng. Mặc dầu vậy, các nguyên

Chi tiết hơn

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE-PE100 - TiỀN PHONG STT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÍCH VÂN Đ/c : 237 Hai Bà Trưng - Lê Chân - Hải Phòng Tel: Fax : 0

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE-PE100 - TiỀN PHONG STT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÍCH VÂN Đ/c : 237 Hai Bà Trưng - Lê Chân - Hải Phòng Tel: Fax : 0 BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE-PE100 - TiỀN PHONG STT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÍCH VÂN Đ/c : 237 Hai Bà Trưng - Lê Chân - Hải Phòng Tel: 0313.950063 - Fax : 0313.951171 - Email : bichvan.ltd@gmail.com MST: 0200671492

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 10 (Đề thi có 5 trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi Câu 1 Với giá trị nào của m thì đồ thị

Chi tiết hơn

Output file

Output file PROFILE THANG MÁNG CÁP- TỦ ĐIỆN Chúng tôi chuyên sản xuất các loại thang máng cáp như: Thang máng cáp sơn tĩnh điện (Power Coating Cable Ladder - trunking). Thang máng cáp tráng kẽm (Galvanized Cable Ladder

Chi tiết hơn

TM 3D CONTROL HAS ARRIVED 1

TM 3D CONTROL HAS ARRIVED 1 TM 3D CONTROL HAS ARRIVED 1 Thiết kế với Hook răng 3, 4, & 5 Integrated Hooks An available option on the 3 s, 4 s and 5 s for your convenience at no extra charge. Smooth, Rounded Edges Ensures that your

Chi tiết hơn

DANH SÁCH ĐƠN VỊ SỬA CHỮA VÀ HỖ TRỢ BỒI THƯỜNG Hotline: Địa chỉ: Tầng 9, Tung Shing Square, Số 2 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Website:

DANH SÁCH ĐƠN VỊ SỬA CHỮA VÀ HỖ TRỢ BỒI THƯỜNG Hotline: Địa chỉ: Tầng 9, Tung Shing Square, Số 2 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Website: DANH SÁCH ĐƠN VỊ SỬA CHỮA VÀ HỖ TRỢ BỒI THƯỜNG Hotline: 1900 54 55 85 Địa chỉ: Tầng 9, Tung Shing Square, Số 2 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Website: www.uic.vn STT TÊN GARA TÊN CÔNG TY ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ ĐIỆN

Chi tiết hơn

Inspiron Series Sổ tay dịch vụ

Inspiron Series Sổ tay dịch vụ Inspiron 13 7000 Series Sổ tay dịch vụ Dòng máy tính: Inspiron 13 7348 Dòng máy điều chỉnh: P57G Dòng máy điều chỉnh: P57G001 Ghi chú, Thận trọng và Cảnh báo GHI CHÚ: GHI CHÚ cho biết thông tin quan trọng

Chi tiết hơn

Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm số 11 (2017) NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ JOOMLA XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ DẠY HỌC VẬT LÝ ĐẠI CƢƠNG Ngu

Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm số 11 (2017) NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ JOOMLA XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ DẠY HỌC VẬT LÝ ĐẠI CƢƠNG Ngu Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm số 11 (2017) 71-83 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ JOOMLA XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ DẠY HỌC VẬT LÝ ĐẠI CƢƠNG Nguyễn Văn Dung *, Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa Trường Đại

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bia.doc

Microsoft Word - bia.doc TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM HỘI THI TAY NGHỀ ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ LẦN THỨ 1 NĂM 2017 NGHỀ TỰ ĐỘNG HÓA Thời gian: 120 phút NHƠN TRẠCH 2, 2017 Hội thi tay nghề dầu khí lần thứ V Năm 2017 I. ĐỀ THI 1.1. Cấu trúc

Chi tiết hơn

Thiết bị gia dụng Home appliances 2014

Thiết bị gia dụng Home appliances 2014 www.hafelehome.com.vn Thiết bị gia dụng Home appliances 2014 Häfele từ 1923 Trụ sở chính của Häfele tọa lạc tại Nagold, miền Nam nước Đức với 100% vốn tư nhân. Trải qua hơn 90 năm hoạt động trong lĩnh

Chi tiết hơn

Dialogue Measure Words Part 2 (Food/Fruits/Vegetables/Plants) Measure Words for Food wǎn 碗 for food in bowl yì wǎn miàn 一碗面 a bowl of noodles yì wǎn t

Dialogue Measure Words Part 2 (Food/Fruits/Vegetables/Plants) Measure Words for Food wǎn 碗 for food in bowl yì wǎn miàn 一碗面 a bowl of noodles yì wǎn t Dialogue Measure Words Part 2 (Food/Fruits/Vegetables/Plants) Measure Words for Food wǎn 碗 for food in bowl yì wǎn miàn 一碗面 a bowl of noodles yì wǎn tāng 一碗汤 a bowl of soup pán 盘 dish, and can be used

Chi tiết hơn

PHỤ LỤC 1: SƠ ĐỒ CÁC QUY TRÌNH 1.1 Quy trình chuẩn bị hồ sơ dự án TT Trình tự Xây dựng hồ sơ Phòng chức năng góp ý Hoàn thiện hồ sơ BGH duyệt

PHỤ LỤC 1: SƠ ĐỒ CÁC QUY TRÌNH 1.1 Quy trình chuẩn bị hồ sơ dự án TT Trình tự Xây dựng hồ sơ Phòng chức năng góp ý Hoàn thiện hồ sơ BGH duyệt PHỤ LỤC 1: SƠ ĐỒ CÁC QUY TRÌNH 1.1 Quy trình chuẩn bị hồ sơ dự án TT 1 2 3 4 Trình tự Xây dựng hồ sơ Phòng chức năng góp ý Hoàn thiện hồ sơ BGH duyệt Nội dung công việc Xây dựng hồ sơ dự án và gửi cho

Chi tiết hơn

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ 11)

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ 11) TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ ) CHƯƠNG 4 TỪ TRƯỜNG TỪ TRƯỜNG - TƯƠNG TÁC TỪ A- NAM CHÂM VĨNH CỬU + Thanh (kim ) nam châm nào cũng có hai cực từ. Cực nam (S) và cực bắc (N). Khi để tự do cực luôn chỉ

Chi tiết hơn

DocuCentre-V 3065/3060/2060

DocuCentre-V 3065/3060/2060 DocuCentre-V 3065 / 3060 / 2060 DocuCentre-V 3065 / 3060 / 2060 Easy to Operate, Easy to Collaborate Công việc, không gian, chi phí. Một thiết bị đa chức năng nhỏ gọn giúp tối ưu hóa toàn bộ chức năng.

Chi tiết hơn

HONDA

HONDA B20B4, Z2 2000CC 4CYL. CRV 1997-2002 TIMING CHAIN KIT For CY-HND014 1 CY-HND014-184 TIMING BELT 125RU26 2 CY-HND014-TEN TENSIONER 9262 F22B1, B2 2156CC 4CYL. EX SERIES V-TEC. 1994-1997 F23A1, 4, 5, 7 2254CC

Chi tiết hơn

PM Nhà thông minh WIFI

PM Nhà thông minh WIFI PM Nhà thông minh WIFI 1 Giới thiệu Trong vài năm qua, Kết nối vạn vật IoT (Internet of Thing) đang phát triển mạnh mẽ là xu hướng tất yếu của thế giới để giúp mọi người có cuộc sống tiện ích và thú vị

Chi tiết hơn

HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH Page 1 PHƯƠNG PHÁP TĂNG CƯỜNG PHẢN XẠ VÀ TƯ DUY TIẾNG ANH ĐỂ NÓI BẤT KỲ ĐIỀU GÌ BẠN MUỐN Tài liệu nà

HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH Page 1 PHƯƠNG PHÁP TĂNG CƯỜNG PHẢN XẠ VÀ TƯ DUY TIẾNG ANH ĐỂ NÓI BẤT KỲ ĐIỀU GÌ BẠN MUỐN Tài liệu nà Page 1 PHƯƠNG PHÁP TĂNG CƯỜNG PHẢN XẠ VÀ TƯ DUY TIẾNG ANH ĐỂ NÓI BẤT KỲ ĐIỀU GÌ BẠN MUỐN Tài liệu này do Học viện nghiên cứu và Đào tạo Đánh vần tiếng Anh biên soạn. Mọi sự trích dẫn, chia sẻ đều phải

Chi tiết hơn

Wall mount rack.pdf

Wall mount rack.pdf AMTEC C-CLASS WALL MOUNT RACK amtec Product Catalogue Product Catalogue 2016-2017 Nhà máy Nhà AMTEC máy AMTEC được thành được thành lập từ lập năm từ năm 2007, 2007, đến đến nay nay AMTEC AMTEC là một

Chi tiết hơn

SỐ 2 THÁNG 11 12/2012 ĐIỂM TIN Giải pháp QUẢN LÝ KẾT NỐI MẠNG ở LỚP VẬT LÝ Trang 6 Giám sát mang voi Hub, SPAN và TAP Trang 14 VIRTUAL MEDIA Tôi uu hó

SỐ 2 THÁNG 11 12/2012 ĐIỂM TIN Giải pháp QUẢN LÝ KẾT NỐI MẠNG ở LỚP VẬT LÝ Trang 6 Giám sát mang voi Hub, SPAN và TAP Trang 14 VIRTUAL MEDIA Tôi uu hó SỐ 2 THÁNG 11 12/2012 ĐIỂM TIN Giải pháp QUẢN LÝ KẾT NỐI MẠNG ở LỚP VẬT LÝ Trang 6 Giám sát mang voi Hub, SPAN và TAP Trang 14 VIRTUAL MEDIA Tôi uu hóa hiệu quả hoạt động và an ninh trung tâm dữ liệu Trang

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 Nhập môn Công nghệ thông tin 1 Mạng máy tính và Internet Các ứng dụng trên mạng Virus máy tính và phần mềm chống virus 10/15/2011 Khoa CNTT - ĐH Khoa học tự nhiên 2 Mạng máy tính là một tập hợp gồm nhiều

Chi tiết hơn

CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KIỂU ĐIỆN TỬ 3 PHA VSE3T TÀI LIỆU KỸ THUẬT Dùng cho công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 3 pha VSE3T o 230/400V - 5(6)A (VSE3T

CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KIỂU ĐIỆN TỬ 3 PHA VSE3T TÀI LIỆU KỸ THUẬT Dùng cho công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 3 pha VSE3T o 230/400V - 5(6)A (VSE3T CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KIỂU ĐIỆN TỬ 3 PHA VSE3T TÀI LIỆU KỸ THUẬT Dùng cho công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 3 pha VSE3T o 230/400V - 5(6)A (VSE3T-5) o 230/400V - 50(100)A (VSE3T-50) o 230/400V - 10(100)A

Chi tiết hơn

PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (8.9.10) Chủ đề 5. KHỐI ĐA DIỆN Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A B C D có AB a, AD a 3. Tính khoảng cách giữa hai đườ

PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (8.9.10) Chủ đề 5. KHỐI ĐA DIỆN Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A B C D có AB a, AD a 3. Tính khoảng cách giữa hai đườ PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (890) Chủ đề 5 KHỐI ĐA DIỆN Câu : Cho hình hộp chữ nhật D ABC D có AB a, AD Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BB và AC 4 Chọn C B C Ta có: A C A B B C a Kẻ BH AC AB BC

Chi tiết hơn